Page 1

§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

Lêi c¶m ¬n §å ¸n tèt nghiÖp lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh hoc tËp vµ rÌn luyÖn cña mçi sinh viªn sau 5 n¨m ngåi trªn ghÕ nhµ tr-êng. §©y lµ c¬ héi cho mçi sinh viªn chøng tá m×nh tr-íc khi b-íc vµo mét giai ®o¹n míi trong cuéc ®êi. Sau nhiÒu th¸ng t×m tßi vµ nghiªn cøu d-íi sù d×u d¾t cña c¸c thÇy c« em ®· hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi: b¶o tµng hµ néi Do kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n, vÊp v¸p. Tuy nhiªn d-íi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña cña c¸c thÇy c« giái trong x-ëng em ®· hoµn thµnh ®å ¸n cña cña m×nh ®óng thêi h¹n ®-îc giao. Lêi ®Çu tiªn em xin bµy tá lßng kÝnh träng vµ biÕt s©u s¾c tíi c¸c thÇy gi¸o: Ts. kts. Phïng ®øc tuÊn. TS. KS. trÞnh tù lùc. ThS. KTS. NguyÔn thu hµ. Nh÷ng ng-êi thÇy, c« ®· trùc tiÕp chØ b¶o, dÉn d¾t em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n nµy. §Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Phïng §øc TuÊn, ng-êi thÇy ®· h-íng dÉn, ®Þnh h-íng cho em trong viÖc nghiªn cøu vµ hoµn thµnh thiÕt kÕ ®å ¸n. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n toµn thÓ c¸c thÇy c« trong tr-êng ®· tËn t×nh chØ b¶o em trong suèt n¨m n¨m häc. Nh÷ng kiÕn thøc mµ c¸c thÇy c« ®· truyÒn ®¹t thùc sù lµ hµnh trang quý gi¸ trªn ®-êng ®êi phÝa tr-íc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«. Sinh viªn : Ph¹m Thµnh Trung.

Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

Môc lôc

A. PhÇn kiÕn tróc I.

§Æt vÊn ®Ò –Lý do lùa chän ®Ò tµi.

II.

C¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô cña ®å ¸n thiÕt kÕ.

III.

C¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ.

IV. §Æc ®iÓm t×nh h×nh hiÖn tr¹ng. V.

ý ®å thiÕt kÕ

VI. NhiÖm vô thiÕt kÕ . VII. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu. B. §iÒu kiÖn tù nhiªn. 1.

VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®Þa ®iÓm x©y dùng.

2.

§Þa h×nh.

3.

KhÝ hËu.

4.

Tµi nguyªn kho¸ng s¶n.

C. PhÇn b¶n vÏ.

A. PhÇn kiÕn tróc I. §Æt vÊn ®Ò - Lý do lùa chän ®Ò tµi. ViÖt Nam víi d©n sè h¬n 82 triÖu ®· ra nhËp WTO tæ choc th-¬ng m¹i thÕ giíi, ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn rÊt nhanh. Mçi n¨m n-íc ta ®ãn tiÕp hµng triÖu l-îi kh¸ch du lÞch ®Õn tham quan vµ t×m hiÓu vÒ ®êi sèng v¨n ho¸ n-íc ViÖt Nam. Hµ Néi lµ Thñ §« cña n-íc ViÖt Nam còng lµ n¬i cã truyÒn thèng lÞch sö l©u ®êi nhÊt trong c¶ n-íc. Mét Hµ Néi tr¶i qua hµng chôc n¨m bÞ chiªn tranh tµn ph¸ nh-ng vÉn v-¬n m×nh ph¸t triÓn m¹nh mÏ, mét Th¨ng Long – Hµ Néi ngµn n¨m v¨n hiÕn… Hµ Néi 36 phè ph-êng lµ c©u nãi ®· trë nªn quen thuéc víi ng-êi d©n VIÖt Nam, lµ mét trong nh÷ng thµnh phè cæ nhÊt §«ng Nam ¸, lµ khu vùc l©u dêi ®êi nhÊt vµ còng lµ trung t©m th-¬ng m¹i sÇm Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

