Page 1

§å ¸n tèt nghiÖp

Lêi c¶m ¬n Qua 5 n¨m häc tËp, rÌn luyÖn t¹i tr-êng §¹i häc Duy T©n, d-íi sù d¹y b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña b¶n th©n em ®· tiÕp thu ®-îc kh«ng Ýt nh÷ng kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc hÕt søc h÷u Ých vµ quý b¸u. Nh÷ng kiÕn thøc nµy ®· vµ ®ang gióp em rÊt nhiÒu trong thêi gian theo häc t¹i tr-êng, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n tèt nghiÖp vµ em tin t-ëng ®ã sÏ lµ c¬ së kiÕn thøc v÷ng ch¾c cho em trong viÖc tham gia lao ®éng s¶n xuÊt sau khi ra tr-êng. H¬n thÕ n÷a, em hy väng nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm em tiÕp thu ®-îc trong tr-êng mµ biÓu hiÖn mét phÇn cña nh÷ng ®iÒu ®ã ®-îc béc lé th«ng qua c¸c ®å ¸n m«n häc, ®å ¸n tèt nghiÖp sÏ tiÕp tôc gióp em trong qu¸ tr×nh tù rÌn luyÖn ®Ó hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng nghÒ nhiÖp cña b¶n th©n nh- mong muèn cña c¸c thÇy, c¸c c« khi truyÒn thô cho em nh÷ng kiÕn thøc cña m×nh. Em xin tr©n träng c¶m ¬n sù h-íng dÉn vµ quan t©m chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy gi¸o: TS. Kts. §Æng Minh Nam cïng nhiÒu thÇy, c« gi¸o kh¸c ®· gióp em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Đà Nẵng, th¸ng 05 n¨m

2011 Sinh viªn

Ng«

Ngäc

Phè

ThuyÕt minh ®å ¸n: Trung t©m truyÒn h×nh ViÖt Nam T¹i thµnh phè HuÕ SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 1


§å ¸n tèt nghiÖp

Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý: C¨n cø chØ thÞ cña Thñ t-íng ChÝnh Phñ ngµy 14/3/1996 vÒ x©y dùng vÒ ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh: C¨n cø vµo sù ph¸t triÔn cña thµnh phè. Thµnh phè HuÕ lµ mét ®« thÞ lo¹i 1 vµ lµ thµnh phè cña Festival nªn ph¶I cÇn cã mét trung t©m truyÒn th«ng ®¹i chóng hiÖn ®¹i. + C¨n cø vµo quy m« c«ng tr×nh vµ ph-¬ng ¸n x©y dùng, sÏ më réng mÆt b»ng. + §µi truyÒn h×nh lµ mét c«ng tr×nh v¨n ho¸ n»m ë trung t©m thµnh phè nªn ph¶i chó ý vÒ quy m« vµ kiÓu d¸ng kiÕn tróc phï hîp víi khu trung t©m, -u tiªn cho ph-¬ng ¸n x©y dùng nhµ cao tÇng ®Ó tiÕt kiÖm ®Êt vµ kinh phÝ x©y dùng.

A/ nh÷ng ®iÒu kiÖn chung cña tØnh thõa thiªn huÕ I/

VÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa h×nh, ®iÒu kiÖn thuû v¨n vµ m«i tr-êng tØnh Thõa Thiªn HuÕ 1/ VÞ trÝ ®Þa lý: N»m ë vïng ven biÓn miÒn trung (trung t©m lµ thµnh phè HuÕ) c¸ch Hµ Néi 650 km vÒ h-íng Nam, c¸ch §µ N½ng 103 km vÒ h-íng B¾c lµ n¬i giao l-u gi÷a hai nÒn v¨n minh §«ng S¬n vµ Sa Huúnh, lµ trung t©m giao lé chuyÓn tiÕp gi÷a B¾c vµ Nam. N»m däc trªn ®-êng quèc lé 1A. PhÝa B¾c gi¸p Qu¶ng TrÞ. PhÝa Nam gi¸p §µ N½ng. PhÝa §«ng gi¸p BiÓn §«ng. PhÝa T©y gi¸p Lµo. To¹ ®é ®Þa lý cña thµnh phè HuÕ 16025’ ®Õn 16033’ vÜ ®é B¾c 107032’ ®Õn 107038’ kinh ®é §«ng

2/ §Þa h×nh: Thõa Thiªn HuÕ cã nhiÒu nói, ®åi vµ s«ng, hå. Riªng ë thµnh phè cã nói n»m ven vµ s¸t thµnh phè, trong thµnh phè cã sù lÖch cèt rÊt ®¸ng kÓ (lÖch cã thÓ ®Õn h¬n 10m t¹i khu Tr-êng An). Cã s«ng lín lµ s«ng H-¬ng ch¶y ngang qua trung t©m thµnh phè, trong thµnh phè cã nhiÒu ao hå. Bê biÓn ch¹y dµi vÒ phÝa ®«ng. Lµ vïng chuyÓn tiÕp tõ nói xuèng ®ång b»ng: Cã hai d¹ng ®Þa h×nh:

SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 2


§å ¸n tèt nghiÖp

1/§Þa h×nh ®åi thÊp : Bao gåm khu gß ®åi T©y Nam thµnh phè, cao nhÊt lµ nói Ngù B×nh103Km ®é dèc tù nhiÖn trung b×nh lµ 8% ®Õn cao nhÊt lµ 30%( S-ên nói Ngù B×nh) 2/§Þa h×nh ®ång b»ng vïng cöa s«ng : D¹ng ®Þa h×nh nµy chiÕm gÇn hÕt diÖn tÝch ®Êt cña thµnh phè bao gåm c¸c khu phÝa B¾c, §«ng vµ §«ng Nam thÊp nhÊt lµ khu ®ång tròng Bao Vinh ( 0,5  0,7m) ®é dèc ®Þa h×nh tù nhiªn lµ 0,2%  0,3%. 3/ §iÒu kiÖn thuû v¨n:

a/ NhiÖt ®é:

NhiÖt ®é trung b×nh n¨m 25.2 C, th¸ng cã nhiÖt ®é cao nhÊt lµ th¸ng 6 vµ th¸ng 7. NhiÖt ®é cã khi lªn ®Õn 39,5, th¸ng cã nhiÖt ®é thÊp nhÊt lµ th¸ng 1, cã khi nhiÖt ®é xuèng 9C vµo ban ngµy vµ 6C vµo ban ®ªm. B×nh th-êng vµo mïa nãng nhiÖt ®é tõ 32-36C. Vµo mïa l¹nh nhiÖt ®é tõ 12-21C.

b/ §é Èm: §é Èm t-¬ng ®èi hµng n¨m th-êng ®¹t tõ 85% ®Õn 87%, lín nhÊt th-êng xuÊt hiÖn vµo c¸c th¸ng cuèi mïa m-a hoÆc ®Çu mïa kh« vµ th-êng ®¹t tõ 88% ®Õn 90% (®Çu th¸ng 9 vµ cuèi th¸ng 3). Nhá nhÊt th-êng xuÊt hiÖn vµo c¸c th¸ng cã giã T©y Nam tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 8 vµ ®¹t tõ 74% ®Õn 76%.

c/ Bèc h¬i: L-îng bèc h¬i hµng n¨m th-êng dao ®éng tõ 950mm ®Õn 1000mm:

d/ Giã: Giã §«ng B¾c thæi vµo mïa §«ng. Giã T©y Nam thæi vµo mïa HÌ, vµo ®Çu HÌ cßn cã giã Nam, §«ng Nam.

TÝnh chÊt giã: Giã §«ng B¾c l¹nh vµ ®éc. Giã T©y Nam kh« vµ nãng. Giã Nam vµ §«ng Nam m¸t. Tèc ®é giã lín nhÊt th-êng X·y ra vµo mïa m-a lò (th¸ng 9 ®Õn th¸ng 12) do b·o g©y ra cã khi tèc ®é gÝo lªn ®Õn 40m/s.

e/ N¾ng: N¾ng th-êng gay g¾t vµo mïa hÌ, mïa thu th× Êm ¸p. Sè giê chiÒu n¾ng lµ 5,7giê.

f/ M-a: SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 3


§å ¸n tèt nghiÖp

Thõa Thiªn HuÕ lµ mét trong nh÷ng vïng cã l-îng m-a lín nhÊt ViÖt Nam, l-îng m-a trung b×nh n¨m giao ®éng tõ 2800mm ®Õn 3210mm, l-îng m-a trung b×nh n¨m lµ 2995,5mm. L-îng m-a ph©n bè theo hai mïa rá rÖt, mïa m-a tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 12 tæng l-îng m-a chiÕm 70% ®Õn 75% tæng l-îng m-a n¨m, vµo mïa kh« l-îng m-a chñ yÕu tËp trung vµo c¸c th¸ng 1 ®Õn th¸ng 3. L-îng m-a lín nhÊt th¸ng lµ 1790mm, c-êng ®é ngµy m-a lín nhÊt lµ 550mm cã khi lªn ®Õn 870mm (vµo ngµy 1/1/1999) ®· kÐo theo c¬n lò lÞch sö øng víi tÇn suÊt 1%. Sè ngµy m-a trong th¸ng ph©n bè kh«ng ®Òu, tæng sè ngµy m-a trong n¨m b×nh qu©n tõ 130 ®Õn 160 ngµy.

g/ B·o, lôt: B·o lôt th-êng xuÊt hiÖn tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 11, b·o ®æ bé vµo ®Êt liÒn th-êng g©y m-a lín kÐo theo lôt. Theo sè liÖu quan tr¾c thu ®-îc th× cø 100 c¬n b·o ®æ bé vµo ®Êt liÒn th× cã: 27 c¬n b·o g©y m-a tõ 300 ®Õn 400mm 20 c¬n b·o g©y m-a tõ 400 ®Õn 500mm 12 c¬n b·o g©y m-a >500mm 32 c¬n b·o g©y m-a <300mm

4/ T×nh h×nh m«i tr-êng: Thµnh phè HuÕ, di s¶n v¨n ho¸ cña thÕ giíi, ®-îc coi lµ thµnh phè xanh s¹ch ®Ñp cña ViÖt Nam hiÖn nay, bëi lÏ ë ®©y m«i tr-êng vÉn ch-a bÞ ph¸ ho¹i trÇm träng, c©y xanh trong thµnh phè kh«ng bÞ ph¸ ho¹i nh- ë nh÷ng n¬i kh¸c. R¸c cña thµnh phè tuy ch-a ®-îc xö lý tèt song l-îng r¸c th·i vÉn ch-a nhiÒu nªn ch-a lµm ¶nh h-ëng mÊy ®Õn m«i tr-êng cña thµnh phè. HiÖn nay ®· cã nhµ m¸y xö lý r¸c th·i t¹i x· Thuû Ph-¬ng huyÖn H-¬ng Thuû, c¸ch thµnh phè 10km vÒ phÝa T©y Nam. Mùc n-íc vÉn trong xanh, tuy ®· bÞ « nhiÓm mét vµi n¬i nh-ng nãi chung lµ vÉn ch-a trÇm träng cho l¾m.

II/ Nh÷ng tiÒm n¨ng vµ h¹n chÕ ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh Thõa Thiªn HuÕ: 1/ Mét sè h¹n chÕ trong viÖc t¨ng tr-ëng kinh tÕ: * ë c¸c vïng n«ng th«n th× kinh tÕ chÝnh lµ lµm ruéng cßn l¹i lµ c¸c nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, nh-ng l¹i th-êng ngËp lôt lµm mÊt mïa SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 4


§å ¸n tèt nghiÖp

rÊt nhiÒu. Giao th«ng th× khã kh¨n trong viÖc vËn chuyÓn, m«i tr-êng cung vµ cÇu nhá. * ë thµnh phè th×: - Giao th«ng ®èi néi bÞ c¾t bìi trôc ®-êng ®-êng s¾t, lµm gi¶m nhÞp ®é cña thµnh phè. - Giao th«ng ®èi ngo¹i ®ang chÞu ¶nh h-ëng hoµn toµn cña quèc lé 1A vÒ phÝa Nam vµ phÝa B¾c, cßn vÒ phÝa §«ng th× gi¸p biÓn vµ phÝa t©y th× gi¸p Lµo, hai phÝa nµy ®ang bÞ bÞt kÝn. GÇn ®©y quy ho¹ch thµnh phè ®· cã ®-êng quèc lé b¨ng qua Lµo nèi vÒ cöa biÓn ThuËn An. - Giao th«ng ®-êng biÓn: Tuy ®· ®-îc ®Çu t- c¸c dù ¸n vÒ c¶ng ThuËn An vµ c¶ng Ch©n M©y nh-ng vÉn ch-a hoµn thiÖn ®-îc. - Ch-a cã quy ho¹ch x¸c ®Þnh chøc n¨ng ph¸t triÓn tõng vïng cña tØnh, cña thµnh phè. GÇn ®©y, Bé quy ho¹ch ®« thÞ vµ n«ng th«n ®· cã quy ho¹ch ph¸t triÓn thµnh phè giai ®o¹n 1997-2020 - §iÒu kiªn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt, m-a, lò lµm h¹n chÕ mäi sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt. - Bªn c¹nh ®ã nh÷ng suy nghÜ, tËp tôc cæ hñ lµm c¶n trë nÒn kinh tÕ hiªn ®¹i nhiÒu thµnh phÇn.

2/ Nh÷ng tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ: ë c¸c vïng n«ng th«n th× ph¸t triÓn kinh tÕ chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp vµ c¸c nghµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp. Riªng ë thµnh phè th× c¬ cÊu kinh tÕ lµ Du lÞch- DÞch vô- C«ng nghiÖp- TiÓu thñ c«ng nghiÖp. Lµ mét thµnh phè v¨n ho¸-nh©n v¨n ®· ®-îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi. Kh«ng nh÷ng thÕ HuÕ lµ mét thµnh phè cña du lÞch, cña c¶nh quan. Sö dông nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã vÒ du lÞch. HuÕ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó trë thµnh mét thµnh phè du lÞch mang tÇm cë quèc gia vµ c¶ quèc tÕ. DÞch vô vµ c«ng nghiÖp lµ mét trong nh÷ng chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng riªng g× HuÕ mµ cho mäi thµnh phè kh¸c. VÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp: HuÕ cã s½n c¸c nghµnh tiÓu thñ c«ng nghiÖp nh- may, thªu, gèm, sø, ch¹m træ ... ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi d©n. Ngoµi ra, kinh tÕ v-ên vÉn ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. Do kinh tÕ v-ên thu hót lao ®éng d- thõa, gãp phÇn t¨ng thu nhËp vµ t¹o ra nhiÒu cña c¶i.

SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 5


§å ¸n tèt nghiÖp

B/ giíi thiÖu c«ng tr×nh 1/ Khu vùc, ®Þa ®iÓm x©y dùng:

Khu ®Êt x©y dùng n»m ngay trung t©m vµ ngay trªn trôc giao lé kh¸ quan träng cña thµnh phè, ®ã lµ ng· 6 gåm cã c¸c trôc ®-êng Hµ Néi, §èng §a, Hïng v-¬ng, Lª Quý §«n,BÕn NghÐ vµ Hïng V-¬ng. Trong ®ã trôc ®-êng Hµ Néi vµ Hïng V-¬ng lµ c¸c trôc ®-êng chiÕm vÞ trÝ rÊt quan träng trong c¸c tuyÕn ®-êng chiÕn l-îc cña thµnh phè. VÞ trÝ cña c«ng tr×nh: H-íng §«ng Nam gi¸p víi ®-êng §èng §a. SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 6


§å ¸n tèt nghiÖp

H-íng B¾c gi¸p víi ®-êng Hµ Néi. H-íng §«ng gi¸p víi ng· 6. C¸ch s«ng H-¬ng kho¶ng 550m vÒ phÝa Nam, n»m ®èi diÖn víi nhµ v¨n hãa trung t©m. ¦u ®iÓm vÒ tÇm nh×n: Lµ ®iÓm kÕt thóc tõ cÇu Phó Xu©n vµ cÇu Tr-êng TiÒn, vÞ trÝ bao qu¸t tõ §«ng sang T©y, tõ ®Ønh nói Ngù B×nh, Tõ cét cê Phu V©n L©u Do n»m ë trung t©m thµnh phè nªn chÞu sù t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr-êng nh- ®· nªu ë trªn. - §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr-êng vµ ph-¬ng ph¸p xö lý: §©y lµ c«ng tr×nh s¶n xuÊt ra c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh, s¶n phÈm cña nã lµ lo¹i s¶n phÈm vÒ v¨n ho¸ tinh thÇn, kh«ng cã yÕu tè nµo g©y « nhiÓm vµ ¶nh h-ëng xÊu ®Õn m«i tr-êng, kh«ng nh÷ng kh«ng ph¶i xö lý mµ cßn cã t¸c ®éng lµm m¹nh mÏ vµ ®Ñp ®Ï thªm c¶nh quan vµ m«i trõ¬ng cña khu vùc vµ cña c¶ thµnh phè HuÕ.

2/ Sù cÇn vµ cÊp thiÕt ®Ó chØnh trang vµ x©y dùng trung t©m truyÒn h×nh ViÖt Nam t¹i thµnh phè HuÕ. a/ T×nh h×nh chung hiªn nay: Trong thêi ®¹i ngµy nay, th«ng tin lµ mét nhu cÇu rÊt cÇn thiÕt, mµ ph¸t thanh truyÒn h×nh lµ h×nh thøc th«ng tin nhanh, râ vµ ®Çy ®ñ nhÊt. §©y lµ nhu cÇu c¬ b¶n vµ thiÕt yÕu cña con ng-êi, lµ mãn ¨n tinh thÇn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cña mäi ng-êi d©n. §¹i héi ®¶ng ®· chØ râ ph¸t triÓn sù nghiÖp th«ng tin b¸o chÝ, xuÊt b¶n theo h-íng n©ng cao chÊt l-îng, ®¸p øng nhu cÇu th«ng th-êng vµ n©ng cao ý kiÕn mäi mÆt cho nh©n d©n, t¨ng c-êng ®Çu tph-¬ng tiÖn ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh ®-a th«ng tin ®Õn mäi vïng cña ®Êt n-íc, ®Õn phÇn lín c¸c gia ®×nh, nhÊt lµ vïng n«ng th«n vµ miÒn nói. T¹i th«ng b¸o sè 32/TB ngµy 14/3/1994 cña thñ t-íng chÝnh phñ ®· x¸c ®Þnh vÞ trÝ, vai trß, nhiÖm vô, ph-¬ng h-íng x©y dùng vµ ph¸t triÓn hai nghµnh ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh trong nh÷ng n¨m tíi. V× vËy, ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh cã vai trß nhanh chãng vµ chÝnh x¸c ®Õn víi mäi ng-êi d©n ë bÊt cø n¬i nµo trªn ®Êt n-íc. Ph¶i ph¸t triÓn hiÖn ®¹i ho¸ hai nghµnh ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh ®Ó nh©n d©n trong c¶ n-íc n¾m ®-îc th«ng tin, tin tøc trong n-íc vµ ngoµi n-íc lµ nhiÖm vô cÇn thiÕt kh«ng thÓ chËm trÔ. SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 7


§å ¸n tèt nghiÖp

VÒ truyÒn h×nh, cÇn phÊn ®Êu ®Ó theo kÞp c¸c n-íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ - B¾c Mü - T©y ¢u - NhËt B¶n. Ph¸t triÓn m¹ng l-íi ph¸t sãng truyÒn h×nh toµn quèc, ®Ó ®Õn n¨m 2010 Ýt nhÊt lµ 90 - 95% d©n sè trong c¶ n-íc xem ®-îc ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh quèc gia.

b/ §èi víi trung t©m truyÒn h×nh ViÖt Nam tai thµnh phè HuÕ: Lµ mét trung t©m v¨n ho¸, du lÞch cña quèc gia, lµ mét trung t©m kinh tÕ cña miÒn trung, ®ång thêi ®· ®-îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi. Do ®ã tØnh Thõa Thiªn HuÕ cÇn cã mét ®µi truyÒn h×nh hiÖn ®¹i víi c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®¹t tr×nh ®é c¸c n-íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ vµ Quèc tÕ. * T×nh h×nh hiÖn nay: - VÒ truyÒn h×nh: ®· h¬n 95% d©n sè xem ®-îc truyÒn h×nh. §· tù s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh ®Ó ph¸t trªn hai kªnh lµ kªnh 7 vµ kªnh 9. - Trªn kªnh 7 gåm chÝnh trÞ - kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi ph¸t tõ lóc 17h ®Õn 23h. - Trªn kªnh 9 gåm v¨n ho¸ - thÓ thao - th«ng tin - qu¶ng c¸o ph¸t vµo lóc 17h ®Õn 23h. - §µi cßn tiÕp sãng VTV3 vµ VTV1 tiÕp ph¸t l¹i VTV2 vµo lóc 6h ®Õn 11h. * Trong t-ong lai: - VÒ truyÒn h×nh: 97% d©n sè ®-îc xem truyÒn h×nh trªn c¸c kªnh cña ®µi vµo n¨m 2010 vµ 100% d©n sè xem truyÒn h×nh vµo n¨m 2020. - Lµ thµnh phè cña du lÞch nªn trong t-¬ng lai, truyÒn h×nh ph¶i ®-îc trang bÞ kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Tr¹m ph¸t sãng VIBA vµ truyÒn h×nh c¸p (c«ng nghÖ MMDS võa tiÕc kiÖm võa nhanh chãng) lµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho mäi ng-êi d©n trong n-íc vµ trªn c¶ quèc tÕ.

SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 8


§å ¸n tèt nghiÖp

C/ ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt: I/ Ph©n tÝchchung: VÊn ®Ò quy ho¹ch ph-¬ng h-íng c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ cho c¸c Studio truyÒn h×nh lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò chiÕn l-îc rÊt quan träng cÇn ph¶i dùa trªn c¸c yÕu tè sau ®©y : 1. 2. 3. 4. 5.

Sè giê ph¸t sãng trong mét ngµy ChÊt l-îng s¶n phÈm yªu cÇu ThÓ lo¹i ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt Sù t-¬ng thÝch gi÷a c¸c Studio víi nhau Cã kh¶ n¨ng më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt C¸c yÕu tè 1, 2 vµ 3 liªn quan ®Õn vÊn ®Ò thiÕt bÞ, cßn hai yÕu tè sau cïng liªn quan ®Õn vÊn ®Ò c«ng nghÖ. ChÝnh lµ tÝnh n¨ng, chÊt l-îng cña thiÕt bÞ, ®é tin cËy vµ ®é bÒn cña thiÕt bÞ sÏ ¶nh h-ëng ®Õn n¨ng lùc s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh trong mét ®¬n vÞ thêi gian. VÊn ®Ò c«ng nghÖ ®-¬ng nhiªn còng sÏ liªn quan ®Õn n¨ng lùc s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ ®Çu t- nh-ng ë gãc ®é ®Þnh h-íng quy ho¹ch th× cÇn ph¶i nhÊn m¹nh ®Õn tÝnh thèng nhÊt t-¬ng thÝch gi÷a c¸c Studio víi nhau vµ phï hîp víi sù ph¸t triÓn trong t-¬ng lai. VÊn ®Ò c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ kü thuËt trong mét trung t©m truyÒn h×nh cã quan hÖ h÷u c¬ víi chÊt l-îng kü thuËt, ®é an toµn, tin cËy trong ph¸t sãng. VÒ ph-¬ng diÖn s¶n xuÊt th× nã quyÕt ®Þnh n¨ng lùc s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét ®¬n vÞ th¬× gian nghÜa lµ n¨ng suÊt lao ®éng. Nã cÇn liªn quan ®Õn tÝnh t-¬ng dung trong toµn bé hÖ thèng, b¶o ®¶m viÖc trao ®æi ch-¬ng tr×nh thuËn tiÖn gi-· c¸c ®µi víi nhau vµ víi ®µi Quèc tÕ. Cuèi cïng nã cÇn liªn quan ®Õn c«ng t¸c b¶o d-ìng söa ch÷a, phô tïng thay thÕ. V× vËy vÊn ®Ò ph-¬ng h-íng c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ kü thuËt cña trung t©m truyÒn h×nh cña tØnh nãi riªng vµ cña Quèc gia nãi chung. CÇn ph¶i ®ùoc lùa chän , ®æi míi theo quy ho¹ch chung cña nghµnh nh»m tho¶ m·n ®-îc c¸c yªu cÇu chung nh- trªn.

*** C¸c d÷ liÖu ®· thu thËp: - TÝnh chÊt c«ng tr×nh: Trung t©m ph¸t thanh truyÒn h×nh ( thuéc thÓ lo¹i c«ng tr×nh v¨n hãa gi¶i trÝ ) - Quy m« c«ng tr×nh:+ DiÖn tÝch khu ®Êt 19400 m2 SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 9


§å ¸n tèt nghiÖp

+ DiÖn tÝch chiÕm ®Êt 5240m2 + MËt ®é x©y dùng. 27% + Thuéc cÊp ®é 1 - Yªu cÇu vÒ kû thuËt: + §iÖn: HÖ thèng ®iÖn lùc lµ mét trong nh÷ng h¹ng môc rÊt quan träng thuéc vÒ h¹ tÇng c¬ së cña mét trung t©m TruyÒn h×nh. Nã b¶o ®¶m cung cÊp nguån ®iÖn cho toµn bé c¸c Studio, c¸c phßng m¸y s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh còng nh- hÖ thèng ¸nh s¸ng, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ víi yªu cÇu 24.24, liªn tôc vµ an toµn. v× vËy, ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn lùc ph¶i tho· m·n mét sè yªu cÇu sau ®©y: 1. Ph¶i cã hai nguån cao thÕ -u tiªn lo¹i mét vµ ph¶i -u tiªn tèi ®a cho s¶n xuÊt. 2. Mét nguån m¸y næ Diezel c«ng suÊt 160KVA. 3. Nguån h¹ thÕ 220V/380V b¶o ®¶m chÊt l-îng ®iÖn ¸p ®óng tiªu chuÈn. 4. Cã hÖ thèng chuyÓn ®æi tù ®éng nguån cao thÕ còng nh- nguån h¹ thÕ khi cã sù cè. 5. Cã hÖ thèng b¶o vÖ nguån khi t¶i cã sù cè. 6. Ph©n t¶i ®ång ®Òu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 7. ®iÖn c«ng nghÖ (cho s¶n xuÊt) vµ ®iÖn sinh ho¹t ph¶i ph©n chia theo nh÷ng pha ®éc lËp.

+ CÊp tho¸t n-íc:

SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 10


§å ¸n tèt nghiÖp

ViÖc cÊp n-íc ®-îc thiÕt kÕ víi c¸c c«ng suÊt cho hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, hÖ thèng cøu ho¶, hÖ thèng n-íc sinh ho¹t, hÖ thèng t-íi c©y vµ c¸c bÓ c¶nh vßi phun. Nguån cÊp n-íc: sö dông nguån cÊp n-íc cña thµnh phè vµ x©y thªm bÓ dù phßng VÒ tho¸t n-íc: Toµn bé khu nµy sÏ ®-îc t«n nÒn cao 0.75m, thiÕt kÕ vµ c¶i t¹o toµn bé cèng r¶nh ®Ó tho¸t nhanh ra hÖ thèng m-¬ng tiªu cña thµnh phè. Toµn bé hÖ thèng m-¬ng bao quanh khu ®Êt cña ®µi truyÒn h×nh ®-îc n¹o vÐt s¹ch , x©y kÌ ch¾n ®Êt vµ l¸t toµn bé bÒ m¨t tÊm ®an bªt«ng bªn trªn ®æ ®Êt trång hoa vµ c©y c¶nh, võa chèng « nhiÓm m«i tr-êng võ t¹o c¶nh quang ®Ñp, võa më réng kh«ng gian ®Ó g¾n trung t©m víi c¶nh quang ®« thÞ. + Ph-¬ng ¸n ®iÒu hoµ kh«ng khÝ SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 11


§å ¸n tèt nghiÖp

Em lùu chän ph-¬ng ¸n ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lµm l¹nh b»ng giã chia thµnh 2 hÖ thèng _ HÖ thèng ®iÒu hßa tËp trung:

- HÖ thèng ®iÒu hßa ph©n t¸n.

SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 12


§å ¸n tèt nghiÖp

HÖ thèng ®iÒu hoµ ph©n t¸n dµnh cho khu vùc c¸c phßng dùng video, xem b¨ng, duyÖt b¨ng, c¸c phßng phãng viªn, biªn tËp, kü thuËt söa ch÷a, b¶o d-ìng, c¸c phßng chøc n¨ng, nghiÖp vô, còng nh- c¸c phßng th- viÖn, héi häp nhá.khu vùc nµy do ®Æt ®iÓm kh«ng cÇn ®ßi hái cao vÒ t¹p ©m nÒn trong phßng nªn cã thÓ ®-îc ®iÒu hoµ b»ng c¸c m¸y nhá, ho¹t ®éng ®éc lËp, tiÕc kiÖm ®iÖn n¨ng sö dông. HÖ thèng ®iÒu hoµ tËp trung chñ yÕu dµnh cho khu vùc c¸c Studio, c¸c phßng thu lêi, lång tiÕng, ph¸t sãng, tæng khèng chÕ nh»m gi¶m tèi thiÓu t¹p ©m nÒn trong khi s¶n xuÊt. +Giao th«ng: Trªn mÆt b»ng thi c«ng tæ chøc hai cæng lín tõ hai phÝa trôc ®-êng Hµ Néi vµ ®-êng §èng §a. - Trªn ®-êng §èng §a dïng lµm lèi vµo cña nguyªn vËt liÖu. Xe chë nguyªn vËt liÖu ph©n phèi ®i c¸c kho vµ c¸c n¬i råi trë ra cæng cñ. - Trªn trôc ®-¬ng Hµ Néi bè trÝ lèi vµo cho c«ng nh©n viªn ViÖc bè trÝ 2 cæng riªng biÖt sÏ kh«ng chång chÐo giao th«ng.

II/ * Nghiªn

cøu ®Þ ®iÓm x©y dùng:

2.1 -Môc ®Ých: SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 13


§å ¸n tèt nghiÖp

* Nh÷ng thuËn lîi:

+Khu ®Êt x©y dùng n»m ngay trung t©m vµ ngay trªn trôc giao lé kh¸ quan träng cña thµnh phè, ®ã lµ ng· 6 gåm cã c¸c trôc ®-êng Hµ Néi, §èng §a, Hïng v-¬ng, Lª Quý §«n,BÕn NghÐ vµ Hïng V-¬ng. Trong ®ã trôc ®-êng Hµ Néi vµ Hïng V-¬ng lµ c¸c trôc ®-êng chiÕm vÞ trÝ rÊt quan träng trong c¸c tuyÕn ®-êng chiÕn l-îc cña thµnh phè. +H-íng §«ng Nam gi¸p víi ®-êng §èng §a. +H-íng B¾c gi¸p víi ®-êng Hµ Néi. +H-íng §«ng gi¸p víi ng· 6. +C¸ch s«ng H-¬ng kho¶ng 550m vÒ phÝa Nam, n»m ®èi diÖn víi nhµ v¨n hãa trung t©m. +¦u ®iÓm vÒ tÇm nh×n: Lµ ®iÓm kÕt thóc tõ cÇu Phó Xu©n vµ cÇu Tr-êng TiÒn, vÞ trÝ bao qu¸t tõ §«ng sang T©y, tõ ®Ønh nói Ngù B×nh, Tõ cét cê Phu V©n L©u +§©y lµ c«ng tr×nh s¶n xuÊt ra c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh, s¶n phÈm cña nã lµ lo¹i s¶n phÈm vÒ v¨n ho¸ tinh thÇn, kh«ng cã yÕu tè nµo g©y « nhiÓm vµ ¶nh h-ëng xÊu ®Õn m«i tr-êng, kh«ng nh÷ng kh«ng ph¶i xö lý mµ cßn cã t¸c ®éng lµm m¹nh mÏ vµ ®Ñp ®Ï thªm c¶nh quan vµ m«i trõ¬ng cña khu vùc vµ cña c¶ thµnh phè HuÕ.

* Nh÷ng khã kh¨n: SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 14


§å ¸n tèt nghiÖp

+ Do n»m ë trung t©m thµnh phè nªn chÞu sù t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn, giao th«ng, m«i tr-êng vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng xÊu cña con ng-êi mang l¹i. + Giao th«ng ®èi néi bÞ c¾t bìi trôc ®-êng ®-êng s¾t, lµm gi¶m nhÞp ®é cña thµnh phè. +Giao th«ng ®èi ngo¹i ®ang chÞu ¶nh h-ëng hoµn toµn cña quèc lé 1A vÒ phÝa Nam vµ phÝa B¾c, cßn vÒ phÝa §«ng th× gi¸p biÓn vµ phÝa t©y th× gi¸p Lµo, hai phÝa nµy ®ang bÞ bÞt kÝn. GÇn ®©y quy ho¹ch thµnh phè ®· cã ®-êng quèc lé b¨ng qua Lµo nèi vÒ cöa biÓn ThuËn An. +Giao th«ng ®-êng biÓn: Tuy ®· ®-îc ®Çu t- c¸c dù ¸n vÒ c¶ng ThuËn An vµ c¶ng Ch©n M©y nh-ng vÉn ch-a hoµn thiÖn ®-îc. + Ch-a cã quy ho¹ch x¸c ®Þnh chøc n¨ng ph¸t triÓn tõng vïng cña tØnh, cña thµnh phè. GÇn ®©y, Bé quy ho¹ch ®« thÞ vµ n«ng th«n ®· cã quy ho¹ch ph¸t triÓn thµnh phè giai ®o¹n 1997-2020 + §iÒu kiªn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt, m-a, lò lµm h¹n chÕ mäi sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt. + Bªn c¹nh ®ã nh÷ng suy nghÜ, tËp tôc cæ hñ lµm c¶n trë nÒn kinh tÕ hiªn ®¹i nhiÒu thµnh phÇn. + Víi diÖn tÝch khu ®Êt kh«ng lín l¾m , víi h×nh d¸ng khu ®Êt ch-a tháa m·n víi néi dung vµ yªu cÇu c«ng nghÖ , víi ®iÒu kiÖn phaØ b¶o ®¶m kh«ng ngõng ho¹t ®éng cña Trung t©m truyÒn h×nh ViÖt Nam t¹i thµnh phè HuÕ hiÖn tai, viÖc nghiªn cøu s¾p xÕp tæng mÆt b»ng cho phÇn x©y dùng lµ cùc k× khã kh¨n ,tuy nhiªn sau khi xem xÐt hiÖn tr¹ng vµ h×nh d¸ng khu ®¸t , c¨n cõ trªn ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ khÝ hËu ®Ó chän ra nh÷ng ph-¬ng an thiÕt thËt cho vÞ trÝ khu ®¸t nµy.

2.2 *Néi dung: Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng c¸c c«ng tr×nh n»m trªn khu vùc nµy cßn ch-a ®-îc ®Çu t- ®óng møc. +C«ng ty x¨ng dÇu TT. huÕ

SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 15


§å ¸n tèt nghiÖp

Gãc nh×n tõ ®-êng §èng §a:

SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 16


§å ¸n tèt nghiÖp

§iÓm nhÊn cña trung t©m nµy lµ nhµ v¨n hãa trung t©m

SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 17


§å ¸n tèt nghiÖp

II/ Lùa chän gi¶i ph¸p c«ng nghÖ:    

Cã thÓ tãm t¾t mét sè c«ng nghÖ chÝnh sau ®©y: C«ng nghÖ ANALOG C«ng nghÖ COMPOSITE C«ng nghÖ COMPONENT. C«ng nghÖ DIGITAL

1.C«ng nghÖ COMPOSITE vµ ANALOG: C«ng nghÖ nµy tõ l©u ®· ®-îc ¸p dông vµ hiÖn nay ®ang tiÕp tôc cßn ®-îc sö dông trªn thÕ giíi nhÊt lµ trong lÜnh vùc truyÒn dÉn ph¸t sãng. ¦u ®iÓm c¬ b¶n cña nã lµ ®¬n gi¶n vÒ hÖ thèng, kinh tÕ vÒ trang thiÕt bÞ. Nh-ng nh-îc ®iÓm quan träng lµ chÊt l-îng thÊp, cô thÓ lµ :  DÔ sai lÖch th«ng sè do ¶nh h-ëng cña m«i tr-êng.  TÝn hiÖu bÞ hao hôt nhiÒu trong qu¸ tr×nh gia c«ng xö lý tÝn hiÖu ë Studio.  BÞ mÐo d¹ng, bÞ can nhiÔu trong qu¸ tr×nh truyÒn dÉn nhÊt lµ trªn nh÷ng kho¶ng c¸ch xa.  BÞ gi¶m ®é trung thùc trong qu¸ tr×nh kh«i phôc l¹i ë ®Çu thu.

2.C«ng nghÖ COMPONENTvµ DIGITAL:

SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 18


§å ¸n tèt nghiÖp

§©y lµ h-íng c«ng nghÖ kü thuËt míi ®ang ®-îc ®-a vµo sö dông réng r·i nhÊt lµ ph¹m vi s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh ë Studio.¦u ®iÓm cña c«ng nghÖ nµy lµ :  ChÊt l-îng tÝn hiÖu gÇn nh- kh«ng bÞ hao hôt trong qu¸ tr×nh gia c«ng xö lÝ ë studio nh­ lµ kh©u ghi, dùng, in, sang b¨ng,.v.v…  Cã kh¶ n¨ng kü x¶o phong phó, t¹o ra nhiÒu h×nh ¶nh míi.  Tr¸nh ®ùoc c¸c can nhiÔu , xuyªn kªnh gi÷a c¸c tÝn hiÖu chãi vµ tÝn hiÖu mµu, sù hao hôt khi ph©n t¸ch chóng còng nh- c¸c nh-îc ®iÓm trong c«ng nghÖ ANALOG vµ COMPOSITE  Cã thÓ truy nhËp , xö lÝ tÝn hiÖu rÊt nhanh vµ chÝnh x¸c tõ kh©u hËu kú s¶n xuÊt ®Õn kh©u truyÒn ®-a , ph©n phèi tÝn hiÖu trong Studio, ph¸t sãng ch-¬ng tr×nh, tiÕt kiÖm ®-îc rÊt nhiÒu thêi gian, nh©n lùc, n©ng cao ®é chÝnh x¸c, an toµn.  DÔ dµng thuËn tiÖn trong c¸c ch-¬ng tr×nh Quèc tÕ .

3. Trang thiÕt bÞ kü thuËt : Trang thiÕt bÞ kü thuËt cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña mét trung t©m truyÒn h×nh thÓ hiÖn ë thêi l-îng cña mét ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt trªn mét ®¬n vÞ thêi gian . Nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ phÇn quan träng liªn quan ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. V× vËy ph-¬ng h-íng chän trang thiÕt bÞ kü thuËt phô thuéc vµo mét sè yÕu tè sau ®©y:

a) ChØ tiªu kü thuËt : §©y lµ yÕu tè ®Çu tiªn khi lùa chän trang thiÕt bÞ kü thuËt v× nã quyÕt ®Þnh ®Þnh ®Õn ch¸t l-îng s¶n phÈm .

b) C«ng nghÖ chÕ t¹o : C«ng nghÖ chÕ t¹o lµ mét yÕu tè quan träng kh«ng nh÷ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng thiÕt bÞ mµ cßn ph¶n ¸nh tÝnh n¨ng, kh¶ n¨ng sö dông trong thùc tÕ. VÝ dô , mét camera CCD Hyper HAD víi trªn mét ngµn phÇn tö c¶m quang , sö dông thÊu kÝnh cùc nhá trªn bÒ mÆt mçi phÇn tö ®ã, sö dông hoµn toµn kü thuËt sè trong c¸c qu¸ tr×nh xö lý h×nh thµnh tõng phÇn tö R, G, B trë ®i, ®· lµm cho camera kh«ng nh÷ng cã ®-îc mét h×nh ¶nh chÊt l-îng cao mµ cßn cho ng-êi sö dông kh¶ n¨ng lµm viÖc nhanh, thuËn tiÖn, tin cËy trong bÊt kú t×nh huèng nµo (nh­ lµ ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, m«i tr­êng, ®Þa h×nh …). HoÆc ë kh©u hËu kú mét bé dùng phi tuyÕn , ghi dùng trªn æ ®Üa cøng cã kh¶ n¨ng truy nhËp hoÆc bá ®i bÊt k× mét ®o¹n nµo, c¶nh nµo trong ch-¬ng tr×nh ®ang dùng, hoÆc thay ®æi l¹i toµn bé bè côc cña ch-¬ng tr×nh mµ kh«ng cÇn ph¶i dùng l¹i hoÆc t×m kiÕm theo tr×nh tù nh- trªn b¨ng tr-íc ®©y. SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 19


§å ¸n tèt nghiÖp

C«ng nghÖ chÕ t¹o cßn thÓ hiÖn ë nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c nh- gän nhÑ, th¸o rêi, t-¬ng thÝch víi nh÷ng thiÕt bÞ kh¸c.

c) TÝnh ®ång bé , tÝnh t-¬ng dung : Ph-¬ng h-íng trang thiÕt bÞ kü thuËt cßn ph¶i tÝnh ®Õn tÝnh ®ång bé, tÝnh t-¬ng dung trong c¶ hÖ thèng còng nh- trong ngµnh. §iÒu ®ã kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o cho nh÷ng yªu cÇu chung vÖ tiªu chuÈn chÊt l-îng quèc gia, quèc tÕ mµ cßn ®¶m b¶o cho qóa tr×nh chuyÓn tiÕp trang thiÕt bÞ diÔn ra mét c¸ch “ªm thÊm” tr¸nh nh÷ng r¾c rèi x¶y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ch¼ng h¹n nh- sö dông nghiÒu lo¹i b¨ng lµ mét vÝ dô. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn liªn quan ®Õn c«ng t¸c b¶o d-ìng, duy tu, båi d-ìng, phô tïng thay thÕ ,.v.v…

d) C¬ cÊu trang thiÕt bÞ : C¬ cÊu trang thiÕt bÞ ph¶i ®-îc lùa chän sao cho võa b¶o ®¶m nhiÖm vô s¶n xuÊt võa phï hîp víi vèn ®Çu t- , trªn c¬ së ho¹ch ®Þnh ®Çu t- theo giai ®o¹n .

