Page 1

TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : Coù leõ chöa bao giôø vaán ñeà thöông hieäu ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu nhö baây giôø. Thöông hieäu ñang trôû thaønh vaán ñeà thôøi söï khoâng chæ ñoái vôùi caùc doanh nghieäp maø caû caùc cô quan quaûn lyù vaø xuùc tieán thöông maïi, nhaát laø töø sau khi chöông trình xaây döïng “ xaây döïng thöông hieäu quoác gia” do cuïc xuùc tieán thöông maïi ( Boä thöông maïi ) vaø chöông trình “ Phaùt trieån thöông hieäu Vieät” do Baùo Saøi Goøn tieáp thò ñeà xöôùng Tuy nhieân, xaây döïng thöông hieäu hoøan toaøn khoâng phaûi chæ laø chuyeän ngaøy moät ngaøy hai, laïi caøng khoâng phaûi chæ laø vieäc taïo ra haøng hoùa, dòch vuï moät caùi teân vôïi moät bieåu töôïng haáp daãn roài tieán haønh ñaêng kí baûo hoä nhöõng caùi ñoù vaø ..... yeân taâm troâng chôø moät pheùp maøu nhieäm do nhöõng caùi teân, bieåu töôïng ñoù mang laïi cho doanh nghieäp. Xaây döïng thaønh coâng thöông hieäu cho moät hoaëc moät nhoùm saûn phaåm laø moät quaù trình gian nan, moät quaù trình töï khaúng ñònh chính mình vôùi söï ñaàu tö hôïp lyù treân cô sôû hieåu moät caùch caën keõ caùc noäi haøm cuûa thöông hieäu. Xaây döïng thöông hieäu chung cho haøng hoùa cuûa moät quoác gia laïi caøng khoù gaáp boäi, ñoøi hoûi khoâng chæ thôøi gian maø coøn caû söï maïo hieåm, moät cô cheá quaûn lyù cuõng nhö caùc yeáu toá caàn thieátkhaùc khi xaây döïng moät thöông hieäu noùi chung. Xaây döïng thöông hieäu noùi chung vaø thöông hieäu quoác gia noùi rieâng laø taïo döïng cho ñöôïc hình aûnh toát veà haøng hoùa, dòch vuï trong suy nghó ngöôøi tieâu duøng duø ôû caùc thò tröôøng khaùc nhau. Muoán vaäy , phaûi söû duïng haøng loaït caùc bieän phaùp ñeå ngöôøi tieâu duøng bieát ñeán quoác gia, haøng hoùa cuûa quoác gia, yeân taâm, tin töôûng, coù thieän caûm tieâu duøng haøng hoùa ñoù . Tröôùc heát, xaây döïng thöông hieäu quoác gia caàn gaén lieàn vôùi xaây döïng thöông hieäu cho töøng loaïi haøng hoùa cuûa töøng doanh nghieäp cuï theå vì ngöôøi tieâu duøng thöôøng löïa choïn haøng hoùa duïa treân thöông hieäu cuûa töøng doanh nghieäp ñaõ thaânm nhaäp vaøo thò tröôøng. Thoâng qua thöông hieäu rieâng bieät cuûa töøng doanh nghieäp, thöông hieäu quoác gia seõ ñöôïc caûm nhaän vaø phaùt huy. Thöïc teá hieän nay chöa coù söï gaén keát giöõa thöông hieäu cuûa haøng hoùa vôùi thöông hieäu quoác gia, neân moät soá thöông hieäu haøng hoùa cuûa Vieät Nam tuy raát ñöôïc khaùch haøng coù caûm tình nhöng hoï khoâng heà bieát ñoù laø saûn phaåm Vieät Nam nhö : thöông hieäu Trung Nguyeân, Biti’s, Phuù Quoác, Thöôïng Ñình.... nhieàu haøng hoùa khaùc cuõng ñöôïc ñaùnh giaù cao taïi thò tröôøng nöôùc ngoaøi, nhöng laïi khoâng coù thöông hieäu hoaëc coù nhöïng laø thöông hieäu ñaët gia coâng hay nhöõng nhaø baùn leû noåi tieáng. Do vaäy, vieäc taïo döïng thöông hieäu quoác gia gaén vôùi haøng hoùa ( chaúng haïn : VietNam Value inside – nhö ñeà xuaát ban ñaàu cuûa Cuïc Xuùc tieán thöông maïi – Boä thöông maïi ) seõ naâng vò theá haøng hoùa Vieät Nam treân tröôøng quoác teá noùi rieâng vaø vò theá ñaát nöôùc noùi chung. Ngöôøi tieâu duøng seõ bieát nhieàu hôn veà Vieät Nam vaø ñaây ñöôïc coi laø thoâng ñieäp veà chæ daãn ñòa lyù ñoái vôùi haøng hoùa .

