Page 1

‫עול ה‬ ‫ָל ֶ‬

‫בס"ד‬

‫כיף לשעות הפנאי‬ ‫אׁשי ֵּתיבוֹת‬ ‫ָר ֵ‬ ‫אׁשי הַ ֵּתיבוֹת הַ ּבָ ִאים ?‬ ‫לְ מָ ה ִמ ְתּכַ ּוְ ונִ ים ּבְ ָר ֵ‬

‫תשובות ‪.1 :‬א‪ .‬ז"א = זֹאת אוֹמֶ ֶרת ‪.2‬ג‪ .‬בדר"כ = ּבְ ֶד ֶרְך ּכְ לָל‬ ‫‪.3‬ב‪ .‬אחה"צ = ַאחַ ר הַ ּצָ הֳ ַריִ ם‬

‫‪RAINY DAYS‬‬

‫‪-10%‬‬

‫‪hébreu facile‬‬

‫החודש לפני‪...‬‬

‫לעולה ‪ -‬י‪.‬ב‪ .‬תכנון אסטרטגי בע"מ‬

‫יקן לְ בֵ ין ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל‪.‬‬ ‫ב‪ּ 30-‬בְ דֵ צֶ ְמּבֶ ר ‪ ,1993‬נ ְֶח ַּתם הֶ ְסּכֵם ּבֵ ין הַ ּוָ ִת ָ‬ ‫ּומ ִדינַת‬ ‫מַ ּטָ ַרת אֲ מָ נָה ז ֹו הַ ּמֻ ּכ ֶֶרת ּבְ ֵׁשם "הֶ ְסּכֵם הַ ּיְ סוֹד ּבֵ ין הַ ּכֵס הַ ָּקדוֹׁש ְ‬ ‫יִ ְׂש ָראֵ ל" נוֹעֲדָ ה ּבֵ ין הַ ּיֶתֶ ר לִ ְפּתוֹר אֶ ת ּבְ עָ יוֹת זְ כֻּיוֹת הַ ִּקנְ יָן וְ הַ ְּפטוֹר‬ ‫ִמּמַ ס ֶׁשל הַ ּכְ נ ִֵסּיָה הַ ָּקתוֹלִ ית ּבִ ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל‪ֹ .‬לא ּכָל הַ ּבְ עָ יוֹת נִפְ ְּתרּו‪,‬‬ ‫ּדּו‪ׂ-‬שיחַ ֶׁשּנ ְִמ ָׁשְך עַ ד הַ ּיוֹם‪ .‬יְ חָ ִסים‬ ‫ִ‬ ‫אֲ בָ ל הַ הֶ ְסּכֵם ִאפְ ֵׁשר אֶ ת ְּת ִחיּלַת הַ‬ ‫ִּדיּפְ לוֹמָ ִטּיִ ים נו ְֹצרּו ּבֵ ין ְׁש ֵּתי הַ ְּמ ִדינוֹת ּבִ זְ כּות הַ הֶ ְסּכֵם‪ּ .‬בִ ְׁשנַת ‪,1994‬‬ ‫יקן‪.‬‬ ‫יקן מֻ ּנָה ּבְ יִ ְׂש ָראֵ ל וְ ַׁשגְ ִריר יִ ְׂש ְראֵ לִ י מֻ ּנָה ּבַ ּוָ ִת ָ‬ ‫ַׁשגְ ִריר וָ ִת ָ‬ ‫צּוקה"‪ִ .‬מבְ צָ ע ְצבָ ִאי זֶ ה ּבֻצַ ע‬ ‫ב‪ּ 27-‬בְ דֵ צֶ ְמּבֶ ר ‪ 2008‬הֵ חֵ ל ִמבְ צָ ע "עוֹפֶ ֶרת יְ ָ‬ ‫לּוסּיָ ה‬ ‫ּכְ תוֹצָ ָאה ִמיְ ִרי הָ ָר ֵקטוֹת הַ ּבִ לְ ִּתי‪ּ-‬פוֹסֵ ק מֵ ְרצּועַ ת עַ ּזָ ה לְ עֵ בֶ ר הָ אּוכְ ִ‬ ‫ירת הַ ּנ ֶֶׁשק‬ ‫הָ אֶ זְ ָר ִחית ּבְ יִ ְׂש ָראֵ ל‪ְ .‬מ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל ּגַם ָר ְצתָ ה ל ִָׂשים ֵקץ לַחֲ ִד ַ‬ ‫לִ ְרצּועַ ת עַ ּזָ ה‪ִ .‬מבְ צָ ע זֶ ה נ ְִמ ַׁשְך ּכִ ְׁשלו ָֹׁשה ָׁשבּועוֹת וְ ִה ְס ַּתּיֵ ם ב‪ּ 18-‬בְ יָנּוָאר‬ ‫‪ַּ 2009‬תחַ ת ּלַחַ ץ ּבֵ ינְלְ אֻ ִּמי לְ הַ פְ סָ ַקת אֵ ׁש חַ ד צְ דָ ִדית‪.‬‬

‫גליון מס' ‪22‬‬

‫!‪ren’s gifts‬‬

‫‪Quality child‬‬

‫‪02-5800618‬‬

‫חֵ לֶק מֵ הַ ְּׂשכִ ִירים הָ יּו רו ִֹצים יוֹם אֶ חָ ד לַהֲ פוְֹך לְ עַ ְצמָ ִאּיִ ים‪ .‬אֲ חֵ ִרים הָ יּו רו ִֹצים‬ ‫לַחֲ זוֹר ַלעֲבו ָֹדה לְ ַאחַ ר הַ פְ סָ ָקה אֲ רֻ ּכָה‪ִ .‬אּמָ הוֹת ְצעִ ירוֹת הָ יּו רוֹצוֹת‪ִ ,‬מ ִּסּבוֹת‬ ‫מּובָ נוֹת‪ַ ,‬לעֲבוֹד מֵ הַ ּבַ יִ ת‪ .‬אֲ נ ִָׁשים ְמלֵאֵ י ִּדינ ִָמּיּות חוֹלְ ִמים לְ בַ ּטֵ א אֶ ת עַ ְצמָ ם‬ ‫ּבְ חָ פְ ִׁשּיּות‪ .‬עוֹלִ ים חֲ ָד ִׁשים‪ּ ,‬גַם הֵ ם נ ְִמׁשָ כִ ים עַ ל יְ ֵדי הָ ַרעְ יוֹן לִ ְהיוֹת עַ ְצמָ ִאּיִ ים‬ ‫ּכְ ֵדי לְ ִה ְתּפַ ֵּתחַ ּבַ ְּסבִ יבָ ה הַ ּמֻ ּכ ֶֶרת לָהֶ ם‪ּ .‬בְ נוֹסָ ף‪ ,‬הָ אֶ נ ְֶרּגִ יָה ּבְ יִ ְׂש ָראֵ ל ְמ ַדּבֶ ֶקת‪.‬‬ ‫זֶ ה נָכוֹן ׁשֶ ּלִ ְהיוֹת יָזַ ם זֶ ה מוֹׁשֵ ְך ּבְ יוֹתֵ ר‪ .‬אֶ פְ ׁשָ ר לִ פְ ּתוֹחַ עֵ סֶ ק ּולְ הַ ִּציעַ מּוצָ ִרים‬ ‫ְמיּוחָ ִדים‪ְ ,‬מקו ִֹרּיִ ים‪ ,‬אֶ פְ ׁשָ ר לִ פְ ּתוֹחַ חֲ נּות‪ ,‬וְ אֶ פְ ׁשָ ר לְ הו ִֹציא לָאוֹר אֶ ת הַ ּכִ ּׁשָ רוֹן‬ ‫נּותי‪ּ ,‬כְָך ׁשֶ הַ ַּת ְחּבִ יב הוֹפֵ ְך לְ ִמ ְקצוֹעַ ‪.‬‬ ‫הָ אָ ּמָ ִ‬ ‫לִ ְהיוֹת עַ ְצמָ ִאי‪ּ ,‬כְ מ ֹו יַיִ ן טוֹב‪ ,‬אֵ ינ ֹו ָּדבָ ר ּפָ ׁשּוט‪ .‬זֶ ה יָכוֹל לְ הו ִֹציא מֵ ִא ָּתנּו אֶ ת‬ ‫הַ אֶ נ ְֶרּגִ יוֹת הַ ִחּיּובִ ּיוֹת‪ ,‬אַ ְך ּגַם אֶ ת הַ ְּׁשלִ ילִ ּיוֹת‪ּ ,‬כִ י לְ הָ ִקים עֵ סֶ ק ּדו ֵֹרׁש ּבֵ ין הַ ּיֶתֶ ר‬ ‫ִמ ְׁשמַ עַ ת‪ .‬עֵ סֶ ק ִמּׁשֶ ּלָנּו אֵ ינ ֹו ׁשֵ ם נ ְִר ַּדף לְ לִ יׁשוֹן עַ ד ְמאּוחָ ר ּבַ ּבו ֶֹקר‪ .‬לְ הֵ פֶ ְך‪ ,‬יֵׁש‬ ‫צ ֶֹרְך ּבְ נִיהּול טוֹב וִ יכ ֹולֶת לְ נ ֵַּתחַ אֶ ת ּבִ ּצּועֵ י הָ עֵ סֶ ק‪ .‬לְ פַ ֵּתחַ ָּתכְ נִית עִ ְס ִקית ִהּנ ֹו‬ ‫ָּדבָ ר ִחּיּונִי‪ .‬יֵׁש ל ַָדעַ ת מָ הֵ ן הַ ּמַ ּטָ רוֹת ׁשֶ ּלָנּו‪ ,‬אֵ יְך לְ הַ ּגִ יעַ אֲ לֵיהֶ ן‪ ,‬יֵׁש לְ זַ הוֹת אֶ ת‬ ‫הָ אֶ ְמצָ עִ ים הָ עו ְֹמ ִדים לִ ְרׁשּותֵ נּו‪ ,‬וְ אֶ ת הַ ּמַ ְׁשאַ ּבִ ים הַ ּכ ְַסּפִ ּיִ ים הַ ּנ ְִד ָר ִׁשים‪ּ .‬כְ ֵדי‬ ‫יׁשי‬ ‫לִ לְ מוֹד הֵ יטֵ ב אֵ יְך ַלעֲׂשוֹת זֹאת ּולְ ִהּמָ נַע ִמ ְּׁשגִ יאוֹת‪ִ ,‬ה ְצטָ ְרפּו אֵ לֵינּו ּבְ יוֹם ְׁשלִ ִ‬ ‫ה‪ּ 31-‬בְ ֵדצֶ ְמּבֶ ר ‪ּ 2013‬בְ מֶ ְרּכָז מו ֶֹרׁשֶ ת ְמנַחֵ ם ּבֶ גִ ין‪ּ .‬תּוכְ לּו לִ ְׁשמוֹעַ יַּזָ ִמים אֲ ׁשֶ ר‬ ‫ִה ְצלִ יחּו ּכָל אֶ חָ ד ּבַ ְּתחּום ׁשֶ ּלוֹ‪ .‬חֶ לְ ָקם עו ְֹמ ִדים ּכַּיוֹם ּבְ רֹאׁש ְרׁשָ תוֹת חֲ נ ֻּיוֹת‬ ‫ָארץ‪ּ .‬תּוכְ לּו לְ ַקּבֵ ל מֵ הֵ ם עֵ צוֹת יְ ָקרוֹת ּומוֹעִ ילוֹת ּולְ ַקּבֵ ל מֵ הֶ ם‬ ‫ּבְ כָל ַרחֲ בֵ י הָ ֶ‬ ‫הַ ְׁש ָרָאה‪ִּ .‬תּנָתֵ ן ָלכֶם ִהזְ ַּד ְּמנּות לִ ְׁשאוֹל ְׁשאֵ לוֹת אֶ ת הַ ּי ֹוע ֲִצים הַ ִּמ ְקצוֹעִ ּיִ ים‬ ‫ּבּורי‪ ,‬וְ תֵ יהָ נּו ִמּנוֹכְ חּותָ ם ׁשֶ ל י ֹוע ֲִצים ׁשֶ ל מט"י‪.‬‬ ‫מֵ הַ ִּמגְ זָ ר הַ ִּצ ִ‬