III/ C¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt: 1/ TiÒn kú: Lµ c«ng ®o¹n ®Çu tiªn cña viÖc s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh, nã bao gåm tõ kh©u chuÈn bÞ kÞch b¶n, viÕt kÞch b¶n cho ®Õn viÖc chuÈn bÞ tr-êng quay, hiÖn tr-êng, nh©n vËt, c¶nh quay, ph-¬ng tiÖn kü thuËt vµ tæ chøc ghi h×nh. ThÓ lo¹i s¶n xuÊt bao gåm: Tin tøc, phãng sù, tµi liÖu, ca móa nh¹c, kÞch, pháng vÊn, to¹ ®µm, t-êng thuËt trùc tiÕp c¸c sù kiÖn v¨n ho¸, chÝnh trÞ thÓ thao... hoÆc tæ chøc cÇu truyÒn h×nh. Thêi gian tiÒn kú phô thuéc vµo tõng thÓ lo¹i ch-¬ng tr×nh, ch¼ng h¹n nh- ch-¬ng tr×nh tin tøc, pháng vÊn th× th-êng lµ 10 ®Õn 20 phót, nh÷ng ch-¬ng tr×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt, phim tµi liÖu, phim truyÖn... th× thêi gian tiÒn kú dµi vµi giê cho ®Õn vµi ngµy, thËm chÝ hµng tuÇn, hµng th¸ng. Thêi gian cho c«ng ®o¹n tiÒn kú phô thuéc vµo kh«ng nh÷ng tõng thÓ lo¹i mµ cßn phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè kh¸c nh-: - KÞch b¶n ch-¬ng tr×nh. - Tæ chøc d©y chuyÒn s¶n xuÊt. - Trang thiÕt bÞ kü thuËt. - Tr×nh ®é ng-êi s¶n xuÊt. C¸c yÕu tè trªn lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l-îng ch-¬ng tr×nh, chÊt l-îng s¶n phÈm nh-ng nã còng cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn thêi gian quay, thêi gian tiÒn kú nãi chung. 2/ HËu kú: SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 20


§å ¸n tèt nghiÖp

Lµ mét giai ®o¹n phøc t¹p bao gåm tõ kh©u xem nh¸p, xem l¹i c¸c ®o¹n ®· quay ë phÇn tiÒn kú, biªn tËp l¹i néi dung, kh©u chuÈn bÞ cho nh÷ng kh©u tiÕp theo c¶ vÒ h×nh ¶nh, ©m thanh, ©m nh¹c, lêi b×nh... Cã thÓ gäi ®ã lµ c«ng t¸c chuÈn bÞ kÞch b¶n dùng. Sau ®ã tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c hËu kú nh-: Dùng h×nh, ®äc tiÕng, lång tiÕng, pha ©m, chän nh¹c... Néi dung c«ng viÖc còng nh- thêi gian cho tõng lo¹i phô thuéc chÝnh vµo tõng thÓ lo¹i. ThÓ lo¹i tin tøc, pháng vÊn bao giê còng ng¾n vµ ®¬n gi¶n h¬n lµ c¸c thÓ lo¹i v¨n ho¸, v¨n nghÖ, phim truyÖn, phim tµi liÖu. Cã nh÷ng thÓ lo¹i khai th¸c ch-¬ng tr×nh nh- lµ khai th¸c phim truyÖn, phim tµi liÖu n-íc ngoµi th× l¹i chØ cã ë kh©u lång tiÕng, cã thÓ lo¹i nh- phim tµi liÖu l¹i ph¶i sö dông nhiÒu t- liÖu cñ... Nãi chung thêi gian cho c«ng tac hËu kú bao giê còng dµi h¬n c«ng t¸c tiÒn kú. Cã nhiÒu thÓ lo¹i thêi gian hËu kú kÐo dµi hµng tuÇn, hµng th¸ng. C«ng t¸c hËu kú l¹i cßn ®ßi hái mét l-îng trang thiÕt bÞ lín, tæ chøc d©y chuyÒn s¶n xuÊt phøc t¹p h¬n phÇn tiÒn kú. KÕt thóc hËu kú c¸c ch-¬ng tr×nh sÏ ®-îc ®-a ®Õn bé phËn kiÓm duyÖt ch-¬ng tr×nh c¶ vÒ néi dung vµ chÊt l-îng kû thuËt. NÕu cã vÊn ®Ò g× cÇn söa ch÷a hoÆc bæ sung th× chóng ®-îc ®-a trë l¹i vÒ c¸c phßng dùng h×nh vµ lång tiÕng.

3/ Ph¸t sãng: Lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh. C¸c ch-¬ng tr×nh hoµn chØnh sau khi ®· ®-îc duyÖt vµ kiÓm tra chÊt l-îng sÏ ®-îc s¾p xÕp theo ch-¬ng tr×nh ph¸t sãng (hoÆc Studio thêi sù nÕu lµ ch-¬ng tr×nh tin tøc). Cã thÓ lo¹i ®Æc biÖt lµ t-êng thuËt t¹i chæ th× kh«ng cã giai ®o¹n tiÒn kú vµ hËu kú th«ng th-êng mµ ®ång thêi tiÕn hµnh c¶ quay, ghi vµ ph¸t sãng trùc tiÕp hoÆc thÓ lo¹i cÇu truyÒn h×nh còng nh- vËy. Nèi trung t©m víi c¸c khu vùc kh¸c th«ng qua m¹ng truyÒn h×nh dÉn quèc gia còng tiÕn hµnh ®ång thêi vµ trùc tiÕp, ®©y lµ nh÷ng thÓ lo¹i mµ thêi gian s¶n xuÊt th× kh«ng nhiÒu nh-ng ®ßi hái vÒ tæ chøc s¶n xuÊt th× phøc t¹p, trang thiÕt bÞ lín vµ hiÖn ®¹i.

4/ M« h×nh d©y chuyÒn s¶n xuÊt: a/ Ph-¬ng ¸n tæ chøc thiÕt kÕ d©y chuyÒn s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh ph¶i ®¶m b¶o mét sè nguyªn t¾c sau ®©y. Tæ chøc thµnh c¸c khu vùc s¶n xuÊt tiÒn kú, hËu kú vµ phô trî.

SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 21


§å ¸n tèt nghiÖp

Trong mçi khu vùc cã sù ph©n biÖt thÓ lo¹i ch-¬ng tr×nh cho phï hîp víi trang thiÕt bÞ. Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh liªn hoµn, ®ång bé trong tõng khu vùc còng nhgi÷a c¸c khu vùc víi nhau nhÊt lµ ë thÓ lo¹i tin tøc thêi sù. Cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn vµ xö lý c¸c nguån tÝn hiÖu tõ bªn ngoµi còng nh- truyÒn ®i mét c¸ch trùc tiÕp. cã kh¶ n¨ng më réng vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn.

b/ M« h×nh d©y chuyÒn s¶n xuÊt tæng qu¸t: C¨n cø vµo c¸c nguyªn t¾c chung trªn, c¨n cø vµo t×nh h×nh kü thuËt hiÖn nay, em xin nªu ra ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña trung t©m truyÒn h×nh ViÖt Nam t¹i thµnh phè HuÕ nh- sau:

ChuyÓn tiÕp CT Quèc gia T-êng thuËt trùc tiÕp CÇu truyÒn h×nh SVTH: Ng« Ngäc Phè

VÖ tinh C¸p quang Studio thêi sù

VÖ tinh C¸p quang Studio thêi sù Trang 22


§å ¸n tèt nghiÖp

Studio chuyªn môc Studio v¨n nghÖ

Studio chuyªn môc Studio v¨n nghÖ

D/ c¸c yÕu tè ph¶i ®¸p øng vµ nhiÖm vô thiÕt kÕ I/ C¸c yÕu tè ph¶i ®¸p øng: 1/ VÒ kiÕn tróc: Ph¶i cã gi¸ trÞ thÉm mü cao. ThÉm mü cña c«ng tr×nh ph¶i tÝnh ®Õn tæng quan xung quanh, sao cho phï hîp víi tæng thÓ cña thµnh phè HuÕ, tr¸nh ph¸ vë lèi kiÕn tróc cña HuÕ ®· cã tõ tr-íc n»m trong tæng thÓ quy ho¹ch chung X¸c ®Þnh lµ mét c«ng tr×nh cao tÇng, v× vËy ph¶i cÈn thËn trong c¸c ®-êng nÐt kiÕn tróc. Lµ mét c«ng tr×nh cao tÇng rá rµng ph¶i v÷ng ch¾c, nh-ng ph¶i nhÑ nhµng, uyÓn chuyÓn ®Ó t-¬ng hîp víi nÐt kiÕn tróc HuÕ. 2/ VÒ kü thuËt: C«ng nghÖ: Ph¶i sö dông c«ng nghÖ míi, hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu truyÒn h×nh trong t-¬ng lai. Trang thiÕt bÞ: CÊp chuyªn dông ®ång bé víi hÖ thèng cña truyÒn h×nh ViÖt Nam vµ ®µi tiÕng nãi ViÖt Nam. Tæ chøc d©y chuyÒn s¶n xuÊt: C¬ cÊu d©y chuyÒn ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt s¶n xuÊt cña trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ míi. §¶m b¶o n¨ng lùc s¶n xuÊt thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc phô trî nh- ®iÖn lùc, chiÕu s¸ng, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, trang thanh ©m, c¸ch ©m... ®¶m b¶o chØ tiªu kü thuËt chuyªn nghµnh nh-: C«ng suÊt, nhiÖt ®é mµu, c-êng ®é chiÕu s¸ng, t¹p ©m nÒn, nhiÖt ®é m«i tr-êng. Cã hÖ sè an toµn s¶n xuÊt cao, cã dù phßng thiÕt bÞ ë nh÷ng kh©u quan träng. 3/ VÒ x©y dùng: Tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña mÆt b»ng s¶n xuÊt, diÖn tÝch s¶n xuÊt, tho¶ m·n hÖ sè sö dông vµ hÖ sè chiÕm ®Êt. Chó ý ®Õn kÝch th-íc, diÖn tÝch, chiÒu cao, cña c¸c tr-êng quay, c¸c phßng lång tiÕng, dùng h×nh, c¸c x-ëng söa ch÷a thÓ hiÖn, x-ëng mü SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 23


§å ¸n tèt nghiÖp

c«ng thÓ hiÖn... ®Ó nh»m ®¶m b¶o cho c¸c th«ng sè, chØ tiªu kü thuËt vÒ thu h×nh, thu thanh, ¸nh s¸ng, tr-êng quay, tr-êng ©m, còng nhtÝnh khÐp kÝn liªn hoµn trong s¶n xuÊt tõ tiÒn kú ®Õn hËu kú. Chó ý kh¶ n¨ng më réng vµ thay ®æi trang thiÕt bÞ sau nµy.

II/ nhiÖm vô thiÕt kÕ trung t©m ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh thõa thiªn huÕ.

A/ Khèi Studio: 1. Studio V¨n nghÖ, quay kÞch, truyÒn h×nh 600-700m2 2. Studio chuyªn môc 300-350m2 3. Studio thu nhac 200-250m2 4. Studio thêi sù 200-250m2 5. Studio cho kh¸n gi¶ (cã thÓ cã) 1000-1200m2 6. Héi tr-êng 700m2 Mçi studio ®Òu ph¶i cã 7. Phßng m¸y 30-39m2 8. Ho¸ trang Nam, N÷ 30-36m2 9. Phßng ®iÒu khiÓn ©m thanh, ¸nh s¸ng 2x36m2 10. Phßng ®iÒu hoµ 36m2 Tæng céng

3060-3600m2

B/ Khèi kü thuËt phô trî 11. Phô tr¸ch biªn tËp 30-36m2 12. Phãng viªn biªn tËp 63-72m2 13. §äc tiÕng 2x72-81m2 (mçi phßng t¸ch lµm 2) 14. Lång tiÕng 130-200m2 (mçi phßng t¸ch lµm 2) 15. Hoµ ©m 63-72m2 16. §å ho¹ vi tÝnh 30-36m2 17. §iÒu hoµ 66-72m2 18. Phô tr¸ch kü thuËt 54m2 19. Phßng Kü thuËt l-u ®éng 36m2 20. Phßng kü x¶o truyÒn h×nh 3x36m2 21. KTV Khai th¸c 2x36-42m2 22. Phãng viªn 25-36m2 23. Khai th¸c tin tøc 2x68-75m2 24. Thu ghi tÝn hiÖu 36-54m2 25. Phßng tæng khèng chÕ 75-81m2 26. L¾p r¾p ®¹o cô 154-180m2 27. Kho ®¹o cô phôc trang 108m2 SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 24


§å ¸n tèt nghiÖp

28. X-ëng khai th¸c vÏ h×nh

Tæng céng

36m2

1.233 - 1.343m2

C/ Khèi c¸c tiÓu ban chuyªn môc 29. Tr-ëng ban (chung) 30-36m2 30. Phã ban (chung) 30-36m2 31. Tæng hîp 54m2 32. TiÓu ban thêi sù 33. TiÓu ban chuyªn ®Ò 34. TiÓu ban khoa gi¸o 35. TiÓu ban v¨n nghÖ 36. TiÓu ban an ninh, ph¸p luËt, quèc phßng 37. TiÓu ban thiÕu nhi, thanh niªn, phô n÷, ng-êi lín 38. TiÓu ban qu¶ng c¸o 39. TiÓu ban Kinh tÕ Trong mçi tiÓu ban gåm cã: 40. Dùng VES 2x32m2 41. Xem b¨ng 48-54m2 42. M¸y tÝnh 48-54m2 43. Dùng VPPS 2x32m2 44. Tæng hîp 25-33m2 45. Tr-ëng ban 30-36m2 46. Phã ban 25-30m2

Tæng céng

2.551 - 3000m2

D/ Khèi truyÒn ®Én ph¸t sãng 47. TruyÒn dÉn duyÖt ch-¬ng tr×nh

48. Xö lý tÝn hiÖu vÖ tinh 49. §iÒu hoµ 50. Phñ sãng 51. NghØ nh©n viªn 52. Kho v¨n phßng

Tæng céng

72m2

2x72m2 36m2 36-72m2 2x36m2 36m2

586 - 592m2

E/ Khèi l-u tr÷ 53.Th- viªn l-u tr÷ 54. Kho b¨ng t- liÖu 55. Kho b¨ng tr¾ng 56. Xem b¨ng SVTH: Ng« Ngäc Phè