uÊt nhÊt cña nhiÒu triÒu ®¹i. Qua nhiÒu giai ®o¹n lÞch sö, víi nh÷ng lý do kh¸c nhau, khu phè Hµ Néi ngµy nay ®· vµ ®ang dÇn mÊt ®i tÝnh chÊt ph-êng héi nguyªn gèc cña nã. Nh÷ng tªn phè vµ nh÷ng kiÕn tróc cßn tån t¹i vÉn gîi l¹i chót g× h×nh ¶nh cña ®Êt vµ ng-êi Hµ Néi x-a. Ngµy nay c¶ nh÷ng con s«ng n»m trong, ch¶y qua, hay bao lÊy vµ lµ lý do chÝnh lµm nªn tªn gäi Hµ Néi nh-: s«ng Hång, s«ng §uèng, CÇu, Cµ lå, §¸y, NhuÖ, T« LÞch vµ s«ng Kim Ng-u còng ®ang bÞ ®e do¹ sÏ mÊt ®i do vÊn n¹n « nhiÔm m«i tr-êng. Hµ Néi ®-îc tr©n träng bëi nh÷ng di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ mang nhiÒu ý nghÜa s©u s¾c: V¨n MiÕu – Quèc Tö Gi¸m, §Òn Qu¸n Th¸nh, phñ T©y Hå, Chïa TrÊn Quèc, Chïa Mét Cét, Chïa Bµ §¸. Tõ nh÷ng ngâ nhá, con ®-êng rîp bang c©y ®Õn Th¸p Rïa, Hå T©y, Hå G-¬m ®· lµm nªn mét nÐt kh«ng khÝ rÊt riªng mµ chØ cã ë Hµ Néi Hµ Néi ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn, nh÷ng khu ®« thÞ míi, nhµ cao tÇng, kh¸ch s¹n, biÖt thù, Trung t©m th-¬ng m¹i, khu vui ch¬i gi¶i trÝ ®ua nhau mäc lªnvíi tèc ®é chãng mÆt. Mét phót nµo ch¹nh lßng ta sÏ they Hµ Néi dï cã cè g»ng l¾m còng ®ang dÇn mÊt ®i nh÷ng g× nguyªn s¬ vµ ®¸ng g×n gi÷ nhÊt. Mõng lµ ngµy h«m nay chóng ta vÉn cßn ®-îc thÊy nh÷ng g× rÊt Hµ Néi. Chóng ta ®· v« t×nh t×m ®-îc rÊt nhiÒu nh÷ng di tÝch lÞch sö rÊt quý hiÕm ®Î mäi ng-êi cã thÓ biÕt thªm vÒ Hµ Néi. - Thùc tr¹ng cña viÖc b¶o tån di s¶n ©m nh¹c ViÖt Nam . HiÖn t¹i Hµ Néi ®ang cã rÊt nhiÒu cæ vËt cã gi¸ trÞ v¨n ho¸ cao, nh÷ng cæ vËt v« gi¸ tiªu biÓu cho 4000 n¨m dung n-íc vµ gi÷ n-íc cña d©n téc nh-: Hoµng Thµnh Th¨ng Long, ®µn X· T¾c…Trong bèi c¶nh ®ã §¶ng vµ nhµ n-íc, c¸c c¬ quan choc n¨ng ®· ®-a ra nhiÒu biÖn ph¸p, nç lùc nh»m gi÷ g×n b¶o tån vµ phôc chÕ l¹i nh÷ng nÐt ®Ñp hao hïng cña d©n téc Viªt Nam. RÊt nhiÒu cæ vËt quý gi¸ hiÖn sÏ bÞ h- háng vµ thÊt tho¸t nÕu chóng ta kh«ng kÞp thêi s-u tÇm tËp trung vµ gi÷ g×n ®óng ph-¬ng ph¸p . - Lý do lùa chän ®Ò tµi ; Qua ®¸nh gi¸, ph©n tÝch gi¸ trÞ, thùc tr¹ng viÖc b¶o tån vµ ph¸t triÓn di tÝch cæ truyÒn, ph¶i ch¨ng Hµ Néi cßn thiÕu mét c«ng tr×nh tÇm cì xøng ®¸ng víi néi dung mµ nã chøa ®ùng. N¬i cã thÓ thu hót ®-îc nhiÒu ®èi t-îng ®Õn trao ®æi giao l-u chia sÎ nh÷ng hiÓu biÕt, håi øc vÒ d©n téc cña «ng cha. N¬i cã thÓ qu¶ng b¸ ®-îc nh÷ng nÐt ®Ñp cæ truyÒn cña cña Hµ Néi kh«ng chØ ®èi víi ng-êi d©n trong n-íc mµ cßn ra toµn thÕ giíi.

ChÝnh v× mong muèn ®ã em ®· chän ®Ò tµi:

