Page 1

Yritysryhmähanke

Yhteistyöhanke 60%

TYÖKALUJA

YRITYSTEN

KEHITTÄMISEEN

Aineellisen investoinnin toteutettavuustutkimus

Investointituki

Kokeilutuki


Yritysryhmähanke

Esimerkki: Yritysten kehittämistä yhteistyöllä Paikkakunnan käsityöyrittäjät valmistavat laadukkaita tuotteita kukin omaan työhönsä keskittyen. Markkinointi ja liikevaihdon kasvattaminen vaatisi paljon resursseja ja jää siksi vähemmälle huomiolle. Yhteistyöllä yritykset voisivat tehostaa toimintaansa, mutta alkuun pääsemiseen kuitenkin tarvitaan ulkopuolista apua. Yrittäjien keskusteluissa herää toive yhteisestä managerista, joka johdattaisi ryhmää eteenpäin ja koordinoisi toimintaa, jotta yhteistyölle saadaan hyvä pohja. Keskusteluissa tulee ilmi muitakin tarpeita, kuten yhteinen tuotantotila ja laitteet, joita voitaisiin hankkia ja hyödyntää yhdessä. Tarpeista koostetaan yritysryhmähanke, johon saadaan rahoitusta 75%. Hankkeen kustannukset ovat 40 000 euroa, jolloin rahoituksen osuus on 30 000 euroa. Mukaan lähtee 8 yritystä, jolloin yhdelle yritykselle jää maksettavaksi n. 1 250 euroa. Mitä tehdään? • palkataan yhteinen manageri, joka » auttaa yrittäjiä luomaan yhteisen tuoteperheen » kartoittaa mahdolliset yhteiset tuotantotilat » tekee selvitykset mahdollisista laitehankinnoista » kehittää markkinointia ja suunnittelee yhteisen sähköisen myyntipaikan » etsii jälleenmyyjiä kotimaasta ja ulkomailta • teetetään mainostoimistolla suunnitelma tuoteperheen visuaalisesta ilmeestä ja verkkokaupasta • käydään tutustumassa messuilla


Mitä saavutetaan? • valmiudet toimivaan yhteistyöhön • kustannusten jakaminen osallistujien kesken • yhteishenkeä yksin puurtamisen sijaan • yrittäjät voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa Mikä yritysryhmähanke? • Yritysryhmä koostuu 3–10 yrityksestä. • Hankkeen keskeinen tavoite tulee olla yritysten yhteinen kehittäminen. Lisäksi hanke voi sisältää yrityskohtaisia yhteiseen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. • Tarkoitettu mikroyrityksille. Mukana voi olla myös kooltaan isompia yrityksiä, mikäli tuki ei kohdistu heihin. • Yritykset maksavat hankkeen kustannuksista 25%, joka jaetaan sovitun mukaisesti yritysten välillä. • Hankkeen hakijatahona voi toimia mm. kehittämisyhtiö tai kunta, joka vastaa väliaikaisrahoituksesta. • Hankekoko voi vaihdella noin 7 000 eurosta 80 000 euroon. ELY-keskukselta haettaessa hankekoko voi olla suurempi. • Yritysryhmähanke kootaan yhdessä yrittäjien ja hankkeen hallinnoijan kanssa. • Mukana ei voi olla maatalouden alkutuotantoa palvelevaa kehittämistä.

Jos kiinnostuit, kysy lisää maaseuturahaston rahoituksesta alueen Leader-ryhmästä tai ELY-keskuksesta. Autamme mielellämme!


Yhteistyöhanke 60%

Esimerkki: Yhteistyöllä uusia tuotteita markkinoille Ohjelmapalveluyritykset tarjoavat retkillään asiakkailleen muualla tuotettua evästä. Alueen alkutuottajat- ja jalostajat haluaisivat tarjota vaihtoehdoksi paikallisista tuotteista kootun retkieväspaketin. Paikallinen poronlihanjalostaja, nauriintuottaja, leipomoyrittäjä ja marjamehuntekijä päättävät palkata asiantuntijan, jonka tehtävänä on selvittää ohjelmapalveluyrittäjien ja matkailijoiden vaatimukset retkieväille ja selvittää tuotteiden jalostustarpeet ja tekijät. Lisäksi suunnitellaan tuotteiden logistiikka, tilausprosessi, paketin muoto ja visuaalinen ilme. Hankkeessa testataan lähiruokaretkipaketit ja kehitetään tuotetta saadun palautteen perusteella. Yritykset toteuttavat yhteistyöhankkeen, johon he saavat rahoitusta 60%. Kokonaiskustannuksiltaan 15 000 euron hankkeesta jää yrittäjien yhdessä maksettavaksi 6000 euroa.


