Page 1

‫בס"ד‬

‫עול ה‬ ‫ָל ֶ‬

‫‪Легкий иврит‬‬ ‫‪ebraico facile‬‬

‫‪hébreu facile‬‬

‫קיבא‬

‫ת‬

‫לעולה ‪ -‬י‪.‬ב‪ .‬תכנון אסטרטגי בע"מ‬

‫גליון מס' ‪25‬‬

‫פרשת יתרו‬

‫מערכת‬

‫מנכ"ל‪ :‬יורם ביטן‬ ‫עורכת ראשית‪ :‬מזל קורשייא‪-‬מאור‬ ‫שיווק פרסומות‪02-6714653 :‬‬ ‫שיווק אסטרטגי‪ :‬שרה בראונסטיין‬ ‫עריכה לשונית‪ :‬זהבה זר‪-‬כבוד‬ ‫עצוב גרפי‪ :‬זיו העיצובים‬

‫‪easy hebrew‬‬

‫שבועון לעולה בעברית קלה‬

‫‪-‬ג‬

‫ליו‬ ‫ן‬ ‫‪ebraico‬‬ ‫‪facile‬‬ ‫מ‬ ‫ס'‬

‫עברית קלה‬

‫‪25‬‬

‫‪leichtes Iwrit‬‬

‫פקס‪153-2-6714653 :‬‬ ‫טל‪02-6714653 :‬‬ ‫מייל‪laoleh.mag@gmail.com :‬‬ ‫ת‪.‬ד‪ 8130 .‬ירושלים ‪9108101‬‬ ‫קשה‬ ‫בינוני‬ ‫י"ז שבט תשע"ד‪ 18.1.2014 ,‬דרגת הקושי של הכתבות ‪ -‬קל‬ ‫זמני הדלקת נרות שבת‬

‫דּוּׁשת הַ ַּׁשּבָ ת‪ ,‬אֵ ין לִ ְקרוֹא אֶ ת הַ ּפִ ְרסוֹמוֹת ּבְ ַׁשּבָ ת‬ ‫ּבִ גְ לַל ְק ַ‬

‫דבר המערכת‬

‫ערב שבת מוצאי שבת‬

‫ירושלים ‪16:19‬‬ ‫תל אביב ‪16:38‬‬ ‫‪16:28‬‬ ‫חיפה‬ ‫באר שבע ‪16:40‬‬

‫‪17:39‬‬ ‫‪17:40‬‬ ‫‪17:38‬‬ ‫‪17:41‬‬

‫פרשת יתרו‬

‫ִהזְ ּדַ ְּמנּות ‪ :‬צַ 'אנְ ס‬ ‫עִ יּוְ ִרים ‪ :‬אֲ נ ִָׁשים ֶׁשֹּלא‬ ‫מַ עֲמָ ד ‪ּ :‬כִ ּנּוס חָ ׁשּוב‬ ‫ְמהַ ּוֶה ‪ִ :‬הּנוֹ‬ ‫לְ פֶ תַ ע ‪ּ :‬פִ ְתאוֹם‬ ‫רו ִֹאים‬ ‫א ַֹרח חַ ּיָ יו ‪ּ :‬דֶ ֶרְך חַ ּיָ יו‬ ‫הֵ חֵ ּלּו ‪ִ :‬ה ְת ִחילּו‬ ‫יאים‬ ‫ִמ ְת ַרּפְ ִאים ‪ :‬נִ ְהיִ ים ּבְ ִר ִ‬ ‫אׁשית ‪ְּ :‬ת ִחּלָה‬ ‫ֵר ִ‬ ‫ירּורגִ ית‬ ‫חֵ ְר ִׁשים ‪ :‬אֲ נ ִָׁשים ֶׁשֹּלא נִ ּתּוחַ ‪ִ :‬ה ְתעָ ְרבּות ּכִ ְ‬ ‫ַן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ְ‬ ‫עִ‬ ‫ּבְ‬ ‫ים‬ ‫לִ‬ ‫ּפְ‬ ‫טַ‬ ‫מ‬ ‫ְ‬ ‫‪:‬‬ ‫ים‬ ‫ק‬ ‫ִ‬ ‫עו ְֹס‬ ‫ׁשו ְֹמעִ ים‬ ‫ּבְ עֵ ת ּובְ עוֹנָה ַאחַ ת ‪ּ :‬בוֹ‪-‬זְ מַ ּנִית‬ ‫ְּדהַ יְ ינּו ‪ּ :‬כְ לוֹמַ ר‬ ‫ִאּלְ ִמים ‪ :‬אֲ נ ִָׁשים ֶׁשֹּלא‬ ‫ִטבְ עִ י ‪ :‬נו ְֹרמָ לִ י‬ ‫ָאנֹכִ י ‪ :‬אֲ נִ י‬ ‫ְמדַ ּבְ ִרים‬ ‫לְ ִה ְתּפַ עֵ ל ‪ :‬לְ ִה ְת ַר ֵּׁשם‬ ‫ִּת ְרצַ ח ‪ַּ :‬תהֲ רֹג‬ ‫ָקצֶ ה ‪ּ :‬גְ בּול‬ ‫עֻבְ ּדָ ה ‪ :‬מַ ֶּׁשהּו ֶׁש ָּק ָרה‬ ‫ִּתנְ ַאף ‪ִּ :‬תבְ ּגֹד‬ ‫ּבְ ִרּיָ ה ‪ּ :‬בֶ ן‪ָ-‬אדָ ם‬ ‫חַ ְמצָ ן ‪O2 :‬‬ ‫ָרם וְ נִ ְׂשּגָב ‪ּ :‬גָבוֹּהַ ּבְ יוֹתֵ ר טַ ף ‪ :‬יְ ל ִָדים‬ ‫נְ ִׁשימָ ה ‪ :‬לְ ִקיחַ ת אֲ וִ יר‬ ‫נִלְ וָה ‪ּ :‬בָ א עִ ם‬ ‫ּדַ ְרּגָה ‪ָ :‬רמָ ה‬ ‫קּוקים ‪ :‬צְ ִריכִ ים‬ ‫זְ ִ‬ ‫חֲ זַ"ל ‪ :‬חֲ כָמֵ ינּו זִ כְ ָרם לִבְ ָרכָה לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ‪ :‬לִ ְחיוֹת‬

