Page 1

່ື º¯ ²ñ−ê½ -¯½§¾êò ½§¾êò¯½ ªÃ-Ã−−ì ê½-´ - ò-ª-Àພ ´ò ½-Ä -Ī- ¾¸ 쾸 Ī Ã− ALLIANCE FOR DEMOCRACY IN LAOS Alliance pour la Démocratie au Laos

ຂ່ າ ວ ສ າ ນ ຄ ວ າ ມ ິ ຈ ງ

ຂ ຸ ດໃນລາວປະຈ ຸ ບັ ນ ່ າວສະພາບການຫລ ້ າສ

ສາຣະບານ: ຂ່າວໃຫມ່ຫລ ຸ ດໃນລາວ ້ າສ

ວ າ ລ ະ ສ າ ນ ສ ະ ບັ ບ ່ີທ 3 ປ ະ ໍຈ າ ເ ື ດ ອ ນ 7 . 8 . 9 . / 2 0 1 2

ຫນ ້ າ1-2.

ບ ຸ ບຂ່າວ ຄະນະ ພປລ ົ ດສລ ່ີ ກະຊວງ ພ ້ າທ ົ ບປະເຈ ົ າຫນ ການຕ່າງປະເທດເຢ ັ ຽຣະມັນ

1 -3

ຂ່າວງານສເລ ຸ ງ ີ ມສລອງທ ່ ້ ລາວເສຣ ພາບ ຄ ງທ ແປດ ີ ັ ີ ່ີທເມ ື ອງໂລແວວ ສະຫະຣັຖ

3-4

່ື ອນໄຫວ ຂອງ ຕາງ ການເຄ ຫນ ້ າ ພປລ ່ີທຮາວາຍ

5

ຄະນະ ພປລ ພ ົ ບປະຊ ົ ນ ຸ ມຊ ່ີ ເມ ລາວທ ງ ແລະ ື ອງລ ີ ອ ົ ່ັ ງ ພາກໃຕ ້ ປະເທດຝຣ

6

ກອງປະຊ ຸ ມ ພປລ ສາຂາ ເຢ ັ ຽຣະມັນກັບສະຖາບັນ ທອງສ ຸ ກ ສາຍສັງຄ ີ

7

ພປລ ສາຂາສະຫະຣັຖ ສ່ົ ງຜ ູ້ ຕາງຫນ ມສ ດ ້ າເຂ ິ ົ ້ າຮ່ວມປະຊ ຸ ຸ ສ ສາກົນ ່ີທ ໍວິ ຊງຕັນ ິທມະນ ີ ດີ ຊ

8

ລາຍງາຍປະຈປ ີ ຂອງສະ ຫະ ຣັຖ ວ່າດ ຸ ສ ້ ວຍການຄ ້ າ ມະນ ໃນລາວ

8

ການແຜ່ຂຍາຍແນວທາງໄຕ ຕຽນຂອງວຽດນາມ ຕ ໍ່ ຈາກ ສະບັບກ່ອນ

9

ຖແລງການ ພປລ ກຽ່ວກັບ ວາລະສານ ຂອງດຣ. ໍຄາເຜ ີ ຍ ປານມະໄລທອງ ສະບັບ 6.11.2012

11

ໍຄາເຫ ັ ນຂອງຄະນະຈັດທໍາ

12

ການສ່ ັ ງຈອງ

12

່ີ 20 ກັນຍາ ແມ ່ ຄ ້ າຕລາດເຊ ້ ວງ ໃນວັນທ ົ ້ າວຽງຈັນ ປະມານ 300 ຄ ົ ນ ປະທ ່ົ າຮ 2012 ຍ ້ ອນຖ ້ ຍ ້ າຍຮ ້ ານ ໄປເຊ ້ ານ ໃໝ ່ ່ີທມ ື ກບັງຄັບ ໃຫ ີ ຣາຄາແພງ ຂອງ ້ ນາຍທ ຍ ້ າງຂ ່ ແບບທັນສມັຍ. ຶ ນ ິ ສງກະໂປສ ຶ ນໃໝ ່ື ອງຈາກວ ເນ ຸ ກັນ ມະຫາລາດ ເຈ ່ າ ທ ່ ານ ສ ົ ້ າຄອງກํາແພງນະຄອນ ວຽງຈັນ ່ີ ວຽດ ໄດ ຸ ກຄ ້ ປະກາດ ໃຫ ້ ພ ໍ່ ຄ ້ າແມ ່ ຄ ້ າທ ້ າຂາຍໃນຕ ້ ານຄ ້ າເກ ຶ ກຮ ົ ນ ່ີທຍັງຄ ົ າທ ່ົ ງອອກໄປເຊ ່ົ າ ່ີທ ຮ ນາມ ສ ີ 1985ນັ້ນ ຈ ູ່ ຕະຫລາດເຊ ້ ານຄ ້ າໃຫມ ່ ້ າງໃຫ ້ ຢ ົ ້ າ ໃນປ ່ໍ ຫນ ອ ່ ານຕ ້ າ2

່ີ 20 ກັນຍາ 2012 ຮ ູ ບ ແມ ່ ຄ ້ າລາວ ປະມາມຮ ້ ອຍຄ ້ ວງ ່ີທຕະຫລາດເຊ ົ ນປະທ ົ ້ າ ໃນວັນທ

ບ ຸ ບ ຂ່າວການພ ້ າທ ີ່ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ົ ດສລ ົ ບປະ ພປລ ກັບເຈ ົ ້ າຫນ ເຢ ັ ຽຣະມັນ ຄັ້ງວັນທ ີ່ 28 ມ ິ ຖ ຸ ນາ 2012 ່ີ 29 ມ ໃນວັນທ ່ ານມານ ່ ານ ມ ິ ຖ ີ ້ ຄະນະ ພປລ ຈํານວນ ່ີ ສທ ີ ຸ ນາ 2012 ຜ ທ ານ ຍານາງດຣ. ບ ນທອນ ຈ ນທະລາວ ງ-ວ ເຊ ປະທານ ພປລ, ທ ານ ອ ນ ຸ ຸ່ ່ ່ ັ ົ ີ ີ ່ ັ ງ, ທ ໄຊພະຣາດ ຮອງປະທານ ພປລ ສາຂາຝຣ ຸ ສ ີ ວເຊ ່ ານ ມາກ ່ າຍ ຂ ່ າວ ີ ເລຂາຝ ສານ ພປລ, ທ ູ ກັມະທ ູ ້ ປະ ່ ານ ສ ່ າຍຂ ່ າວ ສານ ແລະ ຜ ິ ການ ຝ ັ ດ ວັດທະນ ົ ມເພ ່່ ້ ່ ສານງານອ ໍ ຶຂນກັບຣັຖບານ ຂອງສາກ ່ ານ ໄດ ້ ເດ ຶ ງທ ີ ນທາງ ໄປເຂ ົ ງການບ ົ ນນ ົ້ າ ່ີ ກະຊວງການຕ ພ ັ ຽຣະມັນ ັ ນທາງການ ກັບເຈ ້ າທ ່ າງປະເທດເຢ ົ ບປະເປ ົ ້ າຫນ

ອ ່ ານຕ ໍ່ ຫນ ້ າ3


ວ າ ລ ະ ສ າ ນ ສ ະ ບັ ບ ່ີທ 3

ຫນ ້ າ2

ໂດຍແມ ່ ນ ນາຍທ ້ າງ ແບບທັນສມັຍ ນັ້ນ ຶ ນ ິ ສງກະໂປສ ່ ັ ງ ນັນ ຈະຖ ໃຫ ້ ຫມ ້ າບ ໍ ດ ້ ອມດ ້ ວຍຮົ້ວສັງກະສ ື ກອ ີ ຕັດ ົ ດ, ຖ ້ າຕັດໄຟ, ຄ ໍນ ່ າເຊ ້ ານໃຫມ ່ ຂອງສ ິ ງກະໂປ ມ ີ ລາຄາແພງ ົ້ າ ຮ ຈ ັ ນສານເຫດ ່ ຄ ້ າ ່ໍບສາມາດຈະຈ ່ າຍໄດ ້ ່ຶ ຈງເປ ົ ນພວກ ແມ

້ ນກັບ ນາຍທ ໃຫ ຸ ກຢ ້ ມ ້ ວງ. ິ ສດທ ່ າງ ຶຂ ີ ການປະທ ຶ ນ ່ຶ ຊງໃນ ແງ ັ ນເຈ ່ ໍ ອານາດທາງ ກ ິ ນ ແລະ ມ ີ ົ ດຫມາຍ ່ີທ ເປ ົ ້ າຂອງດ ການພ ່ ານອາດ ິ ງທ ີ ດປະທານປະເທດ ົ ວພັນໂດຍ ຕຣ ົ ງເຖ ັ ນ ໍ ຈາ ໍ ຄາ ໄຕ ີ ສພັນດອນ ່ຶ ຊງໄດ ້ ຮັບ ເງ ່ າຈ ້ າງ ິ ສນບ ິ ນຄ ົ ນເປ

່ ັ ງກ ນວນມະຫາສານ ຈາກນາຍ ທ ່ າວ ຕັ້ງແຕ ່ ຶ ນສ ິ ງກະໂປ ດ ນານມາແລ ້ ວ. ພາຍຫລັງການປະທ ຸ ພາບ ໂທນະລ ້ ວງ ທ ່ ານ ອະນ ົ ມ ຮອງ ້ ເຈ ໍ າແພງ ນະ ຄອນ ວຽງຈັນ ໄດ ້ ພະຍາຍາມ ົ າແຂວງ ກ ສະກັດກັ້ນ ການປະທ ້ ວງ ແຕ ່ ກ ໍ ໍ່ບສາມາດສະກັດກັ້ນໄດ ້ ່ີ ສ ່ົ າ, ໃນທ ກ ຸ ດ ທາງການ ່ າເກ ້ າມ ່ິ ຍງແຮງຂ ື ້ ນກວ ົ ງກັນຂ ລາວ ໄດ ້ ບັງ ຄັບໃຫ ້ ພວກແມ ່ ຄ ້ າໃຫ ້ ໄປ ເຈລະຈາ ່ີທ ຕ ຶ ກ ່ ້ ແນວລາວ ສ ຸ ້ າງຊາດເກ ້ າງຕະຫລາດເຊ ິ ງ ປະຈ ົ າຂ ົ າຈ ົ ນເຖ ້ ້ ບັນຍັງ ໍບມ ັ ນເຫດການເນ ້ ໄຂ ໄດໆ. ີ ນເປ ີ ການ ແກ ື ອງຕ ົ້ ນ

່ີທສະ ແດງເຖ ່ໍ ພ ໍ ໃຈຂອງພ ິ ງ ຄວາມບ ື ອງລາວ ົ ນລະເມ

່ໍ ການ ປ ຕ ົ ກຄອງຂອງພັກຣັຖ ກ ່ ອນ ກອງປະຊ ຸ ມ ອາແຊມ ່ ້ ້ ຈະເປ ີ ດຂ ຶ ນໃນລາວ ໃນຕ ື ອນ ພະຈ ິ ກາ ີທຈະມານ ີ້ . ົ ນ ເດ

່ື ອ ປະຊາທ ອ ິ ຕເພ ິ ປະໄຕໃນລາວ, ຂະ ົ ງການ ພັນທະມ ບວນການປະຕ ໍ າປາ ໃນປະເທດລາວ ແລະ ິ ວັດດອກຈ ຊ ູ່ ໃນ ແລະນອກປະເທດ ໃນຫລາຍທະວ ີ ບ ົ ນລາວ ຢ ຸ ມຊ ່ີທເຫ ູ ນ ການ ປະ ້ ອມ ໄດ ້ ອອກຖແລງການ ສນັບສ ັ ນພ ່ ັ ງກ ທ ັ ນຄະນວນຂັ້ນຕ ້ ວງດ ່ າວ ໂດຍເຫ ່ າ ເປ ັ ນວ ົ ້ ນ ຂອງຄ ົ ນ ່ ລາວໃນປະເທດ ີທເດ ້ າຫານ ສະແດງຄວາມ ໍບພ ໍ ັ ດດຽ່ວ ກ

້ ກ ໃຈ ຕ ູ້ ກ ໍ່ ຜ ໍ າອ ໍ ານາດ ສປປລາວ ່ີທໍ ສ ້ ວ ິ ນສ ິ ນບ ົ ງກ ົ ນ ແລ ຍອມມອບກັມມະສ ້ ານຄ ້ າ ໃຫ ້ ນາຍທ ່ າງ ິ ດ ່ີທິ ດນ ຮ ຶ ນຕ ່ໍ ໍ ຄານ ຊາດໂດຍບ ຶ ງເຖ ິ ງຜ ັ ຍຫາຍຂອງປະຊາຊ ົ ນເສ ົ ນລາວ ່ ່ ້ີ ນື ຄຜ ໍ ານວນຫລາຍໆ ຜ ້ າຍ ມາຈາກການ ຶ ງ ໃນຈ ີ ຮ ົ ນນ ົ ນທ ປ ົ ກຄອງແບບ ຜະເດ ໍ າ ໍ ອານາດ.*** ັ ດການ ພັກດຽວກ

ປ ະ ໍຈ າ ເ ື ດ ອ ນ 7 . 8 . 9 . / 2 0 1 2

ກ--ຣັຖ ບ ົ ດລາຍງານຂ່າວ ຂອງ ພະນັກງານ ພັກ ່ື ອງການສ ສປປລ ເລ ູ້ ນํາ ສປປລ ໍ ້ ກົງຂອງຜ ປະຈ ຸ ບັນ ຸ່ ມນ ້ ອຍ ີ ອງຕາມການລາຍງານຂອງພະນັກງານໜ ່ຶ ງ ່ີທປາກ ໍ່ບໄດ ຜ ູ້ ໜ ັ ນ ສະມາຊ ້ ໄອບ ໍ່ ດັງ ຍ ້ ອນເປ ິ ກພັກ ແລະພະ ນັກ ງານ ື ສບ ທອດປະຕ ້ ິ ວັດ ໃນ ສປປລ ; ໄດ ້ ລາຍງານ ໍຂມ ູ ນຄວາມຈ ່ ຽວ ກັບການນ ໍ າ ພາຂອງ ິ ງກ ພັກລັດໃນລາວປະຈ ຸ ບັນ ວ ່ າ: ທ ່ ານ ໍ ຄາໄຕ ີ ສພັນດອນ ຈັບ ຈ ູ່ ເຂດເມ ່ ອງດ ິ ນຢ ື ອງ ດາກຈ ື ງ ແຂວງ ເຊກອງ 1,000 ປາຍ ເຮ ູ ມມະລ ່ ວນ ທ ່ ານຈ ິ ໄຊຍະສອນ ັ ກຕາ, ສ ່ ັ ງ ໃຫ ກະກ ຸ ດ ດາວວຽງ ີ ຍບ ໍ າລັງສ ້ ເຈ ົ ້ າແຂວງ ໍ ຄາເຜ ້້ ເຈ ່ ງພະ ນັກງານ ່ີທີ ດນ ແຂວງ ົ າແຂວງເຊກອງ ແຕ

່ີ ນອ ລ ຼ ວດ ີ ດນເຂດ ເມ ້ ເພ ື ອງ ດາກຈ ື ງ ໃຫ ີ ກ 960 ົ ງ ໍ ສາ ຫ ເຮ ່ າບ ້ ານ ,ປ ົ ກະຕ ົ ນນ ີ ຍາມຝ ີ້ ັ ກຕາ ກວມເອ ົ າ10 ກວ ່ ັ ງໃຫ ່ໍ ໄດ ລ ້ ທາງ ່ໍບີ ດ; ກະຍັງສ ້ ໄປ ພະນັກ ົ ດໄປດາກ ຶ ຈງບ ່ ງານທ ຼ ວດ ເກ ່ າງສ ໍ າຫ ີ ິ ດນ ໍ ຈານວນ7 ຄ ື ອບ ົ ນລ ົ ງ ໄປຍ ່ີ ງເດ ່ີ ນຊ ເຄ ້ ວ ໍ່ບທັນຂ ື ອນ ແລ ື ້ ນ ມາ ຈັກພວກເພ ິ ເອ ົ າ ໄປເຮ ຼ າຍປານນັ້ນ ຈັກ ໜ ່ ອຍ ກະຕາຍ ີ ນຫ ັ ດຫຍັງດ ແລ ້ ວ. ເລ ່ ນຂ ່ າວ ຄວາມ ິ ຈງ.*** ື ້ ອງນ ີ ້ ແມ

ເປ ີ ດເຜ ີ ຍຄວາມຈ ໍ າລ ິ ງຂອງການດ ີ ິ ວດຂອງ ົ ງຊ ປະຊາຊ ໍ າມວນ ື ອງຄ ົ ນເມ

ພັກຣັຖ ສປປລາວບ ຸ ມຄ ໍ່ ມ ີ ຄວາມສາມາດຄວບ ຄ ົ ນ ງານຊາວຈ ູ່ ໃນຣະບຽບກ ້ ຢ ້ ີ ນ ໃຫ ົ ດຫມາຍ ຂອງລາວໄດ ຢ ູ່ ີທ ບ ້ ານນາມະຣາດ, ມ.ທາແຂກ, ຂ.ຄ ໍ າມວນຣັຖບານ ສປປລ ໄດ ຸ ດບ ້ ໃຫ ້ ນາຍທ ໍ ແຮ ່ . ື ນຊາວຈ ີ ນ ໍ ສາປະທານຂ ໃນນັ້ນມ ຸ ດຄ ູ່ 2ຫາ ໍ າການຂ ໍ ແຮ ່ ຢ ີ ຄ ີ ນທ ີ ທ ົ ນງານຊາວຈ ົ ້ ນບ

3 ແຫ ່ ງ ແລະເຈ ້ າທ ໍ າມວນ ກ ໍ ໄດ ້ ໄຊ ້ ໍ ອາ ີ ໃນເມ ື ອງຄ ົ ້ າໝ ່ີ ິ ຮດໄຖ ປະຊາຊ ນາດ ໝ ້ າທ ໍ ້ າຄ ື : ົ ນລາວ ີ ອກຊ

1. ຕ ໍ າຣວດພາສ ້ ໄຊ ້ ິ ສດໄຊ ້ ໍ ອານາດເກ ີ ໄດ ີ ກັບປະ ັ ບພາສ ຊາຊ ີ ນເຫດຜ ົ ນ ເກ ົ ນ 2. ຕ ູ ້ ໄຊ ໍ າຣວດຈາຣະຈອນ,ທ ້ ຣ ້ ຖະ ີ ກວດປະຊາຊ ົ ດໄຊ ົ ນຜ ່ື ອປັບໃຫມຢ ນ ູ່ ເປ ັ ນປະຈ ໍ າ. ໍ ມັກຈະຕັ້ງຂ ໍ ຫາໃສເພ ົ ນກ ***

