{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

HAKIJAN OPAS 2020


HAKIJAN OPAS 2020

mme, e. Roihua isemm h o k , e , öimm akkaita . kihelm im o v e ietoisia Olemm määrät me ja iä v eem kestä mme, t emme a a v o u l M mme. O . u t s o n a ja in ta teko pohjois

OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ELÄMÄ

Opiskelijoita

5400

Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä, koska oikea työelämä ja elinkeinot ovat läsnä oppimisessa. Oppimisessa nivoutuvat yhteen teoria-, käytäntö- ja kokemustieto. Omissa oppimisympäristöissä tutkimus, teoria ja käytännön tekeminen kohtaavat innostavalla tavalla. Lapin AMKissa menestytään olosuhteiden ansiosta ja opinnoissa painotutaan arktiseen osaamiseen. Lapin AMK toimii Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa.

Henkilökuntaa

460

Korkeakouluopinnot ovat muutakin kuin pelkästään opintopisteitä: • VERKOSTOITUMISTA • UUSIA KOKEMUKSIA • TYÖELÄMÄYHTEYKSIÄ SEKÄ -VALMIUKSIA • KANSAINVÄLISIÄ MAHDOLLISUUKSIA • KÄYTÄNNÖSSÄ OPPIMISTA • YSTÄVIÄ

AMK-koulutuksia

19

Vahva työelämälähtöisyys ja tiivis yhteistyö ympäröivän elinkeinoelämän kanssa!

2

!


HAKUAIKATAULU 2020

VALITSE OMA TAPASI OPISKELLA

YHTEISHAKU ENGLANNINKIELISIIN AMK-KOULUTUKSIIN 8.1. – 22.1.2020 Osoitteessa: www.studyinfo.fi

Lapin AMKin opiskelijana sinulla on aiempaa enemmän vapautta valita miten, missä ja milloin opiskelet.

YHTEISHAKU SUOMENKIELISIIN AMK- JA YAMK-KOULUTUKSIIN 18.3. – 1.4.2020 Osoitteessa: www.opintopolku.fi

Päiväopinnoissa opiskelet yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa pääasiassa kampuksella nykyaikaisissa ja monipuolisissa oppimisympäristöissämme.

SYKSYN YHTEISHAKU 2.9. – 16.9.2020 Osoitteessa: www.opintopolku.fi

!

Avoin AMK Voit opiskella haussa olevien AMKtutkintojen ensimmäisen vuoden opinnot myös Avoimessa AMKissa. Lue lisää Avoimen AMKin tarjoamista hakuväylistä AMK-tutkinto-opiskelijaksi sivulta 13.

Monimuoto-opinnoissa opiskelet enemmän verkossa, jolloin suoritat opintojaksoja itsenäisesti tai ohjatusti erilaisissa verkkoympäristöissämme. Lähiopetuspäivien määrä kampuksella vaihtelee koulutuksittain. Opintojesi paikka ja aika ovat enemmän itsesi päätettävissä, jolloin itsenäisen työskentelyn sekä ajankäytön hallinta ovat keskeisessä roolissa opiskellessasi oman elämäsi tahtiin. Verkko-opinnoissa suoritat opinnot muutamaa päivää lukuun ottamatta täysin verkossa. Teet paljon itsenäistä työtä, mutta tukenasi on muiden verkko-opintoja suorittavien verkosto. Opintojen ohjaus- ja neuvontatyö on käytössäsi koko opiskelujesi ajan riippumatta opiskelutavasta.

3


HAKIJAN OPAS 2020

Lue lisää koulutuksista osoitteesta: www.lapinamk.fi/fi/hakijalle/

!

KATSO RIITTA-REHTORIN TERVEISET

4


AMK-TUTKINNOT

AGROLOGI (AMK) 

Kestävän suomalaisen maaseudun kehittäjä

240 op • 4 vuotta • Rovaniemi • Päiväopinnot   • Harjoittelua 30 op

Agrologina olet pohjoisen maa- ja porotalouden, luonnontuotealan ja luonnonvaratalouden osaaja. Koulutuksesta saat valmiudet työskennellä monipuolisissa työtehtävissä pohjoisissa oloissa. Suomalainen maaseutu ja maaseutuyrittäjyys kehittyvät jatkuvasti. Laadukkaan ja turvallisen ravinnon ja raaka-aineiden tuottaminen on maatalouden perustehtävä. Opiskelu on monipuolista sisältäen teoriaa ja maasto-opetusta, työharjoittelua ja projektioppimista. Opetus on osittain monimuoto-opetusta, mikä mahdollistaa joustavamman ja yksilöllisemmän opiskelurytmin. Agrologikoulutus valmistaa sinut toimimaan luonnonvara-alaan liittyvänä yrittäjänä tai alan kehittäjänä ja asiantuntijana.