B¶o tµng Hµ néi

II -B¶o tµng vµ sù ph¸t triÓn kiÕn tróc b¶o tµng

Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

B¶o tµng hiÓu theo nghÜa cæ ®iÓn lµ nh÷ng c«ng tr×nh hay nh÷ng vÞ trÝ riªng biÖt dïng ®Ó b¶o qu¶n l©u dµi hay t¹m thêi nh÷ng ®å vËt s-u tÇm ®Æc biÖt (HiÖn vËt, t- liÖu lÞch sö c¸c t¸c phÈm vµ dÊu Ên v¨n ho¸, c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt, mÉu vËt cña thiªn nhiªn v.v…). Trªn thÕ gÝíi b¶o tµng xuÊt hiÖn tõ thêi Hy L¹p cæ ®¹i vµ cho ®Õn thêi k× v¨n nghÖ phôc h-ng rÊt nhiÒu b¶o tµng ®· ®-îc x©y dùng ë ch©u ¢u. Cã thÓ nãi r»ng thÕ kØ 20 vµ 21 lµ thÕ kØ cña bµo tån, b¶o tµng víi rÊt nhiÒu c«ng tr×nh kiÕn tróc b¶o tµng ®-îc x©y dùng vµ trong sè ®ã nhiÒu c«ng tr×nh ®· trë thµnh kiÖt t¸c nh- : Guggenheim ë New York cña F.L.WRIGHT, b¶o tµng Do Th¸i ë Berlin cña Daniel libenskind hay b¶o tµng Guggenheim ë BilBao cña Frank.O.GERRY v.v… Qu¶ thùc ngµy nay khi ®êi sèng ph¸t triÓn, ý thøc cña con ng-êi ngµy cµng n©ng cao hä cµng n©ng niu, tr©n träng nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ lÞch sö cña d©n téc, cña quèc gia, mong muèn qu¶ng b¸, më mang vÞ thÕ vµ tiÕng t¨m trªn toµn thÕ giíi. C¸ch tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã lµ viÖc ®Çu t- x©y dùng c¸c b¶o tµng , th«ng qua ngµnh c«ng nghiÖp du lÞch ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch trªn toµn thÕ giíi ®Õn víi m×nh, t×m hiÓu vµ ng-ìng mé nh÷ng gi¸ trÞ vµ v¨n ho¸ d©n téc vµ ®iÒu ®ã còng ®ång nghÜa víi mét lîi nhuËn kinh tÕ to lín cho quèc gia cho d©n téc . NhiÖm vô c¬ b¶n cña b¶o tµng cho ®Õn nay vÉn lµ b¶o qu¶n c¸c hiÖn vËt tr-ng bµy vµ thu thËp l¹i tr-ng bµy chóng trong nh÷ng bèi c¶nh thÝch hîp cho ng-êi xem. Tuy nhiªn quy m« b¶o tµng ®ang cã sù biÕn ®æi , quy m« tõ lín ®Õn nhá, tõ b¶o tµng quèc tÕ vÜ ®¹i nh- Guggenheim ë BilBao cho ®Õn nh÷ng b¶o tµng nhá chØ cã mét phßng tr-ng bµy duy nhÊt cña mét lµng nµo ®ã. Ngµy nay trong sù tiÕn bé cña ý thøc con ng-êi môc ®Ých cña b¶o tµng ®ang cã sù thay ®æi lín mét sè b¶o tµng chØ ®¬n thuÇn phôc vô gi¶i trÝ cho kh¸ch du lÞch, mét sè kh¸c b¶o tån, l-u tr÷ c¸c hiÖn vËt, tµi liÖu cÇn thiÕt cho c¸c nhµ nghiªn cøu khoa häc, mét sè l¹i mang tÝnh chÊt cña mét trung t©m chø kh«ng chØ tr-ng bµy ®¬n thuÇn.

-

§«i nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn b¶o tµng ë ViÖt Nam ë n-íc ta vµo ®Çu thÕ kØ 20 míi xuÊt hiÖn ngµnh b¶o tån b¶o tµng vµ kiÕn tróc b¶o tµng , ®¸nh

dÊu b»ng sù xuÊt hiÖn cña bèn b¶o tµng do ng-êi Ph¸p x©y dùng. §Õn nay n-íc ta ®· cã gÇn 120 b¶o tµng n»m trong hÖ thèng b¶o tµng quèc gia vµ hµng chôc b¶o tµng cÊp c¬ së. Trong t-¬ng lai sÏ cßn

Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

nhiÒu b¶o tµng ®-îc x©y dùng. Bèn b¶o tµng mµ ng-êi Ph¸p x©y dùng ë ViÖt Nam r¶i ra kh¾p 3 miÒn B¾c, Trung , Nam ®ã lµ c¸c b¶o tµng : + B¶o tµng Louis Finot (Nay lµ b¶o tµng lÞch sö ViÖt Nam ) ë Hµ Néi . + B¶o tµng Kh¶i §Þnh trong cè ®« HuÕ tr-ng bµy vµ s-u tËp trang søc mü nghÖ vµ y phôc cung ®×nh . + B¶o tµng Pamendier (Nay lµ b¶o tµng ®iªu kh¾c Ch¨m ) ë §µ N½ng, giíi thiÖu c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt thuéc v¨n ho¸ Ch¨mpa + B¶o tµng Blanchar De la-Brosse (Nay lµ b¶o tµng lÞch sö ViÖt Nam trong Th¶o CÇm Viªn ) ë thµnh phè Hå ChÝ Minh. C¸c b¶o tµng nµy ®-îc x©y dùng theo ®óng ý ®å sö dông ban ®Çu nªn h×nh thøc, d©y chuyÒn c«ng n¨ng t-¬ng ®èi hîp lý, cã gi¸ trÞ khoa häc vµ nghÖ thuËt. Mçi c«ng tr×nh ®Òu lµ nh÷ng c«ng tr×nh v¨n ho¸ ®Æc s¾c mang nh÷ng ®Æc tr-ng riªng vÒ h×nh thøc kiÕn tróc, vÒ nghÖ thuËt tr-ng bµy ®ång thêi còng mang ®Ëm kiÕn tróc ph-¬ng §«ng, kiÕn tróc nhiÖt ®íi. Tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 ®Õn nay n-íc ta cã h¬n 100 b¶o tµng ®-îc thµnh lËp trong sè ®ã cã tíi 90% ®-îc h×nh thµnh tõ nh÷ng c«ng tr×nh cã s½n víi nh÷ng chøc n¨ng kh¸c. Cßn l¹i 10% c«ng tr×nh ®-îc x©y dùng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn h¹n chÕ, bÞ lÖ thuéc vµo c¸c yÕu tè kinh tÕ, chÝnh trÞ, kÜ thuËt x©y dùng v.v…Bëi vËy mµ sè c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ kiÕn tróc cßn h¹n chÕ .

