Page 1

ex libris Respublikinei vilniaus psichiatrijos ligoninei – 110 metų


tar ptau tinis e k sl ibr isų k onkursa s

ex libris. respublikinei vilniaus psichiatrijos ligoninei – 110 metų

in t er nat ional e x -l ibris competition

ex libris. 110th anniversary of the republican vilnius psychiatric hospital

Parodos katalogas / Exhibition Catalogue

vilnius 2013


UDK 616.89-08(474.5)(091)(064) Re-196

Sudarė / Composed by Janina Utkuvienė

Tekstų autoriai / Text by Valentina s M ačiulis Jol anta Sereikaitė

Viršelio dailininkė / Cover by Jol anta Sereikaitė

Kompiuteriu maketavo / Computer layout by L arisa Jak ovuk

Į anglų kalbą išvertė / Translated by Valda s Banait is

ISBN 978-9955-488-71-2

© Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, 2013


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

turinys / contents

Valentinas Mačiulis. VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė. Šiuolaikiniai gydymo būdai, kvalifikuoti specialistai, nuoširdi pagalba žmogui. . .....................................7 Valentinas Mačiulis. Public institution Republican Vilnius Psychiatric hospital. Up-to-date methods of treatment, skilled specialists, sincere help to people. .....................11 Jolanta Sereikaitė. Meno ir psichiatrijos dialogo lauke . ...................................................15 Jolanta Sereikaitė. In the field of art and psychiatry dialog...............................................20 Konkurso rengėjai, vertinimo komisija / The Organizer, the Jury........................................24 Laureatai / The Winners........................................................................................................25 Konkurso dalyviai / Competition paticipants.......................................................................26 Ekslibrisai / Ex-libris............................................................................................................29 Kataloginiai duomenys / Catalogue data...........................................................................140 Ekslibrisų atlikimo techniniai žymenys / Printing Techniques and Abbreviations............149

5


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

6


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

VŠĮ RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ ŠIUOL AIKINIAI GYDYMO BŪDAI, KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI, NUOŠIRDI PAGALB A ŽMOGUI

Veiklos pradžia – prieš šimtmetį Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL) istorija siekia XIX a. pabaigą, kai Rusijos valdomoje Lietuvoje psichiatrija buvo Viešosios globos valdybos žinioje. Tada psichikos ligoniai nesulaukdavo reikiamos pagalbos. Po 1898 m. Peterburge vykusio pasitarimo nuspręsta statyti 1000 lovų Vilniaus apygardos psichiatrijos ligoninę. 1903 m. buvo baigti statybos darbai Rokantiškių dvaro žemėse, 0,5 km nuo Naujosios Vilnios geležinkelio sto-

ties, pavasarį jau buvo priimti pirmi ligoniai. Kilus Pirmajam pasauliniam karui ligoninės pastatai buvo pritaikyti kariniams tikslams, o gydymo įstaiga perkelta į Rusiją. 1918 metų pabaigoje vokiečiams pasitraukus iš Vilniaus ir Lenkijai 1919 m. okupavus Vilniaus kraštą, ligoninėje buvo įkurdintos kareivinės. 1939 m. joje bazavosi į Lietuvos Respubliką įvesti Raudonosios armijos būriai. Hitlerinės okupacijos metais Naujojoje Vilnioje veikė Mogiliovo medicinos institutas, kuris, artėjant frontui, 1943 m. rudenį buvo per-

Iš kairės: (1 eilė) Alina Stigienė, Nadežda Kostygova Leišienė, Irena Jurelienė, Petras Navašinskas, (2 eilė) Nijolė Petrauskienė, Vitalija Rudinskaitė, Ramunė Ruseckienė, Violeta Dapšienė, (3eilė) Steponas Pukelis, Laimonas Smilgevičius, Asta Abaravičienė, Saulutė Marija Ankudavičiūtė, Ala Šeredega, Aušra Bagdonaitė, (4 eilė) Eglė Būgienė, Aldona Šiurkutė, Giedrė Vindašienė, Valentinas Mačiulis, Jonas Jonikas, Audrius Grigas, Kastytis Dapšys, (5 eilė) Ingrida Ručinskienė, Rolandas Kaukėnas, Artūras Gudelis.

7


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

keltas į kareivines su karo belaisvių ligonine ir čia veikė iki 1944 m. vasaros. Ligoninė atkurta 1961 m., į ją priimta per 1000 lėtinėmis psichikos ligomis sergančių ligonių iš Pažaislio, Kauno ir Vilniaus psichiatrijos ligoninių. Šiemet Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė mini 110 metų jubiliejų.

Modernioje įstaigoje – platus paslaugų spektras Šiandien Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė yra moderni specializuota psichikos sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje teikiamos visavertės psichiatrinės pagalbos paslaugos: diag­nozuojami ir gydomi psichikos sutrikimai, taikomos profilaktikos priemonės siekiant išvengti atkryčių, visapusiškai padedama pacientams prisitaikyti visuomenėje, teikiama psichoterapinė, psichologinė, socialinė pagalba, rengiami meno, dailės ir saviveiklos užsiėmimai. Ligoninė teikia antrinio ir tretinio lygių paslaugas visos šalies gyventojams. Tai viena iš didžiausių ir moderniausių gydymo įstaigų Lietuvoje. Čia ne tik gydoma, bet ir atliekamas mokslo tiriamasis bei pedagoginis darbas: rengiami gydytojai ir slaugytojai, rūpinamasi gyventojų sveikatingumu, diegiami naujausi tyrimų ir gydymo metodai bei pažangiausios psichiatrijos darbo formos. Ligoninėje veikia 17 įvairių psichikos sutrikimų gydymo sta­ cionaro skyrių, kuriuose yra 506 lovos. Aštuoni skyriai specializuoti: Priėmimo ir diagnostikos, Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos, Gerontopsichiatrijos, Ūmių alkoholinių psichozių, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos, Ūmių psichikos sutrikimų skyrius, Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikos suaugusiųjų bei Vaikų ir paauglių skyriai. 2004 m. ligoninėje pradėjo veikti Dienos stacionaro suaugusiųjų skyrius. Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės paslaugų spektras labai platus. Teikiama pagalba turintiesiems neurozinių, psichosomatinių ar dvipolių afektinių sutrikimų, sergantiesiems 8

depresija, šizofrenija, įvairios kilmės psichozėmis, gydomi asmenys, turintys rūpesčių dėl savo asmenybės ypatumų, elgesio sutrikimų, valgymo problemų, taip pat gydomos alkoholio ar narkotikų sukeltos abstinencijos, psichozės ir įvairios kilmės demencijos. Nuo 2001 m. ligoninė yra Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo narė. Visos šioje medicinos įstaigoje teikiamos asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugos ir gydymo procesai yra regla­mentuoti ir atitinka mokslo bei teisės reikalavimus. VšĮ Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei 2004 m. suteiktas Kokybės vadybos sistemos atitikties LST EN ISO 9001:2001 standartui sertifikatas. Tai rodo, kad gydymo įstaiga atitinka aukštus tarptautinio standarto keliamus kokybės vadybos sistemos reikalavimus ir asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas sugeba teikti kokybiškai ir laiku. 2007 m., kai pirmą kartą Lietuvoje vyko „Geros nuotaikos gydymo įstaigos“ rinkimai, RVPL pripažinta ir apdovanota kaip gerą nuotaiką kurianti medicinos įstaiga.

Medikai padeda kiekvienam pacientui Po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo įvyko esminė psichiatrijos reforma. Vienas iš pagrindinių jos iniciatorių – ligoninės direktorius, vadovaujantis gydymo įstaigai nuo 1982 m., medicinos daktaras Valentinas Mačiulis. Jis aktyviai dalyvauja rengiant Lietuvos psichikos sveikatos teisinę bazę, plėtojant ir gerinant Lietuvos psichiatriją. Pasak ligoninės vadovo, RVPL svarbiausi tikslai – išlaikyti aukštus gydymo standartus, dėmesys ir pagarba ligoniui, siekti mokslo pažangos ir atsakingos pedagogikos, ruošiant psichiatrijos specialistus, keliant socialinių darbuotojų kvalifikaciją. Per pastaruosius 20 metų atlikta daugybė darbų. Nuosekliai vykdoma įstaigos restruktūrizacija, gerinama psichiatrijos paslaugų kokybė ir gydymo bei slaugymo sąlygos: renovuota dauguma skyrių, įkurtos jaukios darbo ir poilsio


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

patalpos, aprūpintos naujais baldais ir papuoštos interjero detalėmis. Nuolat rengiamos ir atnaujinamos meninės kūrybos parodos, organizuojami įvairūs renginiai su ligoninės ir Naujosios Vilnios bendruomene, globos įstaigomis. RVPL pacientų gerove rūpinasi darnus medikų kolektyvas: gydantysis psichiatras, psichologas, socialinis darbuotojas, o prireikus – psichoterapeutas. Kiekvienam pacientui sudaromas individualus tyrimo ir gydymo plaAudriaus Bagdono nuotr. nas, atitinkantis jo poreikius, 2011 m. atidarytas Ūmių psichikos sutrikimų skyrius. galimybes, ligos ypatumus. Be gydymo medikamentais, plačiai taikoma psichoterapinė korekcija, užim- Veikla ir priemonės – svarbiausiam tumo terapija, reabilitacija. tikslui įgyvendinti Gydymo įstaigoje dirba keturi mokslų RVPL – pirmoji šalyje psichiatrijos ligoninė, daktarai, du docentai, du habilituoti mokslų kurioje atliekami kompiuterinės tomografijos daktarai, profesorius, aukščiausios kvalifikatyrimai, kompiuterinė elektroencefalografija, cinės kategorijos gydytojai psichiatrai. Ligoneurofiziologiniai pažintinių funkcijų tyrimai, ninės darbuotojai Lietuvos ir užsienio mokslielektros impulsų terapija (EIT) Thymatron DGx niuose leidiniuose yra paskelbę daugiau kaip aparatu, pradėta taikyti transkranijinė magneti700 mokslinių straipsnių, išleidę 12 monogranė stimuliacija (TMS). Vilniaus psichiatrijos fijų ir metodinių leidinių. Šešiems ligoninės darbuotojams suteikti Lietuvos nusipelniusio ligoninėje išbandyti, įdiegti ir sėkmingai naugydytojo ir Lietuvos nusipelniusio sveikatos dojami kognityvių sukeltų potencialų registraapsaugos darbuotojo vardai. Daug dėmesio vimo principai, įvertinti jų analizės metodai. Ligoninėje sukurta unikali ankstyvosios ir skiriama pacientams ir jų artimiesiems šviesti, vėlyvosios reabilitacijos sistema, vystoma vileidžiamos patariamojo pobūdžio knygelės ir suomeninė pacientų klubo veikla, įdiegtos psilankstinukai. chologinės ir psichoterapinės, intensyviosios ir Dirbant su sunkiais psichikos sutrikimų kareanimacijos pagalbos programos, psichologinė muojamais asmenimis reikia būti ne tik aukštos pagalba internetu, įsteigtas Socialinio darbo profesinės kvalifikacijos, bet ir turėti kantrybės, metodinis centras, kuris dalijasi gerąja patirtinuoširdumo, dėmesingumo. Psichiatrijos ligoninės darbuotojams šių ypatingų žmogiškųjų mi socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Gerai išvystyta klinikinių ir laboratosavybių tikrai nestinga. rinių tyrimų bazė. Gydymo įstaigoje atliekami

9


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

mokslo tyrimų darbai (nuotaikos, psichikos sutrikimų, impulsyvių veiksmų ir įkyrybių psichikos ligų paplitimo bei psichofarmakologijos srityse). Elektrofiziologinių tyrimų ir gydymo skyriuje vykdomos įvairios mokslinės programos su mūsų šalies ir užsienio universitetais. Gydymo įstaiga dalyvauja įvairiuose projektuose. Šiuo metu ligoninėje vykdomi Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektai: „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“, „VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės šilumos ūkio renovacija“ ir „Sveika-

tos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo psichikos sutrikimų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė ateityje ketina pradėti genetinius tyrimus, kurie būtų naudojami vertinant nustatytas pagrindines psichikos ligas ir polinkį sirgti; sudaryti prielaidas taikyti genų terapiją psichikos ligoms gydyti. Be to, planuojama įsteigti Lietuvos psichiatrijos istorijos muziejų, plėsti neuropsichologinius tyrimus ir sukurti sporto bazę ligoniams bei darbuotojams.

Med. dr. Valentinas Mačiulis, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorius

10


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

PUBLIC INSTITUTION

REPUBLICAN VILNIUS PSYCHIATRIC HOSPITAL UP-TO -DATE METHODS OF TREATMENT, SKILLED SPECIALISTS, SINCERE HELP TO PEOPLE

Beginnings more than a century ago The history of Republican Vilnius psychiatric hospital (RVPH) reaches the end of the XIX century, when Lithuania was ruled by Russia and psychiatry was under the authority of the Board of Public Care. However mental patients failed to receive necessary aid. After consultations in St Petersburg in 1898 it was determined to construct Vilnius Regional Psychiatric Hospital with 1000 beds. Its construction on the lands of Rokantiškės estate 0.5 km from Naujoji Vilnia railway station were ended in spring 1903, and first patients were admitted. With the beginning of Word War I the buildings of the hospital were adjusted to military purposes, and the treatment facility moved to Russia. At the end of 1918, after Germans retreated from Vilnius, the region was occupied by Poland in 1919, and barracks were settled in the hospital. In 1939 it became the first base of the Red Army troops brought into the Republic of Lithuania. During the years of Nazi occupation Mogilev medical institute functioned in Naujoji Vilnia. At the approach of the front in autumn 1943 it was moved into the barracks with the hospital of military captive and went on functioning till summer 1944. The hospital was restored in 1961 and admitted over 1000 patients with chronic conditions from Pažaislis, Kaunas and Vilnius psychiatric hospitals. This year the hospital celebrates its 110th anniversary.

