Page 1

2/ 2012

Elementtitehdas toimii s.4-5 LapTi palkittiin kasvuyrityksenä s.8 Päivä- ja hoivakoteja valmiiksi s.11

Palveluseteli lisää valinnanvapautta s.3


PÄÄKIRJOITUS

2/ 2012

SISÄLLYSLUETTELO Jussi Karjula tj. LapTi-Hoivatilat/Lapti-Invest jussi.karjula@lapti-invest.fi

Hyvää hoivaa Lasten, vanhusten ja muiden hoivaa tarvitsevien asiat puhuttavat. Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin ja samaan aikaan tapahtuva vanhusväestön osuuden voimakas kasvu tuovat mukanaan haasteita laadukkaalle palvelutoiminnalle. Kuntapäättäjät ja johtavat virkamiehet tuntevat tämän ongelmatiikan enemmän kuin hyvin. Jokainen kunta haluaa hoitaa palvelutehtävät kunnialla ja laadukkaasti. Raha on kuitenkin niukkuustekijä ja uusia konsteja tarvitaan.

Palvelusetelistä hyviä kokemuksia Päivähoidossa palvelusetelin käyttö ja sitä mukaa yksityisen päivähoidon osuus kasvaa vuosi vuodelta. Varhaiskasvatusjohtaja Arto Lamberg kertoo viereisellä sivulla Oulun kokemuksista. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä valinnanvapauteen ja kaupungin talousluvut kiittävät, kun sekä kalliit toimitilat että palveluiden tuottaminen on soveltuvilta osin annettu vastuullisten yrittäjien tehtäväksi. Tämä Raha on kuitenkin toimintamalli on myös nopeuttaniukkuustekijä ja nut palveluiden järjestämisaikaa kriittisillä alueilla. Oulun tapaan uusia konsteja moni muukin kunta on löytänyt tarvitaan. hyvän tasapainon yksityisen ja julkisen palveluntuotannon välillä. Valtakunnallisesti yksityisen päivähoidon osuus on vielä reilusti alle 20 %, joten kasvun varaa on. Kasvuhakuisia päivähoitoyrityksiäkin on viime vuosina noussut mukavaan tahtiin. Ja meitä toimitilaosaajiakin löytyy.

LapWall-elementtitehdas nousi Pyhännälle ..................................................

4-5

LapTin myyjä kuuntelee asiakkaan toiveet..........................................................

6-7

8 Laitoksesta omaan kotiin.................................. 9 LapTi – Pohjois-Suomen kasvuyritys................

RS-kohde on turvallisin tapa uuden kodin hankintaan ...............................

10 Päivä- ja hoivakoteja valmistuu..................... 11 12 Karin pilakuvat............................................... 13 NuoTek Oy ja Puutölli luottavat toisiinsa........

LapTi-uutiset on LapTi Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti. LapTi Groupiin kuuluvat Rakennusliike LapTi Oy (www.lapti.fi), kiinteistötekniikkayritys Nuotek Oy (www.nuotek.fi) ja puuelementtien valmistukseen erikoistunut LapWall Oy (www.lapwall.fi) sekä hoiva- ja päiväkotien rakennuttamiseen ja rahoittamiseen erikoistunut LapTi-Hoivatilat/LapTi-Invest Oy (www.hoivatilat.fi). Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä uutisoidaan LapTi-ryhmän yritysten asioita sekä kumppaniyritysten ja toimialan kiinnostavia uutisia.

Kiristyvät vaatimukset

Julkaisija LapTi Group, Vesalantie 2, 90410 OULU

Ikääntyneiden palveluasumisessa yksityisen sektorin rooli on jo tällä hetkellä vahva. Yli puolet palveluasumisen asukaspaikoista tarjotaan yksityisen sektorin eli yritysten ja järjestöjen toimesta. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista noin 90 % on yksityisen sektorin hoidossa. Yhteistyö on ollut ilmeisen onnistunutta, kun luvut ovat nousseet noinkin korkeaksi. Huoli sektorin elinvoimaisuudesta liittyy jatkuvasti kiristyviin vaatimuksiin ja määräyksiin. Toimiva yhtälö muuttuu toimimattomaksi. Tämä näkyy esimerkiksi toimitilojen investointi- ja/tai vuokrakustannusten kasvuna. Kaiken ytimenä tulee olla hyvä hoiva ja ihmisistä välittäminen. Tilojen on oltava asialliset ja toimivat, mutta hyvää hoivaa ei ratkaista neliöitä lisäämällä.

Toimitus päätoimittaja Jussi Karjula, jussi.karjula@lapti-invest.fi, puh. 040 773 4054 ja toimittaja Janica Karasti, info@janica.fi Ilmoitusvaraukset ja osoitteenmuutokset Juhana Saarni, juhana.saarni@lapti-invest.fi Taitto Cinnamon Graphics, www.cinnamon.fi Kannen kuva: Petri Kivinen Kirjapaino Tornion Kirjapaino, www.tornionkirjapaino.fi Painosmäärä 4000 kpl Paperi G-Print 130 g/m2 ISSN 1799-3474 LapTi-uutiset 1/2013 ilmestyy helmikuussa 2013


Faktoja palvelusetelistä  Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.  Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan 1.8.2009. Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

ã Varhaiskasvatusjohtaja Arto Lamberg on tyytyväinen päivähoidon palvelusetelimalliin.

Varhaiskasvatusjohtaja Arto Lamberg

”Joustavaa ja nopeaa yhteistyötä” Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Arto Lambergin yhtenä keskeisenä tehtävänä on kehittää Oulun kaupungin päivähoitopalveluja yhdessä alan toimijoiden kanssa. Palvelujen tarve on ollut voimakkaassa kasvussa, jolloin on tarvittu uudenlaisia toiminta- ja yhteistyömalleja myös yksityisten yritysten kanssa. Kaupungin omana palveluna tuotetut päivähoitopalvelut eivät Oulussa riitä kattamaan kysyntää, vaan yhä useammin hoitopaikka löytyy yksityisten yrittäjien ylläpitämistä päiväkodeista. - Kaupungin kasvaessa ilmaisemme päivähoidon järjestämisestä kiinnostuneille yrittäjille, missä päin olisi tilausta palveluille sekä annetaan signaaleja siitä mitä palveluilta halutaan. - Olemme linjanneet tavoitteeksi , että vuoteen 2020 mennessä 30% päivähoitopalveluista tuotetaan yksityisesti, Arto Lamberg kertoo.

