Page 1

(línia de tall de l’adhesiu)

Títol del projecte

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU “AMPLIACIÓ PLANS D’ARAU” AL TERME MUNICIPAL DE LA POBLA DE CLARAMUNT

Actuació

AMPLIACIÓ PLANS D’ARAU Municipi i comarca

LA POBLA DE CLARAMUNT (L’ANOIA) Projecte tipus

ÀREA DE PRODUCCIÓ DIRECCIÓ TÈCNICA DE SÒL

URBANITZACIÓ

Pressupost (IVA exclòs)

Codi

Volum

Data

27.539,89 €

02643010

1 d'1

JUNY 2011


Títol del projecte

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU “AMPLIACIÓ PLANS D’ARAU” AL TERME MUNICIPAL DE LA POBLA DE CLARAMUNT

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU “AMPLIACIÓ PLANS D’ARAU” AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT (L’ANOIA) JUNY 2011

Taula de contingut 1. Antecedents 2. Informació sobre l’estat actual del terreny, topogràfic i serveis urbanístics existents 3. Característiques urbanístiques 4. Proposta sobre la solució adoptada 4.1. Enderrocs i serveis urbanístics afectats 4.2. Moviment de terres 4.2. Enjardinament 5. Normativa vigent aplicable al projecte 6. Termini d’execució de les obres 7. Classificació del contractista 8. Fórmula per a la revisió de preus 9. Seguretat i Salut 10. Medi Ambient 11. Pressupost general de l’obra 11.1. Pressupost de contracta 11.2. Pressupost per al coneixement de l’Administració 12. Documents que integren el Projecte Annex 1. Adaptació al planejament Annex 2. Programació d’obra Annex 3. Justificació i descomposició de preus Annex 4. Estudi de gestió de residus Annex 5. Estudi de seguretat i salut Annex 6. Informes

Document I. Memòria i annexes


JUNY 2011

Pàgina 2


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU “AMPLIACIÓ PLANS D’ARAU” AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT (L’ANOIA) JUNY 2011

1. Antecedents En data 17 de Novembre de 1990 va ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el Pla parcial Els Plans d’Arau, redactat per l’Institut Català del Sòl. Aquest Pla Parcial determinava tres zones d’ús privat en funció dels tipus i tamany de les parcel·les, per tal d’oferir un ampli ventall de possibilitats a les indústries que desitgessin assentar-se en el sector. Tanmateix el Pla preveia certa flexibilitat en la parcel·lació en funció de les necessitats específiques de les indústries interessades. Degut a que la bona situació respecte a infraestructures viàries, i la disponibilitat de parcel·les grans, s’hi va instal·lar un dels centres de producció de MECAPLAST Group. Aquesta empresa no només s’ha instal·lat amb èxit, integrant-se en la comarca, i el municipi, sinó que necessita créixer desprès d’incrementar positivament els seus resultats en els darrers anys. L’Ajuntament de La Pobla de Claramunt es va posar en contacte amb d’Institut Català del Sòl per tal d’augmentar el sòl disponible per activitats econòmiques, ja que MECAPLAST Group, que disposa d’un centre de fabricació al municipi, es va posar en contacte amb l’ajuntament sol·licitant l’ampliació de la parcel·la que ocupen actualment dins del Polígon Plans d’Arau, i que limita amb uns terrenys rústics propietat de l’Incasòl. En data de 19 de juliol de 2010 la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central aprova definitivament la Modificació puntual de les NNSS per a formar el Polígon d’Actuació Urbanística “Ampliació Plans d’Arau” al municipi de La Pobla de Claramunt.

2. Informació sobre l’estat actual del terreny, topogràfic i serveis urbanístics existents L’àmbit, d’una superfície de 32.391,52 m2, es troba al nord del terme municipal de La Pobla de Claramunt, i se situa prop de l’autovia A-2 (antiga NII), que un cop desdoblada es va transformar en via ràpida, i va facilitar el desenvolupament industrial i comercial de les comarques centrals connectant-les amb la resta del territori. Al nord de l’àmbit d’actuació, que coincideix amb el límit de terme municipal, delimiten tres municipis, Òdena, Vilanova del camí i la Pobla de Claramunt. La proximitat de l’àmbit proposat amb la autovia A-2, facilita la connexió amb l’eix que comunica sense peatge Barcelona amb Lleida i Saragossa. L’àmbit comunica a través del vial central del Polígon Plans d’Arau amb la carretera NII a, que va cap a Igualada i cap a la autovia A2 Barcelona-Lleida i la C-15. Per el sud connecta amb la carretera C-244a cap al casc urbà de La Pobla de Claramunt i Vilafranca del Penedès, i també cap a Vilanova del Camí.

Document I. Memòria i annexes


JUNY 2011

Es tracta d’un espai ocupat per camps de conreus herbacis de secà, zones de marges amb vegetació forestal reduïda i restes d’una casa en ruïnes, juntament amb un camí, sense sortida, d’accés als camps. Aquest àmbit no es troba inclòs ni limita amb cap espai inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), ni Espai Natural de Protecció Especial (ENPE), ni Xarxa Natura 2000, ni espais inclosos en l’inventari d’Espais d'Interès Geològic de Catalunya, ni Zones Humides, ni forests gestionades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Tampoc no s’hi localitza cap aqüífer protegit. Aquest àmbit inclou part de la superfície d’un Sistema de Protecció d’Espai Fluvial, que es manté com a tal, i que limita amb un espai verd públic, sense veure’s afectat per cap obra ni moviment de terres. Part d’aquest Sistema de Protecció d’Espai Fluvial queda inclòs dins de l’àmbit del Polígon “Plans d’Arau” No obstant, dins del sector, i en les zones amb un pendent més elevat s’hi desenvolupen Hàbitats d’Interès Comunitari, que corresponen a l’hàbitat 9540 “Pinedes Mediterrànies naturals i antigues, de pi blanc (Pinus halepensis) i de Pi pinyer (Pinus pinea), de caràcter No prioritari”. Malgrat que el límit de l’àmbit se situa gairebé a la mateixa cota, en el costat est trobem una plataforma elevada, envoltada per marges, creats degut a les modificacions dels terrenys que es realitzaven antigament per aconseguir superfícies planes per facilitar el conreu i un millor aprofitament agrícola. Segons la documentació antiga que es disposa, abans no existia el turó com a tal, sinó que era una superfície més continua, amb una topografia més suau, amb un conreu continu que envoltaven l’antiga casa, situada al punt més baix del turó. Per tal d’augmentar la superfície de conreu i donar lloca un espai pla, es van anivellar els terrenys, creant desmunts i recrescuts que van generar els marges de fort pendent existents a la topografia actual. 3. Característiques urbanístiques Es tracta d'un sòl classificat com a urbà d’ús industrial Les característiques urbanístiques específiques per aquest sector són les següents: •

Superfície 3,24 Ha.

S’admetran els usos •

Pàgina 4

industrial: -

Indústries d’obtenció, transformació i transport

-

Magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució de productes d’exclusiu subministrament a detallistes, majoristes, instal·ladors, fabricants o distribuïdors o sense servei de venda directa.

-

Tallers de reparació.


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU “AMPLIACIÓ PLANS D’ARAU” AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT (L’ANOIA) JUNY 2011

Altres usos admesos són comercial, residencial i terciari d’acord amb la normativa del planejament vigent.

La Modificació puntual de NNSS aprovada definitivament estableix que les obres d’urbanització a realitzar consisteixen en l’adequació dels espais verds públics, de 9.303,94 m2 (repartits entre verd públic i SPEF). 4. Proposta sobre la solució adoptada La descripció de la solució adoptada per l’execució d’aquest projecte, així com la seva justificació, queda definida als apartats següents:

4.1. Enderrocs i serveis urbanístics afectats El projecte no contempla l’enderroc i/o demolició de cap element. Pel tipus d’actuació, no es preveu la connexió a la xarxa de serveis existents.

4.2. Moviment de terres Es realitzarà una esbrossada, sense excavar la capa de terra vegetal, de les zones més planeres on està previst realitzar feines agrícoles de preparació del terreny per a les sembres. Els moviments de terres es redueixen a la formació d’un camí de servei de 2,5 m d’amplada a base de tot-ú reciclat que resseguirà el límit de la parcel·la privada per tal de poder accedir a l’espai verd públic per fer les feines de conservació. Aquest camí no modificarà la cota de terreny existent, i les terres vegetals sobrants s’estendran com a millora del terreny en les àrees on es realitzaran les plantacions.

4.3. Enjardinament 4.3.1. Descripció de la intervenció

El criteri d’intervenció en la zona de verd públic és el d’ampliar les àrees arbrades existents tenint en compte els següents aspectes: -

mantenir una franja de seguretat sense vegetació arbòria ni arbustiva en relació al límit de la parcel·la privada, donat que l’àmbit del projecte es troba en una zona d’alt risc d’incendi forestal.

-

Mantenir l’accessibilitat i connectivitat amb les parcel·les agrícoles existents conservant una zona de prada a la part més planera.

Document I. Memòria i annexes


JUNY 2011

Mitjançant la plantació d’arbrat també es compensarà l’afectació de 230m2 de l’habitat d’interès comunitari no prioritari Pinedes mediterrànies (codi 9540). Tot i que, mitjançant treball de camp, s’ha comprovat que no s’afecta a cap exemplar d’arbrat en la zona que queda dins de la parcel·la privada.

Es plantaran exemplars de Pinus halepensis (Pi blanc) i Quercus ilex (Alzina) en una densitat de 500 peus/ha per tractar-se d’una zona amb elevat risc d’incendi forestal. Les espècies d’arbrat escollides són les que s’observen en les comunitats forestals existents. 4.3.2. Característiques dels arbres i plantació

Els arbres es subministraran en forest-pot per facilitar la seva adaptació al lloc i la viabilitat de la planta. Per a les plantacions es realitzaran clots de 0,1x 0,1 x 0,1 m i s’aportarà un adob mineral complex d’alliberació lenta, 15-9-15-2Mg, o 12-12-12-17-2Mg, a una dosi de 40 gr./arbre. Després de la plantació es realitzarà un reg manual a raó de 15l/arbre. Al voltant de la base de cada peu es formarà una olla de reg i es col·locarà un quadrat de teixit de jute per afavorir la retenció d’humitat del sòl i reduir l’aparició de males

Pàgina 6


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU “AMPLIACIÓ PLANS D’ARAU” AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT (L’ANOIA) JUNY 2011

herbes al voltant del coll de la planta. A més, també es col·locarà un element de protecció format per malla de plàstic de color verd de 23 cm de diàmetre tipus 'redplanton plus' o equivalent i 0,5 m d'alçada i dos aspres de bambú de 0,9 m de llargada i 8/10 mm de diàmetre, enterrats 0,4 m per a la subjecció de la malla. 4.3.3. Preparació de les terres

Abans de les sembres es llaurarà i fresarà el terreny i es farà una passada de corró. 4.3.4. Sembra

El sistema de sembra serà la sembra manual per tractar-se de superfícies petites i no contigües. La barreja de llavors estarà composta per un 20% Lolium perenne ( Raigràs perenne), 40% Festuca arundinacea (Festuca alta), 20% Medicago sativa (Alfals), 20% Vicia sativa (Veça) i la dosi de sembra serà de 35 gr./m2. 4.3.5. Manteniment

El manteniment durant el període de garantia (mínim un any), anirà a càrrec del contractista, incloent les tasques necessàries per a garantir el desenvolupament satisfactori de les plantacions. A més de la reposició de les baixes, inclourà, com a mínim, 2 segues de les zones sembrades, 3 desherbats dels escocells, 8 regs manuals amb camió cisterna i els tractaments fitosanitaris necessaris, segons el calendari adjunt: gen. desherbats sega z. verdes Reg manual tract.fitosanit. reposicions

feb.

març 1

abril

maig

1 1 1 1 tota la temporada segons necessitats tota la temporada segons necessitats

juny

juliol 1

agost

1

1

2

set.

oct. 1 1 1

nov.

5. Normativa vigent aplicable al projecte La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte les disposicions i normes que figuren al Plec de prescripcions tècniques.

6. Termini d’execució de les obres La durada de les obres serà de 0,5 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.

Document I. Memòria i annexes

dec.


JUNY 2011

7. Classificació del contractista La classificació dels contractistes, a títol orientatiu, hauria de ser la següent: Grup k

subgrup 6

categoria a

8. Fórmula per a la revisió de preus Atès que el termini contractual és inferior a 1 any, el contractista no té dret a revisió de preus.

9. Seguretat i Salut El projecte incorpora a l’annex número 5 Estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i particular.

10. Medi Ambient Les obres previstes en el present projecte s’executaran d’acord als condicionants ambientals aplicables en fase d’obra establertes pel Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de l’INCASOL. És donarà compliment a la normativa vigent que sigui d’aplicació, incloent la legislació en matèria d’edificació sostenible, de sòls i geologia, de contaminació atmosfèrica, acústica, lluminosa i electromagnètica, de residus, de paisatge, de patrimoni cultural, de mobilitat, d’àmbit social i usos i de medi natural. A l’Annex 4 d’Estudi de Gestió de Residus s’especifica la gestió dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra.

11. Pressupost general de l’obra 11.1. Pressupost de contracta El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 23.142,76 € el qual incrementat amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a contracta de 27.539,89 € que amb el 18% d’IVA dóna un pressupost global per a contracta de 32.497,07 € (trenta-dos mil quatre-cents noranta-set euros amb set cèntims)

Pàgina 8


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU “AMPLIACIÓ PLANS D’ARAU” AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT (L’ANOIA) JUNY 2011

11.2. Pressupost per al coneixement de l’Administració El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat 27.539,89 € (s/IVA). 12. Documents que integren el Projecte El present projecte està format pels següents documents•

Document I. Memòria i annexes

Document II. Plànols

Document III. Plec de prescripcions

Document IV. Pressupost

Barcelona, 7 de juny de 2011

ÀREA DE PRODUCCIÓ DE SÒL

Document I. Memòria i annexes


Document I. Mem貌ria i annexes

Annex 1. Adaptaci贸 planejament


Document I. Memòria i annexes

Annex 2. Programació d’obra


PROGRAMACIÓ D’OBRES PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU “AMPLIACIÓ PLANS D’ARAU” AL TERME MUNICIPAL DE LA POBLA DE CLARAMUNT FEINES

SETMANA 1

SETMANA 2

MOVIMENT DE TERRES ENJARDINAMENT SEGURETAT I SALUT GESTIÓ DE RESIDUS

El Termini d’execució d’aquestes obres és de 0,5 mesos.

Donades les característiques de l’obra durant l’execució dels treballs caldrà tenir en compte les prescripcions del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.


Document I. Mem貌ria i annexes

Annex 3. Justificaci贸 i descomposici贸 de preus


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

24,00000

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

24,71000

A012PP00

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

30,27000

A013P000

h

Ajudant jardiner

21,93000

A0140000

h

Manobre

20,06000

A016P000

h

Peó jardiner

21,60000


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

56,03000

C1311270

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

78,44000

C1331100

h

Motoanivelladora petita

56,95000

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

50,44000

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,30000

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

38,50000

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

42,60000

C1R2T600

h

Trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable manualment

10,50000

CR11B700

h

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador

45,59000

CR241111

h

Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m

27,80000

CR261121

h

Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de potència, amb equip de fresatge i corró compactador i d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m

27,00000

CRE21100

h

Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor

3,98000

CRE23000

h

Motoserra

3,10000

CRH13130

h

Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

21,68000

CRL15100

h

Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides

22,61000


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

3

MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

1,16000

B037RU00

m3

Tot-u artificial procedent 100% de granulats reciclats

11,16000

B1400010

u

Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents

201,86000

B1500010

u

Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició

141,65000

B2RAU250

t

Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts procedents de poda o sega

28,00000

B2RAU330

t

Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, procedents de construcció o demolició

0,00000

B2RAU350

t

Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, procedents de construcció o demolició

0,00000

BBC10030

m

Amortització de tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports

BQUA0020

u

Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa

BR40001Z

u

1,38000

39,20000

Pinus halepensis (Pi blanc) S. 1/0 P.F. 300

0,60000

BR40002Z

u

Quercus ilex (Alzina) S.1/0 P.F. 300

0,60000

BR710003

kg

Llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie

3,89000

BR950105

u

Canya marcadora de bambú d'1,3 m de llargada i 8/10 mm de diàmetre

0,06000

BRL01000

l

Producte fitosanitari

13,30000

BRLA1000

l

Producte herbicida de contacte

12,32000

BRZ80001

u

Quadres de teixit de jute de 50x50 cm i 1 cm de gruix, per a la protecció dels arbres contra les males herbes

0,57000

BRZ80010

m

Malla de plàstic de color verd tipus 'redplanton plus' o equivalent, i 0,5 m d'amplària

0,29000


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

P-1

2RF10001

u

Reg manual amb mànega/camió cisterna de les plantacions, a raó de 50 l/m2 o 50 l/arbre, inclou refer els clots de plantació quan així ho indiqui la direcció facultativa i el consum d'aigua.

Rend.: 1,000

Unitats

191,45

Preu EURO

Parcial

Import

Partides d'obra FRF10002

m2

Reg manual de les plantacions amb mànega, a raó de 50 l/m2 o 50 l/arbre.

0,000

x 0,28925

=

0,00000

FRF10003

m2

Reg manual de les plantacions amb camió cisterna de 8m3, a raó de 50 l/m2 o 50 l/arbre.

360,000

x 0,50891

=

183,20760

FRF10001

m2

Reg manual amb aspersors mòbils de la superfície sembrada, a raó de 7 l/m2.

0,000

x 0,16083

=

0,00000

Subtotal: COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

183,20760

183,20760 8,24434

4,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-2

2RH10003

u

Sega de superfície sembrada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu

191,45194

Rend.: 1,000

Unitats

183,20760

181,35

Preu EURO

Parcial

Import

Partides d'obra FRH10001

m2

Sega de superfícies inferiors a 1000 m2, en terreny amb pendent inferior al 25%.

0,000

x 0,06545

=

0,00000

FRH10002

m2

Sega de superfícies entre 1000 m2 i 5000 m2, en terreny amb pendent inferior al 25%.

3.181,920

x 0,05454

=

173,54192

FRH10003

m2

Sega de superfícies superiors a 5000 m2 amb tallagespa autopropulsat rotatiu d'1,1 a 1,3 m d'amplària, en terreny amb pendent inferior al 25%.

0,000

x 0,03479

=

0,00000

FRH10011

m2

Sega de superfícies inferiors a 1000 m2, en terreny amb pendent superior al 25%.

0,000

x 0,07199

=

0,00000

FRH10012

m2

Sega de superfícies entre 1000 m2 i 5000 m2, en terreny amb pendent superior al 25%.

0,000

x 0,06545

=

0,00000

FRH10013

m2

Sega de superfícies superiors a 5000 m2, en terreny amb pendent superior al 25%.

0,000

x 0,05454

=

0,00000

Subtotal: COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS COST EXECUCIÓ MATERIAL

173,54192

4,50 %

173,54192 173,54192 7,80939 181,35131


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

P-3

2RL00012

u

Tractament fitosanitari de les plantacions mitjançant aparell manual de pressió, inclou subministrament del producte i aplicació.

Rend.: 1,000

Unitats

40,22

Preu EURO

Parcial

Import

Partides d'obra FRL00012

m2

Tractament fitosanitari de les plantacions mitjançant aparell manual de pressió.

288,000

x 0,13364

=

Subtotal: COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

38,48832 38,48832

38,48832 1,73197

4,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-4

2RLA0000

u

40,22029

Rend.: 1,000

Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts i arbres, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu

Unitats

38,48832

119,06

Preu EURO

Parcial

Import

Partides d'obra FRLA0002

m2

Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts amb encoixinament.

0,000

x 0,06268

=

0,00000

FRLA0001

m2

Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts.

288,000

x 0,39560

=

113,93280

Subtotal: COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

113,93280

113,93280 5,12698

4,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-5

F2210010

m2

Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

119,05978

Rend.: 1,000

Unitats

113,93280

0,14

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A0140000

h

Manobre

0,0002

/R x 20,06000

=

Subtotal:

0,00401 0,00401

Maquinària C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

0,0023

/R x 56,03000

=

0,12887

0,00401


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,12887

0,12887

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00004

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,13292 0,00598

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-6

F22D0020

m2

Aclarida selectiva de millora de l’arbrat en superficies inferiors a 1 ha. S'inclou l'estassada selectiva de l'estat arbustiu, l'esporga dels arbres no aclarits, la retirada i transport dels fustals i la trituració i estesa de les restes vegetals

0,13890

Rend.: 1,000

Unitats

0,65

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A012PP00 A013P000

h h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura Ajudant jardiner

0,0053667

/R x 30,27000

=

0,16245

0,0053667

/R x 21,93000

=

0,11769

Subtotal:

0,28014

0,28014

Maquinària CRE23000

h

Motoserra

0,0053667

/R x 3,10000

=

0,01664

C1R2T600

h

Trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable manualment

0,0053667

/R x 10,50000

=

0,05635

CR11B700

h

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador

0,0053667

/R x 45,59000

=

0,24467

CRE21100

h

Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor

0,0053667

/R x 3,98000

=

0,02136

Subtotal:

0,33902

0,33902

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00280

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,62196 0,02799

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-7

F22T0020

m2

Formació de camí de servei inclòs excavacions i reblerts necessaris, amb 20-25 cm de tot-u reciclat i formació de cunetes, compactació i carrega per al transport del material de rebuig al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

0,64995

Rend.: 1,000

Unitats

6,05

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A0140000 A0121000

h h

Manobre Oficial 1a

0,0167

/R x 20,06000

=

0,33500

0,0167

/R x 24,00000

=

0,40080

Subtotal: Maquinària

0,73580

0,73580


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA

C1311270

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

0,0167

/R x 78,44000

=

1,30995

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,0083

/R x 56,95000

=

0,47269

CRE23000

h

Motoserra

0,0167

/R x 3,10000

=

0,05177

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,0083

/R x 50,44000

=

0,41865

Subtotal:

2,25306

2,25306

Materials B037RU00

m3

Tot-u artificial procedent 100% de granulats reciclats

0,250

x 11,16000

=

Subtotal:

2,79000 2,79000

2,79000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00736

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

5,78622 0,26038

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-8

F2RAU250

m3

6,04660

Rend.: 1,000

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts procedents de poda o sega a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Unitats

30,45

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A0140000

h

Manobre

0,083

/R x 20,06000

=

Subtotal:

1,66498 1,66498

1,66498

Maquinària C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,200

/R x 32,30000

=

Subtotal:

6,46000 6,46000

6,46000

Materials B2RAU250

t

Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts procedents de poda o sega

0,750

x 28,00000 Subtotal:

F2RAU330

m3

21,00000 21,00000

21,00000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,01665

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

29,14163 1,31137

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-9

=

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000

30,45300 2,43


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A0140000

h

Manobre

0,083

/R x 20,06000

=

Subtotal:

1,66498 1,66498

1,66498

Maquinària C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,020

/R x 32,30000

=

Subtotal:

0,64600 0,64600

0,64600

Materials B2RAU330

t

Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, procedents de construcció o demolició

0,070

x 0,00000

=

Subtotal:

0,00000

0,00000

0,00000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,01665

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

2,32763 0,10474

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-10

F2RAU350

m3

2,43237

Rend.: 1,000

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Unitats

2,43

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A0140000

h

Manobre

0,083

/R x 20,06000

=

Subtotal:

1,66498 1,66498

1,66498

Maquinària C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,020

/R x 32,30000

=

Subtotal:

0,64600 0,64600

0,64600

Materials B2RAU350

t

Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, procedents de construcció o demolició

0,070

x 0,00000

Subtotal:

=

0,00000

0,00000

0,00000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,01665

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

2,32763 0,10474

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,43237


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

P-11

FR240001

m2

Llaurada o cavat del terreny amb mitjans mecànics a una fondària mínima de 0,25 m.