‫בס"ד‬

‫מרכז מבקרים‬

‫ קפיטריה ‪ /‬מסעדה ‪ /‬נקודת רענון‬ ‫ חנות מזכרות ומתנות מעיר האבות ‬ ‫ אולם אירועים וכנסים המכיל עד ‪ 250‬איש‬ ‫ וצופה אל מערת המכפלה‬ ‫ תערוכה "יתדות בחברון" בעיצוב מחודש‬

‫‪ Information Center, Cafeteria,‬‬ ‫‪ Refreshment Point‬‬ ‫‪ Judaica Store - unique gifts from Hevron‬‬ ‫‪ Event hall overlooking Me'arat‬‬ ‫‪ HaMachpela, for simchas and conferences‬‬ ‫)‪ (up to 250 people‬‬ ‫‪ Yetedot B’ Hevron exhibit‬‬

‫זַ ְרקֹור לַ ֲע ָס ִקים‬

‫רֹוצה לְ ַהגְ ִׁשים ֶאת ַה ֲחלֹום ֶׁשּלֹו ‪...‬‬ ‫חֹובה לְ כָ ל ִמי ֶׁש ֶ‬ ‫ּכְ נֵ ס ָ‬

‫יׁשי ה‪ּ 31-‬בְ ֵד ֶצ ְמּבֶ ר – כ"ח ֵטבֵ ת – מ‪ַ 08:30-‬עד ‪16:00‬‬ ‫יֹום ְׁשלִ ִ‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם‬ ‫מֹור ֶׁשת ְמנַ ֵחם ּבְ גִ ין ‪ְ -‬רחֹוב ש‪.‬א‪ .‬נָ כֹון ‪ ,6‬יְ ָ‬ ‫ּבּמ ְרּכָ ז ֶ‬ ‫יטֹוריּום ֶ‬ ‫אֹוד ְ‬ ‫ּבַ ִ‬ ‫* ַה ְר ָצאֹות ִעם ַמ ְר ִצים ֵמ ַהּש ָּׁורה ָה ִראׁשֹונָ ה ְּבעֹולָ ם ָה ֲע ָס ִקים‬ ‫‪c‬‬ ‫* ִמ ְפּגָ ׁש ִעם יָ זַ ִמים ֶׁש ִה ְצלִ יחּו ְּבגָ דֹול‬ ‫‪sont en hébreu ave‬‬ ‫‪Les interventions‬‬ ‫‪nçais‬‬ ‫‪fra‬‬ ‫‪en‬‬ ‫‪ée‬‬ ‫‪an‬‬ ‫‪ult‬‬ ‫‪traduction sim‬‬ ‫ּבּורי‬ ‫* ְׁש ֵאלֹות ְּותׁשּובֹות ִעם ֻמ ְמ ִחים ֵמ ַה ִּמגְ זָ ר ַה ִּצ ִ‬ ‫‪th‬‬ ‫‪given in Hebrew wi‬‬ ‫‪Lectures will be‬‬ ‫‪ation in English‬‬ ‫‪simultaneous transl‬‬

‫להזמנות ופרטים נוספים‪ ,‬צרו קשר עם דניאל‪:‬‬

‫טל‪ 02-9966682 :‬נייד‪050-7449006 :‬‬ ‫אתר‪www.machpela.wordpress.com :‬‬

‫ּכָ ל ַה ַה ְר ָצאֹות ּבְ ִעבְ ִרית ִעם ִּת ְרּגּום ִסימּולְ ָטנִי לְ ַאנְ ּגְ לִ ית ּולְ ָצ ְרפָ ִתית‪ְּ ,‬ד ֵמי ִה ְׁש ַּת ְּתפּות ‪ ₪ 50 :‬לְ ָא ָדם (ּכֹולֵ ל‬ ‫למ ִט"י ‪lea@mati.org.il / 1800-23-20-23 :‬‬ ‫יֹותר ּפְ ָר ִטים ּולְ ַה ְר ָׁש ָמה‪ ,‬יֵ ׁש לִ פְ נֹות ַ‬ ‫רּוחת ָצ ֳה ַריִ ם) ‪ -‬לְ ַקּבָ לַ ת ֵ‬ ‫ֲא ַ‬ ‫‪REF‬‬

‫‪RESEAU DES ENTREPRENEURS FRANCOPHONES D'ISRAËL‬‬

‫המינהל לשירותי‬ ‫קהילה‬

‫הפרסומים המופיעים בעיתון זה באחריות המפרסמים בלבד‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬

‫‪Hevron‬‬

‫רֹוצים‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם ּכְ ָבר ַה ְר ֵּבה זְ ַמן אֹו ִ‬ ‫ַא ֶּתם ּגָ ִרים ִּב ָ‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם ? חֹולְ ִמים לְ ָה ִקים ֵע ֶסק ?‬ ‫לַ ֲעבֹור לִ ָ‬ ‫יֹותר וְ לִ ְראֹות ָמה‬ ‫מֹוע ּכְ ֵדי לְ ַה ְצלִ ַיח טֹוב ֵ‬ ‫ּבֹואּו לִ ְׁש ַ‬ ‫רּוׁשלַ יִ ם ַמ ִּצ ָיעה לָ כֶ ם !‬ ‫יְ ָ‬

‫עברית קלה‬

‫‪22‬‬

‫ ‬

‫דּוּׁשת הַ ַּׁשּבָ ת‪ ,‬אֵ ין לִ ְקרוֹא אֶ ת הַ ּפִ ְרסוֹמוֹת ּבְ ַׁשּבָ ת‬ ‫ּבִ גְ לַל ְק ַ‬

‫זמני הדלקת נרות שבת‬

‫ירושלים ‪1 6:02‬‬ ‫תל אביב ‪ 16:21‬‬ ‫‪ 16:11‬‬ ‫חיפה ‬ ‫ע ‪ 16:23‬‬ ‫באר שב ‬

‫ִהגְ ּבִ יר ‪ִ :‬הגְ ִּדיל‬ ‫ּגְ זֵרוֹת ‪ :‬צַ ּוִ ים‬ ‫סַ ּכָנוֹת ‪ :‬אֶ פְ ָׁשרֻ ּיוֹת לְ צָ ָרה‬ ‫צִ ּפְ תָ ה ‪ִ :‬חּכְ תָ ה‬ ‫מּודָ עִ ים ‪ :‬עֵ ִרים‬ ‫הוֹגֵן ‪ :‬צוֹדֵ ק‬ ‫ַאכְ ז ִָרי ‪ְ :‬מחֻ ּסָ ר ַרחֲ ִמים‬ ‫ָאסיר‬ ‫ּכָבּול ‪ָ :‬קׁשּור ּכְ מוֹ ִ‬ ‫ְּתׁשּוקוֹת ‪ְ :‬רצוֹנוֹת חֲ ז ִָקים‬