1


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

Vì leõ ñoù, khi xaây döïng thöông hieäu quoác gia phaûi chuù troïng ñeán hình aûnh quoác gia, bôûi noù seõ goùp phaàn raát nhieàu trong quaûng baù thöông hieäu saûn phaåm. Vieät Nam ñöôïc theá giôùi bieät ñeán nhö moät ñaát nöôùc anh huøng trong thôøi kyø chieán tranh. Trong xaây döïng kinh teá, Vieät Nam ñöôïc coi laø quoác gia naêng ñoäng, ñi leân töø ngheøo khoù ñeán söï taêng tröôûng ñaùng khaâm phuïc. Vieät Nam laø ñieåm ñeán an toaøn cho du khaùch treân theá giôùi. Taát caû nhöõng hình aûnh ñoù veà Vieät Nam seõ hoã trôï vaø taêng loøng tin cuûa khaùch haøng vaøo haøng hoùa Vieät Nam. Ñaây chính laø moät lôïi theá raát quan troïng cho haøng hoùa mang thöông hieäu quoác gia Vieät Nam. Ngoaøi ra, vì moät thöông hieäu ñaày ñuû khoâng chæ coù phaàn teân goïi maø coøn coù phaàn hình töôïng vaø coù theå coù theâm nhöõng daáu hieäu khaùc neân nhöõng hình töôïng, daáu hieäu naøy caàn mang nhöõng ñaëc tröng, ñaïi dieän cho ñaát nöôùc, theå hieän tính daân toäc vaø khai thaùc nhöõng lôïi theá töø hình aûnh daân toäc. Thoâng qua caùc cuoäc thi saùng taùc chuùng ta hoøan toaøn coù theå laøm ñöôïc ñieàu naøy. Xaây döïng thöông hieäu laø caû quaù trình laâu daøi, phuï thuoäc vaøo raát nhieàu yeáu toá caû chuû quan vaø khaùch quan. Do ñoù, ñeå xaây döïng thaønh coâng hình aûnh haøng hoùa cuûa Vieät Nam, raát caàn coù chieán löïôc vôùi loä trình thöïc hieän cuï theå. Moät soá nöôùc treân theá giôùi phaûi maát vaøi chuïc naêm cho vieäc xaây döïng hình aûnh cho haøng hoùa quoác gia ( chaúng haïn Nhaät Baûn vôùi treân 30 naêm, Trung Quoác ñaõ coù beà daøy 20 naêm maø vaãn coi laø chöa thaønh coâng …) . Xaây döïng thöông hieäu laø nhaèm ñeà ngöôøi tieâu duøng tin töôûng, yeân taâm vaø yeâu meán nhöõng haøng hoùa mang thöông hieäu ñoù. Ñieàu naøy chæ coù theå ñaït ñöôïc khi haøng hoùa coù chaát löôïng cao, dòch vuï ñi keøm haáp daãn, hoaøn haûo vaø hôn theá nöõa, trong kinh doanh , phaûi theå hieän vaên hoùa kinh doanh, söï quan taâm ñeán quyeàn lôïi ngöôøi tieâu duøng vaø coäng ñoàng. Vì leõ ñoù, cuøng vôùi vieäc taïo ra moät hình aûnh veà Vieät Nam vaø haøng hoùa Vieät Nam phaûi coù moät chöông trình nhaèm khuyeán khích, keâu goïi caùc doanh nghieäp ñaàu tö vaøo saûn xuaùt vaø naâng cao chaát löôïng haøng hoùa, dòch vuï. Ñoàng thôøi, coi ñaây nhö laø moät ñieàu kieän raøng buoäc quan troïng ñeå caùc doanh nghieäp ñöôïc tham gia chöông trình thöông hieäu quoác gia. Caùc chöông trình “ Vieät Nam – ñieåm ñeán cuûa thieân nieân kyû môùi”, “Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao”……. Chính laø nhöõng böôùc ñi ban ñaàu trong loä trình xaây döïng thöông hieäu quoác gia cho haøng hoùa Vieät Nam. Xaây döïng thöông hieäu cuõng bao goàm vieäc quaûn baù cho thöông hieäu vaø khai thaùc giaù trò thöông hieäu. Quaûng baù seõ nhanh choùng ñöa ñöôïc thoâng ñieäp, hình aûnh veà haøng hoùa ñeán ngöôøi tieâu duøng. Vieäc quaûng baù ôû quy moâ quoác gia seõ phöùc taïp vaø khoù khaên hôn nhieàu so vôùi quy moâ cuûa doanh nghieäp. Vì vaäy, toâng ñieäp ñöa ra caàn heát söùc roõ raøng vaø suùc tích, mang tính ñaïi dieän cao. Caùc hình aûnh quaûng caùo neân gaén lieàn vôùi moät trong soá caùc hình aûnh ñieån hình veà Vieät Nam maø ngöôøi nöôùc ngoøai ñaõ töøng quen thuoäc nhö : chuøa Moät Coät, Khueâ Vaên Caùc, coät côø Haø Noäi, chôï Beán Thaønh…. Cuøng vôùi quaûng baù thöông hieäu baèng caùc phöông phaùp khaùc nhau nhö treân truyeàn hình, thoâng qua hoäi chôï trieån laõm vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng khaùc…. , hoïat ñoäng giao tieáp coäng ñoàng cuõng ñoùng vai troø raát quan troïng trong taïo döïng hình aûnh veà haøng hoùa. 2


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : Ñeå baûo veä thöông hieäu noùi chung vaø thöông hieäu quoác gia noùi rieâng, tröôùc heát caàn ñaêng kyù baûo hoä caùc daáu hieäu haøng hoùa (nhaõn hieäu haøng hoùa, teân thöông maïi, teân goï xuaát xöù, chæ daãn ñòa lyù …) theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Vôùi thöông hieäu quoác gia, ñaây laø thöông hieäu taäp theå, thöông hieäu cuûa coäng ñoàng nhieàu doanh nghieäp, cho neân vieäc ñaêng kyù baûo hoä seõ phöùc taïp hôn raát nhieàu. Beân caïnh ñoù, vieäc kieåm tra, giaùm saùt, choáng xaâm phaïm thöông hieäu laø vieäc hoaøn toaøn khoâng ñôn giaûn khi coù soá löôïng haøng hoùa ñöôïc mang thöông hieäu quoác gia. Bieän phaùp maø caùc doanh nghieäp thöôøng söû duïng ñeå töï baûo veä thöông hieäu cuûa mình laø môû roäng maïng löôùi phaân phoái vaø taïo nhöõng raøo caûn choáng xaâm phaïm thöông hieäu, song ñaây laø caùch aùp duïng ôû quy moâ moät doanh nghieäp vôùi chuûng loaïi haøng hoùa haïn cheá. Trong vieäc xaây döïng thöông hieäc quoác gia coù theå coù nhöõng ruûi ro raát cao do chính caùc doanh nghieäp mang laïi. Ñoù laø söï thieáu nghieâm tuùc cuûa caùc doanh nghieäp trong vieäc duy trì chaát löôïng haøng hoùa hoaëc söï thaát baïi cuûa moät thöông hieäu caù bieät treân thò tröôøng. Moät ruûi ro khaùc coù theå gaëp phaûi khi xaây döïng thöông hieäu quoác gia laø veà taøi chính. Ñaàu tö cho vieäc xaây döïng thöông hieäu hoaøn toaøn khoâng ñôn giaûn. Neáu löïa choïn chieán löôïc ñaàu tö vaø loä trình khoâng hôïp lyù seõ thu ñöôïc keát quaû thaáp khoâng töông xöùng vôùi chi phí ñaàu tö . Maët khaùc, trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø khu vöïc hieän nay, söï caïnh tranh giöõa haøng hoùa cuûa caùc nöôùc ngaøy caøng quyeát lieät neân raát coù theå haøng hoùa cuûa chuùng ta moät luùc naøo ñoù, taïi thò tröôøng naøo ñoù seõ maát söùc caïnh tranh, khi ñoù thöông hieäu Vieät Nam bò löu môø vaø chuùng ta seõ gaëp ruûi ro veà taøi chính. Nhö vaäy, xaây döïng thöông hieäu bao goàm moät loaït coâng vieäc, ñoøi hoûi phaûi tính ñeán nhieàu ruûi ro vaø phaûi coù söï ñaàu tö thích ñaùng caø veà taøi chính, trí tueä, coâng ngheä, thôøi gian. Xaây döïng thöông hieäu laø phaûi taïo ñöôïc uy tín laâu daøiveà saûn phaåm trong taâm trí ngöôøi tieâu duøng. Vieäc xaây döïng thöông hieäu quoác gia laø moät chöông trình lôùn, phuø hôïp vôùi nguyeän voïng cuû nhieàu doanh nghieäp Vieät Nam vaø hôïp vôùi xu theá hieän nay. Laøm toát ñieàu naøy, chuùng ta coù theå hy voïng trong töông lai saûn phaåm Vieät Nam seõ ñöôïc ngöôøi tieâu duøng bieát ñeán, vôùi aán töôïng ñeïp ñeõ. Chaéc chaén khi ñoù, ñaát nöôùc Vieät Nam seõ laø ñòa chæ tin caäy cuûa ngöôøi tieâu duøng veà nhöõng haøng hoùa chaát löôïng cao.

HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU CHÍNH : Ñaây laø vaán ñeà cöïc kyø quan troïng, ñònh höôùng cho taùc giaû ñi ñuùng vaøo phaàn troïng taâm vaø kòp nhaän bieát ñöôïc phaàn naøo neân vaø khoâng neân chuyeân saâu, ñeå khoâng rôi vaøo tình traïng “quaù söùc” vaø nöõa ñöôøng ñöùc gaùnh. Ñaët ra moät muïc tieâu, quy moâ vöøa phaûi ñeå nguyeân cöùu noù moät caùch trieät ñeå, kyõ, khoâng sai soùt. Ñaõ coù nhieàu tröôøng hôïp SV khi choïn ñeà taøi, vì quaù thích thuù, nhieät tình veà ñeà taøi

3


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

mình choïn maø boû queân quy moâ cuûa coâng trình so vôùi taàm vôùi cuûa mình, daãn ñeán keát cuïc baøi laøm sô saøi, khoâng ñuû caùc thaønh phaàn… Coâng trình “trung taâm hoã trôï vaø phaùt trieån thöông hieäu” laø moät phaïm truø kinh teá, vaên hoùa, xaõ hoäi vaø khoa hoïc aûnh höôûng töø nhieàu yeáu toá vaø ngöôïc laïi. Do ñaùp öùng nhu caàu cuûa ñaïi ña soá quaàn chuùng vaø aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån ñaát nöôùc veà moïi maët, tham gia vaøo quaù trình taïo döïng hình aûnh ñaát nöôùc treân theá giôùi neân coâng trình phaûi mang tính THAÅM MYÕ cao Thaãm myõ phaûi thu huùt ñöôïc ngöôøi xem, khoâng gaây phaûn caûm vaø coù theå bieåu hieän theå loaïi cuûa coâng trình, cho ngöôøi xem khi quan saùt laø bieát ngay coâng trình theå hieän caùi gì, cuûa ai … Thaåm myõ ôû ñaây bao goàm: Vò trí, taàm voùc cuûa coâng trình so vôùi caûnh quan chung quanh Hình khoái, ñöôøng neùt trang trí noäi, ngoaïi thaát, vaät lieäu, aùnh saùng tröng baøy beân trong coâng trình. Coâng trình phaûi mang tính bieåu töôïng cao, theå hieän khoâng chæ laø moät trung taâm hoã trôï phaùt trieån veà kinh teá maø noù coøn la moät thöông hieäu thöïc söï cho söï phaùt trieån ñaát nöôùc. Vì laø coâng trình hoã trôï thöông hieäu Vieät neân coâng trình phaûi phaûn phaát truyeàn thoáng trong kieán truùc Vieät Nam töø hình thöùc ñeán noäi dung coâng trình nhöng vaãn mang tính hieän ñaïi cao. Vaán ñeà quan troïng nöõa caàn phaûi nguyeân cöùu laø “COÂNG NAÊNG”. Ngöôøi laøm kieán truùc luoân luoân phaûi chuù yù ñeán coâng naêng vaø coi ñoù laø nhieäm vuï cô baûn. Coâng naêng caàn nguyeân cöùu ôû ñaây caàn nhaán maïnh vaøo moái quan heä giöõa caùc khu chöùc naêng vaø giao thoâng ñi laïi sao cho thaät thuaän tieän. Coâng trình mang tính chuaån möïc veà coâng naêng laø moái quan taâm haøng ñaàu, giao thoâng thì phaûi chuù yù ñeán vaán ñeà gaây “caûm xuùc”. Khi ngöôøi ta ñang quan saùt thì caûm xuùc coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán möùc ñoä caûm thuï coâng trình . Coøn laïi nhöõng vaán ñeà nhö “kinh teá”, khaû naêng thöïc thi, keát caáu thì chuùng ta khoâng caàn phaûi nguyeân cöùu nhieàu, trong ñeà taøi toát nghieäp thì chæ neân nhaéc ñeán coù chöøng möïc.

ÖU ÑIEÅM CUÛA COÂNG TRÌNH :  Coâng trình laø nôi hoã trôï cho vieäc xaây döïng thöông hieäu noùi chung vaø thöông hieäu cuûa Vieät Nam noùi rieâng :  Taïo moái quan heä chaët cheõ giöõa khoa hoïc + doanh nghieäp + nhaø nöôùc laø ñoäng löïc phaùt trieån cho thöông hieäu, phaùt trieån kinh teá ngaøy caøng vöõng maïnh .  Hoã trôï trong vieäc ñaêng kyù baûo hoä caùc daáu hieäu haøng hoùa, giaùm saùt, kieåm tra vaø choáng xaâm phaïm thöông hieäu , baûo hoä quyeàn sôû höõu coâng nghieäp…...  Hoã trôï cho caùc doanh nghieäp môû roäng thò tröôøng, ñònh höôùng kinh doanh, quaûng baù saûn phaåm cuûa mình ñeán ngöôøi tieâu duøng qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng, baùo, ñaøi, caùc hoäi chôï, trieån laõm…..

4


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

 Hoã trôï naâng cao döï aùn ñaàu tö,chaát löôïng saûn phaåm, coâng ngheä khoa hoïc, ñaøo taïo nhaân löïc ……. Ña daïng hoùa thöông hieäu neàn,taïo söï maïnh daïn cho doanh nghieäp môû roäng saûn xuaát .  Laø nôi caùc doanh nghieäp coù theå giao löu, tìm kieám thò tröôøng, nghieân cöùu hoïc hoûi, khaúng ñònh naêng löïc cuûa thöông hieäu mình …..  Hoã trôï xaây döïng nhöõng thöông hieäu chuû löïc treân taàm quoác teá, khaúng ñònh thöông hieäu Vieät trong neàn coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa.  Laø nôi khaùch haøng coù theå giao löu vôùi caùc doanh nghieäp, tìm kieám thoâng tin veà saûn phaåm, hieåu bieát veà saûn phaåm quoác gia mình ….  Coâng trình laø nhu caàu thieát yeáu trong neàn kinh teá phaùt trieån nhö hieän nay. Trong söï hoäi nhaäp kinh teá thò tröôøng, vôùi söùc caïnh tranh gaây gaét thì saûn phaåm Vieät Nam seõ gaëp khoù khaên raát nhieàu vôùi nhöõng ñoái thuû maïnh treân theá giôùi. Söï coù maët cuûa coâng trình nhö laø moät keát noái taïo neân söï ñoøan keát khoâng theå thieáu cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam, cuõng nhö söï hoä trôï cuûa caû nöôùc vôùi thöông hieäu Vieät, nhö laø moät mong muoán cuûa taát caû caùc doanh nghieäp Vieät. ÑOÁI TÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG : Ñoái töôïng söû duïng chính chuû yeáu laø caùc doanh nhaân, caùc caùn boä cô quan coù lieân quan ñeán chöùc naêng söû duïng coâng trình…

