Page 1

 

ZoomIt HANDLEIDING


Inhoud 1

Inleiding

3

2

Zoom

4

2.1

4

3

4

ZoomͲExtraopties

Eentimerinstellen

6

3.1

7

BreakͲExtraopties

Tekenenentypenophetbeeldscherm

8

4.1

9

DrawͲExtraopties

5

Conclusie

10

6

Meerinfo

11

6.1

Vragenenopmerkingen

11

6.2

Trefwoordenlijst

11

6.3 

Lijstmetafbeeldingen

11

 
1 INLEIDING ZoomItiseenkleineneenvoudigprogrammaatjewaarmeejeopjebeeldschermkan inzoomen,eentimerinstellenentekenenentypenopjescherm.Wiljehettochwat geavanceerder,dankanjesteedsnogeenaantalextraoptieszelfinstellen. Dezemogelijkhedenzijnheelhandigwanneerjetijdensdeleshetbeeldvande computerprojecteert! JekanZoomItookdownloadenenopjePCinstalleren.EengrootvoordeelvanZoomIt isookdatjehetookkangebruikenzonderhetteinstalleren!Zokanjehetook gebruikenwanneerjeopeenschoolcomputernietbeschiktoverdemogelijkheidom programma’stedownloadenofinstalleren. Gahiervoornaarhttp://technet.microsoft.com/enͲus/sysinternals/bb897434.aspx. Klikop‘DownloadZoomIt’ofklikop‘RunZoomIt’omhetprogrammategebruiken zonderinstallatie. WanneerjeZoomItopent,krijgjegeenstartschermtezienmaarweleenpictogram onderaanindetaakbalk.Figuur1ZoomItpictogram

Klikophetpictogramenerverschijnteenkeuzelijstjemetopties.

Figuur2ZoomItͲpictogramoptiesIndezehandleidingbesprekenwedeopties‘BreakTimer’,‘Draw’en‘Zoom’. Alsjevoor‘Options’kiest,kanjeeenaantalextrazakeninstellen.

Inleiding

3 ZoomIt
2 ZOOM Metdezeoptiekanjeinzoomenophetbeeldscherm. Klikop‘Zoom’.Waarschijnlijkzalernunietveelveranderdzijn,behalvedandatje muisaanwijzerwegis. Druknuophetpijltjenaaromhoogomintezoomenenophetpijltjenaaromlaagom teruguittezoomenofgebruikhetscrollwieltjevandemuis.Beweegmetjemuisom eenanderdeelvanhetbeeldschermweertegeven. Wiljestoppenmetzoomenenjemuisaanwijzerterugkrijgen,drukdanopdeEscapeͲ toets(dezevindjelinksbovenopjetoetsenbord,erstaat‘Esc’opdezetoets)ofklikmet derechtermuisknop.

2.1

ZoomͲExtraopties

Klikophetpictogramindetaakbalkenkies‘Options’. Inhettabblad‘Zoom’,kanjeeensneltoetsinstellenomnaardezoomfunctietegaan.Figuur3ZoomItoptiesͲsneltoets

Zoom

4 

ZoomIt
Inhettabblad‘LiveZoom’,kanjeeensneltoetsinstellenomdefunctie‘LiveZoom’te activeren. Dezefunctiezoomtookinophetbeeldschermmaarheefteenpaarextraoptiesen voordelen: ͲJezietdemuisaanwijzer ͲJekan,terwijlhetbeeldschermingezoomdis,tochnogwerkenmetdecomputer Deze2zakenzijnnietmogelijkbijdegewonezoomfunctie. Opgelet! LiveZoomkanjeenkelactiverenviadesneltoets,omdezefunctietestoppen,hebje diezelfdesneltoetsnodig!Figuur4LiveZoom

Zoom

5 

ZoomIt
3 EENTIMERINSTELLEN Kiesinhetkeuzelijstjevoor‘BreakTimer’. Hetbeeldschermwordtwitenerverschijnteentijdinrodeletters.Detijdteltaftot0. Wanneer0bereiktis,wordternegatiefverdergeteld. DrukopdeEscapeͲtoets,omdetimerfunctieaftesluiten.