‫דבר המערכת‬

‫ערב שבת מוצאי שבת‬

‫‪17:23‬‬ ‫‪17:24‬‬ ‫‪17:21‬‬ ‫‪17:25‬‬

‫אתי אֶ ְתכֶ ם ִמ ַּתחַ ת ִסבְ ֹלת‬ ‫" ָלכֵן אֱ מֹר לִ בְ נֵי‪-‬יִ ְׂש ָראֵ ל אֲ נִ י י‪-‬ה וְ הוֹצֵ ִ‬ ‫ִמצְ ַריִ ם וְ ִהּצַ לְ ִּתי אֶ ְתכֶ ם מֵ ֲעבֹדָ תָ ם וְ גַָאלְ ִּתי אֶ ְתכֶ ם ּבִ זְ רוֹעַ נְ טּויָה‬ ‫(שמות ו'‪ ,‬ו')‬ ‫ּובִ ְׁשפָ ִטים ּגְ דֹלִ ים"‬ ‫ה' ִה ְת ַּגּלָה לְ מֹׁשֶ ה וְ ָאמַ ר ל ֹו ּכִ י יו ִֹׁשיעַ אוֹתָ נּו מֵ עַ בְ דּות וְ יוֹצִ יא אוֹתָ נּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם‪.‬‬ ‫"סבְ ֹלת"‪ּ ,‬בָ ּה ִמ ְׁש ַּתּמֶ ׁשֶ ת‬ ‫הּוא יְ בַ ּטֵ ל מֵ ִא ָּתנּו אֶ ת הַ ּסֵ בֶ ל ׁשֶ ל ִמצְ ַריִ ם‪ .‬הַ ִּמּלָה ִ‬ ‫הַ ּתו ָֹרה‪ ,‬יְ כ ֹולָה לְ ִה ְתּפָ ֵרׁש ּכְ סֵ בֶ ל‪ ,‬אֲ בָ ל ּגַם ּכְסוֹבְ לָנּות (מֵ הַ ּׁשו ֶֹרׁש לִ ְסּבוֹל)‪.‬‬ ‫ַאדמוֹ"ר ִמּגּור מַ ְסּבִ יר אֶ ת הַ ּפָ סּוק ּכְָך ‪ :‬ה' אוֹמֵ ר לָנּו ֶׁשהּוא י ִַּציל אוֹתָ נּו‬ ‫הָ ְ‬ ‫ִמן הַּנְ ִטּיָ ה ֶׁשּלָנּו לִ ְהיוֹת סוֹבְ ָלנִּיִ ים ּכְ לַּפֵ י ִמ ְצ ַריִ ם‪ּ .‬כְ ִאּלּו ֶׁשּבִ גְ לַל הָ עֻבְ ָּדה‬ ‫ֶׁשחָ יִ ינּו ּכָל ּכְָך הַ ְרּבֵ ה ָׁשנִים עִ ם הַ ַּת ְרּבּות הַ ִּמ ְצ ִרית‪ ,‬הַ ָּדבָ ר ּג ַָרם לָנּו לְ אַ ּבֵ ד‬ ‫אֵ יכְ ֶׁשהּו אֶ ת יְ ֹכלֶת הַ ִּׁשּפּוט ֶׁשּלָנּו‪ִ .‬ה ְתחַ לְ נּו לְ ִה ְתנַהֵ ג ּכְ מ ֹו הַ ִּמ ְצ ִרים‪ ,‬אַ ְך‬ ‫ִה ְמ ַׁשכְ נּו לְ הַ בְ ִחין ּבֵ ין הַ ַּת ְרּבּות ֶׁשּלָהֶ ם ל ַַּת ְרּבּות ֶׁשּלָנּו‪ ,‬וְ כְָך לִ ְׁשמוֹר עַ ל‬ ‫הָ ע ֲָרכִ ים ֶׁשּלָנּו‪ .‬אֲ בָ ל‪ ,‬מָ ה ֶׁשהָ יָה צָ ִריְך לְ זַעְ זֵעַ אוֹתָ נּו‪ּ ,‬ג ַָרם לְ כָל הַ ּיוֹתֵ ר‪,‬‬ ‫ּבְ ִמ ְק ִרים ְמסֻ ּי ִָמים‪ ,‬אֲ ִדיׁשּות‪ .‬הַ ִהּמָ צְ אּות לְ או ֶֹרְך זְ מַ ן ּבִ ְמ ִחּצַ ת הַ ּבִ לְ ִּתי‪-‬‬ ‫ְמקֻ ּבָ ל‪ ,‬הָ פַ ְך עִ ם הַ ּזְ מַ ן לְ מֻ ּכָר‪ ,‬וְ ָלכֵן הָ פַ ְך לְ פָ חוֹת מַ פְ ִריעַ ּולְ פָ חוֹת ְמזַ עֲזֵ עַ ‪.‬‬ ‫הָ יִ ינּו ְרגִ ילִ ים לְ מַ ּצָ בֵ נּו ַּכעֲבָ ִדים‪ֹ .‬לא חָ ַׁשבְ נּו אֲ פִ ּלּו לִ ְמרוֹד‪ּ .‬כָעַ ְסנּו עַ ל מ ֶֹׁשה‬ ‫"הבְ אַ ְׁש ֶּתם אֶ ת‪-‬‬ ‫וְ ַאהֲ רֹן ּכַאֲ ֶׁשר ּפַ ְרעֹה ִהגְ ּבִ יר אֶ ת הַ ּגְ זֵרוֹת‪ִ .‬ה ְתל ֹונַּנּו ‪ִ :‬‬ ‫(ׁשמוֹת ה'‪ ,‬כ"א)‪ּ .‬בְ ִמּלִ ים אֲ חֵ רוֹת‪ ,‬לָּמָ ה ּגְ ַר ְמ ֶּתם לְ כְָך‬ ‫ֵריחֵ נּו ּבְ עֵ ינֵי פַ ְרעֹה" ְ‬ ‫ֶׁשּפַ ְרעֹה יִ כְ עַ ס עָ לֵינּו ? ל ְַמרוֹת ֶׁשהָ יּו לָנּו חַ ּיִ ים ָק ִׁשים‪ֹ ,‬לא הָ יָה לָנּו ּכָל‪ּ-‬כְָך‬ ‫ַרע ִמּק ֶֹדם !‬ ‫אֲ בָ ל אֵ יְך ָיכֹלְ נּו לִ ְסּבוֹל ּכֹה ְמעַ ט ִאם הָ יִ ינּו לְ ֹלא הַ ָּדבָ ר הַ ּי ָָקר ֶׁשּנ ְִק ָרא חֹפֶ ׁש ?‬ ‫ַאחַ ת הַ ַּסּכָ נוֹת הַ ּגְ דוֹלוֹת ּבְ יוֹתֵ ר אֲ ֶׁשר צִ ְּפתָ ה לָנּו ּבְ ִמ ְצ ַריִ ם אּולַי ֹלא הָ יְ תָ ה‬ ‫לְ ִה ָּׁשאֵ ר עֲבָ ִדים לְ ע ֹולָם‪ ,‬אֶ ּלָא ֹלא לִ ְהיוֹת מּודָ עִ ים לְ מַ ּצָ בֵ נּו‪ .‬לְ ִה ְת ַרּגֵל‬ ‫לְ מַ ּצָ בֵ נּו הַ ֹּלא‪-‬הוֹגֵן‪ ,‬הָ ַאכְ ז ִָרי‪ֶׁ ,‬ש ָראּוי לִ ְמרוֹד ּבִ גְ לָלוֹ‪ .‬אֶ פְ ָׁשר לְ הַ ְרּגִ יׁש‬ ‫חָ פְ ִׁשי אֲ בָ ל לִ ְהיוֹת ּכָ בּול ּבִ ֵ‬ ‫ידי הַ ְּתׁשּוקוֹת ֶׁשּלָנּו‪ ,‬ה ְַּפג ִָמים ֶׁשּלָנּו‪ ,‬הַ הֶ ְרּגֵלִ ים‬ ‫הָ ָרעִ ים ֶׁשּלָנּו‪ ,‬הַ ּנ ְִטּיוֹת הָ ָרעוֹת ֶׁשּלָנּו‪.‬‬ ‫הָ עֻבְ ָּדה ֶׁשָאנּו חַ ּיִ ים ּבְ חֶ בְ ָרה ְש ִמ ְתיַּמֶ ֶרת לִ ְהיוֹת ּכָל ּכְָך חָ פְ ִׁשית‪ֶׁ ,‬שּבָ ּה הַ ּכֹל‬ ‫מֻ ָּתר‪ּ ,‬גו ֶֹרמֶ ת לָנּו לְ אַ ּבֵ ד אֶ ת ְּת ַ‬ ‫יׁשים‬ ‫חּוׁשת הַ ּצֶ ֶדק‪ּ .‬בְ חֶ בְ ָרה ּבָ ּה אֲ נ ִָׁשים אֲ ִד ִ‬ ‫אֶ חָ ד ל ֵַּׁשנִי‪ ,‬לְ חַ ּיֵיְך ִהּנ ֹו מַ ע ֲֶׂשה עִ ם ע ֲָרכִ ים ׁש ֹונִים‪ .‬מָ ה ֶׁשּנ ְִראֶ ה ָרגִ יל הוֹפֵ ְך‬ ‫לְ מַ ע ֲֶׂשה ֶׁשל חֶ סֶ ד הָ ָראּוי לְ צַ ִּדיק‪ּ .‬בִ ְתקּופַ ת הַ ּׁשוָֹאה ָר ִאינּו ּכֵיצַ ד הַ הַ גְ ָּדרוֹת‬ ‫הּודי נ ְֶח ַׁשב ּכְ מַ ע ֲֶׂשה חֶ סֶ ד‬ ‫ָאצי אֲ ֶׁשר ֹלא י ָָרה ּבְ רֹאׁש ֹו ֶׁשל ֶילֶד יְ ִ‬ ‫ִה ְׁש ַּתנּו ‪ :‬נ ִ‬ ‫ן‪ָ-‬אדם ֶׁשּנ ְִׁשָאר לְ בַ ּד ֹו‬ ‫ָ‬ ‫ִמ ִּצּדוֹ‪ .‬לְ עֻּמַ ת זֹאת‪ּ ,‬בְ חֶ בְ ָרה צו ֶֹד ֶקת ּונְ ִדיבָ ה‪ּ ,‬בֶ‬ ‫ּבְ עֶ ֶרב חַ ג‪ִ ,‬הּנ ֹו ָּדבָ ר ֶׁשֹּלא ַי ֲעלֶה עַ ל הַ דַ עַ ת‪ .‬עָ לֵינּו ָּת ִמיד לְ נַּסוֹת לִ ְׁשמוֹר עַ ל‬ ‫הַ ְּסטַ נ ְַּד ְר ִטים ֶׁשּלָנּו‪ ,‬וְ תָ ִמיד לִ ְראוֹת אֶ ת ּגְ דֻ ּלַת עַ ם יִ ְׂש ָראֵ ל‪.‬‬ ‫ַׁשּבָ ת ָׁשלוֹם !‬ ‫יו ִֹׁשיעַ ‪ :‬יַּצִ יל‬ ‫סוֹבְ לָנּות ‪ :‬טוֹלְ ַרנְ ִטיּות‬ ‫נְ ִטּיָ ה ‪ :‬הַ עֲדָ פָ ה‬ ‫לְ הַ בְ ִחין ‪ :‬לְ הַ בְ ִּדיל‬ ‫לְ זַעְ זֵעַ ‪ :‬לִ גְ רוֹם לְ ׁשוֹק‬ ‫י‪-‬אכְ ּפַ ִּתּיּות‬ ‫אֲ ִדיׁשּות ‪ִ :‬א ִ‬ ‫ִהּמָ צְ אּות ‪ :‬הֱ יּות‬ ‫ּבִ ְמ ִחּצַ ת ‪ּ :‬בִ ְסבִ יבַ ת‬ ‫לִ ְמרוֹד ‪ַ :‬לעֲׂשוֹת מֶ ֶרד‬

‫‪ebraico‬‬ ‫‪facile‬‬ ‫ס'‬ ‫‪-‬‬

‫גלי‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫מ‬

‫פקס‪153-2-6714653 :‬‬ ‫טל‪02-6714653 :‬‬ ‫מייל‪laoleh.mag@gmail.com :‬‬ ‫ת‪.‬ד‪ 8130 .‬ירושלים ‪9108101‬‬ ‫קשה‬ ‫בינוני‬ ‫כ"ה טבת תשע"ד‪ 28.12.2013 ,‬דרגת הקושי של הכתבות ‪ -‬קל‬

‫פרשת וארא‬

‫הֵ ַק ְמ ִּתי אֶ ת הָ עֵ ֶסק ֶׁשּלִ י !‬

‫‪Emek Refaim 8 Telephone 02-5800618‬‬

‫פרשת וארא‬

‫‪easy hebrew‬‬

‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫רא‬

‫‪leichtes Iwrit‬‬

‫שבועון לעולה בעברית קלה‬

‫מנכ"ל‪ :‬יורם ביטן‬ ‫עורכת ראשית‪ :‬מזל קורשייא‪-‬מאור‬ ‫מנהל מכירות‪ :‬שלמה בלעיש ‪054-6217148‬‬ ‫שיווק אסטרטגי‪ :‬שרה בראונסטיין‬ ‫עריכה לשונית‪ :‬זהבה זר‪-‬כבוד‬ ‫עצוב גרפי‪ :‬זיו העיצובים‬

‫מילון‬

‫‪Mylittlefactory‬‬

‫חברון‬

‫‪17 year-old babysitter with references available.‬‬ ‫‪Please call 050 644 7427‬‬

‫לּוסּיָ ה ‪ :‬צִ ּבּור‬ ‫אּוכְ ִ‬ ‫נ ְֶח ַּתם ‪ :‬אֻ ַּׁשר‬ ‫ּדּו‪ׂ-‬שיחַ ‪ִּ :‬דיָאלוֹג‬ ‫ִ‬ ‫הֶ ְסּכֵ ם ‪ :‬הֶ ְסּדֵ ר ‪ /‬אֲ מָ נָה‬ ‫אֶ זְ ָר ִחית ‪ :‬צִ יבִ ילִ ית‬ ‫מֻ ּנָה ‪ִ :‬קּבֵ ל ַּת ְפ ִקיד‬ ‫אֲ מָ נָה ‪ּ :‬בְ ִרית ‪ /‬הֶ ְסּכֵ ם‬ ‫‪ֹ /‬לא צְ בָ ִאית‬ ‫הֵ חֵ ל ‪ִ :‬ה ְת ִחיל‬ ‫ֵקץ ‪ :‬סוֹף‬ ‫ּכֵס ‪ּ :‬כִ ּסֵ א ‪ִׁ /‬שלְ טוֹן ‪ְ /‬מלּוכָ ה ִמבְ צָ ע ‪ָּ :‬תכְ נִ ית צְ בָ ִאית‬ ‫יסה‬ ‫ירה ‪ּ :‬כְ נִ ָ‬ ‫חֲ ִד ָ‬ ‫ֲׂשה‬ ‫נוֹעֲדָ ה ‪ :‬נוֹצְ ָרה לְ מַ ּטָ ָרה ְמסֻ ּיֶ מֶ ת ּבֻצַ ע ‪ַ :‬נע ָ‬ ‫ּבִ לְ ִּתי‪ּ-‬פוֹסֵ ק ‪ :‬לְ ֹלא הַ פְ סָ קָ ה ִה ְס ַּתּיֵ ם ‪ :‬נִ גְ מַ ר‬ ‫לִ ְפּתוֹר ‪ :‬לְ הַ ְס ִּדיר‬ ‫זְ כּות ‪ּ :‬ת ֶֹקף חֻ ִּקי לְ דָ בָ ר ְמסֻ ּיָ ם ְרצּועַ ה ‪ :‬חֶ בֶ ל אֶ ֶרץ צַ ר חַ ד צְ ָד ִדית ‪:‬‬ ‫ַרק ִמּצַ ד אֶ חָ ד‬ ‫ִקנְ יָן ‪ּ :‬בַ עֲלּות‬ ‫וְ ָארוְֹך‬ ‫ְּפטוֹר ‪ּ :‬בִ ּטּול חוֹב‬ ‫לְ עֵ בֶ ר ‪ :‬לְ כִ ּוּון‬

‫‪at‬‬ ‫‪My Little Factory‬‬

‫עמק רפאים ‪ = 8‬טלפון‬

‫‪Experienced‬‬ ‫‪business‬‬ ‫‪consultant - built company‬‬ ‫‪in Hollywood before‬‬ ‫‪Alyah - 050 219 5591‬‬

‫‪Требуется продавщица в продовольственный‬‬ ‫‪магазин в Писгат Зееве.‬‬ ‫‪Тел.: 054-5344084, 054-7440453‬‬

