__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Accountancy &Tax

Tijdschrift van het Institute for Tax Advisors and Accountants Nr. 4 / 2019 – itaa.be

©iStockphoto/Nomad

AFGIFTEKANTOOR: GENT X / P608443 - IEC-IAB / E. JACQMAINLAAN 135/2 - BE-1000 BRUSSEL — DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN HET ITAA OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2019

Het ITAA zal blijven inzetten op administratieve vereenvoudiging, samen met de nieuwe regeringen. Een goede dialoog maakt van de toekomst een succes.


Inhoud

Colofon

4. Actu@ITAA Stéphane De Bremaeker

Accountancy & Tax Driemaandelijks tijdschrift van het IAB-ITAA Nr. 4 / 2019

6. Gesprek met Jan Jambon, minister-president van het Vlaams Gewest

Administratie en redactie ITAA, Emile Jacqmainlaan 135/2, 1000 Brussel Tel.: +32 2 543 74 90 / Fax: +32 2 543 74 91 E-mail: info@itaa.be

10. Gesprek met Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15. Gesprek met Willy Borsus, Waals minister van Economie 19. Studiedag ITAA: 'Uw cliënt en de fiscus' 22. Flashback naar Smart Company 25. Accountants zijn administratieve rompslomp beu Communicatiedienst van het ITAA 28. Het financieel plan overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen Johan De Coster

35. Gesprek met Hendrik Monbaliu, member in business bij VK Group Bart Van Moerkerke 38. Vakliteratuur

Redactiecoördinator Stéphane De Bremaeker E-mail: stephane.debremaeker@itaa.be Redactiecomité E. Basso, C. Bayart, L. Boonen, S. De Bremaeker, A. Dekeyser, V. Delvaux, E. Steghers, B. Van Coile Uitgever Lefebvre Sarrut Belgium/Larcier Business U kunt ons bereiken op 0800 39 067 of via professional@larcier.com en www.larcier.com © Lefebvre Sarrut Belgium, Hoogstraat 139, Loft 6, B-1000 Brussel Verantwoordelijke uitgever B. Van Coile, Emile Jacqmainlaan 135/2, 1000 Brussel Fotografie Bart Verbelen, iStockphoto, IAB, ID/photo agency, MyBizSolution (voor het financieel plan) Mededeling voor de lezer De auteurs, het redactiecomité en de uitgever streven naar de betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De opinieartikelen vertegenwoordigen de inzichten en mening van auteurs en dus niet noodzakelijk die van het Instituut of van het redactiecomité. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 Belgian Institute of Tax Advisors and Accountants (ITAA) Opgericht bij wet van 17 maart 2019 Raad van het IAB Voorzitter: B. Van Coile Ondervoorzitter: V. Delvaux Leden: D. Bauwens, D. Bouckaert, R. Declerck, J. De Coster, J.-L. Kilesse, S. Lorfèvre, S. Maenhout, A. Mons delle Roche, N. Procureur, F. Schelfhaut, P. Vanclooster, H. Vandelanotte Algemeen bestuur E. Steghers

ISSN 1375 9876

2


Editoriaal

Bart Van Coile — Voorzitter

Administratieve vereenvoudiging, ja. Maar…

Vincent Delvaux — Ondervoorzitter Voor dit allerlaatste nummer van Accountancy & Tax hebben we alle regionale regeerakkoorden uitgespit. Een constante viel ons op: elke regering belooft zich toe te leggen op de administratieve vereenvoudiging. Als Instituut kunnen we deze focus alleen maar toejuichen, maar niet tegen elke prijs. Natuurlijk moet het om een reële vereenvoudiging gaan. Als elk gewest immers zijn eigen platform creëert, dan zullen we erop moeten toezien dat de platformen geen logge inlogprocedures hebben. We moeten deze ontwikkeling dan ook nauw opvolgen en indien nodig in contact komen om waar nodig onze input te geven. Wij nemen de koe bij de hoorns en zijn bij de drie pasbenoemde minister-presidenten langsgegaan – voor Wallonië hebben we contact opgenomen met Waals minister van Economie Willy Borsus – voor een interview over hun visie op het beleid dat ze willen voeren. Enquête: Accountancy Barometer Enkele maanden geleden hebben heel wat ITAA-leden een enquête ingevuld waarin gepeild werd naar hun belangrijkste bekommernissen en visie, met de bedoeling dat het ITAA een beter beeld kreeg van het ITAA-lid. De resultaten van deze enquête vindt u op pagina 25. Financieel plan In het begin van dit jaar beloofden we de leden al dat het Instituut werk zou maken van een financieel plan. Op basis Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

van een ontwerpbesluit leggen we in enkele regels uit hoe een financieel plan er moet uitzien. Tegelijkertijd bieden we ook een model aan dat u binnenkort integraal via het BeExcellentplatform zal kunnen raadplegen. Daar voegen we meteen ook een volledige modelopdrachtbrief en een disclaimer aan toe. Meer info op pagina 28. Interview Tot slot laten we nog een member in business aan het woord. Hendrik Monbaliu, een pasbenoemd lid van de Commissie MIB vertelt u over zijn visie op het beroep als MIB, wat volgens hem de specifieke uitdagingen zijn voor dit type beroepsbeoefenaars en wat het Instituut voor deze leden kan doen. U leest er alles over vanaf pagina 35. Vermoedelijk laatste Accountancy & Tax Met de fusie hebben we besloten om ook het tijdschrift Accountancy & Tax te stoppen. Het gefuseerde Instituut zal allicht een nieuw tijdschrift uitbrengen. Momenteel leggen we de hand aan het opzet van dat nieuwe tijdschrift, de opmaak, de content enzovoort. We houden u daarvan op de hoogte via onze elektronische nieuwsbrieven. Veel leesplezier, Vincent Delvaux – Ondervoorzitter Bart Van Coile – Voorzitter

3


Actu@ITAA

Actu@ITAA

Heeft uw kantoor een website of Facebookpagina? Dan moet u er bepaalde informatie verplicht op vermelden. Een onderneming, zoals een boekhoud- of accountantskantoor, kan vandaag niet meer zonder zijn eigen website of Facebookpagina. Zo kan de consument, leverancier of overheid haar online vinden. Maar heel wat ondernemingen weten niet dat hun website een aantal verplichte zaken moet vermelden, ook al verkopen ze geen producten of diensten via hun website. In 2017 controleerde de FOD Economie 2 240 websites van bedrijven en in meer dan een derde van de gevallen was de verplichte informatie onvolledig of niet aanwezig. Het gaat nochtans om informatie die klanten helpt om een onderneming te identificeren en is daarom belangrijk voor het vertrouwen van klanten in de website van de onderneming.

Meer info over welke informatie minstens op uw website moet vermeld worden, vindt u via deze QR-code.

Houd de cash bij Mutaties in liquide middelen in contanten dienen nauwkeurig bijgehouden te worden in de boeken. De volledige en getrouwe inschrijving ervan ligt in de eerste plaats bij de cliënt zelf, maar het is de taak van de accountant om zijn cliënten

4

afdoende te wijzen op deze plicht en hen te informeren hoe de inschrijving ervan correct wordt uitgevoerd. De Raad diende recentelijk een lid te vermanen omdat deze de boekhouding verzorgde van een restaurant zonder dat deze laatste een kasboek bijhield. In een ander dossier werd een lid vermaand omdat het bij zijn cliënt niet aandrong op het bijhouden van een dagontvangstenboek vanaf het moment dat deze zich niet meer kon beroepen op het forfaitair systeem zoals voorzien in de btw-wetgeving. De boekhouding moet volledig zijn. Zij omvat met andere woorden alle verrichtingen en andere boekhoudbestanddelen. Een boekhouding kan immers pas betrouwbare informatie verstrekken indien alle gegevens correct zijn overgedragen en alle ontvangen gegevens correct zijn opgenomen in de boekhouding (CBN-advies 174/1 – beginselen van een regelmatige boekhouding). Elke verrichting moet zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde ingeschreven worden in een dagboek. Dus ook de mutaties in contanten welke in bepaalde sectoren legio zijn. Ook bij een vereenvoudigde boekhouding voorziet artikel III.85 WER in de vereiste inschrijving in het financieel dagboek met betrekking tot "de mutaties in de liquide middelen in contanten of op rekening, met omschrijving van de verrichtingen en afzonderlijke vermelding van onttrekkingen van gelden anders dan ten behoeve van hun bedrijf, alsmede de dagelijkse saldi in contanten." Mutaties in contanten dienen te worden ingeschreven in de dagboeken, zelfs voor ondernemingen die overeenkomstig artikel 21bis, eerste lid, van het KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling over de voldoening van de


Stéphane De Bremaeker

©iStockphoto/Byrnison

belasting over de toegevoegde waarde beschikken over een geregistreerd kassasysteem. Ook de btw-wetgeving verplicht de belastingplichtige een dagboek van ontvangsten bij te houden met betrekking tot handelingen waarvoor deze geen factuur dient uit te schrijven en waarvoor geen factuur werd uitgeschreven. Het totale bedrag van de dagontvangsten dient van dag tot dag ingeschreven te worden. Dat betekent dus niet alleen contante ontvangsten, maar ook ontvangsten via de bankrekening. Dit dagboek van ontvangsten inzake de btw-wetgeving kan worden gecombineerd met de dagboeken zoals voorzien in de boekhoudwetgeving. Deze boeken dienen zich op de bedrijfszetel te bevinden. Aangezien dit bovendien vaak gaat om dagelijkse verrichtingen, rust een getrouwe en volledige inschrijving in de eerste plaats op de belastingplichtige. De accountant dient derhalve de belastingplichtige te wijzen op de noodzaak om aan deze verplichtingen tegemoet te komen en te informeren omtrent de wijze waarop deze mutaties in de liquide middelen in contanten correct worden opgenomen in de dagboeken. Naar een nieuwe neerleggingsprocedure bij de griffie: economische beroepen en ondernemingsrechtbanken verenigd voor ondernemerschap en tegen fraude Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) en de vertegenwoordigers van de Brusselse Franstalige ondernemingsrechtbank zijn onlangs bijeengekomen om een nieuwe procedure overeen te komen voor de neerlegging van akten en statuten van vennootAccountancy&Tax – nr. 4 / 2019

©iStockphoto/AndreyPopov

schappen bij de griffie. Zodra de nieuwe procedure is afgerond is het de bedoeling dat ze in alle ondernemingsrechtbanken van het land – dus ook de Nederlandstalige – zal worden toegepast. De voorzitter van de Brusselse Franstalige ondernemingsrechtbank en de instituten voor de economische beroepen hebben de gemeenschappelijke ambitie om een einde te maken aan de gesel van spookbedrijven en interventies van stromannen. Daarom is het noodzakelijk om de neerleggingsprocedure aan te passen. De instituten zullen erover waken dat de nieuwe procedure dit doel bereikt zonder het ongewenste effect van een toename van de administratieve lasten voor bedrijven en economische beroepsbeoefenaars die te goeder trouw handelen. Nieuw FAQ's over de opdrachtbrief Artikel 28, lid 1 van de wet van 22 april 1999, dat de verplichting tot opstelling van een opdrachtbrief oplegt, is van kracht sinds 21 september 2017. Dat leidde in het verleden tot heel wat praktische vragen. Intussen heeft de juridische dienst van het IAB een hele reeks FAQ's uitgewerkt in verband met de opdrachtbrief.

Scan deze QR-code in voor meer informatie over de opdrachtbrief.

5


Interview

"Elke regering belooft om de administratieve belasting te verminderen, maar dikwijls ontbreekt het aan concrete suggesties uit het werkveld. Daarom is de Vlaamse regering bereid in dialoog te gaan met het ITAA" Op regionaal niveau werd in alle drie de gewesten een akkoord gevonden en bijgevolg een regering gevormd. Omdat heel wat bevoegdheden van de gewesten een rechtstreekse impact hebben op de beroepsuitoefening hebben we elk regeerakkoord uitgespit. Administratieve belasting verminderen, de hand reiken aan de economische beroepsbeoefenaars, regionale belastingen ... Elke regering maakt mooie beloftes. Accountancy & Tax klopte aan bij Vlaams minister-president Jan Jambon voor meer toelichting over het Vlaamse regeerakkoord. We zijn verheugd in het regeerakkoord te lezen dat de regering de hand uitsteekt naar de economische beroepsbeoefenaars. Als Instituut wensen we u te danken voor deze uitgestoken hand: wij pleiten immers ook voor een sterke band tussen ondernemingen, overheden en economische beroepen ten goede van onze samenleving. Wat is uw visie op de maatschappelijke rol van onze professionals? Jan Jambon: "Ons beleid moet zo veel mogelijk op maat zijn van de ondernemers. Het is echter niet altijd evident om bij het technisch uitwerken of optimaliseren van maatregelen en procedures aan te voelen wat de werkelijke impact is, of welke mogelijke inefficiĂŤnties of obstakels opduiken. Daarom lieten we expliciet in het regeerakkoord opnemen dat we de band tussen de overheid en de economische vrije beroepen willen versterken. Niet alleen omwille van hun prominente rol in de verspreiding van overheidsinformatie, voor mij is ook de terugkoppeling naar de overheid van uitdagingen die zij ondervinden, zeker specifiek in de materies waar de accountants en de belastingadviseurs mee bezig zijn, essentieel. Wij staan ten dienste van de maatschappij, dus moeten we gebruikmaken van elke manier waarop we voeling kunnen krijgen met alle actoren die een rol spelen in ons Vlaams economisch weefsel."