CHÖÔNG I : NHÖÕNG HIEÅU BIEÁT VEÀ THÖÔNG HIEÄU : I.1. Thöông hieäu laø gì ? Thöông hieäu laø saûn phaåm quyù baùu maø doanh nghieäp caàn baûo veä vaø phaùt trieån. Bôûi vì ñoù laø daáu hieäu, hình aûnh gaén lieàn vôùi quaù trình phaùt trieån cuûa moät coâng ty, moät saûn phaåm hoaëc dòch vuï. Ñoù laø yeáu toá ñeå ngöôøi tieâu duøng bieát roõ xuaát xöù vaø phaân bieät saûn phaåm ñôn vò naøy vôùi ñôn vò khaùc. “ Thöông hieäu” toàn taïi trong ñôøi soáng töø khi con ngöôøi bieát buoân baùn. Töø “ Brand” xuaát phaùt töø ngoân ngöõ Na Uy coå “ Brandr” nghóa laø “ ñoùng daáu baèng saét nung”. Treân thöïc teá, “ Brand” ñaõ vaø vaãn mang yù nghóa chuû cuûa nhöõng con vaät nuoâi ñaùnh daáu leân con vaät cuûa mình ñeå nhaän ra chuùng. Cho ñeán nay, trong caùc vaên baûn phaùp luaät cuûa Vieät Nam chöa coù thuaät ngöõ thöông hieäu, nhöng treân thöïc teá thuaät ngöõ naøy ñang coù nhieàu caùch giaûi thích khaùc nhau. Ngöôøi naøy cho raèng, thöông hieäu noùi caùch khaùc laø nhaõn hieäu haøng hoùa ; ngöôøi khaùc laïi cho raèng, thöông hieäu laø ñaõ ñöôïc ñaêng kí baûo hoä vaø vì theá noù coù khaû naêng mua ñi baùn laïi treân thò tröôøng. Quan ñieåm khaùc nöõa cho raèng, thöông hieäu laø thuaät ngöõ ñeå chæ chung cho caùc ñoái töôïng sôû höõu coâng nghieäp ñöôïc baûo hoä nhaõn hieäu haøng hoùa, teân thöông maïi, chæ daãn ñòa lyù vaø teân goïi xuaát xöù. Thöông hieäu laø moät thuaät ngöõ duøng trong maketing. Ñoù coù theå laø hình töôïng veà moät coû sôû saûn xuaát, kinh doanh ( goïi chung laø doanh nghieäp ) hoaëc hình töôïng veà

5


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

moät loïai hoaëc moät nhoùm haøng hoùa, dòch vuï trong maét khaùch haøng ; hoaëc moät daáu hieäu ñeå phaân bieät haøng hoùa, dòch vuï cuûa doanh nghieäp naøy vôùi haøng hoùa, dòch vuï cuøng loaïi cuûa doanh nghieäp khaùc hoaëc ñeå phaân bieät doanh nghieäp naøy vôùi doanh nghieäp khaùc. Caùc hình töôïng, daáu hieäu coù theå coù theå laø chöõ caùi , con soá, hình veõ, söï theå hieän cuûa maøu saéc..... hoaëc söï keát hôïp cuûa caùc yeáu toá ñoù, vaø cuõng coù theå laø söï caù bieät, ñaëc saéc cuûa bao bì haøng hoùa . Tuy nhieân baûn thaân hình töôïng, daáu hieäu cuûa haøng hoùa chöa ñuû noùi leân ñieàu gì. Yeáu toá thöông hieäu ñi vaøo taâm trí khaùch haøng chính laø chaát löôïng haøng hoùa, dòch vuï ; caùch öùng xöû cuûa doanh nghieäp vôùi khaùch haøng vaø vôùi coäng ñoàng ; nhöõng hieäu quaû vaø tieän ích ñích thöïc cho ngöôøi tieâu duøng do nhöõng haøng hoùa vaø dòch vuï ñoù mang laïi...... Nhöng , thoâng qua nhöõng daáu hieäu, ngöôøi tieâu duøng deã daøng nhaän bieát haøng hoùa cuûa doanh nghieäp trong muoân vaøn nhöõng haøng hoùa khaùc. Nhöõng daáu hieäu coøn laø caên cö ù ñeå phaùp luaät baûo veäquyeàn lôïi chính ñaùng cuûa doanh nghieäp trong cuoäc choáng laïi söï caïnh tranh khoâng laønh maïnh. Phaùp luaät chæ baûo hoä nhöõng daáu hieäu ñaõ ñaêng kí baûo hoä . I.2. Caùi gì coù theå gaén vôùi thöông hieäu ? Ñaët thöông hieäu bao goàm vieäc taïo ra caùc giaù trò tinh thaàn vaø giuùp ngöôøi tieâu duøng hình thaønh kieán thöùc cuûa hoï veà caùc saûn phaåm vaø caùc dòch vuï baèng caùch laøm sang toû vieäc ra quyeát ñònh cuûa hoï, ñoàng thôøi mang laïi giaù trò cho coâng ty. Thöông hieäu ñöôïc söû duïng nhaèm taïo ra söï khaùc bieät, moái quan taâm vaø söï chuù yù cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm töø haøng hoaù vaät chaát, dòch vuï, ngöôøi baùn leû vaø nhaø phaân phoái, con ngöôøi vaø toå chöùc, theå thao, ngheä thuaät vaø giaûi trí, vò trí ñòa lyù. Thöông hieäu ñöôïc chia moät caùch töông ñoái thaønh nhieàu loaïi. Thöông hieäu caù bieät laø thöông hieäu cho töøng loaïi haøng hoùa, dòch vuï cuï theå. Moãi loaïi laïi coù moät thöông hieäu rieâng vaø nhö theá moät doanh nghieäp saûn xuaát vaø kinh doanh nhieàu loaïi haøng hoùa khaùc nhau coù theå coù nhieàu thöông hieäu khaùc nhau, ví duï :MiKa, Oâng Thoï, Redielac…… laø nhöõng thöông hieäu caù bieät cuûa coâng ty Vinamilk ; Future, Dream, Super Dream laø cuûa Honda…. Thöông hieäu gia ñình laø thöông hieäu chung cho taát caû caùc haøng hoùa, dòch vuï cuûa moät doanh nghieäp, ví duï :Vinamilk, Honda, Yamaha, Sam sung, Kinh Ñoâ, Trung Nguyeân…. Thöông hieäu chung cho nhoùm haøng, ngaønh haøng ( ñoâi khi coøn goïi laø thöông hieäu taäp theå ) laø moät thöông hieäu cuûa moät nhoùm haøng hoùa naøo ñoù, nhöng do caùc cô sôû khaùc nhau saûn xuaát ( thöôøng trong cuøng moät khu vöïc ñòa lyù, gaén vôùi yeáu toá xuaát xöù, ñaïi lyù nhaát ñònh ) ví duï : Nhaõn loàng Höng Yeân, Vaûi thieàu Thanh Haø, Vang Bordaux .... Thöông hieäu quoác gia laø thöông hieäu duøng cho caùc saûn phaåm, haøng hoùa quoác gia naøo ñoù ( noù thöôøng gaén vôùi tieâu chí nhaát ñònh tuøy thuoäc vaøo töøng quoác gia, töøng giai ñoaïn ). Trong thöïc teá haøng hoùa toàn taïi chæ duy nhaát moät thöông hieäu, nhöng cuõng coù theå toàn taïi nhieàu loaïi thöông hieäu ( vöøa coù thöông hieäu caù bieät, vöøa coù thöông hieäu gia ñình, nhö Honda, Super Dream, Yamaha Sirius ; hoaëc vöøa coù thöông hieäu nhoùm vaø thöông hieäu quoác gia nhö Gaïo naøng Höông Thaùi’s ....). 6


