Page 1

VUOSIKERTOMUS 2012–2013


sisällys Rehtorin katsaus Lappia lyhyesti

.

.

.

Hyvinvointiala .

. .

Kulttuuriala .

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

3 4

. 6

.

.

8

Luontoala

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

Palveluala

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

Tekniikan ala . . . . . . . . . . . 14 Yhteiset palvelut . . . . . . . . . . 16 Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut

.

.

.

.

.

Opiskelijatoiminta .

.

.

.

.

.

.

.

.

Lappian henkilökunta

.

.

.

.

.

.

.

.

. 19

Valmistuneet

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 21

Stipendit .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 27

Julkaisija Ammattiopisto Lappia Vaihde 010 383 40 ammattiopisto@lappia.fi www.lappia.fi/ao

Kuvat Ammattiopisto Lappian arkisto, Viestintä- ja markkinointipalvelut VIM, kuva-artesaaniopiskelija Ari Pitkänen, toimipaikkasihteeri Lea Ruotsalainen, Loue

2

. 17 18

Toteutus AO Lappia Viestintä- ja markkinointipalvelut VIM Painatus Erweko, Oulu 2013 Painosmäärä 2 000 kpl


rehtorin katsaus

A

ristöjä on kehitetty ja osaamista kasvatettu. Sama suunta jatkuu tulevana lukuvuonna.

mmattiopisto Lappian lukuvuoden toiminnassa on painottunut uuden kehittäminen ja opetuksen laatuun panostaminen sekä opetusministeriön opiskelupaikkojen leikkausesitykset. Historiaakin muisteltiin, hyvästä syystä. Tornion kampuksella järjestettiin 18.2. yhtymän 60-vuotisjuhlaseminaari, jossa opetusministeri Jukka Gustafsson piti ansiokkaan juhlapuheen. Tuloksiltaan vuosi oli hyvä, erityisesti tuotettujen tutkintojen ja näyttötutkintojen sekä työllistymisen näkökulmasta. Marraskuussa ministeriö teki ammatillisen perustutkintokoulutuksen maakuntatason leikkausesityksen, joka oli kova. Siihen nähden maaliskuussa saatu Lappiaan kohdistuva esitys oli huojentunut merkittävästi. Tätä kirjoittaessani lopullista päätöstä vielä odotetaan. Kuitenkin jo nyt on selvää, että vaikka leikkaus on haastava, kykenemme palvelemaan niin alueemme nuoria kuin aikuisiakin laadukkaasti ja vaikuttavasti myös jatkossa.

”Olemme edistäneet mallikkaasti osaamisen kehittymistä Simosta Muonioon.”

Opetus- ja kulttuuriministeriö on Ammatillisen koulutuksen laatustrategiassa nostanut esiin toiminnan laadun kasvavan merkityksen koulutuksen rahoitusjärjestelmää kehitettäessä. Tavoite on hyvä ja se edellyttää oppilaitoksilta entistä enemmän suunnittelua ja jatkuvaa osaamisen, toiminnan, toimintaperiaatteiden, prosessien sekä rakenteiden kehittämistä. Nämä asiat tulevat olemaan keskeisiä Lappiassa myös tulevaisuudessa. Työelämälähtöisyys ja -läheisyys ovat ammatillisen koulutuksen keskeinen kivijalka. Lappian työelämäyhteistyö on kehittynyt myönteisesti jo pitkään. Yhteistyö näkyi jouhevana työssäoppimisjaksojen järjestymisenä huomioiden suuren opiskelijamäärän, hyvänä työnantajapalautteena ja kehittyvänä neuvottelukuntayhteistyönä sekä yritys- ja työnantajakohtaisten koulutusten järjestämisenä myös kuluneena vuonna.

Ammatillisen koulutuksen vetovoima ja arvostus ovat kasvaneet 2000-luvulla tasaisesti. Tyytyväisyys ammatilliseen koulutukseen ja sen tuottamaan osaamiseen ovat kehittyneet myönteisesti. Tämä ei onnistuisi ilman usean tahon vaikuttavaa työtä. Haluan kiittää opiskelijoitamme hyvästä työstä ja toivottaa parhaat onnittelut lukuvuoden aikana valmistuneille sekä mukavaa kesää opiskelua jatkaville. Kiitos henkilöstölle laadukkaasta ja vaikuttavasta työpanoksestanne. Kiitän myös ammattiopistomme puolesta suurilukuista yhteistyökumppanijoukkoamme, jota ilman tehokasta ammatillista koulutusta olisi mahdotonta toteuttaa.

Ammatillisen koulutuksen tarkoitus on määritelty laissa. Sen tavoitteina on väestön, niin nuorten kuin aikuistenkin, ammatillisen osaamisen kehittäminen, työelämän kehittäminen, työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen sekä työllisyyden edistäminen. Olemme onnistuneet mallikkaasti lain määrittelemässä perustehtävässämme ja edistäneet osaamisen kehittymistä Lappian alueilla Simosta Muonioon. Uudistimme ammattiopiston organisaation kuluneen vuoden aikana toimipaikkakohtaiseksi, suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Uusi yksikköjako luo edellytyksiä laadun kehittymiselle ja mahdollistaa vaikuttavampien koulutusten ja palveluiden järjestämisen. Lappian hanketoiminta on ollut kuluneen vuoden aikana erinomaisen aktiivista. Oppimisympä-

Jussi Leponiemi

3


LAPPiA LyHyEsTi

A

tämme eri tutkintoihin johtavaa aikuis- ja oppisopimuskoulutusta työelämän kysynnän ja tarpeiden mukaisesti. Kansainvälisyys toteutuu toiminnassamme niin rajayhteistyönä Ruotsin puolelle Haaparannan kaupungin kanssa kuin kansainvälisenä verkostoyhteistyönä Eurooppaan.

mmattiopisto Lappia kuuluu Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiaan. Ammattiopistossa opiskelee lukuvuosittain yli 2700 nuorta ja noin 1300 aikuisopiskelijaa. Henkilökuntaa on noin 400. Oppilaitoksemme tarjoaa monialaista ja monipuolista ammatillista koulutusta päätoimialueellamme Länsi-Lapissa, mutta myös muualla Lapin maakunnassa.

Lukuvuonna saavutetut tulokset kertovat hyvästä työstä ja toiminnasta sekä opiskelijoiden että henkilöstön osalta. Nuorten ja aikuisten suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi jopa asetettuja tavoitteita paremmin ja huolimatta heikentyvästä talous- ja työmarkkinatilanteesta myös työllistymisessä päästiin hyvään tulokseen.

Perustutkintoja on valittavana 30 ja koulutusohjelmia suuntautumisvaihtoehtoina 45. Ammatillisten perustutkintojen lisäksi järjesNuorten koulutus

687

647

700 600

453

395

500 400

Suoritetut tutkinnot

300

Työllistyneet

200 100 0

2011

2012

Aikuiskoulutus

603

700 600

489

567

416

500

Suoritetut näyttö- ja osatutkinnot

400 300

Työllistyneet oppisopimuskoulutuksesta

200 100 0

2011

2012

4

Kaikki valmistuvat eivät hakeudu suoraan työelämään vaan osa jatkaa opintoja ammattikorkeakouluissa. Huomattava osa pojista lähtee suorittamaan asevelvollisuuttaan.


Ammattiopisto Lappia – Omaa luokkaansa tulevaisuuden tekijänä Arvoissamme sitoudumme lupauksiimme kaikessa oppilaitoksemme toiminnassa.

Ihmisen arvostaminen

Osaaminen

Oikeudenmukaisuus

TOIMIPAIKAT JA KOULUTUSALAT Kemi Keminmaa Hyvinvointiala Palveluala Palveluala Tekniikan ala Tekniikan ala

Uudistusherkkyys

Kolari Muonio Hyvinvointiala Luontoala Tekniikan ala Palveluala Tekniikan ala

• •

Pello Simo Tekniikan ala Luontoala

• •

Tervola (Loue) Tornio Kulttuuriala Kulttuuriala Luontoala Palveluala Tekniikan ala

• •

5

Asiakaslähtöisyys

Arvostamme ja kunnioitamme ihmistä yksilönä huomioimalla toisemme ja kulttuurien erilaisuuden. Tuemme yksilön kasvua kelpo ammattilaiseksi korostaen oikeaa asennetta ja hyviä tapoja. Toimimme avoimesti ja rehellisesti. Olemme luotettava kumppani. Ennakoimme innovatiivisesti ja toimimme suomalaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kannustamme ja rohkaisemme uudistumiseen. Kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme sekä ammatillista koulutusta yksilöiden, yhteiskunnan, alueen elinkeinoja kulttuurielämän tarpeisiin. Tunnistamme asiakkaidemme kehitystarpeet ja vastaamme niihin monipuolisesti.


hyvinvointiala

H

ki koulutuksesta, jolla vastaamme alueemme tulevaisuuden työvoimatarpeisiin monenlaisten sosiaali- ja terveysalan osaajien kouluttajana.

yvinvointialan toiminta on ollut hyvin aktiivista lukuvuoden aikana. Työpainotteisuus ja tekemällä oppiminen ovat olleet näyttävästi esillä kaikissa koulutusohjelmissa. Syksyllä lähihoitajaopiskelijat toteuttivat osana opintojaan unelmiensa matkan Afrikkaan parin vuoden työn tuloksena. Seuraava ryhmä jo valmistautuu lähtöön kesän kynnyksellä. Kosmetologiopiskelijat järjestivät neljännen kerran alan yrittäjille ja ammattilaisille Kauneusmessut, joista olemme tulleet tunnetuiksi valtakunnallisestikin. Upeasti toteutettu Lappian musiikkialan kevään suurtuotanto ”Ranskalaiset korot” oli myös yksi oppimistilanne hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoille. Opintoihin kuuluu heti alusta alkaen tekeminen ja toimiminen aidoissa työtilanteissa opettajien ohjauksessa. Toiminnan kehittämisen painopisteenä on ollut läpäisyn tehostaminen ja varhaisen tuen tarjoaminen sitä tarvitsevalle. Oppimispaja on toiminut joka jaksolla ja tukiopetusta on lisätty vaikeimmissa aineissa. Olemme saaneet rohkaisevia tuloksia, joten toiminta jatkuu edelleenkin. Uusien opettajien mentorointia on jatkettu koko lukuvuoden. Osaava ammatillinen opettaja -hankkeen kautta olemme lisänneet pedagogisia valmiuksia hyvän oppimisen toteuttamiseksi.

”Oppimisen iloa ja tekemisen meininkiä”

Ensimmäiset hoiva-avustajat valmistuivat hymyssä suin maaliskuussa 2013.

Tekemällä oppiminen ja työelämäyhteistyö painottuvat myös Kolarin ja Muonion lähihoitajakoulutuksissa. Muonion lähihoitajaryhmä aloittaa suuntautumisen vanhustyöhön, kun taas Kolarista valmistuivat jo ensimmäiset vanhustyön lähihoitajat. Kolarissa toiminta käynnistyi syksyllä uusissa tiloissa ja nyt on meneillään jo kolmas lähihoitajaryhmä. Jokivarren lähihoitajaopiskelijat tekevät koulutusta tunnetuksi toteuttamalla aktiivisesti erilaista viriketoimintaa alueen sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Myös oma vanhustoiminta on käynnistetty. Yhteisöllisyyteen on panostettu yhteisillä ulkoilupäivillä. Opiskelijat ovat aktiivisesti sisustaneet luokkatiloja viihtyisiksi oppimisympäristöksi.

Opetusmenetelmissä olemme ottaneet askeleen eteenpäin käynnistäen työ- ja verkkopainotteisen koulutuksen lähihoitajan perusopintojen osalta. Sodankylässä toteutettavan lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäopetusta ja verkko-ohjausta uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Pienryhmäohjausta toteutamme Sodankylän lisäksi Ivalossa ja Rovaniemellä. Tätä suunnittelutyötä jatkamme myös tulevaisuudessa, jotta voimme vastata paremmin Lapin maakunnan työelämän tarpeisiin.

Kiitokset opiskelijoille aktiivisesta opiskelusta ja henkilökunnalle sen mahdollistamisesta! Leena Hanni

Uutena koulutuksena olemme käynnistäneet kokeilun kautta hoiva-avustajakoulutuksen. Hoiva-avustajakoulutus on esimerk-

6


Lähihoitajille on monipuolisia työllistymisvaihtoehtoja

Käytännön työssä on saanut käsityksen arjen työtahdista

Keminmaalainen Jan Knihtilä vaihtoi ravintola-alan työt ja yli 10 vuoden työrupeaman hoitoalan opintoihin.

Torniolainen Heidi Lehto vaihtoi kaupan alan työt hiusalan opintoihin. - Olin työelämässä yli 15 vuotta. Täyspäiväinen opiskelu eri-ikäisten opiskelukavereiden kanssa on ollut mukavaa. Meillä on ollut hyvä yhteishenki ja ryhmäytyminen. Koulun tilat Meripuistokadulla ovat viihtyisät ja opettajien osaaminen on hyvää niin teoriassa kuin käytännön työn ohjauksessa. Hiuspysäkillä on oppinut asiakaspalvelua ja on ollut helppo mennä työssäoppimaan alan yrityksiin. Käytännön työ on opettanut erilaisia työskentelytapoja ja on saanut käsityksen arjen työtahdista. Itse suunnittelen työllistymistä valmistumisen jälkeen ehkä ensin tuolinvuokralaisena.

- Ravintola-alan töiden vähentyminen ja pätkittyminen lähes yksinomaan viikonlopputöiksi sai harkitsemaan, mitä muuta tulevaisuudessa voisi tehdä. Pääsin opiskelemaan lähihoitajaksi ja valmistuin tammikuussa vajaan 2,5 vuoden opiskelujen jälkeen. Edellisistä opiskeluista oli jo pitkä aika, joten nyt päätoiminen opiskelu tuntui Janista mukavalta. - Lapsiperheemme elämä ja opiskelu ovat sujuneet joustavasti. Lähihoitajakoulutuksessa on paljon itsenäistä opiskelua ja teoriajaksoilla saattoi viikoilla olla opetusta vain kahtena päivänä. Itse olisin kaivannut ehkä vähän tiiviimpää opintojen jaksotusta, jolloin valmistuminen olisi myös nopeutunut. Opintojen alkaessa meitä oli lähes 30 aloittajan ryhmä. Suuntautumisen jälkeen vammaistyön valinneista muotoutui hyvä ryhmä. Teimme esimerkiksi opinnäytetyön ryhmätyönä.

Heidi Lehto oli hiusalalta mukana kulttuurialan kevään Ranskalaiset korot –esityksen toteutuksessa. - Oli jännittävää suunnitella kampaukset sopiviksi 50-60 –luvun tyylin vaatetukseen ja meikkaukseen. Paljon tuli tupeerattua ja hiuslakkaa kului. Teimme yhteistyötä kauneudenhoitoalan kosmetologien kanssa. Tämä projekti oli hieno mahdollisuus päästä tekemään yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Tosi mahtava oli nähdä oman työn jälki ja esiintyjät lavalla.

- Olen ollut todella tyytyväinen alan vaihtoon. Lähihoitajille on monipuolisia työllistymisvaihtoehtoja ja työnkuvia. Esimerkiksi vammaistyössä perushoitotyön ja asiakkaiden avustamisen ja ohjauksen painotuksissa voi olla suuriakin vaihteluja. Itselleni vammaistyö on tuntunut luontevalta ja olen viihtynyt työssäni. Olen ollut töissä valmistumisestani lähtien ja tulevaisuus näyttää valoisalta.

7


kulttuuriala

K

ulttuurialan tämän lukuvuoden toiminnallisia tavoitteita olivat muun muassa koulutuksen näkyvyyden parantaminen, koulutuksen jatkumisen varmistaminen, Pohjoisen kulttuuri-instituutin käynnistymisen edistäminen ja opintojen etenemisestä huolehtiminen. Koulutuksessa ”Toiminnan on oltava näkyy vahvasti käytännön läheiammattimaista.” syys ja tekemällä oppiminen. Koska monet kulttuurialojen tuottamat työt ja palvelut ovat julkisia, toiminnan on oltava ammattimaista. Esimerkkinä ulkoisista töistä toteutettiin Työterveyslaitoksen Matkasutu-projektissa video Turvallisesti talvilomalla Suomessa kansainväliseen jakeluun useana kieliversiona. Samassa projektissa tuotetun Talvimatkailijan opas -kirjan kuvitus tehtiin kuvataiteilijoiden työnä.