‫עוֹלֶה י ָָקר‪,‬‬ ‫לְ ֹלא ֶק ֶׁשר ל ָָרצוֹן הַ ּטוֹב ֶׁשּלָנּו‪ ,‬אֵ ינֶּנּו יְ כוֹלִ ים ַלעֲׂשוֹת הַ ּכֹל לְ בַ ד‪.‬‬ ‫אֲ נ ְַחנּו ְּתלּויִ ים ּבָ אֲ חֵ ִרים‪ּ .‬כְ ֵדי לִ ְהיוֹת יְ עִ ילִ ים יוֹתֵ ר‪ַ ,‬אף אֶ חָ ד אֵ ינֶּנּו‬ ‫יָכוֹל לְ ִה ָּׁשאֵ ר ּבְ ִמגְ ּדָ ל הַ ּזָ הָ ב ֶׁשּלוֹ‪ּ .‬כָ ְך הַ ּמָ גָזִ ין ֶׁשּלָנּו "לָע ֹולֶה" ָּתלּוי‬ ‫ּגַם ַרּבוֹת ּבָ כֶ ם‪ָ .‬אנּו רו ִֹצים לְ הוֹדוֹת לָכֶ ם עַ ל ּכָ ל הָ עִ ּדּוד ֶׁשאַ ֶּתם‬ ‫נו ְֹתנִים לָנּו‪ ,‬וְ עַ ל הָ ִאי‪-‬מֵ יילִ ים הָ ַרּבִ ים ֶׁשאַ ֶּתם ׁשוֹלְ ִחים לָנּו‪ .‬הַ ּצֶ וֶת‬ ‫ֶׁשּלָנּו לו ֵֹקחַ ּבְ חֶ ְׁשּבוֹן ּכָ ל הֶ עָ ָרה וְ הֶ ָ‬ ‫ָארה‪ ,‬הַ הַ ּצָ עוֹת ֶׁשּלָכֶ ם ֹלא נוֹפְ לוֹת‬ ‫עַ ל ָאזְ נַיִ ים ע ֲֵרלוֹת‪ .‬הַ ּמָ גָזִ ין "לָע ֹולֶה" יוֹצֵ א לָאוֹר ע ְ‬ ‫ֲבּורכֶ ם‪ ,‬וְ לָכֵ ן‬ ‫ַּדעְ ְּתכֶ ם חֲ ׁשּובָ ה לָנּו ְמאֹד‪ְ .‬ננַּסֶ ה לְ הו ִֹסיף ִ‬ ‫טּורים חֲ ָד ִׁשים ּבֶ חֳ ָד ִׁשים‬ ‫ָארץ "הַ ְּקטַ ּנָה" ֶׁשּלָנּו‪.‬‬ ‫הַ ְּקרוֹבִ ים‪ .‬יֵׁש ּכָ ל ּכָ ְך הַ ְרּבֵ ה מַ ה לוֹמַ ר עַ ל הָ ֶ‬ ‫ַארצֵ נּו‪ּ ,‬בַ ָּׂשפָ ה ֶׁשּלָנּו‪,‬‬ ‫ּכָ ל ּכָ ְך הַ ְרּבֵ ה ְּדבָ ִרים לְ גַּלוֹת ! אֲ נ ְַחנּו ְמאֹהָ בִ ים ּבְ ְ‬ ‫ּבָ עָ ם ֶׁשּלָנּו‪ּ .‬ולְ פִ י הַ ְּתגּובוֹת ֶׁשּלָכֶ ם‪ּ ,‬כָ ְך ּגַם אַ ֶּתם ! יַחַ ד ָאנּו ְמ ַקּוִ ים‬ ‫ּכִ י נּוכַ ל ַלעֲׂשוֹת ְּדבָ ִרים ּגְ דוֹלִ ים‪ּ ,‬כִ י ַאחֲ ֵרי הַ ּכֹל‪ּ ,‬כְ פִ י ֶׁשָאמַ ר אֱ לִ יעֶ זֶ ר‬ ‫ַארצ ֹו ּובִ לְ ׁשוֹנוֹ"‪.‬‬ ‫הּודה "יִ ְׂש ָראֵ ל ּבְ ְ‬ ‫ּבֶ ן‪-‬יְ ָ‬ ‫יטן‬ ‫ְק ִריָאה ְמהַ ּנָה! יו ָֹרם ּבִ ָ‬ ‫ָאזְ נַיִ ם ע ֲֵרלוֹת ‪:‬‬ ‫ְּתלּויִ ים ‪ְ :‬ק ִ‬ ‫ׁשּורים לו ֵֹקחַ ּבְ חֶ ְׁשּבוֹן ‪:‬‬ ‫ִמ ְתיַיחֵ ס לְ ‪ָ -‬אזְ נַיִ ם אֲ טּומוֹת ‪ְ /‬סגּורוֹת‬ ‫יְ עִ ילִ ים ‪ :‬אֵ פֵ ְק ִטיבִ יים‬ ‫ֲבּורכֶ ם ‪ּ :‬בִ ְׁשבִ ילְ כֶ ם‬ ‫ע ְ‬ ‫ִמגְ ָּדל ‪ּ :‬בִ נְ יָן ּגָבוֹּהַ‬ ‫הֶ עָ ָרה ‪ְּ :‬תגּובָ ה‬ ‫לְ הו ִֹסיף ‪ :‬ל ִָׂשים עוֹד‬ ‫עִ דּוד ‪ִ :‬חּזּוק‬ ‫ָארה ‪ְּ :‬תגּובָ ה‬ ‫הֶ ָ‬ ‫טּורים ‪ְ :‬מדו ִֹרים ּבְ עִ ּתוֹן‬ ‫ִ‬ ‫צֶ וֶת ‪ :‬אֲ נ ִָׁשים‬ ‫ירה"‬ ‫"ּמ ִא ָ‬ ‫ֶׁש ְ‬ ‫ְמאֹהָ בִ ים ‪ְ :‬מל ִֵאים ַאהֲ בָ ה‬ ‫ֶׁשעוֹבְ ִדים יַחַ ד‬ ‫הַ ּצָ עוֹת ‪ַ :‬רעֲיוֹנוֹת‬ ‫ַאקצְ יוֹת‬ ‫ְּתגּובוֹת ‪ֵ :‬ר ְ‬

