Page 1

Безопасность

Сигнал тревоги В Белгороде-Днестровском обсудили работу системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях стр. 3

Громада

Как живете, сельсоветы? Сельские советы Саратского района: о насущных проблемах, оздоровлении детей и выполнении программы «Народный бюджет» стр. 4

Фестиваль

Город охватила киномания В Южной Пальмире проходит III Одесский международный кинофестиваль. Зарубежные звезды в восторге стр. 7

Здоровье

Замедлить течение болезни Советы специалиста: меры профилактики и замедления прогрессирования желчнокаменной болезни стр. 5

№ 28 (81), 19—25 июля 2012 г. Издается при поддержке Фонда развития Причерноморья

Газета распространяется в Белгород-Днестровском, Измаильском, Саратском, Килийском, Татарбунарском, Болградском, Ренийском и Тарутинском районах Одесской области.

Ищите его на 28-м канале в кабельной сети «Лис» Программы телеканала «Бессарабия ТВ» — ежедневно с 7:00 до 9:00, а также с 18:00 до 22:00. Горожане, которые подключены к кабельной сети « АТВ+», могут смотреть новости канала «Бессарабия ТВ» в 19:00. Канал на видеохостинге YouTube : BessarabiaTV.

Фортеця: ру¿ни чи культурна спадщина? Минулої суботи у Білгороді-Дністровському обговорювали проекти розвитку території пам’ятника національного значення — Аккерманської середньовічної фортеці. Паралельно у гарнізонному дворі проходив XI відкритий чемпіонат України з історичного фехтування. Наразі питання розвитку туризму у фортеці та її збереження перетинаються дуже тісно. Б і л г о р о д - Д н і с т р о в - вою проблемою є процес ський зі своєю 2500-річ- суфозії: надлишок атною історією входить у мосферних опадів, яким д е с я т к у   н а й с т а р і ш и х нема куди дітися, поглиміст світу. Середньовічна нається ґрунтом на терифортеця — це історико- торії фортеці. архітектурна пам’ятка З часом вітри та вода національного значен- вимили частину ґрунту з ня XIII–XV ст. н. е., фундаменту пам’ятки, і яка будувалася на за- нині основа фортеці вилишках грецького міста сить у повітрі. ВідбуваТіра, що проіснувало до ється процес деформації, IV ст. н. е. який призведе до того, Як підкреслює началь- що в один момент фортеник обласного управ- ця розвалиться. Тому гоління охорони об’єктів лова проектного інститукультурної спадщини ту  «СтройНИИпроект» Наталя Штербуль, «фор- інженер та конструктор теця — це пам’ятник ар- Йосип Подольський вихітектури національно- значив ряд першочергого значення, однак вона вих запобіжних заходів стоїть на пам’ятнику ар- проти підмивання схихеології національного лу. Для цього необхідзначення». но збудувати берегоукріДелегація з представ- плення, внаслідок чого ників Одеського відді- розшириться територія лу Інституту археології пляжу, а також провести НАН України, інжене- протиобвальні заходи. Експерти розробили проект збереження та розвитку території Аккерманської фортеці рів, конструкторів, ди— В цьому докуменректора КП «Фортеця» ті прописаний комп- дає близько 23 млн грн. з історією або історични- необхідної документації ви підточили зовнішню презентували план дій лекс заходів, які запобі- Комплексні проектні ге- ми подіями, — розпові- для отримання субвен- стіну фортеці, яка зараз щодо реалізації основ- гають руйнуванню, а та- одезійні роботи оціню- дає Володимир Голишев, ції з державного бюдже- в аварійному стані. Баних та першочергових кож закріплюють існу- ються у 235 тис. грн. Ко- автор проекту розвитку ту. Нагадаємо: субвен- гато років нічого не роція — вид грошової до- били заради її реконкроків по збереженню юче положення форте- шти на них виділило об- фортеці. управління Функціональне зону- помоги з боку держави, струкції. Наразі важоб’єкта. Функціональне зонування те- ласне  о х о р о н и   о б ’ є к т і в вання території форте- що виділяється на пев- ливо, щоб міська влада — Заради спасіння об’єкта ми риторії фортеці передбачає ство- культурної спадщи- ці передбачає створен- ний строк на конкретні стримувала амбіції: форня причалу для водних цілі, які, у разі нецільо- теця — не приватне підрозробляємо захо- рення причалу для водних екскур- ни. Як уже зазнача- екскурсій; павільйонів вого використання або приємство, а надбання ди, що дозволяють сій; павільйонів для харчування; лося, крім збере- для харчування; кон- використання не у вста- всього народу. Важливо його  використовувати  як турис- концертної арени, амфітеатру для ження фортеці як цертної арени, амфітеа- новлені строки, підляга- об’єднати зусилля спецітично привабли- проведення заходів різного виду; пам’ятника націо- тру для проведення за- ють поверненню. алістів, обласних струк— Питання спасін- тур і громади Білгородав и й   о б ’ є к т ,   — в цитаделі планується організува- нального значення ходів різного виду; в ципланується створи- таделі планується орга- ня фортеці на порядку каже  Наталя заради ти місто майстрів, де будуть пред- ти у першому дворі нізувати місто майстрів, денному вже не перший Дністровського Штербуль. — Без спасіння нашого чуда залучення коштів ставлені роботи ремісників. Пе- зону відпочинку для де будуть представлені рік. Для мене, мешкан- світу. інвесторів ми не в ред головним входом з’являться мешканців Білгоро- роботи ремісників. Пе- ця Акерману, це питанСподіваємось, що в да-Дністровського. ред головним входом ня честі, — підкреслює у найближчий час аккерзмозі провести не- інформаційний павільйон і каси. — Плануємо з’являться інформацій- свою чергу народний де- манці та гості міста оціобхідні укріплюючі роботи і спасти об’єкт. ці, — пояснює Йосип По- створити на території ний павільйон і каси. А путат України Віталій нять реалізацію заплапривабливий розпочнеться зонуван- Барвіненко. — історич- нованого щодо запобіФортеця стоїть на вап- дольський. — У проекті фортеці няку товщиною до 5 мет- створені передумови для комплекс історичних чи ня фортеці з будівництва не та культурне значен- гання руйнуванню форрів. Під ним — прошарок того, щоб на берегоукрі- сучасних споруд, які до- туалету, який розрахо- ня пам’ятника важко пе- теці, а злагоджена та пилувато-хлесових су- плюючих спорудах мож- зволять розцінювати її ваний на 12 місць для реоцінити. Тому розроб- плідна співпраця всіх заглинків, який при кон- на було відновити фоса- не просто як визначний чоловіків та 24 — для ку проекту першочер- лучених до справи спригових робіт управління ятиме ефективним діям, такті з водою руйнуєть- брею та багато іншого, пам’ятник археології чи жінок. Наразі обласне управ- охорони об’єктів куль- спрямованим на покрася. Наразі архітектурна що буде цікаво наступ- архітектури, а й як місце для відпочинку, а та- ління охорони об’єктів турної спадщини про- щання благоустрою тепам’ятка знаходиться на ним поколінням. спадщини водить під моїм контро- риторії навколо фортеці. стадії обвальної форми Орієнтовний кошто- кож для проведення різ- культурної руйнування. Додатко- рис цих заходів скла- них заходів, пов’язаних займається підготовкою лем. Дві останні зливТетяна Турченко


Новости

Происшествие

Стихия

Пострадали животные

Реконструкция

Долгожданный ремонт

За три дня из-за нарушения правил поведения на воде погибли несколько человек.

Непогода оставила без электричества 19 населенных пунктов Одесчины.

На трассе Балта — Саражинка грузовик «ЗИЛ» въехал в стадо коров.

В Белгороде-Днестровском обустроят сооружения дорожного водоотвода.

В Измаиле реконструируют главный городской транспортный узел.

16 июля в службу «101» Вилкова Килийского района поступило сообщение о том, что накануне на реке Дунай в состоянии алкогольного опьянения утонула 25-летняя гражданка. А спасателям с. Николаевка того же района сообщили о том, что нетрезвый 47-летний мужчина пошел купаться на пруд и не вернулся. Было найдено тело. Причина смерти выясняется. Устанавливается причина смерти и 7-летнего мальчика, тело которого было найдено 17 июля на водохранилище возле с. Баштановка Татарбунарского района. Пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Одесской области

Больше всего из-за ливня, града и шквального ветра пострадали Измаильский и Ренийский районы. Так, 16 июля в Измаиле и с. Озерное Измаильского района были подтоплены жилые дома, а в с. Плавни и Богатое Ренийского района повреждены крыши более 400 домов. Также в Плавнях были повреждены газовые трубы, из-за чего прекращалась подача газа (сейчас она уже восстановлена). На данный момент электричество восстановлено и определяются убытки, нанесенные непогодой местному населению и сельскохозяйственным угодьям. Официальный сайт Одесской облгосадминистрации

В результате ДТП погибли десять животных, еще пять получили повреждения, не совместимые с жизнью. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа от двадцати до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами от шести месяцев до одного года. Дальнейшую судьбу водителя и вопрос возмещения материальных убытков селянам будет решать суд. Пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области

Работы будут проводиться на ул. Приморской (от ул. Гагарина до ул. Школьной) и завершатся до 20 августа. Также городской голова Игорь Нановский поручил разработать программу «Реконструкция дорожного покрытия улиц города, которые подвергаются воздействиям природноклиматических факторов и рельефа местности, обустройство сооружений дорожного водоотвода и обеспечение водоотвода на территории города в пределах от улицы Кишиневской до Днестровского лимана на 2013–2015 гг.».

Об этом шла речь на совещании у городского головы Андрея Абрамченко. Реконструкция дорожного участка, где пересекаются почти все городские пассажирские маршруты, будет производиться частично за счет предпринимателей, торговые точки которых там расположены. На ремонт участка по улице Комсомольской от проспекта Суворова до «Детского мира» деньги выделяются из горбюджета. Предполагается, что вместо разбитого асфальта центр будет облицован плиткой. Также будут реконструированы коммерческие объекты. Цена вопроса еще определяется. Новостной портал Измаила

Официальный сайт Белгород-Днестровского городского совета

Дорожное движение

Осторожность в жару До конца летнего сезона на юге Украины ожидается высокая температура воздуха. Управление ГАИ ГУМВД Украины в Одесской области напоминает: такой температурный режим — фактор повышенного риска для всех участников дорожного движения. У многих появляется вялость, головокружение, снижается концентрация внимания, скорость реакции. На территории Одесчины в летний период возросло количество дорожно-транспортных происшествий: только в июне в результате аварий погибло 19 человек, 270 получили повреждения различной степени тяжести. В период летнего сезона многие люди едут на отдых в собственном транспорте, поэтому на автодорогах значительно увеличивается количество машин. Движение в сплошном потоке требует от водителя особого внимания и осторожности, строгого соблюдения правил дорожного движения. Находясь за рулем автомобиля, водитель должен помнить, что он управляет средством повы-

шенной опасности и от его действий во многом зависит жизнь и здоровье не только его, но и пассажиров. Госавтоинспекция советует водителям планировать свои поездки (особенно на большие расстояния) с учетом погодных условий. Берите с собой прохладную воду в достаточном количестве и необходимые лекарства, старайтесь избегать употребления жирной и соленой еды. Надевайте в дорогу свободную неплотную одежду, паркуйтесь по возможности в тени, а перед началом движения обязательно проветривайте салон автомобиля. Не оставляйте детей, а также животных в закрытом авто даже на короткое время.

Перед поездкой необходимо проверить техническое состояние машины. В знойную погоду особое внимание нужно обращать на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах. Пытаясь как можно быстрее добраться до места отдыха, водители часто нарушают скоростной режим, правила маневрирования, обгона, проводят за рулем по 10–12 часов без перерыва на отдых, что нередко приводит к ДТП с тяжелыми последствиями. Какими бы ни были выводы экспертов относительно этих дорожных аварий, Госавтоинспекция напоминает води-

Водителей призывают брать с собой побольше прохладной воды

телям о необходимости неуклонного соблюдения правил дорожного движения. Информацию о ситуации на дорогах города и области можно получить в дежурной

части управления ГАИ Одесской области по телефону (0482) 36-57-77. По материалам пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Одесской области

Расследование

Вернули землю

Кто загрязняет одесский воздух?

В этом году следователи органов прокуратуры Одесчины расследовали 55 уголовных дел с признаками коррупции. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства со ссылкой на прокурора области Степана Молицкого. По искам прокуроров суды возвратили в государственную собственность 198 га земель стоимостью свыше 11 млн грн.

Сотрудники Государственной экологической инспекции Северо-западного региона Черного моря и смежных контрольных ведомств проведут исследования степени загрязнения воздуха в Суворовском и Приморском районах Одессы. Проверки будут организованы Одесской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Кроме того, отменено 213 незаконных решений органов исполнительной власти и местного самоуправления. Таким образом было предотвращено незаконное изъятие земельных участков площадью 761 га.

В этих двух районах города будут проведены исследования антропогенной нагрузки на окружающую среду в связи с требованием соблюдения требований закона «Об охране атмосферного воздуха». Как сообщает прессслужба прокуратуры Одесской области, проверять будут субъектов хозяйственной деятельности, которые на территории города осуществляют обращение с нефтепродуктами. Отметим, что жители Пишоновской, Балковской, Известковой, Бадаева, Краснослободской, Торговой, Ольгиевской, Нежинской, Нищинского, Дидрихсона, Преображенской, Раскидайловской,

В производстве прокуратуры находится уголовное дело в отношении руководителей хозяйственного общества, которые самовольно заняли земельный участок на берегу моря стоимостью более 22 млн грн.

На счету областной прокуратуры и другие громкие дела. В суд направлены материалы в отношении бывшего руководителя коммунального предприятия, который своими незаконными действиями причинил государству ущерб на сумму 66 млн грн. Также завершено расследование дел в отношении мэра одного из городов Одесчины и группы таможенников, которые получили взятки соответственно на сумму 290 и 264 тыс. грн. Поставлены точки в деле налоговиков, из-за действий которых бюджет недополучил 55 млн грн., и двух судей, нарушения которых Молицкий не конкретизировал. ИИ «Думская»

Большой и Малой Арнаутской улиц, Скидановского спуска, а также Слободки, окрестностей Нового рынка и Пересыпского моста пе-

риодически жалуются на резкий удушающий химический запах неизвестного происхождения. ИА «Трасса Е-95»


Городские планы

Сезон ярмаркiв Виконком Білгород-Дністровської міськради під керівництвом першого заступника мера Сергія Сергєєва провів нараду стосовно підготовки однієї із самих очікуваних подій осені — «Бессарабського ярмарку». Хоча до цього свята ще далеко, робоча група вже сьогодні приступила до підготовки, аби подія пройшла з розмахом. Жваве та плідне спілкування сприяло ефективному робочому процесу. Усі вдалі пропозиції одразу одностайно приймалися до уваги та виконання. Отож, вже у серпні в Білгороді-Дністровському настане ярмарковий сезон. В останній місяць літа відбудуться одразу два ярмарки. Перший, під назвою «Шкільний базар», триватиме з 1 серпня по 1 вересня. Там мешканці нашого міста, у яких є школярі та дошкільнята, матимуть змогу придбати все необхідне до нового навчального року. Паралельно на День Незалежності, 24 та 25 серпня, проходитиме господарський ярмарок, де підприємці (не лише БілгородаДністровського та району)  представлятимуть аккерманцям  продукцію та вироби власного виробництва. Урізноманітнить подію святкова концертна програма.

А вже 6 жовтня на мешканців та гостей міста очікуватиме грандіозне свято — «Бессарабський ярмарок», мета якого — продемонструвати національну багатогранність та колорит Бессарабського краю. На свято планується запросити представників з усіх районів півдня Одеської області, які матимуть змогу представити свої традиції, звичаї, культуру та кухню. Сподіваємось, що представники сусідніх та прилеглих районів Білгорода-Дністровського відгукнуться на запрошення та із задоволенням приїдуть до стародавнього міста посмакувати рибну юшку, вино, а також поринути у світ щедрої оксамитової бессарабської осені. Тетяна Турченко

…Как передало недавно интернетиздание «Новини Закарпаття», «Львовский городской совет заявил о намерении ограничить употребление русского языка и уже готовит соответствующий законопроект... Согласно новому законопроекту, определенные “языковым” законом региональные языки, в частности русский, можно будет употреблять только после 22 часов ночи и до 8 утра (время запрета продажи алкогольных напитков)».

«Бессарабський ярмарок» у Білгороді-Дністровському. Фото з архіву

Безопасность

Сигнал тревоги: все работает

Власти Белгорода-Днестровского озаботились проблемами информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Эти и другие вопросы, в частности социальную защиту людей преклонного возраста, в ходе аппаратного совещания обсудили члены исполкома.

Начальник управления труда и соцзащиты населения Белгород-Днестровского горсовета поделился результатами выполнения закона «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других категорий преклонного возраста в Украине». Чиновник подчеркнул, что в Аккермане проживает 15 687 пенсионеров, 2  647 ветеранов войны, 5 962 ветерана труда и 4  546 пенсионеров по возрасту. При этом пенсию менее чем 1000 грн. получают именно пенсионеры по возрасту, остальным же к основной сумме полагаются различные надбавки. — У нас есть такие пенсионеры, которые не имеют никакого статуса. Например, бабушка 1918 года рождения не имеет статуса ни дитя войны, ни участника войны, — говорит начальник управления труда и социальной защиты населения горсовета Николай Ганев. — Люди 1926 года рождения, которые родились после мая месяца, тоже не имеют никакого статуса. Они обратились к нам, чтобы в соответствии с решением Кабмина мы оказали им материальную помощь. Следующий вопрос — оповещение о чрезвычайных ситуациях — возник не случайно. Недавние случаи разгула стихии в нашем регионе и непредвиденные ситуации, которые могут быть ими вызваны, требуют четко отлаженной работы специалистов. О том, как этот механизм функционирует в Белгороде-Днестровском, рассказал начальник муниципального управления по вопросам гражданской защиты населения, оборонной и мобилизационной работы Юрий Майзлис. По его словам, система оповещения населения о ЧС в Аккермане существует еще с советских времен и уже не раз доказала свою эффективность.

Pro et сontra

Юрий Майзлис рассказывает о системе оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

— Оповещение о ЧС может прийти из других источников: от штаба гражданской обороны области и от дежурного по гидрометеостанции нашего города, которая расположена в порту. Сигналы приходят на пульт оперативного дежурного, — объясняет Юрий Майзлис. — Эта система — общегосударственная, то есть сигнал может прийти из Киева, может прийти из Одессы и может прийти конкретно от нас, по решению начальника гражданской обороны города. Далее информация передается всем службам гражданской обороны, а население о чрезвычайной ситуации информируют через радиостанции. Помимо этого для оповещения о непредвиденных ситуациях в Белгороде-Днестровском имеется 5 специализированных машин, оборудованных громкой связью. Есть в городе и сигнал оповещения «Внимание всем». На сегодняшний день по всей территории райцентра размещены 10 подобных сигналов, все они — в рабочем состоянии.