Aikuiskoulutuksena on toteutettu valokuvaajan ja rytmimusiikkituotannon ammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutus viedään läpi monimuoto-opetuksena. Koulutusten suosio on ollut hyvä, valokuvauksessa keväällä aloitti jo yhdeksäs opiskelijaryhmä.

Ranskalaiset korot-konsertti oli menestys.

Pop & Jazz Konservatoriossa lukuisten oppilaskonserttien lisäksi joka keväinen suurproduktio Ranskalaiset korot oli jälleen loistava näyte ammatillisesta osaamisesta. Loppuunmyydyt esitykset saivat ansaittua kiitosta ja vuosittain esityksiin löytyy aina uutta — nyt esitystä voi hyvällä syyllä nimittää musikaaliksi. Muusikoiden ohella onnistumisesta ja näyttävyydestä vastasivat niin artesaanit puvustuksen kuin media-assistentit salitekniikan ja kuvausten osalta. Kulttuurin opiskelijoiden lisäksi tuotannossa oli muidenkin alojen opiskelijoita.

Taloudelliset ja valtaosa laadullisista tavoitteista saavutettiin. Kulttuurialalla suoritettiin perinteisesti paljon kaksoistutkintoja. Osalla opiskelijoista opinnot viivästyivät ja valmistuminen siirtyi neljännelle vuodelle tai joissakin tapauksissa opiskelu jäi kesken. Tämä tuo haasteita myös tulevaisuudessa, kun opiskelupaikkojen vähentyessä läpäisyn merkitys kasvaa entisestään. Valtakunnalliset koulutuspaikkojen leikkaukset koskevat myös kulttuurialaa. Meillä on jatkossa tärkeää säilyttää kulttuurialan laaja koulutustarjonta sopeuttaen leikattuihin opiskelijalukuihin.

Les Feux Arctiques -näyttely Rovaniemellä.

Koko henkilökunta ansaitsee kiitoksen lukuvuoden aikaisesta työskentelystä. Valmistuville toivotan menestystä tuleviin työ- tai opiskelutehtäviin ja syksyllä jatkaville hyvää kesää. Markku Niva

Pohjoisen kulttuuri-instituutti otti ensiaskeleita. Olimme yhteistyössä toteuttamassa niin video- kuin valokuvausprojekteja. Meille tällainen työskentely on erittäin hyödyllistä. Opiskelijat saavat hyvää tietoa jatko-opintomahdollisuuksista saadessaan syventävää ohjausta korkeakouluopettajienkin toimesta.

8


Äänimiksaaja parhaasta päästä

Mamma Mia eetterissä Jenny Säkkinen valmistuu media-assistentiksi viestintä-alalta. Rovaniemeltä opiskelemaan muuttanut nuori nainen on tyytyväinen opintoihinsa Torniossa.

Tuleva musiikkiteknologi Sami Luttinen on harrastanut musiikkia ala-asteelta asti.  Hän opiskeli peruskoulun jälkeen  kotipaikkakunnallaan Ylivieskasssa media-assistentiksi, minkä jälkeen syttyi kipinä jatkaa opintoja musiikkialalla.

- Täytän valmistujaispäivänä 19 vuotta. Aikamoinen sattuma, onnellinen sellainen, Jenny hehkuttaa.

- Äänitekniikka alkoi kiinnostamaan enemmän ja Pop & Jazz Konservatorio Lappia tuntui hyvältä vaihtoehdolta, muistelee Sami kolmen vuoden takaisia ajatuksiaan.

Media-ala kiinnosti Jennyä heti peruskoulun jälkeen ja hän päätti hakea alalle. Parasta opiskelussa on ollut yhteinen aika ja kokemukset opiskelukavereiden kanssa. Takana on tapahtumarikas kolmivuotinen. Jenny on suorittanut työssäoppimisjaksot eri radioilla. Jaksojen aikana hän on oikeasti nähnyt miten media toimii ja radion ohella myös televisiotyö on tullut tutuksi.

Musiikkialan perustutkintoon on kuulunut äänitekniikan lisäksi muun muassa musiikin teoriaa ja instrumenttiopetusta. Parhaat muistot liittyvät erilaisiin liveprojekteihin. - Jokainen live-esiintyminen on ollut opettavainen ja mahtava kokemus.

Viestinnän lisäksi Jennyä kiinnostaa sosiaaliala. Hän haaveileekin jatkossa yhdistävänsä nämä kaksi alaa.

Samin pääinstrumentti on basso. Lisäksi hän on opiskellut pianonsoittoa ja laulamista. Koulun tiloja ja opettajia Sami kehuu avoimesti. Lappia on viihtyisä, opettajat ovat päteviä ja opiskelutilat hyviä. Oma konserttisali ja soittoluokat ovat loistavassa kunnossa. - Kesällä on tarkoitus tehdä äänentoistohommia ja keikkailla bändien kanssa. Syksyllä jatkan opintoja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, josta valmistun kulttuurituottajaksi. Tulevaisuuden haaveena on työskennellä musiikin parissa ääniteknikkona, muusikkona tai tapahtumajärjestäjänä, Sami kertoo suunnitelmistaan.

- Koulussa sain lempinimen Mamma, kun huolehdin aina muista. Minulla on hyvä olla, kun voin auttaa toisia ja tehdä hyvää. Tulevaisuus on avoin. Jennystä on hienoa, että hänellä on nyt ammatti. Syksyllä koittaa uudet haasteet joko jatko-opinnot tai työelämä. Kesän hän ottaa rennosti.

9


luontoala

L

Oppi oraalle Lapissa -selvityshankkeita sekä Biokaasun tankkaus ja hygienisointiyksiköiden investointihanketta.

ouen profiloitumista on rakennettu kestävän kehityksen ja EKO-Loue ajatuksen ympärille. Vahvuuksien etsimiseen panostettiin koko henkilökunnan voimin. Hyvinvointialan kanssa suunnittelimme opintokokonaisuuden Green Care –teemaan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi luonto-, eläin- ja maatila-avusteisia menetelmiä käyttäen. Läpäisyn parantamiseksi ja keskeyttämisten vähentämiseksi aloitamme ensi syksynä oppimispajan, jossa opiskelijat voivat esimerkiksi ennen työssäoppimisjaksoa suorittaa rästiopintoja.

Simon toimipaikan kehitys toimintavuonna oli sekä opiskelijamäärien että talouden osalta tavoitteiden mukainen. Opiskelijoiden suosituimmat suuntautumisvaihtoehdot olivat kalanjalostaja ja kalanviljelijä. Työllistyminen näille aloille on hyvää. Jalostustilat olivat aktiivisessa käytössä ja kalatuotteiden myyntitapahtumia järjestettiin oppilaitoksen kalamyymälässä. Meri-Lapin Ruokamessuilla opiskelijat myivät suunnittelemiaan ja valmistamiaan kalaherkkuja.

Kalastusoppaaksi opiskelevat tekivät opintomatkan Ylä-Lapin ja Pohjois-Norjan kalavesille Luontoalan hanketoiminta jatkui vilkkaaja järjestivät Tornion Suurpilkeissä lasten pilkkina. Lapin Energiakoulu -hankkeissa koulun. Erä- ja metsästysopasharjoittelua saayhteistyö Kemi-Tornion ammattikorkea- Opiskelijoita biokaasuvoimalan tiin Savukoskella. Kalavesien hoito ja kalakantokoulun kanssa tiivistyi biokaasulaitok- rakennustyömaalla. jen seuranta jatkui aktiivisena yhteistyössä alueen kalassen rakentamisessa. Vuoden lopulla tuskuntien sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanskytkimme sähköverkkoon kaksi pientuulivoimalaa ja sähköä sa. Opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnoissa olemme pitäneet tuottavaa aurinkopaneelijärjestelmää käänkädentaitoja ja osaamista kehittäviä tyvällä, aurinkoa seuraavalla asennusteli- ”Luontoalan kehittämis- ja harrastuskursseja mm. riista-alaan, neellä. Jatkuvia hankkeita ovat: Solar Power hanketoiminta jatkui vilkkaana.” perhokalastukseen ja eläintrofeiden Parks in the North hanke, Salkku –Salkuntekemiseen liittyen. siirto maaseudulla sukupolvenvaihdoshanke, Erikoisrehuja ja hyvinvointituotteita eläimille ja Efficient Energy Management in Maaseutuympäristöön kiinteänä osana kuuluu kulttuurialan kouBarents Region –hankkeet. Osaava Verso III-hankkeessa on tehlutus. Louella on innovatiivista ja kädentaitoja korostavaa hienoty mm. maatalousalan osaamiskartta: työelämäyhteistyöhön, puuseppä-, keramiikka- ja sisustustekstiilialan koulutusta. Oppipedagogisen osaamiseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaitoksen tiloissa on opiskelijoiden taidokkaita ja yksilöllisiä korisosaamiseen sekä opetukseen liittyen. Simon toimipaikkaan valte-esineitä ja sisustustekstiilejä. Artesaaniopiskelijoiden sisustusmisteltiin Erikoiselintarvikkeiden suunnittelu-, koulutus- ja kehittätekstiilejä on Lappian tiloissa myös Kotaravintola Prännissä ja mishanketta yhteistyössä Simon kunnan ja yrittäjien kanssa. LiDigipoliskirjastossa. Tervolan seurakunnalle valmistellaan sisussäksi valmisteltiin Lapin hevostallit kuntoon -tiedonvälitys- ja tustekstiilejä kirkkovuoden väreissä. Jarmo Saariniemi

10


Nuoren kalanjalostajan innovaatio: ”Kalakukko Special”

Eläimet lähellä sydäntä Keminmaalainen Krista Leinonen on pitänyt aina eläimistä. Kotona on ollut koiria ja mummolassakin papukaijoja ja poroja. Luonnollinen tie ammattiin löytyi Louelta, jossa Krista on opiskellut maatalousalan perustutkinnon. Hänestä tulee eläintenhoitaja.

Jouni Seppänen tuli Tampereelta opiskelemaan kalatalouden perustutkintoa suoraan peruskoulusta. - Päätin 7-vuotiaana, että minusta tulee kalastaja. Valittavana oli joko Parainen tai Simo. Paraisilla olisi ryhmäkoko ollut 38 opiskelijaa. Simossa noin kymmenkunta, joten valinta oli helppo. Kemissä on sukulaisiakin, joten seutu oli tuttu.

Krista muistelee, että peruskoulun opinto-ohjaaja suositteli hänelle eläintenhoitajan tutkintoa. Myös vierailu Louen toimipaikassa vahvisti, että ala on juuri se oikea.

Opiskelun teoria ja käytännön työ ovat hyvin täydentäneet toisiaan. Opettajat ovat tukeneet työssäoppimiseen pääsyä ja teoriaopintojen jaksoissa on joustettu, jos se on ollut tarpeen työssäoppimiseen pääsemiseksi.

Opiskelu on ollut mukavaa aikaa ja opinnot ovat sujuneet hyvin. Maaseutuyrittämisen perustaitojen ja eläinten hoidon lisäksi Kristan mieleen on jäänyt viikon mittainen koirahierontakurssi.

- Opiskelu on sujunut hyvin. Minulla oli peruskoulun todistuksessa keskiarvo alle 7. Motivaatio on ollut ihan eri tasolla ja keskiarvo on 2,5. Olen itse kirjannut tarkasti mitä opintoja ja kursseja olen suorittanut.

- Työssäoppimisjaksoilla olen oppinut paljon uusia asioita. Suoritin opintoja kennelillä, navetassa, kotieläinpihassa ja hevostallilla, Krista listaa. Eläinten kanssa täytyy olla rohkea ja kärsivällinen. Krista on tykännyt aina koirista, mutta nykyisin hän haaveilee omasta kissasta. Lisäksi hän hoitaa mielellään hevosia.

- Kiinnostuin ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla kalanjalostuksesta. Opinnäytetyöni on perinteinen kalakukko valmistettuna täyssäilykkeeksi. Myynnissä olevat vastaavat tuotteet tehdään valmisleivistä. Minä valmistan leipäosan omasta taikinajuuresta. Tämän kevään olen hionut kalakukon rakennetta. Nyt on koostumus, rakenne ja maut kohdallaan. Tuotteesta saa hyvän retkievään tai vaikka cocktailpaloja. Kalanjalostajilla on työllistyminen lähes 100 %. Viimeisessä työssäoppimispaikassa sanottiin, että soita, kun tarvitset työtä. Työpaikkoja on ympäri Suomea, eikä Norjakaan ole kaukana.

- Tulevaisuudessa haluaisin oppia kouluttamaan hevosia. Sain siihen idean, kun olin työssäoppimassa hevostallilla. Ammatin lisäksi Krista on saanut paljon kavereita. - Olo on hieman haikea kun opinnot päättyvät. Tosin ovet ovat avoinna ja mielessä on uusia unelmia.

11


palveluala

P

alvelualalta valmistuu kokkeja ja tarjoilijoita Kemistä, Torniosta ja Muoniosta. Leipuri-kondiittorit, merkonomit ja datanomit opiskelevat Torniossa. Matkailupalvelujen tuottajien ja matkailuvirkailijoiden koulutus toteutetaan nykyisin Kemissä. Kodinhuoltajat valmistuvat Keminmaasta. Merkonomien ja datanomien koulutus siirtyi Mercuriasta Lappian päärakennukseen vuoden vaihteessa. Opiskelijat ja henkilökunta ovat viihtyneet Matkailualan opiskelijoita markkinointikuvauksessa. uudessa ympäristössä hyvin. Tilojen käyttöä on voitu tehostaa ja alojen välinen yhteistyö on jatkossa helpompaa. Opintojen läpäisy on ollut keskeinen haaste opetuksessa. Opetus toteutuu työelämälähtöisesti ja opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Liiketalouden perustutkinnon oppimistuloksia on arvioitu opettajien, työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Työelämän palaute opiskelijoiden osaamisesta on ollut erittäin hyvä.

Muonion hotelli-, ravintola- ja cateringalan palveluaste on korkea. Kokkiopiskelijat vastaavat ateriapalvelusta Lappia ravintola Hillassa ja valmistavat aamupalat, lounaat ja päivälliset. Ala kiinnostaa mm. Ski Collegessa opiskelevia kansainvälisiä opiskelijoita.

Lappian Yrittäjyyskoulu

Palveluala vastaa pääosin Lappian Yrittäjyyskoulun toteutuksesta. Kannustamme henkilöstöämme ja opiskelijoitamme yrittäjämäiseen toimintaan ja yrittäjyyteen. Yrittäjyysopinnot sisältyvät nuorten ja aikuisten koulutukseemme perus-, ammattu- ja erikoisammattitutkinnoissa. AutamAikuiskoulutuksessa on aktiivisesti ja onnistuneesti me opiskelijoitamme yrittäjyyspolun alhaettu uusia järjestämissopimuksia eri tutkintoihin, Kondiittoriopiskelijat työssäoppimassa kuun Tekevä Lappia Osuuskunnan sekä Grand Hotel Wienissä. tästä esimerkkeinä dieettikokin erikoisammattitutkinto Yrittäjyyskoulun toiminnan tuella. ja myynnin ammattitutkinto. Koulutuksista eniten kiinnostusta on ollut liiketalouden perustutkintoon, joiden suorittaminen oppiso- Yrittäjyyskouluopinnoista on kahden lukuvuoden aikana ilmoittapimuksella on lisääntynyt. Myös myynnin ja taloushallinnon nut kiinnostuksensa yli 120 perustutkinto-opiskelijaa. Yrittäjyysosaajia on valmistunut työelämän tarpeisiin. Lisäksi olemme to- koulun opinnot on aloittanut vuosina 2011-2012 eri ryhmissä teuttaneet erilaisia yhteishankintakoulutuksia ja työvoimakoulu- yhteensä 65 opiskelijaa 27 tutkinnosta Lappian eri toimipaikoistuksia. Mukavana piristyksenä kaamoksen keskellä tammikuus- ta. sa Kemissä aloitti 26 opiskelijaa matkailuoppaan peruskoulutuksen. Anitta Palokangas

12


Nuoret kokit luottavat tulevaisuuteen

Onnistunut työssäoppiminen toi työpaikan

Johanna Sorvoja aloitti peruskoulun jälkeen lukiossa, mutta motivaation loputtua vaihtoi ammattikouluun.