Palveluseteli monipuolistaa tarjontaa Oulun kaupunki on ollut mukana Sitran hankkeessa, jossa on kehitetty uudenlaista palveluseteliä päivähoidon puolelle. - Laajasti kehittämämme palveluseteli on ollut ehdottoman hyvä ratkaisu! Arto Lamberg painottaa. Setelin

 Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä.  Sääntökirja on asiakirja, jossa määritellään palvelun tuottajien hyväksymiskriteerit. Palvelun tuottajan tulee täyttää kunnan asettamat hyväksymisehdot, jotta palvelun tuottaja pääsee palvelusetelijärjestelmän piiriin. Palvelukohtaisissa sääntökirjoissa konkretisoituvat kunnan asettamat hyväksymisehdot palvelun tuottajille. Hyväksymisehdoissa määritellään muun muassa kunnan ja palvelun tuottajan tehtävät, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.

avulla asiakasperheet ovat voineet itse ratkaista mistä päivähoitopalvelunsa ostavat. Se on laajentanut yksityisen päivähoidon asiakaskuntaa, kun pienituloisemmillakin on mahdollisuus yksityisten palvelujen ostoon. - Nyt tun­tuu siltä, että ilman palvelusetelimallia ei enää tultaisi toimeen, Arto Lamberg sanoo. Myös yrittäjät ovat hänen mukaansa olleet tyytyväisiä palvelusetelin antamiin mahdollisuuksiin. Kun vanhemmat saavat itse valita keneltä yrittäjältä he palvelut ostavat, se on omiaan kehittämään palvelua ja myös tiloja, joissa päivähoitopalveluja tuotetaan.

 Tällä hetkellä palveluseteli on käytössä noin 100 kunnassa. Käyttöön ottamista tai laajentamista suunnittelee lisäksi sama joukko kuntia.

LapTi Hoivatiloilla vahvaa asiantuntemusta

Lähde: www.kunnat.net

Lamberg antaa erityisen tunnustuksen LapTi Hoivatiloille sen asiantuntemuksesta ja aktiivisuudesta. - Hoivatilojen kehittämä toimintamalli yrittäjien kanssa on äärettömän hyvä ja joustava. Yhteistyömallin avulla yrittäjät ovat saaneet päiväkodin rakenteille uudelle alueelle jopa 6-8 kuukaudessa. - Kaupungin omana toimintana se olisi vienyt aikaa suunnittelun alusta toteutukseen minimissään kolme vuotta, Arto Lamberg kertoo. Yhteistyön ansiosta alalle on saatu uusia,

 Suurimmat yksittäiset palvelusetelin käyttöalueet ovat kotipalvelu ja siihen liittyvät siivous-, kylvetys- ja vaatehuoltopalvelut. Varsin yleistä on myös järjestää palvelusetelillä omaishoitajan vapaan aikaisia palveluja. Lasten päivähoidossa palveluseteliä käytti alkuvuodesta 2012 kymmenen kuntaa.

osaavia yrittäjiä, joilla ei muuten olisi ollut mahdollisuutta investoida toimitiloihin. Toiminta voidaan aloittaa heti ajanmukaisissa ympäristöissä ja tilat ovat päivähoitoa varten suunniteltuja. - Erilaisissa tilaisuuksissa tapaan kollegoja ja kuulostaa siltä, että tällaista yhteistyömallia hekin haluaisivat muuallakin päin Suomea, Arto Lamberg kertoo kokemuksistaan. § LapTi-uutiset 2/2012

3


LapWall-elementtitehdas nousi Pyhännälle Pyhännän teollisuusalueelle vuoden sisällä noussut ja toukokuussa toimintansa aloittanut LapWall Oy on osa LapTi Groupia. Elementtitehdas syntyi yhtiön omista tarpeista, sillä LapTin kohteet ovat pääosin omaa kerros-, rivi- ja luhtitalotuotantoa. LapWall tuottaa mittatarkkoja puurakenteisia elementtejä, joiden nopeus ja laatu tuovat rakentamiseen huomattavia etuja. Esimerkiksi ripeä säältä suojaan saaminen on turvaamassa, että kosteus ei pääse aiheuttamaan rakenteisiin yllätyksiä.

4

Vaikka LapWall on osa LapTi Group -yritysryhmää, on uusi yhtiö siitä huolimatta suunniteltu palvelemaan myös muita yrityksiä. Lopulliseksi LapTi:n osuudeksi on kaavailtu noin kahtakymmentä prosenttia tuotannosta. Tehtaan tuotevalikoima on tuotteistettu kilpailukykyiseksi ja helpoksi, tarjouksiakaan ei lasketa perinteiseen tapaan. Tällä hetkellä tehtaalla on käytössä yksi tuotantolinja, toista entistä suurempia elementtejä valmistavaa linjaa tavoitellaan vuodelle 2014. Tehtaalle saapuessa ei hyvää yhteishenkeä voi olla huomaamatta. Työntekijät ovat silminnähden iloisia ja motivoituneita työhönsä, tuotannossa on selvästi tekemisen meininkiä. Tällä hetkellä yrityksellä on 23 työntekijää. Moni voisi kuvitella, että pikkuinen Pyhäntä ei olisi tuotantolaitokselle paras vaihtoehto. Tehtaan toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen tyrmää kuitenkin ennakkoluulot heti laudalta. LapTi-uutiset 2/2012

- Palveluketju on käytännössä kokonaisuudessaan jo valmiina olemassa, kaikki toimittajat löytyvät läheltä. Täällä on myös hyvät liikenneyhteydet, kuljetus- ja koneyrittäjiä on hyvin ja muutenkin Pyhäntä on todella yrittäjäystävällinen kunta, jolla on pitkät perinteet puusta rakentamiseen. Myös rekrytointiprosessiin Pekkarinen on tyytyväinen. - Täytyi oikein hämmästellä, että miten helposti löysimme työntekijämme. Ammattitaitoista ja sitoutunutta väkeä ei aina löydä kaupungissa näin helposti, hän iloitsee. - Tänne onkin syntynyt yhteishenki, jollaista ei pelkällä puheella synny. Meillä kaikki saavat olla omana itsenään ja välit ovat kaikkien kesken hyvin välittömät. Yksi syy on ehkä se, että kaikki avainhenkilöt ovat opetelleet kaikki laitteet ja työvaiheet. Meidän mielestämme kaikkien yrityksessä täytyy tietää, että mitä tehdään ja mistä puhutaan. Ja meillä kaikki myös pääsevät vaikuttamaan yrityksen toimintaan, Pekkarinen sanoo. Tarkasti työnsä tekevällä henkilökunnalla on käytössään myös modernit ja alan huippua edustavat Saksaan datayhteydessä olevat Weinmannin automaattilinjat. Mikäli jotain vikaa ilmenee, on Saksassa heti henkilö valmiudessa auttamaan.

