Page 1

‫‪Легкий иврит‬‬ ‫‪ebraico facile‬‬

‫ָאריק ַאיינ ְְׁשטֵ יין נ ֹולַד ּבְ תֵ ל ָאבִ יב ּבַ ‪ּ 3-‬בְ יָנּוָאר ‪ .1939‬הּוא הָ יָה זַ ּמָ ר‪,‬‬ ‫ִ‬ ‫ִּפזְ מוֹנַאי וְ ַׂש ְח ָקן ּפוֹּפּול ִָרי ּבְ יוֹתֵ ר ּבָ ֶ‬ ‫ָארץ‪ .‬הּוא הָ יָה חָ לּוץ הָ רוֹק הַ ּיִ ְׂש ְראֵ לִ י‪.‬‬ ‫הּוא ּגַם ּכִ כֵ ב‪ּ ,‬בֵ ין הַ ּיֶתֶ ר‪ּ ,‬בִ ְׁשנוֹת ה‪ּ 70-‬בְ תָ כְ נִית הַ ּטֵ לֵוִ יזְ יָה "לּול"‪ .‬חֵ לֶק‬ ‫מֵ הַ מַ עַ ְרכוֹנִ ים ּומֵ הַ ִּׁש ִירים‪ֶׁ ,‬שּנִכְ לְ לּו ּבַ ָּתכְ נִית‪ ,‬נָחֲ לּו הַ ְצלָחָ ה ְמ ַס ְח ֶר ֶרת‬ ‫ּבְ ֶק ֶרב הַ ּיִ ְׂש ְראֵ לִ ים‪.‬‬ ‫ָאריק ַאיינ ְְׁשטֵ יין ּבְ עַ ְצמ ֹו ּכָ תַ ב אֵ ת הַ ִּמּלִ ים ֶׁשל הַ ְרּבֵ ה ִׁש ִירים‪ .‬חֵ לֶק‬ ‫ִ‬ ‫יריו מֻ ּכָ ִרים ְמאוֹד לָעוֹלִ ים הַ חֲ ָד ִׁשים‪ ,‬הֱ יוֹת ֶׁשּכִ ְמעַ ט ּבְ כָ ל אֻ לְ ּפָ ן‪,‬‬ ‫ִמ ִׁש ָ‬ ‫ָׁשנָה ַאחַ ר ָׁשנָה‪ ,‬לִ ְּמדּו אֶ ת הַ ִּׁש ִירים ֶׁשּלוֹ‪.‬‬ ‫ּבִ ְׁשנַת ‪ֶ 2005‬נע ֱַרְך ֶס ֶקר עַ ל יְ ֵדי ‪ ,Ynet‬אֲ תַ ר חֲ ָדׁשוֹת ּוּפו ְֹרטַ ל ְּתכָ נִים‬ ‫יִ ְׂש ְראֵ לִ י‪ .‬הַ ִּצּבּור הָ יָה צָ ִריְך לִ בְ חוֹר‪ִ ,‬מּתוְֹך מָ אתַ יִ ם יִ ְׂש ְראֵ לִ ים‪ ,‬אֶ ת‬ ‫ָאריק ַאיינ ְְׁשטֵ יין ִהּגִ יעַ לַּמָ קוֹם הַ ‪ ,22-‬הוֹכָ חָ ה עַ ל‬ ‫פּורסָ ִמים ּבְ יוֹתֵ ר‪ִ .‬‬ ‫הַ ְּמ ְ‬ ‫הַ ּפוֹּפּול ִָרּיוֹת הָ ַרּבָ ה ֶׁשּלוֹ‪.‬‬ ‫ָאריק ַאיינ ְְׁשטֵ יין הָ יָה‪ּ ,‬בְ ִמ ָּדה ְמסֻ ּיֶמֶ ת‪ ,‬הֶ חָ בֵ ר ֶׁשל ּכָ ל אֶ חָ ד מֵ ִא ָּתנּו‪ .‬הּוא‬ ‫ִ‬ ‫ִסּיַ ע לְ ַאלְ פֵ י אֲ נ ִָׁשים לְ הַ ּכִ יר אֶ ת הַ ַּת ְרּבּות הַ ּיִ ְׂש ְראֵ לִ ית‪ְ .‬צעִ ִירים ּופָ חוֹת‬ ‫ְצעִ ִירים נָהֲ רּו לְ הוֹפָ עוֹת ֶׁשּלוֹ‪ּ .‬פִ זְ מ ֹונַאי ּגָדוֹל עָ זַ ב אוֹתָ נּו‪ ,‬וְ ֻכּלָנּו הַ ּיוֹם‬ ‫יּדה ּכָ לְ ֶׁש ִהי ּכְ מ ֹו ַּתלְ ִמ ִידים ֶׁשּנ ְִׁשאֲ רּו ּפִ ְתאוֹם לְ ֹלא מו ֶֹרה‪.‬‬ ‫ּבְ ִמ ָ‬

‫‪hébreu facile‬‬ ‫גליון מס' ‪19‬‬

‫מערכת‬

‫מנכ"ל‪ :‬יורם ביטן‬ ‫עורכת ראשית‪ :‬מזל קורשייא‪-‬מאור‬ ‫מנהל מכירות‪ :‬שלמה בלעיש ‪054-6217148‬‬ ‫שיווק אסטרטגי‪ :‬שרה בראונסטיין‬ ‫עורכת לשונית‪ :‬זהבה זר‪-‬כבוד‬ ‫עצוב גרפי‪ :‬זיו העיצובים‬

‫ת‪.‬ד‪ 8130 .‬ירושלים ‪9108101‬‬

‫ד' טבת תשע"ד‪7.12.2013 ,‬‬ ‫ ‬

‫זמני הדלקת נרות שבת‬

‫ירושלים ‪1 5:55‬‬ ‫תל אביב ‪ 16:14‬‬ ‫‪ 16:03‬‬ ‫חיפה ‬ ‫ע ‪ 16:16‬‬ ‫באר שב ‬

‫‪17:15‬‬ ‫‪17:16‬‬ ‫‪17:14‬‬ ‫‪17:18‬‬

‫ל‪-‬איׁש מֵ עָ לָי וְ ֹלא‪-‬עָ מַ ד ִאיׁש ִאּתוֹ ּבְ ִה ְתוַּדַ ע יוֹסֵ ף אֶ ל‪-‬‬ ‫וַּיִ ְק ָרא הוֹצִ יאּו כָ ִ‬ ‫אֶ חָ יו ‪ :‬וַּיִ ֵּתן אֶ ת‪-‬קֹלוֹ ּבִ בְ כִ י וַּיִ ְׁש ְמעּו ִמצְ ַריִ ם וַּיִ ְׁשמַ ע ּבֵ ית ּפַ ְרעֹה‬

‫ָאריק ַאיינ ְְׁשטֵ יין‬ ‫ִמּלִ ים‪ִ :‬‬ ‫יקי גַבְ ִריאֵ לוֹב‬ ‫לַחַ ן‪ִ :‬מ ִ‬

‫(בראשית מ"ה‪ ,‬א'‪-‬ב')‬

‫מילון‬

‫מֶ חֱ וָה ‪ :‬הוֹמָ אז'‬ ‫ּפִ זְ מוֹנַאי ‪ְ :‬מחָ בֵ ר ִׁש ִירים‬ ‫חָ לּוץ ‪ִ :‬ראׁשוֹן‬ ‫מַ עַ ְרכוֹנִ ים ‪ :‬הַ ּצָ גוֹת ְקצָ רוֹת‪,‬‬ ‫קו ִֹמּיוֹת‬