72m2 216m2 144m2 72m2 Trang 25


§å ¸n tèt nghiÖp

57. TiÕp nhËn vµ ph©n lo¹i 58. Kho t- liÖu 59. Tu s÷a vµ b¶o qu¶n

Tæng céng

72m2 72m2 72m2

720m2

F/ Khèi hµnh chÝnh , qu¶n trÞ 60. §¹i s¶nh (cã lÔ t©n vµ v¨n th-) 61. Phßng gi¸m ®èc 72-81m2 62. Phßng phã gi¸m ®èc 2x45-60m2 63. Phßnh häp nhá 108m2 64. V¨n th- vµ giao dÞch (ë ®¹i s¶nh) 65. Phßng Y tÕ 36m2 66. Phßng th- ký 25-30m2 67. Phßng tµi vô 30-63m2 68. Phßng hµnh chÝnh tæ chøc 36-72m2 69. Phßng tæng hîp (kÕ ho¹ch, v¨n th- tæng hîp)81-90m2 70. NghØ nh©n viªn 36m2 71. Phßng kiÓm so¸t khu vùc tæng ®µi 36m2 Tæng céng 523 - 576m2

G/ Khèi dÞch vô truyÒn h×nh 72. Phßng nhËn ®¨ng qu¶ng c¸o vµ dÞch vô T/H 36m2 73. Phßng kh¸ch 36m2 74. Phßng qu¶n lý dÞch vô truyÒn h×nh 36m2 75. Phßng ®¹i diªn truyÒn h×nh 36m2 76. Phßng cho thuª trang thiÕt bÞ kü thuËt 36m2 77. Cöa hµng b¸n vµ cho thuª b¨ng h×nh 2x54m2

Tæng céng

288m2

H/ C¸c thµnh phÇn kh¸c 78. §iÒu hoµ trung t©m 79. Tr¹m ®iÖn 80. Tr¹m b¬m 81. Kho 82. X-ëng ®¹o cô vµ söa chöa 83. Gara SVTH: Ng« Ngäc Phè

72m2 63m2 36m2 36m2 108-120m2 Trang 26


§å ¸n tèt nghiÖp

Nhµ xe nh©n viªn §éi xe truyÒn h×nh l-u ®éng B·i xe kh¸ch 84. B·i ¨ngten 85.Cét awngten

I/ Khèi gi¶I kh¸t 86. NghØ nh©n viªn 36m2 87. BÕp 54m2 89. Kho 36m2 90. Bar 54m2 91. Khu vùc gi¶I kh¸t 500m2 Tæng céng 680m2

E. C¸c ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ. Víi diÖn tÝch khu ®Êt kh«ng lín l¾m , víi h×nh d¸ng khu ®Êt ch-a tháa m·n víi néi dung vµ yªu cÇu c«ng nghÖ , víi ®iÒu kiÖn phaØ b¶o ®¶m kh«ng ngõng ho¹t ®éng cña Trung t©m truyÒn h×nh ViÖt Nam t¹i thµnh phè HuÕ hiÖn tai, viÖc nghiªn cøu s¾p xÕp tæng mÆt b»ng cho phÇn x©y dùng lµ cùc k× khã kh¨n ,tuy nhiªn sau khi xem xÐt hiÖn tr¹ng vµ h×nh d¸ng khu ®¸t , c¨n cõ trªn ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ khÝ hËu , tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh em ®· nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt nhiÒu ph-¬ng ¸n ®· c©n nh¾c vµ lùa chän ®Ó chän ra hai ph-¬ng ¸n chÝnh sau :

I. Ph-¬ng ¸n 1 (ph-¬ng ¸n so s¸nh): §©y lµ ph-¬ng ¸n tËp trung ®èi xøng, chän trôc giao lé lµm h-íng chÝnh cña c«ng tr×nh, kh«ng b¸m c¸c trôc ®-êng mµ c¸c khèi chøc n¨ng tËp trung vµ khÐp kÝn, t¹o thµnh phÇn ®Õ cho khèi cao tÇng. - ¦u ®iÓm: MÆt b»ng gän gµn, diÖn tÝch chiÕm ®Êt thÊp, h×nh khèi c« ®éng. - Nh-îc ®iÓm: H¹n chÕ tÇm nh×n ë c¸c gãc ®-êng, chñ yÕu lµ ph¸t triÓn theo chiÒu ®øng, d©y chuyÒn c«ng n¨ng bÞ chång chÐo v× c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau cïng chung mét khèi.

II. Ph-¬ng ¸n 2 (ph-¬ng ¸n chän): SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 27


§å ¸n tèt nghiÖp

§©y lµ ph-¬ng ¸n ph©n t¸n tËp trung ë phÇn ®Õ, chän trôc giao lé(Qu·ng tr-êng) lµm h-íng chÝnh cña c«ng tr×nh, b¸m theo c¸c trôc ®-êng ®Ó tËn dông c¸c gãc nh×n tõ c¸c phÝa. TÇng mét lµ khèi dÞch vô truyÒn h×nh, kh«ng ®-a c¸c chøc n¨ng quan träng vµ cã tÝnh s¶n xuÊt ë tÇng mét nh»m ®¶m b¶o chèng ®-îc lôt vµ ngËp óng, khèi phim tr-êng còng n»m ë tÇng mét nh-ng ®-îc n©ng cèt cao so víi mÆt ®-êng §èng §a lµ 1.80m (Theo c¬n lôt lÞch sö th× møc n-íc cao so víi mÆt ®-êng Ng« QuyÒn lµ 1,35m, ®-êng §èng §a cã mÆt ®-êng thÊp h¬n mÆt ®-êng Hµ Néi lµ 0,12m) vËy nÒn cña phim tr-êng cao h¬n møc n-íc kû lôc lµ 0,55m.  Nh-îc ®iÓm : DiÖn tÝch chiÕm dÊt lín so víi ph-¬ng ¸n 1 do ®ßi hái mét diÖn tÝch cña tÇng 1 kh¸ lín ,  ¦u ®iÓm : Ph©n biÖt chøc n¨ng c¸c khèi râ rµng , mÆt b»ng m¹ch l¹c kh«ng chång chÐo giao th«ng. Khai th¸c tèi ®a c¸c gãc nh×n tõ c¸c mÆt ®-êng vµ qu·ng tr-êng , ph¸t trtiÓn h×nh khèi theo chiÒu ®øng g©y c¶m xóc thÈm mü , hiÖn ®¹i vµ bÒ thÕ vµ h×nh d¸ng thanh cao dÔ nhËn biÕt ®ã lµ mét trung t©m truyÒn h×nh , ®ång thêi khèi ®Õ v÷ng vµng vµ ph¸t triÓn theo chiÒu cao ®Ó c«ng tr×nh cã tÝnh hiÖn ®¹i h¬n, gi÷ v÷ng khèi cao tÇng vµ t¹o tû lÖ víi c¸c c«ng tr×nh xung quanh nh- nhµ V¨n Hãa Trung T©m, kh¸ch s¹n T©n Hoµng Cung, kh¸ch s¹n Hïng V-¬ng vµ c¸c trung t©m siªu thÞ ®ang x©y d-ng cao tÇng mang tÝnh hiÖn ®¹i. Khai th¸c nÐt kiÕn tróc vµ kh«ng gian kiÕn tróc phï hîp víi c¶nh quan xung quanh vµ c¶nh quan cu¶ thµnh phè.

 Mét sè ph©n tÝch chung cña ph-¬ng ¸n nµy : Bè trÝ cô thÓ cña ph-¬ng ¸n nµy nh- sau :  TÇng 1: Lµ khèi dÞch vô truyÒn h×nh bè trÝ v©y quanh s¶nh chÝnh vµ c¸c Studio. Kho l¾p r¸p vµ söa ch÷a dông cô.  TÇng 2: Khèi c¸c Studio vµ mét sè phßng phôc vô chÝnh cho Studio.Vµ héi tr-êng.  TÇng 3: Khèi kü thuËt phï trî .  TÇng 4: Khèi l-u tr÷ vµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ.  TÇng 5 : Nhµ hµng vµ gi¶i kh¸t phôc vô chung.  TÇng 6 -13: Khèi c¸c tiÓu ban chuyªn môc.  TÇng 14: Khèi truyÒn dÉn ph¸t sang. TÇng 15: Buång thang m¸y vµ bÓ n-íc. 5.1/ Ph©n lo¹i c¸c khèi c«ng n¨ng. SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 28


§å ¸n tèt nghiÖp

=> NhËn thÊy khèi h¹t nh©n chÝnh lµ khèi studio. quan hÖ gi÷a khèi studio vµ khèi c¸c tiÓu ban chuyªn môc la quan träng nhÊt. => C¬ chÕ vËn hµnh §µi truyÒn h×nh cÇn ®¬n gi·n, tr¸nh chång chÐo.  C©y xanh s©n v-ên ®-êng néi bé : Toµn bé khu vùc ®µi truyÒn h×nh ®-îc quy ho¹ch thµnh mét tæng thÓ toµn chØnh : Trång c©y xanh , th¶m cá , tr¸ng nhùa hoÆc bª t«ng toµn bé hÖ thèng ®-êng néi bé , t¹o mü quan vµ vÖ sinh m«i tr-êng

F.Yªu cÇu vÒ ©m thanh : 1. Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý : §Ó ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt ©m thanh cho c¸c Studio vµ c¸c phßng thu, phßng ®¹o diÔn trong trung t©m truyÒn h×nh cÇn chó ý ngay tõ ban ®Çu vÒ vÊn ®Ì chèng ån cho c«ng tr×nh ®Ó ®¹t ®-îc møc t¹p ©m SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 29


§å ¸n tèt nghiÖp

nÒn ë ph¹m vi cho phÐp. §©y lµ mét yªu cÇu ®Æt ra cho c«ng t¸c thiÕt kÕ, x©y dùng, nã ®ßi hái ph¶i c©n nh¾c vµ tÝnh to¸n. NÕu lùa chän kiÕn tróc cho c¸c ®¬n nguyªn ®éc lËp, t¸ch rêi tõng khèi sÏ dÔ ®¹t ®-îc ®é ån cho phÐp, nh-ng kh«ng kiÕn tróc kh«ng hiÖn ®¹i, khã hoµ nhËp. Tuy nhiªn d¹ng kiÕn tróc nµy cã lîi cho c«ng t¸c xö lÝ ©m thanh, lµm hÖ thèng ®Êt vµ chèng nhiÔu còng nh- c¸c h¹ng môc h¹ tÇng c¬ së sau nµy. Theo ®ã xö lÝ sÏ Ýt tèn kinh phÝ h¬n v× kh«ng ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa ¶nh h-ëng cña c¸c nguån ån vµ can nhiÔu trong cïng mét ng«i nhµ. NÕu lùa chän kiÕn tróc theo ph-¬ng ph¸p hîp khèi, phï hîp víi kiÕn tróc hiÖn ®¹i th× vÊn ®Ò chèng ån vµ chèng nhiÔu ,sÏ phøc t¹p vµ tèn kÐm h¬n nÕu v× ph¶i lùa chän c¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt. Tuy nhiªn kiÕn tróc theo kiÓu nµy th× tÝnh thêi gian vµ hiÖn ®¹i cña c«ng tr×nh ®-îc ®¶m b¶o. Víi hai kiÓu kiÕn tróc trªn vµ víi khu ®Êt ®Æt t¹i HuÕ em chän ph-¬ng ¸n kÕt hîp hai kiÓu kiÕn tróc cïng mét lóc ®Ó ®¹t møc t¹p ©m t-¬ng ®èi trong ph¹m vi cho phÐp, t¹o ®-êng nÐt kiÕn tróc hiÖn ®¹i pha lÉn víi ®-êng nÐt vµ kh«ng gian kiÕn tróc xung quanh c«ng tr×nh .

2. C¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ tiÕng ån : a) BiÖn ph¸p h¹n chÕ nguån ån : CÇn c¸ch li ng«i nhµ cã Studio ra xa c¸c nguån ån cã trong c«ng tr×nh ®ã lµ :  Gian ®Æt m¸y ®iÒu hoµ  X-ëng c¬ khÝ, x-ëng méc  Nhµ m¸y ph¸t  Nhµ m¸y næ vµ c¸c nguån g©y ån kh¸c. NÕu kh«ng x©y dùng c¸ch xa nhau th× ph¶i cã khe ng¨n c¸ch ®Ó tr¸nh tiÕng va ch¹m truyÒn lan theo kÕt cÊt x©y dùng Chèng nguån ån tõ ngoµi c«ng tr×nh :  Xe tõ ®-êng phè  Giã.  TiÕng ån tõ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn

b) BiÖn ph¸p c¸ch ©m : BiÖn ph¸p c¸ch ©m ph¶i chñ yÕu dùa vµo viÖc ng¨n chÆn c¸c ®-êng truyÒn ©m vµo phßng Mét nguån ån sÏ cã c¸c thµnh phÇn sau ®©y ®èi víi mét phÇn c¸ch ©m :  100% tiÕng ån  PhÇn bÞ ph¶n x¹ l¹i. SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 30


§å ¸n tèt nghiÖp

 PhÇn truyÒn theo kÕt cÊu x©y dùng.  PhÇn lät vµo trong phßng. Tõ ®Êy còng râ lµ ®Ó c¸ch ©m phßng ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p sau ®©y :  X©y t-êng bao Studio b»ng c¸c líp t-êng dµy c¸ch ©m tèt nhc¸c kiÓu sau ®©y:  T-êng nhµ kiÓu hép trong hép  T-êng ®«i cã ®Öm vËt liÖu kh¸c ë gi÷a.  ThiÕt kÕ, gia c«ng cöa ®i, cöa sæ cã ®é c¸ch ©m cao Cöa ®i vµ cöa sæ lµ chç c¸ch ©m yÕu nhÊt trong toµn bé hÖ thèng bao che cña Studio. V× vËy ®èi víi trung t©m truyÒn h×nh cÇn trang bÞ cöa ®i vµ cöa sæ t-¬ng xøng víi c¸c phÇn bao che. Cã nh- vËy míi ®¶m b¶o c¸ch ©m trªn toµn tuyÕn. Do ®ã ®Ó thiÕt kÕ cöa cÇn chó ý c¸c vËt liÖu sau :  Khung thÐp, thÐp tÊm  §Öm cao su .  Gç lµm v¸ch .  VËt liÖu ®µn håi  VËt liÖu hót ©m.