Kurssitettavat oppivat vauhdilla LapWallin toimistosta löytyy tuotekehitysinsinööri Mikko Korkiakoski, joka vastaa elementtisuunnittelusta. Hänen työnsä on hyvin oleellinen osa prosessia. Korkiakoski työstää valmiit suunnitelmat tuotantoon mallintamalla tietokoneella rakennuksen osat sahalle ja muille asemille. Keväällä valmistunut Korkiakoski työllistyi samantien LapWallin palvelukseen. - Olen tykännyt työstäni. Töitä ja sitä myöten myös haasteita riittää. Täällä pääsee todellakin tekemään ja vaikuttamaan asioihin. Korkiakoski on myös kotiutunut Pyhännälle vaikka ei ole paljon ehtinyt paikkakuntaan tutustuakaan. - Täällä on tuttavallinen ja positiivinen ilmapiiri. Tuotannon puolella on myös naisenergiaa, sillä sieltä löytyy useampi naistyöntekijä. Sirpa Martikainen on aloittanut työt tehtaalla pari päivää sitten ja on toisessa kurssiryhmässä, jossa koulutetaan tehtaalle uutta työväkeä neljän kuukauden mittaisella koulutusjaksolla. - Tällä hetkellä teen talon ulkovuorausta. Tavoitteenani on opetella tekemään koko talo läpi, niin että hallitsen kaikki tuotannon osat. Se varmaan sopii esimiehillekin ja tekee työstä mielenkiintoista. Talon valmistuminen on kiin-

Modernin ja energisen tehtaan hyvä ilmapiiri huomataan.


ã Sirpa Martikainen on LapWallin uusimpia työntekijöitä. Tässä hän työsken-telee ulkovuorauksen parissa asentaen vuorilautoja paikalleen. - Se on talon viimeinen takki, Martikainen naurahtaa.

ã Elementtirakentaminen voi jouduttaa työmaata viikkoja kappaletavaraan nähden.

ã Toimitusjohtaja Matti Karhumaa Elhikap Oy:stä on tyytyväinen elementteihin, jotka saapuivat työmaalle. - Tilaaminen on helppoa ja nopeaa. Eikä sateiset kelitkään haittaa, kun sääsuoja saadaan nopeasti aikaan.

á Runkoasemaoperaattori Matias Myllylä pitää LapWallin rennosta ilmapiiristä. - Parasta työssä on se, että se ei ole itsensä toistamista. Työt ovat mukavan lähellä ja porukka on oikein mukavaa.

Maraton Lauantaina 29.9.2012 Pyhännällä nostavaa ja inspiroivaa. Hyvän yhteishengen allekirjoittaa myös Martikainen. - Täällä on hyvä porukka. Ei tarvitse pelätä, että uskaltaako kysyä, jos ei tiedä jotain. Apua saa aina, kun sitä tarvitsee. Martikainen on opiskellut seitsemän eri ammattitutkintoa ja muuttanut työn perässä pätkätyöläisenä, kunnes hän päätti asettua Kärsämäelle. Tällä kertaa hän päätti, että paikka saisi löytyä ensin ja työt sen mukaan. - Nyt toivottavasti tämä on se pysyvä työpaikka. Työmatkani on 43 kilometriä, se on vielä ihan hyvä matka kulkea töihin. Parasta työssä on hänen mielestään oman kädenjäljen näkeminen. - Juurikin se, että mitä käsistäni lähtee, päätyy suoraan asiakkaan käyttöön. Voin vaikuttaa sen laatuun omalla tarkkuudellani ja tekniikalla. Siinä välissä ei ole turhia välikäsiä.

Pystytys nopeaa ja helppoa Oulun Metsokankaalla ollaan pystyttämässä 130 neliöistä omakotitaloa autotalleineen. LapWall-rekka on pysähtynyt tien varteen ja talon elementit nousevat sen sisältä näppärästi nosturilla paikoilleen. Elhikap Oy:n toimitusjohtaja Matti Karhumaa seuraa pystytystä työmaalla tyytyväisenä. - Elhikap toimittaa asiakkaiden toiveiden mukaisia taloja heidän haluamaansa valmiusasteeseen, vaikka sitten avaimet käteen tyyppisesti, hän kertoo. - Tämä on ensimmäinen tilauksemme LapWallilta ja tähän mennessä kaikki on mennyt hyvin. Elementtien tilaus oli helppoa ja toimitusaika oli nopea, vain kolme viikkoa tilauksesta. Elementeistä rakentaminen jouduttaa työmaata noin kaksi viikkoa, joten ero on huomattava, Karhumaa sanoo. - Ilman muuta aiomme käyttää LapWallin tuotteita jatkossakin, hän päättää. §

Matkat:

Maraton, Puolimaraton, 14 km, 7 km Reitti kiertää Pyhännän järven puolikasta (7 km), puolet matkasta asfalttia, puolet soraa. Huoltopisteet 3,5 km välein.

Lähtöajat:

Maraton 10.00 Muut matkat 12.00

Lähtöpaikka ja maali:

Pyhännän koulukeskuksessa Juoksun jälkeen saunomismahdollisuus.

Kaikkien maaliin tulleiden kesken arvotaan mökkiviikonloppu Ukkohallassa! Ei osallistumismaksua! (Halutessasi voit tehdä lahjoituksen huoltokulujen kattamiseksi.)

Ilmoittautumiset ja lisätiedot lapwall.maraton@gmail.com

LapTi-uutiset 2/2012

5


ã Kempeleen keskustaan rakennettu As Oy Kempeleen Tammihovi oli suosittu kohde. As Oy Kempeleen Tammitorni viereisellä tontilla on nyt ennakkomarkkinoinnissa. á Myyntipäällikkö Jorma Juurikka (oik.) ja asuntomyyjä Risto Koskela esittelevät Oulun Kaakkurissa sijaitsevaa, juuri valmistunutta As Oy Oulun Höyhenkuja 7 -rakennusta. - Tänne muuttaminen on aloitettu pari päivää sitten. Asunnot ovat näppäriä, niissä on ihanat, tilavat parvekkeet ja kaikki merkittävät palvelut ovat kivenheiton päässä, miehet tietävät.

LapTin myyjä kuuntelee asiakkaan toiveet Uuden kodin ostaminen on iso asia. Monesti mielessä on tiettyjä toiveita ja ajatuksia siitä, millainen kodin tulisi olla. Myös asunnon myyjällä on suuri rooli kauppojen onnistumisen kannalta.

6

- LapTin oma myynti on aina lähellä asukasta. Talon sisällä ollaan kuitenkin niin tiiviisti yhteistyössä kaikissa vaiheissa, että myyjä on vähän kuin laitalinkki ostajan ja tuotannon välissä, kertoo LapTin myyntipäällikkö Jorma Juurikka. - Meillä ollaan tiimipelaajia ja vastassa on aina palvelualtis myyjä, hän jatkaa. Suurimpia etuja on kuitenkin se, että rakennuspuolen tietotaito saattaa löytyä jopa viereisestä työhuoneesta. - Esimerkiksi arkkitehti on meillä kahden oven päässä. Ja juuri eilen teimme todella suuria muutostöitä rakenteisiin. Silloin piti kysyä, että onnistuuko nämä kaksi asuntoa yhdistää yhdeksi, sanoo asuntomyyjä Risto Koskela. - Kun myynti on rakennusliikkeen omaa, on helppo mennä kysymään eri asioista. Vaikka prosessissa ollaankin niin hyvin sisällä, että me myyjätkin olemme talon rakentamisessa heti tontin ostamisesta alkaen mukana, niin joskus kysyttävää silti tulee, Juurikka lisää.