* ຕ ຸ ບັນ ຶ ກຕະຫລາດເຊ ົ ້ າວຽງຈັນ ປະຈ ໂຮງຮຽນປະຖ ູ່ ບ ຸ ບັນ ້ ານນອກ ໃນ ລາວ ປະຈ ົ ມ ຢ


ຂ ່ າ ວ ສ າ ນ ຄ ວ າ ມ ິຈ ງ

່ີ ກະຊວງ.... ຄະນະ ພປລ ເຂ ້ າທ ົ ້ າພ ົ ບປະເຈ ົ ້ າຫນ

່ີທ ນະຄອນຫລວງແບ ້ ພ ່ ານ ັ ກແລງ ໂດຍໄດ ົ ບ ປະກັບທ

ຮ ຸ ສເກ ູ ້ ຮັບຜ ູ ິ ດຊອບ ບັນຫາຂອງລາວ, ກ ້ າຜ ໍ າພ ິ ນຫ ົ ວຫນ ຊາ, ພະມ ້ າ, ິນວແຊນແລນ ແລະ ິ ສງກະໂປ ປະຈ ໍ າກະຊວງ ່ ການຕ າງປະເທດເຢ ຽຣະມ ນ ຊ ງໃນເດ ອນພະຈ ັ ່ ຶ ື ິ ກກາ 2011 ັ ່ຶ ງ ແລ ້ ຜ ່ ານມາຄະນະ ພປລ ກ ໍ ໄດ ້ ເຂ ່ ານ ມາຄັ້ງນ ້ ວ ົ າພ ົ ບທ ່ ່ ໂດຍໄດ ້ ື ຍນມະຕ ິ ກອງປະຊ ື ອນ ັ ຽໃນເດ ຸ ມລາວ ີທອອສເຕຣ ເລ ກັນຍາ ີ ປຜ ານມາ. ່ ່ ັ ງກ ້ໍຂສํາຄັນໃນການພ ັ ຽຣະມັນ ່ າວ ທາງການເຢ ົ ບປະດ ແຈ ້ ງໃຫ ້ ຊາບ ວ ່ າ ໃນເດ ່ ານມານ ື ອນ ພ ຶ ສພາ 2012 ຜ ີ ້ ປະ ່ີ ມທ ເທດ ເຢ ັ ຽ ຣະມັນໄດ ່ ວຍພັດທະນາ ້ ຕ ຶ ນ ການຊ ົ ກລ ົ ງເພ ່ ້ ້ ໍ ຈານວນ ໃຫ ີ ຂ ້ ແກ ່ ສປປລ ເພ ້ າງ ຫນ ້ າ ີນ ີ ມຂ ຶ ນ ໃນ ສອງປ ່ື ອກ ່ໍ ີ ປ. ການ 50 ລ ູ ໂຣ ່ຶ ຊງເມ ູ ໂຣ ຕ ້ ານຢ ່ ອນ ແມ ່ ນຊາວລ ້ ານຢ ່ັ ງ ກ ຊ ຸ ສະຫະກ ່ ວຍ ເຫລ ່ າວແມ ່ ນ ແນໃສ ່ ໂຄງການ ອ ໍ າ ື ອດ

ໍ່ບແຮ ່ ,ດ ້ ານກະສ ໍ າ ແລະ ໂຄງການພັດ ທະນາ ເສດຖກ ິ ກ ິ ດ. ່ື ອ ້ ້ ທ ໍ າວ ຸ ສເກ ່ ານ ຮ ່ າ ການຊ ່ ວຍເຫລ ່ ນແນໃສ ່ ເພ ິ ນຢ ື ອນັນແມ ຊ ່ ວຍ ປະຊາຊ ່ າມ ໍ້ ກ ີ ການສ ັ ນວ ົ ນລາວ ໂຄງການໃດ ່ີທເຫ ົ ງ ່ ັ ງຍ ທາງການເຢ ຸ ບເລ ັ ຽຣະມັນກ ໍ ໄດ ້ ສ ີ ກທັນທ ີ . ໃນການພ ້ ີມການສ ົ ບປະ ໄດ ົ ນທະນາ ກຽ່ວກັບບັນຫາ ການທ າລາຍສະພາບ ແວດລ ອມໃນລາວ ເຫດ ການຢ ຶ ດ ໍ ້ ່ີທິ ດນ ຂອງປະຊາຊ ່ ້ ນັກລ ່ າງຊາດທ ຶ ນຕ ີ ມ ີ ົ ນລາວ ໃຫ ົ ງງທ ້ຶຂນຢ ຸ ບັນ ແລະ ບັນຫາ ຢາເສບຕ ່ າງ ແຫ ່ ງລາວປະຈ ິ , ການ ້ ຄ າມະນ ສ ເປ ນຕ ນ ແມ ນການຄ າ ເດ ກນ ອຍຈາກລາວ ໄປ ຸ ັ ້ ່ ້ ້ ັ ົ ່ ປະເທດໄທ ແລະ ບັນຫາອ ັ ຽຣະມັນ ່ າຍທາງການເຢ ື ນໆ. ຝ ່ ຈະພະຍາຍາມຍາມ ພັກດັນເພ ້ ມ ື ອໃຫ ີ ການນັບຖ ື ິ ສດທ ິ ້ ມະນ ສ ໃນລາວດ ຂ ນ. ຸ ີ ຶ ້ ຈາກນັນຄະນະ ພປລ ໄດ ້ ລາຍງານ ໂດຍຫຍ ໍ ້ ກຽ່ວກັບ ປະຊ ້ ານ ການຈ ໍ າ ແນກເຊ ື ້ ອຊາດ ຸ ມຂອງສະຫະ ປະຊາຊາດດ ໃນທ ຸ ມພາ ຜ ້ າຍເດ ່ ານມາ ່ຶ ຊງມ ້ ໄປ ື ອນກ ີ ຄະນະ ພປລ ໄດ ້ ຮ ່ ວມ. ພ ້ ອມກັນນັນ ປະທານ ພປລ ກ ໍ ໄດ ້ ມອບເອກະສານ ່ ຫລາຍຢ ່ າງ ກຽ່ວກັບ ກອງປະຊ ່ າວ ໃຫ ້ ທາງ ກະຊວງ ຸ ມ ດັງກ ການ ຕ າງ ປະເທດ ເຢ ຽຣະມ ນຊາບນ າ. ນອກຈາກນ ັ ່ ໍ ໍ ໄດ ້ ັ ັ້ ນ ກ ່ ລາຍງານຜ ນການ ເຄ ອນ ໄຫວ ຂອງ ພປລ ໃນການ ໄປຮ ວມ ່ ື ົ ້ ນກັບຣັຖບານ ຂອງກ ກອງ້ ປະຊ ຸ ່ ມອາຊຽນ ່ີທ ໍ ຶຂ ົ ງການບ ຸ ມອ ້້ ຈັດຂ ັ ນ ໃນເດ ຶ ນ ໃນນະຄອນຫລວງ ພະນ ື ອນເມສາ ົ ມເປ ຜ ່ ານມາ.

ຫນ ້ າ3

ສ ະ ບັ ບ ່ີທ 3

່່ ບັ້ນທ ໍ ້ າຕ ້ າຍປະທານ ພປລ ໄດ ້ ສເນ ່ າ ໍຂ ີ ຢ ຶ ມອ ີ ກວ ້ ້ ຮ ັ ຽຣະມັນເປ ັ ນເຈ ້ ອງ ໃຫ ້ ປະເທດເຢ ິ ເຈ ົ າກ ົ າການ ໃນ ່ ເວ ່ີທສາກ ນ ເພ ອຊ ວຍພ ກດ ນ ໃຫ ມ ການປຽ່ ນແປງ ່ ້ ີ ື ັ ັ ົ ໃນລາວ ໄປສ ູ ່ ລະບ ົ ກຄອງແບບ ປະຊາທ ິ ປະ ົ ບ ການປ ່ ໄຕ ອັນແທ ້ ິ ຈງ. ໃນການພ ່ າວ ທາງການ ົ ບ ປະດັງກ ເຢ ຽຣະມ ນ ແລະ ພປລ ໄດ ຕ ກລ ງສ ບ ຕ ັ ້ ົ ົ ື ໍ ໃຫ ້ ມ ີ ການ ັ ພ ັ ນທາງການ ຕ ໍ່ ໄປ.***** ົ ວ ພັນກັນ ເປ

ຄະນະພປລ ພ ັ ຽຣະ ້ າທ ່ າງປະເທດເຢ ີ່ ກະຊວງການຕ ົ ບປະ ກັບເຈ ົ ້ າຫນ ່ີ 29 ມ ມັນ ຄັ້ງ ວັນທ ຖ ນາ 2012 ິ ຸ

ຂ ຸ ງລາວເສຣ ່ າວ ງານສເລ ີ ມສລອງ ທ ີ ພາບ ່ ່ ຄັ້ງທ ຸ ຍເສດ ີ ແປດ ີທ ເມ ື ອງ ໂລແວວ ຣັຖ ເມສາຈ ່ ສະຫະຣັຖ ຄັ້ງວັນທ ີ 28 ິ ສງຫາ 2012

ໂດຍການເປ ັ ນເຈ ົ ້ າພາບຂອງ ສາມະຄ ົ ມລາວ ອະເມ ຣ ກາຣ ຖ ເມສາຈ ຍເສດ ຈ ດມ ການຈ ດພ ຸ ິ ີ ມ ັ ັ ີ ັ ິ ີທສເລ ສລອງ ທ ຸ ງລາວເສຣ ຸ ງກາຊ ັ ນຄັ້ງ ້ າງສາມຫ ີ ພາບ ທ ົ ວ ເປ ່ີທແປດ ຕ ່ໍ ຫນ ້ າຫ ້ ອງການປ ົ ກຄອງເມ ື ອງ ໂລແວວ ່ີ ້ ຣັຖ ເມສາຈ ຍເສດ ໂດຍມ ເຈ າເມ ອງ ແລະ ເຈ ຸ ້ າທ ີ ົ ື ົ ້ າຫນ ຂັ້ນສ ູ ງ ຂອງເມ ່ ວມ ພ ້ ອມທັງ ບັນດາ ື ອງ ໂລແວວ ເຂ ົ ້ າຮ ້ ຕາງຫນ ້ າອ ່ າງໆຂອງລາວ ື ອງຕ ົ ງການຈັດຕັງການເມ ຈາກ ຕ ່ າງທະວ ່ າງຣັຖ ໃນສະຫະຣັຖ ແລະ ຊ ີ ບ, ຕ ົ ນ ຸ ມຊ ້ ້ົ າຮ ລາວຜ ວມ ນອກຈາກນ ນກ ມ ບ ນດາ ູ ້ ຮັກຊາດ ເຂ ່ ັ ໍ ີ ັ ່ ັ ນ: ຕາງຫນ ້ າການຈັດຕັ້ງການເມ ່ າງຊາດ ເຊ ື ອງ ຂອງ ຕ ່ ວມ ທັງຫມ ິ ອນເດ ີ ເຂ ັ ຽ, ໄທ ແລະ ວຽດນາມເສຣ ົ ້ າຮ ົ ດ ຫ ກສ ບກວ າທ ານ. ່ ່ ົ ິ ທ ຸ ງກາຊ ຸ ງມ ຸ ງ ັ ນທ ັ ນທ ້ ເປ ້ າງສາມຫ ໍ ຣະດ ົ ວ ເປ ົ ກ ່ີທໄດ ທ ຸ ສເກ ຸ ສ ໃນ ່ ານ ຮ ່ າ ບັນຫາດ ້ ານສ ິ ນຕ ີ ລາຄາວ ິ ດທ ິ ມະນ ້ ປະຈ າ ເຊ ອຊາດລາວພວກເຮ າສ ບທອດ ມານ ບເປ ນ ັ ໍ ື ັ ົ ື ່ື ອງຈາກ ວ ້ ຜ ກ ຸ ່ ມອາຊຽນ ແກ ູ ກມັດ ື ຄສະມາ ້ ໄຂຍາກເນ ່ າ ີມໍຂ ຫລາຍຮ ອຍປ , ແຕ ພາຍຫລ ງຖ ກທ ດແທນໂດຍ ທ ີ ຸ ງກາ ້ ່ ື ັ ົ ່ຶ ງກັນ ່ ັ ງກ ຸ້ ງກຽ່ວບັນຫາພາຍໃນຊ ຸ ່ ມດ ່ າວບ ໍ່ ມ ີ ິ ສດເຂ ິ ຊກກ ົ ້ າຫຍ ່ ້ ວ ້ ຖ ້ າງຂ ື ກສ ຶ ນ ໂດຍ ຂະບວນການລາວ ື ອນ ຶ ຊງໄດ ົ ງເດ ແລະກັນ, ທ ່ ານ ເຫ ່ າ ສະພາບໃນພະມ ້ າກ ໍ າລັງຄ ່ ອຍ ີມ ັ ນວ ້ ວ, ໍ ອານາດການປ ົ ກຄອງ ຄອມມ ໌ ຜະ ິ ອສຣະ ແລ ີ ວນ ິ ສຕ ການປຽ່ນແປງ ຈາກບ ູ ່ ເສ ່ ອນມ ື ດມ ັ້ ນທາງ ຂາວໃສ ົ ນ ໄປສ ເດ ດການໃນ ລາວ ໄດ ສ ຽມສອນ ປະຊາຊ ນລາວບ ນດາ ້ ້ ັ ັ ົ ້ ນ ແຕ ຸ ບັນ ໄດ ັ ນປະເທດ ່ີທມ ່ ປະເທດ ລາວ ປະຈ ້ ກາຍເປ ຶຂ ີ ່ົ າ ຢ ເຜ ີ ້ ນ ຄວາມ ູ່ ພາຍໃນປະເທດ ໃນ ດ ້ ວຍການພ ິ ກປ ຄວາມມ ູ ່ ໃນກ ຸ ່ ມອາຊຽນປະຈ ຸ ບັນ. ່ າຫມ ື ດມ ົ ນກວ ເປ ຸ ນ ັ ນຈ ິ ງ ປວັດສາດ ຂອງຊາດລາວ ແລະ ທັບຖ ົ ມບ ່ໍ ການຈະເຂ ມ ອາແຊມ ່ີທວຽງຈັນໃນເດ ຕ ່ ວມປະຊ ື ອນ ຄ ່ ົ ້ າຮ ຸ ນ ຂອງບ ນພະບ ຣ ດລາວ ທ ປ ກປ ກ ຮ ກສາປະເທດ ຸ ຸ ຸ ັ ີ ົ ັ ັ ້ ພ ໍ າຄັນໃນກອງ ປະຊ ຶ ສຈ ິ ກາ ຈະມານ ີ ້ ເນ ື ້ ອໃນສ ຸ ມອາແຊມ ຊາດມາດ ີ ັ ນ ຫລາຍຮ ້ ວຍເລ ້ ອຍປ ື ອດ ແລະ ິ ຊິ ວດນັບເປ ່ື ອງ ເສຖະກ ຄັ້ງນ ່ ນຈະເວ ິ ດ. ີ ແມ ົ ້ າເລ ່ ຫນາ 4 ຕ ໍ


ຫນ ້ າ4

່ໍ ຮ ຄ ູ່ ພາຍ ໃນ ປະເທດ ່ີທເກ ູ້ ່ ີ ປ 1975 ມາບ ີ ດ ແຕ ົ ນລາວຢ ຄວາມຈ ຸ ງກາຊ ່ ຽວກັບ ທ ້ າງສາມ ິ ງຂອງ ປະວັດສາດ ກ ້ ່ ້ ຫ ວ ນ ເລ ຍ, ດ ງນ ນ ການ ຈ ດພ ທ ສເລ ມສລອງ ທ ຸ ງມ ໍ ຣະ ີ ັ ັ ັ ິ ີ ົ ີ ີ ່ ່ ້ ດ ີ ຶ ຈງມ ີ ຄວາມ ຫມາຍ ທາງ ປະວັດສາດ ິ ຍງ ໍ ສາລັບ ົ ກນ ້ ເຊ ູ ້ ຮັກຊາດ ຮັກປະ ື ອ ຊາດລາວພວກເຮ ົ າ. ຊາວລາວຜ ຊາທ ປະໄຕໃນປະຈ ບ ນ ຖ ວ າ ທ ງກາຊ ຸ ຸ ັ ນ ້ າງສາມຫ ິ ັ ື ່ ົ ວ ເປ ທ ຸ ງມ ູ ນມ ຸ ງ ເສຣ ັ ນທ ໍ ລະດ ື ເປ ີ ົ ກຂອງຊາດລາວ ແລະ ຖ ພາບຂອງລາວ. ່ີ ທ ່ິ ນ ຂອງຣັຖ ເມສາ ເນ ່ າ ເຈ ້ າທ ້ ອງຖ ື ອງຈາກວ ົ ້ າຫນ ຈ ຸ ຍເສດ ີມຄວາມເຫ ູ ຕ ັ ນອ ັ ນໃຈ ແລະ ດ ົ ກເຫ ົ ນສ ົ ງສານ ້ ່ ້ ເຊ ຸ ກຄາມ ດ ້ ວຍລະບອບ ປ ົ ກຄອງ ື ອຊາດລາວ ີທ ືຖກຄ ຜະເດ ດການ ຄອມມ ນ ສພ ກດຽວ ປະຊາຊ ນຂາດຄວາມ ູ ິ ັ ັ ົ ່ິ ງ ເປ ັ ນເສຣ ່ າເຄ ີ ພາບ ປະຊາທ ິ ປະໄຕ ຄ ົ ນລາວຫລາຍກວ ລ ັ ນອ ້ ານໄດ ້ ກາຍເປ ້ ິ ດນແດນ ສະນັ້ນ ພວກ ົ ພະຍ ົ ບໄຮ

ພ ູ່ ຕ ່ ຂະບວນຜ ່ ານກາງເມ ໍ່ ຫນ ້ າຫ ້ ອງ ິ ີທ ການແຫ ື ອງໂລແວວ ໄປສ ່ື ອທ ການປ ຸ ງລາວເສຣ ົ ກຄອງເມ ໍ າພ ື ອງ ເພ ິ ີທ ສເລ ີ ມສລອງ ທ ີ ພາບ

່ິ ນ ່ຶ ຈງອະນ ເພ ຸ ຍາດໃຫ ້ ລາວ ອ ົ ພະຍ ົ ບ ໃນ ສະຫະຣັຖໃນ ່ ັ ງກ ຣັຖ ດ າວ ມ ສ ດ ປ ກທ ງຂອງຊາດລາວ ທ ຸ ຸ ງກາຊ ັ ່ ້ າງ ີ ິ ້ ້ ້ ່ ສາມຫ ່ າວ ແລະ ີ ຶຂນ ໃນໂອກາດສເລ ີ ມສລອງດັງກ ົ ວນ ່ ່ ຍັງອະນ ຸ ຍາດໃຫ ັ ນເວລານ ້ ິ ປວສະບັດຕ ໍ ໄປເປ ຶ ງອາທ ິ ດ.

