Page 1

Strategia 2020

MENESTYJÄKSI LAPISSA – tietoa, neuvontaa ja ohjausta yhteisvoimin pohjoisen ihmisen elämänlaajuisen osaamisen vahvistamiseksi


YHDESSÄ TOIMIMALLA ONNISTUMME Lapissa pitkät etäisyydet ja harva asutus asettavat haasteita koulutuspalveluiden tasa-arvoiselle kehittämiselle. Työväestön poistuma kiihtyy, kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy ja uudet toimialat kehittyvät voimakkaasti. Tavoitteet työurien pidentämiselle ja muutokset työelämässä lisäävät tarvetta osaamisen päivittämiselle ja uudistamiselle. Uudelleenkouluttautuminen ja erilaiset siirtymävaiheet työurilla lisääntyvät. Näistä syistä on kasvava tarve laadukkaille tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluille (TNO-palvelut). Jotta palvelut voitaisiin järjestää haastavissa olosuhteissa erilaisten ihmisten ja organisaatioiden tarpeita vastaaviksi, tarvitaan uudenlaista yhteistoimintaa TNOverkostossa. Tuloksellisen verkostoyhteistyön onnistumisen edellytyksinä ovat luottamus, yhteinen tahtotila ja suunnitelma, johon kaikki sitoutuvat. Lapin Opin ovi -projektissa valmisteltiin MENESTYJÄKSI LAPISSA – Maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia vuoteen 2020. Strategiassa kuvataan tavat, joilla edistetään aikuisohjauksen osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä Lapissa. Me verkosto-organisaatiot olemme sitoutuneet strategian mukaiseen yhteistyöhön.


LAPPILAINEN TNO-PALVELUIDEN VERKOSTO TNO-verkostoon kuuluvat Lapin toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, korkea-asteen oppilaitokset, aikuislukiot, kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot, Lapin ELY-keskus, työ- ja elinkeinotoimistot, kolmannen sektorin toimijat, yritykset ja työyhteisöt sekä projektit. Tietopalveluissa tuotamme ja välitämme asiakaslähtöisesti ajantasaista tietoa koulutusmahdollisuuksista ja työpaikoista sekä muista tarjolla olevista palveluista ja tukimuodoista. Neuvontapalvelussa tietopalvelujen tuottama materiaali yhdistyy vuorovaikutustilanteessa saatuun tietoon asiakkaan tarpeista. Neuvomme asiakasta kasvokkaisessa tapaamisessa, puhelimitse tai verkkopalveluna. Ohjauspalveluissa tuemme asiakkaan itsetuntemusta, omaa kykyä jäsentää elämäänsä ja tehdä päätöksiä. Asiakas osallistuu aktiivisesti esittämiensä pulmien ratkaisemiseen. Hänen tavoitteensa ja tulkintansa ovat työskentelymme lähtökohtana.


TIETOPALVELUT

MENESTYJÄKSI LAPISSA

OHJAUSPALVELUT

NEUVONTAPALVELUT

TOIMINTAMME PERIAATTEET Autamme asiakkaana olevaa aikuista ja työorganisaatiota löytämään tulevaisuusodotuksiinsa vastaavia osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja. Tuotamme Lapin TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT verkostomaisella, moniammatillisella yhteistyöllä asiantuntevasti ja luotettavasti. Tuemme ja edistämme toiminnallamme osaavan työvoiman saatavuutta. Verkostomme tuottaa helposti saavutettavia ja näkyviä matalan kynnyksen TNO-palveluita. Palveluiden kehittämisessä huomioimme Lapin erityisolosuhteet ja uuden teknologian avaamat innovatiiviset mahdollisuudet. Arvioimme TNO-palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Palvelut ovat onnistuneet, kun ne motivoivat, aktivoivat ja tarjoavat voimaannuttavia kokemuksia. Palveluiden korkealla laadulla turvaamme oppivan ja hyvinvoivan Lapin maakunnan.


TNO-PALVELUIDEN STRATEGISET ASKELEET LAPISSA VERKOSTOMAINEN TOIMINTATAPA Verkostomainen toimintatapa on toimiva lähtökohta pitkien välimatkojen Lapissa, jossa seutukuntien toisistaan poikkeavat rakenteet, tavoitteet ja kehitysvaiheet luovat kehittämistyölle haasteita. Verkostomaisesti toimimalla • ratkaisemme paremmin yhteisiä elinikäisen ohjauksen haasteita • parannamme asiakasohjauksen laatua ja tavoitamme laajemman asiakaskunnan • yhdistämme osaamisemme kehittymisen voimavaraksi • tehostamme ja uudistamme nykyisiä toimintatapojamme • toimimme kustannustehokkaammin voimavaroja yhdistämällä


UUDISTUVA TNO-PALVELUOSAAMINEN Varmistamme tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluosaamisen uudistumisen vahvistamalla palveluja antavan henkilöstön osaamista ja tukemalla jatkuvaa oppimista. Asiakaspinnassa toimivan ohjaushenkilöstön osaamisen kehittyminen perustuu verkostossa oppimiseen ja täydennyskoulutukseen. Toiminta verkostossa tukee jatkuvan oppimisen tavoitetta. Jaamme koulutus- ja työelämätietoa ja osaamista monipuolisin menetelmin ja yhteisissä oppimisen tiloissa.

ASIAKASLÄHTÖISET PALVELUT TNO-palveluiden asiakkaat ovat yksityiset ihmiset, jotka tarvitsevat koulutusneuvontaa ja ohjausta oman osaamisensa kehittämiseksi, sekä yritykset ja työyhteisöt, jotka hakevat tietoa ja neuvontaa työntekijöidensä osaamisen kehittämiseksi. Kehitämme monipuolisia ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tuotettuja palveluja, jotka tuotteistetaan yhteistyössä verkoston kanssa. Palvelumme ovat helposti saatavilla ja näkyvät alueella yhtenäisinä.

TULOKSENA OSAAVA JA HYVINVOIVA LAPPI Menestyjäksi ei synnytä eikä tulla hetkessä. Maakunnallinen TNOpalveluiden strategia, toimintamalli ja osaajaverkosto ovat askel kohti asetettua visiota 2020. Tekemisen meininki jatkuu toimintamallin jalkauttamisella. Näin varmistamme laadukkaiden aikuisten TNO-palveluiden tasapuolisen saavutettavuuden eri puolilla Lappia myös tulevaisuudessa.


RAKENNETAAN YHDESSÄ

OSAAVA JA HYVINVOIVA LAPPI www.opinovi.fi/lappi

Profile for Päivi Kilja

Lapin opin ovi strategia esite  

Menestyjäksi Lapissa – tietoa, neuvontaa ja ohjausta yhteisvoimin pohjoisen ihmisen elämänlaajuisen osaamisen vahvistamiseksi

Lapin opin ovi strategia esite  

Menestyjäksi Lapissa – tietoa, neuvontaa ja ohjausta yhteisvoimin pohjoisen ihmisen elämänlaajuisen osaamisen vahvistamiseksi

Advertisement