LapTi-uutiset 2/2012

Kun miehiltä kysyy hyvän myyjän tärkeimpiä ominaisuuksia, on molemmilla sama vastaus valmiina. - Kuuntelemme asiakkaan tarpeita. Moni myyjä osaa puhua, mutta vielä tärkeämpää on kuunnella, Koskela kiteyttää. - Teemme kuitenkin koteja asiakkaille, emme itsellemme. Kaupanteko on myös tehty helpoksi ja joustavaksi. - Ne ovat meillä aina kultaiset ohjenuorat, Juurikka sanoo.

Muutostyöt helposti ennakkovarauksessa Kaikkein parhaimmassa tilanteessa muutoksia ajatellen ollaan silloin, kun kodin ostaja on liikkeellä jo ennakkovarausvaiheessa. Silloin muutostöitä on helppo tehdä ja ne onnistuvat edullisesti. -Tietysti muutokset onnistuvat myöhemminkin, mutta jos materiaalit on ehditty tilata, niin siinä tapauksessa se tulee kalliimmaksi, Juurikka tietää. Useimmin muutostyöt koskevat lattiapintoja ja keittiötä. - LapTin kanssa asioidessa saa juuri oman näköisen kodin, Koskela toteaa. Asiakkailta tullut palaute otetaan huomioon myös tulevissa rakennustöissä.


- Esimerkiksi Höyhenkuja 3:sta tullut palaute vaikutti Höyhenkuja 7:n rakentamisessa, Koskela tietää. Asuntomyynti on tänä vuonna aaltoilevan alkuvuoden jälkeen alkanut osoittaa piristymisen merkkejä. - Valtio puhuu huoneistokaupan varainsiirtoveron noususta. Mitään ei ole lyöty vielä lukkoon, mutta näen sen aika todennäköisenä. Siinä tapauksessa tämän vuoden puolella kaupat tekevä ostaja saattaa säästää ison rahan, Juurikka vinkkaa. LapTin oma asuntomyynti toimii myös Itä-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Siellä myynti hoituu aluepäälliköiden ja Juurikan yhteistyönä. § ã As Oy Masalan Tähti Kirkkonummella on esimerkki uudenlaisesta persoonallisesta kerrostalorakentamisesta.

ã As Oy Jäälin Rantavahti on viihtyisä rivitalokohde Kiimingissä aivan

ã As Oy Kuopion Kanavanhovi sijaitsee upealla alueella lähellä Kuopion

Jäälinjärven tuntumassa.

asuntomessualuetta.

Ykköskumppani hoivatilojen toteuttamiseen. LapTi-Hoivatilat toteuttaa toimintaympäristöjä päivä- ja hoivakodeille. Yhtiö rakennuttaa, rahoittaa ja vuokraa tarpeiden mukaan suunnitellut tilat yhteistyökumppaneilleen.

LapTi-Hoivatilojen TIETOISKUT

Kuntamarkkinoilla • Ke 12.9. klo 12–12.20 huone 4.11 • To 13.9. klo 11.30–11.50 huone 4.13 ”Ratkaisuesimerkkejä – LapTi-Hoivatilat tukena päivähoitotilojen ja -palveluiden järjestämisessä” Toimitusjohtaja Jussi Karjula, LapTi-Invest Oy

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan yhteistyömallimme tarjoamista eduista!

Osallistu nimikilpailuun osastollamme 2.04!

syksyn LapTi-Hoivatilojen nimi ja brändi uudistuu yritysuusi a arva ja iluun kilpa aikana. Osallistu nimi nimemme! jakortin Osallistuneiden kesken arvomme kylpylälah uun ilpail nimik kahdelle (arvo 300 e). Voit osallistua .fi atilat .hoiv www sä ja arvontaan myös netis

Kysy lisää yhteistyömallistamme, puh. 040 773 4054, www.hoivatilat.fi LapTi-uutiset 2/2012


LapTi – Pohjois-Suomen kasvuyritys Rakennusliike LapTi -konserni valittiin keväällä Kauppalehden kasvuyrityskiertueella Pohjois-Suomen parhaaksi kasvuyritykseksi. Konsernin liikevaihto on kasvanut joka vuosi kahdeksan viime vuoden ajan. Vuonna 2011 konsernin liikevaihto oli 54 milj. euroa. Henkilöstöä konsernin palveluksessa on lähes 300. Rakennusliike LapTi -konsernin muodostavat Rakennusliike Lapti ja talotekniikkayhtiö NuoTek. LapTi-yritysryhmään kuuluvat lisäksi hoivakiinteistöjen rakennuttaja ja omistaja LapTi-Invest sekä Pyhännällä toimiva puuelementtitehdas LapWall. Rakennusliike LapTin toimitusjohtaja Timo Pekkarinen on huomionosoituksesta otettu ja hämilläänkin: - ”Tällainen huomionosoitus kuuluu koko henkilöstöllemme. Kovassa kasvussakin olemme halunneet pitää kiinni laadusta ja huolellisuudesta. Laatulupauksemme ”Rakennamme huolella” tulee näkyä kaikessa toiminnassa. Se on erittäin tärkeää. Olen tyytyväinen, että olemme saaneet joukkoomme ammattilaisia, jotka ottavat vastuuta ja luontevasti sitoutuvat yhtiön tavoitteisiin ja arvoihin. Avainperiaate on, että pidämme kiinni sovituista asioista eli teemme sen mitä lupaamme.”

Asuntoja ja hoivatilarakentamista LapTi on keskittynyt uudisrakentamiseen. Asuntorakentamista, rivi- ja kerrostaloasunto-

ã Toimitusjohtaja Timo Pekkarinen kiittää ammattimaista henkilöstöä sekä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita Kasvajat-palkinnosta.

Valintaraati perusteli LapTin valintaa seuraavasti  Rakennusliike LapTi on kasvanut

ja, harjoitetaan Oulun ja Kuopion alueilla sekä pääkaupunkiseudulla. Hoivatila- ja päiväkotiurakointia on käytännössä koko Suomen alueella. Toimitusjohtaja Pekkarisen mukaan kasvua ei ole tarkoitus jarruttaa tulevaisuudessakaan. - Kasvu tekee meistä entistä houkuttelevamman ja uskottavamman kumppanin. Tavoitteena on, että liikevaihto kaksinkertaistuu kolmessa vuodessa eli saavuttaisimme 100 miljoonan rajapyykin. Tavoite on kova ja se edellyttää konsernin kaikkien osa-alueiden kehittymistä. §

kannattavasti kahdeksan viime vuoden aikana. Kannattavuus on pysynyt kunnossa ja tase on terve.  Kasvu on tuonut myös työpaikko-

ja. Vuonna 2004 LapTi työllisti neljä henkeä, viime vuonna jo 250 henkeä.  Konserni on hakeutunut aktiivisesti

uusille markkinoille. Se on kasvanut paikallisesta rakentajasta valtakunnalliseksi toimijaksi. Lisäksi yhtiö on panostanut muun muassa nopeasti kehittyvään hoiva-alan rakentamiseen.