້ ນກ ເຈ ່ າວຄ ໍ າປາໃສໃນພ ື ອງໂລແວວ Mayor Murphy ຶຂ ິ ີທ ສລອງ ົ ້ າເມ ່ ້ ທ ຸ ງລາວ ເສຣ ີ ພານ ຄັງທ ີ ແປດ

ວ າ ລ ະ ສ າ ນ ສ ະ ບັ ບ ີ່ທ 3

ປ ະ ໍຈ າ ເ ື ດ ອ ນ 7 . 8 . 9 . / 2 0 1 2

່ ັ ງກ ໃນພ ່ າວ ທາງອ ິ ີທສເລ ີ ມສລອງດ ິ ຕ ົ ງການ ພັນທະມ ່ເພ ່ ໍ ໄດ ້ ສ ື ອປະຊາທ ິ ປະໄຕໃນລາວ ກ ົ ງ ປະທານ ຂອງຕ ົ ນ ໄປ ຮ ່ ວມ ແລະ ໄດ ້ ມ ່ າວຄ ໍ າປາໃສ ສັນຣະເສ ີ ໂອກາດ ກ ີ ນ ເຈ ົ້ າ ່ ັ ງກ ພາບຈັດງານດ ່ າວ ທັງໄດ ້ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕ ໍ່ ່ ່ ທາງເຈ ້ າທ ້ ຄວາມສ ໍ າຄັນ ແລະ ໃຫ ້ ີ ສະຫະຣັຖ ີທໃຫ ົ າຫນ ່ ຄ ິ ສດທ ິ ແກ ົ ນລາວ ອ ົ ບພະຍ ົ ບໃນສະຫະຣັຖ ໃນການຍ ົ ກ ສ ນຊາດຂອງລາວ ແລະ ອ ສະຣະພາບ. ູ ງ ຄວາມເປ ັ ິ ້ ນອກຈາກນັນ ປະທານ ພປລ ຍັງໄດ ້ ກ ່ າວ ເຖ ິ ງສະພາບ ການໃນລາວພາຍໃຕ ລະບ ບການປ ກ ຄອງ ຜະເດ ້ ົ ັ ດການ ົ ່ ່ ພັກດຽວ ີທ ີມການບັງຄັບກ ີ ປະຊາຊ ົ ນໃນຊາດ ປະຊາ ົ ດຂ ຊ ຸ ບັນກ ໍ າລັງຕ ິ ສະຣະພາບ ປະເທດລາວປະຈ ົ ນລາວຂາດອ ົ ກ ້ ້ ຢ ູ່ ໄລຍະ ກ ູ້ ກ ໍ າລັງຈະຫລ ້ ອນ ການສ ໍ ກ ໍ າອ ໍ າ ົ ມຈ ົ ມຍ ົ ງຂອງຜ ່ ້ ນາດ ຢ າງຮ າຍແຮງໃນທ ກຂ ນການປ ກຄອງ ສະນ ນ ຈ ຸ ້ ່ ້ ົ ັ ັ ຶ ງໄດ ່ ່ ຮຽກຮ ັ ນຈ ົ ກ ້ ອງໃຫ ້ ລາວທັງຊາດຈ ິ ດນ ຶ ງໃຈດຽວກັນ ປ ົ ງເປ ປ ້ ອງຊາດລາວ ແລະ ປ ້ ອງ ມ ູ ນມ ົ ກປ ໍ ລະດ ້ ົ ກຂອງລາວ ໍບໃຫ ສ ູ ນຫາຍໄປ.***

້ ນກ ປະທານ ພປລ ດຣ. ບ ຸ ນທອນ ຈັນທະລາວ ່ າວຄ ໍ າປາໃສ ີ ຊນ ຶຂ ົ ງ-ວ ໃນພ ຸ ງລາວເສຣ ິ ີທສເລ ີ ມສລອງທ ີ ພາບຄັ້ງທ ີ່ ແປດ

້ ຮ ູ ບຖ ູ ້ ເຂ ຸ ງ ່ າຍຮ ່ ວມກັນ ຂອງຜ ່ ວມໃນການສເລ ີ ມສລອງທ ົ ້ າຮ ່ ່ ້ ່ ລາວເສຣ ໍ ຫນ ້ າຫ ້ ອງການປ ົ ຫຄອງເມ ີ ພາບຄັງທ ີ ແປດ ີ ທ ຕ ື ອງ ໂລແວວ


ຂ ່ າ ວ ສ າ ນ ຄ ວ າ ມ ິຈ ງ

່ື ອນໄຫວ ຂອງ ຕາງຫນ ຂ່າວການເຄ ້ າ ພປລ ່ີທ ຮາວາຍ ສະຫະຣັຖອະເມຣ ິ ກາ ້ ູ ້ ໍ ອານວຍການອ ີ ອງຕາມການເຊ ື ້ ອເຊ ີ ນຂອງຜ ົ ງການ ່ ້ ຸ ສຮາວາຍ ີທເປ ັ ນອ ິ ສດທ ິ ມະນ ົ ງການ ໍບຶຂນກັບຣັຖບານ ຂອງສະຫະຣັຖອະເມຣ ູ ນກາງຕັ້ງຢ ູ່ ຮາວາຍ ໄດ ້ ິ ກາ ່ີທມ ີ ສ ່ ້ື ອເຊ ເຊ ນຜ ຕາງ ຫນ າ ອ ງການ ພ ນທະມ ຕເພ ອປະຊາ ທ ູ້ ້ ົ ີ ິ ື ິ ັ ປະໄຕໃນລາວ(ພປລ) ໄປ ຮ ່ ວມ ກອງປະຊ ິ ດທ ິ ຸ ມວັນສ ່ ່ ້ ມະນ ຸ ສ ປະຈ ໍ າ ີ ປ 1012 ຶ ຊງໄດ ້ ຈັດຂ ້ ອງປະຊ ຶ ນທ ີ ຫ ຸ ມ ຂອງ ຕ ້ ອງການປ ົ ກຄອງ ຂອງຣັຖຮາວາຍ ່ີທກາງເມ ຶ ກຫ ື ອງໂຮ ່ີ 16 ມ ໂນລ ູ ຄັ້ງວັນທ ິ ນາ2012. ກ ີ ດກອງປະຊ ູ ້ ອํານວຍການ ອ ່ ອນເປ ິ ດທ ິ ົ ງການສ ຸ ມຜ ້ ມະນ ຸ ສ ຮາວາຍ ໄດ ້ ໍນາພາ ປະທານ ພປລ ໄປເຂ ້ ອງ ົ າຫ ການ ນັກການເມ ູ ້ ໍ ສາຄັນ ຂອງຣັຖຮາວາຍ ື ອງສະຫະຣັຖຜ ່ເພ ໍ າຕ ື ອ ແນະນ ົ ວ. ່ ັ ງກ ໃນກອງປະຊ ຸ ສຮາວາຍດ ່ າວໄດ ້ ມ ິ ດທ ິ ມະນ ີ ບັນ ຸ ມສ ້ ດາ ຜ ູ ້ ຕາງ ຫນ ້ າ ແລະ ສະມາຊ ໍ່ ຶຂນກັບ ິ ກ ຂອງອ ົ ງການບ ຣັຖບານ ສະຫະຣັຖ ພ ້ ອມທັງຊາວອະເມຣ ່ ານ ິ ກັນຫລາຍທ ່ື ອງບັນຫາ ການລະ ເມ ເຂ ່ ວມ ່ີທມ ີ ຄວາມສ ີ ດ ົ ້ າຮ ົ ນໃຈເລ

ຸ ສ ໃນປະ ເທດຕ ູ່ ລາວ . ັ ນຕ ່ າງໆ ເປ ່ ນຢ ິ ສດທ ິ ມະນ ົ ້ ນ ແມ ້ ປະທານ ພປລ ໄດ ້ ຶຂນກ ່ າວກຽ່ວກັບບັນ ຫາ ຂອງລາວ ່ຶ ງຊ ່ົ ວໂມງກວ ເປ ູ ບພາບ ັ ນເວລານ ່ າ ພ ້ ອມທັງສາຍຮ ່ີ ມາຂອງຂອງລາວ ຕ ່ າງໆ. ທ ່ ານໄດ ້ ກ ່ າວເຖ ິ ງປະວັດສາດທ

ໂດຍຫຍ ູ ່ ບັນຫາຂອງລາວພາຍ ໍ ້ ຈາກນັ້ນ ກ ໍ ໄດ ້ ກ ່ າວເຂ ົ ້ າສ ໃຕ ູ ິນສ ້ ການ ປ ົ ກຄອງຂອງລະບ ັ ດ ການ ຄອມ ົ ບຜະເດ ພັກດຽວ ນັບແຕ ້ າ ັ ນຕ ່ ີ ປ 1975 ເປ ້ ອມທັງ ໄດ ້ ຢํ ົ ້ ນມາ. ພ ເຖ ີ ິ ງເຫດການລະເມ ີ ດ ສັນຍາສັນຕ ິ ພາບ ່ີທເຊ ັ ນ ກັນໃນປ 1973 ຂອງຝ ູ ິ ສສ. ນອກຈາກນັ້ນປະທານ ່ າຍຄອມມ ພປລ ຍັງໄດ ໍ ້ າເຖ ້ ຢ ິ ງ ການຄອບຄອງ ຂອງວຽດນາມໃນ

ຫນ ້ າ5

ສ ະ ບັ ບ ່ີທ 3

ລາວ ດ ້ ວຍການເຊ ິ ເສດ ລາວວຽດນາມໃນ ັ ນສັນຍາພ ່ ້ ນ ີ ປ 1977 ຶ ຊງເປ ູ ກມັດລາວ ຮອບດ ັ ນສັນຍາຜ ້ ານ ໃຫ ້ ຶຂ ກັບວຽດ ນາມ ຈ ຸ ບັນ ແລະ ໃນໄລ ຍະຫລັງ ິ ງປະຈ ົ ນເຖ ້ ່ຶ ມອ ້ ມານ ໍ ມ ້ ວຍ ີ ກ ີ ີ ຈນແດງ ເຂ ີ ກດ ົ ້ າມາຄອບຄອງ ຕ ່ົ າ ການເຊ ້ ີ ຈນເຊ ິ ນຫລາຍແຂວງໃຫ ັ ນສັນຍາມອບດ ດ ້ ວຍລາຄາຖ ໍ ື ກ ແບບຍາວນານ ເຖ ິ ງ 99 ີ ປ ທັ້ງນ ີ ກ ້ ກ ຍ ງອ ູ້ ກ ້ ອນຜ ໍ າອ ໍ ານາດ ພັກ-ຣັຖ ສປປລ ມ ີ ການ ໍ ສ ົ ັ ນ ່ ້ ຮ ຸ ກຂັນການປ ້ າຍແຮງ ໃນທ ົ ກຄອງ ຶ ຈງບ ໍ ມ ີ ຄວາສ ົ ນໃຈ ່ີທຈະປ ້ ອງຊາດລາວແຕ ົ ກປ ່ ປະການໃດ. ປະທານ ພປລ ໄດ ້ ກ ່ າວ ເຖ ້ າໃນ ິ ງ ການຜະລ ິ ດຢາບ ລາວ ແລະການ ປ ຸ ່ ມລາວ ຕ ້ າ ່ ອຍໃຫ ້ ຊາວຫນ ິ ດຢາບ ້ ຢ ່ າງມາກມາຍ ນອກຈາກນັນ ກ ໍ ໄດ ້ ກ ່ າວ ເຖ ້ າ ິ ງການຄ ້ ົ ມະນ ວຍການຕ ວະຕ ມ ຍ ງຫນ ມລາວໄປເປ ນຂ າ ຸ ສດ ຸ ັ ້ ່ ້ ິ ົ ົ ທາດແຮງງານມ ັ ນໂສເພນ ້ ເປ ື ດ ແລະບັງຄັບໃຫ ີ ໃນ ປະເທດໄທ ຫລາຍແສນຄ ່ ານໄດ ້ ກ ່ າວເຖ ິ ງການ ົ ນ. ທ ລະເມ ດສ ດທ ມະນ ສໃນລາວ ການຈ ບກ ມຄ ຸ ູ ້ ່ີທ ີ ິ ິ ັ ຸ ົ ນ ລາວຜ ຮຽກ ຮ ້ ອງເອ ິ ດເສຣ ີ ພາບ ໃນລາວ ແລະ ການ ົ າສ ທ ໍ າລາຍທ ໍ າມະຊາດໃນລາວ ດ ້ ວຍການຄ ້ າໄມ ້ ມ ື ດ ໂດຍ ສະເພາະຂອງກອງທັບວຽດນາມ ແລະ ການ ສ ້ າງ ຶ ່ເຂ ່ ້ າ ີທໍ່ບມ ື ອນໄຟຟ ີ ຂອບເຂດ ແລະ ໍ່ບໍ ຄາ ຶນງເຖ ິ ງຜ ົ ນ ່ ເສ ໍ າມະຊາດ ແລະ ຜ ້ ອນຕ ໍ ີ ຊິ ວດ ັ ຍຫາຍຂອງທ ົ ນສະທ ການເປ ູ່ ຂອງປະຊາຊ ັ ນຢ ົ ນ. ບັ້ນທ າຍດຣ. ບ ນທອນ ຈັນທະລາວ ຸ ້ ້ ີ ເຊ ີ ໄດ ົ ງ-ວ ່ ກ ່ າວເຖ ໍ າຮຽກຮ ້ ອງ ຕ ໍ ອ ິ ງຄ ົ ງການ ສະຫະປະຊາ ຊາດ, ປະເທດມະຫາອ ໍ ານາດໂດຍສະເພາະ ສະຫະຣັຖອະເມ ່ື ອສ ່ື ອ ຸ ສ ເພ ິ ຣກາ ແລະ ອ ິ ດທ ິ ມະນ ົ ງການສາກ ົ ນ ເພ ຊ ຸ ່ ມກ ຸ ດຕ ່ ວຍພັກດັນ ກ ໍ າອ ໍ ານາດ ສປປລ ໃຫ ້ ຢ ິ ການ ເຊ ້ ວຽດນາມ ແລະ ີ ຈນເຂ ັ ນສັນຍາ ມອບລາວໃຫ ົ ້ າມາ ່ື ອປ ຄອບຄອງ ເພ ່ ອຍໃຫ ້ ຄ ົ ກຄອງ ປະ ເທດ ົ ນລາວປ ລາວເອງ, ພັກ ດັນໃຫ ້ ມ ົ ກ ີ ການປຽ່ນແປງ ການ ປ ຄອງ ໃນລາວໄປສ ູ ່ ປະຊາທ ້ ິ ຈງ ໂດຍ ໃຫ ້ ິ ປະໄຕທັນແທ ່ ້ ມ ການເລ ອກຕ ງເສຣ ມ ຄວາມເປ ນທ ມທ ມ ຫລາຍ ັ ີ ື ີ ີ ັ ັ ີ ີ ພັກການເມ ູ ແລ ຂອງ ່ ວມ ພາຍໃຕ ້ ການດ ື ອງ ເຂ ົ ້ າຮ

ສະຫະປະຊາຊາດ, ພັກດັນໃຫ ຸ ່ ມກ ້ ກ ໍ າອ ໍ ານາດ ສປປລ ຍອມປະຕ ຸ ສ ່ີທຕ ້ ເຊ ິ ບັດ ຫລັກການສ ິ ດທ ິ ມະນ ັ ນ ົ ນໄດ

ກັບສະຫະປະຊາຊາດໄປນັ້ນ ໃຫ ັ ນຈ ້ ປະກ ິ ງ, ົ ດຜ ົ ນເປ ໃຫ ຸ ກຄ ້ ປອ ່ ຍນັກໂທດການເມ ້ ມ ື ອງ ໃນລາວທ ີ ົ ນໃຫ ່ ່ ່ ວນ ແລະ ໍບີມເງ ້ ິ ອສຣະພາບໂດຍດ ື ອນໄຂ , ພັກດັນໃຫ ຢ ຸ ດຕ ຸ ສ, ປາບປາມການ ຜະລ ້ າ ມະນ ້ າ ິ ການ ຄ ິ ດຢາບ ໃນລາວ , ພັກດັນ ໃຫ ຸ ດຕ ້ ຢ ໍ າລາຍທ ໍ າມະຊາດ ິ ການທ ່ື ອນ ່ີທ່ໍບມ ໃນລາວ, ຢ ຸ ດຕ ້ າງເຂ ິ ການສ ີ ຂອບເຂດ ແລະ

່ໍບໍ ຄານ ໍ າມະຊາດ ແລະ ມ ຶ ງເຖ ິ ງຜ ີ ຜ ັ ຽຫາຍຂອງທ ົ ນເສ ົ ນ ່ໍ ິ ຊິ ວດການເປ ສະທ ູ່ ຂອງປະຊາຊ ັ ນຢ ້ ອນຕ ົ ນ.