Tomi Willman valmistui merkonomiksi talousja toimistopalvelujen koulutusohjelmasta huhtikuussa. Taloushallinnon sovellusten ja työvälineiden oppiminen sujui helposti eikä liiketalouden valinta ole kaduttanut.

- Valitsin hotelli-, ravintola- ja cateringalan, koska ruoanlaitto kiinnosti minua ja halusin oppia uusia asioita alalta. Olen aina halunnut perustaa oman kahvilan tai pitopalvelun. Valitsin kokkiopinnot, koska minua kiinnosti suurtalouspuolen ruoanvalmistus. Vahvuuteni alalla ja opiskelussani on jälkiruoat ja leivonta.

- Peruskoulusta pääsin automaatioasentajan koulutukseen OSAO:oon. Ala ei tuntunut omalta ja vuoden opiskeltuani hain Ammattistarttiin. Vuoden aikana tutustuin eri aloihin ja opiskelin yhteisiä aineita, joista sain hyväksilukuja nykyiseen tutkintoon.

Saana Enontekiö haaveili työstä hotelli-, ravintola- ja cateringalalla ja omasta ravintolasta jo pienenä.

- Ensimmäinen työssäoppimisjakso K-Citymarket Torniossa oli perinteistä myyjän työtä. Toisena vuotena pääsin ulkomaille työssäoppimaan 5 viikoksi. Työpaikkani oli hieman erikoinen, 1030–luvulta peräisin oleva kirkko Dublinissa Irlannissa. Siellä oli kahvila, hautakammio ja lahjatavaraliike. Tehtäviini kuului lippujen ja lahjatavaroiden myynti sekä kassan laskenta ja erilaisia toimistotöitä.

- Kiinnostuin enemmän suurtalouden ruoanvalmistuksesta, joten minäkin valitsin enemmän opintoja suurtalouspuolelta. Peruskoulussa ala oli minulla hakuvaihtoehtona loppupäässä, mutta viime metreillä valitsin sen aloista, joihin minut oli valittu. Vahvimmat puoleni ovat kylmäkön tehtävät, erityisesti jälkiruokien valmistus.

- Kolmantena vuotena sain työharjoittelupaikan Monetra Oy:n talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Tein vaativia kirjanpitotehtäviä, hoidin ostoreskontraa, käytin tietokantoja ja skannasin laskuja. Työssäoppiminen onnistui hyvin ja sain Monetra Oy:stä työpaikan armeijaan lähtöön asti. Hain kevään yhteishaussa useaan ammattikorkeakouluun. Tulevaisuuden haaveena on kauppatieteiden maisterin tutkinto.

Nuoret kokit Johanna ja Saana luottavat tulevaisuuteen: Suurtalouskokkeja on lähitulevaisuudessa eläköitymässä, joten alalla on hyvät työllistymisnäkymät. Jatko-opinnoista, vaikka restonomiksi, on vielä parempi mahdollisuus työllistyä moniosaajana. Koulutuksessa oli parasta rento opiskelutapa, mahtavat työ- ja oppimisympäristöt, hieno ja auttavainen henkilökunta sekä upeat opiskelukaverit.

13


tekniikan ala

T

toimipaikassa kaivosalan koulutus siirtyi alan tarpeita vastaaviin remontoituihin tiloihin. Puualan osaamiskeskukseen Kemissä rakennetaan oppimisympäristöä CLT- massiivipuuelementtien valmistamiseen. Valmistuslinjan halli tehdään omana työnä niin suunnittelun kuin rakentamisenkin osalta. Hanke tarjoaa erinomaisia oppimistilanteita eri työtehtävissä sekä nuorille että aikuisopiskelijoille. Prosessialan opetusta kehitetään Biodieselprojektissa, joka edistää bioPuualan opiskelijat ohjelmoimassa CNC-työstökonetta. polttoaineiden valmistus-prosesTyössäoppiminen ja eri alojen sin tuntemusta ja osaamista. Keminmaassa autoalalla käynnisosaamista vaativat työmaat ovat opiskelijoille erinomaisia oppityvä hybridiauto oppimisympäristöhanke laajentaa uuden teknomispaikkoja ja täydentävät opiskelun työ- ja teoriaopetusta. Amlogian automallin korjausosaamista. Torniossa kehitetään metalmatilliset perustutkinnot suoritetaan nuorten koulutuksessa opelialan oppimisympäristöjä ja rikastustekniikan oppimisympäristön tussuunnitelman mukaisesti ja aikuisten osalta näyttötutkintoina. kehittäminen jatkuu. Rakennusalalla Torniossa aloitetaan korOppisopimuskoulutuksen kautta hankittu ammatillinen tutkinto jausrakentamisen oppimisympäristöjen kehitystyö. Pintakäsitteon yksi reitti ammattiin. Tällöin ollaan työsopimussuhteessa lyyn on rakennettu uusi suihkupuhalluslinja ja maalauskammio. työnantajaan ja suuri osa opinnoista suoritetaan työelämässä Syyslukukaudella 2013 on käytössä kokonaan uudistettu teollitutkintoa vastaavissa tehtävissä ja ammattitaito osoitetaan näytsen pintakäsittelyn oppimisympäristö, tietotaito, tekniikka ja matötehtävillä. Nämä kaksi koulutusmuotoa on myös mahdollista teriaalit. yhdistää. Opinnot aloitetaan oppilaitosmuotoisessa opiskelussa ja siirrytään opintojen loppuvaiheessa oppisopimuksen kautta Tekniikassa on korostettu kuluvana vuonna työturvallisuutta ja työelämään. Tällainen 2+1 -tyyppinen opiskelu ammattiin lisäänhyvää käytöstä palvelu- ja työtehtävissä. Ne ovat osa ammattityy ja on yksi tekniikan alan kehityskohteista. taitoa ja ammattiylpeyttä, jotka jokaisen ammattiin valmistuvan omaksua. Esimerkki hyvästä turvallisuustyöstä on Tornion ”Tekniikan ala kehittää Tekniikan alan lukuisat oppi- pitää rakennusosaston erinomainen menestys valtakunnallisessa työvahvasti tulevaisuuden misympäristöjen kehitys- turvallisuuskilpailussa vuonna 2013. hankkeet vastaavat työeläoppimisympäristöjä.” män tulevaisuuden haasteiKiitos henkilökunnalle lukuvuodesta ja parhaimmat onnittelut siin ja tarpeisiin. Torniossa rakennetaan rikastustekniikan laaduammattiin valmistuville. kasta oppimisympäristöä vetovoimaiselle kaivosalalle. Kolarin ekniikan alan koulutusta järjestetään Tornionjokivarressa Pellossa, Kolarissa ja Muoniossa sekä Meri-Lapissa Kemissä, Keminmaassa ja Torniossa.  Koulutusta annetaan laajasti eri teollisuusammatteihin sähkö-, kone-, metalli-, prosessi-, kaivos-, laboratorio-, ICT-, rakennus-, puu- ja talotekniikka-aloille  niin nuorten kuin aikuistenkin koulutuksessa. Turva- ja autoalan koulutusta järjestetään Keminmaassa.

14

Jussi Leponiemi, Pentti Koskela, Antti Päivärinta


Hitsarissa on asennetta

Parasta opiskelussa on käsillä tekeminen

Keminmaalainen Teemu Pentinsaari valmistuu kone- ja metallialalta levyseppähitsaajaksi. 22-vuotias nuori mies on varsin tyytyväinen opintoihinsa Torniossa. Teemu opiskeli ensin lukiossa, jonka jälkeen hän  mietti mille alkaisi ja pohti mahdollisia jatko-opiskelupaikkoja.

Kemin Syväkankaalta kotoisin oleva Santeri Aikio valmistui sähköasentajaksi Kemin tekniikan yksiköstä. - Minua kiinnosti käsillä tekeminen ja siksi valitsin sähköja automaatiotekniikan perustutkinnon. Parasta opiskelussa on nimenomaan ollut käsillä tekeminen. Opiskelu on sujunut hyvin ja tiesin 1. vuoden jälkeen, että viihdyn alalla.  Työssäoppimisjaksoilla käytännön työssä on oppinut tosi paljon.  Mielestäni teoriaopintojenkin ohessa koulussa voisi olla enemmän käytännön töiden harjoittelua.

- Valitsin kone- ja metallialan, koska se kiinnosti minua. Sain ammatin kahdessa vuodessa. Opiskelu on sujunut mallikkaasti ja Teemun mielestä koulumenestys on asenteesta kiinni. - Tässä ammatissa täytyy olla hyvät kädentaidot ja oikea asenne.

Santeri on ollut työssäoppimassa sekä sähköalan yrityksessä että teollisuudessa.

Kone- ja metallialalla on mainiot puitteet opiskella. Ammattitaidon lisäksi Teemu on saanut koulusta uusia kavereita, joihin on tarkoitus pitää yhteyttä vaikka opinnot päättyvät. Teemu oli työssäoppimassa Jaloterässtudiolla Torniossa ja YIT:llä Keminmaassa. Molemmissa paikoissa hän valmisti tuotteita ruostumattomasta teräksestä ja hitsaustaidot paranivat jaksojen aikana huomattavasti.   Heti valmistumisen jälkeen Teemun toiveena on työllistyä kotikonnuille. - Voisin olla muutaman vuoden töissä ja harkita samalla jatkoopintoja, hän pohtii tulevaa.

- Sähköasennusfirmassa työskentelimme pienkohteissa ja teimme esimerkiksi omakotitalojen sähköistyksiä. Tehdasympäristössä olen saanut tehdä monipuolisesti sekä sähkö- että automaatiotöitä. Olen saanut oman alan kesätyöpaikan elokuun loppuun saakka.  Syksyksikin on kyllä muita töitä tiedossa, mutta toivottavasti saan jatkaa oman alan töissä tammikuuhun saakka, kun lähden armeijaan.  Olen hakenut sähkötekniikan jatkoopintoihin Oulun ja Helsingin ammattikorkeakouluihin ja vielä varalta Ouluun automaatiotekniikan opintoihin.

15


yhteiset palvelut Yhteishaku on vuosittainen haaste opinto- ja hakutoimiston väelle

ideoita ja kehitystarpeita tai vain muuten jutustelemaan. Asukkaille on tarjottu monenlaista vapaa-ajan toimintaa; useita liikuntaryhmiä, salibandya sekä järjestetty matkoja Kärppien otteluihin yhteistyössä oppilaskunnan kanssa. Asuntolatutorkoulutusta on jatkettu. Tutorit osallistuvat syksyllä uusien opiskelijoiden tukemiseen ja opiskeluympäristöön tutustumiseen.

Opinto- ja hakutoimisto palvelee keskitetysti Torniossa opiskelijahallinto-ohjelmien ja yhteishaun osalta. Opintotoimiston vuosittainen haaste on valtakunnallinen sähköinen yhteishaku. Aloituspaikkoja Lappiaan oli tarjolla 1073 ja ensisijaisia hakijoita 1093. Opintotoimisto käsittelee myös ammattilukiolaisten arvioinnit, joita kirjattiin eri lukioista opintotoimistossa 3370 kurssia. Tänä lukuvuonna Lappiassa oli 296 kaksoistutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Viestintä- ja markkinointipalvelut kuuluvat ammattiopistoon Viime lokakuun alusta viestintä- ja markkinointipalvelut siirtyivät ammattiopistoon. Uudelleen järjestely tehtiin ammattikorkeakoulun irtautumiseen liittyvien järjestelyjen vuoksi. VIM viestintä ja markkinointipalvelut tuottavat palveluita sekä ammattiopistolle että kuntayhtymälle.

Opiskelijahuolto ja ohjauspalvelut tukevat opiskelijoita monialaisesti Opiskelijoille tärkeitä tukihenkilöitä opettajien lisäksi ovat kuraattorit, opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja erva-opettajat. Oppimispajoissa erityisopettajat ohjaavat tukea tarvitsevia opiskelijoita ja siellä suoritetaan myös viivästyneitä opintoja.

Kansainvälinen toiminta Euroopassa työssäoppimisjaksolla on ollut 46 opiskelijaa. Lyhyempiin opintovierailuihin on osallistunut lähes 20 opiskelijaa. Tekniikan alan opiskelijat ovat työskennelleet Iso-Britanniassa, Saksassa ja Espanjassa. Palvelualan opiskelijoita on ollut Iso-Britanniassa, Espanjassa, Itävallassa ja Saksassa. Hyvinvointialan opiskelijat olivat Ruotsin ja Espanjan lisäksi Unelmana Afrikka -projektissa Keniassa. Luontoalan eläintenhoitajaopiskelijoita työskenteli Iso-Britanniassa ja kulttuurialan opiskelijoita Virossa. Henkilökunnasta 12 asiantuntijaa oli kansainvälisellä työelämäjaksolla. Asiantuntijavierailuihin ulkomailla osallistui 23 lappialaista.

Terveydenhoitajat ovat opiskelijoiden tavattavissa säännöllisesti kaikissa toimipaikoissa. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluyksiköt järjestävät lääkäri- ja muut asiantuntijapalvelut. Monialaiset opiskelijahuoltoryhmät ovat toimineet säännöllisesti kaikissa toimipaikoissa. Yhteistyön tarve kuntien etsivän nuorisotyön kanssa on selvästi lisääntynyt. Opinto-ohjaajat ovat vuoden aikana käyneet kaikissa alueen yläkouluissa kertomassa ammatillisista opinnoista ja organisoineet satojen yläkoululaisten oppilaitosvierailut Lappian toimipaikkoihin.

Lappiassa on vieraillut opettajia ja asiantuntijoita Ruotsista, IsoBritanniasta, Saksasta, Espanjasta, Kanadasta, Latviasta ja Virosta. Opiskelijoita on tullut jälleen metallialan opintoihin Saksasta ja matkailualan opiskelijoita työssäoppimaan Espanjasta. Muonion Ski Collegessa on opiskelijoita Eestistä ja Latviasta. Lappia on mukana Venäjä-verkostohankkeessa, joka tarjoaa mahdollisuuden kieliopintoihin ja työssäoppimiseen Venäjällä. Kanada-hankkeessa toteutuu tekniikan alan asiantuntijavaihto toukokuussa Winnipegiin ja kesäkuussa luontoalan opiskelijavaihto Thunder Bayhin. Pentti Heikkilä

Opiskelijat ovat pitäneet huolta asuinympäristöstään Asuntoloissa asuvien opiskelijoiden määrä on ollut hiukan edellisvuotta suurempi. Opiskelijat ovat pitäneet huolta asuinympäristöstään. Kuntosali, karaoke- ja elokuvahuone ja muut harrastustilat ovat olleet ahkerassa käytössä. Elokuva- ja peli-iltoja on järjestetty viikoittain. Kerran kuukaudessa on pidetty Kuukauden kahavit -ilta, johon kaikki saavat tulla pelailemaan, esittämään

16


AiKuisKOuLuTus JA TyöELäMäPALVELuT

A

lutuksiimme osallistui vuonna 2012 lähes 4 800 henkilöä. Näyttötutkinnon, perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, tai tutkinnon osan suoritti yhteensä 504 aikuista.

mmattiopisto Lappia on vahva aikuiskouluttaja ja työelämäpalveluiden kehittäjä koko Lapin alueella. Kehitämme aktiivisesti työelämää ja varmistamme osaltamme osaavan työvoiman saatavuuden. Työelämä muuttuu ja se vaatii ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä jatkuvasti. Järjestämme toimipaikoissamme käytännönläheistä ammatillista koulutusta eri aloilla. yrittäjyys-, esimies- ja johtamiskoulutukset kuuluvat myös tarjontaamme. Aloitamme syksyllä 2013 uutena esimieskoulutuksena Työnjohtokoulutuksen, jossa voi suorittaa tekniikan erikoisammattitutkinnon.

Valtiontalouden menosäästöt ovat jo vuoden 2012 aikana kohdistuneet voimakkaasti aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutuksen toteutusmuotoja ja rahoituskenttää on hajautettu. Vähennyksiä on tehty ammatillisena lisäkoulutuksena järjestettävään oppisopimuskoulutukseen ja oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintaa on pienennetty. Nämä tuovat haasteita koulutuksen toteutukseen jatkossa. Varaudumme aikuiskoulutuksen aloituspaikkaleikkauksiin myös tulevina vuosina.

