Page 1

oa?

k te ta is jo h o p 채 in s o tk Ole

4 1 0 2 S A P O N A J I HAK


HAKIJAN

2014

Julkaisija Lapin ammattikorkeakoulu Toteutus AMK-viestintäyksikkö Kuvat Jesse Tamski, Seven-1, AMK-viestintäyksikkö Painatus Erweko, Oulu 2014 Painosmäärä 16 000 kpl 2 • Alan nimi

Lapin korkeakoulu­konserni LUC on Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulun strateginen yhteenliittymä.


OPAS TULE MUKAANI, OLEN LIEKEISSÄ PÄÄ KYLMÄNÄ! Kehitän, tutkin ja opin kanssasi uutta. Synnyin 1.1.2014 Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluista. Sen jälkeen niitä ei enää ole, mutta kaikki tietämys jatkuu minussa. Sinulla on vain minut, mutta minä olen pohjoista tekoa. Mistä haaveilen, sen saan. Opiskelemalla. Mitä sinä haaveilet tekeväsi?

Tässä oppaassa on kuvattu Lapin ammattikorkeakoulun ammatti­korkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulu­ tutkintoon johtavat koulutukset ja annetaan hakuohjeita vuoden 2014 yhteis­hakuja varten. Voit osallistua vuoden aikana niin moneen yhteishakuun kuin haluat.

Y H T E I S H A K UA JAT syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen • englanninkieliset tutkinnot: 7.1.–11.2.2014 hakulomake www.admissions.fi • suomenkieliset tutkinnot: 3.3.–1.4.2014 hakulomake www.amkhaku.fi tammikuussa 2015 alkavaan koulutukseen • suomenkieliset tutkinnot 8.–19.8.2014 hakulomake www.opintopolku.fi

Alan nimi • 3


SISÄLLYS L A P I N A M M AT T I KO R K E A KO U L U P O H J O I S TA T E KOA . . . . . . . . .

5

Opetuspisteet Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa . .

7

Ylempi AMK: Sosiaaliala . . . . . . . . . . . 29 Ylempi AMK: Terveyden edistäminen . . . . . . 30

K U LT T U U R I A L A

T E K N I I K A N JA LIIKENTEEN AL A

Kuvataiteen koulutus . . . . . . . . . . . . 10

Kone- ja tuotanto­tekniikan koulutus . . . . . . . 32 Maanmittaustekniikan koulutus . . . . . . . . 33

L U O N N O N VA R A- JA Y M PÄ R I S T ÖA L A Metsätalouden koulutus . . . . . . . . . . .

Rakennustekniikan koulutus . . . . . . . . . . 34 Sähkötekniikan koulutus . . . . . . . . . . . 35 12

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus . . . . . . . 36

Maaseutuelinkeinojen koulutus . . . . . . . . . 13

Kaivosalan muuntokoulutus . . . . . . . . . .

Ylempi AMK: Alueiden käytön suunnittelu . . . . . 14

Ylempi AMK: Teknologiaosaamisen johtaminen . . . 38

M AT K A I L U - , R AV I T S E M I S - JA TA L O U S A L A

Y H T E I S K U N TAT I E T E E T, L I I K E TA L O U S JA H A L L I N T O

Degree Programme in Tourism . . . . . . . . . 16

Degree Programme in Business Information Technology (BIT) . . . . . . . . . 40

Hotelli- ja ravintola-alan koulutus . . . . . . . . 17 Matkailun koulutus . . . . . . . . . . . . .

18

Ylempi AMK: Matkailuala . . . . . . . . . . . 19

22

Fysioterapeutti­koulutus . . . . . . . . . . . 23 Geronomikoulutus . . . . . . . . . . . . . 24 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus . . . . . . . .

25

Sairaanhoitaja­koulutus . . . . . . . . . . . . 26 Sosionomikoulutus . . . . . . . . . . . . .

27

Terveydenhoitaja­koulutus . . . . . . . . . . 28

4 • Alan nimi

Degree Programme in International Business . . . . 41 Liiketalouden koulutus . . . . . . . . . . . . 42 Tietojenkäsittelyn koulutus . . . . . . . . . . 44 Ylempi AMK: Degree programme in International Business Management . . . . . . . 45

S O S I A A L I - , T ER V E YS - JA L I I K U N TA-A L A Degree Programme in Nursing . . . . . . . . .

37

Ylempi AMK: Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen . . 46

AV O I N A M K HAKEMINEN

. . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . 48

TÄ R K E I TÄ PÄ I VÄ M Ä Ä R I Ä O P I S K E L I JAVA L I N TA

. . . . . 50

. . . . . . . . 51


L A P I N A M M AT T I KO R K E A KO U L U

POHJOISTA TEKOA LAPIN AMK on olosuhteiden sankari, esimerkki siitä miten menes- Käytännön kokemusta omalta alaltasi saat runsaasti jo opiskelu­ tytään olosuhteiden ansiosta, ei niistä huolimatta. Tästä koke- aikana, halutessasi myös ulkomailla. muksesta kertyy tietoja, taitoja ja elinvoimaa jaettavaksi myös toiValmistumisen jälkeen voit opiskella YLEMPIIN AMMATTIKORsille. Lapin AMK on kumppani kaikille, jotka haluavat kehittyä, KEAKOULUTUTKINTOIHIN (Master’s degree) tai syventää osaaoppia ja saavuttaa jotain uutta. Pohjoisuudelle – aitoudelle ja roh- mistasi jollain ammatillisella osa-alueella osallistumalla kealle tekemiselle – on kysyntää muuallakin. ERIKOISTUMISOPINTOIHIN.

T U T K I N T O O N AVA I N

H A R K I N TA - A I K A A?

Tutkinto taskussa on hyvä lähteä ottamaan oma paikka työelämässä. Ammattikorkeakoulusta valmistuu asiantuntijoita työelämän kehittämistehtäviin. Valmistuttuasi olet ammattilainen, jolla on sekä kirjatietoa että käytännön osaamista. 3,5–4 vuotta kestäviä AMK-TUTKINTOJA (Bachelor’s degree) voit suorittaa

ovat kaikille avoimia iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimessa AMKissa voit tutustua eri aloihin ja opiskeluun ammattikorkeakoulussa. Samalla voit hankkia opintopisteitä ja osaamista tutkintoon hakeutumista varten. Avoimessa AMKissa voit myös kehittää ammattitaitoasi ja työelämävalmiuksiasi tai opiskella ihan vain opiskelemisen ilosta. AVOIMET AMK-OPINNOT

• päiväopintoina suomen kielellä (ns. nuorten koulutus) • ilta-, viikonloppu-, monimuoto-/verkko-opintoina vaikkapa työn ohessa (ns. aikuiskoulutus) ja • päiväopintoina kansainvälisissä Bachelor-koulutuksissa

5


Tässä oppaassa esitettyyn koulutus­tarjontaan saattaa tulla muutoksia: vuoden 2013 lopussa opetusministeriö tarkistaa kaikkien ammattikorkeakoulujen toimiluvat ja samalla päättää niiden oikeudesta järjestää koulutuksia.

LAPIN AMK Opiskelijoita

5600

Työntekijöitä

550

ROVANIEMI

Koulutusaloja

7

Kulttuuriala • Tornio Luonnonvara- ja ympäristöala • Rovaniemi Matkailu-, ravitsemis- ja talousala • Rovaniemi Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala • Kemi ja Rovaniemi Tekniikan ja liikenteen ala • Kemi ja Rovaniemi Liiketalous ja hallinto • Tornio ja Rovaniemi Tietojenkäsittely • Tornio

6

TORNIO

KEMI


OPETUSPISTEET K E M I S S Ä , R O VA N I E M E L L Ä J A T O R N I O S S A

LAPPI on 25 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Lapin asukkaista yli kolmannes asuu kaupunkimaisesti Rovaniemellä ja Kemi-Tornio-alueella. Sekä Rovaniemellä että Kemi-Torniossa on noin 60 000 asukasta. Kaupungit eivät siis ole suurkaupunkeja edes suomalaisessa mitassa. Silti niissä on ihan kaikkea, mitä opiskelijakaupungeissa tuleekin olla. Toisaalta, kaikenlaiseen toimintaan on helppo päästä mukaan.

Terveysala, Meripuistokatu 26, Kemi

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Hoitotyön ja vanhustyön opetustilat ovat Kemissä keskellä kaupunkia. Kauniissa kivirakennuksessa meren rannalla on aiemmin toiminut mm. Kemin tyttölyseo. Rakennuksessa on myös kirjasto. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita on Kemissä 1065.

Kosmoksessa Kemin Kivikankaalla opiskellaan tekniikkaa ja sosiaalialaa. Alueella on teknologiakylä Digipolis, jossa toimii 40 eri yritystä ja organisaatiota. Kosmoksen täysin uusituissa tiloissa on myös uudistettu kirjasto. Kemin keskustaan on matkaa 2,5 km. Tekniikan opiskelijoita on Kemissä 750.

AMKin suurimmassa toimipaikassa Rovaniemellä opiskelee 2055 opiskelijaa. Liiketalouden, tekniikan ja terveysalan opetustilojen lisäksi alueella on hakutoimisto, opintotoimisto ja kansainvälisten asioiden toimisto. Rantavitikka on AMKin hallinnon pääpaikka. 7


Lapin urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, Rovaniemi

Viirinkangas, Viirinkankaantie 1, Rovaniemi

Minerva, Kauppakatu 58,Tornio

Lapin urheiluopisto Santa Sport on koulutus-, valmennus- ja harjoittelukeskus Rovaniemellä. Myös liikunta-alan AMK-opetus annetaan urheiluopiston tiloissa.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) kokoaa yhteen matkailualan osaamisen Lapin matkailuopistosta, Lapin yliopistosta ja Lapin ammattikorkeakoulusta. MTI:ssä opiskelee 712 matkailu- ja ravitsemisalan ja luonnonvara-alan AMK-opiskelijan lisäksi 510 ammattiopisto- ja 183 yliopisto-opiskelijaa. Viirinkankaantie 1:ssä on myös luonnonvara- ja ympäristöalan opetustilat.

Tornion keskustassa on Minerva, jossa ovat liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja kulttuurialan opetustilat. Minervassa on myös Tornion oppimiskeskus ja LIIKEhuone. Osa kulttuurialan opetustiloista on ammattiopiston kanssa yhteisiä. Torniossa opiskelee 900 AMK-opiskelijaa.

8


KULTTUURIALA Tornio


K U VATA I T E I L I J A ( A M K )

KUVATAITEEN KOULUTUS 240 op | 4 vuotta

KUVATAITEILIJA käyttää kuvataidealan osaamista erilaissa tehtävissä ja asiayhteyksissä. Kuvataiteilija tekee näkyväksi ja koettavaksi aikansa ilmiöitä ja ajatusmaailmaa. Taiteen ja teknologian toisiaan tukevat ominaisuudet, kuvan viestinnälliset mahdollisuudet ja kuvataiteen tietotaidon soveltaminen eri käyttöyhteyksissä, ovat keskeistä koulutuksessa. Aikamme kuvantekokeinojen perusteet, nykytaiteen sekä kuvankäytön monimuotoiset ilmiöt muodostavat koulutuksen rungon. Ajankohtainen kuvataide on klassisten kuvatekniikoiden oheen ja ohi muodostunutta muuta eli muu-taidetta; digitaalista maalaustaidetta, grafiikkaa ja 3D mallinnusta, valokuvausta, kuvankäsittelyä, animaatioita, multimediaa, mediaja verkkotaidetta, installaatioita, tila- ja yhteisötaidetta. Digitaaliteknologia lävistää kuvataidetuotannot jossain työprosessin vaiheessa. Se toimii apuvälineenä, toteutuskeinona tai julkaisuväylänä ja näyttely-ympäristönä.

10 • Kulttuuriala

Meillä Torniossa koulutus painottuu digitaaliseen kuvaan, sen luomiseen ja sovellutuksiin erilaisissa tehtävissä. Tavoitteenamme on hyödyntää kuvaosaamista nykyisissä kuvatuotannoissa ja yhteyksissä, joissa käytetään kuvaa tai joissa kuvan käyttö lisääntyy. Valmistuttuaan kuvataiteilijat työllistyvät mm. yritysviestinnän ja mainostoimistojen kuvataidetehtäviin, valokuvaukseen ja lehtivalokuvaukseen, näyttely- ja teatteritoimintaan, kulttuuritapahtumiin, alan ammattiaineiden opetustehtäviin (esim. valokuvauksen, animaation jne. opettajina). Kuvataiteilijat toimivat usein itsenäisinä ammatinharjoittajina. Työtehtävät ovat tällöin toimeksiantoja. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: koulutusvastaava Jari Penttinen puh. 050 310 9236

Nuorisoasteen aloituspaikkoja Torniossa 25 Yksipäiväinen valintakoe Torniossa 2.–4.6.2014. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. hakijat tuovat valintakokeeseen työnäytekansion. Työnäytekansion ohjeistus julkaistaan 6.1.2014 nettisivulla www.lapinamk.fi.


LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Rovaniemi


M E T S ÄTA L O U S I N S I N Ö Ö R I ( A M K )

METSÄTALOUDEN KOULUTUS 240 op | 4 vuotta

on parhaillaan käymässä läpi voimakasta rakennemuutosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita metsäosaamisen tarpeen vähenemistä, päinvastoin, alalla tarvitaan entistä osaavampaa työvoimaa. Metsätalousinsinöörinä saat mahdollisuuden päästä vaativiin ja mielenkiintoisiin metsä- ja ympäristöalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Metsätalousinsinööri on metsäluonnon monipuolisen käytön, hoidon ja suojelun asiantuntija. Työ on vastuullista, itsenäistä, luonnonläheistä ja nykytekniikkaa soveltavaa tiimi- ja asiakaspalvelutyötä. Ammattitaito pohjaa vahvasti luonnontieteellisiin ja metsätalouden ammattiaineisiin. Lisäksi perehdytään mm. organisaation viestinnän, johtamisen ja liiketoimintaosaamisen menetelmiin ja kielten osaamiseen. Opiskelun käytännönläheisyyden varmistamiseksi on projektiopinnoilla, työharjoittelulla ja opinnäytetyöllä suuri merkitys opinnoissasi. Metsätalouden koulutus tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työharjoitteluun ja opiskelijavaihtoon. Ongelmaperustaisessa opetuksessa painotamme opiskelijoiden omaa tiedonhankintaa sekä metsätalousinsinöörin työtehtävissä SUOMEN METSÄSEKTORI

12 • Luonnonvara- ja ympäristöala

soveltamiskelpoisia, käytännönläheisiä oppimistuloksia. Valmistuttuasi voit työskennellä metsäja ympäristöalan yrityksissä ja organisaatioissa. Työsi voi olla esimerkiksi metsänomistajien neuvontaa, metsien hoidon ja käytön suunnittelua, puunhankinnan suunnittelua ja organisointia tai luonnon virkistyskäytön suunnittelua ja toteutuksen ohjausta. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden toimia esim. itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä tai metsäasiantuntijana ulkomaisissa projektitehtävissä.

Nuorten koulutuksen aloituspaikkoja Rovaniemellä 40 Aikuiskoulutuksen aloituspaikkoja Rovaniemellä 20 Nuorten koulutuksen valintakoe Rovaniemellä 5.6.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Aikuiskoulutukseen ei ole valintakoetta.