После недавних обильных дождей, выпадения града и событий в Арцизе у горожан возник вопрос: не грозит ли Белгороду-Днестровскому наводнение? На этот вопрос, опять же, ответил Юрий Майзлис: — Если прорвет плотина Днестровской ГЭС, которая находится на территории Приднестровья, к нам придет около 250 млн куб. литров воды, — рассказывает начальник управления по вопросам гражданской защиты населения, оборонной и мобилизационной работы БелгородДнестровского горсовета. — Эта вода разольется по площади лимана, и уровень воды, по расчетам, может подняться не более чем на 80 см. Это угрожает только тем улицам, которые находятся ниже улицы Кишиневской, то есть впритык к воде. Однако может произойти также подъем грунтовых вод. Нам же с вами остается надеяться на милость природы и на профессионализм наших доблестных спасателей. Карина Израилек

«У нас уже есть опыт противостояния пагубным для украинской нации явлениям, — рассказывает мэр Львова Андрей Садовый. — В прошлом году в рамках борьбы с алкоголизмом запретили продажу спиртного в темное время суток — то есть тогда, когда алкоголизм больше процветал. А теперь таким же способом мы запретим употребление региональных языков (де-факто русского) в светлое время суток. И поскольку все официальные структуры работают днем, закон Колесниченко — Кивалова во Львове останется лишь на бумаге». Что ж, главное — не забыть развесить таблички «Русским и собакам вход воспрещен»… Кстати, запрет говорить по-русски именно днем очень красноречив. Значит, по мнению местных властей, на русском говорят приличные работящие люди, а по ночам выходят на улицы «свідомі» алкаши? Обидно, что власти предержащие такого мнения о своих согражданах. Но есть и новости из других регионов Украины. Власти Севастополя обратились к Киеву с просьбой придать русскому языку статус государственного. По информации «Интерфакс-Украина», «Севастопольский городской совет принял обращение к депутатам Верховной Рады в поддержку парламентариев, которые проголосовали за принятие Закона Украины “Об основах государственной языковой политики”. “Но мы считаем необходимым продолжить работу по дальнейшему развитию гармоничной языковой политики, — говорится в обращении, — то есть сосредоточить усилия на решении двух основных задач: внесении изменений в Конституцию Украины с целью признания русского языка вторым государственным и на решение социальных и общественных проблем русскоговорящего населения в области образования, функционирования СМИ, экономической деятельности, судопроизводства, нотариата и других сферах”»… Вот такова разница между различными регионами «соборной» Украины — кто-то выступает за русский, но не против украинского, а кто-то, называя вещи своими именами, скатывается к оголтелому нацизму, грезя о запрете русского языка в светлое время суток. «А буквально несколько дней назад в Тернополе был избит молодой парень, который открыто заявил, что его родной язык — русский, — рассказал журналистам нардеп Вадим Колесниченко. — Уже есть решения ряда областных и городских советов на Западной Украине о лишении гражданства части депутатов от Партии регионов, голосовавших за наш языковой законопроект. В их отношении применяются меры психологического давления — это гробы и венки, которые приносят к их домам». Задуманной националистами «языковой революции» не получилось, но их действия вызывают серьезные опасения. Похоже, они по-настоящему думают, что если сжечь собрания сочинений Пушкина и Толстого и сказать «Крекс, пекс, фекс», то на месте пепелища тут же произрастут нетленки Павлычко и Яворивского. Нет, неуважаемые, так не бывает! Как и не бывает любви по принуждению: если насаждать украинский язык за счет любого другого, постоянно муссировать тему титульности, то даже у самых толерантных, аполитичных и миролюбивых граждан может лопнуть терпение. Или провокаторы специально этого добиваются?.. Только не получится — вот в чем загвоздка. Потому что мы любим, уважаем и — главное! — понимаем как родной, так и украинский (для большинства — тоже родной) язык. И позиция pro et contra (по латыни — «за и против») тут не сработает. Не дождетесь! Мы — за мир. Татьяна Геращенко


Громада

Социальная защита

Как живете, сельские советы? Чем живут сельские советы Саратского района, какие насущные проблемы приходится решать местным головам совместно с коммунальными хозяйствами и депутатами? Выполняются ли решения, принятые в рамках программы «Народный бюджет»? С этими и другими вопросами мы обратились к председателям и секретарям сельских советов Саратщины. Лидия Иванона Данилеску, секретарь Меняйловского сельсовета: — Мы, работники сельского совета, занимаемся решением проблемы водоснабжения Меняйловки и Фуратовки. При помощи депутата облсовета Антона Ивановича Киссе был полностью заменен водопровод протяженностью 1200 м по улице Виноградной в селе Меняйловка. 10 июля прошла диспансеризация, которую посетили многие жители: пенсионеры, инвалиды, дети-дошкольники со своими родителями. В рамках «Народного бюджета» в ближайшее время в дошкольных учебных заведениях наших сел будем заменять окна металлопластиковыми конструкциями. Валентина Андреевна Нечипоренко, председатель Мирнопольского сельсовета: — 17 июля в нашем селе проходил медосмотр жителей с участием специалистов райполиклиники. Вместе с работниками сельсовета мы проводим внеплановую санацию воды в скважинах. Занимаемся ремонтом пищеблока в детсаду. Согласно «Народному бюджету», в ближайшие дни планируем начать ремонт коммунальной дороги. Ямочный ремонт дорог протяженностью 2 км нам помог сделать депутат облсовета, руководитель базового хозяйства Николай Радионович Златов. Уже подготовили  техническую документацию для проведения  уличного освещения. Лето — период детского оздоровления. 48 учащихся нашей школы с удовольствием отдохнули в пришкольном лагере, еще 7 — в лагере «Солнечный» и санаториях области.

Николай Иванович Колышкин,  Петропавловский сельский голова: — В экстренном порядке решаем вопрос ремонта насоса, который сгорел на одной из башен Рожновского. При помощи и поддержке депутата облсовета Антона Ивановича Киссе, а также хозяйства «Агросвит» было заменено 1 750 м водосети в Петропавловке. На протяжении летнего периода в лагере «Солнечный» оздоровлены 14 ребят. Во время диспансеризации, проведенной 5 июля, на прием к медицинским специалистам пришли 178 жителей села, страдающих различными заболеваниями. 12 июля состоялся храмовый праздник, во время которого мы вместе со школой провели соревнования по волейболу, а вечером — концерт в сельском клубе. Анатолий Леонидович Негодяев, Саратский поселковый голова: — Качество питьевой воды и ее своевременная подача — главные проблемы,  которыми мы занимаемся совместно с коммунальным хозяйством. Уже проведена соответствующая работа по дезинфекции воды, сейчас санэпидемслужба повторно взяла пробы воды для проведения анализов. Составлен график очистки вод-ных емкостей. На некоторых скважинах вы-

шли из строя насосы, проблемы с подачей воды из-за увеличения количества ее использования возникли на улицах Пушкина, Солнечной. Следует сказать, что в Сарате силами энтузиастов-предпринимателей Оксаны Желобы, Валерия Бирченко, Юрия Петкова, подростков, поссовета и коммунального предприятия делается еще одна детская площадка — напротив железнодорожного вокзала. Валентина Петровна Венгровская, Кривобалковский сельский голова: — Один из первоочередных вопросов повестки дня — ремонт сельского Дома культуры. Уже сделаны документы о праве собственности, 90 тыс. грн. уплачено за проектносметную документацию. До 15 сентября мы должны предоставить госакт и проект отвода земли в облгосадминистрацию для того, чтобы ремонт Дома культуры был включен в программу «Народный бюджет» 2013 года. Следующий насущный вопрос — оздоровление детей. В пришкольных лагерях Кривой Балки и Надъярного оздоровились 108 учащихся, еще 25 — в лагерях отдыха; 10 школьников отдохнули на море за счет базового  хозяйства. 18 июня во время дис-

пансеризации 366 жителей наших сел Кривая Балка и Надъярное посетили  различных медицинских специалистов райполиклиники. Во время медосмотра среди всех пришедших на прием к врачам было выявлено наибольшее количество больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больных диабетом, различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Среди пациентов обследованы и больные на туберкулез, которые у нас на постоянном контроле. Им оказывается повышенное внимание со стороны как медиков, так и сельского совета. В августе нас ожидает приятное событие — 180 лет со дня основания села Кривая Балка, поэтому вся наша громада уже сейчас готовится к этому юбилею. Планируем провести интересную шоу-программу с участием детей, наших музыкальных коллективов, пригласить народные коллективы из Михайловки. Хотим задействовать в проведении храмового праздника все слои населения: и пенсионеров, и детей, и людей среднего возраста, сделать подарки многодетным мамам, родителям приемных семей, всем жителям, кто в этом году идет на пенсию. Записала Виктория Иожица

Навстречу гипертоникам В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 25.04.2012 г. в Украине вводится в действие пилотный проект по обеспечению лиц, страдающих гипертонической болезнью, медикаментами по рефферентным (сниженным) ценам. Распространенность гипертонической болезни, согласно данным МЗ Украины за 2011 год, составила 29 % от взрослого населения, по Белгород-Днестровскому району этот показатель составил 35,3 %. Данное заболевание относится к наиболее распространенным среди болезней системы кровообращения и является одной из ведущих причин развития сердечной недостаточности,  возникновения инсультов и инфарктов миокарда. Регулярно принимают лечение только 25 % пациентов. Основной причиной этого является высокая стоимость лекарственных препаратов в аптечной сети. МЗ Украины был проведен анализ стоимости основных лекарственных средств в странах Европы со сходными с Украиной показателями состояния экономики, и на основании этого приказом № 419 от 1.06.2012 г. на 243 лекарственных препарата как отечественного, так и иностранного производства утверждены так называемые рефферентные цены, которые вводятся с 1 августа 2012 г. Стоимость этих препаратов будет существенно ниже, чем сегодня. Для получения этих лекарственных средств необходимо обратиться к своему участковому терапевту или семейному врачу и получить рецепты установленного образца. В одном рецепте указывается только один лекарственный препарат, а его количество не может превышать месячную потребность пациента. Рецепты регистрируются медицинскими работниками в соответствующих журналах. До конца 2012 года Кабинетом министров

будет разработан механизм частичного возвращения пациентам средств за приобретенные лекарственные препараты. Обращаем внимание на следующие моменты. Пациент должен быть внесен в реестр больных гипертонической болезнью (формируется у участкового терапевта, семейного врача). Пациент имеет право получить информацию о препаратах (отечественных и импортных), которые подлежат выписке рецептов, и об их рефферентной цене, к которой в аптеке могут добавить не более 25 % их стоимости. Данную информацию можно будет получить у медицинских работников (терапевтов, кардиологов, семейных врачей, педиатров, а также на фельдшерскоакушерских пунктах). Перед приобретением лекарств необходимо определиться, какой именно препарат вы планируете приобрести, исходя из ваших возможностей. В аптеке требуйте выдачу именно этих препаратов. Надеюсь на ваше активное взаимодействие с медицинскими работниками по внедрению данного пилотного проекта. Своевременно обращайтесь на профилактические осмотры и за медицинской помощью. Будьте здоровы! С уважением, заместитель главного врача Белгород-Днестровской ЦРБ, районный кардиолог Филонов О. В. P. S. Уважаемые читатели! Действие описанного выше пилотного проекта распространяется на всю территорию Украины и, соответственно, на всю территорию Одесской области.

Истории из жизни

Сводня Помните фильм «Интердевочка»? Там героиня Елены Яковлевой заявляла, что в нашей стране такое позорное явление, как проституция, напрочь отсутствует. Но, к сожалению, и тогда проституция и сводничество существовали, и сейчас процветают. Да еще как! О конкретном случае рассказывают помощник БелгородДнестровского межрайпрокурора Ирина Самородова и следователь горотдела милиции Елена Оснач. Утром 12 июня на мобильный телефон Маргариты Лузгиной (фамилия изменена) позвонил молодой человек. Просьба парня Маргариту не удивила: к ней часто обращались люди, которые хотели найти девочку по вызову. Она помогала — за вознаграждение.

Маргарита ответила, что у нее есть Через 20 минут молодой человек пезнакомая, которая занимается предо- резвонил и сказал, что он забронироставлением сексуальных услуг за день- вал номер в одной из гостиниц пгт Заги, а попросту — проституцией. Сводни- тока, где будет ждать женщин вечеца сразу поставиром. Маргарита не ла условие: мужчиМаргарита ответила, что у нее преминула напомна должен запра- есть знакомая, которая занимает- нить, что жрица вить ее автомобиль любви бесплатно двадцатью литра- ся предоставлением сексуальных не поедет и мужми бензина и пере- услуг за деньги, а попросту — про- чине за приятзвонить позже. ституцией. Сводница сразу постави- ный вечер придетДальше сердося выложить 100 больная Маргари- ла условие: мужчина должен запра- долларов или 800 та позвонила упо- вить ее автомобиль двадцатью ли- гривен. Тот согламянутой знакомой. трами бензина и перезвонить поз- сился. Женщина оказыВечером Маргаже. вала платные секрита  прибыла на суальные услуги, так как очень нужда- место. Молодой человек подсел в малась в деньгах. На предложение Марга- шину, и сводница тут же напомнила риты она сразу согласилась. ему о том, что нужно заправить ее ав-

томобиль. Затем позвонила ночной бабочке, и та назначила встречу на известном некоторым любителям клубнички месте. Сев в машину, троица поехала в гостиницу. Там клиент рассчитался с Маргаритой, дав ей 800 гривен и сказав, что позвонит, когда можно будет забрать девочку по вызову. Когда Маргарита приехала в установленное место, к ее автомобилю подошли сотрудники милиции и с понятыми изъяли у женщины деньги, на которых при ультрафиолетовом свечении была видна надпись «Сводничество»... …От уголовной ответственности сводню спасла амнистия. Александра Дымченко


Здоровье

Профилактика камней в желчном Мы продолжаем тему желчнокаменной болезни. В минувшем номере шла речь о факторах риска и симптомах ЖКБ. Сейчас врач-гастроэнтеролог высшей категории центральной районной больницы Измаила Людмила Солоп остановится на мерах профилактики и замедления прогрессирования этой распространенной болезни. Вот эти рекомендации: 2000 — 2200 ккал, уменьшить 1. Питайтесь 4-5 раз в день долю всех жиров до 30 % (не и небольшими порциями. При- более 1/3 — жиры животнонимайте пищу в одно и то же го происхождения, 2/3 — расвремя. Это способствует луч- тительного) и легкоусвояемых шему оттоку желчи. углеводов. Полностью исклю2. Не употребляйте блюда, чите сахар. Увеличьте в диете температура количество Если приступ боли длит- п и щ е в ы х которых ниже 15 и выше ся более 5 часов и при этом в о л о к о н , 62 оС — это моза температура тела повыси- особенно жет вызвать счет овощей о спазм желче- лась до 38 С и выше, а также и фруктов. в ы в о д я щ и х появилась желтушная окра- Следите за путей и спро- ска кожи и глаз, темный цвет своей масвоцировать сой тела, но приступ боли. мочи и светлый стул, — это не голодай3. Употреб- свидетельствует о развитии те. ляйте  блюда, осложнений ЖКБ. Необходи6. Ограприготовленничьте поные из све- мо в экстренном порядке об- с т у п л е н и е жих продук- ратиться за медицинской по- х о л е с т е р о тов натураль- мощью (вызвать скорую по- ла с пищей ного происпутем  исмощь). хождения, в ключения отварном, запеченном, изред- продуктов, которые им богака — тушеном виде. ты (яичный желток, мозги, 4. Соблюдайте режим труда печень, жирные сорта мяса, и отдыха, не переутомляйтесь, рыбы, бараний и говяжий не нервничайте, не допускайте жир, сало). Выведению из орнегативных эмоций. Больше ганизма излишков холестеродвигайтесь, ведите активный ла способствуют продукты, бообраз жизни. гатые солями магния, а также 5. Если у вас избыточная гречневая и овсяная каши. масса тела, целесообразно сни7. При наличии камней в зить энергоценность диеты до желчном пузыре откажитесь

от сильного стимулятора сократимости желчного пузыря — кофе, отваров желчегонных трав и ограничьте в рационе продукты, стимулирующие сокращения желчного пузыря (растительные масла натощак, наваристые мясные, рыбные, грибные бульоны, свежее сало, яйца всмятку, лимоны). 8. Поможет предотвратить образование и рост холестероловых камней в желчном пузыре употребление рыбьего жира или рыбы (содержит омега-3 жирные кислоты, препятствующие выпадению в осадок холестерола). 9. Полезно пить витаминные напитки, чай из плодов шиповника, тмина и ягод рябины. 10. Если вы принимаете препараты, назначенные для лечения других заболеваний, необходимо поставить в известность об этом вашего врача, так как некоторые из них могут снижать моторику желчного пузыря, вызывать застой желчи и камнеобразование. 11. Уделяйте серьезное внимание лечению хронических очагов инфекции, воспалительных заболеваний органов

брюшной полости, глистной инвазии. Исключите из рациона продукты, оказывающие аллергизирующее действие. 12. Регулярно посещайте врача (не реже одного раза в полгода), проходите необходимые исследования. Это будет способствовать правильному подбору препаратов, эффективному лечению и предупреждению осложнений. — Правильное питание, соблюде-

ние режима, диетических и медикаментозных рекомендаций способствуют профилактике ЖКБ, — подчеркивает врач-гастроэнтеролог высшей категории центральной районной больницы Измаила Людмила Солоп. — Не пытайтесь лечиться самостоятельно либо по совету родственников или знакомых. Берегите свое здоровье! Записала Марина Талько

При желчнокаменной болезни необходимо соблюдать легкую диету

Рецепты адвоката

Местный голова: лишение полномочий

В этом номере наш адвокат Оксана Савицкая продолжит тему законного лишения полномочий избранного городского или сельского головы. В прошлый раз шла речь о создании инициативной группы, которая может собирать подписи в пользу проведения референдума по вопросу прекращения полномочий местного головы.

ния. Член инициативной группы указывает в подписном листе согласно документам гражданина дату его рождения и место постоянного проживания. При отсутствии у гражданина документа, удостоверяющего личность, подпись гражданина считается недействительной и не засчитывается. После заполнения подписного листа в нем делается запись об общем числе подписей граждан. Правильность сведений, занесенных в подписной лист, удостоверяется подписями двух членов инициативной группы.

