__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Accountancy &Tax

Tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Nr. 2 / 2018 – www.iec-iab.be

AFGIFTEKANTOOR: GENT X / P608443 - IEC-IAB / E. JACQMAINLAAN 135/2 - BE-1000 BRUSSEL — DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN HET IAB APRIL, MEI, JUNI 2018

Kris Peeters blikt tijdens onze algemene vergadering vooruit op de toekomst van het beroep en van een eengemaakt Instituut


Inhoud

Colofon

4. Actu@IAB Stéphane De Bremaeker

Accountancy & Tax Driemaandelijks tijdschrift van het IAB Nr. 2 / 2018

6. Algemene vergadering van 21 april 2018: verslag Eric Basso

Administratie en redactie IAB, Emile Jacqmainlaan 135/2, 1000 Brussel Tel.: +32 2 543 74 90 / Fax: +32 2 543 74 91 E-mail: info@iec-iab.be

12. Algemene vergadering: verslag van het academische deel met vice-eersteminister Kris Peeters Daniël Maes 15. Naar minder strikte formele administratieve praktijken: het Europees Hof van Justitie effent de weg Yves Bernaerts 22. Fiscale controle van de cliënt op het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent: de fiscale beperkingen van de bevoegdheden van de administratie Charles Bayart, i.s.m. Christophe Lenoir 29. Unified by Invoicing opengesteld voor alle economische beroepsbeoefenaars Unified Post en Alexis de Biolley 32. Alles wat u moet weten over BeExcellent Mimount Ben Jaddi 39. Vakliteratuur

Redactiecoördinator Stéphane De Bremaeker E-mail: s.debremaeker@iec-iab.be Redactiecomité E. Basso, C. Bayart, M. Ben Jaddi, L. Boonen, A. de Biolley, S. De Bremaeker, N. Hormans, D. Maes, E. Steghers, B. Van Coile, B. Vanderstichelen Uitgever ELS Belgium/Larcier Business - U kunt ons bereiken op 0800 39 067 of via professional@larciergroup.com en www.larciergroup.com © ELS Belgium, Hoogstraat 139, Loft 6, B-1000 Brussel Verantwoordelijke uitgever B. Vanderstichelen, Emile Jacqmainlaan 135/2, 1000 Brussel Fotografie iStockphoto, Triptyque Mededeling voor de lezer De auteurs, het redactiecomité en de uitgever streven naar de betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De opinieartikelen vertegenwoordigen de inzichten en mening van auteurs en dus niet noodzakelijk die van het Instituut of van het redactiecomité. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 Uitvoerend comité Voorzitter: B. Vanderstichelen Ondervoorzitter: B. Van Coile Secretaris-penningmeester: J. De Coster Secretaris: J.-L. Kilesse Leden: H. Vandelanotte en V. Delvaux Raad Voorzitter: B. Vanderstichelen Ondervoorzitter: B. Van Coile Leden: D. Bauwens, J.-M. Behaghel, R. Declerck, J. De Coster, V. Delvaux, S. Maenhout, A. Mons delle Roche, J.-L. Kilesse, F. Schelfhaut, P. Vanclooster, H. Vandelanotte Algemeen bestuur E. Steghers ISSN 1375 9876

2


Editoriaal

Bart Van Coile & Benoît Vanderstichelen

Een algemene vergadering in het teken van een eenmaking IAB-BIBF

Algemene vergadering Het juninummer van Accountancy & Tax bevat traditioneel een verslag van onze algemene vergadering. Verder werd tijdens de algemene vergadering een volledig hoofdstuk gewijd aan het fusieprotocol. Dat protocol hebben de raden van het IAB en van het BIBF unaniem ondertekend. Wat is de stand van zaken? Welke beslissingen werden genomen, waarom, hoeveel bedraagt de ledenbijdrage, wat doet het IAB met zijn budget? U vindt de antwoorden vanaf pagina 6. Krijgt u bezoek van een belastingcontroleur? Stel: er belt een ambtenaar van de fiscale administratie aan. Die vraagt u of hij de boekhouding van uw cliënt kan inkijken en een kopie mag meenemen. Dan rijst meteen de vraag of dat allemaal wel kan. Hoe zit dat met het beroepsgeheim? Kan hij alle documenten opvragen? Wat als de controleur plots de btwlisting wil inkijken? En wat als hij het heeft over de back-up van de digitale boekhouding? Allemaal vragen waarop het Instituut een antwoord tracht te vinden. Lees alles over de rechten van een belastingcontroleur in twee gevallen: wanneer de controle betrekking heeft op de btw, of op de inkomstenbelastingen (pagina 22). BeExcellent, Unified by Invoicing In bijna vier jaar tijd hebben 2 171 kantoren zich aangesloten op BeExcellent. Intussen heeft het Instituut de tool ook opengeAccountancy&Tax – nr. 2 / 2018

steld voor stagiairs, members in business en zelfs voor boekhoudkantoren of kantoren van bedrijfsrevisoren. Daarnaast heeft de tool enkele updates achter de rug en zijn er nieuwe functionaliteiten bijgekomen. De oudere functionaliteiten werden uiteraard verbeterd. Hoog tijd dus om BeExcellent en de nieuwe gepubliceerde documenten toe te lichten. Lees er alles over vanaf pagina 32. Vorig jaar heeft het IAB een nieuw, revolutionair platform gelanceerd: Unified by Invoicing. De pilootfase van Unified by Invoicing liep tot 21 april, de dag van onze algemene vergadering. In dit artikel passeren een aantal aangeboden diensten de revue. Ontdek ze allemaal vanaf pagina 29. Belasting op toegevoegde waarde Btw gaat vaak gepaard met heel veel formalistische praktijken. Daar wil het Hof van Justitie van de Europese Unie komaf mee maken. Stap voor stap boekt het vooruitgang. De Europese belastingautoriteiten, waaronder die van België, hebben hun strikte regels ietwat versoepeld. Yves Bernaerts geeft een overzicht van de meest opmerkelijke vorderingen die werden gemaakt. Ontdek ze vanaf pagina 15. Veel leesplezier, Bart Van Coile – Ondervoorzitter Benoît Vanderstichelen – Voorzitter

3


Actu@IAB

Actu@IAB

Norm met betrekking tot de contractuele controle van kmo's en de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij kmo's Op vraag van minister van Economie Kris Peeters hebben het IAB en het IBR een gemeenschappelijke controlenorm opgesteld voor de contractuele opdrachten bij kmo's en de wettelijke controleopdrachten voor de kmo's. Deze norm zal dus van toepassing zijn op alle bijzondere opdrachten die door de leden van beide Instituten kunnen worden uitgevoerd. De commissarismandaten vallen buiten het toepassingsgebied van deze norm. Overeenkomstig zijn regelgeving heeft het IBR dat ontwerp ter openbare raadpleging gepubliceerd. Wie commentaar had, kreeg tot 22 mei de tijd om die door te geven. Op dit moment worden de opmerkingen geanalyseerd. Indien terecht, zullen ze worden opgenomen. Vervolgens wordt de norm ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB). Zodra de norm klaar is, brengen wij u hiervan verder op de hoogte. Insolventie voortaan ook van toepassing op vrije beroepen Sinds 1 mei 2018 is het insolventierecht ook van toepassing op de vrije beroepen, en dus op accountants en/of belastingconsulenten. Wanneer een insolventieprocedure wordt geopend in hoofde van een accountant en/of belastingconsulent, zal een rechtbank overeenkomstig artikel XX.123 van het Wetboek van economisch recht een accountant en/of belastingconsu-

4

lent als medecurator kunnen aanduiden. Deze medecurator treedt op in samenwerking met de (advocaat-)curator. Op 27 april 2018 verschenen bovendien twee koninklijke besluiten die de wetsbepalingen aanvullen. Het eerste bepaalt de uitvoering van artikel XX.1, ยง 1 van het Wetboek van economisch recht, het tweede legt de regels en barema's vast. Het IAB zoekt trouwens nog steeds accountants en/of belastingconsulenten die willen optreden als insolventiefunctionaris. De personen die als insolventiefunctionaris wensen op te treden, dienen hun bekwaamheid, ervaring, onafhankelijkheid en onpartijdigheid te staven. Daarnaast moet ook hun beroepsaansprakelijkheid als insolventiefunctionaris zijn verzekerd.

Scan deze QR-code in voor meer informatie over de kandidatuurstelling.

Niet-erkende fiscale adviseurs worden niet onderworpen aan de nieuwe antiwitwaswet: IAB stapt naar Grondwettelijk Hof Fiscale adviesverlening is niet wettelijk voorbehouden aan


StĂŠphane De Bremaeker

iStockphoto.com/Gearstd.

de houders van een erkende titel. Dat betekent dat iedereen fiscaal advies mag of kan geven, terwijl lang niet iedereen is gebonden aan een beroepsreglementering. De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten legt erkende fiscale beroepsbeoefenaars, zoals uzelf, op om zich te onderwerpen aan een beroepsreglementering. Maar diezelfde wet zegt niets over de niet-erkende fiscale adviesverleners. Deze situatie leidt tot discriminatie tussen de erkende en de niet-erkende fiscale adviesverleners. Het IAB beschouwt de uitsluiting van niet-erkende beroepsbeoefenaars van de toepassing van de antiwitwaswetgeving als oneerlijke concurrentie tegenover zijn eigen leden. Bovendien vindt het IAB dat de Europese richtlijn van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiÍle stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering daarmee verkeerd is omgezet. Daarom heeft het IAB beslist om een beroep tot vernietiging in te dienen bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 18 september 2017 en tegen het verschil in behandeling tussen erkende en niet-erkende fiscale adviesverleners. Eenmaking IAB-BIBF Tussen half mei en begin juni is het IAB het hele land afgereisd om het fusieprotocol dat de raadsleden van het IAB en het BIBF hebben ondertekend, toe te lichten aan alle leden. Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

Tijdens deze roadshows werd stilgestaan bij de voordelen van een nieuw Instituut, wat er met de huidige titels en opdrachten zal gebeuren en hoe het stagetraject zal verlopen. Maar de fusie was lang niet het enige thema dat tijdens de roadshows werd aangehaald. De aanwezige leden kregen onder andere ook meer informatie over het Unified-by-Invoicingplatform. Members in business: the digital way forward Members in business zien bij de digitalisering van hun beroep specifieke uitdagingen die aparte aandacht verdienen. Daarom organiseerde de Commissie MIB op 21 maart in Gent en op 23 april in Louvain-la-Neuve een seminar waar niet alleen elektronische facturering in een onderneming, maar ook blockchain en documentmanagement aan bod kwamen. Ook werd de BeExcellent-omgeving voor MIB toegelicht. De tijd dat MIB werden geconfronteerd met verschillende antwoorden, ondersteund met cijfers, op eenzelfde vraag, is door ERP-systemen opgelost geraakt. Dit tijdperk is goed overleefd. Nu breekt een nieuw tijdperk aan, waardoor we een database sneller kunnen invullen die via business intelligence onmiddellijk en automatisch de nodige rapporteringen produceert. Op die manier worden de prioriteiten van de MIB verlegd. Op die nieuwe focus wil de Commissie MIB verder ingaan met nieuwe seminars.

5


Instituut

Algemene vergadering van 21 april 2018

De voorzitter Benoît Vanderstichelen opende op 21 april 2018 om 9 uur de 32ste algemene vergadering van het IAB. Meer dan 800 leden en stagiairs begaven zich naar het Square Brussels Meeting Centre (Kunstberg). Hieronder leest u het verslag van de algemene vergadering. Bureau Het bureau was samengesteld uit Benoît Vanderstichelen, voorzitter, Bart Van Coile, ondervoorzitter, Johan Decoster, secretaris-penningmeester, Jean-Luc Kilesse, secretaris, Hein Vandelanotte en Vincent Delvaux, allen lid van het uitvoerend comité en van de Raad. Ze werden bijgestaan door Eric Steghers, algemeen directeur van het Instituut. Activiteitenverslag De voorzitter en ondervoorzitter brengen om beurten verslag uit van de projecten die het Instituut in 2017 is begonnen en zal uitwerken in 2018. Benoît Vanderstichelen stelt dat het Instituut in 2017 al zijn aandacht heeft geschonken aan de digitalisering van het beroep. Naast de leden kunnen ook de cliënten hiervan gebruikmaken. Meer dan 2 000 beroepsbeoefenaars zijn aangesloten op BeExcellent en er werden meer dan één miljoen opzoekingen verricht in Companyweb. Intussen werd het e-loket en de login via single sign-on met de andere IAB-toepassingen verbeterd. Tot slot heeft het IAB een nieuwe blog ontwikkeld, die gepaard gaat met een nieuw e-zine en een nieuw logo. Ook de stage werd in 2017 verder gedigitaliseerd, met name de tussentijdse proeven en de onderdelen van het bekwaamheidsexamen die de stagiairs alvast tijdens de stage kunnen afleggen en die in de rugzak worden opgenomen, worden voortaan elektronisch afgelegd. Het examensysteem telt momenteel niet minder dan 6 000 vragen. Vanaf november 2018 zullen de

6

eerste bekwaamheidsexamens op computer kunnen worden afgelegd. Bart Van Coile stelt het platform Unified by Invoicing voor en licht vervolgens de procedure toe waarmee binnenkort elektronische facturen kunnen worden uitgewisseld tussen de economische beroepsbeoefenaars en hun cliënten. Benoît Vanderstichelen geeft de voordelen van dit systeem weer, met onder andere het voordeel van het beroepsgeheim, het voordeel van de onafhankelijkheid van de cliënt en de economische beroepsbeoefenaar tegenover zijn boekhoudsoftware bij bijvoorbeeld het veranderen van boekhoudsoftware. Het platform zal worden gekoppeld met bijna alle boekhoudsoftware en garandeert de bewaringstermijn van zeven jaar voor alle facturen van de cliënten. Tot slot voegt Bart Van Coile toe dat het systeem ook een goedkeuringsprocedure bevat voor aankoopfacturen. De pilootfase die in september 2017 is begonnen, loopt eind april af. Vijftig accountantskantoren hebben daaraan deelgenomen, samen met zevenhonderd klanten en leveranciers. Vanaf mei 2018 zal iedereen zich op Unified by Invoicing kunnen aansluiten. Na dit punt kaart voorzitter Vanderstichelen de verschillende initiatieven van het Instituut aan: ∙ Op dit moment worden gesprekken gevoerd met een ander vrij beroep om een elektronisch aandelenregister in te voeren en te beheren, toegankelijk voor zowel de beroepsbeoefenaars als de klanten. ∙ Het Instituut werkt actief mee, samen met Unizo en FVB,


Algemene vergadering

aan een systeem dat de persoonsgegevens beschermt. Dit systeem kadert binnen de GDPR. Het Instituut zal later met de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit onderzoeken of IAB-leden kunnen genieten van een gedragscode. Het Instituut onderzoekt de mogelijkheid of alle leden gratis een elektronische handtekening kunnen verkrijgen. Op die manier kunnen de leden en hun cliënten op afstand officiële documenten zoals een jaarrekening, notulen van algemene vergaderingen en van raden van bestuur, opdrachtbrieven of antiwitwasformulieren ondertekenen. Het Instituut zoekt ook naar een e-learningsysteem dat tegen het einde van het jaar kan worden uitgerold. Dit systeem zal de stagiairs helpen om seminars te volgen.