Mitä hankitaan? • asiantuntijan apua tuotteen suunnitteluun • jalostukseen liittyvät selvitykset ja kokeet • retkieväiden testierän valmistus, prosessikuvaus, maistatus ja jatkokehittely • mainostoimistolta apua paketin suunnitteluun ja visuaaliseen ilmeeseen • myynnin ja tulojen jakautumisen suunnittelu Mitä saavutetaan? • ohjelmapalveluyrittäjien matkailutuotteiden imago paranee ja lähiruoan kysyntä kasvaa • alkutuottajat ja jalostajat saavat kehitettyä uusia tuotteita, jotka parantavat yritysten kannattavuutta • yrittäjien välinen yhteistyö paranee ja mahdollistaa myös uusien tuotteiden kehittämisen Mikä yhteistyöhanke? • Hankkeessa voi olla mukana maatalouden alkutuotantoapalvelevaa kehittämistä. • Muu julkinen rahoitus mukaan lukien 60 % hyväksyttävistä kustannuksista hankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja sekä niiden markkinointia edeltävää pilottihanketta, testausta. • Hankkeen tulokset ovat julkisia. • Yhteistyöhankkeella voidaan kehittää uusia tai parantaa olemassaolevia tuotteita, palveluita tai prosesseja sekä testata ja pilotoida niitä. • Hanketta voidaan hyödyntää maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja maaseudun pienissä yrityksissä. • Hankkeella voidaan kehittää lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita sekä toteuttaa menekinedistämistoimia elintarvikkeiden paikallisille markkinoille.

Jos kiinnostuit, kysy lisää maaseuturahaston rahoituksesta alueen Leader-ryhmästä tai ELY-keskuksesta. Autamme mielellämme!


Aineellisen investoinnin toteutettavuustutkimus

Esimerkki: Asiantuntijan avulla varmuutta investointiin Matkailuyrittäjä aikoo uusia majoitustilojensa lämmitysjärjestelmän, josta aiheutuu tällä hetkellä isot kustannukset. Yrittäjä on halukas investoimaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävään sähkö- ja lämmöntuottojärjestelmään. Hän tarvitsee asiantuntijan apua eri vaihtoehtojen vertailuun. Tavoitteena on löytää juuri kyseisiin tiloihin sopiva ja taloudellinen ratkaisu sekä selvittää, mitä kaikkia muutostöitä investointi vaatii. Investoinnin toteutettavuustutkimuksessa selvitetään eri vaihtoehtojen toiminnalliset, taloudelliset ja tekniset edellytykset. Yrittäjä saa rahoitusta tutkimuksen teettämiseen 50% sen kustannuksista. Tutkimus maksaa 10 000 euroa, jolloin tuen määrä on 5000 euroa. Mitä hankitaan? • yrityksen ulkopuolista asiantuntija-apua selvitysten tekemiseen Mitä saavutetaan? • rahoitus madaltaa kynnystä asiantuntijapalvelun hankkimiseen • kyseisiin tiloihin löydetään taloudellisin lämmitysratkaisu • selvyys investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta ja koosta suhteessa yrityksen liikevaihtoon ja toimintaan • suunnitelmat pohjaksi investointi- ja rahoituspäätöksille • rohkeutta investoinnin toteuttamiseen


Mikä investoinnin toteutettavuustutkimus? • Voidaan selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä mukaan lukien rahoituksen hakemisen edellytysten selvittäminen ja valmistelu. • Rahoitus on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. • Voidaan selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että toimisi vuokratiloissa tai rakentaisi uuden, samoin voidaan selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä • Myönnetty rahoitus ei edellytä investoinnin toteuttamista, oli tutkimuksen lopputulos mikä tahansa. • Ei sovi aineettoman investoinnin toteutettavuuden tutkimiseen • Rahoitusta myönnetään pääsääntöisesti 50% hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin vähintään 1500 euroa. • Selvityksen kustannusten tulee olla suhteessa harjoitetun liiketoiminnan laajuuteen • Maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevaan investoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan kuitenkin myöntää rahoitusta 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. • Rahoitusta ei myönnetä yksityiskohtaisten rakennussuunnitelmien laadintaan, koska niitä tuetaan hankkeen toteutuessa investointituella

Rahoituksen saannin edellytykset Yritysrahoitusta voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Tavoitteena on luoda kotiseudulle uusia palveluja,

työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tavanomaisen yritystoiminnan lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan jotain aivan uutta.