A I K U I S KO U L U T U S Metsätalousinsinööriksi voit opiskella myös aikuisopiskelijana. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä metsä- ja ympäristöalan yrityksissä ja organisaatioissa. Opinnoissa painotetaan metsäluonnon monipuolista ja kestävää hoitoa ja käytön suunnittelua yhä haasteellisemmaksi muuttuvassa ympäristössä. Opintosuunnitelma on yhteinen nuorisokoulutuksen kanssa. Koulutus toteutetaan monimuotoopiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan pääosin etäopetuksena arki-iltaisin sekä keskimäärin 3–4 kertaa lukukaudessa tapahtuvina lähiopetusjaksoina. Opiskeluun sisältyvien kehittämisprojektien ja harjoitusten kautta opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää. Tarvittaessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintolukuvuodet aloitetaan lähiopetusjaksolla. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: opintosihteeri Kirsti Mustajärvi, puh. 040 517 8872


AGROLOGI (AMK)

MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUS 240 op | 4 vuotta

painotamme monialaista maaseutuyrittäjyyttä, kykyä toimia pohjoisissa, vaativissa luonnonoloissa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opinnoissa korostuvat maa-, poro- ja metsätalouden ja luonnontuotealan ammattiosaaminen, asiantuntija-, kehittäjä- ja yrittäjätaidot ja ylpeys omista lähtökohdista. Perustana on pohjoisen ekosysteemin osaaminen, luonnon monialainen kestävä käyttö, luonnonvarojen käytön ohjaaminen ja eri alojen yhteistyötarpeet. Agrologin perusosaaminen ja identiteetti sekä yleiset työelämä- ja kansainvälistymisvalmiudet ovat opintojen pohja. Valinnaisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla voit rakentaa omaa erityisosaamista. Valinnaisten ammattiopintojen aikana voit suuntautua POROAGROLOGIKOULUTUKSESSA

Aloituspaikkoja Rovaniemellä 15 Valintakoe Rovaniemellä 5.6.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Hyödynnämme oppimisessa käytännön työtilanteita ja toimimme tiiviissä yhteistyössä työelämän (yritykset, tutkimus, neuvonta) kanssa. Opiskelijoiden oma tiedonhankinta ja kyky soveltaa teoriatietoa käytäntöön ovat tärkeitä. Harjoittelujaksot luovat ja vahvistavat tärkeitä työelämäyhteyksiä. TA L O U T EEN , LU O N T O P ERU S TA I SEEN Tutkinto ja koulutus antavat valmiudet YRIT YSTOIMINTA AN (mm. luonnontuo- toimia itsenäisenä yrittäjänä, erilaisissa teala, matkailu, green care), PAIKK ATIE- asiantuntija-, opetus- ja kehittämistehtäTOON tai ALUEIDEN K ÄY TÖN SUUNNITTE- vissä eri organisaatioissa ja liike-elämässä. LUUN . Omaa suuntautumista tukevia ja syventäviä opintoja voit valita myös muil- Lisätietoja koulutussisällöistä ja ta AMKin koulutusaloilta ja muista kor- opiskelusta: opintosihteeri keakouluista Suomesta ja ulkomailta. Kirsti Mustajärvi, puh. 040 517 8872

Luonnonvara- ja ympäristöala • 13


A G R O L O G I ( Y L E M P I A M K ), M E T S ÄTA L O U S I N S I N Ö Ö R I ( Y L E M P I A M K )

YLEMPI AMK: ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU 60 op | 1–2 vuotta

POHJOIS-SUOMESSA luontoon ja luonnonvaroihin perustuvat elinkeinot ja maankäyttömuodot ovat aluetalouden perusta ja siksi yksi avainosaamisalueemme on pohjoisen luonnon kestävä käyttö ihmisen hyvinvoinnin lähteenä. Luonnon monitavoitteinen, kokonaisvaltainen kestävä käyttö ja sosiaalisen kestävyyden ymmärrys ovat koulutusohjelman ydintä. Se tarjoaa metsätalous- ja maanmittausinsinööreille ja agrologeille yhteisen kokoavan lähestymistavan arvioida omissa tehtävissään luonnonkäyttöä kokonaisuutena. Koulutusohjelman sisältöalueita ovat kestävyyden arviointimenetelmät ja luonnon- ja alueidenkäytön sekä ympäristönsuunnittelumenetelmät, osallistaminen ja konfliktienhallinta, vuorovaikutustaidot ja prosessien johtaminen. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Tutkinto on mahdol-

14 • Luonnonvara- ja ympäristöala

Aloituspaikkoja Rovaniemellä 20 Valintakoe Rovaniemellä 28.5.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän palauttaneet hakukelpoiset hakijat. Ennakkotehtävät julkaistaan nettisivulla www.lapinamk.fi

lista suorittaa 1–1,5 vuodessa. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtaiset opintosuunnitelmat. Insinööri (ylempi AMK)-tutkinnon voit suorittaa Teknologiaosaamisen johtamisen ohjelmassa. Ks. s. 37. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: Kirsti Mustajärvi puh. 040 517 8872


MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Rovaniemi


JO . K U 1. 2 H A .1 . - 1 7

B A C H E L O R O F H O S P I TA L I T Y M A N A G E M E N T, RESTONOMI (AMK)

DEGREE PROGRAMME IN TOURISM 210 op | 3,5 vuotta

in Tourism focuses on giving the students skills and knowledge required in the international tourism industry. The main emphasis and specialisation area in the programme is Tourism Management and Experience Design. We work in close connection with the local tourism business but give you an option to have your training period or study exchange abroad, too. Multicultural issues, languages and field-related core areas such as service design and other business-related subjects are also emphasised in this international programme. Communication skills and sustainability, entrepreneurship, foresight and safety issues have also an important role because they have been defined in the strategy of MTI (Multidimensional Tourism Institute). Contemporary marketing, including e-commerce and product development, and various language and cultural studies have also an important role in the degree programme. During international study exchange, students can broaden their

THE DEGREE PROGR AMME

16 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Aloituspaikkoja Rovaniemellä 20 Valintakoe Rovaniemellä 24.4.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Ennakkomateriaali nettisivuillamme www.lapinamk.fi

specialisation areas through the various programmes of our many partner institutions abroad. This means specialisation, e.g. in some specific tourism-related areas like Event Management. Students are also encouraged to complete their practical training abroad, since it will give more perspective to their own expertise and offers an alternative way to gain more knowledge in the field of tourism. We will give you an excellent career option and the right keys to your future. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: MTI opintotoimisto, puh. 020 798 5723

MIKSI OPISKELL A E N G L A N N I N K I E L E L L Ä? Sujuva kielitaito on kilpailuetu työelämässä • Opit toimimaan monikulttuurisissa tiimeissä • Luot kansainvälisen verkoston jo opiskeluaikana • Saat kaupanpäällisiksi toimivan työkielen ”Onko minusta opiskelemaan englanniksi?”  – Kyllä on! • Suomessa on yksi maailman parhaista, ellei paras kielikoulutus • Suomalaiset osaavat parhaiten englannin kieltä. • Ammattisanasto tulee useimmilla aloilla englannin kielestä – joudut opiskelemaan sen joka tapauksessa myös suomenkielisissä koulutuksissa!


RESTONOMI (AMK)

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUS 210 op | 3,5 vuotta

RESTONOMIOPINNOT antavat laajan ammattiosaamisen matkailu- hotelli- ja ravitsemisalan esimies-, johtamis- ja asiantuntijatehtäviin. Ala on merkittävä työllistäjä, ja sen ennakoidaan edelleen kasvavan. Opiskelijana saat laajan ja monipuolisen matkailu- ja ravitsemisalan ammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja arktisessa toimintaympäristössä. Rovaniemellä vieraanvaraisuus ja vastuullisuus ovat koulutuksen peruspilareita. Opinnoissa painotamme asiakaslähtöistä ajattelutapaa sekä palvelu- ja liiketoimintaosaamista, yrittäjähenkeä ja ympäristövastuullisuutta. Kaikille yhteisissä restonomin ammattiopinnoissa keskitymme matkailu- ja ravitsemisalan keskeisiin sisältöihin: alan liiketoimintaosaamiseen, esimiesosaamiseen, käytännön harjoitteluun sekä kielitaitoon. Ennakointi- ja turvallisuusosaaminen ovat vahvoja juonteita opinnoissa. Opintoja voit painottaa joko TAPAHTUMAJOHTAMISEEN tai MATK AILU- JA R A-

A I K U I S KO U L U T U S Nuoren koulutuksen aloituspaikkoja Rovaniemellä 30 Aikuiskoulutuksen aloituspaikkoja Rovaniemellä 20 Nuorten koulutuksen valintakoe Rovaniemellä 3.6.2014 Aikuiskoulutuksen valintakoe Rovaniemellä 26.5.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Restonomiksi voi opiskella myös monimuotoisesti, jolloin hyödynnämme aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa ja asuinpaikasta riippumatta. Opinnot alkavat lähijaksolla (2–3 päivää) syyslukukauden 2014 alussa. Lähijaksoja on lukuvuoden aikana 3-4, muutoin opetusta on parin – kolmen viikon välein verkon välityksellä. Oppitunnit nauhoitetaan, joten opetustilanteeseen voi palata myös jälkikäteen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen, omia oppimistavoitteita tukeva opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Opiskelu on käytännönläheistä ja perustuu työelämässä tarvittavan osaamisen kasvattamiseen. Opintosisällöt ovat samat kuin nuorten koulutuksessa.

mahdollisuuden soveltaa teoriatietoa käytännössä ja vahvistavat samalla monikulttuurisen pohjoisen toimintaympäristön tuntemusta ja kontaktiverkostojasi. Restonomi työskentelee muun muassa seuraavilla ammattinimikkeillä: matkailuneuvoja, markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö tai -assistentti, vastaanottoVITSEMISPALVELUIDEN KONSEPTOINTIIN päällikkö, hotellipäällikkö, ravintolapäälJA L A ADUNHALLINTA AN . Kansainvälisiin likkö, palvelupäällikkö, kokous/kongrestehtäviin valmentaa mahdollisuus opis- sipäällikkö, tapahtumakoordinaattori, toi- Lisätietoja koulutussisällöistä ja kella tai suorittaa harjoittelu ulkomailla. minnanjohtaja, projektipäällikkö/koordi- opiskelusta: MTI opintotoimisto, Elinkeinoelämän toimeksiannot antavat naattori ja yrittäjä. puh. 020 798 5723.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala • 17


RESTONOMI (AMK)

MATKAILUN KOULUTUS 210 op | 3,5 vuotta

Elinkeinoelämän toimeksiannot antavat mahdollisuuden soveltaa teoriatietoa Nuoren koulutuksen aloituspaikkoja käytännössä ja vahvistavat samalla moniRovaniemellä 30 kulttuurisen pohjoisen toimintaympärisAikuiskoulutuksen aloituspaikkoja tön tuntemusta ja kontaktiverkostojasi. Rovaniemellä 20 Restonomi työskentelee mm. seuraavilla ammattinimikkeillä: matkailuneuvoja, Nuorten koulutuksen valintakoe mark­k inointipäällikkö, myyntipäällikkö Rovaniemellä 3.6.2014 tai -assistentti, vastaanottopäällikkö, hoAikuiskoulutuksen valintakoe tellipäällikkö, ravintolapäällikkö, palveRovaniemellä 26.5.2014 lupäällikkö, kokous/kongressipäällikkö, Valintakokeeseen kutsutaan tapahtumakoordinaattori, toiminnanjohkaikki hakukelpoiset hakijat. taja, projektipäällikkö/koordinaattori ja yrittäjä. Houkuttelevatko erityisesti matkailun kansainväliset kentät? Voit opiskella res- joten opetustilanteeseen voi palata myös tonomiksi myös monikulttuurisessa ryh- jälkikäteen. Jokaiselle opiskelijalle laadimässä englannin kielellä. Ks. sivu 18. taan opintojen alussa henkilökohtainen, omia oppimistavoitteita tukeva opintoA I K U I S KO U L U T U S suunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan Restonomiksi voi opiskella myös moni- aikaisemmin hankittu osaaminen. muotoisesti, jolloin hyödynnämme aktiiviOpiskelu on käytännönläheistä ja pesesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. rustuu työelämässä tarvittavan osaamiTämä mahdollistaa joustavan opiskelun sen kasvattamiseen. työn ohessa ja asuinpaikasta riippumatta. Opintosisällöt ovat samat kuin nuorten VITSEMISPALVELUIDEN KONSEPTOINTIIN Opinnot alkavat lähijaksolla (2–3 päivää) koulutuksessa. JA L A ADUNHALLINTA AN. Kansainvälisiin syyslukukauden 2014 alussa. Lähijaksoja tehtäviin valmentaa mahdollisuus opis- on lukuvuoden aikana 3-4, muutoin ope- Lisätietoja koulutussisällöistä ja tusta on parin – kolmen viikon välein ver- opiskelusta: MTI opintotoimisto, kella tai suorittaa harjoittelu ulkomailla. kon välityksellä. Oppitunnit nauhoitetaan, puh. 020 798 5723 RESTONOMIOPINNOT antavat laajan ammattiosaamisen matkailu- hotelli- ja ravitsemisalan esimies-, johtamis- ja asiantuntijatehtäviin. Ala on merkittävä työllistäjä, ja alan ennakoidaan edelleen kasvavan. Opiskelijana saat laajan ja monipuolisen matkailu- ja ravitsemisalan ammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja arktisessa toimintaympäristössä. Rovaniemellä vieraanvaraisuus ja vastuullisuus ovat koulutuksen peruspilareita. Opinnoissa painotamme asiakaslähtöistä ajattelutapaa, palvelu- ja liiketoimintaosaamista sekä yrittäjähenkistä ja ympäristövastuullista asennetta. Kaikille yhteisissä restonomin ammattiopinnoissa keskitymme matkailu- ja ravitsemisalan keskeisiin sisältöihin: alan liiketoimintaosaamiseen, esimiesosaamiseen, käytännön harjoitteluun sekä kielitaitoon. Ennakointi- ja turvallisuusosaaminen ovat vahvoja juonteita opinnoissa. Opintoja voit painottaa joko TAPAHTUMAJOHTAMISEEN tai MATK AILU- JA R A-

18 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala


RESTONOMI ( YLEMPI AMK)

YLEMPI AMK: MATKAILUALA 90 op | 1,5–2 vuotta

MATKAILUALAN koulutusohjelma tarjoaa opiskelijan aiempaa, alempaa korkeakoulututkintoa sekä matkailualan työkokemusta täydentävän, syvällisen ymmärryksen matkailualasta. Koulutusohjelma antaa valmiudet tietoja ja taitoja soveltamalla toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Koulutusohjelma tukee opiskelijan asiantuntijuuden ja ammatillisten osaamisen jatkuvaa kehittymistä sekä antaa valmiudet matkailutoimialan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen ja hyödyntämiseen muuttuvassa työelämässä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Tutkinto on mahdollista suorittaa 1,5–2 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen

Aloituspaikkoja Rovaniemellä 20 Valintakoe Rovaniemellä 27.5.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Ennakkoaineisto ladattavissa 3.3.2014 nettisivullamme www.lapinamk.fi

opintosuunnitelma. Opiskelijaa kannustetaan kohdistamaan opintojaksojen oppimistehtävät oman työpaikkansa tai valitsemansa kohdeorganisaation liiketoiminnan ja työympäristön kehittämiseen. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: yliopettaja Kaarina Kantele, puh. 040 544 8762 ja MTI opintotoimisto, puh. 020 798 5723

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala • 19


SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Kemi • Rovaniemi


JO . K U 1. 2 H A .1 . - 1 7

B A C H E L O R O F H E A LT H C A R E , S A I R A A N H O I TA J A ( A M K ) / REGISTERED NURSE

DEGREE PROGRAMME IN NURSING 210 op | 3,5 vuotta

on hoitotyön ammattilainen, jonka tehtävänä on potilaiden hoitaminen, sairauksien ehkäiseminen ja kuntoutus. Sairaanhoitajan työ on itsenäistä ja vastuullista. Sairaanhoitaja vastaa hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta, laadusta ja arvioinnista. Sairaanhoitaja tarvitsee työssään hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, eettisen vastuun ottamista, ammatillista päätöksentekotaitoa ja vahvaa monipuolista tietoperustaa. Sairaanhoitajan työn tietoperusta muodostuu hoitotieteellisen tiedon lisäksi lääketieteellisestä, luonnontieteellisestä, käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisestä tiedosta. Opinnot etenevät vuositeemoittain, jotka selkiyttävät opiskelijan ammatillista kasvua aloittelijasta kohden korkeatasoista osaamista. Koulutukseen sisältyy paljon käytännön harjoittelua sekä työelämässä joko Suomessa tai ulkomailla että AMKin omissa oppimisympäristöissä. Voit myös hyödyntää hyvinvointialojen virtuaali- ja simuSAIRAANHOITAJA

22 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Aloituspaikkoja Kemissä 20 Valintakoe Kemissä 15.4.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

MIKSI OPISKELL A E N G L A N N I N K I E L E L L Ä? Sujuva kielitaito on kilpailuetu työelämässä • Opit toimimaan monikulttuurisissa tiimeissä • Luot kansainvälisen verkoston jo opiskeluaikana

laatiokeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia soveltaa alan teknologiaa. Degree Programme in Nursing – ohjelmassa opiskelukieli on englanti. Opetussuunnitelma noudattaa vastaavaa suomenkielistä sairaanhoitajankoulutusta. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: lehtori Tarja Lipponen puh. 050 427 6433

• Saat kaupanpäällisiksi toimivan työkielen ”Onko minusta opiskelemaan englanniksi?”  – Kyllä on! • Suomessa on yksi maailman parhaista, ellei paras kielikoulutus • Suomalaiset osaavat parhaiten englannin kieltä. • Ammattisanasto tulee useimmilla aloilla englannin kielestä – joudut opiskelemaan sen joka tapauksessa myös suomenkielisissä koulutuksissa!