De ondervoorzitter vult aan dat het Instituut zijn IT-architectuur volledig heeft verbeterd. Hij geeft als voorbeelden het crmsysteem, het INIS-platform, BeExcellent, of nog het kwaliteitsplatform. Met betrekking tot de kwaliteitstoetsing bevestigt Bart Van Coile dat het Instituut een voorbereidende vorming op de kwaliteitstoetsing heeft georganiseerd, maar ook dat het werkzaamheden heeft verricht in het kader van het nieuwe vennootschapsrecht en het beroepsgeheim. Verder benadrukt hij dat de relaties met de FOD Financiën positief zijn, al meldt hij dat het niet altijd even eenvoudig was. In 2017 heeft het Instituut, met de steun van vice-eersteminister Kris Peeters, een gemeenschappelijke norm opgesteld Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

samen met het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De voorzitter bedankt uitdrukkelijk Johan De Coster, raadslid, en Tom Kloeck van de studiedienst voor hun inzet in dit dossier. Verder heeft het Instituut voorstellen overgemaakt aan de minister van Financiën om het boetesysteem – dat soms machinaal wordt toegepast – te verbeteren. Het Instituut was daarnaast nog actief op het Europese toneel. De voorzitter haalt de volgende punten aan: ∙ Het Instituut houdt de liberalisering van de diensten en de opheffing van de grenzen voor de vrije beroepen in de gaten. De Europese Raad wil namelijk dat de lidstaten niet meer in staat zullen zijn om de vrije beroepen te reglementeren zoals zij dat willen. ∙ Het Instituut is tussengekomen om de controle op transfer pricing te versterken. Daarbij heeft het mee een werkgroep opgericht. Momenteel wordt onderhandeld met de fiscale administratie. ∙ Met betrekking tot de Europese richtlijn inzake fiscale tussenpersonen wil het Instituut dat ondernemingen die een agressieve fiscale constructie opzetten, dat zelf zouden toelichten aan de fiscale autoriteiten in plaats van de beroepsbeoefenaars. ∙ De IAB-commissie antiwitwas heeft bergen werk verzet. De voorzitter wil dan ook de commissievoorzitter Jos De Blay uitdrukkelijk bedanken. ∙ Tezelfdertijd bedankt hij ook Hein Vandelanotte en Jean-Luc Kilesse, als voorzitter en ondervoorzitter van de

7


Instituut

"Na de eenmaking voeren alle leden de titel van 'accountant', maar de huidige IAB- en BIBF-leden behouden wel hun respectieve toegekende rechten, plichten en bevoegdheden"

Commissie kwaliteitstoetsing voor hun werkzaamheden. Benoît Vanderstichelen verdedigt vervolgens het lidmaatschap van het Instituut in de verschillende Europese lobbygroepen die zich focussen op het accountancyberoep: ETAF, CFE, EFAA, Accountancy Europe en IFAC. ∙ Hij meldt dat sommige partijen graag de rol van de IFAC zouden beperken en de mogelijkheid tot autoregulering zouden willen onttrekken uit het beroep. ∙ Het Instituut heeft de kandidatuur van Christine Cloquet ingediend als raadslid van Accountancy Europe. Christine werd verkozen en zal de diversiteit van onze beroepen – niet alleen audit, maar ook accountancy en (fiscale) adviesverlening – promoten. ∙ Binnen EFAA, die de belangen van de kleine accountantskantoren behartigt, zijn Noël De Rudder (op digitaal vlak) en Johan De Coster (audit- en assuranceopdrachten) actief in naam van het Instituut. ∙ Christine Cloquet, Bart Van Coile, Philippe Vanclooster en Jozef Goubert vertegenwoordigen het IAB binnen de CFE waar ze de fiscale evolutie op de voet volgen. ∙ Sinds kort is er een nieuwe organisatie, ETAF, die werd opgericht door ordes en instituten in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Haar doel is om de fiscaliteit toe te vertrouwen aan louter erkende beroepen. Ook Benoît Vanderstichelen stelde de kandidatuur van het IAB voor. Die werd vervolgens aanvaard. Tot slot levert Bart Van Coile enkele statistieken aan van het aantal stagiairs dat lid is geworden, het aantal tuchtdossiers, de permanente vorming en de ontwikkeling van de kwaliteitstoetsing in 2017. Hij deelt vervolgens mee dat de wet van 22 april 1999 na de wetswijziging van 3 september 2017 op een aantal punten is gewijzigd, met name het statuut van de stagiairs die leden worden, de verplichte opdrachtbrief of de terechtwijzing. Eenmaking IAB-BIBF: uitgebreide toelichting van het protocol Benoît Vanderstichelen en Bart Van Coile hebben een heel on-

8

derdeel gewijd aan de eenmaking tussen het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders-Fiscalisten (BIBF). Na deze korte inleiding ging de voorzitter over tot een uitgebreide toelichting van het protocol. ∙ Ook na de fusie zullen de rechten, plichten en toegekende opdrachten gehandhaafd blijven voor de beroepsbeoefenaars van elk respectievelijk Instituut. De fusie betekent dus niet dat een bepaalde groep beroepsbeoefenaars andere bevoegdheden zou kunnen krijgen. ∙ De accountants behouden bijvoorbeeld hun privileges, onder andere de opdrachten die ze sinds 1985 als enige mogen uitvoeren, net als de gedeelde opdrachten met de bedrijfsrevisoren: de opdrachten die zijn voorzien in het vennootschapsrecht, gerechtsdeskundige in boekhoudkundige materies, assuranceopdrachten, controles (al dan niet in toepassing van het vennootschapsrecht). ∙ Op verzoek van de boekhouders zal een gemeenschappelijke basistitel kunnen worden gevoerd door elke beroepsbeoefenaar: men koos voor 'accountant', waarbij een verschil wordt gemaakt afhankelijk van de specialisaties. Vervolgens benadrukt de voorzitter dat de Instituten een reeks verplaatsingen door het land zouden maken in december 2017, zoals dat was voorzien in het protocol. Door omstandigheden is dat echter niet gelukt. Met name minister Koen Geens wou het vennootschapsrecht laten wijzigen door een nieuw Wetboek van vennootschappen te maken. Het Instituut moest daarop in de maand december de belangen van zijn leden verdedigen, in het bijzonder om de opdrachten van de accountants (die worden gedeeld met de bedrijfsrevisoren) te vrijwaren. Uiteindelijk heeft het IAB deze kunnen bewaren, maar daardoor konden de essentiële punten van het protocol pas op 16 januari 2018 – na akkoord van de bevoegde ministers die de communicatie rond de fusie willen controleren – voor het eerst worden toegelicht aan de vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen. Het is namelijk de bedoeling om hen beter voor te bereiden op de toekomst en slechts één pad naar het boekhoudkundige beroep te plaveien.


Algemene vergadering

"De eenmaking van beide economische Instituten is vooral gericht op de toekomst. Het IAB en het BIBF bundelen hun krachten om samen de weg van de toekomstige beroepsbeoefenaars te plaveien"

∙ ∙

∙ ∙ ∙

Elke kandidaat zal een driejarige stage doorlopen, behalve wie een beroep kan doen op zeven jaar bewezen beroepservaring. Net zoals dat vandaag het geval is, is het de bedoeling om op het einde van de stage het niveau 7 volgens het Europees Kwalificatieraamwerk te verkrijgen voor het bekwaamheidsexamen. Dat betekent niet zozeer dat elke kandidaat-stagiair een master moet bezitten. Ze worden ook tot het beroep toegelaten met een bachelorsdiploma of een graduaat op zak. Het BIBF zou wel een toelatingsexamen moeten opstellen, wat nu niet het geval is. Het nieuwe Instituut zal zowel interne als externe leden tellen. Intussen voert men al gesprekken om een overeenkomst te sluiten met de hogescholen en de universiteiten, wat de theoretische maar vooral de praktische opleiding in de hand zal werken en wat beroepsbeoefenaars de kans biedt om zich te specialiseren in fiscaliteit. In het protocol wordt vooral de Engelse benaming gebruikt. De beroepsverenigingen hebben toch verzocht om de toekomstige titels 'certified accountant' en 'certified tax advisor' te vertalen door 'beëdigd of gecertifieerd accountant' en 'beëdigd of gecertifieerd belastingconsulent' (in het Nederlands). In het Frans wordt dat 'expert-comptable assermenté' en 'conseil fiscal assermenté'. De wet moet verduidelijken dat de term 'beëdigd' of 'gecertifieerd' niet alleen betekent dat een accountant de eed moet afleggen voor een rechtbank, maar ook dat hij specifieke opdrachten zal kunnen uitvoeren (assuranceopdrachten, controleopdrachten), waarvoor hij een specifieke opleiding heeft gevolgd. Een andere oplossing bestaat erin om de Engelse titel letterlijk te vertalen in 'gecertifieerd accountant' (in het Frans: 'expert-comptable certifié'). Tijdens de overgangsperiode – die loopt van 2019 tot 2023 – zal de eerste Raad van het nieuwe Instituut paritair worden verdeeld tussen de BIBF-leden en de IAB-leden. Een IAB-lid zal het voorzitterschap waarnemen. Dat laatste geldt als een compromis omdat de Raad uit de helft IAB-leden en de helft BIBF-leden bestaat, terwijl 56 % van de leden in het

Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

∙ ∙ ∙

nieuwe Instituut van het IAB komen. Vanaf 2023 wordt de Raad proportioneel verdeeld onder de certified accountants, certified tax advisors and de tax accountants. Op vraag van de bevoegde ministers en de voogdijminister zullen de ledenbijdragen niet worden verhoogd. Gedurende de overgangsperiode (2019-2023) zal het IAB het voorzitterschap waarnemen van een reeks commissies (stage, permanente vorming, begeleiding en toezicht, gerechtsdeskundige). De tuchtprocedure zal worden gewijzigd. Daarmee wordt de onafhankelijkheid van de tuchtorganen ten aanzien van de Raad van het Instituut verzekerd. De basis voor deze procedure is al van toepassing bij het BIBF.

In januari 2018 werd gevraagd naar het standpunt van de raden van bestuur van alle beroepsverenigingen. Daaruit blijkt dat een zeer grote meerderheid van de leden zich in het eenmakingsproject kan vinden. Volgens voorzitter Vanderstichelen is het eenmakingsvoorstel een mooi compromis, waarbij alle verworven rechten van de jonge en oudere leden worden gehandhaafd. Na de tussenkomst van vice-eersteminister Kris Peeters en na het academische deel van de algemene vergadering nemen Benoît Vanderstichelen en Bart Van Coile voldoende tijd om zo veel mogelijk vragen van de aanwezige leden te beantwoorden. In mei en juni 2018 organiseerde het IAB een roadshow door het hele land om het eenmakingsprotocol verder toe te lichten en de leden zo veel mogelijk informatie uit de eerste hand te geven. Beslissingen van de algemene vergadering Aanstelling stemopnemers De algemene vergadering stelt de stemopnemers aan. Aanstelling plaatsvervangend lid van de Franstalige kamer van de Commissie van beroep De algemene vergadering stelt Nathalie Bohet, accountant en belastingconsulent, aan als plaatsvervangend lid van de Frans-

9


Instituut

"De ledenbijdragen, inschrijvingsrechten, dossierrechten e.d. werden verhoogd volgens de gezondheidsindex. De algemene vergadering stemde daarmee in"

talige kamer van de Commissie van beroep (enige kandidatuur). Aanstelling commissarissen De algemene vergadering stelde: ∙ Rudi Leys, accountant en belastingconsulent, aan voor het mandaat van Nederlandstalige commissaris (enige kandidatuur); ∙ Angélique Tibo, accountant en belastingconsulent, aan voor het mandaat van Franstalige commissaris (enige kandidatuur). Financieel verslag Johan De Coster (secretaris-penningmeester) en Jean-Luc Kilesse (secretaris) brachten verslag uit van de financiële situatie van het Instituut. Met 87 % van de stemmen werd de jaarrekening 2017 goedgekeurd. 13 % van de aanwezige leden stemde tegen. Commissarisverslag Angélique Tibo en Rudi Leys brachten als commissaris verslag uit over de rekeningen van het afgelopen jaar. Als conclusie van hun commissarisverslag – een mandaat dat beiden in alle vrijheid en onafhankelijkheid konden uitoefenen in samenwerking met de Raad en de diensten van het Instituut – bevestigden ze dat de jaarrekening, die op 31 december 2017 een balanstotaal van 5 239 564,92 euro en een winst van 1 098,26 euro vertoonde, exact is. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de financiële toestand en het vermogen van het IAB, en leeft de Belgische boekhoudkundige wetgeving na. Kwijting aan de commissarissen Met 90,4 % van de stemmen werd kwijting gegeven aan de uittredende commissarissen. 9,6 % stemde tegen. Kwijting aan de penningmeester en aan de raadsleden Met 80,5 % van de stemmen werd kwijting gegeven aan de penningmeester en aan de raadsleden. 19,5 % stemde tegen.

10

Voorstel, vastlegging en goedkeuring van administratieve kosten en procedurekosten voor leden en stagiairs Vincent Delvaux, raadslid en vertegenwoordiger van de Raad bij de Franstalige kamers van de Tuchtcommissie en de Commissie van beroep, stelde voor om de administratieve kosten voor bijkomend onderzoek met inbegrip van oproepingen, en de procedurekosten, die afhankelijk van de tuchtsanctie en het aantal tenlasteleggingen worden opgelegd door de Tuchtcommissie en de Commissie van beroep, vast te leggen. Administratieve kosten (artikel 14 wet 22 april 1999)

Administratieve kosten

Herinnering 1

Herinnering 2

Herinnering 3

€ 0,00

€ 35,00

€ 50,00

Meer dan 3 herinneringen € 100,00

Kosten voor bijkomend onderzoek met inbegrip van oproepingen € 250,00 Procedurekosten Tuchtcommissie (artikel 5, § 1 wet 22 april 1999) Eén tenlastelegging

€ 900,00

Twee tenlasteleggingen

€ 1 200,00

Drie tenlasteleggingen

€ 1 500,00

Meer dan drie tenlasteleggingen

€ 1 800,00

Commissie van beroep Maximaal twee tenlasteleggingen

€ 400,00

Meer dan twee tenlasteleggingen

€ 800,00


Algemene vergadering

"Met de deelname in de kosten voor vervolgtoetsingen vermijden we dat alle leden moeten instaan voor een minderheid die niet in orde is. De leden die in een procedure van vervolgtoetsing zitten, staan in voor alle extra kosten gebonden aan de toetsing (administratie, aanstelling toetser, zitpenning toetser ...)"