III. Lý do chän ®Þa ®iÓm x©y dùng. 1. VÞ trÝ khu ®Êt Víi tÝnh chÊt lµ c«ng tr×nh v¨n ho¸ cÊp 1 lµ n¬i héi tô, g×n gi÷ vµ ph¸t triÓn truyÒn thèng cña Hµ Néi ngh×n n¨m v¨n hiÕn lo, n¬i qu¶ng b¸ vèn di s¶n nµy ®Õn víi b¹n bÌ kh¾p n¨m ch©u, nªn ®ßi hái cã mét vÞ trÝ thÝch hîp, thuËn lîi nhÊt. Em xin ®Ò xuÊt ®Æt c«ng tr×nh trong khu«n viªn khu Trung T©m Héi NghÞ Quèc Gia v«n lµ n¬i tiÕp ®ãn tËp trung nhiÒu nhÊt b¹n bÌ n-íc ngoµi mµ cô thÓ lµ khu ®Êt phÝa B¾c cña Trung T©m Héi NghÞ Quèc Gia thuéc x· MÔ Tr×, huyÖn Tõ Liªm Hµ Néi (theo nh- tµi liÖu ®-îc cung cÊp, trong quy ho¹ch khu ®Êt sÏ dù kiÕn còng x©y dùng b¶o tµng Hµ Néi) C«ng tr×nh n»m ë mét vÞ trÝ ®¾c ®Þa trong quy hoach chung víi tÇm nh×n tèt, giao th«ng thuËn tiÖn, c¶nh quan c«ng viªn xung quanh sèng ®éng víi mÆt n-íc c©y xanh tù nhiªn sÏ lµm næi bËt c«ng tr×nh. Cô thÓ :

Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


ïng SKH

§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

DiÖn tÝch khu ®Êt nghiªn cøu kho¶ng 54.000m2 cã trôc chónh h-íng vÒ ng· t- , giao cña ®-êng vµnh ®ai 3 vµ ®-êng L¸ng Hoµ L¹c. - PhÝa §«ng B¾c tiÕp gi¸p trôc ®-êng vµnh ®ai cña Thµnh phè. - PhÝa T©y B¾c tiÕp gi¸p tuyÕn ®-êng khu vùc. - PhÝa T©y Nam vµ §«ng Nam tiÕp gi¸p c¸c tuyÕn ®-êng khu vùc vµ kh«ng gian s©n v-ên, c©y xanh, mÆt n-íc cña c«ng tr×nh Trung t©m héi nghÞ Quèc Gia. Ngoµi ra c«ng tr×nh cßn n»m trong mét quy ho¹ch míi víi nhiÒu h¹ng môc c«ng cÊp quèc gia nhkhu liªn hîp thÓ thao quèc gia , c«ng viªn ®éng vËt b¸n hoang d· , c¸c khu ®« thÞ míi v.v… TÊt c¶ c¸c yÕu tè thuËn lîi trªn ®ßi hái t¸c gi¶ nghiªn cøu mét c¸ch kÜ l-ìng vÒ nhiÒu mÆt , ®-a ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi -u nhÊt vÒ quy ho¹ch, kh«ng gian h×nh khèi kiÕn tróc còng nh- môc ®Ých sö dông ®Ó c«ng tr×nh xøng víi vÞ trÝ vµ tÇm vãc cña nã trong t-¬ng lai. 2. KhÝ hËu ®Þa chÊt thuû v¨n :  KhÝ hËu : Thµnh phè Hµ Néi thuéc vïng khÝ hËu 2 ph©n vïng khÝ hËu 1-A. NhiÖt ®é trung b×nh c¶ n¨m lµ

23.4% C.

NhiÖt ®é tuyÖt ®èi tèi ®a (th¸ng 7 )

42.8% C.

NhiÖt ®é tuyÖt ®èi tèi thiÓu (th¸ng 1 )

13.8% C.

NhiÖt ®é tuyÖt ®èi tèi ®a (th¸ng 7 )

31.4% C.

B¶ng 4.1 Sè thêi gian % xuÊt hiÖn khÝ hËu theo c¸c vïng sinh khÝ hËu (Hµ Néi) V.1 RÊt

V.2 H¬i

V.2 H¬i

V.4 TiÖn

V.5 M¸t

V.6 M¸t

V.7 H¬i

V.8 Nãng

V.9 Nãn

l¹nh

l¹nh

l¹nh

nghi

kh«

Èm

nãng

Èm

kh«

0.1

9.6

18.0

27.1

0

15.4

27.6

2.2

0

Thêi gian

- KÕt qu¶ ph©n tÝch cã thÓ rót ra nh÷ng kÕt luËn sau :

Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

- T¹i Hµ Néi gÇn nh- kh«ng cã khÝ rÊt l¹nh (V1), m¸t kh« (V5) vµ nãng kh« (V9). Nãi chÝnh x¸c th× khÝ hËu Hµ Néi trung b×nh kho¶ng 8h/n¨m vµ nãng kh« chØ 1,2h/n¨m - T¹i Hµ Néi cã 27.1% thêi gian trong n¨m (V4) thêi tiÕt ®-îc chÊp nhËn lµ tiÖn nghi . NÕu kÓ thêi tiÕt m¸t Èm (V6) ta cã 42,5% thêi gian 1 n¨m . - Thêi tiÕt rÊt l¹nh (V1), l¹nh (V2) vµ h¬i l¹nh (V3) chiÕm 27,7% thêi gian .Thêi tiÕt h¬i l¹nh chiÕm 18% thêi gian trong 1 n¨m kh«ng cÇn s-ëi chØ cÇn gi÷ Êm tr¸nh giã l¹nh vµ ®ãng kÝn cöa ban ®ªm , ban ngµy vÉn cã thÓ më cöa th«ng tho¸ng . - Thêi tiÕt nãng vµ h¬i nãng chiÕm 29,8% thêi gian nh-ng thùc sù nãng Èm (V8) chØ cã 2.2% (190giê ).27,6% thêi gian cßn l¹i cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh- th«ng giã c¬ khÝ , bøc x¹ m¸t … ®Ó ®­a khÝ hËu vÒ tr¹ng th¸i tiÖn nghi. - Nãi chung c«ng tr×nh ë Hµ Néi cã thÓ më cöa th«ng tho¸ng tù nhiªn tíi 88,1% trong mét n¨m (gÇn nh- quanh n¨m ). §ã chÝnh lµ ®Æc tr-ng c¬ b¶n kiÕn tróc nhiÖt ®íi Èm. 3. §Þa chÊt thuû v¨n : - L-îng m-a trung b×nh hµng n¨m lµ 1.661mm. Sè ngµy m-a trung b×nh lµ 142 ngµy/n¨m . Mïa hÌ 47 ngµy , mïa ®«ng 25 ngµy . - §é Èm trung b×nh n¨m lµ 83.4%. H-íng giã chñ yÕu trong n¨m lµ §«ng Nam (hÌ ) §«ng B¾c(®«ng). - Tèc ®é giã lín nhÊt lµ 33m/s. Tèc ®é giã mïa hÌ trung b×nh lµ 2.9m/s mïa ®«ng lµ 1.9m/s, c¶ n¨m lµ 2.3m/s. - Sè giê chiÕu n¾n trung b×nh lµ 1040 giê/ n¨m ,nhiÒu nhÊt lµ th¸ng 7(196 giê ),Ýt nhÊt lµ th¸ng 3.

IV. Tiªu chÝ cña ®å ¸n - Quy ho¹ch : Ph¶i tËn dông triÖt ®Ó c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña khu ®Êt x©y dùng lµ ®iÓm nhÊn trong c«ng viªn v¨n ho¸ vµ quy ho¹ch chung toµn vïng - C«ng tr×nh : §¶m b¶o d©y chuyÒn c«ng n¨ng hîp lý , thuËn tiÖn khi ®-a vµo ho¹t ®éng

Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

- §¶m b¶o c«ng tr×nh cã tÝnh thÈm mü cao , thÓ hiÖn ®-îc ®Æc tr-ng cña thÓ lo¹i c«ng tr×nh b¶o tµng th«ng qua h×nh khèi vµ vËt liÖu kiÕn tróc ®-îc sö dông - Kh«ng gian kiÕn tróc hÊp dÉn , linh ho¹t mang ®Ëm nÐt truyÒn thèng cña d©n téc - Ho¹t ®éng : Thu hót ®-îc kh¸ch du kh¸ch trong vµ ngoµi n-íc ®Õn nghiªn cøu vµ tham quan vµ th-ëng thøc vÒ ©m nh¹c cæ truyÓn ViÖt Nam vµ tõ ®ã gãp phÇn b¶o tån vµ ph¸t triÓn di s¶n ©m nh¹c quý gi¸ cña d©n téc.