3. Møc t¹p ©m nÒn trong Studio: a). Møc t¹p ©m nÒn : Møc t¹p ©m nÒn cña phßng lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu kü thuËt quan träng ®Çu tiªn cña c¸c Studio. Nã ®¶m b¶o cho chÕ ®é lµm viÖc yªn tÜnh kh«ng bÞ ¶nh h-ëng cña t¹p nhiÔu trong khi s¶n xuÊt c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh. HiÖn nay ë ViÖt Nam ch-a cã tiªu chuÈn chÝnh thøc cña Nhµ n-íc cho chØ tiªu kü thuËt cña phßng thu nh-ng cã thÓ tham kh¶o hai chØ tiªu vÒ t¹p ©m nÒn cho hai lo¹i Studio cho d-íi ®©y:

Lo¹i thø nhÊt ¸p dông cho c¸c Studio x©y dùng theo ®óng tiªu chuÈn c¸ch ©m cao, t-êng x©y hai líp.

 Líp ngoµi : Bª t«ng cèt thÐp tû träng 2.400KG/m3 dµy 400mm  Líp 2 : Bª t«ng cèt thÐp tû träng 2400KG/m3 dµy 200mm  Gi÷a hai líp t-êng cã mét líp ®Öm kh«mg khÝ hoÆc nhåi vËt liÖu hót ©m Phßng cã kÕt cÊu mãng riªng biÖt kÓ c¶ trÇn vµ nÒn nhµ theo kiÓu hép trong hép, ®ãi víi lo¹i nµy chän møc ån gÇn ®Ðn 20 dB.

Lo¹i thø hai ¸p dông cho c¸c Studio c¶i t¹o T-êng cña phßng cã kÕt cÊu theo d¹ng t-êng kÐp, ë gi÷a lµ ®Öm kh«ng khÝ hoÆc vËt liÖu hót ©m, ®èi víi lo¹i nµy chän gÇn ®Õn 30 dB. SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 31


§å ¸n tèt nghiÖp

b) ¶nh h-ëng cña t¹p ©m : T¹p ©m nÒn lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh h-ëng rÊt lín ®ªn chÊt l-îng cña ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh , nhÊt lµ ë vïng tÇn sè thÊp T¹p ©m th-êng x©m nhËp vµo phßng thu nhiÒu nhÊt lµ tiÕng m¸y næ, tiÕng c-a m¸y, tiÕng m¸y ®iÒu hoµ trung t©m vµ m¸y ®iÒu hoµ côc bé, tiÕng ®i l¹i trªn sµn cøng,tiÕng gäi nhau to, tiÕng ån cña c¸c phßng lµm ån l©n cËn. Do vËy, cÇn chó ý ng¨n chÆn sù lan truyÒn cña t¹p ©m qua kÕt cÊu x©y dùng nh- t-êng nhµ, trÇn nhµ, khung thÐp,qua m«i tr-êng kh«ng khÝ vµ c¸c kh¶ n¨ng kh¸c b»ng c¸c biÖn ph¸p chñ ®éng vµ thô ®éng.

c) Møc t¹p ©m nÒn cho phÐp trong Studio Th«ng th-êng khi ch-a ban hµnh c¸c chØ tiªu quy ®Þnh cho Studio cã thÓ ¸p dông møc t¹p ©m nÒn trong c¸c trung t©m Ph¸t thanh vµ TruyÒn h×nh nh- sau. - Møc ån cho phÐp ®èi víi c¸c Studio míi x©y dùng lµ: 20dB (tõ 250Hz) d-íi tÇn sè nµy cho phÐp ®å thÞ cã ®é dãc !2dB/octave - Møc ån tham kh¶o cho phÐp ®èi víi c¸c Studio c¶i t¹o, nhµ cã kÕt cÊu mãng chung lµ: 30dB (tõ 250Hz) d-íi tÇng sè nµy cho phÐp ®å thÞ cã ®é dèc –12dB/octave.

d) Møc ån trong tù nhiªn. §Ó cã thÓ ngõa ®-îc tr-íc ¶nh h-ëng cña tiÕng ån, ë ®©y ®· tham kh¶o c¸c nguån ån trong tù nhiªn vµ so s¸nh víi kh«ng gian ®-îc cÊp ®Êt. Sau nµy, khi thiÕt kÕ chi tiÕt sÏ tiÕn hµnh ®o ®¹c ®Ó ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm.

4. Thêi gian vang: - Thêi gian vang lµ chØ tiªu quan träng thø 2 b¶o ®¶m chÊt l-îng cña phßng thu. - Th«ng th-êng, thêi gian vang cña c¸c Studio TruyÒn h×nh ®-îc chän lµ. T=0,7 ®Õn 1 sec. §¸p tuyÕn tÇn sè cña thêi gian vang nªn chän gi¶m dÇn ë vïng tÇn sè thÊp, v× hai lý do. + §é nh¹y cña Micro hay bÞ suy gi¶m cña vïng tÇn sè thÊp, mµ ë vïng tÇn sè nµy th-êng chÞu ¶nh h-ëng rÊt lín cña t¹p ©m. + HÖ thèng ph«ng mµn trong Studio g©y ¶nh h-ëng nhiÒu (hót ©m) ë vïng tÇn sè cao vµ trung.

5. VËt liÖu trang ©m: SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 32


§å ¸n tèt nghiÖp

VËt liÖu trang ©m sö dông trong c¸c Studio truyÒn h×nh ®a phÇn sö dông c¸c panel hót ©m tiªu chuÈn 1mx1m: 1m2x1m2: 0,5mx1m:0,6mx1,2m... C¸c panel nµy ®-îc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ cã hÖ sè hót ©m cho tr-íc, dÔ tÝnh to¸n chÝnh x¸c h¬n c¸ch lµm trang trÝ néi thÊt mµ mét sè c¬ quan ®ang lµm, ®ång thêi, kinh phÝ còng ®ì tèn kÐm. Th«ng th-êng cã c¸c Panel hót ©m theo nguyªn lÝ tÊm dao ®éng ë tÇn sè thÊp, panel hót ©m theo nguyªn lý c¸c hèc céng h-ëng theo d¶i réng vµ panel hót ©m trªn vïng tÇn sè cao. G. C¸c ph-¬ng ¸n h¹ng môc c¬ së h¹ tÇng :

I/ §iÖn lùc: 1/ Yªu cÇu chung: HÖ thèng ®iÖn lùc lµ mét trong nh÷ng h¹ng môc rÊt quan träng thuéc vÒ h¹ tÇng c¬ së cña mét trung t©m TruyÒn h×nh. Nã b¶o ®¶m cung cÊp nguån ®iÖn cho toµn bé c¸c Studio, c¸c phßng m¸y s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh còng nh- hÖ thèng ¸nh s¸ng, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ víi yªu cÇu 24.24, liªn tôc vµ an toµn. v× vËy, ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn lùc ph¶i tho· m·n mét sè yªu cÇu sau ®©y: 8. Ph¶i cã hai nguån cao thÕ -u tiªn lo¹i mét vµ ph¶i -u tiªn tèi ®a cho s¶n xuÊt. 9. Mét nguån m¸y næ Diezel c«ng suÊt 160KVA. 10. Nguån h¹ thÕ 220V/380V b¶o ®¶m chÊt l-îng ®iÖn ¸p ®óng tiªu chuÈn. 11. Cã hÖ thèng chuyÓn ®æi tù ®éng nguån cao thÕ còng nhnguån h¹ thÕ khi cã sù cè. 12. Cã hÖ thèng b¶o vÖ nguån khi t¶i cã sù cè. 13. Ph©n t¶i ®ång ®Òu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 14. ®iÖn c«ng nghÖ (cho s¶n xuÊt) vµ ®iÖn sinh ho¹t ph¶i ph©n chia theo nh÷ng pha ®éc lËp.

2/ C«ng suÊt tiªu thô: C«ng suÊt tiªu thô tæng qu¸t cña trung t©m s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh bao gåm c¸c t¶i tiªu thô chiãnh sau ®©y: - HÖ thèng dµn ®Ìn chiÕu s¸ng Studio - HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ - HÖ thèng ®iÖn c«ng nghÖ - HÖ thèng ®iÖn sinh ho¹t

II/ Dµn ®Ìn chiÕu s¸ng: 1/ Yªu cÇu chung: SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 33


§å ¸n tèt nghiÖp

a) C-êng ®é chiÕu s¸ng: Møc chiÕu s¸ng (Incident Light Level) ph¶i thÝch hîp víi ®é nh¹y cña Camera sö dông trong tr-êng quay ®Ó b¶o ®¶m tØ sè tÝn hiÖu/nhiÔu (S/N) danh ®Þnh cña nã (kho¶ng 60dB). §é ®ãng më èng kÝnh (Lens Aperture) vµ ®é t¨ng Ých (Gain) cña Camera cã thÓ ®-îc tÝnh ®Õn nh-ng chØ lµ nh÷ng yÕu tè nhá bëi v× ®é ®ãng më èng kÝnh cßn bÞ phô thuéc vµo ®é s©u cña c¶nh quay cßn ®é t¨ng Ých th× bÞ h¹n chÕ bëi tØ sè S/N.

b) H-íng chiÕu s¸ng: CÇn ph¶i chiÕu s¸ng c¸c vËt, c¶nh quay theo nh÷ng h-íng nµo ®ã ®Ó kh«ng nh÷ng b¶o ®¶m ®ñ ¸nh s¸ng ë mÆt chÝnh diÖn mµ cßn t¹o nªn toµn bé chu vi, ®-êng nÐt cña vËt ®ã mµ kh«ng cã nh÷ng ®-êng viÒn, bãng. Nãi chung lµ lµm cho cã c¶m gi¸c nh- trong kh«ng gian thËt (kh«ng gian 3 chiÒu).

c) §é t-¬ng ph¶n: §é t-¬ng ph¶nm lµ mét yÕu tè quan träng trong vÊn ®Ò chiÕu s¸ng Studio, nã tuú thuéc vµo tõng vËt thÓ cã vïng s¸ng tèi kh¸c nhau. ®é t-¬ng ph¶n ph¶n ¸nh tû lÖ giøa ®é chãi cña phÇn s¸ng nhÊt vµ phÇn tèi nhÊt. Nãi chung ë trong Studio th-êng lµ 20/1, ng-êi ta cßn tÝnh ®Õn møc sö Gama cña Camera.

d) NhiÖt ®é mµu cña nguån ¸nh s¸ng: Lµ mét yÕu tè rÊt quan träng liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®é trung thùc vÒ mµu s¾c cña vËt. Trong Studio truyÒn h×nh mµu, nhiÖt ®é mµu cña nguån s¸ng cã thÓ thay ®æi trong kho¶ng 3200oK  150oK.

e) Lo¹i nguån s¸ng: §ã lµ nh÷ng nguån s¸ng ®¬n (Hard Source) hay nguån s¸ng hçn hîp (Soft Source). ViÖc sö dông nh÷ng nguån s¸ng nµy kh«ng nh÷ng chØ liªn quan ®Õn thÓ lo¹i s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh mµ cßn liªn quan ®Õn ®é t-¬ng ph¶n chung cña Studio. 2/ H×nh thøc chiÕu s¸ng:

a) Cã 4 lo¹i chiÕu s¸ng - ¸nh s¸ng chñ (Keylight): Lµ nguån s¸ng chñ yÕu, t¹o nªn h×nh d¹ng cña vËt thÓ th«ng th-êngnã lµ nguån s¸ng ®¬n. - ¸nh s¸ng phô(Fillerlight): Lµ nguån s¸ng ®iÒu chØnh ®é t-¬ng ph¶n chung cña vËt thÓ, th«ng th-êng nã lµ nguån s¸ng hçn hîp. - ¸nh s¸ng ng-îc (Backlight): Lµ nguån s¸ng nh»m ®Ó t¸ch vËt thÓ ra khái ph«ng nÒn, t¹o chu vi, ®-êng bao cña vËt thÓ, th«ng th-êng nã lµ nguån s¸ng ®¬n. SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 34


§å ¸n tèt nghiÖp

- ¸nh s¸ng ph«ng: lµ nguån s¸ng nh»m t¸ch ph«ng ra khái vËt thÓ h×nh thµnh h×nh d¹ng cña ph«ng, th«ng th-êng nã lµ nguån s¸ng ®¬n.

b) N¬i chiÕu s¸ng: ChiÕu s¸ng c¸c Studio: - ChiÕu s¸ng ph¸t thanh viªn b¶n tin thêi sù. - ChiÕu s¸ng pháng vÊn. ChiÕu s¸ng phim tr-êng: - ChiÕu s¸ng ch-¬ng tr×nh ca nh¹c. - ChiÕu s¸ng ch-¬ng tr×nh s©n khÊu.

3/ lùa chon thiÕt bÞ chiÕu s¸ng: C¸c ®Òn chiÕu s¸ng Studio truyÒn h×nh hiÖn nay ®Òu thuéc 2 lo¹i nguån s¸ng: nguån s¸ng nung nãng (Im Candesent Light Source) vµ nguån s¸ng phãng khÝ (Gas Discharge ight Source) th-êng gäi lµ nguån s¸ng l¹nh. a) §Ìn ¸nh s¸ng nãng: §Ìn ¸nh s¸ng nãng tõ l©u ®· ®-îc sö dông trong Studio truyÒn h×nh dùa trªn nguyªn t¾c nung nãng sîi d©y kim lo¹i cã ®iÖn trë. Khi nhiÖt ®é nung nãng lªn ®Õn 500oC th× to¶ ra. Sîi ®èt ®-îc ®Æt vµo trong mét bãng thuû tinh cøng, cã b¬m vµo mét l-îng khÝ Halogen nhue Fluorine, Clorine, Bromine vµ Iodine, nh»m lµm h¹n chÕ sù bay h¬i cña sîi ®èt trong qu¸ tr×nh nung nãng vµ t¨ng kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ®Ìn lªn hµng tr¨m ®é so víi ®Ìn sîi ®èt ch©n kh«ng. ¦u ®iÓm cña lo¹i ®Ìn sîi ®èt nãi chung lµ phæ ¸nh s¸ng liªn tôc trong d¶i ¸nh s¸ng nh×n thÊy ®-îc, kh«ng cã nh÷ng b-íc x¹ cùc tÝm nguy hiÓm. NhiÖt ®é mµu lµ 3200oK.