Agrologi voi toimia esimerkiksi:   • Porotalousneuvojana • Maaseutuasiantuntijana • Projektipäällikkönä • Yrittäjänä 

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, INTERNATIONAL BUSINESS Tradenomi (AMK) • 210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi • Päiväopinnot • Harjoittelua 30 op  Tradenomi voi toimia esimerkiksi:   • Projektiasiantuntijana  • Markkinointisuunnittelijana  • Kirjanpitäjänä  • Myyntineuvottelijana  • Palvelupäällikkönä  • Asiakkuuspäällikkönä  • Markkinointipäällikkönä  • Laskentapäällikkönä  • Vientiassistenttina  • Projektipäällikkönä    • Yrittäjänä 

BACHELOR OF HOSPITALITY MANAGEMENT, TOURISM  Restonomi (AMK) • 210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi • Päiväopinnot • Harjoittelua 30 op  Restonomi voi toimia esimerkiksi:   • Matkailuasiantuntijana  • Myyntipäällikkönä  • Hotellipäällikkönä  • Ravintolapäällikkönä  • Markkinointipäällikkönä  • Vastaanottopäällikkönä  • Tapahtuma- tai elämyskoordinaattorina  • Service Design Managerina  • Sisällöntuottajana  • Projektipäällikkönä  • Projektisuunnittelijana  • Yrittäjänä   

Vastuullinen kansainvälisen liiketoiminnan osaaja Koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuudet toimia vastuullisen liiketoiminnan osaajana, asiantuntijana ja yrittäjänä niin paikallisessa kuin kansainvälisessä toimintaympäristössä esimerkiksi teollisuudessa, rahoitus- ja vakuutusalalla, matkailussa, kaupan alalla, terveydenhuollossa tai valtion ja kuntien eri liiketalouden tehtävissä. Englanninkielinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä pohjoisen kansainvälisen elinkeinoelämän kanssa. Käyt läpi vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueita, kuten kohderyhmäkeskeistä markkinointia, taloushallintoa, henkilöstöjohtamista, juridiikkaa sekä projektityöskentelyä. Opinnot antavat sinulle kokonaiskuvaa yritysten haasteista erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Huomioit liiketoiminnan kehittämisessä tämän päivän vastuullista, arvopohjaista näkökulmaa henkilö- ja organisaatiotasolla. Opinnoissasi kehität ennakointiosaamistasi ja löydät uusia toimintatapoja vastuullisen liiketoiminnan vahvistamiseen.

Kansainvälinen elämyspalveluiden kehittäjä    Englanninkielinen koulutus monikulttuurisessa ryhmässä antaa sinulle erinomaiset valmiudet työllistyä kansainvälisiin matkailualan kehittämis-, asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Koulutuksen painopiste Tourism Management and Experience Design keskittyy elämystuotantoon ja palvelukonseptointiin. Kehität opintojesi aikana osaamistasi muun muassa matkailun sähköisessä liiketoiminnassa, asiakaslähtöisessä markkinoinnissa ja tuotekehityksessä sekä matkailukohteiden vastuullisessa, verkostomaisessa liiketoiminnassa. Opintojesi aikana sinulla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua merkittävien lappilaisten ja kansainvälisten matkailutoimijoiden kanssa. Jo opiskeluaikanasi olet meillä matkailun kehittämisen kärkijoukossa!

5


HAKIJAN OPAS 2020

KATSO ESITTELYVIDEO ROVANIEMESTÄ

FYSIOTERAPEUTTI (AMK) 

Lääkinnällisen kuntoutuksen ammattilainen

210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi • Päiväopinnot • Harjoittelua 85 op  

Fysioterapian opinnoissasi perehdyt eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyisyyden arviointiin ja edistämiseen. Opit hyödyntämään eri terapiamenetelmiä ja toimintakykyä tukevaa teknologiaa. Opiskelet myös yrittäjyyttä ja projektitoimintaa ja halutessasi voit syventää osaamistasi urheilufysioterapiassa. Fysioterapian opiskelu on teoriaa ja käytäntöä yhdistävää, toiminnallista opiskelua monipuolisissa oppimisympäristöissä. Kaikilla lukukausilla toteutuu myös työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavia projekteja ja tapahtumia. Fysioterapeuttina voit työllistyä terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan asiantuntijatehtäviin.

Fysioterapeutti voi toimia esimerkiksi:   • Fysioterapeuttina  • Projektikoordinaattorina  • Projektityöntekijänä  • Apuvälinemyyjänä  • Yrittäjänä   

GERONOMI (AMK)  210 op • 3,5 vuotta • Kemi • Monimuoto-opinnot • Harjoittelua 60 op Geronomi voi toimia esimerkiksi:   • Palveluneuvojana tai -ohjaajana • Vanhustyössä lähiesimiehenä • Projekti- tai kehittämispäällikkönä • Sosiaaliohjaajana • Yrittäjänä

6

Vanhustyön osaaja ja kehittäjä ikääntyvien mielekästä elämää varten Geronomikoulutus on sosiaali- ja terveysalan koulutus, jossa käytäntöön yhdistyy teoriapohjaa gerontologiasta, fysioterapiasta, hoitotieteestä, sosiaalialalta ja käyttäytymistieteistä. Koulutus toteutuu kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa hanketoimintaa ja opetusta yhdistämällä. Geronomin työtehtävissä painottuvat yhteisöllisyyden tukeminen sekä ennakoiva ja ehkäisevä iäkkään ihmisen kuntoutumista edistävä työote. Keskeistä geronomin työssä on laaja-alainen toimintakyvyn, toimijuuden ja palvelutarpeen arviointi sekä henkilökohtainen neuvonta ja palveluohjaus. Geronomina voit työskennellä julkisen, yksityisen tai järjestösektorin vanhuspalveluja tuottavan organisaation palveluksessa tai yrittäjänä.