Met 75,1 % van de stemmen keurde de algemene ledenvergadering het voorstel tot vastlegging van de administratieve kosten en procedurekosten goed. 24,9 % stemde tegen. Goedkeuring begroting 2018 (met inbegrip ledenbijdragen) Johan De Coster (secretaris-penningmeester) en Jean-Luc Kilesse stelden elk in hun respectievelijke taal de begroting voor 2018 voor. De ledenbijdrage voor de externe leden (natuurlijke personen en vennootschappen), de inschrijvingsrechten, de dossierrechten voor de stagiairs en de aanvaardingsrechten voor vennootschappen werden verhoogd. De verplichte bijdrage aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) werd vastgelegd op 17,11 euro. Categorieën 1. Natuurlijke personen – members in business

Bijdragen € 465,00

Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan: a) Nieuwe members in business erkend in 2018, 2017, 2016 na de stage te hebben doorlopen

€ 232,50

b) Gepensioneerde members in business

€ 232,50

2. Natuurlijke personen - externe leden (verplichte bijdrage CFI van € 17,11 inbegrepen)

€ 748,11

Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan: a) Nieuwe externe leden erkend in 2018, 2017, 2016 na de stage te hebben doorlopen (verplichte bijdrage CFI van € 17,11 inbegrepen)

€ 382,61

b) Gepensioneerde members in business (verplichte bijdrage CFI van € 17,11 inbegrepen)

€ 382,61

3. Professionele vennootschappen · eenpersoonsvennootschappen · andere

€ 365,50 € 731,00

4. Stagiairs (administratieve kosten) - 5 jaar + 5 jaar

€ 195,00 € 487,33

5. Stagiairs (inschrijvingsrechten) Reservatierecht computer

€ 160,00 € 50,00

Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

Categorieën

Bijdragen

6. 7 jaar beroepservaring (1ste jaar inschrijvingsrechten) (2de jaar inschrijvingsrechten) (vanaf het 3de jaar inschrijvingsrechten)

€ 355,00 € 195,00 € 487,33

7. Toetredingsrecht vennootschappen

€ 355,00

Van alle aanwezige leden keurde 67,5 % de begroting en de ledenbijdrage voor 2018 goed. 32,5 % stemde tegen. Goedkeuring deelname in de kosten voor vervolgtoetsingen Hein Vandelanotte, raadslid en voorzitter van de Commissie kwaliteitstoetsing, lichtte het voorstel tot deelname in de kosten voor vervolgtoetsingen toe aan de algemene vergadering. Totaal administratieve kosten in geval van vervolgtoetsing Vervolgtoetsing zonder verplaatsing van toetser

€ 150,00

Vervolgtoetsing met verplaatsing van toetser

€ 750,00 (€ 600 voor de toetser zelf, € 150 per getoetst extern lid)

Met 54,4 % stemmen voor en 45,6 % stemmen tegen, keurde de algemene vergadering het voorstel tot deelname in de kosten bij een vervolgtoetsing goed. Eric Basso

11


Instituut

"Accountants en belastingconsulenten spelen een essentiële rol binnen de bedrijven en de economie" Na afloop van het officiële gedeelte van de 32ste algemene vergadering van het IAB opende voorzitter Benoît Vanderstichelen het academische deel. Dit jaar mocht het Instituut vice-eersteminister Kris Peeters ontvangen als gastspreker. Benoît Vanderstichelen bedankte Kris Peeters om de aanwezige leden en genodigden op het academische deel van de algemene vergadering toe te spreken over het belang van de accountants en de belastingconsulenten voor de ondernemingen en over zijn visie op de toekomst. Uit de Boordtabel van de kmo's en zelfstandige ondernemers 2017 van de FOD Economie blijkt dat meer dan 99 % van de btw-plichtige ondernemingen in België aan het profiel van kmo's beantwoordde in 2016. Gezien zijn achtergrond begrijpt Kris Peeters als geen ander de noden van deze kmo's en de rol die de accountants en de belastingconsulenten spelen voor deze kmo's. De voorzitter bedankte de vice-eersteminister ook voor de jarenlange vruchtbare samenwerking en ondersteuning van het IAB in talloze belangrijke dossiers. Vice-eersteminister Kris Peeters stak onmiddellijk van wal door de essentiële rol van onze beroepen binnen de bedrijven en binnen de economie te benadrukken en daar onmiddellijk aan toe te voegen dat "het werk van een accountant voor vertrouwen en stabiliteit in de economie zorgt. Partners, investeerders en aandeelhouders moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie van de ondernemingen betrouwbaar is. Accountants en belastingconsulenten zijn onontbeerlijk voor een goede werking van onze economie." Kris Peeters verwees naar de actualiteit van de voorafgaande week, waarbij het Prijzenobservatorium eraan herinnerde dat juridische en boekhoudkundige diensten sterker zijn gereguleerd in België dan in de buurlanden. Toch denkt hij niet dat we die sterke regulering, die zorgt voor een hoge kwaliteit van het beroep, in twijfel moeten trekken. Die beroepen hebben immers een grote economische en maatschappelijke impact. Wel moeten we er-

12

voor zorgen dat de wetgeving regelmatig wordt gemoderniseerd en onder de loep wordt genomen om de efficiëntie te verbeteren. Het spreekt voor zich dat kwaliteitscontrole belangrijk is in onze sector. Er wordt voortdurend gezocht hoe de kwaliteit hoog kan worden gehouden. Het is daarom dat de kwaliteitstoetsing vorig jaar wettelijk werd verankerd. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw koninklijk besluit dat hierop voortbouwt. Er werd voor het koninklijk besluit heel nauw samengewerkt met het IAB en de vice-eersteminister bedankte het Instituut voor zijn constructieve inbreng. Het nieuwe koninklijk besluit zal zorgen voor modernisering op twee vlakken: de kwaliteitstoetsing wordt versterkt en er wordt een verplichte opdrachtbrief ingevoerd. De voornaamste regels met betrekking tot de kwaliteitstoetsing krijgen voortaan een wettelijke basis. Deze regels zijn waar nodig gemoderniseerd en verduidelijkt. De Raad van het Instituut krijgt de wettelijke opdracht om deze regels verder uit te werken in normen. Het koninklijk besluit voorziet regels over hoe de kwaliteitstoetsing moet worden aangekondigd, hoe de voorafgaande vragenlijst er moet uitzien en hoe de kwaliteitstoetsing ter plaatse in zijn werk moet gaan. Het voorziet ook hoe de beoordeling moet gebeuren, wat er gebeurt bij inbreuken en hoe een verbeterplan moet worden opgesteld en een vervolgtoetsing moet gebeuren. Hoewel de kwaliteitstoetsing voortaan via een koninklijk besluit zal worden geregeld, behoudt het IAB zijn fundamentele rol. De Raad van het IAB zal namelijk nog steeds normen aannemen rond bijvoorbeeld de criteria voor de selectie van de dossiers die worden bekeken tijdens de toetsing en de praktische uitvoering van de kwaliteitstoetsing. Bovendien blijft de


Algemene vergadering: academisch deel

"Partners, investeerders en aandeelhouders moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie van de ondernemingen betrouwbaar is. Accountants en belastingconsulenten zijn onontbeerlijk voor een goede werking van de economie, ze zorgen voor vertrouwen en stabiliteit"

kwaliteitstoetsing gebeuren door toetsers die lid zijn van het Instituut. Zij zullen de toetsing op onafhankelijke en autonome wijze uitvoeren. Het koninklijk besluit zal ook de werking en samenstelling van de Commissie kwaliteitstoetsing regelen. De tweede vernieuwing die in het koninklijk besluit wordt uitgewerkt, is de verplichte opdrachtbrief. Die moet garanderen dat er duidelijke afspraken bestaan met de cliënt over de taken die de accountant of belastingconsulent op zich neemt. Hierdoor krijgt de cliënt meer zekerheid en worden latere discussies vermeden. De Raad van het IAB zal een of meerdere modellen van een opdrachtbrief uitwerken. Na het belang van onze beroepen voor de ondernemingen – voornamelijk de kmo's – zeer nadrukkelijk in de verf te hebben gezet, wendde de vice-eersteminister zijn blik naar de toekomst van onze beroepen. Net zoals vele andere beroepen staan de economische beroepen voor grote uitdagingen. Door de digitalisering zullen een aantal van de huidige opdrachten worden geautomatiseerd en verdwijnen. Een bundeling van de krachten van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) is volgens de vice-eersteminister een goed antwoord op deze toekomstige uitdagingen. Bij deze bundeling van krachten dient rekening te worden gehouden met de eigenheid van de betrokken beroepen. Een fusie tussen de beroepsinstituten mag hieraan geen afbreuk doen. Zo is het aangewezen dat de huidige verdeling van de opdrachten tussen de verschillende betrokken beroepen behouden blijft. Kris Peeters apprecieert ten zeerste de inspanningen die Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

de Raad van het IAB hiervoor heeft geleverd. Door veelvuldige contacten met de Nationale Raad van het BIBF is men gekomen tot een werkbaar voorstel voor een fusie tussen beide Instituten. Uit de vele reacties die hij hierover mocht ontvangen, blijkt dat er ook binnen de beroepsgroep een breed draagvlak bestaat voor de fusie. Dat is belangrijk, want de fusie kan enkel slagen als de beroepsbeoefenaars er ook achter staan. De reacties maken duidelijk dat er nog een aantal punten uit het fusieverhaal moeten worden uitgeklaard. De vice-eersteminister zal – samen met zijn collega minister Ducarme die voogdijminister is van de erkende boekhouders(-fiscalisten) – de nodige inspanningen leveren om deze punten op te lossen. Tot slot benadrukte Kris Peeters nogmaals dat de accountants en de belastingconsulenten een cruciale rol spelen in onze economie. Het is van groot belang dat ze werk kunnen leveren van de allerhoogste kwaliteit. Zowel het IAB als de wetgever moeten daarover waken. Kris Peeters bedankte in dit verband op zijn beurt het IAB voor de goede samenwerking van de voorbije jaren. Vervolgens benadrukte hij dat het zeer waardevol is dat gemotiveerde jongeren blijven kiezen voor een carrière binnen de sector van de economische beroepen. Daarom wil hij blijven samenwerken met het IAB om de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het beroep hoog te houden. Het academische gedeelte van de 32ste algemene vergadering van het Instituut werd afgesloten met een groepsfoto met vice-eersteminister Kris Peeters en de voorzitters en ondervoorzitters van het IAB en het BIBF. Daniël Maes

13


UU ITIT ZZ OO NN DDEERRLLIJIJKE K 30% 30K %O RrtTin ko IN G g * PPro rofifite

€595,00

€945,00

en, ang onze eeronze tacter sie conacte en,cont ang ontv sieteteontv over demover eendem omeen Voo genofofom htingen om inlichtin up.c rgro meer rinlic rcie Voor rmee l@la ona om essi up.c prof rgro of rcie 067 l@la 39 0 ona 080 essi op t klan ienst op 0800 39 067 of prof tendiens klantend

www.sofisk.be

*Alleen geldig voor het eerste jaar van abonnement, voor alle intekeningen vóór 31 juli 2018. Niet geldig voor huidige abonnees. Larcier Business en Indicator zijn merken van ELS Belgium nv, Hoogstraat 139 - Bus 6, 1000 Brussel, Btw BE 0436.181.878, RPR Brussel.

teeerreerrm meete teeennvvaann!!


Fiscaliteit

Btw

Naar minder strikte formele administratieve praktijken: het Europees Hof van Justitie effent de weg Het Hof van Justitie van de Europese Unie probeert al meer dan een decennium komaf te maken met de formalistische btw-praktijken die de belastingdiensten van de lidstaten erop nahouden. Het minste wat we daarvan kunnen zeggen, is dat dat een titanenwerk is. Toch is er de voorbije jaren al behoorlijk wat vooruitgang geboekt en hebben de belastingautoriteiten hun strikte formele regels enigszins moeten versoepelen, ook in België. In dit beknopte artikel maken we een stand van zaken op en belichten we de opmerkelijkste vorderingen die inmiddels zijn geboekt. Context Het zou onbegonnen maar wel leerrijk werk zijn om een lijst te maken van alle ondernemingen die de voorbije jaren een btwherziening hebben gekregen om zuiver formalistische redenen, zonder dat er sprake is van fraude of misbruik. Denk hierbij aan: ∙ een verwerping van een aftrek, vermeerderd met een boete en intresten, omdat op de facturen die zijn uitgeschreven door leverancier XYZ zijn btw-nummer niet vermeld staat; ∙ een dubbele herziening, vermeerderd met een boete en intresten, omdat men een factuur met btw heeft ontvangen, terwijl de dienstverlener de btw op zijn factuur had moeten verleggen (verwerping van de afgetrokken btw en invordering van de niet-verlegde btw); ∙ een teruggevorderde btw op een procedure met verlegde btw zonder dat de aftrekbare btw wordt verrekend in de regularisatieopgave. Dit zijn voorbeelden van vaak voorkomende fiscale herzieningen waarbij de staat geen enkel financieel nadeel heeft geleden. Omgekeerd werd de betrokken vennootschap wel financieel gestraft, soms zelfs overdreven zwaar. Zoals we zullen zien, heeft het Europees Hof van Justitie de belastingdiensten van de verschillende lidstaten proberen te beletten voordeel te halen uit louter formele hiaten waarvan het resultaat duidelijk neerkwam op een ongegronde verrijking. Die ingrepen hebben steeds meer succes en worden voor een deel ook expliciet erkend door de belastingdiensten: de tijd is gekomen om komaf te maken met procedures waarin men zich nog al te vaak blindelings vastklampt aan de formaliteiten Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

en de regeltjes. Sommige daarvan hekelt de administratie nu zelf in haar circulaire nr. 2017/C/64 van 12 oktober 2017. Voor andere doet ze dat (nog) niet. De officiële formele administratieve praktijken waarvan men afstapt, worden toegelicht in punt 13 van de circulaire nr. 2017/C/64 van 12 oktober 2017. Het feit dat de administratie daar expliciet een einde aan maakt, is het directe gevolg van de vaste jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie en wil zeggen dat men die ook erkent. Welke vooruitgang levert dat op voor ondernemingen? Verplichting om rekening te houden met aanvullende bewijskrachtige stukken die betrekking hebben op de factuur Ter herinnering: in België geldt als formele voorwaarde voor de uitoefening van het recht op aftrek krachtens artikel 3, § 1, 1° van het koninklijk besluit nr. 3 (omzetting van artikel 178, punt a) van de btw-richtlijn) dat de btw-plichtige in het bezit moet zijn van een factuur die is uitgereikt overeenkomstig artikel 53, § 2 en artikel 53decies, § 2 van het Wetboek van btw en die de vermeldingen bevat bedoeld in artikel 5, § 1 van het koninklijk besluit nr. 1 (omzetting van artikel 226 van de btw-richtlijn). Het recht op aftrek van de voorbelasting moet worden verleend als aan de materiële voorwaarden is voldaan, ook al zijn bepaalde formele voorwaarden niet vervuld. Louter de vaststelling van een formele conformiteitsafwijking van een factuur kan op zich geen reden zijn om de aftrek automatisch te verwerpen. De controleur van de FOD Financiën is dus verplicht ook rekening te houden met de aanvullende bewijskrachtige stukken die ondubbelzinnig betrekking hebben op de factuur.1 Door bijvoorbeeld contracten, bestelbonnen, prijsoffertes of correspondentie te onderzoeken, kan een controleur het recht op aftrek mogelijk alsnog bevestigen, ook al vertoont de eigenlijke factuur lacunes.