Modern facility – broad spectrum of services Today Republican Vilnius psychiatric hospital is a modern specialized mental health care facility, delivering full value psychiatric aid services: diagnostics and treatment of mental disorders, preventive measures to avoid relap­ ses, comprehensive help to patient’s adaptation in society, psychotherapeutic, psychological, and social aid, arrangement of art exhibitions, handicraft, painting, amateur occupations. The hospital delivers services of secondary and tertiary level to the inhabitants of the whole country. It is one of the largest and most modern health care institutions in Lithuania. Besides serving patients the hospital performs scientific research and training of doctors and nurses, supervises mental health care and introduction of up-to date diagnostics and treatments and advances in psychiatry. There are 17 departments in the hospital for various mental disorders, with 506 beds in total. Eight departments are specialized: Admittance and diagnostics, Alzheimer disease and somatopsychiatry, Gerontopsychiatry, Acute alcoholic psychoses, Acute mental states, Resuscitation and intensive care unit and two Vilnius University Psychiatric clinics (VU Adults, VU Children and adolescents). In 2004 Day stay unit was opened. Republican Vilnius psychiatric hospital has quite a large spectrum of services, providing care to people with neurotic, psychosomatic and bipolar affective disorders, depression, 11


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

schizophrenia, and psychoses of various origin, also those with problems of personality and behaviour, eating disorders, alcohol and drugs withdra­ wals and psychoses, up to dementias of various origin. In 2001 the hospital joined the WHO Health Promoting Hospitals (HPH) network. All services of personal mental health care and treatment processes provided in this facility are regulated to comply with the requirements of science and law. In 2004 Republican Vilnius psychiatric hospital got a certificate of compliance to Quality Management standard LST EN ISO 9001:2001. It proves that a medical facility complies with the high requirements of the international standard demanded by the quality management system and is able to provide quality and timely services in personal mental health care. In 2007 RVPL was awarded a Diploma of creating good mood in the first Lithuanian voting for the name of a medical facility of good mood.

Pictured in first row, from left, is Dijana Gaurilčikienė, Valerija Škikūnaitė, Marija Skvarčevskaja, Jūratė Lengvenienė, Genovaitė Bulzgytė. Pictured in second row, from left, is Žana Barkovskaja, Rimutė Tarutienė, Aldona Seibutienė, Daiva Vežbovič, Džiuljeta Serapinienė, Svetlana Kliučnikova. Pictured in third row, from left, is Eugenija Zdanevičiūtė, Gražina Petravičienė, Apolonija Romanovskaja, Valentina Syščikova, Valentina Sruogienė. Pictured in fourth row, from left, is Miroslava Venslavovič, Ana Lavrinovič, Liudmila Ščerbakova, Roma Šimaitytė, Veronika Volk. Pictured in fifth row, from left, is Svetlana Lobašova, Teresė Bagdonavičienė, Liucija Juckevič, Adastra Kezienė. Pictured in top row, from left, is Aušra Koter, Valė Glodenienė, Laura Morkūnaitė – Junevič, Galina Ravdanovič.

12

Medical help for each patient After the restoration of independence an essential reform of psychiatry took place in the Republic of Lithuania. One of its initiators was MD Valentinas Mačiulis, the director of the facility since 1982. He was an active participant in creation of the legal basis of mental health care in Lithuania in the development and improvement of Lithuanian psychiatry. The main aim of RVPH is to maintain the high standards of treatment, attention and respect to patient, pursuing progress of science and amenable didactics in


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Electric impulse therapy (ECT).

each case, according to the patient’s needs, potentialities and condition. In addition to medications, psychotherapeutic correction, occupational therapy and rehabilitation are in wide use. The facility employs two university lecturers, four doctors of medicine, two habilitated doctors, one professor and a number of specialists of superior qualification ca­ tegory. There are over Copyright Audrius Bagdonas. 700 papers by the workers of the hospital published in scientific perio­ dicals in Lithuania and abroad, 12 monographs and methodological publications. Six hospital workers have been awarded the title of honorary doctor or health care worker of Lithuania workers. A lot of attention is paid to the education of

training specialists and preparing social workers, said the head of the hospital. Over the past two decades a great deal of work was done. Consecutively went on the restructuring of the institution, improvement of the quality of the services, of the conditions of treatment and nursing, most of the wards renovated, cozy rooms for work and rest established and furnished, interiors decorated. Regular exhibitions of patients’ and professional art are held, events with the local community and nursing homes are organized. Well-being of RVPH patients is cared of by cohere medical team – the attendant psychiatrist, psychologist, social worker, and psycho­ therapist, if necessary. They make an individual plan of diagnostics and treatment for Resuscitation and intensive care unit.

Copyright Audrius Bagdonas.

13


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

patients and their relatives, pamphlets and advisor leaflets are published for patients and their families. The work with persons suffering from severe mental disorders requires not only high professional qualification, but also patience, sincerity, attentiveness. The hospital staff is really not devoid of these particularly human qualities.

Actions and means – for achievement of the goal RVPL is the first psychiatric facility in the country providing computerized tomography and electroencephalography, neurophysiologic examination of cognitive functions, electric impulse therapy (ECT) on Thymatron DGx machine, transcranial magnetic stimulation (TMS). The principles of cognitive evoked potentials registration were tested and successfully introduced into practice in RVPL with evaluation of their analysis methods. The hospital has created a unique system of early and late stage rehabilitation system, promoted public activities of patients’ club, psychological and psychotherapeutic aid, intensive care and resuscitation programs, psychological aid on Internet, established Methodological

Center of Social Work to spread good practice at refresher courses of social workers, training courses. There is a well-developed base of clinical and laboratory investigations. Research works are carried out at the facility (mood and mental disorders, impulsive acts and obsessions, prevalence of mental disorders, psychopharmacology). Electrophysiological investigation and treatment department cooperates research programmes with universities in Lithuania and abroad. The facility is a participant of various projects. At present it undergoes European Union structural support projects “RVP hospital upgrading”, “RVPH heating-system renovation” and “Health professionals training for contribution to reduction of prevalence and lethality of mental disorders”. In the future Republican Vilnius Psychiatric Hospital is going to start genetic investigations be used in evaluation of main mental disorders and predisposition, to create preconditions for genetic therapies. In addition it is planned to establish a museum of psychiatry history in Lithuania, to expand neuropsychological investigations, and to create a sports base for patients and staff.

Valentinas Mačiulis, M.D., Ph. D., Director of Republican Vilnius Psychiatric Hospital

14


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Meno ir psichiatrijos dialogo lauke 2013 metais Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė mini prasmingą šimto dešimties metų jubiliejų. Šiuo metu tai viena didžiausių ir moderniausių gydymo įstaigų Lietuvoje, kur ne tik gydoma, bet ir dirbamas mokslinis tiriamasis bei pedagoginis darbas, čia rengiami gydytojai ir slaugytojai, rūpinamasi gyventojų sveikatingumu bei diegiamas naujausios ir pažangiausios gydymo metodikos, o ligoninės ekspozicijos salėje – „Galerijoje PSI“ rodomi ne tik pacientų kūriniai, bet ir eksponuojama profesionalių dailininkų kūryba. Čia rengiamas parodas noriai lanko ir vietos bendruomenė. Jubiliejaus proga paskelbto tarptautinio ekslibrisų konkurso „Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei – 110“ tikslas – įamžinti šią garbingo jubiliejaus datą bei pagerbti čia įvairiu metu dirbusių žmonių, gydytojų darbą ar kitus ligoninei nusipelniusius žmones, o taip pat stiprinti ryšius su įvairiomis šalies ir tarptautinėmis bendruomenėmis, aktyvinti visuomenės savišvietą bei estetinę pajautą. Konkurso rengėjai: Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Lietuvos dailininkų sąjunga bei Lietuvos ekslibrininkų klubas. Konkurso vertinimo komisija, sudaryta iš Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės ir Lietuvos dailininkų sąjungos atstovų, skyrė tris pirmąsias vietas, taip pat specialiai įsteigtus prizus, dovanas bei diplomus geriausiems ir meniškiausiai konkursinę temą atspindėjusiems kūriniams. Ekslibrisas (lotyniškai „ex libris“ – „iš knygos“) yra knygos ženklas, nurodantis jos savininką, kuris gali būti ir vienas žmogus, ir organizacija. Paprastai – tai vidiniame knygos viršelyje klijuojamas mažas grafinis lapelis su savininko vardu ar inicialais. Jis gali būti papuoštas ir grafiniu piešiniu. Nors pirmasis užrašas, liudijantis apie savininką, ant papirusų

ritinėlių atrastas dar Senovės Egipte, tačiau kaip grafikos žanras knygos ženklas susiformavo Vakarų Europoje. Pirmasis išlikęs toks knygos savininką nurodantis grafinis atvaizdas – penkiolikto amžiaus medžio raižinio atspaudas iš Vokietijos. Vėliau knygos ženklai paplito visoje Europoje, kito jų mados, o šiuolaikiniame pasaulyje ekslibrisų parodos yra labai populiarios. Jos organizuojamos įvairiomis progoms, datoms pažymėti, leidžiami katalogai, renkamos kolekcijos. Kone kiekvienoje valstybėje yra susikūrę ekslibrininkų klubai, o pats knygos ženklas šiuolaikiniame mene vis dažniau primena mažosios grafikos kūrinį, miniatiūrinį estampą. Sovietiniais laikais, kuomet ryšiai su laisvuoju pasauliu buvo ribojami, knygos ženklas ne vienam mūsų menininkui tapdavo langu į Vakarų pasaulį, suteikdavo galimybę ten sulaukti pripažinimo. Juk buvo daug paprasčiau nusiųsti voką su mažu atspaudu, nei didesnius kūrinius. Todėl ne vienas menininkas, pavyzdžiui, G. Didelytė, A. Kmieliauskas, gana rimtai knygos ženklo istorija domėjęsis V. Kisarauskas, parengęs apie tai albumą, pelnė prizus tarptautiniuose konkursuose. Taigi šis konkursas „Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei – 110“ yra reikšmingas ir mūsų knygos ženklo istorijos įprasminimas. Konkursas sulaukė didelio dėmesio, jo metu surinkta gausi ir įvairi ekslibrisų kolekcija – per 300 vienetų. Jame dalyvavo 85 autoriai iš 25-ių šalių: Argentinos, Azerbaidžiano, Baltarusijos, Belgijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, JAV, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Makedonijos, Meksikos, Norvegijos, Prancūzijos, Rumunijos, Serbijos, Slovėnijos, Turkijos, Ukrainos, Urugvajaus, aktyvūs buvo ir Lietuvos ekslibriso kūrėjai. Kūrinius siuntė ir profesionalūs dailininkai, ir mėgė15


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

jai. Ekslibrisų technikos vyravo nuo klasikinių oforto, medžio, lino raižinių iki skaitmeninių koliažų, autorinių mišrių technikų, kaligrafijos, taip pat piešinių, nors ekslibrisas, kaip ir buvo akcentuota šio konkurso taisyklėse, pirmiausia turėtų būti tiražuojamas atvaizdas, o ne vienetinis kūrinys. Ekslibrisų estetinė stilistika įvairavo nuo kone praėjusio amžiaus pradžios knygos ženklo viziją įprasminusių kūrinių iki realistinių ir simbolinių, siurrealistinių atspaudų ar net spalvingų abstrakcijų bei postmodernistinių koliažų. Ne vienas autorius konkursui pateikė po kelis kūrinius, tarp jų pirmąja vieta apdovanotas Lenkijos atstovas Krzysztofas Marekas Bąkas atsiuntė visą pluoštą originalių skaitmeninių atspaudų, kurie pasižymi harmoningomis teksto ir vaizdo kompozicijomis, plakatui artimu meniniu sprendimu – juodame ar baltame fone įkomponuotu temą atspindinčiu simboliu bei užrašais, taikliai ir estetiškai atskleista pagrin-

dine sumanymo idėja. Gausiausią ekslibrisų kolekciją konkursui sukūrė lietuvis Klemensas Kupriūnas, apdovanotas diplomu, jo ekslibrisų, skirtų šiam jubiliejui bei nusipelniusiems psichiatrijai žmonėms, kone šimtas. Kai kurių šalių (Lenkijos, Argentinos) menininkai taip pat parodė didelį dėmesį šiam konkursui. Peržiūrėjus šią kolekciją ir bandant apibendrinti visumą – kas šios kolekcijos knygos ženklams būdinga, kokie simboliai ar vaizdiniai kartojasi – susiduri su psichiatriją ir meną vienijančia giminyste, tam tikrų bendrų sąsajų atradimu tarp psichikoje vykstančių procesų ir kūrybos, tarp vaizduotės ir emocijų. Konkursui atsiųstuose ekslibrisuose regime nemažai sudėtingų kompozicijų, taip pat grynai dekoratyvių sprendimų, spalvingų formų dėlionių, žaismingumo ar grynos abstrakcijos pasirinkimą. Pastebime ir istorinį šios temos plėtojimą per architektūrinę prizmę: ne viename knygos

Vertinimo komisija (iš kairės): dr. Valentinas Mačiulis, Jolanta Sereikaitė, komisijos pirmininkė Nijolė Šaltenytė, Virginija Kalinauskaitė, Janina Utkuvienė.