Nh-îc ®iÓm chÝnh cña lo¹i nµy lµ: - HiÖu qu¶ chiÕu s¸ng thÊp: 20 Lumen/Watt. - Tiªu tèn ®iÖn n¨ng, to¶ nhiÖt lín, kÐo theo viÖc lµm l¹nh Studio tèn kÐm vµ phøc t¹p (Chèng ån trong Studio). - Tuæi thä thÊp. - NhiÖt ®é mµu phô thuéc vµo nguån ®iÖn ¸p cung cÊp. b) §Ìn s¸ng l¹nh: Lµm viÖc trªn nguyªn t¾c phãng ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc ®Æt trong m«i tr-êng khÝ lµ h¬i thuû ng©n (Mercury Vapour) cã pha thªm c¸c phÇn tö kim lo¹i ®Êt hiÕm (Race Earth Metal) nh- lµ Thallium, Dysprosium vµ Homium. Bøc x¹ ¸nh s¸ng tõ c¸c phÇn tö khÝ bÞ Ion ho¸ l¹i va ®Ëp víi dßng ®iÖn tö gi÷a hai cùc cña ®Ìn c¸c nguyªn tö kim lo¹i còng bÞ t¸ch ra SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 35


§å ¸n tèt nghiÖp

khái khÝ thuû ng©n vµ va ®Ëp víi dßng ®iÖn tö bøc x¹ ra ¸nh s¸ng, tham gia vµo thµnh phÇn phæ cña h¬i thuû ng©n. ¦u ®iÓm cña lo¹i nµy lµ: - HiÖu suÊt chiÕu s¸ng cao: 90 Lumen/Watt. - Phæ ¸nh s¸ng t-¬ng ®èi liªn tôc nh- nguån ¸nh s¸ng tr¾ng - NhiÖt ®é mµu cã thÓ ®¹t ®Õn 6000oK (®Ìn HMI) vµ 3200oK (®Ìn CSI). - Tuæi thä kho¶ng 10.000giê. - Tiªu hao ®iÖn n¨ng Ýt, to¶ nhiÖt Ýt. Trªn c¬ së nh÷ng ph©n tÝch trªn chóng t«i cho r»ng viÖc lùa chän ®Ìn chiÕu s¸ng l¹nh lµ thÝch hîp cho hÖ thèng chiÕu s¸ng Studio võa thÝch hîp võa b¶o ®¶m chÊt l-îng ¸nh s¸ng, võa kinh tÕ trong sö dông khai th¸c, tr¸nh ®-îc nh÷ng tèn kÐm vÒ ®iÖn n¨ng tiªu thô l©u dµi vµ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ qu¸ lín.

III. Yªu cÇu vÒ trang ©m: Trung t©m truyÒn h×nh cã mét c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p gi÷a nhiÒu kh©u c«ng nghÖ cã liªn quan ®Õn víi nhau. Vëy ®Ó d¶m b¶o chÊt l-îng ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt nµy, khi thiÕt kÕ x©y dùng cÇn ph¶i chó ý tíi c¸c chØ tiªu kü thuËt ©m

IV. HÖ thèng ®Êt vµ chèng nhiÔu: 1) PhÇn chung: Trung t©m TruyÒn h×nh ViÖt Nam t¹i HuÕ sÏ ®-îc x©y dùng míi víi mét quy m« hiÖn ®¹i, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu quy ho¹ch chung cña nghµnh. V× vËy vÊn ®Ò x©y dùng hÖ thèng chèng nhiÔu cÇn ®Æt ra ngay tõ ban ®Çu ®Ó tr¸nh viÖc ph¶i sö lý phøc t¹p sau nµy. §©y lµ vÊn ®Ò mµ hÇu hÕt c¸c ®µi trong vµ ngoµi n-íc ®ang gÆp khã kh¨n trong qu¸ tr×nh khai th¸c, s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh vµ cã liªn quan ®Õn nhiÒu h¹ng môc trong x©y dùng. §èi víi mét trung t©m truyÒn h×nh hÖ thèng ®Êt chèng nhiÔu ph¶i gi¶i quyÕt ®-îc c¸c vÊn ®Ò: B¶o ®¶m an toµn vÒ ®iÖn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ, cã kh¶ n¨ng chèng sÐt ®¸nh th¼ng vµo ng«i nhµ, hoµn toµn ®éc lËp vµ chØ cã liªn hÖ víi bªn ngoµi b»ng mét diÓm. Khi ®o ®¹c gi÷a hai ®iÓm bÊt kú kh«ng cã ®iÖn ¸p can nhiÔu (®Êt s¹ch, ®iÖn trë tiÕp ®Êt nhá). TiÕp theo ®ã viÖc ®Êu nèi thiÕt bÞ ph¶i tu©n thñ ®óng nguyªn t¾c, tr¸nh viÖc g©y ra nh÷ng dßng dß vµo ®Êt vµ viÖc ®i c¸c lo¹i d©y ®iÖn lùc, d©y tÝn hiÖu, audio kh«ng thÓ h×nh thµnh nhiÒu c¶m øng. §Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nh»m:

SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 36


§å ¸n tèt nghiÖp

- T¹o dùng ®-îc hÖ thèng ®Êt tèt nhÊt cho c«ng tr×nh, theo ®óng chØ tiªu kü thuËt. HÖ thèng ®Êt nµy chØ ®-îc phÐp ®Êu nèi víi ®Êt bªn ngoµi ë mét ®iÓm. - §-a c¸c nguån can nhiÔu ra xa vÞ trÝ c«ng tr×nh (®Æc biÖt lµ m¸y ph¸t sãng trung gian cã c«ng suÊt lín). §èi víi c¸c nguån can nhiÔu ë gÇn cã c-êng ®é tõ tr-êng nhá, th× ph¶i ng¨n ngõa ¶nh h-ëng cña nã b»ng c¸ch bäc kim nh÷ng phÇn cÇn thiÕt (c¸c studio, phßng m¸y thiÕt bÞ lÎ...), c¸c ®-êng ®©y tÝn hiÖu vµ dÉn d¾t dßng can nhiÔu b»ng c¸c d©y ®Êt ng¾n nhÊt xuèng ®Êt chung cña ng«i nhµ ®Ó gi¶m thiÓu c-êng ®é cña tõ tr-êng nµy. - Lùa chän c¸c thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng chèng ¶nh h-ëng cña tõ tr-êng cao tÇn víi ®é lín 0,3mv. - L¾p ®Æt vµ ®Êu nèi c¸c thiÕt bÞ theo ®óng nguyªn t¾c, nhÊt lµ viÖc ®Êu ®Êt æ c¾m ®iÖn... - Sö dông nguån ®iÖn cã d©y ®Êt pe ®éc lËp (diÖn 5 d©y). - Cã biÖn ph¸p kiÓm tra ng¨n ngõa sù xuÊt hiÖn cña c¸c dßng dß g©y can nhiÔu vµ ®-a c¸c thiÕt bÞ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ra ngoµi d©y chuyÒn. C«ng tr×nh nhµ trung t©m ®-îc bè trÝ víi mét diÖn tÝch réng. H¹ng môc chÝnh lµ mét khèi nhµ trung t©m s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh. Xung quanh ng«i nhµ chÝnh nµy cÇn s¾p xÕp c¸c h¹ng môc phô trî kh¸c ®Ó tr¸nh g©y ¶nh h-ëng ®Õn khèi nhµ s¶n xuÊt vÒ tiÕng ån, tÇn sè thÊp, ®iÖn lùc vv... Khi thiÕt kÕ cÇn quan t©m ®Õn quy ho¹ch nghµnh trong t-¬ng lai ®Ó cã ph-¬ng ¸n tr¸nh xa c¸c tõ tr-êng cña m¸y ph¸t, nhÊt lµ m¸y ph¸t thanh sãng trung. Quy ho¹ch mÆt b»ng cña ®µi cã thÓ thÊy trªn b¶n vÏ.

2. Yªu cÇu kh¶o s¸t ®Þa chÊt: C«ng tr×nh cÇn tiÕn hµnh kh¶o s¸t ®Þa chÊt, th«ng qua c¸c hè khoan h×nh trô. ë vÞ trÝ d¾t studio nªn cã kÕt qu¶ ph©n tÝch nham th¹ch, nhvËy viÖc lµm hÖ thèng ®Êt sÏ chuÈn x¸c vµ dÔ chän ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ.

3. Ch«ng can nhiÔu cho trung t©m ph¸t thanh truyÒn h×nh; Trong c¸c trung t©m truyÒn h×nh viÖc thi c«ng hÖ thèng chèng can nhiÔu bëi tõ tr-êng vµ ®Êu nèi c¸c thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn theo ®óng c¸c nguyªn t¾c ®Ó chèng c¸c dßng ®iÖn dß cã thÓ g©y can nhiÔu lµ rÊt khã kh¨n nh-ng cÇn thiÕtph¶i lµm. Tuy nhiªn, muèn lµm triÖt ®Ó c¸c vÊn ®Ò trªn ®ßi hái ph¶i cã thiÕt kÕ tæng thÓ, khëi ®Çu tõ nh÷ng kh©u kh¸c nh- hÖ thèng ®iÖn lùc, bäc kim chèng nhiÔu, thi c«ng hÖ thèng ®Êt, sö dông vµ ®Êu nèi c¸c thiÕt bÞ ®óng tiªu chuÈn.. SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 37


§å ¸n tèt nghiÖp

Trø¬c hÕt cÇn cã sù lùa chän hÖ thèng ®iÖn lùc 5 d©y, lùa chän c¸c lo¹i thiÕt bÞ phï hîp, ph¶i ®Çu t- c¸c thiÕt bÞ ®Ó kiÓm tra th-êng xuyªn dßng ®iÖn dß vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc khi trÞ sè cña nã v-ît qu¸ giíi h¹n, hoÆc ®-a thiÕt bÞ ®ã ra khái d©y chuyÒn, kh«ng g©y ¶nh h-ëng ®Õn phßng m¸y nh- trªn ®· ph©n tÝch. VÊn ®Ò chèng can nhiÔu cho studio nªn ®-îc thùc hien thËn träng nh- sau:

4. Ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong hÖ thèng ®Êt vµ chèng can nhiÔu:

a). Quy ®Þnh chung vÒ hÖ thèng “®Êt” cho trung t©m: §Ó cã thÓ lùa chän vµ thùc thi hÖ thèng ®Êt cho studio,cÇn tiÕn hµnh ph©n tÝch chi tiÕt c¸c kh¸i niÖm thuéc ph¹m trï”®Êt’ trong mét trung t©m truyÒn h×nh.§ã lµ; - Kh¸i niÖm “®Êt’ nãi chumg th­êng ®­îc hiÓu lµ tr¸i ®©t. - §Êt bªn ngoµi trung t©m: lµ vïng ®Êt d-íi ch©n toµ nhµ n¬i cã studio n»m trong ®ã. - §Êt néi bé; lµ khung thÐp cña toµ nhµ cïng víi c¸c ®-êng èng kim lo¹i ë bªn trong hoÆc ®-êng d©y ®Êt chung. - §Êt trong phßng m¸y lµ vá khung thÐp quanh phßng hoÆc d©y ®Êt chung cña phßng. - §Êu ®Êt: lµ sù dÊu nèi chÊu ®Êt cña mét m¹ng hoÆc æ ®É cho nµo ®ã víi ®©t chung. - §iÖn trë ®Êu ®Êt lµ diÖn trë gi÷a ®iÓm ®Êu ®Êt cña thiÕt bÞ vµ “®Êt” gÇn nhÊt mµ dßng can nhiÔu cã thÓ ch¹y xuèng. TrÞ sè cña nã cho phÐp  0,5 .§èi víi c¸c Studio th× ®Êt gÇn nhÊt lµ hÖ thèng ®¸t b¶o vÖ PE(Protective-Earthing).HÖ thèng nµy ®Êu nèi víi tÊt c¶ c¸c phÇn kh«ng cã ®iÖn cña thiÕt bÞ, toµn bé khung thÐp cña toµ nhµ, c¸c ®-êng èng kim lo¹i vµ d©y ®¸t bªn ngoµi. ë hÖ thèng ®Êt b¶o vÖ néi bé PE nµy kh«ng cho phÐp c¸c dßng l¹c tõ bªn ngoµi vµo. §iÒu ®ã cã thÓ ®¹t ®­îc nhê lµm “®Êt “ cña trung t©m nh­ mét èc ®¶o dÉn ®iÖn vµ c¸ch li hoµn toµn víi ®Êt l¹, víi c¸c ®-êng èng kim lo¹i, c¸c vá c¸p tõ bªn ngoµi vµo. C¸c m¹ng ®iÖn bªn ngoµi (nh- m¸y ph¸t) cã thÓ coi nh- mét côm riªng rÏ vµ chØ ®Êu víi ®Êt cña Trung t©m t¹i mét ®iÓm . ViÖc ®Êu nèi chung chØ thùc hiÖn ë mét ®iÓm, kh«ng ®-îc phÐp ®Êu dÊt ë hai ®Çu c¸p hoÆc ë nhiÒu ®iÓn. - D©y trung tÝnh: Dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c phÇn kh«ng dÉn diÖn ë thiÕt bÞ, tr¸nh ®iÖn giËt ë l-íi ®iÖn cã thÕ ®iÖn 1KV. C¬ së cña ph-¬ng ph¸p nµy lµ: PhÇn cña thiÕt bÞ ®-îc b¶o vÖ sÏ ®-îc nèi b»ng d©y ®Êt b¶o vÖ PE (gäi lµ d©y trung hoµ) víi mét cùc cña nguån ®iÖn cung cÊp. SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 38


§å ¸n tèt nghiÖp

NÕu x¶y ra tiÕp xóc cña pha kh¸c víi phÇn ®-îc b¶o vÖ sÏ h×nh thµnh dßng nèi t¾t, lµm ch¶y cÇu vµ ng¾t ®iÖn ®i tíi chç cã tiÕp xóc . Trong trung t©m chØ nªn dïng ph-¬ng ph¸p Trung hoµ kh«ng cã dßng ®iÖn: Lµ ph-¬ng ph¸p dïng mét d©y dÉn b¶o vÖ riªng biÖt. §iÓm nót cña nguång ®iÖn ®-îc nèi víi d©y trung hoµ chØ ë mét ®iÓm nhh×nh vÏ... KiÓu nµy ®ßi hái mét m¹ng l-íi ®iÖn 5 d©y, nh-ng cã nhiÒu -u ®iÓm nh-: Trong d©y trung nhoµ kh«ng bao giê cã dßng ®iÖn tån t¹i, sù ®¶o lén hoÆc ®øt c¸c d©y pha kh«ng dÉn ®Õn nguy hiÓm.