Сбор подписей Итак, со дня получения свидетельства о регистрации инициативная группа имеет право организовывать и беспрепятственно осуществлять сбор подписей. Каковы же порядок и сроки сбора подписей? Регистрация Общий срок сбора подписей по вопроВ течение десяти дней со дня последсу о проведении местного референдума не ней по времени подписи граждан на поддолжен превышать одного месяца со дня писном листе и не позднее указаннополучения свидетельства о регистрации го срока (1 месяц) подписи членов инипервой из созданных по референдуму ини- циативной группы на подписном листе циативных групп. должны быть завеСбор подписей После заполнения подписного ли- рены должностным осуществляется на лицом, специально подписных  лис- ста в нем делается запись об об- назначенным для тах — листах для щем числе подписей граждан. Пра- этого председателем подписей граждан вильность сведений, занесенных местного совета напод требованием о депутатов, в подписной лист, удостоверяется родных проведении рефезарегистрировавшеподписями двух членов инициатив- го инициативную рендума. На каждом под- ной группы. группу. При этом писном листе долможет быть снята жны быть наименование, порядковый копия подписного листа. номер инициативной группы, порядкоПосле завершения сбора подписей инивый номер подписного листа и формули- циативная группа в трехдневный срок соровка вопроса, который предлагается вы- ставляет итоговый протокол, в котором нести на референдум. Формы подписных указывается общее число подписей гражлистов всеукраинского и местных рефе- дан, собранных на территории соответствурендумов утверждаются Центральной ко- ющего местного Совета народных депутамиссией по всеукраинскому референдуму. тов, дата регистрации инициативной групЧлены инициативной группы должны пы, дата окончания сбора подписей. предупредить гражданина Украины, что Подписные листы местного референдуего подпись может быть поставлена толь- ма по акту передаются на хранение предсеко на одном подписном листе под данным дателю местного Совета народных депутатребованием. тов, в пределах территории которого предГражданин Украины, поддерживаю- лагается провести референдум. Они хращий требование о проведении референ- нятся в течение двух месяцев после продума, должен поставить свою подпись на ведения референдума. В акте указываетподписном листе, указав при этом свою ся общее количество подписных листов и фамилию, имя и отчество, дату подписа- подписей граждан. Акт в трех экземпля-

рах подписывается не менее чем тремя членами инициативной группы и председателем Совета народных депутатов или его заместителем. Председатель местного Совета народных депутатов обеспечивает регистрацию документов, направленных всеми инициативными группами местного референдума по данному вопросу. Проверка В течение 15 дней со дня поступления соответствующих документов председатель организует проведение выборочной или полной проверки достоверности направленных документов и подведение итогов сбора подписей с участием представителей всех инициативных групп местного референдума по данному вопросу, о чем составляется акт. Акт подписывается председателем местного Совета народных депутатов и представителями всех инициативных групп, после чего вопрос о проведении местного референдума выносится на рассмотрение сессии соответствующего Совета народных депутатов. ВНИМАНИЕ! Решения по вопросу проведения референдума принимает соответствующий местный Совет народных депутатов после получения должным образом оформленного предложения на сессии в месячный срок. Законодатель оставляет право за местным Советом народных депутатов принять одно из следующих решений: 1) о назначении референдума; 2) об отклонении предложения о проведении референдума при наличии серьезных на-

рушений, влияющих на основания для назначения референдума; 3) о принятии решения, предлагаемого в требовании о назначении референдума, без последующего проведения референдума. Очень важно соблюдать описанную процедуру референдума. В противном случае решение о его проведении может быть отклонено. В решении о назначении референдума определяется дата проведения референдума, указывается название проекта решения, содержание вопроса, выносимого на референдум. Дата проведения местного референдума назначается не ранее чем за месяц и не позднее чем за два месяца со дня принятия решения о проведении референдума. Сообщение о назначении референдума, содержание проекта решения, иного вопроса, выносимого на референдум, объявляется в местных СМИ в 10-дневный срок после принятия решения о его назначении.


Спорт

Морская гонка В субботу, 21 июля, начнется открытая международная парусная регата крейсерских яхт Одесса — Батуми — Одесса. Яхты стартуют от Воронцовского маяка в акватории порта. Возвращение в Южную Пальмиру планируется через две недели. Особенность соревнований в том, что это первая за 20 лет гонка на длинную дистанцию на Черном море. Организатором регаты выступает общественная организация «Магеллан 500». Ее председатель и глава оргкомитета гонки Станислав Тризна известен тем, что в 2009–2010 гг. на своей яхте «Иваноис» совершил кругосветный переход в честь 215-летия Одессы. С грузинской стороны всяческую помощь оказывает руководство республики Аджария и яхт-клуб Батуми. — При Советском Союзе организовывались регаты на длинные дистанции, а сейчас они не проводятся, — рассказывает Станислав Тризна. — Эта регата — один из способов популяризации гонок, связанных с длинными переходами между портами Черного моря.

Учитывая сложность регаты, не многие яхтсмены рискнули попробовать свои силы на маршруте Одесса — Батуми — Одесса (стоит отметить, что участие в гонке бесплатное). Заявки подали капитаны примерно десяти яхт с экипажем от трех до шести человек. Среди них есть как опытные яхтсмены, которые уже совершали длинные переходы ранее, так и молодые люди, для которых гонка на такую дистанцию будет первой. Всех их ожидают два морских перехода: от Одессы до Батуми и обратно, в общей сложности — около 600 морских миль (1 миля = 1,85 км). По словам Станислава Тризны, подобные гонки сложны не столько физически, сколь-

ко психологически. Экипажи долгое время будут находиться в тесном контакте в открытом море. — Прелесть длинных переходов в том, что ты уходишь в море и долгое время никого не видишь и не слышишь, — сказал глава оргкомитета в ответ на вопрос о способах связи в ходе гонки. Впрочем, при необходимости услышать друг друга будет можно — с помощью радиосвязи по УКВ и спутниковых телефонов (последние есть на нескольких яхтах). Жестких требований относительно маршрута нет: каждый капитан разрабатывает его самостоятельно. По прибытии в Грузию к участникам регаты присоединятся экипа-

Глава оргкомитета регаты Станислав Тризна

Яхта «Юнона» (Одесса) на фоне фрегата «Гетман Сагайдачный» — флагмана ВМС Украины

жи из Поти, и вместе они проведут небольшую гонку на рейде Батуми. Затем спортсменов ожидает радушный прием: грузинская сторона готовит программу и множество сюрпризов. Вполне возможно, что яхтсменов поприветствует и президент страны Михаил Саакашвили, который несколько дней в неделю проводит в Батуми, где принимает официальные делегации. Стоит отметить, что в Грузии парусный спорт практически не развит, поэтому там очень живо отреагировали на инициативу одесситов. В Украине же, по словам Станислава Тризны, уровень развития парусного спорта нахо-

дится на достаточно высоком уровне. Проведение регаты стало возможным также благодаря поддержке спонсоров. К слову, победители в каждой группе (их будет три) получат денежные премии. И еще один любопытный факт: пресс-конференцию, посвященную  международной парусной регате крейсерских яхт Одесса — Батуми — Одесса, провели на борту яхтыкатамарана «Синдбад» (капитан — Владимир Спектор). В этот же день в Одесском заливе проходила очередная короткая гонка, которую журналисты могли наблюдать прямо в море. Татьяна Олейник

Остановка: Бессарабия Существует много способов укрепления и установления мира на планете: подписание мирных соглашений между странами, ядерное разоружение и т. д. Есть и такие мероприятия, в которых участвует большое количество людей, подчеркивающих свою готовность внести вклад в сохранение мира. К ним относятся и спортивные акции, например, всемирная факельная эстафета «Бег ради гармонии», цель которой — способствовать дружбе и взаимопониманию между народами. Любой человек может пронести факел несколько километров или несколько шагов или просто подержать его с мыслью о мире на планете. Европейская часть эстафеты стартовала 23 февраля из Португалии, а финиширует 8 октября в столице Австрии Вене. Маршрут охватывает 45 стран Европы, в том числе Украину. В этом году он пролегал и по территории Бессарабии. Факельный огонь пересек граНарод веселился на площаницу между Саратским и Татар- ди до самого вечера: горожане и бунарским районами. Там участ- европейские спортсмены вместе ников «Бега ради гармонии» пели и танцевали, и, казалось, встречали глава Татарбунарской не было никакого языкового барайгосадминистрации Наталья рьера — все прекрасно понимали Кожухаренко и ее заместитель друг друга. Снежана Султан, председатель На следующий день участнирайсовета Валентин Кравченко и ки эстафеты с факельным огнем мэр райцентра Виктор Швец. отправились дальше — в КилийА на центральной площа- ский район. ди Татарбунар спортсменов— Очень надеюсь, что вы расмарафонцев ожидали жители го- скажете другим народам о народа. Районный Дом культуры шем городе, о нашем бессарабподготовил для гостей празднич- ском гостеприимстве, — сказала ный концерт. Все присутствую- на прощание председатель РГА щие могли полакомиться слад- Наталья Кожухаренко. кими угощениями, предоставленными народным депутатом Украины Виталием Барвиненко. Наталья Евдокимова

Участники факельной эстафеты «Бег ради гармонии» в Татарбунарах


Фестиваль

Одессу охватила киномания

Подходит к концу III Одесский международный кинофестиваль. Торжественное открытие праздника состоялось в минувшую пятницу, а уже в эту субботу, 21 июля, в роскошном здании Оперного театра назовут победителей крупнейшего зрительского кинофестиваля Восточной Европы. Как уже писал «Бессарабский вестник», обладателя Гран-при кинофорума впервые выберут именно зрители. Авторы фильма-победителя получат статуэтку «Золотой Дюк» и 15 тыс. долларов. В день открытия ОМФК по красной дорожке перед Оперным прошли несколько кинолегенд: в частности, муза Федерико Феллини итальянская актриса Клаудия Кардинале, мэтр европейского кино Питер Гринуэй и дочь великого Чарли Чаплина Джеральдина Чаплин. Порадовали своим присутствием звезда Голливуда Майкл Мэдсон, молодые российские артисты Артем Михалков, Даниил Козловский и Оксана Акиньшина, одесситы Георгий Делиев, Борис Барский, Наталья Бузько, Борис Бурда. Церемонию вели российская актриса родом из Одессы Нонна Гришаева и ведущий ток-шоу «Говорит Украина» Алексей Суханов. Очередной миниатюрой порадовал Михаил Жванецкий, а глава облгосадминистрации Эдуард Матвийчук вручил «Золотого Дюка» за вклад в киноискусство почетной гостье ОМФК Клаудии Кардинале. Завершил церемонию фильм-открытие

фестиваля — итальянская открытым небом. Зрителента «Реальность», полу- ли, собравшиеся на Потемчившая в этом году Гран- кинской лестнице, увидели при Каннского кинофе- на большом экране знаместиваля. нитую романтическую коНа следующий день дей- медию «Огни большого гоство переместилось в фе- рода» под музыкальное состивальный дворец, роль провождение Националькоторого исполняет Театр ного одесского филармонимузыкальной  комедии. ческого оркестра. ЗнамеТам на красной дорожке нитый немой фильм Чарблистал ирландский актер ли Чаплина представила Киллиан  Мёрфи («Завтрак на Плутоне», «Начало», «Время»). В Одессе секссимвол представил сразу два фильма:  конкурсную картину  «Сломленные»  и  галапремьеру «Красные огни». Оба фильма зрители оценили очень высоко, не забыв попросить автограф у любимого актера. В субботу вечером состоялся также грандиозный показ под Клаудия Кардинале и Эдуард Матвийчук

Киллиана Мёрфи окружили поклонницы

Показ «Огней большого города» на Потемкинской лестнице

Ведущая церемонии открытия ОМФК Нонна Гришаева

его дочь Джеральдина. На величественной лестнице яблоку негде было упасть. Вообще показы под открытым небом, а именно на Ланжероновском спуске, проходят все дни фестиваля. В пятницу, 20 июля, там продемонстрируют легендарный фильм Александра Довженко «Земля». Современный саундтрек к нему написала этно-хаус-группа «ДахаБраха», которая ис-

полнит эту музыку перед одесситами и многочисленными гостями фестиваля. Стоит отметить, что киномания охватила весь город. Многие показы (а их около десяти каждый день) проходят при аншлагах, иногда не хватает мест даже в Театре музкомедии, вмещающем свыше 1 200 кресел! По городу мечутся слушатели Летней киношколы с

бейджиками (ведь надо на все успеть!) и расслабленно прогуливаются звезды. Гости наперебой расхваливают Одессу и организаторов фестиваля. К слову, действо освещают несколько сотен журналистов со всего мира. «Бессарабский вестник» также продолжает следить за событиями. Елена Шведова Фото: пресс-служба ОМФК

Наши таланты

Солнце, море, фестиваль! В Затоке состоялся традиционный международный фестиваль детского творчества «Ритмы лета», организованный продюсерским центром Glory Stars (Киев). Свыше сотни юных вокалистов, танцоров, актеров и инструменталистов из Украины, России и Беларуси дарили свое мастерство со сцены базы отдыха «Одиссей». Концертный зал потрясали яркие выступления, которые оценивала серьезная судейская коллегия: директор студии звукозаписи Chess records композитор Ярослав Степанков (Киев), преподаватель вокала «Фабрики звезд» Алена Савинова и другие профессионалы. Измаил на этом празднике Stars Лариса Малинская. — По дагог Анна Косович, а Дарину — творчества представил театр ми- старшей группе театра мини- Маргарита Бикбулатова. ниатюр детской школы искусств атюр просто плачет Киевский «Чародеи» уверенно покоря«Чародеи» под руководством университет театра, кино и теле- ют сценические площадки УкраМаргариты Бикбулатовой. Ребя- видения им. Карпенка-Карого! ины, а в августовских планах тета уже не первый год принимают Младший состав «Чародеев» атра миниатюр Измаильской участие в фестивале и каждый представил на «Ритмах лета» ДШИ — участие в фестивале в раз снова удивляют зрителей и фрагмент постановки по моти- Болгарии. Детям очень повезло: жюри! Этот год не стал исклю- вам известной английской сказ- на репетициях с ними работает чением: «Чародеи» заслуженно ки «Ухти-тухти», а старшекласс- удивительный педагог, талантлиполучили диплом первой степе- ники показали номер «Дама с со- вая и скромная Маргарита Бикни и были признаны лучшим те- бачкой» и небольшой мюзикл булатова, а на сцене — виртуозатром. «Лесное кафе “Согрей лапы!”». ный концертмейстер Сергей Де— Мы хорошо знакомы с С сольными программами вы- нисов, который каждый раз протворчеством этого замечательно- ступили «чародейки» Катя Бон- живает с ребятами их роли. Кого коллектива, — рассказыва- даренко и Дарина Мищенко. нечно же, поддерживают театр и ет председатель жюри, началь- Обеим девочкам жюри присуди- помогают развиваться юным таник отдела фестивалей и конкур- ло первые места в их возрастной лантам и родители «чародеев». сов продюсерского центра Glory категории. Катю подготовила пеМарина Талько

«Чародеи» в очередной раз увезли из Затоки приз


Смотрите телеканал «Бессарабия ТВ» на 28-м канале в кабельной сети «ЛиС»

Бессарабия ТВ 07:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 07:05 Новости. Час Бессарабии. 07:45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». 2-я серия. 18:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 18:05 Новости. Час Бессарабии. 19:00 Мультфильм. 19:20 Документальный фильм. 20:00 Х/ф «Государственная граница». 10-я серия. 21:30 Новости. Час Бессарабии. 21:55 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ»..

1-й национальный 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.35 Спорт 06.20, 23.45 От первого лица 07.15 Мультфильм 07.25 Эра бизнеса 07.35, 08.40 Формула любви. В.Талызина. 08.15 Полезные советы 09.00 Итоги недели 09.40 Агро-News 10.00 Легко быть женщиной 10.55 Шеф-повар страны 11.55, 18.30, 21.25 Деловой мир 12.05 Олимпийским курсом 12.20 Темный силуэт 12.30 Право на защиту 12.50 Кубок мира по футболу 2014 г. Дневник ФИФА 13.15, 03.05 Х/ф "Операция "Трест" 14.35 Окно в Америку 15.00 Euronews 15.05, 05.50 Деловой мир. Агросектор 15.35, 17.00 Мы - патриоты 18.20, 01.20 Новости (сурдоперевод) 18.45 21-й Международный фестиваль искусств "Славянский Базар в Витебске" 20.40, 05.25 Сельсовет 21.00 Итоги дня 21.35 Страну - народу 22.00, 22.55 Место встречи 22.50 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.25 Итоги 00.15 Новые песни о главном 01.30 Т/с "Сезон убийств" 04.20 Д/ф "Пытки"

1+1 06.30, 19.30 ТСН 07.30 М/с "Тимон и Пумба"  08.00, 10.10 Т/с "Гаишники" 12.15, 13.15, 04.45, 05.30 Т/с "Метод Лавровой" 14.15 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"

Бессарабия ТВ 07:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 07:05 Новости. Час Бессарабии. 07:45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». 3-я серия. 18:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 18:05 Новости. Час Бессарабии. 19:00 Мультфильм. 19:20 Документальный фильм. 20:00 Х/ф «Государственная граница». 11-я серия. 21:30 Новости. Час Бессарабии. 21:55 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ».

1-й национальный 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.35 Спорт 06.20, 23.45 От первого лица 07.15 Мультфильм 07.25 Эра бизнеса 07.35, 08.40 Формула любви. В.Малежик. 08.15 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.35 Свет 10.00 Хомка смакует, телеки дарит 10.05 Легко быть женщиной 11.00 В гостях у Д. Гордона 12.00, 18.35, 21.20 Деловой мир 12.20 На счастье 12.40, 03.05 Х/ф "Операция "Трест" 14.15 Формула любви. Армен Джигарханян 15.00 Euronews 15.05, 05.50 Деловой мир. Агросектор 15.30, 16.55 Мы - патриоты 18.20, 01.20 Новости (сурдоперевод) 18.55 21-й Международный фестиваль искусств "Славянский Базар в Витебске" 21.30 Смешной и еще смешнее 22.00, 22.55 Место встречи 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.25 Итоги 00.15 Новые песни о главном 01.35 Т/с "Сезон убийств" 04.40 Фольк-music 05.25 Точка зрения

1+1 06.25 Служба поиска детей 06.30, 19.30 ТСН 07.30 М/с "Тимон и Пумба" 08.00, 14.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 09.00 Территория обмана 10.05, 04.10 Их нравы 11.05 Абсолютная перемена - 3 12.00, 13.00, 04.45, 05.35 Т/с "Метод Лавровой"

15.20 Х/ф "Любовь-морковь - 3"  17.20 Х/ф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"  20.15 Х/ф "Вирус" 22.15 Территория обмана 23.20 Х/ф "Черный пес"  01.10 Х/ф "Наблюдатель"  02.45 Х/ф "Некогда не поздно"  04.15 Их нравы

Интер 06.00 Мультфильм 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.30, 20.25 Спорт в Подробностях 09.10, 12.25 Т/с "Наследница" 13.25 Следствие вели... 14.20 Семейный суд 15.20 Судебные дела 16.15 Жди меня 18.10 Т/с "Кровинушка" 19.05 О жизни 20.00, 02.05 Подробности 20.30 Т/с "Женский доктор"  22.25 Т/с "Смерш. Легенда для предателя" 02.35 Д/ф "Роковая роль Александра Фатюшина" 03.25 Д/ф "История Мира"

К1 05.45 Утро на К1 08.00 М/ф "Маленькие Эйнштейны"  08.35 Мультфильмы 09.25 Х/ф "Слава" 11.30 Т/с "Всё ради тебя"  14.25 КВН 17.00 Давай поженимся! 18.00 Званый ужин 19.00 Одень меня, если сможешь 20.00 Большая разница 22.00 Три сестры 23.00 Х/ф "Деньги на двоих" 01.30, 03.50 Ночная жизнь 03.35 Мобильные развлечения

ICTV 05.25 Служба розыска детей 05.35, 04.25 Свитанок 06.15, 07.35 Деловые факты 06.25, 09.25, 12.55, 19.25, 01.10 Спорт 06.30 Анекдоты по-украински 06.50 Т/с "Леся+Рома" 07.40 Факты недели 08.45, 12.45, 03.05 Факты 09.30, 19.30, 01.20 Чрезвычайные новости 10.35, 13.00 Т/с "Охотники за бриллиантами"

15.05 Х/ф "Непридуманное убийство"  20.15 Добрый вечер 22.15 Иллюзия безопасности. Гений чистой кислоты 23.20 Х/ф "Ливень" 01.15 Х/ф "Вирус" 02.50 Х/ф "Черный пес" 

Интер 05.05 Т/с "Маршрут Милосердия" 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.30, 20.25 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 11.00 Т/с "Мой ласковый и нежный мент"  12.15 Д/с "Следствие вели..." 14.05 Семейный суд 15.05 Судебные дела 16.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 18.10 Т/с "Кровинушка" 19.05 О жизни 20.00, 02.45 Подробности 20.30 Т/с "Женский доктор"  22.25 Х/ф "На краю стою"  00.20 Х/ф "Престиж"  03.10 Телевизионная служба розыска детей 03.15 Д/с "Подводная Вселенная"