16


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

ženkle įamžintas ligoninės pastatas, atskiros jo architektūrinės detalės. Vienas tokių įdomesnių kūrinių – apvalioje ukrainiečio Igorio Bilykivskio ofortinėje kompozicijoje pavaizduotas krintantis iš dangaus ligoninės koplyčios bokštas, tarsi simbolizuojantis nerimą ar psichinės ligos sukeliamą dvasinę traumą. Kito jo tautiečio Oresto Kryvoruchko knygos ženkle priešingai – matome harmoningo, simetriško pastato vaizdą, įkomponuotą kaligrafinės kompozicijos ovale. Panašaus kompozicinio sprendimo yra ir Vlado Kudabos kaligrafijos ir simetriško pastato derinys. Architektūrinės detalės sumirga spalvinguose Ovidiu Petca‘os iš Rumunijos fotokoliažuose. Ligoninės pastatas savaip „mitologizuojamas“ siaubo filmo estetiką skleidžiančiuose Aleksandros Ogórkiewicz kompiuterinės grafikos atvaizduose: čia jis tarsi primena užburtą pilį. Gal tai mūsų pasąmonę veikiantys simboliai – juk daugelį baugina galimybė pakliūti į panašią įstaigą. Todėl klaidžiojimas po pastatą kaip labirintą ar po pilį byloja ne tik apie asmeninį menininkų santykį su šia tema, bet ir apie visuomenėje paplitusių stereotipų ir vaizdinių dominavimą. Kiti menininkai ieškojo šioje temoje labiau žmogiškų ar net sukrečiančių siužetų; ne vienas šiame konkurse dalyvaujantis ekslibrisų kūrėjas pasirinko akių, smegenų motyvus, išdidintus veidus, kuriuose įamžintos emocijos, kančia, vidinė drama. Taip tarsi siekiama atkurti paciento išgyvenimus ir kartu užsiminti apie pagalbos ir gydymo būtinumą. Antrąja vieta apdovanotas Valentino Ajausko ekslibrisas, atliktas spalvoto oforto technika, galėtų gerai iliustruoti psichikos sutrikimo įsivaizdavimą: laivelyje plaukianti didelė tuščia rūdžių spalvos galva, žiūrinti liūdnomis akimis kažkur į tolį, o ją supa nervingi štrichai. Menininkas šioje miniatiūroje net tik jautriai užsimena apie psichikos sutrikimus kenčiančių žmonių būseną, bet ir gana vykusiai sujungia spalvą, formą, idėją ir

tekstą į vieną prasmingą ir estetišką grafinę visumą. Svyrančio pastato ir paciento portreto su atidengtomis smegenimis motyvas pavaizduotas dailininko Oleksiy‘aus Serdiuko iš Ukrainos kvadrato formato kompozicijoje: tai klaidžiojimas po smegenis, po savo protą, galbūt ir po šį pastatą kaip po įsivaizduojamą labirintą. Beje, labirinto motyvai pastebimi ir kitų dalyvių kūriniuose, atskleidžiant šią jautrią psichiatrijos temą – gal dėl to, kad ir smegenų vingiai kažkuo panašūs į labirintus. Smegenys, virstančios medžio vainiku, ant kurių tupi varnos, traukiančios nervų siūlelius, – skausmingas ir įtaigus įvaizdis, panaudotas Karinos KopczynskosJaniszewskos iš Lenkijos sukurtame ekslibrisyje. Dėmesį patraukia ir Milos Radisic iš Kroatijos knygos ženklas, pavadintas susitikimu su šešėliu, vaizduojantis kone siurrealistinį, iš daugelio galvų ir figūrų sudėliotą portretą, kurį galima interpretuoti kaip šizofrenišką sąmonės suskilimą, kaip daugybės personažų buvimą viename asmenyje. Panašiai veikia mus ekspresionizmo klasiko Edvardo Muncho šauksmą primenantis Snežanos Kezele‘ės iš Serbijos kūrinys, kuriame nesunkiai atpažįstame užkoduotas kultūrines prasmes. Tuos besikartojančius motyvus būtų galima pavadinti mūsų įsivaizdavimo, kas yra psichikos sutrikimas ir pati psichiatrija, stereotipais, tačiau pasirinkdami panašius simbolius, menininkai vis dėlto nenustumia į antrą planą plastinės, meninės raiškos kalbos, šrifto derinimo prie vaizdo, spalvinių, grafinių, estetinių dėsnių, originalumo paieškų; kurie, nepaisant panašių siužetų, atrodo labai skirtingai. Ekslibrisuose pamatysime ir ironijos, švelnaus humoro atspindžių. Štai gydytojai psichiatrei Danguolei Survilaitei sukurtume Živilės Žviliūtės kūrinyje matome be perstojo kalbantį profilį. O Roberto Mikonio ekslibrisyje, skirtame Ūmių alkoholinių psichozių skyriui, pavaizduota komiška, rankas į šonus įrėmusi, galbūt 17


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

pacientų laukianti ligoninės darbuotojo figūra. Vis dėlto tokių humoristinių, ironiškų ar labiau karikatūrą primenančių ekslibrisų nėra daug, greičiausiai ši tema neskatina per daug juokauti. Antai Federicos Fiorenzani iš Italijos ligoninės direktoriui Valentinui Mačiuliui paskirtame oforte, kuriame šalia portreto matome oficialią mokslininko atributiką, jaučiame pagarbą ir dėkingumą žmogui, besirūpinančiam mūsų psichikos sveikata. O Alfonas Čepauskas, skirdamas savo kompiuterinės grafikos ekslibrisus konkretiems žmonės, kaip pagrindinį knygos ženklų kolekciją vienijantį simbolį pasirenka langą, tampantį tos asmenybės apibūdinimo kodu: lango rėmuose matome pastatų, kelionių, kačių – greičiausiai to konkretaus ekslibriso savininko pomėgių – iliustracijas. Asketišką, juodai baltą, klasikinės grafikos vaizdą atspindi lietuvių Povilo Šiaučiulio, Rasos Janulevičiūtės, Živilės Žviliūtės ar Lukaszo Cywickio iš Lenkijos ekslibrisai. Liaudiški lino raižinio motyvai naudojami Odetos Bražėnienės ekslibrisuose. Visai kitokios yra rafinuotos, orientalistinės Aušros Čapskytės knygos ženklų kompozicijos, regis, supintos iš įmantrių linijų, raidžių, spalvų, detalių gausos. Spalvinių gamų ir sudėtingų kompozicijų, kažkuo primenančių freskas, grafičius, ekspresyvios nuotaikos ekslibrisų ciklą pateikė menininkė iš Serbijos Snežana Kezele‘ė, pelniusi Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų prizą. Grynos, dekoratyvios, spalvingos abstrakcijos pavyzdžius atsiuntė Torill Elisabetha Larsen iš Norvegijos. Juose atpažįstame šiaurietišką minimalizmą, sujungtą su pietietišku spalvų sprogimu. Abstrakciją, tik jau kitokią, aštrių, nervingų linijų, tarsi įamžinančių šios temos aštroką muzikinį skambesį, kuria Plamenko Čengić iš Kroatijos. Subtiliuose, bet neįkyriai dekoratyviuose Arpado Šalamono iš Slovėnijos kūriniuose juntamas švarių ir harmoningų figūrų bei teksto skambėjimas. Taigi 18

šios temos plotmė labai įvairi – nuo jausminių, emocinių iškrovų dramų iki muzikalaus ir gana neutralaus ar vien estetinio vaizdo. Vieni menininkai ieško kažko artimo mūsų tikrovei ir įkvėpimo savo ekslibrisams semiasi iš realistinio meno tradicijos. Toks yra konkurso dalyvės Magdos Vamvatira‘os iš Graikijos ekslibrisas – apvaliame medžio raižinyje vaizduojamas ligoninės kieme besiilsintis, jaukumą ir betarpiškumą spinduliuojantis katinas. Kiti neapsiriboja kompozicijos epicentru vien kelių pagrindinių detalių pasirinkimu, bet imasi iliustruoti kone visą pasakojimą. Tuo išsiskiria dalyvio iš Japonijos Kayauko Jinno mezotintos technika atlikti ekslibrisai, kur detaliai pavaizduotas visas terapijos procesas, pavyzdžiui, elektros impulsų terapijos procedūra. Mes matome vos ne viduramžių šventųjų gyvenimo sceną – nuo paciento patekimo į ligoninę, gydymo iki pasveikimo. Nors čia galima atpažinti ir japonų komiksų įtakas. Liaudiško, primityviojo meno stilistika sukurti spalvoti Juozo Gecevičiaus ekslibrisai, primenantys pasakos iliustracijas. Kažko pasakiško, minkšto, kartu ir ramaus ieškojo ir Lietuvos grafikė Tatjana Diščenko: ji knygos ženklams pasirinko gėlių, spiralių, karūnos simbolius, teigiamus, harmoningus simbolius, tarsi teigiančius, kad bet kokiame gydymo procese svarbiausia yra viltis ir išgijimas. Margas, spalvingas psichodelinių vizijų pasaulis kaip kokia dėlionė sukasi Vladimiro Hadomsky‘o iš Čekijos ekslibriuose. Banknotus su mandalomis savo skaitmeniniuose knygos ženkluose demonstruoja Rajmundas Aszkowskis iš Lenkijos. Keisti ir egzotiški, lyg išdrožtas dievybes vaizduojantys yra Andrei‘aus Yarashevichiaus iš Baltarusijos sukurti ekslibrisai, išsiskiriantys originaliu vizualiniu sprendimu. Kai kurie kūrėjai pirmiausia dėmesį skiria pačiai idėjai atskleisti, minčiai. Du Belgijos menininkai pasirinko neįmantrų, bet turintį daug potekstės kompozicinį sprendimą: Martino


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

R. Baeyenso fotokoliaže matome žmogaus figūrą, skaitančią kažkokius tekstus, o Christine‘s Deboosere‘s knygos ženkle, skirtame Aldonai Lapytei, mažomis pabiromis detalėmis apsuptoje tuštumoje sėdi sulinkusi vieniša raudonais drabužiais vilkinti moters figūra. Čia būtų galima kalbėti apie postmodernizmo įtakas knygos ženklui, vizualinį prasminių kodų atskleidimą. Taurus ir akademiškas yra Luigio Casalino iš Italijos ekslibrisas, skirtas Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos skyriui. Senyvos moters veidas ir jos kaktos viršuje įkomponuotas graikų ar romėnų deivės atvaizdas – taip sugestyviai atspindėta ši tema, regis, poetišku sulyginimu mus verčianti priimti savo žmogiškos egzistencijos trapumą. Išties šioje kolekcijoje jautrumo žmogiškajam veiksniui nemažai – juk niekas iš mūsų nesame apsaugoti nei nuo gyvenimo smūgių, nei nuo psichikos sutrikimų ir senatvės, todėl žvilgsnis į šią temą per atjautos ir egzistencinių išgyvenimų prizmę leidžia mums patiems pirmiausiai atviriau pažvelgti

į save. Šis konkursas tarsi skatina mus įveikti dėl nesupratimo ir žinių trūkumo apie psichikos procesus, sutrikimus ir jų gydymą visuomenėje atsirandančią atskirtį. Šioje kolekcijoje mes pamatysime ne vieną šedevrą, kurį galėtume pavadinti grafine miniatiūra, išties ekslibrisas artėja prie mažosios grafikos ribų, jis nebetelpa vien savo, kaip knygos ženklo, žanro rėmuose, todėl jame mes galime atrasti tuos pačius kompozicinius dėsnius, būdingus ir mažajai grafikai, estampui. Tikėkimės, kad ši paroda ne tik įprasmins mūsų rūpinimosi psichikos sveikata istoriją, bet ir atvers dar vieną galimybę visuomenei pažinti ir tyrinėti save, galbūt iš kitos – meno formos – pusės pažvelgti į psichikos sutrikimus ir jų gydymo įstaigas, juose dirbančius ir besigydančius žmones, atsisakyti mus veikiančių mitų ir stereotipų ir kurti naują požiūrį bei tęsti šią meno ir psichiatrijos sąlyčio taškų paieškos tradiciją.