Rend.: 1,000

Unitats

0,15

Preu EURO

Parcial

Import

Maquinària CR241111

h

Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 0,005 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m

/R x 27,80000

=

Subtotal: COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

0,13900

0,13900

0,13900 0,13900 0,00626

4,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-12

FR260002

m2

Fresatge del terreny a una fondària de 0,2 m amb tractor de 80 CV i passada de corró.

0,14526

Rend.: 1,000

Unitats

0,14

Preu EURO

Parcial

Import

Maquinària CR261121

h

Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de potència, amb equip de fresatge i corró compactador i d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m

0,0051

/R x 27,00000

=

Subtotal: COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

0,13770

0,13770

0,13770 0,13770 0,00620

4,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-13

FR3P0500

m3

Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs interiors. Tot inclòs completament acabat.

0,14390

Rend.: 1,000

Unitats

2,61

Preu EURO

Parcial

Import

Maquinària C1311270

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

0,0129

/R x 78,44000

=

1,01188

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,0386

/R x 38,50000

=

1,48610

Subtotal: COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

2,49798

2,49798 2,49798 0,11241

4,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-14

FR40001Z

u

Pinus Halepensis (Pi blanc), d'una saba en pot foretal 300, ben ramificat i arrelat, inclou subministrament i transport.

Rend.: 1,000

Unitats Materials

2,61039

Preu EURO

0,63

Parcial

Import


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

BR40001Z

u

Pinus halepensis (Pi blanc) S. 1/0 P.F. 300

1,000

x 0,60000

=

Subtotal: COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

0,60000 0,60000

0,60000 0,60000 0,02700

4,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-15

FR40002Z

u

Quercus ilex (Alzina), d'una saba en pot foretal 300, ben ramificat i arrelat, inclou subministrament i transport.

0,62700

Rend.: 1,000

Unitats

0,63

Preu EURO

Parcial

Import

Materials BR40002Z

u

Quercus ilex (Alzina) S.1/0 P.F. 300

1,000

x 0,60000

=

Subtotal: COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

0,60000 0,60000

0,60000 0,60000 0,02700

4,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-16

FR6B0004

u

Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en contenidor tipus forest-pot, inclou reg de plantació.

0,62700

Rend.: 1,000

Unitats

0,40

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A012P000 A016P000

h h

Oficial 1a jardiner Peó jardiner

0,0035

/R x 24,71000

=

0,08649

0,0069

/R x 21,60000

=

0,14904

Subtotal:

0,23553

0,23553

Maquinària C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,0035

/R x 42,60000 Subtotal:

=

0,14910 0,14910

0,14910

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00236

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,38699 0,01741

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-17

FR710003

m2

Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

0,40440

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

1,66

Parcial

Import


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,0667

/R x 21,60000

=

Subtotal:

1,44072 1,44072

1,44072

Materials BR710003

kg

Llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie

0,035

x 3,89000

=

Subtotal:

0,13615

0,13615

0,13615

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,01441

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

1,59128 0,07161

COST EXECUCIÓ MATERIAL FRF10001

m2

Reg manual amb aspersors mòbils de la superfície sembrada, a raó de 7 l/m2.

1,66288

Rend.: 1,000

Unitats

0,17

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,007

/R x 21,60000

=

Subtotal:

0,15120 0,15120

0,15120

Materials B0111000

m3

Aigua

0,007

x 1,16000

=

Subtotal:

0,00812 0,00812

0,00812

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00151

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,16083 0,00724

COST EXECUCIÓ MATERIAL FRF10002

m2

Reg manual de les plantacions amb mànega, a raó de 50 l/m2 o 50 l/arbre.

0,16807

Rend.: 1,000

Unitats

0,30

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,0106

/R x 21,60000

=

Subtotal:

0,22896 0,22896

0,22896

Materials B0111000

m3

Aigua

0,050

x 1,16000 Subtotal:

=

0,05800 0,05800

0,05800

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00229

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,28925 0,01302

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,30227


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA

FRF10003

m2

Reg manual de les plantacions amb camió cisterna de 8m3, a raó de 50 l/m2 o 50 l/arbre.

Rend.: 1,000

Unitats

0,53

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,007

/R x 21,60000

=

Subtotal:

0,15120 0,15120

0,15120

Maquinària C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,007

/R x 42,60000

=

Subtotal:

0,29820 0,29820

0,29820

Materials B0111000

m3

Aigua

0,050

x 1,16000

=

Subtotal:

0,05800 0,05800

0,05800

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00151

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,50891 0,02290

COST EXECUCIÓ MATERIAL FRH10001

m2

Sega de superfícies inferiors a 1000 m2, en terreny amb pendent inferior al 25%.

0,53181

Rend.: 1,000

Unitats

0,07

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,003

/R x 21,60000

=

Subtotal:

0,06480 0,06480

0,06480

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00065

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,06545 0,00295

COST EXECUCIÓ MATERIAL FRH10002

m2

Sega de superfícies entre 1000 m2 i 5000 m2, en terreny amb pendent inferior al 25%.

0,06839

Rend.: 1,000

Unitats

0,06

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,0025

/R x 21,60000 Subtotal:

=

0,05400 0,05400

0,05400

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00054

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,05454 0,00245

COST EXECUCIÓ MATERIAL FRH10003

m2

Sega de superfícies superiors a 5000 m2 amb tallagespa autopropulsat rotatiu d'1,1 a 1,3 m d'amplària, en terreny amb pendent inferior al 25%.

Rend.: 1,000

0,05699 0,04


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,0008

/R x 21,60000

=

Subtotal:

0,01728 0,01728

0,01728

Maquinària CRH13130

h

Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 0,0008 a 90 cm d'amplària de treball

/R x 21,68000

=

Subtotal:

0,01734 0,01734

0,01734

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00017

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,03479 0,00157

COST EXECUCIÓ MATERIAL FRH10011

m2

Sega de superfícies inferiors a 1000 m2, en terreny amb pendent superior al 25%.

0,03636

Rend.: 1,000

Unitats

0,08

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,0033

/R x 21,60000

=

Subtotal:

0,07128 0,07128

0,07128

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00071

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,07199 0,00324

COST EXECUCIÓ MATERIAL FRH10012

m2

Sega de superfícies entre 1000 m2 i 5000 m2, en terreny amb pendent superior al 25%.

0,07523

Rend.: 1,000

Unitats

0,07

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,003

/R x 21,60000

=

Subtotal:

0,06480 0,06480

0,06480

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00065

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,06545 0,00295

COST EXECUCIÓ MATERIAL FRH10013

m2

Sega de superfícies superiors a 5000 m2, en terreny amb pendent superior al 25%.

0,06839

Rend.: 1,000

Unitats

0,06

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,0025

/R x 21,60000 Subtotal:

=

0,05400 0,05400

0,05400


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

14

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00054

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,05454 0,00245

COST EXECUCIÓ MATERIAL FRL00012

m2

Tractament fitosanitari de les plantacions mitjançant aparell manual de pressió.

0,05699

Rend.: 1,000

Unitats

0,14

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,0012

/R x 21,60000

=

Subtotal:

0,02592 0,02592

0,02592

Maquinària CRL15100

h

Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides

0,0024

/R x 22,61000

=

Subtotal:

0,05426 0,05426

0,05426

Materials BRL01000

l

Producte fitosanitari

0,004

x 13,30000

=

Subtotal:

0,05320 0,05320

0,05320

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00026

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,13364 0,00601

COST EXECUCIÓ MATERIAL FRLA0001

m2

Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts.

0,13965

Rend.: 1,000 Unitats Preu EURO

0,41 Parcial

€ Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,0052

/R x 21,60000

=

Subtotal:

0,11232 0,11232

0,11232

Maquinària CRL15100

h

Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides

0,0103

/R x 22,61000

=

Subtotal:

0,23288 0,23288

0,23288

Materials BRLA1000

l

Producte herbicida de contacte

0,004

x 12,32000 Subtotal:

=

0,04928 0,04928

0,04928

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00112

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,39560 0,01780

COST EXECUCIÓ MATERIAL FRLA0002

m2

Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts amb encoixinament.

0,41341

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

0,07

Parcial

Import


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,0002

/R x 21,60000

=

Subtotal:

0,00432 0,00432

0,00432

Maquinària CRL15100

h

Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides

0,0004

/R x 22,61000

=

Subtotal:

0,00904 0,00904

0,00904

Materials BRLA1000

l

Producte herbicida de contacte

0,004

x 12,32000

=

Subtotal:

0,04928 0,04928

0,04928

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00004

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

0,06268 0,00282

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-18

FRZ80001

u

Quadres de teixit de jute de 50x50 cm i 1 cm de gruix, per a la protecció dels arbres contra les males herbes, inclou subministrament, col·locació i fixació amb 4 claus d'acer de D 4 mm i 20 cm de llargària Tot inclòs completament acabat.

0,06550

Rend.: 1,000

Unitats

1,16

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,0249

/R x 21,60000

=

Subtotal:

0,53784 0,53784

0,53784

Materials BRZ80001

u

Quadres de teixit de jute de 50x50 cm i 1 cm de gruix, 1,000 per a la protecció dels arbres contra les males herbes

x 0,57000 Subtotal:

=

0,57000 0,57000

0,57000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00538

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

1,11322 0,05009

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-19

FRZ80010

u

Element de protecció de planta petita format per malla de plàstic de color verd de 23 cm de diàmetre tipus 'redplanton plus' o equivalent i 0,5 m d'alçada i dos aspres de bambú de 0,9 m de llargada i 8/10 mm de diàmetre, enterrats 0,4 m per a la subjecció de la malla. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000

1,16331 2,30


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

16

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A016P000

h

Peó jardiner

0,0833

/R x 21,60000

=

Subtotal:

1,79928 1,79928

1,79928

Materials BR950105

u

Canya marcadora de bambú d'1,3 m de llargada i 8/10 mm de diàmetre

2,000

x 0,06000

=

0,12000

BRZ80010

m

Malla de plàstic de color verd tipus 'redplanton plus' o equivalent, i 0,5 m d'amplària

0,900

x 0,29000

=

0,26100

Subtotal:

0,38100

0,38100

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,01799

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

2,19827 0,09892

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-20

H1400010

u

2,29720

Rend.: 1,000

Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents.

Unitats

210,94

Preu EURO

Parcial

Import

Materials B1400010

u

Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents

1,000

x 201,86000

Subtotal: COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

=

201,86000

201,86000

201,86000 9,08370

4,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-21

H1500010

u

Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició.

210,94370

Rend.: 1,000

Unitats Materials

201,86000

Preu EURO

148,02

Parcial

Import


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/06/11

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

B1500010

u

Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició

1,000

x 141,65000

=

Subtotal: COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

141,65000

141,65000

141,65000 6,37425

4,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-22

HBC10030

m

Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge.

148,02425

Rend.: 1,000

Unitats

141,65000

2,71

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra A0140000

h

Manobre

0,060

/R x 20,06000

=

Subtotal:

1,20360 1,20360

1,20360

Materials BBC10030

m

Amortització de tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports

1,000

x 1,38000

=

Subtotal:

1,38000 1,38000

1,38000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,01204

COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS

4,50 %

2,59564 0,11680

COST EXECUCIÓ MATERIAL P-23

HQUA0010

u

Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.

2,71244

Rend.: 1,000

Unitats

40,96

Preu EURO

Parcial

Import

Materials BQUA0020

u

Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa

1,000

x 39,20000

Subtotal: COST DIRECTE GASTOS INDIRECTOS COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

39,20000

39,20000

4,50 %

39,20000 39,20000 1,76400 40,96400


Document I. Mem貌ria i annexes

Annex 4. Estudi de gesti贸 de residus


2


ÍNDEX

1. Introducció i objectius ................................................................................. 4 2. Definició de conceptes................................................................................ 4 3.

Tipologia de residus generats.................................................................. 5 3.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. ............. 5 3.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER...................................................................................................... 7 3.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER........................................................................................................... 8

4. Volum de residus d’ enderrocs generats en obra ..................................... 8 5. Volum de residus generats en obra .......................................................... 10 6. Vies de gestió de residus........................................................................... 13 6.1

Marc legal........................................................................................... 13

6.2

Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. ....................... 14

6.3

Gestió dels residus............................................................................. 15

6.3.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos ......................................... 16 6.3.2 Gestors de residus ........................................................................... 18 7. Pressupost .................................................................................................. 19 8. Plànols......................................................................................................... 19

3


1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS L’Institut Català del Sòl (INCASOL) amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus pretén incorporar en el seu Sistema de Gestió Ambiental (SGA) el seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. L’INCASOL com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES. Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. Productor de residus de construcció i demolició: •

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.

4


• •

La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 3.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: ƒ

Terres

ƒ

Roca

ƒ

Formigó (paviments, murs, ...)

ƒ

Mescles bituminoses

ƒ

Cablejat elèctric

ƒ

Restes vegetals

ƒ

Metalls

ƒ

Maons

5


ƒ

Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: RESIDUS NO ESPECIALS. (17) Residus de construcció i d’ enderrocs RUNA: 17 01 01

Formigó

17 01 02

Maons

17 01 03

Teules i materials ceràmics

17 02 02

Vidre

17 05 04

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

FUSTA: 17 02 01

Fusta

PLÀSTIC: 17 02 03

Plàstic

FERRALLA: 17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 17 04 01

Coure, bronze, llautó

17 04 02

Alumini

17 04 04

Zinc

17 04 05

Ferro i acer

17 04 11

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS: (17) Residus de construcció i d’ enderrocs 17 09 01

Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.

17 09 02

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).

6


17 09 03

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses.

17 02 04

Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan

contaminats

per aquestes. 17 04 10

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.

17 08 01

Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.

17 06 01

Materials d'aïllament que contenen amiant

17 06 03

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.

17 06 05

Materials de construcció que contenen amiant.

17 05 03

Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.

17 05 05

Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.

17 05 07

Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.

17 04 09

Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.

17 04 10

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.

17 03 01

Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.

17 03 03

Quitrà d'hulla i productes enquitranats.

3.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. RESTES VEGETALS: El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.

02 01 07

Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: ƒ

Paper i cartró

ƒ

Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:

7


(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria. Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

3.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. Durant les obres es poden generar residus: (13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i elaboració d’aliments. 02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08

Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen en obra.

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat. Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista.

8


ENDERROCS

Subcapítol

* Procedent de l’esbrossada

ENDERROCS

Capítol Volum (m³)

PLÀSTIC Volum (m³)

FUSTA Volum (m³)

RUNA

Taula 1: Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra.

Volum (m³)

FERRALLA

PAPER I CARTRÓ Volum (m³) 8

Volum (m³)

RESTES VEGETALS

9

Volum (m³)

RESIDUS ESPECIALS


5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex. Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: -

La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada subcapítol. Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro.

-

Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra.

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a l’obra.

10


11


ENJARDINAMENT

Subtotal

Volum (m³) Fc

Volum (m³)

FUSTA Fc

Volum (m³)

RUNA Fc

Volum (m³)

FERRALLA Fc

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE

_

_

0,00004

RESIDUS ESPECIALS Volum Fc (m³)

Volum (m³)

Fc

PLÀSTIC

0,772135

_

Fc _

Volum (m³)

FUSTA

0,664687

_

Fc _

Volum (m³)

RUNA

8,684069

_

Fc

_

Volum (m³)

FERRALLA

0,401549

0,00004

Fc

0,0483

Volum (m³)

PAPER I CARTRÓ

_

Tampoc es generaran residus especials.

gestió perquè a la pràctica no es generaran aquests residus.

12

_

15,65999 RESTES VEGETALS Volum Fc (m³)

5,95842 0,5836608

0,091668

0,011088 0,0026

0,237776

0,0135872 0,0007 0,0022176 0,0002

2,468667

6,984039

RESTES VEGETALS Volum Fc (m³)

0,1470324 0,0019 0,3291556 0,0003

Volum (m³)

PAPER I CARTRÓ

Tot i que a la taula estimativa al capítol d’Enjardinament apareixen volums de runa, ferralla, fusta i paper i cartró no es valorarà a nivell de pressupost la seva

TOTALS

TOTALS

1.207,82

PRESSUPOST SUBCAPÍTOL

Capítol

Subcapítol SEGURETAT I SALUT

14591,52

SEGURETAT I SALUT

Fc

PLÀSTIC

3.675,81 0,0001 0,367581 0,0001 0,367581 0,0017 6,248877 0,0001 0,367581 0,00004 _ 0,00004 _ _ 0,0002 1,645778 _ _ _ 8.228,89 0,0002 0,0003 0,0001 0,0005 0,16984 0,067936 0,101904 0,033968 0,00004 339,68 _ _ _ 0,00004 _ _ _ 55,44 0,0001 0,005544 0,0001 0,0003 _ 0,00004 0,0001 0,22917 0,22917 0,68751 _ 2.291,70

PRESSUPOST SUBCAPÍTOL

Subtotal

Subcapítol MANTENIMENT

Subcapítol SUBMINISTRAMENT

Subcapítol PLANTACIÓ

Subcapítol SEMBRA

Subcapítol PREPARACIÓ DEL TERRENY

Capítol

Taula 2: Format de taula per estimar el volum de residus de construcció generats en l’obra.


6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 6.1 Marc legal Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats

LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.

DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residu.

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados.

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero.

13


ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

6.2 Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: Asfalt. Formigó. Terres, roca. Material vegetal. Cablejat. Metalls. Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. Naturalesa dels riscs. Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.

14


A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus:

Zona d’acopi de terres

Zona d’emmagatzematge de materials tòxics en diferents dipòsits

Contenidor per a plàstic per a reciclar

Zona d’emmagatzematge de fibrociment

Zona d’emmagatzematge de formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de metalls (acer laminat)

Contenidor de banals per abocador

Contenidor per a paper i cartró per a reciclar

Contenidor per a fusta per a reciclar

6.3 Gestió dels residus Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: •

Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus.

Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.

Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos:

T 11- Deposició de residus inerts. Formigó Metalls Vidres, plàstics

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. Formigó, maons Materials ceràmics Vidre

15


Terres Paviments Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt V 11- Reciclatge de paper i cartó V 12- Reciclatge de plàstics V 14 - Reciclatge de vidre. V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics V 83- Compostatge

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: •

Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.

Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.

Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.

Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.

Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o posseïdor del residu.

6.3.1

Gestió de residus tòxics i/o perillosos

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: •

Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.

16


• • • • • •

Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els contenen. Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i equips. Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà: El codi d’identificació els residus El nom, direcció i telèfon del titular dels residus La data d’envasament La naturalesa dels rics que presenten els residus Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

17


6.3.2 Gestors de residus Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per a l’obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus: http://www.arc-cat.net/ca/home.asp Per a la ubicació del projecte i per a la previsió de residus (tipologia i volum) que es generaran durant les obres, els gestors més propers i escaients es citen a continuació.

Plàstics, Paper i cartró TOT RESIDUS INDUSTRIALS, SL Codi de gestor E-932.06 Operacions autoritzades T62 Gestió per un centre de recollida i transferència Adreça física C/Merlet, S/N 08700 IGUALADA Adreça de correspondència C/Merlet, S/N 08700 IGUALADA Telèfon 938017565 E-mail Totresidus@telefonica.net

Restes vegetals PLANTA DE COMPOSTATGE DE JORBA Codi de gestor ....... Operacions autoritzades ....... Adreça física Zona Mas Jordà, 08719 JORBA Adreça de correspondència Consell Comarcal de L’Anoia, Pça. Sant Miquel, 5 08700 IGUALADA Telèfon 93 744 60 45 E-mail .......

ECOPARC 4 (HOSTALETS DE PIEROLA) Codi de gestor ....... Operacions autoritzades ....... Adreça física CTRA. B-231 (PARATGE DE CAN MATA) KM 8,5 08781 Els Hostalets de Pierola Adreça de correspondència ECOPARC DE CAN MATA, SL CTRA. B-231 (PARATGE DE CAN MATA) KM 8,5 08781 Els Hostalets de Pierola Telèfon 93 7756880 E-mail

18


7. PRESSUPOST El cost de la gestió de residus generats durant l’execució de les obres és de 724,76 €, d’acord al desglossat que es mostra tot seguit.