”Osaava henkilöstö on voimavara - Aikuisena on ilo oppia”

Ajattelemme Ammattiopisto Lappian aikuiskoulutuksessa leikkausten olevan mahdollisuus tehdä yhä laadukkaampaa ja tiiviimpää yhteistyötä työelämän kanssa Lapin alueen yhteisen hyvinvoinnin eteen. Ammattiopisto Lappian aikuiskoulutuspalvelut on kumppani osaamisen kehittämisessä.

Aikuinen Kehitä henkilöstön osaamista

Uudista osaaminen

OPI inspiroidu Pätevöidy

Onnittelut näyttötutkinnon suorittaneille ja kiitokset aikuiskoulutuksen toimijoille!

VARMISTA LIIKEVAIHTO

Opiskele

INNOSTU

Vakiinnutimme vuoden 2012 aikana sähköisen aikuiskoulutuskalenterin helpottamaan sopivan koulutuksen löytymistä. suunnittelemme ja järjestämme räätälöityjä koulutuksia ja työelämäpalveluja yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Osaamistarvekartoituksilla selvitämme yhdessä työyhteisön kanssa osaamisen ja toiminnan kehittämisen tarpeet. Lappian pitkäaikainen aikuiskoulutusjohtaja Martti Holster siirtyi eläkkeelle 1.9.2012. Läksiäistilaisuuteen kokoontui runsaasti lappialaisia, yhteistyökumppaneita ja kollegoita. Aikuiskoulutuksen vetovastuu siirtyi Anni Miettuselle.

Osaava ja ammattitaitoinen työntekijä, asiantuntija, esimies ja johtaja ovat työnantajansa – yrityksen ja yhteisön – voimavaroja. He ovat toiminnan sujumisen ja kehittämisen sekä laadun ja kilpailukyvyn merkittäviä menestystekijöitä. Aikuiskoulutus lisää alueen osaamista ja varmistaa väestön hyvinvoinnin. Aikuiskou-

Anni Miettunen

17


opiskelijatoiminta SAKUstars 2013 - Unelmien amikset kohtasivat Lahdessa

arvottiin kaksi iPad -tablettitietokonetta, jotka saivat Lotta Kuismanen Putaan koulusta Torniosta ja Iida Saari Lapinniemen koulusta Tervolasta. Kisojen järjestely- ja tuomarointitehtävistä vastasivat Ammattiopisto Lappian opettajat yhdessä ylempien vuosikurssien opiskelijoiden kanssa.

Ammattiin opiskelevien SAKUstars-kulttuurikisat järjestettiin Lahdessa 16. - 18.4. Kisojen teemana oli Unelmien amis ja niihin osallistui yli 800 opiskelijaa ympäri Suomea, joten kaupunki oli täynnä lahjakkaita nuoria. Lappiasta osallistui kisojen livesarjoihin neljä opiskelijaa.

Lappian opiskelijat osaamisen ilolla Taitaja 2013 –finaalissa

Menestystä tuli niin livekuin ennakkosarjoissa. Talotekniikan opiskelijat Toni Huhta ja Jussi Häkkinen voittivat kultaa rennolla esityksellään s o i ti n d u ot-s a r j as s a. Hienosti kisasivat myös turvallisuusalan opiskelija Milka Mommo yksinlaulu- ja kansanlaulusarjoissa sekä kuva-artesaaniopiskelija Mira Pyy taidetta mallin mukaan -sarjassa. Livesarjoissa tytöt eivät yltäneet mitalisijoille, mutta ennakkosarjassa Mira nappasi kunniamaininnan.

Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Taitaja 2013 -finaalikilpailu käytiin Joensuussa 14. – 16.5. Lappiasta SM-kisapaikan saavutti kahdeksan opiskelijaa: Karoliina Ylipuranen kauneudenhoidossa, Aleksi Heiskanen kirvestöissä, Ville Miettunen muuraus- ja laatoitustöissä, Arto Pudas levy- ja hitsaustöissä, Toni Huhta putkiasennuksessa, Samuli Hyry huonekalupuusepän töissä sekä Miika Niskanen ja Ville Sihvola CAD-suunnittelussa. Tänä vuonna Lappian opiskelijoilla oli kisatuomisena Aleksi Heiskasen hopeamitali ja hyvät sijoitukset muilta kilpailijoilta. Kaikki finalistit osoittivat alansa hyvää osaamista ja taitoa. Tervolan Lapinniemen koulun joukkueen Fanni-Maria Poikajärvi, Patrik Hanhisuanto ja Henri Kupari tekivät upean kisan Taitaja9-finaalissa 15.5.2013 Joensuun Jäähallissa. Joukkue raivasi tiensä 36 joukkueen alku- ja semifinaalien kautta aina 6 joukkueen loppukilpailuun. Lapinniemeläiset sijoittuivat tiukassa kisassa neljänneksi.

Ennakkosarjoihin Lappiasta osallistui yhteensä kymmenen kilpailijaa. Kuva-artesaaniopiskelija Mia Törmänen tuli piirrostaidesarjassa hienosti hopealle ja kunniamaininnat samasta sarjasta saivat Oskari Lehto ja Mira Pyy. Viestinnän opiskelijat Joonas Mattila ja Mauri Karlin saivat videosarjan kunniamaininnan.

Hyvä tekemisen meininki Osaajakisoissa! Lappian Osaajakisa käytiin huhtikuussa 12. kerran. Tornion kampuksella kisasi lähes 300 kasiluokkalaista 2 – 4 jäsenisinä joukkueina. Kaikki koulut koulutuskuntayhtymän jäsenkunnista olivat mukana sekä Kuivaniemen koulu Iistä. Nuoret osaajat testasivat kädentaitoja ja osaamistaan oppilaitoksen eri koulutusalojen tehtävissä. Osaajakisa 2013 menestyneimmän koulun tittelin saavutti Raumon koulu, joka keräsi neljä voittopokaalia. Lajikohtaisten palkintojen ja pokaalien lisäksi kaikkien kisoihin osallistuneiden kesken

Karoliina Ylipuranen, Ville Miettunen ja Aleksi Heiskanen lähdössä Taitaja 2013 avajaismarssille.

18


lappian henkilökunta Yhteiset palvelut Granfors Maria, asuntolanohjaaja Heikkilä Pentti, opintojohtaja Hiukka Eija, tiedottaja Herala Arto, kuraattori Herukka Minna, asuntolanohjaaja Karjalainen Jussi, kuraattori Keisu Minna, tuntiopettaja Kulmuni Sinikka, erityisopettaja Leponiemi Jussi, rehtori Liiten Kaisu, opinto-ohjaaja Lilja Maarit, opintosihteeri Liuski Merja, projektipäällikkö Lukkarila Mia, viestintäsuunnittelija Marttinen Merja, opintosihteeri Oukka Saara, assistentti-taloussuunnittelija Pasma Teija, verkkotiedottaja Ranta Jenni-Leena, markkinointi- ja tiedotussihteeri Sakko Petri, asuntolanohjaaja Sanaksenaho Kaarina, opintosihteeri Tulkki Minna, asuntolanohjaaja Tyystälä Marja-Liisa, kansainvälisten asioiden koordinaattori Tekniikan Ala Alatolonen Jukka, kouluttaja Anttila Jarmo, lehtori Auvinen Mika, ammattimies Buska Marita, tuntiopettaja Eerikkilä Outi, lehtori Enqvist Henry, kouluttaja Eskelinen Reijo, kouluttaja Eskelinen Seppo, tuntiopettaja Gorton Neil, ammattimies Granholm Matti, lehtori Harju Jani, tuntiopettaja Hast Heikki, kouluttaja Heikkilä Matti, tuntiopettaja Heikkinen Kai, erityisopettaja Heikkuri Katja, ammattimies Heiskanen Ari, projekti-insinööri Heiskanen Juha, kouluttaja Hietalahti Sami, projektipäällikkö Hietamäki Jukka, lehtori Hilden Esko, kouluttaja Hiltunen Hanne, opintosihteeri Hiukka Markus, tuntiopettaja Holpainen Jyrki, lehtori Huhtakangas Timo, lehtori Höynälä Kari, tuntiopettaja Isometsä Jouko, kouluttaja Jussila Jouko, kouluttaja Juustovaara Hannu, kouluttaja Kaarakka Hannu, tuntiopettaja Kalapudas Kyllikki, tuntiopettaja Kalliola Teuvo, lehtori Kangas Risto, lehtori Kanto Aarno, lehtori Kantola Harri, kouluttaja Kantolainen Eero, tuntiopettaja Kari Mikko, lehtori Karvonen Jorma, lehtori Karvonen Sami, lehtori Kasala Markku, tuntiopettaja Kelhälä Veikko, lehtori Kenttä Kari, lehtori Kenttälä Seppo, kouluttaja Keskimölö Pekka, erikoisammattimies

Kettunen Rainer, koordinaattori Kinnunen Juha, kouluttaja Kirjakainen Kirsi, tuntiopettaja Koivumaa Marko, kouluttaja Koivunen Jani, tuntiopettaja Koskela Pentti, toimipaikkapäällikkö Koskimäki Marko, tuntiopettaja Kurttio Kari, tuntiopettaja Kuula Taisto, koulutuspäällikkö Kvist Pertti, lehtori Laakso Ilpo, tuntiopettaja Lahdenperä Sauli, koulutussuunnittelija Leinonen Jari, kouluttaja Leppänen Pekka, tuntiopettaja Leskinen Kalevi, tuntiopettaja Majuri Mika, tuntiopettaja Makkonen Sakari, tuntiopettaja Manner-Raappana Eeva, toimipaikkasihteeri Matala Veijo, erikoisammattimies Mylly Martti, kouluttaja Myllyneva Esa, lehtori Niemi Risto, tuntiopettaja Nisula Heli, lehtori Ojala Aki, tuntiopettaja Ojala Leo, tuntiopettaja Ojansivu Tapio, tuntiopettaja Pajari Nina, tuntiopettaja Pakisjärvi Janne, tuntiopettaja Palosaari Hilkka, toimipaikkasihteeri Palovaara Mauno, tuntiopettaja Pasma Kati, opintosihteeri Penttilä Sirpa, ammattimies Pitkänen Pekka, lehtori Pukema Ilkka, kouluttaja Puoskari Pekka, lehtori Päivärinta Antti, koulutuspäällikkö Pöykkölä Timo, projektisuunnittelija Raappana Jouko, tuntiopettaja Rajaniemi Antti, varastonhoitaja Rantasaari Matti, lehtori Rantavuoti Marko, tuntiopettaja Rautiainen Esa, kouluttaja Rinne Arto, ammattimies Romakkaniemi Aulis, kouluttaja Ronkainen Rauno, ammattimies Rouvinen Tellervo, tuntiopettaja Saloniemi Anne-Marja, toimipaikkasihteeri Sandberg Markku, kouluttaja Saukkoriipi Marko, tuntiopettaja Seitamaa Jyrki, lehtori Setälä Jouni, kouluttaja Silveri Ritva, lehtori Simanainen Jarmo, lehtori Suvanto Kalevi, lehtori Södervall Arto, tuntiopettaja Takkinen Seppo, tuntiopettaja Tauriainen Pentti, lehtori Teräs Ossi, lehtori Tikka Veijo, tuntiopettaja Tilja Tuomo, kouluttaja Tornio Marika, tuntiopettaja Tyni Marja-Riitta, opintosihteeri/ koulutussihteeri Uusitalo Jouko, kouluttaja Uusitalo Mauri, varastonhoitaja Vaaraniemi Kari, tuntiopettaja

Veikkolainen Jorma, lehtori Vesa Juha, tuntiopettaja Virta Jukka, tuntiopettaja Väänänen Veikko, lehtori Väärälä Jukka, kouluttaja Yli-Kankaanpää Tapani, kouluttaja Ylikippari Rauno, kouluttaja Yliniemi Matti, projektipäällikkö Palveluala Alajärvi Kyllikki, lehtori Alatalo Marjatta, opintosihteeri/ koulutussihteeri Alatervo Sirpa, lehtori Alatolonen Johanna, vastaava kokki Berg Mira Maria, ravintolatyöntekijä Ekholm Marja, vastaava kokki Eskola Petri, ravintolatyöntekijä Finström-Isto Mervi, tuntiopettaja Flygare Jonni, tuntiopettaja Hast Anne, ravintolapäällikkö Heikura Mira, tuntiopettaja Heinikoski Tanja, ravintolatyöntekijä Heinonen Sirpa, tuntiopettaja Herajärvi Kyllikki, tuntiopettaja Hohtari Monika, leipuri Huhtaniska Reijo, tuntiopettaja Hämeenkorpi Heli, ravintolapajaohjaaja/ammattiohjaaja Innala Päivi, tuntiopettaja Jaako Jaana, vastaava kokki Jaako-Körkkö Katja, aikuiskoulutuspäällikkö Joensuu Merja, kassatarjoilija Juntikka Taina, kassatarjoilija Juntti Päivi, kouluttaja Jääskö Katri, ravintolatyöntekijä Kangastie Hilkka, tuntiopettaja Karjalainen Kyösti, kouluttaja Karlsson Hannele, ravintolapäällikkö Karvali Pirkko, tuntiopettaja Kauppinen Katja, kokki Kolmonen Taina, lehtori Kontiainen Riti, tuntiopettaja Koskela Taina, lehtori Krats Maija-Liisa, kassatarjoilija Kurki Raija, tuntiopettaja Kvist Anneli, kassatarjoilija Kvist Oili, kassatarjoilija Laihinen Sanna, aikuiskoulutuspäällikkö Lankila Tuula, tuntiopettaja Laurila Hannu, tuntiopettaja Lehtonen Raija, tuntiopettaja Leinonen Sirpa, koulutuspäällikkö Lehtinen Soili, tuntiopettaja Linna Meeri, tuntiopettaja Lintulahti Leena, kassatarjoilija Lääkkölä Hannu, lehtori Malin Kyllikki, kouluttaja Miettunen Jonne, lehtori Mikkola Minna, ravintolatyöntekijä Moisanen-Tohu Sanna, tuntiopettaja Mylläri Liisa, leipuri Mäkiniemi Johanna, tuntiopettaja Mört Raakel, vastaava kokki Niskanen Janne, kassatarjoilija Ollila Marko, tuntiopettaja

19

Palokangas Anitta, koulutusjohtaja Palsi Esa, tuntiopettaja Pelttari Outi, lehtori Pessa Raija, vastaava kokki Puittinen Marja-Leena, ravintolapäällikkö Pääkkö Kristiina, lehtori Rahko Maritta, ravintolatyöntekijä Rahko Minna, kokki Rousu Tarja, vastaava kokki Räisänen Maija-Liisa, vastaava kokki Sadinmaa Marianne, opintosihteeri/ koulutussihteeri Salmelainen Päivi, kouluttaja Sandberg Elina, vastaava kokki Sieppi Jari, kouluttaja Siukonen Eija, vastaava kokki Suomela Risto, tuntiopettaja Suutari Pekka, keittiömestari Tauriainen Marjo, kokki Teppola Maj-Lis, ravintolapajaohjaaja/ ammattiohjaaja Tirinen Heikki, tuntiopettaja Tornioinen Aino, vastaava kokki Vaara Ulla, tuntiopettaja Valjus Tuula, lehtori Valkama Ritva, kouluttaja Ylimäinen Katariina, kassatarjoilija Kulttuuriala Adolfsen Matti, tuntiopettaja Heino Kirsti, lehtori Heikka Jukka, laitteistonhoitaja Heikkilä Jaakko, kouluttaja Hägg Maria, tuntiopettaja Hägg Jani-Petter, tuntiopettaja Hägg Juhani, tuntiopettaja Jakku Tuomo, tuntiopettaja Kaarakka Jaana, tuntiopettaja Kalasniemi Antti, laitehuoltaja Karkkola Jari-Pekka, radiotuottaja/ opettaja Kiimalainen Arto, tuntiopettaja Kimmel Seija, lehtori Koivumaa Eeva-Liisa, lehtori Kola Jyrki, tuntiopettaja Koskela Katri, tuntiopettaja Koski Tero, tuntiopettaja Kuusisto Timo, tuntiopettaja Laapotti Timo, tuntiopettaja Lampela Tuomas, tuntiopettaja Lehtinen Annikki, lehtori Leinonen Mika, koulutuspäällikkö Leipälä Jussi, koulutuspäällikkö Liiti Arto, kouluttaja Mattila Esko-Pekka, tuntiopettaja Miettinen Jari, lehtori Niva Markku, koulutusjohtaja Norvanto Vesa, tuntiopettaja Nousiainen Vesa, tuntiopettaja Peurasaari-Tohmola Pirjo, lehtori Rahko Tommi, tuntiopettaja Raikaslehto Markku, tuntiopettaja Rajaniemi Tuomas, tuntiopettaja Ranta Tuula, tuntiopettaja Rytkönen Annika, tuntiopettaja Saastamoinen Jari, tuntiopettaja Springare Heli, opintosihteeri Söder Susanna, tuntiopettaja