Jolanta Sereikaitė, Grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė

19


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

In the field of art and psychiatry dialog In 2013 Republican Vilnius psychiatric hospital (RVPL) celebrates the meaningful 110th anniversary of its foundation. By now it is one of the largest and state-of-the-art hospitals in Lithuania, engaged not only in treatment, but also in research and education, in training doctors and nurses, taking care of the population health, introducing the latest and advanced methods of treatment, while in the hospital exhibition hall (Gallery Psi) you can see not only the art of the patients, but also professional artists’ works. These exhibitions are willingly visited by the local community. This international ex libris competition “Republican Vilnius psychiatric hospital - 110” was held for the occasion of the anniversary in order to commemorate the date and to honour those who have worked here at various times, doctors and other meritorious people, to strengthen ties with national and international communities, activate the informal education and esthetic receptivity. The competition was organized by Republican Vilnius Psychiatric Hospital (RVPH), Lithuanian Artists’ Union (LAU) and Lithuanian Exlibris Club. The jury, consisting of representants of RVPH and LAU, ranked the top three competitors and awarded specially set up prizes, gifts and diplomas to the works, most artistically reflecting the theme of the competition. Ex-libris (Latin ex libris “from the books of”) is a bookplate indicating its owner which may be either an individual or an institution. Usually it is a printed engraving on a piece of paper with the owner‘s name or initials stuck on the inside front cover. It may contain a graphic design. Although the oldest extant inscriptions indicative of the owner were found on papyrus rolls from ancient Egypt, it was Western Europe that bookplate developed into a graphic. The earliest extant graphic design with the name of owner is 20

a 15th century xylograph impress from Germany. Afterwards bookplates spread throughout Europe, their fashions changed. Ex-libris exhibitions are very popular in today’s world. They are held to note various occasions and dates, catalogs are published, collections stored. Exlibris clubs exist in almost every country, and in the modern art bookplates increasingly remind works of small graphics, miniature engravings. In Soviet times, when contacts with the free world were limited, ex-libris had become a window to the Western world for more than one our artist, a chance to recognition. It was much easier to post an envelope containing a small print than to ship large works. Thus quite a number of artists, e.g. G.Didelytė, A.Kmieliauskas, as well as V.Kisarauskas, a serious researcher of bookplate history and the author of a related album of ex-libris, won prizes in international competitions. So the present competition “Republican Vilnius psychiatric hospital – 110” is also a significant actualization of the history of our bookplate. The competition received a broad response. An abundant and diverse collection was formed – over 300 items, 85 participants from 25 countries: Argentina, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Croatia, Czech Republic, France, Great Britain, Greece, Italy, Japan, Latvia, Macedonia, Mexico, Norway, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Turkey, Ukraine, Uruguay, and USA. No less active were Lithuanian ex-libris artists themselves. Both professionals and amateurs were among the participants. In ex-libris techniques prevailed classical etching, woodcut, lino carving, digital collage, calligraphy, MTed techniques, even drawings, albeit ex-libris, as it was emphasized in the regulations of the competition, ought to be printable in multiple copies, not a single, individual copy. Esthetic styles of ex-libris have been vary-


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

ing from the actualization of the bookplate vision at almost the very beginning of the last century to realistic and symbolic, surreal prints or even colorful abstractions and postmodernistic collages. Several authors presented each several works, among them the first place winner Krzysztof Marek Bąk (Poland), who submitted a whole stack of original digital prints, characterized by harmonious text and image alignment, poster-fashion artistic solution – black or white background with theme-reflecting symbol and inscription, aptly and esthetically disclosing the main idea of the conception. The most abundant contribution of bookplates arrived from Lithuanian Klemensas Kupriūnas, awarded a diploma – almost a hundred ex-librises dedicated to this celebration and people merited for psychiatry. Artists of some countries (Poland, Argentina) showed considerable attention to this competition. After reviewing all the works and trying to summarize what is characteristic to the bookplates of this collection, which symbols or images prevail, one encounters propinquity that unites psychiatry and art, revealing certain common links between mental process and creative work, beween imagination and emotions. In the submitted ex-librises we can see quite a lot of sophisticated compositions as well as purely decorative solutions, puzzles of colorful shapes, choice of playfulness or pure abstraction. Historical development of the theme through the architectural prism is also observable: the building of the hospital or some of its components are commemorated in not a single bookplate. In one of those more interesting – in the round etching composition by Igor Bilykivski from Ukraine - we can see the tower of the hospital chapel falling from the sky, as if symbolizing anxiety or spiritual upheavel caused by mental disorder. Another bookplate by his

countryman Orest Kryvoruchko conversely shows the harmonious symmetric image of the palace built into an oval of calligraphic composition. Another similar compositional solutions is Vladas Kudaba‘s combination of calligraphy and symmetric buildings. Architectural components twinkle in colorful photocollages of Ovidiu Petca from Romania. The building of the hospital gets an odd ‘mithologization’ in the thriller-movie esthetics of Aleksandra Ogórkiewicz‘s digital graphics – here it reminds an enchanted castle. Perhaps these could be subconscious symbols influencing us – a lot of people are scared by the eventuality to find themselves in an institution of this kind. So wandering through a castle or a maze-like building speaks not only of the artist‘s relationship with the theme, but also of the stereotypes and images prevailing in the society. Other artists explore this theme with some more human or even shocking plots. Not a few participants of the competition chose motifs of eyes, brains, magnified faces to commemorate emotions, agony, internal drama. Thus patient‘s emotional experiences are to be retrieved, as well as the need of help and cure hinted. Exlibris made in color etching technique by Valentinas Ajauskas, awarded by the second prize, might well illustrate the notion of mental disorder: a large rust-colored empty head with a sad gaze into distance, floating in a little tub and surrounded by nervous touches. In this miniature the artist not only suggests delicately of the state of people suffering of mental disorders, but also aptly joins color, form, idea and text into one meaningful and esthetic graphic gamut. The motif of a leaning tower and a patient‘s portrait with open brain is represented in a square composition by Oleksiy Serdyuk from Ukraine: as if straying through the brain, one‘s own mind, or perhaps through the building as 21


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

an imagined maze. The maze motifs are marked in the works of other participants, exposing this sensitive theme of psychiatry, possibly because brain convolutions resemble maze. Brain converting into tree crown with the rooks perching on it and pulling nerve filaments – this painful and suggestive image used in the ex-libris by Karina Kopczynska-Janiszewska from Poland. Also Croatian Mila Radisic‘s bookplate, named “Meeting Shadow”, gets attention by almost surrealistic portrait arranged of many heads and figures that could be interpreted as schizophrenic split of self-consciousness, presence of many personas in one‘s personality. A similar effect we get from Serbian Snežana Kezele’ work, which resembles the scream of Edvard Munch, the classic of expressionism, wherein we can easily recognize encoded cultural meanings. These recurrent motifs could be the sereotypes of what mental disorder and psychiatry is in our comprehension. However, while choosing symbols of such kind, the artists do not relegate the plastic, expressive language of the art, matching font to image, observing chromatic and graphic laws and striving to originality. Despite of similar plots, the works look very different. We can see also reflections of irony and gentle humor in some ex-librises. For example, in the work of Živilė Žviliūtė, dedicated to psychiatrist Danguolė Survilaitė, we see a profile of non-stop speaker. In ex-libris, dedicated to the unit of acute alcoholic psychoses, a comic figure with arms akimbo is presented, presumably a hospital worker awaiting for replenishment of the unit.. However those joky, ironic or caricature-like ex-librises are few, probably because the subject itself discourages joke. Let us look at the etching by Federica Fiorenzani from Italy, dedicated to Valentinas Mačiulis, the hospital‘s director. Next to his portrait we can see the official accoutrements of a scientist and feel respect and gratitude to 22

the person who takes care of our mental health. Meanwhile Alfonsas Čepkauskas, addressing his digital graphic ex-librises to specific individuals, chose the image of a window as the main uniting symbol through the series of bookplates, as the descriptive code of the persona: in the window frame you can see illustrations of buildings, journeys, cats – likely they are the ex-libris owner‘s hobbies. The ascetic black-white picture of classic graphic is reflected in the ex-librises of Povilas Šiaučiulis, Rasa Janulevičiūtė, Živilė Žviliūtė from Lithuania and Łukasz Cywicki from Poland. Folk motifs are used by Odeta Bražėnienė for linocut ex-libris. Quite different are the exquisite orientalistic bookplate compositions by Aušra Čapskytė, as if they were interlaced with abundance of fanciful lines, letters, colors. Snežana Kezele from Serbia won the prize of National Museum - Palace of the Grand Dukes of Lithuania for a cycle of expressive ex-librises of color gamut and complex compositions, resembling frescos and graffitis. Specimens of pure decorative colored abstractions presented Torill Elisabetha Larsen from Norway. They are recognizable by northern minimalism, joined with southern explosion of colors. A different abstraction of sharp nervous lines, embodying the penetrating musical sound of the subject, created Plamenko Čengić from Croatia. Subtle, not importunately decorative works of Arpad Šalamon (Slovenia) makes us feel the consonance of the text and pure, harmonious figures. So the scope of this subject is quite diverse – from dramas of sentimental, emotional discharges to musical and rather neutral or just merely esthetic image. Some artists are seeking something close to our reality and draw inspiration for their exlibrises from the realistic art tradition, as it is in the competitor Magda Vamvatira’s from Greece ex-libris – a round wood carving presenting a tomcat resting in the hospital backyard, radiating comfort and immediacy. Others are not satisfied with the choice of several main details


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

for the centre of the arrangement, but undertake illustrating almost a whole story. This marks the Japanese competitor Kayauko Jinno’s mezzotint ex-librises presenting in detail the whole treatment process, e.g. electroimpulsive therapy. We nearly behold scenes from the medieval saints’ lives – admittance to the hospital, treatment and recovery. Although it might be the influence of manga (Japanese comics). Colored ex-librises by Juozas Gecevičius, made in primitive folk art style, resemble illustrations for fairy tales. Something fabulous, gentle and quiet has been sought by graphic artist Tatjana Diščenko from Lithuania: she chose flowers, spirals, crowns – positive, harmonious symbols, as if to assert that in any treatment process there must be hope and recovery. A puzzle of gay-colored psychedelic visions spins in the ex-librises of Vladimir Hadomsky from Czech Republic. Rajmund Aszkowski from Poland displays banknotes with mandalas in his digital bookplates. Strange exotic carvings of deities are presented in ex-librises made by Andrei Yarashevich from Belarus, marked by original visual solution. Some authors give the priority to revealing of the meaning, the idea itself. Two artists from Belgium chose plain compositional solutions with much underlying implication. Martin R. Gaeyens’s photocollage shows the figure of a man reading some texts, then Christine Deboosere’s ex-libris dedicated to Aldona Lapytė, showing a solitary figure of a woman in red, placed in an empty space surrounded with small scattered details. One might observe the influence of postmodernism on the bookplate, visual revelation of semantic codes.

A kind and at the same time academical exlibris, made by Luigio Casalino from Italy, is dedicated to Alzheimer and somatopsychiatry unit. The face of an elderly woman and a visage of Greek or Roman goddess over her brow – so suggestively is reflected the theme by this poetical comparison compelling us to admit the frailty of our human existence. Indeed there is quite a lot of sympathy for the humans in this collection. We know, no one of us is protected from life’s bumps neither from mental disorders nor senility, so a glimpse into this theme through the prism of compassion and existencial experiences first of all gives us more open insight. This competition is an incentive to overcome the exclusion appearing in the society through misunderstanding and lack of knowledge about mental processes, disorders and their treatment. In this collection we will find more than one masterpiece, worth to be named a genuine graphic miniature. In fact ex-libris is approaching the boundaries of small graphics, it does not fit in the genre, so in ex-libris we can discover the same compositional laws specific to printmaking and small graphics. Let us hope this exhibition will not only actualize the history of our caring of mental health but will also open one more chance for the public to get to know and explore itself, to view mental disorders, treatment facilities, the staff and the patients from another perspective, that of artistic form, to abandon myths and sterotypes and to create new attitudes continuing this tradition of search for points of contact between art an psychiatry.

Jolanta Sereikaitė, Graphic artist, member of Lithuanian Artist Union

23


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

konkurso rengėjai / competition organisers R e sp u bl ikinė Vil niau s p sic hiatrijos ligoninė R e p u blican V il niu s P syc hiatric Hospital L ie t u vos dail ininkų sąjunga L it h uanian Artist Union L ie t u vo s e k sl ibr isininkų kluba s L it h uanian E x libris Club

konkurso kuratoriai / competition curators J anina Ut k uvienė, Al f onsa s Č e pauska s

vertinimo komisija / the jury Pirmininkas / Chairman

Nijol ė Šalten y tė

Grafikė, LDS narė / Graphic artist, member of Lithuanian Artist Union Nariai / Members

Val e nt ina s M ač iulis

Med.dr., RVPL direktorius / M.D., Ph.D., director of Republican Vilnius Psychiatric Hospital

Vir ginij a Kal inauskaitė

Grafikė, LDS narė / Graphic artist, member of Lithuanian Artist Union

Jol anta Se reikaitė

Grafikė, LDS narė / Graphic artist, member of Lithuanian Artist Union

J anina Ut k uvienė

RVPL Ryšių su visuomene skyriaus vedėja / Head of Public Relation Unit RVPH

24


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

laureatai / the winners i premija / first prize Krysz tof M a rek Bąk (Lenkija / Poland)

ii premija / second prize Val e nt ina s Ajauska s (Lietuva / Lithuania)

iii premija / third prize Tat j ana Dišč enk o (Lietuva / Lithuania)

diplomai / diplomas Ar ie l K ofm an (Argentina / Argentina)