‫מערכת‬

‫‪ .1‬ז"א ‪:‬‬ ‫א‪ .‬זֹאת אוֹמֶ ֶרת ב‪ .‬זֶ ה אֲ נִי ג‪ .‬זֶ ה ַאחֶ ֶרת‬ ‫‪ .2‬בדר"כ ‪:‬‬ ‫אׁשית ּכַ ּמּובָ ן ב‪ּ .‬בְ לִ י ִּדין ָר ָׁשע ּכָ ָרגִ יל ג‪ּ .‬בְ ֶד ֶרְך ּכְ לָל‬ ‫א‪ּ .‬בְ לִ י ֶּדלֶת ָר ִ‬ ‫‪ .3‬אחה"צ ‪:‬‬ ‫א‪ִ .‬אם חֲ לִ ילָה הָ יָה צו ֶֹרְך ב‪ַ .‬אחַ ר הַ ּצָ הֳ ַריִ ם ג‪ָ .‬אח הַ ּצַ ִּדיק‬

‫‪Легкий иврит‬‬ ‫‪ebraico facile‬‬

‫מי ומה‬

‫‪easy hebrew‬‬

‫עברית קלה‬

‫פ‬ ‫רש‬

‫ּפְ ג ִָמים ‪ :‬חֶ ְסרוֹנוֹת‬ ‫ִמ ְתיַּמֶ ֶרת ‪ :‬מַ ּצִ יגָה אֶ ת‬ ‫עָ צְ מָ ה ּכְ ‪-‬‬ ‫חּוׁשה ‪ְּ :‬תפִ יסָ ה‬ ‫ְּת ָ‬ ‫נְ ִדיבָ ה ‪ :‬טוֹבַ ת לֵב‬ ‫ֹלא ַי ֲעלֶה עַ ל הַ דַ עַ ת ‪:‬‬ ‫ֹלא הֶ גְ יוֹנִ י‬

‫מילון‬

‫לֹוח‬ ‫ימייל‪ ,‬נָ א לִ ְׁש ַ‬ ‫לְ ַק ָּבלַ ת ַה ְּשׁבּועֹון "לָ עֹולֶ ה" ְּב ִא ֵ‬ ‫ֶאת ַּב ָּק ַׁש ְת ֶכם לְ ‪laoleh.mag@gmail.com :‬‬

‫‪www.facebook.com/laoleh‬‬

‫עוֹלֶה י ָָקר‪,‬‬ ‫ָָארץ לִ פְ נֵי ּפָ חוֹת מ‪ָׁ 5-‬שנִים‪ָׁ 10 ,‬שנִים‬ ‫יׁשהּו ֶׁשעָ לָה ל ֶ‬ ‫ִמי נ ְִק ָרא ע ֹולֶה ? ִמ ֶ‬ ‫א ֹו אּולַי ‪ָׁ 15‬שנָה ? עַ ד מָ תַ י נ ִָּתן לֵיהָ נוֹת מֵ הַ ּמַ עֲמָ ד הַ ְּמיּוחָ ד הַ ּזֶ ה הַ ְּמ ַׁשּמֵ ׁש‬ ‫אוֹתָ נּו ּכְ תֵ ירּוץ ּבְ מַ ּצָ בִ ים ׁש ֹונִים ? אֵ ין לָנּו סַ בְ לָנּות עַ ד ֶׁש ַּנעֲבוֹר לַּמַ חֲ נֶה‬ ‫הַ ֵּׁשנִי ‪ -‬הַ ּמַ חֲ נֶה ֶׁשל הַ ּיִ ְׂש ְראֵ לִ ים !‬ ‫ִאם עוֹלִ ים הֵ ם אֲ נ ִָׁשים ֶׁשעָ לּו לַָאחֲ ר ֹונָה‪ָ ,‬אז אֵ ין צו ֵֹרְך לְ צַ ּיֵ ן אֶ ת הַ ִּמּלָה‬ ‫"חָ ָדׁש"‪ּ ,‬כִ י ּבְ ִמ ְק ֶרה זֶ ה‪ ,‬ע ֹולֶה הּוא ּבְ הֶ כְ ֵרחַ חָ ָדׁש ! אֲ בָ ל ִאם ֹלא נְצַ ּיֵן‬ ‫ַארצָ ה‪ .‬אֲ פִ ּלּו‪ ,‬אֵ ּלֶה‬ ‫זֹאת‪ ,‬יָכוֹל לִ ְהיוֹת ֶׁש ֻּכּלָנּו עוֹלִ ים הֱ יוֹת ֶש ֻּכּלָנּו עָ לִ ינּו ְ‬ ‫ֶׁשּנוֹלְ דּו ּכָאן‪ ,‬הַ "ּצַ ּבָ ִרים"‪ֶׁ ,‬ש ְּצ ִריכִ ים ּגַם הֵ ם לִ ְחיוֹת אֶ ת חַ ּיֵיהֶ ם ּבַ עֲלִ ּיָה‪.‬‬ ‫ֹלא נ ִָּתן לִ ְחיוֹת חַ ּיִ ים ְרגִ ילִ ים ּבְ יִ ְׂש ָראֵ ל ּכְ מ ֹו ֶׁשחַ ּיִ ים ּבְ חּו"ל‪ .‬הָאֶ ְתּג ִָרים‬ ‫יקים‬ ‫ַרּבִ ים‪ .‬הַ ָּׂשפָ ה הַ חֲ ָד ָׁשה‪ ,‬הַ ַּת ְרּבּות הַ חֲ ָד ָׁשה‪ ,‬הַ הֶ ְרּגֵלִ ים הַ חֲ ָד ִׁשים מַ עֲנִ ִ‬ ‫יּתּיִ ים‪.‬‬ ‫לָנּו טַ עַ ם ׁש ֹונֶה לַחַ ּיִ ים‪ ,‬הַ חַ ּיִ ים הָ אֲ ִמ ִ‬ ‫יׁשּיּות ֶׁשּלָנּו‪.‬‬ ‫ָאנּו ְמגַּלִ ים ּבְ ת ֹוכֵנּו ּכִ ְׁשרוֹנוֹת חֲ ָד ִׁשים‪ְ ,‬צ ָד ִדים נוֹסָ פִ ים ל ִָא ִ‬ ‫לִ פְ עָ ִמים נִפְ ָּתחוֹת ּבְ פָ נֵינּו ִהזְ ּדַ ְּמנֻּיוֹת ַלעֲׂשוֹת הֲ ָסבַ ת ִמ ְקצוֹעַ ּולְ הָ ִקים עֵ ֶסק‬ ‫ִמ ֶּׁשּלָנּו‪ .‬לִ ְהיוֹת ע ֹולֶה ִהיא זְ כּות ּגְ ד ֹולָה‪ּ .‬וכְ ֵדי לְ ַסּיֵ עַ לְ כָל ע ֹולֶה הַ ְּמעֻנְ יָן‬ ‫לְ הַ גְ ִׁשים חֲ לוֹם ִמ ְקצוֹעִ י‪ָ ,‬אנּו מַ זְ ִמינִים אֶ ְתכֶם לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ּבְ כֶ נֶס ּבְ מֶ ְרּכָז‬ ‫יׁשי ה‪ּ 31 -‬בְ ֵדצֶ ְמּבֶ ר ּכְ ֵדי לִ ְׁשמוֹעַ הַ ְרצָ אוֹת‪,‬‬ ‫ירּוׁשלַיִ ם ּבְ יוֹם ְׁשלִ ִ‬ ‫ָ‬ ‫ּבְ גִ ין ֶׁשּבִ‬ ‫לְ ַקּבֵ ל ִטיפִ ים וְ לִ פְ ּגוֹׁש אֲ נ ִָׁשים‪ּ ,‬כִ י ַאחֲ ֵרי הַ ּכֹל‪ּ ,‬כְ פִ י ֶׁשָאמַ ר אֱ לִ יעֶ זֶ ר‬ ‫ַארצ ֹו ּובִ לְ ׁשוֹנוֹ"‪.‬‬ ‫הּודה "יִ ְׂש ָראֵ ל ּבְ ְ‬ ‫ּבֶ ן‪-‬יְ ָ‬ ‫יטן‬ ‫ְק ִריָאה ְמהַ ּנָה! יו ָֹרם‪ּ  ‬בִ ָ‬ ‫ ‬ ‫ּבְ הֶ כְ ֵרחַ ‪ּ :‬בְ ו ַָּד ִאּיּות הֲ ָסבַ ה ‪ִׁ :‬שּנּוי ּכִ ּוּון‬ ‫אֶ ְתּג ִָרים ‪ :‬הַ זְ מָ נוֹת עֵ ֶסק ‪ּ :‬בִ יזְ נֵס‬ ‫לֵיהָ נוֹת ‪ :‬לְ הַ ְרוִ יחַ הֲ נָָאה‬ ‫לְ ִה ְתמו ְֹדדּות לְ ַסּיֵ עַ ‪ַ :‬לעֲזוֹר‬ ‫מַ עֲמָ ד ‪ְ :‬ס ָטטּוס‬ ‫מַ עֲנִ ִ‬ ‫יקים ‪ :‬נו ְֹתנִ ים ְמעֻנְ יָן ‪ :‬רוֹצֶ ה‬ ‫תֵ ירּוץ ‪ִ :‬ה ְתנַּצְ לּות‬ ‫ּכִ ְׁשרוֹנוֹת ‪ :‬יְ כוֹלוֹת לְ הַ גְ ִׁשים ‪ :‬לְ מַ ּמֵ ׁש‬ ‫מַ חֲ נֶה ‪ְ :‬קבּוצָ ה‬ ‫יׁשּיּות ‪ :‬א ִֹפי‬ ‫ִא ִ‬ ‫לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ‪ :‬ל ַָקחַ ת חֵ לֶק‬ ‫לְ צַ ּיֵ ן ‪ :‬לְ הַ זְ ּכִ יר‬ ‫ִהזְ ּדַ ְּמנֻּיוֹת ‪ :‬צַ 'אנְ ִסים ּכֶ נֶס ‪ :‬אֲ ֵספָ ה‬

‫מילון‬

‫"סּוּפר ְּפ ִרי" ?‬ ‫ֶ‬ ‫ַה ִאם יְ ַד ְע ֶּתם ֶׁש ְּפ ִרי ַה ָא ָס ִאי ְמכֻ נֶ ה ַה‬

‫יֹותר לַ ּגּוף‪.‬‬ ‫יאים ְּב ֵ‬ ‫וְ זֹאת‪ּ ,‬כִ י הּוא ֶא ָחד מ‪ַ 10-‬ה ְּמזֹונֹות ַה ְּב ִר ִ‬ ‫יֹותר‬ ‫בֹוהה ְּב ֵ‬ ‫י‪-‬אֹוק ִס ַידנְ ִטים ַהּגְ ָ‬ ‫לִ ְפ ִרי ַה ָא ָס ִאי‪ּ ,‬כַ ּמּות ַאנְ ִט‬ ‫ְ‬ ‫ׁשּוּמן‪ִ ,‬ס ִיבים‬ ‫ָ‬ ‫חּומצֹות‬ ‫יט ִמינִ ים‪,‬‬ ‫ָּבעֹולָ ם‪ .‬הּוא ֵמכִ יל וִ ָ‬ ‫ְ‬ ‫יטֹוס ֶטרֹולִ ים וָ עֹוד‪.‬‬ ‫ְּתזּונָ ִתּיִ ים‪ִ ,‬פ ְ‬

‫וְ לָ כֵ ן‪ ,‬יִ ְתרֹונֹות ַה ָא ָס ִאי ַרּבֹות ‪:‬‬

‫יא ָטה)‬ ‫(ּד ֶ‬ ‫הֹור ַדת ִמ ְׁש ָקל ִ‬ ‫הּוא ְמ ַסּיֵ ַע לְ ָ‬ ‫י‪-‬אייגִ י'נְ ג‬ ‫הּוא נֶ ְח ָׁשב לְ ַאנְ ִט ֵ‬ ‫יֹותר ֶאנֶ ְרּגְ יָ ה‬ ‫הּוא עֹוזֵ ר לָ ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּצְ ִריכִ ים ֵ‬ ‫הּוא ְמ ַסּיֵ ַע לְ ַמ ֲע ֶרכֶ ת ָה ִעיּכּול‬ ‫רּוח‬ ‫הּוא עֹוזֵ ר לְ ַמּצַ ב ָה ַ‬

‫וְ ַעכְ ָׁשיו ְּביִ ְׂש ָר‬ ‫ְמיּו ָחדֹות ַ ֵאל פ ְֹורמּולֹות‬ ‫ע‬ ‫ּכְ ֵׁשרֹו ל ָּב ִסיס ָא ָס ִאי‬ ‫ת‬ ‫לִ‬ ‫ְ‬ ‫מ‬ ‫ַ‬ ‫ה‬ ‫ְ‬ ‫ּד‬ ‫ִרין‬

‫יֹותר ְּפ ָר ִטים‪ַ ,‬אל ְּת ַה ְססּו לִ יצֹור ִא ָּתנּו ֶק ֶׁשר‬ ‫לְ ֵ‬

‫אי‪-‬מייל ‪phytor1@gmail.com :‬‬

‫טל ‪02-6711-911 :‬‬

‫אביתר יאמין‬

‫כי תמונה אחת שווה אלף מילים‪...‬‬

‫…‪Une photo vaut mieux que tous les mots‬‬ ‫צוות מקצועי ואמין להפקת הארוע המושלם בצילומי סטילס ווידאו‬ ‫‪Une équipe de confiance pour tous vos besoins photo & vidéo‬‬

‫‪www.studio-agam.com‬‬

‫‪skpisrael@gmail.com‬‬

‫‪052 664 7034‬‬


‫דמות מהעבר‬

‫צ ייא‬ ‫ג‬ ‫דד‬

‫פינת הלשון‬

‫עע‬

‫ג‬

‫ארק ‪054-6591030 :‬‬ ‫ַמ ְ‬ ‫אי‪-‬מייל ‪info@lbirenovation.com :‬‬ ‫‪www.lbirenovation.co.il‬‬

‫אני צריך לגשת ל‪...‬‬ ‫ֶׁשת לְ בֵ ית הַ ִּמ ְר ַקחַ ת‬ ‫ָלג ֶ‬ ‫יָעֵ ל ְצ ִריכָ ה לִ ְקנוֹת ְּתרּופָ ה עֲבּור ּבְ נָּה‪ִ .‬היא ְמבַ ֶּק ֶׁשת עֵ צוֹת מֵ הָ רו ַֹקחַ ת‬ ‫עֶ ְדנָה‪.‬‬ ‫יָעֵ ל‪ :‬הַ ּבֵ ן ֶׁשּלִ י סוֹבֵ ל ִמּכְ אֵ בֵ י רֹאׁש‪ ,‬וְ הּוא ְמ ֻצּנָן ְמאֹד‪.‬‬ ‫עֶ ְדנָה‪ :‬הַ ִאם יֵׁש ל ֹו ַנ ֶּזלֶת ? הַ ִאם הּוא ִמ ְׁש ַּתעֵ ל ?‬ ‫יָעֵ ל‪ֹ :‬לא‪ ,‬הּוא ֹלא ִמ ְׁש ַּתעֵ ל‪ .‬הַ הֶ פֶ ְך‪ ,‬יֵׁש ל ֹו ַאף ָסתּום וְ ָק ֶׁשה ל ֹו לִ נְ ׁשוֹם‪.‬‬ ‫עֶ ְדנָה‪ :‬אֲ נִי יְ כ ֹולָה לָתֵ ת לְָך מַ ֶּׁשהּו ֶׁש ַּיעֲזוֹר לוֹ‪ ,‬אֲ בָ ל זֶ ה ַרק לִ יל ִָדים‬ ‫מֵ עַ ל ּגִ יל ֵׁשׁש (‪ּ .)6‬בֵ ן ּכַ ּמָ ה הּוא ?‬ ‫ַארּבַ ע עֶ ְׂש ֵרה (‪ָ ,)14‬אז אֵ ין ּבְ עָ יָה‪.‬‬ ‫יָעֵ ל‪ :‬הּוא ּבֵ ן ְ‬ ‫עֶ ְדנָה‪ :‬הַ ִאם הּוא ָאל ְֶרּגִ י לִ ְתרּופָ ה ּכָ לְ ֶׁש ִהי ?‬ ‫יָעֵ ל‪ֹ :‬לא ֶׁשּיָדּועַ לִ י‪.‬‬ ‫עֶ ְדנָה‪ּ :‬בְ אֵ יז ֹו קֻ ּפַ ת חוֹלִ ים אַ ֶּתם ?‬ ‫יָעֵ ל‪ :‬קֻ ּפַ ת חוֹלִ ים ּכְ לָלִ ית‪.‬‬ ‫ּדּורים הָ אֵ ּלֶה‪ָׁ ,‬שלוֹׁש (‪ּ )3‬פְ עָ ִמים ּבְ יוֹם‪,‬‬ ‫עֶ ְדנָה ‪ּ :‬בְ סֵ ֶדר‪ֶׁ .‬שּיְ נַּסֶ ה אֶ ת הַ ּכַ ִ‬ ‫ּבְ יַחַ ד עִ ם הָ אֲ רּוחוֹת‪ .‬אֲ בָ ל ִאם הּוא ֹלא י ְַרּגִ יׁש יוֹתֵ ר טוֹב ּתוְֹך יוֹמַ יִ ם‪,‬‬ ‫א ֹו ִאם הַ חוֹם ֶׁשּל ֹו ַי ֲעלֶה‪ ,‬יֵׁש לִ ְפנוֹת ִמּיָד לְ רוֹפֵ א‪ְ .‬רפּוָאה ְׁשלֵמָ ה !‬ ‫ְּתרּופָ ה ‪ַּ :‬תכְ ִׁשיר מַ ְרּפֵ א ַנ ֶּזלֶת ‪ :‬מַ חֲ לַת ַאף ֶׁשּנוֹזֵל אֲ רּוחוֹת ‪ְ :‬סעּודוֹת ‪/‬‬ ‫ְמנוֹת‪-‬אוֹכֶ ל‬ ‫ִמ ְׁש ַּתעֵ ל ‪ :‬נִ ְת ַקף ּבְ ִׁשעּול‬ ‫עֵ צוֹת ‪ :‬הַ ְמלָצוֹת‬ ‫לִ ְפנוֹת ‪ָ :‬ללֶכֶ ת אֶ ל‬ ‫רו ַֹקחַ ת ‪ :‬עוֹבֶ ֶדת ּבְ בֵ ית הֶ פֶ ְך ‪ :‬נִ ּגּוד‬ ‫ָסתּום ‪ֹ :‬לא ּפָ תּוחַ‬ ‫ִמ ְר ַקחַ ת‬ ‫סוֹבֵ ל ‪ :‬מַ ְרּגִ יׁש ֹלא טוֹב לִ נְ ׁשוֹם ‪ :‬ל ַָקחַ ת אֲ וִ יר‬ ‫ּדּורים ‪ַ :‬ק ְּפסּולוֹת‬ ‫ּכַ ִ‬ ‫ְמ ֻצּנָן ‪ְ :‬מק ָֹרר‬

‫הפרסום הזה יכול להיות שלך!‬

‫!‪This ad could be yours‬‬ ‫!‪Cette publicité peut être la vôtre‬‬ ‫!‪Este espacio puede ser suyo‬‬ ‫!‪Эта реклама могла быть вашей‬‬

‫‪050 434 7211‬‬

‫גן האירועים מגיע אליכם הביתה!‬ ‫‪We'll help you turn your home‬‬ ‫! ‪into a reception hall‬‬

‫‪ִ Lasry Building Israel‬היּנָ ּה‬ ‫עֹוס ֶקת ְּב ִׁשיּפּוץ ִּדירֹות‪,‬‬ ‫ֶח ְב ָרה ָה ֶ‬ ‫וִ ילֹות וַ ֲחנּוּיֹות‪.‬‬ ‫יֹותר מ‪ְׁ 10-‬שנֹות נִ ָּסיֹון ְּביִ ְׂש ָר ֵאל !‬ ‫ֵ‬ ‫ּומסּור‬ ‫צֹועי ָמ ִהיר‪ ,‬יָ ִעיל ָ‬ ‫ֶצוֶ ות ִמ ְק ִ‬ ‫רּוּצים‬ ‫ֵמאֹות לָ קֹוחֹות ְמ ִ‬ ‫נֹותנִ ים ִּפ ְתרֹון ַמ ְת ִאים לְ ָכל ַה ְּצ ָר ִכים ֶׁשּלָ ֶכם ְּב ‪:‬‬ ‫ְ‬ ‫ִׁשיּפּוץ ְּכלָ לִ י ו ְֶחלְ ִקי ‪ַ :‬ח ְׁש ַמל‪ִ ,‬אינְ ְס ֶטלַ ְציָ ה‪,‬‬ ‫יקה‪ִ ,‬ס ְפ ִרּיֹות ּגֶ ֶבס‪ֶּ ,‬פ ְרּגֹולָ ה‬ ‫ֶצ ַבע‪ֵ ,‬ק ָר ִמ ָ‬ ‫ִּתיּקּונִ ים‪ַ ,‬ה ְת ָקנֹות‪ַ ,‬ה ְחלָ ַפת ַמנְ עּולִ ים‬ ‫ּומ ְׂש ָר ִדים‬ ‫ַא ְחזָ ַקת ָּב ִּתים ִ‬ ‫יׁשת ִּד ָירה‬ ‫יעים יִ עּוץ ֶט ְכנִ י לִ ְפנֵ י ְר ִכ ַ‬ ‫ָאנּו ּגַ ם ַמ ִּצ ִ‬ ‫ּוקנִ ּיַ ת ַהח ָֹמ ִרים‪.‬‬ ‫וְלִ ּוּוי ִא ִ‬ ‫יׁשי לְ ִעיּצּוב ַה ִּד ָירה ְ‬

‫הֲ כָ נָה ‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫בהצלחה‬

‫מילון‬

‫מילון‬

‫ּׁשּואים ּגְ דוֹלִ ים‬ ‫‪ִ 2‬ק ִ‬ ‫‪ּ 1‬בָ צָ ל ּגָדוֹל‬ ‫‪ּ 4‬כַ ּפוֹת ֶקמַ ח‬ ‫‪ּ 4‬כַ ּפוֹת מָ י ֹונֵז‬ ‫יצים‬ ‫‪ּ 4‬בֵ ִ‬ ‫מֶ לַח‬ ‫ּפִ לְ ּפֵ ל‬ ‫‪ּ 1‬כַ ף ָׁש ִמיר ָקצּוץ (ֹלא חוֹבָ ה)‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ּׁשּואים וְ לַחֲ תוֹך לִ ְפרּוסוֹת‪.‬‬ ‫לְ ַקּלֵף אֶ ת הַ ִּק ִ‬ ‫ּׁשּואים ּולְ טַ ּגֵן עוֹד ְקצָ ת‪.‬‬ ‫לְ ַטּגֵן אֵ ת הַ ּבָ צָ ל‪ .‬לְ הו ִֹסיף אֶ ת הַ ִּק ִ‬ ‫לְ הו ִֹסיף מֶ לַח ּופִ לְ ּפֵ ל לְ פִ י הַ ּטַ עַ ם‪ .‬אֶ פְ ׁשָ ר ּגַם לְ הו ִֹסיף ׁשָ ִמיר (ֹלא חוֹבָ ה)‪.‬‬ ‫יצים‪.‬‬ ‫ל ַָקחַ ת ְקעָ ָרה ּולְ עַ ְרּבֵ ב ּבְ עֶ זְ ַרת ְמעַ ְרּבֵ ל אֶ ת הַ ֶּקמַ ח‪ ,‬הַ ּמָ י ֹונֵז וְ הַ ּבֵ ִ‬ ‫יצים‪.‬‬ ‫לְ הַ עֲבִ יר לְ תַ בְ נִ ית אֶ ת ַּתעֲרוֹבֶ ת הַ ֶּקמַ ח‪ ,‬הַ ּמָ י ֹונֵז וְ הַ ּבֵ ִ‬ ‫ּׁשּואים‪ ,‬הַ ּבָ צָ ל וְ הַ ָׁש ִמיר‪.‬‬ ‫לִ ְׁשּפוְֹך לְ תוְֹך הַ ַּתעֲרוֹבֶ ת אֶ ת הַ ִּק ִ‬ ‫ידה‬ ‫לֶאֱ פוֹת ּבַ ַּתּנּור ּכְ ‪ַּ 30-40-‬דּקוֹת ּבְ חוֹם ‪ 180‬מַ עֲלוֹת עַ ד ֶׁשהַ ּפַ ְׁש ִט ָ‬ ‫ִּת ְהיֶה זְ הֻ ּבָ ה‪.‬‬ ‫יסם א ֹו סַ ּכִ ין‬ ‫ידה מּוכָ נָה ּכַ אֲ ֶׁשר נ ִָּתן לְ הַ ְח ִּדיר אֵ לֶיהָ ֵק ָ‬ ‫הַ ּפַ ְׁש ִט ָ‬ ‫ּבְ מֶ ְרּכָ זָ ּה וְ הּוא יֵצֵ א יָבֵ ׁש‪.‬‬

‫ידה ‪ִ :‬קיׁש‬ ‫ּפַ ְׁש ִט ָ‬ ‫ָקצּוץ ‪ :‬חָ תּוך לַחֲ ִתיכוֹת ְק ַטּנוֹת ְמאֹד‬ ‫לְ ַקּלֵף ‪ :‬לְ הוֹצִ יא אֶ ת הַ ְּקלִ ּפָ ה‬ ‫ְּפרּוסוֹת ‪ :‬חֲ ִתיכוֹת‬ ‫לְ ַטּגֵן ‪ :‬לְ בַ ֵּׁשל ּבְ ֶׁשמֶ ן חַ ם‬ ‫ְקעָ ָרה ‪ :‬צַ ּלַחַ ת ּגְ דוֹלָה ַועֲמֻ ָּקה‬

‫לְ עַ ְרּבֵ ב ‪ :‬ל ִָׂשים יַחַ ד‬ ‫יק ֶסר‬ ‫ְמעַ ְרּבֵ ל ‪ִ :‬מ ְ‬ ‫ַּתבְ נִ ית ‪ּ :‬כְ לִ י אֲ ִפּיָ ה‬ ‫לְ הַ ְח ִּדיר ‪ :‬לְ הַ כְ נִ יס ְּפנִ ימָ ה‬ ‫יסם ‪ :‬חֲ ִתיכַ ת עֵ ץ ַּד ָּקה‬ ‫ֵק ָ‬

‫הרחוב שלי‬

‫רחוב‬

‫"סּיֶ ֶרת ּגוֹלָנִ י"‬ ‫ְרחוֹב ַ‬ ‫חֲ ִטיבַ ת "ּג ֹו ָלנִי" ִהיא חֲ ִטיבָ ה עִ ּלִ ית ֶׁשל חֵ יל הָ ַרגְ לִ ים ֶׁשל ְצבָ א הַ הֲ ַגּנָה‬ ‫הּוקמָ ה ב‪ּ 22-‬בְ פֶ ּבְ רּוָאר ‪ּ 1948‬בְ מַ הֲ לְָך ִמלְ חֶ מֶ ת הָ עַ ְצמָ אּות‬ ‫לְ יִ ְׂש ָראֵ ל‪ִ .‬היא ְ‬ ‫ֶׁשל ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל‪ִ .‬היא ִה ְׁש ַּת ְּתפָ ה מֵ ָאז ּבְ כָל ִמלְ חָ מוֹת יִ ְׂש ָראֵ ל‪ּ ,‬כְ גוֹן‬ ‫יּפּורים‪ִ .‬היא‬ ‫ִמלְ חֶ מֶ ת ִסינַי‪ִ ,‬מלְ חֶ מֶ ת ֵׁש ֶׁשת הַ ּי ִָמים‪ִ ,‬מלְ חֶ מֶ ת יוֹם הַ ּכִ ִ‬ ‫(מבְ צָ ע אֵ נְטֶ ּבֶ ה)‪,‬‬ ‫ּגַם ִה ְׁש ַּת ְּתפָ ה ּבְ ִמבְ צָ עִ ים ַרּבִ ים ּכְ גוֹן ִמבְ צָ ע י ֹונָתָ ן ִ‬ ‫ּובְ ִמבְ צָ עִ ים ַרּבִ ים ּבְ מַ הֲ לְָך ְׁש ֵּתי הָ ִאינ ְִּתיפָ אדוֹת‪.‬‬ ‫יּוק ָר ִתית‪ ,‬אֲ ֶׁשר חֵ לֶק ִמ ְּמפַ ְּקדֶ יהָ הָ ְפכּו‬ ‫חֲ ִטיבַ ת "ּג ֹו ָלנִי" ִהיא חֲ ִטיבָ ה ְ‬ ‫לְ ַרמַ ְטּכָ"לִ ים ּכְ מ ֹו מָ ְר ְּדכַי ּגּור‪ּ ,‬גַּבִ י אַ ְׁשּכְ נַּזִ י ּובְ נִי ַגנְץ‪ַ .‬רּבִ ים מֵ חַ ָּילֵי‬ ‫הַ חֲ ִטיבָ ה ּגַם ִהּגִ יעּו לְ דַ ְרּגַת אַ ּלּוף‪.‬‬ ‫נ ִַּתן לְ זַהוֹת אֶ ת הַ חַ ּיָלִ ים ֶׁשל חֲ ִטיבַ ת "ּג ֹו ָלנִי" ּבְ עֶ זְ ַרת הַ ָּתג ֶׁשּלָהֶ ם‪ֶׁ ,‬שעָ לָיו‬ ‫ְמאֻ ּיָ ר עֵ ץ יָרוֹק עַ ל ֶר ַקע צָ הוֹב ּובְ עֶ זְ ַרת הַ ּכ ְֻמ ָּתה הַ חּומָ ה‪.‬‬

‫מילון‬

‫ּפָ ְרצָ ה ‪ִ :‬ה ְת ִחילָה‬ ‫ּפָ ָר ָׁשה ‪ִ :‬מ ְק ֶרה ‪ /‬אֵ רּועַ‬ ‫פּור ֶסמֶ ת ‪ :‬מֻ ּכֶ ֶרת‬ ‫ְמ ְ‬ ‫הָ אֳ ַׁשם ‪ :‬נִ ְמצָ א אָ ֵׁשם‬ ‫ידה ‪ :‬הֲ פָ ַרת אֵ מּון‬ ‫ּבְ גִ ָ‬ ‫הַ אֲ ָׁשמָ ה ‪ :‬הַ ּטָ לַת ַאחֲ ָריּות‬ ‫ירה‬ ‫לִ ְדבַ ר עֲבֵ ָ‬ ‫ְמ ַׁש ֶּקפֶ ת ‪ :‬מַ ְרָאה‬ ‫ָׂש ַרר ‪ִ :‬א ְפיֵן‬ ‫עֵ ד ‪ִ :‬מי ֶׁשהָ יָה נוֹכֵחַ ּבְ אֵ רּועַ‬ ‫ַּתהֲ לּוכוֹת ‪ִ :‬מצְ עָ ִדים‬ ‫צָ עֲקּו ‪ָ :‬ק ְראּו ּבְ קוֹל חָ זָק‬

‫ִהנְ ִהיג ‪ :‬עָ מַ ד ּבָ רֹאׁש‬ ‫ִּת ְקוָה ‪ִ :‬סּכּוי‬ ‫ְּת ִמיכָ ה ‪ּ :‬גִ ּבּוי ‪ /‬עֶ זְ ָרה‬ ‫ירה ‪ :‬נִ ּגּוד‬ ‫ְס ִת ָ‬ ‫ַס ְק ָרנּות ‪ָ :‬רצוֹן לְ הַ ּכִ יר‬ ‫ימילַצְ יָה‬ ‫ָאס ִ‬ ‫הַ ְטמָ עָ ה ‪ִ :‬‬ ‫‪ /‬לְ גַּלוֹת‬ ‫עוֹיְ נּות ‪ִׂ :‬שנְ ָאה‬ ‫נִ ְדחֲ תָ ה ‪ֹ :‬לא נִ ְת ַקּבְ לָה‬ ‫ֵקץ ‪ :‬סוֹף‬ ‫צּורה ּכָלְ ֶׁש ִהי‬ ‫אֵ יכְ ֶׁשהּו ‪ּ :‬בְ ָ‬ ‫הֵ חֵ ל ‪ִ :‬ה ְת ִחיל‬ ‫ַלעֲזוֹב ‪ָ :‬ללֶכֶ ת מֵ הַ ּמָ קוֹם ְמי ֵַּסד ‪ :‬מֵ ִקים ‪ /‬יוֹזֵם‬ ‫צַ ּוָָאה ‪ּ :‬בַ ָּק ָׁשה ֶׁשל ָאדָ ם‬ ‫אֻ ּמָ ה ‪ :‬עַ ם‬ ‫ֶׁש ֵּתעָ ֶׂשה ַאחֲ ֵרי מוֹתוֹ‬ ‫לְ אֻ ִּמי ‪ֶׁ :‬של הַ ּלְ אוֹם ‪/‬‬ ‫ָקבּור ‪ָ :‬טמוֹן ּבָ אֲ ָדמָ ה‬ ‫ֶׁשל הָ אֻ ּמָ ה‬ ‫יֵׁשּות ‪ִ :‬קּיּום‬ ‫ָיזַם ‪ :‬הֶ ֱעלָה אֶ ת הָ ַרעְ יוֹן‬