 Metdepijltjestoetsenkanjedetijdaanpassen: Ͳpijltjeomhoog:voeg1minuuttoeaandetijd. Ͳpijltjeomlaag:trek1minuutafvandetijd. Ͳpijltjerechts:voeg10secondentoeaandetijd. Ͳpijltjelinks:trek10secondenafvandetijd. Opgelet! Wanneerjedetijdaanpastmetdepijltjestoetsen,wordtdetijdsteedsafgerond! 

Eentimerinstellen6 

ZoomIt
3.1

BreakͲExtraoptiesFiguur5BreakͲopties

Kiesvoor‘Options’inhetkeuzelijstje. Ganaarhettabblad‘Break’. Ookhierkanjeweereensneltoetsinstellenomdetimerfunctieteactiveren. Jekanookdetijdinstellen(inminuten)waaropdetimermoetstarten. Alsjehetvinkjeweghaaltbij‘ShowTimeElapsedAfterExpiration’,zaldetimergewoon stoppenop0endetijdernanietmeernegatiefweergeven. Wanneerjekliktop‘Advanced’kanjenogmeeroptiesinstellen.Bijvoorbeeld:een geluidafspelenwanneerdetijdverstrekenis,eenachtergrondafbeeldingtoevoegen,de positievandetijdophetschermaanpassen… Hiergaanweechternietverderopin. 

Eentimerinstellen

7 

ZoomIt
4 TEKENENENTYPENOPHETBEELDSCHERM Kiesinhetkeuzelijstjevoor‘Draw’. Jekannuinhetroodopjeschermbeginnentekenen.Figuur6Tekenenophetscherm

Wiljenuookkunnentypen,drukdanopdetͲtoetsopjetoetsenbord!Erverschijnteen cursornetzoalsinWord. Wiljeookhiermeestoppen,drukdanzoalsaltijdopdeEscapeͲtoets. Omeenanderekleurtegebruiken,drukjeopdeletteropjetoetsenbordvande bijhorendekleur(ophetmomentdatdetekenfunctiegeactiveerdis): B:blauw  O:oranje G:groen  Y:geel R:rood  P:roze Omallestewissen,drukopE! Omdediktevandepenaantepassen,houdjedeCTRLͲtoetsingedruktterwijljeopde pijltjestoetsenomhoogofomlaagdrukt. Vooreenvolledigwitteachtergrond,drukjeopdeWͲtoets.Vooreenzwarte achtergrond,drukopdeKͲtoets. Tip Wanneerjetijdenshettekenenentypenmetderechtermuisknopklikt,komjeinde zoomfunctieterecht. 

Tekenenentypenophetbeeldscherm8 

ZoomIt
4.1

DrawͲExtraopties

Kiesinhetkeuzelijstjevoor‘Options’. Ganaarhettabblad‘Draw’. Netzoalsbijdevorigeopties,kanjeookhierweereensneltoetsinstellenomnaarde tekenfunctietegaan.Diezelfdesneltoetswerktdanookomnaardezoomfunctiete gaantijdenshettekenen.Figuur7DrawͲopties

Tip Indienjewilwetenhoejelijnen,cirkels,pijlenenrechthoekenkantekenen,leesdan bovenstaandeuitlegevendoor. JekanhetresultaatookopslaanalseenafbeeldingmetdesneltoetsCTRL+S. 

Tekenenentypenophetbeeldscherm9 

ZoomIt
Bijhettypenkanjeooknogwatextrazakeninstellenzoalshetlettertype,vet,schuin, onderlijnd… Gahiervoornaarhettabblad‘Type’enklikop‘SetFont’.Figuur8TypeͲOpties

5 CONCLUSIE ZoomItishandigwanneerjelesgeeftmetbehulpvanprojectie.Jekanheelwatzaken aanduiden,inzoomenwanneerietstekleinisomgoedzichtbaartezijnvoorde leerlingen,eentimerinstellenbijeenoefeningenzovoort.Wienietzogoedoverwegkan metdecomputer,heeftgenoegaandebasisopties,maarerzijnooksteedseenaantal extraoptiesvoordemeergeavanceerdegebruiker. 

Conclusie10 

ZoomIt

Zoomit  
Zoomit  
Advertisement