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

I.3. Caáu taïo moät thöông hieäu : goàm 2 phaàn Phaùt aâm ñöôïc : laø nhöõng yeáu toá coù theå ñoïc ñöôïc nhö teân coâng ty, teân saûn phaåm, caâu khaåu hieäu…….. Khoâng phaùt aâm ñöôïc : laø nhöõng yeáu toá khoâng ñoïc ñöôïc maø chæ coù theå caûm nhaän baèng thò giaùc nhö hình veõ, bieåu töôïng, maøu saéc……. I.4.Taàm quan troïng cuûa thöông hieäu : Ñoái vôùi khaùch haøng:  Xaùc ñònh nguoàn goác xuaát xöù cuûa saûn phaåm.  Quy traùch nhieäm cho nhaø saûn xuaát.  Giaûm thieåu ruûi ro trong tieâu duøng.  Tieát kieäm chi phí tìm kieám.  Khaúng ñònh giaù trò baûn thaân.  Yeân taâm veà chaát luôïng Ñoái vôùi nhaø saûn xuaát :  Coâng cuï ñeå nhaän dieän vaø khaùc bieät hoùa saûn phaåm.  Laø phöông tieän baûo veä hôïp phaùp caùc lôïi theá vaø ñaëc ñieåm rieâng coù cuûa saûn phaåm.  Khaúng ñònh ñaúng caáp chaát löôïng tröùôc khaùch haøng.  Ñöa saûn phaåm aên saâu vaøo taâm trí khaùch haøng.  Nguoàn goác cuûa lôïi theá caïnh tranh.  Nguoàn goác cuûa lôïi nhuaän. I.5. Caùc chöùc naêng cuûa thöông hieäu : Thöông hieäu baûn thaân noù coù yù nghóa nhieàu hôn caùi teân cuûa mình vaø ñöôïc taïo döïng treân söï taäp hôïp taát caû caùc nguoàn löïc cuûa coâng ty. Xaây döïng thöông hieäu laø laøm cho khaùch haøng thaáy raèng saûn phaåm cuûa baïn chính laø söï löïa choïn duy nhaát vaø toát nhaát cho nhu caàu cuûa chính hoï, vaø chæ coù mình baïn maø thoâi. 1. Nhaèm phaân ñoaïn thò tröôøng : Caùc coâng ty ñöa ra moät toå hôïp nhöõng thuoäc tính lyù töôûng veà caùc theá maïnh, lôïi ích vaø ñaëc tröng cuûa saûn phaåm hoaëc dòch vuï sao cho chuùng phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa töøng nhoùm khaùch haøng cuï theå. 2. Taïo söï khaùc bieät trong suoát quaù trình phaùt trieån cuûa saûn phaåm Khi moät thöông hieäu môùi ra ñôøi vaø ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng nhaát ñònh taát yeáu seõ daãn ñeán xu höôùng baét chöôùc do moïi tieán boä cuûa saûn phaåm seõ nhanh choùng trôû thaønh quen thuoäc vôùi ngöôøi mua. Caùc thöông hieäu khaùc seõ bò cuoán theo caïnh

7


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

tranh neáu hoï khoâng muoán ñaùnh maát mình treân thò tröôøng. Luùc naøy, thöông hieäu ñoùng vai troø nhö moät taám laù chaén, baûo hoä cho söï ñoåi môùi – döôùi daïng baûo hoä sôû höõu trí tueä. Neáu xeùt theo quaù trình phaùt trieån, ta seõ nhaän ra thöông hieäu naøo ñaïi dieän cho söï ñoåi môùi vaø luoân thaønh coâng trong caïnh tranh. Thöông hieäu seõ baûo veä cho nhöõng ngöôøi ñi tieân phong daùm chaáp nhaän ruûi ro trong coâng cuoäc caûi tieánsaûn phaåm vaø ñöông nhieân seõ gaët haùi thaønh coâng veà tieàn baïc. Ñoù laø khaùc bieät lôùn giöõa caùc saûn phaåm töôûng chöøng gioáng nhau. Saûn phaåm coù theå tieáp tuïc toàn taïi hay maát ñi nhöng thöông hieäu thì vaãn coøn soáng maõi vôùi thôøi gian. 3. Ñöa saûn phaåm khaéc saâu vaøo taâm trí khaùch haøng: Hoài öùc ñoùng vai troø quan troïng trong söï hình thaønh nhaän thöùc veà moät thöông hieäu vaø noù giaûi thích taïi sao hình aûnh veà moät thöông hieäu coù theå toàn taïi töø theá heä naøy sang theá heä khaùc. Do ñoù, vieäc nhaän bieát moät thöông hieäu ngaøy hoâm nay seõ vaãn tieáp tuïc aûnh höôûng tôùi nhaän thöùc cuûa chuùng ta veà nhöõng saûn phaåm trong töông lai. 4. Taïo neân ñònh höôùng vaø yù nghóa cho saûn phaåm: Moät thöông hieäu lôùn ngoaøi vieäc thieát laäp moät thoâng ñieäp cuûa saûn phaåm tôùi caùc khaùch haøng coøn phaûi coù kkaû naêng thích öùng vôùi thôøi ñaïi vaø thay ñoåi linh hoaït theo thò hieáu khaùch haøng cuõng nhö tieán boä coâng ngheä. Moät thöông hieäu lôùn phaûi truyeàn taûi ñöôïc noäi dung, phöông höôùng chieán löôïc vaø taïo ñöôïc danh tieáng treân moïi thò tröôøng. 5. Laø cam keát giöõa nhaø saûn xuaát vôùi khaùch haøng : Neáu coâng ty thöïc hieän ñuùng nhö nhöõng gì ñaõ cam keát vaø ñem ñeán cho khaùch haøng söï thoûa maõn khi tieâu duøng saûn phaåm thì chaéc chaén htöông hieäu seõ nhaän ñöôïc nhöõng caûm nhaän toát ñeïp vaø söï trung thaønh töø phía khaùch haøng.

CHÖÔNG II : KHAÙI QUAÙT NOÄI DUNG CUÛA COÂNG TRÌNH : II.1. Tröng baøy trieån laõm : Tröng baøy saûn phaåm, giôùi thieäu thoâng tin veà saûn phaåm tôùi ngöôøi tieâu duøng, laø nôi giao löu tröïc tieáp giöõa ngöôøi baùn vaø ngöôøi tieâu duøng. Laø hình thöùc nhanh nhaát ñeå ngöôøi tieâu duøng tieáp caän saûn phaåm. II.2. Khoâng gian hoäi hoïp, hoäi thaûo :  Toå chöùc chuyeân ñeà hoäi hoïp, toïa ñaøm, tham gia giao löu tieáp xuùc vôùi khaùch haøng……  Khoâng gian giaûi trí, giaûi khaùt vaø caùc coâng trình phuï trôï khaùc ….. Caâu laïc boä doanh nhaân :

8


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

Hoã trôï trong vieäc giao löu giöõa caùc doanh nhaân, tham gia kìm kieán ñeå môû roäng thò tröôøng, hoïc hoûi kinh nghieäm, quaûng caùo saûn phaåm, …. II.3. Chöùc naêng quaûng baù giaù trò thöông hieäu :  Hoã trôï quaûng baù thöông hieäu veà caùc phöông thöùc marketing thoâng qua caùc hình thöùc quaûng caùo nhö quaûng caùo baèng truyeàn hình, truyeàn thanh, aán phaåm, pa noâ, aùp phích …..  Hoã trôï caùc hoïat ñoäng xuùc tieán baùn haøng nhö caùc hoaït ñoäng xuùc tieán ñoái vôùi khaùch haøng, hoïat ñoäng xuùc tieán thöông maïi ……  Hoã trôï marketing vaø caùc hoaït ñoãng taøi trôï thoâng qua caùc söï kieän, caùc böôùc tieán haønh chöông trình taøi trôï ñeå quaûng baù thöông hieäu ….  Hoã trôï trong caùc quan heä quaàn chuùng vaø coäng ñoàng ….. II.4. Chöùc naëng hoã trôï phaùp lyù :  Hoã trôï laøm thuû tuïc xaùc laäp quyeàn sôû höõu coâng nghieäp, ñaêng kyù nhaõn hieäu haøng hoùa .  Hoã trôï kieåm tra, giaùm saùt, kieåm ñònh vaø baûo hoä quyeàn sôû höõu thöông hieäu, choáng xaâm phaïm thöông hieäu.  Hoã trôï thöc hieän caùc coâng taùc kieåm ñònh chaát löôïng saûn phaåm, naâng cao chaát löôïng thöông hieäu … II.5. Chöùc naêng hoã trôï phaùt trieån thöông hieäu thaâm nhaäp thò tröôøng quoá c teá :  Hoã trôï thöïc hieän thuû tuïc phaùt trieån töø thöông hieäu quoác gia ñeán thöông hieäu quoác teá.  Hoã trôï veà kinh phí khi phaùt trieån thöông hieäu ra quoác teá, caùc ñònh höôùng kinh doanh khi moät thöông hieäu phaûi duy trì söï caân baèng giöõa moät beân laø thöông hieäu toøan caàu vôùi ñieàu kieän vöôït qua caùc raøo caûn veà ngoân ngöõ vaø bieân giôùi quoác gia vôùi moät beân laø thöông hieäu ñaùp öùng nhöõng ñieàu kieän mang tính ñòa phöông ….  Hoã trôï thöông hieäu vôùi nhöõng chính saùch phuø hôïp vôùi vieäc aùp duïng mang tính toaøn caàu nhöng vaãn ñaûm baøo söï linh hoaït trong töøng thò tröôøng nhaát ñònh.  Hoã trôï veà hình thöùc phaùp lyù trong vieäc baûo hoä thöông hieäu Vieät …. II.6. Chieán löôïc phaùt trieån thöông hieäu :  Hoã trôï cho vieäc xaây döïng thöông hieäu töøng böôùc, ñònh höôùng kinh doanh cho caùc saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp phuø hôïp vôùi thò tröôøng.  Nghieân cöùu chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng trong giai ñoïan hoäi nhaäp phaùt trieån kinh teá nhö hieän nay.

9


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

 Hoã trôï caùc hình thöùc tieáp thò hoãn hôïp nhaèm taïo döïng giaù trò thöông hieäu, taïo döïng hình aûnh coâng ty vaø caùc lieân töôûng cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi hình aûnh coâng ty….  Hoã trôï veà voán cho caùc chieán löôïc phaùt phaùt trieån thöông hieäu, caùc hình thöùc trong vieäc aùp duïng saùng cheá vaøo kinh doanh… II.7. Vaên phoøng ñaïi dieän : Hình thöùc cao oác vaên phoøng cho thueâ giuùp caùc coâng ty lôùn ñaët truï sôû vaên phoøng ñaïi dieän, laø hình thöùc giao löu tröïc tieáp vôùi khaùch haøng, khaùch haøng coù theå tìm moïi thoâng tin cuûa thöông hieäu taïi ñaây, tieát kieäm thôùi gian ñi laïi cuûa khaùch haøng cuõng nhö cuûa doanh nhaân…….

CHÖÔNG III : NHÖÕNG TAØI LIEÄU CÔ SÔÛ ÑEÅ XAÙC ÑÒNH QUY MOÂ COÂNG TRÌNH III.1. Caùc vaên baûn phaùp quy :  Caên cöù vaøo luaät toå chöùc Hoäi ñoàng nhaân daân vaø Uûy ban nhaân daân ngaøy 21 thaùng 6 naêm 1994 :  Caên cöù Quyeát ñònh pheâ duyeät “ Ñieàu chænh quy hoïach chung thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2020” cuûa Thuû töôùng chính phuû ( Quyeát Ñònh soá 123/1998/QÑ – TTg ngaøy 10/7/1998 ).  Caên cöù noäi dung baùo caùo quy hoïach chung quaän 2 cuûa Kieán truùc sö tröôûng thaønh phoá vaø UÛy ban nhaân daân quaän 2 vôùi thöôøng tröïc UÛy ban nhaân daân thaønh phoá taïi cuoäc hoïp do UÛy ban nhaân daân thaønh phoá toå chöùc ngaøy 25/5/1998 ( thoâng baùo soá 954/ TB – VP _QLÑT ngaøy 27/6/1998 cuûa Vaên phoøng UÛy ban nhaân daân thaønh phoá ).  Caên cöù ñeà nghò cuûa Kieán truùc sö tröôûng thaønh phoá ( tôø trình soá 15693/ KTST – QH ngaøy 28/10/1998 ).  Caên cöù vaøo baûn ñoà quy hoaïch phaùt trieån thaønh phoá ñeán naêm 2020 . III.2. ÑAËC ÑIEÅM HIEÄN TRAÏNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT : Baùn ñaûo Thuû Thieâm vôùi dieän tích hôn 600 ha – laø trung taâm môùi cuûa thaønh phoá ñöôïc xaây döïng taäp trung caùc coâng trình coâng coäng : dòch vuï – thöông maïi, ngaân haøng, vaên phoøng, khaùch saïn, coâng vieân, thaùp truyeàn hình thaønh phoá….. coù qui moâ lôùn, hieän ñaïi, ñaûm baûo haøi hoøa vôùi xung quanh vaø khu trung taâm cuõ cuûa thaønh phoá taïi quaän 1.