6

De enorme administratieve last leidt bij een groot aantal economische beroepsbeoefenaars tot frustraties. Die maakt ons beroep immers bijzonder moeilijk en onoverzichtelijk en verhoogt de factuur voor onze cliĂŤnten, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. We zijn dan ook heel blij te lezen dat administratieve vereenvoudiging centraal staat in het regeerakkoord. Kan u ons enkele concrete maatregelen geven die u zich vooropstelt? Jan Jambon: "Het begint bij de dienstverlening vanuit de overheid zelf. Die moet vertrekken vanuit vertrouwen in de ondernemer. De toegang ertoe moet daarenboven eenvoudig en laagdrempelig zijn. Steunmaatregelen moeten automatisch toegekend worden waar mogelijk en op basis van de beschikbare data. Wanneer het eenvoudiger en wenselijk is, moet zoveel mogelijk digitaal kunnen worden afgehandeld. Het only-onceprincipe moet nu echt gehanteerd worden. Maar ook het e-loket voor ondernemers zal verder uitgebouwd worden, met een maximale meerwaarde van datagebruik. En natuurlijk willen we in het algemeen gewoon de administratieve belasting voor bedrijven verminderen. Welnu, ik hoor u uiteraard al denken dat elke nieuwe regering dit belooft. Ik moet eerlijk toegeven dat we vaak ondervinden dat er algemeen


Jan Jambon

© Kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon

Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

7


Interview

"Ondernemers mogen geen tijd verliezen met paperassen waarmee ze van de ene overheid naar de andere moeten lopen. Data moet vlotter kunnen doorstromen over alle overheidsinstanties heen. Aan de hand van een no-wrong-doorprincipe willen we dat in de hand werken"

veel verzuchtingen zijn over dit onderwerp, maar het dikwijls ontbreekt aan concrete suggesties vanuit het veld, zeker op Vlaams niveau. Zowel ikzelf als de leden van mijn regering gaan hierover alleszins graag in dialoog, zowel met uw Instituut als bijvoorbeeld met de werkgeversfederaties." Als er administratief eenvoudige regelgeving wordt uitgevaardigd, is er geen administratieve vereenvoudiging nodig. Economische beroepsbeoefenaars voelen dagelijks de gevolgen van overdreven administratieve lasten in de praktijk en zijn dan ook de partner bij uitstek om te evalueren of toekomstige regelgeving al dan niet gepaard gaat met overdreven rompslomp. Maar dit is alleen mogelijk door voorafgaand overleg tussen de overheid en de beroepsbeoefenaars. Bent u het hiermee eens? Jan Jambon: "Absoluut. Ik dring er dan ook op aan dat die toets zo veel mogelijk proactief zal gemaakt worden." Ondernemers en economische beroepen zijn geconfronteerd met steeds meer digitale diensten, van steeds meer overheden. Dat heeft tot gevolg dat het only-onceprincipe in realiteit onbestaande is. Het voornemen om het e-loket uit te bouwen tot een unieke toegangspoort tot de Vlaamse dienstverlening en ondersteuning aan ondernemers, is dan

8

ook een bijzonder goede zaak, zeker als het gesteund is op het principe van eenmalige aanmelding. Kan u ons wat meer informatie geven over hoe dit zal verwezenlijkt worden? Jan Jambon: "Deze regering gaat voluit voor 'Digitaal Eerst'. Ondernemers mogen geen tijd verliezen met paperassen waarmee ze van de ene overheid naar de andere moeten lopen. Zeker in een digitaal tijdperk moet data vlot kunnen doorstromen binnen de overheid en moeten we het zo gemakkelijk mogelijk maken voor de ondernemers. Daarom zetten we als regering zo hard in op de uitbouw van het e-loket voor ondernemers volgens het 'no-wrong-doorprincipe'. No wrong door wil zeggen dat als je op een Vlaamse site aanmeldt, je een zo volledig mogelijk overzicht van lopende dossiers of het resultaat van een dossier te zien krijgt voor jouw onderneming. En als je op een website van een gemeente aanmeldt, dan zie je hetzelfde overzicht. We draaien het principe om dat de ondernemer zich moet afvragen bij welke overheid hij moet aankloppen, maar dat de overheid haar gegevens toont waar de ondernemer ook aanmeldt. Uiteraard met eenmalig aanmelden. We gaan trouwens hetzelfde doen voor burgers. De uitbouw van het e-loket voor ondernemers volgens dit no-wrong-doorprincipe is dĂŠ prioriteit van deze regering en zal getrokken worden door VLAIO. Daarvoor zal die samenwerkingen faciliteren over Vlaamse en lokale overheden heen."


Jan Jambon

© Anne Decnock

Om de ondernemers te ondersteunen, heeft het Instituut aan elke ondernemer een elektronische factuurbrievenbus gegeven, genaamd Unified by Invoicing. Zo gaan ondernemers en accountants-belastingadviseurs samen de digitale maatschappij in. Zijn er initiatieven van de Vlaamse overheid die dergelijke samenwerkingen ondersteunen? Jan Jambon: "We zien heel wat initiatieven in de markt en in sectorfederaties die hetzelfde doel nastreven als de regering: ondernemers een state-of-the-artdienstverlening aanbieden door voluit gebruik te maken van de mogelijkheden van de digitalisering. We moeten dat als overheid steunen en faciliteren. Ik geloof sterk in een samenwerking tussen de overheid en de private sector waarbij ook de overheid volop deelneemt aan dat ecosysteem door data te delen, door samenwerkingen te faciliteren en drempels weg te nemen. Een voorbeeld: vandaag moet een ondernemer nog vaak documenten delen zoals vergunningen, bankwaarborgen, verzekeringsattesten enzovoort. Nu gebeurt dit door de documenten op te sturen en heeft de ondernemer geen controle meer over wie precies toegang heeft tot deze documenten. In dat verband werken we aan het Validataproject, waarbij we het delen van data tussen bedrijven en tussen bedrijf en overheid gaan verbeteren. Validata geeft de controle terug aan de ondernemer die altijd kan zien wie toegang heeft tot welke geAccountancy&Tax – nr. 4 / 2019

gevens. Het platform kan ook bevestigen dat de gegevens die gedeeld worden, betrouwbaar zijn, wat niet onbelangrijk is bij dat soort informatie, denk bijvoorbeeld aan een vergunning die verlopen is of een attest dat niet meer geldig is. Zo gaan 'once only', het één keer delen van informatie, hand in hand met het idee dat de ondernemer zelf beslist wie welke informatie over het bedrijf kan zien." U streeft naar een gezonde, slanke maar krachtige overheid en legt ook de nadruk op meer (financiële) transparantie, bijvoorbeeld bij de zorg- en welzijnsactoren en de energieen wateroperatoren. Ziet u hierbij een rol weggelegd voor de economische beroepsbeoefenaars? Jan Jambon: "Een evolutie naar een prestatiegerichte overheid is mijns inziens logisch en noodzakelijk. Dat is ook wat de burger van ons verwacht: dat onze middelen gericht en doelmatig worden ingezet en dat het 'rendement' – wat uiteraard zeker niet altijd cijfermatige of financiële parameters betreft – meetbaar is. Dat vergt in bepaalde sectoren een professionalisering die er vandaag nog te weinig is, maar uiteindelijk alle partijen ten goede zal komen. Om al die actoren wegwijs te maken in het financiële, administratieve en fiscale veld, alsook om die meetbaarheid te operationaliseren, voel ik de noodzaak aan een degelijke begeleiding van professionals."

9


Interview

©David Plas

10


Rudi Vervoort

"Administratieve vereenvoudiging is een permanent, horizontaal aandachtspunt, een doelstelling die we moeten nastreven in het totale beleid dat we voeren" Op regionaal niveau werd in alle drie de gewesten een akkoord gevonden en bijgevolg een regering gevormd. Omdat heel wat bevoegdheden van de gewesten een rechtstreekse impact hebben op de beroepsuitoefening hebben we elk regeerakkoord uitgespit. Administratieve belasting verminderen, de hand reiken aan de economische beroepsbeoefenaars, regionale belastingen ... Elke regering maakt mooie beloftes. Accountancy & Tax klopte aan bij minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, voor meer toelichting over het Brusselse regeerakkoord. Wij zijn verheugd te zien dat het regeerakkoord voorziet in steun voor een duurzame economische dynamiek. Welke rol kunnen economische beroepsbeoefenaars daar volgens u in spelen? Kunnen zij ook bijdragen aan duurzaam werk? Rudi Vervoort: "Door ondernemingen te adviseren kunnen de economische beroepsbeoefenaars uiteraard een belangrijke rol spelen. De beroepsbeoefenaars kunnen de maatregelen die wij invoeren ter ondersteuning van de economische transitie onder de aandacht brengen en de Brusselse ondernemingen ervan laten profiteren, zowel op het vlak van milieu als op het gebied van duurzame werkgelegenheid. Ik denk dan in het bijzonder aan de invoering van de alliantie 'Werkgelegenheid-Leefmilieu-Financiën', die alle spelers uit het bedrijfsleven zal samenbrengen rond onze ambitieuze doelstellingen met betrekking tot een duurzame vernieuwing van de Brusselse gebouwen, maar ook aan het toekomstige beleid inzake het betaald educatief verlof. Dat zal worden hervormd om er een instrument van permanente vorming van te maken dat essentieel is in de context van de veranderende arbeidsmarkt, of aan de steun voor acties die het beroeps- en Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

privéleven met elkaar verzoenen (kinderopvang, gratis diensten voor bepaalde categorieën van werknemers, hulpprogramma voor werk/woongelegenheid enzovoort)." Met het oog op beperking van de administratieve lasten, zou voor ondernemers één mandaat voor alle federale en gefederaliseerde instanties ideaal zijn. Is er enige coördinatie gepland tussen de verschillende instanties? Rudi Vervoort: "Bij de uitoefening van de geregionaliseerde fiscale bevoegdheden proberen we de burgers en de ondernemingen het leven gemakkelijker te maken door nieuwe formaliteiten en nieuwe procedures zoveel mogelijk te vermijden. Wat het fiscaal mandaat betreft denk ik niet dat de eerstelijnsbevoegdheid bij de gewesten ligt, maar we zijn hoe dan ook bereid om elk voorstel in die zin te bekijken." Als er administratief eenvoudige regelgeving wordt uitgevaardigd, is er geen administratieve vereenvoudiging nodig. Economische beroepsbeoefenaars voelen dagelijks de gevolgen van overdreven administratieve lasten in de praktijk en zijn dan ook de partner bij uitstek om te evalu-

11


Interview

"Accountants-belastingadviseurs kunnen de maatregelen die wij invoeren ter ondersteuning van de economische transitie onder de aandacht brengen en de Brusselse ondernemingen ervan te laten profiteren"

eren of toekomstige regelgeving al dan niet gepaard gaat met overdreven rompslomp. Maar dit is alleen mogelijk door voorafgaand overleg tussen de overheid en de beroepsbeoefenaars. Bent u het daarmee eens? Rudi Vervoort: "Het is van essentieel belang om een cultuur van dialoog tussen de overheid en de privĂŠsector te bevorderen. De Brusselse regering zal de Strategie Go4Brussels 2025 verlengen tot 2030 vanuit hetzelfde streven om onze strategische doelstellingen op socio-economisch vlak te verwezenlijken in overleg en in samenwerking met de sociale partners. De voortzetting van de Small Business Act (SBA) om ervoor te zorgen dat nieuwe bedrijven naar Brussel komen en er blijven maakt deel uit van die doelstellingen. Het verminderen van de administratieve lasten en de bureaucratische rompslomp blijft in dat verband een prioriteit. Ook wordt bijzondere aandacht geschonken aan maatregelen die kleine ondernemingen in staat stellen om zich te ontwikkelen." Het Brusselse meerderheidsakkoord bevat weinig fiscale maatregelen. Naast het gebruik van de verkeersbelasting om een ecologische omwenteling teweeg te brengen en tot huisvesting zijn er nauwelijks maatregelen terug te vinden. Is het een bewuste keuze om geen ingewikkelde nieuwe regels in te voeren? Zijn de aangekondigde maatregelen genomen in overleg met de andere beleidsniveaus? Rudi Vervoort: "De belastingmaatregelen in het meerderheidsakkoord zijn inderdaad toegespitst op de voertuigenbelasting en de vastgoedbelasting. Deze twee onderdelen zullen uiteraard worden gekoppeld aan de belangrijkste pijlers van