15


Fiscaliteit

"De voorbije jaren werden heel wat ondernemingen onderworpen aan een btw-herziening om zuiver formalistische redenen, zonder dat er sprake was van fraude of misbruik"

Als de prestaties niet precies worden omschreven op de facturen en uit de facturen de opeisbaarheidstermijn niet kan worden opgemaakt, moet het recht op aftrek worden bevestigd als de vennootschap aan de administratie documenten overmaakt die aan de factuur zijn gekoppeld en waaruit duidelijkheid kan worden verkregen over de elementen op de factuur waarover onduidelijkheid bestaat. Dat zal het geval zijn als de vennootschap een contract kan voorleggen waarin de aard van de prestaties en de periode waarin ze zijn geleverd, precies wordt omschreven. Uitgifte van een corrigerend document heeft terugwerkende kracht Het lijdt geen twijfel dat dit een tweede bijzonder belangrijke stap voorwaarts is, omdat de gecontroleerde vennootschap die van een leverancier of dienstverlener formeel onvolledige facturen heeft ontvangen, aan die leverancier of dienstverlener kan vragen haar corrigerende documenten toe te sturen waardoor de aftrek die initieel was gebaseerd op een factuur met vormelijke onregelmatigheden, ipso facto wordt gevalideerd.2 Het is dus niet meer mogelijk om van een vennootschap die een niet-conforme factuur heeft ontvangen, een btw-bedrag terug te vorderen, verhoogd met een boete en intresten, en haar vervolgens de btw later opnieuw te laten aftrekken in de aangifte voor de periode waarin ze het corrigerende document heeft ontvangen. Er kan geen twijfel over bestaan: in zo'n geval mag er niet worden overwogen btw terug te vorderen. We kunnen alleen maar toejuichen dat de Belgische belastingadministratie met haar circulaire nr. 2017/C/64 van 12 oktober 2017 officieel heeft erkend dat een corrigerend document wel degelijk terugwerkende kracht heeft. Ook andere formalistische praktijken zoals deze moeten verdwijnen Er zijn nog andere vaak voorkomende administratieve praktijken die het Europees Hof van Justitie heeft veroordeeld, maar

16

waarvan de belastingadministratie voorlopig nog niet officieel heeft bevestigd dat ze niet langer toelaatbaar zijn. Een haast triviaal voorbeeld is dat van een bedrijfsleider die een factuur met btw heeft ontvangen, terwijl de btw eigenlijk had moeten worden verlegd. De factuur had moeten worden verstuurd met de vermelding 'btw verlegd', terwijl de klant de btw ten onrechte heeft overgemaakt aan zijn leverancier en die vervolgens heeft afgetrokken. We verduidelijken het probleem aan de hand van een becijferd voorbeeld: een belastbare basis exclusief btw van 200 000 euro, waarbij ten onrechte ook 42 000 euro btw is gefactureerd. Momenteel wordt deze vennootschap vaak twee keer bestraft: ∙ Het recht op aftrek wordt verworpen en het bedrag wordt verhoogd met een boete en intresten. ∙ De niet-verlegde btw wordt teruggevorderd, verhoogd met een boete en intresten. De inbreuk werd begaan in de aangifte van januari 2015 en werd ontdekt in april 2018. De onderstaande tabel illustreert de verwoestende gevolgen van die administratieve praktijk, terwijl de klant de btw in principe volledig kan aftrekken en de belastingadministratie dus eigenlijk geen enkel financieel nadeel lijdt:3 Regularisatieopgave

Ten onrechte afgetrokken btw

Niet-verlegde btw

Verschuldigde btw

€ 42 000,00

€ 42 000,00

Proportionele boete

€ 8 400,00

€ 8 400,00

Intresten

€ 13 104,00

€ 13 104,00

Totaal boete + intresten

€ 21 504,00

€ 21 504,00

Door de invorderende administratie geëist bedrag

€ 127 008,00

Bij een gelijkaardig geval in Bulgarije wees het Europees Hof


Btw

iStockphoto.com/BeeBright.

van Justitie op een rekenkundige evidentie met betrekking tot een btw-plichtige die recht heeft op volledige aftrek: de btwplichtige is de klant die enerzijds de btw moet verleggen en anderzijds het recht heeft deze belasting af te trekken, waardoor het saldo op nul uitkomt.4 Aan het verschuldigde bedrag van de (verlegde) btw is immers de aftrek van een identiek bedrag in dezelfde aangifteperiode gekoppeld. Wat de op basis van de initiële factuur onterecht afgetrokken btw betreft, lijdt het geen twijfel dat deze btw niet is verschuldigd en dus ook niet aftrekbaar is.5 Door de beschikking van 23 november 2017 van het Europees Hof van Justitie is het duidelijk geworden dat de aftrekbare btw in het bovenstaande becijferde voorbeeld sowieso had moeten worden vermeld op de regularisatieopgave ter compensatie van de verschuldigde btw, want anders zou het resultaat niet nul zijn. Niet meteen rekening houden met het aftrekbare btw-bedrag in de regularisatieopgave is des te minder gerechtvaardigd omdat het Europees Hof van Justitie er vaak genoeg op heeft gewezen dat een btw-plichtige die btw is verschuldigd in een geval waarin de btw wordt verlegd, niet verplicht is een factuur te bezitten die is uitgereikt in overeenstemming met de formele vereisten om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen.6 Bijgevolg moet de vorige tabel als volgt worden aangepast: Regularisatieopgave

Ten onrechte afgetrokken btw

Verschuldigde btw

€ 42 000,00

Niet-verlegde btw € 42 000,00

Verplichte compensatie

-€ 42 000,00

Proportionele boete

€ 8 400,00

Intresten

€ 13 104,00

Totaal boete + intresten

€ 21 504,00

Door de invorderende administratie geëist bedrag

Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

€ 0,00 € 63 504,00

In de eerste tabel is duidelijk te zien dat het bedrag van de proportionele boete bij verlegde btw (20 %) in hoofde van een btw-plichtige met volledig recht op aftrek te hoog is, omdat er geen schade wordt geleden. Bovendien staat de dubbele sanctionering in verband met niet-aftrekbare btw (boete en intresten) totaal niet in verhouding tot de feiten, aangezien de staat de btw al heeft ontvangen in hoofde van de leverancier die de btw ten onrechte had gefactureerd. Zou het, daar het in werkelijkheid om een overtreding gaat zonder financiële impact voor de staat, niet beter zijn de persoon die de onregelmatige factuur heeft uitgereikt, een niet-proportionele boete op te leggen zoals bedoeld in het koninklijk besluit nr. 44? Zo kan de leverancier die ten onrechte een factuur met btw heeft uitgereikt, worden bestraft met een niet-proportionele boete van 25 euro per factuur.7 In ieder geval lijkt het erop dat de administratie dringend en op zijn minst, via een circulaire of op welke manier dan ook, duidelijk maakt dat er geen btw meer kan worden teruggevorderd omdat de btw niet is verlegd zonder onmiddellijk het compenserende bedrag in de regularisatieopgave toe te kennen. Binnen welke termijn moeten de corrigerende documenten en/of aanvullende bewijskrachtige stukken uiterlijk worden overgemaakt? In de circulaire nr. 2017/C/64 van 12 oktober 2017 preciseert de administratie dat de corrigerende documenten en/of de aanvullende bewijskrachtige stukken tijdig aan de administratie moeten worden voorgelegd, dat wil zeggen vóór de beëindiging van de belastingcontrole. Uit deze circulaire kan op geen enkele manier worden opgemaakt wanneer de controle wordt beëindigd. In dat opzicht moeten we opmerken dat de wet de procedure op btw-vlak niet zo effectief organiseert als op het vlak van de inkomstenbelastingen. Opnieuw blijkt uit de huidige administratieve praktijk dat de controle plaatsvindt op de hoofdzetel van de vennootschap en dat de controleur, zodra hij van oordeel is dat het onderzoek ter

17


Fiscaliteit

Btw

"De Belgische belastingadministratie heeft met haar circulaire nr. 2017/C/64 van 12 oktober 2017 officieel erkend dat een corrigerend document wel degelijk terugwerkende kracht heeft"

plaatse is afgerond, een regularisatieopgave opstelt en naar de gecontroleerde onderneming stuurt. Die regularisatieopgave vermeldt dat de onderneming de volgende mogelijkheden heeft: ∙ de regularisatieopgave volledig aanvaarden; ∙ de regularisatieopgave gedeeltelijk aanvaarden, met opmerkingen; ∙ de regularisatieopgave volledig verwerpen, met opmerkingen. Er is in principe een termijn van ten minste een maand voorzien om een akkoord te geven of om zijn argumenten over te maken. Die termijn is zuiver administratief en is niet voorzien in het Wetboek van btw. Als er geen akkoord wordt bereikt over de zaak of een deel ervan, zal de controleur van de FOD Financiën een proces-verbaal van regularisatie opstellen en naar de btw-plichtige sturen. Deze laatste kan binnen drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzending van dat proces-verbaal, op basis van artikel 84, § 1 van het Wetboek van btw, een administratief verzoekschrift indienen bij de adviseur-generaal van het bevoegde administratieve centrum, die dat verzoekschrift geheel of gedeeltelijk inwilligt of het verwerpt door middel van een gemotiveerde beslissing. Daaruit vloeit voort dat de corrigerende documenten en/of de aanvullende bewijskrachtige stukken waarvan sprake is in de circulaire nr. 2017/C/64 van 12 oktober 2017, rechtsgeldig kunnen worden overgemaakt aan de administratie, die er vervolgens rekening mee zal moeten houden, tot de datum waarop de adviseur-generaal van het bevoegde administratieve centrum een beslissing neemt. Dat is immers de datum waarop de belastingcontrole wordt beëindigd. Als de onenigheid aanhoudt, moet er vervolgens een verzoekschrift op tegenspraak worden ingediend bij of aangetekend worden verstuurd naar de rechtbank van eerste aanleg.

2017 haar wil om een einde te maken aan oude administratieve praktijken die door de ondernemingen die ze opgelegd kregen, als zware en onrechtvaardige financiële sancties werden ervaren. In tijden waarin communicatie belangrijker is dan ooit, geeft de administratie aan de ondernemingen, maar ook aan haar controleurs, te kennen dat een aftrek niet langer systematisch mag worden verworpen bij facturen die niet helemaal aan de vormvereisten voldoen, als het recht op aftrek kan worden aangetoond door middel van andere bewijskrachtige stukken of zelfs door corrigerende documenten met terugwerkende kracht uit te reiken. Dat is ontegensprekelijk een belangrijke stap vooruit die we moeten aanmoedigen. Toch zijn er nog andere administratieve praktijken die dringend zouden moeten worden herzien in het licht van de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, zoals de gevolgen van het uitreiken van een btw-factuur waarvoor de btw eigenlijk had moeten worden verlegd. Yves Bernaerts

1 2

HvJ, 15 september 2016, zaak C-516/14, arrest Barlis. Toepassing van HvJ, 15 september 2016, zaak C-518/14, arrest Senatex; zie in dat opzicht Y. Bernaerts, "Réception de factures non conformes : le formalisme frappé d'anathème", Actualités fiscales, 2016, n° 43.

3

Zie HvJ, 6 februari 2014, zaak C-424/12, arrest Fatorie.

4

Zie HvJ, 23 november 2017, zaak C-314/17, beschikking Geocycle Bulgaria.

5

Zie HvJ, 13 december 1989, zaak C-342/87, arrest Genius Holding; HvJ, 19 september 2000, zaak C-454/98, arrest Schmeink & Cofreth en Strobel; en HvJ, 6 februari 2014, zaak C-424/12, arrest Fatorie.

Besluit Onder impuls van het Europees Hof van Justitie concretiseert de administratie in haar circulaire nr. 2017/C/64 van 12 oktober

18

6

HvJ, 1 april 2004, zaak C-90/02, arrest Bockemühl; en HvJ, 30 september 2010, zaak C-392/09, arrest Uszodaépitokft.

7

Koninklijk besluit nr. 44, bijlage, afdeling 2, I, B.


Belastingen & meer

Fiscal & plus

zijn nu

Hoe maken wij voor u het verschil?  Tweetalige, allesomvattende online oplossing.  Eén bron voor alle fiscale basisinformatie, actualiteit, adviezen, oplossingen en hulpmiddelen om zo aan uw cliënten steeds de beste adviezen te geven om belastingen te besparen.  Multidisciplinaire analyse van elk fiscaal vraagstuk: vennootschapsbelasting, personenbelasting, btw, successierechten, vennootschapsrecht, ...  Tijdwinst: u krijgt telkens één praktisch en concreet advies op maat inclusief alle hulpmiddelen om dit advies in de praktijk toe te passen, zoals rekentools, checklists, modellen van brieven en contracten, ...  Permanent up-to-date gehouden door specialisten uit de praktijk.  Gebruiksvriendelijke zoekmotor én een thematische index om snel en efficiënt het juiste advies en de beste oplossing te vinden.

Wilt u meer informatie of een gratis demonstratie? Stuur dan een e-mail naar info@taxwin.be of bel naar 016/26 95 07.

www.taxwin.be

* Larcier Business en Indicator zijn merken van ELS Belgium nv, Hoogstraat 139 - Bus 6, 1000 Brussel, Btw BE 0436.181.878, RPR Brussel.

+


IAB in beeld

Op 21 april organiseerde het IAB zijn jaarlijkse algemene vergadering.

BenoĂŽt Vanderstichelen en Bart Van Coile heetten alle leden welkom op de 32ste algemene vergadering.

20


Meer dan achthonderd leden en stagiairs kwamen ondanks het prachtige lenteweer naar het Square Brussels Meeting Centre.

Kris Peeters nam als gastspreker het woord tijdens de academische zitting.

Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

BenoĂŽt Vanderstichelen antwoordde uitgebreid op de vragen van de leden.

21


Fiscale procedures

Fiscale controle van de cliënt op het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent: de fiscale beperkingen van de bevoegdheden van de administratie Het komt regelmatig voor dat een fiscale controle van een cliënt plaatsvindt op het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent. Deze controle wordt doorgaans op voorhand aangekondigd en gaat gepaard met een vrijwillige instemming van de accountant en/of belastingconsulent en met het akkoord van de cliënt. Het kan echter gebeuren dat de fiscale administratie zich, met het oog op de controle van een belastingplichtige, onaangekondigd aandient op het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent, of bepaalde bevoegdheden inroept om toegang te krijgen tot dat kantoor. Dit artikel tracht de bevoegdheden van de fiscale administratie in dit geval te omschrijven. Deze bijdrage beperkt zich eveneens tot het geval van een fiscale controle met het oog op de controle van de aangifte van een cliënt van een accountant en/of belastingconsulent. Dit artikel gaat dus niet dieper in op de hypothese waarbij de accountant en/of belastingconsulent zélf in zijn hoedanigheid van belastingplichtige wordt gecontroleerd. Het beroepsgeheim van de accountants en/of belastingconsulenten vormt een wezenlijk obstakel voor de onderzoeksbevoegdheden van de administratie. Dit artikel gaat echter niet dieper in op dit thema,1 maar belicht de intrinsieke beperkingen van de onderzoeksbevoegdheden waarop de fiscus zich direct kan beroepen volgens het Wetboek van inkomstenbelastingen en het Wetboek van btw, niettegenstaande de kwestie van het beroepsgeheim. Wanneer een belastingplichtige wordt gecontroleerd, beschouwt de fiscale administratie diens accountant en/of belastingconsulent als een derde partij. De administratie beschikt ten overstaan van derden over onderzoeksbevoegdheden die worden vastgelegd in de artikelen 322 en volgende van het Wetboek van inkomstenbelastingen alsook de artikelen 61, § 1 en 62, § 1 van het Wetboek van btw. De bevoegdheden van de administratie verschillen naargelang zij de inkomstenbelastingen dan wel de btw controleert. Dat neemt niet weg dat elk element dat wordt verkregen tijdens een btw-controle kan worden gebruikt om geldsommen

22

op te sporen die zijn verschuldigd uit hoofde van de inkomstenbelastingen, en omgekeerd.2 De controle van de cliënt met betrekking tot de inkomstenbelastingen 1. Boeken en bescheiden die worden opgesteld of bewaard in het kantoor op een elektronische drager Krachtens artikel 323bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen kunnen de belastingcontroleurs zich ter plaatse begeven3 bij de accountant van een belastingplichtige om te vragen dat zij de boeken en bescheiden van de belastingplichtige mogen inzien wanneer de accountant deze digitaal opstelt of bewaart.4 Deze controlebevoegdheid van de administratie ter plaatse wordt beperkt tot de gevallen waarbij de accountant de boeken en bescheiden van de cliënt bijhoudt, opstelt of bewaart in een computersysteem.5 a) Voorafgaand verzoek van de controleurs De controle ter plaatse is ondergeschikt aan een verzoek van de ambtenaren om toegang te krijgen tot de boeken en bescheiden van de belastingplichtige die digitaal worden opgesteld of bewaard.6 Dat betekent dat de ambtenaren in hun verzoek verduidelijken wie de belastingplichtige is die gecontroleerd dient te worden. Indien de ambtenaren dit verzoek


Beperkingen van bevoegdheden fiscus

iStockphoto.com/gorodenkoff.