III.4. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN : III.4.1. Ñaëc ñieåm khí haäu :

10


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

Thaønh phoá Hoà Chí Minh naèm trong mieàn nhieät ñôùi aåm gioù muøa, coù khí haäu noùng ñeàu quanh naêm. Coù hai muøa roõ reät : muøa möa keùo daøi 7 thaùng vaø muøa khoâ chæ roõ reät 5 thaùng vaø coù bieân ñoä nhieät ngaøy vaø ñeâm cao hôn bieân ñoä naêm.  Nhöõng nhaân toá taùc ñoäng ñeán söï hình thaønh khí haäu : Vôùi vò trí gaàn bieån, coù ñòa hình baèng phaúng vaø khoâng coù nhöõng ñòa hình cao chaén gioù bieån, nhieàu soâng ngoøi neân trong thaønh phoá vaãn mang nhieàu ñieåm gioáng vôùi khí haäu cuûa ñoàng baèng Nam Boä.  Nhöõng ñaëc tröng cuûa khí haäu : Thaønh phoá thöôøng xuyeân nhaän ñöôïc nhieät naêng trung bình laø 368,5 Cal/ cm2/ ngaøy. Ngaøy cao nhaát laø 834,6 Cal/ cm2/ ngaøy ( 10 . 5. 1974 ). Gioù naéng moät ngaøy trung bình : 6h – 8h . Nhieät ñoä trung bình naêm laø : 270 C. noùng nhaát vaøo thaùng 4 (2808 C ) vaø maùt nhaát vaøo thaùng 12, thaùng 1 ( 2507 C ). Nhieät ñoä toái thaáp tuyeät ñoái laø 1308 C (1937 ) vaø toái cao tuyeät ñoái laø 400 C (1912 ). Haèng naêm coù 334 ngaøy coù nhieät ñoä trung bình laø 250 – 280 , coù 8 ngaøy 300 hoaëc hôn 300 vaø khoâng coù döôùi 200. Toång tích oân laø 9848,80 C. Löôïng möa trung bình naêm laø : 1949 mm. Naêm cao nhaát laø 2700 mm, naêm thaáp nhaát laø : 1400 mm, möa nhieàu nhaát vaøo thaùng 6 ( 314,9 mm ) vaø thaùng 9 ( 322 mm), ít nhaát vaøo thaùng 2 ( 45 mm ). Phaân boá laøm 2 muøa roõ reät : muøa khoâ töø thaøng 12 ñeán thaùng 4 ( chieám 7% löôïng möa caû naêm ) vaø muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11 ( chieám 93% ). Soá ngaøy möa trung bình trong naêm laø 159 ngaøy. Ñoä aåm trung bình cuûa khoâng khí laø 80% ( muøa möa treân 80%, muøa khoâ treân 71% ) III.4.2. Ñòa hình :  Ñaëc ñieåm ñòa hình cuûa thaønh phoá: Ñoä cao trung bình cuûa thaønh phoá laø 5m ( trong noäi thaønh ñoä cao trung bình yöø 2m – 9m, nôi cao nhaát laø tröôøng ñaïi hoïc toång hôïp cao treân 9,6m ). Ñòa hình thaønh phoá thaáp daàn töø Taây Baéc vaø Ñoâng Baéc xuoáng Taây Nam vaø Ñoâng Nam, nôi cao nhaát laø 33m xuoáng coøn 0,8 – 0,9m. Vuøng ñaát cao ( trung bình töø 5 – 20m ) chieám khoûang 50% dieän tích thaønh phoá. Ñòa hình vaø caáu taïo ñòa chaát naøy cuûa thaønh phoá seõ gaây aûnh höôûng ñeán doøng chaûy cuûa doøng nöôùc trong khu vöïc.  Ñaëc ñieåm ñòa hình cuûa Thuû Thieâm : Do 3 maët baùn ñaûo Thuû Thieâm giaùp soâng Saøi Goøn neân Thuû Thieâm laø vuøng ñaát truûng baèng phaúng. Ñoä cao töï nhieân trung bình töø +0,5m ñeán +0,7m cao ñoä taïi caùc khu ñaát thoå cö khoaûng +1,3m ñeán +1,5m . Khi tieán haønh chuaån bò haï taàng kyõ thuaät toaøn boä ñöôïc tieán haønh ñaép neàn vôùi cao ñoä +1,6m . III.4.3. Ñòa chaát thuûy vaên : Naèm trong khu vöïc soâng Saøi Goøn chòu aûnh höôûng maïnh bôûi cheá ñoä thuûy trieàu cuûa soâng Saøi Goøn . 11