‫מילון‬

‫ֲׂש ֶרת הַ ִּדּבְ רוֹת" ֶׁשּבְ פָ ָר ַׁשת "יִ ְתרוֹ" ְמהַ ּוֶה אֶ ת נְ ִתינַת‬ ‫מַ עֲמָ ד "ע ֶ‬ ‫יהּודי‪.‬‬ ‫ִ‬ ‫הּודי וִ‬ ‫יסיים ּבְ א ַֹרח חַ ּיָ יו ֶׁשל ּכָ ל יְ ִ‬ ‫הַ ּכְ לָלִ ים הַ ּבְ ִס ִ‬ ‫"דּבֵ ּר"‪ּ .‬בְ פַ ְׁשטּות‬ ‫רּוׁשּה ֶׁשל הַ ִּמּלָה ִ‬ ‫אׁשית ְננַּסֶ ה לְ הָ בִ ין אֶ ת ּפֵ ָ‬ ‫אַ ְך ֵר ִ‬ ‫נ ִָּתן לְ פָ ֵרׁש אֶ ת הַ ִּמּלָה ּכִ "כְ לָל חָ ׁשּוב"‪ּ ,‬כְ לוֹמַ ר ‪" :‬ע ֲֶׂש ֶרת הַ ּכְ לָלִ ים‬ ‫הּודי‪.‬‬ ‫הַ חֲ ׁשּובִ ים" ּבְ א ַֹרח הַ חַ ּיִ ים הַ ּיְ ִ‬ ‫נ ִָּתן לְ חַ ּלֵק אֶ ת "ע ֲֶׂש ֶרת הַ ִּדּבְ רוֹת" לִ ְׁש ֵּתי ְקבּוצוֹת‪:‬‬ ‫הַ ְּקבּוצָ ה הָ ִראׁש ֹונָה ‪ :‬אֵ ּלּו הֵ ם חֲ מֵ ֶׁשת "הַ ִּדּבְ רוֹת" הָ ִראׁש ֹונִים אֲ ֶׁשר‬ ‫ָאדם לַה')‪ּ ,‬כְ גוֹן‪:‬‬ ‫ָאדם לַּמָ קוֹם" ( ְּדהַ יְ ינּו ּבֵ ין הָ ָ‬ ‫"ׁשּבֵ ין ָ‬ ‫עו ְֹס ִקים ּבַ ִּמ ְצווֹת ֶ‬ ‫ֹלקיָך ‪ "...‬ו‪ֹ"-‬לא ַּתע ֲֶׂשה לְ ָך ּפֶ סֶ ל‪."...‬‬ ‫"ָאנֹכִ י ה' אֱ ֶ‬ ‫הַ ְּקבּוצָ ה הַ ְּׁש ִנּיָה ‪ :‬אֵ ּלּו הֵ ם חֲ מֵ ֶׁשת "הַ ִּדּבְ רוֹת" הָ ַאחֲ ר ֹונִים אֲ ֶׁשר‬ ‫ָאדם לַחֲ בֵ רוֹ" ּכְ גוֹן‪ֹ" :‬לא ִּת ְרצַ ח"‪ֹ" ,‬לא ִּתנְ ַאף"‬ ‫"ׁשּבֵ ין ָ‬ ‫עו ְֹס ִקים ּבַ ִּמ ְצווֹת ֶ‬ ‫וְ "ֹלא ִּתגְ נֹב"‪.‬‬ ‫מַ עֲמָ ד ָרם וְ נִ ְׂשּגָב ֶׁשל ַקּבָ לַת "ע ֲֶׂש ֶרת הַ ִּדּבְ רוֹת" נִ לְ וָה ּבְ נ ִִּסים ַרּבִ ים‪,‬‬ ‫וְ י ְֶׁשנָם ְמפָ ְר ִׁשים הָ או ְֹמ ִרים ֶׁשהָ יּו כ–‪ 40‬נ ִִּסים ּבְ מַ עֲמָ ד זֶ ה‪.‬‬ ‫לְ הַ ּלָן ִמ ְּקצָ ת ִמן הַ ּנ ִִּסים ‪:‬‬ ‫ּכָ ל ח ֹולֶה הֶ ְחלִ ים מֵ הַ חֹלִ י ֶׁשּל ֹו ‪ :‬עִ יּוְ ִרים הֵ חֵ ּלּו לִ ְראוֹת ּבִ זְ מַ ן מַ ָּתן‬ ‫ּתו ָֹרה‪ ,‬חֵ ְר ִׁשים הֵ חֵ ּלּו לִ ְׁשמוֹעַ ‪ ,‬וְ ִאּלְ ִמים הֵ חֵ ּלּו לְ ַדּבֵ ר‪.‬‬ ‫ירת "ע ֲֶׂש ֶרת הַ ִּדּבְ רוֹת" נ ְִׁשמַ ע‬ ‫קוֹל ֹו ֶׁשל הַ ָּקדוֹׁש ּבָ רּוְך הּוא ּבִ זְ מַ ן אֲ ִמ ַ‬ ‫ִמ ְּקצֶ ה הָ ע ֹולָם וְ עַ ד סוֹפוֹ‪ּ ,‬כָ ְך ֶׁשּכָ ל ּבְ ִרּיָ ה ּובְ ִרּיָה ּבָ ע ֹולָם ָׁש ְמעָ ה אֶ ת‬ ‫"ע ֲֶׂש ֶרת הַ ִּדּבְ רוֹת"‪.‬‬ ‫או ִֹתּיוֹת ע ֲֶׂש ֶרת הַ ִּדּבְ רוֹת נ ְִראּו לְ עֵ ינֵי ּבְ נֵי יִ ְׂש ָראֵ ל ּבַ ּזְ מַ ן ֶׁשהקב"ה‬ ‫ּומ ֶֹׁשה ַרּבֵ נּו ִה ְׁש ִמיעּו אוֹתָ ם‪.‬‬ ‫ּכָל ּבְ נֵי יִ ְׂש ָראֵ ל ‪ּ :‬גְ בָ ִרים‪ ,‬נ ִָׂשים ו ְַטף ִהּגִ יעּו לְ דַ ְרּגַת נְבּוָאה ּבִ זְ מַ ן מַ עֲמָ ד‬ ‫זֶ ה וְ ָׁש ְמעּו אֶ ת קוֹל ֹו ֶׁשל הקב"ה ל ְַמרוֹת ֶׁשֹּלא הָ יְ תָ ה לָהֶ ם הֲ ָכנָה "לִ ְהיוֹת"‪.‬‬ ‫ָאמרּו ּכִ י עָ לֵינּו לְ ַקּבֵ ל מֵ חָ ָדׁש אֶ ת הַ ּתו ָֹרה ּכָ ל יוֹם ּבְ חַ ּיֵינּו‪ .‬אֲ בָ ל‬ ‫חז"ל ְ‬ ‫אֵ יְך אֲ נ ְַחנּו יְ כוֹלִ ים לְ הַ ְרּגִ יׁש ּכְ מ ֹו ּבְ נֵי יִ ְׂש ָראֵ ל ּבִ זְ מַ ן מַ ָּתן ּתו ָֹרה ? אֵ ין‬ ‫לָנּו ִהזְ ּדַ ְּמנּות לִ ְראוֹת‪ּ ,‬בְ חַ ּיֵי הַ ּיו ְֹמיוֹם ֶׁשּלָנּו‪ ,‬אֲ נ ִָׁשים עִ יּוְ ִרים ֶׁשּלְ פֶ תַ ע‬ ‫מַ ְת ִחילִ ים לִ ְראוֹת‪ ,‬לִ ְראוֹת אֶ ת ּכָ ל הַ חוֹלִ ים ִמ ְת ַר ְּפ ִאים ִמּמַ חֲ לוֹתֵ יהֶ ם‬ ‫א ֹו לִ ְׁשמוֹעַ אֶ ת קוֹל ֹו ֶׁשל הקב"ה‪ .‬אֲ בָ ל ִמי אֲ נ ְַחנּו ּכְ ֵדי לִ ְׁשּפוֹט אֵ ת ּג ֶֹדל‬ ‫הַ ּנ ִִּסים ? לָקּום ּבַ ּב ֶֹקר ּכְ ָ‬ ‫ָאדם ּבָ ִריא‪ ,‬זֶ הּו ּכְ בָ ר נֵס ּגָדוֹל‪ַ .‬לעֲבוֹר נִ ּתּוחַ לֵב‪,‬‬ ‫א ֹו לְ ִה ְׁש ַּתּמֵ ׁש ּבְ מַ כְ ִׁשיר ָקטָ ן ּבָ אוֹזֶ ן ּכְ ֵדי לִ ְׁשמוֹעַ ‪ ,‬אֵ ּלּו ּגַם ּכֵ ן נ ִִּסים‪ .‬וְ גַם‬ ‫לִ ְׁשלוֹחַ הו ָֹדעָ ה ֶּד ֶרְך הָ ִאינְטֶ ְרנֶט לְ ַאלְ פֵ י אֲ נ ִָׁשים ּבְ עֵ ת ּובְ עוֹנָה ַאחַ ת ּתוְֹך‬ ‫ְׁש ִנּיָה ַאחַ ת‪ .‬מַ ה הַ הֶ בְ ֵּדל?‬ ‫ָאנּו יְ כוֹלִ ים לִ בְ חוֹר לִ ְראוֹת אֶ ת מַ ה ֶׁשּקו ֶֹרה ְסבִ יבֵ נּו ּכְ ָדבָ ר ִטבְ עִ י ּוכְ בָ ר‬ ‫ֹלא לְ ִה ְתּפַ עֵ ל ִמּזֶ ה‪ ,‬א ֹו ָאנּו יְ כוֹלִ ים לְ ִה ְתּפַ עֵ ל ִמּמַ ְראֶ ה הַ ּפֵ רוֹת הַ ּצו ְֹמ ִחים‬ ‫ּכָ ל ּפַ עַ ם מֵ חָ ָדׁש ּבָ ָאבִ יב עַ ל הָ עֵ ִצים‪ .‬נ ִִּסים לִ ּוּו אֶ ת מַ ָּתן הַ ּתו ָֹרה‪ .‬נ ִִּסים‬ ‫מַ ְמ ִׁשיכִ ים לִ ְקרוֹת ּגַם הַ ּיוֹם‪ .‬הַ ּכֹל ָּתלּוי ּבָ נּו‪ִ ,‬אם ָאנּו רו ִֹאים אֶ ת מַ ָּתן‬ ‫ּתו ָֹרה ּכְ עֻבְ ּדָ ה ִה ְסטו ִֹרית‪ ,‬אֲ ֶׁשר ַׁשּיֶכֶ ת לֶעָ בָ ר‪ ,‬א ֹו ּכְ מ ֹו חַ ְמצָ ן לִ נְ ִׁשימָ ה‪,‬‬ ‫ֶׁשּל ֹו ָאנּו זְ ִ‬ ‫קּוקים ּבְ כָ ל ֶרגַע וְ ֶרגַע ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַקּיֵ ם‪.‬‬ ‫ֹׁשה אַ ּלוֹן‬ ‫ּומב ָֹרְך‪ ,‬מ ֶ‬ ‫ַׁשּבָ ת ָׁשלוֹם ְ‬

‫מילון‬

‫‪easy hebrew‬‬

‫עברית קלה‬

‫פר‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫רו‬

‫"סּוּפר ְּפ ִרי" ?‬ ‫ֶ‬ ‫ַה ִאם יְ ַד ְע ֶּתם ֶׁש ְּפ ִרי ַה ָא ָס ִאי ְמכֻ נֶ ה ַה‬

‫יֹותר לַ ּגּוף‪.‬‬ ‫יאים ְּב ֵ‬ ‫וְ זֹאת‪ּ ,‬כִ י הּוא ֶא ָחד מ‪ַ 10-‬ה ְּמזֹונֹות ַה ְּב ִר ִ‬ ‫יֹותר‬ ‫בֹוהה ְּב ֵ‬ ‫י‪-‬אֹוק ִס ַידנְ ִטים ַהּגְ ָ‬ ‫לִ ְפ ִרי ַה ָא ָס ִאי‪ּ ,‬כַ ּמּות ַאנְ ִט‬ ‫ְ‬ ‫ׁשּוּמן‪ִ ,‬ס ִיבים‬ ‫ָ‬ ‫חּומצֹות‬ ‫יט ִמינִ ים‪,‬‬ ‫ָּבעֹולָ ם‪ .‬הּוא ֵמכִ יל וִ ָ‬ ‫ְ‬ ‫יטֹוס ֶטרֹולִ ים וָ עֹוד‪.‬‬ ‫ְּתזּונָ ִתּיִ ים‪ִ ,‬פ ְ‬

‫וְ לָ כֵ ן‪ ,‬יִ ְתרֹונֹות ַה ָא ָס ִאי ַרּבֹות ‪:‬‬

‫יא ָטה)‬ ‫(ּד ֶ‬ ‫הֹור ַדת ִמ ְׁש ָקל ִ‬ ‫הּוא ְמ ַסּיֵ ַע לְ ָ‬ ‫י‪-‬אייגִ י'נְ ג‬ ‫הּוא נֶ ְח ָׁשב לְ ַאנְ ִט ֵ‬ ‫יֹותר ֶאנֶ ְרּגְ יָ ה‬ ‫הּוא עֹוזֵ ר לָ ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּצְ ִריכִ ים ֵ‬ ‫הּוא ְמ ַסּיֵ ַע לְ ַמ ֲע ֶרכֶ ת ָה ִעיּכּול‬ ‫רּוח‬ ‫הּוא עֹוזֵ ר לְ ַׁש ֵּפר ֶאת ַמּצַ ב ָה ַ‬

‫וְ ַעכְ ָׁשיו ְּביִ ְׂש ָר‬ ‫ְמיּו ָחדֹות ַ ֵאל פ ְֹורמּולֹות‬ ‫ע‬ ‫ּכְ ֵׁשרֹו ל ָּב ִסיס ָא ָס ִאי‬ ‫לִ‬ ‫ְ‬ ‫מ‬ ‫ַ‬ ‫ת ה ְּד ִרין‬

‫יֹותר ְּפ ָר ִטים‪ַ ,‬אל ְּת ַה ְססּו לִ יצֹור ִא ָּתנּו ֶק ֶׁשר‬ ‫לְ ֵ‬

‫אי‪-‬מייל ‪phytor1@gmail.com :‬‬

‫טל ‪02-6711-911 :‬‬

‫גן האירועים מגיע אליכם הביתה!‬ ‫‪We'll help you turn your home‬‬ ‫! ‪into a reception hall‬‬

‫הפקת אירועים‬

‫המקום לפני ואחרי‪...‬‬

‫הפקת אירועים‬

‫בגינה שלכם מסתתר גן אירועים פרטי‪ ...‬שלמה מנדל ‪050-6286950‬‬

‫תנו לנו למצוא אותו יחד אתכם ולהפוך‬ ‫אותו לגן אירועים קסום‪ .‬הפקת אירועים ‪impactm.events@gmail.com‬‬ ‫הפקות ‪Impact‬‬ ‫יחודיים ומושקעים בכל מקום שתבחרו‪.‬‬


‫אני צריך לגשת ל‪...‬‬

‫דמות מהעבר‬

‫מתוך אתר פיקיוויקי‬

‫נַחּום סוֹקוֹלוֹב נ ֹולַד ב‪ּ 10-‬בְ יָנּוָאר‬ ‫‪ּ 1859‬בְ וִ יׁשוֹגְ רוֹד ֶׁשּבְ ּפוֹלִ ין לְ ִמ ְׁשּפָ חָ ה‬ ‫ֶׁשל ַרּבָ נִים‪ .‬הּוא הָ יָה אֶ חָ ד הַ ּמַ נְ ִהיגִ ים‬ ‫ֶׁשל הַ ְּתנּועָ ה הַ ִּצּי ֹונִית‪ ,‬אַ ְך ּגַם סוֹפֵ ר‬ ‫תּורּגְ מָ ן‪ .‬הּוא הָ יָה ּגַם ַאחַ ד‬ ‫ּומ ְ‬ ‫ְ‬ ‫הַ ְמי ְַּס ִדים ֶׁשל הָ עִ ּתוֹנּות הָ עִ בְ ִרית‪.‬‬ ‫הּוא ּכָ תַ ב מַ אֲ מָ ִרים ּכְ בָ ר ּכְ ֶׁשהָ יָה ּבֵ ן‬ ‫‪ ,17‬עֲבּור הָ עִ ּתוֹן הַ ְּמקו ִֹמי ּבְ עִ בְ ִרית‬ ‫ירה"‪ .‬הּוא הָ יָה מַ ע ֳָרְך ְמאֹד‬ ‫"הַ ְּצפִ ָ‬ ‫הּודי ּפוֹלִ ין ִמּכָ ל הַזְ ָר ִמים ‪-‬‬ ‫ּבְ ֶק ֶרב יְ ֵ‬ ‫חֲ ֵר ִדים‪ִ ,‬חּל ֹונִים‪ִ ,‬צּי ֹונִים וַ אֲ פִ ּלּו ּבְ ֶק ֶרב‬ ‫הַ ִּמ ְתּבוֹלְ לִ ים‪ .‬עִ ם הַ ּזְ מַ ן‪ ,‬הּוא הָ פַ ְך‬ ‫אׁשי וְ לַּבְ עָ לִ ים ֶׁשל הָ עִ ּתוֹן‪ .‬הּוא ִה ְתּבַ ֵּקׁש לִ ְהיוֹת הַ ּמַ זְ ּכִ יר‬ ‫לָעו ֵֹרְך הָ ָר ִ‬ ‫הַ ּכְ לָלִ י ֶׁשל הַ ּק ֹונְּגְ ֶרס הַ ִּצּי ֹונִי הָ ע ֹול ִָמי ּבִ ְׁשנַת ‪ .1906‬לְ ַאחַ ר ִמּכֵ ן נָסַ ע ּכָ ל‬ ‫הַ ּזְ מַ ן ּכְ ֵדי לְ יַּצֵ ג אֶ ת עֶ ְמ ַּדת הַ ִּצּיוֹנּות ּבִ פְ נֵי מֶ ְמ ָׁשלוֹת ׁשוֹנוֹת‪ .‬הּוא ִמּלֵא‬ ‫ירה ב‪ 1917-‬אֶ ת‬ ‫ַּתפְ ִקיד חָ ׁשּוב ּבְ ַאנְגְ לִ יָה‪ ,‬וְ תָ מַ ְך ּבְ הַ צְ הָ ַרת ּבַ לְ פּור ֶׁש ִהּכִ ָ‬ ‫הּודי"‪ .‬הּוא ּכִ הֵ ן ִמ ְּׁשנַת ‪ 1931‬עַ ד ְׁשנַת ‪1935‬‬ ‫ּפָ ל ְֶסטַ יְ ן ְּדָאז ּכַ "ּבָ יִ ת הַ ּיְ ִ‬ ‫הּודית ֶׁשל‬ ‫ּכִ נ ְִׂשיא הַ ּק ֹונְּגְ ֶרס הַ ִּצּי ֹונִי‪ .‬הּוא הָ יָה ּגַם נ ִָׂשיא הַ ּסוֹכְ נּות הַ ּיְ ִ‬ ‫ּפָ ל ְֶסטַ יְ ן ִמ ְּׁשנַת ‪ 1931‬עַ ד ְׁשנַת ‪.1933‬‬ ‫נַחּום סוֹקוֹלוֹב ּכָ תַ ב ְּדבָ ִרים ַרּבִ ים‪ .‬הּוא ּגַם ִּת ְרּגֵם ְספָ ִרים ַרּבִ ים‬ ‫ּבְ עִ בְ ִרית‪ּ ,‬כְ גוֹן ִספְ ר ֹו ֶׁשל ּבִ ְני ִָמין זְ אֵ ב הֶ ְר ְצל "ַאלְ ְטנוֹיְ ַלנְד"‪ .‬הּוא זֶ ה‬ ‫ֶׁש ִּת ְרּגֵם ּבְ עִ בְ ִרית אֶ ת הַ ּכוֹתֶ ֶרת ֶׁשל הַ ּסֵ פֶ ר לְ "תֵ ל‪ָ-‬אבִ יב" ‪ֵּ -‬תל ֶׁשּב ֹו‬ ‫ּפו ְֹר ִחים נִ ּצָ נֵי ָאבִ יב‪ֵׁ .‬שם זֶ ה נִלְ ַקח ב‪ּ 1909-‬כְ ֵדי לִ ְקרוֹא לָעִ יר הַ ּמו ֶֹד ְרנִית‬ ‫הּודית הָ ִראׁש ֹונָה הַ ּגְ ד ֹולָה ּבְ אֶ ֶרץ יִ ְׂש ָראֵ ל‪.‬‬ ‫הַ ּיְ ִ‬ ‫נַחּום סוֹקוֹלוֹב נִ ְפ ַטר ּבְ פִ ְתאו ִֹמּיוֹת ּבְ ל ֹונְדוֹן ֶׁשּבְ ַאנְּגְ לִ ּיָה ב‪ּ 17-‬בְ מַ אי‬ ‫ָָארץ ּכְ ֵדי לִ ְקּבוֹר אוֹת ֹו ּבְ הַ ר הֶ ְר ְצל‬ ‫‪ּ .1936‬בִ ְׁשנַת ‪ 1956‬עַ ְצמוֹתָ יו הּובְ אּו ל ֶ‬ ‫"ׂש ֵדה נַחּום" ּו"בֵ ית סוֹקוֹלוֹב" ‪ּ -‬בֵ ית הָ עִ ּת ֹונ ִָאים‬ ‫ירּוׁשלַיִ ם‪ִ .‬קּבּוץ ְ‬ ‫ָ‬ ‫ּבִ‬ ‫נ ְִק ְראּו עַ ל ְׁשמוֹ‪.‬‬

‫ָּדוִ ד וְ ָרחֵ ל הֶ ְחלִ יטּו לִ נְסוֹעַ לְ מֶ ֶׁשְך יוֹמַ יִ ם לַּג ֹולָן‪ָּ .‬דוִ ד ָרָאה ִּפ ְרסוֹמֶ ת ֶׁשל‬ ‫מָ לוֹן ֹלא י ָָקר ּבִ ְמיּוחָ ד ּבְ מָ גָזִ ין "לָע ֹולֶה"‪ .‬הּוא הֶ ְחלִ יט לְ ִה ְת ַק ֵּׁשר ּכְ ֵדי‬ ‫לְ הַ זְ ִמין מָ קוֹם‪.‬‬ ‫ָּדוִ ד ‪ָׁ :‬שלוֹם‪ ,‬אֲ נִי רוֹצֶ ה לְ הַ זְ ִמין חֶ ֶדר לִ ְׁשנֵי לֵילוֹת עֲבּור זּוג וְ ִתינוֹק ּבֵ ן‬ ‫ָׁשנָה‪.‬‬ ‫ְּפ ִקיד הַ ַּקּבָ לָה ‪ַ :‬רק ֶרגַע‪ַ ,‬אעֲבִ יר או ְֹתָך לְ מַ ְחל ֶֶקת הַ הַ זְ מָ נוֹת‪.‬‬ ‫ּפָ ִקיד ִמּמַ ְחל ֶֶקת הַ הַ זְ מָ נוֹת ‪ָׁ :‬שלוֹם‪ ,‬אֲ נִי מֵ בִ ין ֶׁשאַ ָּתה ְמעֻנְ יָן לְ הַ זְ ִמין‬ ‫חֶ ֶדר לִ ְׁשנֵי לֵילוֹת עֲבּור זּוג וְ ִתינוֹק ּבֵ ן ָׁשנָה‪ִ .‬מּבְ ִחינַת הָ אֲ רּוחוֹת‪ ,‬הַ ִאם‬ ‫אַ ָּתה ְמ ֻע ְניָן ּבַ אֲ רּוחַ ת ּב ֶֹקר ּבִ לְ בַ ד‪ּ ,‬בַ חֲ צִ י ּפֶ נ ְְסיוֹן א ֹו ּבְ פֶ נ ְְסיוֹן מָ לֵא?‬ ‫ָּדוִ ד ‪ :‬אֲ רּוחַ ת ּב ֶֹקר ּבִ לְ בַ ד ! אֲ בָ ל נ ְִצטָ ֵרְך ִמּטַ ת ִּתינוֹק ּבַ חֶ ֶדר‪.‬‬ ‫הַ ּפָ ִקיד ‪ :‬אֵ ין ּבְ עָ יָה‪ .‬הַ ִאם אַ ֶּתם רו ִֹצים חֶ ֶדר הַ ּפוֹנֶה לַּבְ ֵרכָ ה א ֹו עִ ם‬ ‫נוֹף לַּגִ ּנָה ?‬ ‫ָּדוִ ד ‪ :‬הַ ִאם הַ ּבְ ֵרכָ ה ּפְ תּוחָ ה ּבְעוֹנָה ז ֹו ?‬ ‫הַ ּפָ ִקיד ‪ :‬לְ צַ ע ֲִרי ֹלא‪ִ .‬היא ִּתּפָ תַ ח ַרק ַאחֲ ֵרי ּפֶ סַ ח‪.‬‬ ‫יפים חֶ ֶדר הַ ּמַ ְׁש ִקיף עַ ל הַ ּגִ ּנָה‪ּ .‬בְ אֵ יז ֹו‬ ‫ָּדוִ ד ‪ּ :‬בְ ִמ ְק ֶרה זֶ ה אֲ נ ְַחנּו מַ ע ֲִד ִ‬ ‫'ק‪-‬אין ?‬ ‫ִ‬ ‫ָׁשעָ ה נ ִָּתן ַלעֲׂשוֹת צֵ‬ ‫הַ ּפָ ִקיד ‪ :‬הָ חֵ ל מֵ הַ ָּׁשעָ ה ְׁש ַּתיִ ם ּבַ ּצָ הֳ ַריִ ם‪ .‬הַ ּצֵ 'ק‪ַ-‬אאּוט ּבְ ָׁשעָ ה עֶ ֶׂשר‬ ‫ּבַ ּב ֵֹקר‪ .‬הַ ִאם אַ ָּתה יָכוֹל לִ ְמסוֹר לִ י אֶ ת ִמ ְסּפַ ר ּכַ ְר ִטיס הָ אַ ְׁש ַראי‬ ‫ֶׁשּלְ ָך ּכְ ֵדי לְ בַ ּצֵ עַ אֶ ת הַ הַ זְ מָ נָה‪ ,‬אֲ נִי צָ ִריְך ּגַם אֶ ת ַּתאֲ ִריְך הַ ְּתפּוגָה ֶׁשל‬ ‫ּוׁשלָׁש (‪ )3‬הַ ְּספָ רוֹת הַ ּכְ תּובוֹת ּבְ גַב הַ ּכַ ְר ִטיס‪.‬‬ ‫הַ ּכַ ְר ִטיס ְ‬ ‫ידע‪.‬‬ ‫ָּדוִ ד מו ֵֹסר ל ֹו אֶ ת ּכָ ל הַ ּמֵ ָ‬ ‫ָּדוִ ד ‪ :‬הַ ִאם אַ ָּתה יָכוֹל לְ הַ ְסּבִ יר לִ י אֵ יְך מַ ּגִ יעִ ים לַּמָ לוֹן ?‬ ‫הַ ּפָ ִקיד ‪ּ :‬בְ וַ ַּדאי‪ ,‬אֲ נִי ּכְ בָ ר ׁש ֹולֵחַ לְ ָך ּבְדַֹאר אֶ ל ְֶק ְטרוֹנִ י אֶ ת הַ הַ נְ חָ יוֹת‬ ‫אֵ יְך לְ הַ ּגִ יעַ לַּמָ לוֹן‪ .‬אֲ נִי ּגַם אֲ צָ ֵרף לְ ָך אֶ ת ִאּׁשּור הַ הַ זְ מָ נָה‪ּ .‬תו ָֹדה‬ ‫ֶׁשּבָ חַ ְר ָּת לִ נְ ּפֹׁש ּבְ בֵ ית‪-‬הַ ּמָ לוֹן ֶׁשּלָנּו‪.‬‬