‫נָחֲ לּו ‪ :‬זָכּו‬ ‫ְמסַ ְח ֶר ֶרת ‪ :‬מַ ְד ִהימָ ה ‪ /‬מַ ְר ִׁשימָ ה‬ ‫ֲׂשה‬ ‫ֶנע ֱַרְך ‪ַ :‬נע ָ‬ ‫סֶ ֶקר ‪ִ :‬מ ְׁשָאל‬ ‫ִסּיַ ע ‪ :‬עָ זַר‬

‫מי ומה‬ ‫‪LBI Rénovation, société bleue blanc de‬‬ ‫‪rénovation et de design recherche un ouvrier‬‬ ‫‪professionnel dans le domaine de la rénovation‬‬ ‫‪Expérience dans au moins un des domaines :‬‬ ‫‪peinture, électricité, plomberie. Plein temps sur‬‬ ‫‪Jérusalem. Mark Lasry 054-6591030‬‬ ‫‪17 year-old babysitter with references available.‬‬ ‫‪Please call 050 644 7427‬‬ ‫‪В Иерусалиме в частные дома с семейной‬‬ ‫‪атмосферой ищут особую и преданную,‬‬ ‫‪готовую выполнять работы по дому и на‬‬ ‫‪кухне на полную ставку с хорошей зарплатой.‬‬ ‫‪Иерусалим, Клинор Исраэль, 02-9700753‬‬

‫!‪Stylish and efficient radiators in each room of your house‬‬ ‫ירֹוּפה‬ ‫ָ‬ ‫בׁשי ַמ ָּגבֹות ֵמ ֵא‬ ‫ּומּיָ ֵ‬ ‫ׁשל ַמ ֲת ֵלי ִ‬ ‫ִמ ְגוָ ן ָר ָחב ֶ‬ ‫ׁש ַמל אֹו ַעל ַמיִ ם‬ ‫ּוב ָכל ַה ְּצ ָב ִעים ַעל ַח ְ‬ ‫ְּב ָכל ַה ִּמיּדֹות ְ‬

‫אּולם ַה ְּת ָ‬ ‫רּוׁש ַליִ ם‬ ‫ָ‬ ‫ׁש ָּלנּו ְּב ַת ְל ִּפּיֹות – יְ‬ ‫צּוגה ֶ‬ ‫ּבֹואּו ְל ַב ֵּקר ְּב ָ‬ ‫ׂש ָרד‬ ‫יׁשה ֶא ְצ ְל ֶכם ַּב ִּמ ְ‬ ‫יעת ְּפ ִג ָ‬ ‫ׁשר ִל ְק ִב ַ‬ ‫אֹו ְצרּו ִא ָּתנּו ֶק ֶ‬

‫‪facebook.com/termostyler‬‬ ‫‪054 751 3320‬‬ ‫‪072 250 3262‬‬ ‫‪www.termostyler.co.il‬‬

‫הפרסומים המופיעים בעיתון זה באחריות המפרסמים בלבד‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬

‫חימום וקירור ‪Termostyler‬‬

‫מילון‬

‫טרמוסטיילר‬ ‫מערכות‬

‫ִמ ְׁשנֶה ‪ֵׁ :‬שנִ י‬ ‫נִ ּצְ בּו ‪ :‬עָ ְמדּו‬ ‫נִ צְ ַטּוָה ‪ִ :‬קּבֵ ל ְּפ ֻק ָּדה‬ ‫גְ ז ֵָרה ‪ְּ :‬פ ֻק ָּדה‬ ‫לַחֲ ׁשוֹף ‪ :‬לְ גַּלוֹת‬ ‫ִאי לְ כָ ְך ‪ :‬לָכֵ ן‬ ‫ִׁשּקּול ַּדעַ ת ‪ְּ :‬תבּונָה‬ ‫ּבּוׁשה‬ ‫ְמבּוכָ ה ‪ָ :‬‬

‫עברית קלה‬

‫‪leichtes Iwrit‬‬

‫מייל‪laoleh.mag@gmail.com :‬‬

‫טל‪02-6714653 :‬‬

‫דרגת הקושי של הכתבות ‪-‬‬

‫ְמׁשֻ ּנִ ים ‪ :‬מּוז ִָרים‬ ‫ִה ְת ַרחֲ ׁשּו ‪ָ :‬קרּו‬ ‫ּבִ ְפרו ְֹטרוֹט ‪ּ :‬בִ ְפ ָר ֵטי ְּפ ָר ִטים‬ ‫לְ נַּמֵ ק ‪ :‬לְ הַ ְסּבִ יר‬ ‫ֶרצֶ ף ‪ֵ :‬ס ֶדר‬ ‫הֶ ְח ִריׁשּו ‪ָׁ :‬ש ְתקּו‬ ‫ְׁשגּויוֹת ‪ֹ :‬לא נְ כוֹנוֹת‬ ‫הֶ ֶרף ‪ :‬הַ ְפ ָס ָקה‬

‫חפשו אותנו בפייסבוק‬ ‫‪www.facebook.com/laoleh‬‬

‫קל‬

‫פקס‪153-2-6714653 :‬‬

‫בינוני‬

‫קשה‬

‫דבר המערכת‬ ‫עוֹלֶה י ָָקר‪,‬‬ ‫ֵידה מֵ חָ ָדׁש‪ .‬אֲ נ ְַחנּו נִ ּצָ בִ ים‬ ‫ַארצֵ נּו ִהיא‪ ,‬לְ כָ ל אֶ חָ ד מֵ ִא ָּתנּו‪ּ ,‬כְ מ ֹו ל ָ‬ ‫הַ חֲ זָ ָרה לְ ְ‬ ‫ּבִ פְ נֵי ַּת ְרּבּות חֲ ָד ָׁשה‪ֶּ ,‬ד ֶרְך חֲ ִׁשיבָ ה חֲ ָד ָׁשה‪ .‬אֲ נ ְַחנּו לִ פְ עָ ִמים ְמתֻ ְסּכָ לִ ים‬ ‫מֵ חֹסֶ ר יְ כָ לְ ֵּתנּו לְ בַ ֵּטא אֶ ת עַ ְצמֵ נּו ּבְ אוֹתָ ּה ַקּלּות ּבָ ּה ָיכֹלְ נּו ַלעֲׂשוֹת זֹאת‬ ‫ּבִ ְׂשפַ ת הָ אֵ ם ֶׁשּלָנּו‪ .‬עָ לֵינּו לִ בְ חוֹר ּבְ ִמּלִ ים ּפְ ׁשּוטוֹת ֶׁשֹּלא ָּת ִמיד ְמתַ ְרּגְ מוֹת‬ ‫ּכָ ָראּוי אֶ ת הַ ִּמּלָה ּבָ ּה ָר ִצינּו לְ ִה ְׁש ַּתּמֵ ׁש‪ .‬עָ לֵינּו לִ ְהיוֹת סַ בְ ָלנִים וְ ֹלא‬ ‫לְ ִה ְתיָאֵ ׁש‪ .‬עָ לֵינּו לְ ַקּבֵ ל אֶ ת הַ ַּתהֲ לִ יְך הַ ּזֶ ה‪ ,‬הַ ּמֻ ּכָ ר לְ כָ ל הָ עוֹלִ ים‪ .‬וְ ָאכֵ ן‪,‬‬ ‫תּוחים לְ כָ ל הַ ִּׁשּנּויִ ם הַ ּלָלּו‪ָ ,‬אנּו ְמסֻ ּגָלִ ים לִ ְקלוֹט טוֹב יוֹתֵ ר‬ ‫ּכַ אֲ ֶׁשר ָאנּו ּפְ ִ‬ ‫אֶ ת הַ ָּׂשפָ ה הַ חֲ ָד ָׁשה לָנּו‪ .‬וְ כָ ְך‪ ,‬לְ ַאט לְ ַאט‪ ,‬אוֹצַ ר הַ ִּמּלִ ים ֶׁשּלָנּו ה ֹולְֵך‬ ‫וְ ג ֵָדל‪ .‬הַ ִּמ ְׁשּפָ ִטים ּבְ עִ בְ ִרית יו ְֹצ ִאים מֵ הַ ּפֶ ה ֶׁשּלָנּו ּבְ ַקּלּות ַרּבָ ה יוֹתֵ ר‪ ,‬לְ ֹלא‬ ‫צ ֶֹרְך לַחֲ ׁשוֹב מָ ה ָר ִצינּו לְ הַ ּגִ יד‪ .‬וַ אֲ נ ְַחנּו ּכָ אן ּכְ ֵדי ַלעֲזוֹר לָכֶ ם‪ּ ,‬כִ י ַאחֲ ֵרי‬ ‫ַארצ ֹו ּובִ לְ ׁשוֹנוֹ"‪ .‬‬ ‫הּודה "יִ ְׂש ָראֵ ל ּבְ ְ‬ ‫הַ ּכֹל‪ּ ,‬כְ פִ י ֶׁשָאמַ ר אֱ לִ יעֶ זֶ ר ּבֶ ן‪-‬יְ ָ‬ ‫ְק ִריָאה ְמהַ ּנָה!‬ ‫ ‬ ‫יטן‬ ‫יו ָֹרם‪ּ  ‬בִ ָ‬ ‫ ‬