Tryyki Anne Maria, tuntiopettaja Wallin Pasi, ammattimies Vierelä Jorma, tuntiopettaja Vierola Tuula, tuntiopettaja Vähärautio Mika, tuntiopettaja Hyvinvointiala Alaheikka Erja-Pirjo, tuntiopettaja Alaluukas Raili, lehtori Alatalo Heikki, tuntiopettaja Antinoja Johanna, lehtori Haarakoski Tuulikki, aikuiskoulutuspäällikkö Hakso Viena, lehtori Hanni Leena, koulutuspäällikkö Harila Irma, tuntiopettaja Heikkilä Kaisa, tuntiopettaja Holpainen Marika, tuntiopettaja Hypen Liisa, tuntiopettaja Hyttinen Sirpa, lehtori Hyvärinen Arja, lehtori Ilmola Mira, tuntiopettaja Jauhola Päivi, tuntiopettaja Junes-Herala Anna-Leena, lehtori Juntura Susanna, Kauneuspysäkin ohjaaja Järnström Heli, lehtori Keskitalo Kaisa, toimipaikkasihteeri Korkeamaa Raisa, tuntiopettaja Korrensalo Sisko, lehtori Kotiranta Hilkka, lehtori Kouri Susanna, tuntiopettaja Kujala Satu, tuntiopettaja Köykkä Arja, lehtori Leskio Leena, tuntiopettaja Maansaari Elina, työnohjaaja Maikkula Rita, toimipaikkasihteeri Malin Susanna, tuntiopettaja Malvalehto Veijo, tuntiopettaja Mattila Merja, tuntiopettaja Mattila Tiina, lehtori Meller Joanna, tuntiopettaja Niemi Pia, tuntiopettaja Nietula-Ukonaho Tuula, lehtori Pakarinen Päivi, lehtori Pirneskoski Kristiina, lehtori Pulska Anni, tuntiopettaja Rantamartti Päivi, tuntiopettaja Rinne Tuovi, lehtori Rissanen Seija, lehtori Ronkainen Petri, vahtimestari/ mikrotuki Ruotsalainen Heidi, lehtori Saglam Marja-Terttu, lehtori Sykkö Veijo, lehtori Takkinen Tuulikki, lehtori Tarkiainen Kaisa, tuntiopettaja Taskila Minna, lehtori Tiitinen Pekka, tuntiopettaja Tuori Maarit, opintosihteeri/koulutussihteeri Tuovinen Anne-Mari, lehtori Vaarala Teija, lehtori Viitala-Pasma Eila, lehtori Vilmi Anne, tuntiopettaja Vuokila Katja-Annika, työnohjaaja

Aikuiskoulutuspalvelut Frant Teppo, oppisopimuspäällikkö Haikola Timo, kouluttaja Hakala Maija, oppisopimusneuvoja Hjulberg Aila-Kaija, oppisopimussuunnittelija Kokkila Seija, koulutussihteeri Korkeamaa Maarit, oppisopimusneuvoja Miettunen Anni, aikuiskoulutusjohtaja Palokangas Tuomo, kehittämispäällikkö Pasma Sinikka, aikuiskoulutuksen sihteeri Pörhö Kimmo, projektipäällikkö Remes Päivi, koulutussuunnittelija Saukkoriipi Tapio, kouluttaja Tikkanen Niina, projektisuunnittelija Örn Annika, oppisopimussuunnittelija Toimipaikat Keminmaa Heinonen Pertti, lehtori Hirvonsalo Jaakko, ammattimies Jaako Markku, asuntolanohjaaja Jaako Ulla, toimipaikkasihteeri Järlström Pertti, lehtori Köykkä Virpi, kassatarjoilija Myllykangas Heljä, lehtori Mäki Petri, kouluttaja Niska Tarmo, lehtori Ohenoja Hannu, kouluttaja Ranua Tellervo, vastaava kokki Tihinen Anssi, tuntiopettaja Toratti Markku, tuntiopettaja Loue Alapalosaari Sirpa, lehtori Heinola Salme, lehtori Hooli Vappu, tuntiopettaja Huhtamella Sari, ravintolatyöntekijä Hyrkäs Kaisu, tuntiopettaja Juntunen Sirkka-Liisa, tuntiopettaja Jänkälä Jouni, ammattimies Järvisalo-Aittola Kristiina, lehtori Keinänen Jari, kouluttaja Kinos Suvi, tuntiopettaja Korkala Timo, maataloustyönohjaaja Lahtela Nico, tuntiopettaja Leinonen Outi, kokki Loiske Anniina, vapaa-ajan ohjaaja Marjeta Petri, kouluttaja Miettunen Elina, kuraattori Miettunen Ulla-Leena, lehtori Myllylä Pauliina, tuntiopettaja Määttä Annukka, tuntiopettaja Niva Martti, tuntiopettaja Nurmikumpu Veijo, lehtori Pallari Paavo, maataloustyönohjaaja Palosaari Vilho, hankekoordinaattori Pesonen Ritva, projektipäällikkö Ranta Arja, siistijä Ruotsalainen Lea, toimipaikkasihteeri Räikkä Eija, vastaava kokki Saariniemi Jarmo, koulutusjohtaja Seppälä Juha, tuntiopettaja Tammela Eija, projektisihteeri Tryyki Reijo, maataloustyönjohtaja

Tuisku Niina, kouluttaja Tuomivaara Anne-Maija, projektipäällikkö Ylitolonen Pauli, tuntiopettaja Muonio Heikkilä Veli Matti, tuntiopettaja Heiniemi Marja-Leena, asuntolanohjaaja Hyttinen Päivi, tuntiopettaja Hyöky Minna, asiantuntija Keltti Veijo, lehtori Kotakorva Anne, toimipaikkasihteeri Kurki Veli-Pekka, lehtori Kuru Lea, vastaava kokki Paeglitis Marcis, ammattimies Pulju Eero, kiinteistönhoitaja Ruonala Hannu, lehtori Suomaa Reijo, kouluttaja Tissari Jari, ammattimies Väisänen Kirsi, kouluttaja Pello Karjalainen Reima, ammattimies Kivilompolo Alli, siistijä Mäki Sirpa, toimipaikkasihteeri Nuojua Antti, tuntiopettaja Uutela Timo, tuntiopettaja Ylitalo Eero, toimipaikkapäällikkö Kolari Kangas Pirjo, tuntiopettaja Lehtoväre Jari, tuntiopettaja Pistokoski Riitta, tuntiopettaja Ruokojärvi Tuovi, tuntiopettaja Simo Niemitalo Vesa, lehtori Rastas Esa, tuntiopettaja

20


valmistuneet Tapani Janina Tornio, Kunnossapitoasentaja Tilja Katri Tornio, Joona Konsta Tornio, Turulin Aleksi Kemi, Kivekäs Alex Tornio, Vaara Essi Tornio, Kuivalainen Samuli Tornio, TORNIO Volotinen Heidi Oulu 1), Könönen Jarkko Tornio, Österholm Mika Keminmaa 1), Lukkariniemi Antti Tornio, Leipuri-kondiittori Rova Mauri Tornio, Aaltonen Merituuli Keminmaa 1), Muusikko Syrjäläinen Joni Tornio, Isometsä Pirjo Tornio, Arvola Miika Raahe, Teppola Jere Tornio, Jauhiainen Annika Haapavesi, Hallikainen Anssi Tornio, Kirjava Satu Kuusamo, Helminen Roni Vantaa, Kaivosmies Kostamovaara Tiina Kemi, Kangas Jeremia Oulu, Jaukkuri Eero Kolari, Kotajärvi Anu Kemi, Karttunen Jaakko Oulu, Koivisto Juha Ylitornio, Mansikka Maria-Sofia Keminmaa, Merkonomi Nykänen Hanne-Maaria Tornio, Mäki Jami Laihia, Mäkimartti Mathias Keminmaa, Talous- ja toimistopalvelu Paananen Jani Tornio, Nikupeteri Jarno Keminmaa, Naasko Julia Ylitornio, Häckman Henna Tornio, Raikaslehto Joni Tornio, Niskanen Johannes Ylitornio, Pakonen Anna Tornio, Ponkala Tanja Tornio, Salmi Henry Tornio, Pränni Jenni Keminmaa, Puumalainen Aino Tornio, Willman Tomi Oulu, Sipilä Mikael Espoo, Tiensuu Matias Kolari, Rantakangas Heidi Kemi, Tähtinen Ismo Oulu, Tuisku Joonas Tervola, Tervonen Sari Oulu, Datanomi Voutilainen Jussi Rovaniemi, Vaara Sanna Tervola 1), Alm Anna-Maria Tornio, Rikastaja Marttinen Jonne Tornio, Musiikkiteknologi Haapanen Joonas Ylitornio, Kokki Mäkelä Jouni Rovaniemi, Heikkinen Eetu-Iisakki Tornio, Häkkilä Annina Kemi, Enontekiö Saana-Maria Tornio, Ryynänen Juho Tornio, Huusko Hannes Oulu, Jääskeläinen Antti Savonlinna, Harri Marita-Karoliina Tornio, Toratti Samuli Tornio 1), Hyvönen Nikolaos Tornio, Kemppainen Keijo Tornio, Inkilä Assi Kemi, Junnila Lasse Tornio, Kosamo Ilkka Pudasjärvi, Kanto Laura Tornio, Artesaani. Vaatetusala Järvenpää Teemu Tornio, Niemelä Mikko Oulu, Kreivi Jenna Tornio, Arkivuo Arja Tornio, Karhu Milla Kempele, Plym Pauli Keminmaa, Mämmioja Suvi Kemi, Kivelä Henna-Mari Tornio, Käkilehto Veli-Matti Tornio, Puikko Tarja Tornio, Nieminen Jussi Tervola, Lappalainen Tanja Tornio, Luttinen Sami Ylivieska, Puisto Joonas Tornio, Nättilä Ida Tornio, Liedes Anna-Greta Oulu, Paakkonen Jani Tornio, Ronkainen Teemu Kemi, Oinas Maria Tornio, Lukin Nina Tornio 1), Penttilä Mikko Tornio, Rytilahti Atte Tornio, Pörhölä Suvi Ylitornio, Ollila Tiina Sodankylä, Vesterinen Ville Inari, Räisänen Lauri Tornio, Rautio Juulia Tornio, Rimpisalo Elina Keminmaa 1), Vanha Juho Kolari, Saukkoriipi Sallamari Pello, Törmänen Marianne Tornio, Koneistaja Sirviö Mervi Haparanda, Väänänen Riikka Oulu, Davidila Toni Tervola, Kaivosmies ja rikastaja Stenudd Anniina Tornio, Åhman Päivi Kemi, Glader Jaakko Tornio, Jauhola Minna Keminmaa, Vallo Jonna Ylitornio, Hooli Tommi Tornio, Karvinen Vesa Kemi, Viitavaara Emma Tornio, Kuva-artesaani Juntikka Iikka Tornio, Rajala Joonas Tornio, Boström Milla-Maaret Enontekiö, Kauppila Jere Tornio, Rantakokko Jonna Muonio, Ravintolakokki Kaisto Maria Oulu, Kuure Joonas Tornio, Korpela Samuli Oulu, Kakko Anu-Maria Kemi, Lahdenperä Aleksi Tornio, Maalari Toivonen Suvi Keminmaa, Karppinen Ida Simo, Niska Toni Tornio, Haaraoja Jenna Kemi, Valkeinen Katri Tornio, Kokko Tero Pudasjärvi, Pohjanen Henri Tornio, Heikka Maiju Simo, Vuosaari Henna Tornio, Kotavuopio Henry Rovaniemi, Poikela Lauri Tornio, Honkala Jenny Tornio, Kuusela Arja Taivalkoski, Salmi Toni Tornio, Härkönen Jenni Kemi, Tarjoilija Ogunlolu Laura Kemi 1), Kehusmaa Toni Kemi, Ahokas Emma-Kaisa Tornio, Pekkonen Meri Pello, Levyseppähitsaaja Kopola Maria Keminmaa, Alavesa Jenna Kempele, Piispanen Kirsi Rovaniemi, Aho Kim Tornio, Kreivi Jasmiina Tornio, Juusola Erika-Sofia Tornio, Taipale Tuomas Kemi, Hirsikangas Joel Tornio, Leiviskä Anna-Marjaana Kemi, Karakko Julia Tornio, Juuso Heikki Ylitornio, Lämsä Katri Keminmaa, Kekonen Niina Tornio, Media-assistentti Koskela Juuso Tornio, Myllykangas Mari Kemi, Koskenranta Anni Tornio, Aho Anu Tornio, Lantto Rami Ylitornio, Määttä Johanna Keminmaa, Pasma Senni Kolari, Gröhn Elice Rovaniemi, Marttila Valtteri Tornio, Oikarainen Joona Kemi, Pieskä Jenni Tornio, Järnfors Jani Keminmaa 1), Määttä Tuomas Tornio, Olsen Laura Tornio 1), Kakko Sonja Tornio, Palosaari Arto Tornio, Partanen Riina Tornio, Matkailupalvelujen tuottaja Kujansuu Maarit Kemi, Pentinsaari Teemu Keminmaa, Pitkänen Henri Tornio, Nissilä Tia Keminmaa, Markkanen Satu Keminmaa, Rantakolmonen Aki Tervola, Pohjanen Kreetta Tornio, Pyykkö Sonja Tornio, Markkinen Jenny Oulu, Sunnari Henry Tornio, Posio Johanna Tornio, Motorko Julia Inari, Toratti Antti Tornio, Pörhölä Veera Tornio, Merkonomi Mykkälä Emilia Tornio , Tarvainen Saija Keminmaa, Asiakaspalvelu ja markkinointi Palovaara Miia Sodankylä, Koneenasentaja Vaara Minna Tornio, Timonen Virpi Kemi, Penttilä Peetu Rovaniemi, Jokinen Joonas Tornio, Pulju Matti Simo, Kannala Teemu Kemi, Talonrakentaja Merkonomi Revonniemi Alex Ylitornio, Kuusjärvi Sanna Tornio, Anttila Jesse Tornio, Asiakaspalvelu ja myynti Sihvola Roni Tornio, Lehto Joni Tornio, Haarakoski Mirka Tornio, Eskelinen Henri Kemi, Sunnari Matias Kemi, Haataja Aleksi, Tornio Granroth Aleksi Kemi, Säkkinen Jenny Rovaniemi, Hamari Juho Simo, 1) Lisäksi yo-tutkinto 2) Lisäksi yo-tutkinto ja lukion oppimäärä

Haataja Laura Kemi, Heinikoski Olli-Pekka Ii, Holm Jere Keminmaa, Klemetti Johanna Ylitornio 1), Koskenranta Saara Tornio 1), Maronen Saara Kemi, Poikela Veera Tornio, Portimo Tiina-Riikka Tornio, Sulkanen Jyri Tornio, Vanha Vilppu Tornio, Virtanen Susanna Tornio, Österholm Sanna Keminmaa,

21


1) Lisäksi yo-tutkinto 2) Lisäksi yo-tutkinto ja lukion oppimäärä

Klemetti Johanna Ylitornio 1), Koskenranta Saara Tornio 1), Maronen Saara Kemi, Poikela Veera Tornio, Portimo Tiina-Riikka Tornio, Sulkanen Jyri Tornio, Vanha Vilppu Tornio, Virtanen Susanna Tornio 1), Österholm Sanna Keminmaa,