b). Chèng can nhiÔu tõ tr-êng : VÊn ®Ò nµy th-êng ®-îc xö lÝ theo c¸c ®iÓm sau ®©y:  Lùa chän ®Ó c¸c thiÕt bÞ trong trung t©m chÞu ®-îc tr-êng cao tÇn víi ®é lín 0,3 V/m.  NÕu c-êng ®é trong cao tÇn m¸y ph¸t ë ngoµi trung t©m lín h¬n th× ph¶i tiÕn hµnh bäc kim tõng ng«i nhµ ®Ó c-êng ®é tr-êng trong ng«i nhµ gi¶m ®i.  §èi víi c¸c d©y c¸p tÝn hiÖu ë ngoµi vïng bäc kim cÇn ph¶i bäc kim riªng cho d©y c¸p ®ã hai lÇn, kh«ng ®-îc bá sãt mét d©y nµo. c). Chèng sÐt ®¸nh th¼ng vµo ng«i nhµ :

ViÖc b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ bªn trong ®ßi hái thiÕt kÕ chèng sÐt trong x©y dùng ph¶i :  Ph©n nh¸nh thËt nhanh dßng ®iÖn sÐt g©y ra.  H¹n chÕ dßng trªn bÒ mÆt ng«i nhµ .  DÉn d¾t ®iÖn tÝch b¾ng c¸c ®-êng th¼ng vµ to¶ réng xuèng ®Êt . Muèn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu trªn nªn chó ý ®Êu ®Êt toµn bé khung s¾t cña ng«i nhµ theo nhiÒu ®iÓm liªn tiÕp nhau .

d). KiÓm tra ®iÖn trë tiÕp ®Êt cña thiÕt bÞ néi bé: §iÖn trë ®Êu ®Êt víi c¸c m¹ng néi bé ®-îc ®o th-êng xuyªn gi÷a chÊu ®Êt cña thiÕt bÞ vµ thanh chÝnh cña d©y b¶o vÖ PE. §iÖn trë tiÕp ®Êt cña thiÕt bÞ  0,5  lµ ®¶m b¶o .

e). Xö lÝ c¸c ®-êng èng bªn ngoµi Studio: TÊt c¶c c¸c ®-êng èng kim lo¹i ë ngoµi Studio (èng dÉn ®Õn hoÆc dÉn ®i ) ph¶i cã ®Çu nãi c¸ch ®iÖn ë ®Çu vµo vµ ®Çu ra. Cã thÓ lµm ®Çu nèi nh- h×nh vÏ... (Xem h×nh trang sau)

f). Quy ®Þnh kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a c¸c d©y: §Ó kh«ng h×nh thµnh nhiÒu c¶m øng, c¸c d©y c¸p ®iÖn ph¶i ®i c¸ch xa c¸c c¸p tÝn hiÖu vµ c¸c thiÕt bÞ cã ®é nh¹y ( nh- Micro ) mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh. Theo b¶ng tiªu chuÈn th× d©y Micro ph¶i c¸ch SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 39


§å ¸n tèt nghiÖp

t©m cña c¸c c¸p ®iÖn lùc lo¹i 3x1,5, tèi thiÓu lµ 20 cm, c¸ch d©y truyÒn thanh lµ 22 cm. Ngoµi ra cã thÓ than kh¶o thªn quy ®Þnh nµy ë b¶ng tra cøu.

g) Lùa chän ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®Êt vµ chèng can nhiÔu cho studio. Do kh¶ n¨ng vÒ kinh tÕ kü thuËt cã h¹n cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tæng thÓ cã liªn quan ®Õn nhau ngay tõ ban ®Çu khi x©y dùng ngoµi ra còng ph¶i tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt cã nhiÒu trë ng¹i g©y khã kh¨n cho viÖc thùc thi c¸c h¹ng môc nãi trªn . Ph-¬ng ¸n h÷u hiÖu nhÊt gi¶i quyÕt vÊn ®Ò lµ coi studio nh- mét ®¬n vÞ ®éc lËp n»m trong mét c«ng tr×nh tæng thÓ cu¶ ®µi,®Ó thiÕt kÕ riªng rÏ, t¸ch studio víi c¸c phÇn kh¸c.

V. HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ: 1/ Yªu cÇu chung: §iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ mét trong nh÷ng h¹ng môc h¹ tÇng c¬ së h¹ tÇng rÊt quan träng trong mét trung t©m TruyÒn h×nh. Nã ph¶i b¶o ®¶m mét m«i tr-êng lµm viÖc (nhiÖt ®é, ®é Èm) trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ ph¸t sãng liªn tôc gÇn nh- 24/24h HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trong trung t©m truyÒn h×nh cã 3 dÆc thï chÝnh sau ®©y: - B¶o ®¶m cho mét khèi l-îng trang thiÕt bÞ ®iÖn tö rÊt lín, lµm viÖc liªn tôc víi ®é bÒn, ®é tin cËy cao. - B¶o ®¶m møc t¹p ©m nÒn tèi thiÓu trong c¸c Studio vµ phßng m¸y thu lêi, lång tiÕng. - B¶o ®¶m m«i tr-êng cho mét l-u l-îng lín nh©n viªn kü thuËt, phãng viªn còng nh- c¸c diÔn viªn, nh¹c c«ng.v.v lµm viÖc.

2/ Ph-¬ng ¸n ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Em lùu chän ph-¬ng ¸n ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lµm l¹nh b»ng giã chia thµnh 2 hÖ thèng - HÖ thèng ®iÒu hoµ tËp trung. - HÖ thèng ®iÒu hßa ph©n t¸n. HÖ thèng ®iÒu hoµ ph©n t¸n dµnh cho khu vùc c¸c phßng dùng video, xem b¨ng, duyÖt b¨ng, c¸c phßng phãng viªn, biªn tËp, kü thuËt söa ch÷a, b¶o d-ìng, c¸c phßng chøc n¨ng, nghiÖp vô, còng nh- c¸c phßng th- viÖn, héi häp nhá.khu vùc nµy do ®Æt ®iÓm kh«ng cÇn ®ßi hái cao vÒ t¹p ©m nÒn trong phßng nªn cã thÓ ®-îc ®iÒu hoµ b»ng c¸c m¸y nhá, ho¹t ®éng ®éc lËp, tiÕc kiÖm ®iÖn n¨ng sö dông. HÖ thèng ®iÒu hoµ tËp trung chñ yÕu dµnh cho khu vùc c¸c Studio, c¸c phßng thu lêi, lång tiÕng, ph¸t sãng, tæng khèng chÕ nh»m gi¶m tèi thiÓu t¹p ©m nÒn trong khi s¶n xuÊt. SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 40


§å ¸n tèt nghiÖp

VI. HÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y: 1/ Yªu cÇu: Trung t©m truyÒn h×nh sö dông mét c«ng nghÖ s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh tæng hîp, gåm nhiÒu lÜnh vùc: §iÖn tö, ®iÖn l¹nh, x-ëng méc, c¬ khÝ... trong mét kh«ng gian kÝn, c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt. §Æc biÖt trong c«ng nghÖ, cã sö dông mét hÖ thèng chiÕu s¸ng ghi h×nh c«ng suÊt lín, lµ nguån sinh nhiÖt cÇn ph¶i tÝnh ®Õn trong c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. Bªn c¹nh ®ã hÖ thèng d©y ®iÖn cung cÊp ®iÖn cung cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ, dµn ®Ìn còng cã thÎ g©y sù cè ho¶ ho¹n. VËt liÖu trang ©m, hÖ thèng ph«ng mµn, ®¹o cô... lµ nh÷ng vËt liÖu dÔ ch¸y do ®ã ph¶i cã biÖn ph¸p phßng ho¶ cho tÊc c¶ c¸c n¬i lµm viÖc trong toµ nhµ trung t©m. Trong thiÕt kÕ cÇn cã c¸c gi¶ ph¸p ®ång b«.PCCC bao gåm: - lèi tho¸t cña ng-êi (cöa, hµnh lang, cÇu thang chÝnh vµ tho¸t). - lèi vµo cña ng-êi vµ ph-¬ng tiÖn ch÷a ch¸y (cöa lín, ®-êng cho xe, cÇu thang..). - hÖ thèng b¸o ch¸y (hÖ thèng b¸o tù ®éng, c¶m øng ch¸y, c¶m øng nhiÖt...). - tiÕt bÞ ch÷a ch¸y (bÓ n-íc, giÕng n-íc, m¸y b¬m, vßi r«ng, b×nh ho¸ chÊt...). - xö lý vËt liÖu dÓ ch¸y (tÈm ho¸ chÊt chèng ch¸y, sö dông vËt liÖu khã ch¸y...). - tæ chøc ®éi PCCC chuyªn nghiÖp, th-êng xuyªn, ®-îc ®µo t¹o huÊn luyÖn.

VII. CÊp tho¸t n-íc: ViÖc cÊp n-íc ®-îc thiÕt kÕ víi c¸c c«ng suÊt cho hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, hÖ thèng cøu ho¶, hÖ thèng n-íc sinh ho¹t, hÖ thèng t-íi c©y vµ c¸c bÓ c¶nh vßi phun. Nguån cÊp n-íc: sö dông nguån cÊp n-íc cña thµnh phè vµ x©y thªm bÓ dù phßng VÒ tho¸t n-íc: Toµn bé khu nµy sÏ ®-îc t«n nÒn cao 0.75m, thiÕt kÕ vµ c¶i t¹o toµn bé cèng r¶nh ®Ó tho¸t nhanh ra hÖ thèng m-¬ng tiªu cña thµnh phè. Toµn bé hÖ thèng m-¬ng bao quanh khu ®Êt cña ®µi truyÒn h×nh ®-îc n¹o vÐt s¹ch , x©y kÌ ch¾n ®Êt vµ l¸t toµn bé bÒ m¨t tÊm ®an bªt«ng bªn trªn ®æ ®Êt trång hoa vµ c©y c¶nh, võa chèng « nhiÓm m«i tr-êng võ t¹o c¶nh quang ®Ñp, võa më réng kh«ng gian ®Ó g¾n trung t©m víi c¶nh quang ®« thÞ.

E. gi¶i ph¸p kü thuËt: SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 41


§å ¸n tèt nghiÖp

I. gi¶i ph¸p;

 KÕt cÊu :  Mãng vµ cäc gia cè nÒn b»ng bª t«ng cèt thÐp ,  Cét sµn, c¸c v¸ch cøng , lâi cøng b»ng bª t«ng cèt thÐp  PhÇn m¸i chñ yÕu b»ng bª t«ng cèt thÐp  VËt liÖu :  VËt liÖu èp tr¸t bªn ngoµi nhµ b»ng kÝnh , nh«m , ®¸, s¬n vµ mét sè kim lo¹i quý nh- thÐp kh«ng gØ , ®ång .  VËt liÖu bªn trong nhµ : Ngoµi c¸c vËt liÖu trang ©m theo yªu cÇu kü thuËt cña tr-êng quay vµ c¸c phßng lµm viÖc cÇn thiÕt, cßn cã thÓ sö dông ë nh÷ng khu vùc cßn l¹i b»ng c¸c vËt liÖu nh- : §¸, gç, g-¬ng, thÐp kh«ng gØ, kÝnh vµ nh÷ng tÊm vËt liÖu trang trÝ  Tæ chøc thi c«ng : §©y lµ mét c«ng tr×nh cã tÝnh c«ng nghÖ cao nh-ng lµ c«ng nghÖ vÒ truyÒn h×nh chñ yÕu lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö võa tinh vi võa gän gµng s¹ch ®Ñp kh«ng g©y ¶nh h-ëng lín ®Õn m«i tr-êng xung quanh ®¸ng chó ý lµ phÇn vËt t- vËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c«ng tr×nh nªn biÖn ph¸p thi c«ng chñ yÕu lµ thi c«ng t¹i chç trªn ®Þa bµn x©y dùng c«ng tr×nh ; C«ng viÖc chÝnh lµ ®æ bª t«ng cèt thÐp, x©y t-êng g¹ch vµ nh÷nng c«ng viÖc hoµn thiÖn l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh còng nh- thiÕt bÞ c«ng nghÖ truyÒn h×nh

II. Tæ chøc thi c«ng cho khèi cao tÇng: 1) NhiÖm vô thiÕt kÕ: a) Khèi hµnh chÝnh: -

Ban b¶o vÖ Ban chØ huy Y tÕ Nhµ ®Ó xe c«ng nh©n viªn Nhµ nghÜ c«ng nh©n

2 phßng cho 2 cæng 42m2 42m2 200m2 166m2 (c¶ hai phßng nam vµ n÷)

- Wc vµ t¾m

b) Khu s¶n xuÊt -

Kho xi m¨ng Kho v¸n khu«n Kho thÐp VÞ trÝ gia c«ng thÐp Kho vËt liÖu kh¸c X-ëng gia c«ng vµ chÕ biÕn vËt liÖu

c) C¸c thµnh phÇn thi c«ng: SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 42


§å ¸n tèt nghiÖp

- CÇn cÈu th¸p - M¸y trén - M¸y b¬m

2) HÖ thèng giao th«ng: Trªn mÆt b»ng thi c«ng tæ chøc hai cæng lín tõ hai phÝa trôc ®-êng Hµ Néi vµ ®-êng §èng §a. - Trªn ®-êng §èng §a dïng lµm lèi vµo cña nguyªn vËt liÖu. Xe chë nguyªn vËt liÖu ph©n phèi ®i c¸c kho vµ c¸c n¬i råi trë ra cæng cñ. - Trªn trôc ®-¬ng Hµ Néi bè trÝ lèi vµo cho c«ng nh©n viªn ViÖc bè trÝ 2 cæng riªng biÖt sÏ kh«ng chång chÐo giao th«ng.

SVTH: Ng« Ngäc Phè

Trang 43

TTTruyenHinh  

ThuyÕt minh ®å ¸n: Trung t©m truyÒn h×nh ViÖt Nam T¹i thµnh phè HuÕ Lêi c¶m ¬n §å ¸n tèt nghiÖp A/ nh÷ng ®iÒu kiÖn chung cña tØnh thõa thiªn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you