‫מילון‬

‫ַאחים ֶׁשּל ֹו נִ ּצְ בּו‬ ‫ָאדם חָ זָ ק ּבְ ִמ ְצ ַריִ ם‪ ,‬הַ ִּמ ְׁשנֶה לְ פַ ְרעֹה‪ .‬הָ ִ‬ ‫יוֹסֵ ף הָ פַ ְך לְ ָ‬ ‫מּולוֹ‪ִ ,‬מּבְ לִ י לְ זַ הוֹת אוֹתוֹ‪ .‬הָ ָאח הַ ּצָ עִ יר ּבְ יוֹתֵ ר‪ּ ,‬בִ ְני ִָמין‪ ,‬נִ צְ ַטּוָה לְ ִה ָּׁשאֵ ר‬ ‫ַאחים ִהּגִ יעּו אֶ ל יוֹסֵ ף ּכְ ֵדי לְ ַׁשכְ נֵעַ אוֹת ֹו‬ ‫ּבְ ִמ ְצ ַריִ ם‪ ,‬לִ פְ קֻ ָּדת ֹו ֶׁשל יוֹסֵ ף‪ .‬הָ ִ‬ ‫לְ בַ ּטֵ ל אֶ ת הַּגְ ז ֵָרה ּוכְ ֵדי לְ הַ ְחזִ יר ֹו לְ ַי ֲעקֹב‪ ,‬אֲ בִ יהֶ ם‪ .‬יוֹסֵ ף הֶ ְחלִ יט ֶׁשּזֶ ה הַ ּזְ מַ ן‬ ‫הַ ּמַ ְת ִאים לַחֲ ׁשוֹף ּבִ פְ נֵיהֶ ם אֶ ת זֶ הּותוֹ‪ִ .‬אי לְ כָ ְך‪ ,‬הּוא ּבִ ֵּקׁש ִמ ֻּכּלָם לָצֵ את‬ ‫ַאחים ֶׁשּל ֹו ּבַ חֶ ֶדר‪.‬‬ ‫הַ חּוצָ ה‪ ,‬וְ הּוא נ ְִׁשַאר לְ בַ ד עִ ם הָ ִ‬ ‫הַ ּבֶ כִ י ֶׁשּל ֹו הָ יָה ּכֹה חָ זָ ק‪ ,‬עַ ד ּכְ ֵדי ּכְָך ֶׁשּנ ְִׁשמַ ע עַ ל יְ ֵדי הַ ִּמ ְצ ִרים ּובְ כָל ּבֵ ית‬ ‫ּפַ ְרעֹה‪ּ .‬בְ ִמ ְק ֶרה זֶ ה‪ ,‬מַ ּדּועַ הו ִֹציא אֶ ת ֻּכּלָם הַ חּוצָ ה ? לָּמָ ה ֹלא הֶ ְרָאה יוֹתֵ ר‬ ‫ִׁשּקּול ּדַ עַ ת ? יוֹסֵ ף ָרצָ ה לִ ְהיוֹת לְ בַ ד ּכְ ֵדי לַחֲ ׁשוֹף אֶ ת הָ אֱ מֶ ת‪ .‬הּוא ַּכּנ ְִראֶ ה‬ ‫ֹלא חָ ַׁשׁש ֶׁשהַ ִּמ ְצ ִרים יִ ְראּו אוֹת ֹו א ֹו יִ ְׁש ְמעּו אוֹת ֹו ּב ֹוכֶה‪ .‬הּוא ָרצָ ה אּולַי‪,‬‬ ‫מֵ עַ ל הַ ּכֹל‪ ,‬לְ הָ גֵן עַ ל אֶ חָ יו ִמּפְ נֵי אֲ חֵ ִרים ּכַאֲ ֶׁשר אֵ ּלֶה ּגִ ּלּו ִמי עוֹמֵ ד ּבִ פְ נֵיהֶ ם‪.‬‬ ‫ַאחים ּכָל ּכְָך נ ְִדהֲ מּו ִמ ִּדבְ ֵרי יוֹסֵ ף ּופָ ׁשּוט ֹלא י ְָדעּו אֵ יְך לְ הָ גִ יב‪ּ .‬ובְ ֶרגַע‬ ‫הָ ִ‬ ‫זֶ ה ּבְ ִדּיּוק‪ַ ,‬אף אֶ חָ ד ֹלא הָ יָה עֵ ד‪ .‬יוֹסֵ ף ֹלא חָ ַׁשׁש ִמּמַ ה ֶׁשּי ְַח ְּׁשבּו עָ לָיו‬ ‫ַאחים ֶׁשּלוֹ‪ .‬הּוא ָרצָ ה שהַ ְּמבּוכָ ה ֶׁשּלָהֶ ם‬ ‫הַ ִּמ ְצ ִרים‪ ,‬אֶ ּלָא ָּדַאג לְ הָ גֵן עַ ל הָ ִ‬ ‫ֹלא ִּת ְהיֶה מּול ִצּבּור ָרחָ ב‪.‬‬ ‫ַאחים‬ ‫אֵ רּועִ ים ְמׁשֻ ּנִ ים ִה ְת ַרחֲ ׁשּו מֵ ָאז ֶׁשאֶ חָ יו ֶׁשל יוֹסֵ ף ָּד ְרכּו ּבְ ִמ ְצ ַריִ ם‪ .‬הָ ִ‬ ‫ָׁשאֲ לּו אֶ ת עַ ְצמָ ם ְׁשאֵ לוֹת‪ ,‬הָ יּו סַ ְק ָרנִים‪ ,‬וְ לִ פְ עָ ִמים אֲ פִ ּלּו מֻ ְדָאגִ ים‪ .‬הֵ ם‬ ‫נִּסּו לִ ְמצוֹא הֶ ְסּבֵ ִרים ָלּכֹל‪ ,‬אַ ְך ׁשּום ָּדבָ ר ֹלא הֵ כִ ין אוֹתָ ם לְ ִה ְתּגַּלּות ָּכזֹאת‪.‬‬ ‫פרד‬ ‫יוֹסֵ ף הָ יָה ָיכֹל לְ סַ ּפֵ ר ּבִ ְפרו ְֹטרוֹט ּולְ נַּמֵ ק אֶ ת ּכָל מָ ה ֶׁש ָּק ָרה ל ֹו מֵ ָאז ֶׁשהֻ ַ‬ ‫מֵ אֶ חָ יו וְ נ ְִמּכַר ּכְ עֶ בֶ ד‪ ,‬אַ ְך הּוא ּבָ חַ ר ֶׁשֹּלא ַלעֲׂשוֹת זֹאת‪ּ ,‬ולְ ִה ְׁש ַּתּמֵ ׁש ּבִ ְׁש ֵּתי‬ ‫ִמיּלִ ים ‪ :‬אֲ נִי יוֹסֵ ף‪ּ .‬כַאֲ ֶׁשר הּוא ָאמַ ר זֹאת‪ֹ ,‬לא הָ יָה צ ֵֹרְך ּבְ הֶ ְסּבֵ ִרים ‪ -‬הַ ּכֹל‬ ‫ַאחים ָאז הֵ בִ ינּו לְ בַ ד‬ ‫הָ יָה מּובָ ן ! ּכָל חֶ לְ ֵקי הַ ּפָ אזֶ ל מָ ְצאּו אֵ ת ְמקוֹמָ ם‪ .‬הָ ִ‬ ‫ֹאׁשם‬ ‫ידע ּבְ ר ָ‬ ‫אֵ ת ֶרצֶ ף הָ אֵ ירּועִ ים‪ .‬זֶ הּו הָ ֶרגַע ֶׁשּב ֹו הֶ ְח ִריׁשּו‪ֶׁ ,‬שעִ ּבְ דּו אֶ ת הַ ּמֵ ָ‬ ‫ּובְ לִ ּבָ ם‪ .‬הֶ חָ פֵ ץ חַ ּיִ ים ָאמַ ר ּכִ י ּבְ בִ יַאת הַ ּמָ ִׁשיחַ ה' יַּגִ יד ‪ :‬אֲ נִי ה'‪ .‬וְ ָאז נּוכַל‬ ‫לְ הָ בִ ין אֶ ת ּכָל מָ ה ֶׁשעָ בַ ְרנּו ּבַ חַ ּיִ ים ּכְ ֵדי לְ הַ ּגִ יעַ לְ ֶרגַע זֶ ה‪ .‬הַ ּכֹל יִ ְהיֶה ּבָ רּור‪,‬‬ ‫וְ ֹלא נ ְִצטָ ֵרְך לִ ְׁשאוֹל ְׁשאֵ לוֹת‪ֹ .‬לא נ ְִצטָ ֵרְך לְ נַּסוֹת לִ ְמצוֹא ְּתׁשּובוֹת ְׁשגּויוֹת‬ ‫ל ְַּׁשאֵ לוֹת ֶׁש ָּׁשַאלְ נּו אֶ ת עָ צַ ְמנּו לְ ֹלא הֶ ֶרף‪.‬‬ ‫ַאחים ֶׁשּל ֹו ּבְ ֶרגַע מַ כְ ִריעַ זֶ ה‪ּ ,‬גַם ָאנּו ְצ ִריכִ ים לִ לְ מוֹד‬ ‫ּוכְ פִ י ֶׁשּיוֹסֵ ף הֵ גֵן עַ ל הָ ִ‬ ‫לִ ְדאוֹג לַּזּולַת ּבִ ְרגָעִ ים ְמסֻ ּי ִָמים וְ ֹלא ָּת ִמיד לִ ְדאוֹג ַרק לְ עַ ְצמֵ נּו‪.‬‬

‫ְׁשּנֶה אֶ ת הָ ע ֹולָם‪,‬‬ ‫אֲ נִי וְ אַ ָּתה נ ַ‬ ‫אֲ נִי וְ אַ ָּתה ָאז יָבוֹאּו ּכְ בָ ר ֻּכּלָם‪,‬‬ ‫ָאמרּו אֶ ת זֶ ה ק ֶֹדם לְ פָ נַי‪,‬‬ ‫ְ‬ ‫ְׁשּנֶה אֶ ת הָ ע ֹולָם‪.‬‬ ‫ֹלא ְמ ַׁשּנֶה ‪ -‬אֲ נִי וְ אַ ָּתה נ ַ‬ ‫אֲ נִי וְ אַ ָּתה ְננַּסֶ ה מֵ הַ ְתחָ לָה‪,‬‬ ‫יִ ְהיֶה לָנּו ַרע‪ ,‬אֵ ין ָּדבָ ר זֶ ה ֹלא נו ָֹרא‪,‬‬ ‫ָאמרּו אֶ ת זֶ ה ק ֶֹדם לְ פָ נַי‪,‬‬ ‫ְ‬ ‫ְׁשּנֶה אֶ ת הָ ע ֹולָם‪.‬‬ ‫זֶ ה ֹלא ְמ ַׁשּנֶה ‪ -‬אֲ נִי וְ אַ ָּתה נ ַ‬ ‫ְׁשּנֶה אֶ ת הָ ע ֹולָם‪,‬‬ ‫אֲ נִי וְ אַ ָּתה נ ַ‬ ‫אֲ נִי וְ אַ ָּתה ָאז יָבוֹאּו ּכְ בָ ר ֻּכּלָם‪,‬‬ ‫ָאמרּו אֶ ת זֶ ה ק ֶֹדם לְ פָ נַי‪,‬‬ ‫ְ‬ ‫ְׁשּנֶה אֶ ת הָ ע ֹולָם‪.‬‬ ‫ֹלא ְמ ַׁשּנֶה ‪ -‬אֲ נִי וְ אַ ָּתה נ ַ‬

‫‪ebraico facile‬‬

‫ערב שבת מוצאי שבת‬

‫פרשת ויגש‬

‫ָאריק ַאיינ ְְׁשטֵ יין‬ ‫אֲ נִ י וְ אַ ָּתה ‪ִ /‬‬

‫אוֹהֲ בִ ים ַלעֲזוֹר לַּזּולַת?‬ ‫ְמחַ ְּפ ִׂשים הַ כְ נ ָָסה נו ֶֹספֶ ת?‬ ‫ְמעֻנְ יָנִ ים ַלעֲבוֹד ּבְ ָׁשעוֹת‬ ‫ֶׁשּנוֹחוֹת לָכֶ ם? ָאז ִהצְ ָט ְרפּו‬ ‫אֵ לֵינּו ‪ַ -‬לעֲמּותַ ת "ּבַ ּבַ יִ ת"!‬ ‫ָאנּו מַ ּצִ יעִ ים לָכֶ ם ַלעֲבוֹד עִ ם‬ ‫יׁשים ּבְ בָ ֵּתיהֶ ם‪.‬‬ ‫ְק ִׁש ִ‬ ‫ַאנְׁשי ֶק ֶׁשר‪:‬‬ ‫ֵ‬ ‫רּוׁשלַיִ ם ‪ִ -‬אי ָלנָה ‪:‬‬ ‫יְ ָ‬ ‫‪02-6233172‬‬ ‫אַ ְׁשּדוֹד וְ אַ ְׁש ֶקלוֹן ‪ -‬מַ ְר ִטין ‪:‬‬ ‫‪08-6737412 / 08-6348363‬‬ ‫נְ תַ נְ יָה ‪ -‬לִ ימוֹר ‪,09-8344484 :‬‬ ‫ָארץ‪.‬‬ ‫ּובִ ְסנִ יפֵ ינּו הָ אֲ חֵ ִרים ּבָ ֶ‬