8. PLÀNOLS S’inclou el plànol on s’especifica la ubicació de les instal·lacions previstes per a la separació, emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió de residus de la construcció i enderrocament dins de l’obra. L’emplaçament proposat podrà ser modificat amb l’objecte de poder adaptar-lo a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ de la direcció facultativa de l’obra.

19


20


307.82

302.93

308.91

Institut Catal del Sl

INCASL

310.40

309.34

309.15

307.68

307.71

307.44 307.28

305.35

309.37

307.44

305.96

305.86

313.47

307.83

307.63

Molt brut

312.24

305.43

305.61

305.54

305.47

304.52

300.54

299.70

303.65

302.29

305.78

305.70

302.18

301.55

296.06

303.19

307.32 307.34

305.24

299.63

299.33

299.56

293.92

290.19

294.57

289.89

300.45

301.08

298.96

302.33

307.50

300.82

298.89

298.51

299.48

298.57

297.60

297.44

296.84

298.05

297.24

296.29

295.77

295.90

293.36

294.30

292.85

292.38

292.46

292.84

290.07

290.43

291.52

290.82

290.65

290.39 290.35 290.45

290.11

290.11

289.87

22330

331.22

22336

312.17

331.51

312.39

313.40

323.16

316.51

22237

329.19

325.49

324.56

326.58

325.13

335.20

326.78

22216

327.30

334.72

334.53 334.73 334.72

334.760

E213 334.63

334.81

335.07

332.33

328.08

319.51

316.29

334.57

332.59

328.44

334.08

DEPARTAMENT DE SL

325.45

22217

326.05

323.93

325.18

332.51

REDACTOR DEL PROJECTE

327.30

22238

326.62

324.29

22236 324.95

22235

324.00

22218

325.22 325.95

325.26

325.32

22222 22219

328.05

22220

326.09 326.10

327.87

328.34

22221

328.65

332.13

327.71

322.94

318.51

DEPARTAMENT DE SL

330.53

330.04

22239

329.55

22334

317.09

22333

316.60

22320

321.57

332.07

330.46

330.97

330.18

320.5722234 323.92

325.69

22223

326.13

333.25

320.16

332.18

320.14

316.94

Estaca limit

REA DE PRODUCCI

331.11

316.08

314.73

22332

22319

323.89

22321 320.42

326.31

329.76

330.23 329.03

330.71

330.47 330.58

331.29

331.02

327.25

324.04

320.96

320.975

E226

Casa en Ruines

331.12 331.30

330.48 330.78 330.53 330.56

329.94

330.68 330.35

330.46

327.41

327.34 327.35

326.21

321.22

320.92

REA DE PRODUCCI

331.31

312.11 313.22

22335

313.19

22233

319.68

22322

22318

22224

326.05

2.50

324.59

323.91

325.12

319.72

312.00312.86 313.33

22331 312.75

22323

318.79

322.67

AUTOR DEL PROJECTE

332.50

331.92

331.65

310.41

310.77

310.52

311.48

313.44

22317

323.168

E307

322.52

22232

22231

22230

324.22

22228

324.16

326.56

325.068 22226

E225 325.75

326.25

324.60

320.36

320.03

320.39

320.01

327.00

329.22

327.15

22225

326.62 326.73

325.85

22345

326.63 326.74

327.33

321.24

327.30

321.81

321.27

321.06

321.17

321.14

321.35

321.09

321.67

320.32

321.88

322.04

326.05 326.04

322.24

321.88

323.88

22229

22227

321.46

321.57

323.43

22344

322.91

320.50

22314

321.12

318.36

317.62

317.38

22324

314.22 314.36

22337

314.44

Generalitat de Catalunya

308.38

309.21

22329

315.40

317.75

22316

22325

317.28

22328 22327

318.04

318.86 22315

318.00

316.94 316.80 316.80

314.74

318.86

318.18

22326 317.15

22338 316.50

316.07 315.53 315.27

314.03

313.84

317.19

316.81

317.71 22339

318.88

315.14 317.18

316.62

22340

321.33

22342

320.03 320.22 316.66

22341

321.70

22343

322.29

321.85

322.00

320.87

320.74

320.93

321.43

320.99 321.25

319.75

317.79

316.51

318.19

319.25

319.70

320.40

320.77

319.96

320.38

321.54

321.54 315.88

22183

327.31

326.90

22215

327.95

326.25

328.05

22180

328.12

22195 22194

328.12

330.33

22348 22349 22241 22240

22242

328.07

328.17

326.51 22350

326.39 326.40 328.20

330.61

328.11 328.00

326.21

328.31 22356

328.12

328.09 22244

22243

324.10

328.251

E309

323.26

22368

326.21

326.21 2235322370 22369 22352 322.95 22355 22354 22351

326.21

326.15

327.43 327.34

22137 22135 22136

328.03 22173 328.266 327.77 E303

22174

328.10 22172

22205

336.81

22141

330.74

22171 22157

0 0 . 0 326.79 3 3

22140 330.80

337.44 22207

329.90

22132 22133

326.01

22142

313.87

325.01 22131 22128 22129 22130

324.41

325.07

325.19

327.05

Estaca limit

326.26 22143

325.43 22144

22151

22152

324.64 325.05

AL T. M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT - ANOIA-

22256

22253

323.05

02643010

CODI

0

Tel.

22167

22170

10

DIN-A3

322.72

20 m

PR I 322.61

1 : 500 1 : 1000

322.65

22169

22168 322.57

DIN-A1

D I

22166

321.42

321.39

22063 22062

GESTI DE RESIDUS

321.94 22060 22059 321.93 22061 321.96 321.92

321.400

E8

D

LLEGENDA

321.71 22055 321.86 22054 22058 321.74 321.84 321.76 22065 22064 321.91

22057 321.61 22056 321.64

22051 321.50

321.52

22053

22052

321.61 321.53

TITOL DEL PLNOL

322.04

321.32 22068 321.26 22070 22067 22066

22069

321.26

321.47 321.36 22049 321.49 22050 22048

321.69

22043

22072

320.94

319.11

22071 321.04

22099

321.52

22045 22047

321.74 22044

321.69

22042

22039

22100

320.34

321.05

321.69 22046

22098

321.71

22102

322.03 22041 322.04

322.01 22040

322.09

321.16

322.34 322.34 322.38 22161 22162 22165 22164 322.40 A.P. 22163 322.39 322.51 322.51 22038

22036

22125

322.51 22037

322.08

22093 22095 22094

322.28

322.55

ESCALA

323.40

22122

22126 22035

322.23

321.95

22034 22033 322.09

323.63

22096

321.91

22097

321.71

321.57 22103

22091

321.46

321.4422101

321.00

22104

22105

Cartell 320.31 22073

320.20 22074

22252 22154

318.023

E301

320.05 22076 22077 320.19 22078 320.18 22075

PR

Cartell

319.79 22079

319.67

320.03

22107

320.33

321.48 321.93 22092 321.78 322.02 22118 22031 22030 22117

323.4822032

321.67

22080

319.44

321.24

320.68

320.35 22027

PR

319.05

22106

22090

22088

319.54

22108

22089

319.03 Cl. 319.25

320.57 22029 22028

22114 321.52

322.76 323.30 322.87 322.30 22123 22120 22124 323.47 22121

22119

323.36

324.98 22127 323.66

22138

22153

324.50

22116

22115

323.73

22087

318.78

318.89 318.67 22026 22025 320.20 22113 22024

322.72

324.00

N

317.73 318.00 317.63 22020 317.98 22021 22082 22022 22083 22023 317.60 22081318.07 22084 318.03 22086 317.38 22085 318.03 318.12 317.92 22109

318.36 22112

22016

317.09

316.34

Estaca limit

323.87 324.31 324.32

324.31

323.98

22257 320.45

22017 22018 22019

316.37 316.12

22111 316.45

22015 315.56

22254

315.80

315.47

22012

22013 315.26 22014

314.77

324.12

22110 314.65

22145

325.30

327.38

22134 limit Estaca 325.98

329.69 326.03

335.63

22008

314.11

324.88 22149 325.13 22150

324.96

22255 324.38

314.10

22009 22010 22011

313.73

313.80

324.21

327.81 22139

22148

325.16 22147 22146

325.32

325.13

324.51

318.01 22258

22260

314.60

316.58 22259

323.55

AA

22007

22006

312.90

22003 22004

312.67

22001 313.22

312.82

22005 312.92

22002

312.52

22261 313.78

335.15

337.43

321.83

337.28

337.32

22286 22290 22291

312.11 312.02 22289 22288 311.81 312.40 22287 312.04

320.10

324.68

319.47

336.29

22206 336.48

327.51

335.46

334.39

22212

Estaca limit

22175 22176

328.28

22177

332.13

333.18 22204

22213

333.20

22210337.16

22209

22208

337.13

335.81

323.96

337.08

337.15 335.72 337.08

337.26

311.03

PROJECTE D’URBANITZACI DEL PAU "AMPLIACI PLANS D’ARAU"

328.10

22248 22347

337.36

337.49

335.23

22285 22284 310.76 22283 311.01 22282 311.01

22262 312.23

319.01

321.49

324.67

22263 310.11

318.34

336.90

327.49

309.31 309.33

318.27

324.37

327.92

328.10

22179

22178

22203

330.60

330.68

22214

22278

22280 22281

309.08 22279 309.33

336.41

325.52

2.50

327.19

330.07 22202

330.05

22211 336.12

336.15

336.39

336.45

336.76

22296

309.10

321.26

TITOL DEL PROJECTE

328.00

22192 22193 22191

327.75

327.486

E305

22190 22189 327.44

22201

328.93

327.42

22196 22200 327.16

327.16

22187 327.03 22188 327.09

22186

22185 327.29

22181

327.22 22184

22182 327.02

327.50

328.48

328.70

335.03

318.40

325.30

336.45

329.17

333.98

326.99

320.94

317.92

335.55

318.09

317.80

316.43

0 .0 5 2 3

290.08

00 0. 32

PR

GLIB

FULL

1

4

DE

1

PR

Nœm.DEL PLNOL

L˝MIT SL PRIVAT

3.1_PROPOSTA.dgn

FITXER

JUNY-11

DATA

L˝MIT SECTOR PLANS D’ARAU

L˝MIT SECTOR

DE RESIDUS

INSTAL•LACIONS DE GESTI


Document I. Memòria i annexes

Annex 5. Estudi de seguretat i salut


1.1 Annex. Seguretat i Salut 1.1.1 Memòria Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties professionals així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives Salut i benestar dels treballadors. Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 2 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 1.1.1.1 Descripció de l'obra i situació Es tracta de la urbanització del PAU “Ampliació Plans d’Arau” al terme municipal de La Pobla de Claramunt. L'obra d'urbanització consisteix en l’esbrossada i neteja selectiva de les masses vegetals existents, la formació d’un camí de servei i plantacions. 1.1.1.2 Pressupost, termini d'execució i mà d'obra El pressupost d’execució material de la Seguretat i Salut de l'obra ascendeix a la quantitat de 855,52 € (vuit-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-dos cèntims). El termini d'execució és de 0.5 mesos. Es preveu un màxim de 3 persones treballant a l'obra. El Projecte no preveu l’afectació a serveis existents

1.1.1.3 Unitats constructives que composen l'obra Moviment de terres Enjardinament 1.1.1.4 Riscs A l'esbrossada i moviment de terres Atropellaments per maquinària i vehicles Atrapaments Col·lisions i bolcades Caigudes a diferent nivell Esllavissaments Pols Soroll Irrupció d’aigua A la pavimentació Atropellaments per maquinària i vehicles


Atrapaments per maquinària i vehicles Col·lisions i bolcades Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis Per la utilització de productes bituminosos Esquitxades Pols Soroll A les xarxes de serveis Atropellaments per maquinària i vehicles Atrapaments a les rases Col·lisions i bolcades Caigudes Ferides a peus i mans Pols Soroll Als acabaments i senyalització Atropellaments per maquinària i vehicles Atrapaments Col·lisions i bolcades Caigudes d'alçada Caigudes d'objectes Talls i cops Riscs elèctrics Interferències amb línies d'alta tensió Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen electricitat a l'obra. Risc d'incendi Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. Risc de danys a tercers Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, fonamentalment per a circulació de vehicles. Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com d'altres materials, per carreteres públiques. El camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten un risc, per la circulació de persones alienes una vegada iniciats els treballs d'urbanització. Es preveu la visita de curiosos, especialment en dies festius. 1.1.1.5 Prevenció de risc professional Proteccions individuals Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants Guants d'ús general Guants de soldador Guants aïllants de l'electricitat


Botes d'aigua Botes de seguretat de lona Botes de seguretat de cuir Botes aïllants de l'electricitat Granotes de treball Ulleres contra impactes i antipols Pantalla de soldador Caretes antipols Protectors auditius Cinturó de seguretat de subjecció Roba reflectant Proteccions col·lectives Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries Tanques de limitació i protecció Senyals de trànsit Senyals de seguretat Cinta de balisament Límits de desplaçament de vehicles Balisament lluminós Extintors Interruptors diferencials Preses de terra Regs 1.1.1.6 Formació Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra. 1.1.1.7 Medicina preventiva i primers auxilis Farmacioles (es revisaran mensualment i es farà d'immediat la reposició del material consumit). Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic que es repetirà en el període d'un any. S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats per al més ràpid i efectiu tractament. És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir un ràpid transport dels possible accidentats als Centres d'assistència.


1.1.1.8 Danys a tercers Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, carreteres i camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas requereix. Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es col·locaran, en el seu cas, els tancaments. Instal·lacions Salut i benestar Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i calefacció. S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, calefacció i un contenidor per a deixalles. Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació necessària. 1.1.1.9 Pla de seguretat i Salut El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus mitjans i mètodes d'execució. Aquest Pla amb el corresponen informe del coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció facultativa

Barcelona, 7 de juny de 2011

ÀREA DE PRODUCCIÓ DE SÒL


1.1.2 PlĂ nols


307.82

302.93

308.91

Institut Catal del Sl

INCASL

310.40

309.34

309.15

307.68

307.71

307.44 307.28

305.35

309.37

307.44

305.96

305.86

313.47

307.83

307.63

Molt brut

312.24

305.43

305.61

305.54

305.47

304.52

300.54

299.70

303.65

302.29

305.78

305.70

302.18

301.55

296.06

303.19

307.32 307.34

305.24

299.63

299.33

299.56

293.92

290.19

294.57

289.89

300.45

301.08

298.96

302.33

307.50

300.82

298.89

298.51

299.48

298.57

297.60

297.44

296.84

298.05

297.24

296.29

295.77

295.90

293.36

294.30

292.85

292.38

292.46

292.84

290.07

290.43

291.52

290.82

290.65

290.39 290.35 290.45

290.11

290.11

289.87

22330

331.22

22336

312.17

331.51

312.39

313.40

323.16

316.51

22237

329.19

325.49

324.56

326.58

325.13

335.20

326.78

22216

327.30

334.72

334.53 334.73 334.72

334.760

E213 334.63

334.81

335.07

332.33

328.08

319.51

316.29

334.57

332.59

328.44

334.08

DEPARTAMENT DE SL

325.45

22217

326.05

323.93

325.18

332.51

REDACTOR DEL PROJECTE

327.30

22238

326.62

324.29

22236 324.95

22235

324.00

22218

325.22 325.95

325.26

325.32

22222 22219

328.05

22220

326.09 326.10

327.87

328.34

22221

328.65

332.13

327.71

322.94

318.51

DEPARTAMENT DE SL

330.53

330.04

22239

329.55

22334

317.09

22333

316.60

22320

321.57

332.07

330.46

330.97

330.18

320.5722234 323.92

325.69

22223

326.13

333.25

320.16

332.18

320.14

316.94

Estaca limit

REA DE PRODUCCI

331.11

316.08

314.73

22332

22319

323.89

22321 320.42

326.31

329.76

330.23 329.03

330.71

330.47 330.58

331.29

331.02

327.25

324.04

320.96

320.975

E226

Casa en Ruines

331.12 331.30

330.48 330.78 330.53 330.56

329.94

330.68 330.35

330.46

327.41

327.34 327.35

326.21

321.22

320.92

REA DE PRODUCCI

331.31

312.11 313.22

22335

313.19

22233

319.68

22322

22318

22224

326.05

2.50

324.59

323.91

325.12

319.72

312.00312.86 313.33

22331 312.75

22323

318.79

322.67

AUTOR DEL PROJECTE

332.50

331.92

331.65

310.41

310.77

310.52

311.48

313.44

22317

323.168

E307

322.52

22232

22231

22230

324.22

22228

324.16

326.56

325.068 22226

E225 325.75

326.25

324.60

320.36

320.03

320.39

320.01

327.00

329.22

327.15

22225

326.62 326.73

325.85

22345

326.63 326.74

327.33

321.24

327.30

321.81

321.27

321.06

321.17

321.14

321.35

321.09

321.67

320.32

321.88

322.04

326.05 326.04

322.24

321.88

323.88

22229

22227

22344

322.91

320.50

22314

321.12

318.36

317.62

317.38

22324

314.22 314.36

22337

314.44

Generalitat de Catalunya

308.38

309.21

22329

315.40

317.75

22316

22325

317.28

22328 22327

318.04

318.86 22315

318.00

316.94 316.80 316.80

314.74

318.86

318.18

22326 317.15

22338 316.50

316.07 315.53 315.27

314.03

313.84

317.19

316.81

317.71 22339

318.88

315.14 317.18

316.62

22340

321.33

22342

320.03 320.22 316.66

22341

22343

321.46

321.57

323.43

321.85

322.00

322.29

321.70

320.93

321.43

320.99 321.25

319.75

317.79

316.51

318.19

319.25

319.70

320.40

320.77

320.87

320.74

320.38

319.96

321.54

321.54 315.88

22183

327.31

326.90

22215

327.95

326.25

328.05

22180

328.12

22195 22194

328.12

330.33

22348 22349 22241 22240

22242

328.07

328.17

326.51 22350

326.39 326.40 328.20

330.61

328.11 328.00

326.21

328.31 22356

328.12

328.09 22244

22243

324.10

328.251

E309

323.26

22368

326.21

326.21 2235322370 22369 22352 322.95 22355 22354 22351

326.21

326.15

327.43 327.34

22137 22135 22136

328.03 22173 328.266 327.77 E303

22174

328.10 22172

22205

336.81

22141

330.74

22171 22157

0 0 . 0 326.79 3 3

22140 330.80

337.44 22207

329.90

22132 22133

326.01

22142

325.01 22131 22128 22129 22130

324.41

325.07

325.19

327.05

Estaca limit

326.26 22143

325.43 22144

22151

22152

324.64 325.05

AL T. M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT - ANOIA-

22256

22253

323.05

02643010

CODI

0

Tel.

22167

22170

10

DIN-A3

322.72

20 m

PR I 322.61

1 : 500 1 : 1000

322.65

22169

22168 322.57

DIN-A1

D I

22166

321.42

321.39

22063 22062

SEGURETAT i SALUT

321.94 22060 22059 321.93 22061 321.96 321.92

321.400

E8

D

LLEGENDA

321.71 22055 321.86 22054 22058 321.74 321.84 321.76 22065 22064 321.91

22057 321.61 22056 321.64

22051 321.50

321.52

22053

22052

321.61 321.53

TITOL DEL PLNOL

322.04

321.32 22068 321.26 22070 22067 22066

22069

321.26

321.47 321.36 22049 321.49 22050 22048

321.69

22043

22072

320.94

319.11

22071 321.04

22099

321.52

22045 22047

321.74 22044

321.69

22042

22039

22100

320.34

321.05

321.69 22046

22098

321.71

22102

322.03 22041 322.04

322.01 22040

322.09

321.16

322.34 322.34 322.38 22161 22162 22165 22164 322.40 A.P. 22163 322.39 322.51 322.51 22038

22036

22125

322.51 22037

322.08

22093 22095 22094

322.28

322.55

ESCALA

323.40

22122

22126 22035

322.23

321.95

22034 22033 322.09

323.63

22096

321.91

22097

321.71

321.57 22103

22091

321.46

321.4422101

321.00

22104

22105

Cartell 320.31 22073

320.20 22074

22252 22154

318.023

E301

320.05 22076 22077 320.19 22078 320.18 22075

PR

Cartell

319.79 22079

319.67

320.03

22107

320.33

321.48 321.93 22092 321.78 322.02 22118 22031 22030 22117

323.4822032

321.67

22080

319.44

321.24

320.68

320.35 22027

PR

319.05

22106

22090

22088

319.54

22108

22089

319.03 Cl. 319.25

320.57 22029 22028

22114 321.52

322.76 323.30 322.87 322.30 22123 22120 22124 323.47 22121

22119

323.36

324.98 22127 323.66

22138

22153

324.50

22116

22115

323.73

22087

318.78

318.89 318.67 22026 22025 320.20 22113 22024

322.72

324.00

N

317.73 318.00 317.63 22020 317.98 22021 22082 22022 22083 22023 317.60 22081318.07 22084 318.03 22086 317.38 22085 318.03 318.12 317.92 22109

318.36 22112

22016

317.09

316.34

Estaca limit

323.87 324.31 324.32

324.31

323.98

22257 320.45

22017 22018 22019

316.37 316.12

22111 316.45

22015 315.56

22254

315.80

315.47

22012

22013 315.26 22014

314.77

324.12

22110 314.65

22145

325.30

327.38

22134 limit Estaca 325.98

22008

314.11

324.88 22149 325.13 22150

324.96

22009 22010

22011 314.10 313.87

22255 324.38

329.69 326.03

335.63

313.80

313.73

324.21

327.81 22139

22148

325.16 22147 22146

325.32

325.13

324.51

318.01 22258

22260

22007

22006

312.90

314.60

316.58 22259

323.55

AA

22005 312.92

22003 22004

312.67

22001 313.22

312.82 22002

312.52

22261 313.78

335.15

337.43

321.83

337.28

337.32

22286 22290 22291

312.11 312.02 22289 22288 311.81 312.40 22287 312.04

320.10

324.68

319.47

336.29

22206 336.48

327.51

335.46

334.39

22212

Estaca limit

22175 22176

328.28

22177

332.13

333.18 22204

22213

333.20

22210337.16

22209

22208

337.13

335.81

323.96

337.08

337.15 335.72 337.08

337.26

311.03

PROJECTE D’URBANITZACI DEL PAU "AMPLIACI PLANS D’ARAU"

328.10

22248 22347

337.36

337.49

335.23

324.37

22285 22284 310.76 22283 311.01 22282 311.01

22262 312.23

319.01

321.49

324.67

22263 310.11

318.34

336.90

327.49

309.31 309.33

318.27

309.33

327.92

328.10

22179

22178

22203

330.60

330.68

22214

22278

22280 22281

309.08 22279

336.41

325.52

2.50

327.19

330.07 22202

330.05

22211 336.12

336.15

336.39

336.45

336.76

22296

309.10

321.26

TITOL DEL PROJECTE

328.00

22192 22193 22191

327.75

327.486

E305

22190 22189 327.44

22201

328.93

327.42

22196 22200 327.16

327.16

22187 327.03 22188 327.09

22186

22185 327.29

22181

327.22 22184

22182 327.02

327.50

328.48

328.70

335.03

318.40

325.30

336.45

329.17

333.98

326.99

320.94

317.92

335.55

318.09

317.80

316.43

0 .0 5 2 3

290.08

00 0. 32

PR

GLIB

FULL

1

3

DE

1

PR

Nœm.DEL PLNOL

L˝MIT SL PRIVAT

3.1_PROPOSTA.dgn

FITXER

JUNY-11

DATA

L˝MIT SECTOR PLANS D’ARAU

L˝MIT SECTOR

TANCA DE PLSTIC


1.1.3 Plec de condicions de seguretat i salut 1.1.3.1 Disposicions legals d’aplicació Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: Estatut dels Treballadors Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 15/6/52) Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70) Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001. Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de noviembre de 1995. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE 1 de mayo de 1998 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de junio de 1997. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7 de agosto de 1997. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997. Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989. Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74)


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre de 2003). Instruccions Tècniques Complementàries. Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de novembre de 1988. Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 1969. Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002. Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 28 de diciembre de 1992. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 8 de marzo de 1995. Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de junio de 1997. Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17 de gener). I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.