‫חוֹמָ ִרים ‪:‬‬

‫מילון‬

‫ּבִ ְני ִָמין זְ אֵ ב (תֵ אוֹדוֹר) הֶ ְר ְצל נ ֹולַד ב‪ּ 2-‬בְ מַ אי‬ ‫ּבּודּפֵ ְׂשט)‬ ‫‪ּ 1860‬בְ עִ יר ּפֵ ְׂשט (הַ ּיוֹם חֵ לֶק ִמ ָ‬ ‫ֶׁשּבְ הּו ְנּג ִָריָה‪ּ .‬בִ ְׁשנַת ‪ִ ,1878‬מ ְׁשּפַ ְחּת ֹו עָ בְ ָרה‬ ‫ימּפֶ ְריָה הַ או ְֹס ְטרוֹ‪-‬‬ ‫לְ וִ ינָה ֶׁש ִה ְׁש ַּתּיְ כָ ה ל ִַא ְ‬ ‫הּו ְנּג ִָרית‪ .‬הּוא לָמַ ד ָׁשם ִמ ְׁשּפָ ִטים‪ ,‬וְ נ ְִהיָה‬ ‫עִ ּת ֹונַאי‪ּ .‬בִ ְׁשנַת ‪ 1891‬הּוא עָ בַ ר לָגּור ּבְ פָ ִריז‬ ‫ֶׁשּבְ צָ ְרפַ ת ּכְ כַ ָּתב הָ עִ ּתוֹן "נ ֹויֶה פְ ַריֶה פְ ֶּרסֶ ה"‬ ‫(‪ּ .)Neue Freie Presse‬בְ נוֹבֶ ְמּבֶ ר ‪1894‬‬ ‫פּור ֶסמֶ ת ‪ָ -‬ק ִצין‬ ‫ּפָ ְרצָ ה ּפָ ָר ַׁשת ְד ַריְ פּוס הַ ְּמ ְ‬ ‫ידה‬ ‫הּודי ּבַ ּצָ בָ א הַ ּצָ ְרפָ ִתי הָ אֳ ַׁשם ּבִ בְ גִ ָ‬ ‫יְ ִ‬ ‫ַאקלִ ים‬ ‫לְ טוֹבַ ת הַ ּג ְֶרמָ נִים‪ .‬הַ הַ אֲ ָׁשמָ ה הָ יְ תָ ה ִׁש ְק ִרית‪ ,‬וְ ִׁש ְּקפָ ה אֶ ת הָ ְ‬ ‫יׁש ִמי ׁש ֶָּׂש ַרר ּבְ צָ ְרפַ ת ּבִ ְתקּופָ ה זוֹ‪ּ .‬בִ ְני ִָמין זְ אֵ ב הֶ ְר ְצל הָ יָה עֵ ד‬ ‫הָ ַאנ ְִט ֵ‬ ‫הּודים‪.‬‬ ‫ל ַַּתהֲ לּוכוֹת ֶנגֶד ְד ַריְ פּוס ּכַ אֲ ֶׁשר צָ עֲקּו ּבִ ְרחוֹבוֹת ּפָ ִריז ‪ :‬מָ וֶ ת לַּיְ ִ‬ ‫הּודים ּבְ אֵ ירוֹּפָ ה‪ ,‬וְ כִ י חַ ּיֶבֶ ת לִ ְהיוֹת‬ ‫הּוא הֵ בִ ין ּכִ י אֵ ין ִּת ְקוָה עֲבּור הַ ּיְ ִ‬ ‫ירה לְ מָ ה ֶׁשחָ ַׁשב ּבְ עָ בָ ר‪,‬‬ ‫לָהֶ ם ְמ ִדינָה ִמ ֶׁשּלָהֶ ם‪ָּ .‬דבָ ר זֶ ה הָ יָה ּבִ ְס ִת ָ‬ ‫הּודים וְ הַ ְטמָ עָ תָ ם ִּתפְ ּתוֹר אֶ ת הָעוֹיְ נּות ּכְ לַּפֵ י‬ ‫ֶׁשהָ אֵ מַ נ ְִציּפַ ְציָה ֶׁשל הַ ּיְ ִ‬ ‫יׁש ִמּיּות‪.‬‬ ‫הּודים וְ תָ ִׂשים ֵקץ לַָאנ ְִט ֵ‬ ‫הַ ּיְ ִ‬ ‫הּודים" (‪Der‬‬ ‫"מ ִדינַת הַ ּיְ ִ‬ ‫ּבִ ְׁשנַת ‪ 1895‬הֵ חֵ ל הֶ ְר ְצל לִ כְ ּתוֹב אֵ ת ִספְ ר ֹו ְ‬ ‫הּודים ַלעֲזוֹב אֶ ת‬ ‫‪ּ ,)Judenstaat‬ב ֹו הּוא ִה ְסּבִ יר אֵ ת הַ ּצו ֶֹרְך ֶׁשּיֵׁש לַּיְ ִ‬ ‫הּודים ִהּנָם אֻ ּמָ ה‪ ,‬וְ ֶׁשּלָהֶ ם חָ סֵ ר ַרק ּבַ יִ ת‬ ‫אֵ ירוֹּפָ ה‪ .‬הֶ ְר ְצל חָ ַׁשב ֶׁשהַ ּיְ ִ‬ ‫ידה עֲבּור‬ ‫יטית‪ .‬הּוא ּגַם חָ ַׁשב ֶׁשּזו ִֹהי הַ ֶּד ֶרְך הַ ּיְ ִח ָ‬ ‫לְ אֻ ִּמי וְ יֵׁשּות ּפוֹלִ ִ‬ ‫הּודים לְ ַקּיֵם ּבְ אֹפֶ ן חָ פְ ִׁשי אֶ ת הַ ָּדת ֶׁשּלָהֶ ם וְ אֶ ת הַ ּמָ ס ֶֹרת ֶׁשּלָהֶ ם‪.‬‬ ‫יְ ִ‬ ‫ּבִ ְׁשנַת ‪ 1897‬הּוא ָיזַם אֶ ת הַ ּק ֹונְּגְ ֶרס הַ ִּצּי ֹונִי הָ ע ֹול ִָמי הָ ִראׁשוֹן ּבְ ּבָ זֶ ל‬ ‫ֶׁשּבִ ְׁשוָ ויְ יץ וְ ִהנְ ִהיג אֶ ת הַ ּק ֹונְּגְ ֶרס עַ ד יוֹם מוֹת ֹו ּבִ ְׁשנַת ‪ִ .1904‬מ ְּׁשנַת‬ ‫יּקּוריו הַ ִּדיּפְ לוֹמָ ִטּיִ ים ּבְ ִת ְקוָ ה לְ ַקּבֵ ל ְּת ִמיכָ ה‬ ‫ַ‬ ‫‪ 1898‬הּוא ִה ְרּבָ ה אֶ ת ּבִ‬ ‫הּודים‪ְּ .‬תנּועוֹת ִצּי ֹונִּיוֹת אֲ חֵ רוֹת‬ ‫ִמּמֶ ְמ ָׁשלוֹת ׁשוֹנוֹת לְ טוֹבַ ת ְמ ִדינָה לַּיְ ִ‬ ‫ִקּבְ לּו אֶ ת ַרעֲיוֹנוֹתָ יו ּתוְֹך ַס ְק ָרנּות‪ְ ,‬ק ִרירּות א ֹו ּפָ ׁשּוט עוֹיְ נּות‪.‬‬ ‫ירּוׁשלַיִ ם ּבְ או ְֹקטוֹּבֶ ר‬ ‫ָ‬ ‫ּבִ ְני ִָמין זְ אֵ ב הֶ ְר ְצל ִהּגִ יעַ ּבַ ּפַ עַ ם הָ ִראׁש ֹונָה לִ‬ ‫‪ּ 1898‬כְ ֵדי לִ פְ ּגוֹׁש אֶ ת הַ ֵּקיסָ ר וִ ילְ הֶ לְ ם הַ ֵּׁשנִי‪ֶׁ ,‬שהָ יָה ָׁשם ּבְ בִ ּקּור ִר ְׁש ִמי‪.‬‬ ‫הּודים ּבְ אּו ַגנ ְָּדה‪ .‬הַ ּצָ עָ ה ז ֹו‬ ‫יטים ָאז ִה ִּציעּו הֲ ָקמַ ת ְמ ִדינָה לַּיְ ִ‬ ‫הַ ּבְ ִר ִ‬ ‫הּודי ֶׁשהֶ ְחלִ יט ּכִ י הַ ּבַ יִ ת הַ ּלְ אֻ ִּמי‬ ‫נִ ְדחֲ תָ ה ב‪ 1905-‬עַ ל יְ ֵדי הַ ּק ֹונְּגְ ֶרס הַ ּיְ ִ‬ ‫הּודים‪ּ ,‬כְ לוֹמַ ר ּפָ ל ְֶסטַ יְ ן ְּדָאז‪.‬‬ ‫ַאדמַ ת הַ ּיְ ִ‬ ‫הּודים חַ ּיָב לִ ְהיוֹת עַ ל ְ‬ ‫ֶׁשל הַ ּיְ ִ‬ ‫אַ ְך הֶ ְר ְצל ֹלא חַ י מַ ְסּפִ יק זְ מַ ן ּכְ ֵדי לִ ְראוֹת אֶ ת הַ גְ ָׁשמַ ת הַ ְחלָטָ ה זוֹ‪.‬‬ ‫הּוא מֵ ת ב‪ּ 3-‬בְ יּולִ י ‪ּ 1904‬בְ אֵ ְדלְַך ֶׁשּבְ או ְֹס ְט ִרּיָה‪ּ .‬בִ ְני ִָמין זְ אֵ ב הֶ ְר ְצל‬ ‫נ ְֶח ָׁשב ּכְ ָאבִ י הַ ִּצּיוֹנּות הַ ְּמ ִדינִית וְ אֵ יכְ ֶׁשהּו ְמי ְַּס ָדּה ֶׁשל ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל‪,‬‬ ‫ּומּכָ אן ּכִ ּנּוי ֹו "חוֹזֶ ה הַ ְּמ ִדינָה"‪ּ .‬בִ ְׁשנַת ‪ ,1949‬לְ פִ י צַ ּוָָאתוֹ‪ ,‬עַ ְצמוֹתָ יו‬ ‫ִ‬ ‫ירּוׁשלַיִ ם‪ .‬הּוא ָקבּור ּבְ הַ ר הֶ ְר ְצל הַ ּנו ֵֹׂשא אֵ ת ְׁשמוֹ‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫הּובְ אּו לִ‬

‫ַארּבָ עָ ה מּובָ נִים ֶׁשל הַ ּסוֹפִ ית __‪X‬וֹן‪.‬‬ ‫ּכְ בָ ר ּפָ ג ְַׁשנּו ְ‬ ‫הַ ּיוֹם‪ ,‬נִפְ ּגֹׁש מַ ְׁשמָ עּות נוֹסֶ פֶ ת וְ ַאחֲ ר ֹונָה ֶׁשל הַ ּסוֹפִ ית __‪X‬וֹן ‪ :‬מַ ְׁשמָ עּות‬ ‫ֶׁשל ְקבּוצוֹת וָ אֳ סָ פִ ים‪.‬‬ ‫ִמּלָה וְ עוֹד ִמּלָה וְ עוֹד ִמּלָה ‪X__ +‬וֹן הוֹפְ כוֹת לְ ִמּלוֹן ֶׁשּב ֹו יֵׁש אֹסֶ ף ֶׁשל‬ ‫הָ מוֹן ִמּלִ ים וְ הֶ ְסּבֵ ָרן‪.‬‬ ‫יקלִ י‬ ‫מּוס ָ‬ ‫אֹסֶ ף ֶׁשל ִחידוֹת הֵ ן ִחידוֹן‪ּ ,‬כְ מ ֹו ִחידוֹן הַ ָּתנָ"ְך א ֹו ִחידוֹן ִ‬ ‫ִׁשיר ‪X__ +‬וֹן = ִׁשירוֹן (חוֹבֶ ֶרת עִ ם הַ ְרּבֵ ה ִׁש ִירים)‬ ‫ְׁשאֵ לָה ‪X__ +‬וֹן = ְׁשאֵ לוֹן (חוֹבֶ ֶרת עִ ם אֹסֶ ף ֶׁשל ְׁשאֵ לוֹת‪ּ ,‬כְ מ ֹו ְׁשאֵ לוֹן‬ ‫ִמבְ חָ נֵי‪ּ-‬בַ גְ רּות)‬ ‫נּוסחָ אוֹן‪ֶׁ ,‬שהּוא‬ ‫ּבְ חֵ לֶק מֵ הַ ִּמבְ חָ נִים מֻ ָּתר ל ַַּתלְ ִמ ִידים לְ ִה ְׁש ַּתּמֵ ׁש ּבְ ְ‬ ‫יקה‪.‬‬ ‫נּוסחָ אוֹת ּבְ מָ תֵ מָ ִט ָ‬ ‫אֹסֶ ף ֶׁשל ְ‬ ‫חֲ ָניָה ‪X__ +‬וֹן = חַ נְיוֹן (ּכְ ֶׁשָאנּו ְצ ִריכִ ים ְמקוֹם חֲ ָניָה ל ְַּמכ ֹונִית ֶׁשּלָנּו‪,‬‬ ‫ָאנּו ּפ ֹונִים לַחַ נְיוֹן‪ֶׁ ,‬שהּוא אֹסֶ ף ֶׁשל ְמקוֹמוֹת חֲ ָניָה‪ּ ,‬כְ ֶׁשָאנּו ּבַ עֲבו ָֹדה‪,‬‬ ‫ּבְ בִ ּלּוי א ֹו ּבִ ְק ִנּיָה‪).‬‬ ‫אי"ה ּבַ ָּׁשבּועַ הַ ּבָ א נִפְ ּגֹׁש סוֹפִ ית חֲ ָד ָׁשה וַ חֲ בִ יבָ ה‪.‬‬