Ka r ina K opcz yńska-Janisze wska (Lenkija / Poland)

padėkos / letters of thanks

R a sa J anu l e vičiū t ė (L i et u va / L i t h u a n i a ) Dovil ė Pociū t ė (L i et u va / L i t h u a n i a )

prizai / prizes

M art in R. Bae ye ns (B el g i j a / B el g i u m) C hrist ine De b oo se re (B el g i j a / B el g i u m) M agda Va m vat ir a (Gr a i ki j a / Greece) Lu igi Cazal ino (It a l i j a / It a l y) F ede r ica F lor e nzani (It a l i j a / It a l y) Kayau k o J inno (Ja p o n i j a / Ja p a n ) K l e m e nsa s Ku pr iū na s (L i et u va / L i t h u a n i a ) Živil ė Žvil iū t ė (Liet u va / L i t h u a n i a ) Sne žana Ke z e l e ( S er b i j a / S er b i a ) F e dail Yilm az (Tu r ki j a / Tu r key)

25


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

Konkurso dalyviai / Competition paticipants Anglija / England Rūta Lasytė Argentina / Argentina Juan Alberto Arjona Lara Claudio Elena Davicino Ariel Kofman Cristina Gladys Muñoz Susana Ocampo Blanca Saccomano Silvia Santana Mauricio Schvarzman Graciela Svarez Azerbaidžanas / Azerbaijan Bayram Gasimchanli Baltarusija / Belorus Andrei Yarashevich Karina Kharaneka Aleksandr Ulybin Belgija / Belgium Martin R. Baeyens Christine Deboosere Čekija / Czech Republic Vladimir Hadomsky Graikija / Greece Magda Vamvatira Ispanija / Spain Luciano Anglada Solanellas Italija / Italy Angelo Arrigoni Luigi Casalino Federica Fiorenzani Pozzi Giancarlo 26

Japonija / Japan Kayauko Jinno Takao Sano JAV / USA David Mohallatee Veronika Švabienė Kroatija / Croatia Plamenko Čengić Mila Radisic Latvija / Latvia Imants Ozoliņš Lenkija / Poland Rajmund Aszkowski Kazimierz Babkiewicz Ryszard Baloń Juliusz Szczęsny Batura Paweł Krzysztof Batura Krzysztof Marek Bąk Lukasz Cywicki Marcin Cziomer Jowita Fiedorowicz Slawomir Grabowy Jerzy Jakubów Karina Kopczyńska-Janiszewska Zuzanna Kowalska Agnieszka Lipska Aleksandra Ogórkiewicz Joanna Róża Małek Jerzy Róžański Czesław Wós Barbara Widła


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Lietuva / Lithuania Valentinas Ajauskas Aistė Bartuškaitė Jurgita Batakytė Odeta Bražėnienė Aušra Čapskytė Alfonsas Čepauskas Tatjana Diščenko Juozas Gecevičius Daiva Gudelytė Rasa Janulevičiūtė Vladas Kudaba Klemensas Kupriūnas Edmundas Mažrimas Robertas Mikonis Vytautas Petronis Zigmantas Plėštys Dovilė Pociūtė Rasa Prišmontienė Povilas Šiaučiūnas Eugenijus Vnarauskas Živilė Žviliūtė

Rumunija / Romania Ovidiu Petca Serbija / Serbia Snežana Kezele Slovėnija / Slovenia Arpad Šalamon Turkija / Turkey Fedail Yilmaz Ukraina / Ukraine Ruslan Agirba Igor Bilykivski Orest Kryvoruchko Jurij Protsan Oleksiy Serdiuk Urugvajus / Uruguay Raul Cattelani Isabel Easton

Makedonija / Macedonia Trajče Blaževski Meksika / Mexico Carolina Viñamata Norvegija/ Norway Torill Elisabeth Larsen Prancūzija / France Kuhlmann Frederic

27


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

28


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Ekslibrisai / Ex-libris

29


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

001.

001. Rūta Lasytė (Anglija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Radiologijos skyrius (Procedūra).

002.

002. Ivan Alberto Arjona (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Irena Vabalienė. 30


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

003.

003. Ivan Alberto Arjona (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Kanceliarija.

004. Lara Claudio (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė.

004.

31


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

005.

005. Lara Claudio (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Petras Repšys.

006.

006. Elena Davicino (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Irena Jurelienė. 32


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

007. Ariel Kofman (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Anti Liiv.

007.

008.

008. Cristina Galdys Muñoz (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika. 33


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

009.

009. Susana Ocampo (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ligija Juozaitytė.

010.

010. Blanca Saccomano (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentinas Mačiulis. 34


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

011.

011. Silvia Santana (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas.

012.

012. Mauricio Schvarzman (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alina Stigienė.

35


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

013.

013. Mauricio Schvarzman (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Antanas Sutkus.

014.

014. Graciela Svarez (Argentina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ona Davidonienė. 36


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

015.

015. Bayram Gasimchanli (Azerbaidžanas) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas.

016.

016. Andrei Yarashevich (Baltarusija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Irena Jurelienė. 37


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

017.

017. Andrei Yarashevich (Baltarusija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alina Stigienė.

018.

018. Karina Kharaneka (Baltarusija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janas Lapko. 38


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

019.

019. Aleksandr Ulybin (Baltarusija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. IT skyrius.

020.

020. Aleksandr Ulybin (Baltarusija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 39


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

Valstybinio psichikos sveikatos centro prizas / Prize by State Mental Health Center

021.

021. Martin R. Baeyens (Belgija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ona Davidonienė. VU Medicinos fakulteto prizas / Prize by Vilnius University Faculty of Medicine

022.

022. Christine Deboosere (Belgija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Lapytė “Two Heads”. 40


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

023.

024.

025.

023-025. Vladimir Hadomsky (Čekija) 023-024. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 025. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė. 41


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

026.

027.

42

026-028. Vladimir Hadomsky (Čekija) 026. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 027. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė . 028. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Sergejus Andruškevičius.

028.


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

029.

030.

029-030. Vladimir Hadomsky (Čekija) 029. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Radiologijos skyrius. 030. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ligija Juozaitytė. 43


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

031.

032.

031-032. Vladimir Hadomsky (Čekija) 031. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Elektrofiziologinių tyrimų ir gydymo metodų skyrius. 032. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 44


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

033.

034.

033-034. Vladimir Hadomsky (Čekija) 033. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Antanas Sutkus. 034. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Nadežda Kostygova-Leišienė. 45


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

035.

035. Vladimir Hadomsky (Čekija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Galerija PSI. Skulptoriaus Vaclovo Krutinio asmeninis prizas / Personal prize by sculptor Vaclovas Krutinis

034.

036. Magda Vamvatira (Graikija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam Jonas Šurkus. 46


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

037.

039.

038.

040.

037-040. Luciano Anglada Solanellas (Ispanija) 037. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 038. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Anti Liiv. 039. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 040. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janas Lapko. 47


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

041.

042.

041-042. Angelo Arrigoni (Italija) 041. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė. 042. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 48


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos prizas / Prize by the Ministry of Health of the Republic of Lithuania

043.

043. Luigi Casalino (Italija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos skyrius. RVPL direktoriaus Valentino Mačiulio asmeninis prizas / Personal prize by RVPL director Valentinas Mačiulis

044.

044. Federica Florenzani (Italija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentinas Mačiulis. 49


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

045.

045. Pozzi Giancarlo (Italija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Algirdas Kaunas.

046.

046. Kayauko Jinno (Japonija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 50


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

ETGM skyriaus prizas / Prize by Electrophysiological Investigation and Treatment Department

047.

047. Kayauko Jinno (Japonija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. ETGMS.

048.

048. Takao Sano (Japonija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Lapytė. 51


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

049.

050.

049-050. David Mohallatee (JAV) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 52


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

051.

051. Veronika Švabienė (JAV) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė.

052.

052. Plamenko Čengić (Kroatija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. ETGMS.”A Head I”. 53


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

053.

054.

053-054. Plamenko Čengić (Kroatija) 053. Ex libris. RVP ligoninė – 110. ETGMS. 054. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Lapytė. 54


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

055.

055. Mila Radisic (Kroatija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Kellokoski ligoninė. “Meeting with the shadov”.

056.

056. Imants Ozoliņš (Latvija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. RVP ligoninė – 110. 55


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

057.

058.

059.

057-059. Rajmund Aszkowski (Lenkija) 057. Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam Nikolajus Krainskis. 058. Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam Jonas Šimkūnas. 059. Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam prof. Jonas Šurkus. 56


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

061.

060.

062.

060-062. Rajmund Aszkowski (Lenkija) 060. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Personalo skyrius. 061. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vaclovas Krutinis. 062. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Antanas Sutkus. 57


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

063,

063. Kazimierz Babkiewicz (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Rokiškio psichiatrijos ligoninė.

064.

064. Ryszard Baloń (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Sergejus Andruškevičius. 58


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

065.

066.

065-066. Ryszard Baloń (Lenkija) 065. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos skyrius. 066. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentinas Mačiulis. 59


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

067.

067. Barbara Widła (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė.

068.

068. Juliusz Szczęsny Batura (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas, (opus 1105). 60


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

069.

070.

069-070. Paweł Krzysztof Batura (Lenkija) 069. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 070. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Sergejus Andruškevičius. 61


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

072.

071.

073.

071-073. Krzysztof Marek Bąk (Lenkija) 071. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė. 072. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 073. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos skyrius. 62


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

074.

075.

074-075. Krzysztof Marek Bąk (Lenkija) 074. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 075. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valerija Škikūnaitė. 63


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

076.

077.

076-077. Krzysztof Marek Bąk (Lenkija) 076. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Petras Navašinskas. 077. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janas Lapko. 64


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

I premija / First prize

078.

079.

078-079. Krzysztof Marek Bąk (Lenkija) 078. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ūmių alkoholinių psichozių skyrius. 079. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alina Stigienė. 65


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

080.

080. Krzysztof Marek Bąk (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janis Strazdinš.

081.

081. Lukasz Cywicki (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alina Stigienė. 66


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

082.

082. Marcin Cziomer (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Jurgita Stankūnaitė.

083.

083. Jowita Fiedorowicz (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 67


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

084.

084. Slawomir Grabowy (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Šiurkutė.

085.

085. Jerzy Jakubów (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Anti Liiv. 68


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

086.

087.

086-087. Jerzy Róžański (Lenkija) 086. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 087. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė. 69


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

Lietuvos dailininkų sąjungos diplomas / Lithuanian Artist Union’s diploma

088

089.

088-089. Karina Kopczyńska-Janiszewska (Lenkija) 088. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ligija Juozaitytė. “Tower of Awareness”. 089. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. “Tree of Awareness”. 70


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

090.

090. Zuzanna Kowalska (Lenkija) In memoriam Jonas Šimkūnas.

091.

091. Agnieszka Lipska (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 71


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

092.

093.

092-093. Agnieszka Lipska (Lenkija) 092. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Algirdas Kaunas. 093. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė. 72


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

095.

094.

096.

094-096. Agnieszka Lipska (Lenkija) 094. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentinas Mačiulis. 095. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 096. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 73


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

097.

098.

097-098. Aleksandra Ogórkiewicz (Lenkija) 097. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Buhalterija. 098. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Galerija PSI. 74


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

099.

099. Joanna Róża Małek (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė.

100.

100. Czesław Wós (Lenkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Petras Repšys. 75


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

II premija / Sekond prize

101.

102.

101-102. Valentinas Ajauskas (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Danguolė Survilaitė. 76


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

103.

104.

103-104. Aistė Batuškaitė (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. 8 skyrius. 77


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

105.

106.

105-106. Aistė Batuškaitė (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. 8 skyrius. 78


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

107.

108.

107-108. Aistė Batuškaitė (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. 8 skyrius. 79


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

109.

109. Jurgita Batakytė (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Antanas Sutkus. „Neporinis“.

110. 111.

110-111. Odeta Bražėnienė (Lietuva) 110. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Rokiškio psichiatrijos ligoninė. 111. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bronė Nainienė.

80


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

112.

113.

112-113. Aušra Čapskytė (Lietuva) 112. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Priėmimo ir diagnostikos skyrius. 113. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Socialinės pagalbos skyrius.

81


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

114.

115.

114-115. Aušra Čapskytė (Lietuva) 114. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Jurgita Stankūnaitė. 115. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 2 skyrius. 82


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

116.

117.

116-117. Aušra Čapskytė (Lietuva) 116. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Kanceliarija. 117. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ryšių su visuomene skyrius. 83


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

118.

118. Aušra Čapskytė (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Biblioteka.

119.

119. Alfonsas Čepauskas (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gediminas Čedrauskas. 84


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

120.

122.

121.

123.

120-123. Alfonsas Čepauskas (Lietuva) 120. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Kastytis Dapšys. 121. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Jūratė Lengvenienė. 122. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Nadežda Kostygova-Leišienė. 123. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Nijolė Petrauskienė. 85


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

124.

125.

126.

124-126. Alfonsas Čepauskas (Lietuva) 124. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janina Utkuvienė. 125. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 9 skyrius. 126. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Socialinės pagalbos skyrius. 86


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

III premija / Third prize

127.

128.

129.

127-129. Tatjana Diščenko (Lietuva) 127. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 128. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Lapytė. 129. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 87


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

131.

130.

132.

130-132. Juozas Gecevičius (Lietuva) 130. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valerija Škikūnaitė. 131. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Danguolė Survilaitė. 132. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Irena Jurelienė. 88


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

133.

134.

133-134. Daiva Gudelytė (Lietuva) 133. Ex libris. RVP ligoninė – 110. RVP ligoninė – 110. 134. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Galerija PSI. 89


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

135.

135. Daiva Gudelytė (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. RVP ligoninė – 110.

136.

136. Rasa Janulevičiūtė (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bronė Nainienė. 90


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

RVPL padėka / Letter of Thanks from RVPL

137.

138.

137-138. Rasa Janulevičiūtė (Lietuva) 137. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 138. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janas Lapko. 91


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

139.

139. Vladas Kudaba (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos skyrius.

140.

140-141. Klemensas Kupriūnas (Lietuva) 140. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ūkio skyrius. 141. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aleksandras Tiganovas. 92

141.


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio asmeninis prizas / Personal prize by Vytenis-Povilas Andriukaitis, Minister of Health of the Republic of Lithuania

143.

142.

144.

145.

142-145. Klemensas Kupriūnas (Lietuva) 142. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gediminas Čedrauskas. 143. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Visby psichiatrijos klinika. 144. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie SAM. 145. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME). 93


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

146. 147.

148.

149.

146-149. Klemensas Kupriūnas (Lietuva) 146. Ex libris. RVP ligoninė – 110. „Eglės“ sanatorija Psichiatrijos reabilitacijos skyrius. 147. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Užugirio Antano Smetonos dvaras. 148. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Regina Pilkauskienė. 149. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Pagalbinių diagnostikos, konsultacijų ir gydymo kabinetų skyrius. 94


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

150.

151.

150-151. Klemensas Kupriūnas (Lietuva) 150. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Psichiatrijos dienos stacionaro suaugusiems skyrius. 151. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bendruomenės skyrius.

95


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

152. 153.

154.

152-154. Klemensas Kupriūnas (Lietuva) 152. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vidaus audito tarnyba. 153. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Viešųjų pirkimų, išteklių planavimo ir sutarčių skyrius. 154. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Universitetinis vaikų ir paauglių skyrius. 96


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

155.

156.

155-156. Klemensas Kupriūnas (Lietuva) 155. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Psichologinis konsultavimas internetu (online). 156. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyrius. 97


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

158.

157.

159.

157-159. Klemensas Kupriūnas (Lietuva) 157. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 7 skyrius. 158. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 6 skyrius. 159. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 4 skyrius. 98


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

160.

161.

160-161. Klemensas Kupriūnas (Lietuva) 160. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 5 skyrius. 161. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 3 skyrius.

99


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

162.

162. Klemensas Kupriūnas (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Statistikos skyrius.

163.

163. Edmundas Mažrimas (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 100


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

164.

164. Edmundas Mažrimas (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Genutė Bulzgytė.

165.

165. Robertas Mikonis (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ūmių alkoholinių psichozių skyrius. 101


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

166.

166. Robertas Mikonis (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Priėmimo ir diagnostikos skyrius.

167.

167. Vytautas Petronis (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam gydytojas psichiatras, tremtinys Jonas Šimkūnas. 102


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

168.

169.

168-169. Vytautas Petronis (Lietuva) 168. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 169. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Algirdas Kaunas. 103


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

170.

170. Vytautas Petronis (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110.

171.

171. Zigmantas Plėštys (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bronė Nainienė. 104


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

172.

173.

172-173. Zigmantas Plėštys (Lietuva) 172. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vaclovas Krutinis. 173. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ūmių alkoholinių psichozių skyrius. 105


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

174.

174. Zigmantas Plėštys (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam gydytojo Jono Šimkūno.

175.

175. Dovilė Pociūtė (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ūmių psichikos sutrikimų skyrius. „Paukštis“. 106


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Dailės parodų rengimo grupės ARS LONGA PAdėka / Letter of Thanks from Art Exhibition Group ARS LONGA

176.

177.

176-177. Dovilė Pociūtė (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gerontopsichiatrijos skyrius. 107


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

178.

178. Dovilė Pociūtė (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Klinikinė laboratorija.

179.

179. Rasa Prišmontienė (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 108


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

180.

182.

181.

183.

180-183. Povilas Šiaučiūnas (Lietuva) 180. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentinas Mačiulis. 181. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 182. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bronė Nainienė. 183. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janas Lapko. 109


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

184.

184. Povilas Šiaučiūnas (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Lapytė.

185.

185. Eugenijus Vnarauskas (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valstybinis psichikos sveikatos centras. 110


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

186.

RVPL prizas / Prize by RVPL

187.

186-187. Živilė Žviliūtė (Lietuva) 186. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Šiurkutė. 187. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Danguolė Survilaitė. 111


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

188.

188. Živilė Žviliūtė (Lietuva) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vitalija Rudinskaitė.

189.

189. Trajče Blaževski (Makedonija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vitalija Rudinskaitė. 112


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

190.

190. Carolina Viñamata (Meksika) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vaclovas Krutinis. Hospital I.

191.

191. Torill Elisabeth Larsen (Norvegija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 113


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

192.

193.

192-193. Torill Elisabeth Larsen (Norvegija) 192. Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam Jochelis Gliauberzonas. 193. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Anti Liiv. 114


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

194.

195.

194-195. Torill Elisabeth Larsen (Norvegija) 194. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentina Vidrevičienė. 195. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bronė Nainienė. 115


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

196.

196. Kuhlmann Frederic (Prancūzija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas.

197.

197. Ovidiu Petca (Rumunija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 116


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

198.

199.

198-199. Ovidiu Petca (Rumunija) 198. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė. 199. Ex libris. RVP ligoninė – 110. ETGMS. 117


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

200.

201.

200-201. Ovidiu Petca (Rumunija) 200. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alvydas Vainauskas. 201. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 118


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

202.

203.

202-203. Ovidiu Petca (Rumunija) 202. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Anti Liiv. 203. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vaclovas Krutinis. 119


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

204.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų muziejaus prizas / Prize by National MuseumPalace of the Grand Dukes of Lithuania

205.

204-205. Snežana Kezele (Serbija) 204. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Scream of the soul”. 205. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Snikers MMXII”. 120


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

206.

207.

206-207. Snežana Kezele (Serbija) 206. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “My other me”. 207. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Apathy MMXIII”. 121


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

208.

209.

208-209. Snežana Kezele (Serbija) 208. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Two”. 209. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Scream 1”. 122


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

210.

211.

210-211. Snežana Kezele (Serbija) 210. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Reflection MMXII”. 211. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Garden Shadows”. 123


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

212.

213.

212-213. Snežana Kezele (Serbija) 212. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Autumn garden shadows”. 213. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Snikers exit”. 124


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

214.

215.

214-215. Snežana Kezele (Serbija) 214. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Despair”. 215. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “X-O”.

125


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

216.

217.

216-217. Snežana Kezele (Serbija) 216. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Blue willow”. 217. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “I and unicorns”. 126


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

218.

219.

218-219. Snežana Kezele (Serbija) 218. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Be and after”. 219. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Blue silence”. 127


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

220.

221.

220-221. Snežana Kezele (Serbija) 220. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Red and black dey”. 222. Ex libris. RVP ligoninė – 110. “In 2013-th”. 128


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

222.

223.

222-223. Arpad Šalamon (Slovenija) 222. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Algirdas Kaunas. 223. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 129


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

224.

225.

224-225. Arpad Šalamon (Slovenija) 224. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 225. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 130


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

226.

226. Arpad Šalamon (Serbija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Slobodan dr. Šunjevarič. Gydytojo Petro Navašinsko asmeninis prizas/ Personal prize by psychiatrist Petras Navašinskas

227.

227. Fedail Yilmaz (Turkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Petras Navašinskas. 131


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

228

228. Fedail Yilmaz (Turkija) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė.

229.

229. Ruslan Agirba (Ukraina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 132


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

230.

231.

230-231. Igor Bilykivski (Ukraina) 230. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentina Vidrevičienė. 231. Ex libris. RVP ligoninė – 110. 133


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

232.

232. Igor Bilykivski (Ukraina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas.

233.

233. Orest Kryvoruchko (Ukraina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Sergejus Andruškevičius. 134


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

235.

234.

236.

237.

238.

234-238. Orest Kryvoruchko (Ukraina) 234. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janas Lapko. 235. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vaclovas Krutinis. 236. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alfonsas Čepauskas. 237. Ex libris. RVP ligoninė – 110. N. Šaltenytė. 238. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bronė Nainienė. 135


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

239.

241.

240.

242.

239-242. Orest Kryvoruchko (Ukraina) 239. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Lapytė. 240. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 241. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Petras Repšys. 242. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 136


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

243.

243. Jurij Protsan (Ukraina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Šiurkutė.

137


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

244.

244. Oleksiy Serdiuk (Ukraina) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Algirdas Kaunas.

138


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

245.

245. Raul Cattelani (Urugvajus) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Walter Picard klinika.

246.

246. Isabel Easton (Urugvajus) Ex libris. RVP ligoninė – 110. Galerija PSI. 139


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

Kataloginiai duomenys / Catalogue data ANG LIJ A / E NGL AND Rūta L asy tė

5 Westbourne place, BS8 1RZ, Bristol, U.K. Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Radiologijos skyrius (Procedūra). 2012. CRD. 85x118. (p. 30).

Argentina / Argentina Juan Alberto Arjona

Colombres 145. PB. DPTO “J” (1177) Cdad.Aut.DE BS.AS. Argentina Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Irena Vabalienė. 2012. C3+C5. ∅ 90. (p. 30). Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Kaceliarija. 2012. C3+C5. ∅ 90. (p. 30).

L ara Cl audio

Esmeralda 479-Cp1706-Haedo, Argentina Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Gražina Gudaitė. 2012. X3/2. 150x100. (p. 31). Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Petras Repšys. 2012. X3/2. 150x100. (p. 32).

Elena Davicino

Arribenos 1453, 6to “B” CABA(1426), Argentina Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Irena Jurelienė. 2012. C3/col. 125x125. (p. 32).

Ariel K ofm an

Las Vegas 3457 Dt.2 (1752) Buenos Aires, Argentina Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Anti Liiv. 2013. X6+L6 caine colle. 100x100. (p. 33).

Cristina Galdys Muñoz Bacacay 1848, Piso 3 Dpto “16” - C.P. 1406 Ciudad de Buenos Aires, Argentina Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika. 2013. X6/4. 69x86. (p. 33).

Susana Oca mp o Av. Escalada 2789, P.B. “H”, 1439-CABA, Argentina

140

Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Ligija Juozaitytė. 2013. Xilografia. 120x140. (p. 34).

Bl anca Saccom ano

Av. Maipu 1068 6A(1602) Florida, BsAs, Argentina Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Valentinas Mačiulis. 2012. Engraving digital. 138x139. (p. 34).

Silvia Santana

Av. La Plata 111 5S (1184) C.A.B.A. Argentina Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Audrius Grigas. 2012. C3+C5. 130x130. (p. 35).

M auricio Schvarzm an

Magallanes 521, dto 3 (1836) Llavallol, Prov. Buenos Aires - Argentina Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Alina Stigienė. 2012. X3. 125x127. (p. 35). Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Antanas Sutkus. 2012. X3. 122x130. (p. 36).

Graciel a Svarez

Barilari 1425 Buenos Aires (cp 1428) Argentina Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Ona Davidonienė. 2012. Aquaforte, aquatinta, chinecolle. 125x125. (p. 36).

Az erbaidžanas / A z erbaijan Bayra m Gasimchanli

Dirchalish-63, Balachani, Baku-1038, Azerbaijan Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Audrius Grigas. 2012. X3. 80x120. (p. 37).

B altarusija / Belorus Andrei Yarashe vich

St. “Pravda” 30-210, 220116, Minsk, Belarus Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Irena Jurelienė. 2012. L. 130x130. (p. 37).


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Alina Stigienė. 2012. L. 130x65. (p. 38).

Karina Kharaneka

Kedyschko str. 5a- 14, Minsk 220049, Belarus Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Janas Lapko. 2012. Liconut X3. 84x83. (p. 38).

Alek sandr Ulybin

St.Soleyko 5-14, v. Telmy, Brest, 225003, Belarus Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. IT skyrius. 2013. C8. 87x119. (p. 39). Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Gražina Gudaitė. 2013. C8. 99x119. (p. 39).

Belgija / Belgium M artin R. Bae yens

Schildekensstraat 55, B9340 Smetlede, Belgium Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Ona Davidonienė. 2012. CGD. 75x150. (p. 40).

Christine Deboosere

Notaxlaan 5, 9070, Destelbergen, Belgium Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Aldona Lapytė. “Two Heads”. 2012. CGD. 90x65. (p. 40).

Čekija / Cz ech R epublic Vl adimir Hadomsky

Ul. Zdenka Stepanka, č.2947/18, blok 389, 43401 MOST, Czech Republic Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. 2013. MT (L+P7). (p. 41, 42, 44). Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Violeta Dapšienė. 2013. MT (L+P7). (p. 41). Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Gražina Gudaitė. 2013. MT (L+P7). (p. 42). Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Sergejus Andruškevičius. 2013. MT (L+P7). (p. 42).

Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Radiologijos skyrius. 2013. MT (L+P7). (p. 43). Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Ligija Juozaitytė. 2013. MT (L+P7). (p. 43). Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Elektrofiziologinių tyrimų ir gydymo metodų skyrius. 2013. MT (L+P7). (p. 44). Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Antanas Sutkus. 2013. MT (L+P7). (p. 45). Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Nadežda Kostygova-Leišienė. 2013. MT (L+P7). (p. 45). Ex libris. RVP ligoninė – 110 metų. Galerija PSI. 2013. MT (L+P7). (p. 46).