Helsinki ja Kuopio uusiin tiloihin LapTin väki on innostunut muutoksen tekemisestä. Helsingissä ja Kuopioissa asia on konkretisoitunut niin, että molemmat konttorit henkilöstöineen ovat syyskuun alusta alkaen toimineet uusissa tiloissa.

8

Helsingin porukka muutti Vantaalta Mannerheimintien varteen. Invalidiliiton talon (ManLapTi-uutiset 2/2012

nerheimintie 107) katutasossa on lähes 200 m2 uutta toimistotilaa, jossa palvellaan sekä asunnonostajia että urakointiasiakkaita. Toimisto on nyt siis entistä keskeisemmällä paikalla, joten siellä on helppo asioida. ”Kahvipannu on aina kuumana”, lupaa aluejohtaja Antti Pekkarinen. Kuopion joukkue muutti kaupunkikonttorista uuteen Kauppapaikka Hermanniin (Levä-

sentie 2, 2. krs.). Noin sadan neliön konttori toimii myös asuntomyymälänä. ”Uudella paikalla on runsaasti ilmaisia parkkipaikkoja, samassa kiinteistössä toimii yhteistyökumppani Topi-Keittiöt ja Kauppakeskuksessa on helppoa ostosreissulla poiketa juttelemaan myös asuntoasioista”, listaa aluejohtaja Risto Pekkarinen uuden sijainnin etuja. §


ã Antinkankaan palvelukoti Raahessa valmistui tänä vuonna.

LapTi on mukana ikäihmisten asumisen rakennemuutoksen toteutuksessa

Laitoksesta omaan kotiin

Hoivakoti Kemi

Päiväkoti Kello

LapTi rakentaa tänäkin vuonna useita hoivakoteja yksityisille ja kunnille. Viime vuosina hoivakiinteistöjä on valmistunut yhteensä yli kaksikymmentä. Rakennettu on mm. päiväkoteja ja jopa noin 50-paikkaisia hoivakoteja. Suomen johtava sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys Attendo Oy on yksi LapTin tilaajista. Heidän yhteistyönsä on alkanut viime syksynä. - Vaikka yhteisiä kokemuksia on vielä vähänlaisesti, on Attendon käsitys LapTista erittäin myönteinen, kertoo kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Terho Attendosta. - Käynnissä on parhaillaan kahden 30-paikkaisen vanhusten hoivakodin rakennusprojektit Heinolassa ja Kemissä. Talojen valmistumista odotetaan alkuvuodesta 2013. Attendo haluaa tarjota laadukkaita, kustannustehokkaita erityisryhmien hoivapalveluja kunnille ja talojen asukkaille. - Hoivakodin rakenteellisilla ratkaisuilla sekä rakentamisen aikataululla ja laadulla on olennainen merkitys palvelujen tuotannossa. LapTi on mukana ikäihmisten palvelujen rakennemuutoksen toteuttamisessa – laitoksesta omaan kotiin. Terho kertoo, että LapTin toiminta on jo hankkeiden alkuvaiheessa vastannut hyvin Attendon ja rakennuttajien toiveisiin.

Päiväkoti Oulu (4 kpl) Päiväkoti Liminka Siikajoen leirikeskus Päiväkoti Raahe Antinkankaan palvelukoti Raahe

Päiväkoti Kiiminki Päiväkoti Jääli Päiväkoti Muhos Päiväkoti Kempele Päiväkoti Tyrnävä

- Yhteistyö on ollut nopeaa ja joustavaa. Hankkeen lähtökohtien sopimisen jälkeen tilaaja voi keskittyä omaan toimintaansa, LapTi hoitaa mallikelPäiväkoti Siilinjärvi Päiväkoti Kuopio poisesti kaiken varsinaiseen Päiväkoti Kuopio Rautaniemi rakentamishankkeeseen liittyvien asioiden hoitamisen, Terho kiittää. - Hoivapuolen rakentami­ sessa on huomioitava erityisesti hoivapalvelujen tuottamisen sisältö, tilojen teHoivakoti Hämeenlinna Hoivakoti Heinola hokkuus ja pitkäaikaisen Päiväkoti Loimaa aktiivisen käytön asetPäiväkoti Riihimäki tamat laatuvaatimukset. Talojen elinPäiväkoti Nurmijärvi Hoivakoti Kaarina kaari on noin viisiHoivakoti Lohja kymmentä vuotta. Lisäksi kullakin hoivapalvelujen tuottajalla on omanlaisensa ã Viime aikoina toteutettuja päivä- ja konsepti, joka voi tuoda haasteita urakoitsijoille. LapTi on kuitenkin tähän saakka huomioihoivakoteja. nut hyvin hoivaoperaattorin ja rakennuttajan toiveet. Merkittävässä roolissa ovat luonnollisesti myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) antamat ohjeet ja suositukset erityisryhmien tilojen rakentamisessa, Terho päättää. § LapTi-uutiset 2/2012

9


Asuntokaupan vaiheet RS-kohteessa

ã Riitta Erkkilä (vas.) ja Riitta Kauppi toteavat, että

asunnonostajan asema on hyvin turvattu RS-kohteissa.

RS-kohde on turvallisin tapa uuden kodin hankintaan Osakeasuntoa mielivän kannattaa olla tarkkana, että onko kyseessä RS-kohde. Silloin kohde on kytketty asuntokauppalaissa säädettyyn rakentamisvaiheen suojajärjestelmään. RS on jäänyt kielenkäyttöön jo 70-luvulta, jolloin pankit kehittelivät sen asunnon ostajan suojaksi.

10

- Suurin osa asunnoista myydään rakentamisvaiheessa. RS-turvajärjestelmällä suojataan osakkeen ostajan taloudellista ja myös oikeudellista asemaa. RS-pankki valvoo, että rakentamisvaiheen asuntokauppa tehdään asuntokauppalain mukaisesti, selventää projektisihteeri Riitta Kauppi LapTilta. RS-kohteita LapTilla hoitaa Kaupin lisäksi Riitta Erkkilä. - Meillä on molemmilla omat RS-kohteet, jotka työstämme alusta loppuun. Näin saamme kohteet jouhevimmin RS-valmiuteen ja pystymme hallinnoimaan parhaiten kohdetta koskevat asiat. Tarvittaessa pystymme kuitenkin hoitamaan kohteita myös ristiin esimerkiksi lomien aikana. RS-prosessi on yksi pisimmälle hioutunut prosessi, jossa asiat tehdään tietyssä järjestyksessä ja jossa kuitenkin täytyy ottaa huomioon eri asioiden riippuvuussuhteet. Teemme yhteistyötä monien ulkopuolisten tahojen kanssa mm. pankin, vakuutusyhtiön, maanmittauslaitoksen, maistraatin sekä oman myynnin, suunnittelun, työnjohdon ja yrityksen johdon kanssa. Eli aikamoinen palapeli, joka rakentuu vähitellen valmiiksi, Kauppi kertoo. RS-sopimuksessa noudatetaan asuntokauppalain mukaisia säännöksiä ns. turvaasiakirjoista, jotka on talletettava RS-pankkiin

LapTi-uutiset 2/2012

1. Ennakkovaraus – kohteesta on alustavat tiedot 2. Kaupan tekeminen – kun turva-asiakirjat on toimitettu RS-pankille ja RS-sopimus ja taloussuunnitelma on allekirjoitettu 3. Lisämuutostöiden sopiminen – mm. pintamateriaalien valinta 4. Kauppahintaerien suorittaminen – erät maksetaan kohteen työvaiheitten mukaisesti maksuerälaskulla – kaksi viimeistä erää maksetaan juuri ennen luovutusta, viimeisen erän suoritus menee ns. sulkutilille, josta se vapautuu noin kuukauden kuluttua rakennusliikkeen tilille. 5. Osakkeenomistajien kokous – kutsutaan koolle, kun neljäsosa asunnoista on myyty 6. Käyttöönottotarkastus – kirjataan mahdolliset korjattavat puutteet 7. Muuttotarkastus 8. Muutto – muuttopäivä ilmoitetaan kuukautta ennen muuttoa – avainten luovutus 9. Vakuuden vapautus – rakentamisvaiheen vakuudet asunnon omistaja vapauttaa allekirjoittamalla ja palauttamalla erillisen lomakkeen, kun sopimuksen mukaiset velvoitteet on täytetty. Vakuuksien vapauttaminen ei vaikuta rakennusliikkeen virhevastuuseen. 10. Hallinnonluovutus – esitetään välitilinpäätös, valitaan yhtiölle uusi hallitus 11. Vuositarkastus – 15 kk kuluessa käyttöönottotarkastuksesta – rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus vapautuu viimeistään vuoden kuluttua vuositarkastuksesta

säilytettäväksi. Asuntoyhtiön, perustajaosakkaan ja pankin välinen RS-sopimus ja -taloussuunnitelma allekirjoitetaan, kun pankille on toimitettu kaikki asuntokauppalain edellyttämät RS-vakuudet ja liitteet. Ne ovat siellä tarvittaessa myös nähtävillä. Turva-asiakirjoihin kuuluvat mm. yhtiöjärjestys, taloussuunnitelma, vakuudet, urakkasopi­ mus, kiinteistön tiedot, rakennuslupa ja lupapiirustukset, rakennustapaselostus ja erikoistyöselostukset. Konkreettisinta tietoa ostajalle ovat taloussuunnitelman arvioidut hoito- ja rahoitusvastikkeet. - Ostajan asema on hyvin turvattua RS-kohteissa. Rakennusliikkeen on asetettava kolme erilaista vakuutta kohteelle ja aina jokin näistä vakuudesta on voimassa. Nämä vakuudet turvaavat suunnitelmien ja sopimusten mukaisen rakentamisen. Vakuudet ovat rakentamisvaiheen aikainen vakuus, rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus ja suorituskyvyttömyysvakuus, joka on voimassa 10 vuoden päähän rakennuksen käyttöönottotarkastuksesta, projektisihteeri Erkkilä sanoo. Asunto-osakeyhtiölle valitaan rakennustyön ulkopuolinen valvoja osakkeenomistajien kokouksessa. Lisäksi ostajat voivat valita edustajikseen rakennustyötarkkailijan ja tilintarkastajan, joiden kuluista asunto-osakeyhtiö vastaa itse. Tarkkailija ei ole kuitenkaan kohteen valvoja, vaan hän tiedottaa havainnois-

taan ostajia. - Kohteen valmistumisen lähestyessä, ennenkuin ostaja maksaa kahta viimeistä kauppahintaerää, hänellä on tilaisuus tutustua uuteen kotiinsa muuttotarkastuksen yhteydessä. Rakentamisvaiheen kauppakirjaan on merkitty valmistumisaika aikaisintaan ja viimeistään päivämäärillä. Tarkka muuttopäivä ilmoitetaan kuukautta ennen asunnon valmistumista. Omistusoikeus osakkeisiin siirtyy, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, Kauppi päättää. Rakentamisvaiheen aikana asunto-osake­ yhtiön hallintoa hoitaa rakennusaikainen hallitus. Asuntojen valmistumisen jälkeen, noin kolmen kuukauden kuluessa, pidetään hallinnonluovutuskokous, jossa yhtiö siirretään osakkaiden omaan hallintaan. §


Päivä- ja hoivakoteja valmistuu LapTi-Hoivatilat on luovuttanut alkuvuoden aikana useita hoivatiloja palvelutuottajien käyttöön. Vuokralaisina tiloissa on sekä yksityisiä hoivaketjuja että kuntaorganisaatioita. Kokonaisvastuulla toteutetut tilat tehdään avaimet käteenperiaatteella niin, että palveluntuottaja voi keskittyä rakennuttamisen sijaan omaan päätehtäväänsä. Seuraavassa kuvasatoa muutamista valmistuneista hankkeista. Syksyn ai­kana valmistuvat vielä päiväkodit Kempeleeseen ja Siilinjärvelle.

ã Mainio Vire Oy:n käyttöön valmistui keväällä hoivakodit vanhuksia ja muistisairaita varten. Uudet Vire Kodit sijaitsevat Kaarinassa ja Lohjalla. Parhaillaan Mainio Viren ja LapTi-Hoivatilojen yhteistyönä on käynnissä ensi vuoden alkupuolella valmistuva 48-paikkainen hoivakotihanke Hämeenlinnassa.

ã Nurmijärvelle valmistui vuodenvaihteessa noin 60 lapsen päiväkoti. Uudella omakoti- ja rivitaloalueella päivähoitopaikkoja tarvitaan. Päivähoitopalveluista tiloissa vastaa Coronaria Päivähoito Oy, joka tulee toimimaan myös syksyllä avattavan Kempeleen Linnakankaan päiväkodin palveluoperaattorina. Coronaria Päivähoito toimii valtakunnallisesti ja on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

ã Oulun pohjoispuolelle Aaltokankaalle on valmistunut noin 60 lapsen päiväkoti. Aaltokankaan ja Ritaharjun alueelle rakennetaan parhaillaan runsaasti uusia asuntoja. Päiväkodin palveluista vastaa Siriuspäiväkodit, jolla on Oulun seudulla kuusi päiväkotia. Näistä kolme toimii LapTi-Hoivatilojen rakennuttamissa ja omistamissa tiloissa.

11 LapTi-uutiset 2/2012


ã Oulunsalon Kirkkosalmenkaarteessa Ville Ojala ja Juha Kiviniemi Puutöllistä tekevät päivän aikana hyvin monipuolisesti erilaisia töitä. Tekemistä riittää, lattianvalun keskeltä voi tulla välillä vaikka listoittamaan. á Tommi Tölli on luotsannut tyrnäväläistä Puutölliä jo yli vuosikymmenen. NuoTek on ollut heidän kumppaninaan heti sen perustamisesta lähtien.

NuoTek Oy ja Puutölli luottavat toisiinsa Rivi-, omakoti- ja paritaloja rakentava Puutölli eli PKT-Kiinteistöt Oy on NuoTekin pitkäaikainen yhteistyökumppani. Yritys työllistää tällä hetkellä hieman yli parikymmentä työntekijää ja määrä on kasvanut vuosien saatossa koko ajan.

12

- Meillä on yksi oma suunnittelija ja putkimies, loput työntekijöistä ovat kirvesmiehiä, valaisee Tommi Tölli. Yritys on perustettu vuonna 2000 ja he ovat olleet NuoTekin kumppaneina NuoTekin ensimmäisistä työmaista lähtien. Yhdessä on laajennettu toimintaa myös etelään, nykyisin työmaita on myös Vantaa-Mäntsälä -akselilla. - Noin puolet rakennetaan Oulun seudulla, toinen puolet muualla, Tölli kertoo. Tällä hetkellä tulevaisuus näyttää hyvältä, varsinkin etelässä. - Laitoimme pari päivää sitten myyntiin Vantaalla rivitalon, josta kaksi asuntoa on jo varattu.

LapTi-uutiset 2/2012

Pääkaupunkiseudulla markkinat ovat vilkkaammat, koska Oulun vuokratonttimenettely tekee rakentamisesta edullisempaa ja se puolestaan lisää tarjontaa vaikeuttaen samalla myyntiä. Puutöllin kotipesäksi on muodostunut Oulun naapurista löytyvä idyllinen Tyrnävä vaikka pienen kunnan alueella ei paljoa rakennetakaan. - Kuitenkin jonkin verran, sillä esimerkiksi ikääntyvä väestö kylän laitamilta haluaa muuttaa lähemmäs palveluita, yleensä rivitaloihin.

NuoTek läheiseksi vuosien varrella Yhteistyö NuoTekin kanssa on laajentunut muutama vuosi sitten sähkötöistä myös LVIsuunnittelun puolelle. - Pääsääntöisesti kaikki sähkötyömme ovat NuoTekilta. Olemme valinneet heidät kumppaniksemme, koska siellä hommat toimivat ja hinta on kilpailukykyinen, Tölli pohtii. - Kun tekijät ovat tulleet toisilleen tutuiksi,

toimii työskentely ilman välikäsiä suoraan kirvesmiesten kanssa. He tietävät, että mitä tarvitaan ja miten asiat halutaan tehdä ja ennen kaikkea he toimivat aina joustavasti. Puutöllin oma asiakaskunta on paljon puskaradion ansiota. - Teemme asiakkaille mahdollisuuksien mukaan halutut muutostyöt. Työn jälki on laadukasta ja siistiä. Hyvin kun tekee, niin sana leviää. Sama pätee varmaan myös NuoTekin toimintaan, Tölli arvioi. Yksi NuoTekin ja Puutöllin yhteisistä työmaista on tällä hetkellä meneillään Kirkkosalmenkaarteessa Oulunsalossa. - Tänään NuoTekin kaverit kävivät johdottamassa lattialämmitystä ja sitomassa kaapeleita. Meillä taas on menossa vähän asunnosta riippuen sisustustöitä kuten laatoitusta, tapetointia ja listoitusta, toisissa asunnoissa taas on lattian valu kesken. Myös ulkopuolen töitä tehdään, kertoo kirvesmies Ville Ojala Puu­ töllistä. §


© Kari Suomalaisen perikunta

Taustatekstit Pekka Tuomikoski

Näinkö on kestävä rakennuskanta? 22.1. 1958 Toivottavasti tämä pilakuva ei heijastele Suomen rakennusalan tilaa kokonaisuudessaan! Kotimaisen kaupan soisi seisovan hieman vakaammalla pohjalla… Toisinaan alennusmyynneissäkin tuntuu olevan jotain mätää: ”halvat” hinnat kun jatkuvat viikkotolkulla, eikä tavara olekaan loppumassa – päinvastaisesta vakuuttelusta huolimatta. Kauppiaat tuntuvat suorastaan hamstraavan lisää myytävää takaoven kautta alennuskoreihin. Tässä mielessä mainonta on usein kuluttajaa aliarvioivaa ja suorastaan mautonta. Mutta toki rehellisiäkin ale-kauppiaita vielä tapaa. He myyvät poistoerät ”jaloista pyörimästä” ja täyttävät hyllyt nopeasti uudella tavaralla. Rakennusalalla ”alekauppa” on riskien optimoimista ja tulevaisuuden turvaamista. Asiakkaita voi hankkia halvoilla hinnoilla, mutta samalla on pidettävä huoli toiminnan vakaudesta ja jatkuvuudesta.

Uudelleenrakennuspuuhiin? 9.9. 1977 Elettiin Sorsan II-hallituksen aikaa ja Kekkosen DDR:n vierailun aikana Kalevi Sorsa oli maamme korkein paikalla oleva poliitikko. Pahaksi onneksi juuri tähän saumaan sattui voimakas syysmyrsky, joka aiheutti laajaa tuhoa eri puolilla Suomea. Piirroksessa tulee hyvin esille Karin näkemys maamme todellisista valtasuhteista. Vaikka Kari Suomalainen oli aiemmin päättänyt pitäytyä arvostelemasta presidenttiä pilakuvissaan, kertoo hän vähitellen ottaneen yhä rohkeampia vapauksia myös tässä aiheessa. Hänen terävä huomiokykynsä palvelikin sananvapautta ja puhdisti ilmaa Kekkosen ajan Suomessa ainutlaatuisella tavalla.

– Ei tarvitse olla poissa kuin neljä päivää niin jo on tällainen siivo!

Nimityksiä

Nimityksiä

Lapti Groupin palveluksessa on jo noin 300 ammattilaista. Seuraavassa viimeisimpiä toimihenkilönimityksiä.

Uusia LapTilaisia Rakennusliike LapTi Oy Rautakoski Matias Työnjohtaja Hyvönen Aki Työnjohtaja Erkkilä Jonne Projekti-insinööri Oijusluoma Juho-Pekka Työnjohtaja Nikkilä Mika Työnjohtaja Pietarinen Kari Työnjohtaja

Rakennusliike LapTi Oy Hyrkäs Vesa Työpäällikkö, Kuopio 1.4.2012 Österberg Joona Maanrakennustyöpäällikkö 1.5.2012 7.5.2012 14.5.2012 14.5.2012 21.5.2012 28.5.2012 6.8.2012

LapTi-Invest Oy Juhana Saarni

Projektivastaava

LapWall Oy Teuvo Karppinen Mikko Korkiakoski

Myyntineuvottelija Tuotekehitysinsinööri

1.9.2012

15.8.2012 1.5.2012 LapTi-uutiset 2/2012

13


LapTi-Hoivatilat Kuntamarkkinoilla LapTi-Hoivatilat on mukana jälleen Kuntamarkkinoilla Kuntatalolla 12.-13.9. Osastollamme kuuntelemme asia­kastarpeita, esittelemme toteutettuja päiväkoti- ja hoivakotihankkeita sekä tarjoamme mahdollisuuden arvata yrityksemme uutta nimeä. Nimikilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan 300 euron matkalahjakortti. Uudistamme yritysilmettämme ja -nimeämme tavoitteena kuvata yhtiötämme hoivatilojen ja rakennuttamisen asiantuntijana. Tervetuloa osastollemme 2.04 Kuntatalon 2. kerrokseen! Tervetuloa kuulemaan myös tietoiskujamme Kuntatalon 4. kerrokseen ke 12.9. klo 12:00 - 12:20, huone 4.11 to 13.9. klo 11:30 - 11:50, huone 4.13 Tietoiskujen teemana: Ratkaisuesimerkkejä – LapTiHoivatilat tukena päivähoitotilojen ja -palveluiden järjestämisessä.

TYYLIÄ JA TEKNIIKKAA Tyylikkäästi kotiin Topilta – ideasta asennukseen.

k e i t t i ö / k y l py h u o n e / k o d i n h o i t o / l i u k u ove t / s ä i l y t y s

YHTEISTYÖSSÄ

Haluamme tarjota elämällesi puitteet, jossa yhdistyvät hyvä sisäilman laatu, hallittu äänimaisema ja asumisturvallisuus ilman kompromisseja.


www.pihla.fi

Ihmisille Ihmisille

-luonnollisesti kestävää -luonnollisesti kestävää

P ä i v ä ko d i t P ä i v ä ko d i t

Hoivatilat Hoivatilat

Energiansäästöä ja mukavuutta

Pihla ikkunat ja ovet Vankat ja kestävät ikkunat ja ovet kohteeseen kuin kohteeseen

PARASTA PALVELUA IKKUNATARPEISIIN ! •

Asiakasystävällinen toiminta

Kattava tuotevalikoima

Lyhyet toimitusajat: lyhyimmillään kuljetusaika, enimmillään 5 vko:a

Erinomainen toimitusvarmuus

Laadukkaat tuotteet

Luotettava kumppani

katso myös www.piklas.fi

tarjous@piklas.fi

tilaus@piklas.fi

palaute@piklas.fi

Piklas Oy, Leiviskäntie 2, 92930 PYHÄNTÄ Puh. 020 770 7370

BETONIPERUSTUKSET

PUH. 044-0850127

www.taloperustus.fi

www.woodi.fi www.woodi.fi Tunnetuin ja parhaiten palveleva ASUNTOKAUPAN NETTIPALVELU


loyhtiöön ta o k o k a ll a r v-kanavia lta saat ker DNA Welho ja huippuvalikoiman t italouksiin. n et nettiyhteyd ekä kaapeli- että anten s myös HD:na TOKOH VA T •

NA

HUO

E • NOP

UD

TA

T ISE

IS NE

E T + T V- K A

Katso lisää www.dna.fi/taloyhtio tai ota yhteyttä taloyhtiomyynti@dna.fi KEMPELE KEMPELE •• OULU OULU •••RAAHE RAAHE RAAHE •••KALAJOKI KALAJOKI KALAJOKI ••• OULAINEN OULAINEN

Yritysmyynti Yritysmyynti Ojan Ojan Rauta Rauta on on ammattilaisen ammattilaisen ostospaikka. ostospaikka. Yritysmyyntimme Yritysmyyntimme Yritysmyyntimme palvelee palvelee ammattirakentajia ammattirakentajia sekä sekä muita muita yritysasiakkaita yritysasiakkaita isoissa isoissa ja ja pienissä pienissä hankinnoissa jokaisella hankinnoissa jokaisella Ojan Ojan Rauta Rauta paikkakunnalla. paikkakunnalla. Meiltä Meiltä saat saat myös myös tarvittaessa tarvittaessa keräilykeräily- ja ja kuljetuspalvelut. kuljetuspalvelut.

Ojan Raudan yhteystiedot: Ojan Raudan yritysmyynnin yritysmyynnin yhteystiedot: yhteystiedot:

t! OJAN RAUTA RAUTA Myllytie KEMPELE, KEMPELE, Myllytie Myllytie 22 4400 Puh. Puh. (08) (08) 561 561 4400 4400

OULU,Tapsitie Tapsitie 55 OULU, OULU, Tapsitie 7997 600 Puh. Puh. 044 044 7997 7997 600

Kempele: Kempele: Kempele: Harri Harri Harri Appelgren Appelgren Appelgren Rami Rami Karhumaa RamiKarhumaa Karhumaa Anu Anu Tervola Tervola Anu Tervola Kalle Kalle Parkkila Parkkila Oulu: Taneli Rauli Seppänen Taneli Rekilä Rekilä Oulu: Oulu: Rauli Rauli Seppänen Seppänen Jaakko Kynsijärvi JaakkoHongisto Kynsijärvi Kynsijärvi Raahe: Jaakko Laura Raahe: Raahe: Laura Laura Hongisto Hongisto Kalajoki: Simo Simo Kukko Kalajoki: Kalajoki: Simo Kukko Kukko Oulainen: Oulainen: Antti Antti Silvasti Oulainen: AnttiSilvasti Silvasti

RAAHE,,, Rakentajankatu rakentajankatu RAAHE RAAHE Rakentajankatu222 08 211 Puh. Puh. (08) (08) 211 2114500 4500 4500

044 044 044 7997 7997 7997 430 430 430 044 044 7997 429 429 0447997 7997 429 044 044 7997 7997 471 471 0447997 7997 471 044 044 7997 450 450 044 7997 630 044 044 7997 7997 446 446 044 044 7997 7997 630 630 044 7997 631 044 044 7997 7997 631 631 044 7997 502 044 044 7997 7997 502 502 044 7997 323 044 044 7997 7997 323 323 044 044 7997 233 233 0447997 7997 233

KALAJOKI, Merenojantie Merenojantie OULAINEN,,, Nummelankatu Nummelankatu KALAJOKI, KALAJOKI, Merenojantie444 OULAINEN OULAINEN Nummelankatu444 08 469 4400 Puh. Puh. (08) (08) 469 4694300 4300 4300 Puh. Puh. (08) (08) 561 561 4400 4400

www.ojanrauta.com www.ojanrauta.com www.ojanrauta.com

LapTi-uutiset 2/2012  

LapTi Group News #2 2012

LapTi-uutiset 2/2012  

LapTi Group News #2 2012

Advertisement