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

Thaønh phoá coù moät maïng löôùi soâng ngoøi, kinh raïch khoaûng 700 km khaù daøy ñaëc vôùi nhöõng ñaëc ñieåm sau : Phaàn lôùn soâng ngoøi, kinh raïch chieám 10% dieän tích ñaát ñai, phaàn lôùn taäp trung ôû phía Nam thaønh phoá. Nöôùc trong soâng raïch chòu taùc ñoäng roõ reät cuûa thuûy trieàu leân xuoáng 1 ngaøy 2 laàn. Bieân ñoä nöôùc treân soâng raïch do thuûy trieàu gaây ra khoûang 3m. Ñoä doác cuûa soâng ( Saøi Goøn vaø Ñoàng Nai ) nhoû, neân ñoä cheânh möïc nöôùc cuûa soâng raïch thaønh phoá vôùi Vuõng Taøu cuøng thôøi ñieåm laø 50 cm. Muøa luõ treân caùc soâng ñi qua thaønh phoá baét ñaàu töø thaùng 6 ñeán thaùng 11. Nuôùc leân töø töø vaø xuoáng chaäm keùo daøi. Ñænh luõ thöôøng xuaát hieän trong thôøi kyø baõo ñoå boä vaøo Nam Boä keát hôïp vôùi möa gioâng lôùn. Thöôøng laø vaøo trung hoaëc haï tuaàn thaùng 10. nhöõng naêm neáu chæ do daûi hoäi tuï nhieät ñôùi vaø gioù muøa Taây Nam gaây ra thì chæ laø luõ vöøa hoaëc nhoû. Höôùng chaûy chính cuûa 2 truïc soâng Saøi Goøn vaø Ñoàng Nai qua thaønh phoá laø höôùng Baéc Nam. Vôùi cao ñoä ñaát ñaép neàn +1,6m taàn suaát ngaäp laø 1% . Ñaát chuû yeáu do phuø sa boài ñaép, bi nhieãm pheøn. Ñaëc ñieåm ñaát khaù ñoàng boä treân toøan baùn ñaûo ( qua khaûo saùt, thöû maãu töø 12 gieáng khoang ). Caáu taïo caùc lôùp ñaát noái tieáp tuaàn töï cuûa lôùp treân töø meàm ñeán chaéc, lôùp ñaát döôùi töø chaéc ñeán cöùng .  Gioù : caùc höôùng gioù chính cuûa thaønh phoá bao goàm Gioù coù thaønh phaàn Ñoâng ( Ñoâng vaø Ñoâng Nam ) thoáng trò töø thaùng 1 – 5. Gioù coù thaønh phaàn Taây ( Taây, Taây Nam vaø Taây Taây Nam ) töø thaùng 6 – 10. Gioù Baéc töø thaùng 11 ñeán thaùng 1, maïnh nhaát thaùng 12 tôùi 20%. Gioù coù taàm xuaát lôùn nhaát laø gioù Taây Nam tôùi 30% trong thaùng 8 vaø Taây Taây Nam laø 22% trong thaùng 7.  Baõo : Tuy naèm trong khu vöïc nhieät ñôùi Thaùi Bình Döông nhöng do vò trí naèm ôû vó ñoä thaáp, khoâng naèm trong quó ñaïo cuûa baõo neân thaønh phoá Hoà Chí Minh ít chòu aûnh höôûng do baõo gaây ra. Theo thoáng keâ töø naêm 1949 ñeán 1971 coù taát caû 48 côn baõo ñoå boä vaøo phía Nam thì khoâng coù côn naøo ñi qua thaønh phoá. Baõo ñeán Saøi Goøn thöôøng laø caùc côn baõo muoän vaøo thaùng 11 vaø thaùng 12. Loïai gioù coù taùc haïi lôùn lôùn vaøo thaønh phoá laø nhöõng côn gioâng nhieät ñôùi cuïc boä vaøo muøa heø, gioù to möa lôùn laøm ñoå caây coái, nhaø cöûa, coät ñeøn…….. gioù xoùay coù toác ñoä maïnh nhaát ñeán 20 m/gy ( 1972 ). Nhöõng traän möa ñaù do caùc côn doâng nhieät ñôùi muøa heø mang laïi thöôøng ít khi coù haït lôùn, neân khoâng gaây thieät haïi gì nhieàu. III.5. ÑIEÀU KIEÄN KYÕ THUAÄT : III.5.1. Giao thoâng :

12


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

 Ñòa baøn quaän 2 ôû vaøo vò trí cöû ngoõ chính cuûa thaønh phoá, nôi taäp trung heä thoáng giao thoâng ñöôøng boä – ñöôøng saét :  Heä thoáng giao thoâng ñöôøng boä chính laø truïc ñöôøng Haø Noäi, Lieân tænh loä 25 vaø 2 truïc lôùn döï kieán môû noái töø trung taâm cuõ thaønh phoá qua Thuû Thieâm baèng 3 caàu qua soâng Saøi Goøn vaø tieáp noái sang quaän 9 ( ñöôøng ñi Ñoàng Nai do Taäp ñoaøn Deawoo ñaàu tö ) vaø ñöôøng vaønh ñai thaønh phoá noái quaän 7 sang quaän 2, quaän 9 .  Moät caàu qua soâng theo ñöôøng Toân Ñöùc Thaéng .  Moät haàm ôû phía Nam töø ñöôøng Haøm Nghi qua soâng Saøi Goøn .  Ngoøai ra coøn coù 2 caàu vöôït soâng noái lieàn vôùi phöôøng 22 quaän Bình Thaïnh vaø huyeän Nhaø Beø .  Ga haønh khaùch trung taâm thaønh phoá ñaët taïi phöôøng Bình Khaùnh ( giaùp khu Thuû Thieâm ).  Baõi ñaäu xe lôùn cuûa thaønh phoá vaø cuûa caû quaän ñaët taïi phöôøng Bình Khaùnh vaø phöôøng Caùt Laùi . III.5.2. Caùc heä thoáng kyõ thuaät khaùc : a. Caáp thoaùt nöôùc :  Nguoàn caáp nöôùc saïch töø heä thoáng caáp nöôùc thaønh phoá vôùi coâng suaát yeâu caàu cho quaän laø 200000m3/ ngaøy ñeâm naêm 2020 .  Cao ñoä caùc khu xaây döïng choïn baèng hoaëc lôùn hôn 2m .  Xaây döïng heä thoáng thoùat nöôùc baån rieâng. Veà heä thoáng thoùat nöôùc möa chuû yeáu giaûi quyeát baèng thoùat nöôùc keânh raïch töï nhieân, keát hôïp xaây döïng keânh hôû coù naép ñan, moät phaàn coáng hoäp hoaëc coáng beâ toâng coát theùp . Veà heä thoáng nöôùc thaûi, giaûi quyeát boá trí traïm xöû lyù . b. Caáp ñieän :  Xaây döïng 6 traïm bieán aùp taïi Caùt Laùi, Thuû Thieâm, caùc khu daân cö 220/110 KV, 110/22 KV coù coâng suaát 2*40 MVA ñeán*250 MVA .  Trong töông lai caùc tuyeán truyeàn taûi ñieän boá trí ngaàm, giai ñoïan ñaàu chuû yeáu ñi noåi . c. Ñaùnh giaù khu ñaát :  Öu ñieåm : -Coù heä thoáng ñöôøng giao thoâng lieân heä toát vôùi caùc khu chöùc naêng khaùc . -Naèm gaàn bôø soâng vaø coù daõy caây xanh ven bôø soâng thoaùt maùt . -Naèm trong khu trung taâm ñoâ thò môùi neân coù heä thoáng haï taàng kyõ thuaät hieän ñaïi . -Naèm trong khu trung taâm Thuû Thieâm, laø cöûa ngoõ thaønh phoá tieáp caän vôùi caùc quaän trung taâm qua soâng Saøi Goøn deã daøng.  Khuyeát ñieåm : -Cöôøng ñoä ñaát yeáu gaây toån keùm cho vieäc xöû lyù neàn moùng . -Bò hieän töôïng ngaäp uùng do cheá ñoä thuûy trieàu gaây khoù khaên cho vieäc xöû lyù choáng thaám taàng haàm .

13


TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT

14

TTHoTroThuongHieuViet  

TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT 1 2 TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VAØ PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU VIEÄT 3 TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ VA...