1.1.3.2 Senyalització i tancament de l’obra Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i protegides des de l’inici de l’obra. També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins de l’obra. Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de camions i de limitació de velocitat. Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments necessaris. Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i d’advertència que calguin.

1.1.3.3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: SENYALS, TANQUES I BALISAMENT • • • • • • • •

senyals normalitzades de trànsit tanques metàl.liques de desviació de trànsit fita de senyalització cordó de balisament reflectant equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra

APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS • alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment • detector d’instal·lacions soterrades • equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES • il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS • carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”.


1.1.3.4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

1.1.3.5 Substàncies i materials perillosos Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc.

1.1.3.6 Riscos i mesures de protecció 1.1.3.6.1 Riscos • despreniments • caigudes de persones al mateix o a distint nivell • bolcada per accidents de vehicles i màquines • atropellaments per màquines o vehicles • atrapaments i atrapaments per màquines • explosions • talls i cops • soroll • vibracions • projecció de partícules als ulls • pols i gasos • interferències amb línies elèctriques en tensió • caiguda d’objectes i materials • ferides punxants als peus i les mans • esquitxos de formigó als ulls • dermatosi per ciment • erosions i contusions en manipulació • electrocucions • topades i bolcades • per utilització de productes bituminosos • cremades • radiacions de soldadures • riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o produeixen electricitat a l’obra • risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc • Irrupció d’aigua


1.1.3.6.2 Mesures de protecció Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d’emergència.

1.1.3.6.2.1 Proteccions personals Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball (MT). En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions. Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest. Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament. Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment. Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista.

1.1.3.6.2.2 Proteccions col·lectives Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: • Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. • Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç. • Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. • Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora.


• La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. • Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. • Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim. • Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. • Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols.

1.1.3.7 Instal·lacions provisionals Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària.

1.1.3.8 Serveis assistencials La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat.

1.1.3.9 Vigilant de seguretat El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

1.1.3.10 Comitè de seguretat i salut Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8.


La seva composició serà la següent: President: • el cap d’obra o persona que designi • Vice-president: el tècnic de seguretat de l’obra • Secretari: un administratiu de l’obra • Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra NOTA:Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del comitè de seguretat i higiene.

1.1.3.11 Pla de seguretat i salut El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.


1.1.4 Pressupos


Document I. Memòria i annexes

Annex 6. Informes


Títol del projecte

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU “AMPLIACIÓ PLANS D’ARAU” AL TERME MUNICIPAL DE LA POBLA DE CLARAMUNT

DOCUMENT 2. PLÀNOLS


356,4 358,3

362,2

D

382,7

364,1

343,0

D

393,3

DM

354,8

DI

CS I

371,5

379,9

385,8

396,7

369,7

I

I

359,4

DI

362,5

DI

0 3 5

RA RA DI

DI

I

355,6

354,0

I

DI

DI

I

349,0

321,1

353,9

DI

DI

I

PR

PR

PR

DI

348,9

348,6

349,7

PR

316,9

DI

PR

I

316,8

349,3

345,6 DI

357,0

DI

328,1

348,1

354,2

DI

PR I

343,4

342,6

D

362,3

348,8

367,8 338,0

D

342,6

DI

342,0

352,5

337,2

326,5

332,1

358,8

0 35

348,3

ZE

363,8

351,2 342,4 347,1

DI

CE I D

349,6

I

345,6

PR

348,6 I

DI

343,0

PR

346,3

DI

DI

RA

I

RA

DI

DI

AA

350,7

351,4

331,6

DI

348,1

346,3

I

DI

DI

DI

DI

DI

RA

DI

346,5

DI

DI

DI

DI RA

DI

340,6

DI

345,6

DI

DI

DI

DI

AA RA

DI

343,8

DI

RA

DI

DI

DI

I

DI

341,8

DI

PR

328,3

AA

PR

304,6

DI

I

325,6

I

DI

DI

338,9 DI

I

I

311,2

DI

DI

DI

DI

I

I

DI

DI

DI

302,0

333,0

DI

DI

320,8

318,5

319,7

318,7

317,7

299,5

299,9

333,9

301,7

316,3

316,2

322,8

323,9

322,7

332,7

316,6

307,4

302,5

332,2

315,7

298,2

331,2

315,9

313,6

327,9

313,0

300

311,1

313,4

313,8

0 0 3

311,0

309,9

300,9 303,6

308,1

304,8

297,9

297,2

298,0

310,5

314,3

292,7

297,0

300,8

306,4

301,1

292,5

302,0

305,1

301,3 305,8

306,1

304,5

300,6

308,1

312,4

290,9

306,3

312,0

301,5

Sant Maure

295,7

292,7

311,2

294,1

295,2

307,1

303,2

306,9

298,9

291,8

310,4

325

311,8

316,7

315,7

320,8

30 0

289,6

343,8 351,3

322,5

322,3

321,1

325,6

344,7

329,0

332,7 326,7

338,3

342,6

343,9

333,9

301,4

299,0

291,7

300

317,0

294,0

313,1

306,3

308,4

331,1

286,4

338,9

346,7

297,0

306,5

333,5

338,9

295,8

35 0

342,6 342,2

343,2

338,5

331,5

296,5

296,1

292,9

342,6

353,2

351,7 358,8

358,2

327,2

351,4

351,7 317,9

336,8

317,2

348,2 352,4

364,2 353,1

5 32

364,3 362,3

353,2

336,8 352,9

3 5 0

365,2

341,4

341,8 360,1

341,9 331,6

356,2 347,7 341,2

349,4

352,4

35 0 360,3

357,9

5 7 3

352,5 362,5

312,4

278,9

287,3

298,7

284,0

274,3

315,1

284,3 323,2

314,3

C37

381,6

326,6

284,3

305,3

282,0

282,8 287,4

279,1

305,3

324,2

397,3

281,2

281,1

322,0

285,4

327,9 318,8

324,1

319,3

367,0

375,3

285,9

30 0

328,9

333,9

308,6

325

319,4

335,3

377,4

319,4

312,6

318,0

313,7

321,4 344,7

322,2

393,3 363,1

361,7

383,7

326,4

404,8

326,0

325

368,1 361,3

329,4

315,8

382,9

408,0

384,5

415,9

334,1

331,7

351,4

418,1

347,5

382,7

385,8

352,5

369,2

333,5 298,6 308,5 310,1 305,4

0 30

441,5

313,4 318,0

TP

TP

311,2 296,5

327,1 303,1

310,6

306,8

313,7

308,5 296,5 301,4

347,0

262,7

307,7

DM

318,6 291,4 275,3

306,2

277,6

314,2

297,3

347,0

357,3

357,9

385,5

362,5

402,3

320,1

356,8

375

275,8 310,4 299,1

296,0

472,0 378,8

406,0

384,2

2 7 5

394,8

262,0

302,4

291,6

377,3

377,2

427,1

37 5

287,0

462,0

468,3

419,9

5 42 435,9

45 0

261,9

424,8

400

290,1

443,4

424,6

433,9

366,6 381,9

423,4

369,3

401,5 402,4

398,1 406,9

4 5 0 0 45

357,2

437,9

381,3

421,9

389,7

403,4

395,7

5 2 4

386,9

509,7

421,7

427,1

449,3 451,0 433,2

374,7

308,5

375,9

363,1 372,0

398,1

367,8

477,7

448,7

354,4

360,1

450

448,3

401,5

395,5

352,6

367,0

353,0

392,8

0 30

0 5 4

AUTOR DEL PROJECTE

REDACTOR DEL PROJECTE

384,7

379,4

DM

TITOL DEL PROJECTE

DEPARTAMENT DE SL

REA DE PRODUCCI DEPARTAMENT DE SL

AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT - ANOIA-

276,7 269,9

ESCALA

317,7 317,9

0

318,1

263,0

301,3

267,4

257,9

270,4 297,2

TITOL DEL PLNOL

DIN-A3

02643010

255,2

266,3

269,2 273,7

CODI

254,5

DM

267,7 269,5

278,6 278,6

3 5 0

DIN-A1

REA DE PRODUCCI

305,9

278,1

281,8

276,6

379,8

352,4

PROJECTE D’URBANITZACI DEL PAU "AMPLIACI PLANS D’ARAU" Generalitat de Catalunya

292,8

289,5 348,4 351,3

310,6 312,1

267,3

281,5

5 37

355,5

0 0 4

467,8

256,6

253,8 252,8

296,3

310,2

5 7 2 267,7

278,0 289,6

348,9

355,5

450

263,3

5 27

288,3 292,5

297,5

339,1

381,7

463,6

INCASL

258,9

262,5

301,2

325 410,4

363,2

511,2 457,9

333,8

407,1

291,6

445,3

462,3

484,0

450,4

402,6 396,1

0 35

371,6

363,1 354,3

354,4

458,2 456,5 463,7

255,2

260,7

407,9 363,3

369,2

394,9

262,4

305,3

373,3 393,8

407,8

260,9

277,6

357,5 403,8

448,3 432,8

261,4

362,9 265,3

359,1

0 40

393,3

436,5

453,8

267,5

280,5

368,7

358,7

416,1

425

443,6

452,7

253,9

263,6 258,2

394,8

364,3 431,0

446,7

502,5 456,7 447,4

254,6

278,2

358,1

359,0

360,8

375,5

433,4

442,5

492,4

512,8

263,3

435,9 378,1

462,2

460,5 420,8

259,4 275,4

358,6

4 5 0 417,6

442,0

259,6

261,8

264,5

278,1

373,8

363,4

258,8

259,1 258,1

375

411,8

527,9

416,5

256,3 257,9

262,8 259,9

260,2

340,5

366,9

260,1

342,9

375,6

371,0 391,6

410,4

425,7

439,0

446,5

422,7

363,3

368,4

361,6

257,6 259,1

375,2

363,5

436,9

425

251,8 257,4

260,7

256,4

284,0

330,5

363,6

374,0

386,6

408,3

413,7

434,1

259,8 259,9

271,0

320,9 286,6

363,6 406,0 434,2

258,3 314,8

321,8

357,6

364,3

366,7

514,6 440,2

256,7

301,2

317,4

273,6

369,0

424,4 511,7

257,0

325

322,6

350 358,3

398,9

253,4

261,7

283,0

318,2

324,3

351,3 355,1 362,0

365,7

449,3

256,0

316,0 336,6

353,6

366,6

409,2

268,2

253,4

253,2

304,5

320,3

351,3

370,9

368,1

372,6

372,2

375

371,8

412,3

263,1

262,8

297,6

366,9

377,2

371,9

363,5 379,7 381,3

386,6 367,7

369,1

411,6 406,8

264,7

263,6 262,9 261,3

329,6 369,0

264,3

260,5

307,5

280,7

450,5

436,0

314,3

330,5

368,6

378,3 381,3

365,6

371,5

307,4

346,2

373,4

380,4

377,1

377,3

378,5

374,9

514,1

417,7 424,3

381,3

384,5

5 7 3

384,1

430,5

332,1

338,7 351,9

386,3

385,4

372,7 383,0 381,2

504,6

525,6

395,3

448,0

447,2

444,4

406,6

396,6

393,3

378,2

407,9

416,4

5 47

404,6 421,7

373,2

381,4 432,4

416,6

0 40

267,4 DM

362,8 333,2

382,0

458,4

505,5

422,9 403,8

402,6

251,8

260,5

262,1

355,9 366,5 373,1

379,5 384,2

398,2

421,2

4 2 5

414,8

436,0 405,8 401,4

402,5 407,2

286,2

266,6 265,6

265,3

329,0

368,3

35 0

333,9

362,9

378,6 399,0

514,1 387,6

374,9

390,8

261,0

289,4

265,3

353,3

379,1

381,7

386,7

283,9

266,3 369,6

380,3

377,7

388,6

392,2

347,1

343,0

339,0 380,7

396,7

386,7

388,5

287,5 253,9

353,0

389,7

387,6

386,6

286,5

267,1 274,4

271,5 275,5 278,2 268,9

346,7 346,3

356,6 370,9

396,1

402,3 423,1

288,9

266,9

273,1

263,8

271,3

377,8

343,7 385,7

393,3

390,9

425

474,0 416,0

266,6 263,4

382,6 387,0

393,9

406,9

0 0 5

456,7

351,8

370,8

458,7

455,9

450

5 2 4 426,8

383,3 406,6

264,2

263,1 263,5

373,1

353,6

284,2

281,4

DM

280,1

360,9

387,3

408,8

386,3 378,7

381,3

379,1 373,0

260,1

262,5 361,4

348,3

452,7 473,3

401,3

DM

283,6

276,0

269,5

366,7

349,3

355,9

368,4

387,7

285,3 268,5

272,7 354,0 354,0

372,7

383,7

279,5

277,6

278,5

354,0

353,6

367,7

393,9

282,9 277,5

267,2

394,2

388,3

400

397,5 399,5

452,9

5 37

393,8

394,1

406,4

453,0 471,0

261,3

262,2

277,7 277,3

452,3

475

DM

282,3 261,7

281,5

360,8

368,1

388,5 398,8

289,5

284,2

282,3

282,5 262,4

265,5

362,5

373,2 386,0

434,3

5 37

282,9

281,0 285,8

278,0

272,7

276,8

366,2

426,4 426,5

5 37

362,9

383,3

403,0

424,8

456,2

380,9

363,5 362,9

401,4

393,6

456,3

4 0 0

380,8

366,7

386,0

392,6

396,8 371,8

405,1

285,9

284,1

LA POBLA DE CLARAMUNT 0 30

411,2

427,1

389,1

377,8

372,5

5 27

4 0 0

413,0

411,4

371,3

377,0

424,3 449,6

380,4

285,6

279,7

452,3

399,0

423,3

376,6

368,9 370,6

286,5

286,2

285,6

284,3

284,1

DM

421,2

0 0 4

374,1 375,8

392,8

284,2

444,0

382,7

379,3

5 42 402,7 432,0

376,3 394,1

416,6

DM

277,5

434,1

367,7 443,6

377,0

285,3

268,3

279,3

427,4 458,4

287,0

387,3 446,1

457,0 401,9

436,0

250

388,0 396,1

377,3

3 0 0

383,0

419,4

289,6

273,2

412,1 407,1

378,8 373,2

372,8

5 42

373,5

294,5

410,9

436,5 384,4

394,2

290,7 286,2

262,2

427,3 388,1

387,0

293,8 285,9

278,2 417,1

0 40 371,8

374,0

363,2

363,3 367,2

387,6

268,7 285,5

378,3 419,8

404,3 379,1

380,2

0 40

375

0 5 3

449,6 442,1

452,2

393,7

277,6

293,3

290,5

442,3

436,8

382,9

298,9

292,9

287,9

389,8

370,1

282,2 290,7 275,1

400 292,2

366,6

454,4

275,2

292,2

397,2

488,1

30 0

297,0

301,8

297,7

385,8 374,0

418,2

396,1

293,6

293,5

289,0

400,8 384,5

400

399,1

291,7

306,2

456,8

368,8

415,9

295,3

DM

306,9

263,6

DM

386,2

5 37

359,3

5 2 4

275,2

308,6

300,3 306,0

280,9

270,9

361,3

415,7

273,7

320,4

311,1

350 365,1

353,0

358,3

Institut Catal del Sl

316,4

298,4

264,5

299,2 368,2

375

366,3

419,7

301,3

302,6

262,4

466,0

466,3

0 40

368,9

437,9

449,1

305,2 322,5

294,1

413,5

392,8

287,2 306,4

362,1

404,3 407,5

407,5

414,1

304,9 314,9

275,3

5 37

3 5 0

TP

310,5 318,6

272,6

301,9

409,6

405,7

333,1

TP

297,7

279,6

5 32

338,7

353,0

433,6

463,4

363,0 368,3

367,0

401,6

310,9 296,0

DM

323,7

280,8

263,9

295,1

450

363,2

358,0

351,3

338,1

337,4

335,3 272,3

271,0

358,5

368,6 346,5 347,0 346,8

353,3 352,4

349,3

402,7

313,4

354,9

369,2

354,0

349,6

347,5

398,3

399,7

318,9

271,8

342,3

346,3 352,2

340,8 345,4

342,6

433,0

5 42

397,9 399,4

326,1

366,4

337,2

339,6

DM

356,7

362,0

435,3

408,0

397,2

323,9

405,2 324,0

431,6

390,4

392,7

336,3

400

354,5

395,5

388,1

390,7

367,6

338,9 DM

308,2 289,1

281,3

0 30

371,7

311,2

305,9

282,1

263,4

289,4

313,1

350

35 0

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

282,9 288,0

324,3

337,7

344,2 338,8 341,4

419,0

392,3

284,8

336,5

358,0 426,4

383,3

388,0

287,6 292,0 313,7 337,8 320,4

354,8

379,4 380,5

383,0

322,9

345,2 311,0

307,4

339,3

339,3

0 35

387,3

5 2 3

312,9 311,3 262,9

375

37 5

374,4

323,5

291,6

344,0

292,6

385,5

425

332,6 352,8 347,2

352,9 356,5

336,4 309,3

316,6

339,3

300,9

356,2 371,4 344,0

336,3

319,2

307,8

295,6

369,7

0 35

332,0

0 35

5 7 3

402,5

387,8

343,8

299,3

300,5

352,8

332,4

332,2 359,2 415,6

413,1

0 40

378,4

324,7

300,2

333,6

332,4

324,8

384,3

375,5

337,9

DM

303,4

308,5

333,2

342,6 418,5 372,8

377,9

314,1

317,7

309,1 287,4

300,4 308,1

341,0

347,1 338,0

397,8 371,8

377,1

378,4

342,3

328,6 328,5

DM

264,3

303,7

345,6

35 0

342,8

335,7

340,8

386,2

374,5

375,6

377,8 379,1

329,6

311,5

333,0

323,3

267,5

315,2

325

350

391,5 326,9 324,1

342,8

336,4 335,5

332,5

316,2

318,5 371,7 339,0 347,1 328,0 328,4

380,6

297,2

302,2

317,7

336,4 341,2 343,7

347,2

330,7

338,3

278,7

327,1

320,9

338,1

354,8

338,0

338,3

356,7

325 334,2

353,2 351,1

407,7

357,5

338,8 327,6

328,6

321,9

327,1

320,7 344,3 326,4

357,4 406,2

411,4

332,1

347,7

338,9 334,0

266,0

279,5

334,5

334,6

396,9

347,0

347,2

TP

DM

286,6

325,8

345,6

327,3

384,8

DM DM

298,3

315,7

292,9

332,6

324,9

325

340,9

372,3

376,9

321,3

332,2 403,4

5 7 3

372,4

370,1

0 40

397,6

388,3 366,4

361,3

372,1

281,0

300

270,3

275

328,7 362,0

323,7

331,8

361,0

371,6

373,1

372,9

3 25

315,8

326,9

318,4 323,7

374,6

291,0 343,7

300

319,9

344,4

283,7

294,2

323,2

327,5

313,5 332,8

326,0 322,6

368,4

308,6

314,4 326,6

325 325,2

331,7

379,2

401,6

325

376,9

317,9

337,4 317,9

313,4

324,4

316,9

371,2

399,0

392,9

363,1 358,0

357,2

400,9

366,7

370,1

370,2

347,5

0 5 3

326,1 322,2 342,6 362,2

388,9

376,5

370,6 371,0

27 5

323,0

319,4

322,9 397,6

369,3

373,5 381,3

349,9

270,9

273,6

297,3

319,5

0 30

317,1

319,8

358,4

342,6

3 5 0

267,0

276,3

273,9

330,9

309,6 323,1

331,8

390,5 381,8 393,2

273,2 278,0

269,1

278,8

348,3

364,4

346,6 349,0

278,5

319,2

306,7

304,2 313,0

317,2

409,8 388,3

367,8 366,6

269,7 268,6

278,4

321,1 326,7

314,4 319,9 307,5 327,6 348,2 383,2 377,7

362,7

367,4

354,3

338,7

281,6

283,9

282,2

317,2

318,0

357,4

382,3

367,7

367,7

347,8

345,3

342,2

281,1

318,1 370,6

368,4

370,3

DM 342,0

339,4

280,9

274,6

293,2

316,7 382,6

358,5

372,6

381,4

343,4 266,0

268,2

TP

280,9

306,9

372,2 355,6

344,0

2 7 5 TP

270,1

273,0

295,2

363,6 363,9

376,5

278,2

Ig ua la da -B ar ce lo na

287,9

366,6

278,6

5 27 277,6 281,4

287,2

282,5

293,7

352,8

343,0

293,4 318,5

363,0 268,0 268,1

276,6 283,8 280,2

286,4

295,6 316,9

306,9

352,3 321,8

268,8

303,7

298,3

310,4 300,6

282,2 315,2

346,9

377,2

376,7

279,1

357,3

354,0

349,0

336,4

285,1

278,4

306,0

305,4

312,9

313,4

306,2

320,8

356,8

339,5

287,5

292,4 291,1 276,8

279,2

303,4

316,0 319,3

372,0

368,9

306,7

329,2

302,3 306,9

322,3

297,1 322,3 316,6

321,0 361,9

312,0

298,1 283,4

319,3

362,5

DM

269,0 286,0

281,4

27 5

313,0 311,2

30 0

287,5

301,2 281,6

330,1 308,7

331,6

341,6

310,9

292,9 319,2

312,3

312,7

342,1

366,5

281,1

312,1

313,1

362,4

372,3

365,7

377,9

283,5

308,0 304,2 316,9

342,1

371,4

294,0

281,9

318,1

324,0 327,6

337,6 335,7

387,8 369,0

282,4

275,4

273,6

286,4

332,8

352,1

363,6

362,3

346,8 354,1

292,1

FF .C C.