12

het akkoord: de garantie op toegang tot huisvesting tegen een betaalbare prijs en de verbetering van de mobiliteit in Brussel. Om het ondernemingsklimaat te bevorderen, is in de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering voorzien in een harmonisering en indien mogelijk een verlaging van de bedrijfsbelastingen op gewestelijk en gemeentelijk niveau in het kader van een fiscaal pact. Wij willen ook beter samenwerken met de andere gewesten en beleidsniveaus (federaal en lokaal) zodat de ondernemingsgerichte initiatieven meer samenhang en een sterkere wisselwerking vertonen. Wat de maatregelen met betrekking tot de verkeersbelasting betreft, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uiteraard graag overleggen met de andere gewesten. Gezien de centrale ligging in het land is het in ieders belang dat het mobiliteitsbeleid wordt gecoĂśrdineerd om de luchtkwaliteit te verbeteren, het vervoersaanbod binnen het gewest te vergroten, de verkeerscongestie te verminderen en het autogebruik te beperken ten gunste van andere vervoerswijzen in en rond Brussel." Om ondernemers te helpen bij de digitale transitie hebben we het initiatief Unified by Invoicing opgezet. Daarmee kunnen al onze leden hun cliĂŤnten gratis een tool voor elektronische facturatie aanbieden: een soort digitale postbus voor facturen. In samenwerking met de notarissen hebben we ook een elektronisch aandelenregister gelanceerd, eStox. Zijn er gewestelijke initiatieven die deze tools zouden kunnen ondersteunen? Rudi Vervoort: "Tijdens de vorige zittingsperiode hebben we


Rudi Vervoort

"Het verminderen van de administratieve lasten en de bureaucratische rompslomp blijft in dat verband een prioriteit"

©David Plas

Easy Brussels opgezet, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging. Het agentschap heeft bijvoorbeeld het platform e-Procurement ontwikkeld om overheidsopdrachten van de gewestelijke overheden online te plaatsen. Dat platform vergroot de transparantie van die overheidsopdrachten en vergemakkelijkt de procedure voor de inschrijvende ondernemingen. Om de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen, heeft Easy Brussels ook het Mercurius-platform voor elektronische facturatie opgezet. Bovendien heeft het Agentschap de gewestelijke diensten gewezen op het only-onceprincipe dat voorkomt dat overheidsdiensten burgers en ondernemingen opnieuw om informatie verzoeken waarover zij reeds beschikken. Mijn regering zal een nieuw administratief vereenvoudigingsplan voor de periode 2020-2025 opstellen om de procedures te vereenvoudigen, in te zetten op dematerialisering, de termijnen voor de behandeling van de dossiers in te korten, informatie vlot toegankelijk te maken en de administratiekosten te verminderen. Ook zijn we van plan om op verschillende gebieden unieke loketten in te richten (online en fysiek) die de toegang tot informatie moeten vergemakkelijken. Administratieve vereenvoudiging is een permanent en horizontaal aandachtspunt, een doelstelling die we moeten nastreven in het totale beleid dat we voeren. Ik besef maar al te goed dat bureaucratie een grote rem zet op het ondernemerschap en op de economische dynamiek en dat we er alles aan moeten doen om de nodige formaliteiten tot een minimum te beperken. Ik wil er tot slot op wijzen dat we in 2018 hub.brussels hebben opgezet, het nieuwe Brussels Agentschap voor de OnderAccountancy&Tax – nr. 4 / 2019

steuning van het Bedrijfsleven. Met het oog op overzichtelijkheid en administratieve vereenvoudiging is dat agentschap, dat de ondersteuningsinstrumenten van de overheid samenbrengt in een enkele structuur en onder het unieke nummer 1819, uitgegroeid tot het aanspreekpunt waar de Brusselse ondernemers en handelaars terechtkunnen voor informatie over en ondersteuning bij al hun projecten, ook in het kader van de digitale transitie. Om zijn taken uit te voeren is hub.brussels steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden met de bedrijfswereld in zijn geheel." Het akkoord moet het vertrouwen in en de transparantie van de lokale overheden verzekeren. Denkt u dat vrije beroepen die onderworpen zijn aan een strikte deontologie, zoals accountants-belastingadviseurs, dat vertrouwen kunnen versterken, bijvoorbeeld op het niveau van de jaarrekeningen van bepaalde (semi-)overheidsinstellingen? Rudi Vervoort: "Het gewest staat in voor het financiële toezicht op de lokale overheden. Dat betekent dat het zowel toeziet op de bescherming van het algemeen belang als op de naleving van de wet, en dan met name de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding van die lokale overheden. Deze controle vindt achteraf plaats, met inachtneming van de autonome beslissingsbevoegdheid van de betrokken instellingen. Niets belet de lokale overheden om, indien zij de transparantie en het vertrouwen van de bevolking in hun financiële beslissingen willen vergroten, externe deskundigen in te schakelen bij de voltooiing van de jaarrekeningen, dus alvorens het gewestelijke toezicht wordt uitgeoefend."

13


Samen klaar voor morgen. De juridische en fiscale wereld evolueert razendsnel. De digitalisering, de toenemende regulering en de steeds beter geïnformeerde en veeleisendere klanten stellen u voor belangrijke uitdagingen. Om u daarbij nog beter te ondersteunen, slaan Larcier, Indicator, Intersentia en Bruylant de handen in elkaar. Deze uitgeverijen zijn absolute referenties in alle juridische en fiscale deelgebieden: ze richten zich elk tot hun eigen doelgroep, gaande van academici over juridische, fiscale en boekhoudkundige professionals tot bedrijfsleiders en zelfstandigen. Vanaf nu vormen wij samen één bedrijf en één kennispartner die u ondersteunt in uw dagelijkse praktijk, vandaag en morgen.

Ontdek onze nieuwe visie op www.indicator-larcier.be/samen

LARCIER | INDICATOR | INTERSENTIA | BRUYLANT


Interview

Willy Borsus

"Het is mijn voornemen om van administratieve vereenvoudiging een prioriteit te maken omdat dit van cruciaal belang is voor onze bedrijven" Op regionaal niveau werd in alle drie de gewesten een akkoord gevonden en bijgevolg een regering gevormd. Omdat heel wat bevoegdheden van de gewesten een rechtstreekse impact hebben op de beroepsuitoefening hebben we elk regeerakkoord uitgespit. Administratieve belasting verminderen, de hand reiken aan de economische beroepsbeoefenaars, regionale belastingen ... Elke regering maakt mooie beloftes. Accountancy & Tax klopte aan bij Waals minister van Economie Willy Borsus voor meer toelichting over het Waalse regeerakkoord. Wij zijn verheugd te zien dat het regeerakkoord voorziet in steun voor een duurzame economische dynamiek. Welke rol kunnen economische beroepsbeoefenaars daar volgens u in spelen? Kunnen zij ook bijdragen aan duurzaam werk? Willy Borsus: "Ik ben ervan overtuigd dat de uitdagingen op het vlak van milieu iedereen aanbelangen en dat ieder van ons zowel privé als vanuit professioneel oogpunt zijn steentje kan bijdragen aan de collectieve inspanningen. Het is duidelijk dat de circulaire economie, de recyclingindustrie en de nieuwe productiemethodes voor energie een heel nieuw soort economische activiteit zullen genereren en dat bedrijven die actief zijn in deze sectoren zullen moeten ondersteund worden door de vrije beroepen, de cijferberoepen enzovoort. Het behoud van onze planeet is echt een zaak van ons allemaal!" Een van de grootste frustraties van de economische vrije beroepen zijn de toenemende administratieve lasten. Dat maakt ons beroep bijzonder moeilijk en leidt tot hogere facturen voor onze klanten, of dat nu natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. In tegenstelling tot de andere gewesten is vereenvoudiging geen doel op zich in het Waalse akkoord. Waarom is dit thema hier afwezig? Willy Borsus: "U zult bij het lezen van de GBV duidelijk kunnen vaststellen dat vereenvoudiging als een rode draad door alle hoofdstukken loopt. Het is mijn voornemen om van administratieve vereenvoudiging een prioriteit te maken omdat dit van cruciaal belang is voor onze bedrijven. Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

We willen dat de overheidsdiensten en de structuren voor de begeleiding van bedrijven een 'business-friendly'-aanpak hanteren door de procedures en dienstverlening aan de bedrijven te vereenvoudigen en hun administratieve last te verminderen." Een voorbeeld van de last voor onze beroepsbeoefenaars is de verplichting dat zij niet alleen een opdrachtbrief voor de klant moeten opstellen, maar hem ook om een elektronisch mandaat moeten vragen om aan de meeste fiscale verplichtingen te kunnen voldoen. Wij vragen met aandrang dat beroepsbeoefenaars die al een ondertekende opdrachtbrief hebben een mandaat kunnen aanmaken voor alle bestaande en toekomstige fiscale vorderingen die noodzakelijk zijn voor hun opdracht. We vragen met andere woorden om een 'uniek fiscaal mandaat'. Bent u daarvoor te vinden? Willy Borsus: "Het opstellen van de opdrachtbrief zal nog steeds noodzakelijk zijn, aangezien deze het 'contract' vormt tussen het mandaat en de mandataris. Het uniek fiscaal mandaat zal toelaten om slechts één keer toegang te vragen 'voor rekening van' en om op die manier zijn volledige fiscaliteit te beheren, waar momenteel sprake is van één mandaat per toegang. De IT-toepassingen moeten voorzien worden van een unieke toegangspoort om het leven van de cijferberoepen te vereenvoudigen. Uiteraard zijn wij hier voorstander van en maakt dit deel uit van de IT-ontwikkelingen van de persoonlijke digitale ruimte voor elke Waalse burger.

15


Interview

"We zijn voorstander van de vereenvoudiging van de procedures, voor zowel de burgers als de overheid. Het uniek fiscaal mandaat is een manier om dat te realiseren"

We gaan zoveel mogelijk gebruikmaken van de bestaande FAS-authenticaties (Federal Authentication Service), waarmee personen kunnen geauthenticeerd worden zodat ze toegang kunnen krijgen tot beveiligde online overheidstoepassingen. Kortom, we zijn voorstander van de vereenvoudiging van de procedures, voor zowel de burgers als de overheid. Het uniek fiscaal mandaat is een manier om dat te realiseren." Zullen de online fiscale tools die het Waals Gewest gaat ontwikkelen rekening houden met de bestaande fiscale mandaten? Dat om te vermijden dat een bedrijf genoodzaakt is om meermaals een fiscaal mandaat te verlenen. Willy Borsus: "Dankzij de overname van de dienst onroerende voorheffing zal een nieuwe manier toegepast worden om IT-tools inzake fiscaliteit te ontwikkelen (dit systeem gaat van start in 2021). Deze overname wordt immers benut om een reeks algemene applicaties te ontwikkelen die op termijn multitax mogelijk zullen maken. Het uniek fiscaal mandaat wordt bijgevolg een logische stap. Wij volgen dit met bijzondere aandacht. Indien fiscale mandaten reeds elektronisch actief zijn, is het immers logisch om van dit soort bestaande informatie gebruik te maken. De only-oncedoelstelling moet zoveel mogelijk gerespecteerd worden, ondanks eventuele IT-beperkingen tijdens de ontwikkeling."

16

De beste manier om administratieve lasten te voorkomen, is eenvoudige regelgeving in te voeren. De economische beroepsbeoefenaars worden elke dag opnieuw met de administratieve lasten geconfronteerd in de praktijk en zijn dus de ideale partner om te beoordelen of nieuwe regelgeving al dan niet gepaard gaat met buitensporige lasten. Een dergelijke beoordeling is maar mogelijk als er een gezond overleg bestaat tussen de regering en de sector. Er is volgens ons bijvoorbeeld een rol voor de sector weggelegd in de 'KMO-test' vermeld in de GBV. Wat denkt u daarvan? Willy Borsus: "Het overleg tussen de actoren is inderdaad een belangrijk element in het bepalen maar ook in het uitvoeren van het beleid. Daarom worden de actoren voor wie de regelgeving geldt vooraf geraadpleegd. Ik ben voorstander van een directe, concrete en efficiĂŤnte dialoog. Ik sta open voor uw input." Ondernemers en economische beroepsbeoefenaars worden geconfronteerd met steeds meer digitale diensten van steeds meer overheidsinstanties, waardoor het only-oncebeginsel vaak dode letter blijft. De unieke loketten zoals de dienst 1890 en het voornemen om de verschillende diensten meer toegankelijk te maken dankzij de ontwikkeling van virtuele loketten zijn dus bijzonder welkom. Kunt u ons wat concretere informatie geven over de geplande vereenvoudigingsmaatregelen voor ondernemingen? Willy Borsus: "De GBV voorziet een versterking van het recent


Willy Borsus

Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

17


Interview

Willy Borsus

"Ons uiteindelijke streefdoel is het creĂŤren van een uniek portaal en te komen tot een volledige, gedigitaliseerde traceerbaarheid van de dossiers, maar ook tot een labeling van de authentieke Waalse gegevens"

ingevoerde uniek loket 1890 en een versnelde administratieve vereenvoudiging om het only-oncebeginsel maximaal toe te passen. Ons uiteindelijke streefdoel is het creĂŤren van een uniek portaal en te komen tot een volledige, gedigitaliseerde traceerbaarheid van de dossiers, maar ook tot een labeling van de authentieke Waalse gegevens. Een andere sterke maatregel die we, waar juridisch mogelijk, zullen invoeren is de bepaling van een uiterste datum in de procedures." Om ondernemers te helpen bij de digitale transitie hebben we het initiatief Unified by Invoicing opgezet. Daarmee kunnen al onze leden hun klanten gratis een tool voor elektronische facturatie aanbieden: een soort digitale postbus voor facturen met de naam Billtobox. In samenwerking met de notarissen hebben we ook een elektronisch aandelenregister gelanceerd, eStox. Zijn er gewestelijke initiatieven die deze tools, die ondernemers en economische beroepsbeoefenaars moeten begeleiden in de digitale transitie, zouden kunnen ondersteunen? Willy Borsus: "De overstap naar elektronische facturatie vormt een belangrijke uitdaging voor onze bedrijven. Om dat mogelijk te maken, werd op 16 april 2019 de wet van 7 april 2019 gepubliceerd tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/55/EU betreffende de verplichte aanvaarding van elektronische facturen door de Europese lidstaten.