К1 05.45 Утро на К1 08.00 М/ф "Маленькие Эйнштейны"  08.35 Мультфильмы 09.10, 15.00 Самый умный 11.00 В поисках приключений 12.00, 17.00 Давай поженимся! 13.00, 18.00 Званый ужин 14.00, 19.00 Одень меня, если сможешь 20.00 Большая разница 22.00 Три сестры 22.40 2 полоски 23.00 ШОУМОНРОУ 23.30 Т/с "Отчаянные домохозяйки"  00.20 Т/с "Закрытая школа" 01.20 Т/с "Косяки"  02.10 Ночная жизнь

ICTV 05.10, 08.45, 03.00 Факты 05.35, 04.20 Свитанок 06.20, 07.35 Деловые факты 06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 01.05 Спорт 06.35, 12.40 Анекдоты по-украински 06.55 Т/с "Леся+Рома" 07.45 Стоп-10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ 15.30, 22.20 Т/с "Прокурорская проверка" 16.40 Т/с "Дальнобойщики" 18.45 Факты. Вечер 20.15 Т/с "Морские дьяволы" 23.30 Т/с "Особо опасен" 00.45 Звездный тест-драйв 02.15 Т/с "Жены футболистов-5" 03.35 Т/с "День триффидов"

СТБ 05.20 Документальный детектив 05.45, 01.40 Т/с "Комиссар Рекс"  07.35, 18.10 Невероятная правда о звездах 08.35 Х/ф "Zolushka. ru"  10.50 Т/с "Татьянин день"  13.50 Русские сенсации. Жертвоприношение 14.50 Битва экстрасенсов 15.55 Все буде добре! 18.00, 22.00 Вікна-Новини 19.10 Т/с "Карамель"  20.10 Куб 22.25 Детектор лжи 23.25 Параллельный мир 00.50 Т/с "Доктор Хаус" 03.15 Вiкна-Спорт 03.25 Х/ф "Соучастие в убийстве" 

ТРК УКРАИНА 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 События 07.15, 18.00 Т/с "Ефросинья. Продолжение"  08.15, 13.00, 21.00 Т/с "След"  10.00 Т/с "Криминальная полиция"  11.00, 05.20 Т/с "Висяки - 2"  12.00, 04.30 Пусть говорят 15.35, 03.10 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10, 19.15, 03.55 События Спорт 17.15, 04.00 Критическая точка 19.20 Говорит Украина 20.00 Т/с "Катина Любовь - 2"  22.50 Х/ф "Орел Девятого Легиона"  01.00 Т/с "Сбежавшая работа" 01.50 Х/ф "Агент Джонни Инглиш" 

5 канал 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Киевское время 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Время спорта 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Время новостей 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бизнес-время 07.20 Автопилот-новости 07.30 Утро со звездой 07.55, 08.35 Трансмиссия-новости 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50, 03.30, 04.30 Погода 09.10, 19.20 Инвест-время 09.20, 13.20, 14.20 5 элемент 10.30, 11.10, 12.15 Общественнополитическое ток-шоу "Республика с Анной Безулик" 15.15 Вперед, на Олимп! 16.15 Мотор 17.25, 04.40 В кабинетах 18.15, 03.40 Территория закона 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Время. Итоги дня 21.40, 04.00 Время-Тайм 22.00, 02.30 Налоговый дневник 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS

ГЛАС 01.45, 04.05, 16.00, 20.30, 22.30 Вести. Одесса 02.15, 12.45, 23.20 Кинонеделя 3456 04.35, 06.00 Кинонеделя 07.55, 11.50, 19.35 Что новенького? 08.00, 17.25 Аграрный сектор 08.20, 11.15 Топ-тема 08.50, 12.40, 17.45 Уроки французского языка 09.00, 21.00 Телевизионный Епархиальный обзор 09.30, 11.00, 16.10 Бизнес-тайм 09.40 Док. фильм 11.55 Украина: известная и неизвестная 12.15, 16.25, 21.35, 23.05 Авто-эксклюзив 12.30 Налоговый курьер 15.00 Сказки Деда Панаса 15.20 Play Fashion Junior 16.45 М/ф "Эркі та Перкі" 19.40 Т/с "Стингеры" 21.50 Важно с В.Федченко

ОГТ 05.00, 23.00 Концерт "Голос симфорока" 06.00 Гимн Украины 06.02 Д/ф "М.Матусовский" 06.30 Совет решил 06.56, 07.56, 08.52, 09.56, 10.52, 11.56, 12.56, 13.56, 16.49, 17.52, 19.50 Фора-экспресс 07.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Факты 07.20 Пульс 07.30 3-я станция Большого Фонтана 08.00, 17.00 С понедельника неделя начинается 09.00 Спорт-неделя

09.30 Энергомания 10.00 Интер Одесса 10.26 Азбука здоровья 11.00 Микс 11.26, 18.26 Дневник реформ 11.30 Колорит (молд.) 12.15 Диалоги 12.41 Я знаю как 13.00 Страна образования 13.26 Анонсы 13.30 Музыкальный бум 14.15, 20.00 Спортивная Одеcщина 14.41 Соло для большого города 15.04, 21.00, 00.00 Шаги реформ 15.30, 18.00 Веселый круг 15.43 Мультфильм 16.20 Тема дня (дайджест) 18.13, 22.46 Важно! 18.30 Ана тарафи (гагауз.) 18.56 Межпрограммный блок 19.20 Панорама области 20.26 Д/ф "Черниговщина в жизни знаменитых" 20.45 Вечерняя сказка 21.26 Єнєргомания 21.52 Магнолия.Служба розыска детей 22.20 Т/с "Стиль и город" 00.26 Концерт "От Моцарта до Моцарта" 01.56 Х/ф "Запорожец за Дунаем" 03.30 Бал в честь короля 04.40 Д/ф "Аскания заповедная"

Первый канал. Украина 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 10.55 Модный приговор 12.20, 02.30 Т/с "Сердце Марии" 13.25 Смак 14.00 Другие новости 14.20 Понять. Простить 15.15 ЖКХ 16.15, 03.30 Хочу знать 17.00 Детектор лжи 18.20 Между нами, девочками 19.00 Давай поженимся! 20.00 Пусть говорят 21.00 Время 21.30, 04.05 Т/с "Дом образцового содержания" 22.35 Русалим. В гости к Богу 23.50 На ночь глядя 00.45 Т/с "Наследство" 01.45 Мини-юбка. Короткая история

РТР-Планета 05.00 Утро России 09.05 Т/с "Пончик Люся" 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ 09.30, 19.30, 01.15 Чрезвычайные новости 10.35, 16.35 Т/с "Дальнобойщики" 12.45 Факты. День 13.00, 20.15 Т/с "Морские дьяволы" 15.20, 22.15 Т/с "Прокурорская проверка" 18.45 Факты. Вечер 23.25 Т/с "Особо опасен" 00.45 Звездный тест-драйв 02.10 Т/с "Жены футболистов-5" 03.35 Т/с "День триффидов"

СТБ 05.25 Документальный детектив 06.15, 01.55 Т/с "Комиссар Рекс"  08.05, 18.10 Невероятная правда о звездах 09.05 Х/ф "Улыбнись, когда плачут звезды"  11.05 Т/с "Татьянин день"  13.05 Битва экстрасенсов. Война титанов 15.55 Все буде добре! 18.00, 22.00 Вікна-Новини 19.10 Т/с "Карамель"  20.10 Моя правда. Наташа Королева 21.10 Моя правда. Дмитрий Дюжев 22.40 "Моя правда. Серега. Жизнь под грифом "секретно" 23.50 Параллельный мир 01.05 Т/с "Доктор Хаус" 03.25 Вiкна-Спорт 03.35 Х/ф "Прощай, шпана Замоскворецкая" 

ТРК УКРАИНА 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 События 07.10, 17.10, 19.15, 03.55 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с "Ефросинья. Продолжение"  08.15, 13.00 Т/с "След"  10.00 Т/с "Супруги"  11.00, 05.25 Т/с "Висяки - 2"  12.00, 04.35 Пусть говорят 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15, 04.00 Критическая точка 19.20 Говорит Украина 20.00 Т/с "Катина Любовь - 2"  21.00 "Новая волна в Юрмале - 2012". Открытие фестиваля 00.25 Т/с "Мёрси"  01.20 Т/с "Сбежавшая работа" 02.00 Х/ф "Орел Девятого Легиона" 

5 канал 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Киевское время

06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Время спорта 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Время новостей 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бизнес-время 07.20 Автопилот-новости 07.30 Утро со звездой 07.55, 08.35 Трансмиссия-новости 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50, 03.30, 04.30 Погода 09.10, 19.20 Инвест-время 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 5 элемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Время. Итоги дня 13.10 Налоговый дневник 16.15 Трансмиссия 17.25, 04.40 Акцент 18.15, 03.40 Энергонадзор 21.40, 04.00 Время-Тайм 22.00, 02.30 Агроконтроль 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS

ГЛАС 01.45, 04.05, 07.30, 08.25, 09.50, 11.50, 13.40, 16.00, 20.30, 22.30 Вести. Одесса 02.15, 09.00, 10.00 Открытая студия 04.35, 06.00 Кинонеделя 07.45, 11.25, 16.25, 22.15, 23.05 Автоэксклюзив 07.55, 11.40, 19.35 Что новенького? 08.00, 15.30 Искусство есть 11.00, 16.10 Бизнес-тайм 12.05, 17.55, 23.20 Кинонеделя 3456 14.00 Новости Православного канала Союз 15.00 Сказки Деда Панаса 16.45 Архитектурная кухня 17.10 Телевизионный Епархиальный обзор 19.40 Т/с "Стингеры" 21.00 Особое мнение 21.35 Аграрный сектор 22.05 Налоговый курьер

ОГТ 05.00 Концерт "За все что имею - благодарю тебя…" 06.00 Гимн Украины 06.02 Время страны 06.30 Ана тарафи (гагауз.) 06.56, 07.56, 08.26, 09.56, 10.52, 11.56, 13.56, 16.49, 17.52, 19.50 Фораэкспресс

10.30, 13.30, 16.30, 18.40 Вести-Москва 10.50, 13.50 Вести. Дежурная часть 11.00 С новым домом! 11.45 О самом главном 14.05 Люблю, не могу! 15.00, 04.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение" 16.50 Вести-спорт 16.55 Т/с "Институт благородных девиц" 17.50 Прямой эфир 19.30 Т/с "Верю" 20.20 Тайны следствия 22.10 Гениальный отшельник. Вечная музыка Шварца 23.05 Т/с "Каменская" 00.00 Х/ф "Я подарю себе чудо" 00.55 Вести.ru 01.15 Х/ф "Открытая книга" 02.55 Новости культуры 03.20 "Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ век".

НТВ-МИР 05.00 НТВ утром 07.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 Самые громкие русские сенсации 11.50 Музыкальные истории 12.35 До суда 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.30, 03.20 Судебный детектив 16.40 Т/с "Литейный" 18.35 Т/с "Агент особого назначения-3" 19.35 Говорим и показываем 20.25 Т/с "Псевдоним "Албанец"-4" 22.15 Сегодня. Итоги 22.40 Т/с "Адвокат" 23.40 Т/с "Глухарь. Продолжение" 01.30 Евгений Мартынов. Последний романтик 02.15 Прокурорская проверка 04.20 Центр помощи "Анастасия"

Наше кино 07.00 Х/ф "Миф о Леониде" 09.00 Х/ф "Елки-палки !.." 11.00 Х/ф "Орландо" 13.00 Х/ф "Не забудь... станция Луговая" 14.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ Диканьки" 16.00 Х/ф "Дом на песке" 17.30 Х/ф "Путешествие в счастливую Аравию" 19.00 Х/ф "Петр Первый" 21.00 Х/ф "Вооружен и очень опасен" 23.00 Концерт 01.00 Х/ф "Поручик Киже" 02.30 Х/ф "Весь мир в глазах твоих..." 04.00 Х/ф "Пока стоят горы..." 05.30 Х/ф "Бабник - 2"

00.45 Т/с "Наследство"

07.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Факты 07.20 Пульс 07.30 Знак доверия 08.00, 08.30, 17.00 Новый день 08.56, 18.56 Межпрограммный блок 09.00 Диалоги 09.30 Академия интересных наук 10.00 Урок для родителей 10.26 Т/с "Сильные мира сего" 10.56, 19.46, 23.52, 00.52 Анонсы 11.00, 00.00 Пути познания 11.26, 18.26 Дневник реформ 11.30, 00.26 Светотени 12.15 Агентство культурных новостей "МОПС" 13.07, 19.54, 01.26 Морские ворота 13.33 Соло для большого города 14.15 Окно в Европу 14.41 Роден край (болг.) 15.07, 18.30 Как быть? 15.33, 20.20 Важно! 16.20 Спортивная Одесщина 18.00 Роден край 19.20 Энергомания 20.45 Вечерняя сказка 21.00 Моя провинция 21.52 Магнолия.Служба розыска детей 22.20 Т/с "Стиль и город" 22.46 Д/ф "Сергей Параджанов" 23.00 Агентство культурных новостей МОПС 01.00 Планета молодежи 01.52 Х/ф "Чапаев" 03.25 Бал в честь короля 04.10 Муз/ф"

Первый канал. Украина 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 10.55, 03.05 Модный приговор 12.20, 02.15 Т/с "Сердце Марии" 13.25 Смак 14.00 Другие новости 14.20 Понять. Простить 15.15 ЖКХ 16.15 Хочу знать 17.00 Детектор лжи 18.20, 01.45 Между нами, девочками 19.00 Давай поженимся! 20.00 Пусть говорят 21.00 Время 21.30, 04.05 Т/с "Дом образцового содержания" 22.35 Неспортивная Британия. Это надо увидеть 23.50 На ночь глядя

РТР-Планета 05.00 Утро России 09.05 Т/с "Пончик Люся" 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30, 13.30, 16.30, 18.40 Вести-Москва 10.50, 13.50 Вести. Дежурная часть 11.00 С новым домом! 11.45 О самом главном 14.05 Люблю, не могу! 15.00, 04.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение" 16.50 Вести-спорт 16.55 Т/с "Институт благородных девиц" 17.50 Прямой эфир 19.30 Т/с "Верю" 20.20 Тайны следствия 22.10 Смех сквозь слезы. Леонид Енгибаров 23.05 Т/с "Каменская" 00.00 Х/ф "Я подарю себе чудо" 00.55 Вести.ru 01.15 Х/ф "Открытая книга" 02.55 Новости культуры 03.20 "Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ век".

НТВ-МИР 05.00 НТВ утром 07.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня 09.25 Кулинарный поединок 10.25 Профессия - репортер 11.00 Т/с "Опергруппа-2" 12.35 До суда 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. ЧП 15.30, 03.20 Судебный детектив 16.40 Т/с "Литейный" 18.35 Т/с "Агент особого назначения-3" 19.35 Говорим и показываем 20.25 Т/с "Псевдоним "Албанец"-4" 22.15 Сегодня. Итоги 22.40 Т/с "Адвокат" 23.40 Т/с "Глухарь. Продолжение" 01.30 Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль 02.15 Прокурорская проверка 04.20 Центр помощи "Анастасия"

Наше кино 07.00, 19.00 Х/ф "Петр Первый" 09.00 Х/ф "Вооружен и очень опасен" 11.00 Концерт 13.00 Х/ф "Поручик Киже" 14.30 Х/ф "Весь мир в глазах твоих..." 16.00 Х/ф "Пока стоят горы..." 17.30 Х/ф "Бабник - 2"

СТС 05.00 Т/с "Такая разная Тара" 06.00 Т/с "Папины дочки" 06.30 М/с "Чип и Дейл спешат на помощь" 07.00 Т/с "Светофор" 07.30, 11.30 Т/с "Молодожёны" 08.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.35, 17.30, 22.45, 23.00, 23.30 Т/с "6 кадров" 08.30 Т/с "Карамель" 11.00 Королева шоппинга 14.00 Х/ф "Яйцеголовые" 16.30 Галилео 18.00 Т/с "Воронины" 20.00 Т/с "Амазонки" 21.00 Х/ф "Добейся успеха - 2" 00.45 Х/ф "Кулл-завоеватель" 02.35 Х/ф "Домохозяйка" 04.20 М/с "Джуманджи" 04.45 Музыка на СТС

РЕН ТВ 04.00 М/с "Тасманский дьявол" 05.00 М/с "Шоу Тома и Джерри" 05.30, 12.00 Званый ужин 06.30 Чистая работа 07.30 Час суда 08.30, 11.30, 16.30, 18.30 Новости 24 09.00 Х/ф "Час пик" 11.15, 18.00, 21.00 Экстренный вызов 13.00 Не ври мне! 14.00 Семейные драмы 15.00 Следаки 16.00 Т/с "По закону" 17.00 "Заговор кукловодов"" 19.00 Пришельцы государственной важности 21.30 "Новости 24" Итоговый выпуск 22.00 Х/ф "Ганнибал" 00.30 Т/с "Матрешки 2" 01.20 В час пик 01.50 Т/с "Золотая медуза"

RTVI 06.00 Страна и люди 07.00 Мультфильмы 08.00 Цена победы 09.00 Т/с "Крот" 10.00, 21.00, 03.00 Т/с "Москва. Три вокзала - 4" 11.00 Грани недели 12.00 2012 13.00 Х/ф "Игра в браслетах" 15.00, 02.00 Т/с "Крот - 2" 16.00, 18.00, 01.00 Особое мнение 17.00, 05.00 Т/с "Стилет" 19.00, 04.00 Клинч 20.00 Сканер 22.00 Сейчас в мире 23.00 Х/ф "Звезда экрана"

21.00 Х/ф "Шоу-бой" 23.00 Х/ф "Трудно первые сто лет" 01.20 Х/ф "Процесс о трех миллионах" 02.30 Х/ф "Полигон - 1" 04.00 Х/ф "...И другие официальные лица" 05.30 Х/ф "Просто Саша"

СТС 05.00 Т/с "Такая разная Тара" 06.00 Т/с "Папины дочки" 06.30 М/с "Весёлая олимпиада Скуби" 07.00 Т/с "Светофор" 07.30, 11.30 Т/с "Молодожёны" 08.00, 09.30, 12.00, 15.45, 17.30, 23.00 Т/с "6 кадров" 08.30 Т/с "Карамель" 11.00 Королева шоппинга 12.30, 13.00, 18.00 Т/с "Воронины" 14.00 Х/ф "Добейся успеха - 2" 16.30 Галилео 20.00 Т/с "Амазонки" 21.00 Х/ф "Добейся успеха - 3" 23.30 Х/ф "Аэроплан" 01.10 Х/ф "Сын русалки" 02.55 М/с "Джуманджи" 04.35 Музыка на СТС

РЕН ТВ 04.00 М/с "Тасманский дьявол" 05.00 М/с "Шоу Тома и Джерри" 05.30, 12.00 Званый ужин 06.30 Час суда 08.30, 11.30, 16.30, 18.30 Новости 24 09.00 Х/ф "Телохранитель" 11.00, 18.00, 21.00 Экстренный вызов 13.00 Не ври мне! 14.00 Семейные драмы 15.00 Следаки 16.00 Т/с "По закону" 17.00 "Заговор кукловодов"" 19.00 "Жадность"" 20.00 "Живая тема"" 21.30 "Новости 24" Итоговый выпуск 22.00 Х/ф "Эквилибриум" 00.00 Х/ф "Лестница Иакова" 02.00 Т/с "Инструктор"

RTVI 06.00, 18.00 Особое мнение. 07.00 Мультфильмы 08.00 Вечерние новости из Америки 09.00, 15.00, 02.00 Т/с "Крот - 2" 10.00, 21.00, 03.00 Т/с "Москва. Три вокзала - 4" 11.00 Германия за неделю 11.30 Американский ликбез. 12.00 Сканер 13.00 Х/ф "Звезда экрана" 16.00, 01.00 Особое мнение 17.00, 05.00 Т/с "Стилет" 19.00, 04.00 Полный альбац 20.00 Большой дозор 22.00 Сейчас в мире 23.00 Х/ф "Карьера Димы Горина"


Смотрите телеканал «Бессарабия ТВ» на 28-м канале в кабельной сети «ЛиС»

Бессарабия ТВ 07:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 07:05 Новости. Час Бессарабии. 07:45 Х/ф «Руслан и Людмила». 1-я серия. 18:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 18:05 Новости. Час Бессарабии. 19:00 Мультфильм. 19:20 Документальный фильм. 20:00 Х/ф «Государственная граница». 12-я серия. 21:30 Новости. Час Бессарабии. 21:55 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ»..