ພາຍຫລັງການ ອອກຄํາເຫ ັ ນຂອງປະທານ ພປລ ປະທານ ພປລ ກ ່ າວຄํາປາໃສ ກຽ່ວກັບບັນຫາ ຂອງລາວ ໃນກອງປະຊ ຸ ສ ່ີທເມ ູ ໆ ຣັຖ ຮາວາຍ ິ ມະນ ື ອງ ໂຮໂນລ ຸ ມ ິສດທ

່ໍ ຫນ ອ ່ ານຕ ້ າ6


ວ າ ລ ະ ສ າ ນ ສ ະ ບັ ບ ີ່ທ 3

ຫນ ້ າ6

່ໍ ອະ ໄດ ັ ນຫວ ້ ສ ້ າງຄວາມສ ້ າງຄວາມ ເປ ່ ງຕ ົ ນໃຈ ແລະ ສ ນາ ຄ ັ ນຢ ້ ແກ ່ ຊາວອະເມຣ ່ າງ ິ ກາເປ ົ ດຂອງຊາດລາວ ໃຫ ູ ້ ຕັ້ງຄ ໍ າຖາມ ເຈາະຈ ່ ານ ິ ຍງ ່ຶ ຊງມ ີ ຜ ີ ້ ມບັນຫາ ຫລາຍທ

ເປ ັ ນຕ ້ ານການຄອບຄອງຂອງວຽດນາມ ແລະ ີ ຈນ ົ້ ນ ດ ໃນລາວ ພ ້ ອມກັນນັ້ນເຂ ້ ຕັ້ງຄ ໍ າຖາມຄ ້ າ ົ າເຈ ົ ້ າຍັງໄດ ົ ້ ນຄວ ່ື ອໃຫ ຊອກ ຫາວ ້ ໄຂບັນຫາຂອງລາວ ເພ ້ ມ ິ ທ ິ ການແກ ີ ການປຽ່ນແປງລະບ ູ ່ ປະຊາທ ົ ກຄອງໄປສ ິ ປະໄຕ. ົ ບການປ

່ີ 23 ມ ໃນວັນທ ້ ຖ ິ ນາ 2012 ປະທານ ພປລ ໄດ ື ກເຊ ີ ນ ໃຫ ້ ໄປກ ່ າວບັນຫາຂອງລາວ ່ີທ ມະຫາ ິ ວທະຍາໄລຮາວາຍ ່ົ ວໂມງສ ຊ ຸ ສ ໂດຍໄດ ້ ສາຍວ ິ ດທ ິ ມະນ ີ ິ ດໂອສະພາບການໃນ ່ ່ ລາວ ີທປະຊາຊ ໍ າສ ່ ພາຍໃຕ ້ ື ກຢຽບຢ ິ ດທ ິ ນັບແຕ ົ ນ ລາວຖ ການປ ູ ິນສພັກດຽວ, ກ ົ ກຄອງຜະເດ ່ າວ ັ ດການຄອອມ ເຖ ຸ ສໃນລາວ ແລະ ການຄ ້ າເດ ້ ອຍ ິ ງລະເມ ີ ດສ ິ ດທ ິ ມ ິ ນ ັ ກນ ລາວໄປໄທ ່ຶ ຊງມ ີ ບັນດານັກສ ຶ ກສາ ແລະ ຊາວອະເມຣ ິ ກັນ ເຂ ່ ານ. *** ົ ້ າຮັບຟັງຫລາຍທ

້ ນກ ດຣ. ບ ຸ ນທອນ ຈັນທະລາວ ່ າວຄ ໍ າປາໃສເຖ ີ ເຊ ີ ຶຂ ິ ງສະພາບ ົ ງ-ວ ່ ການລະເມ ຸ ສໃນລາວ ີທ ມະຫາວ ີ ດສ ິ ດທ ິ ມະນ ິ ທະຍາໄລ ຮາວາຍ

ຄະນະ ພປລ ກັບ ຊ ົ ນລາວ ຸ ມຊ

່ີ ທເມ ່ັ ງ ້ ປະເທດຝຣ ື ອງ ີ ລອ ົ ງ ແລະ ເຂດພາກໃຕ

່ີ 19 ກ ໃນວັນທ ໍ ລະກະດາ 2012 ຜ ່ ານມາ ຄະນະ ພປລ ໍ ຈານວນ ຫ ູ ໂຣບ ື ຄ ດຣ. ບ ຸ ນທອນ ້ າທ ່ ານ ໃນຢ ຈັນທະລາວ ຸ ່ ນ ໄຊພະ ່ ານ ອ ີ ເຊ ີ ປະທານ ພປລ, ທ ົ ງ-ວ ່ ຣາດ ຮອງປະທານ ພປລ ສາຂາ ຝຣັງ, ທ ຸ ສ ່ ານ ມາກ ວ ເຊ ເລຂາ ຝ າຍຂ າວສານ ພປລ, ທ ານ ໂອລ ເວ ເຢ ່ ່ ່ ີ ີ ີ ີ ດວງວ ິ ິ ຈດ ກັມມາທ ິ ການ ພ ົ ວພັນ ສາກ ົ ນ ຂອງ ພປລ ແລະ ທ ່ ານ ຮົດ ດວງວ ້ ເດ ິ ິ ຈດ ່ີທຶ ປກສາ ພປລ ໄດ ີ ນ ທາງໄປຮ ວມປະຊ ມ ກ ບສະ ມາຊ ກ ແລະ ຊ ມຊ ນ ລາວ ່ ິ ັ ຸ ຸ ົ ່ ໃນ ເມ ໍ ຣະກະດາ 2012 ື ອງ ີ ລອ ີ 21 ກ ົ ງ ແລະ ວັນທ ຄະນະ ພປລ ສາມທ ່ ານ ໄປຮ ່ ວມປະຊ ື ອງ ຸ ມ ່ີທ ເຂດເມ ່ ເປຣ ເກ ພາກໃຕ ປະເທດ ຝຣ ງ. ້ ິ ີ ັ ່ີ ໄດ ່ ໃນກອງປະຊ ່ າວ ພາຍຫລັງທ ້ ີມການ ຸ ມດັງກ ່ ຖາມຂ ູ ້ ຈັກ ຶ ຊງກັນແລະກັນ ່ າວ ແລະ ທ ໍ າຄວາມຮ

ປ ະ ໍຈ າ ເ ື ດ ອ ນ 7 . 8 . 9 . / 2 0 1 2

່ື ອນໄຫວ ຂອງ ແລ ້ ວ ຄະນະ ພປລ ໄດ ້ ກ ່ າວເຖ ິ ງການ ເຄ ພປລ ຜ ັ ນ ່ ານມານັບຕັ້ງແຕ ່ ໄດ ້ ມ ໍ ຕັ້ງ ພປລ ເປ ີ ການກ ່ື ອນໄຫວ ຢ ້ົ ນມາ ່ີທ ີມການເຄ ຕ າງມ ຄວາມ ກ າວຫນ ່ ້ ້ າ ີ ່ເພ ້ ັ ນຂັ້ນໆ ໂດຍມ ີ ມຂ ຶ ນເປ ີ ການປະສານງານ ກັບຂະ ່ ບວນ ການ ເຄ ້ ຮັບການ ື ອນໄຫວ ໃນປະເທດລາວ, ໄດ ້ ຮັບຮ ຈາກ ສາກ ນ ເປ ນຕ ນ ແມ ນ ຈາກ ຣ ູ້ ັ ່ ັ ຖບານ ຂອງ ົ ົ ່ ັ ນ ຣັຖບານ ເຢ ບາງປະເທດ ເຊ ັ ຽຣະມັນ, ຣັຖບານ ອອສ ເຕຣເລ ັ ຽ, ຣັຖບານ ປະເທດ ການາດ ແລະ ຈາກ ສະພາ ຢ ູ ໂຣບ ນອກນັ້ນ ກ ູ ້ ຈາກ ສະຫະ ຊາຊາດ ໍ ຍັງຖ ື ກຮັບຮ ແລະ ຫລາຍອ ງການ ສ າຄ ນຂອງສາກ ໍ ້ ອມ ກັນ ັ ົ ົ ນ. ພ ້ນັນ ກ ໍ ໄດ ້ ກ ່ າວເຖ ິ ງ ແຜນການນະໂຍບາຍ ຂອງ ພປລ ່ື ອ ໃຫ ່ ໃນການເຄ ້ ມ ື ອນ ໄຫວ ແບບສັນຕ ິ ິ ວີທ ເພ ີ ການ ປຽ່ນແປງໃນລາວ ໄປສ ການປ ກຄອງ ແບບ ປະຊາທ ູ່ ົ ິ ປະໄຕ ແລະ ມ ັ ນເອກະຣາຊ ຢ ່ າງແທ ້ ິ ຈງ. ີ ຄວາມເປ ຈາກນັ້ນ ກ ໍ ໄດ ້ ມ ີ ການ ຕ ີ ລາຄາ ສະພາບການ ໃນ

ລາວ ແລະ ຂອງ ສາກ ຸ ບັນ ົ ນ ກຽ່ວກັບລາວ ໃນປະຈ ໂດຍເຫ ່ າ ສະພາບການໃນລາວ ເຖ ່ າ ຈະມ ິ ງວ ີ ການ ັ ນວ ຊ ່ ວຍເຫລ ່ ປະຊາ ື ອຂອງສາກ ົ ນ ໃນການພັດທະນາ ແຕ ຊ ນລາວສ ວນຫລາຍ ຍ ງຕ ກຢ ໃນ ຄວາມທ ກຍາກ ູ ຸ ່ ໍ ລາ ັ ົ ່ ົ ບາກ ຍ ູ້ ກ ້ ອນການສ ໍ້ ກ ໍ າອ ໍ ານາດ ົ ງອັນມະຫາສານ ຂອງ ຜ ພັກ-ຣັຖ ທ ຸ ກຂັນການປ ົ ກຄອງໃນລາວ, ບັນຫາ ການ ່ຶ ມ ີມີ ຈນອ ຄວບຄ ມລາວໂດຍວຽດນາມ ຕ ຸ ີ ກ, ບັນຫາ ການຢ ຶ ດດ ້ ນັກລ ິ ນດອນ ຂອງປະຊາຊ ົ ນ ໃຫ ົ ງ ຶທນໃນ ລາວ, ການທ ໍ າລາຍສະພາບ ແວດລ ້ ອມ, ບັນຫາຢາ ເສບຕ ຸ ສ ແລະ ບັນຫາ ້ າ, ບັນຫາການຄ ້ າມະນ ິ ດຢາບ ່ື ອນໆ. ່ໍ ກັບການຕ ຕ ີ ລາຄາສະພາບຂອງສາກ ົ ນໃນລາວ ້ ເປ ນຕ ນແມ ນ ໄລຍະກ ອນຈະມ ກອງປະຊ ັ ່ ່ ີ ີ ຣ ົ ົ ບ ຸ ມ ເອ ອາຊ ີ ໃນລາວ ໃນເດ ື ອນ ພະຈ ິ ກກາ ຈະມານ ີ ້ ່ີທ ມອງ ເຫ ່ າ ສາກ ີ ຄວາມສ ັ ນວ ົ ນຈະມ ົ ນໃຈ ກຽ່ວກັບ ບັນຫາ ່ີ ມຂ ້ຶ ນ ພ ຂອງລາວ ເພ ້ ອມກັນນັ້ນ ກ ໍ ໄດ ້ ຕ ີ ລາຄາ ກຽ່ວ ່ ກັບທ ່ າທາງຂອງປະເທດເພ ້ ານ ແລະ ປະເທດ ື ອນບ ່ ່ ໍ ສາຄັນອ ໍ ລາວ. ື ນໆ ຕ ຈາກນັ້ນ ກ ໍ ມ ີ ການ ອອກຄํາິ ຄດຄํາເຫ ັ ນ ແລະ

່ ັ ງກ ້ ໍ ສາຄັນ ້ ສເນ ່ າວ. ໍຂ ໍຂ ່ າງໆ ຂອງ ຊ ີ ຕ ຸ ມລາວ ໃນ ເຂດດ

ຮັບປະທານ ອາຫານຮ ່ ວມກັນ ຫລັງການປະຊ ົ ບ ຸ ມ ຄະນະ ພປລ ພ ່ັ ງ ປະກັບຊ ື ອງລ ີ ອ ົ ນລາວ ເຂດເມ ົ ງ ປະເທດຝຣ


ຫນ ້ າ7

ຂ ່ າ ວ ສ າ ນ ຄ ວ າ ມ ິຈ ງ

່ື ອນໄຫວ ແມ ່ ນເຂ ້ ອມ ແນວທາງ ແລະ ການເຄ ັ ນພ ົ າເຈ ົ ້ າ ເຫ ່ ່ ຂອງ ພປລ ຜ ່ ານມາ ີທມ ່ າງມ ີ ການເຄ ື ອນໄຫວ ຢ ີ ປະສ ິ ດທ ິ ່ ້ ່ ພາບ, ນອກ ຈາກນັນກ ໍ ມ ໍ ແຜນ ການ ີ ໍ ຄາສເນ ີ ເພ ີ ມເຕ ີ ມຕ ຶ່ ່ື ອນ ໄຫວ ສະເພາະຫນ ເຄ າ ເພ ອໃຫ ການເຄ ນໄຫວ ຂອງ ້ ້ ື ື ້ ນຕ ພປລ ເຂ ໍ່ ໄປ. ັ ມແຂງ ຶຂ ໃນຂ ໍ ້ ີ ປກຍ ່ ອຍ ຂອງກອງປະຊ ້ ຜັດ ົ ນລາວ ຍັງ ໄດ ຸ ມຊ ຸ ມຊ ່ ປຽ່ນກັນ ກ າວເຖ ງບ ນຫາ ອ ນຫນ ກ ຫນ ວງ ທ ຊ ມຊ ນລາວ ່ ່ ິ ີ ຸ ົ ັ ັ ັ ່ ັ ງພ ່ ັ ງ ໄດ ໃນຝຣ ຸ ບັນ ື ຄ ສັງຄ ໍ ້ ປະ ຈ ້ ຮັບ ົ ບພ ົ ມໃນປະເທດຝຣ ່ ຄວາມສັບສ ຸ ່ ມຮັບໃຊ ້ ອນ ການເຄ ້ ພັກື ອນໄຫວ ຂອງ ກ ົ ນຍ ຣັຖ ແລະ ບັນຫາ ທາງ ສາສນາ ວັດວາ, ການປະຕ ບ ດ ິ ດ ິ ັ ຜ ່ ຫລັກ ິ ສນທັມ ແລະ ື ອນໆ ໂດຍເຫ ່ າ ແມ ່ ນ ແຜນການ ັ ນວ ່ ຂອງພັກ-ຣັຖ ີທໃຊ ຸ ກຄ ້ ບ ົ ນ ແລະ ວັດ ຂອງລາວ ອ ົ ບພະຍ ົ ບ ເປ ັ ນບ ່ ອນໂຄສນາ ແລະ ທ ໍ າລາຍ ຄວາມສາມັກຄ ີ ຂອງລາວ ນອກ . ່ີທປະຊ ່ໍ ການພ ັ ນເອະສັນກັນ ື ສບຕ ້ ເປ ່ ວມ ົ ວພັນ ຮ ຸ ມ ໄດ ່ຶ ຊງກັນແລະກັນ ໃຫ ່ ້ ແຫນ ນແຟ ນຂ ນ ເພ ອສ າງ ໃຫ ເປ ນພະ ້ ້ ້ ້ ້ ັ ຶ ື ່ື ອນໄຫວຂອງລາວນອກໃຫ ່ື ອ ຊກຍ ລັງການເຄ ້ ເຂ ັ້ ມແຂງ ເພ ຸ ູ້ ໃຫ ູ ່ ລະບ ້ ມ ົ ກຄອງ ີ ການປຽ່ນແປງ ໃນລາວ ໄປສ ົ ບການປ ແບບປະຊາທ ປະໄຕ ແລະ ເອກະຣາຊ ຢ າງແທ ຈ ່ ້ ິ ງ. ິ ການ ຮ ່ ວມປະຊ ່ ງ ໄດ ້ ຮັບການຕ ້ ອນຮັບ ຸ ມ ທັງ ສອງແຫ ່ ຈາກ ສະມາຊ ່ າວຢ ່ າງ ິ ກ ພປລ ແລະຊ ົ ນລາວ ເຂດດັງກ ຸ ມຊ ເອ າໃຈໃສ ເປ ນພ ເສດ ແລະ ໄດ ຈ ບລ ງ ດ ວຍບ ນຍາກາດ ່ ັ ິ ້ ົ ົ ້ ັ ົ ຄວາມຮັກແພງ ແລະຄວາມ ເຂ ຸ ດ ່ າງ ສ ົ ້ າອ ົ ກເຂ ົ ້ າໃຈກັນຢ ້ຶ ຊງ***

ກອງປະຊ ່ ວມກັບ ຊ ້ ົ ນລາວ ເຂດ ພາກໃຕ ຸ ມ ຄະນະ ພປລ ຮ ຸ ມຊ ່ັ ງ ປະເທດຝຣ

ຖ ູ ບຮ ຸ ພາບຕຣ ່ າຍຮ ່ ວມກັບສ ້ ີ ລາວ ແລະ ຄອບຄ ົ ວ ເຂດພາກໃຕ ່ື ອ ແຮງ ແລະ ່ ັ ງ ່ີທມ ປະເທດຝຣ ີ ຄວາມເສ ັ ຍສະຫລະ ໍບິ ຣຈາກເຫ ່ື ອນໄຫວ ເພ ່ື ອປະຊາທ ປັດໃຈໃຫ ້ ແກ ່ ຂະບວນການເຄ ິ ປະໄຕໃນລາວ

ສ ະ ບັ ບ ່ີທ 3

ກອງປະຊ ັ ຽຣະມັນ ຮ ່ ວມ ກັບ ຸ ມພປລ ສາຂາເຢ ສະຖາບັນທອງສ ຸ ກສາຍສັງຄ ັ ຽຣມັນ ້ ເຢ ີ ່ີ ທ ພາກໃຕ ່ີ 15 ກັນຍາ 2012 ຜ ໃນວັນທ ່ ານມາ ໄດ ້ ມ ີ ການຈັດ ກອງປະຊ ັ ຽຣະມັນ ຮ ່ ວມກັບ ສະຖາ ຸ ມ ພປລ ສາຂາເຢ ່ ບັນ ທອງສ ຸ ກສາຍສັງຄ ັ ນອ ີ ຶ ຊງເປ ີ ຂອງ ົ ງການ ພາຄ ່ ພປລ ີທ ພາກໃຕ ຸ ກສາຍ ັ ຽຣະມັນ. ສະຖາບັນທອງສ ້ ເຢ ່ ້ ສັງຄ ເປ ນອ ງການບ າຂ ນກ ບຮ ຖບານ ທ ປະເທດ ັ ໍ ີ ຶ ີ ັ ັ ົ ເຢ ັ ຽຣະມັນ ່ີທມ ່ ວນຫລາຍ ມາຈາກອາດ ີ ສະມາຊ ິ ກສ ີ ດ ້ ່ ່ ນັກສ ້ ອມນ ໍ າ ຶ ກສາລາວທ ີ ີ ອຣ ັ ນອອກ ີທໍບເຫ ັ ນພ ົ ບຕາເວ ແນວທາງພັກ-ຣັຖ ່ຶ ຈງໄດ ທ າການປະທ ວງ ໃນປ 1990 ີ ້ ໍ ້ ່ື ອການ ປຽ່ນແປງໃນລາວໄປ ໃນເອ ີ ຣ ັ ນອອກ ເພ ົ ບຕາເວ ສ ູ ່ ປະຊາທ ິ ປະໄຕ. ່ື ນໄດ ່ ັ ງກ ໃນກອງປະຊ ຸ ບຕ ່ າວ ກ ່ ອນອ ້ ມ ີ ການ ສລ ີ ຸ ມດ ້ ລາຄາ ການເຄ ່ ນໄຫວຂອງ ພປລ ຜ ່ ານມາ ໂດຍຫຍ ໍ ື ອ

ໂດຍ ປະທານ ພປລ ນອກຈາກນັ້ນ ກ ໍ ມ ໍ າ ີ ການ ອອກຄ ່ ່ ວມ ໍ າເຫ ່ ານ ີທເຂ ິ ຄດຄ ີ ລາຄາ ຂອງຫລາຍທ ັ ນ ການຕ ົ ້ າຮ ້ ປະຊ ັ ນການຈັດຕັງການເມ ່ າ ພປລ ເປ ື ອງ ັ ນວ ຸ ມ ໂດຍເຫ ່ື ອນໄຫວ ຖ ່ີທເຄ ້ ກຕ ອງແລະ ກ າລ ງກ າວຫນ າດ ຂ ນ ສະ ້ ໍ ້ ີ ຶ ື ັ ້ ່ ນັ້ນຫລາຍທ ູ ນ. ້ ການສນັບສນ ່ ານຈ ີ ຄວາມຍ ິ ນດ ີ ໃຫ ຶ ງມ ພ ້ ອມກັນນັ້ນ ່ີທປະຊ ໍ ໄດ ້ ີມການ ຕ ີ ລາຄາສະພາບ ຸ ມກ ການ ໃນປະເທດລາວປະຈບັນ ່ຶ ຊງເຫ ນວ ່ າ ປະຊາຊ ັ ົ ນ ່ ່ ລາວ ສ ່ ວນຫລາຍ ເບ ່ າຍ ຕ ໍ ການນພ ໍ າພາຂອງ ື ອຫນ ່ ້ ພັກ-ຣັຖ ີທມ ໍ ກ ້ າຍແຮງ, ບັນຫາວຽດນາມ ີ ການສ ົ ງອັນຮ ່ື ນໆ, ພ ຄອບຄອງລາວ ແລະ ບັນ ຫາອ ້ ອມກັນນັ້ນ ໄດ ້ ມ ີ ່ ການ ຕ ີ ລາຄາການເຄ ື ອນໄຫວການເມ ື ອງຂອງລາວ ້ ໍ ສາຄັນ ນອກ ແລະ ຕ ີ ລາຄາສະພາບການຂອງສາກ ົ ນ ໍຂ ເຫ ່ າ ການປະຊ ໍ າຄັນຕ ່ າງໆ ່ີທຈັດຂ ຶ ້ ນໃນ ັ ນວ ົ ນສ ຸ ມສາກ ລາວປະຈ ຸ ບັນ ຈະເປ ັ ນການສ ້ າງຄວາມສ ່ ຊາວ ົ ນໃຈແກ ່ ່ ໂລກ ຕ ູ ້ ໃຫ ັ ນເງ ໍ ບັນຫາຂອງລາວ ແລະຈະເປ ້ ື ອນໄຂ ຊ ຸ ກຍ ມ ູ ່ ປະຊາທ ີ ການ ປຽ່ນແປງໃນລາວ ໄປສ ິ ປະໄຕ. ່ື ອໃຫ ້ ນອກຈາກນັນກ ໍ ມ ່ າງໆ ເພ ້ ພປລນํາ ີ ຄํາສເນ ີ ຕ ້ ນຕ ້ ່ໍ ໄປ ໄປສ ້ າປະຕ ້ ກ ້ າວຫນ ້ າ ືຂ ຶ ກສາແລະ ຄ ິ ບັດໃຫ ົ ນຄວ

ີ ອກ.***

ກອງປະຊ ຸ ກ ັ ຽຣະມັນ ຮ ່ ວມກັບ ສະຖາບັນທອງສ ຸ ມ ພປລ ສາຂາເຢ ສາຍສັງຄ ັ ຽຣະມັນ ້ ເຢ ີ ່ີທ ພາກໃຕ


ຫນ ້ າ8

່ົ ງຜ ພປລ ຂາຂາສະຫະຣັຖ ສ ູ ້ ຕາງຫນ ້ າເຂ ົ້ າ ຮ ຸ ສ ສາກ ່ ວມ ກອງປະຊ ິ ມະນ ົ ນ ່ີ ທ ໍວິ ຊງ ຸ ມ ິ ສດທ ຕັນ ີ ດີ ຊ

່ີ 18 ິ ສງຫາ ຜ ໃນວັນທ ່ ານມາ ພປລ ສາຂາ ສະຫະ ່ ຣັຖ ໄດ ້ ສ ່ ານ ື ຄ ທ ່ ານ ແສງ ົ ງຕ ົ ວແທນຂອງຕ ົ ນ ສອງທ ຈ ດດາໄລ ແລະ ທ ານ ບ ນເຫລ ອງ ກາຕາວ ຣະວ ຸ ່ ິ ື ິ ົ ງ ເຂ ົ້ າ ຮ ຸ ສສາກ ່ ວມປະຊ ິ ມະນ ຶ ້ ນ ່ີທ ມະຫາວ ິ ົ ນ ່ີທຈັດຂ ຸ ມ ິ ສດທ ທະຍາໄລ University of the District of Columbia. ່ີ 18 ິ ສງຫາ 1982 ແມ ່ີ ສະຫະປະຊາ ວັນທ ່ ນວັນທ ່ ່ ່ີ ຖ ຊາດຮັບຮ ູ ້ ໃຫ ້ ມ ີ ການເຄ ື ອນໄຫວເພ ື ອປະຊາຊ ື ກ ົ ນທ ່ ້ ່ ຢຽບຢ ໍ າທ ໍ ຣະມານ ສະນັນ ກອງປະຊ ່ າວຂ ້ າງເທ ິ ງ ຸ ມດັງກ ່ຶ ຈງເປ ່ ່ ນວ ນສ າຄ ນ ຄ ບຮອບ ໃນການຕ ສ ເພ ອສ ດທ ັ ໍ ູ້ ື ິ ິ ັ ໍ ັ ົ ່ີ ຖ ່ີ . ່ົ ວໂລກທ ມະນ ຸ ສ ຂອງປະຊາຊ ື ກກ ົ ນໃນທ ົ ດຂ ່ີ ກະຊວງ ່ ັ ງກ ໃນກອງປະຊ ່ າວ ໄດ ້ ມ ້ າທ ີ ເຈ ົ ້ າຫນ ຸ ມດ

ການຕ ່ າງປະເທດ ສະຫະຣັຖ ຫ ້ ອງການຝ ່ າຍສ ິ ດທ ິ ໍ້່ ້ ມະນ ຸ ສ ທ ່ ານ Kelly C. Landry ຶຂນກ ່ າວຄํາປາໃສ ນອກຈາກນັ້ນກ ໍ ມ ີ ຫລາຍ ສະຖາບັນ, ຫລາຍອ ົ ງການ

່ີທໍບຶຂ ້ ນກັບຣັຖບານ ແລະ ່ື ສສານມວນຊ ່ ວມ. ົ ນ ເຂ ົ ້ າຮ ການໄປ ຮ ູ ້ ຕາງຫນ ້ າ ພປລ ສາຂາສະຫະ ່ ວມຂອງຜ ່ ້ ຣັຖ ຄັງນ ູ ້ ແບບ ັ ນໂອກາດ ີທ ໄດ ້ ໄປສ ີ ເປ ຶ ກສາຮຽນຮ ່ ່ ແຜນ ການເຄ ຸ ສ ທາງດ ້ ານ ື ອນໄຫວ ເພ ື ອສ ິ ດທ ິ ມະນ ກ ດຫມາຍສາກ ນ ແລະ ວ ທ ການຕ າງໆ.*** ່ ິ ີ ົ ົ

່ ່ໍ ຫນ ຜ ູ ້ ຕາງຫນ ູ ້ ເຂ ້ າ ພປລ ສາຂາສະຫະຣັຖ ກັບຜ ່ ວມປະຊ ້ າຕ ້ ອງ ຶ ກຫ ົ ້ າຮ ຸ ມ ີທ ຕ ່ ປະຊ ີ ີຊ ຸ ມ ີ ທ ໍວິ ຊງຕັນດ

ວ າ ລ ະ ສ າ ນ ສ ະ ບັ ບ ່ີທ 3

ປ ະ ໍຈ າ ເ ື ດ ອ ນ 7 . 8 . 9 . / 2 0 1 2

ຣັຖະບານລາວຍັງສ ໍ່ ກາງຕ ໍ່ ອາໄສ ການຊ ່ ວຍເຫລ ື ບຕ ື ອ ່ ້ ້ ່ ເກ ່ າທັງໝ ື ອບວ ີ ໍບຶຂນ ກັບ ົ ດ ໍນາບັນດາອ ົ ງ ການ ຈັດ ຕັງທ ່ື ອ ໃຫ ຣັຖະບານແລະ ອ ້ ການ ໍບິ ລ ົ ງການ ຈັດ ຕັ້ງນາໆຊາດເພ ່ ່ ການ ແກ ພວກທ ຕ ກເປ ນເຫຍ ອ. ສະຫະພ ນແມ ັ ່ ່ ິ ຍງລາວ ີ ົ ື ັ ່ ່ ຍັງສ ູ້ ກ ັ ນຜ ໍ ເປ ໍ າກັບນ ໍ າເລ ່ ວນ ກ ່ ຽວກັບ ກ ໍ ລະນ ື ບຕ ື ອງສາຍດ ີ ່ີ ທີມ ການສ ຸ ນແຮງ ພາຍໃນຄອບ ຄ ັ ນຄວາມຮ ່ າ ເປ ົ ງໄສວ ົ ວ ແລະການຄ ຸ ດ ເຖ ້ າມະນ ່ ນໄດ ້ ີມການ ໂທລະສັບແຈ ້ ງ ິ ງແມ ່ ່ ຄວາມກ ຸ ດກ ່ ຽວກັບ ເລ ້ າມະນ ໍ ຕາມ ແຕ ່ ກ ໍ ໍບ ໄດ ້ ີມ ື ອງການຄ ການຈ ້ . ຶ ກໂຕເລກໄວ ົ ດບັນທ ໂດຍຜ ່ ານກ ່ າດ ້ ວຍການພັດທະນາ ແລະການ ົ ດໝາຍ ວ ຄ ຸ ້ ມຄອງ ແມ ່ ິ ຍງ ນັ້ນພວກ ແມ ່ ິ ຍງແລະເດ ້ ອຍທ ີ່ ືຖກ ັ ກນ ້ ້ ລະບ ຸ ວ ູ ້ ຮັບເຄາະ ຈາກ ການຄ ຸ ດນ ັ ນຜ ່ າ ເປ ້ າມະນ ່ ນໄດ ້ ັ ນ ແມ ້ ານອາຍາ ຖ ້ າໄດ ້ ກະທ ໍ າ ືຖກຍ ັ້ ນ ຈາກການລ ົ ກເວ ົ ງ ໂທດດ ່ີ ເປ ຜ ຸ ດ. ັ ນຜ ິ ດກ ້ າມະນ ົ ດໝາຍທ ົ ນໂດຍກ ົ ງມາຈາກການ ຄ ່ ່ ຣັຖະບານລາວ ລາຍງານວ ັ ນເຫຍ ່ າ ີມພວກທ ີ ຕ ື ອ ໃນ ົ ກເປ ຼ າຍຂ ໍ ຈານວນຫ ້ ໃຫ ້ ຄວາມຮ ່ ວມມ ໍ າ ເນ ຶ ້ ນໄດ ື ໃນການດ ີ ນຄະດ ີ ພວກ ກະທ າຜ ດແລະໃຫ ການປ ກປ ອງແກ ພວກເຄາະຮ າຍ ້ ໍ ິ ້ ົ ່ ້ ແຕ ່ ກ ໍ ່ໍບໄດ ້ ີມການຈັດຕັ້ງປະຕ ່ າງໃນການ ໃຫ ້ ິ ບັດ ໂຄງຮ ຄວາມຄ ຸ ້ ມຄອງພະຍານ. ່ີ ຣັຖະບານລາວ ກາງຕ ່ໍ ນํາ ລາຍງານເວ ່ າ ໃນຂະນະທ ົ ້ າວ ້ ນ ກັບຣ ບັນດາອ ້ ການ ື່ ອໃຫ ີ່ ໍ່ບຶຂ ັ ຖະບານ ເພ ົ ງການຈັດຕັ້ງທ ່ ່ ່ ້ ສນັບສນ ູ ນ ທາງດ ໍ ຕ ້ ານການ ້ ານຊັບພະຍາກອນ ຕ ໍ ໍຂິ ລເລ ີ ມຕ ່ຶ ງນັ້ນ ການຂາດປະສ ຄ ູ່ ພາຍໃນ ຸ ດຈ ້ າມະນ ໍ າ ນວນນ ິ ດທ ິ ພາບ ຢ ່ໍ ການ ວ ້ ພາໃຫ ້ ີມການຊັກຊ ້ າແກ ່ ຍາວ ຕ ົ ງການຣັຖະບານ ໄດ ້ ່ ່ ້ ້ ່ ອະນ ຸ ມັດເພ ້ ອ ີ ໍບຶຂນ ກັບຖະບານ ແລະອ ື ອ ໃຫ ົ ງ ົ ງການຈັດຕັງທ ການ ຈັດຕັ້ງນາໆຊາດ ຈັດຕັ້ງ ປະຕ ໍ າເນ ິ ບັດ ການດ ີ ນຄວາມ ່ໍ ຕ ພະຍາຍາມໃນການຕ ຸ ດຢ ູ່ ລາວ. ຣັຖະບານ ້ ານການຄ ້ າມະນ ່ ້ ່ ່ ລາວ ຍັງບ ຼ ັ ກຊ ຸ ມັດຕ ່ າງຂ ໍ ໄດ ້ ໃຫ ້ ການອະນ ໍ ຫ ຶ້ ນ ີ ໍນາ ີ ທີມການຮ ່ ໃນຊ ່ ອນ ໂດຍການ ສນັບ ່ ວງໄລຍະການລາຍງານເທ ື ອກ ສນ ນຈາກອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະບັນດາອ ູ ົ ົ ງການ ຈັດ ້ ່ ່ ້ ້ ້ຕ ີ ໍບຶຂນກັບ ຣັຖະບານນັນ. ັ ງທ ທາງການຣັຖະບານລາວໄດ ູ ນປະມານ ້ ໃຫ ້ ເງ ິ ນສນັບສນ ່ຶ ງ ຈັດຂ ່ໍ ການ ຝ 31,000 ໂດລາຕ ຶ ກອ ີ ກຄັ້ງນ ຶ ້ ນ ໂດຍ ົ ບຮົມອ ສະຫະພັນ ແມ ຼ ງຂ ່ ິ ຍງລາວ. ກະຊວງຖະແຫ ່ າວ ວັດ ທະນະທັມ ແລະທ ່ ອງທ ່ ຽວ ກ ໍ ໄດ ້ ໃຫ ້ ການຄວາມຊ ່ ວຍເຫ ື ຼ ອໃນ ການ ສນັບ ່ື ອສ ່ື ນຕ ສນ ູ ນການຈັດຄອນເສ ້ າງຄວາມຕ ່ ຽວກັບ ີ ດ ເພ ົ ວກ ່ ່ ການຄ າມະນ ດ ແລະສ ມວນຊ ນທ ຄວບຄ ມໂດຍຣ ຖະບານ ຸ ຸ ້ ື ັ ົ ີ ່ໍ ລາຍງານ ກ ກ ຸ ດ.*** ໍ ື ສບຕ ່ ຽວກັບການຄ ້ າມະນ

ລາຍງານປະຈ ີ ຂອງກະຊວງຕ ໍ າປ ່ າງປະເທດ ສະຫະຣັຖ ວ ຸ ດກ ່ າດ ້ ວຍການຄ ້ າມະນ ່ ຽວກັບລາວ ຕອນທ ີ 2 ່ີ ເວ ໃນພາກສ ້ ອງຄ ຸ້ ມ ່ ວນທ ້ ຄວາມປ ົ ກປ ິ ງການໃຫ ົ ້ າເຖ ້້ ຄອງນ ນ ລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ າງປະ ເທດສະຫະຣ ່ ັ ັ ຖ ້ ່ ກ ່ າວວ ່ າ ຣັຖະບານ ສປປລ ກ ໍ ຍັງ ໍບໄດ ້ ຈັດຕັງປະຕ ິ ບັດລະບຽບ ການ ໃນການລະບ ຸ ໂຕ ຢ ັ ນທາງການ ເພ ່ າງເປ ື່ ອຊ ີ ້ ໂຕ ພວກ ່ື ອຂອງການຄ ເຄາະ ຮ ຸ ດໃນບັນດາ ັ ນເຫຍ ້ າຍ ່ີ ທຕ ້ າມະນ ົ ກເປ ່ ້ ່ ກ ຼ ມນັນ. ຸ ່ ມທ ໍ ຼ ແຫ ີ ີມຄວາມຫ

ຄວາມທ ຸ ກຍາກ ໂຮງຮຽນລາວໃນປະເທດປະຈ ຸ ບັນ


ຂ ່ າ ວ ສ າ ນ ຄ ວ າ ມ ິຈ ງ

ການແຜ ່ ຂຍາຍແນວທາງ ໄຕ ຕຽນ ຂອງ ຫວຽຕນາມ ເຂ ູ ່ ປະເທດ ລາວ ແລະ ກ ູ ຊາ ໍ າພ ົ ້ າໄປສ ່ໍ ຈາກ ສະບັບກ ແປໂດຍ: ເຄນ ບ .( ຕ ຸ ນພະຄ ໍ ້ າ.( ່ ອນ)

່ື ອມຊ ໂດຍໃຊ ູ ບ, ພວກຄອມມ ້ ິ ວີ ທການ ເຊ ຶ ມແບບແປຮ ີ ວ ນ ສຕ ຫວຽຕນາມ ໄດ ເອ າ ລາວ ແລະ ກ າພ ຊາ ເປ ນຫ ັ ໌ ້ ົ ໍ ູ ິ ື ອງ ົ ວເມ ່ ້ຶຂນ ແບບໃຫມ ້ ່ ໂດຍທ ໍ າຕາມແບບສບັບດັງເດ ີ ມ ີ ທເຄ ີ ຍເຮ ັ ດ ມາ ີມ່ື ຊ ວ ່ າ “ ດອນ ດຽນ - Don Dien “ ື ຄ, ທ ໍ າອ ໍ່ ເອ ໍ າລັງ ິ ດກ ົ າກ ່ີ ກ ່ໍ ເອ ທະຫານ ເຂ ຶ ດຄອງເນ ່ ອນ, ແລ ້ ວກ ື ້ ອທ ົ ້ າໄປຢ ົ າຄອບຄ ົ ວ ່ ້ ້ ້ ຂອງພວກເຂ ູ່ ໃນພ ື ນທ ີ ຶຢດຄອງ ົ າ ເຂ ົ າມາຕັງຮາກຖານຢ ໃຫມ ດ ຈາກທະຫານມາເປ ນ ພ ັ ່ , ແລ ້ ວກ ໍ່ ປ ່ ຽນຊ ື ອນ ໂດຍ ົ ລເຮ ຸ ເປ ູ ້ ຮົບ “ ແລະຖ ັ ນ“ກ ໍ າລັງສ ໍ າຮອງ ຕຣຽມພ ້ ອມສ ື ກທ ົ ດ ແທນ ່ື ອແຜ ດ ຸ ທຫມວດໃຫມ ້ ວຍກ ໍ າລັປະກອບອາວ ່ ເພ ່ ຂຍາຍກ ້ ວາງ ອອກໄປອ ກ. ີ ່ິ ງໃຫຍ ່ື ອ ຫລັງຈາກການ ພ ູ ຊາ ແລ ່ ໃນ ກ ໍ າພ ້ ວ, ເພ ິ ິ ຊດຄັ້ງຍ ່ ່ ຄວບຄ ຸ ມບ ູ່ ກ ໍ ໃຫ ້ ເກ ໍ າລັງຂອງ ເພ ີ ດມ ີ ການ ໍ ຈຣະຈ ື ອນ ົ ນໃນຫມ

ມ ້ ບັງຄັບໃຫ ້ ພັນທະມ ິ ຕທະຫານ ຫວຽຕນາມ, ຮາໂນຍ ໄດ ິ ຕ ້ ຫ ນເຊ ດຂອງຕ ນ, ຮ ນເຊ ນ, ໃຫ ມອບດ ນທາງເບ ອງຕາວ ຸ່ ຸ ້ ີ ິ ື ັ ັນ ົ ອອກຂອງ ກ ູ ຊາ ແລະໄດ ໍ າພ ້ ໃຫ ້ ທະຫານ ຫວຽຕນາມ ຫລາຍກ ່ ້ ວາ 500.000 ຄ ນເຂ າມາຢ . ເປ ນອ ນວ າ “ ການຫ ນປ ຽນເປ ນ ູ ັ ັ ່ ່ ່ ັ ັ ົ ົ ຫວຽຕນາມ “ “ Vietnamization “ ຂອງ ກ ູ ຊາ ໄດ ໍ າພ ້ ເລ ີ ້ ມຂ ຶ້ ນ ແລ ຸ ່ ນ ພນ ັ ນ ໄດ ້ ວ, ບັດແລ ້ ວຣະບອບຫ ້ ືຖກບັງຄັບໃຫ ້ ົ ມເປ ອອກມັດຕ ສບ ບ ເລກທ 240 SR/MC/HH ໃນປ 1982, ແລະ ີ ິ ີ ັ ຍັດຕ ູ ຊາ ທັງຫມ ັ ນກ ້ ເປ ້ ອງໃຫ ້ ຄ ໍ າພ ິ ໃຊ ົ ດຫມາຍ ຮຽກຮ ົ ນກ ົ ດ ຈ ້ າຍນ ້ ອງ ກັບປະຊາຊ ີ ມຂຍາຍມ ິ ຕພາບຖານ ອ ົ່ ງເສ ົ ນ ຫວຽຕ ່ີ ຂອງຫມ ນາມ ໂດຍຖ ຸ ກຄ ່ ນ ໃຫ ້ ່ າ ພາຣະຫນ ້ າທ ື ວ ົ ດທ ົ ນແມ ່ ້ ຊ ູ ໍ າພ ່ ວຍ ຄ ້ ຕັງຖ ິ ນຖານໃນ ປະເທດ ກ ົ ນຊາຕຫວຽຕນາມ ໃຫ ຊາ. ເຖ ີ 1989, ຕ ິ່ ນ ິ ງປ ົ ວເລກຂອງຄ ົ ນ ຫວຽຕນາມ “ ີ່ ທຕັ້ງຖ ້ ຖານ “ ໃນ ກ ູ ຊາ ີມເຖ ູ ່ ກັນນັນ, ໍ າພ ິ ງ 1.250.000 ຄ ົ ນ. ຄຽງຄ ່ີ ໃຫມ ຫວຽຕນາມ ໄດ ້ ເຮ ່ ໂດຍແຕ ້ ມເອ ັ ດແຜນທ ົ າຊາຍແດນ ໃຫມ ູ ຊາ ເລ ່ ຂຍາຍກວມເຂ ໍ າພ ິ ນ ລາວ ແລະ ກ ິ ກເຖ ິ ງ ົ ້ າໄປໃນດ ່ 40 ກ ຸ ນເຊ ັ ນທາງ ້ ວງຢ ່ າງເປ ້ ື ຍນສານ ປະທ ິ ໂລແມຕ. ຮ ັ ນ ໄດ ການ ກ ່ ຽວກັບບັນຫາຊາຍແດນນ ໍ່ ຮາໂນຍ ວ ່ າຣະເມ ີ້ ຕ ີ ດກ ົ ດ ່ ່ ນໃນວ ນທ 10 ເດ ອນ ຕ ລາ ຫມາຍສາກ ລ ຊ ງສບ ບສ ດທ າຍຍ ຸ ຸ ້ ື ື ັ ີ ັ ົ ຶ ່ ີ ປ 2005. ເປ ັ ນພ ັ ນທ ່ າ, ຄ ື ອງ ີ ຊາບວ ົ ນ ຫວຽຕນາມ ເປ ົ ລເມ ສ ູ ຊາ ່ ວນໃຫຍ ່ ໃນບັນດາແຂວງທາງຕາວັນອອກຂອງ ກ ໍ າພ ່ ັ ນ ສເວຣຽງ ແລະ ເປຣເວງ. ເຊ ປັດຈ ຸ ບັນ, ພັກຄອມມ ໌ ຫວຽຕນາມ ກ ໍ າລັງປະສ ີ ວນ ິ ສຕ ົ ບ ບັນຫາການຂຍາຍຕ ່ າງວ ່ ອງໄວຂອງ ພ ື ອງ, ການຂາດ ົ ວຢ ົ ລເມ ່ື ອມາປ ວັດຖ ທ ມຊາດເພ ອນການຂຍາຍຕ ວທາງເສຖກ ້ ິ ຈ ັ ົ ຸ ່ ່ ແລະຂາດດ ນດອນ ທ ອ ດ ມສ ມບ ນ ເພ ອມາປ ກພ ດພ ນ ຸ ຸ ູ ິ ີ ື ື ັ ທັນ ົ ົ ຍາຫານໃຫ ້ ພຽງພ ໍ ກັບການ ໍບິ ຣໂພກຂອງປະຊາຊ ົ ນຂອງ ຕ ົ ນ. ່ື ອຮັກສາອ ່ີ ເພ ໍ ານາດໄວ ້ ໃຫ ້ ແຫນ ້ ນດ ້ ວຍບາດກ ້ າວກະໂດດທ ່ື ອເຮ ວ ຸ ່ ມຢ ູ່ ໃນ ຄວາມ ສງ ່ ອງໄວແລະເພ ້ ຊາວ ຫນ ັ ດໃຫ ົ ບ, ຮາ ່ ້ ໂນຍ ໄດ ູ່ ໃນ ໍ າຢ ້ ຈັດສ ັ ດ ງານ ທ ົ າເຈ ົ າອອກໄປຫາວຽກເຮ ົ ງເຂ ່ື ອເປ ປະເທດໄກ ັ ນ ້ ຄຽງໃນນາມ “ ຄ ່ າງດ ້ າວ “ ທັ້ງນ ີ ້ ເພ ົ ນງານຕ

ຫນ ້ າ9

ສ ະ ບັ ບ ່ີທ 3

ການແຜ ຸ ມ ໂຂງ ເຂດທ ່ ຂຍາຍຕານ ່ າງການຄວບຄ ີ່ ພວກ ເຂ ົ າ ່ົ ງ ໄປປະຕ ບ ດງານ. ໃນປ 2005, ຣ ຖບາລ ຄອມມ ວນ ສຕ ໄດ ີ ໌ ້ ສ ິ ັ ີ ິ ັ ກັມກອນ ຫວຽຕ ນາມ ໍ ຈານວນ 500.000 ຄ ັ ດ ົ ນອອກ ໄປເຮ ່ ັ ນຢ ວຽກຢ ຍ, ອ ນໂດເນ ເຊ ຍ, ສ ງກະ ູ່ ຕ ູ່ ມາແລເຊ ່ າງປະເທດເຊ ິ ິ ັ ັ ່ ໂປ, ເກ ຸ ບັນສ ູ ຊາ ແລະ ້ ແລະປັດຈ ໍ າພ ີ ໃຕ ົ າຫລ ົ ງໄປປະເທດ ກ ລາວ. ຫວຽຕນາມ ຄອມມ ໌ ື ສບຕ ໍ່ ນະໂຍບາຍ ລ ່ າຫ ີ ິນສຕ ື ອງ ົ ວເມ ້ຶ ນແບບໃຫມ ຂ ຂອງເຂ າ ດ ວຍກາຍກ ນກ ນ ແລະບຽດ ຢ ດເອ ຶ ່ ້ ື ິ ົ ົ າ ່ ່ ູ ຊາ ເທ ໍ າພ ້ ອຍໃນເຂດທ ິດນຈາກ ກ ື ອລະເລ ີ ຕ ິ ດກັບຊາຍ ັ ກລະນ ່ ັ ງທະເລ ແລະເກາະດອນຕ ່ັ ນ ແດນ, ເຂດຊາຍ ຝ ່ າງໆເຊ ້ (ໂກຕຣາລ ແລະ ກຣະຈັກ ເຊ) ດ ວຍການເຮ ດສ ນຍາ ຫລ ້ ື ໍຂ ັ ັ ່ ່ ຕ ຸ່ ນ ັ ນລັກສນະກ ່ າງໆທ ີ ໍບເປ ົ ກລ ົ ງຕ ົ ດຫມາຍ ກັບຣະບອບຫ ່ ພນ ມເປ ນ ຊ ງເປ ນການລ ວງລະ ເມ ດ ສ ນຍາສ ນຕ ພາບປ ີ ັ ັ ່ ຶ ີ ັ ັ ິ ົ 1991 ກ ູ ຊາ. ແຜນການອັນໂຫດຫ ຸ ດນ ່ ຽວກັບ ກ ໍ າພ ້ ຽມລ ່ າສ ີ້ ່ ່ ່ ້ ້ ແມ ຸ ຫລັງທັງເທ ເຂ ່ ນການ ຫລ ິ ນຖານຂອງຄ ົ າໄປຕັງຖ ົ ນ

ຫວຽຕນາມ ໃນ 3 ແຂວງພາກຕາ ວັນອອກ ສຽງເຫນ ື ອຂອງ ກ ູ ຊາ ແລະ 3 ແຂວງພາກຕາວັນຕ ໍ າພ ້ ຂອງ ລາວ ົ ກສຽງໃຕ ດ ຸ ດຄ ້ ວຍການຂ ່ າງໆໃນໂຂງເຂດ ົ ້ ນເອ ົ າ ຊັພຍາກອນທັມຊາຕຕ ່ ັ ງກ ດ ່ າວ. ການຈັດຕັ້ງ ມ ູ ຊາ-ຫວຽຕນາມ ( ແນວໂຮມ ໍ າພ ິ ຕພາບ ກ

ສ ້ ອງກັນ ກ ູ ຊາ- United Front for National ້ າງຊາຕແລະປ ໍ າພ Construction and defense of Cambodia- UFCDK), ແມ ່ ນ“ ່ ແນວໂຮມ “ ເພ ຸ ພ ູ ມຂອງ ຫວຽຕນາມ, ກ ໍ າລັງໄດ ້ ຮັບ ື ອ ິ ປຕ ການສ ຸ ກໆ ຕ ຸ ກໆແຂວງຂອງ ້ າງຕັ້ງຂ ື ອງ ແລະ ທ ຶ ້ ນໃນທ ົ ວ ເມ ກ ູ ຊາ 4. ແນວໂຮມນ ັ ນເຫມ ໍ າພ ື ອນກັບ ີ ້ (UFCDK) ເປ ່ ້ ້ ການຈັດຕັງ ີ ທ ຮາໂນຍ ໄດ ັ ນ ແນວໂຮມປ ົ ດປ ່ ອຍ ້ ສ ້ າງຂ ຶ ນເປ ຊາຕ(ນປຊ)- National Liberation Front (NLF) ໃນສໄມ ສ ັ ນກ ່ າວໂປງວ ່ າເປ ົ ງຄາມ ຫວຽຕນາມ. ນປຊ ືຖກປ ົ ລໄກທາງ ການເມ ໍ າພາກໃຕ ້ ຫວຽຕນາມ, ແຕ ່ ື ອງ ຂອງ ຫວຽຕກ ົ ງ ປະຈ ່ ່ ້ ້ ອ ນມາເພ ສ າງຕ ງຂ ຕ ວຈ ງແລ ວແມ ນ ສາກບ ງຫນ າ ທ ້ ້ ່ ້ ື ຶ ິ ີ ັ ັ ົ ່ື ອ ່ຶ ຊງເປ ້ ໍນາໂດຍ ຮາໂນຍ. “ ໂຄສະນາຊວນເຊ ັ ນເຈ ົ ້ າຂອງແລະ ີ ຊ ່ີ ່ ແນວໂຮມເພ ິ ຕ ຸ ພ ູ ມຂອງ ຫວຽຕນາມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທ ື ອປ ເປ ັ ນອ ່ ນຖານອ ໍ ານາດທາງດ ້ ານ ົ ງປະກອບຂອງມັນ ແມ ້ ການເມ ້ ເນ ່ ຄວາມ ື ອງ ຂອງ ມວນຊ ັ ນໃສ ົ ນ. ແນວໂຮມໄດ ສາມັກຄ ່ ໂບຮານ, ເຕ ີ ປວງຊ ີ ຍມ ີ ມາແຕ ົ ນທັງຊາຕ ່ີ ທເຄ ົ ້ າໂຮມ ຄວາມເປ ັ ນເອກພາບທາງດ ້ ານການເມ ື ອງ ແລະສະຕ ິ ຊາຕ…” 5 ່ໍ ສະບັບຫນ ເຊ ່ ານຕ ້ າ ີ ນອ

່ີ 30ມ ື່່ ໂຮງຮຽນ ປະຖ ພ ່ ຽນຊ ິ ີທເຊ ິ ຖ ັ ນສັນຍາ ໃນວັນທ ົ ມ ຸ ນາ 2012 ປ ່ ັ ນໂຮງຮຽນ ມ ີ ສໂຄດຕະບອງ ີທ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປ ິ ຕະ ພາບວຽງຈັບ-ໂຮຈ ັ ນການລ ່ ອງຮອຍປະວັດ ສາດລາວ ິ ມ ິ ນ ອັນເປ ື ບຮ


ຫນ ້ າ 10

ຖແລງການ ພປລ ກຽ່ວກັບ ວາລະສານ ຂອງ ່ີ 6 (11)2012 ດຣ.ຄ ີ ຍ ປານມະໄລທອງສະບັບທ ໍ າເຜ ່ີທກ ່ າວເຖ ິ ງຜ ີ ຂອງລະບ ື ອງ ົ ນດ ົ ບຫລາຍພັກການເມ

່່ ພວກເຮ ິ ຕເພ ື ອປະຊາທ ິ ປະໄຕ ໃນ ົ າອ ົ ງການພັນທະມ ລາວ( ພປລ) ີມຄວາມພາກພ ູ ມ ໃຈເປ ັ ນຢ ່ າງ ່ິ ຍງ ່ີ ທໄດ ້ ່ ຮັບ ວາລະສານ ິ ວທະຍາສາດສັງຄ ີ 6 (11) 2012 ົ ມສະບັບທ ່ີ ທີມຫ ້ ວຂ ວ າ: ຄວາມຄ ດ ກຽ່ ວ ກ ບ ບ ນຫາ ພັກກ ໍ າອ ໍ ານາດ ິ ົ ໍ ່ ັ ັ

່ຶ ຊງຂຽນໂດຍ ດຣ. ໍຄາເຜ ີ ຍ ປານ ມະໄລ ທອງ , ໂດຍແມ ່ ນຄ ົ ນ ່ົ ງ ມາໃຫ ລາວ ຜ າ ລາວ ູ ້ ຮັກຊາດ ຢ ູ່ ໃນ ປະເທດ ສ ້ ພວກເຮ ົ ນອກປະເທດ ຊາບນ ັ ນ ວາລະສານ ໍ າ. ພວກເຮ ່ າ ເປ ັ ນວ ົ າ ເຫ ສະບັບທ ໍ າອ ້ ິ ດ ຂອງຄ ິ ວັດລາວ ່ີ ທໄດ ົ ນໃນ ພັກປະຊາຊ ົ ນປະຕ ່ ພ ນ ໃນ ສປປລ ປະຈ ບ ນ ທ ກ າຫານ ກ າວ ູ ່ ມວນຊ ຸ ້ ່ ິ ມອອກ ສ ີ ັ ົ ເຖ ິ ດພາດ ຂອງ ລະບ ົ ກ ິ ງ ແນວທາງທ ິ ສດ ີ ອັນຜ ົ ບການປ ຄອງ ພັກ ດຽວ ແລະ ໄດ ້ ອະທ ່ າງຈະແຈ ້ ງເຖ ິ ບາຍຢ ິ ງຜ ີ ົ ນດ ່ ້ ຂອງ ລະບ ບປ ກຄອງ ທ ມ ຫລາຍພ ກການເມ ອງ ອ ນຄ ົ ີ ີ ື ັ ັ ໍ າ ົ ປະກັນສ ິ ດ ເສຣ ີ ພາບຂອງປະຊາຊ ົ ນ. ດຣ. ຄํາເຜ ູ ກຫານລາວ ່ີ ທືຖກ ັ ນລ ີ ຍ ປານມະໄລທອງ ເປ ຫລ ໍ່ ຫລອມ ຕັ້ງແຕ ່ ຍັງເຍ ້ ຮັບ ຫນ ້ າ ີ່ ທຕ ໍ າ ິ ງໄດ ົ າໄວຈ ົ ນ ເຖ ້ ແຫນ ງຂ ນສ ງໃນພ ກປະຊາຊ ນປະຕ ວ ດ ລາວ, ທ ານ ໄດ ່ ັ ູ ່ ້ ຮັບ ິ ັ ັ ົ

ການຮ ໍ າຮຽນ ປາດສະຍາທ ິ ສດ ີ ມາກ- ສເເລນ ິ ນ ໃນປະເທດ ້ ໂຊວຽດຈ ນ ໄດ ຮ ບ ຂ ນປະຣ ນຍາ ເອກ, ເຖ ງແມ ້ ່ ນວ ່ າທ ່ ານ ິ ິ ັ ັ ົ ່ ໄດ ູ ້ ແຕ ້ ຮັບການຫລ ໍ ຫລອມ ແລະ ືຖກບັງຄັບໃຫ ້ ຮ ່ ໃນ ລະບ ົ ບ ຜະເດ ູ ີ ນສ ພັກດຽວປ ົ ກຄອງ ກ ໍ ຕາມ ແຕ ່ ັ ດການ ຄອມມ ທ ູ້ ດ ່ ານ ກ ໍ ສາມາດເຫ ້ ວງມອງໄກ ຮຽນຮ ້ ວຍຕ ິ ງ ັ ນກ ົ ນເອງ ເຖ ່ ລະບ ົ ກຄອງ ແບບປະຊາທ ິ ປະໄຕ ີ ທີມຫລາຍ ພັກ ົ ບການ ປ ການເມ ູ່ ໃນປະເທດຕ ່ າງໆ ່ີ ທີມ ີ ການປະຕ ິ ບັດຢ ື ອງ ່ຶ ຊງມ ຄວາມຈະເຣ ີ ນສ ິ ິ ວໄລໃນໂລກ. ພວກເຮ ່ າທ ່ ານດຣ. ຄํາເຜ ີ ຍ ປານມະ ໄລ ທອງ ັ ນວ ົ າເຫ ້ າເລ ຜ ູ ້ ຂຽນເອກສານສະບັບນ ູ ້ ໍລ ຸ ກ ັ ນ ປັນຍາຊ ີ ້ ເປ ີ ດ ໃນຍ ົ ນຜ ້ ປຽບ ສໄມ ປະຈ າ. ບ ດຂຽນນ ຸ ບັນ ຂອງຊາດລາວພວກເຮ ີ ົ ົ ່ິ ງໃຫຍ ເຫມ ູ້ ່ ຂອງ ນັກປັດສະຍາ ຜ ື ອນ ກັບບ ິ ພ ົ ດນ ົ ນ ອັນຍ ໂດ ້ ວາງ ເຫ ້ າປຽບໃສ ່ ນັກປັດ ່ ງດັງຂອງໂລກ ່ີ ທມອງກ ັ ນໄກ, ຖ ່ໍ ເຫມ ສະຍາ ໃນ ທ ້ າຍສັຕວັດ ຜ ່ ານມານ ່ ານ ກ ໍ ບາ ື ອນ ທ ີ້ ກ ່ ຊອບ ແຫ ູ ້ ສແວງ ້ ຮັບ ນາມມະຍ ່ ງປະເທດ ຣັດເຊ ັ ຍ ຶ ຊງໄດ ົ ດຜ ຫາ ສັນຕ ່ ງໂລກ ແລະ ໄດ ້ ຮັບລາງວັນ ໂນແບລ ິ ພາບ ແຫ ່ ັ ງນັ້ນ ປະຊາຊ ສາຂາ ສັນຕ ູ່ ິ ພາບຂອງໂລກ. ດ ົ ນລາວ ທັງຢ ພາຍໃນ ແລະ ຕ ່ າງປະເທດ ຄວນຂນານນາມໃຫ ້ ທ ່ ານ ດຣ. ັ ນກ ໍຄາເຜ ີ ຍ ປານມະໄລທອງ ເປ ໍ ບາຊອບ ແຫ ່ ງ ປະເທດ ລາວ ແລະ ທ ັ ນ ິ ວຣະຊ ່ ານ ກ ໍ ສ ິ ປະໄຕ ໃນລາວ. ົ ມເປ ົ ນ ປະຊາ ທ ່ື ມ ຢ ພວກເຮ ູ ດດ ່ າງ ເລ ິ ກ ເຊ ິ ້ ງ ໃນການອອກ ໍຄາ ີ ຄວາມດ ົ າມ ເຫ ້ ວນ ກະທັດຮັດ ແລະ ເຕ ້ ວຍເນ ່ າງ ີ່ຖຖ ື ້ ອໃນ ັ ມ ໄປດ ັ ນຢ ່ ຂອງ ປັດສະຍາການປ ົ ກຄອງ ຶ ຊງ ທັງຫມ ້ ວນແລ ້ ວແຕ ່ ົ ດລ ່ຶ ງໆທ ່ີ ີມ ສອດ ຄ ່ ອງ ກັບລະບ ົ ກຄອງຂອງ ປະເທດນ ົ ບ ການ ປ ່ີ ຈະເຣ ເອກຣາຊ ໃນຍ ຸ ກ ສໄມ ຂອງສັງຄ ຸ ່ ງເຮ ີ ນຮ ື ອງ ຂອງ ົ ມທ ໂລກ ໃນ ປະຈ ຸ ບັນ. ພວກເຮ ັ ນ“ບ ໍ ຍ ້ ເປ ີ ້ ໃຫ ິ ພ ົ າຂ ົ ກຣະດັບບ ົ ດຂຽນນ ົ ດນ ົ ນ ່ ່ ການປ ກຄອງແຫ ງຊາດ “ ຊ ງສອດ ຄ ອງທ ສ ດ ກ ບສ ງ ຄ ົ ່ ່ ຶ ີ ຸ ັ ັ ົ ມ ່ ລາວ ແລະ ສັງຄ ຸ ກສໄມປະຈ ຸ ບັນ ີ ຈະເລ ີ ນ ຂອງໂລກ ໃນຍ ົ ມທ ້ ແລະຖ າບ ດ ນ ພ ນນ ເປ ນ ເຫມ ອນທວນໄຟ ເຍ ອງທາງ ັ ື ເອ ິ ີ ື ື ົ ົ ົ ໃນການຊ ົ ກຄອງ ຂອງຊາດລາວ ີ ້ ໍນາໆພາ ໍອານາດການປ

ວ າ ລ ະ ສ າ ນ ສ ະ ບັ ບ ່ີທ 3

ປ ະ ໍຈ າ ເ ື ດ ອ ນ 7 . 8 . 9 . / 2 0 1 2

ພວກເຮ ູ ່ ຄວາມ ີມປະຊາ ທ ້ ກ ້ າວ ໄປສ ິ ປະໄຕ ແລະ ົ າ ໃຫ ເອກະຣາຊ ຢ າງແທ ຈ ງ. ເຖ ງແມ ນ ບ ດນ ຸ ນຄ ່ ້ ິ ່ ່ າ ິ ີ ້ ີມຄ ົ ິ ພ ົ ນນ ອັນມະຫາສານ ທັງໃນຣະດັບຊາດ ແລະສາກ ໍ ຕາມ ແທນ ົ ລກ ້ ດນ ພ ນນ ຈະຖ ກຜ ກ າອ ານາດ ພ ກ-ຣ ຖ ໃນ ສປປລ ູ ້ ໍ ໍ ີ່ ທ ບ ິ ີ ື ັ ັ ົ ົ ່ ສນັບສນ ູ ນສ ີ ຍ ແຜ ່ ອອກໃຫ ້ ສະມາ ິ ຊກພັກ, ີ ມ ພ ິ ມເຜ ົ ງເສ ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕ ໍ າລວດ ແລະ ປະຊາ ຊ ົ ນລາວບັນດາ ່ື ອງ ຈາກ ່ົ າໃນທ ່ົ ວ ປະເທດຮັບຮ ເຜ ກ ງ ກ ນຂ າມ ເນ ູ ້ , ແຕ ່ ົ ັ ້ ່ ວ ່ າ ໍອານາດ ການ ປ ົ ກຄອງ ພັກ-ຣັຖ ສປປລາວ ີ ທປ ົ ກຄອງ ່ ັ ງຫ ໍອານາດ ແບບຜະເດ ່ ໄດ ້ ສ ້ າມ ໍ່ບໃຫ ້ ີມ ັ ດການ ໍ່ບພຽງແຕ ່ ການ ຈັດພ ມ ເຜ ຍແຜ , ຫາກຍ ງ ໄດ ສ ງປ ດທ ານ ດຣ. ຄ ີ ່ ້ ັ ົ ່ ໍ າ ິ ັ ່ ເຜ ີ ຍ ປານມະໄລທອງ ອອກຈາກ ຫນ ້ າທ ໍ າແຫນ ່ ງ ໃນສາຍ ີ ຕ ຣັຖ ອອກຈາກການເປ ັ ນ ປະທານສະພາວ ິ ທະຍາສາດ ສັງຄ ົ ມ “, , ປ ດຕ າແຫນ ງໃນພ ກ ອອກຈາກ ກ າມະການ ແຫ ງ ຊາດ ົ ໍ ່ ໍ ່ ັ ສ ູ ນ ກາງພັກ ແລະ ເລຂາຄະນະພັກ “. ການກະທ ໍ າ ຂອງ ພັກ-ຣັຖ ແຫ ່ ງ ສປປ ລາວຕ ໍ່ ທ ່ ານ ້ ່ ດຣ. ໍຄາເຜ ຍ ປານມະໄລ ທອງ ເຊ ນນ ເຫ ນວ າເປ ນການ ີ ່ ັ ັ ີ ັ

ລະເມ ຸ ສຢ ັ ນການກ ່ າງ ຮ ້ າຍແຮງ, ເປ ່ ວງ ີ ດ ິ ສດ ທ ິ ມະນ ົ ດຫນ ຖ ຸ ກຄ ່ ວງ ຶດງສ ່ ວນ ບ ິ ດທ ິ ສ ົ ນ ຂອງປັນຍາຊ ົ ນ ໃນການ ປະ ່ື ອ ຊ ກອບ ໍຄາຄ ່ ວຍສັງຄ ິ ດເຫ ັ ນ ເພ ົ ມ ແລະ ປະເທດ ຊາດ ໃຫ ້ ຈະເລ ້ າວຫນ ້ າ, ແມ ່ ນການສະກັດກັ້ນ ່ໍບໃຫ ້ ປະຊາ ີ ນກ ຊ ູ ້ ໍ່ຮາ ີ ພາບ ປະຊາທ ິ ປະໄຕ ໃນການຊອກຮ ົ ນລາວ ີມິສດ ເສຣ ່ຶ ຊງ ຮຽນ, ສແວງຫາ ຄວາມກ າວຫນ າ ມາ ສ ຕ ນແລະສ ງຄ ມ ູ່ ົ ້ ້ ັ ົ ່ ່ ການກະທ ໍ າອັນຕ ໍ າຊ ້ າ ຂອງພັກ-ຣັຖ ແຫ ່ ງ ສປປ ລາວ ເຊ ີ້ ັ ນນ ແມ ຸ ສ ່ ນຜ ິ ດຕ ໍ່ ກ ່ ຽວກັບສ ິ ດທ ິ ມະນ ົ ດ ບັດ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ ່ ້ ໃນການ ປາກ ເວ ່ າວ ຶ ຊງ ສປ ົ າ, ີ ຂດຂຽນ ແລະ ການ ອອກຂ ປລາວ ໄດ ູ ້ ໄປແລ ັ ນທາງການ. ້ ເຊ ້ ວຢ ່ າງ ເປ ັ ນ ຮັບຮ ່ື ອ ພວກເຮ ້ າອ ິ ຕ ເພ ົ າໃນນາມຕາງຫນ ົ ງການ ພັນທະມ ່ົ ວໂລກ ພ ປະຊາທ ້ ອມທັງ ການຈັດ ິ ປະໄຕ ໃນລາວ ຈາກທ ່ ້ຕັງການເມ ້ ອມ ແລະ ຊ ່ າງໆຂອງລາວ ີ ທເຫ ື ອງຕ ັ ນພ ົ ນ ຸ ມຊ ລາວ ຢ ູ່ ໃນ ແລະ ນອກ ປະເທດ ໍຂກ ່ າວປະ ນາມ ການກະທ ໍ າ ່ົ ວຊ ່ ອັນ ຊ າຂອງ ພ ກ-ຣ ຖ ສປປ ລາວ ຕ ດຣ. ຄ າເຜ ຍ ປານ ້ ໍ ໍ ີ ັ ັ ່ື ອນຮ ່ໍ ື ຄ ຕ ່ໍ ຫມ ມະໄລ ທອງ ກ ູ່ ຄ ູ ່ , ພັກພວກ ແລະ ເພ ່ ວມງານ ຂອງທ ໍ່ າກຽດ ແລະ ູ່ ພາຍ ໃນປະເທດລາວ ີ່ ທືຖກ ຢຽບ ຢ ່ ານ ຢ ສັກສ ີ ໃນຄັ້ງນ ີ ້ . ພວກ ເຮ ັ ນໃຈ ແລະເມດຕາ ສ ົ າເຫ ົ ງສານ ່ົ າ ່ໍ ື ຄພ ່ໍ ແມ ພວກທ ້ ອງ ປະຊາ ຊ ່ ານ ກ ່ ່ີພນ ົ ນລາວ ບັນດາເຜ ຜ ູ່ ໃນການ ກ ູ ້ ຮັກເຊ ່ າງຮອບ ື ້ ອແພງຊາດລາວ ່ີ ທຕ ົ ກຢ ົ ດດັນຢ ດ ້ ານ ຈາກ ໍອານາດ ການປ ົ ກ ຄອງຜະເດ ັ ດການ ພັກໂທນ ່ີ ທໍ່ບຍອມມ ່ິ ງການວ ິ ວັທ ທາງສັງຄ ື ນຕາເບ ົ ມ ຂອງ ປະຊາຊາດ ່ ວໂລກ. ຜ ນ າພ ກ-ຣ ຖ ຜ ກ າວຫນ າ ໃນທ ູ້ ໍ ູ້ ້ ໍ າລັງມ ້ ັ ັ ສປປລ ກ ົ ວ ົ ້ ເມ ໍ າການ ໍສລາດ ບັງ ຫລວງ, ຂາຍ ຊັພໃນດ ໍ້ າ ິ ນ, ິສນ ໃນນ ົ ານ ໃຫ ້ ແກ ່ ພວກນາຍທ ່ າງຊາດ ໂດຍແລກ ປ ່ ຽນກັບຜ ຶ ນຕ ົ ນ ່ ປະໂຍດ ສ ວນຕ ວ. ພວກເຂ າບ ຄ ານ ງເຖ ງໄພ ອ ນຕະລາຍ ່ ິ ັ ົ ົ ໍ ໍ ຶ ອັນໃຫຍ ້ ລາວເຮ ່ ຫລວງ ່ີ ທກ ໍ າລັງຄ ື ບຄານເຂ ັ ດໃຫ ົ າ ົ ້ າມາ ເຮ ້ ້ ເສ ຍ ຊາດຕລອດ ທ ກມ ນ ພວກທ ານຜ ຮ ກຊາດ ຢ ພາຍໃນ ຸ ູ ູ ່ ້ ່ ື ີ ັ ັ ່ຶ ງເປ ່ໍ ເຫ ປະເທດ ກ ູ ເຕ ຸ ່ ມຊ ັ ນ ້ ວວ ່ າ ຊາວຫນ ັ ນເຕ ັ ມຫ ັ ມຕາ ແລ ້ ກ ໍ ຂອງຊາດ ກ ໍ າລັງຖ ໍ າລັງ ແຮງແລະອະນາຄ ື ກ ົ ດອັນຕ ົ ນຕ ່ື ອ ເມ ເບ ້ ວຍ ຢາເສບຕ ່ າງຫນັກຫນ ່ ວງ ແລະ ກ ້ ວາງ ິ ດຢ ົ າດ ຂວາງ, ລ ູ ກແສ ຸ ກຈອກ ທ ຸ ກ ັ ນໂສເພນ ້ ຫລານສາວລາວ ເປ ີ ທ ແຈ ຂອງ ປະເທດ ແລະເປ ັ ນ ຫນ ້ າ ລະອາຍຊາວໂລກ ຫລາຍ ່ີ ທສ ່ົ ງ ອອກ ຸ ດ ່ີ ທເຫ ັ ນ ໂສເພນ ີ ສ ັ ນ ິ ຍງສາວລາວ ກາຍ ເປ ແລະຖ ື ກ ຂາຍຄ ື ກັບສັດ.


ຫນ ້ າ 11

ຂ ່ າ ວ ສ າ ນ ຄ ວ າ ມ ິຈ ງ

່ີ ຄະນະນ ແຕ ່ ແທນທ ໍ າ ພັກລັດ ຈະລະອາຍໃຈ, ພວກເຂ ົ າ ່ິ ຍງຕັ້ງແກ ້ ງພ ້ ອມກັນກະທ ໍ າ ໃນການຂາຍຊາດ ຂາຍ ່ ັ ງກ ປະຊາຊ ່ າວ ແລະຍອມເຮ ັ ດ ຕາມການ ບັນຊາຂອງ ົ ນດ ຕ ຸ ຍາດໃຫ ່ າງຊາດ ໂດຍອະ ນ ້ ຫວຽຕນາມ ແລະຈ ີ ນເຂ ົ ້ າມາ ່ີ ຄ ຍາດແຍ ່ ງ ຶຢດຄອງແຜ ່ ນ ິດນລາວ ໃນຂນະທ ົ ນລາວ ່ື ນ. ເອງ ືຖກບັງຄັບໃຫ ູ່ ປະເທດອ ັ ນຂ ້ ອອກໄປເປ ້ າທາດຢ ທ ່ ານ ດຣ. ໍຄາເຜ ີ ຍ ປານມະໄລທອງ ແລະ ບັນດາ ປັນຍາຊ ນລາວ ພ ອມທ ູ ້ ຮັກ ຊາດ ້ ໍ່ ແມ ່ ີ່ພນ ້ ອງລາວ ຜ ັ ງພ ົ ່ ່ ຢ ູ່ ພາຍໃນວ ູ່ ທ ໍ ື ຄຢ ົ ງ ການ ພັກຣັຖ ກ ົ ວປະເທດລາວ ່ີ ທຮັກ ່ ່ ່ ່ໍ ການກະ ທ ແພງຍ ັ ນການຕ ້ ານຄ ໍ າອັນ ິ ງ, ເພ ື ອເປ ື ນຕ ່ ່ ປ ວງບ າຂອງ ພ ກ-ຣ ຖ ທ ບ ຍອມໃຫ ພ ມເຜ ຍແຜ ່ ້ ້ ິ ີ ່ ບ ິ ັ ັ ີ ໍ ົ ດນ ້ ່ ພ ຸ ນ ່ າວ, ພວກເຮ ່ າບ ິ ພ ີ ີມຄ ັ ນວ ົ ນດັງກ ົ າເຫ ົ ດນ ົ ນ ສະບັບນ ຄ ່ າມະຫາສານ ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະໃນລະດັບໂລກ, ່ຶ ງຕັດສ ພວກເຮ ິ ນໃຈ ໍນາເອ ິ ພ ີ ດເລ ີ ດ ົ າຈ ົ າບ ົ ດນ ົ ນ ອັນປະເສ ່ ້ ່ ້ໍລາ ຂອງທ ່ ານນ ີ ຍແຜ ່ ໃຫ ້ ແກ ່ ພ ໍ ແມ ່ ີພ ນ ້ ອງ ີ ມາພ ິ ມເຜ ປະຊາ ຊ ູ ້ ເຫ ້ ຮ ໍ າ ແລະພ ້ ອມ ດຽວ ັ ນນ ົ ນລາວ ໃນທ ົ່ ວໂລກໄດ ່ື ອເປ ່ໍ ໄດ ກັນນ ັ ນ ພາສາສາກ ັ ນ ້ ແປເປ ີ ້ ພວກເຮ ົ າກ ົ ລ ເພ ການ ຊ ່ ວຍເຜ ີ ຍແຜ ່ ທັສນະຂອງທ ່ ານໃຫ ້ ແກ ່ ຊາວໂລກ ຜ ູ ້ ຈເຣ ້ າວຫນ ້ າໄດ ້ ຊາບນ ໍ າ. ໍຂແຈ ້ ງໃຫ ້ ພວກ ທ ່ ານ ີ ນກ ່ ຊາບ ວ ູ່ ໂດດດ ່ າ ພວກ ທ ່ ານ ໍບໄດ ້ ຢ ່ ຽວ. ພວກເຮ ົ າ ່ໍ ື ຄປະຊາ ຊາດ ຜ ກ ູ ້ ຮັກຫອມ ິສດເສຣ ີ ພາບ ປະຊາທ ິ ປະໄຕ ່ົ ວໂລກ ຍັງ ື ຢນຄຽງຂ ໃນທ ້ າງພວກທ ່ ານ ຕລອດເວລາ. ໍຂສະແດງຄວາມຄ ິ ດຮອດ ິຄດເຖ ິ ງບັນດາ ປັນຍາຊ ົ ນ ່ ່ ່ ່ ຜ ູ ້ ຮັກຊາດ ກ ້ ອງ ປະຊາຊ ໍ ື ຄພ ໍ ແມ ່ ພ ີ ນ ົ າ ົ ນລາວ ບັນດາເຜ ່ີ ຂ ່ີ ກ ຢ ູ ດຮ ູ່ ພາຍໃນປະເທດທ ໍ າລັງຖ ີ ດໂດຍ ໍອານາດ ື ກກ ົ ດຂ ຜະເດ ໍ ປະກາດ ຢ ່ າງຈະແຈ ້ ງວ ່ າ: ັ ດການ. ພວກເຮ ົ າຂ ່ີ ຈະຮັກຄ ່ໍບີມຊາດໃດໃນໂລກທ ົ ນລາວ

ສ ະ ບັ ບ ີ່ທ 3

ໍ ຄາຮຽກຮ ້ ອງການບ ໍ ິ ຣຈາກ:

່ື ອນໄຫວຂອງ ້ າໃຈໃສສັດທາ ສນັບສນ ທ ູ້ ມ ູ ນ ການເຄ ່ ານຜ ີ ໍນ ່ື ອປະຊາທ ່ີ : ່ົ ງປັດໃຈໄປທ ພັນທະມ ິ ຕເພ ິ ປະໄຕໃນລາວ ກະຣານາສ

ADL,Hohenlimburger Str.120 58093 Hagen, Germany

Tel.&Fax:+49-2334-4444 668

E-Mail: alliance-lao@alice.de ຫລ ື chanthalavong@aol.com ຫລ ່ ານຜ ່ ານທະນາຄານ: Alliance for Democracy in Laos ື ຜ

່່ື ຊ ທະນາຄານ ທະນາຄານ(Bank):

Sparkasse Hagen, Germany

- ເລກທະນາຄານ( ເລກທະນາຄານ account-Nr.): 01 28 01 73 25 - ເລກປະຈ າທະນາຄານ: 450 500 01 ໍ າທະນາຄານ ່ີ ່ື ຊວ ່ົ ງລວ ເລກການສ າ IBAN: DE94 4505 0001 0128 ່ າງຕ ່ າງປະເທດທ ່ າ:

0173 25 ຫລ ື

BIC: WELADE3HXXX

່ົ ງຜ ການບ ໍ ິ ຣຈາກຊ ່ ວຍຂະບວນການປະຕ ໍ າປາ ໂດຍສ ່ ານ ິ ວັດດອກຈ ່ ່ ່ ັ ງກ ທະນາຄານຂອງ ພປລ ດ ູ ້ ຮັບ ່ າວມາຂ ້ າງເທ ່ ເພ ິ ງ ພຽງແຕ ີ ມຊ ື ຜ ່ື ຜ ກະຣ ຸ ນາຂຽນຊ ູ ້ ຮັບ: Alliance for democracy in Laos(

Laonai)

ການເສ ັ ນປະໂຫຍດ ແລະມ ໍ ິ ຣຈາກຂອງທ ່ ານຈະເປ ີ ັ ຍສະລະບ ່ົ ງໃຫ ຄ ດຂອງຊາດລາວ ຸ ນຄ ູ ງສ ່ າອັນສ ້ ແກ ່ ອະນາຄ ົ

ຫລາຍກ ່ ວາຄ ົ ນລາວ ເຮ ົ າຮັກກັນ.

່ົ ງຂ ໍຂໃຫ ້ ພວກເຮ ້ ຽວອ ່ ວຍຫນ ້ າມາທ ້ ອນໂຮມເຊ ື ້ ອຊາດ ົ າຈ ລາວພວກ ເຮ ່ ື ນໃຫມ ົ າຄ ່ີ ທປະເທດ ເຢ ັ ຽຣະມັນ, ວັນທ ີ 8ສ ິ ງຫາ 2012 ປະທານ ພປລ ທ ່ ານ ່ີ ທສ ່ ານວາລະສານຂອງດຣ.ຄ ໍ າເຜ ີ ຍ ປານ ົ ນໃຈອ ່ ມະໄລທອງ ີ ທເປ ັ ນພາສາລາວ ແລະ ໄດ ັ ນ ພາສາ ້ ແປເປ ອັງກ ຸ ນາຕ ໍ່ ຫາ ຄະນະຈັດທ ໍ າວາລະສານ ພປລ ິ ດ ກະຣ ິ ດຕ ຫລ ື ໃນເວບຊາຍ ພປລ: www.laoalliance.org

ດຣ. ໍຄາເຜ ີ ຍ ປານມະໄລທອງ ອອກຄ ໍ າເຫ ່ ງຊາດ ັ ນໃນສະພາແຫ

ຮ ູ ບຮວມກັນໃນກອງປະຊ ີ່ ອອສເຕຣເລ ັ ຽ ກັນຍາ 2011 ຸ ມ ພປລທ


ສ ະ ບັ ບ ່ີທ 3

ຫນ າ12 ້ າ12

ໍ ຄາເຫ ໍ າ ັ ນຂອງຄະນະຈັດທ

ວາລະສານ ຂອງພັນທະມ ິ ຕ ່ເພ ້ ຖ ື ອປະຊາທ ິ ປະໄຕໃນລາວ ໄດ ື ກ ່ີ 3 ພ ມອອກສ ມວນຊ ນ ເປ ນສະບ ູ ັ ່ ິ ັ ບທ ົ ້ ໂດຍໄດ ້ ສ ້ າງຂ ້ ອນຄວາມ ຮຽກ ຶ ນຍ ຮ ້ ອງຕ ້ ອງການຂອງ ມວນຊ ົ ນລາວ, ້ ຫາກມ ຂ ຂາດຕ ກ ບ ກພ ອງປະການ ່ ີ ໍ ົ ົ ໃດ ຄະນະຈັດທ ໍ າວາລະ ສານ ໍຂອະໄພ ູ້ ອ ໍນາທ ່ ານຜ ່ ານ ແລະ ກ ໍ ິ ຍນດ ີ ່ີທຈະຮັບ ່ີ ມ ຄວາມຕ ໍ ານ ໍ ານ ິ ຕ ິ ຊ ີ ເຫດຜ ົ ມທ ົ ນ ແລະ ຄວາມຫວັງດ ູ້ ອ ່ ານ. ່ ານຜ ີ ຂອງທ ້ ພ ້ ອມກັນນ ໍ ຮຽກຮ ້ ອງ ີ ພວກເຮ ົ າຂ ການຮ ່ ວມໄມ ້ ຮ ່ ວມມ ່ ວຍ ເຫລ ື ຊ ື ອ ່ື ອ ສນັບ ສນ ານຜ ອ ານ ເພ ູ ນ ຈາກ ທ ູ ່ ້ ່ ້ ໃຫ ັ ນບ ີ ຍ ແຜ ່ ອນເຜ ່ ້ ວາລະສານ ີ ເປ ່ ຄວາມເປ ັ ນຈ ່ ຽວກັບລາວ ີທຈະ ິ ງກ ເປ ນການເປ ດຫ ີ ີ ດຕາໃຫ ູ ເປ ັ ້ ຊ ົ ມຊ ົ ນ ລາວ ຢ ູ່ ໃນ ແລະ ນອກປະເທດໃຫ ູ້ ້ ຮ ່ ເຖ ່ າຍ ິ ງການ ເຄ ື ອນໄຫວຂອງລາວຝ ່ ຄ ານເພ ອປະຊາທ ປະໄຕ,ຮ ຄວາມ ູ້ ້ ື ິ ້ ນໃນລາວ ແລະ ເປ ັ ນຈ ິ ງ ່ີທເກ ີ ດ ຶຂ ບັນ ຫາ ່ີທກ ່ ຽວຂ ້ ອງກັບລາວ ີທພັກຣັຖບານ ສປປລ ພະ ຍາຍາມປ ົ ກ າວຄວາມຈ ງນ ິ ປດ, ການອອກຂ ັ ນ ່ ິ ີ ້ ເປ ການສະ ແດງເຖ ິ ງຄວາມມ ີ ິ ອສຣະ ພາບໃນການອອກຂ ່ າວຂອງລາວ. ້ ພ ອມກ ນນ ພວກເຮ ້ ິ ນຈະດ ີ ຮັບ ັ ີ ົ າຍ ຂ ູ ນຄວາມຈ ່ າວຂ ໍ້ ມ ່ ານ ່ີທ ິ ງຂອງທ ່ີ : ່ົ ງມາໃຫ ່ົ ງໄປທ ເກ ຸ ນາສ ໍ າສ ້ , ກະຣ ັ ບກ ADL,Hohenlimburger Str.120 58093 Hagen, Germany Tel.&Fax:+49-2334-4444 668

E-Mail: alliance-lao@alice.de ຫລ ື chanthalavong@aol.com ດ ້ ວຍຄວາມນັບຖ ື ຄະນະຈັດທ ໍ າວາລະສານ ພປລ

************************** ປະກາດ:

່ື ອປະຊາທ ພັນທະມ ິ ຕເພ ິ ປະໄຕໃນລາວ ໍຂ ່ ຮຽກຮ ອງມາຍ ງ ພ ນ ອງລາວຜ ູ ້ ຮັກ ຊາດ ທາງ ້ ັ ີ ້ ໃນ ແລະ ນອກປະເທດ ່ີທ ເຫ ້ ອມ ແນວ ັ ນພ ທາງຢາກໃຫ ປະເທດລາວ ປ ຽ່ ນ ແປງ ທາງ ້ ່ ສັນຕ ວ ທ ໄປສ ລະບ ບການປ ກຄອງແບບ ູ້ ົ ິ ິ ີ ົ ປະຊາທ ່ າງແທ ້ ິ ຈງ ິ ປະໄຕ ແລະ ມ ີ ເອກະຣາຊຢ ຂ ໃຫ ມ ການຮ ວມມ ສນ ບ ສນ ນ ຫລ ປະ ສານ ູ ໍ ້ ີ ່ ື ື ັ ງານ ໃນນາມການຈັດຕັ້ງ ຫລ ບ ກຄ ນ ກະຣ ຸ ື ຸ ົ ່ໍ ໄປຍັງຄະນະປະທານ ພປລ ໃນແຕ ນາຕ ່ ິ ດຕ ່ີ ທ ລະປະເທດ ຫລ ູ່ ຫລ ່ ານສັງກັດຢ ື ື ທະວ ີ ບທ ່ ຫາປະທານ ພປລ ີທ ປະເທດເຢ ັ ຽຣະມັນ ່ີ ຢ ຕາມທ ູ່ ຂ ້ າງຂວານ ີ້ :

ປ ະ ຈํ າ ເ ື ດ ອ ນ 7 . 8 . 9 . / 2 0 1 2

່ື ອ ປ ະ ຊ າ ທ ຈັ ດ ພ ິ ມ ໂ ດ ຍ ພັ ນ ທ ະ ມ ິ ຕເພ ິ ປະໄຕໃນລາວ www.laoalliance.org ( Newspaper ADL) ຄ ະ ນ ະ ຈັ ດ ພ ິ ມ: ່ັ ງ ) - ທ ຸ່ ນ ໄ ຊ ພ ະ ຣ າ ດ ( ປ າ ີ ຣ , ຝ ຣ ່ ານ ອ ່ັ ງ ) - ທ ຸ ວັ ນ ນ າ ( ປ າ ີ ຣ , ຝ ຣ ່ າ ນ ຄํາ ຫ ມ ອ ນ ສ ່ັ ງ ) - ທ ູ ( ີລ ອ ່ ານ ສ ັ ດ ວັ ດ ທ ະ ນ ົ ມເພ ົ ງ, ຝຣ - ທ ຸ ນ ລ ອ ດ ໃ ບ ພ ະ ຈັ ນ ( ເ ຢ ັ ຽ ຣ ະ ມັ ນ ) ່ ານ ບ - ທ າ ນ ວ ນ ລ ງ ຄํ າ ສ ກ ( ສ ະ ຫ ະ ຣ ຸ ່ ັ ັ ັ ຖ) - ທ ູ ີນ ວ ່ າ ນ ຄํາ ໄ ຫ ລ ມ ົ ງ ໌ສ ( ກ າ ນ າ ດ າ ) - ທ່ານ ໂພສ ແສງທອງ ( ຊ ີ ິ ດເນ, ອອສເຕຣເລ ັ ຽ)

- ທ່ານ ຍານາງ ໍອຣະວັນ ຣັຕນະວົງ ( ິ ຊດເນ, ອອສເຕຣເລ ັ ຽ) -ທ ຸ ້ ຍ ມະນ ່ ານ ຕ ີ ຄํາ (ນ ິ ວເຊແລນ) ່ ່ົ ງ ທ າ ງ ໄ ປ ສ ະ ີ ນ : ່ ບ ແ ລ ະ ສັ ງ ຈ ອ ງ ສ ່ ອນຕ ໍ ິ ດຕ ່ ັ ງ -ເອ ໃນປະເທດຝຣ ູ ໂຣ : ີ ຣ ົ ບ ລາຄາ ສະບັບລະ 3 ຢ

ADL/F. Mr.Oun Xaypharath 5, Passage Catinat,Residence de Gros du Chateau, 95210 St,GratienF France Tel. +33-1- 39 64 15 38 , E-Mail: oun.saypharath@aol.com ໃນເຢ ູ ໂຣ: ັ ຽຣະມັ ນ 3ຢ ADL/G. Mr:Bounloth Baayprachanh,Friedrich-List Str.55, 72469

Mestätten, Germany, Tel: +49-7431– 127 94 21 ,E-mail: Bounloth@hotmail.de ໃນອອສເຕຣເລ ັ ຽ 3 ໂດລາ ອສຕ : ADL/Au. Mr.kat Ditthavong, 16 Candlewood Street, Bossley Park, NSW 2176 . Tel.:+61-2-96 10 81 73, Email.: ditthavongkat@yahoo.com.au ໃນນ ິ ວເຊແລນ 3 ໂດລາ ອສຕ : ADL/ N.Mr.Toy Manykham, 1 The Anchorage Whitby Porirua Wellington New Zealand, Tel: +64423-41535,E-Mail: touy.manykham@gmail.com ໃນສະຫະຣັຖ 5 ໂດລາ ສຫຣ: ADL/US.Mr.Vanlang Khamsouk, 16825 SE,Pine,Portland,Or 97233,AUS,Tel:+1-503-307 0835, E-Mail: khamphitham@yahoo.com ໃນການາດາ 5 ໂດລາ ສຫຣ: ສຫຣ:

ADL/ C , Dr.Khamlay Mounivongs, 1301 Gaetan Boucher, SaintHubert(Quebeck). Tel:.+1-450-4434795. E-mail: khamlay.mounivongs@hotmail.com ່ົ ວ ໄ ປ ຂ ອ ງ ພ ປ ລ : ຄ ະ ນ ະ ຮັ ບ ຜ ິ ດຊອບທ -Office in Germany: Dr. Bounthone Chanthalavong- Wiese, President, Hohenlimburger Str. 120, 58093 Hagen, Tel.&Fax: +49-2334-44 44 668, Email: chanthalavong@aol.com -Canada: Dr.Khamlay Mounivongs, Vice –President & Chief- Secretary, 1301 Gaetan Boucher, Saint- Hubert(Quebeck). Tel:.+1-450-4434795. E-mail: khamlay.mounivongs@hotmail.com -Australia: Mr. Kat Ditthavong, Vice-President, 16 Candlewood Street, Bossley Park, NSW 2176 . Tel.:+61-2-96 10 81 73, Email.: ditthavongkat@yahoo.com.au -USA: Mr.Bounleung Ngonevolalath,Vice-president, 11804 8th Ave S, Seattle,WA 98168 , Tel.:+1-206-767 1956

-France: Mr. Oun Saypharath,Vice-president 5 Passage Catinat, Residence de Gros du Chateau, 95210 St. Gratien, Tel.: +33-139641538, E.mail: oun.saypharath@aol.com

ວາຣະສານ ພັນທະມິດ ສະບັບທີ 3  

ວາຣະສານ ພັນທະມິດ ສະບັບທີ 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you