18

Het doel van het Waals Gewest is wel degelijk om de bedrijven te ondersteunen tijdens hun digitaliseringsproces. De bewustmaking van de cijferberoepen en van de bedrijven in het bijzonder is van cruciaal belang. Daarom heeft Digital Wallonia samen met verschillende partners een bewustmakingsprogramma ontwikkeld aan de hand van een reeks evenementen gericht op deze beide doelgroepen. Bovendien komen de cheques 'digitale rijpheid' voortaan in aanmerking voor de bedrijvencheques, met een tegemoetkoming van 75 %. Het was daarnaast belangrijk dat alle tools werden ontwikkeld volgens dezelfde standaard om interoperabiliteit van deze tools mogelijk te maken, en zo de verschillende beroepen met elkaar in verbinding te stellen. De digitale transformatie zal zo significante mogelijkheden met zich meebrengen voor deze beroepen." Het regeringsakkoord wil het vertrouwen in, en de transparantie van de lokale overheden waarborgen. Denkt u dat onafhankelijke beroepsbeoefenaars die onderworpen zijn aan een strikte deontologie, zoals accountants, dat vertrouwen kunnen versterken, bijvoorbeeld op het niveau van de jaarrekeningen van bepaalde (semi-)overheidsinstellingen? Willy Borsus: "Ik ben uiteraard bereid om te luisteren naar de sectoren en naar elk organisme dat wil bijdragen aan de doelstellingen op het vlak van transparantie en goed bestuur die we samen met onze collega's van de regering hebben vastgelegd."


IAB in beeld

ITAA-events

Studiedag ITAA: 'Uw cliënt en de fiscus' Op 8 november 2019 hebben het IAB en het BIBF samen – als nieuw gefuseerd Instituut (ITAA) – voor het eerst een studiedag over fiscaliteit georganiseerd en meer bepaald over de interactie tussen de fiscale administratie, de economische beroepen en hun cliënten. Tijdens dat evenement, waar de 750 ingeschreven leden reikhalzend naar hadden uitgekeken, gaf de heer Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, zijn visie over het nieuwe Instituut dat dichter bij zijn leden wil staan. Om een wederzijdse vertrouwensrelatie op te bouwen, wil het ITAA al zijn leden een luisterend oor bieden en hen bijstaan om zich nog beter van hun taken te kunnen kwijten. Het nieuwe Instituut, waarin het IAB en het BIBF hun krachten bundelen om op die manier meer inspraak te krijgen en zwaarder te kunnen doorwegen, stelt zich tot doel tegenover derden de belangen van al zijn leden te verdedigen op het vlak van administratieve vereenvoudiging, beroepsgeheim, waardering van het beroep enzovoort. Op die manier hopen we de leemte te vullen die er momenteel bestaat. Het IAB had voor deze studiedag sprekers uitgenodigd die al even gedreven als ervaren zijn. Zij hadden het over de ontwikkelingen in hun specialisatiedomein. Hieronder sommen we kort op waarover elke spreker een uiteenzetting heeft gehouden. Een gedetailleerd verslag van alle uiteenzettingen vindt u op de blog van het Instituut. · Jan Verhoeye (voorzitter van de CBN) spitste zich toe op twee tools die nuttig kunnen zijn voor de rechtszekerheid van klantendossiers en voor de kwaliteit van de jaarrekeningen: de boekhoudkundige ruling en het recht op het rechtzetten van een jaarrekening. · Bruno Cardoen (vennoot bij Tiberghien) had het daarna over een essentiële kwestie: hoe kunnen we de rechten van onze cliënten beschermen, van de vraag om inlichtingen en de controle tot de aanslag van de inkomstenbelastingen. · De laatste spreker van de ochtend was Jessica Van Hove Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

· ·

· ·

(advocate bij Tiberghien), die het had over wat er na de belastingheffing gebeurt, met name bij een eventueel bezwaarschrift, een verzoek tot rechtzetting na een beslissing over een bezwaarschrift, een ontheffing van ambtswege enzovoort. Na de lunch nam de heer Filip de Wever (Deputy Director Customer & Partner Relations bij Belfius) ons mee achter de coulissen van een overlijdensdossier. Gonda Schelfhaut (lid van de raad van het ITAA en 20 jaar lang ambtenaar bij de Btw-administratie) deelde vervolgens haar ervaring met ons over het verloop van een btw-controle. Daarbij belichtte ze enkele aandachtspunten voor de economische beroepsbeoefenaar. De volgende spreker, Laurent Tainmont (vennoot bij Lawtax), had het over de procedure die gevolgd moet worden als er geen akkoord bereikt wordt met de Btw-administratie. De heer Roland Rosoux (voormalig directeur van de FOD Financiën) besloot de dag met zijn ervaringen bij de Fiscale Bemiddelingsdienst (FBD) en benadrukte hoe belangrijk het is dat de belastingplichtige een beroep kan doen op die dienst.

Deze heel leerrijke studiedag bood heel wat kansen op interactie met medewerkers van de fiscus en leerde ons wat de juiste reflexen zijn om de belangen van onze klanten beter te verdedigen. Het was tegelijk ook een gezellig evenement waar de deelnemers volop konden netwerken en hun bedenkingen over ons vak en de toekomst ervan met elkaar konden delen.

19


IAB in beeld

20


ITAA-events

Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

21


IAB in beeld

Flashback naar Smart Company Naast een event voor de leden heeft het ITAA ook deelgenomen aan Smart Company, een beurs die ondernemers wil bijstaan bij hun zoektocht naar flexibiliteit, innovatieve tools en doeltreffende werkmethodes. De beurs ging door van 16 tot 17 oktober 2019. Belastingadviseurs, accountants en hun Instituut ten dienste van de ondernemers In volle tax-on-webperiode namen enkele raadsleden van het ITAA alsnog de tijd om hun knowhow en ervaring ten dienste te stellen van ondernemers in het kader van Smart Company, een ondernemersbeurs. Zodoende konden tal van ondernemers betrouwbaar advies krijgen op de ITAA-stand. Overstappen naar digitalisering Smart Company ging dit jaar hand in hand met de beurs ‘Digital First'. Vanzelfsprekend lag de focus van de beurs op de digitalisering en alle bijbehorende uitdagingen: invloed van sociale media, opportuniteiten als gevolg van de automatisering, belang van data, maar ook de overgang van idee naar ondernemen enzovoort. Accountancytools voor ondernemers Behalve ondernemers sensibiliseren over het belang om een accountant onder de arm te nemen als bedrijfsadviseur, werden tijdens de beurs een aantal tools voorgesteld die ITAA-

22

leden ter beschikking kunnen stellen van hun cliĂŤnten. eStox, elektronisch effectenregister De leden van het ITAA hebben samen met de vertegenwoordigers van de Fednot het gemeenschappelijk initiatief eStox voorgesteld: een beveiligd online effectenregister waarmee bedrijven hun aandelen en effecten beter kunnen beheren. Dit register is volledig conform het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarnaast biedt het tal van andere mogelijkheden en toepassingen aan, bijvoorbeeld de automatische registratie in het UBO-register. Unified by Invoicing, e-facturatie voor iedereen Tijdens de beurs werd ook een tweede tool voorgesteld aan de ondernemers: BilltoBox, de elektronische factuurbox die elk ITAA-lid gratis kan aanbieden aan zijn cliĂŤnten. Opzet van dat initiatief is om ondernemers vertrouwd te maken met de automatische facturatiestroom. Bovendien verlicht de tool de arbeid van de economische beroepsbeoefenaars waardoor zij zich meer kunnen toeleggen op hun adviesrol.


ITAA-events

Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

23


DE gebruiksvriendelijkste software voor de berekening, optimalisatie en aangifte van belastingen.

Met Sofisk wordt een belastingaangifte zoveel gemakkelijker:

Auto Optimalisatie: talrijke hulpprogramma’s om de aangifte te optimaliseren en zo nog meer geld te besparen Auto Aangifte: met één druk op de knop stuurt Sofisk de aangifte door naar Biztax en Tax-on-web

Nog meer voordelen... Auto Dossier: de aangifte van vorige jaren onmiddellijk bij de hand Auto Update: wetswijzigingen en andere aanpassingen worden onmiddellijk doorgevoerd Calculator: handige hulpschermen om snel een berekening te maken Verschillende inputmogelijkheden: direct via codes, via het aangifteformulier of via diverse fiches Simulator: simuleer en bewaar een onbeperkt aantal varianten van een aangifte Klantvriendelijke printversie: beknopte of uitgebreide versie in vier talen Gratis helpdesk: inhoudelijke of technische vragen, onze helpdesk is er voor u

Sofisk PLUS

€ 995,00

Larcier en Indicator zijn merken van Lefebvre Sarrut Belgium nv, Hoogstraat 139 - Bus 6, 1000 Brussel, Btw BE 0436.181.878, RPR Brussel.

Auto Controle: alle controles van de FOD Financiën gebeuren automatisch

demoversie te ontvangen, Voor meer inlichtingen of om een 0800 39 067 contacteer onze klantendienst op

www.sofisk.be VLSOFIPS-1909.ADV-IAB


Enquête

Accountancy Barometer

Accountants zijn administratieve rompslomp beu Naar aanleiding van de internationale 'Dag van de Accountant' op 10 november 2019, bracht het ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants), dat ongeveer 15 000 economische beroepsbeoefenaars vertegenwoordigt, het werkveld van zijn leden in kaart middels een bevraging. Daaruit blijkt dat de complexe en steeds wisselende regelgeving en problemen rond digitalisering, veroorzaakt door nietstandvastige overheidsplatformen, onnodige werkdruk creëren. Ook het vinden van ervaren professionals is een bezorgdheid bij de kantoren. We geven een overzicht van de belangrijkste conclusies. Het ITAA hield een bevraging bij 1 400 leden (accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende boekhouder-fiscalisten) uit verschillende regio's. Het merendeel van de respondenten zijn kleine kantoren (84 %). Zo werken 64 % van de respondenten met minder dan 5 personeelsleden en 18 % van de respondenten met minder dan 10 personeelsleden. 53 % van de respondenten zijn eenmanskantoren. "De schreeuw om administratieve vereenvoudiging is een rode draad die terugkomt op elk niveau van de enquête", aldus Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, "We juichen toe dat dit punt is opgenomen in de verschillende regeerakkoorden en staan als experten die precies weten wat gebeurt 'op het veld', klaar om de beleidsmakers te helpen." Administratieve (over)last Met stip op nummer een worden (de complexiteit van) het UBO-register en de antiwitwaswetgeving aangeduid als ingrijpende stoorzenders. Alhoewel digitalisering slechts in een vierde van de gevallen als last wordt aangeduid namen vele respondenten de moeite om toe te lichten dat het frequent falen van diverse overheidsplatformen en de steeds te laat meegedeelde bijkomende uitsteltermijnen een onnodige werkdruk met zich meebrengen. De Belgische autofiscaliteit werd meermaals gehekeld als hilarisch en zou bij buitenlandse collega's als onwaarschijnlijk worden bestempeld. Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

Mogelijke oplossingen De motivatie van de leden om de werking te optimaliseren werd weerspiegeld in de aanbevelingen die ze meegaven in het beantwoorden van de vraag welke zaken volgens hen de administratieve last zouden kunnen verminderen. De resultaten zijn evenwel niet verrassend: · Stabiliteit van de wetgeving. · Regelgeving afgestemd op de realiteit, gekoppeld aan duidelijkere en transparantere wetteksten. · Een uniek fiscaal mandaat, liefst digitaal. · Correcte werking van overheid en haar platformen. · Haalbaardere deadlines. Kortom, de administratieve vereenvoudiging zou daadwerkelijk prioriteit nummer één moeten worden zodat economische beroepsbeoefenaars (die nu al officieel een knelpuntenberoep zijn) niet verder worden afgeschrikt en de concurrentieslagkracht van de ondernemingen wordt gevrijwaard. De toekomst van het beroep Velen betreuren dat de media al te vaak insinueren dat het beroep van 'boekhouder' – zoals de accountants en de belastingadviseurs al te vaak genoemd worden – zal verdwijnen terwijl de bevraging juist duidelijk aantoont dat de ondernemingen nu meer nood hebben aan ondersteuning dan vroeger. De complexiteit van de wetgeving maakt dat de ondernemers steeds