Muusikko Kaivosmies Arvola Miika Raahe, Jaukkuri Eero Kolari, Hallikainen Anssi Tornio, Koivisto Juha Ylitornio, TORNIO Helminen Roni Vantaa, Mäki Jami Laihia, Kangas Jeremia Oulu, Nikupeteri Jarno Keminmaa, Leipuri-kondiittori Karttunen Jaakko Oulu, Niskanen Johannes Ylitornio, Aaltonen Merituuli Keminmaa 1), Nykänen Hanne-Maaria Tornio, Pränni Jenni Keminmaa, Isometsä Pirjo Tornio, Paananen Jani Tornio, Tiensuu Matias Kolari, Jauhiainen Annika Haapavesi, Raikaslehto Joni Tornio, Tuisku Joonas Tervola, Kirjava Satu Kuusamo, Merkonomi Salmi Henry Tornio, Kostamovaara Tiina Kemi, Talous- ja toimistopalvelu Sipilä Mikael Espoo, Rikastaja Kotajärvi Anu Kemi, Häckman Henna Tornio, Tähtinen Ismo Oulu, Haapanen Joonas Ylitornio, Mansikka Maria-Sofia Keminmaa, Ponkala Tanja Tornio, Voutilainen Jussi Rovaniemi, Häkkilä Annina Kemi, Mäkimartti Mathias Keminmaa, Willman Tomi Oulu, Jääskeläinen Antti Savonlinna, Naasko Julia Ylitornio, Musiikkiteknologi Kemppainen Keijo Tornio, Pakonen Anna Tornio, Datanomi Heikkinen Eetu-Iisakki Tornio, Kosamo Ilkka Pudasjärvi, Puumalainen Aino Tornio, Alm Anna-Maria Tornio, Huusko Hannes Oulu, Niemelä Mikko Oulu, Rantakangas Heidi Kemi, Marttinen Jonne Tornio, Hyvönen Nikolaos Tornio, Plym Pauli Keminmaa, Tervonen Sari Oulu, Mäkelä Jouni Rovaniemi, Junnila Lasse Tornio, Puikko Tarja Tornio, Vaara Sanna Tervola 1), Ryynänen Juho Tornio, Järvenpää Teemu Tornio, Puisto Joonas Tornio, Toratti Samuli Tornio 1), Karhu Milla Kempele, Ronkainen Teemu Kemi, Kokki Käkilehto Veli-Matti Tornio, Rytilahti Atte Tornio, Enontekiö Saana-Maria Tornio, Artesaani. Vaatetusala Luttinen Sami Ylivieska, Räisänen Lauri Tornio, Harri Marita-Karoliina Tornio, Arkivuo Arja Tornio, Paakkonen Jani Tornio, Vanha Juho Kolari, Inkilä Assi Kemi, Kivelä Henna-Mari Tornio, Penttilä Mikko Tornio, Kanto Laura Tornio, Lappalainen Tanja Tornio, Vesterinen Ville Inari, Kaivosmies ja rikastaja Kreivi Jenna Tornio, Liedes Anna-Greta Oulu, Jauhola Minna Keminmaa, Mämmioja Suvi Kemi, Lukin Nina Tornio 1), Koneistaja Karvinen Vesa Kemi, Nieminen Jussi Tervola, Ollila Tiina Sodankylä, Davidila Toni Tervola, Rajala Joonas Tornio, Nättilä Ida Tornio, Rimpisalo Elina Keminmaa 1), Glader Jaakko Tornio, Rantakokko Jonna Muonio, Oinas Maria Tornio, Törmänen Marianne Tornio, Hooli Tommi Tornio, Pörhölä Suvi Ylitornio, Väänänen Riikka Oulu, Juntikka Iikka Tornio, Maalari Rautio Juulia Tornio, Åhman Päivi Kemi, Kauppila Jere Tornio, Haaraoja Jenna Kemi, Saukkoriipi Sallamari Pello, Kuure Joonas Tornio, Heikka Maiju Simo, Sirviö Mervi Haparanda, Kuva-artesaani Lahdenperä Aleksi Tornio, Honkala Jenny Tornio, Stenudd Anniina Tornio, Boström Milla-Maaret Enontekiö, Niska Toni Tornio, Härkönen Jenni Kemi, Vallo Jonna Ylitornio, Kaisto Maria Oulu, Pohjanen Henri Tornio, Kehusmaa Toni Kemi, Viitavaara Emma Tornio, Kakko Anu-Maria Kemi, Poikela Lauri Tornio, Kopola Maria Keminmaa, Karppinen Ida Simo, Salmi Toni Tornio, Kreivi Jasmiina Tornio, Ravintolakokki Kokko Tero Pudasjärvi, Leiviskä Anna-Marjaana Kemi, Korpela Samuli Oulu, Kotavuopio Henry Rovaniemi, Levyseppähitsaaja Lämsä Katri Keminmaa, Toivonen Suvi Keminmaa, Kuusela Arja Taivalkoski, Aho Kim Tornio, Myllykangas Mari Kemi, Valkeinen Katri Tornio, Ogunlolu Laura Kemi 1), Hirsikangas Joel Tornio, Määttä Johanna Keminmaa, Vuosaari Henna Tornio, Pekkonen Meri Pello, Juuso Heikki Ylitornio, Oikarainen Joona Kemi, Piispanen Kirsi Rovaniemi, Koskela Juuso Tornio, Olsen Laura Tornio 1), Tarjoilija Taipale Tuomas Kemi, Lantto Rami Ylitornio, Partanen Riina Tornio, Ahokas Emma-Kaisa Tornio, Marttila Valtteri Tornio, Pitkänen Henri Tornio, Alavesa Jenna Kempele, Media-assistentti Määttä Tuomas Tornio, Pohjanen Kreetta Tornio, Juusola Erika-Sofia Tornio, Aho Anu Tornio, Palosaari Arto Tornio, Posio Johanna Tornio, Karakko Julia Tornio, Gröhn Elice Rovaniemi, Pentinsaari Teemu Keminmaa, Pörhölä Veera Tornio, Kekonen Niina Tornio, Järnfors Jani Keminmaa 1), Rantakolmonen Aki Tervola, Tarvainen Saija Keminmaa, Koskenranta Anni Tornio, Kakko Sonja Tornio, Sunnari Henry Tornio, Vaara Minna Tornio, Pasma Senni Kolari, Kujansuu Maarit Kemi, Toratti Antti Tornio, Pieskä Jenni Tornio, Markkanen Satu Keminmaa, Talonrakentaja Markkinen Jenny Oulu, Koneenasentaja Anttila Jesse Tornio, Matkailupalvelujen tuottaja Motorko Julia Inari, Jokinen Joonas Tornio, Haarakoski Mirka Tornio, Nissilä Tia Keminmaa, Mykkälä Emilia Tornio , Kannala Teemu Kemi, Haataja Aleksi, Tornio Pyykkö Sonja Tornio, Palovaara Miia Sodankylä, Kuusjärvi Sanna Tornio, Hamari Juho Simo, Penttilä Peetu Rovaniemi, Lehto Joni Tornio, Henttunen Arto Oulu, Merkonomi Pulju Matti Simo, Hyry Onni Ii, Asiakaspalvelu ja markkinointi Revonniemi Alex Ylitornio, Karjalainen Jerry Tornio, Timonen Virpi Kemi, Sihvola Roni Tornio, Kunnossapitoasentaja Mäkelä Maiju Tornio, Sunnari Matias Kemi, Joona Konsta Tornio, Pehkonen Jere Tornio, Merkonomi Säkkinen Jenny Rovaniemi, Kivekäs Alex Tornio, Puhakka Sami Tornio, Asiakaspalvelu ja myynti Tapani Janina Tornio, Kuivalainen Samuli Tornio, Raappana Joona Tornio, Eskelinen Henri Kemi, Tilja Katri Tornio, Könönen Jarkko Tornio, Salmi Anssi Tornio, Granroth Aleksi Kemi, Turulin Aleksi Kemi, Lukkariniemi Antti Tornio, Salo Joni Tervola, Haataja Laura Kemi, Vaara Essi Tornio, Rova Mauri Tornio, Tallgren Jone-Markus Tornio, Heinikoski Olli-Pekka Ii, Volotinen Heidi Oulu 1), Syrjäläinen Joni Tornio, Teppola Emil Tornio, Holm Jere Keminmaa, Österholm Mika Keminmaa 1), Teppola Jere Tornio, Tirroniemi Reeta Tornio,

22


Unga Jesse Tervola, Vähä Henri Tornio, Äärelä Pasi Tornio, Sähköasentaja Kähkölä Mikko Tornio, Laakkonen Aappo Muhos, Lehto Eemeli Tornio, Lummi Iisak Tornio, Malaniak Nicklas Kempele, Maunu Lasse Kemi, Mellenius Väinö Tornio 1), Myllymäki Kim Ylitornio, Oinas Toni Tornio 1), Posti Aleksi Simo, Stenudd Aleksi Tornio, Tervahauta Eemeli Tornio, Waara Eetu Pello, Vanhatalo Jani Tornio, Vasenius Tomi Kolari, Sähköasentaja ja automaatioasentaja Alakärppä Olli Tornio, Blomster Mika Keminmaa, Erkinantti Teemu Tornio, Hännikäinen Matti Tornio, Kinnunen Tuomas Ylitornio, Kulju Antti Tornio, Liisanantti Kalle Tornio, Pirttimaa Lassi Tornio, Ponkala Mika Tornio, Saukkoriipi Samuli Pello, Tolvanen Jani Tornio, Ylitalo Vilma Tornio, Ylitrukki Ville Tornio, Suunnitteluassistentti Hakomäki Jyrki Tornio, Harmaala Anna-Katariina Tornio, Niskanen Miika Tornio, Nurminen Fanni Tornio, Ravelin Emma Tornio 1), Roivas Olli Simo, Uurasmaa Jenna Keminmaa, Vaaraniemi Mirka Tornio, Valtonen Jonas Tornio, Yliviiri Ismo Rovaniemi, KEMI Merkonomi Talous- ja toimistopalvelu Kestilä Laura Keminmaa 1), Urpunen Jere Kemi 1), Kokki Alakärppä Sofia Kemi, Hallikainen Virve Kemi, Kehusmaa Anni Kemi, Landin Sandra Kemi, Rovanperä Katriina Kemi, Ruonansuu Riikka Kemi, Vakkala Eija-Sinikka Kemi, Ravintolakokki Rajala Emma Kemi 1), Tarjoilija Kemppainen Miisa Kemi, Klemetti Heini Kemi,

Klemetti Hilla Kemi, Koivisto Ismo Kemi, Lehto Tiia Kemi, Rajala Marjaana Kemi, Matkailuvirkailija Haapea Margarita Tornio 1), Kela Anna-Kaisa Rovaniemi, Oja Jenny Tornio, Pyatygorska Valeriya Kemi, Tikkanen Anni Kemi, Törrönen Henna Kemi, Vaaraniemi Rebecca Keminmaa 1), Ylimaunu Jonna Kemi 1), Vaatetusompelija Kehusmaa Marika Kemi, Miinala Elli Kemi, Rasilainen Armi Kemi, Rytkönen Sanna Kemi, Simoska Maria Simo, Sunnari Henna Tornio, Tervonen Saija Kemi, Koneistaja Kehusmaa Henry Kemi, Tikkala Jouko Simo, Levyseppähitsaaja Haataja Matti Kemi, Jauhiainen Ville-Pekka Kemi, Kuoppala Joonas Kemi, Lehto Petteri Kemi, Pudas Arto Ii, Riimala Markus Simo, Ylinen Sami Keminmaa, Ylitalo Timo Ii, Kunnossapitoasentaja Kuusela Tapio Kemi, Luoma Jesse Keminmaa, Oinas Juho Kemi, Pakanen Janne Kemi, Rissanen Olli Kemi, Saares Pauli Keminmaa, Sainmaa Teemu Kemi, Savolainen Joni Kemi, Vähä Sami Kemi, Puuseppä Anttila Nora Kemi, Anttila Sari Kemi, Jakolev Iiro Keminmaa, Kenttälä Henry Tornio, Keskitalo Sanna Kemi, Kunelius Nico Keminmaa, Lamsijärvi Janne Kemi, Niskanen Nikolas Tornio, Posti Laura Keminmaa 1), Vuokila Eetu-Petteri Tervola, Vuokila Juuso Tervola, Talonrakentaja Anttila Jaana Kemi, Forsström Roni Keminmaa, Heiskanen Aleksi Kemi 1), Huhtiniemi Tero Kemi, Iinatti Sari Oulu, Isomaa Mika Kemi, Johansson Samuli Simo, Kalasniemi Ville Kemi,

Karjalainen Joona Tervola, Vähä Sami Tornio, Karjalainen Miikka Kemi, Karjalainen Riku Kemi, Laborantti Kauppi Eemeli Keminmaa, Aikioniemi Petri Keminmaa, Kostamovaara Tero Kemi, Hyvärinen Anne Kemi, Kotajärvi Joonas Kemi 1), Hyvärinen Markku Kemi, Kärkkäinen Topi Kemi, Juvani Merja Tornio, Lampela Niko Keminmaa, Klemetti Heidi Tornio, Lohi Heikki Keminmaa, Marjeta Jonna Kemi, Miettunen Ville Ii, Paananen Laura Kemi, Männikkö Iikka Keminmaa, Penttilä Sirpa Simo, Niemi Topi Kemi, Prykäri Salla Tornio, Nikula Roope Kemi, Saraniemi Tiina-Maarit Kemi, Okkonen Tuomas Kemi, Sipola Johannes Keminmaa 1), Rousu Jose Ii, Ylitalo Krista Kemi, Räinä Juho Kemi, Saarela Mari Kemi, Prosessinhoitaja Sarajärvi Ville Kemi, Juuso Jami Kemi, Seppänen Maiju Kemi, Juvani Heli Ylitornio, Silen Heidimaria Jyväskylä, Kunnari Susanna Keminmaa, Söyrinki Miika Keminmaa, Muotka Heli Tornio, Teppola Juho-Veli Keminmaa, Ollitervo Hannu Kemi, Toppinen Samuli Kemi, Vilmi Jaakko Simo, Lähihoitaja Asiakaspalvelu ja tietohallinta Sähköasentaja Nevalainen Juha Kemi, Simoska Risto Simo, Ensihoito Sähköasentaja ja Hautamäki Maiju Kemi, automaatioasentaja Kannisto Anna Tornio, Aikio Santeri Kemi, Kehus Laura Ii, Alajas Jaakko Keminmaa, Mäenpää Iida Keminmaa, Berg Joni Kemi, Rantamölö Miika Keminmaa, Heikonen Markus Kemi 1), Vuorenmaa Ossi Kemi, Hiltula Ville Simo, Hinkkainen Eetu Simo, Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Huhtiniemi Sami Kemi, Aalto Sonja Ii, Kehus Seppo Ii, Halme Eveliina Kemi, Kuismanen Juhana Kemi, Hosionaho Jessica Tornio, Kähkönen Jani Kemi, Juntunen Aino Tornio, Mikkanen Miika Keminmaa, Kakko Annika Simo, Palosaari Samuli Simo, Koivisto Jasmiina Kemi, Pitkänen Sami Kemi, Koskela Sofia Kemi, Ponkala Henri Kemi 2), Kreivi Eveliina Ylitornio, Tapio Miro Kemi, Lipponen Tiina Ylitornio, Tauriainen Maiju Keminmaa, Maijanen Saana Tornio, Mämmioja Heta Tornio, ICT-asentaja Örn Elisa Kolari, Karvinen Niko Kemi, Satta Erika Keminmaa, Koskimäki Olli Kemi, Savikko Ida Tornio, Mustajärvi Henri Simo, Säynäjäkoski Milja Ii, Pallari Joona Tervola, Seppälä Elisa Kemi, Ranta Olli Keminmaa, Siivola Linda Kemi, Somervalli Minna Tornio, LVI-asentaja Svärd Heidi Kemi, Blomster Aleksi Tornio 1), Vartiainen Annaliina Rovaniemi, Huhta Toni Tornio 1), Häkkinen Jussi Tornio 1), Sairaanhoito ja huolenpito Pakisjärvi Valtteri Tornio 1), Anttila Janette Kemi, Putkiasentaja Haapala Heli Keminmaa, Heikonen Samuli Kemi, Hyvönen Jesse Keminmaa, Jurvelin Atte Keminmaa, Kaniin Eveliina Keminmaa, Kemppainen Janne Simo, Karekivi Hanna Tornio, Martimo Saku Kemi, Keskitalo Elisa Tornio, Slunga Sakari Tornio, Koskela Terhi Kemi 1), Sunnari Tommi Tornio, Laurila Eeva Keminmaa, Teppola Kalle Tornio, Matila Anni Kemi, Tuomainen Jere Kemi, Miettunen Anna Kemi, Urpilainen Teemu Tornio, Mäki Jenni Kemi, Vaara Teemu Keminmaa, Ollila Tiia Kemi, Viiri Severi Tornio, Paakkari Joni Kemi,