V. ý ®å thiÕt kÕ 1. C¸c yÕu tè n¶y sinh ý ®å thiÕt kÕ . - Sù lén xén cña c¸c tuyªn giao th«ng trong khu phè cæ rÊt Hµ Néi. - NÐt ®Æc biÖt cña b¶o tµng Hµ Néi lµ tr-ng bµy theo chñ ®Ò xoay quanh Th¨ng Long - §«ng §« Hµ Néi . 2. Mong muèn chñ quan cña t¸c gi¶ : H×nh thµnh mét ®iÓm dõng ch©n quý gi¸ ®Æc s¾c vµ ®Çy bÊt ngê cho kh¸ch tham quan trong vµ ngoµi n-íc. Mét g¹ch nèi tinh thÇn gi÷a qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai ®-a con ng-êi tr¶i qua nh÷ng n¨m th¸ng hµo hïng cña d©n téc. 3.ý ®å thiÕt kÕ cô thÓ : Sự hình Hà nội luôn gắn liền với những truyền thuyết lịch sử và văn hoá:  Sự vươn lên từ mặt nước, sự hình thành đô thị  Một truyền thuyết địa phương đã gợi cảm xúc mạnh mẽ cho chúng tôi – đó là truyền thuyết Hồ Gươm với biểu tượng “rùa vàng và thanh gươm”.  Và những hàng rùa đá thản đội bia trong Văn Miếu dường như là thân quen, là sự tôn vinh tri thức từ ngàn đời xưa – là một biểu tượng gắn bó thân thiết với Hà Nội, nơi được coi là điểm tụ họp của kiến thức, sự khôn ngoan và các phong cách ứng xử chuẩn mực  Hà nội ngày nay có rất nhiều khu đô thị mới, những nhà cao tầng, các building,ờ ảnhphố , nhưng những không gian sống thường nhật: ngõ nhỏ, phố nhỏ, các phố cổ của một Hà nội 36 phố phường vẫn luôn luôn có sức cuốn hút kỳ lạ trong lòng những người dân thành phố và vẫn

Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

là những không gian huyền ảo với khách nước ngoài. Đó cũng là một đặc điểm đáng yêu của Hà Nội.  Hà nội năm cửa ô,

Các ý tưởng nêu trên sẽ tìm được cách thể hiện riêng của mình trong cấu trúc bảo tàng, từ việc bố trí khuôn viên toà nhà, bóng dáng công trình cho đến cách tổ chức không gian trình bày, sử dụng vật liệu và trang trí nội thất. …..ánh sáng biểu đạt cho những cửa ô Hà nội xưa, và thành đô xưa luôn Bảo tàng Hà Nội, đó là nơi lịch sử, với sự thể hiện về mặt không gian quy tập về các khu vực trình bày cụ thể, với các đặc tính nổi bật của các thời kỳ tưởng ngẫu nhiên nhưng lại thống nhất, xuyên suốt để tạo ra một Hà Nội thân yêu của chúng ta. Các lối xuống hình xoắn ốc cho phép các khu vực riêng được lĩnh hội theo một trình tự do chính khách tham quan tự lựa chọn theo mối quan tâm, sở thích, cảm hứng và thời gian dành cho việc tìm hiểu về Hà Nội. 4. H×nh ¶nh kiÕn tróc cña c«ng tr×nh . Khu trưng bày trong nhà của Bảo tàng Hà nội được đặt gần trọng tâm của khu đất, tuân thủ theo đúng trục qui hoạch cũ của toàn bộ qui hoạch khu Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nó cho phép các hoạt động công cộng xung quanh khu bảo tàng được dễ dàng thuận tiện hơn. Khu này được thiết kế mang dáng dấp hình thể sinh học như nổi lên trên một mặt nước rộng bao quanh tựa như chú rùa nổi trên mặt nước ngậm thanh kiếm như truyền thuyết xưa. Hướng chính của công trình được dẫn từ đường Phạm Hùng với lối vào chính đi ngầm dưới nước dẫn tới sảnh lớn nằm ở tầng hầm. chếch hướng Tây bắc của khu đất là bãi đỗ xe, lối vào cho nhân viên, xe trở hàng,lối ra cho xe khách được bố trí theo dọc theo đường qui hoạch. Khu trưng bày ngoài trời nằm chếch húơng Đông, một mặt giáp đường Phạm Hùng, một mặt giáp đường qui hoạch tiếp cận vớikhu công viên cây xanh của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Nằm ở gần cửa ngõ của phái Tây Hà nội nối Hà nội với chuỗi đô thi mới Miếu môn _ Hoà Lạc. Bảo Tàng Hà nội sẽ là một địa chỉ ấn tượng và hấp dẫn cho tất cả những ai muốn tìm hiểu về Hà nội xưa và nay.