Graikija / Greece M agda Va mvatira

P.O. BOX 19211-11710 Athens Greece Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam. Jonas Šurkus. 2013. X2. 72x75. (p. 46).

Ispanija / S pain Luciano Angl ada Sol anell as P. Major, 12-08500 VIC (Barcelona) Espana Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 2012. T. 70x45. (p. 47). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Anti Liiv. 2012. T+P1. 41x150. (p. 47). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 2012. T. 85x70. (p. 47). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janas Lapko. 2012. T+X3. 50x120. (p. 47).

Italija / I taly Angelo Arrigoni

Via Primavera 15/7, 27029 Vigevano (PV) Italia Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė. 2012. C4+C5. 140x100. (p. 48). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 2012. C4+C5. 140x100. (p. 48).

Luigi C asalino

Via Delleani, 15, Novara, Italia

141


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos skyrius. 2012. C3. 100x130. (p. 49).

Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Lapytė. “Two Heads”. 2012. C+C2. 60x121. (p. 54).

Federica Florenzani

Mil a Radisic

Via Rainaldo. 19-56124 Pisa, Italy Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentinas Mačiulis. 2012. C3. 99x130. (p. 49).

Pozzi Giancarlo

V. Cadorna 19, 21053 Castellanza-VA-Italia Ex libris. RVP ligoninė – 110. Algirdas Kaunas. 2012. Aquaforte, aquatinta. 145x97. (p. 50).

J aponija / Japan Kayauk o Jinno

1282-54, Gumisao-cho, Totsuka-ku, Yokohama-city, Japan, 2450062 Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 2013. Mezzotint (C4). 123x147. (p. 50) Ex libris. RVP ligoninė – 110. ETGMS. 2013. Mezzotint (C4). 123x147. (p. 51).

Takao Sano

1992-1-1009 Yashimanishi-machi Takamatsu, Kagawa, 76-0113 Japan Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Lapytė. 2013. X1. 120x75. (p. 51).

J AV / US A David Mohall atee

320 Teakwood Drive, Richmond, Ky, 40475, USA Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 2013. Relief, digital. 100x150. (p. 52).

Veronika Švabienė

1130 Glenys Dr. Lemont al. 60439 USA Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė. 2013. MT. 115x90. (p. 53).

Kroatija / Croatia Pl a menk o Čengić

Zvonarnička 3/111, 10000 Zagreb, Croatia Ex libris. RVP ligoninė – 110. ETGMS. ”A Head I”. 2012. C+C2+C7. 71x89. (p. 53). Ex libris. RVP ligoninė – 110. ETGMS. ”A Head II”. 2012. C+C2+C7. 60x109. (p. 54).

142

Cesta dr. F.Tudmana br. 510, 21214 K. Kambelovac, Croatia Ex libris. RVP ligoninė – 110. Kellokoski ligoninė. “Meeting with the shadov”. 2012. Engraving. 200,5x245. (p. 55).

L atvija / L atvia Im ants Ozoliņš

Kapu iela 143/1, Jūrmala, Latvija, LV-2008 Ex libris. RVP ligoninė – 110. 2013. Autortechnic (bruch und plakat color). 130x95. (p. 55).

L enkija / Poland Rajmund Aszk owski

Ul. Dunikowskiego 24, 65-943 Zielona Gora, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam Nikolajus Krainskis. 2012. CGD. 64x111. (p. 56). Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam Jonas Šimkūnas. 2012. CGD. 64x111. (p. 56). Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam prof. Jonas Šurkus. 2012. CGD. 64x111. (p. 56). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Personalo skyrius. 2012. CGD. 80x52. (p. 57). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vaclovas Krutinis. 2012. CGD. 78x50. (p. 57). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Antanas Sutkus. 2012. CGD. 77x50. (p. 57).

Kazimierz Babkiewicz

Ul. Racibora 4/3, 76/100 Slawno, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Rokiškio psichiatrijos ligoninė. 2012. X3. 107x142. (p. 58).

Ryszard Baloń 73-110 Stargard Szczecinski, ul. Jana Lechonia 1f/9, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Sergejus Andruškevičius. 2013. CRD. (p. 58).


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos skyrius. 2013. C8. (p. 59). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentinas Mačiulis. 2013. C8. (p. 59).

M arcin Cziomer

Juliusz Szczęsny Batura

Jowita Fiedorowicz

Ul. Norwida 1a/7, 16-300 Augustow, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas, (opus 1105). 2012. X3. 122x66. (p. 60).

Paweł Krzysztof Batura Ul. Norwida 1a/7, 16-300 Augustow, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 2012. Digital press. 71x73. (p. 61). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Sergejus Andruškevičius. 2012. Digital press. 73x79. (p. 61).

Krzysztof M arek Bąk

Ul. Grunwaldzka 14/17 43-300 Bielsko-Biala, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė. 2013. CGD. 128x128. (p. 62). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 2013. CGD. 128x128. (p. 62). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos skyrius. 2013. CGD. 128x128. (p. 62). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 2013. CGD. 128x128. (p. 63). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valerija Škikūnaitė. 2013. CGD. 128x128. (p. 63). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Petras Navašinskas. 2013. CGD. 128x128. (p. 64). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janas Lapko. 2013. CGD. 128x128. (p. 64). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ūmių alkoholinių psichozių skyrius. 2013. CGD. 128x128. (p. 65). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alina Stigienė. 2013. CGD. 128x128. (p. 65). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janis Strazdinš. 2013. CGD. 128x128. (p. 66).

Lukasz C ywicki

Ul. Cwiklinskiej 2/211, 35-601 Rzeszow, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alina Stigienė. 2013. Linocut. 100x90. (p. 66).

Ul. Lužycka 63/16 30-658 Krakow, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Jurgita Stankūnaitė. 2013. X3. 95x90. (p. 67).

Ul. Koszarowa 20/12, 70-822, Szczecin, Polska Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 2012. X3. 104x150. (p. 67).

Sl awomir Grabow y

Kuprinskiego 11/22, 80-169 Gdansk, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Šiurkutė. 2012. C8. 108x138. (p. 68).

Jerzy Jakubów

Ul. Wojska Polskiego 24a, 58-530 Kowary , Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Anti Liiv. “Soul-butterfly”. 2012. C8. ∅130. (p. 68).

Karina K opczyńska-Janiszewska

Ul. Jasna 1E/8, 70-777, Szczecin, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ligija Juozaitytė. “Tower of Awareness”. 2012. Intaglio C8. 128x97. (p. 70). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. “Tree of Awareness”. 2012. C8. 129x98. (p. 70).

Zuzanna K owalska

Ul. Limanowskiego 20/7 Stargard Szczecinski 73-110, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam Jonas Šimkūnas. 2013. C8. 144x113. (p. 71).

Agnieszka Lip ska

Ul. Kuny 151, 62-710 Wladyslawow, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 2012. CGD. 80x120. (p. 71). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Algirdas Kaunas. 2012. CGD. 87,4x130. (p. 72). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė. 2012. CGD. 130x100. (p. 72). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentinas Mačiulis. 2012. CGD. 130x90. (p. 73).

143


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 2012. CGD. 120x90. (p. 73). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 2012. CGD. 130x90. (p. 73).

Alek sandra Ogórkiewicz Ul. Zeromskiego 9/14, Piaseczno 05-500, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Buhalterija. 2012. CAD. 80x110. (p. 74). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Galerija PSI. 2012. CAD. 80x110. (p. 74).

Joanna Róża M ałek Ul. Węgierska 5B/3 73-110 Stargard Szczecinski, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 2013. C8. 98x140. (p. 75).

Jerzy Róžański

Ul. Wojrowicka 36/20 54-436, Wroclaw, Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 2013. X6+C3. 85x86. (p. 69). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė. 2013. C3. 80x50. (p. 69).

Barb ara Widł a

73-200 Choszczno, ul. Rynek 2c/1, Polska Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 2013. X1. 100x100. (p. 60).

Czesł aw Wós

Ul. Baczynskiego 23, 63-400 Ostrow wlkp. Poland Ex libris. RVP ligoninė – 110. Petras Repšys. 2013. C3. 99x62. (p. 75).

L ietuva / Lithuania Valentinas Ajauskas

Filaretų g. 85-3, Vilnius, LT-01214, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Danguolė Survilaitė. 2013. Ofortas, aquatinta. 138x132. 127x138. (p. 77).

Aistė Batuškaitė

Tallat-Klepšos 2, Marijampolė, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. 8 skyrius. 2013. Grafika su akvarele. 130x150. (p. 77-79).

144

Jurgita Bataky tė

Studentų g.43-426, Vilnius, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Antanui Sutkui. „Neporinis“. 2013. MT (mišri technika). 16x134. (p. 80).

Odeta Bražėnienė

Aušros 60-24, 28150, Utena, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Rokiškio psichiatrijos ligoninė. 2013. MT (mišri technika). 112x134. (p. 80). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bronė Nainienė. 2013. MT (mišri technika). 150x100. (p. 80).

Aušra Č ap sky tė

Žirmūnų 19-61, Vilnius, LT 09104, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Priėmimo ir diagnostikos skyrius. 2013. MT. 107x115. (p. 81). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Socialinės pagalbos skyrius. 2013. MT. 93x135. (p. 81). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Jurgita Stankūnaitė. 2013. MT. 107x83. (p. 82). Ex libris. RVP ligoninė – 110. 2 skyrius. 2013. MT. 94x82. (p. 82). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Kanceliarija. 2013. MT. 105x138. (p. 83). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ryšių su visuomene skyrius. 2013. MT. 94x94. (p. 83). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Biblioteka. 2013. MT. 110x105. (p. 84).

Alfonsas Čepauskas

T. Ševčenkos g. 29-14, 03111, Vilnius, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gediminas Čedrauskas. 2013. CRD+CGD. 80x78. (p. 84). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Kastytis Dapšys. 2013. CRD+CGD. 80x80. (p. 85). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Jūratė Lengvenienė. 2013. CRD+CGD. 85x65. (p. 85). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Nadežda Kostygova-Leišienė. 2013. CRD+CGD. 85x75. (p. 85). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Nijolė Petrauskienė. 2013. CRD+CGD. 85x74. (p. 85). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janina Utkuvienė. 2013. CRD+CGD. 82x65. (p. 86). Ex libris. RVP ligoninė – 110. 9 skyrius. 2013. CRD+CGD. 65x65. (p. 86).


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Ex libris. RVP ligoninė – 110. Socialinės pagalbos skyrius. 2013. CRD+CGD. 66x68. (p. 86).

Tatjana Diščenk o

Žirmūnų 88-54, LT-09123, Vilnius, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 2013. C3. 105x55. (p. 87). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Lapytė. 2013. C3. 78x75. (p. 87). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laima Malinauskienė. 2013. C3. 80x90. (p. 87).

Juozas Gece vičius

Antakalnio g. 118-37, Vilnius, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valerija Škikūnaitė. 2013. MT. 60x110. (p. 88). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Danguolė Survilaitė. 2013. MT. 75x125. (p. 88). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Irena Jurelienė. 2013. MT. 80x120. (p. 88).

Daiva Gudely tė

Parko g. 8-4, 11204 Vilnius, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. 2013. CRD. 113x85. (p. 89). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Galerija PSI. 2013. CRD. 80x110. (p. 89). Ex libris. RVP ligoninė – 110. 2013. CRD. 80x130. (p. 90).

Rasa Janule vičiūtė

Ąžuolų 10, Avižienių k., Vilniaus raj., Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bronės Nainienės. 2013. X3. 105x100. (p. 90). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimos Malinauskienės. 2013. X3. 105x100. (p. 91). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janas Lapko. 2013. X3. 105x100. (p. 91).

Vl adas Kudab a

Didlaukio 58-36, Vilnius, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. 2013. P1. 82x115. (p. 92).

Klemensas Kupriūnas

Pušyno 99, LT-28215 Utena, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ūkio skyrius.

2013. MT color4. 50x45. (p. 92). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Al. Tiganovas. 2013. MT color3. 59x53. (p. 92). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gediminas Čedrauskas. 2013. MT color4. 38x56. (p. 93). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Visby psichiatrijos klinika. 2013. MT color4. 48x50. (p. 93). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valstybinė teismo medicinos tarnyba. 2013. MT color3. 55x56. (p. 93). Ex libris. RVP ligoninė – 110. CESAME. 2013. MT color4. 51x56. (p. 93). Ex libris. RVP ligoninė – 110. „Eglės” sanatorija Psichiatrijos reabilitacijos skyrius. 2013. MT color3. 46x53. (p. 94). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Užugirio A. Smetonos dvaras. 2013. MT color3. 55x67. (p. 94). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Regina Pilkauskienė. 2013. MT color3. 37x40. (p. 94). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bendruomenės skyrius. 2013. MT color4. 83x60. (p. 94). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Psichiatrijos dienos stacionaro suaugusiems skyrius. 2013. MT color4. 73x50. (p. 95). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Pagalbinių diagnostikos konsultacijų ir gydymo kabinetų skyrius. 2013. MT color4. 72x44. (p. 95). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vidaus audito tarnyba. 2013. MT color4. 38x60. (p. 96). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Viešųjų pirkimų išteklių planavimo ir sutarčių skyrius. 2013. MT color4. 74x72. (p. 96). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Universitetinis vaikų ir paauglių skyrius. 2013. MT color4. 105x62. (p. 96). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Psichologinis konsultavimas internetu. 2013. MT color4. 63x87. (p. 97). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyrius. 2013. MT color4. 65x80. (p. 97). Ex libris. RVP ligoninė – 110. 7 skyrius. 2013. MT color4. 48x45. (p. 98). Ex libris. RVP ligoninė – 110. 6 skyrius. 2013. MT color4. 45x39. (p. 98). Ex libris. RVP ligoninė – 110. 4 skyrius. 2013. MT color4. 55x53. (p. 98). Ex libris. RVP ligoninė – 110. 5 skyrius. 2013. MT color5. 55x62. (p. 99). Ex libris. RVP ligoninė – 110. 3 skyrius. 2013. MT color5. 63x40. (p. 99). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Statistikos skyrius. 2013. MT color5. 113x50. (p. 100).