25


Enquête

vaker zaken doorschuiven naar hun vertrouwenspersoon, de accountant of belastingadviseur. Zelfs voor zaken die weinig met de bedrijfsvoering te maken hebben, zoals studiebeurzen of RVA. De economische onzekerheid die door tal van administratieve formaliteiten gecreëerd wordt, maakt een ondersteuning bij investeringsbeslissingen noodzakelijk waardoor de beroepsbeoefenaar als het ware de externe CFO wordt en proactief moet meedenken met de ondernemer. Zijn taak wordt zwaarder, niet alleen administratief maar ook intellectueel. Dat maakt het beroep tegelijk boeiender en uitdagender, maar uiteraard ook veel complexer want de economische beroepsbeoefenaar van morgen zal andere, bijkomende skills nodig hebben. Schaarste bij het aanbod van beroepsbeoefenaars Bijna de helft van de 65 % respondenten die met personeel werkt, heeft openstaande vacatures, nog eens 20 % verwacht binnenkort vacatures te hebben en in een derde van de gevallen binnen de zes maanden. De overige binnen het jaar. De gezochte profielen zijn voor bijna 70 % ervaren professionals, gevolgd door 17 % schoolverlaters. Slechts 2 % zoekt specifiek naar IT-profielen. Oorzaken van de personeelsschaarste Maar liefst 80 % heeft problemen met het invullen van vacatures en duidt hierbij, naast de schaarste in de markt, als voornaamste oorzaken aan: het weinig aantrekkelijke imago van het beroep, het niet gekend zijn van de mogelijkheden

26

Accountancy Barometer

binnen deze carrière, alsook het lage aantal afgestudeerden. Kleinere kantoren voegen hieraan toe dat de concurrentie met het verloningspakket van de grote spelers een grote rol speelt. Tot slot maakt de complexiteit van het beroep dat het niet voor iedereen is weggelegd en dat een groot aantal kiest voor een job in een bedrijf omdat dat minder stresserend is. Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, verduidelijkt: "De sector kent turbulente tijden en de bevraging geeft ons een bijzonder accuraat beeld van wat leeft bij onze beroepsbeoefenaars. Dat wordt extra in de verf gezet door de talrijke aanbevelingen die zij ons meegaven op het einde van de bevraging. De nieuwe uitdagingen, zoals digitalisering, meer vraag om ondersteuning vanuit de bedrijven, toegenomen administratieve druk en steeds wisselende regelgeving, dienen dringend aangepakt te worden. De schaarste op de markt noodzaakt ons om de job van accountant en belastingadviseur te ontdoen van zijn oubollige en niet meer accurate imago. Wij moeten vooral de aantrekkelijkheid, de opportuniteiten én de variatie van de job in de verf zetten. Niet alleen ten aanzien van schoolverlaters, ook scholieren moeten bewust gemaakt worden van de carrièremogelijkheden bij het maken van hun keuze. Daarnaast is het belangrijk om ervaren professionals de weg naar het beroep te laten vinden. De schaarste creëert nieuwe mogelijkheden voor diegenen die een nieuwe wending wensen te geven aan hun carrière. Ook hierin ligt een belangrijke taak weggelegd voor het Instituut." Communicatiedienst van het ITAA


REEKS

HANDBOEK BOEKHOUDEN Deze reeks o.l.v prof. em. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.

VERWACHT FEBRUARI 2020: VIJFDE EDITIE VOLLEDIG AANGEPAST AAN HET NIEUWE WVV!

HANDBOEK BOEKHOUDEN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (inclusief verenigingen en stichtingen)

Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye In dit standaardwerk behandelen de auteurs voor elke rubriek van de jaarrekening alle bepalingen van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering en transacties, aangevuld met de CBN-adviezen. U kunt na lectuur van dit boek conform het Belgische jaarrekeningenrecht een correcte jaarrekening opstellen.

NIEUWE EDITIES IN DEZE REEKS DUBBEL BOEKHOUDEN Vijfde editie

Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye ISBN 978-94-000-1030-7 > VERWACHT IN 2020

BELGISCH BOEKHOUDRECHT

Derde editie - volledig aangepast aan het nieuwe WVV

Erik De Lembre, Marleen Willekens en Liesbet Van de Velde ISBN 978-94-000-1029-1

Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

Bestel online op www.intersentia.be mail@intersentia.be | +32 (0)3 680 15 50


Vennootschapsrecht

Het financieel plan overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen Met ingang van 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. De wet van 23 maart 2019 tot invoering van dit wetboek schrapt onder andere het verplichte minimumkapitaal voor de besloten vennootschap en vervangt dat door de vereiste van een 'toereikend aanvangsvermogen'. In de plaats daarvan werden een aantal compenserende mechanismen ingevoerd om de bescherming van de schuldeisers voldoende te verzekeren. Twee voorbeelden daarvan zijn het versterkte financieel plan en de balans- en liquiditeitstest. In Accountancy & Tax nr. 2/2019 gingen we al dieper in op de versterking van het financieel plan en op de algemene context ervan. In wat volgt bekijken we concreet de door de wet voorgeschreven inhoud van het financieel plan en worden de belangrijkste bepalingen toegelicht. Wat staat er in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen? Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt voortaan op omstandige wijze de inhoud van het financieel plan: "Het financieel plan dient minstens volgende elementen te bevatten: 1° een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid; 2° een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden; 3° een openingsbalans opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden; 4° een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden, opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3; 5° een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting; 6° een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;

28

7° in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan. Bij de opstelling van de geprojecteerde balansen en resultatenrekeningen kan een andere periodiciteit dan deze bedoeld in paragraaf 2, 3° en 4°, worden gehanteerd op voorwaarde dat de projecties in totaal betrekking hebben op een periode van minstens twee jaar na de oprichting." Hoewel voor de Naamloze Vennootschap een minimumkapitaal verplicht blijft, moet ook daar een financieel plan worden opgesteld overeenkomstig de hogervermelde zeven rubrieken. Voor de volledigheid geven wij nog mee dat er momenteel een ontwerp van koninklijk besluit bestaat tot vaststelling van de essentiële criteria van het financieel plan en tot wijziging van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. In artikel 1 van deze ontwerpteksten wordt het volgende vooropgesteld: "Artikel 1. § 1. Het financieel plan dient minstens de volgende delen te bevatten: 1° beschrijving van de activiteit van de op te starten


Financieel plan

Mijn nieuwe bedrijf BV - in oprichting

Hypotheses per boekjaar

"Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt voortaan op omstandige wijze de inhoud van het financieel plan"

Hypotheses per boekjaar Rekening

Titel

100100

Geplaatst eigen kapitaal (BV)

240000

Meubilair

200000 241000 340000 604000 604100 610000 610100 611100 611110 611120 612010 612020 612030 612040 612050 612100 612110 612400 612500 613110 613120 613140 613210 613215 613250 613400 614000 614600 618000 618100 618300 620200 620210 620220 695000 700000 705000

BTW voet

--

Kosten van oprichting en kapitaalverhoging

21,00 %

Rollend materieel

21,00 %

Voorraad handelsgoederen

Aankopen van handelsgoederen Stock

Huur vaste goederen Huurkosten

Onderhoud en herstellingen materiaal

Onderhoud en herstellingen voertuigen Onderhoud en herstellingen gebruiksvoertuigen Water

21,00 % --

21,00 % 21,00 %

0,00 % 0,00 %

21,00 % 21,00 %

Klein gereedschap en klein materiaal Software and computer Verzekering diefstal

Verzekering voertuigen

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Erelonen advocaten, experten en

0,00

1,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00 0,00

1 500,00

0,00

0,00

55 000,00

50 000,00

1,00

125 000,00

153 000,00

156 060,00

0,00

14 400,00

17 625,60

17 978,11

1 200,00

1 468,80

1 498,18

0,50 0,00 0,50 0,50

75 000,00 4 200,00 1 500,00

0,00 0,00

5 140,80 1 836,00

0,00 0,00 0,00

5 243,62 1 872,72

600,00

750,00

6,00 %

1,00

1 000,00

1 224,00

1 248,48

21,00 %

1,00

1 400,00

1 713,60

1 747,87

21,00 %

Portkosten

Boekjaar 3

0,00

0,00

21,00 %

Telefoon, fax, internet en GSM

Boekjaar 2

30 000,00

0,50

Brandstof voertuigen

Brandstof gebruiksvoertuigen

Boekjaar 1

0,00

21,00 %

Verwarming Elektriciteit

Termijn (maanden)

21,00 % 21,00 %

0,00 %

21,00 % 21,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,33 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

2 500,00 3 600,00

0,00

450,00

1 900,00 550,80

3 121,20 4 494,53 2 500,00

561,82

Begrepen afschrijvingen Begrepen afschrijvingen Begrepen afschrijvingen

Rekeningnu Rekeningnu mmer mmer

21,00 %

241000

Rollend materieel

21,00 %

2 000,04

1 150,00

1 407,60

1 435,75

0,00

2 300,00 1 400,00

489,60

3 999,96 2 815,20 1 713,60

2 499,96 241000 2 871,50 1 747,87

Rollend materieel

0,00

0,00

Erelonen boekhouding

21,00 %

1,00

2 600,00

3 182,40

3 246,05

Kosten sociaal secretariaat

21,00 %

0,00

360,00

440,64

449,45

612040

998,78

614600

Aankondigingen, publiciteit en beurskosten Restaurant- en vertegenwoordigingskosten Bezoldigingen bedrijfsleiders

Beroepsvoorheffing bedrijfsleiders Sociale bijdragen bedrijfsleiders Bezoldigingen bedienden

Bedrijfsvoorheffing bediende RMZ bedienden

Winstaandeel bestuurders Verkoop goederen Dienstverlening

21,00 % 21,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

--

21,00 % 21,00 %

0,00

150,00

183,60

10 000,00

14 000,00

14 000,00

1,00

0,00

30 000,00

36 000,00

0,00

8 000,00

0,00 0,00 0,00

800,00

0,00

979,20

9 000,00

48 960,00

49 939,20

0,00

17 500,00

21 420,00

21 848,40

0,33

330 000,00

411 840,00

428 313,60

0,00 3,00

0,00

25 000,00

6 732,00 5 000,00

25 000,00

100,00 %

0,00

21,00 %

20,00 %

1,00

Lineair

20,00 %

0,00

21,00 %

Lineair

100,00 %

1,00

15,00 %

0,00

Lineair

15,00 %

Lineair

Lineair

Lineair

612040

611110

613120

614600

613120

Titel

Onderhoud en herstellingenTitel voertuigen Brandstof voertuigen

Onderhoud en herstellingen voertuigen Verzekering voertuigen

Brandstof voertuigen

Restaurant- en vertegenwoordigingskosten

Verzekering voertuigen

Restaurant- en vertegenwoordigingskosten

BTW voet

BTW 21,00voet % 21,00 %

21,00 %

0,00 %

21,00 %

21,00 %

0,00 %

21,00 %

Termijn (in maanden)

Termijn (in 0,50 maanden)

Percent verworpen uitgave

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Percent verworpen 30,00 % uitgave 25,00 %

30,00 %

30,00 %

25,00 %

31,00 %

30,00 % 31,00 %

9 600,00

40 000,00

5 500,00

t

0,00

11 000,00

0,00 0,00

mmer Rekeningnu 611110 mmer

187,27

1,50

maanden)

21,00 %

Rekeningen met verworpen uitgaven

Rekeningen met verworpen uitgaven Rekeningnu

5 500,00

21,00 %

21,00 %

Termijn (in (in Afschrijvingsvoe Termijn Afschrijvingsvoe Type Type afschrijving afschrijving maanden) t

Rekeningen met verworpen uitgaven

1,00

Wettelijke publiciteitskosten

BTW BTWvoet voet

Kosten van oprichting en kapitaalverhoging

21,00 %

consultants

Titel Titel

200000

4 000,00

25 500,00

0,00

4 406,40

Mijn nieuwe bedrijf BV - in oprichting

Kosten van oprichting en kapitaalverhoging 499,39 200000 240000 Meubilair Meubilair 3 000,00 240000

400,00

1,00 0,00

3 060,00

Mijn nieuwe bedrijf BV - in oprichting

6 866,64 6 000,00

25 000,00

vennootschap; 2° een beschrijving van de belangrijkste weerhouden hypotheses voor het opstellen van het financieel plan; 3° een investeringsbudget; 4° plan eenopgesteld financieringsbudget; Financieel met de medewerking van myBiz Solution BVBA 5° een exploitatiebudget; 6° een geprojecteerde balans; 7° een geprojecteerde resultatenrekening, onder voorbehoud van de vennootschappen bedoeld in artikel 15/1 van het Wetboek van vennootschappen (of 1:24 en 1:25 van het WVV); 8° een geprojecteerde vermogensstromentabel, onder voorbehoud van de vennootschappen bedoeld in artikel 15/1 van het Wetboek van vennootschappen; 9° de liquiditeitsratio; 10° de waarderingsregels.

p.4

boekhouder, een externe boekhouder-fiscalist, een externe accountant of een bedrijfsrevisor. § 4. In voorkomend geval bevat het financieel plan de conclusie van het revisoraal verslag van inbreng in natura of quasi-inbreng.