V. NhiÖm vô thiÕt kÕ

Khu trưng bày trong nhà Tổng diện tích sàn sử dụng là 25.210m2 được bố trí 3 tầng , 1 tầng hầm. Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

Tầng hầm: Diện tích 6.630m2 là nơi bố trí sảnh tập trung khách tham quan, nơi gửi mũ áo, phòng thông tin chung và hệ thống kiểm soát an ninh, giao thông lên các tầng trên bằng thang máy, thang bộ và 2 đường dốc nằm ở chính giữa. Tầng 1: Diện tích sàn 9.860m2 trong đó 545m2 sảnh, 5.215m2 dành cho các không gian trưng bày cố định và định kỳ , phần còn lại bố trí các khu phụ trợ và hệ thống kho. Tầng 2: Diện tích sàn 9.860m2 trong đó 545m2 sảnh, 5.215m2 dành cho các không gian trưng bày cố định và định kỳ , phần còn lại bố trí các khu phụ trợ và hệ thống kho. Tầng 3: Diện tích sàn 9.860m2 trong đó 545m2 sảnh, 5.215m2 dành cho các không gian trưng bày cố định và định kỳ, phần còn lại là các phòng hội thảo, thư viện, kho sách, các khong gian dành cho giải lao, bar và cà phê phục vụ khách tham quan bảo tàng cũng như hội thảo. Không gian trưng bày ở cả 3 tầng được liên hoàn với nhau không chỉ bằng hệ thống thang máy thông thường mà còn được kết nối với nhau bằng hệ thống các đường dốc dọc theo các lõi lấy sang từ trên mái xuống được bố trí hợp lý ,xen kẽ trong khu trưng bày. Hệ thống kho được bố trí chủ yếu ở tầng 1và 2 để thuận tiện cho việc chuyên trở cũng như bảo quản các hiện vật lớn nhỏ và chuyển ra các khu trưng bày được nhanh chóng, dễ dàng. Hệ thống kho này được nối với nhau bằng thang máy ( thang hang ) loại lớn Khu trưng bày ngoài trời: Diện tích 12.680 m2 Giải pháp chủ đạo của khu trưng bày ngoài trời là phục dựng lại các cảnh quan như các khu phố cổ, các làng nghề, các loại cây hoa cảnh, các lễ hội, theo từng giai đoạn lịch sử theo các tỉ lệ thu nhỏ hay tỉ lệ 1-1, mang lại hiệu quả trực quan rất sinh động và phong phú. Vi vậy nó được bố cục trên khu sân vườn xen kẽ, đường đi lối lại thiết kế theo kiểu á đông khá tự do và linh hoạt mà trung tâm của nó là một sân lễ hội có thể hội tụ tới gần 2000 người. Cơ cấu tổ chức không gian Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

Tâng hầm

Tầng 1

Sảnh tập chung

175m2

Kh«ng gian kh¸nh tiÕt

545m2

Trưng bày

3820m2

kho

890m2

Wc+thang+hµnh lang

1200m2

Diện tích sàn

9860m2

Diện tích giao thông

1820m2

Sảnh tËp trung

300m2

Trưng bày chung về lịch 600m2 sử phát triển của Hà nội Trưng bày định kỳ

1260m2

Trưng bày cố định

4200m2

Khu văn phòng

269m2

Sảnh văn phòng

75m2

Phòng khách

50m2

Bán đồ lưu niệm

90m2

Kho đồ

40m2

Gửi đồ

20m2

Phòng kt tu sửa phục 186m2 chế Kho chung

608m2

Phân loại xử lý hiện vật 490m2 Phòng quản lý xuất 70m2 nhập Phòng nhập hiện vật

125m2

Sảnh nhập

100m2

KT chung

110m2

tầng 2 Diện tích giao thông

9860

Hành chính

260m2

Trưng bày định kỳ

1260m2

Trưng bày cố định

4200m2

Héi tr-êng

600m2

Kho chung

1100m2

Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

Tầng 3

Kho đặc biệt

173m2

Kho riêng

60m2

KT điều hành

55m2

KT điều hoà trung tâm

100m2

KT chung

110m2

Wc

500m2

Diện tích sàn

7200m2

Diện tích giao thông

1250m2

Trưng bày chung

360m2

Trưng bày cố định

2700m2

Bar coffee

220m2

Wc

40m2

Phòng hội thảo nhỏ

350m2

Sảnh giải lao

207m2

ôPhngf quản lý

40m2

Pòng nghiên cứu

40m2

Kho sách

33m2

Thư viện

420m2

Phòng hội thảo nhỏ

268m2

Phòng hội thảo lớn

520m2

1. Tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng: 35.210m2. 2. DiÖn tÝch chiÕm ®Êt: 9860m2. 3. HÖ sè sö dông ®Êt: 0,65. 4. MËt ®é x©y dùng: 18,26%.