145


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

Edmundas M ažrim as

Miško g.8-7, LT 72273, Tauragė, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 2013. X3. 90x90. (p. 100). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Genutė Bulzgytė. 2013. X3. 86x55. (p. 101).

Robertas Mik onis

J. Basanvičiaus 1-79, Panevėžys 5300, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ūmių alkoholinių psichozių skyrius. 2013. X3. 100x100. (p. 101). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Priėmimo ir diagnostikos skyrius. 2013. X3. 70x100. (p. 102).

V y tautas Petronis

Vaižganto g. 62-25, Utena, LT-28184, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam gydytojas psichiatras, tremtinys Jonas Šimkūnas. 2012. Elektrografija. 80x77. (p. 102). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 2012. Elektrografija. 94x75. (p. 103). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Algirdas Kaunas. 2012. Elektrografija. 107x78. (p. 103). Ex libris. RVP ligoninė – 110. 2012. Elektrografija. 107x78. (p. 104).

Zigm antas Plėšt ys

Žemaičių 21-17, Panevėžys, LT 36119, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bronės Nainienės. 2013. P5. 88x82. (p. 104). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vaclovo Krutinio. 2013. P5. 104x61. (p. 105). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ūmių alkoholinių psichozių skyrius. 2013. P5. 106x87. (p. 105). Ex libris. RVP ligoninė – 110. In memoriam gydytojo Jono Šimkūno. 2013. P5. 116x92. (p. 106).

Dov ilė Pociūtė

Gabijos g. 2B-16, 12103, Vilnius, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ūmių psichikos sutrikimų skyrius. „Paukštis“. 2013. CGD. 90x70. (p. 106). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gerontopsichiatrijos skyrius.

146

2013. CGD. 100x75. (p. 107). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gerontopsichiatrijos skyrius. 2013. CGD. 100x100. (p. 107). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Klinikinė laboratorija. 2013. CGD. 90x85. (p. 108).

Rasa Prišmontienė

Draugystės pr. 7-7, 77151, Šiauliai, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 2013. C3+C5. 70x61. (p. 108).

Povil as Šiaučiūnas

Šiaulių g. 76, LT-35137, Panevėžys, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentino Mačiulio. 2013. X3. 90x60. (p. 109). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 2013. X3. 98x63. (p. 109). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bronė Nainienė. 2013. X3. 70x57. (p. 109). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janas Lapko. 2013. X3. 75x70. (p. 109). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Lapytė. 2013. X3. 90x58. (p. 110).

Eugenijus Vnarauskas

Taikos 75-45, Vilnius, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valstybinis psichikos sveikatos centras. 2013. CGD. 115x120. (p. 110).

Živilė Žviliūtė

D. Gerbutavičiaus 10-127, 04317, Vilnius, Lietuva Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Šiurkutė. 2012. X3. 150x100. (p. 111). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Danguolė Survilaitė. 2012. X3. 150x150. (p. 111). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vitalija Rudinskaitė. 2012. X3. 140x120. (p. 111).

M akedonija / M acedonia Trajče Bl aže vski

Nikola Tesla 14/1-1, 1000 Skopje, Makedonia Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vaistinė. 2013. C4 dry point. 100x100. (p. 112).


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Meksika / Me xico C arolina Viña m ata

Taxco 21, Col. Roma sur., 06760 Mexico, D.F. Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vaclovas Krutinis. Hospital I. 2012. Acuaforte, Acuatinta C1+C3+C5. 100x80. (p. 113).

Norvegija / Norway Torill Elisabeth L arsen

Sigurd Lies gt 24, 0479 Oslo, Norway Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 2012. C8/2/CD. 140x140. (p. 113). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Jochelis Gliauberzonas. 2012. C8/2/CD. 140x140. (p. 114). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Anti Liiv. 2012. C8/2/CD. 140x140. (p. 114). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentina Vidrevičienė. 2012. C8/2/CD. 140x140. (p. 115). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bronė Nainienė. 2012. C8/2/CD. 140x140. (p. 115).

P rancū z ija / France Kuhlm ann Frederic

13 rue de la Mittelharth, 6800 Colmar France Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 2012. C3+C6+C8. 85x95. (p.116).

Rumunija / Romania Ovidiu Petca

C.P. 1132, O.P. 1, 400750 Cluj-Napoca, Romania Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 2012. CGD. 120x120. (p.116). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Violeta Dapšienė. 2012. CGD. 120x120. (p.117). Ex libris. RVP ligoninė – 110. ETGMS. 2012. CGD. 120x130. (p.117). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alvydas Vainauskas. 2012. CGD. 120x140. (p.118). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 2012. CGD. 120x150. (p.118). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Anti Liiv. 2012. CGD. 120x160. (p.119).

Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vaclovas Krutinis. 2012. CGD. 120x170. (p.119).

Serbija / S erbia Snežana Kezele

Bul. Zorana Djindjica 82, 11070 Belgrade, Serbia Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Scream of the soul”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.120). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Snikers MMXII”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.120). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “My other me”. 2013. CGD graphics. 120x60. (p.121). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Apathy MMXIII”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.121). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Two”. 2013. CGD graphics. 130x100. (p.122). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Scream 1”. 2013. CGD graphics. 130x105. (p.122). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Reflection MMXII”. 2013. CGD graphics. 130x103. (p.123). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Garden Shadows”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.123). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Autumn garden shadows”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.124). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Snikers exit”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.124). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Despair”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.125). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “X-O”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.125). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Blue willow”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.126). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “I and unicorns”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.126). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Be and after”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.127). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Blue silence”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.127). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “Red and black dey”. 2013. CGD graphics. 125x95. (p.128). Ex libris. RVP ligoninė – 110. “In 2013-th”. 2013. CGD graphics. 130x130. (p.128).

Slovenija / S lovenia Arpad Šal a mon

Aškerčeva 4, 3210 Konjice, Slovenija Ex libris. RVP ligoninė – 110. Algirdas Kaunas. 2013. X3/2. 120x130. (p. 129). Ex libris. RVP ligoninė – 110. 2013. X3/2. 80x73. (p. 129).

147


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 2013. X3/2. 112x100. (p. 130). Ex libris. RVP ligoninė – 110. 2013. X3/2. 102x95. (p. 130). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Slobodan dr. Šunjevarič. 2013. X3/2. 120x72. (p. 131).

Turkija / T urkey Fedail Yilm az

Cennet mah Namik Kemal cad. No:11/1 D:3 Kügük Cekmece, 34290 Istanbul, Türkiye Ex libris. RVP ligoninė – 110. Petras Navašinskas. 2012. C3+C5. 140x100. (p. 131). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Gražina Gudaitė. 2012. C3+C5. 140x100. (p. 132).

U kraina / Ukraine Rusl an Agirb a

Saksagansk str. 40-23, 01033 Kiev, Ukraine Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 2012. C3+C5+C7. 150x130. (p. 132).

Igor Bilykivski

Ostrogradski str. 8/18 79012 Lviv, Ukraine Ex libris. RVP ligoninė – 110. Valentina Vidrevičienė. 2012. Etching. ∅100. (p. 133). Ex libris. Respublikinė Vilniaus Psichiatrijos ligoninė – 110. 2012. Etching. ∅100. (p. 133). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Laimutis Abeciūnas. 2012. Etching. ∅100. (p. 134).

Orest Kry voruchk o Pivdenno-Kiltseva 25, ap 115, Chernivtsi, Ukraine, 58032 Ex libris. RVP ligoninė – 110. Sergejus Andruškevičius. 2012. P7. 74x74. (p. 134).

148

Ex libris. RVP ligoninė – 110. Janas. Lapko. 2012. E. 35x54. (p. 135). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Vaclovas Krutinis. 2012. E. 33x51. (p. 135). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Alfonsas Čepauskas. 2012. E. 36x57. (p. 135). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Ex libris N. Šaltenytė. 2012. E. 33x60. (p. 135). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Bronė Nainienė. 2012. E. 29x62. (p. 135). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Lapytė. 2012. E. 21x84. (p. 136). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Audrius Grigas. 2012. E. 39x65. (p. 136). Ex libris. RVP ligoninė – 110. Petras Repšys. 2012. E. 29x62. (p. 136).

Jurij Protsan

Ukrainska 6/4, 76019 Ivano-Frankivsk, Ukraina Ex libris. RVP ligoninė – 110. Aldona Šiurkutė. 2013. X6. 110x75. (p. 137).

Olek siy Serdiuk

St.Kobzarja, 48, 76493 Kryhivtsi Ivano-Frankivsk Ukraine Ex libris. RVP ligoninė – 110. Algirdas Kaunas. 2013. X2. 100x100. (p. 138).

Urugvajus / Uruguay Raul C attel ani

Av. Luis A. De Herrera #2793 (C.P.11600) Montevideo, Uruguay Ex libris. RVP ligoninė – 110. Walter Picard klinika. 2012. Electrografia. 150x150. (p. 139).

Isabel Easton

Av. Luis A. De Herrera #2793 (C.P.11600) Montevideo, Uruguay Ex libris. RVP ligoninė – 110. Galerija PSI. 2012. Electrografia. 150x150. (p. 139).


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Ekslibrisų atlikimo technikos žymenys Printing techniques C

Gilioji spauda

Intaglio printing (blank); embossing (Chalcographia)

C1

Plieno graviūra

Steel engraving

C2

Vario graviūra

Burin (graven or gouge) engraving, notably on copper

C3

Ofortas

Echting

C4

Sausa adata

Drypoint

C5

Akvatinta

Aquatint

C6

Minkšto paviršiaus ofortas

Soft-ground or other ground-based echting

C7

Mecotinta

Mezzotint

C8

Linoleumo, pastiko graviūra

Intaglio engraving on linoleum, plastic & other materilas

CGD

Kompiuterinė grafika

Computer generated desing

CRD

Kompiuteriu reprodukuota grafika

Computer reproduced desing

P1

Štrichinė klišė

Line block (cliché) with or without photography

P5

Fototipija

Collotype

P7

Ofsetas

Offset

L

Litografija

Litography

E

Elektrografija

Electrography

MT

Mišri technika

Mixed technique

X1

Medžio raižinys

Woodcut

X2

Medžio graviūra

Woodcut engraving

X3

Lino raižinys

Linocut

X6 Plastmasės raižinys

Relief-printed engraving of other materials, for example synthetic ones

T

Tipografija

Typography, letterpress

---/...

Skaičius po techninio žymens reiškia spalvų skaičių

Number after the technical symbols = number of colours used

---/col.

Spalvinta rankomis

Hand-coloured

149


tarp tautinis ek slibri sų k onk u rsa s e x l i br is. r e spublik inei vilniaus p sic h iat r ijo s lig on in ei —  110 met ų

150


in tern ation al e x-libri s com pe ti tion e x l i bri s . 110th anniversary of the r epublica n v iln iu s p sych iat r ic ho spita l

Projekto rÄ—mÄ—jai / Supporters of project

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

151


Ex libris. Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei - 110 metų. Parodos katalogas. Ex-libris. 110th anniversary of the Republican Vilnius Psychiatric Hospital. Exhibition Catalogue.

Kataloge publikuojami tarptautiniam ekslibrisų konkursui „Ex libris. Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei – 110 metų“ iš 25 pasaulio šalių 86 dailininkų sukurti ekslibrisai, jų kataloginiai duomenys bei konkurso dalyvių, laureatų ir prizininkų sąrašai. Leidinyje glaustai pristatoma ligoninės istorija, aptariami konkursiniai darbai. The catalogue contains ex-librises submitted to the international competition “Ex libris for 110th anniversary of the Republican Vilnius Psychiatric Hospital” by 86 artists from 25 countries of the world, ex-libris catalogue, lists of competitors and prize winners. The catalogue is supplemented by a brief history of the hospital and a review of the presented works.

UDK 616.89-08(474.5)(091)(064) Re-196 ISBN 978-9955-488-71-2

2013 05 02. Tiražas 1000 egz. Užsakymo Nr. 827 Išleido Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė. Parko g. 15, LT-11205 Vilnius. Lietuva. www.rvpl.lt Spausdino UAB STANDARTŲ SPAUSTUVĖ, adresas: Dariaus ir Gireno g. 39, Vilnius. Tel. +370 (5) 2167 527, faks. +370 (5) 2167 547, el.p. info@standart.lt www.standart.lt

Exlibrisų RVPL-110 katalogas  

Ex libris. Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei - 110 metų. Parodos katalogas. Ex-libris. 110th anniversary of the Republican Vil...

Exlibrisų RVPL-110 katalogas  

Ex libris. Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei - 110 metų. Parodos katalogas. Ex-libris. 110th anniversary of the Republican Vil...

Advertisement