Issuu on Google+

brawo (noun, verb) 1 (noun) «oklaski wyrażające uznanie, zachwyt» bravo [brɑ:'vəu]: huraganowe

brawa thunderous applause widoania biła brawa audience clapped their hands otrzymać brawa za to get applause for; 2 (verb) «wykrzyknik wyrażający pochwałę, zadowolenie» [brɑ:'vəu]: brawo!bis! bravo! Encore! well done, great, super, ok, perfect, magnificant, brilliant forma 1 «wygląd czegoś» [fɔ:m] : forma oficjalna zakończenia listu a formal way of ending letter forma odlewnicza; 2 «przejaw czegoś: zrobić coś pro forma to do sth as a matter of form; 3 «naczynie do pieczenia ciasta» baking tin: Mam formę do ciasta w kształcie serca.; 4 «sposób postępowania, zachowania się»: utrzymać dobrą formę 1: formy towarzyskie; 5:; 6 «stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka» być w dobrej/złej formie 1 be in a good/bad shape, być w swojej najlepszej/najgorszej formie obciąć (verb) 1 (verb) zmniejszyć w ilości curtail [kə:'teɪl] : Pieniądze na imprezę zostały odcięte przez co nie mogli kupić balonów. ; 2 (verb) «tnąc, skrócić coś lub oddzielić od czegoś» cut [kʌt] : Lina została odcięta, po to by statek nie zatonął. obciąć zarobki 1 to cut the wages, obciąć wydatki 1 to cut down expenses; 3 «skrócić komuś włosy, zwykle nadając im jakąś fryzurę trim [trɪm] : Jego włosy

przycięto na jeża. ponowny, ponownie (adjective, adverb) 1 wykonany po raz drugi re…[ri:] : Niezaliczone zadanie musiałam wykonać ponownie. przemyśleć coś ponownie 1 to rethink sth, [rɪ'θɪŋk] ; 2: Po usłyszeniu wiadomości ponownie przemyślałam fakty., przystosować się ponownie do, 1 to readjust to [ri:ə'ʤʌst tu] ; 2: Po przeprowadzce ponownie musiałam przystosować się do nowych warunków pracy. , sprawdzić coś ponownie, 1 to double- check sth ['dʌbəl tʃek] ; 2: Na wszelki wypadek ponownie sprawdziłam pisownię. , wykorzystać ponownie odpady, 1 to recycle waste materials [rɪ'saɪkl weɪst mə'tɪrɪəlz] ; 2: Ponownie wykoprzystują szkło do wyrobu butelek., zdobyć ponownie miasto 1 to recapture city [rɪ'kæpʧə(r) 'sɪtɪ]; 2: Warszawa ponownie została zdobyta przez Polaków. (historyczne), zrobić ponowny przegląd sytuacji 1 to review situation [ri'vju: sɪtju'eɪʃən] podjąć ponownie swoje obowiązki, 1 to resume your duties [rɪ'zju:m jɔ:(r) 'dju:tɪz] ; 2: Po długim urlopie

ponownie zaczęłam wykonywać projekt. sytuacja (noun) 1 (noun) ogół warunków, w których ktoś się znajduje lub coś się dzieje situation [sɪtju'eɪʃən] ; 2 (noun) fragment akcji, zwłaszcza w sztuce lub filmie» state [steɪt] 1: Sytuacja stała się naprawdę zawikłana.; 3 (noun) położenie jakiejś miejscowości lub obiektu» quandary ['kwɔndərɪ] : To położenie bylo na prawdę trudne być w niekorzystnej sytuacji 1 be at a disadventage of, być w sytuacji bez wyjścia 1 to be in a deadlock, być w tragicznej sytuacji życiowej 1 to be down and out , czyjaś sytuacja finansowa 1 I would be better off if, sytuacja się poprawia 1 things are better now temat (noun) 1 «to, co stanowi podstawową myśl, przedmiot rozmowy, pracy, utworu» topic ['tɔpɪk], subject ['sʌbʤɪkt] : Dzisiejszym tematem zajęć był pierwszy rozbiór Polski. ; 2 «zasadniczy pomysł, na którym oparte jest zadanie szachowe» theme [θi:m] ; 3 «materiał melodyczny lub melodyczny i harmoniczny stanowiący podstawę struktury dzieła muzycznego» theme [θi:m] : Tematem utworu był

utworzony na podobieństwo "czterech pór roku". udać (verb, adjective) 1 (adjective) 1. «postąpić, zachować się nieszczerze, inaczej, niż się myśli lub czuje» fake [feɪk] : Udał, że tego nie zrobił He faked his behaviour; 2 (verb) «postarać się wyglądać i zachowywać jak ktoś inny, żeby być za niego uważanym» pretend [prɪ'tɛnd] : Agent FBI udawał przez długi czas bandytę; 3 (verb) udawać «wyglądać jak coś innego» act fool: Udawał glupiego He

acted as a fool względny (adjective, adverb) 1 1. «zależny od różnych względów» relative ['rɛlətɪv] , comparative [kəm'pærətɪv]: Pomimo dzieci w domu panował względny spokój. ruch względny 1 relative motion, zaimek względny 1 relative pronoun; 2 2. «dość dobry»: Jej praca okazała się względnie dobra życzenie 1 «to, czego sobie ktoś życzy» wish [wɪʃ] : Na urodziny życzę sobie nowy telewizor.; 2 «to, czego się komuś życzy z jakiejś okazji; też: formułka, za pomocą której składa się życzenia» greeting ['gri:tɪŋ] : Życzę Ci zdrowia, szczęścia i pomyślności kartka z życzeniami - greeting card; 3 marzenie desire [dɪ'zaɪə(r)] , wish, desire: czyjeś pobożne życzenia sb's wishful thinking jakie masz życzenie

what do you wish


mini Słownik obsługa Tlex