‫‪easy hebrew‬‬

‫שבועון לעולה בעברית קלה‬

‫עיתון "לעולה" ‪ -‬י‪.‬ב‪ .‬תכנון אסטרטגי בע"מ‬

‫פרשת ויגש‬

‫‪easy hebrew‬‬

‫עול ה‬ ‫ָל ֶ‬

‫בס"ד‬

‫ֶמ ֱחוָ ה לְ ָא ִריק ַאיינְ ְׁש ֵטיין‬

‫עברית קלה‬

‫נִ ּצָ בִ ים ‪ :‬עו ְֹמ ִדים‬ ‫ְמתֻ ְסּכָ לִ ים ‪ְ :‬מלֵאֵ י צַ עַ ר‬ ‫לְ בַ ֵּטא ‪ :‬לְ הַ ּבִ יעַ ‪ /‬לְ הוֹצִ יא‬ ‫ִמּלִ ים‬

‫חוות ארץ האיילים‬

‫ּכָ ָראּוי ‪ּ :‬כְ מוֹ ֶׁשּצָ ִריְך‬ ‫לְ ִה ְתיָאֵ ׁש ‪ :‬לְ הָ ִרים י ַָדיִ ם ‪/‬‬ ‫לְ ו ֵַּתר‬ ‫ְמסֻ ּגָלִ ים ‪ :‬יְ כוֹלִ ים‬

‫שלל אטרקציות ייחודיות לכל המשפחה! בואו לגלוש באומגה הכי ארוכה בארץ ‪-‬‬ ‫באורך ‪ 400‬מטר!!! קירות טיפוס פארק חבלים סווינג קליעה למטרה‬ ‫חי בר ענק טיולי ג׳יפים פיינטבול מסעדה אירועים ועוד שלל אטרקציות‬ ‫ייחודיות ומגוונות!!! מתאים למשפחות ולקבוצות‪02-5709768 :‬‬


‫כיף לשעות הפנאי‬ ‫ַס ְּמנּו אֶ ת הַ ְּתׁשּובָ ה הַ ּנְ כוֹנָה‪.‬‬

‫תשובות ‪:‬‬ ‫‪ .1‬זָ ָקן ‪ִ .2‬מ ְסּפָ ַריִ ים‬ ‫‪ִ .7‬חּתּול ‪ .8‬קוֹל‬

‫‪ .3‬נִכְ ַׁשל‬

‫‪ .4‬קו ֶֹרה‬

‫‪ .5‬עָ נִי‬

‫‪. 1‬‬ ‫‪ .2‬‬ ‫‪ .3‬‬ ‫‪ .4‬‬ ‫‪ .5‬‬ ‫‪ .6‬‬ ‫‪ .7‬‬ ‫‪ .8‬‬

‫ל ַָרב יֵׁש ז ֵָקן ‪ /‬ז ָָקן ָארוְֹך‪.‬‬ ‫אֲ נִי צָ ִריְך ִמגְ ז ַָריִ ים ‪ִ /‬מ ְסּפָ ַריִ ים ּכְ ֵדי לִ גְ זוֹר אֶ ת הַ ַּדף‪.‬‬ ‫הּוא נִ כְ ַׁשל ‪ /‬נִ ְח ַׁשל ּבַ ִּמבְ חָ ן‪.‬‬ ‫מָ ה קו ֶֹרה ‪ /‬קו ֵֹרא ִא ְּתָך ? הַ ּכֹל ּבְ סֵ ֶדר ?‬ ‫הּוא עָ נִ י ‪ /‬אֲ נִ י אַ ְך ָׂשמֵ חַ ּבְ חֶ לְ ק ֹו !‬ ‫ּכַ ּנְ סּו ‪ִ /‬הּכָ נְ סּו ִמּיָד לַּכִ ָּתה !‬ ‫לְ ִתינוֹק יֵׁש חָ תּול ‪ִ /‬חּתּול‪.‬‬ ‫יֵׁש ל ֹו קוֹל ‪ּ /‬כָ ל יָפֶ ה ! הּוא ָׁשר מַ ּמָ ׁש נֶהֱ ָדר‪.‬‬

‫‪ִ .6‬הּכָ נְסּו‬

‫החודש לפני‪...‬‬

‫מילון‬

‫נִ ְרצְ חּו ‪ :‬נֶהֶ ְרגּו‬ ‫ּבְ מַ הֲ לְַך ‪ּ :‬בַ ּזְ מַ ן‬ ‫ְמהּומוֹת ‪ִ :‬ה ְתּפָ ְרעּות ֶׁשל אֲ נ ִָׁשים‬ ‫ּבָ ְרחוֹב‬ ‫יִ חֲ סּו ‪ִ :‬ק ְׁשרּו‬

‫מַ ּגֵפָ ה ‪ :‬מַ חֲ לָה ְמדַ ּבֶ ֶקת ‪/‬‬ ‫אֶ ּפִ דֶ ְמיָה‬ ‫נִ ְמלְ טּו ‪ּ :‬בָ ְרחּו‬ ‫ּג ְֹרׁשּו ‪ּ :‬פֻּנּו ‪ /‬הֻ ְרחֲ קּו‬

‫דד‬

‫ג‬

‫רחוב‬

‫ִׁשּמּור שפת האם בגיל בית הספר‬

‫ִּפּנַת הַ ּלָׁשוֹן ְמ ַדּבֶ ֶרת __‪X‬וֹן‪.‬‬

‫ְרחוֹב יָעֵ ל‬

‫ּבַ ָּׁשבּועַ ֶׁשעָ בַ ר ּפָ ג ְַׁשנּו אֶ ת הַ ּסוֹפִ ית __‪X‬וֹן ּבְ מַ ְׁשמָ עּות ֶׁשל ּכִ ְתבֵ י עֵ ת‪,‬‬ ‫מָ גָזִ ינִים‪.‬‬ ‫הַ ּיוֹם נִפְ ּגֹׁש מּובָ ן חָ ָדׁש ֶׁשל סוֹפִ ית __‪X‬וֹן ּבְ מַ ְׁשמָ עּות ֶׁשל הַ ְקטָ נָה ‪:‬‬ ‫ָּדבָ ר ּגָדוֹל נ ְִהיֶה ָקטָ ן ּבְ עֶ זְ ַרת הַ ּסוֹפִ ית __‪X‬וֹן‪.‬‬ ‫סֵ פֶ ר ‪X +‬וֹן = ִספְ רוֹן (= סֵ פֶ ר ָקטָ ן)‬ ‫ֶילֶד ‪X +‬וֹן = יַלְ ּדוֹן (= ֶילֶד מַ ּמָ ׁש ָקטָ ן)‬ ‫ָארץ ׁשֶ ּלָנּו ּדֹב ָקטָ ן זֶ ה צַ עֲצּועַ ‪ּ ,‬כִ י ּבְ יִ ְׂש ָראֵ ל אֵ ין ּדֻ ּבִ ים)‬ ‫ּדֹב ‪X +‬וֹן = ּדֻ ּבוֹן (ּבָ ֶ‬ ‫ּוט ַר ְקטוֹרוֹן‪.‬‬ ‫ּפִ יל ָקטָ ן הוֹפֵ ְך לִ ְהיוֹת ּפִ ילוֹן‪ ,‬וְ כָ ְך ּגַם מַ ְח ְׁשבוֹן ְ‬ ‫וְ ִאם ּגַם אַ ֶּתם רו ִֹצים לַהֲ פוְֹך מַ ֶּׁשהּו ּגָדוֹל לְ ָקטֹן‪ ,‬נַּסּו לְ הו ִֹסיף ‪X‬וֹן‪.‬‬ ‫ּוכְ בָ ר ִה ְצל ְַח ִּתי ‪ּ -‬גַּגוֹן וְ ִדגְ לוֹן‪.‬‬

‫ְרחוֹב יָעֵ ל נ ְִק ָרא עַ ל ֵׁשם‪ ‬יָעֵ ל אֵ ֶשׁת חֶ בֶ ר הַ ֵקּינִי‪  ‬הַ ּמֻ זְ ּכֶ ֶרת ּבְ תָ נָ"ְך‬ ‫(שופטים‪ ,‬פרק ד')‪ּ ‬בְ ִסּפּור ִמלְ חֶ מֶ ת ְּדבו ָֹרה ּוּבָ ָרק‪ּ ,‬כְ ִמי ֶׁשהָ ְרגָה אֶ ת‬ ‫ָּה‪ׁ ‬של יָעֵ ל‬ ‫יס ָרא ּבָ א לְ ִה ְס ַּת ֵּתר ּבְ ָאהֳ ל ֶ‬ ‫יס ָרא‪ְ ,‬מפַ ֵּקד הַ ּצָ בָ א הַ ּכְ ַנ ֲענִי‪ִ .‬ס ְ‬ ‫ִס ְ‬ ‫לְ ַאחַ ר ֶׁשהּובַ ס ּבַ ְּק ָרב‪ ,‬אַ ְך יָעֵ ל נוֹהֶ גֶת ּב ֹו ּבְ עוֹרמָ ה וְ הו ֶֹרגֶת אוֹתוֹ‪ְּ .‬דבו ָֹרה‬ ‫ּומהַ ֶּללֶת אוֹתָ ּה‪.‬‬ ‫ירתָ ּה‪ְ ,‬מתָ אֶ ֶרת אֶ ת מַ ע ֲֶׂשה יָעֵ ל ְ‬ ‫הַ ּנְבִ יָאה‪ּ ,‬בְ ִׁש ָ‬

‫מילון‬

‫בהצלחה‬

‫מילון‬

‫ָלג ֶֶׁשת ‪ָ :‬ל ֶלכֶת‬ ‫ּבּורית‬ ‫ּפָ ִקיד ‪ :‬נו ֵֹׂשא ִמ ְׁש ָרה צִ ִ‬ ‫ְמעֻנְ ֶינֶת‪ :‬רוֹצָ ה‬ ‫נֶכְ ּדָ ה ‪ :‬הַ ּבַ ת ֶׁשל הַ ּבֵ ן‪/‬הַ ּבַ ת‬ ‫יׁשי)‬ ‫(ּדוֹר ְׁשלִ ִ‬ ‫ַארצוֹת הַ ּבְ ִרית ‪ָ :‬אמֵ ִריקָ ה‬ ‫ַארהַ "ב = ְ‬ ‫ְ‬

‫ְּב ֵת ָאבֹו !ן‬

‫חוֹמָ ִרים ‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ֶׁשת ַלּדַֹאר‬ ‫ָלג ֶ‬

‫מַ עֲטָ פָ ה ‪ :‬אֶ ְמצְ עִ י אֲ ִריזָה‬ ‫לְ ִמ ְׁשלוֹחַ ִמכְ ָּתב‬ ‫ַּׁשּורה ‪ּ :‬בְ סֵ דֶ ר‬ ‫ּכ ָ‬ ‫ִמּקּוד ‪ :‬קוֹד לְ מַ ְּט ַרת ִמּיּון הַ ּדַֹאר‬ ‫אֲ ִריזָה ‪ :‬ע ֲִטיפָ ה‬ ‫מֻ ּצָ גוֹת ‪ :‬נִ ֵּתן לִ ְראוֹת אוֹתָ ן‬

‫לְ ִה ְס ַּת ֵּתר ‪ :‬לְ ִה ְתחַ ּבֵ א‬ ‫הּובַ ס ‪ :‬נֻּצַ ח ‪ִ /‬הפְ ִסיד‬

‫לְ בִ יבוֹת ַּתּפּוחֵ י אֲ דָ מָ ה‬

‫אני צריך לגשת ל‪...‬‬ ‫ּפָ ִקיד ‪ָׁ :‬שלוֹם‪ּ ,‬גְ בֶ ֶרת‪ .‬אֶ פְ ָׁשר ַלעֲזוֹר לְָך ?‬ ‫ַארצוֹת הַ ּבְ ִרית‪.‬‬ ‫ָׂש ָרה ‪ּ :‬כֵ ן‪ ,‬אֲ נִי ְצ ִריכָ ה ּבּולִ ים ּכְ ֵדי לִ ְׁשלוֹחַ ִמכְ ָּתבִ ים לְ ְ‬ ‫ּפָ ִקיד ‪ :‬הַ ִאם אֶ ת ְמעֻנְ ֶינֶת ּבְ בּולִ ים יָפִ ים ?‬ ‫ַארהַ "ב‬ ‫ָׂש ָרה ‪ּ :‬כֵ ן‪ּ ,‬בְ הֶ ְחלֵט‪ּ .‬בִ ְרצ ֹונִי לִ ְׁשלוֹחַ אֶ ת הַ ּבּולִ ים ַלּנֶכְ ָּדה ֶׁשּלִ י ּבְ ְ‬ ‫וְ לָּה אֹסֶ ף ּבּולִ ים ּגָדוֹל מֵ הָ אֶ ֶרץ‪.‬‬ ‫ּפָ ִקיד ‪ :‬אֵ ין ּבְ עָ יָה‪ .‬אֵ יפֹ ה הַ ִּמכְ ָּתב ֶׁשאַ ְּת רוֹצָ ה לִ ְׁשלוֹחַ ? אֲ נִי צָ ִריְך לִ ְׁשקוֹל‬ ‫אוֹתוֹ‪.‬‬ ‫ָׂש ָרה ‪ַ :‬רק ֶרגַע‪ ,‬אֲ נִי ְצ ִריכָ ה לְ הַ כְ נִיס אֶ ת הַ ִּמכְ ָּתב לַּמַ ע ֲָטפָ ה‪ .‬הַ ִאם אַ ָּתה‬ ‫ּׁשּורה ּבְ נ ֹוגֵעַ לַּכְ תֹבֶ ת ?‬ ‫יָכוֹל לִ בְ ּדוֹק ִאם הַ ּכֹל ּכַ ָ‬ ‫ּפָ ִקיד ‪ּ :‬כֵ ן‪ַ ,‬רק ַאל ִּת ְׁשּכְ ִחי לְ הו ִֹסיף אֶ ת הַ ִּמּקּוד‪ .‬זֶ ה חָ ׁשּוב ְמאוֹד‪.‬‬ ‫ָׂש ָרה ‪ :‬נָכוֹן ! אֲ נִי רוֹצָ ה לִ ְׁשלוֹחַ ּגַם חֲ בִ ילָה עִ ם מַ ָּתנוֹת לֶחָ ג‪ .‬הַ ִאם יֵׁש‬ ‫לָכֶ ם אֲ ִריזָה מַ ְת ִאימָ ה לְ כָ ְך ?‬ ‫ּפָ ִקיד ‪ּ :‬בֶ טַ ח‪ִ ,‬הּנֵה ! ּכָ אן‪ ,‬לְ י ֵָדְך מֻ ּצָ גוֹת אֲ ִריזוֹת ּבִ גְ ָדלִ ים ׁש ֹונִים‪.‬‬ ‫ָׂש ָרה ‪ :‬נָכוֹן‪ּ ,‬פָ ׁשּוט ֹלא ַׂש ְמ ִּתי לֵב לְ זֶ ה ק ֶֹדם ! ּתו ָֹדה ַרּבָ ה‪.‬‬

‫עוֹרמָ ה ‪ּ :‬פִ ְּקחּות יְ תֵ ָרה‬ ‫ְמהַ ֶּללֶת ‪ :‬אוֹמֶ ֶרת ִּדבְ ֵרי ֶׁשבַ ח‬

‫מה בצלחת לְ ִביבֹות‬ ‫‪ַּ 4‬תּפּוחֵ י‪-‬אֲ ָדמָ ה ּגְ דוֹלִ ים‬ ‫ּבָ צָ ל אֶ חָ ד ּגָדוֹל‬ ‫ּבֵ יצָ ה ַאחַ ת‬ ‫‪ּ 2‬כַּפוֹת ֶקמַ ח ּתוֹפֵ חַ‬ ‫מֶ לַח‬ ‫ּפִ לְ ּפֵ ל ָׁשחוֹר‬ ‫ֶׁשמֶ ן לְ ִטיּגּון‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫לְ ַקּלֵף אֶ ת ַּתּפּוחֵ י הָ אֲ ָדמָ ה‪.‬‬ ‫ּפּומ ִּפּיָ יה ּגַּסָ ה אֶ ת הַ ּבָ צָ ל וְ אֶ ת ַּתּפּוחֵ י הָ אֲ ָדמָ ה‪.‬‬ ‫לְ ג ֵַרר ּבְ ְ‬ ‫גּור ִרים מֵ הַ ּנוֹזְ לִ ים‪.‬‬ ‫לִ ְסחוֹט הֵ יטֵ ב אֶ ת ַּתּפּוחֵ י הָ אֲ ָדמָ ה הַ ְמ ַ‬ ‫ל ִָׂשים ּבִ ְקעָ ָרה אֶ ת ַּתּפּוחֵ י הָ אֲ ָדמָ ה ּולְ הו ִֹסיף אֶ ת הַ ּבָ צָ ל‪ ,‬הַ ּבֵ יצָ ה‪,‬‬ ‫הַ ֶּקמַ ח‪ ,‬הַ ּמֶ לַח וְ הַ ּפִ לְ ּפֵ ל ּולְ עַ ְרּבֵ ב‪.‬‬ ‫לְ חַ ּמֵ ם אֶ ת הַ ֶּׁשמֶ ן ּבְ מַ חֲ בַ ת‪ ,‬לִ יצוֹר לְ בִ יבוֹת ִמּכַף ַּתעֲרוֹבֶ ת‪.‬‬ ‫לְ טַ ּגֵן וְ כַאֲ ֶׁשר הַ ּלְ בִ יבוֹת זְ הּובוֹת ּבְ צַ ד אֶ חָ ד‪ ,‬לַהֲ פוְֹך אוֹתָ ן ּולְ טַ ּגֵן עַ ד‬ ‫ֶׁשהַ ּצַ ד הַ ֵּׁשנִי ּגַם זָ הּוב‪.‬‬ ‫לְ הַ עֲבִ יר אֶ ת הַ ּלְ בִ יבוֹת הַ ּמּוכָנוֹת לְ צַ ּלַחַ ת עִ ם ְניָיר סוֹפֵ ג‪.‬‬ ‫ִטיּגּון ‪ּ :‬בִ יּׁשּול ּבְ ֶׁשמֶ ן חַ ם‬ ‫לְ ַקּלֵף ‪ :‬לְ הוֹצִ יא אֶ ת הַ ְּקלִ יּפָ ה‬ ‫לְ ג ֵַרר ‪ :‬לַהֲ פוְֹך לְ ג ְַרּגִ ִירים‬ ‫(חֲ ִתיכוֹת ְקטַ ּנוֹת)‬

‫הילדים גדלו והולכים לבית הספר‪ .‬האם השימוש בשפת האם לא‬ ‫יְ בַ לְ ּבֵ ל אותם? האם הוא לא יָאֵ ט את ְמ ִהירּות הלימוד שלהם וְ יִ פְ ּגַע‬ ‫בהם ִמּבְ ִחינָה חֶ בְ ָר ִתית?‬ ‫בשנים הראשונות של המדינה‪ ,‬היתה מקובלת ְמ ִדינִ ּיּות "ּכּור‬ ‫הַ ִהיּתּוְך"‪ .‬על פי גישה זו‪ ,‬ציפו מהעולים החדשים מכל רחבי העולם‬ ‫לְ ו ֵַּתר על הַ ִּמנְהָ גִ ים‪ ,‬על השפה ועל התרבות שלהם לטובת "ישראלי‬ ‫חדש" שיש לו שפה אחת‪ :‬עברית‪ ,‬לְ בּוׁש ומנהגים אחידים‪.‬‬ ‫השנים עברו‪ ,‬וְ הַ ְּמגַּמָ ה בארץ ִה ְׁש ַּתּנְתָ ה‪ .‬כיום מבינים את החשיבות‬ ‫שיש לתרבות ולשפה של כל אדם בבנייה של האישיות שלו‪ .‬כיום‬ ‫מתייחסים בכבוד ובהבנה למנהגים וללשונות של העולים החדשים‪.‬‬ ‫מחקרים הראו כי ִׁשיּמּור שפת האם נותן לילדים ביטחון אישי ובונה‬ ‫היטב את האישיות שלהם‪ ,‬וכך עוזר להם לְ ִה ְׁש ַּתּלֵב טוב יותר בחברה‪.‬‬ ‫נמצא שילדים דו‪-‬לשוניים הינם בעלי יכולות קוגניטיביות טובות‪,‬‬ ‫יצירתיים ובעלי ידע רב יותר בשפה מאשר ילדים שמדברים רק שפה‬ ‫אחת‪ .‬מה שחשוב לזכור הוא שכדי שילדים יִ זְ ּכּו ביתרונות של השפה‪,‬‬ ‫יש לְ הַ ְק ִּפיד ולדבר אליהם‪ ,‬לצד השפה היומיומית‪ ,‬גם במשלב גבוה‬ ‫של שפה‪ :‬ספרות‪ ,‬שירה וכו' ‪...‬‬

‫עדני נייפלד ‪ -‬מַ ְרצָ ה לְ ִחּנּוְך ּבַ ִמכְ לָלוֹת הָ אֲ ָקדֵ ִמיוֹת לְ ִחּנּוְך "אוהלו"‬ ‫ו"שאנן"‪054-6388970 .‬‬