Wat betekent dit nu concreet? 1. De op te starten vennootschap en beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid Dit is een algemeen beschrijvend gedeelte dat minstens de volgende elementen dient te bevatten: · de maatschappelijke benaming van de vennootschap; · de rechtsvorm van de vennootschap; Financieel plan opgesteld met de medewerking van myBiz Solution BVBA p.5 · de zetel van de vennootschap; · de naam van de oprichters van de vennootschap; · het permanent eigen vermogen; · het voorwerp van de vennootschap; In functie van de grootte van de vennootschap, bedoeld in de Financieel plan opgesteld met de medewerking van myBiz Solution BVBA · de voorgenomen hoofd- en bijkomende activiteiten. artikelen 15 en 15/1 van het Wetboek van vennootschappen, 2. De beschrijving van de belangrijkste weerhouden hypotheses worden voormelde delen omstandiger toegelicht. Ook hier dient een beschrijving gegeven te worden van de § 2. Het financieel plan heeft een gecumuleerde duurtijd van volgende zaken: minstens vierentwintig maanden. · de gehanteerde hypotheses bij de schatting van het te ver§ 3. In voorkomend geval verklaren de oprichters of het wachten omzetcijfer; financieel plan werd opgesteld met bijstand van een externe Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

29

p.5


Vennootschapsrecht Mijn nieuwe bedrijf BV - in oprichting Mijn nieuwe bedrijf BV - in oprichting

Budgettabel

Uitbatingschema Uitbatingschema

Budgettabel

Boekjaar 1

Omzet

355 000,00

Aankopen goederen

125 000,00

Bruto marge

230 000,00

Bruto marge op omzet

64,79%

Goederen en diverse diensten Personeelskosten

Overige uitbatingslasten

EBITDA

Financiële opbrengsten

20 803,75

Uitzonderlijke opbrengsten Resultaat voor belastingen

20,37%

19,86%

1 938,27

0,00

1 652,52

67 590,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Aftrek voor investering

0,00

90 046,81

68 070,01

0,00

Notionele interesten

88 990,16

71 276,19

0,00

Belastingvrije res. & uitgestelde bel. (variatie)

0,00

23,26%

2 840,50

Vrijgesteld bedrag

0,00

0,00

69 243,06

71 276,19

Verworpen uitgaven

0,00

78 654,24

70 008,29

0,00

Uitzonderlijke lasten

77 112,00

73 065,00

1 788,81

Lopend resultaat

65,57%

18 981,88

0,00

Financiële lasten

64,98%

297 253,60

9 525,00

82 590,00

EBITDA op omzet

283 840,00

156 060,00

128 552,55

0,00

EBIT

153 000,00

453 313,60

117 737,84

0,00

Overige uitbatingsopbrengsten

436 840,00

Boekjaar 3

84 410,00 63 000,00

Afschrijvingen en provisies

Boekjaar 2

0,00

0,00

68 070,01

4 333,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

67 590,54 4 596,90 0,00 0,00 0,00

Geïnde verkopen IBTW Terugbetaalde BTW Andere opbrengsten

Totaal der ontvangsten uitbating Betaalde aankopen

Diensten en overige middelen Personeelskosten Overige lasten

Betaalde BTW Interesten

Diverse financiële kosten Uitzonderlijke lasten

Inbreng

Voorschotten derden en overlopende rekeningen Vorige handelsvorderingen

Overige andere vorderingen (KT en LT) Vorig beschikbaar

0,00

Investeringen en financiële vaste activa

Resultaat na belasting

56 156,39

54 589,27

54 353,05

Winstaandeel

Cash flow op omzet

Dividenden

Terugbetaling van leningen

18,50%

16,84%

75 156,80 16,58%

0,00

5 000,00

6 000,00

4 408,27

13 412,22

13 697,97

0,00

Vrij Cash flow

73 571,15

61 273,11

0,00

55 158,93

0,00

55 458,83

Terugbetaling kaskrediet

Overige vorderingen en overlopende rekeningen Belastingen (roerende voorheffing en voorafbetalingen) Vorige uitgaven

Andere diverse uitgaven (KT en LT)

de berekening van de te verwachten rentabiliteit; de wijze van financiering (eigen vermogen, leningen, voorschotten van aandeelhouders ...).

3. Het investeringsbudget Het gaat hier om een cijfermatige tabel die een overzicht geeft van de door de onderneming geplande investeringen gedurende de eerste twee jaar. Het gaat zowel over immateriële, materiële als financiële vaste activa, uiteraard met de daaraan gekoppelde afschrijvingen conform de waarderingsregels. Financieel plan opgesteld met de medewerking van myBiz Solution BVBA

123 326,25

136 846,66

63 000,00

184 827,50 77 112,00 0,00

188 524,05 78 654,24

0,00

26 269,44

49 595,46

57 533,50

0,00

0,00

0,00

1 705,47 0,00

1 938,27 0,00

1 652,52 0,00

0,00

30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 935,00

4 408,27

0,00

0,00 0,00

13 412,22

13 697,97

0,00

0,00

15 119,81

13 480,74

0,00

0,00

0,00

13 237,49 0,00

0,00

5 000,00

6 000,00

Totaal uitgaven buiten uitbating

108 463,08

92 392,96

32 935,45

Gecumuleerde beschikbaarheden

43 822,17

43 834,06

99 428,93

Vorige financiële schulden

Saldo (ontvangsten - uitgaven)

· ·

96 029,98

226 875,00

0,00

Terugbetaling leningen en straight

65 681,39

551 741,30

0,00

Toegekend kaskrediet

66 187,43

Cash flow

529 204,32

0,00

0,00

13 237,49

0,00

431 165,14

105 000,00

67 403,71 13 480,74

3 780,00

Toegekende kredieten

Verkopen van vaste activa

74 116,69 15 119,81

0,00

547 961,30

463 210,97

Fiscaal resultaat

Belastingen van het jaar

1 155,00

Boekjaar 3

436 799,48

Totaal ontvangsten buiten uitbating

0,00

0,00

528 049,32

413 879,89

6 000,00

0,00

14 792,04

Boekjaar 2

Totaal der uitbatingsuitgaven

5 000,00

Vorig belastingverlies en latent fiscaal

416 373,10

0,00

0,00

Verdeelde winst (winstaandeel)

Boekjaar 1

0,00

43 822,17

0,00

11,88

0,00

55 594,87

gegeven van: · de omzet in aantal eenheden + verkoopprijs; · de aankopen en voorraad in aantal eenheden + aankoopprijs; · diensten en diverse goederen met aanduiding van de periodiciteit (eenmalig, maandelijks ...); · bezoldigingen en sociale lasten; · afschrijvingen en waardeverminderingen; · andere bedrijfskosten; · belastingen op het bedrijfsresultaat. p.9

Uiteraard dient hier rekening gehouden te worden met de beta4. Het financieringsbudget lingstermijnen van klanten en leveranciers. Financieel plan opgesteld met de medewerking van myBiz Solution BVBA Ook dit behelst een cijfermatige tabel van de wijze waarop de onderneming de geplande investeringen (zie punt 3) zal finan6. Een geprojecteerde balans cieren. Dat kan enerzijds met eigen vermogen via inbreng of de Naast de openingsbalans omvat dit ook de geprojecteerde balans reservering van behaalde resultaten en anderzijds met externe van ieder boekjaar van het financieel plan. Deze balansen dienen bronnen (banken ...). opgesteld te worden conform het sche ma van de betrokken jaarVergeet niet om de zekerheden verstrekt door de rekening en dus na toewijzing van het te bestemmen resultaat. oprichter(s) en/of derden in het kader van deze financieringen De openingsbalans zal steeds een relatief aantal beperkte te vermelden. posten omvatten zoals liquide middelen en aanvangsvermogen. 5. Het exploitatiebudget Hier wordt voor de betrokken jaren een gedetailleerd overzicht

30

7. Een geprojecteerde resultatenrekening De resultatenrekening dient eveneens opgesteld te worden

p


Financieel plan

"Door het afschaffen van het kapitaalbegrip valt voor de schuldeisers van een BV een belangrijke garantie weg. De wetgever heeft dit duidelijkActiva willen compenseren door het financieel plan bij de oprichting te verstrengen" Mijn nieuwe bedrijf BV - in oprichting

Openings balans

Vaste activa

Materiële, immateriële vaste activa en oprichtingskosten Financiële vaste activa

Huidige activa

Vorderingen op meer dan een jaar

0,00

0,00

Openings balans

Vaste activa

Materiële, immateriële vaste activa en oprichtingskosten

0,00

Financiële vaste activa

0,00

Huidige activa

Vorderingen op meer dan een jaar

Passief

14 252,14

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

30 000,00

43 822,17

43 834,06

99 428,93

Schulden op meer dan één jaar

30 000,00

202 904,07

242 336,16

277 675,44

0,00

0,00

Kapitaalsubsidies

Schulden op meer dan één jaar

Leningen op meer dan een jaar Overige schulden

Handelsschulden

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 664,35

106 507,17

0,00

37 179,51

23 481,54

37 179,51

0,00

0,00 0,00

3 780,00 0,00

Boekjaar 3

184 098,71

30 000,00

0,00

0,00

0,00

23 481,54

0,00

0,00

0,00

154 098,71

13 703,98

14 252,14

30 000,00

43 822,17

43 834,06

99 428,93

30 000,00

202 904,07

242 336,16

277 675,44

50 000,00

50 000,00

0,00

30 000,00

0,00

83,33

202 904,07

0,00

0,00

83,33

242 336,16

Overige schulden

Handelsschulden

0,00

0,00

105 745,66

0,00 0,00

37 179,51

23 481,54

37 179,51 0,00

23 481,54 0,00

184 098,71 30 000,00

0,00 0,00 0,00

154 098,71

0,00 0,00

93 493,39

9 491,74 9 491,74

0,00

79 484,84

83 025,62

84 001,66

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00 Totaal der passiva

0,00

0,00

Boekjaar 3

0,00

0,00

Overige schulden

56 156,39

0,00

0,00

0,00

Sociale, fiscale en lonen schulden

0,00

30 000,00

106 507,17

0,00

Financiële schulden

0,00

135 745,66

116 664,35

0,00

Leningen vervallen binnen het jaar

0,00

Boekjaar 2

0,00

30 000,00

13 412,22 16 072,63 0,00 0,00

83,33

202 904,07

13 697,97 19 327,66

0,00 0,00

83,33

242 336,16

13 989,81 20 011,85

0,00 0,00

83,33

277 675,44

13 989,81

20 011,85

0,00

0,00

83,33

277 675,44

volgens het schema dat van toepassing is in functie van de grootte van de vennootschap en dient minstens de resultaten te bevatten voor vierentwintig maanden. 8. Een geprojecteerde vermogensstromentabel Deze tabel dient als volgt opgebouwd te worden. 1° De mutaties binnen de balansposten worden verwerkt minstens tussen de balans na twaalf maanden en de openingsbalans en anderzijds tussen de balans na vierentwintig en de balans na twaalf maanden. Een stijging van een passiefpost en een daling van een actiefpost wordt als een bron beschouwd. Een stijging p.17 van Financieel plan opgesteld met de medewerking van myBiz Solution BVBA een actiefpost en een daling van een passiefpost wordt als een aanwending beschouwd. Deze bronnen en aanwendingen vormen de mutaties binnen de balans. 2° Bij de opstelling dient het schema in artikel 88 (van het KB van 30 januari 2019)1 gebruikt te worden. Indien de vennootschap evenwel op basis van de schatting uitgevoerd conform artikel 15, § 2 van het Wetboek van vennootschappen een kleine vennootschap zal zijn, dan kan het verkorte schema van artikel 92 (van het KB van 30 januari 2019) gehanteerd worden. Evenwel dient het totaal van de mutaties van de rubriek 'Geldbeleggingen', evenwel beperkt Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

Leningen op meer dan een jaar

30 000,00

0,00 0,00

Schulden op ten hoogste één jaar

86 156,39

0,00

0,00

50 000,00

19 327,66

0,00

Boekjaar 1

0,00

0,00

3 780,00

9 491,74

0,00

0,00

0,00

0,00

3 780,00

0,00

0,00

84 001,66

16 072,63

Kapitaalsubsidies

1 155,00

0,00

9 491,74

83 025,62

13 697,97

0,00

0,00

0,00

93 493,39

79 484,84

13 412,22

0,00

Schulden

Overlopende rekening (passiva)

0,00

0,00

Over te dragen resultaat

0,00

13 176,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal der passiva

0,00

135 745,66

0,00

0,00

Overige schulden

Overlopende rekening (passiva)

30 000,00

Boekjaar 2

105 745,66

0,00

Sociale, fiscale en lonen schulden

86 156,39

0,00

0,00

Financiële schulden

Boekjaar 1

0,00

56 156,39

0,00

Leningen vervallen binnen het jaar

0,00

0,00

3 780,00

0,00

0,00

Schulden op ten hoogste één jaar

0,00

1 155,00

0,00

0,00

0,00

Schulden

0,00

85 214,38

0,00

0,00

Reserves

85 214,38

75 000,00

30 000,00

Herwaarderingsmeerwaarden

0,00

Boekjaar 3

75 000,00

30 000,00

Uitgiftepremie

106 018,13

75 000,00

Openings balans

Inbreng

13 703,98

0,00

Over te dragen resultaat

0,00

Totaal der activa

Eigen vermogen

13 176,90

30 000,00

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

85 214,38

0,00

30 000,00

Reserves

85 214,38

75 000,00

Openings balans

Herwaarderingsmeerwaarden

0,00

Boekjaar 3

75 000,00

0,00

Uitgiftepremie

106 018,13

75 000,00

0,00

Inbreng

106 018,13

0,00 0,00

Eigen vermogen

0,00

Boekjaar 2

192 461,06

Handelsvorderingen

Totaal der activa

69 750,00

136 318,03

Lopende contracten

Beschikbare waarden en thesaurie beleggingen

69 750,00

133 154,07

0,00

Overige vorderingen

Boekjaar 1

30 000,00

Voorraden

Overlopende rekening (activa)