301,4

371,9

362,0

290,5 290,6

283,5 DM

284,1

328,9

372,3 366,1 361,2

357,7

365,4

383,6

368,0

DM

285,8

DM

284,2 283,3 293,3

283,7 302,0 295,0

284,7

368,7

281,4

278,6

292,3

306,8 285,2

353,7

352,0

299,4

286,8 280,4

274,8 276,2 310,3

340,5

289,2 287,0

279,2 277,3

274,4

285,9

283,0

393,2 306,1

30 0

278,5

30 0

282,0

293,9

308,0

280,6

277,1

27 5

290,8 289,1

283,5

278,5

357,2

365,1

378,0

381,2

374,3

288,4

297,1

279,3

274,6

283,0

283,3

283,7

282,1 322,5

394,1 395,4 388,3 371,9

301,2

277,2

278,0 279,0

282,5

285,4 285,2

355,9

358,4 373,9 376,2

310,4

272,8

286,1

284,9

284,5

309,5

383,3

283,7

292,5 288,5

286,7

281,8

283,3

285,1

286,8

395,7

365,7

287,6

279,2

279,5

282,9

282,5

317,6

396,7

37 5

339,7 327,7

0 0 3

286,0 294,3

279,6

5 37

322,2

326,8

348,4

407,1

400,7

329,3

287,0

293,0

297,8 290,9

27 5

286,2

278,8

282,8

307,6

308,6

303,8

337,9

317,0

367,5

281,1

286,5

282,1

Su d

301,6

331,6 343,6

376,9

282,1

393,2

290,0

296,9

282,5

282,3 277,7

387,7

403,2

299,5

293,4 277,3

276,1

306,1

308,1

363,4

372,4

293,2 297,8

296,5

303,0 281,6

282,2

282,2 280,8

285,9

287,8

309,1

352,2

367,0

351,8

353,3

309,3

312,5 293,4

286,1 284,8

279,1

289,1

288,7

362,0 348,2

357,3 360,5

363,4

285,2

280,4 282,7

282,7 281,4

290,4

290,2 306,2 294,4

406,5

386,7

390,8

340,2

303,0

306,4

280,2

284,1

292,2

285,3 292,7

302,4

396,0 373,0

DM

386,3

280,4

296,7

305,4

377,8 371,4

335,9 340,1

298,8

275,6 281,6

280,8

278,6

279,3 303,5

328,1

329,2

287,9

278,0

293,6 305,1

384,0

320,6

302,8 321,3

276,9

280,9

293,0

358,9

373,5

287,6

305,5

382,4

302,8

300,2

297,5

285,9

292,6

294,3

301,2

337,3

359,1

304,8

0 30

284,8 297,1

305,3

315,7

353,1 361,5

300,7

305,6

318,9 302,5

306,0

294,5 293,7

304,8

300,8

Ro nd a

321,8

349,6

366,0

304,4

Plans d’Arau

277,1

278,0 282,4

292,4 295,1

0 35

303,7

311,9 284,4

280,4

297,3

302,2

425

417,7

307,5

289,7

286,4

283,4

281,3 288,9 294,3

300,8

314,6

293,8

285,8

311,2

336,7

357,4

288,2

288,6

285,5

281,9

295,2 296,5

307,3

436,4

357,9

TP

283,6

283,0 295,3

291,1 299,0

373,8

335,7 321,8 323,5

301,6

305,9 318,0

287,3

291,4

294,2

282,3

303,0

0 0 3

351,6

303,5 298,5 298,7

302,1

330,7

304,4

305,1 306,3

295,5

296,7 295,5 286,7 292,3

299,6

312,2

322,1 348,4

351,7

305,8

310,6

310,8

322,6 292,1

0 0 4

Fu tu ra

346,4

347,2

358,0

309,1

475

0 45

315,6

307,2

297,0

291,2

293,7 295,5

301,5 346,6

0 35

334,2

447,5

310,5

300,9

344,7 331,2

346,5

0 50

317,1 317,6

277,8

291,3 289,0 289,7

300,7 316,3

338,2

351,4

350,6

322,1

297,9

289,7 288,5

288,5

331,7

347,3

529,5 516,5

525,9

329,6

328,1

326,7

295,4

298,1 294,8

296,9

292,5

301,1

294,5

289,4 296,8

297,1

287,2 302,1

345,4

Pla de Rigat 296,2

290,8

295,4

297,6

284,1

335,8

338,8

309,1 304,0

309,5

287,4

293,4

297,5

347,4

329,7

318,0

292,3

296,1 298,0

290,6 297,4

286,9

342,6

314,7 321,1

286,0

292,6

292,6 298,5

294,2 296,9

0 0 3

301,3 308,2

343,5

361,6

495,6 312,4

296,5 300,6

307,3

297,5

298,2 297,9

296,6

298,5

311,6 323,0

491,6 372,3

308,3

307,2 298,2

285,7

285,2 288,2

290,6

332,1

350,4

348,2

345,6

348,5

323,3

295,5

308,7

302,4

295,2

292,5 298,3

292,6 299,8 300,4

348,9 346,9

355,7

306,9

298,8

293,5

290,6 292,7

299,1

288,8

289,8

339,7 337,7

351,8 356,1 349,3

535,7

298,8

293,4

295,7

296,4 297,5

324,5

346,0

347,2

344,7

301,1 297,1

294,2

299,0 299,3

520,4

534,2

313,2 288,8

295,8

535,3

330,4 322,5

293,5

297,7 298,9

289,1

304,2

52 5

318,2

328,1

3 0 0

295,1

293,4

299,6 299,6

288,7 308,5 315,6

507,2

547,8

330,0 322,9

322,5 329,0

295,6

299,3

289,8 291,6 318,9

345,8

331,4

346,1

296,4 296,3

318,1 293,6

299,2

304,3

332,8

338,5

354,0 341,8

308,9

311,3

296,7 297,8

300,4

296,5

327,4

340,5

342,5

314,3

308,2 304,1

0 0 4

287,5 286,5

289,4

288,5

324,2

324,3

297,5 300,6

286,5

312,3

346,1

354,2

285,1

298,6

332,8 338,7 338,9

351,0

297,0

287,0 296,5

333,7 346,0

348,8

299,7

286,3 313,2

318,2

342,1

343,3

35 0

316,7

299,5

299,3

525,1

318,2

310,7 302,7

301,8

3 0 0

297,8

298,2

296,2

549,5

328,5

307,9

303,4

303,4

297,4

301,2

294,0

325

295,5

TERME MUNICIPAL DE LA POBLA DE CLARAMUNT

304,5 292,7

303,2

302,8 300,1 300,7

294,0

302,8

299,1

323,2 321,6 306,4 302,4

298,8

298,5

300,3

288,8 297,7

321,6 327,6

299,2

299,2

300,7 301,6 299,4

325

320,4

299,4

298,9 302,1 290,1 288,1

284,0

335,9

346,6

544,3

332,6 329,7

299,8

302,7

287,1 309,9 301,2

316,0

311,3 341,0 349,1

431,0 330,9

303,8

302,0

306,6

313,3 317,2

348,2

417,1

284,2 315,2

300,8

299,8 301,9 310,8

325,6

348,3 335,7

342,6

390,6

327,5

322,1

305,5

298,7

293,1

296,2

342,1 338,6

340,9

504,7

324,2

332,2

335,6

305,2

329,8

286,0

314,2

338,9

339,5 341,0

343,7

323,6

296,4

314,5

310,9

303,6

301,8

299,6

302,2

302,8

328,2

346,2

325,3

302,6 301,9 301,0

299,3 303,7

302,9

349,3

532,3

313,3

307,0

301,6

303,3 303,7

331,2

304,2

301,5

301,2

300,3

297,8

287,6

377,9

32 5

307,6

350,5

348,3

321,7 314,5

302,3

304,3

296,4

289,5 300,6

309,1

320,3

326,8

538,7

316,3

303,5

301,7

304,0 301,9

291,0

287,9

288,3

314,1

303,9

304,7 323,7

522,2

375

314,2

289,5

288,6 297,2

310,7

317,5

330,3

335,4

419,9

420,3

425

DM

333,1

325

307,4

311,3

305,2

298,4

296,2

291,4

291,7

318,4

327,7 323,0

337,6

351,5

307,1

308,0

305,3 299,7

303,2

291,3

287,7

294,4

287,9

338,9

338,8 331,5 332,3

351,2

305,8

303,0

340,3 336,7

330,7

333,5

318,3

304,6

316,1

329,0 330,6

301,0

296,0

335,8 329,7

337,9

501,8 360,5 332,2

324,4

302,2

337,3 342,6 343,5

338,3

334,6

333,8

283,9

315,8

297,7

336,4

343,5

341,2

516,3

335,9

322,3 311,9 314,0

303,1

299,7

299,1

296,5

294,7

506,3 526,3

339,0

332,3 321,8

310,1 289,6

308,1

304,1 303,6

302,8

295,7

297,0

321,6

387,9

336,5

286,6

312,3 324,4

306,5

309,1

299,2

291,7

346,6

0 30 324,1

322,6

311,1 309,5

304,7 301,3

342,1

323,2

317,6

309,1

306,3 303,8

304,3

306,0

296,2

309,3

517,0 523,3

423,2

362,4

308,0 305,1

287,1

333,2

292,2 314,6

323,6

307,6

305,2

305,1

300,9

316,2

333,2 333,9

289,3

304,7

318,2

355,3

347,9 318,4

424,7

296,3

304,9

305,1

330,2

516,1

512,6

338,2

351,2

322,9

431,9

314,3 312,0

306,1

305,2

305,6

299,4

336,7

336,7

308,3

306,1

302,9

304,9

298,3

316,1 326,6

302,3

304,3

5 2 3

327,2

327,7 324,4

521,7

523,7

336,6

340,7

306,1 305,3

291,8 295,2 301,1

307,0

330,6

340,9

293,0 319,8

322,0

311,3

298,8 297,4

303,2

321,4 307,5

336,8

521,3

519,9

336,8

318,6

294,0

316,4

288,7

307,9

327,6 329,4

327,7 328,0

330,8

315,3

309,7 309,7

323,4

343,7

308,2

289,6

343,4 348,9

325,4 330,9

308,5

304,7 306,6

30 0

320,3

350,8

342,8 327,7 329,0 329,8

307,3

307,1 305,8

288,3

324,6 327,3

336,0

326,3

520,6

435,4

289,6

303,5 322,7

326,5

322,7

393,7

336,7

318,6

329,0

317,0 314,4

297,0 313,5

328,9

326,0

325,6

442,1

431,6

403,5

332,8 321,5 318,5

316,9 307,9

292,7

332,8 321,8 321,4

439,9

434,6

317,0 318,7 321,5

290,1

345,6 292,1

507,7

319,2 320,8

319,8 320,1

319,7 315,2

307,7

305,1

307,0

327,5

325,7

288,1

0 0 3 300,9

322,3

317,0

310,4 306,8

307,1

315,9

326,7

321,8

307,7

331,0

322,2

306,4

305,5

290,6

290,9 318,7

356,3

320,7

324,3 320,8

498,9

428,1 DM

475

374,4

322,6

321,0

521,3

342,5 322,2

0 0 4

319,7

307,4

289,2

322,9 322,3 317,9

312,8

313,9 306,4

307,1 293,1

289,7 291,5

321,9

324,4

328,1

292,6

321,9

313,5

309,8

307,3

290,2 312,0 322,9 343,2

346,4

333,5

552,1

519,2

483,3

432,5 DM

317,9

SUP P.A.U. 32.391,52 m†

307,2

297,2 328,7

353,9

320,7

512,7

521,3

492,7

42 5 357,9

357,9

313,7

517,8

322,9 316,6

310,4

307,3

297,5

292,4

307,3

316,2

5 2 3

327,0

310,9 307,6

308,7

307,3 308,2

301,6 292,0 291,2

374,8

327,4 327,4

323,7

322,2

318,6

325,5

320,7

308,0

293,2

303,5

320,7

371,9

5 32

315,9 315,3

318,4

297,5

293,2 325,5

379,0 321,9

468,9

478,0

424,1 348,1

317,0

312,9 298,3

292,0 293,3

304,2

308,1

302,5

313,6

309,6

318,5

315,7

321,9

324,2 325,2

323,9 323,7

337,2

TP

307,7 313,5

312,9 318,9

317,0

307,6 298,8

319,9

321,1 315,2

319,1

325,1

313,1 305,7

307,1

302,9 293,0 330,9

324,7

325,4

332,2

3 0 0

294,4

296,2

317,8

318,1

318,7

TP

332,8

331,5

325,2

308,1

518,4

293,7 329,5

324,3

309,0

294,1

294,5

293,5

301,6

373,7

0 35

316,1

328,5

330,5

327,6

327,4

301,8

295,8

465,8 484,1 322,7

294,3

450

311,5 315,7

342,2

329,5 327,0 317,5

309,9

294,1

302,0

300,8

296,9 301,7

312,9

309,9

298,0

296,5

296,6

521,2 508,6

318,1 316,5

306,7

297,0 294,8

294,4

319,0

449,1

312,9

311,6

310,6

306,6

292,6

301,7

332,7

317,7

305,8

296,8

317,4 317,6

313,7

324,0

293,9 294,4

339,9

310,8 292,7

304,6 296,8

310,3

311,3

306,0

313,4

513,0

427,5

298,1

292,3

333,8

308,9

297,1

297,0

312,7

310,1

322,4 312,5

310,6

303,3 306,6

296,9 302,3 302,1

301,3 315,3

306,3

297,7

297,0

292,7 307,9

309,6

310,3

310,7

318,9

297,4 298,0

298,4

495,4

375

304,6

296,1

297,8

310,1

313,1

304,3

313,3

314,3

304,2

318,4

310,8

306,5 295,7

306,5

306,7

311,0 307,6

312,3

297,9

305,2

300,2

325,2

311,9 311,2

307,5

308,2 314,5

441,3 421,9

319,2

306,5

318,8 311,0

509,5

422,1

323,8

318,3

312,9

333,1

316,8

309,6

426,0

300

294,7

333,1

335,9

308,9 307,5

301,3

505,8 295,1 298,7

294,1

312,1

304,3

301,3

296,6

297,6

3 5 0

305,8

336,1

319,7

309,6

327,4 301,7

293,5

306,2

309,3

289,3

516,9

342,5

299,4 307,5

308,4

310,4

311,7

314,2

303,6 311,4

307,5

299,3

307,4

314,6

303,1

308,0

308,0

291,0

316,3

325,7 312,0

307,8

299,1 302,6

292,7

301,8 297,0 298,4

297,6

293,6

307,0 303,0

316,1

311,3

292,4

298,5 293,8

306,4 317,6

309,4 308,4

292,4

292,6

293,4

300

293,9

306,5

302,8

307,0

317,3

324,4

341,6 327,7

310,3 301,1

307,2

334,8

313,8

327,3

302,2

292,9 294,1

306,5

314,5

292,6

294,3

296,0

305,8

322,1

5 32

512,0

5 47

463,7

314,0

297,7 298,9

311,9

335,2 316,3 310,8

308,8

303,3

N-II a

323,6

324,4

302,2 308,1 305,8

303,5

304,1 292,8

322,3 326,3 326,3

334,9 323,5

311,1

DM

308,6 303,8

314,0

296,7 308,4

310,3 311,1

332,7

348,6

314,3 296,0

304,2 311,7

314,6

315,8 326,6

315,8

293,7 304,3

304,1

304,5

292,2 295,9

476,1

486,0

302,1

302,8 313,3

317,4

309,8

295,4 296,7

295,8

298,8

306,6

332,9

308,0

328,9 325,6

330,7

303,9

294,3

296,3

298,0 299,7

307,5

314,9

317,9

338,2

312,5

325

301,7

305,9

304,9

304,4 294,0 299,7

302,0 307,3 324,6

311,4

314,3

328,6 326,3

309,1

295,1

295,7

313,1

316,7

312,0

307,6

305,3 297,7

298,4

307,4 299,0

316,3

309,6

307,8

305,8 304,8

299,0

296,3

303,1

484,3

430,3 305,7

297,3

328,1

316,1 308,0

306,3

297,4 298,6

298,8

307,6

309,5

307,2

300,5

298,3

314,7

319,3

503,8

295,8

303,6

312,2

330,7 328,5 326,4

306,6

336,9

0 40

292,5 306,2

307,7

300

317,4

322,6

496,1

298,7

428,7

32 5

326,3

312,6

317,5

321,2

317,6

309,6

297,1

300

303,5 299,1

314,7

323,9

45 0

468,8 333,3

310,9

307,7

307,2

313,8

329,4 328,2

330,5

317,2 309,0 309,5

297,1

308,6 318,6 319,2

318,2 309,2 308,2

300,7

308,0

314,0

307,8

307,6

302,5 299,9

295,9 295,8

315,8

318,1 313,2

364,4

323,3

309,3

0 30

301,9 296,5

304,6

299,6

313,7

309,1 296,1

329,8 308,4

315,9

313,9

304,3

309,3

300,6 301,8

313,4

314,2

478,2

308,9

312,7

297,1 316,2 322,2 318,8

309,3 307,5

308,4

424,7 338,0 307,8

301,0 312,6

328,0

331,0

307,4 306,8 302,6

480,5 421,1

297,8

311,5 312,4

313,3 332,0 333,3

318,0

314,9 301,8

309,1

308,1 302,6

334,0 311,8

311,1

318,1

322,3

319,0

332,5

298,5

309,9

308,9

311,8

299,2

313,2

327,0

333,4

331,0

308,4

420,5

302,1

314,0

316,7

337,8 323,8

310,9

Les Gavarreres

336,6

328,6

306,5

317,9

309,0

309,6

321,8

353,6 324,1

303,8

301,2

298,9

310,4 309,9 312,3

306,8

314,5

341,1

328,1

299,1 299,5

315,4 310,1

309,8

309,7

313,5

316,9

315,7

315,9

309,6

309,8 310,2

307,8

417,9 299,3

298,3

321,9 313,1

311,0

309,7

311,0 313,0

310,4

310,0

5 2 4 345,4

331,4

304,1 316,5

303,9

317,5

316,8

DM

310,4

312,2

311,6

314,1

308,4 305,4 304,8 304,5

297,3

421,6 416,2

326,7

321,6

316,0

299,2

312,8

341,1

328,2

325

303,7

303,3

323,1 336,8

326,6

291,8

308,9

302,0 295,9

306,3

314,8

306,7

318,6

307,2

327,4

323,7

298,5

309,1

3 0 0

341,1

292,9

309,9

0 0 3

311,7

309,3

310,4

402,7

302,7 320,3

319,2

313,0

337,2

324,6

321,7

313,8

310,7

310,1 311,3

307,5

305,8

312,1

316,8

301,1

313,6

338,3

325,5 328,9

325

311,7

308,4

317,9 311,4

312,6 308,5 309,0

312,5

324,4

326,4

306,3

310,8

310,4

311,0 312,3 311,5

318,2

332,4

323,2

315,3

321,2

310,9

313,5

332,2

326,0

TP

301,0

312,6 313,7

312,5

315,4 312,1

315,3

312,5

318,7

315,3

315,4

311,4

311,8 316,4

321,0 320,0

328,6 310,9

319,0 312,4

314,2

314,6

312,9

296,0

406,4

396,4 323,4

323,0

301,3

326,4

322,1

315,4 303,5

298,3 297,9 306,4

302,4

307,7

401,6

401,7 402,2

313,4

308,0 338,4

470,5

387,5

400,9 398,7

321,3

343,4 327,7 345,2

316,1

301,6

307,0

307,5

308,3

397,0 392,4

397,1 400,5

3 7 5

322,1

326,6

330,1

331,1

309,6

412,0

398,6

348,3

325

TP

316,2

391,5

306,9 307,2

302,3

302,3 337,8

327,7

317,8 322,2 314,2

383,1 397,3 415,4

306,9

316,6

322,6

313,5

312,4

309,5

367,2 DM

327,4

321,0 322,1

326,8

332,9

313,3

309,9

342,8 343,8 336,7

331,6

313,2

316,1

317,3

313,0

382,3

316,0

322,4

302,5

306,7 329,0 328,7

333,0

301,5

319,7

297,4

319,0 303,1

331,5

318,1

317,5

337,2

319,4

318,5 322,1

321,5 316,8

381,5

0 5 4

306,1 307,9

397,1 388,7

413,9

317,4 323,3

332,8 334,9

322,6 319,4 316,7

399,1

371,5

374,5

311,7

342,0 344,2

345,2

344,5 334,2

312,0

321,8 319,1

318,6

313,6

393,3

387,3

386,9 376,7

314,3 306,9

335,6

335,7

334,0 315,8 307,0

302,1

321,1

320,3

314,2 315,2

0 0 4

372,1

380,9

387,3 361,3

308,5

313,0

333,7

322,4

345,9 330,6

331,4

321,2

323,2

316,8

321,2

315,6

430,3 325,5

305,4 319,1

333,5

318,1

314,9 315,6

316,8

316,7

408,7

372,3 328,3

336,8

327,3

318,5

319,2 314,9

317,6

408,7

338,3

313,7

327,1

321,6

306,1 300,8

318,0

386,1 381,0

323,0 317,3 321,5

323,3

347,0 342,3

331,6

313,8 295,9 319,1

319,4

319,1

317,8

300,6

321,9

323,9 331,6

336,9

337,0

319,0

318,1 298,8

308,3

324,2

324,5 336,5

346,2

333,2

332,4 331,9

337,0

366,5

372,8 365,6

306,1

321,3

303,7

319,1

318,7

308,8

375,5

377,2

377,0

381,8 362,8

328,9

307,5

305,9

306,1 306,6

325

323,8

322,7

324,4

318,0

319,2

310,1

367,3

383,4

337,1 317,7

306,9 340,7

295,4

316,5

318,9 301,5

299,3

306,7

307,8

308,1 337,2

317,2

324,2 323,7 323,8