1-й национальный 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.10 Спорт 06.20, 23.40 От первого лица 07.15 Мультфильм 07.25 Эра бизнеса 07.35, 08.40 Формула любви. Е.Яковлева. 08.15 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30 Контрольная работа 09.55 Легко быть женщиной 11.10 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.30, 21.15 Деловой мир 12.35 Граница государства 12.55 Наша песня 13.35 Х/ф "Операция "Трест" 15.00 Euronews 15.05, 05.50 Деловой мир. Агросектор 15.30, 16.55 Мы - патриоты 18.20, 01.20 Новости (сурдоперевод) 18.45 Страну - народу 19.05 21-й Международный фестиваль искусств "Славянский Базар в Витебске" 20.50 Мегалот 21.25 Смешной и еще смешнее 21.50 Народный список 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Итоги 23.20 Эксперт на связи 00.10 Новые песни о главном 01.30 Т/с "Сезон убийств" 03.00 Х/ф "Операция Трест" 04.20 Ближе к народу 04.50 Свет 05.15 Д/ф "Пересопницкое Евангелие"

1+1 06.25 Служба поиска детей 06.30, 19.30 ТСН 07.30 М/с "Тимон и Пумба"  08.00, 14.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 09.05 Иллюзия безопасности. Гений чистой кислоты 10.10 Их нравы

Бессарабия ТВ 07:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 07:05 Новости. Час Бессарабии. 07:45 Х/ф «Руслан и Людмила». 2-я серия. 18:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 18:05 Новости. Час Бессарабии. 19:00 Мультфильм. 19:20 Документальный фильм. 20:00 Х/ф «Государственная граница». 13-я серия. 21:30 Новости. Час Бессарабии. 21:55 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ».

1-й национальный 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.35 Спорт 06.20, 23.45 От первого лица 07.15 Мультфильм 07.25 Эра бизнеса 07.35, 08.40 Формула любви. Р.Быков. 08.15 Полезные советы 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Юбилейный концерт В.Гришко 10.55 Здоровье 12.00, 18.35, 21.20 Деловой мир 12.15, 05.20 Аудиенция. Страны от А до Я 12.45 Шаг к звездам. Евровидение 13.30 Х/ф "Операция "Трест" 15.00 Euronews 15.05, 05.50 Деловой мир. Агросектор 15.30, 16.55 Мы - патриоты 18.20, 01.20 Новости (сурдоперевод) 18.55 21-й Международный фестиваль искусств "Славянский Базар в Витебске" 21.30 Смешной и еще смешнее 22.00, 22.55 Место встречи 22.50 Тройка, Кено, Максима 23.25 Итоги 00.15 Новые песни о главном 01.35 Телеакадемия. Дайджест 01.50 Т/с "Сезон убийств" 03.30 Х/ф "Операция Трест" 04.50 Д/ф "Святая София. В фокусе драмы и воскресения"

1+1 06.25 Служба поиска детей 06.30, 19.30 ТСН 07.30 М/с "Тимон и Пумба"  08.00, 14.05 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 09.05 Деньги 10.10, 03.55 Их нравы 11.10 Абсолютная перемена - 3 12.05, 13.05, 04.45, 05.35 Т/с "Метод Лавровой" 15.10 Х/ф "Закон обратного волшебства"  20.15 Я люблю Украину-3

11.05 Абсолютная перемена - 3 12.00, 13.00, 03.20, 04.10 Т/с "Метод Лавровой" 15.05 Х/ф "Победный ветер, ясный день" 20.15 Х/ф "Пятый элемент" 22.50 Деньги 23.55 Х/ф "Айборги"  01.50 Х/ф "Ливень"  05.00 Добрый вечер

Интер 05.05 Т/с "Маршрут Милосердия" 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.30, 20.25 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2"  11.00 Т/с "Мой ласковый и нежный мент"  12.15 Д/с "Следствие вели..." 14.05 Семейный суд 15.05 Судебные дела 16.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 18.10 Т/с "Кровинушка"  19.05 О жизни 20.00, 02.35 Подробности 20.30 Т/с "Женский доктор"  22.25 Х/ф "Женская дружба" 00.30 Парк автомобильного периода 01.10 Х/ф "Грязный стыд" 03.00 Телевизионная служба розыска детей 03.05 Д/с "Подводная Вселенная"

К1 05.45 Утро на К1 08.00 М/ф "Маленькие Эйнштейны"  08.35 Мультфильмы 09.10, 15.00 Самый умный 11.00 В поисках приключений 12.00, 17.00 Давай поженимся! 13.00, 18.00 Званый ужин 14.00, 19.00 Одень меня, если сможешь 20.00 Большая разница 22.00 Три сестры 23.00 ШОУМОНРОУ 23.30 Т/с "Отчаянные домохозяйки"  00.20 Т/с "Закрытая школа" 01.20 Т/с "Косяки"  02.10 Ночная жизнь

ICTV 04.55 Служба розыска детей 05.05, 03.00 Факты 05.30, 04.25 Свитанок 06.15, 07.35 Деловые факты 06.25, 09.25, 12.55, 19.25, 01.05 Спорт 06.30 Анекдоты по-украински

21.30 Десять шагов к любви - 2 22.40 Четыре свадьбы 00.05 Х/ф "Пятый элемент" 02.20 Х/ф "Айборги" 

Интер 05.05 Т/с "Маршрут Милосердия" 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.30, 20.25 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2"  11.00 Т/с "Мой ласковый и нежный мент"  12.15 Д/с "Следствие вели..." 14.05 Семейный суд 15.05 Судебные дела 16.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 18.10 Т/с "Кровинушка"  19.05 О жизни 20.00, 02.10 Подробности 20.30 Т/с "Женский доктор"  22.25 Х/ф "Двойная фамилия" 00.25 Х/ф "Критическое состояние"  02.35 Телевизионная служба розыска детей 02.40 Д/ф "Секретная азбука жизни. Тайны ДНК" 03.25 Д/ф "Конвейер смерти. Никотин" 04.10 Д/ф "Поле Чудес. МММ возвращается"

К1 05.45 Утро на К1 08.00 М/ф "Маленькие Эйнштейны"  08.35 Мультфильмы 09.10, 15.00 Самый умный 11.00 В поисках приключений 12.00, 17.00 Давай поженимся! 13.00, 18.00 Званый ужин 14.00, 19.00 Одень меня, если сможешь 20.00 Большая разница 22.00 Три сестры 22.40 2 полоски 23.00 ШОУМОНРОУ 23.30 Т/с "Отчаянные домохозяйки"  00.20 Т/с "Закрытая школа" 01.20 Т/с "Косяки"  02.10 Ночная жизнь

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ 06.50 Т/с "Леся+Рома" 07.40 Провокатор 08.45 Факты. Утро 09.30, 19.30, 01.15 Чрезвычайные новости 10.35, 16.35 Т/с "Дальнобойщики" 12.45 Факты. День 13.00, 20.15 Т/с "Морские дьяволы" 15.20, 22.15 Т/с "Прокурорская проверка" 18.45 Факты. Вечер 22.30 Факты. Итог дня 23.30 Т/с "Особо опасен" 00.45 Звездный тест-драйв 02.10 Т/с "Жены футболистов-5" 03.35 Т/с "День триффидов"

СТБ 05.30 Документальный детектив 06.20, 01.45 Т/с "Комиссар Рекс"  08.05, 18.10 Невероятная правда о звездах 09.05 Х/ф "На мосту" 11.15 Т/с "Татьянин день" 13.15 Битва экстрасенсов. Война титанов 15.55 Все буде добре! 18.00, 22.00 Вікна-Новини 19.05 Т/с "Карамель"  20.10 Спасите нашу семью 22.25 Звездная жизнь. Замуж за иностранца 23.25 Параллельный мир 00.50 Т/с "Доктор Хаус"  03.15 Вiкна-Спорт 03.25 Х/ф "На подмостках сцены" 

ТРК УКРАИНА 06.10 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 События 07.10, 17.10, 19.15, 03.55 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с "Ефросинья. Продолжение"  08.15, 13.00 Т/с "След"  10.00 Т/с "Супруги" 11.00, 05.25 Т/с "Висяки - 2"  12.00, 04.40 Пусть говорят 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15, 04.00 Критическая точка 19.20 Говорит Украина 20.00 Т/с "Катина Любовь - 2"  21.00 Новая волна в Юрмале - 2012 00.00 Т/с "Мёрси"  01.00 Т/с "Сбежавшая работа"  01.50 Х/ф "Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс" 

5 канал 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Киевское время

06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Время спорта 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Время новостей 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бизнес-время 07.20 Автопилот-новости 07.30 Утро со звездой 07.55, 08.35 Трансмиссия-новости 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50, 03.30, 04.30 Погода 09.10, 19.20 Инвест-время 09.20, 13.20, 14.20 5 элемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Время. Итоги дня 15.15 Здоровые истории 16.15 Драйв 17.25, 04.40 Арсенал 18.15, 03.40 Агроконтроль 21.40, 04.00 Время-Тайм 22.00, 02.30 Сканер 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS

ГЛАС 01.45, 04.05, 07.30, 08.25, 09.50, 11.50, 13.40, 16.00, 20.30, 22.30 Вести. Одесса 02.15, 09.00, 10.00 Открытая студия 04.35, 06.00 Кинонеделя 07.45 Налоговый курьер 07.55, 11.45, 19.35 Что новенького? 08.00 Play Fashion 08.15, 12.00, 17.00 Уроки французского языка 11.00, 16.10 Бизнес-тайм 11.20, 23.10 Аграрный сектор 12.05, 17.05, 23.55 Кинонеделя 3456 14.00 Новости Православного канала Союз 15.00 Сказки Деда Панаса 15.25 Важно с В.Федченко 16.25 Особое мнение 19.40 Т/с "Стингеры" 21.00 Сфера интересов 21.35 Авто-эксклюзив 21.55 Искусство есть 23.35 Архитектурная кухня

ОГТ 05.00 Концерт "За все что имею - благодарю тебя…" 05.45 Галерея образов 06.00 Гимн Украины 06.02 Время страны 06.30 Роден край (молд)

06.56, 07.56, 08.26, 09.56, 16.49, 17.52, 19.50 Фора-экспресс 07.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Факты 07.20 Пульс 07.30, 21.26 Морские ворота 08.00, 08.30, 17.00 Новый день 08.56 Анонсы 09.00 Рассвет 09.30, 21.00 Как быть? 10.00 На перекрестках детства 10.26 Т/с "Сильные мира этого" 11.00 Живие страницы 11.26, 18.26 Дневник реформ 11.56, 12.56, 13.56 Фора - экспресс 12.15 Из альбома… 12.41, 22.46 Важно! 13.00, 23.00 Разговор без нотаций 13.30, 22.20 Т/с "Стиль и город" 14.10, 20.00 Украина-едина 14.36, 18.00 Плаюл натал (молд.) 15.04, 19.20, 00.00 Панорама области 15.34, 18.30 Вы знаете? 16.20 36,6 18.56, 19.56 Межпрограммный блок 20.26 Д/ф "Имена в истории.Братья Скадовские" 20.45 Вечерняя сказка 21.52 Магнолия.Служба розыска детей 23.30 Д/ф "Песни сердца" 00.30 Х/ф "Всадники" 02.00 Концерт 03.30 Х/ф "В 6 часов после войны"

Первый канал. Украина 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 10.55, 03.05 Модный приговор 12.20, 02.10 Т/с "Сердце Марии" 13.25 Смак 14.00 Другие новости 14.20 Понять. Простить 15.15 ЖКХ 16.15 Хочу знать 17.00 Детектор лжи 18.20 Между нами, девочками 19.00 Давай поженимся! 20.00 Пусть говорят 21.00 Время 21.30, 04.05 Т/с "Дом образцового содержания" 22.40 Высоцкий. Последний год 23.45 Своя колея 01.00 Т/с "Наследство"

РТР-Планета 05.00 Утро России

СТБ 05.40 Документальный детектив 06.55, 02.00 Т/с "Комиссар Рекс" 09.00, 18.10 Невероятная правда о звездах 10.00 Спасите нашу семью 11.50 Т/с "Татьянин день" 13.50 Битва экстрасенсов. Война титанов 15.55 Все буде добре! 18.00, 22.00 Вікна-Новини 19.10 Т/с "Карамель"  20.10 Звездная жизнь. Охотницы за чужими мужьями 21.10 Звездная жизнь. Несчастные в любви 22.40 Звездная жизнь. Испытание смертью 23.55 Параллельный мир 01.10 Т/с "Доктор Хаус"  03.30 Вiкна-Спорт 03.40 Х/ф "Начни сначала" 

ТРК УКРАИНА

ICTV

06.10, 05.55 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 События 07.10, 17.10, 19.15, 03.40 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с "Ефросинья. Продолжение"  08.15, 13.00 Т/с "След"  10.00 Т/с "Супруги"  11.00, 05.10 Т/с "Висяки - 2" 12.00, 04.20 Пусть говорят 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15, 03.45 Критическая точка 19.20 Говорит Украина 20.00 Т/с "Катина Любовь - 2"  21.00 Новая волна в Юрмале - 2012 00.00 Т/с "Мёрси"  01.00 Т/с "Сбежавшая работа" 01.50 Х/ф "Опасный Бангкок" 

05.10, 03.00 Факты 05.40, 04.20 Свитанок 06.20, 07.35 Деловые факты 06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 01.05 Спорт

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Киевское время

5 канал

06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Время спорта 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Время новостей 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бизнес-время 07.20 Автопилот-новости 07.30 Утро со звездой 07.55, 08.35 Трансмиссия-новости 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50, 03.30, 04.30 Погода 09.10, 19.20 Инвест-время 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 5 элемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Время. Итоги дня 16.15 Кино с Яниной Соколовой 17.25, 04.40 Сканер 18.15, 03.40 Лесной патруль 21.40, 04.00 Время-Тайм 22.00, 02.30 Энергонадзор 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS

ГЛАС 01.45, 04.05, 07.30, 08.25, 09.50, 11.50, 13.40, 16.00, 20.30, 22.30 Вести. Одесса 02.15, 09.00, 10.00 Открытая студия 04.35, 06.00 Кинонеделя 07.45, 11.30, 16.25, 23.05 Авто-эксклюзив 07.55, 11.45, 19.35 Что новенького? 08.00 Аграрный сектор 11.00, 16.10 Бизнес-тайм 12.00, 16.40 Искусство есть 12.15 Телевизионный Епархиальный обзор 12.50 Украина: известная и неизвестная 13.10 М/ф "Эркі та Перкі" 14.00 Новости Православного канала Союз 15.00 Сказки Деда Панаса 15.25 Сфера интересов 17.05 Play Fashion Junior 17.30, 23.20 Кинонеделя 3456 19.40 Т/с "Стингеры" 21.25 Play Fashion 21.40 Налоговый курьер 21.55 Архитектурная кухня

ОГТ 05.00 Одесский дворик 05.45, 22.46 Важно! 06.00 Гимн Украины 06.02 Время страны 06.30 Плаюл натал (молд.)

НТВ-МИР 05.00 НТВ утром 07.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня 09.25 Квартирный вопрос 10.30 Русская начинка 11.05 Т/с "Опергруппа-2" 12.35 До суда 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. ЧП 15.30, 03.20 Судебный детектив 16.40 Т/с "Литейный" 18.35 Т/с "Агент особого назначения-3" 19.35 Говорим и показываем 20.25 Т/с "Псевдоним "Албанец"-4" 22.15 Сегодня. Итоги 22.40 Т/с "Адвокат" 23.40 Т/с "Глухарь. Продолжение" 01.30 Татьяна Пельтцер. Осторожно, Бабушка! 02.15 Прокурорская проверка 04.20 Центр помощи "Анастасия"

Наше кино 07.00 Х/ф "Петр Первый" 09.00 Х/ф "Шоу-бой" 11.00 Х/ф "Трудно первые сто лет" 13.20 Х/ф "Процесс о трех миллионах" 14.30 Х/ф "Полигон - 1" 16.00 Х/ф "...И другие официальные лица" 17.30 Х/ф "Просто Саша" 19.00 Х/ф "Плохой хороший человек" 21.00 Х/ф "Здравствуй и прощай" 23.00 Х/ф "Ночь грешников" 01.00 Х/ф "Случайный адрес"

РТР-Планета

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ 06.35, 13.00 Анекдоты по-украински 06.55 Т/с "Леся+Рома" 07.40 Максимум в Украине 08.45 Факты. Утро 09.30, 19.30, 01.15 Чрезвычайные новости 10.35, 16.35 Т/с "Дальнобойщики" 12.45 Факты. День 13.05, 20.15 Т/с "Морские дьяволы" 15.20, 22.15 Т/с "Прокурорская проверка" 18.45 Факты. Вечер 23.30 Т/с "Особо опасен" 00.50 Звездный тест-драйв 02.10 Т/с "Жены футболистов-5" 03.35 Т/с "День триффидов"

09.05 Т/с "Пончик Люся" 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30, 13.30, 16.30, 18.40 Вести-Москва 10.50, 13.50 Вести. Дежурная часть 11.00 С новым домом! 11.45 О самом главном 14.05 Люблю, не могу! 15.00, 04.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение" 16.50 Вести-спорт 16.55 Т/с "Институт благородных девиц" 17.50 Прямой эфир 19.30 Т/с "Верю" 20.20 Тайны следствия 22.10 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2012". Трансляция из Юрмалы 00.35 Т/с "Детективное агентство "Иван да Марья" 01.30 Вести.ru 01.45 Х/ф "Открытая книга" 03.20 Хроника одной казни. Хрущев против Рокотова

06.56, 07.59, 08.26, 09.56, 10.52, 11.56, 12.56, 13.56, 16.49, 17.52, 19.50 Фора-экспресс 07.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Факты 07.20 Пульс 07.30 Панорама области 08.00, 08.30, 17.00 Новый день 08.56, 13.26, 15.26, 15.56 Анонсы 09.00 Из альбома… 09.30, 19.20 36,6 10.00 Фабрика идей 10.26 Т/с "Сильные мира сего" 11.00 Украина-едина 11.26, 18.26 Дневник реформ 11.30, 12.15 Бизнес-класс 12.41 Украина - морская держава 13.00 Хозяином на земле 13.30, 18.30 Женский журнал 14.00 Факти 14.15 Соло для більшого города 14.34 Путь к успеху 15.00, 18.00 Касается всех 15.30 Балаганчик 16.20 Музыкальный бум 18.56 Межпрограммный блок 20.00 Поверь в себя 20.30 Док. фильм 20.45 Вечерняя сказка 21.00 Бизнес - класс 21.52 Магнолия.Служба розыска детей 22.20 Т/с "Стиль и город" 23.00 Юбилейный концерт М.Дзевика 00.00 Х/ф "Митька Лелюк" 01.20 Т/ф "Любовный напиток" 03.10 Х/ф "Семеро смелых" 04.35 Д/ф "Дивное-диво-акварель"