0,00

Passief Passief

106 018,13

0,00

Handelsvorderingen

Activa Activa

0,00

Boekjaar 2

192 461,06

0,00

Beschikbare waarden en thesaurie beleggingen

69 750,00

136 318,03

Lopende contracten

Overlopende rekening (activa)

69 750,00

133 154,07

0,00

Overige vorderingen

Boekjaar 1

30 000,00

Voorraden

Mijn nieuwe bedrijf BV - in oprichting

0,00

tot de 'Overige beleggingen', en van de rubriek 'Liquide middelen' als sluitpost voorgesteld te worden. Samen met de begintoestand van deze posten bij het begin van elk van de Financieel opgesteld met demoeten medewerking van myBiz Solution BVBA tweeplanperiodes de beschikbare middelen op het p.17 einde van elke periode van twaalf maanden gevisualiseerd worden. 3° De bronnen en aanwendingen voor beide jaren dienen minstens met volgende correcties verwerkt te worden: a) De mutaties binnen de activa dienen gecorrigeerd te worden voor de ten laste van de resultatenrekening van elk van beide periodes geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen zoals gedefinieerd in artikel 45 (van het KB van 30 januari 2019). b) De mutaties binnen de voorzieningen voor risico's en kosten geboekt in elke periode zoals bepaald in artikel 50 (van het KB van 30 januari 2019) dienen geëlimineerd te worden. c) De geboekte herwaarderingsmeerwaarden, bedoeld in artikel 56 (van het KB van 30 januari 2019), dienen voor elke periode geëlimineerd te worden zowel binnen het eigen vermogen als binnen de vaste activa. 4° In afwijking van onderdeel 2° kan een vennootschap de voorstelling zo organiseren dat de vermogensstromentabel vertrekt van de cashflow van de vennootschap voor

31


Vennootschapsrecht

Financieel plan

"De wettelijke voorziening van een minimale inhoud van financieel plan verplicht de oprichters eerst grondig na te denken over de voorgenomen bedrijvigheid en de hiertoe benodigde financiële middelen"

jn nieuwe bedrijf BV - in oprichting

Ratio's

Ratio's

Analyse van de cash flow Solvabiliteitsratio's

Solvabiliteitsratio

Ratio schuldenlast

Ratio's liquide middelen

Ratio rollend fonds Rollend fonds

Behoefte aan rollend fonds

Gewicht van de financiële lasten Groei van de omzet

Boekjaar 1

Boekjaar 2

42,46% 57,50% 167,52%

56,02% 43,95% 164,19%

Boekjaar 3 66,30% 33,67% 229,12%

53 585,90

53 209,08

108 376,07

0,50%

0,44%

0,36%

72 104,28

69 376,32

69 240,28

--

23,05%

EBITDA op omzet

23,26%

20,37%

19,86%

Rendement investeringen

80,51%

46,77%

56,74%

Rendabiliteitratio's

Netto resultaat op eigen middelen Cash flow op omzet

Vrij cash flow op omzet

Evolutie van de bruto marge

Andere ratio's

Goederen en diverse diensten op omzet Personeelskosten op omzet

Behoefte aan rollend fonds op omzet

65,18% 18,50% 17,26%

--

36,53% 16,84% 12,63% 23,41%

3,77%

26,26% 16,58% 12,23% 4,73%

23,78%

26,95%

28,36%

20,31 dagen

15,88 dagen

15,27 dagen

17,75%

17,65%

17,35%

beide periodes als de winst of het verlies van het boekjaar verhoogd met de geëlimineerde niet-kaskosten bedoeld in onderdeel 3° en verminderd met de uit te keren winst. In dat geval dient het permanent eigen vermogen dienovereenkomstig uitgezuiverd te worden om dubbeltelling te vermijden. 9. De liquiditeitsratio De liquiditeitsratio berekent de mogelijkheid voor de vennootschap om haar opeisbare schulden binnen een termijn van twaalf maanden te betalen. Het berekeningsschema van deze ratio zal door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen nog worden uitgewerkt.

Besluit Door het afschaffen van het kapitaalbegrip valt voor de schuldeisers van een BV een belangrijke garantie weg. De wetgever heeft dit duidelijk willen compenseren door het financieel plan bij de oprichting te verstrengen. In de wet is nu, in tegenstelling tot voorheen, een minimale inhoud van het financieel plan voorzien. Op deze manier worden de oprichters verplicht eerst grondig na te denken over de voorgenomen bedrijvigheid en de hiertoe benodigde financiële middelen. nancieel plan opgesteld medewerking van myBiz Solution BVBA Vanmet dedeeconomische beroepsbeoefenaars wordt geen

32

verplichte bijstand verwacht, maar indien die er toch is – wat zeker raadzaam is – dient de naam van de deskundige vermeld te worden. De deskundige die bijstand verleent met het oog op het opmaken van een financieel plan doet dit op basis van de door de oprichters meegedeelde informatie en kan bijgevolg geen aansprakelijkheid oplopen wegens onjuiste en/of onvolledige gegevens. Johan De Coster en Stéphanie Lorfèvre ITAA-raadsleden Het volledig model van financieel plan, de volledige modelopdrachtbrief en de bijbehorende disclaimers zijn weldra beschikbaar op het BeExcellentplatform.

1

Het KB van 30 januari 2001 wordt vervangen door het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikelen 3:80 en volgende behandelen het volledige schema en artikelen 3:83 en volgende behandelen het verkorte schema. Artikelen 3:86 en 3:87 behandelen tot slot de microschema's die opgenomen zijn in bijlagen 3 en 4

p.18 van het KB van 29 april 2019.


Prikkel klanten en prospects met een website op maat van uw professioneel imago

Versterk uw online aanwezigheid met kwalitatieve, steeds up-to-date redactionele content zonder dat u er zelf tijd aan moet besteden

Integreer eenvoudig eigen informatie van uw kantoor (uw missie, actualiteit, werkaanbiedingen, evenementen, ...)

Bouw klantgerichte nieuwsbrieven op binnen een beheersbaar budgettair kader via een handige backoffice

Larcier en Indicator zijn merken van Lefebvre Sarrut Belgium nv, Hoogstraat 139 - Bus 6, 1000 Brussel, Btw BE 0436.181.878, RPR Brussel.

VOOR MEER INFORMATIE SURF NAAR WEBWIN.BE

VLWEWICW_1906_ADV_IAB

Voor accountants & fiscale kantoren


Interview

34


Hendrik Monbaliu

"Het ITAA-lidmaatschap is een kwaliteitsgarantie" Hendrik Monbaliu behoort tot de groep van ITAA-leden die nooit voor een accountancykantoor hebben gewerkt. Hij ging na zijn studies meteen aan de slag bij VK Architects & Engineers. "Meer accountants en fiscaal adviseurs die werken in ondernemingen buiten de accountancysector zouden de stap moeten zetten naar het ITAA. Het lidmaatschap is een meerwaarde. Aan de andere kant moet het Instituut nog meer inspelen op de vragen en behoeften van deze members in business. Daarom ben ik sinds kort lid van de MIB-commissie." Hendrik Monbaliu studeerde accountancy & fiscaliteit. Tijdens zijn carrière bleef hij zich voortdurend bijscholen, als kredietadviseur en met een postgraduaat en master in controlling en accountancy. Intussen mag hij zich ook erkend belastingconsulent noemen. Hij is finance and accounting manager bij VK Architects and Engineers, de onderneming waarvoor hij al dertig jaar werkt. Sinds 2003 is hij lid van het Instituut en member in business. Hoe is uw functie binnen VK Architects & Engineers geëvolueerd? Hendrik Monbaliu: "Ik ben begonnen als boekhouder in een toen nog vrij klein bedrijf met een 35-tal werknemers. Heel wat boekhoudkundig werk, zoals het opmaken van de eindbalans, gebeurde door een extern kantoor. Mijn collega en ik waren ook bezig met bijvoorbeeld voorraadbeheer en zelfs met HR. Intussen bestaat de groep uit tien bedrijven met in totaal 350 medewerkers. De ondersteunende diensten zijn sterk uitgebouwd. HR, marketing, ICT, risk en auditing, facility en BIM/Cad hebben eigen afdelingen met een manager aan het hoofd. Ik ben finance and accounting manager. Ik coördineer de boekhoud- en financiële afdeling die uit vijf medewerkers bestaat en ik neem de bijzondere en niet-routinematige fiscale en boekhoudkundige items voor mijn rekening. Bij een overname van een andere onderneming bijvoorbeeld zorg ik voor de vlotte integratie van de fiscale aspecten. Voor grote bouwprojecten werken we vaak in tijdelijke vennootschappen – nu tijdelijke maatschappen – samen met andere bedrijven, daar komt boekhoudkundig en fiscaal heel wat bij kijken. Je kunt wel stellen dat een deel van mijn functie meer die van intern fiscaal adviseur is geworden, waarbij ik ervoor zorg dat voor de Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

verschillende bedrijven van de groep alle fiscale verplichtingen worden nagekomen. Ik doe samen met mijn collega's in het team ook nog uitvoerend werk, al is dat in de loop der jaren wat verminderd." Aan wie rapporteert u? Hendrik Monbaliu: "Vroeger was dat rechtstreeks aan de zaakvoerder. Sinds de overname van de onderneming eind 2017 rapporteer ik enkel nog aan de CFO, die ook aandeelhouder is van VK Architects and Engineers." Werkt u ook nu nog samen met gecertificeerde1 accountants en belastingconsulenten? Hendrik Monbaliu: "Ja, maar ook dan is het belangrijk om zelf de vinger aan de pols te houden en eventuele fiscale risico's en gevaren voor de onderneming te kunnen detecteren. Ik school me voortdurend bij, wat trouwens verplicht is als lid van het Instituut." Waarom vindt u het belangrijk om lid te zijn van het ITAA? Hendrik Monbaliu: "Het lidmaatschap staat garant voor een zekere scholing en erkenning, voor inhoudelijke kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat is belangrijk in het overleg met gecertificeerde accountants, je staat op voet van gelijkheid. Het kan ook belangrijk zijn voor opdrachtgevers. Het is niet voor niets dat bij het inschrijven op openbare aanbestedingen de cijfers vaak geattesteerd moeten worden door een gecertificeerde accountant. Het bewijst dat certificering zoals vastgelegd in artikel 3, 7° van de wet van 17 maart 2019, in dit geval voor gecertificeerde leden, belangrijk wordt gevonden door opdrachtgevers. Voor interne leden zijn er vandaag in de wetge-

35


Interview

"MIB's hebben andere vragen en behoeften dan de leden die in de accountancysector werken. We moeten hun problemen beter in kaart brengen en meer voor hen doen"

ving maar weinig taken weggelegd. Misschien wordt dat in de toekomst anders, maar we moeten natuurlijk wel beseffen dat aan dat mogelijk uitgebreide takenpakket nieuwe verantwoordelijkheden zullen vasthangen." Is er een groot verschil tussen een MIB en een lid dat voor een accountancykantoor werkt? Hendrik Monbaliu: "Uit Nederlandse studies blijkt dat de meeste MIB's vroeger extern hebben gewerkt, in de accountancysector. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in ons land niet het geval zou zijn, al is het hier bij mijn weten nog niet onderzocht. Ik behoor tot de kleinere groep van leden die meteen in een bedrijf aan de slag zijn gegaan, zonder eerst in een accountancykantoor te hebben gewerkt. De materie die je intern in een onderneming behandelt, verschilt toch sterk van die in een accountancykantoor. In een bedrijf ben je bezig met de toepassing van bijvoorbeeld nieuwe regels en wat ze betekenen voor de onderneming. Je bekijkt zaken altijd door de bril van het eigen bedrijf. Een extern consulent daarentegen moet bezig zijn met een veel breder spectrum van problematieken voor heel verschillende ondernemingen. Daar staat tegenover dat grote externe kantoren specialisten hebben voor alle boekhoudkundige en fiscale aspecten, terwijl je in een onderneming weet moet hebben van alles en het totaalplaatje moet blijven zien." Sinds enkele maanden bent u lid van de MIB-commissie. Waarom heeft u die stap gezet? Hendrik Monbaliu: "MIB's hebben andere vragen en behoeften dan de leden die in de accountancysector werken. Het Instituut is ontstaan vanuit het perspectief van die laatste groep.

36

Maar intussen werkt ongeveer ĂŠĂŠn op de zes leden2 buiten de accountancysector. We moeten hun problemen beter in kaart brengen en meer voor hen doen. Zo heeft het Instituut onlangs een opleiding voor MIB's georganiseerd over transfer pricing en het rapporteren over de interne transacties tussen verschillende buitenlandse ondernemingen van een bedrijvengroep. Hoe dat precies moet gebeuren, is behoorlijk ingewikkeld. Behalve de zeer grote accountancykantoren zijn de externen daar doorgaans niet perfect van op de hoogte. Dat is een goed voorbeeld van een probleem dat je het best intern kan aanpakken. Zo zijn er nog heel wat onderwerpen waarvoor het Instituut opleiding voor MIB's zou kunnen organiseren. Binnenkort zitten we samen met onze Nederlandse tegenhanger, waar de ledengroep 'accountants in business' een goed uitgebouwde werking binnen de beroepsorganisatie (NBA) hebben. Een ander belangrijk aspect is het uitbouwen van een netwerk van MIB's met wie je informeel kan overleggen als je in de onderneming op een probleem stuit. Ik ben lid van Oikonomos, een vereniging van financieel directeurs met een link met WestVlaanderen. We nodigen regelmatig sprekers uit, er worden best practices voorgesteld, maar we kunnen ook bij elkaar terecht voor het bespreken van problemen. Dat facet moeten we binnen het Instituut versterken." Wordt het feit dat u ITAA-lid bent gewaardeerd in het bedrijf? Hendrik Monbaliu: "De CFO vindt dat zeer positief. Medewerkers die zich inzetten en zich levenslang bijscholen zijn altijd interessant voor een onderneming. Ik blijf opleidingen volgen en voordrachten bijwonen. Toch is het bijna niet meer mogelijk om een allround accountant of boekhouder te zijn, daarvoor


Hendrik Monbaliu

is de materie te complex. Je moet keuzes maken. Ook binnen onze afdeling gaan we automatisch naar een zekere taakverdeling tussen de vijf medewerkers, al probeer ik die te beperken. Iedereen is verantwoordelijk voor een dossier omdat ik wil dat de mensen afwisselend werk doen: registratie van aankoop, verkoop, financiële en diverse verrichtingen, tussentijdse balansen en eindbalansen opstellen, het auditdossier voorbereiden. Het zou ook niet gezond zijn als maar een iemand in het bedrijf op de hoogte is van een bepaald aspect van het werk. Als die dan om de ene of andere reden uitvalt, heb je een probleem. Dat wil ik vermijden." Zijn er bij de medewerkers nog ITAA-leden of mensen die de ambitie hebben om lid te worden? Hendrik Monbaliu: "Neen, het is niet vanzelfsprekend om mensen die in een onderneming werken te stimuleren om lid te worden. De lat ligt hoog. Je moet veel studeren voor heel uiteenlopende vakken, terwijl je in een bedrijf toch vaak meer gespecialiseerd werk doet. Ik ben nochtans overtuigd van de meerwaarde van het lidmaatschap; meer accountants en belastingconsulenten die in een onderneming werken, zouden de stap moeten zetten. Maar misschien werk ik wel voor een ietwat atypisch bedrijf dat altijd in beweging is. In de loop van dertig jaar zijn er voortdurend overnames, fusies en splitsingen geweest. Eigenlijk was en is onze afdeling een soort miniboekhoudkantoor voor de eigen groep. VK Architects and Engineers is qua groepsstructuur zeer complex, waardoor veel aspecten van boekhouding, fiscaliteit en finance aan bod komen."

gebeurt al gedeeltelijk digitaal, nu zijn we aan het overgaan op een digitaal goedkeuringsproces. Straks zullen we ook de financiële bestanden automatisch verwerken. Op termijn willen we zoveel mogelijk papierloos werken, maar ik ben voorstander om voor essentiële zaken het papier toch te behouden. Ik heb al ondervonden dat niet alles digitaal terug te vinden is. Onlangs nog heeft een externe consultant in zijn papieren archief een artikel teruggevonden, waarvan ik wist dat het bestond maar dat niet in de fiscale databank van de overheid was opgenomen." Hoe kijkt u naar de digitalisering en de automatisering van het beroep? Hendrik Monbaliu: "Die evolutie is niet te stoppen en ze is ook noodzakelijk. Veel jonge mensen vrezen dat het beroep van accountant, boekhouder, belastingconsulent en fiscalist overbodig zal worden door automatisering en artificiële intelligentie. Ik geloof dat niet. Het werk zal een andere invulling krijgen. Het saaie inboekwerk zal verdwijnen, je zult je meer kunnen bezighouden met rapportering, studiewerk, advies, extracomptabele zaken. Dat zal misschien net helpen om het ietwat saaie imago van het beroep af te schudden. En trouwens, ook in de accountancy en fiscaliteit is er een war for talent aan de gang. Veel vacatures raken niet of moeilijk ingevuld." Bart Van Moerkerke 1

N.v.d.r.: wij hanteren de terminologie van de wet van 17 maart 2019, maar daaronder verstaan we natuurlijk ook de externe accountants van het IAB.

Hoe ver staat de digitalisering van de afdeling? Hendrik Monbaliu: "De verwerking van de aankoopfacturen Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

2

N.v.d.r.: dit cijfer is gebaseerd op een enquête van begin 2015, gehouden door het IAB.

37


Vakliteratuur

De kaaimantaks: panta rhei B. Peeters en G. Verachtert Kluwer, 2019. 500 p. Sinds 2015 kennen we in België de zogenaamde 'kaaimantaks'. Bedoeling van deze regeling is dat inkomsten uit 'zwevende' vermogens die ondergebracht zijn in 'juridische constructies' niet meer aan belasting ontsnappen. De kaaimantaks werd echter van bij de invoering geplaagd door problemen en onduidelijkheden. Ettelijke wetswijzigingen, parlementaire vragen en voorafgaande beslissingen brachten tot nu toe geen soelaas en maakten deze doorkijkbelasting zo mogelijk nog complexer en ondoorzichtiger. In dit boek over de kaaimantaks geven de auteurs een exhaustief overzicht van de regeling en de (mogelijke) onvolkomenheden. Een diepgaande analyse vanuit de praktijk brengt structuur in het doolhof van de kaaimantaks. Het toepassingsgebied, de belastingplichtigen en de taxatie worden tot op het bod ontleed, net als de toepassing van de antimisbruikbepalingen, de meldingsplicht en de procedure en de impact op registratie- en successierechten. Prijs: € 159,01 Bestellen: shop.wolterskluwer.be

Vermogensplanning & De impact van samenlevingsvormen L. Everaert Larcier, 2019. 126 p.

Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement G. Delrue Uitgeverij Vanden Broele, 2019. 129 p.

Dit boek brengt u een helder overzicht van de verschillen tussen de samenlevingsvormen en schetst de impact van deze samenlevingsvormen op de successieplanning. Daarbij komt duidelijk aan bod dat het huwelijk significante voordelen heeft ten opzichte van de loutere samenwoning op juridisch en fiscaal vlak. Zo genieten enkel echtgenoten een reservatair erfrecht en zijn enkel echtgenoten vrijgesteld van successierechten op de overlijdensuitkering van de groepsverzekering van de overleden echtgenoot-werknemer. Het belang van de juiste samenlevingsvorm uit zich in het bijzonder inzake successieplanning. De auteur geeft een helder antwoord op onder meer volgende vragen: Welke voordelen biedt het huwelijk? Moeten loutere samenwoners beter wettelijk gaan samenwonen? Welke technieken van successieplanning kunt u als koppel gebruiken? Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen van de gekozen technieken van successieplanning? Ten slotte is er aandacht voor de bijzondere aspecten rond nieuw samengestelde gezinnen: Hoe kunt u uw eigen kinderen beschermen? Kunt u uw stiefkinderen begunstigen en op welke manier? En wat als u eerder uw partner wilt beschermen?

Onderzoeken naar misdrijven i.v.m. de staat van faillissement vereisen een bijzondere expertise en vragen steeds hogere kwaliteitsnormen, zowel naar inhoud als naar vorm. In de praktijk dient een zo nauwkeurig en compleet mogelijk onderzoek te worden gevoerd naar de evolutie van de volledige financiëleen vermogenstoestand van de gefailleerde vanaf de oprichting tot aan het faillissement. Deze uitgave biedt hierop een antwoord en vormt een richtsnoer. Het boek presenteert een naslagwerk en een ontwerpschema, met vermelding van diverse bronnen en inlichtingen, en voorbeelden van gerechtelijke vorderingen en processen-verbaal, die kunnen worden aangewend tijdens de uitvoering van een onderzoek naar de misdrijven i.v.m. de staat van faillissement. Kortom, deze uitgave is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoek van frauduleuze faillissementen en meer ook specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en het geven van bijhorende opdrachten. Het boek is gebaseerd op de ervaring die de auteur gedurende 35 jaar opbouwde bij de financiële sectie van de Federale Gerechtelijke Politie.

Prijs: € 65,00 Bestellen: larcier.com/nl

38

Prijs: € 49,00 Bestellen: uitgeverij.vandenbroele.be, rubriek "boeken", of via contact@vandenbroele.be


De aanpassing van het vennootschapsbelastingrecht aan het nieuwe vennootschapsrecht S. Van Crombrugge Roularta, 2019. 225 p. De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft het Belgisch vennootschapsrecht grondig hervormd. Deze vernieuwingen hebben onvermijdelijk ook een invloed op de vennootschapsbelasting. Verschillende nieuwe fiscale wetteksten werden ingevoerd om deze hervormingen ook op fiscaal gebied rimpelloos te laten verlopen. De meeste aanpassingen zijn het werk van de wet van 17 maart 2019 tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe WVV. Daarnaast is er ook de wet van (eveneens) 17 maart 2019 tot regeling van de overgang van de rechtspersonenbelasting naar de vennootschapsbelasting. Prof. Dr. Stefaan Van Crombrugge heeft de nieuwe wetteksten aan een grondige en kritische analyse onderworpen. De neerslag ervan vindt men terug in de vier grote hoofdstukken van dit boek: toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting; grondslag van de vennootschapsbelasting; herstructurering, omzetting en zetelverplaatsing; overgang van de rechtspersonen- naar vennootschapsbelasting.

De gids voor vennootschappen 2019 M. Aertsen, M. Allijns, J. Bats, B. Buydens, M. D'herde, W. Gardin, M. Heene, Y. le Paige, D. Mertens, M. Roelens, S. Sablon, C. Van Biervliet, H. Vandamme, L. Vandamme, T. Vermeersch Kluwer, 2019. 600 p.

Het Misdrijf & Fiscale fraude F. Desterbeck. 1ste editie Larcier, 2019. 122 p.

Bedrijfsleiders en bedrijfsadviseurs moeten van 101 zaken op de hoogte zijn wat het vennootschapsleven betreft. Gezien de grote omvang van deze wetgeving is dit niet bepaald een makkelijke opdracht, zeker nu het vennootschapsrecht drastische wijzigingen heeft ondergaan. Deze gids kan u daarbij helpen: ingedeeld in trefwoorden bekijkt deze uitgave het vennootschapsleven van A tot Z. Of het nu gaat om een kapitaalverhoging of de benoeming van een bestuurder, de auteurs geven u van elk item bondig de procedure, de praktijk en het wetgevend kader. Praktisch is dat u in een oogopslag kan zien voor welke vennootschapsvorm het bedoeld is. In de marge van het boek vindt u namelijk de aanduiding of deze regeling geldt voor de NV, BV en de CV. In deze nieuwe versie is er volop oog voor de hervorming van het vennootschapsrecht.

Het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht wordt door praktijkmensen vaak met enige terughoudendheid benaderd. Dit werk gaat naar de kern van de zaak: de vervolging van fiscale misdrijven en alles wat daarbij komt kijken. De auteur gaat dieper in op de eigenheid van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, zonder zich te verliezen in algemene en vage theorieën. Ook de praktische organisatie van de FOD Financiën, de parketten en de politiediensten wordt belicht. Er wordt ook aandacht besteed aan de misdrijven die samen met fiscale misdrijven worden vervolgd. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de nieuwste wetswijzigingen en rechtspraak. Het boek biedt een praktisch bruikbaar werkinstrument aan diegenen die zich beroepshalve met fiscaal strafrecht inlaten. Omdat het werk zich ook richt tot niet-juridisch gevormde fiscalisten, accountants, revisoren en auditoren, worden specifieke juridische begrippen in verstaanbare taal uitgelegd en wordt er dieper ingegaan op bepaalde begrippen die voor economische beroepsbeoefenaars niet evident zijn.

Prijs: € 396,73 Bestellen: shop.wolterskluwer.be

Prijs: € 62,00 Bestellen: larcier.com/nl

Prijs: € 124,00 Bestellen: www.fiscoloog.be of via bestelling@roularta.be. Ook digitaal beschikbaar en te bestellen via www.jurisquare.be

Accountancy&Tax – nr. 4 / 2019

39


eStox, uw beveiligde digitale effectenregister

Discretie verzekerd

UBO-verplichtingen worden automatisch nagekomen

Een digitaal register met talrijke voordelen, aangeboden door de notarissen, de accountants en de belastingconsulenten.

www.estox.be Powered by

Altijd en overal beschikbaar

Profile for Larcier Business

Accountancy & Tax nr. 4/2019  

Accountancy & Tax nr. 4/2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded