Page 1

‫בס"ד‬

‫ִמ ְׂש ָחק‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪Experienced‬‬ ‫‪business‬‬ ‫‪consultant - built company‬‬ ‫‪in Hollywood before Alyah‬‬ ‫‪- 050 219 5591‬‬

‫‪hébreu facile‬‬

‫אוֹהֲ בִ ים ַלעֲזוֹר לַּזּולַת? ְמחַ ְּפ ִׂשים הַ כְ נ ָָסה נו ֶֹספֶ ת? ְמעֻנְ יָנִ ים‬ ‫ַלעֲבוֹד ּבְ ָׁשעוֹת ֶׁשּנוֹחוֹת לָכֶ ם? ָאז ִהצְ ָט ְרפּו אֵ לֵינּו ‪ַ -‬לעֲמּותַ ת‬ ‫יׁשים ּבְ בָ ֵּתיהֶ ם‪.‬‬ ‫"ּבַ ּבַ יִ ת"! ָאנּו מַ ּצִ יעִ ים לָכֶ ם ַלעֲבוֹד עִ ם ְק ִׁש ִ‬ ‫רּוׁשלַיִ ם ‪ִ -‬אי ָלנָה ‪02-6233172 :‬‬ ‫ְׁשי ֶק ֶׁשר‪ :‬יְ ָ‬ ‫ַאנ ֵ‬ ‫אַ ְׁשּדוֹד וְ אַ ְׁש ֶקלוֹן ‪ -‬מַ ְר ִטין ‪08-6737412 / 08-6348363 :‬‬ ‫ָארץ‪.‬‬ ‫נְ תַ נְ יָה ‪ -‬לִ ימוֹר ‪ּ ,09-8344484 :‬ובִ ְסנִיפֵ ינּו הָ אֲ חֵ ִרים ּבָ ֶ‬

‫גליון מס' ‪18‬‬

‫ ‪17 year-old babysitter with references available‬‬‫‪Children between 2 and 12. Please call 050 644 7427‬‬ ‫‪Требуется продавщица в продовольственный‬‬ ‫‪магазин в Писгат Зееве.‬‬ ‫‪Тел.: 054-5344084, 054-7440453‬‬

‫ת‪.‬ד‪ 8130 .‬ירושלים ‪9108101‬‬

‫כ"ז כסלו תשע"ד‪30.11.2013 ,‬‬ ‫ ‬

‫זמני הדלקת נרות שבת‬

‫ירושלים ‪1 5:59‬‬ ‫תל אביב ‪ 16:13‬‬ ‫‪ 16:03‬‬ ‫חיפה ‬ ‫ע ‪ 16:07‬‬ ‫באר שב ‬

‫‪17:15‬‬ ‫‪17:16‬‬ ‫‪17:14‬‬ ‫‪17:17‬‬

‫‪5‬ח נ ו כ‬ ‫‪1‬מ ד‬ ‫‪2‬מ ו ד י‬ ‫‪3‬ס ב י ב‬

‫(בראשית מ"א‪ ,‬ח')‬

‫ּפַ ְרעֹה ח ֹולֵם חֲ לוֹם‪ֶׁ .‬שבַ ע ּפָ רוֹת ּבְ ִריאוֹת וְ יָפוֹת יו ְֹצאוֹת ִמן הַ ּנָהָ ר ּומַ ְת ִחילוֹת‬ ‫לִ ְרעוֹת ּבַ ָּׂש ֶדה‪ .‬לְ ַאחַ ר ִמּכֵן‪ֶׁ ,‬שבַ ע ּפָ רוֹת ָרזוֹת ַאף הֵ ן יו ְֹצאוֹת ִמן הַ ּנָהָ ר‬ ‫וְטו ְֹרפוֹת אֶ ת הָ ִראׁשוֹנוֹת‪ּ .‬פַ ְרעֹה ִמ ְתעו ֵֹרר ּבִ ְדָאגָה‪ .‬וְ ל ְַמרוֹת זֹאת‪ ,‬מָ ה‬ ‫הּוא עו ֶֹׂשה ? הּוא ּבוֹחֵ ר לַחֲ זוֹר לִ יׁשוֹן ! וְ זֹאת‪ּ ,‬בְ נִּגּוד לְ ַי ֲעקֹב ָאבִ ינּו‪ַ .‬י ֲעקֹב‬ ‫ח ֹולֵם עַ ל סֻ ּלָם ֶׁש ִּמּמֶ ּנּו עוֹלִ ים וְ יו ְֹר ִדים מַ לְ ָאכִ ים‪ .‬הּוא ִמ ְתעו ֵֹרר ּומֵ בִ ין‬ ‫ִמּיָד ּכִ י עָ לָיו לִ פְ עוֹל‪ָ .‬לכֵן‪ ,‬הּוא ּב ֹונֶה ִמזְ ּבֵ חַ ּומַ ְק ִריב ָק ְרּבָ ן לָּה'‪.‬‬ ‫ּפַ ְרעֹה‪ּ ,‬גַם הּוא‪ ,‬יָכוֹל לִ בְ חוֹר לְ הַ ְק ִריב ָק ְרּבָ ן לְ נָהָ ר עָ לָיו חָ לַם‪ ,‬הַ ּנִילּוס‪,‬‬ ‫ֶׁשהּוא ְמקוֹר הַ חַ ּיִ ים לְ פִ י הַ ִּמ ְצ ִרים‪ .‬אֲ בָ ל‪ ,‬הּוא מַ ְחלִ יט לַחֲ זוֹר לִ יׁשוֹן‬ ‫ּולְ הַ אֲ ִמין ּכִ י ׁשּום ָּדבָ ר ַרע ֹלא יָכוֹל לִ ְקרוֹת‪ .‬וְ ָאז‪ ,‬הּוא ח ֹולֵם אֶ ת הַ חֲ לוֹם‬ ‫הַ ֵּׁשנִי‪ֶׁ .‬שבַ ע אֲ לֻּמוֹת יָפוֹת נֵאֱ כָלוֹת עַ ל יְ ֵדי ‪ 7‬אֲ לֻּמוֹת ָרזוֹת‪ .‬הּוא אֵ ינ ֹו יָכוֹל‬ ‫עוֹד לְ ִה ְתעַ ּלֵם מֵ הָ ִאי‪-‬נוֹחוֹת אוֹתָ ּה הּוא מַ ְרּגִ יׁש‪.‬‬ ‫מֻ ְדָאג‪ ,‬הּוא ְמבַ ֵּקׁש לְ הָ בִ ין אֶ ת ּפֵ ֶׁשר הַ חֲ לוֹמוֹת‪ ,‬וַ אֲ נ ִָׁשים ִמ ְת ַקּבְ צִ ים ְסבִ יב‬ ‫חֲ צֵ ר ֹו עַ ל ְמנַת לְ פָ ֵרׁש אוֹתָ ם‪.‬‬ ‫ּפַ ְרעֹה אֵ ינֶּנּו מַ אֲ ִמין ּבְ ַאף אֶ חָ ד מֵ הַ הֶ ְסּבֵ ִרים הַ ּמֻ ּצָ עִ ים לוֹ‪ .‬אֵ יְך ָיכֹל ל ַָדעַ ת‬ ‫מַ הּו הַ הֶ ְסּבֵ ר הַ ּנָכוֹן? הַ ִאם י ַָדע ּבְ תוֹכ ֹו אֶ ת הָ אֱ מֶ ת ? זֹאת ֶׁש ִּת ְת ַּגלֶה עַ ל יְ ֵדי‬ ‫יוֹסֵ ף ? יוֹסֵ ף מַ ְסּבִ יר לְ פַ ְרעֹה ּכִ י ְמדֻ ּבָ ר ּבְ אוֹת ֹו חֲ לוֹם וְ ֹלא ּבִ ְׁשנֵי חֲ לוֹמוֹת‬ ‫ׁש ֹונִים‪ .‬הּוא ֹלא ַרק ְמ ַסּפֵ ק הֶ ְסּבֵ ר‪ ,‬אַ ְך ּגַם מַ ִּציעַ ִּפ ְתרוֹן לְ פַ ְרעֹה‪ִ .‬מ ְצ ַריִ ם‬ ‫ּומּיָד לְ ַאחֵ ר ִמּכֵן ִּת ְהיֶינָה‬ ‫ַּתעֲבוֹר ְּתקּופָ ה ֶׁשל ִׂשגְ ׂשּוג ּבְ מֶ ֶׁשְך ֶׁשבַ ע ָׁשנִים‪ִ ,‬‬ ‫ֶׁשבַ ע ָׁשנִים ֶׁשל ָרעָ ב‪ָ .‬לכֵן‪ ,‬יֵׁש לְ ִה ְתּכ ֹונֵן עַ ל ְמנַת לִ ְׂשרוֹד אֶ ת הַ ְּתקּופָ ה הַ ּזוֹ‪.‬‬ ‫מּודעִ ים ּפָ חוֹת א ֹו יוֹתֵ ר לְ מַ ה ֶׁשָאנּו ְצ ִריכִ ים ַלעֲׂשוֹת‪ ,‬לְ ִה ְתעו ֵֹרר‬ ‫ּגַם אֲ נ ְַחנּו‪ָ ,‬‬ ‫וְ לִ פְ עוֹל‪ .‬אַ ְך לִ פְ עָ ִמים ָאנּו מַ ע ֲִדיפִ ים לִ בְ חֹר לַחֲ זֹר לִ יׁשוֹן‪ .‬אֲ נ ְַחנּו ְמנ ִַּסים‬ ‫לִ פְ עָ ִמים לְ ִה ְתעַ ּלֵם מֵ הַ ּבְ עָ יוֹת ֶׁשּלָנּו וְ ַלעֲׂשוֹת ּכְ ִאּלּו הֵ ן אֵ ינָן ַקּיָמוֹת‪ּ .‬כַאֲ ֶׁשר‬ ‫עָ לֵינּו סוֹף סוֹף לִ נְקוֹט ּבִ פְ ֻעּלָה‪ּ ,‬בְ ת ֹוכֵנּו ָאנּו יו ְֹדעִ ים אֵ יזֶ ה ּכִ יּון יֵׁש ל ַָקחַ ת‪.‬‬ ‫אֵ ינֶּנּו יְ כוֹלִ ים לְ ַׁש ֵּקר לְ עַ ְצמֵ נּו‪ .‬מַ ה ֶׁשּנוֹתֵ ן לָנּו אֶ ת הַ ּכֹחַ לְ ִהּלָחֵ ם הּוא הָ אוֹר‬ ‫יׁשית ֶׁשּלָנּו‪ָ .‬אנּו מּו ָכנִים לְ ַקּבֵ ל ּבְ ַקּלּות ַרּבָ ה יוֹתֵ ר אֶ ת‬ ‫ּבְ סוֹף הַ ִּמנְ הָ ָרה הָ ִא ִ‬ ‫ֲבּורן ִּפ ְתרוֹן‪ .‬עָ לֵינּו לִ זְ ּכוֹר ּכִ י ּכָל‬ ‫הַ ּבְ עָ יוֹת ֶׁשּלָנּו ִאם ָאנּו רו ִֹאים ֶׁש ַּקּיָם ע ָ‬ ‫מָ ה ֶׁשּקו ֶֹרה ִהּנ ֹו חֵ לֶק ִמ ִּמכְ לוֹל‪ ,‬וְ ֹלא לְ ִה ְתיַחֵ ס לְ כָל מָ ה ֶׁשּקו ֶֹרה לָנּו ּכְ אֶ ל‬ ‫עֻבְ ָּדה ְמב ֶֻּד ֶדת‪.‬‬ ‫ַׁשּבָ ת ִמ ֵּקץ ִהיא הַ ָּׁשנָה ּגַם ַׁשּבָ ת חֲ נֻּכָה‪ .‬נ ְַקּוֶ ה ֶׁשהַ ָּׁשנָה יִ ְהיֶה לָנּו הַ ּמַ ּזָ ל‪,‬‬ ‫ּבִ זְ כּות אוֹר הַ ּנֵרוֹת‪ ,‬לְ הָ בִ ין אֵ יְך ּכָל מָ ה ֶׁשּקו ֶֹרה לָנּו ָקׁשּור לְ חֵ לֶק מֵ הַ ָּתכְ נִית‬ ‫הָ אֱ לו ִֹקית‪.‬‬ ‫חֲ נֻּכָ ה ָׂשמֵ חַ !‬

‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫‪4‬ל‬ ‫ה‬

‫י ק י ם‬ ‫י ן‬ ‫ן‬ ‫ב י ב ו ת‬

‫יׁשים ּבַ ֲעלֵי נַּיָ דּות מֻ גְ ּבֶ לֶת‬ ‫ְק ִׁש ִ‬ ‫הַ ּבְ ִדידּות אֵ ינָּה ּבִ לְ ִּתי נִ ְמנַעַ ת!‬ ‫יׁשים‬ ‫עֲמּותַ ת "ּבַ ּבַ יִ ת" ָׂשמָ ה לָּה לְ מַ ָּט ָרה לְ ַסּפֵ ק אֵ ת ּכָ ל צָ ְרכֵיהֶ ם ֶׁשל ְק ִׁש ִ‬ ‫סּורים‪ ,‬מֻ ְסמָ כִ ים‬ ‫ֲמּוּתה מֻ ְרּכָ ב מֵ אֲ נ ִָׁשים ְמ ִ‬ ‫עִ ם נַּיָ דּות מֻ גְ ּבֶ לֶת‪ .‬צֶ וֶת הָ ע ָ‬ ‫ּוקׁשּובִ ים‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫ׁשּותכֶ ם לְ ַקּבָ לַת מֵ ידָ ע עַ ל הָ אֶ ְפ ָׁשרּוּיוֹת הַ ַּקּיָ מוֹת‬ ‫ָאנּו עו ְֹמ ִדים לִ ְר ְ‬ ‫יׁשים‪.‬‬ ‫ּבְ יִ ְׂש ָראֵ ל ּבְ נוֹגֵעַ לִ ְק ִׁש ִ‬ ‫ַאל ְּתהַ ְּססּו ּוצְ רּו ֶק ֶׁשר לְ ֹלא ִּדיחּוי !‬ ‫ירּוׁשלַיִ ם ‪ִ -‬אי ָלנָה ‪ 02-6233172‬נְ תַ נְ יָה ‪ -‬לִ ימוֹר‪09-8344484 :‬‬ ‫ָ‬ ‫ּבִ‬ ‫אַ ְׁשּדוֹד וְ אַ ְׁש ֶקלוֹן ‪ -‬מַ ְר ִטין‪08-6737412 / 08-6348363 :‬‬ ‫ָארץ‪.‬‬ ‫ּובִ ְסנִ יפֵ ינּו הָ אֲ חֵ ִרים ּבָ ֶ‬

‫‪www.babait.org.il‬‬

‫!‪Stylish and efficient radiators in each room of your house‬‬ ‫ירֹוּפה‬ ‫ָ‬ ‫בׁשי ַמ ָּגבֹות ֵמ ֵא‬ ‫ּומּיָ ֵ‬ ‫ׁשל ַמ ֲת ֵלי ִ‬ ‫ִמ ְגוָ ן ָר ָחב ֶ‬ ‫ׁש ַמל אֹו ַעל ַמיִ ם‬ ‫ּוב ָכל ַה ְּצ ָב ִעים ַעל ַח ְ‬ ‫ְּב ָכל ַה ִּמיּדֹות ְ‬

‫אּולם ַה ְּת ָ‬ ‫רּוׁש ַליִ ם‬ ‫ָ‬ ‫ׁש ָּלנּו ְּב ַת ְל ִּפּיֹות – יְ‬ ‫צּוגה ֶ‬ ‫ּבֹואּו ְל ַב ֵּקר ְּב ָ‬ ‫ׂש ָרד‬ ‫יׁשה ֶא ְצ ְל ֶכם ַּב ִּמ ְ‬ ‫יעת ְּפ ִג ָ‬ ‫ׁשר ִל ְק ִב ַ‬ ‫אֹו ְצרּו ִא ָּתנּו ֶק ֶ‬

‫‪facebook.com/termostyler‬‬ ‫‪054 751 3320‬‬ ‫‪072 250 3262‬‬ ‫‪www.termostyler.co.il‬‬

‫הפרסומים המופיעים בעיתון זה באחריות המפרסם בלבד‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬

‫חימום וקירור ‪Termostyler‬‬

‫מילון‬

‫טרמוסטיילר‬ ‫מערכות‬

‫לִ ְרעוֹת ‪ :‬לֶאֱ כוֹל עֵ ֶׂשב‬ ‫טו ְֹרפוֹת ‪ :‬אוֹכְ לוֹת‬ ‫מָ קוֹר ‪ׁ :‬שו ֶֹרׁש‬ ‫אֲ לֻּמָ ה ‪ :‬צְ רוֹר ִׁשּבֳלִ ים‬ ‫ּפֵ ֶׁשר ‪ :‬מַ ְׁשמָ עּות‬ ‫ִמ ְת ַקּבְ צִ ים ‪ִ :‬מ ְתאַ ְּספִ ים‬ ‫ְמסַ ּפֵ ק ‪ :‬נוֹתֵ ן‬ ‫ּפִ ְתרוֹן ‪ְּ :‬תׁשּובָ ה ‪ /‬הֶ ְסּבֵ ר ‪ּ /‬פֵ רּוׁש‬

‫‪ebraico facile‬‬

‫עברית קלה‬

‫‪leichtes Iwrit‬‬

‫מייל‪laoleh.mag@gmail.com :‬‬

‫טל‪02-6714653 :‬‬

‫דרגת הקושי של הכתבות ‪-‬‬

‫ערב שבת מוצאי שבת‬

‫"וַיְ ִהי בַ ּב ֶֹקר ו ִַּתּפָ עֶ ם רּוחוֹ וַּיִ ְׁשלַח וַּיִ ְק ָרא אֶ ת‪ּ-‬כָ ל‪-‬חַ ְרטֻ ּמֵ י ִמצְ ַריִ ם וְ אֶ ת‪-‬‬ ‫ּכָ ל‪-‬חֲ כָ מֶ יהָ וַיְ ַסּפֵ ר ּפַ ְרעֹה לָהֶ ם אֶ ת‪-‬חֲ ֹלמוֹ וְ אֵ ין‪ּ-‬פוֹתֵ ר אוֹתָ ם לְ פַ ְרעֹה"‬

‫‪050 434 7211‬‬

‫טל‪ 02-5703501 :‬פקס‪02-5703219 :‬‬ ‫‪www.hrgworldwide.co.il‬‬

‫שבועון לעולה בעברית קלה‬

‫פרשת מקץ‬

‫!‪This ad could be yours‬‬ ‫!‪Cette publicité peut être la vôtre‬‬ ‫!‪Este espacio puede ser suyo‬‬ ‫!‪Эта реклама могла быть вашей‬‬

‫הנחות מיוחדות לקוראי "לעולה" בהצגת מודעה זו‬

‫פרשת מקץ ‪ -‬חנוכה‬

‫מנכ"ל‪ :‬יורם ביטן‬ ‫עורכת ראשית‪ :‬מזל קורשייא‪-‬מאור‬ ‫מנהל מכירות‪ :‬שלמה בלעיש ‪054-6217148‬‬ ‫שיווק אסטרטגי‪ :‬שרה בראונסטיין‬ ‫עורכת לשונית‪ :‬זהבה זר‪-‬כבוד‬ ‫עצוב גרפי‪ :‬זיו העיצובים‬

‫הפרסום הזה יכול להיות שלך!‬

‫חבילות נופש בארץ ובחו"ל‬ ‫טיסות בתי מלון השכרת רכב‬

‫‪easy hebrew‬‬

‫עיתון "לעולה" ‪ -‬י‪.‬ב‪ .‬תכנון אסטרטגי בע"מ‬

‫מערכת‬

‫‪ּ .1‬בַ חֲ נֻּכָה‪ ,‬אֶ ת הַ חֲ נ ֻּכִ ּיָה ָאנּו _________‪.‬‬ ‫‪ .2‬אֵ יפֹה ּגָרּו הַ ּמַ ּכַּבִ ים ?‬ ‫‪ּ .3‬בַ חֲ נֻּכָה‪ּ ,‬ב ֹו ָאנּו ְמ ַׂשחֲ ִקים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אוֹתָ ן ָאנּו נוֹהֲ גִ ים לֶאֱ כוֹל ּבַ חֲ נֻּכָה‪.‬‬ ‫‪ .5‬הֶ חָ ג ֶׁשָאנּו חוֹגְ גִ ים עַ כְ ָׁשיו‪.‬‬ ‫ִאם ֹלא ְטעִ יתֶ ם‪ִ ,‬קּבַ לְ ֶּתם אֶ ת הַ ֵּׁשם ֶׁשל הָ עִ ּתוֹן ֶׁשאַ ֶּתם ּכֹה אוֹהֲ בִ ים‪.‬‬

‫‪Développez votre créativité‬‬ ‫‪avec le Centre Yair Manitou.‬‬ ‫‪Au programme : atelier de‬‬ ‫‪théâtre, écriture de texte, de‬‬ ‫‪scénarios, lecture, montage‬‬ ‫‪de vidéo. Animé par le‬‬ ‫‪Pr. Yehouda Moraly. Tous‬‬ ‫‪les jeudis à 18h30 pour‬‬ ‫‪adultes et 20h pour jeunes‬‬ ‫‪dès 16 ans.‬‬ ‫‪Renseignements et‬‬ ‫‪inscription :‬‬ ‫‪054-4944895‬‬

‫‪LBI Rénovation, société bleue blanc de rénovation‬‬ ‫‪et de design recherche un ouvrier professionnel‬‬ ‫‪dans le domaine de la rénovation.‬‬ ‫‪Expérience dans au moins un des domaines :‬‬ ‫‪peinture, électricité, plomberie. Plein temps sur‬‬ ‫‪Jérusalem. Mark Lasry 054-6591030‬‬

‫‪easy hebrew‬‬

‫עול ה‬ ‫ָל ֶ‬

‫‪Легкий иврит‬‬ ‫‪ebraico facile‬‬

‫מי ומה‬

‫עברית קלה‬

‫ִׂשגְ ׂשּוג ‪ֶׁ :‬שפַ ע‬ ‫לִ ְׂשרוֹד ‪ :‬לְ ִהּנָצֵ ל‬ ‫לְ ִה ְתעַ ּלֵם ‪ֹ :‬לא ל ִָׂשים לֵב‬ ‫ת‪-‬ק ְר ָקעִ י‬ ‫ִמנְ הָ ָרה ‪ :‬מַ עֲבָ ר ַּת ַ‬ ‫ִמכְ לוֹל ‪ :‬מַ ע ֲֶרכֶ ת ְׁשלֵמָ ה‬ ‫עֻבְ ּדָ ה ‪ְ :‬מצִ יאּות‬ ‫ְמבֻּדֶ דֶ ת ‪ :‬לְ בַ ּדָ ּה‬

‫ַמּזָ ל טֹוב לְ עֹולֶ ה ָח ָדׁש‬ ‫יח‬ ‫ֶׁשּלְ ִׂש ְמ ַח ֵתנּו ִה ְצלִ ַ‬ ‫ְמאֹוד ַּב ְּתחּום ָה ִע ְס ִקי‪,‬‬ ‫ְּכקֹונְ ִּדיטֹור‪.‬‬ ‫יטס" ְמ ַק ֵּבל‬ ‫"פ ַרנק ִדילַ יְ ְ‬ ‫ְ‬ ‫ֵאת ְּפ ָרס "נִ ְב ָחר ִעיּתֹון‬ ‫ָּכל ָה ִעיר" לִ ְׁשנַ ת ‪.2013‬‬ ‫‪7 Merkaz Shatner - Guivat Shaul 13 Rehov Hatenoufa - Talpiot 22 Rehov KKL - Rehavia‬‬

‫קל‬

‫פקס‪153-2-6714653 :‬‬

‫בינוני‬

‫קשה‬

‫דבר המערכת‬ ‫ע ֹולֶה י ָָקר‪,‬‬ ‫סוֹף סוֹף חָ זַ ְר ָּת הַ ּבַ יְ תָ ה! ּגַם ִאם ּכּוּלָנּו הָ יִ ינּו ּפֹה ּפַ עַ ם‪ ,‬לִ פְ נֵי זְ מַ ן ַרב‪,‬‬ ‫לִ פְ נֵי הַ ּגָלּות‪ ,‬עָ לֵינּו לְ ִה ְת ַרּגֵל ׁשּוב לַחַ ּיִ ים הַ חֲ ָד ִׁשים ֶׁשּלָנּו‪ ,‬לִ לְ מוֹד א ֹו‬ ‫ירה‬ ‫לִ לְ מוֹד מֵ חָ ָדׁש אֶ ת הַ ָּׂשפָ ה‪ ,‬אֶ ת הַ הֶ ְרּגֵלִ ים וְ אֶ ת הַ ִּמנְהָ גִ ים‪ּ ,‬תוְֹך ְׁש ִמ ָ‬ ‫עַ ל הַ הֶ בְ ֵּדלִ ים ּבֵ ינֵינּו ֶׁשהֵ ם הָ עו ֶֹׁשר ֶׁשּלָנּו וְ נו ְֹתנִים לָעַ ם ֶׁשּלָנּו ּגִ יּוּון ַרב‪.‬‬ ‫רּוסית א ֹו ּבִ ְספָ ָר ִדית‪.‬‬ ‫ּמּובָ ן ֶׁשָאנּו אוֹהֲ בִ ים לִ ְקרוֹא ּבְ ַאנְּגְ לִ ית‪ּ ,‬בְ צָ ְרפָ ִתית‪ּ ,‬בְ ִ‬ ‫זֶ ה מַ ְרּגִ יעַ אוֹתָ נּו‪ .‬אַ ְך עָ לֵינּו לְ ִה ְת ַק ֵּדם וְ עָ לֵינּו לִ ְרצוֹת לִ ְקרוֹא ּגַם ּבַ ָּׂשפָ ה‬ ‫הַ חֲ ָד ָׁשה ֶׁשּלָנּו ‪ּ -‬בְ עִ בְ ִרית‪.‬‬ ‫ָאנּו ְמ ַקּוִ ים לְ עוֹדֵ ד אֶ ְתכֶ ם ַלעֲבוֹר אֶ ת הַ ּמַ ְחסוֹם הַ ּפְ ִסיכוֹלוֹגִ י הַ ּזֶ ה‬ ‫וְ לֵיהָ נוֹת ִמ ְּק ִריָאה ּבְ עִ בְ ִרית‪ָ .‬רמַ ת אוֹצַ ר הַ ִּמיּלִ ים ּבְ ָׂשפָ ה ְמסּוּיֶמֶ ת‬ ‫אֵ י ֶנּנָה ְמ ַׁש ֶּקפֶ ת ּבְ הֶ כְ ֵרחַ אֵ ת ּגִ יל ֹו ֶׁשל הַ ּקו ֵֹרא‪ָ .‬אנּו ְננַּסֶ ה לִ כְ ּתוֹב ּכַ ָּתבוֹת‬ ‫ַארצֵ נּו הַ חֲ ָד ָׁשה‪...‬‬ ‫ְמעַ נְיְ ינוֹת‪ֶׁ ,‬שּיְ הַ ּוּו מֵ עֵ ין ּג ֶֶׁשר ּבֵ ין ִמי ֶׁשאֲ נ ְַחנּו לְ בֵ ין ְ‬ ‫ַארצ ֹו ּובִ לְ ׁשוֹנוֹ"‪.‬‬ ‫הּודה "יִ ְׂש ָראֵ ל ּבְ ְ‬ ‫ּכִ י ַאחֲ ֵרי הַ ּכֹל‪ּ ,‬כְ פִ י ֶׁשָאמַ ר אֱ לִ יעֶ זֶ ר ּבֶ ן‪-‬יְ ָ‬ ‫ְק ִריָאה ְמהַ ּנָה!‬ ‫ ‬ ‫יטן‬ ‫יו ָֹרם‪ּ  ‬בִ ָ‬ ‫ ‬

‫מילון‬

‫ּגִ יּוּון ‪ִ :‬מבְ חָ ר‬ ‫לְ עוֹדֵ ד ‪ :‬לְ חַ ּזֵק‬

‫ּמַ ְחסוֹם ‪ :‬מַ עֲצוֹר‬ ‫ְמ ַׁש ֶּקפֶ ת ‪ :‬מַ ְרָאה‬


‫דמות מהעבר‬ ‫מַ ִּת ְתיָהּו‬ ‫מַ ִּת ְתיָהּו הָ יָה ּכֹהֵ ן ֶׁש ִה ְתּגו ֵֹרר ּבִ כְ פָ ר מו ִֹדיעִ ין‪.‬‬ ‫הַ חַ ּיָלִ ים הַ יְ וָ נִים ּבְ ָראׁשּות ֹו ֶׁשל ַאנ ְִטּיֹכּוס ּבָ זְ זּו אֶ ת ּבֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש הַ ֵּׁשנִי‪.‬‬ ‫הּודים אֶ ת ִקּיּום הַ ִּמ ְצווֹת‪,‬‬ ‫ּבִ ְׁשנַת ‪ 167‬לפנה"ס‪ַ ,‬אנ ְִטּיֹכּוס ּגַם ָאסַ ר עַ ל הַ ּיְ ִ‬ ‫וְ הֵ ִקים ּפֶ סֶ ל ֶׁשל זֶ אּוס ּבְ תוְֹך הַ ִּמ ְק ָּדׁש‪ .‬הּוא ִה ְק ִריב ָׁשם חֲ זִ ִירים‪ִ ,‬מנְהָ ג‬ ‫נָפוֹץ ּבְ אוֹתָ ּה ְּתקּופָ ה אֵ צֶ ל הַ יְ וָ נִים‪.‬‬ ‫הּודים‪ .‬חַ ּיָלִ ים ּבָ אּו אֶ ל מַ ִּת ְתיָהּו‬ ‫מַ ע ֲִׂשים אֵ ּלּו עו ְֹררּו אֶ ת ַזעֲמָ ם ֶׁשל הַ ּיְ ִ‬ ‫הּודים‬ ‫וְ ָד ְרׁשּו ֶׁשּי ְַק ִריב ָק ְרּבָ נוֹת לֶאֱ לִ ילִ ים‪ .‬הּוא סֵ ֵרב‪ ,‬אַ ְך אֶ חָ ד מֵ הַ ּיְ ִ‬ ‫קּוּדה‪ּ ,‬ומַ ִּת ְתיָהּו הָ ַרג אֶ ת הַ ָּק ִצין‪.‬‬ ‫הַ ּנוֹכְ ִחים ּבַ ּמָ קוֹם נִ בְ הָ ל וְ ָרצָ ה לְ צַ ּיֵת לַּפְ ָ‬ ‫מֶ ֶרד הַ ּמַ ּכַּבִ ים ִה ְת ִחיל ! מַ ִּת ְתיָהּו וַ חֲ מֵ ֶׁשת ּבָ נָיו ‪ -‬יוֹחָ נָן‪ִׁ ,‬ש ְמעוֹן‪ ,‬אֶ לְ עָ זָ ר‪,‬‬ ‫הּודים אַ ִּמיצִ ים וְ נִלְ חֲ מּו ּכְ ֶנגֶד ְצבָ א ֹו ֶׁשל‬ ‫יהּודה‪ ,‬נֶעֶ זְ רּו ּבְ קֹמֶ ץ יְ ִ‬ ‫ָ‬ ‫י ֹונָתָ ן וִ‬ ‫ַאנ ְִטּיֹכּוס‪ .‬עִ ם ְמעַ ט הַ ּנ ֶֶׁשק ֶׁשעָ מַ ד לִ ְרׁשּותָ ם‪ ,‬הֵ ם מָ ְצאּו ִמ ְקלָט ּבַ ִּמ ְדּבָ ר‬ ‫הּודה‪ִ ,‬מ ָּׁשם הֵ ם יָכְ לּו לְ הַ ְמ ִׁשיְך אֶ ת הַ ּמַ אֲ בָ ק‪ .‬מַ ִּת ְתיָהּו נִפְ טַ ר‬ ‫ּובְ הָ ֵרי יְ ָ‬ ‫הּודי‪ּ .‬בִ ְׁשנַת ‪165‬‬ ‫הּודה הָ פַ ְך לְ מַ נ ְִהיג הַ ּצָ בָ א הַ ּיְ ִ‬ ‫ּבִ ְׁשנַת ‪ 166‬לפנה"ס ּובְ נ ֹו יְ ָ‬ ‫הּודה הַ ּמַ ּכַּבִ י וַ אֲ נ ָָׁשיו ִׁש ְח ְררּו אֶ ת ּבֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש וְנִ ּצְ חּו אֶ ת‬ ‫לפנה"ס‪ ,‬יְ ָ‬ ‫הַ ּצָ בָ א הֲ כִ י חָ זָ ק ּבָ ע ֹולָם ּבִ זְ מַ ּנוֹ‪.‬‬

‫מילון‬

‫החודש לפני‪...‬‬

‫דד‬

‫לַּתוֹסֶ פֶ ת __‪X‬וֹן ּבְ סוֹף הַ ִּמיּלָה יֵׁש מַ ְׁשמָ עּוּיוֹת ׁשוֹנוֹת‪.‬‬ ‫נִפְ ּגוֹׁש הַ ּיוֹם מַ ְׁשמָ עּות ַאחַ ת ֶׁשל סוֹפִ ית __‪X‬וֹן‪ּ ,‬ובְ כָ ל ָׁשבּועַ נ ְִת ַק ֵּדם‬ ‫וְ נו ִֹסיף עוֹד מּובָ ן ֶׁשּלָּה‪.‬‬ ‫לְ סוֹפִ ית __‪X‬וֹן יֵׁש מַ ְׁשמָ עּות ֶׁשל ּכִ ְתבֵ י עֵ ת‪ :‬סּוגֵי עִ יּת ֹונִים (מָ גָזִ ינִים)‬ ‫הַ ָּׁשבּועַ יֵׁש לָנּו עִ ּתוֹן חָ ָדׁש‪.‬‬ ‫עֵ ת ‪X +‬וֹן = עִ ּתוֹן (עֵ ת = זְ מַ ן)‬ ‫ָׁשבּועַ ‪X +‬וֹן = ְׁשבּועוֹן (עִ ּתוֹן ֶׁשּיוֹצֵ א לָאוֹר ּבְ כָ ל ָׁשבּועַ )‬ ‫יוֹם ‪X +‬וֹן = יוֹמוֹן (עִ ּתוֹן ֶׁשּיוֹצֵ א לָאוֹר ּבְ כָ ל יוֹם)‬ ‫י ֵָרחַ ‪X +‬וֹן = י ְַרחוֹן (עִ ּתוֹן ֶׁשּיוֹצֵ א לָאוֹר ּפַ עַ ם ּבְ חו ֶֹדׁש)‬ ‫מָ קוֹם ‪X +‬וֹן = ְמקוֹמוֹן (הָ עִ ּתוֹן ֶׁשל הַ ּמָ קוֹם)‬ ‫ִחּנָם ‪X +‬וֹן = ִחּנָמוֹן (עִ ּתוֹן לְ ֹלא ַּת ְׁשלּום)‬ ‫ּובְ ִׁשיטָ ה ז ֹו יֵׁש ּגַם ְׁשנָתוֹן‪ִ ,‬רבְ עוֹן‪ְׁ ,‬שכּונָתוֹן וְ עוֹד‪.‬‬

‫מילון‬

‫ירה‬ ‫לפנה"ס ‪ :‬לִ פְ נֵי הַ ְּספִ ָ‬ ‫קֹמֶ ץ ‪ּ :‬כַ ּמּות ְקטַ ּנָה‬ ‫אַ ִּמיצִ ים ‪ּ :‬גִ ּבו ִֹרים‬

‫חוֹמָ ִרים ‪:‬‬

‫ֶׁשת לְ ִמ ְׂש ָרד נְ ִסיעוֹת‬ ‫ָלג ֶ‬

‫‪ 1‬ק"ג ֶקמַ ח‬ ‫‪ּ 2‬כַּפוֹת ְׁשמָ ִרים יְ בֵ ִׁשים א ֹו ‪ 1‬חֲ בִ ילַת ְׁשמָ ִרים ל ִַחים‬ ‫יצים ּגְ דוֹלוֹת‬ ‫‪ּ 3‬בֵ ִ‬ ‫‪ּ 6‬כַּפוֹת סֻ ּכָר‬ ‫‪ּ 2‬כַּפִ ּיוֹת מֶ לַח‬ ‫‪ּ 7‬כַּפוֹת ֶׁשמֶ ן‬ ‫‪ּ 1‬כַף ֶׁשל ַּת ְמ ִצית וָ נִיל‬ ‫‪ּ 1‬כוֹס מַ יִ ם‬ ‫ַאבְ ַקת סֻ ּכָר‬

‫סוֹכֵ ן נ ְִסיעוֹת ‪ָׁ :‬שלוֹם‪ ,‬אֲ ד ֹונִי‪ .‬אֶ פְ ָׁשר ַלעֲזוֹר לְ ָך ?‬ ‫יו ִֹסי ‪ּ :‬כֵ ן‪ ,‬אֲ נִי רוֹצֶ ה לָטּוס לִ ְספָ ַרד‪ ,‬יַחַ ד עִ ם ִא ְׁש ִּתי‪ּ ,‬ולְ טַ ּיֵל ָׁשם ּכְ ָׁשבּועַ ‪.‬‬ ‫סוֹכֵ ן נ ְִסיעוֹת ‪ :‬הַ ִאם אַ ָּתה ְמעֻנְ יָן ַרק ּבְ ִטיסָ ה לְ ָׁשם ?‬ ‫יו ִֹסי ‪ֹ :‬לא‪ ,‬אֲ נִי ְמ ֻע ְניָן ּבְעִ ְס ַקת חֲ בִ ילָה‪ּ .‬בִ ְרצ ֹונִי לִ ְׁשּכוֹר ֶרכֶ ב ּכְ ֵדי לְ טַ ּיֵל‬ ‫וְ גַם לְ הַ זְ ִמין מָ קוֹם ּבְ בֵ ית‪-‬מָ לוֹן ּכְ ֵדי לִ ְׁשהוֹת ּבוֹ‪.‬‬ ‫סוֹכֵ ן נ ְִסיעוֹת ‪ :‬אֵ ין ּבְ עָ יָה‪ .‬לְ גַּבֵ י הָ ֶרכֶ ב‪ּ ,‬בִ ְרצ ֹונְָך לְ ַקּבֵ ל אוֹת ֹו ִמ ְּׂשדֵ ה‬ ‫הַ ְּתעּופָ ה ּולְ הַ חֲ זִ יר אוֹת ֹו ָׁשם ?‬ ‫יו ִֹסי ‪ּ :‬כֵ ן‪ ,‬אֲ נִי אֶ ְׂשמַ ח‪.‬‬ ‫ס ֹוכֵן נ ְִסיעוֹת ‪ּ :‬בְ ֶק ֶׁשר לְ בֵ ית‪-‬מָ לוֹן‪ ,‬הֵ יכָן ִּת ְרצֶ ה לִ ְׁשהוֹת ? ּבְ מֶ ְרּכָז הֵ עִ יר ?‬ ‫יו ִֹסי ‪ָ :‬אכֵ ן‪ ,‬מֶ ְרּכָ ז הָ עִ יר יִ ְהיֶה ְמצּוּיָן‪.‬‬ ‫סוֹכֵ ן נ ְִסיעוֹת ‪ :‬אֲ נִי אֶ ְדַאג לַכָ ל וְ אֶ עֱמוֹד ִא ְּתָך ּבְ ֶק ֶׁשר‪.‬‬ ‫יו ִֹסי ‪ :‬יוֹפִ י‪ּ ,‬תו ָֹדה ַרּבָ ה !‬

‫ְ‬ ‫ּב ֵתָאבוֹן !‬

‫הֲ כָ נָה ‪:‬‬ ‫‪ )1‬לְ עַ ְרּבֵ ב אֶ ת ּכָל הַ חֳ מָ ִרים חּוץ מֵ הַ ּמַ יִ ם‪.‬‬ ‫‪ )2‬לְ הַ ְמ ִׁשיְך לְ עַ ְרּבֵ ב ּולְ הו ִֹסיף אֶ ת הַ ּמַ יִ ם לְ ַאט לְ ַאט‪.‬‬ ‫‪ )3‬לְ הו ִֹסיף אֶ ת הַ ְּׁשמָ ִרים וְ לָלּוׁש הֵ יטֵ ב ּכְ ֶרבַ ע ָׁשעָ ה‪.‬‬ ‫‪ )4‬לָתֵ ת לַּבָ צֵ ק לִ ְתפוֹחַ ּכְ ָׁשעָ ה‪.‬‬ ‫ַּדּורים ּבַ ּגו ֶֹדל הָ ָרצּוי‪.‬‬ ‫‪ )5‬לִ יצוֹר ּכ ִ‬ ‫‪ )6‬לָתֵ ת לַּבָ צֵ ק לִ ְתפוֹחַ ׁשּוב ּכְ עֶ ְׂש ִרים ַּדּקוֹת‪.‬‬ ‫‪ )7‬לְ חַ ּמֵ ם ּבְ ִסיר ֶׁשמֶ ן עָ מוֹק ּולְ טַ ּגֵן ּכָל סֻ פְ ָּג ִנּיָה כ‪ַּ 2-‬דּקוֹת ִמּכָל צַ ד עַ ד‬ ‫ֶׁשּיִ ְהיּו זְ הֻ בוֹת‪ .‬הַ ֶּׁשמֶ ן צָ ִריְך לִ ְהיוֹת חַ ם ְמאֹד אַ ְך ֹלא רוֹתֵ חַ ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ )8‬לְ הָ נִיחַ אֶ ת הַ ּסֻ פְ ָּגנִּיוֹת הַ ּמּוכָנוֹת עַ ל ְניָיר סוֹפֵ ג‪.‬‬ ‫‪ )9‬לְ פַ ּזֵ ר ַאבְ ַקת סֻ ּכָר עַ ל הַ ּסֻ פְ ָּגנִּיוֹת‪.‬‬ ‫‪ )10‬נ ִַּתן לְ מָ לֵא אֶ ת הַ ּסֻ פְ ָּגנִּיוֹת ּבְ ִריּבָ ה‪ִ ,‬ריּבַ ת חָ לָב‪ׁ ,‬שוֹק ֹולָד א ֹו ּבְ כָל מָ ה ׁשֶ ִּת ְרצּו‪.‬‬

‫מילון‬

‫"‪Acai berry, the "super fruit‬‬ ‫‪from the Amazon‬‬ ‫‪Ranks no' 1 among the top 10‬‬ ‫‪antioxidant foods‬‬ ‫‪Now in a unique formula‬‬ ‫‪Mehadrin Kosher‬‬

‫‪PHYTOR LTD‬‬ ‫‪(02)6711-911‬‬ ‫‪phytor1@gmail.com‬‬

‫ל ִַחים ‪ֹ :‬לא יְ בֵ ִׁשים‬ ‫ַּת ְמצִ ית ‪ :‬נוֹזֵל ְמרּוּכָ ז‬ ‫לְ עַ ְרּבֵ ב ‪ :‬ל ִָׁשים יַחַ ד‬ ‫לָלּוׁש ‪ :‬לְ עַ ְרּבֵ ב (אֶ ת הַ ּבָ צֵ ק)‬ ‫ּבָ צֵ ק ‪ַּ :‬תעֲרוֹבֶ ת ֶׁשל ֶקמַ ח‪,‬‬ ‫מַ יִ ם וְ עוֹד‬

‫לִ ְתפוֹחַ ‪ :‬לִ גְ ּדוֹל‬ ‫לִ יצוֹר ‪ :‬לְ הָ כִ ין ‪ַ /‬לעֲׂשוֹת‬ ‫לְ טַ ּגֵן ‪ :‬לְ בַ ֵּׁשל ּבְ ֶׁשמֶ ן חַ ם‬ ‫רוֹתֵ חַ ‪ׂ :‬שו ֵֹרף‬ ‫סוֹפֵ ג ‪ :‬קוֹלֵט ּבְ תוֹכוֹ‬

‫‪ISRAEL‬‬

‫‪SCA ENTURES‬‬

‫‪ tali@israelscaventures.com‬אֹו ‪052-8358072‬‬ ‫ִׂש ַמח לְ ַא ְר ֵּגן לָ ֶכם‬ ‫רּוע ְּפ ָר ִטי לַ ִּמ ְׁש ָּפ ָחה אֹו ֵּבין ֲח ֵב ִרים‪ְ ,‬צרּו ִא ָּתנּו ֶק ֶׁשר וְ נ ְ‬ ‫לְ ֵא ַ‬ ‫ּוב ָׁש ָעה ֶׁש ִּת ְב ֲחרּו‪.‬‬ ‫רּוע ַּב ַּת ֲא ִריְך ַ‬ ‫ֵא ַ‬

‫‪facebook.com/JerusalemScavengerHunts‬‬

‫צילום‪ :‬אירית לוי מתוך אתר פיקיוויקי‬

‫ּכֹותל ְּב ָׁש ָעה ‪16:30‬‬ ‫נּוּכה ַּב ֶ‬ ‫ַה ְדלָ ַקת נֵרֹות ֲח ָ‬ ‫חֹובה לְ ַה ְז ִמין ָמקֹום ֵמרֹאׁש‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫יֹותר ֵמ ָידע‪ְ ,‬צרּו ֶק ֶׁשר ִעם טלי‬ ‫לְ ֵ‬

‫עדני נייפלד ‪ -‬מַ ְרצָ ה לְ ִחּנּוְך ּבַ ִמכְ לָלוֹת הָ אֲ ָקדֵ ִמיוֹת לְ ִחּנּוְך "אוהלו"‬ ‫ו"שאנן"‪054-6388970 .‬‬

‫סיורי סגווי לכבוד החנוכה!‬

‫חוויית ריחוף שלעולם לא תשכחו בטיילת ארמון‬ ‫הנציב מול נופי הנצח של ירושלים העתיקה‪.‬‬ ‫! ‪Discover the City having fun on Segway‬‬

‫ִריּבָ ה ‪ִ /‬ריּבַ ת חָ לָב ‪ׁ /‬שוֹק ֹולָד ‪...‬‬

‫לִ ְׁשהוֹת ‪ :‬לִ ְהיוֹת ‪ /‬לְ ִהּמָ צֵ א‬ ‫ְּׂשדֵ ה ְּתעּופָ ה ‪ :‬מָ קוֹם לְ הַ ְמ ָרַאת‬ ‫ְמטו ִֹסים ּונְ ִחיתָ תָ ם‬ ‫אֶ עֱמוֹד ּבְ ֶק ֶׁשר ‪ :‬אֶ ְהיֶה ּבְ ֶק ֶׁשר‬

‫‪bre, à 17h00‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ce‬‬ ‫‪é‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪imanch‬‬ ‫ְּב ִע ְב ִרית‪ְּ ,‬ביֹום‬ ‫ְ‬ ‫‪En Français, D‬‬ ‫ׁש‬ ‫לִ‬ ‫י‬ ‫ִ‬ ‫ׁש‬ ‫י‬ ‫ה‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫לְ‬ ‫ֵ‬ ‫ד ֶצ ְמ ֶּב‬ ‫‪m‬‬ ‫ר‪ְּ ,‬ב ָׁש ָעה ‪17:00‬‬ ‫‪r 3rd, at 5:15 p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ce‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪y,‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪esd‬‬ ‫‪In English, on Tu‬‬

‫היום נדבר על ּדּו‪-‬לְ ׁש ֹונִּיּות (דיבור בשתי שפות) אצל ילדים קטנים‪.‬‬ ‫ילדים צעירים לומדים לדבר באופן ִטבְ עִ י‪ .‬במשפחות של עולים‬ ‫חדשים קיימות דרכים שונות לשילוב בין השפה העברית ושפת האם‬ ‫של ההורים‪ .‬לפעמים מדברים בבית בשתי השפות‪ ,‬ולפעמים הילדים‬ ‫מדברים בבית עם ההורים רק בשפת האם ובעברית מדברים בחוץ ‪-‬‬ ‫בשכונה‪ ,‬בבית‪-‬הספר ובגן‪ .‬גם כך וגם כך‪ ,‬יצליחו רב הילדים ללמוד‬ ‫היטב את שתי השפות‪.‬‬ ‫כשהורה (אבא או אמא) מדבר אל התינוק‪ ,‬או אל הַ ּפָ עוֹט‪ ,‬הוא מעביר‬ ‫דרך המילים מֶ סֶ ר‪ֶ ,‬רגֶׁש ותרבות‪ .‬מסיבה זו חשוב מאד שההורים‬ ‫ידברו אל הילדים שלהם בשפה שהם מרגישים בה הכי נוח‪ ,‬ובה יעברו‬ ‫הַ ּי ֶַדע והרגש בצורה הישירה והטבעית ביותר‪.‬‬ ‫לְ עִ ִּתים‪ ,‬בגיל רכישת השפה‪ ,‬רואים איטיות מסוימת אצל ילדים "דו‪-‬‬ ‫לשוניים"‪ ,‬זוהי ּתוֹפָ עָ ה מּוּכ ֶֶרת אשר ִמ ְס ַּת ֶּד ֶרת בדרך כלל לבד‪ .‬ילדים‬ ‫צעירים עדיין לא שמים לב להבדל בין שתי השפות ועלולים לערבב‬ ‫מילים משפות שונות במשפט אחד‪ .‬עם הגיל‪ ,‬מצליחים הילדים‬ ‫להבחין בין שפה לשפה וגם מתאימים את השפה המתאימה לַּמָ קוֹם‪:‬‬ ‫כך ידברו בעברית בגן‪ ,‬עם הגננת והחברים ובשפת האם בבית עם‬ ‫ההורים והאחים‪.‬‬

‫לְ ִמּלּוי ‪:‬‬

‫‪NOW IN ISRAEL‬‬

‫בס"ד‬

‫ִחּלְ לּו ‪ִ :‬ט ְּמאּו‬ ‫נוֹתַ ר ‪ :‬נִ ְׁשַאר‬ ‫מַ ֶּקבֶ ת‪ּ :‬פַ ִּטיׁש‬

‫מה בצלחת ֻס ְפּגָ נִ ּיָ ה‬

‫אני צריך לגשת ל‪...‬‬

‫ֲחנּו ָּכה ָּב ִע‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ָ‬ ‫ה‬ ‫ַ‬ ‫ע‬ ‫ִ‬ ‫ּת‬ ‫י‬ ‫ָ‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ִ‬ ‫ּב‬ ‫ירּו ָׁשלַ יִ ם‬ ‫ַח ֵּפׂש ֶא‬ ‫ת‬ ‫ַ‬ ‫ה‬ ‫ַ‬ ‫ּמ‬ ‫ְ‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫ֹון‬ ‫לְ‬ ‫אֹור ַה ֵּנרֹות!‬

‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫וכה אצלנו!‬ ‫בואו לבקר!‬

‫יׁשי ֶׁשל מַ ִּת ְתיָהּו ֶׁש ִהנ ְִהיג אֶ ת הַ ּמֶ ֶרד ֶנגֶד‬ ‫הּודה הַ ּמַ ּכַ ּבִ י הּוא הַ ּבֵ ן הַ ְּׁשלִ ִ‬ ‫יְ ָ‬ ‫ַאנ ְִטּיוֹכּוס וְ ֶנגֶד ְצבָ אוֹ‪ּ .‬בִ ְׁשנַת ‪ 165‬לפנה"ס הּוא ִׁש ְח ֵרר יַחַ ד עִ ם אֶ חָ יו‬ ‫רּוׁשלַיִ ם ּובֵ ית‪-‬הַ ִּמ ְק ָּדׁש מֵ הַ יְ וָ נִים ֶׁש ִחּלְ לּו‬ ‫וְ קֹמֶ ץ אֲ נ ִָׁשים אַ ִּמיצִ ים‪ ,‬אֶ ת יְ ָ‬ ‫אוֹתוֹ‪ .‬הֵ ם ִה ְדלִ יקּו ָאז מֵ חָ ָדׁש אֶ ת הַ ְּמנו ָֹרה ּבְ בֵ ית‪-‬הַ ִּמ ְק ָּדׁש ּבְ עֶ זְ ַרת ּפַ ְך‬ ‫ָקטָ ן ֶׁשל ֶׁשמֶ ן ֶׁשנוֹתַ ר ָׁשלֵם‪ .‬הַ ֶּׁשמֶ ן ִה ְסּפִ יק ּבְ אוֹפֶ ן נ ִִסי לִ ְׁשמ ֹונָה י ִָמים‪,‬‬ ‫הַ ּזְ מַ ן הַ ָּדרּוׁש לַהֲ כָ נַת ֶׁשמֶ ן חָ ָדׁש לַמָ אוֹר‪ .‬זֶ הּו הַ ּנֵס וְ הַ ּנִּצָ חוֹן ֶׁשל עַ ם‬ ‫יִ ְׂש ָראֵ ל ֶנגֶד ְצבָ א ַאנ ְִטּיוֹכּוס ֶׁשָאנּו חוֹגְ גִ ים ּבְ כָ ל ָׁשנָה ּבְ חַ ג הַ חֲ נ ֻּכָ ה‪.‬‬ ‫הּודה‪ .‬אֵ ּלֶה ּגַם‬ ‫הַ ִּמּלָה מַ ּכָ ּבִ י נִגְ זֶ ֶרת מֵ הַ ִּמּלָה מַ ֶּקבֶ ת‪ֶ ,‬רמֶ ז לְ כוֹח ֹו ֶׁשל יְ ָ‬ ‫(ׁשמוֹת ט"ו‪,‬י"א)‪.‬‬ ‫"מי‪-‬כָ מֹכָ ה ּבָ אֵ לִ ם יְ ‪-‬הֹוָ ה" ֵ‬ ‫אׁשי ֵּתיבוֹת ֶׁשל ִ‬ ‫ָר ֵ‬

‫בהצלחה‬

‫ָלג ֶֶׁשת ‪ָ :‬ללֶכֶ ת‬ ‫לָטּוס ‪ :‬לִ נְ סוֹעַ ּבְ מָ טוֹס‬ ‫ְמעֻנְ יָן ‪ :‬רוֹצֶ ה‬ ‫עִ ְס ַקת חֲ בִ ילָה ‪ :‬עִ ְס ָקה ְמׁשֻ ּלֶבֶ ת‬ ‫ֶרכֶ ב ‪ :‬אוֹטוֹ‬

‫ּדּו‪-‬לְ ׁשוֹנִ ּיּות‬

‫הּודה הַ ּמַ ּכַ ּבִ י‬ ‫ְרחוֹב יְ ָ‬

‫ִּפּנַת הַ ּלָׁשוֹן ְמ ַדּבֶ ֶרת __‪X‬וֹן‪.‬‬

‫אֲ תָ ִרים ‪ְ :‬מקוֹמוֹת‬ ‫עָ ַרְך ‪ :‬עָ ָׂשה‬ ‫ִר ְׁש ִמי ‪ :‬פו ְֹרמָ לִ י‬ ‫נוֹאֵ ם ‪ְ :‬מדַ ּבֵ ר‬ ‫ִמצְ עָ ד ‪ַּ :‬תהֲ לּוכָ ה‬ ‫ּנָכְ חּו‪ :‬הָ יּו‬

‫! ‪Amazing toys and gifts for children‬‬

‫הרחוב שלי‬

‫רחוב‬

‫מילון‬

‫ִח ְּסלּו ‪ :‬הָ ְרסּו‬ ‫ִמבְ צָ ע ‪ּ :‬פְ עּוּלָה‬ ‫יׁשהּו‬ ‫ִה ְתנ ְַּקׁשּות ‪ּ :‬פְ גִ יעָ ה ּבְ חַ ּיֵ י ִמ ֶ‬ ‫ַאקצְ יָה‬ ‫ְתגּובָ ה ‪ֵ :‬ר ְ‬ ‫לּוסּיָ ה ‪ּ :‬תו ָֹׁשבִ ים הַ ּג ִָרים‬ ‫אּוכְ ִ‬ ‫ּבְ מָ קוֹם ְמסֻ ּיָ ם‬

‫ג‬

‫מילון‬

‫ָאצים ִח ְּסלּו אֶ ת מַ חֲ נֶה הָ ִרּכּוז יָנוֹבְ ְס ָקה‬ ‫ב‪ּ 18-‬בְ נוֹבֶ ְמּבֶ ר ‪ ,1943‬הַ ּנ ִ‬ ‫הּודים‪ .‬הָ עִ יר‬ ‫אּוק ָר ִאינָה‪ ,‬וְ ָׁשם נֶהֶ ְרגּו יוֹתֵ ר מ‪ 6,000-‬יְ ִ‬ ‫(‪ּ )Janowska‬בְ ְ‬ ‫יהּודים" (‪.)Judenfrei‬‬ ‫לְ בוֹב (ל ְֶמבֶ ְּרג) הֻ כְ ְרזָ ה ּכֶח ֹופ ִֹׁשיָה ִמ ִ‬ ‫ב‪ּ 14-‬בְ נוֹבֶ ְמּבֶ ר ‪ִ ,2012‬ה ְת ִחיל ִמבְ צָ ע "עַ ּמּוד עָ נָן" עִ ם הַ ִה ְתנ ְַּקׁשּות ּבְ חַ ּיָיו‬ ‫ָאחמֵ ד גַ'עּבְ ִרי‪ ,‬רֹאׁש הַ ּזְ רוֹעַ הַ ְּצבָ ִאית ֶׁשל הַ חַ מָאס‪ּ .‬פְ עּוּלָה‬ ‫ֶׁשל הַ ְּמחַ ּבֵ ל ְ‬ ‫מּורה לְ ִהיּמָ ֵׁשְך ‪ 8‬י ִָמים ּובָ ָאה ּכ ְִתגּובָ ה לַּיְ ִרי הַ ּבִ לְ ִּתי‬ ‫ז ֹו ֶׁשל צָ הָ "ל הָ יְ תָ ה אֲ ָ‬ ‫ּפוֹסֵ ק ֶׁשל הָ ָר ֵקטוֹת מֵ ְרצּועַ ת עַ ּזָ ה‪ּ .‬בַ ָּׁשבּועוֹת ֶׁשּלִ פְ נֵי הַ ּפְ עּוּלָה נוֹרּו עַ ל‬ ‫לּוסּיָ ה הָ אֶ זְ ָר ִחית ּבְ יִ ְׂש ָראֵ ל לְ מַ עְ לָה ִמ‪ַ 100-‬ר ֵּקטוֹת ּבְ יוֹם אֶ חָ ד‪.‬‬ ‫הַ אּוכְ ִ‬ ‫ּבְ ִמבְ צָ ע זֶ ה‪ ,‬צָ הָ "ל הָ ַרס יוֹתֵ ר מ‪ 1,500-‬אֲ תָ ִרים ּבִ ְרצּועַ ת עַ ּזָ ה‪ּ ,‬כ ֹולֵל‬ ‫ַאס ְט ָרטֶ גִ ים‪.‬‬ ‫ּומבְ נִים ְ‬ ‫ְמ ַׁשּגְ ֵרי ָר ֵקטוֹת‪ ,‬מַ ְח ְסנֵי נ ֶֶׁשק ִ‬ ‫יׁשי ֶׁשל ִמ ְצ ַריִ ם‪ ,‬הָ פַ ְך‬ ‫אדאת‪ ,‬הַ ּנ ִָׂשיא הַ ְּׁשלִ ִ‬ ‫ב‪ּ 19-‬בְ נוֹבֶ ְמּבֶ ר ‪ַ ,1977‬אנּוָאר סָ ָ‬ ‫לַּמַ נ ְִהיג הָ ע ֲָרבִ י הָ ִראׁשוֹן ׁשֶעָ ַרְך ּבִ יּקּור ִר ְׁש ִמי ּבְ יִ ְׂש ָראֵ ל‪ .‬הּוא ּפָ גַׁש אֶ ת רֹאׁש‬ ‫ירּוׁשלַיִ ם‪ .‬הּוא‬ ‫ָ‬ ‫הַ ּמֶ ְמ ָׁשלָה ְּדָאז‪ְ ,‬מנַחֵ ם ּבְ גִ ין‪ ,‬וְ נַָאם ּבִ פְ נֵי חַ בְ ֵרי הַ ּכְ נֶסֶ ת ּבִ‬ ‫ָאמי ּבְ מַ הֲ לְָך ִמצְ עָ ד‬ ‫נ ְִרצַ ח ּבְ או ְֹקטוֹּבֶ ר ‪ 1981‬עַ ל יְ ֵדי ַאנ ְֵׁשי הַ ּגִ 'יהָ אד הָ ִא ְסל ִ‬ ‫ְצבָ ִאי ּבְ ַק ִהיר‪ ,‬יַחַ ד עִ ם עוֹד ‪ 11‬נ ְִציגִ ים ִּדיּפְ לוֹמָ ִטּיִ ים ֶׁשּנָכְ חּו ּבַ ּמָ קוֹם‪.‬‬ ‫ירה ּבְ ִמבְ צָ ע‬ ‫ּבְ נוֹבֶ ְמּבֶ ר ‪ ,1984‬הֵ חֵ ל ִמבְ צָ ע מ ֶֹׁשה‪ּ ,‬ב ֹו ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל הֶ חֱ זִ ָ‬ ‫ָָארץ‪.‬‬ ‫הּודים אֶ ְתיוֹּפִ ים ל ֶ‬ ‫אֲ וִ ִירי יוֹתֵ ר מ‪ 7,000-‬יְ ִ‬

‫עע‬

‫‪to Educate to Engage to Inspire‬‬

‫ּבָ זְ זּו ‪ :‬ל ְָקחּו ּבְ כֹחַ ‪ּ /‬גָזְ לּו‬ ‫ירה‬ ‫לפנה"ס ‪ :‬לִ פְ נֵי הַ ְּספִ ָ‬ ‫נָפוֹץ ‪ְ :‬מקֻ ּבָ ל‬ ‫זָעַ ם ‪ּ :‬כָ עַ ס‬ ‫נִ בְ הָ ל ‪ּ :‬פָ חַ ד‬ ‫לְ צַ ּיֵ ת ‪ :‬לְ ִה ְתנַהֵ ג ּבְ הֶ ְתאֵ ם‬

‫קֹמֶ ץ ‪ּ :‬כַ ּמּות ְקטַ ּנָה‬ ‫אַ ִּמיצִ ים ‪ּ :‬גִ ּבו ִֹרים‬ ‫ּנ ֶֶׁשק ‪ :‬אֶ ְמצָ עִ י לְ ִחימָ ה‬ ‫ִמ ְקלָט ‪ְ :‬מקוֹם מַ חֲ סֶ ה‬ ‫מַ אֲ בָ ק ‪ְ :‬ק ָרב‬ ‫נִ ּצָ חוֹן ‪ :‬זְ כִ ּיָ ה‬

‫צ ייא‬ ‫ג‬

‫פינת הלשון‬

‫טיפ לעולה‬

‫יׁשים ַּב ֲעלֵ י נַ ּיָ דּות ֻמגְ ֶּבלֶ ת‬ ‫ְק ִׁש ִ‬ ‫ַה ְּב ִדידּות ֵאינָ ּה ִּבלְ ִּתי נִ ְמנַ ַעת!‬ ‫ירּוׁשלַ יִ ם ‪ִ -‬אילָ נָ ה ‪ 02-6233172‬נְ ַתנְ יָ ה ‪ -‬לִ ימֹור‪09-8344484 :‬‬ ‫ָ‬ ‫ַא ְׁשּדֹוד וַ ֲא ְׁש ֶקלֹון ‪ַ -‬מ ְר ִטין‪08-6737412 / 08-6348363 :‬‬ ‫יפינּו ָה ֲא ֵח ִרים ָּב ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ּוב ְסנִ ֵ‬ ‫ִ‬

‫‪www.babait.org.il‬‬

‫הזמנות בטלפון‪02-6268700/*6033 :‬‬

Laoleh - Parachat Mitzets  

Laoleh - Parachat Mitzets