Первый канал. Украина 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 10.55, 03.05 Модный приговор 12.20, 02.15 Т/с "Сердце Марии" 13.25 Смак 14.00 Другие новости 14.20 Понять. Простить 15.15 ЖКХ 16.15 Хочу знать 17.00 Детектор лжи 18.20, 01.40 Между нами, девочками 19.00 Давай поженимся! 20.00 Пусть говорят 21.00 Время 21.30, 04.05 Т/с "Дом образцового содержания" 22.40 Олимпиада. Прогнозы и ставки 23.45 На ночь глядя 00.45 Т/с "Наследство"

05.00 Утро России 09.05 Т/с "Пончик Люся" 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30, 13.30, 16.30, 18.40 Вести-Москва 10.50, 13.50 Вести. Дежурная часть 11.00 С новым домом! 11.45 О самом главном 14.05 Люблю, не могу! 15.00, 04.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение" 16.50 Вести-спорт 16.55 Т/с "Институт благородных девиц" 17.50 Прямой эфир 19.30 Т/с "Верю" 20.20 Тайны следствия 22.10 "Новая волна-2012". Трансляция из Юрмалы 00.35 Т/с "Детективное агентство "Иван да Марья" 01.30 Вести.ru 01.45 Х/ф "Открытая книга" 02.55 Новости культуры 03.20 Анжелика Балабанова. Русская жена для Муссолини

НТВ-МИР 05.00 НТВ утром 07.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня 09.25 Дачный ответ 10.25 Медицинские тайны 11.00 Т/с "Опергруппа-2" 12.35 До суда 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. ЧП 15.30, 03.20 Судебный детектив 16.40 Т/с "Литейный" 18.35 Т/с "Агент особого назначения-3" 19.35 Говорим и показываем 20.25 Т/с "Псевдоним "Албанец"-4" 22.15 Сегодня. Итоги 22.40 Т/с "Адвокат" 23.40 Т/с "Глухарь. Продолжение" 01.30 Рина Зеленая. Нечеловеческие роли 02.15 Прокурорская проверка 04.20 Центр помощи "Анастасия"

Наше кино 07.00 Х/ф "Плохой хороший человек" 09.00 Х/ф "Здравствуй и прощай" 11.00 Х/ф "Ночь грешников" 13.00 Х/ф "Случайный адрес" 14.30 Х/ф "Исполняющий обязанности" 16.00 Х/ф "Воспоминание" 17.30 Х/ф "Способ убийства" 19.00 Х/ф "Таланты и поклонники" 21.00 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 23.00 Х/ф "Скорость"

02.30 Х/ф "Исполняющий обязанности" 04.00 Х/ф "Воспоминание" 05.30 Х/ф "Способ убийства"

СТС 05.00 Т/с "Такая разная Тара" 06.00 Т/с "Папины дочки" 06.30 М/с "Что новенького, Скуби Ду?" 07.00 Т/с "Светофор" 07.30, 11.30 Т/с "Молодожёны" 08.00, 09.30, 12.00, 15.55, 17.30, 22.45, 23.00 Т/с "6 кадров" 08.30 Т/с "Карамель" 11.00 Королева шоппинга 12.30, 13.00, 18.00 Т/с "Воронины" 14.00 Х/ф "Добейся успеха - 3" 16.30 Галилео 20.00 Т/с "Амазонки" 21.00 Х/ф "Добейся успеха - 4" 23.30 Х/ф "Аэроплан - 2. Продолжение" 01.05 Х/ф "В паутине страха" 03.05 М/с "Джуманджи" 04.45 Музыка на СТС

РЕН ТВ 04.00 М/с "Тасманский дьявол" 05.00 М/с "Шоу Тома и Джерри" 05.30, 12.00 Званый ужин 06.30 "Жадность"" 07.30 "Живая тема"" 08.30, 11.30, 16.30, 18.30 Новости 24 09.00 Х/ф "Эквилибриум" 11.00, 18.00, 21.00 Экстренный вызов 13.00 Не ври мне! 14.00 Семейные драмы 15.00 Следаки 16.00 Т/с "По закону" 17.00 "Заговор кукловодов"" 19.00 "Специальный проект"" 21.30 "Новости 24" Итоговый выпуск 22.00 Х/ф "Корабль-призрак" 23.45 Х/ф "Внезапный удар" 02.00 Т/с "Инструктор"

RTVI 06.00, 18.00 Особое мнение. 07.00 Мультфильмы 08.00 Вечерние новости из Америки 09.00, 15.00, 02.00 Т/с "Крот - 2" 10.00, 21.00, 03.00 Т/с "Москва. Три вокзала - 4" 11.00 Израиль за неделю 12.00 Большой дозор 13.00 Х/ф "Карьера Димы Горина" 16.00, 01.00 Особое мнение 17.00, 05.00 Т/с "Стилет" 19.00, 04.00 Ищем выход 20.00 В круге света 22.00 Сейчас в мире

01.00 Х/ф "Под стук колес" 02.30 Х/ф "Танцы на крыше" 04.00 Х/ф "Незнакомый наследник" 05.30 Х/ф "Инспектор ГАИ"

СТС 05.00 Т/с "Такая разная Тара" 06.00 Т/с "Папины дочки" 06.30 М/с "Что новенького, Скуби Ду?" 07.00 Т/с "Светофор" 07.30, 11.30 Т/с "Молодожёны" 08.00, 09.30, 12.00, 15.45, 17.30, 23.00 Т/с "6 кадров" 08.30 Т/с "Карамель" 11.00 Королева шоппинга 12.30, 13.00, 18.00 Т/с "Воронины" 14.00 Х/ф "Добейся успеха - 4" 16.30 Галилео 20.00 Т/с "Амазонки" 21.00 Х/ф "Добейся успеха - 5" 23.30 Х/ф "Красавчик Альфи" 01.30 Х/ф "Синоптик" 03.25 М/с "Джуманджи" 04.40 Музыка на СТС

РЕН ТВ 04.00 М/с "Тасманский дьявол" 05.00 М/с "Шоу Тома и Джерри" 05.30, 12.00 Званый ужин 06.30 "Специальный проект"" 08.30, 11.30, 16.30, 18.30 Новости 24 09.00 Х/ф "Три ниндзя" 11.00, 18.00, 21.00 Экстренный вызов 13.00 Не ври мне! 14.00 Семейные драмы 15.00 Следаки 16.00 Т/с "По закону" 17.00 "Заговор кукловодов"" 19.00 "Тайны мира"" 20.00 "Какие люди!"" 21.30 "Новости 24" Итоговый выпуск 22.00 Т/с "Настоящее правосудие" 23.45 Х/ф "Лос-Анджелесская история" 01.30 В час пик 02.00 Т/с "Инструктор"

RTVI 06.00, 18.00 Особое мнение. 07.00 Мультфильмы 08.00 Вечерние новости из Америки 09.00, 15.00, 02.00 Т/с "Крот - 2" 10.00, 21.00, 03.00 Т/с "Москва. Три вокзала - 4" 11.00 Страна и люди 12.00 В круге света 13.00 Х/ф "Скандальное происшествие в Брикмилле", х/ф "Еврейское счастье" 16.00, 01.00 Особое мнение 17.00, 05.00 Т/с "Стилет" 19.00, 04.00 Кейс 20.00 Своими глазами 22.00 Сейчас в мире 23.00 Х/ф "Скандальное происшествие в Брикмилле"


Смотрите телеканал «Бессарабия ТВ» на 28-м канале в кабельной сети «ЛиС»

Бессарабия ТВ

Интер

07:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 07:05 Новости. Час Бессарабии. 07:45 Х/ф «Корона Российской империи». 1-я серия. 18:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 18:05 Новости. Час Бессарабии. 19:00 Мультфильм. 19:20 Документальный фильм. 20:00 Х/ф «Государственная граница». 14-я серия. 21:30 Новости. Час Бессарабии. 21:55 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ».

05.05 Т/с "Маршрут Милосердия" 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.30, 20.25 Спорт в Подробностях 09.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2"  11.00 Т/с "Мой ласковый и нежный мент" 12.15 Д/с "Следствие вели..." 14.05 Семейный суд 15.05 Судебные дела 16.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 18.10 Т/с "Кровинушка"  19.05 О жизни 20.00, 01.20 Подробности 20.30 Т/с "Женский доктор"  22.30, 03.10 Х/ф "Матрица" 01.45 Д/ф "Секретный доступ"

1-й национальный 06.00 Утренняя молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новости 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 От первого лица 07.15 Мультфильм 07.25 Эра бизнеса 07.35, 08.40 Формула любви. О.Меньшиков. 08.15 Полезные советы 09.00, 21.00, 02.25 Итоги дня 09.20 Мы - патриоты 12.05, 17.40 Деловой мир 12.20 Предвечерье 12.50 Окраина 13.15, 05.50 Деловой мир. Агросектор 13.20 Олимпийский бенефис В.Моисеенко и В.Данилец 17.20 Дорогами Украины 17.55 Бенефис Е.Шифрина. "25 лет на сцене" 21.20, 02.00 Олимпийские страсти 23.00 Олимпиада- 2012 г. Церемония открытия 02.20 Тройка, Кено, Секунда удачи 02.45 Хит-парад "Национальная двадцатка" (сурдоперевод) 04.00 Т/с "Операция "Пилот"

К1 05.45 Утро на К1 08.00 М/ф "Маленькие Эйнштейны"  08.35 Мультфильмы 09.10, 15.00 Самый умный 11.00 В поисках приключений 12.00 Давай поженимся! 13.00, 18.00 Званый ужин 14.00 Одень меня, если сможешь 17.00 Секреты судьбы 19.00 Шикарная жизнь 20.00 КВН 22.40 Женская лига 23.00 ШОУМОНРОУ 23.30 Т/с "Отчаянные домохозяйки"  00.20 Т/с "Закрытая школа" 01.20 Т/с "Косяки" 02.10 Ночная жизнь

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ 00.45 Звездный тест-драйв 01.20 Голые и смешные 02.10 Т/с "Жены футболистов-5" 03.35 ПроЦікаве

СТБ 05.20 Документальный детектив 06.40 Х/ф "Сладкая женщина"  08.40, 00.45 Х/ф "Американская дочь"  10.45 Зважені та щасливі 17.40, 22.00 Вiкна-Новини 17.50 Правила жизни. Полуфабрикаты: в поисках мяса 18.50 Правила жизни. Упаковка. Скрытая угроза 20.00 Русские сенсации. Как завещали кумиры 21.00 Русские сенсации. Брат за брата 22.25 Х/ф "На мосту"  02.25 Вiкна-Спорт 02.35 Х/ф "Не горюй!" 

ТРК УКРАИНА

1+1

ICTV

06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 События 07.10, 17.10, 19.15, 03.45 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с "Ефросинья. Продолжение"  08.15, 13.00 Т/с "След"  10.00 Т/с "Супруги"  11.00, 05.15 Т/с "Висяки - 2"  12.00, 04.30 Пусть говорят 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15, 03.50 Критическая точка 19.20 Говорит Украина 20.00 Т/с "Катина Любовь - 2"  21.00 Новая волна в Юрмале - 2012 00.25 Т/с "Мёрси"  01.20 Т/с "Сбежавшая работа" 02.00 Х/ф "Инди" 

06.30, 19.30 ТСН: Телевизионная служба новостей 07.30 М/с "Тимон и Пумба"  08.00, 14.15 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 09.05 Территория обмана 10.10 Их нравы 11.15 Абсолютная перемена - 3 12.10, 13.10, 04.05, 04.55 Т/с "Метод Лавровой" 15.20 Х/ф "Дочки-матери" 20.15 Х/ф "Воздушная тюрьма"  22.50 Х/ф "Что скрывает ложь"  00.40 Х/ф "Молчание ягнят"  02.35 Х/ф "Крокодил разбушевался" 

04.55 Служба розыска детей 05.05, 03.00 Факты 05.35, 04.10 Свитанок 06.20, 07.35 Деловые факты 06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 01.15 Спорт 06.35 Анекдоты по-украински 06.55 Т/с "Леся+Рома" 07.40 Стоп-10 08.45 Факты. Утро 09.30, 19.30 Чрезвычайные новости 10.35, 16.30 Т/с "Дальнобойщики" 12.45 Факты. День 13.00, 20.15 Т/с "Морские дьяволы" 15.20, 22.15 Т/с "Прокурорская проверка" 18.45 Факты. Вечер 23.30 Т/с "Особо опасен"

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Киевское время 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Время спорта 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Время новостей 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бизнес-время 07.20 Автопилот-новости 07.30 Утро со звездой 07.55, 08.35 Трансмиссия-новости

Бессарабия ТВ

10.10 М/с "Русалочка - 3"  10.35 М/с "Тимон и Пумба"  11.00, 05.05 Мир наизнанку - 3 12.10 Большая разница по-украински 13.25 Х/ф "Папочка женится" 15.25 Х/ф "Так себе каникулы"  17.15 Т/с "Гаишники" 19.30 ТСН: Телевизионная служба новостей 20.00 Х/ф "Бабушка на сносях" 00.00 Х/ф "Восстание жен" 01.50 Х/ф "Что скрывает ложь" 03.15 Х/ф "Молчание ягнят" 

07:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 07:05 Новости. Час Бессарабии. 07:45 Х/ф «Корона Российской империи». 2-я серия. 18:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 18:05 Новости. Час Бессарабии. 19:00 Мультфильм. 19:20 Документальный фильм. 20:00 Х/ф «Небесные ласточки». 1-я серия. 21:30 Новости. Час Бессарабии. 21:55 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ»..

1-й национальный 06.00 Утренняя молитва 06.10 Мультфильм 06.20 Мир Православия 07.00 Эра здоровья 07.25 Полезные советы 07.45 Олимпийский вызов 08.00 Это было недавно, это было давно. Л.Утесов 09.00 Богослужение, посвященное годовщине Крещения Руси 12.45 Школа юного суперагента 13.05 Д/с "Наши" 13.30 Олимпийские игры. Академическая плотина 14.35 Олимпийские страсти. День 15.00, 00.00 Олимпийские новости 15.15 Зеленый коридор 15.35 Олимпийские игры. Бокс. Дзюдо. Стрельба из лука. Пулевая стрельба 18.40 Олимпийские страсти. Другие новости 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олимпийские новости 19.35 Олимпийские игры. Дзюдо 20.00 Обратная связь 20.10, 21.20 Олимпийские страсти. Вечер 20.50 Мегалот 21.00, 02.15 Итоги дня 21.25 Олимпийские игры. Плавание. Полуфинал. Финал 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Олимпийские страсти 00.05 Телемост Киев-Лондон 00.15 Олимпийские страсти.Вечер 00.30 Олимпийские игры. Бокс. Фехтование. Спортивная гимнастика 02.00 Олимпийские игры. Дайджест дня 02.35 Концерт

1+1 06.00 М/ф "Смурфы"  06.40 Настоящие врачи - 2 07.40 Кулинарные курсы с Юлией Высоцкой 08.05 Светская жизнь 09.00 Кто там?

Интер 05.35 Парк автомобильного периода 06.00 Т/с "Русский шоколад" 09.20 Городок 10.00, 03.50 Самый умный 11.55 Х/ф "Самая счастливая" 15.45 Международный фестиваль юмора "Юрмала 2011" 17.35 Вечерний квартал. Спецвыпуск 19.00 Рассмешить комика 20.00, 01.20 Подробности 20.30 Вечерний Киев 22.30, 01.50 Х/ф "Матрица" 

К1 05.45 Утро на К1 08.00 Мультфильмы 09.00 М/ф "Приключения мишек Гамми"  10.00 М/ф "Большой фильм про Пятачка"  11.15 Званый ужин 12.20 Т/с "Сашка, любовь моя"  16.05 Т/с "Услышь моё сердце" 18.00, 00.55 Т/с "Корабль" 21.15 Т/с "Сверхъестественное"  03.25 Ночная жизнь

ICTV 04.55 Факты 05.30 Другой футбол 05.55 Козырная жизнь 06.45 Т/с "Полицейская академия" 08.35 Звезда YouTube 09.45 Дача 10.15 Квартирный вопрос 11.15 Стоп-10 12.15 Провокатор. Спецвыпуск 13.15 Спорт 13.20 Твой счет 14.20 Смотреть всем! 15.20 Х/ф "В смертельной опасности" 17.45 Максимум в Украине 18.45 Факты. Вечер 19.00 Т/с "Картина мелом" 00.00 Наша Russia 00.55 Голые и смешные 01.50 Т/с "Тринадцатый"

5 канал

08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50, 03.30, 04.30 Погода 09.10, 19.20 Инвест-время 09.20, 13.20, 14.20 5 элемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Время. Итоги дня 15.15 Сканер 16.15 Лесной патруль 17.25, 04.40 Не первый взгляд 18.10 Окно в Европу 21.40, 04.00 Время-Тайм 22.00, 02.30 Акцент 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS 03.40 Жизнь интересна

ГЛАС 01.45, 04.05, 07.30, 08.25, 09.50, 11.50, 13.40, 16.00, 20.30, 22.30 Вести. Одесса 02.15, 09.00, 10.00 Азбука здоровья 04.35, 06.00 Кинонеделя 07.55, 11.45, 19.35 Что новенького? 08.00, 15.25 М/ф "Эркі та Перкі" 08.15, 12.00, 17.30 Уроки французского языка 11.00, 16.10 Бизнес-тайм 11.20, 21.00 Искусство есть 12.05, 17.35, 23.30 Кинонеделя 3456 14.00 Новости Православного канала Союз 15.00 Сказки Деда Панаса 15.40 Авто-эксклюзив 16.25 Налоговый курьер 16.40 Телевизионный Епархиальный обзор 17.10 Архитектурная кухня 19.40 Т/с "Стингеры" 21.25 Сфера интересов 22.00 Аграрный сектор 23.05 Украина: известная и неизвестная

ОГТ 05.00, 23.00 Поет дует "Доля" 06.00 Гимн Украины 06.02 Время страны 06.30 Хозяином на земле 06.56, 07.56, 08.26, 09.56, 10.56, 11.56, 12.56, 13.56, 16.49, 17.52, 19.50 Фора-экспресс 07.00 Д/ф "Охотник за улыбкой" 07.20 Пульс 07.30 О законе 08.00, 08.30, 17.00 Новый день 08.56, 09.26 Анонсы 09.00 Касается всех 09.30 Женский журнал 10.00 Бизнес-класс 11.00 Шаги реформ

11.26, 21.26 Плюс и минус 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Факты 12.15 3-я станция Большого Фонтана 12.41 Мультфильм 13.00 Музыкальный бум 13.30, 20.20 Док. фильм 14.10, 18.00 Совет решил 14.40 Д/ф "Принцесы мира" 15.30, 18.30 Знак доверия 16.20 Планета молодежи 17.56 Дневник реформ 18.56 Межпрограммный блок 19.20 3 ст.Большого Фонтана 19.46 Межпрограмный блок 20.00 Важно! 20.45 Вечерняя сказка 21.00 Мужской разговор 21.52 Служба розыска детей 22.20 Т/с "Стиль и город" 22.46 Д/ф "Кадеты" 00.00 Д/ф "Черниговщина в жизни знаменитых" 00.25 Х/ф "Пан Володиевский" 02.55 Поет О.Цимбалюк 04.35 Д/ф "Песни сердца"

Первый канал. Украина 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 10.55 Модный приговор 12.20 Т/с "Сердце Марии" 13.25 Смак 14.00 Другие новости 14.20 Понять. Простить 15.15 ЖКХ 16.20 Хочу знать 17.00 Жди меня 18.20 Между нами, девочками 19.00 Поле чудес 20.00 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 "Две звезды". Лучшее 00.10 Х/ф "Перекресток" 02.15 Х/ф "Я крестный Пеле!" 03.35 Х/ф "Мексиканец" 05.00 Акулы атакуют

РТР-Планета 05.00 Утро России 09.05 Т/с "Пончик Люся" 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30, 13.30, 16.30, 18.40 Вести-Москва 10.50, 13.50 Вести. Дежурная часть 11.00 С новым домом! 11.45 О самом главном 14.05 Люблю, не могу!