niet doen, al was het mondeling, dan kan de accountant hun de toegang tot zijn kantoor weigeren. b) Controle van de cliënt op het kantoor van de accountant is geen fiscale visitatie7 Het is belangrijk om te onthouden dat deze controlebevoegdheid ter plaatse op het kantoor van de accountant de controleambtenaren niet het recht geeft om zelf de boeken en bescheiden te doorzoeken die zich bevinden in het computersysteem van de accountant.8 De bevoegdheid van de administratie is beperkt tot de eis aan de accountant om de boeken en bescheiden te mogen inzien. Wanneer de administratie niet verduidelijkt welke boeken en bescheiden zij wil inzien, is het dus de accountant die zelf bepaalt welke boeken en bescheiden van de cliënt hij laat inzien door de controleurs.9 De techniek van de administratie die erin bestaat dat auditsoftware de relevante documenten opzoekt in de elektronische bestanden, is bijgevolg ontoelaatbaar in het computersysteem van de accountant van de belastingplichtige. De controlebevoegdheid ter plaatse die wordt omschreven in artikel 323bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen, wordt beperkt tot elektronische documenten. De controleurs zijn bijgevolg niet gemachtigd om van deze controle ter plaatse in het kantoor gebruik te maken om te vragen om de kasten en laden te openen. c) Kopie van elektronische gegevens Bij de raadpleging van elektronische boeken en bescheiden hebben de fiscale ambtenaren het recht om er een leesbare en begrijpelijke kopie van te vragen.10 De ambtenaren mogen deze kopie niet zelf maken, maar moeten het accountantskantoor deze kopie zelf laten maken op zijn eigen computersysteem. Voor zover zij de accountant hiervoor de nodige middelen geeft, kan de administratie hem vragen dat hij de kopie maakt op een zodanige manier die garandeert dat de Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

informaticagegevens niet kunnen worden gewijzigd. d) Onderzoekstermijn De administratie zal geen toegang hebben tot de boeken en bescheiden van de cliënt die aan haar controle ontsnappen omwille van het verstrijken van de onderzoekstermijn van drie jaar.11 In dat opzicht zullen de accountants de voorkeur geven aan het gebruik van boekhoudsoftware waarmee de boekjaren kunnen worden geïsoleerd wanneer er kopieën van de bestanden worden gemaakt. e) Eigen bescheiden van de accountant De controleurs mogen enkel vragen om de computerbestanden in te zien die de boeken en bescheiden bevatten die de cliënt zelf moet opstellen of bewaren.12 Met andere woorden zal de inzage worden geweigerd indien het gaat over de eigen bescheiden van de accountant (werkdocumenten of voorbereidende documenten, nota's, brieven enzovoort) die hij zelf elektronisch bijhoudt met het oog op de opdracht die hij uitvoert voor de cliënt.13 In dat opzicht moedigt het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)14 zijn leden aan om boekhoudsoftware te gebruiken die het toelaat om, wanneer er kopieën worden gemaakt van bestanden, alleen de bestanden te exporteren die de wettelijke boekhouding van de cliënt bevatten15 en de andere gegevens die betrekking hebben op de cliënt, maar die worden gedekt door het beroepsgeheim, uit te sluiten van deze kopie.16 f) Informeel verzoek tot overhandiging van boeken en bescheiden 'met verplaatsing' Het kan nuttig zijn om hier te verduidelijken dat de fiscus doorgaans liever genoegen neemt met de informele vraag aan de accountant om hem de computerbestanden te overhandigen die de boeken en bescheiden van de cliënt bevatten. Door-

23


Fiscale procedures

"Hoewel de bevoegdheden van de administratie verschillen naargelang zij de inkomstenbelastingen dan wel de btw controleert, kan elk element worden gebruikt om geldsommen op te sporen die zijn verschuldigd uit hoofde van de inkomstenbelastingen, en omgekeerd" gaans doet hij de moeite niet meer om een controle ter plaatse uit te voeren. De accountant geeft het best gevolg aan dit verzoek indien hij, in de mate van het mogelijke, wil vermijden dat de fiscus een bezoek brengt aan zijn kantoor of bij zijn cliënt. De accountant zal er echter wel voor zorgen dat zijn cliënt schriftelijk heeft ingestemd met de overhandiging van deze documenten. De accountant is immers wettelijk niet verplicht om in te gaan op dit verzoek van de administratie.17 Het is dus aangeraden om ervoor te zorgen dat hij een schriftelijke toestemming heeft van zijn cliënt. Die schriftelijke toestemming kan de cliënt geven in de opdrachtbrief wanneer de accountant zijn werkzaamheden aanvat. 2. Controle van papieren documenten op kantoor a) Documenten van de accountant en/of belastingconsulent Krachtens het Wetboek van inkomstenbelastingen beschikt de fiscale administratie niet over de wettelijke bevoegdheden om een controle uit te voeren bij een derde die niet de belastingplichtige is om overhandiging te eisen van de boeken en bescheiden op papier.18, 19 De fiscale ambtenaren hebben met andere woorden enkel toegang tot het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent voor de controle die wordt voorzien in artikel 323bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen, met het oog op de overhandiging van computerbestanden die worden opgesteld of bewaard op verzoek van de cliënt.20 Dat betekent dat inzake de inkomstenbelastingen de fiscale administratie geen toegang heeft tot het kantoor om de nota's, werkdocumenten, kopieën of brieven overhandigd te krijgen die de accountant en/of belastingconsulent bijhoudt op een papieren drager en die verband houden met de opdracht die hij voor de cliënt vervult. Het feit dat de accountant en/of belastingconsulent het initiatief heeft genomen om een kopie op papier bij te houden van de boeken en bescheiden die hij heeft teruggegeven aan de cliënt, kan geen controlebevoegdheid van de administratie op het kantoor van deze accountant en/of belastingconsulent rechtvaardigen. b) Documenten van de cliënt Het gebeurt echter wel dat, zelfs na afsluiting van het boekjaar, de cliënt wenst dat zijn accountant de originele exemplaren van zijn boeken en bescheiden op papier bewaart. Krachtens artikel 315 van het Wetboek van inkomstenbelastingen mag de administratie de bescheiden op papier enkel controleren in de lokalen van de belastingplichtige.21 Deze bescheiden moeten zich dus verplicht in zijn lokalen bevinden.

24

De accountant en/of belastingconsulent die, na het indienen van de aangifte, aanvaardt om op zijn kantoor de originele exemplaren van de cliënt op papier bij te houden, zal dus in principe de nodige stappen moeten ondernemen om, overeenkomstig artikel 315, laatste paragraaf van het Wetboek van inkomstenbelastingen, een afwijking te vragen aan de administratie. Indien de administratie deze afwijking toekent, geeft dit haar echter niet het recht om het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent te betreden. Indien de administratie inzage wenst in de papieren bescheiden die de accountant en/of belastingconsulent bijhoudt, dan zal zij daarvan de teruggave aan de belastingplichtige moeten vragen met het oog op een controle op zijn lokalen.22 Het is misschien controversieel om na te gaan wat de bevoegdheden zijn van de administratie wanneer de originele exemplaren van de boeken of bescheiden van de belastingplichtige worden bijgehouden door een accountant en/of belastingconsulent, zonder dat de administratie haar toestemming heeft verleend overeenkomstig artikel 315, laatste paragraaf van het Wetboek van inkomstenbelastingen. Beschikt de administratie in deze hypothese over de bevoegdheid om deze papieren documenten en bescheiden ter plaatse te controleren op het kantoor van deze accountant en/of belastingconsulent? Wij zouden zeggen van niet. Wanneer men immers de originele bescheiden van de belastingplichtige bewaart, betekent dat niet per se dat men verplicht is om de fiscale ambtenaren toe te laten in zijn lokalen. Het houdt enkel de verplichting in om deze bescheiden onverwijld terug te geven aan de belastingplichtige wanneer deze wordt opgeroepen voor een fiscale controle. Zelfs indien men deze vraag positief zou beantwoorden, dan zou de betrokken accountant en/of belastingconsulent niet volledig kunnen worden gelijkgesteld met de belastingplichtige. Zo zou de administratie er geen echt fiscaal visitatierecht23 van het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent van de belastingplichtige aan kunnen ontlenen waardoor de ambtenaren zonder voorafgaand verzoek de lokalen kunnen betreden of boeken en bescheiden kunnen inkijken of vragen dat de kasten en laden worden geopend. De controlebevoegdheid ter plaatse zou worden afgebakend door artikel 315 van het Wetboek van inkomstenbelastingen. Zo zou een verzoek van de ambtenaren noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de boeken en bescheiden van de belastingplichtige ter controle.24 Dat betekent dat de ambtenaren, al was het mondeling, verduidelijken wie de belastingplichtige is die dient te worden gecontroleerd.


Beperkingen van bevoegdheden fiscus

iStockphoto.com/Choreograph.

De controle van de cliënt met betrekking tot de btw 1. Elementen die worden geviseerd bij een controle ter plaatse op het kantoor In zijn hoedanigheid van btw-plichtige dient de accountant en/of belastingconsulent volgens het Wetboek van btw, of ter uitvoering ervan, gedurende een periode van zeven jaar zijn eigen facturen, boeken en bescheiden bij te houden. Verder dient hij zijn eigen boekhouding, zijn contracten met cliënten, zijn eigen rekeninguittreksels en zijn eigen betalingsdocumenten te bewaren. 25 Krachtens artikel 61, § 1 van het Wetboek van btw is de controlebevoegdheid van de administratie van deze documenten niet beperkt tot louter de btw-controle van de accountant en/of belastingconsulent, maar heeft ze eveneens betrekking op de btw-controle van de cliënten van de accountant en/of belastingconsulent.26 Bovendien heeft deze controlebevoegdheid op het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van btw27, ook in het algemeen betrekking op "andere stukken met betrekking tot de uitgeoefende werkzaamheden" van de accountant en/of belastingconsulent. Volgens de wetgever is de bedoeling van deze ruime controlebevoegdheid aangaande de "andere stukken met betrekking tot de uitgeoefende werkzaamheden" ervoor zorgen dat de controlerende ambtenaren in staat zijn om de werkelijkheid en oprechtheid van de bedrijfseconomische handelingen na te gaan, alsook de correcte toepassing van de btw, aan de hand van een sluitend geheel boeken en stukken.28 Op een parlementaire vraag die werd gesteld in 2001, antwoordde de minister van Financiën dat deze bevoegdheid ertoe leidt dat de btw-controleurs, indien dat noodzakelijk is en onder voorbehoud van het medische geheim, medische dossiers kunnen opvragen bij een beoefenaar van de geneeskunde.29 Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

Volgens het Hof van Cassatie30 hebben de "andere stukken met betrekking tot de uitgeoefende werkzaamheden" tevens betrekking op de documenten die vrijwillig of buiten elke wettelijke verplichting om worden bijgehouden. Het ziet er dus naar uit dat de bevoegdheden om de cliënt te controleren in het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent ruimer zijn inzake de btw dan inzake de inkomstenbelastingen. Terwijl inzake de inkomstenbelastingen de controle is beperkt tot de boeken en bescheiden van de cliënt,31 zouden de btw-controleurs bovendien aan de accountant en/of belastingconsulent kunnen vragen om documenten van zijn eigen dossier voor de cliënt in te zien. Uiteraard zal het dan aan de accountant en/of belastingconsulent zijn om in voorkomend geval zijn beroepsgeheim in te roepen tegen dit verzoek. 2. Drager van documenten De btw-controlebevoegdheid op het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent heeft zowel betrekking op de inzage van documenten die worden bijgehouden op papier als degene die in een computersysteem worden opgesteld.32 Ook hier stellen we vast dat de bevoegdheden van de administratie ruimer zijn inzake de btw dan inzake de inkomstenbelastingen.33 3. Voorafgaand verzoek van de controleurs De controle ter plaatse is ondergeschikt aan een verzoek van de ambtenaren om toegang te krijgen tot de bescheiden.34 Dat betekent dat de ambtenaren in hun verzoek verduidelijken wie de belastingplichtige is die dient te worden gecontroleerd. Indien de ambtenaren hier niet om vragen, al was het mondeling, dan kan de accountant en/of belastingconsulent hun de toegang tot zijn kantoor ontzeggen. De accountant en/of belastingconsulent kan zich volgens een

25


Fiscale procedures

"De btw-controlebevoegdheid op het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent heeft zowel betrekking op de inzage van documenten die worden bijgehouden op papier als degene die in een computersysteem worden opgesteld"

iStockphoto.com/South_agency.

arrest van het hof van beroep van Brussel niet verzetten tegen de controle onder het voorwendsel dat de gegevens van de gecontroleerde cliënt, in hetzelfde computerbestand zonder duidelijk onderscheid zouden worden vermengd met de gegevens van andere cliënten of met andere gegevens die niets te maken hebben met de controle. In dat geval zou de administratie het recht kunnen opeisen om de volledige inhoud van dat bestand op te vragen, en dat zonder enig onderscheid.35 Op straffe van een eventuele schending van het beroepsgeheim bij een controle, zullen de accountants en/of belastingconsulenten er dus voor zorgen dat hun computerbestanden zodanig zijn georganiseerd dat het mogelijk is om de gegevens van elke cliënt duidelijk te onderscheiden. 4. Omvat de btw-controle van de cliënt op het kantoor van de accountant een fiscale visitatiebevoegdheid? Artikel 63 van het Wetboek van btw verleent aan de btw-controleurs ruimere bevoegdheden dan degene die zijn voorzien in artikel 61, § 1 van datzelfde wetboek. Zo kunnen, krachtens artikel 63 van het Wetboek van btw, de controleurs de beroepslokalen betreden om er alle boeken en stukken te onderzoeken, of om computergegevens na te gaan. We kunnen ons afvragen of de bevoegdheden van artikel 63 van het Wetboek van btw kunnen worden uitgeoefend door de btw-ambtenaren wanneer zij een btw-plichtige controleren op het kantoor van zijn accountant en/of belastingconsulent. Dat lijkt niet het geval te zijn. Er wordt immers niet betwist dat de bevoegdheden van artikel 63 van het Wetboek van btw uitsluitend van toepassing zijn op de belastingplichtige wiens btw-verplichtingen onder de controlemaatregelen vallen.36 Dat heeft de volgende consequenties, gelet op het feit dat de controlebevoegdheden van de btw-plichtige op het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent worden afgebakend door artikel 61 van het Wetboek van btw: ∙ De controlebevoegdheid geeft de administratie niet het recht om zelf opzoekingen te doen op het kantoor of in het

26

computersysteem van de accountant en/of belastingconsulent.37 Met het oog op de controle van de cliënt is de techniek van de administratie, die erin bestaat dat auditsoftware de relevante documenten opzoekt in de elektronische bestanden, bijgevolg ontoelaatbaar op het computersysteem van de accountant en/of belastingconsulent. De controlebevoegdheid ter plaatse die wordt bedoeld in artikel 61, § 1 van het Wetboek van btw laat evenmin toe dat de ambtenaren vragen om de kasten en laden te openen.