317,1

356,6

357,2 357,3

333,3 326,1

309,1

307,4

320,9 325,8

324,2

317,0

316,7

311,7

333,8 299,0

325,7

325,2

328,1

328,4 318,4 318,3 317,0

317,8

322,4 321,2

331,0 306,5

303,4

316,2

324,2

328,1 326,5

318,9

319,0 318,7 319,8

301,1

309,7 306,4

355,7 327,0 D

318,0

322,7

325,1

324,7

319,6

319,0

319,8 320,3

319,6

347,6

BO

BO

312,5

323,7 322,7

323,6

337,5

316,3

325,6

32 5

IGUALADA

320,1 320,5

321,2

315,9

357,7

368,1

326,2

343,0

327,4

332,7

350,1

375

321,2

321,5

311,9 302,1 301,4

3 7 5

308,5

312,7 325,9

346,8 350,6 342,0

336,1 338,4

341,8

306,5

320,8

319,8 303,1

307,2

372,9 368,3 366,4

D

306,3

301,2

362,3

343,1 D

306,1

337,3

363,9

347,8

339,9

310,2

AA

337,5

335,5

338,0

320,7

326,0

335,9

350,2

DI

342,7

320,9

327,6

305,5 303,3

329,6

325,5

D

AA

D

327,9

374,3

345,9

DI

306,0

305,6

308,6

296,6

329,4

351,4

340,6 CE

304,4

317,3 317,3

312,9

330,4

CE

328,7

AA

352,5 DI

I

DI

308,4 310,1

317,1

314,5

D

D

318,0

374,5

373,2

D

336,1

I AA

317,3 331,2

331,5

316,6

321,0

341,7

340,5

332,0

309,0

328,0

327,5

320,6

299,9

317,4

327,3 345,5

297,7

321,0

D

322,1

322,8

325,9

327,9

329,5 DI

328,1 330,6

321,6

316,1

299,5

D

DI

I DI

328,1

337,1 332,4

323,3 321,8

304,2

336,4

BO

335,1 328,2

AA

D

CE I

322,5 301,9 302,5

DR I

331,7

330,6 332,1 330,2 327,2

323,6

323,4

321,7

307,4

327,0

323,5

318,1

D

305,3

320,7

I

I

334,1

326,7

324,3

321,8 323,7

BO

334,3

D

342,7

I

I

339,2 324,3

322,9 322,9

323,6

30 0

D

DI

D

DI

306,4

DI

324,3

323,6

321,3 313,5

307,5

BO

342,6

D

341,9

325,4

301,3

302,7

303,5

35 0

351,5

D

D

322,7

338,8 336,0

DI

DI

PR I

333,2

335,1

304,8

PR

I

DI

331,2

32 5

308,9

333,0

DI

I

BO

346,3 367,7 336,1 343,1 331,9

332,3 322,5 328,7

340,7

328,1

331,4

334,0 DI

335,6 D

D DI

332,4

DI

I

333,0

339,1 DI

335,5

DI

I

DI

PR I

312,4

334,6

303,7

310,5

308,3

313,5

317,2

PR

305,9

DI I

DI I

I DI

DI

326,0

322,0

DI

I

DI DI

DI

DI

D I

324,9

338,4

D

331,6

I I

333,1

333,9

322,4

327,7

331,6

336,0

346,9 342,3 345,8

334,8

DI

333,7

333,8

I

338,1

336,1

I

DI I

DI

I DI

318,3 323,4

328,6

350,3

DI

PR I DI

I

RA

310,3

325

BO

336,8

298,6 298,5

DI DI

DI

I

DI

338,0 DI

I I

DI

DI

304,2

DI I

DI RA DI

310,7

335,9

I

DI

PR I

322,5

323,5

DI

DI

I

342,4

337,6 D

300,2

DI I

316,6 DI

DI

331,0

I

I

I

I

DI

342,6

D

CE I

302,8

315,3 DI

DI DI

331,7

326,2

335,5

DI

340,5

I DI

AA

DI I DI

342,5

346,2

DI

DI

DI DI DI

PR

334,7

334,3 I

325,1

DI

332,9

PR

DI

DI

I I

325 328,0

343,7

PR

DI

I

RA

I

DI

312,7

330,7

DI

341,3

322,3

AA

332,1

347,8

334,0 DI DI

DI

CE I

335,7

DI

DI

339,4 I

I

PR I

342,6

332,7

DI

DI RA

337,3

DI

342,8 340,6 DI

D

310,5

RA

DI

336,7 DI

DI

I

PR PR

319,1

DI

RA

RA

DI

I

339,5

I DI

DI

330,4

PR RA I

313,3

5 2 3

328,2

328,1

D

298,6 299,1

307,6

DI

340,4

I

DI DI

I

I

DI I

I

I

I

I

334,2

DI DI

I DI

DI DI

I DI

331,9

PR

338,1

DI

342,0

DI I

PR I

DI RA DI

328,1

327,1

329,8 318,2

328,3

DI

RA

DI

343,7

344,6 DI

I AA

DI RA

DI

I

CE I DI

DI

DI DI

326,4

BO

328,1

322,0 AA

D

DI

I

327,1

DI

337,2 340,1

314,0

332,5 328,9

DI

DI

336,1 DI

RA

DI

DI

DI

I

DI

I

D

328,9

333,2

337,1

DI

DI DI

RA

336,8

DI

I

DI

DI

314,7

330,2 332,0

PR

DI

DI

I

351,1 340,9

330,4

332,9

5 32

I

DI

I

I

DI

RA

DI I

DI DI

DI DI

I

319,4

DI

303,6

DI

344,1

D

335,9

DI

DI

DI

DI

339,1 340,1

I

DI

362,9

344,4

318,3

338,4

DI

DI

343,4 PR I

DI

I

DI

DI

325,5

299,8 D

312,8 DI

DI

337,7

CE I

DI

337,9

DI

DI

DI

300,6 DI

302,1 DI

RA

DI

DI

I

I

DI

320,1

DI

DI

PR DI PR I

PR I

345,2

331,7

325,1 307,9

DI

300,3

DI

DI

DI

339,6

PR I

PR I

RA DI

DI

DI RA

338,7 DI DI

DI

DI

PR I

DI

DI

346,2

DI

DI

RA

DI DI

I DI

DI

I

341,0 DI DI

PR I

DI

RA RA

DI

345,6 350,1

DI RA RA

352,0

357,3

333,9

327,1 330,2

353,3

D D

336,6 DI

DI

348,8

341,2

322,7

311,4

326,3

324,0

D

D I

RA DI

RA

RA

I

328,8 PR

DI

DI

DI

DI

DI DI

DI

I TP

317,7

DI RA

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

338,6

DI

RA DI

342,0

DI DI

RA

316,5 311,0

311,9

D

331,6 345,2

332,9

0 5

DI

346,3

I BO

DI DI

DI DI

DI

I

DI DI

RA

327,7 300,9

D

305,9

DI

342,8 DI

345,3

RA

DI

DI

DI

RA

RA

DI

AA

AA

I RA

DI I CS DI

351,4

5 32

322,0

312,5

D

PR

299,7 AA

301,9

DI

DI

RA

RA

BO

319,7 DM

TP

313,7

327,2

5

333,7 DI

D

D DI

PR

DI DI

RA

DI

BO

325,8

312,0

324,0

316,1

327,1

3

DI

329,6

338,4 DI

DI

I

DI

336,2 323,0

320,3 330,6

D

2 3

DI

355,3

323,5

TP

311,1

319,7

320,8 323,0

322,4

311,3 347,4

345,3

D

DI

DI I

I

DM

312,3

319,9

324,4 317,0

333,3 CS

CS

311,6 347,9

DI

DI

CE I DI CE I

PR

DI

308,5

315,9 339,3

326,2

332,4

333,2 CS D

309,0

DI

DI

DI

DI

340,6

DI

DI

DI

RA

DI

DI

DI

341,3

338,3

339,2

CE I

342,3

327,4

CS CE D

346,4 D

307,0 303,6

DI

CE I

DI DI

BO

337,2

TP

322,0

327,3 331,7

D CS CS

345,9

D

306,7 DI

DI

DI DI

321,5

323,2 319,6

AA

332,8

349,8

348,4 303,3

305,1 DI

DI

313,7

DM

334,1 D

337,6

347,6 306,9

D

DI

DI

337,0

337,9

RA DI

D

318,1

316,4

328,5

347,8 I

DI DI

RA

RA

336,5 DR

312,0

DI

338,7

DI

347,7

DI

DI

DI

307,9

DI

337,7

DI

DI

DI

DI DI

PR

334,1

342,8

DI

DI

I

DI

DI

342,6

I

303,7 DI

I

339,1 RA

DI

341,9 DI

DI

RA

DI

I

DI

I

DI

DI RA

DI

349,1

DI

DI DI PR

DI I

DI I

DI DI

DI

340,8

I DI

DI

DI PR

331,1 I

328,5

D

D D

D

312,8 DI

339,3 I

344,6

DI

DI

DI

DI DI

DI

DI

DI I

349,3

AA

DI

DI

333,3

I

D

RA

D

316,0 314,1

DI

DI

DI

DI DI

DI

DI

I

RA

DI

DI

I

348,3

DI

RA

PR I

I

D

323,9

327,5 323,8

27 5

DI

DI DI

DI

343,4 336,6

333,1

336,1 336,4

DI

377,7

362,8

328,6 317,0

342,7

348,7

DI

342,4

DI

BO

321,6

27 5

329,9

349,7

327,9 302,7 DI

342,0

I

328,4

PR

306,1

DI

I

DI

I

333,5

337,3

322,5

DI

343,8 DI

346,5

DI

328,8 D

306,6 343,0

RA

I

DI

336,6

DI DI

I

351,7 DI

DI I

AA 351,1

343,3

323,7

3 5 0

DI

DI

CE I

326,9

326,2

D

307,6

DI

I

346,6 I

DI

DI

367,9

BO

PR

323,1

324,6

334,9 337,6

DI

I

350,7

I

AA RA

DI

352,1

AA

324,6

324,5

319,0

325

DI I

332,3

337,0

345,4

327,0

324,3

331,0

336,6

343,0

RA

RA

348,7

DI

352,2

DI

DI

351,9

351,8

DR

345,1

344,3

322,0 D

RA

341,6

0 5 3

349,2

DI CE DI

324,1

327,2 346,1 DM

328,8 329,1

3 2 5

DI DI DI

3 5 0

327,1

DI

DI

DI

I

RA

335,7

AA

335,8 343,5

322,7

DI

DI

347,7

326,0

338,0 336,2 336,4

333,3

50 0

351,1

PR I

5 2 3

338,2

342,5

331,9

336,8 338,9 338,4

321,3

DI

346,0

D

337,1

326,6

333,5

339,3

D

DI

331,3

332,0 357,1

DI

DI DI

PR I

DI

338,1

353,1

350,5

348,4

336,7

DI

I

AA

350 333,7

334,5

338,1 341,2

332,8

332,3 I

346,8

346,1

342,6

AA

352,7

351,6

TP

D

5

353,0

332,6

305,5 DI

DI

346,4

347,7

I DI I I

347,0

352,1

DI

342,8

354,3

334,3

304,8

DI

DI

PR I

DI

353,7 341,0

DI DI DI

DI DI

350,3 DI

I

DI

343,0 D

RA

500

351,9

DI

DI

DI

DI

354,3

342,6

D D

327,6 338,9 D

3 2

348,9 352,3 352,6 I

352,7 DI

I I

348,1

343,1

D

337,1

RA

333,3

333,1

339,9

3 5 0

352,1

PR

DI

353,6

DI

DI

DI

D

I

349,8 351,6

335,1

334,5

337,9

349,7

327,5

DI

354,2 RA

355,6

DI

CE

PR I

DI

346,5

D

333,9

D

333,5 339,2

332,9

332,8

I

DI

333,3

DI

353,3

334,6

D

341,3

RA

346,5 DI

I PR DI

32 5

356,1

DI DI

I

D

333,5

338,9 D

352,3 I

DI DI

I

DI

DI

DI

357,4

337,9

331,2

305,8 DI

I

335,2

D D

D

354,3

321,8

DI DI

DC I

PR

335,4

334,5

337,2 D

338,3

DC I DI DI

RA

RA DI

353,0

351,5

332,7

343,6 341,5 352,3

349,4

336,3

DI

DI

DI DI

DI

I

DI

0 35

334,6

351,4

336,3

DI

DI

DI DI DI DI

DI

341,1

D

348,6

350,2

312,3 348,4 I RA

334,5

312,6

DI

DI

348,6

DI

DI

DI

351,4

353,8

DI

DI

DI

5 2 5

DI

DI

DI

DI

356,6

350

DI

DI

354,3

353,7

348,8

I

DI

5 32

DI

DI

I PR

353,8 DI

354,5

I

DI

DI

DI

3 2 5

DI

DI

355,4

DI

DI

355,3 357,0

357,2 356,7

325

PR I

354,9

DI

CE I

355,5 DI

I

DI

357,1

I

C-244a

DI I

DI

30 0

355,4

I

I

D D D D D

326,7

DM

347,2

343,1 335,4

AA

342,1

343,2

357,8

356,8 348,1 350,1 343,7

342,0

343,1

347,5 362,3

338,4

333,6

D

352,4 332,6

D D D

337,6

356,7

337,8

DI PR DI DI

337,4

338,1

336,8

338,5 D

D

338,7

AA

337,0

337,2

350,1

348,0

351,4

343,5

339,0

318,1

306,7

DI

DI

348,6

343,8

353,7 325,4

DI

I

355,5

352,8 PR

DI

362,6 337,5 341,2

338,5

340,9

356,4

306,6

DI

PR

PR I DI

357,7

346,7 341,6

338,8

346,9

D

353,4

DI

DI

DI DI

I

RA

DI

DI

DI

347,7

354,3 348,1

DI

355,6

DI DI

PR I

343,7

326,8 PR I

I PR

354,2 DI

I DI

DI

DI

346,8

D

DI

DI DI

355,5

RA

DI RA I

356,3

343,5 341,2

345,3

AA

DI

349,0

RA

I DI

356,7

356,8

337,0

BO

344,9

345,4

358,1

PR

PR 353,3

359,3 DI

354,3 324,5

363,9 338,9

352,2

383,4 341,1

337,8

D

D

340,2

348,0

DI

ZE

342,0

347,1

343,6

D

345,5

NII

357,1 D

5 2 3

309,6

344,9

352,2

359,2

338,8

D

307,5

307,8

DI

351,1

345,7 345,3

D

D

307,8

DI

DI

I

344,0

D

344,7 358,6

I

DI

350,2 PR

DR

5 32

PR

I

341,8

DI

I PR

357,9

361,1 362,7

342,2 363,1

357,3

339,1

310,3

DI

336,9

PR

353,2 348,6

AA

354,5

DM

342,1

342,1

344,1 327,6

346,1 312,3

DI

DI

DI DC I

316,8

D

D

342,6

DI

DI

352,8

350,5 D

367,2

AA

367,0

347,7

D

346,3

DI

D

D D

362,2 D

BO

338,8

347,4 D

308,2

DI

DI

I

DM

343,3

355,3

D

345,3

D

D

351,5

331,6

DI

DI DI

352,1

347,7

339,4 D

352,4 357,4

361,6 AA

319,8

312,3

DI RA

D

AA

347,1 351,3

D

369,6 361,9

DI

DI

DI

DI

389,5

343,5 338,6

RA

362,6

341,7

321,0

346,7

D

D

365,4

325,3

DI

PR I

DI

DI

DI

DI

375

347,2

345,6

348,2

361,0

341,6 PR

DI

DI I

I

382,4

377,5

DM

D

309,6

322,8

332,1

372,5

371,9

AA

361,1

DI

DI

DI

DI

362,3

361,1

PR

320,9

DI DI

DI

381,8

366,5 332,6

348,8

334,9

361,8

DI

DI PR DI

DI DI

339,3 PR

342,6 345,7

PR

DI DC I

343,0

DI

DI

334,7

PR

345,7

DI

346,9

344,5

362,0 359,2

321,5

DI

CE I

PR PR

PR I

RA I

337,4 342,3

DI

DI

I PR

PR

DI

I DI

349,5 DI

DI

391,5

RA

RA

354,8

348,3 321,9

337,4

PR

DI

DI

PR

350,9 I

PR PR

DI

DI

RA DI DI

DI

343,9

348,1

347,7

D

DI

351,6 I

RA DI I

RA

352,0

D

359,8 363,3 359,9

353,6

347,4

340,5

AA

DM

342,9

PR

DI

I

352,0 I DI

353,3

DI

DI DI

DI

DI

PR

DI

RA DI

DI DI

DI

I

342,5 PR

353,6I

RA

DI

DI

DI I DI

PR

I I

DI DI

DI DI I

PR

351,4

372,2

344,8

351,6

352,8

353,7

356,6

357,8

358,4

358,0

DM

364,4 339,6 343,8

DI

DI

354,4 354,2

DI

DI DC I

I

DI

I

DI

RA DI

352,9

DI I

DC I

PR DI

351,3

AA

310,7

347,1

352,8

353,8 343,1 316,8 329,2

333,6

366,0

AA

BO

337,2 361,0

327,7 DI

DI

328,9

DI I

353,7

DI

I

355,1

DI RA

DI

PR

345,1

347,6

351,5

347,8

346,8 345,8

318,6

RA

366,9

333,1

357,4

AA

314,5 D

327,8 327,7

DI

PR

DI

355,1 DI DI

357,0 RA

I

PR

341,5

340,2

360,6 DI

DI

342,6

337,3 AA

0 5

356,0 DI

DI

353,9 349,0

341,0

318,0

340,6

352,1

338,4

351,1

3

RA

DI

331,0

337,8

389,8

DI DI

DI

PR

D

371,9

353,4

DM

337,7

DI

DI

PR

RA

RA

338,3 DI

PR

DI I

D

367,2

349,9

357,7

352,5

347,4

PR

DI

PR

DI

DI

RA I

345,7 346,6

DI DI

DM

340,1

338,5 RA

339,7

343,8

PR

DI

DI

339,3

RA

DI

351,1

RA DI I

346,5

I

I

I

340,8

342,4

355,4

DI DI

DI

356,1

D

D

372,8

AA

357,3

344,2

349,7

313,5 352,1

DI

D

362,0 349,3

349,5

352,8

351,7

347,4

AA

312,1

I DI

I

DI I

356,0

RA

DI I DI

DI

DI

I

DI

I

I

351,4

DI DI

DI

357,0

PR

318,3

DI I

362,2

356,8

DI DI I

357,5 PR I

PR

357,4

35 0

347,7 357,4

351,1

AA

PR

336,7

366,8 357,2

346,0 362,6 373,0

I

DI

DI RA

DI DI

DI

358,6 I

D

354,7

I

I

368,7

I

DI

358,1 DI

DI

338,4

I

358,1

DI I

DI I

353,0

336,8

339,5

RA

I

I

RA

I

RA

RA DI

DI

353,9 TP

DM

I DI

DI

DI

352,9

356,6

DI

DI

RA

I

372,1 D AA

346,0

RA

I

I I I

I

343,4

AA

367,1

358,4

DM

381,7 392,1 349,9

352,8 PR

321,6

RA

D PR

348,4

D

389,5

353,6 350,4

AA

351,6

313,9

D

369,1

382,0 362,5

AA

DM

314,0

DI

RA

D

PR

363,0

347,9

354,3 353,0

369,3

350,7

DI DI

I

I

RA

RA I

344,4

I DI

339,8

I

I DI

RA

I

343,0

I

I

347,4

375,9

363,2

359,7

I

I DI

I

341,9 I

D

365,3

343,8

AA

350,4 361,0

PR

I

I I

I

I

356,6

D

365,8 RA

D

350

347,8

DI

I

5 37

376,5 371,0 369,7

I

I

RA

I

RA

I

I

376,0

360,7

I

I I

353,5 351,9

347,3

352,1

347,2

348,5

371,6

369,0

PR D

372,6

348,0

351,7

353,3

361,9

348,6 352,5

348,0

DI

RA

RA

I

DI I

RA

DI

I I

DI I RA

358,1

357,2

354,1

357,2

357,3 349,7

314,2 D

DI

368,7

376,3 D

D

333,8

362,2

366,5

360,8

349,9

348,6

337,6

DI

PR

DI

I

RA

RA I

372,3

353,0

357,3 359,8

333,0

352,6

I

PR

D D

D

366,8

365,9

352,7

323,0

318,7 DI I

DI

PR I

DI

371,3 DM

351,9

354,3

D

357,5

340,8 RA I

I

354,5

398,2

376,5 HI

357,2

348,7

357,9 319,0 DI

PR I

I

I

DI

I

I DI

338,5 343,2

DM AA

DI

341,1

DI

I

RA

I I

I

DI

I

RA

I

AA

DM

343,1 363,7 383,5

HI

386,6

354,0

329,4

DC I

342,9

DI

I

I I

DI

I

I

342,4

343,4

DI DI

I

I

343,9

I

342,6 I

I

I

327,5

PR

I

I I

I

I

I DI

RA

I

349,2

400,6 ZE

364,1 358,6

D DI

RA I DI

I I

I I

RA I

DI I I DI

I

380,7 392,3 378,1

D

366,9 D D

354,5

362,5 357,8

D

I RA I

I

I DI I

DI I PR I

I

344,2

I

DI

I

344,4 I

DI

I

I

RA

344,6

I

I

I

345,7 I I

CE I

DI I

I

345,6 I

I

I I DI

I DI

I

349,0

I I

I I

DI

DI

I

DI I

DI I

CE I

391,3

347,0 I

I

RA

I

I

DI I I

I DI

366,1 406,3

I

I DI

RA DI I I

I I

RA RA

I RA

395,9

DI

RA RA I

347,0

I DI

398,0

I

RA RA

DI DI

DI DI

426,4 425,5 ZE

389,6

368,3 D

D

362,3

362,5

373,8

DM

350,8

367,4

RA

356,8

368,3

352,9

352,5

357,5

AA DI

I DI

I

RA

RA DI DI DI DI

351,7 354,8

393,7 384,9 369,9

397,2

DI

DI

I I

I

RA

DI

DI DI

347,5

396,4

377,2

362,7

346,7

DI

RA

351,0

DI DI

DI

374,0

401,2

363,1

358,9 359,3

AA

BO

357,9

DI

I DI

RA

RA

I

DI

347,2 424,8

368,4 325,7

388,4 366,0 361,0 357,2

367,4

363,9

366,0

342,2

348,6

332,0

32 5

CS I

D

345,9

342,5

327,8

DI

330,9

I

I

DI

DI

407,3 361,7

359,2

353,5

370,1

353,4

361,9

331,3

PR

DI

I

DI

348,4

369,6

357,2

AA

BO 367,5

BO

357,6 DM

333,5

DI DI PR DI

DI

DI

PR I CS I

366,5

364,5 D

358,9

327,7

DI

382,7

377,8

D

360,3 348,7

343,5

DI

DI

346,6 DI DI

347,3 I

357,7

417,3

T

327,8

360,8

RA

DI DI

RA

I I

400,7

366,6

362,5

363,6

336,2

331,6

334,2

323,9 318,3

DI

RA I

DI

413,4

D

AA CE I

331,5

DI

DI

I

DI DI

RA RA

DI

408,2

403,5

D

D

361,9

CE I

333,2 DI DI

DI

DI DI

DI DI

349,5

PR I

D

347,2

RA

RA

DI DI

RA

351,0

353,5 PR I