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ 03.20 Х/ф "Быстрые перемены" 04.45 ПроЦікаве 04.50 Свитанок

СТБ 05.20 "Наши любимые мультфильмы"  06.10 Х/ф "Алые паруса"  07.40 Караоке на Майдане 08.40 Завтрак с Юлией Высоцкой 08.50 Едим дома 10.00 Х/ф "Ас"  12.05 Невероятная правда о звездах 14.50 Звездная жизнь. Испытание смертью 15.50 Звездная жизнь. Охотницы за чужими мужьями 16.55 Звездная жизнь. Несчастные в любви 18.00 Т/с "Начать сначала. Марта"  22.00 Моя правда. Наташа Королева 23.00 "Моя правда. Серега. Жизнь под грифом "секретно" 00.05 Моя правда. Дмитрий Дюжев 01.05 Х/ф "Покровские ворота" 

ТРК УКРАИНА 06.00, 05.10 Серебряный апельсин 07.00, 19.00, 03.30 События 07.10 События Спорт 07.15, 14.35 Т/с "Интерны"  08.10, 03.50 Х/ф "Бетховен - 2"  10.00 Тайны звезд 11.00, 19.20 Новая волна в Юрмале - 2012 15.00 Т/с "Чистая проба"  17.00 Т/с "Пилот международных авиалиний" 22.10 Т/с "Бежать"  00.10 Т/с "Час Волкова"  02.00 Х/ф "Мертвая вода" 

5 канал 06.30, 18.40, 00.00 Киевское время 06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Время спорта 06.50, 00.40, 03.35, 04.35 Обзор прессы 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 02.00, 03.00, 05.00 Время новостей 07.10 Клуб 700 07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бизнес-время 07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 13.10, 17.20, 00.35, 01.50, 03.30, 04.30 Погода 08.30 Не первый взгляд

09.20, 15.15 Интеллект.ua 10.15 Здоровые истории 11.10 Трансмиссия 11.30 Автопилот-тест 12.10 Окно в Европу 13.15 Драйв 14.10 История успеха 14.25 Игра судьбы 16.15 Арсенал 17.25, 04.40 Феерия путешествий 17.45 Драгоценности 18.15 Время интервью 19.20, 23.45, 01.45, 06.00 Тема недели 19.30, 02.15, 06.10 Машина времени 20.10, 01.00, 05.15 Портреты з Сергеем Дорофеевым 21.10, 02.35 Большая политика 21.40, 04.00 Окно в Америку 22.00, 03.40 В кабинетах 22.30 Мастер-класс с Наталкой Фицич

ГЛАС 00.10, 12.05, 17.40, 21.00 Кинонеделя 3456 01.60, 19.50, 23.00 Вести. Одесса. Итоговый выпуск 02.35, 20.25, 23.35 Топ-тема 03.05 Кинонеделя 06.00, 09.00, 10.25, 15.25 М/ф "Эркі та Перкі" 07.00 Сфера интересов 07.30, 08.25, 09.50, 11.50, 13.40 Вести. Одесса 07.50, 11.40, 19.40 Что новенького? 07.55, 17.10 Искусство есть 08.15, 13.25, 16.25 5 минут с Александром Федоренком 09.15, 11.20, 16.45 Аграрный сектор 09.35, 10.45, 16.30 Авто-эксклюзив 10.05 Play Fashion Junior 11.00, 16.10 Бизнес-тайм 14.00 Новости Православного канала Союз 15.00 Сказки Деда Панаса 15.55 Налоговый курьер

ОГТ 05.00 Творческий концерт В.Власова 05.50 Важно! 06.00 Гимн Украины 06.02 Д/Ф "Е.Ворошилов" 06.30 Панорама области 07.00, 08.26, 09.56, 10.52, 11.56, 12.56, 13.56, 14.56, 16.55, 17.52, 19.56 Фора-экспресс 07.04, 18.30 Колорит (болг.) 07.30 Совет решил 08.00 Д/ф "Флоту быть" 08.30 Из альбома… 08.56, 18.26, 23.26, 23.56 Анонсы 09.00, 17.00 Новый день

09.26, 17.26 Страна солнечных зайчиков 10.00 Живые страницы 10.26, 23.30 ИнтерОдесса 11.00 Украина-едина 11.26, 23.00 Победа 12.00 Академия интересных наук 12.30, 21.26 Спорт-неделя 13.00 Окно в Европу 13.30, 18.00 Чудо-чадо 14.00, 16.16, 19.00, 22.00 Факты 14.13, 22.20 Док. фильм 14.30 Страна образования 15.00, 21.00 Энергомания 15.30, 19.30 Светотени 15.56 Д/ф "Я научилась просто жить…" 16.29, 20.26 Музыкальный бум 18.26 Межпрограммный блок 19.13 Д/ф "Маестро" 20.00 Профессия с вкусом 20.52 Вечерняя сказка 22.13 Магнолия.Служба розыска детей 00.00 Концерт 02.45 Бенефис Е.Демской 04.35 Д/ф "Программа защиты окружающей среди"

Первый канал. Украина 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.15 Владимир Спиваков. Без фрака 07.15 Х/ф "Наши соседи" 08.40 Смешарики. ПИН-код 08.55 Играй, гармонь любимая! 09.40 Слово пастыря 10.15 Смак 10.55 Ирина Мирошниченко. Откровения 12.15 Неспортивная Британия. Это надо увидеть 13.25 Х/ф "Куплю друга" 15.10 Народная медицина. Испытано на себе 16.20 Т/с "Хиромант" 19.20 "КВН". Премьер-лига 21.00 Время 21.20 Юбилейный вечер певца и композитора Сергея Трофимова 23.15 Х/ф "Жених напрокат" 01.30 Х/ф "Жизнь прекрасна" 03.05 Х/ф "Замкнутый круг" 04.25 Носороги атакуют

РТР-Планета 05.00 Х/ф "Крылья ангела" 07.00, 10.00, 13.00, 19.00 Вести 07.15 Х/ф "Я буду ждать..." 08.50 В мире животных 09.20 Субботник 10.20 Х/ф "Выбор моей мамочки"

15.00, 04.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение" 16.50 Вести-спорт 16.55 Т/с "Институт благородных девиц" 17.50 Прямой эфир 19.30 Х/ф "Крылья ангела" 21.35 "Новая волна-2012". Трансляция из Юрмалы 00.05 Х/ф "Место встречи изменить нельзя" 01.25 Х/ф "Открытая книга" 02.35 Х/ф "Я буду ждать..."

НТВ-МИР 05.00 НТВ утром 07.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня 09.25 "Собственная гордость". "Три кита" советского спорта" 10.25 Спасатели 11.00 Т/с "Опергруппа-2" 12.35 До суда 13.30 Суд присяжных 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.35, 03.50 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16.45 Женский взгляд 18.35 Т/с "Агент особого назначения-3" 20.25 Говорим и показываем 21.15 Т/с "Адвокат" 23.10 Ахтунг, Руссиш! 00.05 Таинственная Россия: Камчатка. Древние технологии работают до сих пор? 01.00 Х/ф "Шхера 18" 02.45 Прокурорская проверка

Наше кино 07.00 Х/ф "Таланты и поклонники" 09.00 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 11.00 Х/ф "Скорость" 13.00 Х/ф "Под стук колес" 14.30 Х/ф "Танцы на крыше" 16.00 Х/ф "Незнакомый наследник" 17.30 Х/ф "Инспектор ГАИ" 19.00 Х/ф "Журналист" 21.00 Х/ф "Монолог" 23.00 Х/ф "Левша" 01.00 Х/ф "Три товарища" 02.30 Х/ф "Во бору брусника. Незамужняя жена" 04.00 Х/ф "Во бору брусника. Егоровы" 05.30 Х/ф "Детская площадка"

СТС 05.00 Т/с "Такая разная Тара"

12.05 Любовь и голуби. Фестиваль-57 13.20 Вести-Москва 13.30 Честный детектив 13.55, 04.00 "Городок". Дайджест 14.25 Искатели 15.15 Х/ф "Екатерина Воронина" 17.05, 02.30 Субботний вечер 19.30 Х/ф "Васильки для Василисы" 21.20 "Новая волна-2012". Трансляция из Юрмалы 23.50 Х/ф "Место встречи изменить нельзя"

НТВ-МИР 04.55 Концерт 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Сегодня 07.20 Просто цирк 07.55 Главная дорога 08.30 "Эксклюзив". "Протоиерей Илья Дорогойченко. "Дом чудес" 09.20 Русская начинка 09.55 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.25 Дорожный патруль 14.15 "Наши"" 15.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10" 16.05 Очная ставка 17.05 Александр Журбин. Мелодии на память 17.45 Музыкальные истории 18.30 Луч Света 19.00 Самые громкие русские сенсации 20.50 Ты не поверишь! 21.40 Т/с "Погоня за тенью" 23.35 Профессия - репортер 00.05 Т/с "Час Волкова" 02.00 Х/ф "Жалоба" 03.25 Кремлевские похороны 04.20 Т/с "Адвокат"

Наше кино 07.00 Х/ф "Журналист" 09.00 Х/ф "Монолог" 11.00 Х/ф "Левша" 13.00 Х/ф "Три товарища" 14.30 Х/ф "Во бору брусника. Незамужняя жена" 16.00 Х/ф "Во бору брусника. Егоровы" 17.30 Х/ф "Детская площадка" 19.00 Х/ф "Медовый месяц" 21.00 Х/ф "Афганский излом" 23.20 Х/ф "Первая встреча, последняя встреча" 01.00 Х/ф "Какое оно, море?" 02.30 Х/ф "Таможня" 04.00 Х/ф "Алый камень" 05.30 Х/ф "Дикий пляж"

СТС 05.00 М/ф "Дикая семейка Торнберри"

06.00 Т/с "Папины дочки" 06.30 М/с "Что новенького, Скуби Ду?" 07.00 Т/с "Светофор" 07.30, 11.30 Т/с "Молодожёны" 08.00, 09.30, 12.00, 15.55, 17.30 Т/с "6 кадров" 08.30 Т/с "Карамель" 11.00 Королева шоппинга 12.30, 13.00, 18.00 Т/с "Воронины" 14.00 Х/ф "Добейся успеха - 5" 16.30 Галилео 20.00 Шоу "Уральских пельменей". Весь апрель - никому 21.30 Т/с "Даёшь молодежь!" 22.30 Нереальная история 23.00 Х/ф "Хранители" 02.05 Х/ф "Вселяющие страх" 04.05 М/с "Джуманджи" 04.50 Музыка на СТС

РЕН ТВ 04.00 М/с "Тасманский дьявол" 05.00 М/с "Шоу Тома и Джерри" 05.30, 12.00 Званый ужин 06.30 Мошенники 08.30, 11.30, 16.30, 18.30 Новости 24 08.45 Т/с "Настоящее правосудие" 10.30 Путь к Олимпу. Проект Алины Кабаевой 13.00 Не ври мне! 14.00 Семейные драмы 15.00 Следаки 16.00 Т/с "По закону" 17.00 "Заговор кукловодов"" 18.00 Экстренный вызов 19.00, 22.00 Смотреть всем! 20.00 "Странное дело"" 21.00 "Секретные территории"" 23.00 Т/с "Живая мишень" 23.50 Х/ф "Снежные удовольствия" 01.40 Т/с "Инструктор"

RTVI 06.00, 18.00 Особое мнение. Экономические новости 07.00 Мультфильмы 08.00 Вечерние новости из Америки 09.00, 15.00, 02.00 Т/с "Крот - 2" 10.00, 21.00, 03.00 Т/с "Москва. Три вокзала - 4" 11.00 Своими глазами 12.00 Кейс 13.00 Х/ф "Скандальное происшествие в Брикмилле" 16.00, 01.00 Особое мнение 17.00, 05.00 Т/с "Стилет" 19.00, 00.00 2012 20.00, 04.00 Всё так 22.00 Сейчас в мире 23.00 Германия за неделю 23.30 Арт-навигатор

06.25 М/ф "Прежде мы были птицами", "Впервые на арене", "Голубой щенок", "Как львёнок и черепаха пели песню" 07.30 М/с "Сильвестр и Твитти" 08.00 Знакомься, это мои родители!!! 08.30 М/с "Том и Джерри" 10.00 Это мой ребёнок! 11.00 Т/с "Воронины" 13.00 Х/ф "Безумно влюблённый" 15.00, 15.30 Т/с "6 кадров" 18.30 М/ф "Лесная братва" 20.00 Х/ф "Няня" 21.50 Шоу "Уральских пельменей". Лучшее 22.50 Х/ф "Свободу попугаю!" 00.35 Х/ф "Врата" 02.20 Х/ф "Яйцеголовые" 03.55 М/с "Джуманджи" 04.45 Музыка на СТС

РЕН ТВ 04.00, 09.30 Т/с "Солдаты - 14" 08.50 Чистая работа 10.30 Путь к Олимпу. Проект Алины Кабаевой 11.30 Новости 24 12.00 Военная тайна 14.00 "Странное дело"" 15.00 "Секретные территории"" 16.00, 17.00 "Тайны мира"" 18.00 Концерт 20.00 Х/ф "Обратный отсчет" 22.00 Х/ф "Горячие новости" 00.00 Х/ф "Голое предательство" 01.50 Т/с "Инструктор"

RTVI 06.00 Особое мнение. Экономические новости 07.00 Мультфильмы 08.00 Вечерние новости из Америки 09.00 Клинч 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 Т/с "Сыщик Самоваров" 12.00 В Нью-Йорке с В.Топаллером 13.00, 03.00 Х/ф "Шинель" 14.30 Живое слово 15.00, 02.00 Т/с "Горыныч и Виктория. Антифокус" 16.00, 01.00 Американский ликбез. Американская армия 16.30 Эхо недели 17.00, 05.00 Т/с "Стилет" 18.00 Код доступа 19.00 Цена победы 21.00 Израиль за неделю 23.00 Х/ф "Не родись красивым..." 01.30 Мультфильмы для взрослых


Смотрите телеканал «Бессарабия ТВ» на 28-м канале в кабельной сети «ЛиС»

Бессарабия ТВ 07:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 07:05 Новости. Час Бессарабии. 07:45 Х/ф «Неуловимые мстители». 18:00 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ». 18:05 Новости. Час Бессарабии. 19:00 Мультфильм. 19:20 Документальный фильм. 20:00 Х/ф «Небесные ласточки». 2-я серия. 21:30 Новости. Час Бессарабии. 21:55 «Вопрос дня от «Бессарабия ТВ».

1-й национальный 06.00 Утренняя молитва 06.10 Мультфильм 06.20 Шаг к звездам 07.00 Это было недавно, это было давно. Л.Утесов 07.35 Сельский час 08.00 Укравтоконтинент 08.20 Полезные советы 08.45 Олимпийский вызов 09.10 Смешной и еще смешнее 09.35 Шаг к звездам. Евровидение 10.25 Олимпийские страсти. Утро 11.10 Олимпийские игры. Стрельба из лука 12.25 Олимпийские игры. Фехтование-М/ Сабляочка/64;32;16;четвертьф инал 13.30 Олимпийские игры. Плавание. Пулевая стрельба 14.40 Олимпийские страсти. День 15.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олимпийские новости 15.05 Д/с "Наши" 15.45 Олимпийские игры. Бокс 17.05 Олимпийские игры. Прыжки в воду 17.50 Олимпийские страсти. Другие новости 18.20 Деловой мир. Неделя 18.55 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. "Шахтер" (Донецк) - "Кривбас" (Кривой Рог) 19.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Главный аргумент 21.00, 02.15 Итоги недели 21.20, 22.50 Олимпийские страсти 21.35 Олимпийские игры. Плавание. Полуфинал. Финал 21.55 Олимпийские игры. Плавание. Финал. Брасс 22.45 Тройка, Кено, Максима 00.00 Олимпийские новости 00.05 Телемост Киев-Лондон 00.15 Олимпийские страсти. Вечер 00.30 Олимпийские игры. Бокс. Фехтование. Бокс. Теннис 02.00 Олимпийские игры. Дайджест дня

02.30 Главный аргумент 02.40 Т/с "Операция "Пилот" 04.20 Контрольная работа 04.45 Окраина 05.10 Предвечерье

1+1 06.20 Концерт 07.45 Мультфильм  08.10 Ремонт + 09.00 Лото-Забава 10.10 М/с "Русалочка - 3"  10.35 М/с "Тимон и Пумба"  11.00 Четыре свадьбы 12.10 Большая разница по-украински 13.05 Х/ф "Француз"  15.15, 17.15 Т/с "Гаишники" 19.30, 23.10 ТСН-неделя 20.15 Х/ф "Джентльмены удачи"  22.10 Светская жизнь 23.55 Х/ф "Кровавая мама"  01.50 Х/ф "Восстание жен 03.25 Х/ф "Крокодил разбушевался"  04.55 Х/ф "Затерянные в любви" 

Интер 05.15 Т/с "Русский шоколад"  09.30 Школа доктора Комаровского 10.10 Х/ф "Суета сует"  12.00 Вечерний Киев 14.00 Т/с "Белый налив" 18.00, 20.25 Петровка, 38 20.00, 01.05 Подробности 22.25, 01.30 Х/ф "Матрица. Революция" 03.25 Знак качества

К1 05.45 Утро на К1 07.30 М/ф "Большой фильм про поросенка" 09.00 М/ф "Приключения мишек Гамми"  10.00 Мультфильмы 10.15 Х/ф "Классный мюзикл - 2"  12.25 Т/с "Услышь моё сердце" 14.20 Х/ф "Самая красивая" 17.05 Секреты судьбы 18.00, 00.55 Т/с "Корабль"  21.15 Т/с "Сверхъестественное"  03.20 Ночная жизнь

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ 07.35 Дача 08.20 Анекдоты по-украински 08.40 Твой счет 09.40 Смотреть всем! 10.40 ОлимпиЛяпы 11.00 Козырная жизнь 12.00 Другой футбол 12.25 Спорт 12.30 Наша Russia 13.25 Т/с "Картина мелом" 18.45 Факты. Вечер 19.45 Т/с "Без права на ошибку" 23.40 Х/ф "Экзорцист. Начало"  01.50 Интерактив. Еженедельник 02.05 Т/с "Полицейская академия" 03.40 ПроЦікаве