AMK-TUTKINNOT

INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA  

Teknisten ratkaisujen ja teollisuuden edelläkävijä  

240 op • 4 vuotta • Kemi • Päivä- ja monimuotoopinnot • Harjoittelua päiväopinnoissa 30 op, monimuoto-opinnoissa 60 op 

Koneteknikan insinöörinä toimit teollisuuden tai sen alihankintaverkoston suunnittelu-, tuotanto-, käyttö-, kunnossapito- ja johtotehtävissä. Konetekniikka on monipuolinen koulutusala, joka kattaa erilaisten teknisten ratkaisuiden ja järjestelmien tuntemuksen. Tavoitteena on antaa tietous teollisuudessa käytettävien laitteiden ja järjestelmien suunnittelusta, valmistuksesta, kunnossapidosta sekä toimintaperiaatteista ja rakenteista. Opinnoissa voit syventää osaamista teollisuus-, kaivos-, tuotekehitys- tai kiertotalousosaajaksi. Käytännönläheisessä koulutuksessa yhdistetään teoriaa käytäntöön laboratorio- ja harjoitustöillä. Ratkaiset aitoja työelämän kehittämistoimeksiantoja projektimuotoisina opintoina.

Konetekniikan insinööri voi toimia esimerkiksi:  • Työnjohtajana  • Tuotesuunnittelijana  • Koneensuunnittelijana  • Laatuinsinöörinä  • Käyttöinsinöörinä  • Kunnossapitoinsinöörinä  • Projekti-insinöörinä tai -päällikkönä   • Markkinointi-insinöörinä 

INSINÖÖRI (AMK), MAANMITTAUSTEKNIIKKA   240 op • 4 vuotta • Rovaniemi • Päivä- ja monimuoto-opinnot • Harjoittelua 30 op  Maanmittausinsinööri voi työskennellä esimerkiksi:   • Kaavoittajana  • Myynti- tai projektipäällikkönä  • Toimitusinsinöörinä  • Kartastoinsinöörinä  • Paikkatietoinsinöörinä  • Mittausinsinöörinä  • Tietomallioperaattorina 

INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA   240 op • 4 vuotta • Rovaniemi • Päivä- ja monimuoto-opinnot • Harjoittelua 30 op  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri voi työskennellä esimerkiksi:  • Asiantuntija- ja johtotehtävissä  • Tuotantopäällikkönä  • Työmaainsinöörinä  • Työnjohtajana  • Suunnittelijana  • Myyntitehtävissä  • Kaivosinsinöörinä  • Yrittäjänä 

Luotettavan paikkatiedon ja kiinteistötalouden ammattilainen Maanmittausinsinöörinä tuotat paikkatietoja sekä vastaat kiinteistöjen muodostuksesta ja niitä koskevien tietojen luotettavuudesta. Opinnoissa korostetaan maanmittausalan teknisiä taitoja ja projektien hallintaa, yhteistyötaitoja ja mahdollisuutta toimia yrittäjänä. Mittaustekniikkaan liittyvissä ammattiopinnoissa on maasto- ja rakennusmittauksia, paikkatietotekniikkaa, kaukokartoitusta, kartoitushankkeiden suunnittelua ja paikkatietojen mallinnusta. Kiinteistötalouteen liittyvät opinnot sisältävät toimitustuotantoa, maankäytön suunnittelua, kiinteistöliiketoimintaa ja lainsäädäntöä. Koulutus antaa sinulle valmiudet työskennellä maastossa mittaustöissä ja kiinteistötoimituksissa sekä toimistossa suunnittelu- ja aineistojen käsittelytehtävissä valtion ja kuntien organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä tai yrittäjinä.

Arktisten olosuhteiden älykäs rakentaja Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä suunnittelet ja toteutat tulevaisuuden rakennuksia, teitä, katuja ja kaivoksia sekä vesi- ja jätehuoltojärjestelmiä. Voit toimia talonrakentamisen lisäksi myös infrarakentamisen ja kaivosalan eri tehtävissä sekä nykyaikaisten energiajärjestelmien ja talotekniikan asiantuntijatehtävissä. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnoissa perehdytään arktisten olosuhteiden hallintaan sekä älykkääseen rakennettuun ympäristöön. Opit ammattiaineiden perusteet ja sovellat niitä ajankohtaisiin käytännön rakennuskohteisiin. Päiväopinnoissa voit suuntautua talonrakennustekniikkaan, infra- ja kaivostekniikkaan tai talo- ja energiatekniikkaan. Monimuotototeutuksen suuntautuminen vaihtelee vuosittain, syksyllä 2020 alkavan monimuotokoulutuksen suuntautuminen on talonrakennusja infratekniikka. 