‫ְּב ֵת ָאבֹון!‬

‫ּׁשּואים‬ ‫ידת ִק ִ‬ ‫ ּפַ ְׁש ִט ַ‬

‫אַ ּלּוף ‪ֵּ :‬גנ ֵָרל‬ ‫יּוק ָר ִתית ‪ּ :‬בַ ֲעלַת‬ ‫ַסּיֶ ֶרת ‪ּ :‬כֹחַ צְ בָ ִאי ֶׁשהוֹלְֵך ְ‬ ‫לִ ְפנֵי הַ ּמַ חֲ נֶה‬ ‫ְּפ ֶר ְס ִטיזָ'ה לְ זַהוֹת ‪ :‬לְ הַ ּכִ יר‬ ‫חֲ ִטיבַ ה ‪ּ :‬בְ ִריג ָָדה‬ ‫ְמפַ ְּק ִדים ‪ַ :‬אחֲ ָר ִאים ָּתג ‪ֵ :‬סמֶ ל‬ ‫ִה ְׁש ַּת ְּתפָ ה ‪ :‬ל ְָקחָ ה חֵ לֶק‬ ‫ְמאֻ ּיָ ר ‪ְ :‬מצֻּיָ ר‬ ‫ּבַ ּצָ בָ א‬ ‫ּכ ְֻמ ָּתה ‪ּ :‬כוֹבַ ע צְ בָ ִאי‬ ‫ִמבְ צָ ע ‪ְּ :‬פ ֻעּלָה צְ בָ ִאית הָ ְפכּו ‪ :‬נִ ְהיּו‬ ‫ּכְ גוֹן ‪ּ :‬כְ מוֹ‬ ‫ַד ְרּגָה ‪ָ :‬רמָ ה‬

‫טרמוסטיילר‬ ‫מערכות‬

‫חימום וקירור ‪Termostyler‬‬

‫!‪Stylish and efficient radiators in each room of your house‬‬ ‫הפקת אירועים‬

‫ירֹוּפה‬ ‫ָ‬ ‫ׁשי ַמ ָּגבֹות ֵמ ֵא‬ ‫ּומיַ ְּב ֵ‬ ‫ׁשל ִמ ְת ֵלי ְ‬ ‫ִמ ְגוָ ן ָר ָחב ֶ‬ ‫ׁש ַמל אֹו ְּב ַמיִ ם‬ ‫ּפֹוע ִלים ְּב ַח ְ‬ ‫ּוב ָכל ַה ְּצ ָב ִעים ַה ֲ‬ ‫ְּב ָכל ַה ִּמּדֹות ְ‬

‫הפקת אירועים‬

‫‪LISH‬‬ ‫‪WE SPEAK ENG‬‬ ‫‪FRANCAIS‬‬ ‫‪NOUS PARLONS‬‬

‫בגינה שלכם מסתתר גן אירועים פרטי‪...‬‬ ‫תנו לנו למצוא אותו יחד אתכם ולהפוך‬ ‫אותו לגן אירועים קסום‪ .‬הפקת אירועים‬ ‫יחודיים ומושקעים בכל מקום שתבחרו‪.‬‬

‫שלמה מנדל ‪050-6286950‬‬ ‫‪impactm.events@gmail.com‬‬ ‫הפקות ‪Impact‬‬

‫אּולם ַה ְּת ָ‬ ‫רּוׁש ַליִ ם‬ ‫ָ‬ ‫ׁש ָּלנּו ְּב ַת ְל ִּפּיֹות – יְ‬ ‫צּוגה ֶ‬ ‫ּבֹואּו ְל ַב ֵּקר ְּב ָ‬ ‫ׂש ָרד‬ ‫יׁשה ֶא ְצ ְל ֶכם ַּב ִּמ ְ‬ ‫יעת ְּפ ִג ָ‬ ‫ׁשר ִל ְק ִב ַ‬ ‫אֹו ְצרּו ִא ָּתנּו ֶק ֶ‬

‫‪facebook.com/termostyler‬‬ ‫‪054 751 3320‬‬ ‫‪072 250 3262‬‬ ‫‪www.termostyler.co.il‬‬

‫"יוֹם הו ִֹרים"‬ ‫ּבְ יִ ְׂש ָראֵ ל מֻ זְ מָ נִים הַ הו ִֹרים ּפַ עֲמַ יִ ם ּבְ ׁשָ נָה לְ יוֹם הו ִֹרים ּבְ בֵ ית הַ ּסֵ פֶ ר‪ .‬זו ִֹהי‬ ‫צּורה ְמסֻ ֶּד ֶרת וּלְ הַ עֲבִ יר‬ ‫ה ִַהזְ ּדַ ְּמנּות ׁשֶ ל הַ ּמו ִֹרים לְ ִהּפָ גֵׁש עִ ם הַ הו ִֹרים ּבְ ָ‬ ‫מֵ ידָ ע לְ גַּבֵ י הַ ֶּילֶד‪.‬‬ ‫ַארּבָ עִ ים (‪ )40‬זּוגוֹת הו ִֹרים‪ּ ,‬ולְ כָל‬ ‫לִ פְ עָ ִמים מּוזְ מָ נִים לְ יוֹם ּכָזֶ ה ָקרוֹב לְ ְ‬ ‫הו ֶֹרה יֵׁש לְ כָ ל הַ ּיוֹתֵ ר עֶ ׂשֶ ר ַּדּקוֹת לְ ִׂשיחָ ה עִ ם הַ ּמוֹרה‪ִ .‬מ ִּסּבָ ה ז ֹו צָ ִריְך‬ ‫לְ ַקּיֵם ֶקׁשֶ ר ָקבּועַ עִ ם הַ ּמוֹרה ּכָל הַ ּׁשָ נָה ּובִ ְד ָרכִ ים ׁשוֹנוֹת ‪ּ :‬בִ פְ גִ יׁשוֹת‪,‬‬ ‫ּבְ טֶ לֶפוֹן א ֹו ּבְ ִאימֵ ייל‪ ,‬וְ ֹלא לְ ִהּפָ גֵׁש עִ ם הַ ּמוֹרה ּבַ ּפַ עַ ם הָ ִראׁש ֹונָה ּבְ יוֹם‬ ‫הַ הו ִֹרים‪ּ ,‬בִ ְמיּוחָ ד ּכַאֲ ׁשֶ ר יֵׁש נו ְֹׂש ִאים חֲ ׁשּובִ ים הַ ּדו ְֹר ִׁשים זְ מַ ן ָארוְֹך‬ ‫יוֹתֵ ר לְ ִׂשיחָ ה‪.‬‬ ‫הו ִֹרים ׁשֶ אֵ ינָם ְמ ַדּבְ ִרים טוֹב עִ בְ ִרית‪ ,‬עֲלּולִ ים לְ ִה ְת ַקּׁשוֹת ּבְ ִׂשיחָ ה מּול‬ ‫הַ ּמוֹרה‪ֹ .‬לא ָּת ִמיד מָ ה ׁשֶ אוֹמֵ ר‪/‬ת הַ ּמוֹרה יִ ְהיֶה ּבָ רּור‪ ,‬וְ לִ פְ עָ ִמים הַ ְּמ ָס ִרים‬ ‫ׁשֶ הַ הו ִֹרים רוֹצִ ים לְ הַ עֲבִ יר לַּמוֹרה ֹלא יּובְ נּו עַ ל י ָָדיו‪/‬ה‪ .‬חֲ בָ ל ׁשֶ ּבִ גְ לַל חֹסֶ ר‬ ‫זְ מַ ן ִּת ְהיֶה ִאי הֲ בָ נָה ּבֵ ין הַ הו ִֹרים לַּמוֹרה‪ .‬עַ ל ּכֵן מֻ ְמלָץ לַהו ִֹרים ׁשֶ אֵ ינָם‬ ‫ְמ ַדּבְ ִרים טוֹב עִ בְ ִרית‪ ,‬לְ הָ בִ יא ִא ָּתם ְמתֻ ְרּגְ מָ ן‪ ,‬אֲ ׁשֶ ר יּוכַל לְ הַ עֲבִ יר אֶ ת‬ ‫ידע‪ ,‬לְ הַ ְסּבִ יר ּולְ תַ ּוְֵך‪.‬‬ ‫הַ ּמֵ ָ‬ ‫ּכְ פִ י ׁשֶ ִה ְסּבַ ְר ִּתי ּבַ ּכַ ָּתבָ ה הַ ּקו ֶֹדמֶ ת‪ֹ ,‬לא ּכְ ַדאי לְ ִה ְׁש ַּתּמֵ ׁש ּבַ ֶּילֶד עַ צְ מ ֹו‬ ‫ידע‬ ‫ּכִ ְמתֻ ְרּגְ מָ ן ּבְ יוֹם הַ הו ִֹרים‪ִׂ .‬שיחָ ה עַ ל הַ ֶּילֶד עֲלּולָה לַחֲ ׂשוֹף אוֹת ֹו לַּמֵ ָ‬ ‫ׁשֶ הּוא ֹלא צָ ִריְך ל ַָדעַ ת וְ לִ גְ רוֹם ל ֹו לְ הַ ְרּגִ יׁש נָבוְֹך‪ .‬הָ עֻבְ ָּדה ּכִ י הַ ֶּילֶד נ ְִמצָ א‬ ‫ּבַ חֶ ֶדר‪ ,‬עֲלּולָה ּגַם ִהיא לִ גְ רוֹם לְ הו ִֹרים א ֹו לְ מוֹרה ֹלא לוֹמַ ר אֶ ת ּכָל‬ ‫מָ ה ׁשֶ חָ ְׁשבּו לְ הַ ּגִ יד‪ .‬אֶ פְ ׁשָ ר לְ צָ ֵרף אֶ ת הַ ֶּילֶד ּבְ סוֹף הַ ִּׂשיחָ ה לְ ִסּכּום‪ִ ,‬אם‬ ‫יׁשים צ ֶֹרְך ּבַ ָּדבָ ר‪.‬‬ ‫מַ ְרּגִ ִ‬

‫עדני נייפלד ‪ -‬מַ ְרצָ ה לְ ִחּנּוְך ּבַ ִמכְ לָלוֹת הָ אֲ ָקדֵ ִמיוֹת לְ ִחּנּוְך "אוהלו"‬ ‫ו"שאנן"‪054-6388970 .‬‬ ‫ִהזְ ַּד ְּמנּות ‪ :‬זְ מַ ן מַ ְת ִאים‬ ‫לְ הַ עֲבִ יר ‪ :‬לָתֵ ת‬ ‫ידע ‪ִ :‬אינְ פו ְֹרמַ צְ יָה‬ ‫מֵ ָ‬ ‫לְ כָ ל הַ ּיוֹתֵ ר ‪ :‬מַ ְק ִסימּום‬ ‫ָקבּועַ ‪ֵ :‬רגּול ִָרי‬ ‫נו ְֹׂש ִאים ‪ :‬עִ נְ יָנִ ים‬ ‫ּדו ְֹר ִׁשים ‪ :‬צְ ִריכִ ים‬ ‫עֲלּולִ ים ‪ :‬יְ כוֹלִ ים‬

‫לְ ִה ְת ַקּׁשוֹת ‪ :‬לְ הַ ְרּגִ יׁש ק ִֹׁשי‬ ‫ּוּוחים ‪ִ /‬אינְ פו ְֹרמַ צְ יוֹת‬ ‫ְמ ָס ִרים ‪ִּ :‬ד ִ‬ ‫מֻ ְמלָץ ‪ּ :‬כְ ַדאי‬ ‫לְ תַ ּוְֵך ‪ :‬לְ ַק ֵּׁשר ּבֵ ין אֲ נ ִָׁשים ׁשוֹנִ ים‬ ‫ּכַ ָּתבָ ה ‪ :‬מַ אֲ מָ ר‬ ‫לַחֲ ׂשוֹף ‪ :‬לִ גְ רוֹם ֶׁשּיִ ְהיֶה ּגָלּוי‬ ‫נָבוְֹך ‪ִ :‬מ ְתּבַ ּיֵ ׁש‬ ‫לְ צָ ֵרף ‪ :‬לְ ַׁש ֵּתף ‪ /‬ל ִָׂשים ּבְ יַחַ ד‬

‫מילון‬

‫ּבִ נְ י ִָמין זְ אֵ ב (תֵ אוֹדוֹר) הֶ ְרצְ ל‬

‫ִּפּנַת הַ ּלָׁשוֹן ְמ ַדּבֶ ֶרת __‪X‬וֹן‪.‬‬

‫מה בצלחת‬

‫טיפ לעולה‬

Laoleh - Parachat Vaiera  
Laoleh - Parachat Vaiera  

Laoleh - Parachat Vaiera

Advertisement