23


Aikuiskoulutus Ammattiopisto Lappian aikuiskoulutuksessa sekä oppisopimuskoulutuksessa tutkinnon suorittaneet aj. 5.5.2012 – 6.5.2013 Kemi Hierojan ammattitutkinto Bimberg Jenny Ylitornio, Buska Henna Tornio, Hernetkoski Merja Kemi, Huhtaviita-Tolonen Anne Kemi, Jantunen Elisa Keminmaa, Maimann Anna Kemi, Mehtälä Meiju Ulkomaat, Ollitervo Jenna Kemi, Pyörälä Minna Ii, Suopajärvi Jukka-Pekka Keminmaa, Hiusalan perustutkinto Mäki Tanja Oulu, Hiusalan erikoisammattitutkinto Holappa Heidi Kemi, Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto Aho Irene Keminmaa, Eskola Anna-Maria Kemi, Joona Kaarina Kolari, Koskela Arja Tervola, Mört Raakel Kemi, Oinas Niina Tervola, Rousu Tarja Tornio, Tauriainen Marjo Keminmaa, Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto Kalasniemi Ville Kemi, Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Lantto Tero Ylitornio, Kunnossapidon ammattitutkinto Alakokkare Pasi Kemi, Gullsten Joni Kemi, Karhumaa Jani Keminmaa, Keskikallio Henri Kemi, Mört Jari Kemi, Petäjäsuo Kimmo Kemi, Pudas Olli Oulu, Räihä Tuukka Kemi, Vähä Mikko Simo, Välitalo Tommi Kemi, Laboratorioalan perustutkinto Koivumäki Nina Kemi, Paperiteollisuuden perustutkinto Sillanpää Lari Tornio, Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Aikio Heli Inari, Arola Mervi Simo, Hamari Satu Simo, Hyvärinen Eija Inari, Kiviniemi Heidi Inari, Koistinen Minna Kemi, Koivuranta Päivi Ylitornio, Kopakkala Tiina Lappeenranta, Lakkapää Riitta Kemi, Magga Kristen-Anne Enontekiö, Mäkipörhölä Merja Keminmaa, Pauna Elina Keminmaa, Seppi Miia Kemi, Tapiola Laura Utsjoki,

Pintakäsittelyalan perustutkinto Jyrkäs Anne Simo, Keränen Riikka Keminmaa, Sunnari Nita Kemi, Prosessiteollisuuden perustutkinto Rytkönen Matti Keminmaa, Puualan perustutkinto Luukinen Janne Rovaniemi, Särkikangas Jorma Keminmaa. Vähäkuopus Tia Kemi, Puusepänalan ammattitutkinto Ojansivu Tapio Kemi, Perasto Ari Kemi, Rijk de Klaas Esko Kemi, Rakennusalan perustutkinto Alahäivälä Jarmo Kemi, Rakennustuotealan ammattitutkinto Aska Antti Pello, Haataja Ari Ylitornio, Koivumaa Markku Kolari, Kuukasjärvi Topi Pello, Leppänen Jari Pello, Muukkonen Jussi Pello, Orajärvi Seppo Pello, Salmela Ilkka Pello, Saukkoriipi Kalervo Pello, Sirkka Paavo Pello, Tirroniemi Esa Pello, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Alatalo Artturi Enontekiö, Alatalo Päivi Tornio, Hakkarainen Miia Simo, Hallikainen Sirkka-Liisa Ylitornio, Hallikainen Tuija Ylitornio, Hast Tanja Tornio, Heinikoski Maarit Aulikki Ii, Heinikoski Tarja Ii, Helander Anne Tornio, Hirvaskoski Erno Simo, Honkavaara Sarianna Kemi, Huhtala Raili Simo, Huttula Anne-Maria Keminmaa, Hyväkkä Sirpa Kemi, Hätelä Minna-Liisa Tornio, Jaako Birgit Rovaniemi, Jaako Marjukka Ylitornio, Juola Sari Tornio, Juopperi Eija Keminmaa, Juusola Ari Tornio, Jylkkä Jaana Kemi, Kaisajoki Ritva Ylitornio, Kalvio Sari Simo, Kantola Eila Tornio, Karén Maria Kemi, Karhula Katja Kemi, Karhunen Merja Tornio, Kari Pirkko Simo, Karjula Leena Kemi, Karvonen Anne Rovaniemi, Kataja Anu Ylitornio, Kattainen Marja Simo, Kellokoski Kati Tornio, Knihtilä Jan Keminmaa,

Koivukangas Anni Tornio, Koivukangas Arja Tornio, Koivuniemi Marjo Keminmaa, Kotiranta Paula Kemi, Kujala Sinikka Tornio, Kupari Anne-Kaisa Kemi, Kuusela Sari Pello, Kyllönen Sanna Simo, Kylmänen Saara Kempele, Kähkönen Lea Kemi, Kälkäjä-Lauri Tiina Tornio, Lahti Maria-Kaisa Tornio, Lantto Arja Kemi, Lomakka Riitta Keminmaa, Lumisalmi Riikka Tervola, Lustig Johanna Keminmaa, Länsman Tarja Maarit Kemi, Malinen Minna Tornio, Mattila Juha Enontekiö, Mattila Kristian Enontekiö, Miettinen Outi Kemi, Miettunen Olga Kemi, Moilanen Tarja Kemi, Mäkelä Elina Yli-ii, Mäntyjärvi Paula Kemi, Mäntyranta Kaisa Keminmaa, Neijonen Kati Tornio, Niskanen Nina Kemi, Paavola Heidi Simo, Palomäki Taina Kemi, Pekkala Tanja Kemi, Penttinen Tiina-Kajsa Tornio, Phimta Sophia Tornio, Pihkakoski Virpi Kemi, Piuva Elisa Tornio, Pouta Hilkka Kemi, Pukema Tuula Kemi, Rajaniemi Pirjo Simo, Ravaska Essi Kemi, Rötkönen Pirjo Kemi, Saviaro Pirjo Keminmaa, Seppälä Tanja Kemi, Sievistö Paula Rovaniemi, Skantsi Marjut Tornio, Sonkamuotka Minna Tornio, Sunnari Virpi Tornio, Tallgren Paula Tornio, Tarvainen-Tapio Minna Kemi, Toivanen Tanja Kemi, Tuominen Sointu Kemi, Untinen Kaisa-Helena Tornio, Vaara Kerttu Tervola, Vartiainen Terttu Ii, Veittikoski Arja Kemi, Vesasto Terhi Kemi, Vettainen Marika Kemi, Välimaa Anne-Maarit Kemi, Väätäjä Essi Tornio, Väätämöinen Hillevi Kemi, Talonrakennusalan ammattitutkinto Grönberg Tapani Kemi, Tohu Jani Keminmaa,

Kuijala Sami Kemi, Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Mäkimartti Timo Kemi, Keminmaa Autoalan perustutkinto Drufhagel Erkki Keminmaa, Ekorre Risto Kemi, Hytönen Heikki Kemi, Lohi Jonne Kemi, Metsämäki Jere Tornio, Paakkola Arto Tornio, Pajamäki Jari Tornio, Pedersen Stian Tornio, Raate Jani Kemi, Tolonen Erkki Ii, Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Erkinantti Merja Tornio, Hulkko Hanna Rovaniemi, Lampinen Eero Tornio, Leskinen Elsy-Maarit Kemi, Majava Kirsi Keminmaa, Piipponen Satu Keminmaa, Sarajärvi Päivi Kemi, Suhonen Heidi Kolari, Ylikärppä Eila Kemi, Laitoshuoltajan ammattitutkinto Kenttä Ulla-Maija Tornio, Koivuaho Tarja Kemi, Laitila Katja Kemi, Mazurina Senja Kemi, Oinas Jaana Tornio, Poikela Maarit Tornio, Satokangas Hanna Kemi, Vartijan ammattitutkinto Aho Toni Tornio, Juvonen Henry Kemi, Kyppö Kari Rovaniemi, Mäkikangas Virve Kemi, Mäkivuoti Juha-Matti Kemi, Palokangas Heikki Tornio, Pelkonen Katarika Keminmaa, Valtonen Heikki Rovaniemi, Pienkonemekaanikon ammattitutkinto Alamattila Oula Enontekiö, Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto Wahlberg Veijo Muonio, Kolari

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Tuovinen Jouko Sodankylä,

Liiketalouden perustutkinto Keränen Noora Kittilä, Koistinen Tarja Enontekiö, Moilanen Riitta Rovaniemi, Mäkitalo Outi Muonio, Niemelä Sirkku Salla, Tikkanen Tarja Tornio,

Talotekniikan perustutkinto Bulgakov Anatoli Tornio, Karhu Juha Kemi,

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Geng Pei Kolari,

24


Kauvosaari Oili Kolari, Kivilompolo Jaana Pello, Korkeamaa Krista Kittilä, Korteniemi Anitta Pello, Lanko Teija Ylitornio, Mäki Minna Kolari, Pudas Maritta Kolari, Ravelin Sari Rovaniemi, Snikkarinen Taija Pello, Uusimaa Aune Kolari, Vyyryläinen Sirkku Pello, Loue Eläintenhoitajan ammattitutkinto Björnholm Sari Rovaniemi, Hakola Riikka Joensuu, Posti Minna-Mari Keminmaa, Rautiainen Tanja Rovaniemi, Romppanen Niina Kotka, Simula Jenna Oulu, Suorajärvi Mira Kuusamo, Syrjälä Mirva Tornio, Taavitsainen Katja Rovaniemi, Karjatalouden ammattitutkinto Kakkonen Susanna Tervola, Vikeväkorva Minna Tervola, Maatalousalan perustutkinto Gripenberg Bertel Ranua, Niemelä Hannu Tervola, Muonio Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto Aittamaa Alli-Leena Kajaani, Grubler Katharina Ulkomaat, Häkkänen Sanna Helsinki, Keränen Aila Rovaniemi, Kohvakka Atte Mikkeli, Lääkkö Riikka Rovaniemi, Niemi-Korpi Reetta Vantaa, Nissilä Heljä Helsinki, Silvan Juha Jyväskylä, Tarkka Joni-Pekka Espoo, Valve Eemeli Rovaniemi, Vesterinen Jenna Helsinki, Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Malinen Annika Muonio, Timberg Heidi Enontekiö, Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Hekkala Susanna Muonio, Pello Autoalan perustutkinto Seppälä Tuomas Kittilä, Vuontisvaara Ville Keminmaa, Kaivosalan perustutkinto Harri Teemu Pello, Heikkilä Toni Kemi, Jaatinen Pauli Urjala, Lakkapää Sakari Pello, Leppäniemi Veli-Pekka Pello, Pukarinen Jenni Kittilä,

Saukkoriipi Ville Pello, Syväjärvi Ville Enontekiö, Tolppi Juha Ylitornio, Ylisaukko-oja Mikko Pello, Talotekniikan perustutkinto Konttaniemi Vesa Pello, Tornio Hitsaajan ammattitutkinto Reponen Esa Tornio, Vallo Veijo Tornio, Vehmanen Marko Ylitornio, Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Karjalainen Mika Tervola, Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kotavuopio Tuula Muonio, Lohiniva Juha Ulkomaat, Nurmela Sanna Enontekiö, Paavola Irene Ulkomaat, Stormilova Irina Ulkomaat, Kaivosalan ammattitutkinto Granat Tuomo Kemi, Heikkala Matti Kemi, Kaarre Riku Kemi, Mentilä Antti Keminmaa, Niva Tomi Tornio, Patokoski Antti Keminmaa, Prusila Toni Keminmaa, Ruotsalainen Laura Kemi, Säkkinen Kimmo Kemi, Särkelä Mikko Kemi, Torvinen Jukka Keminmaa, Vainionpää Janne Kemi, Kone- ja metallialan perustutkinto Heinikoski Joni Simo, Keskitalo Kari Kemi, Oja Tarmo Tornio, Oksman Kimmo Tornio, Pessa Antti Kemi, Rapakko Timo Keminmaa, Koneistajan ammattitutkinto Faarinen Arto Tornio Kunnossapidon ammattitutkinto Heikkinen Terho Kemi, Kallio Tuomas Tornio, Karvonen Jouko Tornio, Konttaniemi Tuomo Tornio, Kylmämaa Hannu Tornio, Liiti Juha-Pekka Tornio, Lindholm Markku Tornio, Marttinen Joni Tornio, Mattinen Jari Tornio, Pihlajamaa Pasi Tornio, Rimali Jukka Keminmaa, Salmi Jonne Tornio, Sandin Joel Ulkomaat, Sillanpää Sami Keminmaa, Törmänen Arsi Keminmaa, Laitoshuoltajan ammattitutkinto Guttorm Maarit Ulkomaat,

Guttorm Maija-Liisa Utsjoki, Hagelin Anne Utsjoki, Leinonen Milla Keminmaa, Pajuranta Helmi Utsjoki, Pajuranta Ulla Sirkkakoski, Paltto Mirja Karigasniemi, Liiketalouden perustutkinto Ainassaari Sisko Simo, Ensalo Emma Kemi, Karsikko Marika Kemi, Kauppi Suvi Kemi, Keskitalo Annika Kemi, Rautio Einari Köyliö, Seppänen Henna Kemi, Tammela Eija Tornio, Metallien jalostuksen ammattitutkinto Barsk Mikko Tornio, Goman Matti Tornio, Heikkilä Mika Tornio, Immonen Matti Kemi, Isometsä Matti Tornio, Jaakola Jarkko Tornio, Juusola Jussi Tornio, Karhumaa Joni Keminmaa, Karjula Aki Kemi, Kauppi Jarkko Tornio, Keskisarja Joni Haukipudas, Kirstinä Kari Kemi, Klemettinen Matti Kemi, Kreivi Tuomo Tornio, Lehto Jani Tornio, Mattila Marko Simo, Mäkelä Janne Tornio, Mäki-Runsas Hannu Kemi, Niinimäki Aki Kemi, Niva Ossi Tornio, Ollila Jonne Kemi, Paldanius Tuukka Tornio, Pehkonen Joonas Tornio, Pietsalo Aki Ylitornio, Pitkänen Janne Tornio, Posti Sami Keminmaa, Pukema Jukka Tornio, Runtti Petri Tornio, Saari Antti Kemi, Tuisku Kimmo Kolari, Valikainen Pasi Keminmaa, Viippola Jukka-Pekka Tornio, Välikangas Sami Tornio, Ylimäki Jussi Tornio, Ylirousu Jussi Tornio, Myynnin ammattitutkinto Koivumaa Marko Kolari, Kreivi Emma Tornio Kumpulainen Mika Enontekiö, Seppälä Kirsi-Marja Kemi, Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Haapala Benny Kemi, Heikkilä Tomi Kemi, Helme Heikki Kemi, Henttu Raimo Tornio, Hiltula Aki Tornio, Hiltunen Hannu Kemi, Jurva Juuso Tervola, Kakko Heikki Kemi,