5. Een kopie van de documenten38 Papieren stukken kunnen worden bijgehouden of gekopieerd. Dat recht omvat niet de boeken die nog niet zijn afgesloten. Voor wat de elektronische boeken en stukken betreft, hebben de ambtenaren van de administratie het recht om er een leesbare en begrijpelijke kopie van te vragen. De ambtenaren mogen deze kopie niet zelf maken, maar moeten het kantoor van de accountant en/of belastingconsulent deze kopie laten maken op zijn eigen computersysteem. Voor zover zij de accountant en/of belastingconsulent hiervoor de nodige middelen geeft, kan de administratie hem vragen dat hij de kopie maakt op een zodanige manier die garandeert dat de informaticagegevens niet kunnen worden gewijzigd. Charles Bayart39 In samenwerking met de heer Christophe Lenoir, advocaat


Beperkingen van bevoegdheden fiscus

1

2 3 4 5

6

7

Voor meer informatie over dit thema, verwijzen we naar: C. Bayart, "Fiscale

stenbelastingen en artikel 63 van het Wetboek van btw is niet mogelijk ten

dure in geval van inroeping van het beroepsgeheim", Accountancy & Tax,

aanzien van andere derden dan de belastingplichtige: J. Bonne en W. Vetters,

nr. 1/2018, p. 20.

"Visite, visite, une maison très visitée... Une analyse du droit de visite domi-

Artikel 93quaterdecies, § 2 van het Wetboek van btw en artikel 336 van het

ciliaire de l'administration fiscale dans le domaine des impôts sur les revenus

Wetboek van inkomstenbelastingen.

et de la TVA", RGCF, 2016, pp. 15 en 16 ; F. Koning, Le redressement fiscal à

Het begrip 'zonder verplaatsing' in artikel 323bis van het Wetboek van

l'impôt sur les revenus, Kluwer, 2015, nos 0712 et 0845.

inkomstenbelastingen heeft betrekking op de boeken en bescheiden.

21 Zie Gent, 19 september 1996, Cour fisc., p. 545.

O. D'aout, "Les pouvoirs d'investigation du fisc", in X., Le contrôle fiscal,

22 Adm. Com. WIB, nr. 315/16.

Anthemis, 2012, p. 49.

23 Een fiscale visitatie overeenkomstig artikel 319 van het Wetboek van inkom-

De belastingconsulenten zijn wettelijk niet bevoegd om boekhoudkundige

stenbelastingen of artikel 63 van het Wetboek van btw kan enkel plaatsvin-

stukken bij te houden voor derden (artikelen 46 en 49 van de wet van 22 april

den bij de belastingplichtige en niet bij een derde partij: C. const, 12 oktober

1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen).

2017, nr. 116/2017, B.9., B.10.2. en B.10.3.; J. Bonne en W. Vetters, "Visite,

Volgens artikel 315bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen waarnaar

visite, une maison très visitée... Une analyse du droit de visite domiciliaire de

artikel 323bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen verwijst, is de

l'administration fiscale dans le domaine des impôts sur les revenus et de la

controlebevoegdheid afhankelijk van een 'verzoek' van de administratie.

TVA", RGCF, 2016, pp. 15 en 16 ; F. Koning, Le redressement fiscal à l'impôt

Een fiscale visitatie overeenkomstig artikel 319 van het Wetboek van inkomstenbelastingen of artikel 63 van het Wetboek van btw kan enkel plaatsvinden bij de belastingplichtige en niet bij een derde partij: C. const, 12 oktober visite, une maison très visitée... Une analyse du droit de visite domiciliaire de

26 We verwijzen naar het begrip 'ten laste van derden' in de eerste paragraaf in fine; J. Bublot en J. Warzée, "Contrôle te pouvoirs d'investigation en matière TVA", in X., Le contrôle fiscal, Anthemis, 2015, p. 53, n° 7.

sur les revenus, Kluwer, 2015, p. 260.

27 Artikel 60, § 4, al. 2 in fine van het Wetboek van btw.

Zie artikel 315bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen waarnaar

28 Kamer, sess. 1992-1993, wetsontwerp, nr. 684/1, p. 62.

artikel 323bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen verwijst; zie Cass.,

29 Kamer, vraag nr. 633 van 21 maart 2001 van mevrouw Trees Pieters.

16 december 2003, P.03.1087.N.

30 Cass., 18 januari 2013, F.11.0151.N.

Zie artikel 315bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen waarnaar

31 We verwijzen naar punt 11 van deze nota.

artikel 323bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen verwijst; het gaat

32 Artikel 61, § 1 van het Wetboek van btw.

niet om een fiscale visitatie in de zin van artikel 319 van het Wetboek van

33 We verwijzen naar punt 13 van deze nota.

inkomstenbelastingen: zie C. const., 12 oktober 2017, nr. 116/2017, B.11.3.

34 De voorwaarden van het artikel 61 van het Wetboek van btw beperken de

10 Zie artikel 315bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen waarnaar 11

gen beperken de controlebevoegdheid tot een 'verzoek' van de administratie. 25 Artikel 60 van het Wetboek van btw.

TVA", RGCF, 2016, pp. 15 en 16 ; F. Koning, Le redressement fiscal à l'impôt

9

sur les revenus, Kluwer, 2015, p. 260. 24 De voorwaarden van het artikel 315 van het Wetboek van inkomstenbelastin-

2017, nr. 116/2017, B.9., B.10.2. en B.10.3.; J. Bonne en W. Vetters, "Visite, l'administration fiscale dans le domaine des impôts sur les revenus et de la

8

20 Het fiscaal visitatierecht voorzien in artikel 319 van het Wetboek van inkom-

controle in het kantoor van accountants en/of belastingconsulenten: proce-

controlebevoegdheid tot een 'verzoek' van de administratie.

artikel 323bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen verwijst.

35 Zie ook: Brussel, 16 november 2016, 2012/AR/899, www.fisconetplus.be.

Artikel 333 van het Wetboek van inkomstenbelastingen.

36 C. const, 12 oktober 2017, nr. 116/2017, B.9., B.10.2. en B.10.3.; J. Bonne en W.

12 Artikel 323bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen.

Vetters, "Visite, visite, une maison très visitée... Une analyse du droit de visite

13 Bovendien kan voor dit type documenten het beroepsgeheim worden inge-

domiciliaire de l'administration fiscale dans le domaine des impôts sur les

roepen. 14 Zie de nieuwsbrieven van het IAB van 13 december 2017 (http://blog.

revenus et de la TVA", RGCF, 2016, pp. 15 en 16. 37 Zie ook artikel 61, § 1 van het Wetboek van btw; Cass., 16 december 2003,

be.accountants/article/welke-reflex-wanneer-fiscale-administratie-naar-

P.03.1087.N. Een fiscale visitatie overeenkomstig artikel 63 van het Wetboek

back-up-digitaal-klantendossier-vraagt/2635) en 1 februari 2018 (http://blog.

btw kan enkel plaatsvinden bij de belastingplichtige en niet bij een derde:

be.accountants/article/minister-van-overtveldt-schept-duidelijkheid-inzake-

C. const, 12 oktober 2017, nr. 116/2017, B.9., B.10.2. en B.10.3.; J. Bonne en W.

de-overdracht-van-de-back-up/2621).

Vetters, "Visite, visite, une maison très visitée... Une analyse du droit de visite

15 De dagboeken, rekeningen, bewijsstukken en inventaris. 16 Interne nota's, voorlopige geschriften, berichten aan de cliënt ... 17 Het begrip 'zonder verplaatsing' in artikel 323bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen heeft betrekking op de boeken en bescheiden. 18 Burg. Gent, 11 juni 2013, RGDC, 2014, p. 438.

domiciliaire de l'administration fiscale dans le domaine des impôts sur les revenus et de la TVA", RGCF, 2016, pp. 15 en 16. 38 Artikel 61, § 2 van het Wetboek van btw. 39 De auteur schrijft in eigen naam en stelt het IAB niet verantwoordelijk voor de inhoud van zijn bijdrage.

19 Zie echter ook punt 16 van deze nota.

Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

27


Uw essentieel hulpmiddel Lexfin BTW 2018 Sinds 1992 de meest volledige gids voor een concreet antwoord op al uw btw-vragen

Lexfin BTW - Al 25 jaar dé btw-referentie voor de accountant • Lexfin BTW verklaart de hele btw anno 2018 voor professionals in tax & accountancy. • Het behandelt praktisch de meest relevante wetgeving, rechtspraak, administratieve beslissingen en circulaires. tabellen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk wordt de huidige btw uitgelegd, op Belgisch maar ook Europees niveau.

In de nieuwe editie 2018 werden onder meer de volgende nieuwe elementen opgenomen: • de omstandige circulaire inzake het geregistreerd kassasysteem in de horecasector; • de uitbreiding van de plaatsbepaling van diensten naar gebruik en genot; • de nieuwigheden inzake het recht op aftrek, zoals de geschenken en de volledigheid van facturen; • de voortdurende rechtspraak aangaande de vrijstellingen wegens intracommunautaire leveringen.

Meer dan 900 pagina’s Basisprijs

€ 633

KORTING

30 %

Klantvoordeelprijs

€ 443,1*

Excl. btw, incl. verzendkosten * Aanbod enkel geldig voor nieuwe klanten. Geniet van deze korting tot 31 juli 2018. Indien u reeds abonnee bent op Lexfin BTW, hoeft u verder niks te doen. Uw boek wordt u automatisch toegestuurd.

INFORMATIE EN BESTELLINGEN

professional@larciergroup.com | Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068 www.larciergroup.com | Larcier Business | Uitbreidingstraat 184 | 2600 Berchem

Larcier Business en Indicator zijn merken van ELS Belgium nv, Hoogstraat 139 – Bus 6, 1000 Brussel, Btw BE 0436.181.878, RPR Brussel.

• Aan de hand van duidelijke schema’s,


Apps, cloud & digitaal

Unified by Invoicing

Unified by Invoicing werd op onze algemene vergadering opengesteld voor alle economische beroepsbeoefenaars! Het is een initiatief van het IAB om alle beroepsbeoefenaars én hun klanten de mogelijkheid te bieden om facturen elektronisch te versturen en te ontvangen. Het grote voordeel is dat de beroepsbeoefenaar de facturen van zijn klanten meteen kan behandelen zonder dat de klant elk trimester met zijn schoendoos moet langskomen. Revolutionair en veelzijdig platform Unified by Invoicing is de overkoepelende naam voor een platform dat uit meerdere onderdelen bestaat. Het uiteindelijke doel is om de economische beroepsbeoefenaars met hun boekhoudsoftware te laten werken en het facturatieproces volledig te automatiseren. Het platform is dus een antwoord op de uitdagingen van morgen. Unified by Invoicing, de aangeboden diensten Unified by Invoicing is dus een globale oplossing waarbij de economische beroepen een centrale plaats innemen. Het Instituut rekent massaal op uw inzet en steun om van start te gaan. Als elke accountant, belastingconsulent en erkende boekhouder(-fiscalist) zich aansluit, vormen de economische beroepen één groot geheel. Alle economische beroepsbeoefenaars spelen een centrale rol in de economie en moeten dit durven laten gelden. Momenteel bestaat Unified by Invoicing uit drie diensten die we hieronder toelichten. Eerste aangeboden dienst: het repertorium WheretoBill WheretoBill is een repertorium dat de ondernemingen die elektronische facturen kunnen ontvangen, registreert en hen de mogelijkheid geeft om te kiezen hoe ze deze wensen te ontvangen (e-mail of BilltoBox). Met dit universele repertorium kan iedere verzender een factuur correct adresseren aan zijn klant. Die verzender krijgt bovendien een certificaat (stamp) bij Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

zending en ontvangst. De registratie gebeurt via Tamtam.pro, een platform dat speciaal werd gemaakt voor de economische beroepen. Alleen erkende economische beroepsbeoefenaars mogen hun klanten inschrijven in dit repertorium. De beroepsbeoefenaar krijgt een e-mail wanneer zijn inschrijving is gevalideerd. Zodra dat is gebeurd, is de economische beroepsbeoefenaar aangesloten. Voortaan kan deze beroepsbeoefenaar zijn cliënten aansluiten op het repertorium. Dat is van het grootste belang: hoe meer ondernemingen zijn aangesloten, hoe groter de slagkracht van de economische beroepen wordt. Zo kunnen alle beroepsbeoefenaars hun belang in de economische wereld aantonen. Tot slot zullen meer en meer andere softwares, zoals boekhoud- en facturatiepaketten, ervoor zorgen dat ze compatibel worden met Unified by Invoicing. Tweede aangeboden dienst: de uitwisseling van opgeslagen documenten tussen klant en beroepsbeoefenaar Dit kan: ∙ ofwel op het platform BilltoBox Files: een tool vergelijkbaar met Dropbox. De cliënt zet zijn inkomende en uitgaande facturen in een gedeelde map met zijn accountant. Zo kan de cliënt alle documenten die hij wil delen met zijn adviseur inscannen en meteen in de juiste map opslaan; ∙ ofwel via de app BilltoBox zelf, wat ook het derde deel van het platform vormt.

29


Apps, cloud & digitaal

"BilltoBox is het kloppende hart van Unified by Invoicing: iedere zender kan een factuur correct adresseren aan zijn klant en krijgt bovendien een certificaat bij zending en ontvangst"

Derde aangeboden dienst: het uitwisselingsplatform voor facturen BilltoBox Dit is het kloppende hart van Unified by Invoicing. In BilltoBox kunnen, zoals net vermeld, de documenten tussen cliënt en accountant worden gedeeld, maar BilltoBox stelt vooral een dynamische tool ter beschikking van de klanten, met focus op hun facturen. De hoofdfunctionaliteit van BilltoBox is het verzenden en ontvangen van facturen. Dat kan gaan om echte elektronische facturen (e-fff, wat moet worden aangemoedigd), maar ook om gescande pdf's. Echte elektronische facturen kunnen meteen door de accountant worden geëxtraheerd naar een accountingsoftware. Gescande facturen moeten ofwel manueel in BilltoBox zelf, ofwel via een extra tool worden verrijkt. Integratie van andere tools: de toekomstvisie Zoals reeds vermeld, is het open platform in volle ontwikkeling. BilltoBox zal worden uitgebreid met nieuwe diensten: heel binnenkort zullen OCR-scanningdiensten op het platform toegankelijk zijn (omvorming van pdf-facturen naar e-fff). Ook wordt momenteel nagegaan of accounting- en post-accountingdiensten zich zouden willen aansluiten. Het uiteindelijke doel is de volledige automatisering van het facturatieproces. Dit zal stapsgewijs gebeuren.

