LÄRA Stockholm 3 2016

Page 14

SAMTALET

” Erfarenhet viktigare än vetenskap” Undervisningen ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, heter det. Ja, framför allt på lärarnas egna erfarenheter, menar professor Glenn Hultman. Han vill också se ett mer lokalt fokus inom den svenska skolan. TEXT: KATARINA BJÄRVALL FOTO: ULRICA ZWENGER

A

lla har gått hem. Utbildnings­ förvaltningens lokaler i det gamla Serafimerlasarettet på Kungsholmen ligger öde i skymningen när Glenn Hult­ man, professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, stiger in i konferensrummet. Han kommer direkt från ett seminarium som han och förvaltningen har arrangerat för en grupp förstelärare inom grundskolan. De har fått läsa ett antal forsk­ ningsartiklar och sedan förmedla hur de ser på möjligheten att tillämpa något av inne­ hållet i sin undervisning. Glenn Hultmans specialområde är gräns­ landet mellan forskning och undervisning. Det är ett tema som lyftes fram i läroplanen 2010 och som tar sig uttryck i till exempel praktik­nära forskning, learning studies och karriärtjänster. Han studerar hur kunskap överförs mellan lärare och forskare – hur ­lärare tar till sig forskning och hur utbild­ ningsforskare fångar upp relevanta ämnen att beforska. Och så studerar han den glapp­ kontakt som kan uppstå. Stockholms stad har satsat mycket på karriär­ tjänster för lärare. Ibland blir det oklarheter

14

LÄRA #3/2016

kring hur förstelärarna utses och vad de har för uppdrag, något som kan skapa spänningar på skolorna. Vad tycker du om förstelärarreformen?

– Om man ger förutsättningar för reformen så är den bra. Gör man det?

– Inte fullt ut. Det saknas en organisations­ syn. Jag har inte lyssnat med de lärare som inte är förstelärare, men när man talar med förste­ lärarna så märker man både deras entusiasm och deras frustration. När några får lönepåslag och andra får nedsättningar i tid så skapar det per definition utmaningar och spänningar. Egentligen är det common sense: om jag och du är förstelärare och ska jobba ihop med utveck­ lingsfrågor och så har jag en dag i veckan för det och du har ingen – då blir det inte bra. – Ett annat problem är att förstelärarna har en utvecklingsförväntan på sig, men det är inte alltid spritt i kollegiet, de andra har ju ofta inte tid. Vad kan man göra åt detta?

– Det finns en policyversion av varje r­ eform och så finns det en jordnära version som man måste gå ner i klassrummet för att se. Och det är inte säkert att den ser ut som man >>