F YSIOTER APEUT TI (AMK)

FYSIOTERAPEUTTI­K OULUTUS 210 op | 3,5 vuotta

FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUKSESTA valmistut terveys- ja kuntoutusalan asiantuntijatehtäviin julkisen tai yksityisen työnantajan palvelukseen tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Fysioterapeuttina olet työsi laaja-alaisesti hallitseva lääkinnällisen kuntoutuksen ammattilainen, jonka tehtävänä on ihmisen terveyden ja toimintakyvyn edistäminen hänen voimavarojaan tukemalla. Fysioterapiaa opiskellaan ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. Ongelmaperustaisessa oppimisessa hyödynnetään käytännön työtilanteita, mikä auttaa opiskelijoita kehitämään tiedonhankintataitoja sekä kykyä soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Fysioterapian opinnoissa perehdyt ihmiseen kasvavana ja kehittyvänä sekä liikkuvana ja toimivana kokonaisuutena, opit arvioimaan ja edistämään eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyisyyttä sekä hyödyntämään tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvia terapiamenetelmiä.

Aloituspaikkoja Rovaniemellä 40 Valintakoepäivät Rovaniemellä 4. ja 5.6.2014. Koe on yksipäiväinen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Opit myös yrittäjyyttä ja projektitoimintaa ja voit halutessasi syventää osaamistasi urheilufysioterapian alueella. Opintoihisi sisältyy runsaasti harjoittelua, joka toteutuu aidoissa asiakas- ja potilastilanteissa esimerkiksi projekteissa, sairaaloissa ja kuntoutuslaitoksissa sekä AMKin monipuolisissa oppimisympäristöissä. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: opintosihteeri Lea Satkola, puh. 040 844 1078

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala • 23


GERONOMI (AMK)

GERONOMIKOULUTUS 210 op | 3.5 vuotta

GERONOMI (AMK ) on monialaisen vanhustyön osaaja, joka toiminnallaan kehittää Aikuiskoulutuksen aloituspaikkoja tulevaisuuden vanhustyötä ja mahdollisKemissä 20 taa iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumiValintakoepäivät Kemissä 26. ja sen. Opiskelussa korostamme yhteistyö27.5.2014. Koe on yksipäiväinen. taitoja, ryhmässä oppimista ja itseohjautuValintakokeeseen kutsutaan vuutta. kaikki hakukelpoiset hakijat. Koulutuksessa yhdistämme käytäntöön monitieteisen teoriapohjan (gerontologia, fysioterapia, hoitotiede, sosiaali- ja käyttäytymistieteet). Opinnoissa pääteemoja Opetus toteutuu päivä- ja monimuotoovat: opetuksena. Oppimisympäristönä käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä • Monialainen orientaatio sekä iLinc-etäopiskelujärjestelmää. Konikääntymiseen ja ikäihmisen taktiopetusta on 3-5 päivää/ kk. kohtaamiseen Geronomit työskentelevät seniori- ja vanhustyön ohjaus-, asiantuntija-, koordi• Ikäihmisen osallisuuden ja nointi-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. hyvinvoinnin edistäminen eri Työpaikkana voivat olla kuntoutusyksitoimintaympäristöissä köt, kotihoito, palvelutalot, vanhainkodit, järjestöt, projektit ja hoiva- ja hoitopalvelu• Ikäihmisen hoiva, hoito ja yrittäjyys. kuntoutuminen

• Ikäihmisten palveluiden johtaminen, organisointi ja kehittäminen

24 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: lehtori Tuula Ahokumpu puh. 040 841 7981


LIIKUNNANOHJA AJA (AMK )

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 210 op | 3.5 vuotta

L I I K U N N A N O H J A A J A K O U L U T U K S E S TA

valmistut liikunta-alan organisointi-, ohjaus-, kehittämis- ja esimiestehtäviin. Julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille sijoittuvat työtehtävät käsittävät eri väestö- ja ikäryhmien liikunnan ohjaustehtäviä sekä alan yhteiskunnallisia, hallinnollisia, työterveydellisiä, valmennuksellisia ja kaupallisia tehtäviä. Liikunnanohjaajia työskentelee muun muassa liikuntatoimen johtajina, liikunnanohjaajina, erityisliikunnanohjaajina, junioripäälliköinä, liikuntasihteereinä, personal trainereinä, omaohjaajina, luontoliikunnan kouluttajina, seikkailupäälliköinä, seurakehittäjinä, valmentajina, valmennuspäälliköinä ja yrittäjinä. Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä. Uskomme, että miten Sinä opit, on yhtä tärkeää kuin mitä Sinä opit. Tarjoamme aktiivisen ja haasteellisen oppimisympäristön, jossa opit asettamaan tavoitteita ja päämääriä, ajattelemaan itsenäisesti ja työskentelemään ryhmän jäsenenä. Ongelmaperustaisuus, yhteistoi-

minnallisuus ja vuorovaikutus ulottuvat läpi yhteisön, opiskelijoista henkilökuntaan. Opetussuunnitelma rakentuu ammatillisen kasvun systemaattiseen kehittymiseen. Kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa keskitytään liikuntakasvatukseen ja terveyden edistämiseen ihmisen elämänkaarta mukaillen. Saat vankan pohjan ammattitaitoiseen ohjaamiseen ja liikuntatoiminnan johtamiseen ja perehdyt liikuntamatkailuun ja seikkailukasvatukseen. Yhteisissä ammattiopinnoissa keskitytään liikuntakasvatukseen ja liikuntatoimen johtamiseen ihmisen elämänkaarta mukaillen. Valinnaisissa hyvinvointivalmennuksen ja liikuntaterapian opinnoissa kehityt terveyden ja hyvinvoinnin kehittämisen osaajaksi (Personal Fitness Coach). Urheiluvalmennuksessa suuntaudut valmentamisen asiantuntijaksi liitto-, alueja seuratasolle. Voit hakea kansainvälistä European Coaching Diploma -tutkintoa.

Aloituspaikkoja Rovaniemellä 40 Valintakoepäivät Rovaniemellä 9. ja 10.6.2014. Koe on yksipäiväinen. Valintakokeeseen kutsutaan enintään 300 hakukelpoista hakijaa.

Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: opintosihteeri Lea Satkola Puh. 040 844 1078

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala • 25


S A I R A A N H O I TA J A ( A M K )

SAIRAANHOITAJA­K OULUTUS 210 op | 3,5 vuotta

SAIRAANHOITAJAT ovat hoitotyön asiantuntijoita, jotka työskentelevät perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityisen työnantajanpalveluksessa, itsenäisinä yrittäjinä ja järjestöissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Hoitotyössä on kyse väestön terveyden edistämisestä ja sen ylläpitämisestä sekä sairauksien ehkäisemisestä ja hoitamisesta. Sairaanhoitaja hoitaa, auttaa, tukee ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä muuttuvissa elämäntilanteissa. Sairaanhoitaja työskentelee osana moniammatillista työyhteisöä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan hoitoalan muiden asiantuntijoiden sekä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Opinnot sisältävät hoitotyön ammattiopintoja, luonnontieteellisiä ja lääketieteellisiä opintoja sekä käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisiä aineita. Koulutus jakautuu vuositeemoihin, jotka auttavat sinua keskittymään hoitotyön ydintietojen ja -taitojen sekä eettisten periaatteiden

26 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Aloituspaikkoja • Rovaniemellä 40 • Kemissä 40 Valintakoepäivät Kemissä ja Rovaniemellä 4., 5. ja 6.6.2014. Koe on yksipäiväinen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Sairaanhoitajat työllistyvät hyvin ja palkkauskin on nykyään hyvä. Työpaikkasi voi olla • vuodeosastoilla • poliklinikoilla, teho- tai leikkausosastoilla • kotihoidossa • erilaisissa kuntoutus- ja hoitokodeissa • lääkäriasemilla • järjestöissä • koulutus- ja projektitehtävissä • kansainvälisissä tehtävissä.

oppimisessa. KEMIS SÄ voit viimeisen puolen vuoden aikana valita vaihtoehtoisista ammattiopinnoista joko SISÄTAUTI- Kiinnostaako sairaanhoitotyö kansainväliKIRURGISEN HOITOT YÖN, PERIOPER ATII- sillä kentillä? Voit opiskella sairaanhoitaVISEN JA AKUUTTIHOITOTYÖN tai MIELEN- jaksi myös monikulttuurisessa ryhmässä TERVEYSHOITOTYÖN. ROVANIEMELLÄ voit Kemissä englannin kielellä. Ks. sivu 22. syventää osaamistasi hoitotyön eri alueilla ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa. Koulutukseen sisältyy paljon käytännön harjoittelua sekä työelämässä että AMKin omissa oppimisympäristöissä. Voit myös Lisätietoja koulutussisällöistä ja hyödyntää hyvinvointialojen virtuaali- ja opiskelusta: Rovaniemellä opintosihteeri simulaatiokeskuksen tarjoamia mahdol- Lea Satkola, puh. 040 844 1078 ja Kemissä lisuuksia soveltaa alan teknologiaa. lehtori Tarja Lipponen puh. 050 427 6433


SOSIONOMI (AMK)

SOSIONOMIKOULUTUS 210 op | 3,5 vuotta

ohjaa ja tukee ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Sosionomit työskentelevät sosiaalipalveluissa ohjaajina ja esimiehinä sekä kehittävät ja suunnittelevat sosiaalipalveluita. Koulutus on laaja-alainen, mutta opintojen aikana voit syventyä yhteen sosiaalialan erityisalueista: VARHAISKASVATUS JA LASTENSUOJELU , VAMMAISTYÖ JA KUNTOUTUS tai AIKUISSOSIAALITYÖ JA PERUSTURVA . Opinnot etenevät vuositeemoittain. Ensimmäisenä vuonna perehdytään sosiaalialan ammatilliseen toimintaan ja asiakastyöhön. Toisena vuonna syvennetään asiakastyötaitoja opiskelijan valitsemalla erityisalueella. Opintojen loppuvaiheessa opiskellaan sosiaalialan palvelujärjestelmää, työyhteisötoimintaa sekä johtamista ja kehittämistä. Työharjoittelua on yhteensä 45 opintopistettä. Harjoittelu jakaantuu tavoitteiltaan kolmeen erilaiseen jaksoon: asiakastyöharjoittelu, suuntautumisen mukainen harjoittelu sekä työyhteisö- ja organisaatioharjoittelu. Ammattitaidon kehittymistä tuetaan haasteellisilla oppimistehtävillä, yhteistyöllä työelämän kanssa sekä itseohjautuvuutta tukevalla ohjauksella. SOSIONOMI

Nuorten koulutuksen aloituspaikkoja Kemissä 40 Nuorten koulutuksen valintakoe 2., 3. ja 4.6.2014. Koe on yksipäiväinen. Nuorten koulutuksen valintakokeisiin kutsutaan vähintään nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Aikuiskoulutuksen aloituspaikkoja Kemissä 20 Aikuiskoulutuksen valintakoe 20.–23.5.2014. Aikuiskoulutuksen valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Sosionomi (AMK) voi työskennellä esimerkiksi lastensuojelussa, nuortenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, vammaistyössä, mielenterveystyössä, päihdetyössä ja maahanmuuttajatyössä sekä ohjaus- ja neuvontatehtävissä esim. sosiaalitoimessa, työhallinnossa, Kelalla ja järjestöissä.

Valmistuttuasi on mahdollinen ammattisi lastentarhanopettaja, perhetyöntekijä, lastensuojelun ohjaaja ja kasvattaja, sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, palvelukodin vastaava ohjaaja, työtoiminnan ohjaaja, päihdetyöntekijä, projektityöntekijä ja työvoimaneuvoja A I K U I S KO U L U T U S Sosionomiksi voit opiskella myös aikuisopiskeluun paremmin soveltuvalla tavalla, jossa opetus järjestetään päivä- ja monimuoto-opetuksena. Oppimisympäristönä käytetään verkko-oppimisympäristöä ja reaaliaikaista iLinc-etäopiskelujärjestelmää. Kontaktiopetusta on 3–5 päivänä kuukaudessa, joista 2–3 päivää lähiopetuksena Kemissä ja 1–2 pv iLinc-­etäopetuksena. Aikaisemmin opiskeltu ja työssä hankittu osaaminen otetaan huomioon ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaisesti.

Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: koulutusvastaava Heidi Pyyny, puh. 050 310 9354, opinto-ohjaaja Sari Kähkönen, puh. 050 310 4139

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala • 27


T E R V E Y D E N H O I TA J A ( A M K )

TERVEYDENHOITAJA­K OULUTUS 240 op | 4 vuotta

HOITOTYÖSSÄ on kyse väestön terveyden edistämisestä ja sen ylläpitämisestä sekä sairauksien ehkäisemisestä ja hoitamisesta. Terveydenhoitaja toimii terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevässä hoitotyössä. Asiakkaina ovat eri-ikäiset ihmiset, perheet ja yhteisöt. Terveydenhoitajan työ on hoito- ja terveydenhoitotyön suunnittelua, koordinointia, toteutusta, johtamista ja kehittämistä. Terveydenhoitajan tutkinnon suorittamalla saat samalla sairaanhoitajan pätevyyden. Opintoihin kuuluu hoitotyön ammattiopintoja, luonnontieteellisiä ja lääketieteellisiä opintoja ja käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisiä opintoja. Opinnot etenevät vuositeemoittain. ROVANIEMELL Ä perehdyt ensimmäisenä vuotena näyttöön perustuvan hoitotyön lähtökohtiin, hoitotyön perustaitoihin ja terveyden edistämiseen. Toisena vuotena harjoittelet hoitotyön kliinisiä taitoja, kolmantena hoitotyön päätöksentekoa, potilasohjausta ja hoitotyön tutkimusta sekä kansanterveystyötä. KEMISSÄ tutustut ensimmäisen opintovuoden aikana hoitotyön ammatillisen

28 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Aloituspaikkoja • Rovaniemellä 18 • Kemissä 20 Valintakoepäivät 4., 5. ja 6.6.2014. Koe on yksipäiväinen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

toiminnan perusteisiin. Toisen vuoden aikana perehdytään eri-ikäisten terveyden edistämiseen ja kliiniseen hoitotyöhön. Kolmannen vuoden teemana on mielenterveys ja ikääntyneiden hoitotyö, tutkimusja kehittämistoiminta. Neljännen vuoden vuositeemana on eri-ikäisten terveydenhoitotyö. Teoriaopintojen lomassa on runsaasti harjoittelua sekä työelämässä että oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Yhteistyötaidot ja ryhmässä oppiminen, itse-

ohjautuvuus ja oman ammattitaidon kehittäminen ovat opinnoissa tärkeällä sijalla. Terveydenhoitajat työskentelevät terveydenhuollon eri alueilla julkisen tai yksityisen työnantajan palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä, järjestöissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tuleva työpaikkasi voi olla • neuvolassa • koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa • työterveyshuollossa • kotihoidossa • lääkäriasemilla • koulutus- ja projektitehtävissä • järjestöissä • itsenäisenä yrittäjänä • kansainvälisissä tehtävissä Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: Rovaniemellä opintosihteeri Lea Satkola, puh. 040 844 1078 ja Kemissä lehtori Tarja Lipponen puh. 050 427 6433


S O S I O N O M I ( Y L E M P I A M K ), G E R O N O M I ( Y L E M P I A M K )

YLEMPI AMK: SOSIAALIALA 90 op | 2 vuotta

ammattikorkeakoulututkinnossa koulutetaan sosiaalialan ja hyvinvointipalvelujärjestelmän asiantuntijoita ja kehittäjiä, jotka kykenevät sosiaalialan työstä nousevien tarpeiden analysointiin, ammatillisen tiedon tuottamiseen ja käytäntöjen kehittämiseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan tehtäviin julkisella, järjestö- ja yksityissektorilla: asiakastyöhön, esimiestehtäviin sekä palvelujen suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtäviin. Sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto (90 op) muodostuu orientaatiosta, opinnäytetyönä tehtävästä kehittämishankkeesta ja teemakokonaisuuksista, jotke tukevat ja täydentävät toinen toistaan. Tutkintoon kuuluva opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen kehittämishanke, joka yhdistää käytännön kehittämistyötä sekä sen tutkimista ja arviointia. KehittämistoiminSOSIAALIALAN YLEMMÄSSÄ

Yhteishaussa seuraavan kerran vuonna 2015.

nalla luodaan uutta toimintatapaa, palvelujen järjestämistapaa, työmenetelmiä tai arviointimenetelmiä yhdessä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kehittämishanke on opiskelijan oma oppimisprosessi, jossa opiskelija kehittää erityisosaamistaan. Opetus tapahtuu monimuoto-opetuksena, johon kuuluu koko opiskelijaryhmälle tarkoitetut 2-3 päivän lähiopetusjaksot kerran kuukaudessa. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: yliopettaja Leena Viinamäki, puh. 0400 142 445

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala • 29


F Y S I O T E R A P E U T T I ( Y L E M P I A M K ), G E R O N O M I ( Y L E M P I A M K ), L I I K U N N A N O H J A A J A ( Y L E M P I A M K ), S A I R A A N H O I TA J A ( Y L E M P I A M K ), S O S I O N O M I ( Y L E M P I A M K ), T E R V E Y D E N H O I TA J A ( Y L E M P I A M K )

YLEMPI AMK: TERVEYDEN EDISTÄMINEN 90 op | 1,5–2 vuotta

ylemmän ammattikorkeakoulun monialaisessa koulutusohjelmassa opiskellaan työelämän kehittämisen menetelmällisiä valmiuksia, uusia työmenetelmiä, johtamista ja esimiestyötä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä kolmannen sektorin muuttuviin organisaatioihin. Koulutuksessa huomioidaan myös kansainvälistymisen haasteet. Koulutuksen aikana laajennetaan ja syvennetään terveyden edistämisen ja johtamisen sekä soveltavan tutkimuksen osaamista hoitotyön, terveydenhoitotyön, sosiaalialan, liikunta-alan ja vanhustyön alueilla niin teoriassa kuin käytännössäkin. Koulutuksella ja siihen sisältyvällä työelämälähtöisellä kehittämistehtävällä on keskeinen merkitys opiskelijan oman työyhteisön kehittämiselle, johtamiselle, alueen terveyden edistämiselle ja hyvinvoinnille. Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opetuksena, johon sisältyy kontaktiopetusta keskimäärin kahtena kolmena päivänä kuukaudessa. Opetuksessa

TERVEYDEN EDISTÄMISEN

30 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

hyödynnetään iLinck-etäopiskelujärjestelmää ja verkko-oppimisympäristöä. Koulutus tuottaa julkiseen virkaan tai tehtävään saman hakukelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto ja antaa kelpoisuuden hakea ammatilliseen opettajan koulutukseen. Opiskelijalle luetaan soveltuvin osin hyväksi ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnoissa, ylemmässä tutkinnossa ja yliopistossa suoritetut vastaavat opinnot. Opiskelijalle luetaan soveltuvin osin hyväksi ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnoissa, ylemmässä tutkinnossa ja yliopistossa suoritetut vastaavat opinnot. Rovaniemelle voivat hakea fysioterapeutit, liikunnanohjaajat, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat ja Kemiin geronomit, sairaanhoitajat, sosionomit ja terveydenhoitajat. Lisätietoja Yliopettaja Outi Törmänen, puh. 040 749 8615, lapinamk.fi tai yliopettaja Airi Paloste, puh. 040 741 2905, airi.paloste@lapinamk.fi

Aloituspaikkoja • Rovaniemellä 20 • Kemissä 20 Valintakoe Rovaniemellä 22.5.2014 ja Kemissä 2.6. ja 3.6.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän palauttaneet hakukelpoiset hakijat.


TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kemi • Rovaniemi


INSINÖÖRI (AMK)

KONE- JA TUOTANTO­T EKNIIKAN KOULUTUS 240 op | 4 vuotta

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN opinnoissa saat hyvät ammatilliset tiedot ja taidot teollisuudessa käytettävien laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun, valmistukseen, kunnossapitoon ja kustannuslaskentaan. Myös konepajateollisuus, markkinointi, ryhmätyö ja johtaminen tulevat tutuiksi. Opintojen aikana voit suuntautua joko KONETEKNIIKK A AN , jolloin saat hyvät valmiudet toimia konealan suunnittelu-, markkinointi- ja opetustehtävissä, TUOTANTOTEKNIIKK A AN , jossa saat perustaidot koneiden, laitteiden ja prosessiteollisuuden tuotteiden tuotannosta, tai K AIVOSTEKNIIKK A AN , jossa suuntaudut kaivannaisalan insinööritehtäviin. Halutessasi voit valita toisen vuoden jälkeen tuotantopainotteisen suuntautumisvaihtoehdon, jossa työharjoittelun osuus opinnoista on tavanomaista suurempi. Tuotantopainotteinen opiskelu sopii erityisesti työnjohtotehtävistä kiinnostuneille. Koneinsinööriopintojen keskeisiä aiheita ovat tuotantotekniikka, tuotesuunnittelu, koneautomaatio ja energiatekniikka. Opiskelu on projektimuotoista ja työelämälähtöistä. Valmistuvat insinöörit toimivat konealan tuotanto-, käyttö-, kunnossapito-

32 • Tekniikan ja liikenteen ala

ja opetustehtävissä sekä yksityisyrittäjinä. Insinöörit osallistuvat yrityksissä laskenta- ja suunnittelutöihin tai työskentelevät johtotehtävissä. Yleensä he toimivat töihin osallistuvina työryhmien tai projektien vetäjinä. Valmistuttuasi on mahdollinen ammattisi koneensuunnittelija, tuotesuunnittelija, projekti-insinööri, laatuinsinööri, käyttöinsinööri, kunnossapitoinsinööri, lujuuslaskija ja markkinointi-insinööri. A I K U I S KO U L U T U S Koneinsinööriksi voi opiskella myös monimuotoisesti ilta- ja viikonloppuopintoina. Lähiopetusta on perjantai-iltaisin ja lauantaisin, viikolla voit osallistua iltaopetukseen verkossa. Aikaisemmin opiskeltu ja työssä hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen hyväksi lukemisessa. Teoreettisten opintojen lisäksi opiskellaan käytännönläheisesti ajanmukaisissa laboratorioissa ja tietokoneluokissa. Opintojen keskeisiä aihealueita ovat koneensuunnittelu ja tuotantotekniikka. Voit valita suuntaaviin opintoihin myös kaivostekniikan opintoja. Aikuiskoulutus toteutetaan tuotantopainotteisena suuntautumisena. Tällöin

Nuorten koulutuksen aloituspaikkoja Kemissä 30 Aikuiskoulutuksen aloituspaikkoja Kemissä 40 Nuorten koulutuksen valintakoe Kemissä ja Rovaniemellä 2.6.2014. Aikuiskoulutuksen valintakoe Kemissä ja Rovaniemellä 27.5.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

osa teoriaopinnoista suoritetaan käytännön työssä. Koulutuksesta valmistuu insinöörejä (AMK) mm. konealan suunnittelu-, tuotanto-, kunnossapito-, käyttö-, työnjohtoja tuotekehitystehtäviin. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: lehtori Ari Kyyhkynen, puh. 040 097 8953


INSINÖÖRI (AMK)

MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUS 240 op | 4 vuotta

MAANMITTAUSINSINÖÖRINÄ tuotat paikkatietoja ja karttoja yhteiskunnan ja ihmisten tarpeisiin sekä vastaat kiinteistön muodostuksesta ja kiinteistöjä koskevien tietojen luotettavuudesta. Opiskelussa korostamme maanmittausalan teknisten taitojen hallintaa sekä kykyä yhteistyöhön, projektien hallintaan ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi painotamme jatkuvan opiskelun merkitystä, kykyä seurata maanmittausalan kehitystä ja alalla esiintyvien ongelmien ratkaisutaitoa. Ongelmaperustaisesti opiskellen hyödynnämme käytännön työtilanteita ja kehitämme omaa tiedonhankintaasi sekä kykyäsi soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Jokaisen opintovuoden aikana toteutetaan vuositeeman mukainen ja käytännönläheinen ammattiprojekti, sekä opiskellaan teemaan soveltuvia ja projektia tukevia ammattiaineita. Lisäksi ammattitaitoa edistävä harjoittelu tukee oppimista. Koulutus antaa valintojesi mukaan kelpoisuuden mm. kaavanlaatijan ja toimitusinsinöörin tehtäviin. Koulutuksella saat myös ammattitaidon kiinteistöinsinöörin tehtävien hoitamiseen. Voit työskennellä

myös kiinteistöarviointiin, yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä tehtävissä. Maanmittausinsinöörit toimivat valtion ja kuntien organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä ja yrittäjinä. Alan ammattinimikkeitä ovat mm. toimitusinsinööri, kaavoittaja, kartastoinsinööri, paikkatietoinsinööri ja myynti- tai projektipäällikkö. A I K U I S KO U L U T U S Maanmittausinsinööriksi voi opiskella myös aikuisopiskelijoille suunnitellussa sovelluksessa. Oppiminen tapahtuu ongelmaperustaisesti hyödyntäen käytännön työtilanteita ja korostaen opiskelijoiden omaa tiedonhankintaa sekä kykyä soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Huomattava osa opinnoista järjestetään verkko-opintoina. Lähijaksoja järjestetään Rovaniemellä 2-3 kertaa lukukaudessa. Aikaisemmin opiskeltu ja työssä hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen hyväksi lukemisessa.

Nuorten koulutuksen aloituspaikkoja Rovaniemellä 40 Aikuiskoulutuksen aloituspaikkoja Rovaniemellä 25 Nuorten koulutuksen valintakoe Kemissä ja Rovaniemellä 2.6.2014. Aikuiskoulutuksen valintakoe Kemissä ja Rovaniemellä 27.5.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: yliopettaja Pasi Laurila puh. 040 536 5873 ja opintosihteeri Eija Nietula puh. 040 710 6420

Tekniikan ja liikenteen ala • 33


INSINÖÖRI (AMK)

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS 240 op | 4 vuotta

RAKENNUSTEKNIIKAN insinöörit (AMK) suunnittelevat ja rakentavat asuinrakennukset, teollisuusrakennukset, tiet ja kadut sekä vesi- ja jätehuollon koti- ja ulkomailla. Kestävään kehitykseen perustuvassa rakentamisessa tarvitaan modernin tekniikan, talouden ja ympäristöalan taitajia. Erityisesti korostuvat talo-, energia- ja tuotantotekniikan vaatimukset. Ongelmaperustaisessa opiskelutavassa hyödynnämme käytännön työtilanteita. Samalla kehittyy oma tiedonhankintasi ja kykysi soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Rakennustekniikan opinnoissa voit suuntautua TALONRAKENTAMISEEN, INFR A- JA K AIVOSTEKNIIKK A AN tai TALOJA ENERGIATEKNIIKK A AN . Talonrakentamisessa ydinosaamista ovat talojen rakenteet ja tuotanto. Talo- ja energiatekniikassa opintojen ytimen muodostavat lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja energiatekniikka. Infrarakentamisessa paneudutaan maa- ja ympäristörakenteiden suunnitteluun ja tuotantoon, painopistealueena on erityisesti kaivosala.

34 • Tekniikan ja liikenteen ala

A I K U I S KO U L U T U S Aloituspaikkoja Rovaniemellä 55

Rakennustekniikan aikuiskoulutuksessa voit suuntautua talonrakennuksen tuotantotekniikkaan. Koulutuksen suorittaneet voivat toimia talonrakennuskohteiden työnNuorten koulutuksen valintakoe johtotehtävien lisäksi esimerkiksi suunnitKemissä ja Rovaniemellä 2.6.2014. telu- ja myyntitehtävissä tai itsenäisinä Aikuiskoulutuksen valintakoe yrittäjinä. Työnimikkeinä voivat olla esiKemissä ja Rovaniemellä 27.5.2014 merkiksi työnjohtaja, työmaapäällikkö, työValintakokeeseen kutsutaan päällikkö. kaikki hakukelpoiset hakijat. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Opetus ajoittuu arki-illoille ja viikonloppuiValmistuttuasi voit työskennellä asian- hin siten, että työssä käyvät voivat siihen tuntija-, johtamis-, projektivienti-, tuotan- osallistua. to- ja suunnittelutehtävissä yksityisellä ja Aikaisemmin opiskeltu ja työssä hanjulkisella sektorilla. Rakennustekniikan kittu osaaminen otetaan huomioon opinopinnoissa voit suuntautua talon rakenta- tojen hyväksi lukemisessa. miseen, infra- ja kaivostekniikkaan tai talo- ja energiatekniikkaan. Ammattiainei- Lisätietoja koulutussisällöistä ja den opiskelu koostuu perusteiden oppi- opiskelusta: lehtori Kai Ryynänen misesta ja niiden soveltamisesta ajankoh- puh. 040 526 1596 ja opintosihteeri taisiin käytännön rakennuskohteisiin. Eija Nietula puh. 040 710 6420 Aikuiskoulutuksen aloituspaikkoja Rovaniemellä 25


INSINÖÖRI (AMK)

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUS 240 op | 4 vuotta

SÄHKÖALAN OPINNOISSA saat hyvät ammatilliset valmiudet sähköalalle teoreettisen opiskelun täydentävissä käytännön läheisissä oppimisympäristöissä. Sähkötekniikan uudistetuissa laboratorioissa opiskellaan harjoitus- ja projektitöissä sähkön tuotantoa, siirtoa, jakelua, teollisuuden sähkökäyttöjä, kiinteistösähköistystä ja -automaatiota ja prosessiautomaatiota autenttisissa todellisissa laiteympäristöissä. Sähköenergian tuotantoon tutustutaan perinteisten tuotantomenetelmien lisäksi aurinko- ja tuulivoimalaitteistojen avulla. Muita keskeisiä ammattiopintoja ovat sähköalan perusteiden lisäksi projektissa toimiminen, suunnitteluosaaminen, sähköautomaatio, prosessiautomaatio sekä kaivannaistekniikka. Tutkinnon voit suorittaa myös tuotantopainotteisena, jolloin ohjatun työharjoittelun osuus opinnoista on kaksinkertainen tavanomaiseen verrattuna. Työharjoittelulla korvataan 30 op teoriaopinnoista. Opintojen aikana voit suuntautua AUTOMA ATIOTEKNIIKK A AN, tuotantopainotteiseen automaatiotekniikkaan, SÄHKÖVOIMATEKNIIKK A AN, tuotantopainotteiseen sähkövoimatekniikkaan tai K AIVANNAISTEKNIIKK A AN.

Sähköinsinöörinä on mahdollinen ammattisi suunnitteluinsinööri, kunnossapitoinsinööri, työnjohtaja, asennuspäällikkö, -tarkastaja tai -valvoja, myyntiinsinööri tai -päällikkö, tuotantoinsinööritai päällikkö, tutkimus- ja tuotekehitysinsinööri, projekti-insinööri tai projektipäällikkö, sähköurakoitsija, sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja. A I K U I S KO U L U T U S Voit opiskella sähköinsinööriksi työn ohessa monimuotoisesti. Lähiopetusta on perjantai-iltaisin ja lauantaisin, viikolla iltaopetus toteutetaan verkossa. Aikaisemmin opiskeltu ja työssä hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen hyväksi lukemisessa. Sähköalan perusteet sekä vaativat ammattiaineet opiskellaan teoreettisen opetuksen lisäksi käytännön läheisesti uudistetuissa laboratorioissa. Koulutuksen aikana voit suuntautua sähkövoima-, automaatio- tai kaivannaistekniikkaan. Suuntautumisvaihtoehtojen mukainen opetus toteutetaan tuotantopainotteisena. Sähköinsinööriopinnoissa keskeisiä ammatillisia opintoja ovat kiinteistösähköistys ja teollisuuden sähkökäytöt, sähkönjakelu ja -tuotanto, suun-

Nuorten koulutuksen aloituspaikkoja Kemissä 40 Aikuiskoulutuksen aloituspaikkoja Kemissä 30 Nuorten koulutuksen valintakoe Kemissä ja Rovaniemellä 2.6.2014. Aikuiskoulutuksen valintakoe Kemissä ja Rovaniemellä 27.5.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

nitteluosaaminen sekä automaatio- ja prosessitekniikka. Valmistuvat insinöörit toimivat tyypillisesti paperi- ja puumassa-, metalli- tai kaivosteollisuuden, sähkölaitosten, energiayhtiöiden, sähköalan asennus- ja urakointiliikkeiden, suunnittelutoimistojen palveluksessa tai yrittäjinä. Työtehtävät vaihtelevat suorittavista asiantuntijatehtävistä sähkötöiden johtajatason tehtäviin. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: lehtori Aila Petäjäjärvi, puh. 040 5213 697

Tekniikan ja liikenteen ala • 35


INSINÖÖRI (AMK)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS 240 op | 4 vuotta

(ICT) on mukana meidän jokaisen elämässä. Uusilla tietoteknisillä sovelluksilla saamme helpompia ja parempia tapoja toimia jokapäiväisissä tilanteissa. Kyseessä on ala, joka kasvaa ja jonka mahdollisuudet ovat maailman digitalisoituessa lähes rajattomat. ICT mahdollistaa monen muun teknologisen alan, kuten ympäristöteknologian, terveysteknologian, urheiluteknologian, energiateknologian sekä koneteknologian kasvun. Kasvualalla kaivataan jatkuvasti uusia osaajia. Tietotekniikan palvelut ovat osa kaikkia muita palvelualoja, sillä ala kehittää ratkaisuja, joita kaikki toimialat hyödyntävät. Yritykset sekä valtion ja kuntien organisaatiot tarvitsevat tieto- ja viestintätekniikanasiantuntijoita. ICT-ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä, mm. suunnittelua, asiakaspalvelua, markkinointia, palvelujen kehittämistä, tuotekehitystä, projektisuunnittelua, ohjelmointia, pelikehitystä, johtamista, tutkimista, myyntiä tai ympäristöystävällisten ratkaisujen suunnittelua. Ydintekijä tulevaisuuden osaamisessa on teknologian ja digitalisoinnin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntä-

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

36 • Tekniikan ja liikenteen ala

minen siten, että saadaan aikaan uutta liiketoimintaa ja luodaan uusia markkinoita kansainvälisissä verkostoissa. Tieto- ja viestintätekniikan koulutus antaa teoreettisen, käytännöllisen ja asenteellisen valmiuden toimia tietotekniikkaalan insinöörin (AMK) tehtävissä. Tuleva työnimikkeesi voi olla esimerkiksi järjestelmäasiantuntija, ohjelmistoasiantuntija, tietoverkkoasiantuntija, ICT-alan asiantuntija, projektipäällikkö, agile hedgehog, myynti-insinööri, verkkovelho, peliohjelmoija, testaaja tai oman yrityksesi toimitusjohtaja. Syksyllä 2014 käynnistyvä tieto- ja viestintätekniikan insinöörin (AMK) koulutuksen opetussuunnitelman erityisenä teemana on pelillisyys. Alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi koulutus korostaa projektinhallinnan taitoja sekä yhteistyökykyä, viestintää, liiketoimintaosaamista ja yrittäjyyttä. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: lehtori Kenneth Karlsson puh. 040 726 6871 ja opintosihteeri Eija Nietula puh. 040 710 6420

Aloituspaikkoja Rovaniemellä 40 Valintakoe Kemissä ja Rovaniemellä 2.6.2014. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.