30

Unified by Invoicing: kansen voor accountants én klanten Ondernemers zien hun accountant vaak als hun belangrijkste partner. Ondernemers die het advies van hun boekhouder of accountant optimaal benutten, presteren beter.1 Waarom UnifiedPost? Het efficiënt inrichten van de facturatieprocessen is een onderwerp dat speciale aandacht verdient. Deze processen overnemen en zorg dragen voor de aflevering van de factuur bij de eindklant, kan significante besparingen opleveren. UnifiedPost helpt hierbij: het stelt accountants in staat om klanten een oplossing te bieden voor het optimaliseren van de facturatieprocessen, waarbij de facturen zowel elektronisch als op papier kunnen worden afgeleverd. Een betrouwbare partner Sinds zijn oprichting in het jaar 2000 is UnifiedPost uitgegroeid tot een zeer vooraanstaande Business Process as a Service (BPaaS)-partner. Onlangs haalde het bedrijf nog 25 miljoen euro binnen met een kapitaalronde. UnifiedPost verstuurt jaarlijks 100 miljoen facturen naar circa 400 000 verschillende btw-nummers (30 % van alle bedrijven in België) en naar ruim 600 000 particulieren. Deze facturen worden rechtstreeks aan de eindklant of aan de accountant van deze bedrijven afgeleverd. Het is dus niet langer nodig om deze


Unified by Invoicing

op te halen op de verschillende portalsites. Doordat UnifiedPost daarnaast is erkend als betalingsinstelling, is het mogelijk om een betaalknop toe te voegen aan de facturen en betalingsfaciliteiten te integreren. Een community rond de economische beroepsbeoefenaar Met de community-oplossing BilltoBox levert UnifiedPost bovendien een online omgeving waarin alle facturen elektronisch worden uitgewisseld. Indien klanten een account hebben op BilltoBox, kunnen zij facturen en documenten rechtstreeks ontvangen. Focus op BilltoBox: het samenwerkingsplatform tussen de onderneming en haar accountant Elke accountant en/of belastingconsulent heeft al eens te maken gehad met het volgende probleem. De onderneming bezorgt haar extern accountant elke aankoop- en verkoopfactuur om de aangiften te doen en de boekhouding up-to-date te houden. Vaak gebeurt dit manueel en worden documenten per post of via de gekende schoendoos aan het kantoor bezorgd. Dit proces verloopt vandaag vaak niet zo vlot. De aankoopfacturen worden op diverse manieren aangeleverd: papieren facturen per post, facturen per e-mail in pdf-formaat, elektronische facturen, gedownloade facturen van websites van de leveranciers, en ga zo maar door. Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

Einde van de schoendoos Met het gebruik van BilltoBox behoort dit moeilijke proces definitief tot het verleden. Met andere woorden: gedaan met de stapels papier op het bureau van de accountant of de boekhouder! BilltoBox biedt namelijk tools aan om alle aan- en verkoopfacturen automatisch te centraliseren. Elk document wordt ook automatisch gedeeld met het accountantskantoor én gearchiveerd. Met BilltoBox verstuurt de accountant of de cliënt heel eenvoudig facturen naar de overheid en ontdekt de accountant makkelijk dubbele facturen. De onderneming heeft vanzelfsprekend tal van keuzemogelijkheden om facturen goed te keuren. De opties met betrekking tot parametrering en valueadded services bieden alle mogelijkheden om BilltoBox naadloos te laten aansluiten op de werking van elke onderneming. Als onderdeel van Unified by Invoicing wordt BilltoBox gedragen door de economische beroepen in België. Met een overzicht van alle facturen, 24/7 toegankelijk, ongeacht de oorsprong of het formaat van de documenten en dit in combinatie met een overzichtelijk dashboard, biedt BilltoBox een oplossing voor elke onderneming, ongeacht haar omvang. UnifiedPost en Alexis de Biolley 1

www.hogent.be/nieuws-info/newsflash/ondernemers-en-accountants-zijnpartners-in-business/.

31


Beroep

Alles wat u moet weten over BeExcellent Sinds de lancering van het BeExcellent-platform op 6 oktober 2014, hebben 2 171 kantoren zich aangesloten. Elk IAB-kantoor krijgt een eigen URL die het vrij mag kiezen. Ook kantoormedewerkers hebben toegang tot de documenten en modellen van het IAB. Zodra alle IAB-kantoren toegang hebben tot hun eigen BeExcellent-omgeving, zullen alle documenten, modellen, checklists, handleidingen en vragenlijsten (voor de kwaliteitstoetsing en antiwitwas) uitsluitend via het platform ter beschikking worden gesteld. Wat is BeExcellent? BeExcellent is een webapplicatie die het IAB gebruikt om documenten, modellen, checklists, regelgeving en normen te communiceren naar zijn leden. Naast het raadplegen van deze documentatie kan het kantoor de handleidingen en modellen die het IAB aanbiedt, aanpassen aan de eigen kantoorsituatie en delen met de kantoormedewerkers. Wanneer het IAB deze handleidingen en modellen updatet, ontvangt de BeExcellent-beheerder van het kantoor een e-mail van Scienta met het bericht dat het IAB een wijzigingsvoorstel doet op een bestaand artikel. De beheerder vergelijkt de nieuwe versie van het IAB met het respectievelijke artikel van het kantoor en bekijkt of het de voorgestelde wijzigingen van het IAB moet overnemen in zijn eigen model of handleiding. Op deze manier blijven de procedures, checklists en modellen van het kantoor altijd up-to-date. BeExcellent bevat informatie die van toepassing is op alle soorten kantoren. Dit geeft kleine kantoren en leden die alleen werken soms de indruk dat er een overdaad aan informatie is, waardoor men door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom bestaat de optie om 'overbodige' informatie uit te zetten. In de terminologie van BeExcellent wordt dat 'depubliceren' genoemd. De beheerder behoudt een overzicht van alle documentatie van het IAB in het beheerdersluik, maar de kantoormedewerkers zien enkel de documentatie die voor hen van belang is. De templates die het kantoor gebruikt, worden op die wijze bewaard op één centrale plaats en kunnen dankzij de duidelijke structuur van BeExcellent snel worden teruggevonden. De kantoormedewerkers hoeven dus niet meer te zoeken op de server naar de allerlaatste versie. Het IAB houdt de BeExcellent-beheerder op de hoogte van updates en het kantoor beslist zelf of het de voorgestelde wijzigingen van het IAB overneemt of niet. Bovendien bevat BeExcellent een krachtige zoekmotor die zoekt in alle artikelen en bestanden. Zo worden pdf-, Excel- en

32

Word-bestanden, maar ook PowerPoint-presentaties inhoudelijk doorzocht op de ingevoerde term. Op deze manier kan BeExcellent, naast het raadplegen van de IAB-documentatie, als dagelijkse tool worden gebruikt voor de kantoororganisatie. BeExcellent is daarentegen geen databank voor het opslaan van cliëntendossiers. Het model (bijvoorbeeld de opdrachtbrief) of checklist (bijvoorbeeld checklist WCO) wordt geëxporteerd vanuit BeExcellent, ingevuld voor de cliënt en opgeslagen in diens dossier. Kleine kantoren kunnen de cliëntendossiers echter wel opslaan in BeExcellent indien ze gebruikmaken van een premiumversie. Deze versie kost 595 euro per jaar en kan worden gebruikt door vijf personen. Een premiumlicentie voor tien medewerkers kost 975 euro per jaar. Wist u dat? … u toegang kunt geven aan uw medewerkers door ze als gebruiker aan te maken? In de startversie kunt u als beheerder toegang geven aan zeven medewerkers door middel van een identificeerbare login. Hebt u meer dan zeven medewerkers, dan kunt u best werken met groepen. Bijvoorbeeld een toegang voor stagiairs, een toegang voor het secretariaat, een toegang voor junior dossierbeheerders enzovoort. ∙ Ga naar: Beheer -> Instellingen. ∙ U bent in het gebruikersoverzicht. ∙ Klik op de button Nieuw. ∙ Vul een Gebruikersnaam in van minimaal vijf tekens. ∙ Vul de gevraagde gegevens in. ∙ Klik op de button Opslaan. ∙ De gebruiker ontvangt een e-mail met daarin zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.


BeExcellent

iStockphoto.com/PeopleImages.

Recente publicaties Het BeExcellent-platform bevat heel wat informatie met betrekking tot de organisatie van het kantoor en procedures. Die is te vinden onder de gelijknamige categorie ORG. De modellen en checklists zijn te vinden onder de categorie Modellen (MOD). De meest recente publicaties in deze categorie zijn de voorbeeldbrief in het kader van de meldingsplicht WCO (artikel 10 van de wet op de continuïteit van de ondernemingen) en een checklist WCO waarmee kan worden nagegaan of een onderneming in moeilijkheden verkeert. Ook de notulen voor de goedkeuring van de jaarrekening zijn onder Modellen terug te vinden. De meest recente publicaties zijn de modellen voor de GDPR. Zo vindt men er een voorbeeld van privacybeleid, een model van toestemmingsclausule en een ICT-checklist. Voor de GDPR werd een nieuwe categorie in het leven geroepen met de afkorting GDP. Hierin staat onder andere het stappenplan dat een organisatie kan volgen om zich in orde te stellen met de Europese algemene verordening gegevensbescherming. Vanuit deze categorie wordt telkens een link gemaakt naar de modellen voor de GDPR. De Quickstart biedt een overzicht van de inhoud van de categorie. Wist u dat? … u de updates moet ophalen in uw BeExcellent-platform om zo te kunnen beschikken over de laatste publicaties van het IAB? De BeExcellent-beheerder ontvangt een e-mail van Scienta wanneer er een update is gebeurd door het IAB. Deze e-mail wordt niet verstuurd naar alle leden. ∙ Ga naar het Beheer. ∙ Klik op de button Zoek naar abonnement-updates. ∙ U komt in het Overzicht met beschikbare updates. ∙ Klik rechtsboven op de button Updates verwerken.

Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

Nieuwe inhoud wordt binnen een paar minuten automatisch op uw portal geplaatst. Updates van bestaande inhoud worden omgezet in wijzigingsvoorstellen. Commissie BeExcellent BeExcellent bevat veel informatie. Om deze up-to-date te houden, werd eind 2016 een commissie opgericht. Naast het updaten van de bestaande inhoud heeft de commissie als doel het ontwikkelen van nieuwe modellen en checklists. De commissieleden analyseren de behoeften van de leden en proberen de meest gewenste documenten op te stellen. Zo bleek uit de statistieken van 2017 dat de checklist voor het afsluitingsprogramma het meest werd geraadpleegd. De Commissie BeExcellent heeft in april 2018 een nieuwe checklist voor het afsluitingsprogramma ontwikkeld en gepubliceerd. De Commissie legt momenteel de hand aan een update van de opdrachtbrieven. Toegang tot BeExcellent IAB-kantoren Toegang tot BeExcellent wordt verleend op kantoorniveau en dient door een extern IAB-lid te worden aangevraagd via het e-loket. Het kantoor kiest zijn eigen URL. Deze URL wordt beheerd door één beheerder. Het IAB zet documentatie klaar in de cloud, de beheerder ontvangt een e-mail van Scienta, haalt die op en deelt die op de portal met de kantoormedewerkers van het kantoor. De leden krijgen steeds de meest actuele versie van alle documenten van het IAB in hun eigen kantooromgeving. De beheerder kan de documentatie lezen en aanpassen. Hij kan ook artikelen verplaatsen, titels en kleuren wijzigen, en een beperkt aantal nieuwe artikelen aanmaken. We noemen deze toegang de 'actieve versie' van BeExcellent.

33


Beroep

Wist u dat? … u kunt terugkeren naar een vorige versie van een artikel? Wanneer u een wijziging aanbrengt in een artikel, wordt het oude artikel automatisch opgeslagen. Dit worden revisies genoemd. Revisies worden minimaal zeven jaar bewaard. Met behulp van het tabblad Vergelijken is het mogelijk om alle gemaakte wijzigingen terug te halen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een artikel van een jaar geleden bekijken en terugplaatsen. Revisie bekijken ∙ Open het artikel in de Scienta-editor. ∙ Ga naar het tabblad Vergelijken. ∙ Klik het uitklapmenu Revisies aan. ∙ Klik de revisie aan die u wilt bekijken. ∙ De revisie wordt weergegeven. ∙ U ziet boven het artikel informatie over de revisie. De back-updatum is de datum waarop het artikel is gearchiveerd/gewijzigd. Revisie terugzetten Wanneer u een artikel wijzigt, maar deze wijziging later ongedaan wilt maken, dan kunt u door middel van de revisies het juiste artikel terugzetten. Doorloop de volgende stappen: ∙ Open het artikel in de Scienta-editor. ∙ Open de revisie die u wilt terugzetten, zoals beschreven onder de kop Revisie bekijken. ∙ Klik bovenaan het artikel op de button Plaats deze versie in de editor. ∙ De revisie wordt gekopieerd naar het huidige artikel op het tabblad Bewerken. ∙ U gaat automatisch terug naar het tabblad Bewerken. ∙ U ziet dat de tekst van de revisie in het artikel staat. ∙ Klik op de button Opslaan. Members in business Leden die voornamelijk in loondienst werkzaam zijn, kunnen geen toegang aanvragen via het e-loket. Wanneer ze werken in een IAB-kantoor, hebben ze al toegang tot de BeExcellent-omgeving van dat kantoor. Leden die in een onderneming werken, krijgen toegang tot de URL https://iabiec.beexcellent.be. Deze omgeving wordt beheerd door het IAB. De gebruikers kunnen alle documentatie raadplegen maar niet wijzigen.

34

Naast de inhoud voor de IAB-kantoren heeft de Commissie members in business in 2016 een bijkomende rubriek MIB gecreëerd, waarin inhoud is opgenomen die is gericht op deze doelgroep. De rubriek MIB is nog in volle ontwikkeling en zal verder worden aangevuld. Werkt u in een onderneming en hebt u nog geen toegang tot de BeExcellent-omgeving voor members in business, stuur dan een e-mail naar l.boonen@iec-iab.be. Stagiairs Alle stagiairs kunnen een toegang vragen tot de BeExcellentomgeving die wordt beheerd door het IAB. Zo kunnen zij alle documentatie raadplegen, maar deze niet zelf aanpassen. Zodra zij extern lid worden, kunnen zij hun eigen URL aanvragen. BIBF- en IBR-kantoren Kantoren die zijn aangesloten bij het BIBF of het IBR kunnen toegang krijgen tot het BeExcellent-platform van het IAB tegen betaling van een jaarabonnement. Hiervoor kan een e-mail worden gestuurd naar m.benjaddi@iec-iab.be. Workshops BeExcellent Nadat de leden hun toegang hebben verkregen tot het BeExcellent-platform, hebben de meesten nood aan een toelichting van de functionaliteiten en mogelijkheden van de tool. Het IAB organiseert doorgaans workshops om de leden op weg te zetten met het actief gebruik van BeExcellent. Deze workshops worden gehouden in kleine groepen van twintig tot dertig personen, zodat er mogelijkheid is tot interactiviteit. De leden kunnen zichzelf en/of een kantoormedewerker inschrijven. Een medewerker kan namelijk ook als beheerder worden aangeduid van de BeExcellent-omgeving van het kantoor. Kantoren die al wat verder staan in het gebruik van BeExcellent, hebben gevraagd naar een workshop met meer verdieping. Ook kantoren die gebruikmaken van de premiumversie, hebben nood aan een workshop waar ze ideeën en werkmethoden met elkaar kunnen uitwisselen. De cel opleidingen van het IAB heeft deze vraag op de agenda gezet. De leden hoeven natuurlijk geen workshop te volgen om direct aan de slag te kunnen. Op het dashboard van elke BeExcellent-omgeving is een informatie-icoontje te vinden. Daar staat de handleiding van Scienta, waarin informatie kan worden opgezocht met betrekking tot het gebruik van de functionalitei-


BeExcellent

ten. Deze handleiding bevat bovendien informatie over de functionaliteiten van de premiumversie. Wanneer bepaalde acties niet mogelijk zijn in de startversie, wordt dit altijd duidelijk vermeld. Wist u dat? … u informatie kunt uitwisselen met andere leden via de groep BeExcellent op LinkedIn? Op LinkedIn bestaat er een groep BeExcellent. U kunt zich aansluiten om met andere confraters ideeën uit te wisselen met betrekking tot het gebruik van BeExcellent in uw organisatie. Servicedesk Naast de handleiding kunnen leden altijd beroep doen op de servicedesk van het IAB. Wanneer een lid of kantoormedewerker een e-mail stuurt naar servicedesk@iec-iab.be, wordt automatisch een ticket aangemaakt. De gestelde vraag wordt dan zo snel mogelijk beantwoord door de servicedeskmedewerker zelf, of doorgestuurd naar de leverancier van BeExcellent, wanneer diens tussenkomst is vereist. Wist u dat? … u gebruik kunt maken van een premiumversie waarbij u toegang kunt geven aan meer dan zeven medewerkers en onbeperkt inhoud kunt toevoegen? Het IAB stelt een startversie van BeExcellent ter beschikking van alle IAB-kantoren. Hier zijn geen kosten aan verbonden en dit zal altijd zo blijven. In de startversie kan alle IAB-documentatie worden geraadpleegd en kantoormedewerkers kunnen meewerken aan het opstellen van procedures en templates door wijzigingsvoorstellen te sturen naar de BeExcellent-beheerder van het kantoor. Er kunnen ook meerdere beheerders worden aangeduid. Door te werken met groepen en rechten kan bepaalde informatie enkel zichtbaar worden gemaakt op de portal voor een bepaalde groep personen. De premiumversie laat toe om een onbeperkt aantal nieuwe artikelen op te stellen en bestanden te uploaden, naast die van het IAB. Het is eveneens mogelijk om nieuwe categorieën aan te maken, waarin templates en procedures die al worden gebruikt door het kantoor kunnen worden opgenomen. U kunt onbeperkt nieuwe stroomdiagrammen aanmaken.

Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

In de premiumversie kunt u het dashboard zelf bewerken. Dit houdt in dat u bepaalde widgets kunt weglaten en nieuwe kunt toevoegen, bijvoorbeeld een artikel direct tonen op de portal, een website volgen door middel van RSS-feeds, linken zetten naar websites en social media en nog veel meer. Het is bovendien mogelijk om taken toe te wijzen aan kantoormedewerkers die zijn gelinkt aan een bepaald artikel. Deze persoon ontvangt dan een e-mail met een taakbeschrijving en een deadline. In de premiumversie kan een categorie in één keer worden geëxporteerd naar Word of worden geprint. In de startversie kan dit alleen per artikel worden gedaan.

Veelgestelde vragen Hoe verwerk ik een wijzigingsvoorstel? Alle wijzigingen overnemen ∙ Wanneer u het artikel volledig wilt overnemen en akkoord gaat met alle wijzigingen, kunt u met de button Wijzigingsvoorstel implementeren alle aanpassingen overnemen. Let op! Dit is niet aan te raden wanneer u het artikel organisatie-specifiek heeft gemaakt, omdat dan al uw eigen toevoegingen verdwijnen. ∙ De status van verwerkt, springt automatisch op Ja of Volledig geïmplementeerd (bij de premiumlicentie). ∙ Klik op Opslaan. ∙ Klik op Sluit Editor. Een aantal wijzigingen overnemen ∙ Wanneer u niet alle wijzigingen wilt overnemen, kunt u de wijzigingen die u wel wenst over te nemen van de rechterkant naar de linkerkant kopiëren of aan de linkerkant typen. ∙ Wanneer u klaar bent met het verwerken van het wijzigingsvoorstel zet u bij Verwerkt de status op Ja of Gedeeltelijk geïmplementeerd (bij premiumlicentie). ∙ Klik op de button Opslaan. ∙ Klik op Sluit Editor.

35


Beroep

De wijzigingen niet overnemen ∙ Wanneer u het niet eens bent met de wijzigingen en niets wilt overnemen, dan kiest u bij Verwerkt voor Niet geïmplementeerd of Ja, zonder verder iets aan te passen. ∙ Klik op de button Opslaan. ∙ Klik op de button Sluit Editor. Hoe kan ik de beheerder van ons kantoor wijzigen? ∙ Ga naar Instellingen -> Gebruikers. ∙ Maak eventueel een nieuwe gebruiker aan. ∙ Open de gebruiker die u beheerder wilt maken. ∙ Voeg bij gekoppelde groepen via de button Selecteer items de groep Beheerders toe. ∙ Klik op de button Opslaan. ∙ Verwijder eventueel de groep Beheerders bij de bestaande beheerder. Waarom zie ik de rubriek Mijn kwaliteitstoetsing (MKT) en GDPR niet staan? U heeft blijkbaar de laatste updates niet opgehaald. Het IAB stuurt een e-mail naar alle BeExcellent-beheerders om ze te informeren dat er nieuwe inhoud beschikbaar is of dat bestaande inhoud is geüpdatet. Deze e-mail vertrekt vanuit de mailbox van Scienta. U ontvangt deze e-mail vanuit het e-mailadres no-reply@scienta.nl. In het onderwerp staat altijd 'IAB – BeExcellent'. ∙ Ga naar het beheer en klik op de knop Zoek naar abonnement updates. ∙ U komt in het Overzicht met beschikbare updates. ∙ Klik op de button Updates verwerken (rechtsboven). De nieuwe rubriek(en) wordt binnen een paar minuten automatisch op uw portal geplaatst.

36

Kan ik zelf een nieuwe categorie toevoegen? In de startversie kunnen geen nieuwe categorieën worden aangemaakt. U kunt wel tien nieuwe artikelen en tien nieuwe bestanden (pdf-, Word-, Excel- en jpeg-bestanden) uploaden. Daarnaast kunnen alle artikelen van het IAB onbeperkt worden aangevuld. Hoeveel nieuwe artikelen kan ik aanmaken? In de startversie kunt u tien nieuwe artikelen creëren en tien bestanden uploaden. Bestanden zijn Excel-files, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen en pdf's. U kunt geen nieuwe organigrammen aanmaken, maar het staat u vrij om die van het IAB volledig aan te passen. Onder de categorie Organisatie en procedures kantoor en subcategorie Structuur van het kantoor, vindt u vier voorbeelden van organigrammen. Deze kunt u aanpassen en eventueel van plaats wisselen door ze te slepen naar een andere categorie of subcategorie. Waarom zie ik een slotje staan? Slotjes worden gebruikt in Scienta om het gelijktijdig bewerken van een item door meerdere gebruikers te voorkomen. Wanneer u een artikel of categorie niet op de juiste manier afsluit, kan er een slotje op een artikel of categorie komen. Het item wordt dan geblokkeerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u een artikel heeft geopend in de Scienta-editor of de gegevens van een categorie aan het bewerken bent en vervolgens op de pijltjes in uw internetbrowser klikt. U dient het item dan te deblokkeren: ∙ Ga naar Instellingen. ∙ Klik op Items deblokkeren. ∙ Er opent zich een ander scherm. ∙ Vink de items aan die u wenst te deblokkeren. ∙ Klik op Geselecteerde items deblokkeren.


BeExcellent

iStockphoto.com/Customdesigner.

Wat is depubliceren? Wanneer u een nieuw artikel aanmaakt, heeft u misschien niet altijd de tijd om het artikel meteen af te maken en dan wilt u dit artikel niet meteen zichtbaar maken voor de gebruikers. Het kan zijn dat u bepaalde informatie niet wilt delen met de kantoormedewerkers, denk maar aan het loonbeleid of informatie die gevoelige gegevens bevat. U kunt er in dat geval voor kiezen om bepaalde artikelen later of helemaal niet te publiceren op de portal. ∙ Publiceren: het artikel is zichtbaar op de portal en medewerkers kunnen het artikel lezen en wijzigingsvoorstellen indienen. ∙ Depubliceren: het artikel is alleen zichtbaar in het beheer. Kan ik artikelen in BeExcellent verwijderen? In BeExcellent kunt u geen artikelen verwijderen, maar wel archiveren. Die documenten komen vervolgens terecht in het archief, waar de inhoud minimaal zeven jaar wordt bewaard. Vanaf dat moment ontvangt u geen wijzigingsvoorstellen van het IAB op dat artikel. Het is altijd mogelijk om een artikel terug te halen uit het archief. Dit noemt men 'dearchiveren'. U zal dan het laatste wijzigingsvoorstel van het IAB op dat artikel ontvangen, zodat de inhoud weer up-to-date is. Een artikel archiveren werkt als volgt: ∙ Ga naar Beheer -> Artikelen. ∙ U komt in het Artikelbeheer. ∙ Zet een vinkje voor het artikel dat u wenst te archiveren. ∙ Klik bovenin op de button Meer. ∙ Kies voor Archiveren. ∙ Klik vervolgens op Ja.

∙ ∙ ∙

U ziet een lijst met de gearchiveerde categorieën en artikelen. Zet een vinkje voor de categorieën of artikelen die u wenst te dearchiveren. Klik op de button Dearchiveren.

Waarom zou ik BeExcellent gebruiken voor mijn kantoororganisatie? Door uw processen te beschrijven en werkwijzen te documenteren, weten alle medewerkers precies hoe de zaken verlopen in uw organisatie en bent u meteen in orde met regelgeving, zoals de witwaspreventie, wet op de continuïteit van ondernemingen enzovoort. Het IAB stelt handleidingen, modellen en checklists op die u kunnen helpen bij het opstellen van uw eigen procedures, soms slechts door een aantal kleine wijzigingen aan te brengen in deze documenten. Een tool als BeExcellent maakt het mogelijk om uw procedures, modellen en checklists op te slaan op één centrale plaats zodat het voor iedereen, zelfs voor nieuwe medewerkers, duidelijk is wat de werkwijze is binnen uw kantoor en waar de laatste versie is van de documenten die u nodig hebt. Op deze manier bereikt u niet alleen een efficiëntere en kwaliteitsvollere manier van werken, maar bent u tevens al goed voorbereid op de kwaliteitstoetsing. U kunt de toetser namelijk voor een groot deel van de vragen verwijzen naar de BeExcellent-omgeving van uw kantoor! Mimount Ben Jaddi

Een artikel dearchiveren werkt als volgt: ∙ Ga naar Beheer -> Artikelen -> Archief.

Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

37


++ zijn nu

Hoe maken wij voor u het verschil?  De meest uitgebreide, tweetalige databank voor tax en accountancy. TaxWin Expert verzamelt meer dan 80.000 documenten uit alle fiscale materies.  De snelste updates, inclusief een dagelijkse nieuwsbrief: onze auteurs verzamelen, becommentariëren en klasseren elke dag opnieuw alle nieuwigheden op het vlak van fiscaliteit.  Gespecialiseerde auteurs en redactieleden. Ons team bestaat uit advocaten, fiscaal adviseurs, belastingconsulenten, accountants en academici die samen alle specialiteiten van het fiscaal recht dekken.  Op TaxWin Expert vindt u (on)uitgegeven rechtspraak, wekelijkse analyses over evoluties op fiscaal vlak, gidsen die u toelaten om u te verdiepen in de fiscaliteit, thematische documentatie en zo veel meer.  Diverse modellen, rekentools en cijfers.  Krachtige en gebruiksvriendelijke zoekmotor, inclusief de mogelijkheid om te zoeken via de aangifte en de tijdlijn in de wetgeving, zodat u verschillende versies kunt vergelijken.  Deelname aan professionele seminaries gegeven door docenten uit de praktijk.  De mogelijkheid om vragen te stellen aan onze professionele redactie.

Wilt u meer informatie of een gratis demonstratie? Stuur dan een e-mail naar info@taxwin.be of bel naar 0800 39 067.

www.taxwin.be

* Larcier Business en Indicator zijn merken van ELS Belgium nv, Hoogstraat 139 - Bus 6, 1000 Brussel, Btw BE 0436.181.878, RPR Brussel.

+


Vakliteratuur

Fiscaal gunstregime voor startende vennootschappen en hun investeerders A. M. Vandekerkhove Wolters Kluwer, 2018.

De witwasbestrijding vandaag – La lutte contre le blanchiment aujourd'hui F. Desterbeck (redacteur) Larcier, 2018. 120 p.

Blockchain is WTF (Waarschijnlijk Toch Fundamenteel) G. Smits Die Keure, 2018. 206 p.

De laatste jaren heeft de wetgever tal van fiscale voordelen ingevoerd voor startende ondernemingen. De veelheid en diversiteit van de maatregelen maakt het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Dit boek geeft een duidelijk gestructureerd en uitgebreid overzicht van de fiscale gunstmaatregelen waarvan starters en hun investeerders kunnen genieten. Na een definiëring van de 'startende vennootschap' en de 'kleine vennootschap' worden zowel de fiscale gunstregimes voor de startende vennootschap als voor de investeerders in de startende vennootschap besproken. Zo komen onder meer aan bod: ∙ de fiscale stimulans inzake crowdlending; ∙ de taxshelter voor startende ondernemingen; ∙ de VVPRbis-regeling; ∙ de verschillende maatregelen i.v.m. van de (gedeeltelijke) vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing; ∙ de nieuwe regels uit het Zomerakkoord.

Dit boek is het uitgebreide referatenboek van het colloquium De witwasbestrijding vandaag. De witwasbestrijding wordt eerst besproken vanuit internationaal, en inzonderheid vanuit Europees perspectief. Vervolgens wordt uitvoerig aandacht besteed aan de nieuwe preventieve witwaswet waarna nader wordt ingegaan op de te verwachten evoluties op strafrechtelijk gebied. In dit referatenboek worden de uiteenzettingen van de sprekers op het colloquium verder uitgewerkt. Het bevat onder meer bijdragen van Annika Agemans, Francis Desterbeck, Michaël Fernandez-Bertier en Caty Grijseels. Het boek kwam, net zoals het colloquium, tot stand onder de coördinatie van Francis Desterbeck. De volledige inhoudstafel kan worden bekeken op www.larciergroup.com.

'WTF is Blockchain', dacht Gerrie Smits een paar jaar geleden. Hij had al veel nieuwe technologieën zien passeren, maar geen enkele had hem ooit 's nachts wakker gehouden. Dit was anders. Blockchain had de eigenschappen om impact te hebben op een fundamenteel niveau: op hoe bedrijven functioneren, op de toegevoegde waarde van middlemen, op basisconcepten als geld, vertrouwen en identiteit, zelfs op de manier waarop we als mensen samenwerken en -leven. Dit was WTF, Waarschijnlijk Toch Fundamenteel. Vandaar dit boek. Om op een niet-technische manier uit te leggen wat blockchain nu eigenlijk is. Om aan te geven waar blockchain nu eigenlijk voor kan worden gebruikt. En vooral om handvaten aan te bieden, zodat een brede groep mensen, vanuit hun eigen kennis en ervaring, mee kunnen beginnen denken. Want het hele blockchainverhaal is nog maar net uit de wieg gekropen. En ook al heeft het veel potentieel, het is belangrijk dat niet-technische mensen meedenken, meedoen en mee vragen stellen. En niet blijven hangen bij bitcoin en rijk worden.

Een grondige analyse vanuit de praktijk brengt structuur in het doolhof van gunstmaatregelen. Verschijningsdatum: 4 juli 2018 Prijs: € 60,74 Bestellen: shop.wolterskluwer.be

Accountancy&Tax – nr. 2 / 2018

Prijs: € 65,00 Bestellen: www.larciergroup.com

Prijs: € 29,00 Bestellen: www.diekeure.be/nl-be/professional

39


WAT IS HET? • een initiatief van het IAB • een revolutionair open platform voor economische beroepsbeoefenaars en hun klanten, zodat zij elektronische facturen kunnen verzenden en ontvangen • de digitalisering bevorderen waarbij het beroep centraal staat in het ecosysteem

WAAROM STARTEN? • omdat, na een succesvolle pilootfase, Unified by Invoicing officieel gelanceerd werd op 18 april en elke dag tientallen enthousiaste accountantskantoren en hun klanten zich aanmelden! • omdat het gratis is! • omdat de hefboom van de economische beroepen groeit naarmate meer bedrijven zich aansluiten.

Laat ons samen bouwen aan onze community en marktleider worden in elektronische facturatie!

Tamtam.pro Voor de accountantskantoren

Een neutraal nationaal register

Voor de bedrijven

WAT MOET IK CONCREET DOEN? Registreer u via www.unifiedbyinvoicing.be 1/ Volg het webinar (dit is essentieel!)

2/ Het IAB accrediteert uw registratie

3/ U zult toegang krijgen tot het gedeelte dat voorbehouden is voor economische beroepsbeoefenaars

en u zult uw klanten kunnen registreren www.be.accountants

4858-Backcover-Magazine-NL-01.indd 1

1/06/18 11:43

Profile for Larcier Business

Accountancy & Tax nr. 2/2018  

Accountancy & Tax nr. 2/2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded