Lapin TNO-palvelujen toimintakäsikirja

Page 1

YHTEINEN TAPA TOIMIA – HYVÄ HENKI JA YHTEINEN TAHTOTILA – Lapin TNO-palvelujen toimintakäsikirja Julkaistu 1.6.2017. Päivitetty 31.10.2017

Kirjoittaja: Arja Taavetti Lapin TNO-palvelut -projekti 1.7.2015 - 31.12.2017


Sisällys 1 Saatteeksi 3 2 Lapin TNO-palvelujen toimintajärjestelmä 4 3 Lapin TNO-palvelujen toiminnan tavoitteet ja vaatimukset 6 4 Lapin TNO-palvelujen yhteiset palvelutuotteet 7 4.1 Kohtaava 7 4.2 Kokoava 7 4.3 Osaava 7 5 Lapin TNO-palveluihin liittyvät verkostot ja verkostoyhteistyö 7 6 Toimenpiteet ja tehtävät 2017 - 2019 9 6.1 Asiakaslähtöiset ja -läheiset TNO-palvelut 9 6.2 Uudistuva TNO-palveluosaaminen 12 6.3 Kumppanuuteen perustuva TNO-toiminta 14 7 Lopuksi 17 Lapin TNO-palveluihin liittyviä julkaisuja, koulutusta, linkkejä 18 Lähteet 18 Liite 1 Tieto, neuvonta ja ohjaus -käsitteet TNO-strategiasta 19

Lintukuvitukset: Annika Hanhivaara Julkaisun taitto: Mia Lukkarila, Lappia

2


1 SAATTEEKSI “Yhteinen tapa toimia. Hyvä henki ja yhteinen tahtotila”. Toimintakäsikirjan otsikko on vapaasanapalaute johdon palvelumuotoilutyöpajasta 14.1.2016, jossa linjattiin Lapin TNO-palveluja. Lapin TNO-palvelujen toimintakäsikirjassa tehdään näkyväksi Lapin laaja-alainen yhteinen työ, jota on tehty ja tehdään Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimijoiden (TNO-toimijoiden) kesken sekä tuodaan esille TNO-toiminnan yhteys moniin ryhmiin ja verkostoihin. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO-palvelujen) haasteena on asiakkaiden moninaisuus ja monenlainen tuen tarve. TNO-palvelujen tarve voi tulla ajankohtaiseksi niin TNO-palvelua tarjoaville kuin TNO-palvelujen asiakkaille. Yhteiskunta ja työelämä muuttuvat ja monimuotoistuvat. Koko TNO-toimijoiden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Näihin tarpeisiin ja valintoihin ihmiset tarvitsevat osaavaa, osuvaa, ammattitaitoista, laadukasta ja jatkuvaa TNO-palvelua. TNO-toimijat haastetaan työssään laaja-alaiseen ja monimuotoiseen yhteistyöhön ja jatkuvaan oppimiseen. Kansainvälinen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan vuoden 2015 symposiumin kommunikeassa “Taitopohjan varmistaminen ja nuorten tulevaisuusorientaation vahvistaminen” painotetaan, että TNO-palvelut ovat tehokas keino edistää kansalaisten osallisuutta ja aktiivisuutta sekä koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden toimivuutta. Vain yhteisellä työllä TNO-toimijat selviävät muuttuvista ja haastavista tehtävistä, koska voimavaroja on entistä vähemmän. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat vuodesta 2012 koordinoineet alueidensa TNO-toimintoja. ELY-keskusten koordinaatiovastuulla on haluttu varmistaa, että kansalaisille on tarjolla laadukkaita ja helposti saatavia ja saavutettavia palveluja eri elämänvaiheissa. Lapissa on määrätietoisesti rakennettu yhteistä Lapin TNO-palvelujen verkostoa, jossa TNO-palvelujen toteuttamisvastuu on toiminnassa mukana olevilla organisaatioilla ja koordinaatiovastuu Lapin ELY-keskuksella. Toiminnan pohjana on ollut “Menestyjäksi Lapissa – Maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia vuoteen 2020”. Strategia on päivitetty vuoteen 2025 jatkuvan oppimisen ja ohjauksen periaatteella painottaen erityisesti asiakaslähtöisyyttä ja -läheisyyttä ja kumppanuuteen perustuvaa TNO-palvelua. Päivitettyä strategiaa toteutetaan mm. tuottamalla yhteiset palvelut Lapin TNO-toimijoiden ja asiakkaiden käyttöön. Yhteisten palvelujen kautta kaikenikäiset lappilaiset asiakkaat löytävät tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa ja ohjausta etsiessään koulutusta eri elämänvaiheissaan tai pohtiessaan uusia uramahdollisuuksia. Lapin TNO-palvelujen toimintakäsikirjan kirjoitti Arja Taavetti. Sisällön tuottamiseen osallistuivat Lapin TNO-palvelut –projektista Helena Kangastie, Mari-Selina Kantanen, Piia Kilpimaa, Mirva Petäjämaa, Päivi Saari ja Anna Vanhala. Toteuttamiseen osallistui myös Satu Huikuri Lapin ELY-keskukselta. Lapin TNO-palvelujen toimintakäsikirjan päivittämisestä vastaa Lapin ELY-keskus.

3


Kuviossa 1 näkyy TNO-palvelujen kokonaisuus. TNO-käsitteet on määritelty TNO-strategiassa, kooste liitteessä 1.

Tietopalvelut

+ Neuvontapalvelut

TNO-palvelut

+ Ohjauspalvelut

Kuvio 1. TNO-palvelujen kokonaisuus (Kangastie, H. 2016)

2 LAPIN TNO-PALVELUJEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄ

“Lisää omaa osaamistani. Varmistaa sen että voin käyttää verkoston moniammatillista osaamista hyödykseni ohjaustilanteissa. Tiedän kenen asiakkaaksi ohjaan opiskelijan. Näen laajemmin koulutuspolitiikan tulokset.” Mm. näin TNO-toimijat kuvaavat aluetoimin- nan merkitystä Hyrkkään arviointiraportissa (2015, 9).

Lapin TNO-palvelut muodostuu Lapin TNO-toimijoista, joihin kuuluu lähes 200 jäsentä useista organisaatioista Lapin alueella mm. ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulu, yliopisto, kansalaisja kansanopistot, Lapin TE-palvelut ja työhönvalmennussäätiöt. Lapin TNO-palvelujen toimintaa ohjaa ja koordinoi maakunnallinen Lapin ELO - Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä (Lapin ELO), josta Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmän koostamat ja työstämät alueryhmien kehittämisehdotukset ohjautuvat Lapin elinikäisen oppimisen johtoryhmän (Lapin ELO-johto) käsittelyyn ja toimenpiteiksi eri organisaatioihin. Lapin TNO-toiminta muodostuu neljästä alueryhmästä. Alueryhmäjako noudattaa soveltaen Lapin seutukuntajakoa: Itä-Lappi, Keski-Lappi, Länsi-Lappi ja Saamelaisalue. TNO-palvelujen alueryhmistä on koottu maakunnallinen Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä, jossa on huomioitu alueellinen ja eri koulutustasojen edustus. Koordinaatioryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Lapin ELY-keskuksen edustaja Lapin ELO – Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmästä. 4


Lapin alueen oppilaitokset ja toiminnassa mukana olevat viranomaiset ovat vuonna 2017 allekirjoittaneet toistaiseksi voimassa olevan kumppanuussopimuksen, jossa ovat sitoutuneet kehittämään ja toteuttamaan aikuisten TNO-palvelutoimintaa Lapissa. Kumppanuussopimuksella on vastattu maakunnallisiin TNO-palvelujen strategisiin painopisteisiin sekä Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategisiin tavoitteisiin (OKM 2011:15).

YHTEISET PALVELUT - Kohtaava - Osaava - Kokoava

LAPIN TNOTOIMIJOIDEN PALVELUT - www.lapintno.fi - Organisaatioiden oman TNO-toiminnan ja työtavan kuvaus

VALTAKUNNALLISET TNO-PALVELUT - Opintopolku.fi - TE-palvelut mm. Työlinjan koulutusneuvonta Työlinjan uraohjaus jne. - Kansainvälistymispalvelut (OPH) - Kehitteillä olevat verkkopalvelut (Kohtaamo - Ohjaamot)

KUMPPANUUS Lapin TNO-palvelujen toimijaverkosto - Oppiva verkosto - Jatkuva kehittäminen -

TEM:n hallinnonalan palvelut (esim. TE-toimistot ja ELYkeskukset) OKM:n hallinnonalan oppilaitokset Muut toimijat, kuten säätiöt ja vapaa sivistystyö Työelämä (työelämäjärjestöt, työpaikkaohjaajat jne.) Menestyjäksi Lapissa − Maakunnallinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia vuoteen 2025

LAPIN TNO-PALVELUJEN ALUERYHMÄT Itä-Lappi, Keski-Lappi, Länsi-Lappi, Saamelaisalue Tehtävät kumppanuussopimus 2017

LAPIN TNO-PALVELUJEN KOORDINAATIORYHMÄ Tehtävät kumppanuussopimus 2017

LAPIN ELO – ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Tehtävät asettamiskirjeessä 1.1.2017 31.12.2019 . LAPIN ELO-johto – LAPIN ELINIKÄISEN OPPIMISEN JOHTORYHMÄ Tehtävät asettamiskirjeessä 1.1.2016 31.12.2017

Kuvio 2. Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen toimintamalli (päivitys: Huikuri, Kangastie, Petäjämaa, Saari & Taavetti 2017) Eri ryhmien tehtävät ja jäsenet löydät täältä.

5

Yhteinen työ, koordinointi ja johtaminen

Asiakkaille näkyvät palvelut

Lapin TNO-palvelujen asiakkaat


3 LAPIN TNO-PALVELUJEN TOIMINNAN TAVOITTEET JA VAATIMUKSET

“Asiakkailta kuulee paljon toiveita ohjauksen ja tuen saannin tarpeellisuudesta, joten tätä olisi tärkeä kehittää vieläkin helpommin saatavaksi/ löydettäväksi heikommissakin resurssi tilanteissa. Tämä verkosto jatkaa toimintaansa tavalla tai toisella.” (Hyrkäs 2015, 13)

Tavoitteet Lapin TNO-palvelujen tavoitteena on toteuttaa yhdessä ja yhtenevällä tavalla palveluja ja tarjota lappilaisille ihmisille ja työelämälle helposti saavutettavia, tasapuolisia ja laadukkaita palveluja uraja koulutussuunnitteluun sekä koulutusmahdollisuuksien ja tukimuotojen selvittelyyn. Vaatimukset Lapin TNO-palvelujen tavoitteena on toimia yhtenevällä tavalla. Tavoitteeseen pääsemiseksi on toiminnan oltava avointa ja näkyvää toimijoille ja asiakkaille. Näkyväksi tekemisen työvälineenä on www.lapintno.fi -sivusto, joka aukeaa asiakassivustoon. Asiakassivuston kautta pääsee TNO-toimijoiden Toimijalle -sivustolle. Alueryhmien muistiot ja muut asiakirjat ovat sivustolla TNO-toimijoiden nähtävillä. Lapin TNO-toimijoiden yhteinen TNO-toimijahakemisto edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Oikeudet tunnusten jakamiseen on Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmän puheenjohtajalla. Laadukkaan TNO-toiminnan varmistamiseksi Lapin ELY-keskuksella on Lapin maakunnan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen koordinointivastuu ja siten myös eri ryhmien vetovastuu (pl. alueryhmät). Lapin elinikäisen oppimisen johtoryhmällä (Lapin ELO-johto), ELO – Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmällä (Lapin ELO-yhteistyöryhmä), Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmällä ja Lapin TNO-palvelujen alueryhmillä on kullakin omat toimintasuunnitelmat. Toimintaan sitoutuneet organisaatiot ovat vuonna 2017 allekirjoittaneet uusitun, toistaiseksi voimassa olevan kumppanuussopimuksen yhteistyön jatkamisesta ja vahvistamisesta. Lapin TNO-palvelujen markkinointiin ja viestintään on suunnitelma, joka ohjeistaa ja auttaa palvelujen yhdenmukaiseen markkinointiin. Lapin TNO-palvelujen toiminta on yhteistä työtä ja vastuu toiminnasta on mukana olevilla organisaatioilla, myös laadullisesti.

6


4 LAPIN TNO-PALVELUJEN YHTEISET PALVELUTUOTTEET ”Kaikki neuvontapalvelu tulisi saada yhdestä paikkaa, saisi samalla kertaa kaikki tiedot ja suoraa voisi kysyä ja saisi heti tiedon koulutuksista. Ei tarvitsisi soitella eri paikkoihin. Ei tarvitsisi hirveästi kaivaa kuka tarjoaisi tällaista koulutusta.” (Maijala E., Penttilä A. & Poikela E. 2014, 37) 4.1 KOHTAAVA Kohtaava-palvelun ydinajatus on TNO-toimija, joka kohtaa asiakkaan kasvokkain asiakkaalle tutussa ja turvallisessa ympäristössä tai virtuaalisesti asiakkaalle sopivalla tavalla. Tapaaminen sisältää asiakkaan tilanteen kartoitusta, henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta sekä palveluketjussa eteenpäin saattamista. Tärkeää on, että asiakas saa palvelua asuinpaikkakunnastaan riippu-matta. Kohtaava-palvelu sisältää Lapin koulutusneuvonta -verkkopalvelun, Arjen lukujärjestyksen, DigiPopUpin ja TNO-toimijan avun hyvinvointiin, koulutukseen ja työllistymiseen. 4.2 KOKOAVA Kokoava-palvelu tarkoittaa verkkosivustoa www.lapintno.fi, joka kokoaa Lapin palveluja ja mahdollisuuksia hyvinvointiin, koulutukseen ja työhön liittyen. Verkkosivusto tukee myös TNO-toimijan työtä ja kokoaa palvelut yhteen paikkaan. TNO-toimija voi käyttää työnsä tukena verkkosivustolta löytyviä Kohtaava-palveluja. 4.3 OSAAVA Lapin TNO-palvelut ja palvelutuotteet pohjautuvat osaaviin Lapin TNO-toimijoihin. Osaava-pal-velu tukee Lapin TNO-toimijoiden yhteistä työtä ja tarjoaa verkostojensa kautta koulutusta myös Kohtaava- ja Kokoava-palvelujen käyttöön. Osaava-palvelu tuo näkyväksi TNO-toimijat. Aktiivinen TNO-toimijaverkosto toteuttaa palvelun. 5 LAPIN TNO-PALVELUIHIN LIITTYVÄT VERKOSTOT JA VERKOSTOYHTEISTYÖ Lapin TNO-palvelujen toimijat muodostavat alueryhmiä, jotka vastaavat oman alueensa toiminnasta ja maakunnallisten TNO-palvelujen tunnetuksi tekemisestä alueensa verkostoihin ja toimintoihin. Lapin TNO-palvelujen alueryhmissä alueiden toimijat tietävät parhaiten onko alueryhmän aiheellista liittyä jonkin alueensa ryhmän tai verkoston toimintaan. Yhteistä yhteistyömallia tai -tapaa ei tässä vaiheessa ole. Tärkeää on tiedostaa ja selvittää mitä verkostoja on olemassa, mitkä on tunnettava tai tiedettävä ja pohdittava yhteisen toiminnan tarve eri verkostojen ja toimintojen kanssa. Toimivan yhteistyön edellytyksenä on verkostojen avoin ja näkyvä toiminta. Verkostoissa tehtävä yhteinen työ korostuu muuttuvassa toimintaympäristössä. Esimerkkinä mainittakoon Rovaniemen Nuorten Ohjaamo, joka on toivottavasti rakentumassa koko Lappia palvelevaksi ohjaamoksi. 7


Alla on koottu muutama Lapin yhteinen verkosto, jotka Lapin TNO-toimijoiden on hyvä tuntea ja joiden kanssa yhteistyö on rakentumassa alueilla. Lapin kirjastot Lapissa on paikkakunnittain omat kirjastot. Kirjastot järjestävät lainaus- ja tietopalvelun ohella myös kulttuuritoimintaa, kuten näyttelyitä, konsertteja, lukutapahtumia ja luentoja. Tapahtumista tiedotetaan mm. kirjastojen kotisivuilla sekä Lappi.fi -tapahtumakalenterissa. Lapin TNO-palveluille kirjastot ovat kirjastolain mukaisesti mahdollistaneet neutraalin matalan kynnyksen tilan järjestää PopUp-tyyppisesti TNO-tapahtumia. Lapin maahanmuutto- ja kotouttamistoimijoiden (MAKO) -verkostot on Lapin ELY-keskuksen koordinoima ja koostuu alueellisten MAKO-verkostojen jäsenistä. Verkostojen toiminnan tavoitteena on lisätä alueellista yhteistyötä kotouttamisen kentällä ja ne kokoontuvat 2 kertaa vuodessa. Alueelliset MAKOt: - Itä-Lapin MAKO (sihteerinä Saura-säätiö/OSMA-hanke) - Rovaseudun MAKO (sihteerinä Rovalan setlementti/Moninet) - Meri-Lapin MAKO (sihteerinä Toivola-Luotola Setlementti/Mikseri) - Tunturi-Lapin MAKO (sihteerinä Maaseudun sivistysliitto/ Vastaanottava Tunturi -Lapin-hanke) Lapin nuorten tieto- ja neuvontapalvelut - LaNuti LaNuti palvelee nuoria, heidän vanhempiaan ja nuorten kanssa työskenteleviä tiedonhaussa. LaNuti-asiantuntijaverkosto koostuu sekä maakunnallisista että paikallisista toimijoista, joiden yhteisenä tavoitteena on saada nuorten palvelut kuntoon Lapissa. Jokaisessa Lapin kunnassa on nuorisolakiin perustuva monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, katso esim. Tornion nuorten monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston toiminta. Lapin toimialaklusterit Lapissa toimii kymmenen toimialaklusteria maakunnan elinkeinoelämän keskeisiltä ja kehittyviltä toimialoilta: Auto- ja logistiikka-ala, Energia-ala, Hyvinvointiala, Kaivosala, Liiketalous, Luonnonvara-ala, Luovat alat, Matkailuala, Rakennusala sekä Teollisuus Lapin työelämä 2020 -alueverkosto Verkoston tehtävä pohjautuu työelämästrategian visioon tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Lapin työpajojen alueellinen verkosto Nuorten työpajatoimintaa on toteutettu useilla paikkakunnilla jo yli 30 vuotta. Lapin aluehallintoviraston nuorisotoimen tehtävänä on nuorten työpajatoiminnan edistäminen ja laajentaminen, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen sekä seurantaan osallistuminen. Lapin TNO-palvelut on vuoden 2017 aikana tiivistänyt yhteistyötä Lapin maakunnan työpajojen kanssa mm. järjestämällä kehittämispäiviä. Nuorisovaltuusto ry - Lapin piiri Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajaen paikallisten nuorten etuja. Rovaniemen nuorisovaltuustosta on nimetty jäsenet Lapin TNO-palvelujen Keski-Lapin alueryhmään syyskuussa 2017. Nuorisovaltuutetut tarjoavat alueryhmille vertaisasiantuntijuutta ja auttavat elinikäisen oppimisen ja ohjauksen näkyvyyden kohdentamista nuoria kiinmpstavalla tavalla.

8


6 TOIMENPITEET JA TEHTÄVÄT 2017 - 2019

“Verkosto on lisännyt omaa osaamista ja kouluttautuminen työn kautta on koettu arvokkaana. Tietotaidon lisääminen motivoi työssä ja tiedon levittäminen omassa organisaatiossa on koettu tärkeänä.” (Hyrkäs 2015, 13)

Lapin TNO-palvelujen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet on suunniteltu ja kuvattu päivitetyssä “Menestyjäksi Lapissa - Maakunnallinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategiassa vuoteen 2025” (TNO-strategia). Toimenpiteet on TNO-strategiassa ryhmitelty painopisteiden mukaisesti ja kuvattu tähän Lapin TNO-palvelujen toimintakäsikirjaan tehtävinä vuosille 2017 - 2019. Visiona tehtävillä toimenpiteillä on: - Menestyjäksi Lapissa – tietoa, neuvontaa ja ohjausta yhteisvoimin ihmisten ja alueen parhaaksi Seuraavissa taulukoissa esitetään pääkohdat käynnistettävistä tehtävistä painopisteiden mukaisesti toimenpiteittäin vuosille 2017- 2019. 6.1 ASIAKASLÄHTÖISET JA -LÄHEISET TNO-PALVELUT TNO-strategian mukaisesti: • Kehitetyt Lapin TNO-palvelutuotteet (Osaava, Kokoava, Kohtaava) otetaan käyttöön • Asiakkaalla on käytettävissä tarpeen mukaisia, yhdessä tuotettuja matalan kynnyksen TNO-palveluja • Asiakkaalle varmistetaan TNO-palvelujen saatavuus ja alueellinen tasa-arvo • Asiakkaan osallisuus ja henkilökohtaistaminen TNO-käsitteet on määritelty TNO-strategiassa, kooste liitteessä 1.

2017 - 2019 Toimenpiteet

Tehtävät

Vastuu

Aikataulu

Järjestetään Lapin TNO-palvelutuotteisiin liittyvää koulutusta

Organisaatioiden omat ja yhteiset koulutukset esim. hankkeiden kautta

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelut –projekti

2017

Lapin TNO-palveluihin liittyvät hankkeet

2017 - 2019

Tehokas tiedottaminen Lapin maakuntaan Osallistutaan järjestelyihin ja tapahtumiin (ETAPPI17 ja ETAPPI19, ns. välietappi 18)

9

Arviointi ja seuranta Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä Lapin ELO-yhteistyöryhmä Lapin ELO-johto


Tehtävät

Asiakkaalle tarjotaan helposti saavutettavat TNO-palvelut

Palveluja tuotetaan monikanavaisesti ja -alaisesti, yhteisesti ja organisaatiokohtaisesti Lapin ihmisten tarpeiden mukaisesti

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

Kehitetään ja tiivistetään yhteistyötä

Lapin TNO-palvelujen alueryhmät

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelujen alueryhmät

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelut –projekti

2017

Lapin TNO-palveluihin liittyvät hankkeet

2017 - 2019

Lapin ELYkeskuksen koordinoimat ryhmät: Lapin ELOjohto, Lapin ELO-yhteistyöryhmä, LapinTNOpalvelujen koordinaatioryhmä

2017 - 2019

TNO-toimijoita ja uusia palveluntuottajia hyödynnetään

TNO-palveluja markkinoidaan ja kehitetään

TNO-palveluja koordinoidaan alueellisesti ja yhteistoiminnallisesti TNO-toimintajärjestelmän ja -toimintamallin mukaisesti

Lapin TNO-palveluja markkinoidaan yhdenmukaisella ilmeellä

Valitaan monialainen alueellinen edustus eri ryhmiin

Vastuu

Aikataulu

Toimenpiteet

2017 - 2019

Lapin ELO-yhteistyöryhmä

Lapin ELY-keskuksen koordinaatiovastuu

10

Arviointi ja seuranta Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

Lapin ELO-johto

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä Lapin ELO-yhteistyöryhmä

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

Lapin ELO-johto


Arviointi ja seuranta Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

Tehtävät

TNO-palvelujen laatua seurataan ja kehitetään

TNO-työn laatua seurataan palveluntuottajien omien laatujärjestelmien ja valtakunnallisten suositusten mukaisesti

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017 - 2019

Lapin TNO-palveluiden alueryhmät

2017 - 2019

Kumppanuussopimuksen liitteessä organisaatiot kuvaavat oman TNO-työtavan ja -toiminnan (esim. Lapin AMK hyvinvointija ohjaussuunnitelma)

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017 - 2019

Käytetään TNO-toimijahakemistoa ja lisätään sen käyttöönottoa yhteistyöverkostoissa.

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelujen alueryhmät

2017 - 2019

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

2017

Lapin ELO-yhteistyöryhmä

2017 - 2019

Lapin ELO-johto

Palveluprosessi suunnitellaan yhdessä asiakkaan tarpeen mukaan

Hyödynnetään moniammatillista asiantuntijuutta ja osaamista

Asiakasta ohjataan tarpeensa mukaisesti yli organisaatiorajojen. Kerätään palaute organisaation oman palautejärjestelmän kautta

Valitaan monialainen alueellinen edustus eri ryhmiin

Vastuu

Aikataulu

Toimenpiteet

Lapin ELO-yhteistyöryhmä Lapin ELO-johto

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä Lapin ELO-yhteistyöryhmä Lapin ELO-johto

Lapin TNO-palvelut -projekti Lapin TNO-palvelujen alueryhmät 11

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä


6.2 UUDISTUVA TNO-PALVELUOSAAMINEN TNO-strategian mukaisesti: • TNO-toimijoiden osaamista vahvistetaan alueen asiakkaan tarpeita vastaaviksi ennakoivasti • TNO-verkoston perus- ja erityisosaaminen varmistetaan ja vahvistetaan ennakoivaa työotetta • Jatkuvaa verkostossa oppimista ja osaamisen jakamista tuetaan mahdollistamalla organisaatiorajat ylittävä, kumppanuuteen perustuva toiminta TNO-käsitteet on määritelty TNO-strategiassa, kooste liitteessä 1. 2017 - 2019 Toimenpiteet TNO-toimijoiden osaamistarpeet arvioidaan ja osaamista tunnistetaan

Palvelujen toteuttajat osallistuvat täydennys- tai jatkokoulutukseen

Tehtävät

Vastuu

Aikataulu

Lapin TNO-toimijat tunnistetaan ja tiedot päivitetään Lapin TNO-toimijahakemistoon

Lapin TNO-palvelujen alueryhmät

2017 - 2019

Koulutuksen ja työelämän osaamistarpeiden suunnittelussa hyödynnetään ennakointitietoa

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017 - 2019

Koulutuksista tiedotetaan

Lapin ELY-keskuksen koordinaatiovastuu

2017 - 2019

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelujen alueryhmä

2017 - 2019

Lapin TNOpalvelut – projekti

2017

Lapin TNO-palveluihin liittyvät hankkeet

2017 - 2019

Organisaatiot mahdollistavat koulutuksiin osallistumisen Osallistutaan TNO-tapahtumiin ja järjestelyihin (ETAPPI17, ETAPPI19, ns. välietappi 18)

12

Arviointi ja seuranta Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä Lapin ELO-yhteistyöryhmä

ETAPPI17 ETAPPI19


Toimenpiteet

Tehtävät

Hyödynnetään TNO-toimijoiden osaaminen (menetelmällinen ja sisällöllinen)

Suunnitellaan ja toteutetaan yhteishankkeita, joissa hyödynnetään ennakoivan työotteen menetelmiä

Toimijat kehittävät TNO-osaamistaan monipuolisesti

Osallistutaan moniammatillisiin tapahtumiin ja verkostoihin

Vastuu Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

Edistetään TNO-toimijoiden välistä mentorointia

2017 - 2019

Arviointi ja seuranta Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä Lapin ELO-yhteistyöryhmä

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot Lapin TNO-palvelujen alueryhmät

Jaetaan TNO-verkoston osaamista

Aikataulu

2017 - 2019

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelut -projekti

2017

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelujen alueryhmät

2017 - 2019

13

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

Lapin ELO-yhteistyöryhmä Lapin ELO-johto

Lapin ELO-yhteistyöryhmä


6.3 KUMPPANUUTEEN PERUSTUVA TNO-TOIMINTA TNO-strategian mukaisesti: • Lapin TNO-palveluja tuotetaan yhdessä joustavasti ja moniammatillisesti huomioiden uudet kumppanuudet • Kumppaneiden asiantuntemus tunnistetaan ja sitä jaetaan • Toiminta perustuu kumppanuussopimukseen ja verkoston toimintaa aktivoidaan ja arvioidaan TNO-käsitteet on määritelty TNO-strategiassa, kooste liitteessä 1. 2017 - 2019 Toimenpiteet

Tehtävät

Otetaan käyttöön, kehitetään ja juurrutetaan yhteiset Lapin TNO-palvelutuotteet

Organisaatiot mahdollistavat yhteisten Lapin TNO-palvelujen toteuttamisen ja kehittämisen

Organisaatioiden oma TNO-toiminta kuvataan suunnitelmallisesti kokonaisuutena

Tuotetaan ja hyödynnetään ennakointitietoa

Vastuu

Aikataulu

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelujen alueryhmät

2017 - 2019

Uudistetaan kumppanuussopimus, jonka liitteessä organisaatiot kuvaavat oman TNO-työtavan ja -toiminnan (esim. Lapin AMK hyvinvointi ja ohjaussuunnitelma)

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017

Lapin TNO-palvelujen toimijat hyödyntävät ennakointitetoa ja toimivat ennakoivalla työotteella

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelujen alueryhmät

2017 - 2019

Arviointi ja seuranta Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä Lapin ELO-yhteistyöryhmä Lapin ELO-johto

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä Lapin ELO-yhteistyöryhmä Lapin ELO-johto

14

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä Lapin ELO-yhteistyöryhmä Lapin ELO-johto


Toimenpiteet

Tehtävät

Vastuu

Aikataulu

Tunnistetaan ja nimetään TNO-palvelut ja -tuottajat

Tiedot päivitetään TNO-toimijahakemistoon

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelujen alueryhmät

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelut –projekti

2017

Lappilainen koulutuskumppanuus –hanke

2017 - 2019

Lapin TNO-palveluihin liittyvät hankkeet

Arviointi ja seuranta Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

2017 - 2019

Määritetään TNO-toimijoiden osaamisalueet

Jaetaan TNO-toiminnan hyvät käytänteet

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

2017 - 2019

Lapin ELO-yhteistyöryhmä

Toimitaan monialalaisissa työryhmissä ja TNO-tapahtumissa

TNO-toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan, laajennetaan ja tiivistetään mm. yhteisten Lapin TNO-palvelujen kautta

Lapin ELY-keskuksen koordinoivat työryhmät: Lapin ELO-johto, Lapin ELO-yhteistyöryhmä, Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

2017 - 2019

Lapin ELO-johto

15


Arviointi ja seuranta

Tehtävät

Kumppanuudet tunnistetaan ja kumppanuussopimus uudistetaan

Uudet Lapin TNO-kumppanit tunnistetaan ja perehdytetään Lapin TNO-palveluihin

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017

Aktivoidaan TNO-toimintaa ja toimijoita, erityisesti työelämää

Ryhmien edustajat eri organisaatioista jakavat edustamansa ryhmän TNO-tiedon omaan organisaatioonsa.

Lapin ELY-keskuksen koordinoivat työryhmät: Lapin ELO-johto, Lapin ELO-yhteistyöryhmä, Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

2017 - 2019

Lapin ELO-johto

Kumppanuussopimuksen solmineet organisaatiot

2017 - 2019

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä

Lapin TNO-palvelut –projekti

2017

Varmistetaan työelämän edustus eri ryhmässä

Arvioidaan ja aktivoidaan toimintaa

Osallistutaan TNO-tapahtumiin (ETAPPI17, ETAPPI19, ns. välietappi 18)

Vastuu

Aikataulu

Toimenpiteet

16

Lapin ELO-yhteistyöryhmä Lapin ELO-johto ETAPPI17 ETAPPI19


7 LOPUKSI

“TEHEMÄ YHESSÄ - TEHEMÄ POIS!”

Lapin TNO-palvelut on jatkanut toimintaansa ja kehittänyt TNO-toimijoiden osaamista ja verkostoissa tehtävää yhteistä työtä. Toiminta perustuu pitkään jatkuneeseen yhteistyöhön ja toimijoiden tuntemiseen, luottamukseen ja yhteisten tavoitteiden määrittämiseen mm. eri ryhmien toimintasuunnitelmissa. Yhteistyön jatkumista ja vahvistamista tiivistää vuonna 2017 uusittu kumppanuussopimus, jonka on allekirjoittanut 29 organisaatiota. Uudistettavasssa kumppanuussopimuksessa on sovittu kumppanuuteen perustuvasta yhteistyöstä elinikäisten TNO-palvelujen toteuttamisessa, markkinoimisessa ja kehittämisessä Lapin alueella. Myös mukana olevien organisaatioiden oma sisäinen TNO-työtapa ja -toiminta on kuvattu. Kumppanuussopimuksen uudstuksella on tuettu yhteisen maakunnallisen TNO-työn jatkuvuus ja kehittyminen vastaamaan muutosten haasteisiin.

17


LAPIN TNO-PALVELUIHIN LIITTYVIÄ JULKAISUJA, KOULUTUSTA, LINKKEJÄ Linkit löytyvät Lapin TNO-palvelut toimijalle > Julkaisuja, koulutusta, linkkejä LÄHTEET Kangastie, H., Kilja, P. & Myllykangas, T. 2010. Menestyjäksi Lapissa – Maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia vuoteen 2020 Kangastie, H., Kantanen, M-S. & Saari, P. 2017. Menestyjäksi Lapissa - Maakunnallinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia vuoteen 2025 Kansainvälinen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan symposium. Kommunikea 2015. Taitopohjan varmistaminen ja nuorten tulevaisuusorientaation vahvistaminen. Hyrkäs, K. 2015. TNO-TOIMIJAN OIKEUS ”SAA, VOI JA PITÄÄ KEHITTÄÄ OMAA TNO-PALVELUA” Lapin TNO-verkostotoiminnan ja TNO-palvelujen arviointiselvitys. Maijala E., Penttilä A. & Poikela E. 2014. ”Kaikki neuvontapalvelu tulisi saada yhdestä paikasta” -selvitys aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista Lapissa. Saukkonen, S. & Halmiala, M. 2015. Elinikäisen ohjauksen kehittäminen alueilla. Kehittämistoiminnan edellytykset, ohjauspalvelut ja niiden saatavuus. Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen työpapereita 2. Koulutuksen tutkimuslaitos.

18


Liite 1 TIETO, NEUVONTA JA OHJAUS -KÄSITTEET TNO-STRATEGIASTA TIETOPALVELUT Tietopalveluilla tuotetaan tietoa koulutusmahdollisuuksista ja työpaikoista sekä muista tarjolla olevista palveluista ja tukimuodoista, jotka ovat yksilön kannalta tarpeellisia hänen suunnitellessaan tulevaisuuttaan. Tiedon on perustuttava tosiasioihin ja oltava ajantasaista. Tiedon välittymiseksi käytetään erilaisia kanavia. Ennen tiedon tuottamista ja materiaalin suunnittelua selvitetään ja kartoitetaan erilaisten asiakasryhmien tarpeet. NEUVONTAPALVELUT Neuvontapalvelujen lähtökohtana on asiakkaan esille tuoma tarve. Neuvonta perustuu olemassa olevaan tietopalvelujen tuottamaan materiaaliin, vuorovaikutustilanteessa saatuun tietoon asiakkaan tarpeista ja muista vaikuttavista seikoista. Neuvontapalvelut voivat toimia henkilökohtaisesti kasvotusten, puhelinpalveluna tai sähköisenä verkkopalveluna. Neuvontapalveluja voidaan toteuttaa myös ryhmäpalveluina. OHJAUSPALVELUT Ohjauspalveluissa keskeistä on asiakkaan ja TNO-toimijan ohjauskeskustelu, joka edistää asiakkaan itsetuntemusta, kykyä jäsentää elämäänsä ja tehdä päätöksiä. Asiakas osallistuu aktiivisesti esittämiensä pulmien ratkaisemiseen. Hänen tavoitteensa ja tulkintansa ovat työskentelyn lähtökohtana. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Ohjauspalvelut voidaan myös toteuttaa monikanavaisesti neuvontapalvelujen tavoin. ASIAKAS Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen asiakkaita ovat yksittäiset ihmiset, jotka tarvitsevat palvelua oman osaamisensa kehittämiseksi ja työllistymisensä varmistamiseksi eri siirtymävaiheissa sekä työelämän organisaatiot ja muut yhteisöt, jotka tarvitsevat palvelua työntekijöidensä osaamisen kehittämiseksi ja urapolkujen vahvistamiseksi. KUMPPANUUS TNO-kumppanuudella tarkoitetaan sopimuksiin perustuvaa yhteistä tahtotilaa TNO-strategian toimeenpanossa niin strategisella, taktisella kuin operatiivisen toiminnan tasolla. Kumppanuus toteutuu yhteisessä TNO-toiminnan kehittämisessä, yhteisissä tavoitteissa ja sitoutumisessa yhteisiin toimintaperiaatteisiin. Keskeistä on organisaatioiden ja ihmisten uudenlainen rajat ylittävä toiminta ja yhdessä oppiminen. TNO-palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen edellyttävät organisaatioiden ja asiantuntijoiden pitkäjänteistä yhteistyötä. Verkostoituminen on nähty yhtenä mahdollisuutena TNO-palvelujen vaikuttavuuden lisäämisessä. MONIALAINEN TNO-PALVELU Monialainen TNO-palvelu määritellään eri hallinnon ja tieteenalat ylittäväksi toiminnaksi, josta esimerkkinä on osallistava Ohjaamo-toiminta. Monialaisessa toiminnassa asiakkaan osallisuus korostuu, mikä tarkoittaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa asioiden kulkuun ja sitoutumista toimintaan. Monialaisen toiminnan edellytyksenä on moniammatillinen ja monihallinnollinen TNO-palvelu. MONIAMMATILLINEN TNO-PALVELU Moniammatillinen TNO-palvelu tuotetaan eri ammattien edustajien välisenä yhteistyönä, jolloin osaaminen ja asiantuntijuus vahvistavat asiakkaiden saamaa TNO-palvelua. Esimerkkinä voidaan mainita nuorisotyöntekijän, opettajan ja erityisopettajan yhteistyö.

19


MONIHALLINNOLLISET TNO-PALVELUT Monihallinnolliset TNO-palvelut järjestetään eri hallinnonalojen välisenä yhteissuunnitteluna, jossa huomioidaan päätöksenteon eri tasot ja yhteistyö. Tavoitteena on palveluiden yhteensovittaminen ja koordinointi. Esimerkkinä tästä voi mainita sosiaalipalvelujen sekä työ- ja elinkeinopalvelujen välisen yhteistyön. TNO-palvelujen järjestämisessä, tuottamisessa ja toteuttamisessa korostuu yhteistyö hallinnon, johtamisen, yksilöiden, tiimien ja asiantuntijoiden tasolla. Jotta asiakkaille voidaan tarjota helposti saatavia monialaisia TNO-palveluja, tarvitaan järjestelmällistä yhteistyötä toiminnan eri tasoilla, verkostoitumista ja kumppanuutta. Palvelujärjestelmien ja aluehallinnon uudistamisen yhteydessä kehitetään järjestäjä-tuottaja-mallia. Palvelujen yksi keskeinen perusta on kumppanuus. TYÖELÄMÄLÄHTÖISET JA -LÄHEISET TNO-PALVELUT Työelämä on keskeinen TNO-ympäristö ja osaamista hankitaan yhä enemmän työelämässä. Asiakkaiden palvelun ytimen muodostaa työelämäyhteistyö, jossa TNO-tarpeet on ennakoitu ja huomioitu työelämälähtöisesti. TNO-palvelut tuotetaan yhteistyössä työelämän kanssa, työelämäläheisesti. VERKOSTO TNO-verkostolla tarkoitetaan monialaisia, monihallinnollisia ja -ammatillisia TNO-palvelujen järjestäjä- ja tuottajaorganisaatioita ja niiden asiantuntijoita, TNO-toimijoita. Verkoston toiminta perustuu yhteiseen tahtotilaan, sitoutumiseen, luottamukseen ja näkyvyyteen. Olennaista on jatkuvuus ja mahdollisuus säännölliseen keskusteluun, kohtaamiseen, yhdessä oppimiseen ja yhteiseen tiedonmuodostukseen.

20


www.lapintno.fi