Page 1

brawo (noun, verb) 1 (noun) «oklaski wyrażające uznanie, zachwyt» bravo [brɑ:'vəu]: huraganowe

brawa thunderous applause widoania biła brawa audience clapped their hands otrzymać brawa za to get applause for; 2 (verb) «wykrzyknik wyrażający pochwałę, zadowolenie» [brɑ:'vəu]: brawo!bis! bravo! Encore! well done, great, super, ok, perfect, magnificant, brilliant forma 1 «wygląd czegoś» [fɔ:m] : forma oficjalna zakończenia listu a formal way of ending letter forma odlewnicza; 2 «przejaw czegoś: zrobić coś pro forma to do sth as a matter of form; 3 «naczynie do pieczenia ciasta» baking tin: Mam formę do ciasta w kształcie serca.; 4 «sposób postępowania, zachowania się»: utrzymać dobrą formę 1: formy towarzyskie; 5:; 6 «stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka» być w dobrej/złej formie 1 be in a good/bad shape, być w swojej najlepszej/najgorszej formie obciąć (verb) 1 (verb) zmniejszyć w ilości curtail [kə:'teɪl] : Pieniądze na imprezę zostały odcięte przez co nie mogli kupić balonów. ; 2 (verb) «tnąc, skrócić coś lub oddzielić od czegoś» cut [kʌt] : Lina została odcięta, po to by statek nie zatonął. obciąć zarobki 1 to cut the wages, obciąć wydatki 1 to cut down expenses; 3 «skrócić komuś włosy, zwykle nadając im jakąś fryzurę trim [trɪm] : Jego włosy

przycięto na jeża. ponowny, ponownie (adjective, adverb) 1 wykonany po raz drugi re…[ri:] : Niezaliczone zadanie musiałam wykonać ponownie. przemyśleć coś ponownie 1 to rethink sth, [rɪ'θɪŋk] ; 2: Po usłyszeniu wiadomości ponownie przemyślałam fakty., przystosować się ponownie do, 1 to readjust to [ri:ə'ʤʌst tu] ; 2: Po przeprowadzce ponownie musiałam przystosować się do nowych warunków pracy. , sprawdzić coś ponownie, 1 to double- check sth ['dʌbəl tʃek] ; 2: Na wszelki wypadek ponownie sprawdziłam pisownię. , wykorzystać ponownie odpady, 1 to recycle waste materials [rɪ'saɪkl weɪst mə'tɪrɪəlz] ; 2: Ponownie wykoprzystują szkło do wyrobu butelek., zdobyć ponownie miasto 1 to recapture city [rɪ'kæpʧə(r) 'sɪtɪ]; 2: Warszawa ponownie została zdobyta przez Polaków. (historyczne), zrobić ponowny przegląd sytuacji 1 to review situation [ri'vju: sɪtju'eɪʃən] podjąć ponownie swoje obowiązki, 1 to resume your duties [rɪ'zju:m jɔ:(r) 'dju:tɪz] ; 2: Po długim urlopie

ponownie zaczęłam wykonywać projekt. sytuacja (noun) 1 (noun) ogół warunków, w których ktoś się znajduje lub coś się dzieje situation [sɪtju'eɪʃən] ; 2 (noun) fragment akcji, zwłaszcza w sztuce lub filmie» state [steɪt] 1: Sytuacja stała się naprawdę zawikłana.; 3 (noun) położenie jakiejś miejscowości lub obiektu» quandary ['kwɔndərɪ] : To położenie bylo na prawdę trudne być w niekorzystnej sytuacji 1 be at a disadventage of, być w sytuacji bez wyjścia 1 to be in a deadlock, być w tragicznej sytuacji życiowej 1 to be down and out , czyjaś sytuacja finansowa 1 I would be better off if, sytuacja się poprawia 1 things are better now temat (noun) 1 «to, co stanowi podstawową myśl, przedmiot rozmowy, pracy, utworu» topic ['tɔpɪk], subject ['sʌbʤɪkt] : Dzisiejszym tematem zajęć był pierwszy rozbiór Polski. ; 2 «zasadniczy pomysł, na którym oparte jest zadanie szachowe» theme [θi:m] ; 3 «materiał melodyczny lub melodyczny i harmoniczny stanowiący podstawę struktury dzieła muzycznego» theme [θi:m] : Tematem utworu był

utworzony na podobieństwo "czterech pór roku". udać (verb, adjective) 1 (adjective) 1. «postąpić, zachować się nieszczerze, inaczej, niż się myśli lub czuje» fake [feɪk] : Udał, że tego nie zrobił He faked his behaviour; 2 (verb) «postarać się wyglądać i zachowywać jak ktoś inny, żeby być za niego uważanym» pretend [prɪ'tɛnd] : Agent FBI udawał przez długi czas bandytę; 3 (verb) udawać «wyglądać jak coś innego» act fool: Udawał glupiego He

acted as a fool względny (adjective, adverb) 1 1. «zależny od różnych względów» relative ['rɛlətɪv] , comparative [kəm'pærətɪv]: Pomimo dzieci w domu panował względny spokój. ruch względny 1 relative motion, zaimek względny 1 relative pronoun; 2 2. «dość dobry»: Jej praca okazała się względnie dobra życzenie 1 «to, czego sobie ktoś życzy» wish [wɪʃ] : Na urodziny życzę sobie nowy telewizor.; 2 «to, czego się komuś życzy z jakiejś okazji; też: formułka, za pomocą której składa się życzenia» greeting ['gri:tɪŋ] : Życzę Ci zdrowia, szczęścia i pomyślności kartka z życzeniami - greeting card; 3 marzenie desire [dɪ'zaɪə(r)] , wish, desire: czyjeś pobożne życzenia sb's wishful thinking jakie masz życzenie

what do you wish

mini Słownik obsługa Tlex  

Słownik stworzony przy pomocy Tlex

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you