25

Karvonen Kimmo Tornio, Kettunen Anssi Kemi, Korpela Jarkko Kemi, Lalli Jarmo Keminmaa, Lampinen Ilkka Ylitornio, Lehto Ari Tornio, Matikainen Mikko Kemi, Mäkinen Arto Tornio, Niska Mikko Tornio, Pantsar Risto Kittilä, Pekala Antti Kemi, Pesonen Aulis Keminmaa, Prusila Juha Kemi, Rautiola Risto Kittilä, Ruuskanen Sami Kemi, Saarela Juha Rovaniemi, Sankala Petri Kemi, Taipale Jussi Tornio, Tiuraniemi Riitta Vaasa, Vesenne Tuomas Kemi, Ylimikkotervo Jarmo Tervola, Ylitalo Timo Keminmaa, Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto Pesonen Tapio Tervola, Raunila Joonas Tornio, Sankala Timo Tornio, Vartio Jonne Tervola, Taloushallinnon ammattitutkinto Amonsen Jaana Keminmaa, Hokkinen Mirja Kemi, Hulanmäki Taina, Haukipudas, Kadenius Birgit Tornio, Kekäläinen Seija, Kemi, Korpi Maija Tornio, Kunnari Anita Tornio, Kunnari Minna Tornio, Kähkönen Jaana-Kristiina Tornio, Körkkö Laura Ulkomaat, Pietarila Ulla Kemi, Sarjanoja Heidi Kemi, Stenberg Tuija Tornio, Säärelä Leila Tornio, Vanhatalo Anu Tornio, Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Kantola Toni Kalervo Kemi, Mällinen Matti Antero Rovaniemi, Ruonakangas Tomi Juhani Ii, Ryynänen Tarja Marjukka Tornio, Räsänen Pekka Kittilä, Valokuvaajan ammattitutkinto Eirola Esa Oulu, Juntti Maija-Liisa Rovaniemi, Kauppinen Miikka Kemi, Lämsä Tiina Raahe, Miettunen Jari Oulu, Nikkilä Jyrki Keminmaa, Rahkamaa Eeva-Maria Oulu, Rytkönen Ilkka Ii, Rämet Tiina Oulu, Saransalmi Juha Ulkomaat, Tamski Jesse Rovaniemi, Tervahauta Annamari Helsinki, Tolonen Veli-Pekka Helsinki, Valve Sirkku Rovaniemi, Veteläinen Asko Haukipudas,


Yrittäjän ammattitutkinto Kangas Kari Sodankylä, Karén Eeva-Liisa Sodankylä, Karvonen Katri Tornio, Kauppinen Miikka Kemi, Keskihannu Anu Tornio, Kiviniemi Raimo Inari, Kiviniemi Sanna Inari, Koivisto Kirsi-Marja Tornio, Korkala Jenni Tornio, Laakkonen Merja Sodankylä, Leskelä Johanna Keminmaa, Näätsaari Carola Tornio, Näätsaari Risto Tornio, Pellikka Mari Kempele, Rimppi Pia-Krista Tornio, Saukkoriipi Sampo Kempele, Summanen Anne Tornio, Tapani Anita Tornio, Temisevä Jaska Inari, Törmänen Soili Keminmaa, Ulich Sally Sodankylä, Vikeväkorva Paula Inari, Ylisirkka Elli Tornio, Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Heikonen Tarja Kemi, Kehusmaa Vesa Simo, Kemppainen Katja Tornio, Laitinen Heli Tornio, Matinlompolo Irma Tornio, Niemenmaa Jussi Kemi, Tohu Niko Tornio, Simo Kalanviljeljän ammattitutkinto Mäyrä Matti Kemi, Kalastusoppaan ammattitutkinto Karjalainen Erkki Olavi Kuusamo, Tarkka Joni-Pekka Espoo, Kalanjalostajan ammattitutkinto Niemi Minna Marjut Simo, Kalatalouden perustutkinto Kekäläinen Vesa Simo, Moilanen Heli Raahe, Säynäjäkangas Satu Sylvia Ii, Autoalan perustutkinto Pohjantalo Jani Tornio, Vammavaara Eeva-Leena Keminmaa, Isännöinnin ammattitutkinto Arpi Mari Tornio, Johtamisen erikoisammattitutkinto Eteläaho Terttu Ylitornio, Hast Liisa Kemi, Honkaniemi Maarit Ylitornio, Iisakka Tuula Kemi, Junnonaho Eeva Kemi, Kallioniemi Annikki Enontekiö, Kangaskokko Juha Oulu, Kantola Anna Kuusamo, Kemell Merja Simo, Kokkonen Jaana Tornio, Koskela Jorma Keminmaa,

Siivousteknikon erikoisammattitutkinto Kumpula Sanna Tornio,

Kunnari Jaana Ylitornio, Kunnari Timo Ylitornio, Kärki Ulla-Maija Kemi, Laaksola Kirsti Keminmaa, Lahtela Anni Ylitornio, Lantto Merja Ylitornio, Leukumaa Eeva Ylitornio, Lompolojärvi Eeva-Liisa Kolari, Mäkimartti Sirkka Kemi, Nyberg Outi Kemi, Parkkinen Teija Oulu, Peltoniemi Asta Keminmaa, Peura Liisa Keminmaa, Puukko Saija Tornio, Rask Maaret Kemi, Satokangas Kyösti Kolari, Savikuja Merja Keminmaa, Sihvonen Erkki Rovaniemi, Teppo Raili Kemi, Tiensuu Sari Kolari, Tirroniemi Sirkka Liisa Tornio, Uimonen Tanja Kemi, Vaattovaara Helena Kolari, Vesala Ulla Kolari, Välimaa Kati Ylitornio, Ylimäinen Kirsti Kemi,

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Saukkoriipi Sisko Pello, Taloushallinnon ammattitutkinto Vuontisjärvi Tiina Enontekiö, Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Romakkaniemi Anna Tornio, Virastomestarin ammattitutkinto Lehto Mauri Tornio, Moilanen Reijo Kemi, Yrittäjän ammattitutkinto Vaaraniemi Teemu Kemi, Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Back-Tolonen Minna Muonio,

Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto Hopia-Hietala Mari Keminmaa, Suunta Jarmo Tornio, Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto Oshar Soedu Kemi, Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto Riipi Riitta-Liisa Ylitornio, Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Kirves Sarita Tornio, Logistiikan perustutkinto Alapoikela Kari Kemi, Hytönen John Tornio, Kuru Eeva-Kaisa Enontekiö, Prykäri Mauri Tornio, Räisänen Juha Keminmaa, Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Lukkarila Mia Kemi, Mehiläistarhaajan ammattitutkinto Simonen-Rauma Hilja Tornio, Myynnin ammattitutkinto Juurikka Sari Kemi, Kunnari Jari Keminmaa, Kunnari Kosti Muonio, Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto Nurkkala Jenni Janika Tornio, Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto Karppinen Juha-Matti Keminmaa,

26


stipendit Hyvinvointiala

kulttuuriala

Siuruainen Jenni

AMMATTIOPISTO LAPPIA Blomberg Johanna Böök Alisa Hartikainen Heidi Iisalo Tanja Kalasniemi Maija Kreivi Eveliina Ollitervo Jenna Vyyryläinen Sirkku HENKEL NORDEN OY Iisalo Tanja

AINEEN TAIDEMUSEO Peurasaari Krista Vuorma Maija

Palveluala

JHL Miettunen Anna Mylly Pirjo Pietilä Milla Räisänen Tiina Seppälä Elisa

ARCTIC LIVE ENTERTAINMENT RY Penttilä Peetu Hyvönen Nikolaos EVENTWORKS OY Käkilehto Veli-Matti KEMIN MUSIIKKI Tähtinen Ismo Arvola Henri

JYTY Kotiranta Paula Maikkunen Miska KEMIN SEUDUN OSUUSPANKKI Dianoff Fanny KEMI-TORNION KÄHERTÄJÄT RY Roivainen Niina-Marika KPSS FINLAND OY Särkikangas Salla KÄHERRYSHUOLTO OY Böök Alisa SCHWARZKOPF FINLAND OY Ranta Eeva-Liisa SUPER Lintula Piia Sarajärvi Kaija Tallgren Venla TEHY Heinikoski Maarit Humminen Susanna Hyväkkä Sirpa Rantamölö Miika WELLA OY Okkonen Aliisa

AMMATTIOPISTO LAPPIA Pulkkinen Nana Lappalainen Tanja Myllymäki Emilia Ogunlolu Laura Volotinen Heidi Helminen Roni Luttinen Sami

KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Turunen Saara Vaara Essi

AMMATTIOPISTO LAPPIA Tikkanen Anni Vaaraniemi Rebekka Kanto Laura Kirjava Satu Pasma Senni Pyykkö Sonja Pörhölä Suvi DIETA OY Alavesa Jenna Vallo Jonna E. LAKKAPÄÄN KONDITORIA KY Naasko Julia FESTIPALVELU Naasko Julia KALALIIKE HAST OY Inkilä Assi KEMIN TUORETUOTE OY Enontekiö Saana

KESKO OY Haataja Laura KULTTUURIALAN OPETTAJAT Häkkinen Anneli Liedes Anna-Greta LAILA PONKALAN STIPENDI MARKUN MUSIIKKI KY Keinänen Arto Raikaslehto Joni OY LAFOY LTD Markkanen Satu TALO-IDEA OY Penttilä Mikko Sillanpää Silja Kankaala Hanna Saarela Matti Nygård Tuukka Tornion kuvataideseura Krista Kuusela TORNION MIESKUORO Svetloff Tommi Hyvärinen Camilla Suomela Jaakko Sipilä Mikael Lehtomäki Aapo TORNION MUSIIKKI Tähtinen Ismo

LAPIN LEIPOMOYRITTÄJÄT RY Vaara Sanna METOS OY Pieskä Jenni OLAVI VAILAHDEN STIPENDI Willman Tomi PENTTI LEIPÄLÄN STIPENDIRAHASTO Pyyny Jaakko SAARIOINEN OY Kekonen Niina Viitavaara Emma TORNION KAUPPIASYHDISTYS Alajas Eveliina Frantti Elina Hokkanen Tarja

27

Holm Jere Regina Jenni TORNION LT-INSTITUUTIN STIPENDIRAHASTO Alm Anna-Maria Keskihannu Petteri Kesti Minna Kestilä Laura Klemetti Johanna Kokko Toni Konttajärvi Anna Kulluvaara Anne Laivamaa Atte Lavikainen Elina Mäyrä Esa Ryynänen Juho Sipilä Janne TORNION RAJAPORTTI OY Stenudd Anniina TORNION RAJAPORTTI OY Lalli Katri

tekniikan ala AMMATTIOPISTO LAPPIA Harmaala Anna Heiskanen Aleksi Huhta Toni Härkönen Jenni Kuure Joonas Miettunen Ville Niskanen Miika Pudas Arto Raappana Joona Rytilahti Atte Ylitrukki Ville INNOMAC OY Kunelius Nico Anttila Nora KEMIN ENERGIA OY Stipendinsaajan nimi ei ole ollut saatavilla vuosikertomuksen painohetkellä LAKKAPÄÄ OY Pruikkonen Eetu LAPIN LAUDE OY Posti Laura LAPIN LVI-ASENNUS OY Häkkinen Jussi Jurvelin Atte Tuomainen Jere


LIONS CLUB TORNIO Siitonen Ville

TORNION LVI-PALVELU OY Huhta Toni

LVI-DAHL Oy Stipendinsaajan nimi ei ole ollut saatavilla vuosikertomuksen painohetkellä MARIOCON OY Hyry Samuli Vuokila Eetu

TORNION RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY Hyry Onni

MPR SUUNNITTELU OY Nurminen Fanni OPPILASTOIMIKUNTA, Tietokatu 2 Kopola Maria Anttila Sari Karjalainen Joona Keskitalo Sanna Lampela Niko Okkonen Tuomas PAPERILIITON KEMIN OS N:O 33 RY Juuso Jami

TORNION VUOKRAASUNNOT OY Kivilompolo Minna WÜRTH Keisu Ella Kola Niko Nalli Matias

TURVAYKKÖSET OY Naasko Jari VARAOSA T. PAAKKARI Kanto Jani Vierimaa Perttu

LOUE KANSAN SIVISTYSRAHASTO, PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO Arponen Ville Ramenskaja Irina K-MAATALOUSKESKUS, J-PAAKKOLANVAARAN STIPENDIRAHASTO Kehus Aija Leinonen Krista Sarajärvi Jouni

VÄRIRAITTI OY Keisu Ella VÄRISILMÄ Heikka Maiju

keminmaa

AMMATTIOPISTO LAPPIA Hosionaho Milla Laakso Joonas PIENINIEMI ILKKA JOHANNES Mursu Ari-Petteri Oinas Toni Nivala Edvard Stenudd Aleksi Sanaksenaho Samuli Söderström Alex RAKENNUS- JA LASKENTA WOTSI KEMI/TORNIO AUTOKORJAAStenudd Topias MOAMMATTIOSASTO 284 RY Haukilahti Anna-Maria Rakennusliike T. Myllyneva Oy LAHJOITUSRAHASTO Okkonen Tuomas KEMINMAA Höynälä Aleksi RAKENNUSLIITTO OS. 105 Pallas Jenna Faarinen Heidi Tuulaniemi Aki SAK:n TORNIONSEUDUN LÄNSI-POHJAN AUTOALAN PAIKALLISJÄRJESTÖ YHDISTYS Hooli Tommi Ahola Kalle Isometsä Marjo Vakkuri Juho Ylitalo Vilma LÄNSI-POHJAN S-RAUTA KEMI AUTOTEKNILLINEN YHDISTYS Tirroniemi Reeta Jaako Mikko SLO OY PENTTI LEIPÄLÄN Kuismanen Juhana STIPENDIRAHASTO Alajas Jaakko Pietilä Essi Puruskainen Elisa rakennusliike T. MYLLYNE- VA OY SAMMUTINHUOLTO TORNIO Päivärinta Samuli Matikainen Sami Toivanen Aleksi TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY Pudas Arto SECURITAS OY Stenudd Aleksi Ollila Mikko

LAPIN MAASEUTUOPISTO, TERVOLAN TOIMIPAIKAN STIPENDIRAHASTO Koivisto Jenna Nahkiaisoja Anu-Liisa Pettersson Jaana Plym Virpi Säisä Katja Taivalantti Noora Viitamäki Marja-Liisa

MUONIO SEURA Mäkelin Janne MUONION YRITTÄJÄT RY Joensuu Ville-Petteri PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO TUNTURI-LAPPI Stoor Sari PENTTI LEIPÄLÄN STIPENDIRAHASTO Ermits Kalev POHJOLAN OSUUSPANKKI Keskitalo Eero RAKENNUSLIITTO TUNTURI-LAPIN YHDISTYS Muotka Joni Nykänen Aleksanteri Oja Juha-Matti Pietikäinen Jonne Rauhala Jere Vuopio Jesse SAKU RY. Muotka Joa URHEILULIIKE KOLSTRÖM Priks Morten Vuorinen Akseli

MUONIO

PELLO-KOLARI

AMMATTIOPISTO LAPPIA Rauhala Jere Heikkilä Joni Friman Eetu Stoor Sari Friman Juho

AMMATTIOPISTO LAPPIA Talka Arttu

ILKKA LUTTUSEN STIPENDI Snorins Janis Friman Juho KÄSIVARREN SENIORIT RY Rauhala Juho Ahola Petra KÄSIVARREN SÄHKÖ Palojoensuu Juho LIONS CLUB MUONIO Muotka Ville Rauhala Mauri Laurila Tomi Niemelä Ilkka Harri Paula LIONS LADYT MUONIO Jokelainen Jenni

28

SIMO AMMATTIOPISTO LAPPIA Kinnunen Antti Seppänen Jouni


Lukuvuoden aloitus Lukuvuosi alkaa to 8.8.2013 uusilla opiskelijoilla klo 9.00 ja jatkavilla klo 12.00.

29


Ammattiopisto Lappia • Vaihde 010 383 40 •

Kulttuuriala, palveluala, tekniikan ala Urheilukatu 6 95400 Tornio Pop & Jazz Konservatorio Lappia Etappitie 6 95400 Tornio Palveluala ja tekniikan ala Tietokatu 2 94600 Kemi Tekniikan ala Sammonkatu 4 94600 Kemi

Hyvinvointiala Meripuistokatu 21 94100 Kemi Palveluala ja tekniikan ala Autoilijantie 1 94450 Keminmaa Kulttuuriala ja luontoala, Kätkävaarantie 69, 95340 Loue Tekniikan ala Teollisuustie 13 95700 Pello

ammattiopisto@lappia.fi

Luontoala, palveluala ja tekniikan ala Koulutie 8 99300 Muonio Hyvinvointiala ja palveluala Jokijalantie 18 95900 Kolari Luontoala Työmiehenkuja 19 95200 Simo

Aikuiskoulutuspalvelut, oppisopimustoimisto ja Koulutustori Yritystalo Keskikatu 69 95400 Tornio Koulutustori Meripuistokatu 21 94100 Kemi

AO Lappia vuosikertomus 2012-2013  

Ammattiopisto Lappian vuosikertomus lukuvuodelta 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you