INSINÖÖRI (AMK)

KAIVOSALAN MUUNTOKOULUTUS 90 op | 1,5 vuotta

KOULUTUS ANTAA monipuoliset valmiudet työskennellä alan eri työtehtävissä. Koulutuksessa käydään läpi koko kaivosprosessi toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristövaikutukset huomioiden. Muita opiskeltavia asioita ovat mm. kaivokseen kuuluvat tukitoimitoiminnot kuten kunnossapito. Kaivosteollisuus on kansainvälinen ala. Siksi opintoihin kuuluu myös alan kieliopintoja. Asioiden omaksuminen käytännössä tehdään kaivosalalle suuntautuvan työharjoittelun avulla. Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. kaivosteollisuudessa, maanrakennustehtävissä, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja eri laitevalmistajien palveluksessa. Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työtehtäviä ovat: kunnossapitoinsinööri, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri, tutkimusinsinööri. Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus

on 90 opintopistettä. Insinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksella päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan pääosin etäopetuksena arki-iltaisin sekä perjantai-iltaisin ja lauantaisin olevina lähiopetuspäivinä. Päivät pidetään opintojaksosta riippuen joka Kemissä tai Rovaniemellä. Opiskeluun sisältyvien kehittämisprojektien ja harjoitusten kautta opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää. Tarvittaessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintolukuvuodet aloitetaan lähiopetusjaksolla.

Aloituspaikkoja 20

Lisätietoja opiskelusta: Hannu Kähkölä, puh. 040 568 2500 ja Tuomas Pussila, puh. 050 461 1236

Tekniikan ja liikenteen ala • 37


INSINÖÖRI ( YLEMPI AMK)

YLEMPI AMK: TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN

ROVANIEMEN ryhmässä opiskelija saa käyttöönsä monipuolisen esimiestyön, johtamisen ja työelämän kehittämisen työkalupakin vaativissa tehtävissä työskentelyä varten. Koulutuksen kantava teema on osaamisen johtamisen kehittäminen, johon sisältyy esimiestyön, osaamisen johtamisen, strategisen johtamisen ja muutoksen hallinnan, projektien johtamisen ja työelämän muutoksen johtamisen osaalueet. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi vielä syventää omaa johtamisosaamistaan. KEMIN koulutus on suunnattu insinööreille, jotka haluavat kehittää työelämän verkostojen ja toimintaympäristön johtamisen osaamisen vaatimia tietoja ja taitoja toimiakseen vaativissa esimies-, koulutustai asiantuntijatehtävissä. Opinnot rakentuvat neljästä eri kokonaisuudesta, jotka ovat muuttuva työympäristö, johtaminen ja verkostot, substanssiosaamisen (kunnossapito/kaivostoiminta/viestintä) vahvistaminen ja opinnäytetyö. Opiskelijoilla on mahdollisuus syventää teorian sovelta-

38 • Tekniikan ja liikenteen ala

mista käytäntöön ja oppia projektin johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen liittyviä taitoja. Keskeinen osa (30 op) tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä kehittämistyö, jonka opiskelija tekee omalle työpaikalleen tai jollekin muulle työelämän organisaatiolle tavoitteenaan parantaa työelämän toimintatapoja, prosesseja ja johtamistyötä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Tutkinto on mahdollista suorittaa 1–1,5 vuodessa. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Metsätalousinsinööri (ylempi AMK) tai agrologi (ylempi AMK) -­tutkinnon voit suorittaa Alueiden käytön suunnittelun ohjelmassa. Ks. s. 14. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: yliopettaja Soili MäkimurtoKoivumaa puh. 040 734 0405

Aloituspaikkoja • Rovaniemellä 20 • Kemissä 20 Valintakoe Kemissä ja Rovaniemellä 28.5.2014. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kemiin hakevien tulee tuoda ennakkotehtävä mukanaan valintakokeeseen.


YHTEISKUNTATIETEET, LIIKETALOUS JA HALLINTO Rovaniemi • Tornio


JO . K U 1. 2 H A .1 . - 1 7

B A C H E L O R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R AT I O N ( B B A ), T R A D E N O M I ( A M K )

DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) 210 op | 3,5 vuotta

BIT-OHJELMA tarjoaa sinulle mahdollisuuden opiskella IT-alan ajankohtaisimpia aiheita. Koulutus keskittyy pilvipalveluiden (cloud computing) ja erilaisten web- ja mobiilipalveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun. IT-alan on muutosvaiheessa, tulevaisuudessa siirrytään tuotannon sijaan yhä enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaan palvelukeskeisen teollisuuteen. Cloud computing (pilvet) ovat yleistymässä ja ajoittain korvaavat perinteiset sovellukset. Palvelukeskeisen lähestymistapa sovelluskehityksessä merkitsee myös muutosta liiketoimintamalleissa. Sovellusten käyttäjät vaativat enemmän mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun, räätälöintiä, joustavuutta ja tukipalveluja. Nämä kaikki ovat tärkeitä IT-alalla nyt ja lähitulevaisuudessa, joten ne ovat myös tämän koulutusohjelman painopistealueita. IT-tradenomi suunnittelee, kehittää ja testaa ohjelmistoja, verkkopalveluja ja mobiilisovelluksia. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat ohjelmointi, sisällönhallintajärjestelmät, järjestelmien analysointi ja suunnittelu, käyttöliittymät ja käytettävyys, tietoturva ja Webdesign. Lisäksi opiskelija oppii ymmärtämään pilvipalveluiden liiketoiminnallisen merkityksen

40 • Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto

Aloituspaikkoja Torniossa 25 Valintakoe Torniossa 25.4.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

MIKSI OPISKELL A E N G L A N N I N K I E L E L L Ä? Sujuva kielitaito on kilpailuetu työelämässä • Opit toimimaan monikulttuurisissa tiimeissä

sekä oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja hyödyntämään erilaisia asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Opiskeleminen englannin kielellä antaa opiskelijoille erinomaiset uramahdollisuudet tulevaisuudessa. Kansainvälisellä IT-alalla tarvitaan asiantuntijoita, jotka pystyvät sujuvasti kommunikoimaan englannin kielellä. BIT:ssä opiskelet kansainvälisessä ympäristössä ja saat kokemusta toimimisesta monikulttuurisessa ympäristössä. Käytemme tehokkaasti erilaisia oppimismenetelmiä ja toteutamme asiakaslähtöisiä projekteja, joissa opiskelijat oppivat käytännön taitoja. Koulutusohjelma edistää kriittistä ajattelua, tutkimustaitoja ja yhteistyötä. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: koulutusvastaava Jari Penttinen puh. 050 310 9236

• Luot kansainvälisen verkoston jo opiskeluaikana • Saat kaupanpäällisiksi toimivan työkielen ”Onko minusta opiskelemaan englanniksi?” – Kyllä on! • Suomessa on yksi maailman parhaista, ellei paras kielikoulutus • Suomalaiset osaavat parhaiten englannin kieltä. • Ammattisanasto tulee useimmilla aloilla englannin kielestä – joudut opiskelemaan sen joka tapauksessa myös suomenkielisissä koulutuksissa!


JO . K U 1. 2 H A .1 . - 1 7

B A C H E L O R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R AT I O N ( B B A ), T R A D E N O M I ( A M K )

DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS 210 op | 3,5 vuotta

INTERNATIONAL BUSINESS (IB) -koulutusohjelmassa opiskelet kansainvälisessä opiskelijaryhmässä liiketalouden monipuoliseksi, innovatiiviseksi asiantuntijaksi. Opit tavan toimia monikulttuurisissa tiimeissä ja samalla opit englanninkielisen alan termistön ja sen käytön käytännössä. Opinnoissa sukkuloit luontevasti kansainvälisten ja paikallisten toimintaympäristöjen välillä, sillä osa opinnoista voidaan suorittaa projekteissa, joista osa on paikallisten yritysten kanssa toteutettavia, osa kansainvälisiä. Opinnoissa painotetaan yrittäjämäistä toimintatapaa. Opintojen aikana opit liiketoiminnan perustiedot ja -taidot mm. markkinoinnin, taloushallinnon, yritysjuridiikan, yritysviestinnän ja projektinhallinnan osa-alueilta. Opintojesi aikana opit tunnistamaan erityisesti pienten, pohjoisten yritysten haasteet ja löytämään uusia näkökulmia ja tapoja yrityksen toiminnan kehittämiseen ja vaikkapa oman yrityksen perusta-

MIKSI OPISKELL A E N G L A N N I N K I E L E L L Ä?

Aloituspaikkoja Rovaniemellä 40 Valintakoe Rovaniemellä 23.4.2014

Sujuva kielitaito on kilpailuetu työelämässä

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

• Opit toimimaan monikulttuurisissa tiimeissä

miseen. Kansainvälistä osaamistasi voit vahvistaa lähtemällä opiskelijavaihtoon tai suorittamalla työharjoittelusi ulkomailla. Niin halutessasi, voit opiskella 30 opintopistettä suomenkielisessä liiketalouden koulutusohjelmassa ja näin vahvistaa esimerkiksi markkinoinnin tai taloushallinnon osaamistasi. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: lehtori Outi Kivirinta, puh. 040 710 6405 ja koulutusvastaava Hannele Niemi puh. 040 710 6419

• Luot kansainvälisen verkoston jo opiskeluaikana • Saat kaupanpäällisiksi toimivan työkielen ”Onko minusta opiskelemaan englanniksi?” – Kyllä on! • Suomessa on yksi maailman parhaista, ellei paras kielikoulutus • Suomalaiset osaavat parhaiten englannin kieltä. • Ammattisanasto tulee useimmilla aloilla englannin kielestä – joudut opiskelemaan sen joka tapauksessa myös suomenkielisissä koulutuksissa!

Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto • 41


TR ADENOMI (AMK)

LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 op | 3,5 vuotta

TRADENOMIOPINNOISSA on valinnan varaa

ja mahdollisuus suunnata osaamistasi itseäsi kiinnostaviin liiketalouden osa-alueisiin ja työtehtäviin. Tutkinto antaa valmiudet työllistyä monenlaisiin tehtäviin eri toimialoille, myös julkiselle sektorille sekä yrittäjäksi. Opiskelijat tekevät yhteistyötä yritysten kanssa. Opintoihin kuuluvan työharjoittelun ja projektitehtävien kautta hankit monipuolista työkokemusta, joka auttaa sinua sijoittumisessa työelämään tulevaisuudessa. Suuntautumistasi tukevia opintoja voit valita myös Lapin AMKin muilta koulutusaloilta. Kansainvälisyys on meillä arkipäivää. Osan opinnoista opiskelet englanniksi kansainvälisissä tiimeissä. Osan opinnoista ja työharjoittelun voit halutessasi tehdä ulkomailla. ROVANIEMELL Ä voit oman valintasi mukaan syventää osaamistasi joko MY YNNISSÄ JA MARKKINOINNISSA TAI TALOUSHALLINNOSSA. Opintosi koostuvat markkinoinnin, myynnin, taloushallinnon, yritysoikeuden, viestinnän ja sähköisten työvälineiden opiskelusta.

42 • Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto

TORNIOS SA

voit erikoistua

K ANSAIN-

VÄLISEEN MY YNTIIN JA MARKKINOINTIIN,

tai YRIT TÄJÄKSI. Tutkinnon opiskelet käytännönläheisesti tekemällä tutkimus- ja kehitystehtäviä yhteistyössä alueen yritysten kanssa tai toimimalla opiskelijoiden omassa yrityksessä. Keskeisiä opintoja ovat yritystoiminta, markkinointi, taloushallinto, logistiikka, kansainvälinen kauppa, kielet ja viestintä, tietotekniset taidot ja monialainen tiimityöskentely. Tradenomina ammattinimikkeesi voi olla esim. markkinointisuunnittelija, asiakkuuspäällikkö, palvelupäällikkö, myyntineuvottelija, kirjanpitäjä, laskenta-assistentti, laskentapäällikkö, projektiasiantuntija, kouluttaja, hallintosuunnittelija, yrittäjä, myyntiassistentti, markkinointipäällikkö, vientiassistentti, tuontiassistentti, vientipäällikkö, ostopäällikkö, kuljetuspäällikkö, varastopäällikkö, huolitsija tai johdon assistentti. Y RIT YSTOIMINNAN LOGISTIIKK A AN

Aloituspaikkoja nuorten koulutukseen • Rovaniemellä 45 • Torniossa 55 Aloituspaikkoja aikuiskoulutukseen • Rovaniemellä 25 • Tornissa 40 Nuorten koulutuksen valintakoe Rovaniemellä ja Torniossa 6.6.2014 Aikuiskoulutuksen valintakoe Rovaniemellä ja Torniossa 23.5.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.


A I K U I S KO U L U T U S Aikuissovelluksesta opiskelu onnistuu työn ohessa. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden. Aikaisemmin opiskeltu ja työssä hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen hyväksi lukemisessa. ROVANIEMELL Ä aikuiskoulutussovellus painottuu taloushallintoon ja yritysjuridiikkaan. Opintosi koostuvat taloushallinnon, yritysoikeuden, markkinoinnin, myynnin, viestinnän ja sähköisten työvälineiden opiskelusta. Taloushallintoon suuntautumisessa syvennät kirjanpito-, verotus-, rahoitus- ja talousohjauksen osaamistasi. Opiskelet ongelmaperustaisesti ja työelämäläheisesti. Opintoihin sisältyvät kehittämisprojektit ja harjoittelujaksot edistävät aktiivisten työelämäyhteyksien syntymistä. Koulutus toteutetaan monimuotoopiskeluna (lähijaksot 3–4 lukuvuodessa, verkko-opinnot, itsenäinen opiskelu), joten opintojen suorittaminen työn ohella on mahdollista. TORNIOSSA tradenomikoulutus suuntautuu julkishallintoon. Opiskelet liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi mm.

hallinto-oikeutta, julkisyhteisön taloutta, julkisen sektorin hankintatoimintaa ja asiakkuuksien hallintaa sekä julkishallinnon organisaation ja palveluiden johtamista. Saavutat opintojesi aikana laajan tietämyksen liiketoiminnan ja julkishallinnon eri osa-alueista. Tiimi- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät, tietotekniset valmiutesi paranevat ja kielitaitosi vahvistuu. Opintoihin sisältyy viiden kuukauden mittainen harjoittelu. Julkishallintoon suuntautuva tradenomikoulutus antaa valmiudet toimia asiantuntija- ja esimiestehtävissä esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä, muissa julkisyhteisöissä ja hyvinvointialan yrityksissä. Opiskelijat kokoontuvat 1 - 2 kertaa lukuvuodessa seminaaripäiville Tornioon, mutta muutoin opiskelu tapahtuu verkossa. Näin ollen opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Opinnoissa käytetään reaaliaikaista etäopiskelujärjestelmää ja oppimisympäristöä. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: Rovaniemellä opintosihteeri Kirsti Mustajärvi, puh. 040 517 8872 ja koulutusvastaava Hannele Niemi puh. 040 710 6419

Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto • 43


TR ADENOMI (AMK)

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS 210 op | 3,5 vuotta

tarvitsee IT-tradenomeja alati laajeneviin ja monipuolistuviin työtehtäviin. Organisaatioiden toimintaympäristöjen muutokset edellyttävät uusien liiketoimintaa tukevien järjestelmien hankintaa, sovellusten kehittämistä ja erilaisten järjestelmien integrointia. ICT-palveluiden ja -järjestelmien rooli on merkittävä organisaatioiden toiminnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Hankkeet toteutetaan monialaisina tiimeinä, jolloin kaikilta työhön osallistuvilta edellytetään tietojärjestelmäosaamista. IT-tradenomin koulutus antaa sinulle mahdollisuuden vaihtaa alaa tai täydentää osaamistasi toimiaksesi oman alasi asiantuntijana tietojärjestelmähankkeissa. Opinnot antavat valmiudet työskennellä tietojärjestelmien suunnittelu- ja toteutustehtävissä tai vaikkapa itsenäisenä yrittäjänä. Tietojenkäsittelyn opinnot perehdyttävät sinut ohjelmistokehityksen eri vaiheisiin ja koostuvat asiakaslähtöisistä TYÖELÄMÄ

44 • Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto

Aikuiskoulutuksen aloituspaikkoja Torniossa 25 Valintakoe Torniossa 22.5.2014 Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

organisaation toimintaa tukevista projekteista. Opetus toteutetaan verkko- ja monimuoto-opetuksena, joten opiskelu onnistuu hyvin työn ohessa. Yhteisiä seminaaripäiviä järjestetään tarvittaessa 1–2 kertaa lukuvuodessa. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: koulutusvastaava Jari Penttinen puh. 050 310 9236


M A S T E R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R AT I O N , T R A D E N O M I ( Y L E M P I A M K )

YLEMPI AMK: DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 90 op | 2,5 vuotta

ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteena on antaa monialainen, monikulttuurinen ja monikielinen osaaminen erityisesti talouden ja liikkeenjohdon alalle sekä lisätä itsenäisessä liiketoiminnassa tarvittavia valmiuksia. Alueen yrityksille pyritään tuottamaan kansainvälistymistä tukevia konkreettisia kehitysohjelmia ja tiivistä vuorovaikutusta opetukseen ja opiskelijoihin ohjelman eri vaiheissa erityisesti mentor-toiminnan kautta. Yrityksille tarjotaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista ohjelman sisältöihin ja sen aikana tehtyihin tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Kansainvälisiä kumppaneita tuodaan yhteistyöhön mukaan yhteisten opintojaksojen ja virtuaaliosioiden sekä hanketyön kautta. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös Pariisissa, yhteistyössä Group­ ESA:n kanssa. Sisällöllisesti keskeisiä kokonaisuuksia ovat yrittäjyys- ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen syventäminen, kan-

TRADENOMIN

MIKSI OPISKELL A E N G L A N N I N K I E L E L L Ä?