‫הֲ כָ נָה ‪:‬‬

‫מילון‬

‫חברון‬

‫מרכז מבקרים‬

‫עע‬

‫הרחוב שלי‬

‫מילון‬

‫הּודים ִמנ ִֵרנְּבֶ ְרג נִ ְרצְ חּו ּבְ מַ הֲ לְַך‬ ‫ּבְ דֵ צֶ ְמּבֶ ר ‪ ,1349‬יוֹתֵ ר מ‪ 500-‬יְ ִ‬ ‫ה ְַּמהּומוֹת ֶׁשל הַ ּמַ ּגֵפָ ה הַ ְּׁשחו ָֹרה‪ּ .‬תו ָֹׁשבֵ י הַ ּמָ קוֹם יִ חֲ סּו אֶ ת הַ ּמַ ּגֵפָ ה‬ ‫הּודים וְ הֶ אֱ ִׁשימּו אוֹתָ ם ֶשהֵ ם ְמקוֹר הַ ּמַ חֲ לָה‪.‬‬ ‫לַּיְ ִ‬ ‫ָאצית וְ נִּסּו לְ הַ ּגִ יעַ‬ ‫הּודים ֶׁשּנִ ְמלְ טּו ִמּג ְֶרמַ ְניָה הַ ּנ ִ‬ ‫ּבְ דֵ צֶ ְמּבֶ ר ‪ ,1940‬יְ ִ‬ ‫יטים ל ִָאי‬ ‫ָָארץ ּבְ אֹפֶ ן ֹלא חֻ ִּקי‪ּ ,‬ג ְֹרׁשּו וְ הָ עָ בְ רּו עַ ל יְ ֵדי הַ ּבְ ִר ִ‬ ‫ֶּד ֶרְך הַ ּיָם ל ֶ‬ ‫יציּוס‪.‬‬ ‫אּור ְ‬ ‫מָ ִ‬ ‫טר ִטיבִ ית ֶׁשל הַ ּג ָָדה‬ ‫ּבַ ‪ּ 1-‬בְ דֵ צֶ ְמּבֶ ר ‪ִ ,1994‬ה ְׁשלִ יטָ ה הַ אֲ ְד ִמיניִ ְס ָ‬ ‫הַ ּמַ ע ֲָרבִ ית הָ עָ בְ ָרה ל ָָרׁשּות הַ פָ ּל ְֶס ִטינִית‪.‬‬

‫צ ייא‬ ‫ג‬

‫פינת הלשון‬

‫טיפ לעולה‬

‫יְ בַ לְ ּבֵ ל ‪ :‬יְ סַ ּבֵ ְך‬ ‫לְ ו ֵַּתר ‪ַ :‬לעֲזוֹב‬ ‫יָאֵ ט ‪ :‬יִ גְ רוֹם ֶׁשּיֵ עָ ֶׂשה לְ ַאט‬ ‫ְמגַּמָ ה ‪ּ :‬כִ ּוּון‬ ‫ַאסּפֵ ְקט‬ ‫ִמּבְ ִחינָה ‪ :‬מֵ הָ ְ‬ ‫לְ ִה ְׁש ַּתּלֵב ‪ :‬לְ ִה ָּקלֵט‬ ‫ְמ ִדינִ ּיּות ‪ּ :‬דֶ ֶרְך ּפְ ֻעּלָה‬ ‫לְ הַ ְקּפִ יד ‪ :‬לְ דַ ְקּדֵ ק‬ ‫"ּכּור הַ ִהיּתּוְך" ‪ּ :‬דֶ ֶרְך לְ ִה ְתּפַ ְּתחּות חֶ בְ רוֹת הֶ ְטרוֹגֶנִ ּיוֹת‬

‫הפרסום הזה יכול להיות שלך!‬

‫!‪This ad could be yours‬‬ ‫!‪Cette publicité peut être la vôtre‬‬ ‫!‪Este espacio puede ser suyo‬‬ ‫!‪Эта реклама могла быть вашей‬‬

‫‪050 434 7211‬‬

‫ּפּומּפִ ּיָ יה ‪ּ :‬כְ לִ י ּבִ יּׁשּול לְ גֵירּוד‬ ‫ְ‬ ‫אוֹכֶ ל‬ ‫סוֹפֵ ג ‪ :‬קוֹלֵט ּבְ תוֹכוֹ‬

‫‪NOW IN ISRAEL‬‬

‫"‪Acai berry, the "super fruit‬‬ ‫‪from the Amazon‬‬ ‫‪Ranks no' 1 among the top 10‬‬ ‫‪antioxidant foods‬‬

‫ קפיטריה ‪ /‬מסעדה ‪ /‬נקודת רענון‬ ‫ חנות מזכרות ומתנות מעיר האבות ‬ ‫ אולם אירועים וכנסים המכיל עד ‪ 250‬איש‬ ‫ וצופה אל מערת המכפלה‬ ‫ תערוכה "יתדות בחברון" בעיצוב מחודש‬

‫‪Now in a unique formula‬‬ ‫‪Mehadrin Kosher‬‬

‫חבילות נופש‬ ‫בארץ ובחו"ל‬ ‫כולל טיסות‬

‫‪PHYTOR LTD‬‬ ‫‪(02)6711-911‬‬ ‫‪phytor1@gmail.com‬‬

‫‪Hevron‬‬

‫‪ Information Center, Cafeteria,‬‬ ‫‪ Refreshment Point‬‬ ‫‪ Judaica Store - unique gifts from Hevron‬‬ ‫‪ Event hall overlooking Me'arat‬‬ ‫‪ HaMachpela, for simchas and conferences‬‬ ‫)‪ (up to 250 people‬‬ ‫‪ Yetedot B’ Hevron exhibit‬‬

‫להזמנות ופרטים נוספים‪ ,‬צרו קשר עם דניאל‪:‬‬

‫טל‪ 02-9966682 :‬נייד‪050-7449006 :‬‬ ‫אתר‪www.machpela.wordpress.com :‬‬

‫קוראי‬ ‫הנחות מיוחדוהתצלגת מודעה זו‬ ‫"לעולה" ב‬

‫טל‪ 02-5703501 :‬פקס‪02-5703219 :‬‬ ‫‪www.hrgworldwide.co.il‬‬

‫יׁשים ַּב ֲעלֵ י ַנּיָ דּות ֻמגְ ֶּבלֶ ת‬ ‫ְק ִׁש ִ‬ ‫ַאל ִּת ָּשׁ ֲארּו לְ ַבד‪ֲ ,‬א ַנ ְחנּו ּכָ אן ִּב ְׁש ִבילְ כֶ ם !‬ ‫עֲמּותַ ת "ּבַ ּבַ יִ ת" ְמ ַסּיַ עַ ת לָכֶ ם ּבַ הֲ לִ יכִ ים הַ ִמנְ הַ לִ יים לְ הַ ָּׂשגַת ְמ ַטּפֶ לֶת‬ ‫יט ְריוֹנִ ים ֶׁשל הַ ּמו ָֹסד לְ בִ ּטּוחַ לְ אֻ ִּמי‪.‬‬ ‫ִאם אַ ֶּתם עוֹנִ ים עַ ל הַ ְּק ִר ֶ‬ ‫הַ ּצֶ וֶת ֶׁשּלָנּו יִ ְׂשמַ ח ַלעֲזוֹר לָכֶ ם לִ ְמצוֹא אֶ ת הַ ִּפ ְתרוֹן הַ ּמַ ְת ִאים לָכֶ ם‬ ‫ּבְ יוֹתֵ ר‪.‬‬ ‫ַאל ְּתהַ ְּססּו ּוצְ רּו ֶק ֶׁשר לְ ֹלא ִּדיחּוי !‬ ‫ירּוׁשלַיִ ם ‪ִ -‬אי ָלנָה ‪ 02-6233172‬נְ תַ נְ יָה ‪ -‬לִ ימוֹר‪09-8344484 :‬‬ ‫ָ‬ ‫ּבִ‬ ‫אַ ְׁשּדוֹד וְ אַ ְׁש ֶקלוֹן ‪ -‬מַ ְר ִטין‪08-6737412 / 08-6348363 :‬‬ ‫ָארץ‪.‬‬ ‫ּובִ ְסנִ יפֵ ינּו הָ אֲ חֵ ִרים ּבָ ֶ‬

‫‪www.babait.org.il‬‬

Laoleh - Parachat Vayigash  

Laoleh - Parachat Vayigash

Laoleh - Parachat Vayigash  

Laoleh - Parachat Vayigash

Advertisement