D

344,2

DI DI

DI

DI

PR I

CE I

382,8

387,8

DI

PR

RA

352,1

PR I

DI ZE

402,8

409,1

408,6

TP

343,5

DC I DI

DI DI

354,4

PR I I

CS I

404,6 D

PR RA

PR I

PR I

351,2 CS I

PR

401,6

PR I

PR I

406,6 401,5

D

378,9

DM

DI DI

PR I I

409,3

400

398,0

378,8

D

331,3 353,3

5 37

382,2

384,7

D

353,0

375

PR I

395,4 366,9 TP

RA

357,8

403,0

DM

353,2 361,8

D

DI

DI DI

382,0

366,9

364,4

366,0

RA

PR I

CS I

397,4

D

361,7

0

370,8

3 5

371,0

371,7

100

1 : 10000 1 : 20000

DATA

Nœm.DEL PLNOL

JUNY-11

1

SITUACI I EMPLA˙AMENT

FITXER

200 m

FULL

1

DE

1

1.1_SITUACI I EMPLA˙AMENT.dgn


321.17 290.08 321.54

316.29 315.88

Estaca limit

321.54 320.92 289.87

316.94

316.43

320.975

LLEGENDA

309.10

E226

289.89

22296

309.31

22278

320.14

309.08 22279

321.22

309.33

22280 22281

318.51

290.19

N

309.33

NETEJA SELECTIVA

320.38 321.46 319.96

290.11

317.80

320.74

290.07

22263 310.11

317.92

318.09

320.16 321.35

290.11

318.40

321.88

22285

320.87

290.39 290.35 290.45

321.57

290.43 290.65

311.03

22284 310.76 22283 311.01 22282 311.01

321.67

292.84

319.51

292.46

Pinus halepensis (pi blanc)

318.27

321.14

322.04

22262 312.23

290.82

Quercus ilex (alzina)

320.96 312.11 312.02 22289 22288 311.81 312.40 22287

292.38 318.34

320.39

22286 22290 22291

312.04 291.52

312.52

SEMBRA

293.92

292.85

320.94

320.03

312.82

22002

22001 313.22

322.94 294.30 320.01

312.67 22005 312.92

22006

313.80

22007

313.73

321.26

294.57

CAM˝ DE SERVEI

312.90

22003 22004

319.01 320.36 293.36

22261 313.78

L˝MIT SECTOR

319.47

325.13

295.90

314.77

22008

314.11 22009 22010 22011

314.10

L˝MIT SECTOR PLANS D’ARAU

313.87

320.32

AA

295.77

22110 314.65

320.10

321.09

325.30

324.04

L˝MIT SL PRIVAT

22260

321.49

314.60

296.06

22012

315.80

315.47 22013 315.26 22014

296.84

2.50

321.06 321.24

296.29

GLIB

22015 315.56

326.99 324.37

324.60

22111 316.45

316.58 22259

325.52 326.21

321.83

328.08

E301

316.37 316.12 327.71

326.25

22016

327.34 327.35

332.33

327.00

324.67

PR

318.01 22258 318.36 22112

317.73 318.00 317.63 22020 317.98 22021 22082 22022 22083 22023 317.60 22081318.07 22084 318.03 22086 317.38 22085 318.03 318.12 317.92 22109

332.59 332.18

327.41

327.30 327.33

323.96

331.02 323.55

330.46 331.29

322.24 326.63 326.74 322.00

327.15

331.12 331.30

330.68 330.35

326.62 326.73

320.77 321.85

E225 325.75

320.93

320.40

318.78 22087

324.68

319.05

329.94

22080

318.89 318.67

326.56

Casa en Ruines

330.23 329.03

324.16

322.29

319.70

333.98

329.22

325.068 22226

298.05

324.51

22026 22025 320.20 22113 22024

22257 320.45

324.21

332.13

319.03 Cl. 319.25 22089

319.44

22108

319.75

22343

321.43

319.54

326.05

323.43

335.23

329.76

22344

321.70

319.25

322.91 318.19

22106

324.96

Cartell

22148

336.41

325.16

320.99 321.25

PR

325.32

336.45

330.46

324.12

321.33

335.20 332.51

328.34 22223

320.03 320.22 316.66

324.22

22229

22027

321.16 22104

321.24

325.30

318.86

325.05

335.15

305.70

316.81

323.88

22230

317.71 22339

323.89

318.18

325.32

325.43 22144

335.07

325.26

318.86 22315

22116

337.49

336.76

302.33 305.86

22099

324.50

323.63

22115

22034 22033 322.09

323.05

321.95

22153

22096

22093 22095 22094

322.76 323.30 322.87 322.30 22123

22120 22124 323.47 22121

335.63 299.56

312.24

22338 316.50

313.47

22231

317.75

317.28 305.47

334.57

322.52

22232 22325

317.62

325.18

324.00

22326 317.15

298.89

337.43

22324

2.50

318.36

317.38

22317

313.84

337.26 334.53 334.73 334.72

22323

314.22 314.36 22233

325.45

336.81

22209

336.15

319.68

22210337.16

312.39

325.07 324.41

22132 22133

326.01

329.90

22205

323.93

327.51 333.18 22204

328.70 22214

330.05

22174

330.68

320.5722234 323.92

22178

328.93

314.73

22175 22176

22203

330.07 22202

327.43

327.34

PR

328.28

330.60

326.78

22332

328.03

22173 328.266 327.77 E303

22177

22321 320.42

22137 22135 22136

328.10 22172

332.13

22215

329.17

22319

329.69 326.03 22134 limit Estaca 325.98

22213

22216

328.48

313.19

322.72

333.20

327.30

305.24

305.35

22169

322.65

22171 22157

334.39

326.58

00 0. 32

311.48

22141

330.74

0 0 . 0 326.79 3 3

336.90

304.52

322.61

22140 330.80

335.46

22322

Molt brut 300.82

22206 336.48

22212

22211 336.12

299.63 22331 312.75

22170

22208

337.15 335.72 337.08

22318

312.17

22063 22062

321.94 22060 22059 321.93 22061 321.96 321.92

22166

22167

337.08

336.39

335.03

313.44

22336

PR I

Tel.

321.71 22055 321.86 22054 22058 321.74 321.84 321.76 22065 22064 321.91

335.55

323.16

319.72 300.54

322.04

337.13

334.72

299.33

327.81 22139

337.44 22207

318.79

22330

22337

299.70

334.760

22217

314.44

22042

322.34 322.34 322.38 22161 22162 22165 22164 322.40 A.P. 22163 322.39 322.51

322.51 22038

22057 321.61 22056 321.64

22053

321.52

325.19 325.01 22131 22128 22129 22130

337.28

E213 334.63 326.05

321.69

327.38 22142

22329

315.40 314.74

22036

322.51 22037

327.05

337.36

334.81

322.67

22125

323.40

22052

22043

322.03 22041 322.04

22168 322.57

336.45

22316

324.98

22051 321.50

321.61 321.53

321.74 22044 22039

Estaca limit

337.32

22045 22047

321.69

322.08

322.28

322.55

22122

22127 323.66

326.26 22143

22328 22327

316.07 315.53 315.27

22138

323.168

316.94 316.80 316.80

314.03

303.65

E307

318.04

315.14 317.18

305.96

298.51

22218

321.47 321.36 22049 321.49 22050 22048

321.69 22046

322.09

322.23 22126 22035

325.22 325.95

321.39

321.91

322.01 22040

22119

318.00

317.19

321.42

22098

321.32

22068 321.26 22070 22067 22066

22097

321.48 321.93 22092 321.78 322.02

22118 22031 22030 22117

323.36 302.29

321.71

321.71 321.67 323.4822032 324.00

22222 22219

324.59

22069

321.52

22152

22151

336.29

334.08 326.09 326.10

318.88

316.62

321.400

321.26

321.57 22103

324.64

305.61

22071 321.04

22102

Estaca limit

E8

22072

22100

321.05

321.46

22091

320.94

321.4422101

22253

22145

305.78

321.00

320.68

323.87 324.31 324.32

302.18 302.93

22105

320.57 22029 22028

323.73

323.98

328.05

327.87

320.50

322.72

22256

22220

325.69

22340

320.34 320.35

0 .0 5 2 3

22221

22314

316.51

305.43

301.55

320.31 22073

324.31

324.88 22149 325.13 22150

326.13

321.12 300.45 298.96

299.48

320.33

22254

328.65

301.08

298.57

22090 22114 321.52

335.81

323.91

22342

Cartell

320.20 22074

330.18

22341

320.05

22076 22077 320.19 22078 320.18 22075

22147 22146

317.79 305.54

D

319.79 22079

320.03

326.31

22227

319.67

22255 324.38

325.13 330.71

325.12

22228

297.44

303.19

22107

22088

22224

330.97

297.60

319.11

332.07

330.47 330.58

22225

325.85

22252 22154

333.25

330.48 330.78 330.53 330.56

22345

326.05 326.04

317.09

327.25

321.81

321.88

297.24

318.023

316.34

22017 22018 22019

321.27

328.11 328.00

327.92

PR

22201

309.21

22179

307.32 307.34

327.49

22180

327.19

327.50

330.61

22183

307.50

Estaca limit

22182 327.02

307.44

327.22 22184

307.44 307.28

22181

22235

307.63

22185 327.29

324.29

22186

326.90 327.31

310.52 321.57 307.71

22320

312.00312.86 313.33

D I

316.60

313.40

316.51

310.41 307.83

22333

22335

310.77

307.68

307.82

22236 324.95

312.11 313.22

308.38

317.09 22334

308.91

316.08

22187 327.03 22188 327.09

324.56 309.15

327.16 22196 22200 327.16

22237

325.49

309.37 326.25

330.33

327.42

326.62

22190 22189 327.44 22238

327.30

E305

309.34

327.486 329.55 22239

326.21

330.04 331.51 328.12

327.75

331.65

328.44 331.31

328.10

327.95

331.11 330.53

329.19

22195 22194

22192 22193 22191

328.00

328.12 328.05

22248 22347

328.10

326.39 326.40 328.20

22348 22349 22241 22240

326.51 22350

324.10

326.21 2235322370 22369 22352 322.95 22355 22354

326.21 22351

326.15

328.17 22242

328.07

328.09 22244 328.12

331.92

326.21

22368

323.26

22243

E309 328.251

310.40 331.22

332.50 328.31 22356

AUTOR DEL PROJECTE

REDACTOR DEL PROJECTE

TITOL DEL PROJECTE

CODI

ESCALA

Institut Catal del Sl

PROJECTE D’URBANITZACI DEL PAU "AMPLIACI PLANS D’ARAU" Generalitat de Catalunya

REA DE PRODUCCI DEPARTAMENT DE SL

REA DE PRODUCCI DEPARTAMENT DE SL

AL T. M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT - ANOIA-

DIN-A3

02643010

0

Nœm.DEL PLNOL

TITOL DEL PLNOL

DIN-A1

INCASL

10

1 : 500 1 : 1000

DATA

JUNY-11

2

ZONA VERDA FITXER

20 m

FULL

1

DE

1

3.1_PROPOSTA.dgn


Títol del projecte

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU “AMPLIACIÓ PLANS D’ARAU” AL TERME MUNICIPAL DE LA POBLA DE CLARAMUNT

DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS


Document III. Plec de prescripcions

1. Plec de prescripcions tècniques generals


El Plec de prescripcions tècniques generals serà l’últim vigent de l’Institut Català del Sòl.


Document III. Plec de prescripcions

2. Plec de prescripcions tècniques particulars


El Plec de prescripcions tècniques particulars serà l’últim vigent de l’Institut Català del Sòl.


Títol del projecte

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU “AMPLIACIÓ PLANS D’ARAU” AL TERME MUNICIPAL DE LA POBLA DE CLARAMUNT

DOCUMENT 4. PRESSUPOST


Document IV. Pressupost

1. Amidaments


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

AMIDAMENTS Obra Capítulo NIVELL 3

1

Data: 09/06/11 01 01 02

F2210010

Num.

m2

Pàg.:

PRESUPUESTO 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES MOVIMENTS DE TERRES

Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

sembres

1,00

1,00

3.181,92

1,00

3.181,92 C#*D#*E#*F#

2

plantacions

1,00

1,00

732,26

1,00

732,26 C#*D#*E#*F#

3

1,00

1,00

466,99

1,00

466,99 C#*D#*E#*F#

4

1,00

1,00

575,99

1,00

575,99 C#*D#*E#*F#

FR3P0500 Num. 1

m3

4.957,160

Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs interiors. Tot inclòs completament acabat.

Text

Tipus

camí servei

[C]

[D]

[E]

[F]

1,00

2,50

360,60

0,20

TOTAL AMIDAMENT

Obra Capítulo NIVELL 3

1

01 01 03

F22T0020

Num. 1

m2

PRESUPUESTO 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES MOVIMENTS DE TERRES AMB MATERIALS RECICLATS

Tipus

camí servei

01 0C 11

F22D0020

Num.

Text

1

zona nord

2

zona est

m2

180,30 C#*D#*E#*F#

Formació de camí de servei inclòs excavacions i reblerts necessaris, amb 20-25 cm de tot-u reciclat i formació de cunetes, compactació i carrega per al transport del material de rebuig al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

Text

Obra Capítulo NIVELL 3

TOTAL Fórmula

180,300

[C]

[D]

[E]

[F]

1,00

2,50

360,60

1,00

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT 2

1

TOTAL Fórmula

901,50 C#*D#*E#*F# 901,500

PRESUPUESTO 01 ENJARDINAMENT PREPARACIÓ DEL TERRENY

Aclarida selectiva de millora de l’arbrat en superficies inferiors a 1 ha. S'inclou l'estassada selectiva de l'estat arbustiu, l'esporga dels arbres no aclarits, la retirada i transport dels fustals i la trituració i estesa de les restes vegetals Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

786,05

786,05 C#*D#*E#*F#

2.657,40

2.657,40 C#*D#*E#*F#

Euro


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

AMIDAMENTS

Data: 09/06/11

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT 2

FR240001 Num.

m2

3.443,450

Llaurada o cavat del terreny amb mitjans mecànics a una fondària mínima de 0,25 m.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

sembra

1,00

1,00

3.181,92

1,00

3.181,92 C#*D#*E#*F#

arb1

1,00

1,00

732,26

1,00

732,26 C#*D#*E#*F#

3

arb2

1,00

1,00

466,99

1,00

466,99 C#*D#*E#*F#

4

arb3

1,00

1,00

575,99

1,00

575,99 C#*D#*E#*F#

FR260002 Num.

m2

4.957,160

Fresatge del terreny a una fondària de 0,2 m amb tractor de 80 CV i passada de corró.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

sembra

1,00

1,00

3.181,92

1,00

3.181,92 C#*D#*E#*F#

2

arb1

1,00

1,00

732,26

1,00

732,26 C#*D#*E#*F#

3

arb2

1,00

1,00

466,99

1,00

466,99 C#*D#*E#*F#

4

arb3

1,00

1,00

575,99

1,00

575,99 C#*D#*E#*F#

Obra Capítulo NIVELL 3

01 0C 13

FR40Z001

Num.

u

4.957,160

PRESUPUESTO 01 ENJARDINAMENT SUBMINISTRAMENT

Pinus Halepensis (Pi blanc), d'una saba en pot foretal 300, ben ramificat i arrelat, inclou subministrament i transport.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

zona nord 500 peus/Ha

12,00

1,00

1,00

1,00

12,00 C#*D#*E#*F#

zona sud 500 peus/Ha

23,00

1,00

1,00

1,00

23,00 C#*D#*E#*F#

29,00

1,00

1,00

1,00

29,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT FR40Z002 Num. 1

u

64,000

Quercus ilex (Alzina), d'una saba en pot foretal 300, ben ramificat i arrelat, inclou subministrament i transport.

Text

Tipus

zona nord 500 peus/ha

[C]

[D]

[E]

[F]

24,00

1,00

1,00

1,00

TOTAL AMIDAMENT

Obra Capítulo NIVELL 3

TOTAL Fórmula

2 3

2

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT 3

2

01 0C 14

TOTAL Fórmula

24,00 C#*D#*E#*F# 24,000

PRESUPUESTO 01 ENJARDINAMENT SEMBRA

Euro


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

AMIDAMENTS 1

FR710003

Num.

Data: 09/06/11

m2

Pàg.:

Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: 20% Lolium perenne, 40% Festuca arundinacea, 20% Medicago sativa, 20% Vicia sativa, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

sembra

1,00

1,00

3.181,92

1,00

3.181,92 C#*D#*E#*F#

2

arb1

1,00

1,00

732,26

1,00

732,26 C#*D#*E#*F#

3

arb2

1,00

1,00

466,99

1,00

466,99 C#*D#*E#*F#

4

arb3

1,00

1,00

575,99

1,00

575,99 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

01 0C 15

FR6B0004 Num.

u

Text

4.957,160

PRESUPUESTO 01 ENJARDINAMENT PLANTACIÓ

Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en contenidor tipus forest-pot, inclou reg de plantació. Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

pi blanc

2

zona nord 500 peus/Ha

12,00

1,00

1,00

1,00

12,00 C#*D#*E#*F#

3

zona sud 500 peus/Ha

23,00

1,00

1,00

1,00

23,00 C#*D#*E#*F#

29,00

1,00

1,00

1,00

29,00 C#*D#*E#*F#

24,00

1,00

1,00

1,00

24,00 C#*D#*E#*F#

5

alzina

6

zona nord 500 peus/ha

TOTAL AMIDAMENT FRZ80010

Num.

u

Text

88,000

Element de protecció de planta petita format per malla de plàstic de color verd de 23 cm de diàmetre tipus 'redplanton plus' o equivalent i 0,5 m d'alçada i dos aspres de bambú de 0,9 m de llargada i 8/10 mm de diàmetre, enterrats 0,4 m per a la subjecció de la malla. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

pi blanc

2

zona nord 500 peus/Ha

12,00

1,00

1,00

1,00

12,00 C#*D#*E#*F#

3

zona sud 500 peus/Ha

23,00

1,00

1,00

1,00

23,00 C#*D#*E#*F#

29,00

1,00

1,00

1,00

29,00 C#*D#*E#*F#

24,00

1,00

1,00

1,00

24,00 C#*D#*E#*F#

4 5

alzina

6

zona nord 500 peus/ha

TOTAL AMIDAMENT 3

TOTAL Fórmula

1

4

2

TOTAL Fórmula

1

Obra Capítulo NIVELL 3

FRZ80001

u

3

88,000

Quadres de teixit de jute de 50x50 cm i 1 cm de gruix, per a la protecció dels arbres contra les males herbes, inclou subministrament, col·locació i fixació amb 4 claus d'acer de D 4 mm i 20 cm de llargària Tot inclòs completament acabat.