7


HAKIJAN OPAS 2020

KATSO ESITTELYVIDEO KEMISTÄ

INSINÖÖRI (AMK), SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA   240 op • 4 vuotta • Kemi • Päivä- ja monimuotoopinnot  • Harjoittelua päiväopinnoissa 30 op, monimuoto-opinnoissa 60 op Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri voi työskennellä esimerkiksi:  • Suunnitteluinsinöörinä  • Sähkötöiden ja käytön johtajana  • Työnjohtajana  • Tuotantopäällikkönä  • Asennuspäällikkönä, -tarkastajana tai -valvojana  • Projekti-insinöörinä  • Kunnossapitoinsinöörinä  • Myynti-insinöörinä 

INSINÖÖRI (AMK), TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA   240 op • 4 vuotta • Rovaniemi • Päivä- ja monimuoto-opinnot   • Harjoittelua 30 op Tieto- ja viestintätekniikan insinööri voi toimia esimerkiksi: • Projektipäällikkönä • Järjestelmäasiantuntijana • Koodarina • Myynti-insinöörinä • Pelikehittäjänä • Front End / Back End Developerina • Ohjelmistosuunnittelijana • IoT-asiantuntijana, Verkkovelhona • Toimitusjohtajana • Web-ohjelmoijana • IT-arkkitehtina • Embedded SW/HW Designerina

8

Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kestävä kehittäjä Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä suunnittelet, toteutat ja käyttöönotat energiatehokkaita sähkö- ja automaatiototeutuksia ja järjestelmiä sekä vastaat niiden käynnissä- ja ylläpidosta. Sähkö- ja automaatiotekniikka kattaa erilaisten sähköteknisten ratkaisujen, järjestelmien toimintaperiaatteiden ja käytön tuntemuksen sekä kestävää kehitystä edistävien uusiutuvien energioiden tuotantoratkaisut. Sähköalan perusteet ja vaativat ammattiaineet opiskellaan teoreettisen opetuksen lisäksi käytännönläheisesti ja monipuolisesti uusinta tekniikkaa, laitteistoja ja alan oppimisympäristöjä edustavissa laboratorioissa. Sähkötekniikan insinöörinä voit työllistyä esimerkiksi kaivoksiin, suunnittelutoimistoihin, energia- ja teollisuuslaitoksiin, verkkoyhtiöihin tai sähköalan yrityksiin.  

Kasvualojen ratkaisujen kehittäjä Voit toimia monipuolisissa asiantuntijatehtävissä esim. julkisen tai yksityisen organisaation ICT-asiantuntijana tai itsenäisenä yrittäjänä. Opiskeluusi kuuluu mm. tietoteknisten järjestelmien ja laitteiden suunnittelua, robotiikkaa, mobiili-, peli- ja internet-sovellusten ohjelmointia, verkkoteknologioita, tuotekehitystä sekä valmennusta yrittäjyyteen. Päiväopinnoissasi hyödynnetään monipuolisesti pelillisiä ja projektimaisia menetelmiä. Koulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten sekä Lapin AMKin kehitys- ja tutkimuslaboratorioiden kanssa, mikä mahdollistaa teorian yhdistämisen käytäntöön. Monimuoto-opiskelijana opiskelet joustavasti ja itsenäisesti esimerkiksi työn ohessa.


AMK-TUTKINNOT

KATSO ESITTELYVIDEO TORNIOSTA

KUVATAITEILIJA (AMK) 

Digitaalisen kuvan taiteellinen asiantuntija

240 op • 4 vuotta • Tornio • Päiväopinnot   • Harjoittelua 30 op

Kuvataiteilijana havainnoit ympäristöä ja saatat sen näkyväksi joko digitaalisina tai analogisina kuvina. Kuvataiteilijana osaat suunnitella ja toteuttaa digitaalisen kuvan projekteja ja toimia digitaalisen kuvan taiteellisena asiantuntijana monialaisissa tehtävissä. Koulutus on luovaa ja työelämälähtöistä. Keskeistä koulutuksessa ovat taiteen ja teknologian toisiaan tukevat ominaisuudet ja kuvan viestinnälliset mahdollisuudet. Koulutuksen painopiste on digitaalisten työkalujen ja ympäristöjen hyödyntämisessä ja soveltamisessa.

Kuvataiteilija voi toimia esimerkiksi:   • Kuvataiteilijana  • Visualistina (esim. pelialalla)  • Valokuvaajana  • Animaattorina  • Kuvittajana  • 3D-mallintajana • Kuvankäsittelijänä 

Kuvataitelija hallitsee nämä neljä aluetta: • Kuvallinen osaaminen • Digitaalisen kuvan osaaminen • Plastisuuden ja tilan osaaminen • Ajan ja interaktiivisuuden hallinta. Tämän lisäksi osaat toimia yrittäjämäisesti sekä tutkia ja kehittää kuvataidealan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

LIIKUNNANOHJAAJA (AMK) 

Liikunnan ja hyvinvoinnin ketterä monitaituri

210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi • Monimuotoopinnot • Harjoittelua 55 op 

Liikunnanohjaajana toimit liikunta-alan organisointi-, valmennus-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Opinnot antavat ammatilliset valmiudet liikuntakasvatukseen ja terveyden edistämiseen sekä liikuntatoiminnan kehittämiseen. Opinnoissa perehdyt erityisesti hyvinvointi- ja urheiluvalmennukseen sekä liikuntapedagogiikkaan. Koulutuksessa painottuvat myös luontoliikuntapalveluiden ja elämysten tuottaminen. Yhteisöllinen ja käytännönläheinen opiskelu motivoivissa oppimisympäristöissä tuottaa valmiuksia työskennellä liikunta-alan tehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Yksilölliset opintopolut ja mahdollisuus osin verkkopohjaiseen etäopiskeluun antavat joustavuutta opintojesi suorittamiseen. Liikunnanohjaajaopintoihin voit sisällyttää muita korkeakouluopintoja, jotka mahdollistavat hakeutumisen jatko-opintoihin, esimerkiksi liikunnanopettajakoulutukseen tai luontokasvatuksen maisteriohjelmaan.

Liikunnanohjaaja voi toimia esimerkiksi:   • Liikunnanohjaajana  • Liikuntasihteerinä  • Omaohjaajana  • Valmennuspäällikkönä  • Valmentajana  • Seurakehittäjänä  • Luontoliikunnan kouluttajana  • Seikkailupäällikkönä  • Personal trainerinä  • Yrittäjänä 

9


HAKIJAN OPAS 2020

METSÄTALOUSINSINÖÖRI (AMK)  240 op • 4 vuotta • Rovaniemi • Päivä- ja monimuoto-opinnot • Harjoittelua 30 op  Metsätalousinsinöörinä voit toimia asiantuntijana esimerkiksi:   • Metsäneuvojana  • Metsäasiantuntijana  • Metsäpalveluesimiehenä  • Metsäsuunnittelijana  • Hankintaesimiehenä  • Korjuuesimiehenä  • Kuljetusesimiehenä  • Yrittäjänä 

RESTONOMI (AMK)  

Matkailualan asiakaslähtöinen moniosaaja

210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi • Päivä- ja monimuoto-opinnot • Harjoittelua 30 op 

Saat laajan ja monipuolisen matkailuammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja arktisessa pohjoisessa toimintaympäristössä. Opinnoissa painotamme asiakaslähtöistä ajattelutapaa sekä matkailun vastuullista johtamista, palveluliiketoimintaosaamista ja yrittäjähenkisyyttä. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaineen kanssa. Elinkeinoelämän toimeksiannot antavat sinulle mahdollisuuden soveltaa teoriatietoa käytäntöön ja vahvistaa samalla monikulttuurisen pohjoisen toimintaympäristön tuntemusta ja kontaktiverkostoja. Opiskelijana pääset verkostoitumaan merkittävien lappilaisten ja kansainvälisten matkailutoimijoiden kanssa. Meillä olet Suomen matkailun kehittämisen kärkijoukoissa!

Restonomi voi toimia esimerkiksi:   • Matkailuasiantuntijana  • Myyntipäällikkönä  • Hotellipäällikkönä  • Ravintolapäällikkönä  • Markkinointipäällikkönä  • Vastaanottopäällikkönä  • Tapahtuma- tai elämyskoordinaattorina  • Sisällöntuottajana  • Projektipäällikkönä  • Projektisuunnittelijana  • Yrittäjänä 

SAIRAANHOITAJA (AMK)

Edistyksellisen hoitotyön asiantuntija

210 op • 3,5 vuotta • Kemi monimuoto-opinnot • Rovaniemi monimuoto-opinnot  • Harjoittelua 75/90 op

Sairaanhoitajana hoidat, autat ja tuet eri-ikäisiä ihmisiä muuttuvissa elämäntilanteissa. Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä sekä kliinisiä hoitotaitoja. Sairaanhoitajan työ on hoitotyön suunnittelua, toteutusta, arviointia, koordinointia, johtamista ja kehittämistä. Koulutuksessa saat etä- ja digipalveluihin ja palveluohjaamiseen liittyvää erikoisosaamista. Pystyt kohtaamaan uudenlaisen potilas- ja asiakaskunnan, joka toimii sähköisissä verkoissa ja yhteisöissä. Yhdistämme teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta runsaaseen käytännön harjoitteluun. Yhteistyötaidot ja ryhmässä oppiminen, itseohjautuvuus ja oman ammattitaidon kehittäminen ovat opinnoissa tärkeällä sijalla. Opintojesi loppuvaiheessa voit syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön alueella.

Sairaanhoitaja voi työskennellä esimerkiksi:   • Sairaaloiden ja terveyskeskusten osastoilla   • Poliklinikoilla, teho- tai leikkausosastoilla  • Kotihoidossa ja hoivapalveluissa   • Erilaisissa kuntoutus- ja hoitokodeissa  • Lääkäriasemilla  • Järjestöissä  • Koulutus- ja projektitehtävissä  • Yrittäjänä  • Kansainvälisissä tehtävissä

10

Metsien monipuolisen käytön ja hoidon asiantuntija   Metsätalousinsinöörinä teet vastuullista työtä metsäbiotalouden eri työtehtävissä. Vahvan metsäosaamisen lisäksi tarvitset vuorovaikutustaitoja, yritystalouden tuntemusta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Metsätalousinsinöörin tehtävissä yhdistyvät esimerkiksi metsävaratiedon keruu ja hyödyntäminen, logistiikka ja asiakaspalvelutehtävät. Opiskelu on monipuolista sisältäen teoriaa ja maasto-opiskelua, projekteja ja työharjoittelua. Metsätalousinsinöörinä suunnittelet ja toteutat metsien hoitoa esimerkiksi metsäsuunnittelun, metsäneuvonnan tai puunhankinnan tehtävissä. Osaat myös ohjata puunkorjuuta ja -kuljetuksia tai toimia metsäpalveluyrittäjänä. Metsäbiotalouden kasvu takaa sinulle entistä paremmat työllistymismahdollisuudet.    


AMK-TUTKINNOT

SOSIONOMI (AMK) 

Sosiaalialan inhimillinen ammattilainen

210 op • 3,5 vuotta • Kemi  • Päivä- ja monimuoto-opinnot • Harjoittelua 45 op  

Sosionomina työskentelet sosiaalialan asiakastyössä eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tukena sekä kehittämis- ja esimiestehtävissä. Opinnot etenevät teemoittain. Ensimmäisenä vuonna opiskelet sosiaalialan ammatillisen toiminnan perusteita. Toisena vuotena aloitat vaihtoehtoisten ammattiopintojen opiskelun, joissa valitset ammatillisten tavoitteidesi mukaisia opintoja. Vaihtoehtoisten opintojen sisällöt liittyvät varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun, vammaistyöhön ja kuntoutukseen tai aikuissosiaalityöhön. Opintojesi lopussa syvennytään työyhteisö- ja esimiestyöhön sekä tutkimustoimintaan ja kehittämiseen. Opiskelu sosiaalialalla on työelämäläheistä. Opiskelussa korostuu itseohjautuvuus, mutta myös yhdessä oppiminen. Harjoittelujaksot syventävät osaamista.

Sosionomi voi toimia esimerkiksi:   • Perhetyöntekijänä  • Sosiaaliohjaajana  • Palveluohjaajana  • Työtoiminnan ohjaajana  • Projektityöntekijänä  • Työvoimaneuvojana  • Lastensuojelun ohjaajana ja kasvattajana  • Palvelukodin vastaavana ohjaajana  • Päihdetyöntekijänä  • Varhaiskasvatuksen sosionomina • Pakolaisohjaajana

TERVEYDENHOITAJA (AMK) 

Terveyttä edistävän hoitotyön asiantuntija

240 op • 4 vuotta • Kemi monimuoto-opinnot • Harjoittelua 90/105 op 

Terveydenhoitajan työ on yksilöiden, perheiden sekä työja muiden yhteisöjen terveyttä edistävää ja sairauksia ehkäisevää hoitotyötä. Terveydenhoitaja tukee, ohjaa ja auttaa eri-ikäisiä ihmisiä muuttuvissa elämäntilanteissa. Terveydenhoitajan työ on hoito- ja terveydenhoitotyön suunnittelua, toteutusta, arviointia ja koordinointia, johtamista ja kehittämistä. Terveydenhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja ja päätöksentekokykyä. Terveydenhoitajan tutkinnon suorittamalla saat samalla sairaanhoitajan pätevyyden. Koulutuksessa hankit etä- ja digipalveluihin ja palveluohjaamiseen liittyvää erikoisosaamista. Saat valmiudet kohdata uudenlaisen potilas- ja asiakaskunnan, joka toimii sähköisissä verkoissa ja yhteisöissä. Sitä varten yhdistämme teoriaopintoja eri terveydenhoitotyön alueilta käytännön harjoitteluun. Yhteistyötaidot ja ryhmässä oppiminen, itseohjautuvuus ja oman ammattitaidon kehittäminen ovat opinnoissa tärkeällä sijalla.

Terveydenhoitaja voi työskennellä esimerkiksi:   • Neuvolassa  • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa   • Työterveyshuollossa   • Kotihoidossa   • Lääkäriasemilla   • Koulutus- ja projektitehtävissä   • Järjestöissä   • Itsenäisenä yrittäjänä   • Kansainvälisissä tehtävissä  

TERVEYDENHOITAJA (AMK)  Syksyllä 2020 Kemissä alkavat monimuoto-opinnot tarkoitettu erityisesti niille, joilla ei ole aikaisempaa hoitotyön AMK-tutkintoa.

!

TERVEYDENHOITAJA (AMK) polkuopinnot  Avoimessa ammattikorkeakoulussa alkaa monimuoto-opintoina tammikuussa 2021 Rovaniemellä terveydenhoitaja (AMK) polkuopinnot. Opinnot on tarkoitettu niille, joilla on sairaanhoitajan tai kätilön AMK-tutkinto. Opinnot suoritetaan pääosin etäopintoina, mahdollisuus suorittaa työn ohessa. Kesto 1-1,5 vuotta. Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta ja opinnoista peritään avoimen AMKin opintomaksu. 11


HAKIJAN OPAS 2020

TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS

Työelämän ja liiketoiminnan moniosaaja

210 op • 3,5 vuotta • Rovaniemi ja Tornio • Päivä- ja monimuoto-opinnot sekä verkko-opinnot • Harjoittelua 30 op 

Tradenomina voit toimia yritysten ja organisaatioiden asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä teollisuuden-, kaupan-, matkailun-, palvelun-, rahoitus- ja vakuutusalan sekä julkishallinnon eri liiketalouden tehtävissä, myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tradenomina sinulla on valmiudet toimia myös yrittäjänä. Operatiivisen päätöksenteon lisäksi pystyt osallistumaan työyhteisösi strategiseen kehittämiseen. Opintojesi jälkeen sinulla on tarvittavat taidot toimia työelämän muutoksissa. Sinulle on muodostunut ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja hallitset hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Työkokemuksesi ja osaamisesi kautta voit joustavoittaa ja nopeuttaa opintojasi. Opintojesi osaamisalueet vaihtelevat sen mukaan, opiskeletko Rovaniemellä vai Torniossa.

Tradenomi voi toimia esimerkiksi:   • Projektiasiantuntijana  • Markkinointisuunnittelijana  • Kirjanpitäjänä  • Myyntineuvottelijana  • Palvelupäällikkönä  • Asiakkuuspäällikkönä  • Markkinointipäällikkönä  • Laskentapäällikkönä  • Vientiassistenttina  • Projektipäällikkönä  • Yrittäjänä

!

Opintojesi osaamisalue Rovaniemi: Perehdyt vastuulliseen liiketoimintaan, kannattavuuskeskeiseen ajattelumalliin ja asiakaslähtöisyyteen. Sinulla on valmiudet innovoida uusia liiketoimintamalleja ja synnyttää uutta liiketoimintaa. Rovaniemellä syksyllä 2020 alkavan koulutuksen suuntaumisvaihtoehdot: Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta tai talousosaaminen liiketoiminnan kehittämisessä (päiväopinnot). Rovaniemellä keväällä 2021 alkavan koulutuksen suuntautumisena on talousosaaminen liiketoiminnan kehittämisessä (monimuoto-opinnot). Tornio: Perehdyt koulutuksen aikana kansainvälistyvään ja digitalisoituvaan liiketoimintaan sekä

TRADENOMI (AMK), TIETOJENKÄSITTELY  210 op • 3,5 vuotta • Tornio • Päivä- ja monimuoto-opinnot sekä verkko-opinnot • Harjoittelua 30 op  IT-tradenomi voi toimia esimerkiksi: • Business Analystina • Digital Solution Designerina • Business Developerina • Front- ja Back End –kehit täjä • Fullstack-ohjelmoijana • Mobiiliohjelmoijana • Projektipäällikkönä kehitysprojekteissa • Ohjelmis totestaajana • Ohjelmistosuunnittelijana • Palvelu- suunnittelijana Tietojenkäsittelyn tradenomit työskentelevät yritysten asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksen aikana opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja tuottamaan sekä testaamaan liike-elämän ja organisaatioiden tarpeisiin digitaalisia tuotteita ja palveluja. Opit tutkimaan ja analysoimaan liiketoiminnan eri osa-alueita, niiden päämääriä, tavoitteita ja prosesseja. Tämän lisäksi opit tunnistamaan ja dokumentoimaan liiketoiminnan IT

12

uusiin liiketoimintamalleihin ja sisäistät kokemuskeskeisen ajattelutavan. Torniossa syksyllä 2020 alkava digitaalinen markkinointi ja myynti (päivä- monimuoto-opinnot). Keskeisinä osaamisalueina ovat: liiketalouden perusteet, digitaalinen markkinointi ja myynti, digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen ja toimintaympäristön muutos sekä digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet. Torniossa syksyllä 2020 alkava johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä (verkko-opinnot). Keskeisinä osaamisalueina ovat: tulos, innovaatio ja strateginen johtaminen, liiketoimintaprosessien kehittäminen, verkosto- ja kumppanuusstrategian kehittäminen, hyödyntäminen ja toimintaympäristön muutos sekä digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet.

vaatimuksia sekä suunnittelemaan tehokkaita liiketoimintaprosesseja parantamalla yrityksen tietojärjestelmiä, tiedon hallintaa, käytäntöjä ja menetelmiä ja organisaatiota. Ohjelmoinnin ja pelillistämisen asiantuntija (päiväja monimuoto-opinnot syksy 2020) Perehdyt koulutuksen aikana ohjelmoinnin perusperiaatteisiin, ohjelmistotuotantoon, selain-, palvelin- ja tietokantaohjelmointiin sekä peliohjelmointiin. Keskeisinä osaamisalueina ovat: vahva tietotekninen osaaminen, web kehitys, mobiili ja peliohjelmointi ja liiketoiminnan pelillistäminen. Liiketoiminnan digitalisaation asiantuntija (verkko-opinnot, syksy 2020) Perehdyt koulutuksen aikana liiketoiminnan digitalisoinnissa tarvittavan osaamisen kehittämiseen. Keskeisinä osaamisalueina ovat: IT infrastruktuurin kehittäminen, asiakaskokemuksen digitalisointi, liiketoimintaprosessien digitalisointi, liiketoiminnan digitalisaation innovointi ja digitaalisissa ekosysteemeissä menestyminen.


AMK-TUTKINNOT

VALITSE OMA TAPASI HAKEA

POLKUOPINNOT

Voit hakeutua opiskelijaksi montaa eri reittiä. Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä ja syksyllä tai erillishaun kautta Avoimen AMKin väylää (polku- ja väyläopintojen perusteella), siirto-opiskelijana toisesta korkeakoulutusta tai aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella, mikäli sinulla on jäänyt esimerkiksi AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaminen kesken. Voit aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun myös avoimen AMKin polku- tai väyläopintoina.

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun tutkintotavoitteisesti polkuopintoina kaikissa Lapin ammattikorkeakoulun AMK- ja YAMK-koulutuksissa. AMK - polkuopintoihin ei vaadita pohjakoulutusta. YAMK-polkuopintoihin edellytetään soveltuvaa AMK-tutkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa. Polkuopintojen perusteella on mahdollisuus hakeutua Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi AMK-koulutuksen opintoja 60 op tai YAMK-opintoja 10 op (60 op laajuisessa koulutuksessa) tai 15 op (90 op laajuisessa koulutuksessa). Lisätietoa polkuopinnoista löydät osoitteesta: lapinamk.fi/avoinamk

AVOIN AMK Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa AMK-tutkintoon ja YAMK-tutkintoon kuuluvia opintoja. Avoimessa AMKissa voivat opiskella kaikki opinnoista kiinnostuneet iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Opiskelu on maksullista, mutta edullista. Opinnot avoimessa AMKissa ovat hyvä vaihtoehto, jos haluat esimerkiksi: • Ylläpitää ja kehittää osaamista ja ammattitaitoa • Tutustua opiskeluun ammattikorkeakoulussa • Valmistautua valintakokeisiin • Opiskella avoimen polkuopintoja 60 op tavoitteena ammattikorkeakoulututkinto • Opiskella avoimen väyläopintoja 15 op tai 30 op tavoitteena ammattikorkeakoulututkinto • Opiskella avoimen polkuopintoja 10 op tai 15 op tavoitteena ylempi ammattikorkeakoulututkinto

VÄYLÄOPINNOT Ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opiskella myös väyläopintoja tavoitteena ammattikorkeakoulututkinto. Ammatilliset väyläopinnot 30 op on tarkoitettu ammatillisen perustutkinnon suorittaneille ja lappilaisissa ammattiopistoissa opiskeleville. Lukioväyläopinnot 15 op on tarkoitettu Lapin lukiolaisille ja lukiosta vasta valmistuneille. Ideana on joustavoittaa siirtymää toisen asteen opinnoista ammattikorkeakouluopintoihin. Väyläopintojen perusteella on mahdollisuus hakeutua Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa väyläopinnoista löydät osoitteesta: lapinamk.fi/vaylaopinnot

13


HAKIJAN OPAS 2020

ERILLISHAKU KORKEAKOULUOPINTOJA SUORITTANEILLE!

Kriteereistä, valintatavoista ja hakemisesta tulossa uutta tietoa: www.lapinamk.fi

LAPIN URHEILUAKATEMIA Lapin AMKin yhteistyö Lapin urheiluakatemian kanssa tarjoaa tavoitteellisesti kilpaurheileville opiskelijoille mahdollisuuden opintojen ja valmentautumisen yhdistämiseen. Kilpaurheileva opiskelija voi hakeutua Lapin urheiluakatemiaan kaikilta Lapin AMKin koulutusaloilta: www.lapinurheiluakatemia.fi

YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK) ovat joustava tapa opiskella Master-tason tutkinto. Ne ovat tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

UUTTA! Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat. Lue lisää www.ammattikorkeakouluun.fi

Lue lisää: lapinamk.fi/yamk

!

HAKU, KOULUTUSTEN SISÄLLÖT JA VALINTAPERUSTEET www.opintopolku.fi

14


HAKIJAPALVELUT Hakijapalvelut ovat sinua varten. Hakijapalvelut auttavat kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä: Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659 hakijapalvelut@lapinamk.fi

LÖYDÄT MEIDÄT OPINTOPOLUSTA NIMELLÄ Lapin ammattikorkeakoulu

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

!

15


ROVANIEMI TORNIO KEMI

Tässä esitteessä on videoita! Sivulla, jossa on Zappar-merkki, on myös video tai linkki nettisivulle. Lataa sovellus puhelimeesi ja koe Lapin ammattikorkeakoulun Hakijan opas ihan uudella tavalla.

Lataa

Lataa ilmainen Zappar-sovellus älypuhelimen sovelluskaupasta

16

Zappaa

Skannaa Zapcode

Hämmästy Katso, kun kuva herää eloon!

Profile for Lapin AMK

Hakijan opas 2020  

Lapin ammattikorkeakoulun hakijan opas 2020.

Hakijan opas 2020  

Lapin ammattikorkeakoulun hakijan opas 2020.

Profile for lapinamk