Koulutus ei kuulu valtakunnalliseen yhteishakuun. Haku AMKin omalla hakulomakkeella

Sujuva kielitaito on kilpailuetu työelämässä

Valintakoe Torniossa 3.6.2014

• Opit toimimaan monikulttuurisissa tiimeissä

sainvälisten liikesuhteiden hoito ja kulttuurituntemus, kansainvälinen markkinointi, henkilöstöhallinto, talouden hallinta ja yritysjuridiikka. Opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Kontaktiopetusta on Torniossa n. 2 viikkoa lukuvuodessa, muutoin opiskellaan Moodle- ja LearnLinc-etäopetusjärjestelmien avulla. Opetuskielenä on englanti. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: yliopettaja Esa Jauhola puh. 040 551 5847

• Luot kansainvälisen verkoston jo opiskeluaikana • Saat kaupanpäällisiksi toimivan työkielen ”Onko minusta opiskelemaan englanniksi?” – Kyllä on! • Suomessa on yksi maailman parhaista, ellei paras kielikoulutus • Suomalaiset osaavat parhaiten englannin kieltä. • Ammattisanasto tulee useimmilla aloilla englannin kielestä – joudut opiskelemaan sen joka tapauksessa myös suomenkielisissä koulutuksissa!

Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto • 45


TR ADENOMI ( YLEMPI AMK)

YLEMPI AMK: YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN 90 op | 1,5–2 vuotta

ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma antaa opiskelijalle valmiudet liiketoiminta-osaamiseen liittyvissä suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä toimimista varten tarvittavat teoreettiset ja käytännön tiedot. Koulutusohjelma syventää opiskelijan tietoja työskentelystä esimiehenä, esimiehen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä antaa valmiudet liiketalouden tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Tutkinto on mahdollista suorittaa 1,5–2 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan YRITTÄJYYDEN

46 • Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto

Yhteishaussa seuraavan kerran vuonna 2015.

aikaisemmin hankittu osaaminen. Siihen sisältyy syventäviä ammatillisia opintoja, valinnaisia opintoja ja opinnäytetyö, joka on käytännön työelämään liittyvä ammatillinen kehittämistehtävä. Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus käynnistyy seuraavan kerran vuonna 2015. Lisätietoja koulutussisällöistä ja opiskelusta: yliopettaja Eija Turunen puh. 040 761 5673


AVOIN AMK AVOIMET ammattikorkeakouluopinnot ovat

avoimia kaikille iästä, koulutustaustasta tai tavoitteista riippumatta. Opinnot ovat maksullisia, mutta edullisia, ja mukaan pääsee ilmoittautumalla. Avoin AMK on joustava tapa laajentaa ammattiosaamista, hankkia polku tutkintoon ja pitää mieli virkeänä uusien asioiden äärellä. Avoimet opinnot ovat AMK-tutkintoihin ja ylempiin AMK-tutkintoihin johtavien koulutusohjelmien mukaisia opintoja ja erillisiä avoimen ammattikorkeakoulun järjestämiä opintojaksoja. Avointa korkeakouluopetusta järjestetään yksittäisinä opintojaksoina, laajempina opintokokonaisuuksina sekä lähiopetuksena että etä- ja verkkoyhteyksin. Kokonaista ammattikorkeakoulututkintoa ei avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa, mutta avoimina opintoina suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisen ja hyväksynnän yhteydessä. Opinnot soveltuvat sinulle, jos • haluat ylläpitää ja kehittää ammattitaitoasi sekä työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. • haluat tutustua opiskeluun ammattikorkeakoulussa ja valmentautua pääsykokeisiin.

• haluat opiskella opintojaksoja polkuopintoina. • haluat kehittää itseäsi opiskelemalla. POLKUOPINNOT Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot sopivat henkilölle, jonka tavoitteena on tutkintoon johtava koulutus. Polkuopiskelija etenee samaa tahtia ryhmän varsinaisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa työjärjestyksen mukaisesti. Samalla hän tutustuu alaan, valmentautuu pääsykokeisiin ja kerryttää opintopisteitä, joista on hyötyä tutkintoon hakeutumisessa. Polkuopinnot soveltuvat sinulle, jos • olet vailla opiskelupaikka. • haluat tutustua kokonaan uuteen alaan. • sinulla on mielessä tietty tutkinto, muttei vaadittavaa hakukelpoisuutta.

teishaussa ammattikorkeakoulussa suoritetuista alan opinnoista saa lisäpisteitä max 10p. Avoimessa AMKissa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia polkuopintoja suorittaneet voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun, vaikka hakijalta puuttuisi ammattikorkeakoululaissa määritelty hakukelpoisuus tai vaadittava työkokemus. Lapin ammattikorkeakoulussa sekä nuorisoettä aikuiskoulutuksen yhteishaussa voi hakea avoimessa suoritettujen opintojen perusteella (hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 60 opintopistettä ko. koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suorittaneet). Valinta tapahtuu haastattelun ja suoritettujen opintopisteiden perusteella. Lisätietoja opiskelusta ja opinnoista: www.lapinamk/avoinamk ja www.maakuntakorkeakoulu.fi

Opintojen suunnittelussa ja korkeakouluopiskelussa sinua ohjaa koulutussuunnittelija Jonna Löf puh. 040 708 0724 Avoimessa opiskelun Opinnot eivät oikeuta suoraan AMK-tut- käytännön järjestelyihin liittyvää neuvontaa kinnon suorittamiseen, mutta ne ovat osa ja opastusta saat opintosihteeri tutkintojen opintoja ja hyväksiluettavissa Seija Enbuskelta puh. 0400 896 963 osaksi tutkintoa. Aikuiskoulutuksen yh- etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

• haluat hyödyntää ns. välivuoden opiskelemalla.

Avoin AMK • 47


Y H T E I S H A K UA JAT

HAKEMINEN KUK A VOI HAKEA HAKUKELPOISUUS

AMK-tutkinnot Tutkinnot joilla voi hakea Yleisen hakukelpoisuuden koulutusohjelmiin antavat, eli voit hakea mille tahansa alalle, kun sinulla on suoritettuna: • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto (laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä 672/2005) • International Baccalaureate; Reifeprüfung- tai European Baccalaureate -tutkinto • opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinto (mm. insinööri) • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto

48 • Hakeminen

• nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa viimeistään 31.7.2014. Ulkomailla suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Aikuiskoulutukseen voi hakea myös korkeakoulututkinnolla. Muut hakuun vaikuttavat tekijät Aikuissovelluksiin hakijalla tulee lisäksi olla vähintään 18-vuotiaana hankittua työ-

Syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen • englanninkieliset tutkinn­­ot: 7.1.–11.2.2014 hakulomake www.admissions.fi • suomenkieliset tutkinnot: 3.3.–1.4.2014 hakulomake www.amkhaku.fi

kokemusta vähintään kaksi vuotta. Kaikki myös ulkomailla hankittu työtodistuksella osoitettu työkokemus otetaan huomioon. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7. Työtodistuskopion lisäksi hakijan on toimitettava vieraskielisestä työtodistuksesta käännöskopio (virallisen kielenkääntäjän tekemä) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kopiot toimitetaan vasta opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä. Ammattikorkeakoulussa on käytössä lisäksi harkinnanvarainen valinta ja avoimen ammattikorkeakoulun Avoimilla AMK-opinnoilla hakemisesta ja polkuopinnoista ks. Sivu 47. Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat myös suppeammat saman alan opinnot. Ulkomaisella tutkinnolla hakevan tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta ja sen käännös (virallisen kielenkääntäjän tekemä) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi hakutoimistoon viimeistään 9.4.2014 klo 16.15. Tämä ei koske niitä hakijoita, jotka ovat hakukautena valmistuvia EU/ ETA-maan kansalaisia.


H A K U N E U V O N TA Hakutoimisto Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi puh. 0400 830 036, faksi 020 798 5498 hakutoimisto@lapinamk.fi,

Tammikuussa 2015 alkavaan koulutukseen • suomenkieliset tutkinnot 8.–19.8.2014 hakulomake www.opintopolku.fi

Ylemmät AMK-tutkinnot Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat master-tason jatkotutkintoja. Voit hakea opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten kun sinulla on jo AMK-tutkinto. Lisäksi sinulla tulee olla kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta ja sen tulee olla hankittu AMK-tutkinnon jälkeen. Työkokemukseksi voidaan laskea myös alan työkokemus, joka on hankittu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja AMK-tutkinnon suorittamisen välillä. Haussa käytettävän tutkintotodistuksen tulee olla valmis viimeistään 31.7.2014. Poikkeuksena ovat ulkomailla suoritettavat tutkinnot, joiden tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Ylempien AMK-tutkintojen pohjakoulutusvaatimukset vaihtelevat jonkin verran eri koulutuksissa. Hakukelpoisuudestasi ja valintaperusteista voit tiedustella myös hakutoimistosta.

Lisätietoja koulutuksista, hakemisesta, valintaperusteista ja Lapin AMKista www.lapinamk.fi

H A K E M I N E N K ÄY TÄ N N Ö S S Ä Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteishakujärjestelmä. Yhteishaku tarkoittaa sitä, että samalla lomakkeella, saman hakuajan puitteissa, voi hakea useampaan suomalaiseen ammattikorkeakouluun.

Hakulomakkeet Yhteishakulomake on täytettävissä hakuaikoina. Nettihakulomake ohjaa hakijaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoja hakemisesta. Nettihakemusta ei allekirjoiteta eikä postiteta. Täytetty hakemus tallennetaan tietokantaan, josta se välittyy ensimmäisenä hakutoiveena olevaan ammattikorkeakouluun. Lomakkeen voi täyttää myös käyttämällä paperilomaketta. Lomakkeita saa ammattikorkeakoulun hakutoimistosta. Hakemusten on oltava perillä ammattikorkeakoulun hakutoimistossa tai tallennettuna viimeisenä hakupäivänä klo 16.15, jolloin nettihaku sulkeutuu. Viimeisenä hakupäivänä leimattu postileima ei riitä: kaikki hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset hylätään. Voit esittää hakemuksessasi enintään neljä hakutoivetta. Harkitse tarkoin hakutoivejärjestystä, sillä hakulomakkeessa ilmoittamasi hakutoivejärjestys on sitova – et voi muuttaa sitä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Huomioi, että voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan lukukaudessa. Ks. yhden korkeakoulupaikan säännös, s. 52. Englanninkieliseen tradenomi (ylempi AMK) – koulutus ei kuulu yhteishakuun, vaan siihen haetaan AMKin omalla lomakkeella – ja hakuaikana. Kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakeminen • 49


TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ K E VÄ Ä N 2 0 14 Y H T E I S H AU N A I K ATAU L U

TA M M I K U U

HUHTIKUU

T O U KO K U U

7.1.– 11.2.2014 yhteishaku alkaa (vieras­kielinen nuorten koulutus).

1.4.2014 yhteishaku päättyy (suomenkielinen nuorten koulutus ja aikuiskoulutus­ sovellukset ja ylemmät AMK­tutkinnot).

16.5.2014 Ilmoita mahdolliset esivalintaan vaikuttavat arvosanaja työkokemus­ tietojen muutokset ammattikorkea­ koululle

HELMIKUU 11.2. yhteishaku päättyy (vieras­ kielinen nuorten koulutus). Hakemusten on oltava perillä ammattikorkea­koulun haku­toimistossa tai tallennettuna netissä: www.admissions.fi 11.2. klo 16.15 mennessä.

MAALIS KU U 3.3.–1.4.2014 yhteishaku alkaa (suomenkielinen nuorten koulutus ja aikuiskoulutus­ sovellukset ja ylemmät AMKtutkinnot).

Hakemusten on oltava perillä ammattikorkeakoulun haku­toimistossa tai tallennettuna netissä: www.amkhaku.fi 1.4. klo 16.15 mennessä.

Valintakokeet 20.–23.5.2014 Sosionomikoulutus, aikuiskoulutus

15.4.2014 Degree Programme in Nursing

22.5.2014 Tornio, tietojenkäsittely, aikuiskoulutus Rovaniemi, ylempi AMK: terveyden edistäminen

23.4.2014 Degree Programme in International Business

23.5.2014 Rovaniemi ja Tornio, Liiketalous, aikuiskoulutus

24.4.2014 Degree Programme in Tourism

26.5.2014 Hotelli- ja ravintola-alan koulutus sekä matkailun koulutus, aikuiskoulutus

Valintakokeet

25.4.2014 Degree Programme in Business Information Technology (BIT)

50 • Tärkeitä päivämääriä

26. ja 27.5.2014 Geronomikoulutus, aikuiskoulutus

27.5.2014 Rovaniemi ja Kemi Maan­mittaus­tekniikan koulutus, aikuiskoulutus Rakennustekniikan koulutus, aikuis­ koulutus. Kone- ja tuotanto­ tekniikan koulutus, aikuis­koulutus Sähkö­tekniikan koulutus, aikuis­ koulutus

2.6.2014 Kone- ja tuotanto­tekniikan koulutus, nuoret Maanmittaustekniikan koulutus, nuoret Rakennustekniikan koulutus, nuoret Sähkötekniikan koulutus, nuoret Tieto- ja viestintä­ tekniikan koulutus

28.5.2014 Ylempi AMK: alueiden käytön suunnittelu sekä teknologian­osaamisen johtaminen

2., 3. ja 4.6.2014. Sosionomikoulutus, nuoret

Aikaisintaan 28.5.2014 mahdollinen lisähaku syksyllä 2014 käynnistyviin englanninkielisiin koulutusohjelmiin.

K ESÄKUU Valintakokeet 2.6. ja 3.6.2014 Kemi, ylempi AMK: Terveyden edistäminen

2.–4.6.2014 Kuva­taiteen koulutus

3.6.2014 Hotelli- ja ravintola-alan koulutus, nuoret Matkailun koulutus 3.6.2014 Ylempi AMK: Degree programme in International Business Management 4. ja 5.6.2014 Fysioterapeutti­ koulutus 4., 5. ja 6.6.2014 Sairaanhoitaja­ koulutus Terveydenhoitajakoulutus

5.6.2014 Metsätalouden koulutus Maaseutu­elinkeinojen koulutus 6.6.2014 Liike­ talouden koulutus­ ohjelman (nuorten koulutus) valinta­ kokeen ennakko­ materiaali verkossa www.lapinamk.fi 9. ja 10.6.2014 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus 14.6.2014 Ilmoita mahdolliset lopulliseen valintaan vaikuttavat arvosanaja työkokemustietojen muutokset ammattikorkeakoululle

HEINÄKUU 15.7.2014 Ammattikorkeakoulujen tulee ilmoittaa valintojen tulokset hakijoille (viimeistään).


OPISKELIJA­ VALINTA Tulokset ovat valmiit aikaisintaan 13.6. aikuiskoulutus 30.6., nuorten koulutus Englanninkielisten ohjelmien osalta aikaisintaan 27.5.2014. 29.7.2014 klo 16.15 on ilmoituksesi opiskelupaikan vastaan­ottamisesta oltava perillä ammattikorkeakoulun hakutoimistossa.

ELOKUU 12.8.2014 Oikeus jonottaa opiskelu­ paikkaa päättyy. 28.7.–31.7.2014 Mahdollinen täydennyshaku syksyllä 2014 käynnistyviin suomenkielisiin koulutusohjelmiin.

VA L I N N A N Y LEISPER IAAT T EET

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväkHakemuksen muuttaminen ja sytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintäydentäminen tään arvosanan magna cum laude approbaHakija voi muuttaa hakutoivejärjestystään tur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeeshakuajan päättymiseen asti. Muutoksista sa. Koulusivistyskieleksi katsotaan tässä yhtulee ilmoittaa kirjallisesti 1. hakutoiveena teydessä myös ammatillisessa oppilaitoksesolevan ammattikorkeakoulun hakutoimis- sa opetuskielenä ollut kieli ja josta kielestä toon. Hakuajan päätyttyä hakutoivejärjes- hakijalla on todistuksessaan äidinkielen tai tystä ei voi muuttaa. suomi (tai ruotsi) toisena kielenä arvosana. Hakija voi viranomaisen kehotuksesta tai omasta aloitteestaan hallintolain (434/­ Työkokemus 2003) 22 §:n edellyttämällä tavalla täyden- Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon tää hakemustaan myös hakuajan päätyt- nuorten koulutuksissa vain työkokemus, tyä kuitenkin enintään asetuksessa (353/­ joka on kertynyt hakuajan päättymiseen 2003) tarkoitetun yhteishakurekisterin mennessä vähintään 16-vuotiaana. Aikuistietojen tallentamisen päättymiseen asti. koulutukseen ja ylempään AMK-tutkinOpetus- ja kulttuuriministeriön päätettyä toon voi kerryttää työkokemusta 31.7.2014 yhteishaun aikataulusta vuodelle 2014 saakka. Työkokemukseksi ei lueta työharOpetushallitus antaa rekisterinpitäjän aika- joittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältaulupäätöksen hakutoimistoille yhteis- tyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Hakihaun ja valintojen toteutusta varten. jan tulee merkitä hakulomakkeeseen työkokemuksen määrä täysinä kuukausina. Osa-­ Kielikoe aikatyö muutetaan kokoaikatyötä vastaaKielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka vaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimitäidinkieli tai koulusivistyskieli on eri kuin taista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää opetuskieli. Koulusivistyskielellä tarkoite- kohti) vastaa yhtä kuukautta. taan peruskoulussa tai lukiossa opetuskieTyökokemuksen määrä on pystyttävä lenä ollutta kieltä ja josta kielestä hakijalla osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkison todistuksessaan äidinkielen arvosana. tetaan valituiksi tulleilta. Oman yrityksen Opiskelijavalinta • 51


Ehdollinen valinta

harjoittamisesta hakijan tulee toimittaa dokumentti, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL (yrittäjäeläkevakuutus)- tai MYEL (viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus)-vakuutettu.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes yhteishaussa käytetyt alkuperäiset koulu- ja työtodistukset on tarkastettu. Valinta voidaan purkaa, jos hakija on antanut virheellisiä tietoja.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa sekä Opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden yliopistojen ja ammattiesivalinnassa valintakokeisiin kutsuttaessa että lopullisessa valin- korkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkeanassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: koulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Nuorten koulutus Lukukaudella tarkoitetaan syyslukukautta ja kevätlukukautta, jolloin syyslukukausi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. 1. hakutoivejärjestys 2. valintakokeen tulos päivänä joulukuuta ja kevätlukukausi alkaa 1. päivänä tammi3. kaikkien aineiden ka. 4. koulumenestyspisteet kuuta ja päättyy 31.päivänä heinäkuuta. 5. työkokemuspisteet Aikuiskoulutus 1. hakutoivejärjestys 3. tutkintotodistus 5. ammattikorkeakouluopinnot

2. valintakokeen tulos 4. työkokemuspisteet

Oleskelulupa EU/EEA-alueen ulkopuolelta tuleville

Jos ulkomaalainen on hyväksytty opiskelijaksi Suomessa olevaan oppilaitokseen, myönnetään 45 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen tilapäinen oleskelulupa tutkintoon tai ammattiin johtaviin opintoihin taikka, jos siihen on perusteltu syy, myös muihin opinYlempi AMK toihin. Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää, että ulkomaalai1. hakutoivejärjestys 2. valintakokeen tulos sella on luotettavan ja vakavaraisen yhtiön tai laitoksen myöntä3. opinnäytetyön arvosana tai ennakkotehtävä mä vakuutus, joka kattaa sairaanhoidon kustannukset. 4. työkokemuspisteet Jos opintojen arvioitu kesto on vähintään kaksi vuotta, riittäJos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välil- vää on, että vakuutus kattaa lääkekustannukset. lä, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa

Muutoksenhaku

Opiskelijaksi hakenut voi hakea ammattikorkeakoulun hallitukSuomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään selta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päähenkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveyden- tökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. tilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/­ 20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen pe- Aiemmin hankitun osaamisen rusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuul- tunnistaminen ja tunnustaminen lisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Sa- Lapin AMKissa on mahdollista hyväksilukea aiemmin tai opintomoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin. jen aikana muualla hankittu osaaminen osaksi tutkintoa. OsaamiMikäli hakija em. seikkoihin liittyen tarvitsee erityisjärjeste- sen tunnistaminen ja tunnustaminen mahdollistavat aikaisemlyjä valintakokeessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjal- min ja muualla hankitun osaamisen huomioon ottamisen heti linen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. Valintakoekut- opintojen alkuvaiheessa. Aiempaa osaamista voi olla esimerkiksi sun saatuaan hakijan tulee välittömästi toimittaa hakemus ao:n korkeakouluissa tai muussa koulutuksessa suoritetut opinnot, ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakemukseen liitetään työelämässä tai jollakin muulla tavoin hankittu osaaminen. lääkärinlausunto tai muu asiantuntijanlausunto vamman tai sairauden laadusta. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä. 52 • Opiskelijavalinta


NUORTEN KOULUTUKSIEN VALINTAPERUSTEET K U LT T U U R I A L A N VA L I N TA P E R U S T E E T Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Ensimmäinen hakutoive

5 pistettä

Valintakoe

95 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

Valintakoe Opiskelijat tuovat valintakokeeseen työnäytekansion. Työnäytekansion ohjeistus julkaistaan sivuilla www.lapinamk.fi 6.1.2013. Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Hakijalta edellytetään hyväksyttyä suoritusta jokaisesta valintakokeen osiosta. Valintakokeet pidetään Torniossa 2.- 4.6.2014. Tarkempi aikataulu ja sisältö ilmoitetaan internet-sivuilla www.lapinamk.fi. L U O N N O N VA R A - JA Y M PÄ R I S T Ö A L A N VA L I N TA P E R U S T E E T Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus.

Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Koulumenestys

55 pistettä

Ensimmäinen hakutoive

5 pistettä

Valintakoe

30 pistettä

Työkokemus

10 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestys Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: a. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai b. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai c. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella. Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyritään. Opiskelijavalinta • 53


a.) Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintoto- arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. distuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen numePisteasteikko roina merkityistä arvosanoista. Abiturientit hakevat viimeksi saaAsteikko Asteikko Asteikko Koulumenestyspisteet mallaan lukiotodistuksella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 1–3 1–5 4–10 Yo-tutkintotodistus Arvosanat

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

10

9

7

3

1

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

10

9

7

3

1

tai paras lyhyenä kirjoitettu kieli (myös keskipitkänä kirjoitettu)

7

5

3

1

0

Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

Lukion päättö­ todistuksen keskiarvo Pisteet

9

7

3

1

≥ 8,00

≥ 7,50

≥ 7,00

≥ 6,50

≥ 6,00

25

20

15

10

5

b.) Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2013 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteitetään. Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. 54 • Opiskelijavalinta

≥ 2,67

≥ 4,50

≥ 9,00

55

≥ 2,50

≥ 4,25

≥ 8,75

50

≥ 2,33

≥ 4,00

≥ 8,50

46

≥ 2,33

≥ 4,00

≥ 8,50

46

≥ 2,17

≥ 3,75

≥ 8,25

42

≥ 2,00

≥ 3,50

≥ 8,00

38

≥ 1,88

≥ 3,25

≥ 7,75

34

≥ 1,75

≥ 3,00

≥ 7,50

30

≥ 1,63

≥ 2,75

≥ 7,25

27

≥ 1,50

≥ 2,50

≥ 7,00

23

≥ 1,38

≥ 2,25

≥ 6,75

19

≥ 1,25

≥ 2,00

≥ 6,50

14

≥ 1,13

≥ 1,75

≥ 6,25

11

≥ 1,00

≥ 1,50

≥ 6,00

7

< 1,50

< 6,00

0

c.) Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttämääsi todistukseen on annettu numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.


M AT K A I L U - , R AV I T S E M I S - JA TA L O U S A L A N VA L I N TA P E R U S T E E T

Yo-tutkintotodistus Arvosanat

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

10

9

7

3

1

Paras pitkänä kirjoitettu kieli tai paras lyhyenä kirjoitettu kieli (myös keskipitkänä kirjoitettu)

10

9

7

3

1

7

5

3

1

0

10

9

7

3

1

Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Lopulliseen valintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, työkokemus ja valintakoe. Valintapisteiden enimmäismäärä

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo asteikko 1–3

≥2,33

≥2,00

≥ 1,75

≥1,50

≥ 1,25

asteikko 1–5

≥4,00

≥3,50

≥ 3,00

≥ 2,50

≥ 2,00

asteikko 4 –10

≥8,50

≥8,00

≥ 7,50

≥7,00

≥ 6,50

Pisteet

25

20

15

10

5

Ensimmäinen hakutoive hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä.

Valintakoe Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusohjelmat järjestävät torstaina 5.6.2014 yhteisen valtakunnallisen valintakokeen, johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakija ilmoittaa yhteishakulomakkeessa valintakoepaikan, jossa hän haluaa kokeen suorittaa. Ilmoitus on sitova. Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä kaikilla koepaikkakunnilla. Koepaikaksi suositellaan ylimpänä hakutoiveena olevaa luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusta järjestävää ammattikorkeakoulua. Yhteinen valintakoe sisältää kaksi koetta, jotka testaavat loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista sekä tiedonhankinta- ja viestintätaitoja. Kummastakin kokeesta on saatava vähintään 5 pistettä. Viestinnän koe on aineistokoe. Aineisto jaetaan koetilanteessa. Valintakokeesta voi saada yhteensä korkeintaan 30 p., jotka muodostuvat viestinnän (enintään 15 p.) ja matematiikan kokeiden (enintään 15 p.) tuloksena. Valintakoetulos hyväksytään kaikissa valintakoeyhteistyötä tekevissä koulutusohjelmissa, ja riittää, että hakija käy yhdessä kokeessa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Koulumenestys

30 pistettä

Ensimmäinen hakutoive

5 pistettä

Valintakoe

55 pistettä

Työkokemus

10 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestys Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: a. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai b. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai c. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella. Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyritään. a.) Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen numeroina merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Opiskelijavalinta • 55


Pisteasteikko

Yo-tutkintotodistus L/E

M

C

B

A

Asteikko

Asteikko

Asteikko

Äidinkieli

5

4

3

2

1

1–3

1–5

4–10

Paras kieli

5

4

3

2

1

≥ 2,67

≥ 4,50

≥ 9,00

30

≥ 2,50

≥ 4,25

≥ 8,75

26

≥ 2,33

≥ 4,00

≥ 8,50

24

≥ 2,17

≥ 3,75

≥ 8,25

22

≥ 2,00

≥ 3,50

≥ 8,00

20

Arvosanat

Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

5

4

3

2

1

Lukion päättötodistuksen

Koulumenestyspisteet

keskiarvo

≥ 8,00

≥ 7,50

≥ 7,00

≥ 6,50

≥ 6,00

≥ 1,88

≥ 3,25

≥ 7,75

18

Pisteet

15

13

11

8

4

≥ 1,75

≥ 3,00

≥ 7,50

16

≥ 1,63

≥ 2,75

≥ 7,25

14

≥ 1,50

≥ 2,50

≥ 7,00

12

≥ 1,38

≥ 2,25

≥ 6,75

10

≥ 1,25

≥ 2,00

≥ 6,50

8

≥ 1,13

≥ 1,75

≥ 6,25

6

≥ 1,00

≥ 1,50

≥ 6,00

4

< 1,50

< 6,00

0

b. ) Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2014 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteitetään. Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta.

56 • Opiskelijavalinta

c.) Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.


Työkokemus

Yo-tutkintotodistus Arvosanat

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

5

4

3

2

1

Paras kieli

5

4

3

2

1

Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

5

4

3

2

1

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo asteikko 1–3

≥2,33

≥2,00

≥ 1,75

≥1,50

≥ 1,25

asteikko 1–5

≥4,00

≥3,50

≥ 3,00

≥ 2,50

≥ 2,00

asteikko 4–10

≥8,50

≥8,00

≥ 7,50

≥7,00

≥ 6,50

Pisteet

15

13

11

8

4

Ensimmäinen hakutoive Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä.

työkokemuksen perusteella hakija voi saada valinnassa enintään 10 pistettä siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Tässä otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 16-vuotiaana hankittu työkokemus. Sen ei välttämättä tarvitse olla matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta. Varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä työkokemuksen määrä täysinä kuukausina yhteishakulomakkeeseen. Tätä varten osa-aikatyö tulee muuntaa kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkastetaan valituksi tulleilta opintojen alkaessa. TEKNIIK AN JA LIIKENTEEN AL AN VA L I N TA P E R U S T E E T

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Lopulliseen valintaan Kaikki hakukelpoiset kutsutaan valtakunnalliseen valintakokeeseen. vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja Valintakokeeseen sisältyy kirjallinen osuus ja haastattelu. Hotelli- työkokemus. ja ravintola-alan valtakunnallinen valintakoe pidetään 3.6.2014 ja matkailun valtakunnallinen koe 4.6.2014. Englanninkielisen Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Tourism-ohjelman valintakoe pidetään 24.4.2014. Haastattelut ovat Koulumenestys 55 pistettä kirjallisen osuuden jälkeen. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatioEnsimmäinen hakutoive 5 pistettä ta, sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia. Kirjalliseen osuuteen Valintakoe 35 pistettä kuuluu äidinkielen, englannin ja matematiikan tehtäviä. Kirjallisesta osuudesta voi saada enintään 35 p. ja haastattelusta enin- Työkokemus 5 pistettä tään 20 p. Tarkemmat tiedot löytyvät ammattikorkeakoulujen Yhteensä 100 pistettä hakijan oppaista tai www-sivuilta. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 55 p., ja siitä on saatava vähintään 20 p. siten, että kokeen jokainen osio on suoritettu Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastahyväksyttävästi. Osion alin hyväksytty pistemäärä on 1 p. Valinta- nut koulu ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa vakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. linnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Va lintakoe

Opiskelijavalinta • 57


Koulumenestys

Lukion päättötodistus:

koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: a. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai b. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai c. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella. Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyritään. a.) Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Koulumenestyspisteet lasketaan seuraavin perustein: • yksittäisistä aineista (äidinkieli, matematiikka, fysiikka tai kemia sekä paras pitkänä kirjoitettu kieli ylioppilastutkintotodistuksesta) • kaikkien aineiden keskiarvo (painottamaton keskiarvo kaikista todistukseen numeroina merkityistä arvosanoista) lukion päättötodistuksesta Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abiturienttien ei tarvitse merkitä hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoja, sillä ne kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Ylioppilastutkinto, arvosanat

L/E

M

C

B

A

Pisteet Äidinkieli

9

6

4

2

0

Matematiikka, pitkä *

9

6

4

2

0

Matematiikka, lyhyt *

5

3

2

1

0

Fysiikan reaalikoe **

9

6

4

2

0

Kemian reaalikoe **

9

6

4

2

0

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

8

6

4

2

0

* = enintään toinen ** = enintään toinen

58 • Opiskelijavalinta

Kaikkien aineiden keskiarvo

≥8,50

≥7,50

≥6,50

≥5,50

<5,50

Pisteet

20

15

10

5

0

b.) Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2014 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Koulumenestyspisteet lasketaan yksittäisistä aineista [äidinkieli tai viestintä, matematiikka, fysiikka tai kemia, paras kieli (ei äidinkieli)] sekä kaikkien aineiden keskiarvosta ammatillisen tutkinnon päättötodistuksen arvosanojen perusteella. Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteitetään. Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Mikäli hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. Päättötodistus, arvosanat asteikko 1–3

3

asteikko 1–5

5

4

3

2

1

10/9

8

7

6

5

Äidinkieli tai viestintä

9

6

5

4

2

1

0

Matematiikka

9

6

5

4

2

1

0

Fysiikka tai kemia

9

6

5

4

2

1

0

Paras kieli (ei äidinkieli)

8

6

5

4

2

1

0

asteikko 4–10

2

1

Pisteet


Päättötodistus: kaikkien aineiden keskiarvo

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistus: kaikkien aineiden keskiarvo

asteikko 1–3

≥2,67

asteikko 1–5

≥4,50

≥4,00

≥3,50

≥3,00

≥2,50

≥2,00

≥1,50

asteikko 4–10

≥8,50

≥8,00

≥7,50

≥7,00

≥6,50

≥6,00

Pisteet

20

18

15

12

9

6

≥2,33

≥2,00

≥1,75

≥1,50

≥1,25

≥1,00 asteikko 1–3

≥2,67

≥2,33

≥2,00

≥1,75

≥1,50

≥1,25

≥1,00

≥5,50 <5,50

asteikko 1–5

≥4,50

≥4,00

≥3,50

≥3,00

≥2,50

≥2,00

≥1,50

<1,50

3

asteikko 4–10

≥8,50

≥8,00

≥7,50

≥7,00

≥6,50

≥6,00

≥5,50

<5,50

Pisteet

20

18

15

12

9

6

3

0

<1,50

0

c.) Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Koulumenestyspisteet lasketaan seuraavin perustein:

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Mikäli hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa.