Huomioithan myös nämä • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan • yrityksen tulee osoittaa riittävä ammattitaito • yrityksen tulee tuottaa pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle

• rahoitus ei saa vääristää kilpailua • yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma ja suunnitelma toimenpiteistä, joihin tukea haetaan sekä kustannusarvio

Jos kiinnostuit, kysy lisää maaseuturahaston rahoituksesta alueen Leader-ryhmästä tai ELY-keskuksesta. Autamme mielellämme!


Investointituki Esimerkki: Matkailutoiminnan kehittäminen porotilalle Porotalousyrittäjä kehittää porotilalleen matkailutoimintaa. Hän kunnostaa tilansa pihapiirissä olevan vanhan pirtin majoitustilaksi ja suunnittelee poronhoitoon liittyviä ohjelmapalveluja, jotka houkuttelevat varsinkin ulkomaalaisia asiakkaita. Yrittäjä saa kehittämiseen investointitukea 35 %. Hankintojen tukikelpoiset kustannukset ovat 60 000 euroa, jolloin rahoituksen määrä on 21 000 euroa. Mitä hankitaan? • rakennustarvikkeet ja kirvesmiehen palvelut • majoitustilojen irtaimisto • kota asiakastilaksi • reki • lumikenkiä ja muita ohjelmapalvelussa tarvittavaa käyttöomaisuutta Mitä saavutetaan? • porotalousyrittäjän työ kokoaikaiseksi ja ympärivuotiseksi • arkipäiväisen työn tuotteistaminen lisätuloa tuovaksi ohjelmapalveluksi • puoliso työllistyy osa-aikaisesti • kylän matkailu piristyy Mikä investointituki? • Hakija voi olla aloittava, laajentava tai toimintaansa kehittävä yritys. • Investoinnilla tulee olla olennainen merkitys yritykselle. • Investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset kuuluvat tuettavaan toimenpiteeseen. Näitä ovat esim. lupa- ja rekisteröintimaksut. • Rakennusinvestoinnin suunnittelukustannukset voivat syntyä ennen hank-


• Tuettavia ovat mm. » rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentaminen, laajentaminen, korjaaminen tai hankkiminen. » koneiden ja laitteiden sekä välineiden ja kaluston hankkiminen. » aineettomat investoinnit, kuten tietokoneohjelmistojen hankkiminen ja kehittäminen sekä patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen. • Rahoitusta myönnetään paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle vain, jos yritys korvaa alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita ja palveluja tai täydentää alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kykene vastaamaan kysyntään. • Yrityksen osaaminen, ammattitaito, taloudellinen asema ja maksuvalmius tulee olla suhteessa hankekokoon. • Tukitaso on pääsääntöisesti 35%. Energiahankkeissa tuki on 20%.

Rahoituksen saannin edellytykset Yritysrahoitus voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Tavoitteena on luoda kotiseudulle uusia palveluja, työ-

paikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tavanomaisen yritystoiminnan lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan jotain aivan uutta.

Huomioithan myös nämä • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan • yrityksen tulee osoittaa riittävä ammattitaito • yrityksen tulee tuottaa pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle

• Rahoitus ei saa vääristää kilpailua • yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma ja suunnitelma toimenpiteistä, joihin tukea haetaan sekä kustannusarvio

Jos kiinnostuit, kysy lisää maaseuturahaston rahoituksesta alueen Leader-ryhmästä tai ELY-keskuksesta. Autamme mielellämme!