СТБ 05.35 "Наши любимые мультфильмы"  06.45 Х/ф "Полицейские и воры"  08.50 Завтрак с Юлией Высоцкой 09.00 Едим дома 10.55, 00.10 Невероятные истории любви 11.55 Караоке на Майдане 12.55 Звездная жизнь. Замуж за иностранца 14.00 Русские сенсации. Брат за брата 15.00 Т/с "Начать сначала. Марта"  19.00 Битва экстрасенсов 20.05 Х/ф "Мама напрокат"  22.05 Х/ф "Сиделка" 01.10 Х/ф "Любовь зла" 

ТРК УКРАИНА 06.00, 05.10 Серебряный апельсин 06.45, 19.00, 03.20 События 07.10, 03.40 Х/ф "Бетховен - 3"  09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.10 Новая волна в Юрмале - 2012 14.00, 22.10 Т/с "Интерны"  15.10 Т/с "Чистая проба"  16.10 Т/с "Пилот международных авиалиний"  19.20 "Новая волна в Юрмале - 2012". Гала-концерт. Закрытие фестиваля 00.00 Т/с "Час Волкова" 01.50 Х/ф "Смертоносная стая"

05.40 Факты 06.00, 04.35 Свитанок 06.35 Квартирный вопрос

Белгород-Днестровский Лучшие окна в рассрочку! Ул. Дзержинского угол Ленина (возле «Вини-Пуха»). Тел.: (067) 557-7639, (095) 177-68-38. Медтехника: товары для ухода за больными, все направления. Большой выбор: трости, костыли, ходунки, биотуалеты, стулья-туалеты, инвалидные коляски, аппликаторы Ляпко, тонометры, глюкометры, бандажи, корсеты, компрессионное белье и др. Работаем с 9:00 до 15:00, в субботу — с 9:00 до 14:00. Воскресенье — выходной. Ул. Московская, 9а, тел. (04849) 6-77-82. Сеть магазинов «Південні джерела» (продажа питьевой воды) приглашает на работу продавцов-консультантов. Женщины от 20 до 40 лет. Тел.: (066) 053-66-75. Дрессировка собак. Аттестованные в УФСС инструкторы. Занятия проводятся в группах (на дрессировочной площадке) и индивидуально. Тел.: (067) 905-82-63. Срочно сдается в аренду под офис или магазин помещение площадью 100 кв. м в районе рынка. Тел.: (067) 483-23-22. Продам дом по ул. Виноградной. 3 комнаты, кухня, все удобства в доме. Отдельный двор, 7 соток земли. Состояние жилое. Цена 16 тыс. долларов. Тел.: (063) 76-56-222. Продается дом в с. Шабо. Тел.: (096) 421-15-74. Продам дом в с. Приморское. 6 комнат, большая кухня, все удобства в доме, отопление водяное и печное. Хозяйственные постройки, гараж для автомобиля, огород 24 сотки, фрук-

06.30, 18.40, 00.00 Киевское время 06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 23.35, 00.25, 03.25, 04.25 Время спорта 06.50, 00.40, 03.35, 04.35 Обзор прессы

товые деревья, виноградник, гос. акт. Рядом лиман, море. Цена договорная. Тел.: (095) 219-10-49. Продам комбайн Дон-1500: ЗИЛ130, БДН-26, сеялка, СП26, культиватор междурядный, навесная сцепка, борон, двигатель «Ульяновец» УД-2 (новый), мотопомпа от ВОМ. Тел.: (067) 733 59 45. Продам комбайн «Дон-1500» 1988 г.в. Двигатель СМД-31, копнитель, жатка 6 м, подборщик. Документы в порядке. Готов к работе. Тел.: (050) 968-70-27. Продам сеялку прямого высева Nodet Gougis GC Max (Франция) 1992 г.в. Абсолютно новая. Тел.: (050) 968-70-27. Продам или обменяю на автомобиль низшего класса ВН З 21 21 Нтва, трубу дымохода, ворота металлические, рога оленя. тел. 096 517 55 87. Продам собственную Тел.: (098) 112-27-75.

пасеку.

Продам большое остекленное и окрашенное окно на балкон, лоджию или веранду (3,6 м на 1,40 м, из шести частей по 0,6 м Х 1,40 м) и металлическую решетку к нему. Б/у, недорого. Тел.: (04849) 3-55-32; (067) 756-61-05. Срочно продам новый современный компьютер. При продаже отдам бесплатно модем для выхода в Интернет, веб-камеру, флешку, колонки, наушники. Цена договорная. Тел.: (097) 584-58-12 Вышлю брошюру по выращиванию редких экзотических и традиционных растений, литературу лучших питомников Украины, медицинские книги, а также семена и саженцы. Тел.: (096) 620-35-70.

Размещение рекламы в газете «Бессарабский вестник»: (048) 772-03-27

ГЛАС 01.20, 07.50, 09.50, 11.50, 19.00, 22.50 Вести. Одесса. Итоговый выпуск 01.55, 08.25, 10.25, 19.35 Топ-тема 02.25, 06.00 Кинонеделя 07.40, 13.50, 15.50 5 минут с Александром Федоренком 07.45, 11.45, 18.35 Что новенького? 09.00, 20.10 Аграрный сектор 09.25 Налоговый курьер 09.35, 11.25, 15.25 М/ф "Эркі та Перкі" 11.00, 18.40 Искусство есть 12.40 Сфера интересов 13.15 Особое мнение 14.00, 18.05 Телевизионный Епархиальный обзор 14.35 Архитектурная кухня 15.00 Сказки Деда Панаса 16.00 Украина: известная и неизвестная 16.25, 20.55, 23.35 Кинонеделя 3456 20.35 Play Fashion

ОГТ

5 канал

ICTV

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 03.00, 05.00 Время новостей 07.10 Клуб 700 07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бизнес-время 07.57, 09.15, 10.10, 12.10, 13.10, 14.10, 17.10, 17.50, 03.30, 04.30 Погода 08.30 Феерия путешествий 09.20 Окно в Америку 10.20 Технопарк 11.20 Трансмиссия-тест 11.30 ДМБ 12.15 Жизнь интересна 13.20 Мотор 14.20 Игра судьбы 15.15 Хроника дня 16.15, 04.40 Фактор безопасности 17.20 Палата 17.25, 23.40 Рекламная кухня 18.15, 03.40 Большая политика 19.20, 02.10, 06.20 Тема недели 19.30, 20.20, 01.00, 05.15 Время интервью 21.00, 02.25 Время: итоги 21.40, 04.00 Время-тайм 22.00 Территория закона 22.35 Кино с Яниной Соколовой 00.30 История успеха

05.00 Дети рисуют музыку 05.45, 12.20 Важно! 06.00 Гимн Украины 06.02 Д/ф "В.Даль"

06.30 Евровектор 06.56, 07.56, 08.26, 09.56, 10.52, 12.56, 13.52, 16.52, 17.56, 19.56 Фораэкспресс 07.00 Спорт-неделя 07.30 Тема дня (дайджест) 08.00 Плюс и минус 08.30 Совет решил 08.52, 13.20, 14.52, 18.26, 18.56, 22.26 Анонсы 09.00, 18.00 Кинопростор 09.26, 17.00 На перекрестках детства 10.00 Ана тарафи (гагауз.) 10.26, 17.26 Микс 11.00 Пути познания 11.26 Бокс.Кубок С.Трестина 13.00, 15.30 Факти недели 13.26, 19.30 Балаганчик 14.00, 18.30 Хозяином на земле 14.26 Планета молодежи 15.00 Вы знаете? 15.50 Соло для большого города 16.00, 20.00 Агентство культурных новостей МОПС 19.00, 22.00 Факты недели 19.20 Мультфильми 20.52 Т/с "Мери Поппинс" 22.20 Служба розыска детей 22.30 Т/с "Стиль и город" 23.00 Бенефис С.Антиповой 00.55 Х/ф "Радуга" 02.20 Т/с "Хелло, Долли" 04.10 Играет духовой оркестр

Первый канал. Украина 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.25 Х/ф "Одиночное плавание" 08.10 Армейский магазин 08.40 Смешарики. ПИН-код 08.50 Здоровье 10.10 Непутевые заметки 10.35 Пока все дома 11.30 Фазенда 12.15 Надежда Румянцева. Одна из девчат 13.20 Х/ф "Неподдающиеся" 14.55 "По следам "Больших гонок" 16.45 Все хиты "Юмор FM" на Первом 18.00 Биополе. Невидимая сила 19.05 Х/ф "Дом на краю" 21.00 Время 21.20 Большая разница 22.30 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 00.30 Х/ф "Кто стучится в дверь ко мне..." 02.05 Х/ф "Милостивые государи" 03.15 Т/с "Сердце Марии"

РТР-Планета 04.55, 13.30 Вся Россия 05.05 Х/ф "Екатерина Воронина" 06.45 Х/ф "Васильки для Василисы" 08.35 Утренняя почта 09.10 Сам себе режиссер 10.00, 13.00, 19.00 Вести 10.15, 13.20 Вести-Москва 10.55 Смехопанорама 11.20 Мультфильм 11.25 Х/ф "Маленькое одолжение" 13.40 Следы великана. Загадка одной гробницы 14.30, 04.10 "Городок". Дайджест 15.00, 02.50 Х/ф "Чужая" 16.35 Смеяться разрешается 18.15 Рассмеши комика 19.30 Х/ф "Срочно ищу мужа" 21.20 "Новая волна-2012". Трансляция из Юрмалы 23.50 Х/ф "Место встречи изменить нельзя"

НТВ-МИР 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Сегодня 07.20 Детское утро на НТВ. Сказки Баженова 07.50 Живут же люди! 08.20 Их нравы 09.20 Бывает же такое! 09.50 "Эксклюзив". "Светлана Немоляева. Мой Саша" 10.20 Едим дома! 10.55 Дачный ответ 12.35 Дорожный патруль 14.25 Развод по-русски 15.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10" 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 Золотая пыль 18.30 Чистосердечное признание 20.50 Тайный шоу-бизнес 21.50 Т/с "Погоня за тенью" 23.45 Т/с "Час Волкова" 01.40 "Суперстар представляет" 03.40 Кремлевские похороны 04.30 Профессия - репортер

Наше кино 07.00 Х/ф "Медовый месяц" 09.00 Х/ф "Афганский излом" 11.20 Х/ф "Первая встреча, последняя встреча" 13.00 Х/ф "Какое оно, море?" 14.30 Х/ф "Таможня" 16.00 Х/ф "Дикий пляж" 17.30 Х/ф "Алый камень" 19.00 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 21.00 Х/ф "Зимняя вишня"

Редакция «Бессарабского вестника» поздравляет с днем рождения: Аллу Джоновну Яровую — главного специалиста аналитическо-проектных вопросов отдела социальноэкономического развития, рекреации и проектных вопросов Белгород-Днестровского райсовета (20 июля). Зинаиду Матвеевну Мунтян — главного специалиста организационного отдела секретариата Татарбунарского райсовета (20 июля). Дмитрия Павловича Зимнего — председателя Приморского сельсовета Татарбунарского района (20 июля). Игоря Викторовича Квашнина — депутат Одесского областного совета (22 июля). Татьяну Петровну Тодорову — директора школы в с. Выпасное Белгород-Днестровского района (22 июля). Валентину Николаевну Коштерик — главного специалиста отдела экономики и бухгалтерского учета управления агропромышленного развития Белгород-Днестровской РГА (23 июля). Михаила Федотовича Ткаченко — главного врача Татарбунарской центральной районной больницы (24 июля). Наталья Валерьевну Моруз — главу профсоюзного комитета Татарбунарского района (24 июля). Раису Федоровну Сидоренко — секретаря Русскоивановского сельсовета Белгород-Днестровского района (25 июля). Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!

23.00 Х/ф "Один и без оружия" 01.00 Х/ф "Трактористы" 02.30 Х/ф "Белое проклятье" 04.00, 05.30 Х/ф "Безумный день инженера Баркасова"

СТС 05.00 М/ф "Ох уж эти детки!" 06.20 М/ф "Волшебный магазин", "самый, самый, самый", "Птичка Тари" 07.30 М/с "Сильвестр и Твитти" 08.00, 12.00 М/с "Том и Джерри" 09.05 Х/ф "Безумно влюблённый" 11.00 Снимите это немедленно! 13.30 М/ф "Лесная братва" 15.00, 15.30 Т/с "6 кадров" 18.30 Шоу "Уральских пельменей". Весь апрель - никому 20.00 Х/ф "Няня - 2" 21.45 Шоу "Уральских пельменей". Лучшее 22.45 Х/ф "Не отступать, не сдаваться" 00.40 Х/ф "Степфордские жёны" 02.25 Х/ф "Свидание со звездой" 04.10 М/с "Джуманджи" 04.35 Музыка на СТС

РЕН ТВ 04.00 "Честно"" 05.00 Х/ф "Красный змей" 06.50 Х/ф "Обратный отсчет" 09.00 Концерт 10.50 Т/с "Вторые" 18.00 Х/ф "Руслан" 20.00 Х/ф "К солнцу" 21.45 Х/ф "Карточный долг" 00.00 Х/ф "Милашка" 01.40 Т/с "Инструктор"

RTVI 06.00, 08.00, 01.30 Мультфильмы 07.00 Х/ф "Мой первый друг" 09.00 Ищем выход 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 Т/с "Сыщик Самоваров" 12.00 Страна и люди 13.00, 03.00 Х/ф "Интервенция" 15.00, 02.00 Т/с "Горыныч и Виктория. Фантом Высоцкого" 16.00, 01.00 Арт-навигатор 16.30 Глобал 3000 17.00, 05.00 Т/с "Стилет" 18.00 Без дураков 19.00 Грани недели 21.00 В Нью-Йорке с В.Топаллером 23.00 Х/ф "Сирано де Бержерак"

Газета «Бессарабский вестник», общественно-политический еженедельник. № 28 (81), 19— 25 июля 2012 г.

Редактор: Елена Глищинская. Заместитель редактора: Лариса Голубева. Учредитель и издатель: ООО «Телерадиокомпания «МЕДИА-ЮГ». Регистрационное свидетельство: ОД № 1420-291-Р от 23.12.2009 г. Адрес редакции: 65014, г. Одесса, ул. Еврейская, 9, оф. 3. Тел./факс: (048) 772-03-27. E-mail: bessarab-vestnik@inbox.ru. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Отпечатано в типографии «Черноморье»: 65076, г. Одесса, пл. Независимости, 1. Тел.: (0482) 64-98-88. Заказ № 1426. Тираж 10 000 экз. Цена договорная.

Талон бесплатного объявления Дорогие читатели! Вы можете бесплатно разместить свое объявление в газете «Бессарабский вестник». Для этого заполните этот купон, вырежьте его и отправьте по адресу редакции: 65014, г. Одесса, ул. Еврейская, 9, оф. 3. Вы также можете отправить текст на e-mail: bessarab-vestnik@inbox.ru.


РЕКЛАМА

Овен (21.03 — 20.04) Овны стараются подойти ко всему очень рационально. Обычно такая тактика вам помогает, но часто нужно включать и чувства, учитывать взаимоотношения между людьми. Постарайтесь не мерить всех одними мерками и прислушиваться к чужому мнению.

Телец (21.04 — 20.05) Тельцов ждет благоприятная неделя: в личной жизни наступает гармония, финансовое положение улучшается. Хорошее время для того, чтобы углубиться в себя, попытаться разобраться в своих желаниях, заняться самообразованием и уделить внимание здоровью.

Близнецы (21.05 — 21.06) Близнецы сейчас не могут себе позволить витать в облаках: нужно озаботиться насущными делами, связанными с материальными ценностями. Вас ожидает также ряд юридических вопросов. Все, что связано с оформлением документов, разрешится успешно.

Рак (22.06 — 22.07) Ракам нужно позаботиться о том, чтобы не пошатнулось их финансовое положение. Будьте умеренны и рассудительны. На фоне порядка и материальной стабильности гармония будет и в семье. Неделя принесет вам много хороших новостей и поводов для праздника.

Лев (23.07 — 23.08) Львы предстанут перед выбором. Принять правильное решение трудно, так как вы полны эмоций и страстей и можете стать жертвой заблуждений или поспешных выводов. Постарайтесь отпустить ситуацию и подождать, отложите рабочие дела и отдохните.

Дева (24.08 — 23.09) Важный период в жизни Дев. Вам предстоит сделать нелегкий выбор, который может изменить дальнейшую судьбу. Принимая решение, руководствуйтесь скорее чувствами и интуицией, чем разумом и расчетливыми соображениями.

Весы (24.09 — 23.10) Весам улыбнется удача в финансовых делах. Заключайте сделки, начинайте новые дела, приобретайте что-то нужное. В эмоциональной сфере чаши весов, напротив, идут вниз: вы можете почувствовать себя брошенными. Однако из временного одиночества можно извлечь пользу.

Скорпион (24.10 — 21.11) У Скорпионов может случиться очередной приступ тирании: вы почувствуете власть и начнете ее использовать. Скорее всего, вы разведете активную деятельность и будете нуждаться в помощи. Научитесь просить, а не требовать, и не тратьте время на разборки.

Стрелец (22.11 — 21.12) Стрельцы в состоянии добиться всего желаемого. В ближайшие дни вы можете стать жертвой обмана, если будете невнимательны, а если будете бдительны, то сможете сами провернуть не совсем честное, но выгодное дело. Конец недели в любом случае будет благоприятен.

Козерог (22.12 — 19.01) В жизни Козерогов грядут перемены: вам пора взбодриться, очнуться для новой жизни. Лучше всего подумать о смене привычного места, даже если оно хорошее. Возможно, стоит освободиться от балласта: тяготящих отношений, лживых друзей и т. п.

Водолей (20.01 — 18.02) У Водолеев наступает спокойный период. События, которые вас тревожили, ушли в прошлое. Сейчас нет потребности в том, чтобы что-то менять. Вы можете сконцентрироваться на работе, на достижении каких-то целей. Удача вам способствует.

Рыбы (19.02 — 20.03) Нет ничего, что могло бы вывести Рыб из равновесия на этой неделе. Вам некогда копаться в себе: ваша помощь может понадобиться близким людям. Свободное время уделите отдыху, восстановлению сил, увлечениям. Сделайте себе приятное, купите желанную вещь.

22 июля почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. В этот период пробовали первые огурцы с грядки. В народе день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор этой ягоды. Согласно народному поверью, «черника уводит от живота лихо», врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени. Наши предки заметили: если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.

— В Одессе накрыли крупную партию кокаина! — Ну и правильно сделали, а то дождь пойдет, намокнет еще!

— Слышал, у Киркорова вслед за дочкой родился сын? — А кто отец?

Комментатор: — Только на 34-й минуте игры случилось то, чего так ждали все болельщики этого унылого матча — привезли свежее холодное пиво!

Прошлым летом Россия горела. Этим летом Россия тонет. В следующем году будет что-то с медными трубами.

В украинских поездах ввели раздельные вагоны для мужчин и женщин. Входит мужик в купе, а там другие три мужика сидят. — Не понял? — Что, тоже в женское купе билет брал? Бог создавал всех людей разными, но когда дошел до Китая, ему надоело.

Вчера был отменен концерт группы «Звери»: у солиста началась линька, а барабанщика увезли на случку. Жизнь нужно прожить так, чтобы об этом знал Gооglе. Но лучше, чтобы не узнал Yоutubе... По материалам: prikol.bigmir.net, censor.net.ua

Бессарабский вестник  

№ 28 (81), 19—25 июля 2012 г. Общественно-политическая газета, посвященная событиям в Бессарабском регионе. В номере: в Белгороде-Днестровск...

Бессарабский вестник  

№ 28 (81), 19—25 июля 2012 г. Общественно-политическая газета, посвященная событиям в Бессарабском регионе. В номере: в Белгороде-Днестровск...

Advertisement