• yksittäisistä aineista (äidinkieli, matematiikka, fysiikka tai kemia sekä paras pitkänä kirjoitettu kieli ylioppilastutkintotodistuksesta) • kaikkien arvosanojen keskiarvo ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksesta Ylioppilastutkinto, arvosanat

Ensimmäinen hakutoive L/E

M

C

B

A

hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä.

Valintakoe

Pisteet Äidinkieli

9

6

4

2

0

Matematiikka, pitkä *

9

6

4

2

0

Matematiikka, lyhyt *

5

3

2

1

0

Fysiikan reaalikoe **

9

6

4

2

0

Kemian reaalikoe **

9

6

4

2

0

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

8

6

4

2

0

* = enintään toinen ** = enintään toinen

kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen (kirjallinen kutsu n. viikkoa ennen koetta). Opiskelijaksi hakeva voi valita, missä edellä mainituista hän osallistuu valintakokeeseen. Ilmoitus valintakoepaikasta on merkittävä hakemukseen. Ilmoitus on sitova. Osallistuessaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ammattikorkeakoulussa, hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen sekä merenkulkualan koulutuksen hakutoiveisiinsa. Valintakoe on 3–4 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle (loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista). Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Opiskelijavalinta • 59


a.) Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo laskeY H T E I S K U N TAT I E T E I D E N , L I I K E TA L O U D E N JA taan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen nuH A L L I N N O N A L A N VA L I N TA P E R U S T E E T meroina merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeiOpiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen ha- sellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvokutoive, valintakoe ja työkokemus. sanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallinen kevään 2014 valintakoe järjestetään 2.6.2014

Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava:

Yo-tutkintotodistus

Koulumenestys

55 pistettä

Arvosanat

L/E

M

C

B

A

Ensimmäinen hakutoive

5 pistettä

Äidinkieli

10

9

7

3

1

Valintakoe

35 pistettä

Paras kieli pitkä (lyhyt)

10 (6)

9 (4)

7(2)

3 (1)

1 (0)

Työkokemus

5 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

7

3

1

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestys

Lukion päättötodistuksen keskiarvo

≥ 8,00

≥ 7,50

≥7,00

≥ 6,50

≥ 6,00

Pisteet

25

20

15

10

5

b.) Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa a. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella. Keväällä 2014 valmistuvat hakevat viimeisellä todisperusteella tai tuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän b. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai voi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteytec. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen tään. perustutkinnon päättötodistuksen perusteella Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistukJos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä sessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoJos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta, sana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinjolla pyritään. noista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. Tutkinnon ja sen todistuksen on oltava valmis opiskelupaikan vastaanoton viimeiseen päivään mennessä. koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti:

60 • Opiskelijavalinta


Pisteasteikko on seuraava:

Yo-tutkintotodistus

Asteikko

Asteikko

Asteikko

1–3

1–5

4–10

≥ 2,67

≥ 4,50

≥ 9,00

55

Paras kieli (pitkä tai lyhyt)

≥ 2,50

≥ 4,25

≥ 8,75

50

≥ 2,33

≥ 4,00

≥ 8,50

46

≥ 2,17

≥ 3,75

≥ 8,25

42

Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

≥ 2,00

≥ 3,50

≥ 8,00

38

≥ 1,88

≥ 3,25

≥ 7,75

34

≥ 1,75

≥ 3,00

≥ 7,50

30

≥ 1,63

≥ 2,75

≥ 7,25

27

≥ 1,50

≥ 2,50

≥ 7,00

23

≥ 1,38

≥ 2,25

≥ 6,75

19

≥ 1,25

≥ 2,00

≥ 6,50

14

≥ 1,13

≥ 1,75

≥ 6,25

11

≥ 1,00

≥ 1,50

≥ 6,00

7

< 6,00

0

< 1,50

Koulumenestyspisteet

c.) Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Arvosanat

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

10

9

7

3

1

10 (6)

9 (4)

7 (2)

3 (1)

1 (0)

10

9

7

3

1

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo asteikko 1–3

≥2,33

≥2,00

≥ 1,75

≥1,50

≥ 1,25

asteikko 1–5

≥4,00

≥3,50

≥ 3,00

≥ 2,50

≥ 2,00

asteikko 4 –10

≥8,50

≥8,00

≥ 7,50

≥7,00

≥ 6,50

Pisteet

25

20

15

10

5

Ensimmäinen hakutoive hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä.

Valintakoe liiketalouden koulutusohjelmien valtakunnalliset valintakokeet järjestetään keskiviikkona 4.6.2014 klo 12.00. Englanninkielisen IB-ohjelman valintakoe on Rovaniemellä 23.4.2014 ja BIT-ohjelman Torniossa 25.4.2014. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 5 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla on viisi valintakoeryhmää. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutusohjelmat hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoeryhmät ovat: 1. Liiketalouden koulutusohjelma 2. Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 3. Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 4. Myyntityön koulutusohjelma 5. Turvallisuusalan koulutusohjelma. Opiskelijavalinta • 61


Valtakunnallisessa liiketalouden koulutusohjelmien valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) ja matemaattis-loogista ajattelua mittaava osa (10 p.). Kokeesta voi saada enintään 35 pistettä. Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia, varsinainen koeaika on kaksi tuntia. Ennakkoaineisto on internetissä xx.x.-xx.x.2014 osoitteessa www.lapinamk.fi. Avoimessa AMKissa suoritettujen opintojen (hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suorittaneet) perusteella hakevien valintakoe on haastattelu.

Työkokemus työkokemuksen perusteella hakija voi saada opiskelijavalinnassa enintään 5 pistettä siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Tässä otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 16-vuotiaana hankittu työkokemus. Sen ei välttämättä tarvitse olla yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta. Varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Pisteitä saadakseen hakija merkitsee työkokemuksen määrän täysinä kuukausina hakemukseen. Tätä varten osa-aikatyö tulee muuntaa kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkastetaan valituksi tulleilta. S O S I A A L I - JA T E R V E Y S A L A N VA L I N TA P E R U S T E E T Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin koulumenestyksen ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettavien pisteiden perusteella. Lopulliseen valintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive ja valintakoe. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava:

62 • Opiskelijavalinta

Koulumenestys

30 pistettä

Ensimmäinen hakutoive

5 pistettä

Valintakoe

65 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestys koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: a. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai b. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai c. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella. Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyritään. a.) Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen numeroina merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus Arvosanat

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

5

4

3

2

1

Paras kieli (pitkä tai lyhyt)

5

4

3

2

1

Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

5

4

3

2

1


c.) Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta keskiarvo ≥ 8,00 ≥ 7,50 ≥ 7,00 ≥ 6,50 ≥ 6,00 Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättöPisteet 15 13 11 8 4 todistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona b.) Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttäperusteella. Keväällä 2014 valmistuvat hakevat viimeisellä todis- mään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suotuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan op- ritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskipilaitoksilta. Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän arvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerävoi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteyte- tään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. tään. Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa Yo-tutkintotodistus numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa L/E M C B A Arvosanat käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muual5 4 3 2 1 la suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan Äidinkieli keskiarvoa laskettaessa. 5 4 3 2 1 Paras kieli (pitkä tai lyhyt) Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttöMatematiikka tai paras todistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. 5 4 3 2 1 reaaliaineiden kokeista (ennen Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden v. 2006 kirjoittaneilla reaali) arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. Pisteasteikko on seuraava: Lukion päättötodistuksen

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo Asteikko 1–3

Asteikko 1–5

Asteikko 4–10

Koulumenestyspisteet

asteikko 1–3

≥2,33

≥2,00

≥ 1,75

≥1,50

≥ 1,25

≥ 2,67

≥ 4,50

≥ 9,00

30

asteikko 1–5

≥4,00

≥3,50

≥ 3,00

≥ 2,50

≥ 2,00

≥ 2,50

≥ 4,25

≥ 8,75

26

asteikko 4-10

≥8,50

≥8,00

≥ 7,50

≥7,00

≥ 6,50

≥ 2,33

≥ 4,00

≥ 8,50

24

Pisteet

15

13

11

8

4

≥ 2,17

≥ 3,75

≥ 8,25

22

≥ 2,00

≥ 3,50

≥ 8,00

20

Ensimmäinen hakutoive

≥ 1,88

≥ 3,25

≥ 7,75

18

hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä.

≥ 1,75

≥ 3,00

≥ 7,50

16

≥ 1,63

≥ 2,75

≥ 7,25

14

≥ 1,50

≥ 2,50

≥ 7,00

12

≥ 1,38

≥ 2,25

≥ 6,75

10

≥ 1,25

≥ 2,00

≥ 6,50

8

≥ 1,13

≥ 1,75

≥ 6,25

6

≥ 1,50

≥ 6,00

4

< 1,50

< 6,00

0

≥ 1,00

Valintakokeeseen valmistava tehtävä hoitotyö (hoitotyö ja terveydenhoitotyö) ja fysioterapia Valmistavan tehtävän laajuus on tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettuna yhden sivun mittainen (fontti 12, riviväli 1,5). Tehtävään ei liitetä työ-, harrastus- tai muita todistuksia. Tuo tehtävä mukanasi kaikkiin valintakoetilaisuuksiin, mihin sinut on kutsuttu sosiaali- ja terveysalalla. Tehtävä on osa valintakoehaastattelua, eikä sitä palauteta. Laita tehtävän alkuun nimi, syntymäaika ja koulutukset, joihin tänä vuonna olet hakenut. Opiskelijavalinta • 63


Pohdi valmistavassa tehtävässä seuraavia asioita: • Miksi haet sosiaali- ja terveysalalle? • Mitä merkitystä koulutuksellasi, työkokemuksellasi tai harrastuksillasi on alalle hakeutumisessa? • Miksi haet opiskelemaan juuri nyt? • Mitä vahvuuksia sinulla on sosiaali- ja terveysalalle? • Millainen oppija olet?

Valintakoe katso valintakoepäivät ja kokeisiin kutsuttavien määrät koulutusten kohdalta. Hakijat valitaan kokeeseen koulumenestyksestä ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettavien pisteiden perusteella. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota (30 pistettä), sosiaalisia valmiuksia (15 pistettä) ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia (20 pistettä). Valintakoe sisältää valintakokeeseen valmistavan tehtävän, haastattelun sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Hoitotyön ja terveydenhoitotyön, vanhustyön ja sosionomikoulutuksen valintakoe sisältää kirjallisen tehtävän. Fysioterapian valintakokeeseen kuuluu lisäksi liikuntakoe, jossa arvioidaan hakijan rytmi- ja koordinaatiokykyä sekä ohjausvalmiuksia. Avoimessa AMKissa suoritettujen opintojen (hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan opintoja suorittaneet) perusteella hakevien valintakoe on haastattelu. Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Tehtävän ohjeistus on ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla www.lapinamk.fi. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakokeen kaikista osioista on saatava hyväksytty tulos. Alin hyväksytty valintakoepistemäärä on 20 pistettä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintakoeryhmää. Jos hakijan pisteet riittävät, hän saa yhden kutsun/valintakoeryhmä. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin saamaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutusohjelmiin (tulos voi vaihdella koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti) valintayhteistyötä tekevissä ammattikorkeakouluissa. Sosiaali- ja terveysalalle hakeneiden valintaan vaikuttaa myös SORA-lain edellyttämät terveydentilan lisäselvitykset sekä tieto 64 • Opiskelijavalinta

aikaisemmista opiskeluoikeuden peruuttamista koskevista päätöksistä.

Hakijan terveydentila sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista. Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. L I I K U N TA - A L A N VA L I N TA P E R U S T E E T Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin koulumenestyksen ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettavien pisteiden perusteella. Lopullinen valinta tehdään koulumenestyksen, ensisijaisen hakutoiveen ja valintakokeen perusteella. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 20 pistettä. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava Koulumenestys

30 pistettä

Ensimmäinen hakutoive

5 pistettä

Valintakoe ja työkokemus

65 pistettä

Yhteensä

100 pistettä


• liikuntasaavutukset sekä harrastusluonteinen ohjaus- ja Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastavalmennus toiminta. nut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa Avoimessa AMKissa suoritettujen opintojen (hakuajan päättymimääräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkoke- seen mennessä vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelman opinmuksestaan virheellisiä tietoja. toja suorittaneet) perusteella hakevien valintakoe on haastattelu.

Koulumenestys

Työkokemus

koulumenestys pisteytetään sosiaali- ja terveysalan mukaisesti. Ks. Työkokemuspisteitä annetaan koulutusohjelmaan soveltuvasta liisivu 62–63. kunta-, nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan sekä opetus- tai kasvatusalan työkokemuksesta. Työkokemus on pitänyt hankkia vähinEnsimmäinen hakutoive tään 16-vuotiaana hakuajan päättymiseen mennessä (kahden kuuhakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä. kauden työkokemus tuottaa valinnassa yhden pisteen). Osa-aikatyössä (vähintään 20 tuntia viikossa) 150 tunnin mittainen, saman Valintakoe työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa yhden kuukauden työvalintakoepäivät ovat 9. ja 10.6.2014. Valintakoe on yksipäiväinen. kokemusta. Siihen kutsutaan 300 hakijaa koulumenestyksen ja ensimmäisen Varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi siten, että hakutoiveen perusteella. Valintakoe on ammattikorkeakoulukoh- hakuajan loppuun mennessä suoritettu palvelus hyväksytään tainen ja se on voimassa yhden hakukerran. (kolmen kuukauden palvelusjakso tuottaa yhden työkokemusSosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle kuukauden). soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja Työkokemus ilmoitetaan ja tarkastetaan työtodistuksista vaoppimis- ja työskentelyvalmiuksia. lintakokeen yhteydessä. Valintakokeella arvioidaan monipuolisesti yhteistoiminnallisia ja liikunnallisia valmiuksia sekä alalle suuntautuneisuutta. Valintakoe sisältää valintakokeeseen valmistavan tehtävän, joka tuodaan valintakoetilaisuuteen. Ohjeistus julkaistaan www.lapinamk.fi sivulla 6.1.2014. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä viisi (5) pistettä. Alasuuntautuneisuudesta ja alan työkokemuksesta annetaan valintakokeen yhteydessä yhteensä max 5 pistettä hakijan etukäKatso aikuiskoulutuksen ja teen ilmoittamien tietojen perusteella. Tiedot tarkistetaan todisylempien AMK-tutkintojen osalta tuksista valintakokeen yhteydessä. valintaperusteet koulutusten Alasuuntautuneisuuden arvioinnissa otetaan huomioon mm. • koulutusohjelmaan ammatillisesti valmentava koulutus (esim. 4–8 kk:n kurssit)

esittelysivuilta.

• valtakunnallinen liikunta- ja nuorisojärjestöjen tavoitteellinen koulutus • koulutusohjelmaan soveltuvat avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun arvosanaopinnot • liikunnan lukiodiplomi • luottamustehtävät, projektien vetäminen ja vastaava toiminta Opiskelijavalinta • 65


Kemi • Rovaniemi • Tornio

Lapin AMK - hakijan opas 2014  

Yhteishaussa vuonna 2014 olevien koulutusten esittelyt.

Lapin AMK - hakijan opas 2014  

Yhteishaussa vuonna 2014 olevien koulutusten esittelyt.