Kokeilutuki

Esimerkki: Uusia avauksia yritystoimintaan Luonnontuoteyrittäjä valmistaa laadukkaita tuotteita, joiden markkinat ovat odotettua pienemmät. Jotta yritystoiminnasta tulisi taas kannattavaa, on keksittävä uusia tulonlähteitä. Yrittäjällä on koulutusosaamista ja paljon luonnontuotealaan liittyvää tietoa, joka voisi kiinnostaa muitakin. Yrittäjä on innokas kokeilemaan retkien, kurssien ja koulutusten pilotointia sekä livenä, että verkossa. Yrittäjä saa kokeilutuen 100%. Hankkeen kustannukset ovat 7000 euroa, jolloin tuen osuus on 7000 euroa. Mitä hankitaan? • asiantuntija-apua palvelumuotoiluun ja testiryhmän palautteen analysointiin • markkinatutkimus • webinaariohjelmiston käyttöoikeus testikoulutuksen järjestämiseen • tekniikkakoulutusta webinaarin järjestämiseen • kamera, jalusta ja mikrofoni Mitä saavutetaan? • madaltaa kynnystä kokeilla uutta toimialaa • uusi tulonlähde yritykselle • parantaa yrityksen kannattavuutta • valmis verkkokurssituote koko Suomen markkinoille


Mikä kokeilutuki? • Kokeilutuella suunnitellaan, testataan ja kehitetään uutta liiketoimintaa ja yrityksen uusia tuotteita, palveluja tai toimintamalleja asiakas- ja markkinalähtöisesti. • Hakijalla tulee olla kokeilulle perusteltu tarve, joka käy esiin liiketoimintasuunnitelmasta. Toteutussuunnitelmassa tulee olla eriteltynä toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen. • Hakija voi olla alkava yrittäjä, joka ei hae starttirahaa eikä ole aloittanut yritystoimintaa ennen 1.1.2014. Nuoren viljelijän aloittamistuki sulkee pois mahdollisuuden kokeilutuesta. • Kokeilutukea voi hakea myös toimiva yritys, jolta edellytetään, että liiketoimintaa on harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan ja että se oleellisesti uudistaa liiketoimintaansa uudelle toimialalle. • Kokeilutukea ei myönnetä alkutuotantoyrityksille alkutuotantoon liittyviin kokeiluihin. • Kokeiluhankkeeseen voi sisällyttää mm. seuraavia, yrityksen normaaliin liiketoimintaan kuulumattomia kustannuksia: palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö, kokeiluun liittyvien tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus, tuotekehittelyn kustannukset, messukäynnit, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin ja kansainvälistymisselvitykseen. • Kokeiluhanke on osa perustamistukea. Tuen suuruus kokeiluun on 2000–10 000 €.

Rahoituksen saannin edellytykset Yritysrahoitusta voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Tavoitteena on luoda kotiseudulle uusia palveluja,

työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tavanomaisen yritystoiminnan lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan jotain aivan uutta.

Huomioithan myös nämä • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan • yrityksen tulee osoittaa riittävä ammattitaito • yrityksen tulee tuottaa pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle

• rahoitus ei saa vääristää kilpailua • yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma ja suunnitelma toimenpiteistä, joihin tukea haetaan sekä kustannusarvio

Jos kiinnostuit, kysy lisää maaseuturahaston rahoituksesta alueen Leader-ryhmästä tai ELY-keskuksesta. Autamme mielellämme!


Kun saat idean, ota yhteyttä! ENONTEKIÖ, KITTILÄ, KOLARI, MUONIO

SIMO, TERVOLA, KEMINMAA, KEMI, ROVANIEMI, RANUA

Valtatie 28, 99100 Kittilä Toiminnanjohtaja Ella-Noora Polvi P. 040 579 0639 www.leadertunturilappi.fi

Kätkävaarantie 69, 95340 Loue Toiminnanjohtaja Juha Kutuniva P. 040 544 1164 www.perapohjola.fi

TORNIO, YLITORNIO, PELLO

UTSJOKI, INARI, SODANKYLÄ, PELKOSENNIEMI, SAVUKOSKI, SALLA, KEMIJÄRVI

Kenttätie 1, 95700 Pello Toiminnanjohtaja Anne Anttila P. 0400 161 034 www.outokaira.fi

Jäämerentie 19, 99600 Sodankylä Toiminnanjohtaja Henna Kontsas P. 040 760 4108 www.pohjoisinlappi.fi

POSIO Nuottatie 6 A 1, 93600 Kuusamo Toiminnajohtaja Pirjo Jaakkonen P. 0400 126 778 www.koillismaanleader.fi

HUOM! Tukimuodoissa voi olla Leader-ryhmäkohtaisia eroja. Vihkosen on tuottanut Leader Pohjoisin Lapin Intoa yrittäjyyteen! -hanke, yhteistyössä Lapin keino.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.