Euro


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

AMIDAMENTS Num.

Data: 09/06/11

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.: [F]

pi blanc

2

zona nord 500 peus/Ha

12,00

1,00

1,00

1,00

12,00 C#*D#*E#*F#

3

zona sud 500 peus/Ha

23,00

1,00

1,00

1,00

23,00 C#*D#*E#*F#

29,00

1,00

1,00

1,00

29,00 C#*D#*E#*F#

24,00

1,00

1,00

1,00

24,00 C#*D#*E#*F#

5

alzina

6

zona nord 500 peus/ha

TOTAL AMIDAMENT

Obra Capítulo NIVELL 3

1

01 0C 16

2RH10003

Num.

u

Text

88,000

PRESUPUESTO 01 ENJARDINAMENT MANTENIMENT

Sega de superfície sembrada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

maig

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 C#*D#*E#*F#

2

octubre

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 C#*D#*E#*F#

2RLA0000

Num.

u

Text

2,000

Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts i arbres, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

març

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 C#*D#*E#*F#

2

juliol

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 C#*D#*E#*F#

3

octubre

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 C#*D#*E#*F#

2RL00012 Num.

u

Text

3,000

Tractament fitosanitari de les plantacions mitjançant aparell manual de pressió, inclou subministrament del producte i aplicació. Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,00

1,00

1,00

1,00

TOTAL AMIDAMENT 4

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT 3

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT 2

TOTAL Fórmula

1

4

2RF10001 Num.

Text

u

4

TOTAL Fórmula

1,00 C#*D#*E#*F# 1,000

Reg manual amb mànega/camió cisterna de les plantacions, a raó de 50 l/m2 o 50 l/arbre, inclou refer els clots de plantació quan així ho indiqui la direcció facultativa i el consum d'aigua. Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

març

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 C#*D#*E#*F#

2

abril

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 C#*D#*E#*F#

Euro


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

AMIDAMENTS

Data: 09/06/11

Pàg.:

3

maig

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 C#*D#*E#*F#

4

juny

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 C#*D#*E#*F#

5

juliol

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 C#*D#*E#*F#

6

agost

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00 C#*D#*E#*F#

7

octubre

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra Capítulo NIVELL 3

1

01 0F 1E

H1500010

u

8,000

PRESUPUESTO 01 SEGURETAT I SALUT SEGURETAT I SALUT

Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició. AMIDAMENT DIRECTE

2

H1400010

u

1,000

Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents. AMIDAMENT DIRECTE

3

HQUA0010

u

3,000

Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa. AMIDAMENT DIRECTE

4

HBC10030

m

0,500

Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge. AMIDAMENT DIRECTE

Obra Capítulo NIVELL 3

1

01 0G 1H

F2RAU250

Num.

m3

Text

150,000

PRESUPUESTO 01 MEDI AMBIENT GESTIÓ DE RESIDUS

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts procedents de poda o sega a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

esbrossada

1,00

1,00

1,00

8,00

8,00 C#*D#*E#*F#

2

construcció

1,00

1,00

1,00

15,69

15,69 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2

F2RAU330

m3

5

23,690

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Euro


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

AMIDAMENTS Num. 1

Text

Data: 09/06/11 Tipus

construcció

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

1,00

1,00

1,00

0,77

TOTAL AMIDAMENT 3

F2RAU350

Num. 1 2

Text

construcció

m3

6

TOTAL Fórmula

0,77 C#*D#*E#*F# 0,770

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,00

1,00

1,00

0,58

0,58 C#*D#*E#*F#

1,00

1,00

1,00

0,05

0,05 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

0,630

Euro


Document IV. Pressupost

2. Quadre de preus nĂşm. 1


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

09/06/11

Pàg.:

1

P-1

2RF10001

u

Reg manual amb mànega/camió cisterna de les plantacions, a raó de 50 l/m2 o 50 l/arbre, inclou refer els clots de plantació quan així ho indiqui la direcció facultativa i el consum d'aigua. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

191,45

P-2

2RH10003

u

Sega de superfície sembrada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

181,35

P-3

2RL00012

u

Tractament fitosanitari de les plantacions mitjançant aparell manual de pressió, inclou subministrament del producte i aplicació. (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

40,22

P-4

2RLA0000

u

Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts i arbres, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu (CENT DINOU EUROS AMB SIS CENTIMS)

119,06

P-5

F2210010

m2

Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

0,14

(ZERO EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

P-6

F22D0020

m2

Aclarida selectiva de millora de l’arbrat en superficies inferiors a 1 ha. S'inclou l'estassada selectiva de l'estat arbustiu, l'esporga dels arbres no aclarits, la retirada i transport dels fustals i la trituració i estesa de les restes vegetals (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

0,65

P-7

F22T0020

m2

Formació de camí de servei inclòs excavacions i reblerts necessaris, amb 20-25 cm de tot-u reciclat i formació de cunetes, compactació i carrega per al transport del material de rebuig al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat. (SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

6,05

P-8

F2RAU250

m3

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts procedents de poda o sega a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

30,45


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

09/06/11

Pàg.:

2

P-9

F2RAU330

m3

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

2,43

P-10

F2RAU350

m3

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

2,43

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

P-11

FR240001

m2

Llaurada o cavat del terreny amb mitjans mecànics a una fondària mínima de 0,25 m. (ZERO EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

0,15

P-12

FR260002

m2

Fresatge del terreny a una fondària de 0,2 m amb tractor de 80 CV i passada de corró. (ZERO EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

0,14

P-13

FR3P0500

m3

Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs interiors. Tot inclòs completament acabat. (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

2,61

P-14

FR40Z001

u

Pinus Halepensis (Pi blanc), d'una saba en pot foretal 300, ben ramificat i arrelat, inclou subministrament i transport.

0,63

0,63

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P-15

FR40Z002

u

Quercus ilex (Alzina), d'una saba subministrament i transport.

en pot foretal 300, ben ramificat i arrelat, inclou

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P-16

FR6B0004

u

Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en contenidor tipus forest-pot, inclou reg de plantació. (ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

0,40

P-17

FR710003

m2

Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: 20% Lolium perenne, 40% Festuca arundinacea, 20% Medicago sativa, 20% Vicia sativa, inclou cobriment de llavor i passada de corró. (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

1,66

P-18

FRZ80001

u

Quadres de teixit de jute de 50x50 cm i 1 cm de gruix, per a la protecció dels arbres contra les males herbes, inclou subministrament, col·locació i fixació amb 4 claus d'acer de D 4 mm i 20 cm de llargària Tot inclòs completament acabat. (UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

1,16


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

09/06/11

Pàg.:

3

P-19

FRZ80010

u

Element de protecció de planta petita format per malla de plàstic de color verd de 23 cm de diàmetre tipus 'redplanton plus' o equivalent i 0,5 m d'alçada i dos aspres de bambú de 0,9 m de llargada i 8/10 mm de diàmetre, enterrats 0,4 m per a la subjecció de la malla. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

2,30

P-20

H1400010

u

Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents. (DOS-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

210,94

P-21

H1500010

u

Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició. (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

148,02

P-22

HBC10030

m

Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge. (DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

2,71

P-23

HQUA0010

u

Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa. (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

40,96


Document IV. Pressupost

3. Quadre de preus nĂşm. 2


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

2RF10001

2RH10003

2RL00012

2RLA0000

F2210010

F22D0020

F22T0020

B037RU00

u

u

u

u

m2

m2

m2

m3

Data: 09/06/11

Pàg.:

1

Reg manual amb mànega/camió cisterna de les plantacions, a raó de 50 l/m2 o 50 l/arbre, inclou refer els clots de plantació quan així ho indiqui la direcció facultativa i el consum d'aigua.

191,45

Altres conceptes

191,45000

Sega de superfície sembrada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu

181,35

Altres conceptes

181,35000

Tractament fitosanitari de les plantacions mitjançant aparell manual de pressió, inclou subministrament del producte i aplicació.

40,22

Altres conceptes

40,22000

Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts i arbres, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu

119,06

Altres conceptes

119,06000

Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

0,14

Altres conceptes

0,14000

Aclarida selectiva de millora de l’arbrat en superficies inferiors a 1 ha. S'inclou l'estassada selectiva de l'estat arbustiu, l'esporga dels arbres no aclarits, la retirada i transport dels fustals i la trituració i estesa de les restes vegetals

0,65

Altres conceptes

0,65000

Formació de camí de servei inclòs excavacions i reblerts necessaris, amb 20-25 cm de tot-u reciclat i formació de cunetes, compactació i carrega per al transport del material de rebuig al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

6,05

2,79000 3,26000

€ €

30,45

Tot-u artificial procedent 100% de granulats reciclats Altres conceptes

P-8

F2RAU250

m3

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts procedents de poda o sega a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/06/11

Pàg.:

2

B2RAU250

t

Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts procedents d Altres conceptes

21,00000 9,45000

€ €

F2RAU330

m3

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

2,43

B2RAU330

t

Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no es Altres conceptes

0,00000 2,43000

€ €

F2RAU350

m3

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

2,43

B2RAU350

t

Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartr Altres conceptes

0,00000 2,43000

€ €

P-11

FR240001

m2

Llaurada o cavat del terreny amb mitjans mecànics a una fondària mínima de 0,25 m. Altres conceptes

0,15 0,15000

€ €

P-12

FR260002

m2

Fresatge del terreny a una fondària de 0,2 m amb tractor de 80 CV i passada de corró. Altres conceptes

0,14 0,14000

€ €

P-13

FR3P0500

m3

Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs interiors. Tot inclòs completament acabat.

2,61

Altres conceptes

2,61000

Pinus Halepensis (Pi blanc), d'una saba en pot foretal 300, ben ramificat i arrelat, inclou subministrament i transport.

0,63

Altres conceptes

0,60000 0,03000

€ €

en pot foretal 300, ben ramificat i arrelat, inclou

0,63

Altres conceptes

0,60000 0,03000

€ €

Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en contenidor tipus forest-pot, inclou reg de plantació.

0,40

Altres conceptes

0,40000

Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: 20% Lolium perenne, 40% Festuca arundinacea, 20% Medicago sativa, 20% Vicia sativa, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

1,66

P-9

P-10

P-14

FR40Z001

u

BR40001Z

P-15

FR40Z002

u

u

BR40002Z

P-16

P-17

FR6B0004

FR710003

Pinus halepensis (Pi blanc) S. 1/0 P.F. 300

Quercus ilex (Alzina), d'una saba subministrament i transport.

u

u

m2

Quercus ilex (Alzina) S.1/0 P.F. 300


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BR710003

P-18

FRZ80001

kg

u

BRZ80001

P-19

P-20

FRZ80010

u

u

Llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gè Altres conceptes

0,13615 1,52385

€ €

Quadres de teixit de jute de 50x50 cm i 1 cm de gruix, per a la protecció dels arbres contra les males herbes, inclou subministrament, col·locació i fixació amb 4 claus d'acer de D 4 mm i 20 cm de llargària Tot inclòs completament acabat.

1,16

Quadres de teixit de jute de 50x50 cm i 1 cm de gruix, per a la protecció dels arbres co Altres conceptes

0,57000 0,59000

€ €

Element de protecció de planta petita format per malla de plàstic de color verd de 23 cm de diàmetre tipus 'redplanton plus' o equivalent i 0,5 m d'alçada i dos aspres de bambú de 0,9 m de llargada i 8/10 mm de diàmetre, enterrats 0,4 m per a la subjecció de la malla. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

2,30

Canya marcadora de bambú d'1,3 m de llargada i 8/10 mm de diàmetre

0,12000

BRZ80010

m

Malla de plàstic de color verd tipus 'redplanton plus' o equivalent, i 0,5 m d'amplària Altres conceptes

0,26100 1,91900

€ €

Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents.

210,94

Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb Altres conceptes

201,86000 9,08000

€ €

Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició.

148,02

Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyali Altres conceptes

141,65000 6,37000

€ €

Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge.

2,71

Amortització de tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suport Altres conceptes

1,38000 1,33000

€ €

Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.

40,96

Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l Altres conceptes

39,20000 1,76000

€ €

H1400010

u

H1500010

u

u

HBC10030

u

m

BBC10030

P-23

3

u

B1500010

P-22

Pàg.:

BR950105

B1400010

P-21

Data: 09/06/11

HQUA0010

BQUA0020

m

u

u


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/06/11

Pàg.:

4


Document IV. Pressupost

4. Pressupost


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

PRESSUPOST

Data: 09/06/11

Obra

01

Presupuesto 01

Capítulo

01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NIVELL 3

02

MOVIMENTS DE TERRES

Pàg.:

1

1 F2210010

m2

Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs. (P - 5)

0,14

4.957,160

694,00

2 FR3P0500

m3

Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs interiors. Tot inclòs completament acabat. (P - 13)

2,61

180,300

470,58

TOTAL

NIVELL 3

01.01.02

1.164,58

Obra

01

Presupuesto 01

Capítulo

01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NIVELL 3

03

MOVIMENTS DE TERRES AMB MATERIALS RECICLATS

1 F22T0020

TOTAL

m2

NIVELL 3

Formació de camí de servei inclòs excavacions i reblerts necessaris, amb 20-25 cm de tot-u reciclat i formació de cunetes, compactació i carrega per al transport del material de rebuig al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 7)

6,05

901,500

01.01.03

5.454,08

5.454,08

Obra

01

Presupuesto 01

Capítulo

0C

ENJARDINAMENT

NIVELL 3

11

PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 F22D0020

m2

Aclarida selectiva de millora de l’arbrat en superficies inferiors a 1 ha. S'inclou l'estassada selectiva de l'estat arbustiu, l'esporga dels arbres no aclarits, la retirada i transport dels fustals i la trituració i estesa de les restes vegetals (P - 6)

0,65

3.443,450

2.238,24

2 FR240001

m2

Llaurada o cavat del terreny amb mitjans mecànics a una fondària mínima de 0,25 m. (P - 11)

0,15

4.957,160

743,57

3 FR260002

m2

Fresatge del terreny a una fondària de 0,2 m amb tractor de 80 CV i passada de corró. (P - 12)

0,14

4.957,160

694,00

TOTAL

NIVELL 3

01.0C.11

3.675,81

Obra

01

Presupuesto 01

Capítulo

0C

ENJARDINAMENT

NIVELL 3

13

SUBMINISTRAMENT

1 FR40Z001

u

Pinus Halepensis (Pi blanc), d'una saba en pot foretal 300, ben ramificat i arrelat, inclou subministrament i transport. (P - 14)

0,63

64,000

40,32

2 FR40Z002

u

Quercus ilex (Alzina), d'una saba en pot foretal 300, ben ramificat i arrelat, inclou subministrament i transport. (P - 15)

0,63

24,000

15,12

euros


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

PRESSUPOST TOTAL

NIVELL 3

Data: 09/06/11

01.0C.13 01

Presupuesto 01

Capítulo

0C

ENJARDINAMENT

NIVELL 3

14

SEMBRA

TOTAL

m2

NIVELL 3

2

55,44

Obra

1 FR710003

Pàg.:

Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: 20% Lolium perenne, 40% Festuca arundinacea, 20% Medicago sativa, 20% Vicia sativa, inclou cobriment de llavor i passada de corró. (P - 17)

1,66

4.957,160

01.0C.14

8.228,89

8.228,89

Obra

01

Presupuesto 01

Capítulo

0C

ENJARDINAMENT

NIVELL 3

15

PLANTACIÓ

1 FR6B0004

u

Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en contenidor tipus forest-pot, inclou reg de plantació. (P - 16)

0,40

88,000

35,20

2 FRZ80010

u

Element de protecció de planta petita format per malla de plàstic de color verd de 23 cm de diàmetre tipus 'redplanton plus' o equivalent i 0,5 m d'alçada i dos aspres de bambú de 0,9 m de llargada i 8/10 mm de diàmetre, enterrats 0,4 m per a la subjecció de la malla. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 19)

2,30

88,000

202,40

3 FRZ80001

u

Quadres de teixit de jute de 50x50 cm i 1 cm de gruix, per a la protecció dels arbres contra les males herbes, inclou subministrament, col·locació i fixació amb 4 claus d'acer de D 4 mm i 20 cm de llargària Tot inclòs completament acabat. (P - 18)

1,16

88,000

102,08

TOTAL

NIVELL 3

01.0C.15

339,68

Obra

01

Presupuesto 01

Capítulo

0C

ENJARDINAMENT

NIVELL 3

16

MANTENIMENT

1 2RH10003

u

Sega de superfície sembrada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu (P - 2)

181,35

2,000

362,70

2 2RLA0000

u

Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts i arbres, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu (P - 4)

119,06

3,000

357,18

3 2RL00012

u

Tractament fitosanitari de les plantacions mitjançant aparell manual de pressió, inclou subministrament del producte i aplicació. (P - 3)

40,22

1,000

40,22

4 2RF10001

u

Reg manual amb mànega/camió cisterna de les plantacions, a raó de 50 l/m2 o 50 l/arbre, inclou refer els clots de plantació quan així ho indiqui la direcció facultativa i el consum d'aigua. (P - 1)

191,45

8,000

1.531,60

euros


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

PRESSUPOST TOTAL

NIVELL 3

Data: 09/06/11

Pàg.:

01.0C.16

3

2.291,70

Obra

01

Presupuesto 01

Capítulo

0F

SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3

1E

SEGURETAT I SALUT

1 H1500010

u

Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició. (P - 21)

148,02

1,000

148,02

2 H1400010

u

Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents. (P - 20)

210,94

3,000

632,82

3 HQUA0010

u

Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa. (P - 23)

40,96

0,500

20,48

4 HBC10030

m

Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge. (P - 22)

2,71

150,000

406,50

TOTAL

NIVELL 3

01.0F.1E

1.207,82

Obra

01

Presupuesto 01

Capítulo

0G

MEDI AMBIENT

NIVELL 3

1H

GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RAU250

m3

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts procedents de poda o sega a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 8)

30,45

23,690

721,36

2 F2RAU330

m3

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 9)

2,43

0,770

1,87

3 F2RAU350

m3

Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 10)

2,43

0,630

1,53

TOTAL

NIVELL 3

01.0G.1H

724,76

euros


Document IV. Pressupost

5. Resum de pressupost


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 07/06/11

Pàg.:

1

NIVELL 3: NIVELL 3 Import ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– NIVELL 3 01.01.02 MOVIMENTS DE TERRES 1.164,58 NIVELL 3

01.01.03

MOVIMENTS DE TERRES AMB MATERIALS RECICLATS

5.454,08

Capítulo

01.01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

6.618,66

NIVELL 3

01.0C.11

PREPARACIÓ DEL TERRENY

3.675,81

NIVELL 3

01.0C.13

SUBMINISTRAMENT

NIVELL 3

01.0C.14

SEMBRA

NIVELL 3

01.0C.15

PLANTACIÓ

NIVELL 3

01.0C.16

MANTENIMENT

55,44 8.228,89 339,68 2.291,70

Capítulo

01.0C

ENJARDINAMENT

NIVELL 3

01.0F.1E

SEGURETAT I SALUT

14.591,52 1.207,82

Capítulo

01.0F

SEGURETAT I SALUT

1.207,82

NIVELL 3

01.0G.1H

GESTIÓ DE RESIDUS

724,76

Capítulo

01.0G

MEDI AMBIENT

724,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 23.142,76 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– NIVELL 2: Capítulo Import ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Capítulo 01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 6.618,66 Capítulo

01.0C

ENJARDINAMENT

Capítulo

01.0F

SEGURETAT I SALUT

14.591,52

Capítulo

01.0G

MEDI AMBIENT

724,76

Obra

01

Presupuesto 01

23.142,76

1.207,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 23.142,76 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– NIVELL 1: Obra Import ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Obra 01 Presupuesto 01 23.142,76 23.142,76

euros


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 07/06/11

Pàg.:

1

NIVELL 3: NIVELL 3 % ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– NIVELL 3 01.01.02 MOVIMENTS DE TERRES 5,03 NIVELL 3

01.01.03

MOVIMENTS DE TERRES AMB MATERIALS RECICLATS

23,57

Capítulo

01.01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

28,60

NIVELL 3

01.0C.11

PREPARACIÓ DEL TERRENY

15,88

NIVELL 3

01.0C.13

SUBMINISTRAMENT

NIVELL 3

01.0C.14

SEMBRA

NIVELL 3

01.0C.15

PLANTACIÓ

1,47

NIVELL 3

01.0C.16

MANTENIMENT

9,90

Capítulo

01.0C

ENJARDINAMENT

NIVELL 3

01.0F.1E

SEGURETAT I SALUT

0,24 35,56

63,05 5,22

Capítulo

01.0F

SEGURETAT I SALUT

5,22

NIVELL 3

01.0G.1H

GESTIÓ DE RESIDUS

3,13

Capítulo

01.0G

MEDI AMBIENT

3,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– NIVELL 2: Capítulo % ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Capítulo 01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 28,60 Capítulo

01.0C

ENJARDINAMENT

Capítulo

01.0F

SEGURETAT I SALUT

63,05 5,22

Capítulo

01.0G

MEDI AMBIENT

3,13

Obra

01

Presupuesto 01

100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– NIVELL 1: Obra % ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Obra 01 Presupuesto 01 100,00 100,00

euros


Document IV. Pressupost

6. Pressupost per contracte (amb IVA)


PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PAU ´AMPLIACIÓ PLANS D´ARAU´ AL T.M. DE LA POBLA DE CLARAMUNT L´ANOIA (CODI 02643010) JUNY 2011

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ..........................................................................

23.142,76

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 23.142,76.........................................................

3.008,56

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 23.142,76............................................................

1.388,57

Subtotal

27.539,89

18,00 % IVA SOBRE 27.539,89...........................................................................................

4.957,18

32.497,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SET CENTIMS )

1

Projecte urbanització PAU-Ampliació Plans Arau  

Projecte d'urbanització del PAU ampliació Plans d'Arau al terme de la Pobla de Claramunt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you