VI. C¸c gi¶i ph¸p vËt lÝ kiÕn tróc , lùa chän kÕt cÊu vµ thiÕt kÕ thang m¸y . 1. ed Gi¶i ph¸p vËt lÝ kiÕn tróc . - Qua ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ vÒ khÝ hËu , ®Þa chÊt, thuû v¨n cña khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh ta ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p vÒ vËt lÝ kiÕn tróc

Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

1.1

Gi¶i ph¸p khÝ hËu vµ nhiÖt : Dïng biÓu ®å quü ®¹o mÆt trêi, hoa giã , vµ c¸c th«ng sè khÝ hËu mïa hÌ, n¬i x©y dùng, ta cã

c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ : a. Gi¶i ph¸p th«ng giã : C«ng tr×nh cã mÆt chÝnh quay vÒ h-íng §«ng-Nam ®ãn toµn bé h-íng giã chñ ®¹o, cã mÆt hå n-íc vµ s©n trong mang ®Õn vi khÝ hËu cho c«ng tr×nh . b. Gi¶i ph¸p che n¾ng : C«ng tr×nh ®-îc thiÕt kÕ quay toµn bé phÇn kho vµ khu phô trî vÒ phÝa h-íng T©y (h-íng n¾ng xÊu) -u tiªn c¸c kh«ng gian chÝnh vÒ phÝa h-íng n¾ng thuËn lîi. Ngoµi ra víi ®Æc tÝnh cña b¶o tµng víi nhiÒu líp t-êng g¹ch dµy nªn c¸ch nhiÖt ®-îc ®¶m b¶o . DiÖn tÝch m¸i cña c«ng tr×nh t-¬ng ®èi lín nªn cÇn cã gi¶i ph¸p c¸ch nhiÖt th«ng qua c¸c tÊm trÇn gi¶ . H×nh thøc kiÕn tróc víi m¸i hiªn ch×a ra rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña vïng . 1.2

Gi¶i ph¸p lÊy ¸nh s¸ng : Khu vùc yªu cÇu lÊy ¸nh s¸ng cao lµ khu vùc s¶nh ®· ®-îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó vÒ ¸nh s¸ng tù

nhiªn víi nh÷ng m¶ng kÝnh lín . C¸c kh«ng gian kÝnh trªn m¸i gióp cho B¶o Tµng cã thÓ lÊy s¸ng tù nhiªn mµ ko so bi øa nhiÒu ¸nh s¸ng chiÕu vµo lµ háng vËt tr-ng bµy. C¸c kh«ng gian tr-ng bµy ®-îc thiÕt kÕ ¸nh s¸ng mét c¸ch linh ho¹b»ng c¸c nguån s¸ng nh©n t¹o.

2.Gi¶i ph¸p kÕt cÊu c«ng tr×nh -§©y lµ c«ng tr×nh víi chiÒu cao trung b×nh (3tÇng ) kÕt cÊu ®¬n gi¶n , b-íc cét vu«ng 6x6 (m) tuy nhiªn víi tÝnh chÊt ®-îc tr-ng bµy t¶i träng ®éng ph©n bè lµ kh«ng ®Òu t¹i c¸c vÞ trÝ, bëi vËy khi tÝnh to¸n cÇn l-u ý tíi lo¹i t¶i träng nµy. C«ng tr×nh ®-îc x©y dùng trªn mét ®Þa h×nh t-¬ng ®èi b»ng ph¼ng , mÆt b»ng linh ho¹t nªn chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu cho c«ng tr×nh lµ sö dông kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Mét sè vÞ trÝ cÇn v-ît khÈu ®é lín th× sö dông kÕt hîp kÕt cÊu dµn ph¼ng . ViÖc sö dông kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp toµn khèi cã rÊt nhiÒu -u ®iÓm nh- : §é cøng lín , bÒn l©u, chèng ch¸y tèt , c¬ giíi ho¸ vµ phï hîp vÒ kinh tÕ v.v… -Gi¶i ph¸p kÕt cÊu cho c¸c khÊu kiÖn :  Sµn: §æ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi m¸c 250, dµy 200mm

Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5


§å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc s-

B¶o tµng Hµ Néi Kho¸ 2002 - 2007

 DÇm: Sö dông kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp dÇm chÝnh vµ dÇm phô ®-îc tÝnh to¸n dùa trªn c«ng thøc

1 1 hd  (  ) * L 8 12

.

KÝch th-íc dÇm chÝnh : 400x800mm. KÝch th-íc dÇm phô : 250x250mm  Cét dùng bª t«ng m¸c 250 . Sö dông 2 lo¹i cét tiÕt diÖn vu«ng vµ trßn . TiÕt diÖn cét vu«ng: C1- 600x600mm C2 – 400x400mm.

3. Thang cuèn : ThuyÕt minh tÝnh to¸n thang cuèn : A.C¸c th«ng sè tÝnh to¸n. Tõ diÖn tÝch sµn c¸c tÇng ta suy ra sè ng-êi th¨m quan lóc ®«ng nhÊt lµ 5000 ng-êi. §èi víi c«ng tr×nh b¶o tµng lÊy tØ lÖ ng-êi tËp trung trong 5 phót cao ®iÓm lµ 750 ng-êi. Sè ng-êi cÇn tho¸t trong mét giê lµ 9000 ng-êi VËy ta chän lo¹i thang cuèn co’ N=9000ng­êi/h.

Sinh viªn: Ph¹m Thµnh Trung - Líp 02K5

BaoTangHaNoi  

§Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Phïng §øc TuÊn, ng-êi thÇy ®· h-íng dÉn, ®Þnh h-íng cho em trong viÖc nghiªn cøu vµ hoµn thµnh t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you