‫עֶ ְמ ָּדה ‪ּ :‬דֵ עָ ה‬ ‫מַ נְ ִהיגִ ים ‪ :‬מוֹבִ ילִ ים ּבְ ֶק ֶרב ‪ :‬אֵ צֶ ל‬ ‫ָּתמַ ְך ‪ :‬נָתַ ן ְּת ִמיכָ ה‬ ‫ַאסּכוֹלוֹת‬ ‫זְ ָר ִמים ‪ְ :‬‬ ‫ְּתנּועָ ה ‪ִ :‬א ְרּגּון‬ ‫הַ צְ הָ ָרה ‪ :‬הוֹדָ עָ ה ִר ְׁש ִמית‬ ‫סוֹפֵ ר ‪ּ :‬כוֹתֵ ב ְספָ ִרים חֲ ֵר ִדים ‪ָּ :‬ד ִתּיִ ים ְמאֹד‬ ‫ּכִ הֵ ן ‪ִ :‬מּלֵא ַּת ְפ ִקיד‬ ‫ִמ ְתּבוֹלְ לִ ים ‪ְ :‬מאַ ּבְ ִדים‬ ‫תּורּגְ מָ ן ‪ְ :‬מתַ ְרּגֵם‬ ‫ְמ ְ‬ ‫הּודית ּכוֹתֶ ֶרת ‪ֵׁ :‬שם הַ ֵּספֶ ר‬ ‫אֶ ת זֶהּותָ ם הַ ּיְ ִ‬ ‫ִמ ָּׂשפָ ה לְ ָׂשפָ ה‬ ‫עו ֵֹרְך ָר ִ‬ ‫אׁשי ‪ַ :‬אחֲ ַראי עַ ל הָ עִ ּתוֹן נִ יּצָ נִ ים ‪ְּ :‬ת ִחּלַת הַ ּצְ ִמיחָ ה‬ ‫ימים‬ ‫ְמי ְַּס ִדים ‪ְ :‬מ ִק ִ‬ ‫ּבְ עָ לִ ים ‪ָ :‬אדוֹן ֶׁשהָ עִ ּתוֹן ֶׁשּלוֹ נִ פְ טַ ר ‪ :‬מֵ ת‬ ‫מַ אֲ מָ ִרים ‪ּ :‬כַ ָּתבוֹת‬ ‫מַ ע ֲָרְך ‪ :‬יֻחֲ סָ ה לוֹ חֲ ִׁשיבּות לְ יַּצֵ ג ‪ :‬לְ ַׁשּמֵ ׁש נָצִ יג‬

‫מילון‬

‫כי תמונה אחת‬ ‫שווה אלף מילים‪...‬‬

‫‪Une photo vaut‬‬ ‫‪mieux que tous‬‬ ‫…‪les mots‬‬

‫אביתר יאמין‬

‫‪052-6647034‬‬

‫צוות מקצועי ואמין להפקת הארוע המושלם בצילומי סטילס ווידאו‬ ‫‪Une équipe de confiance pour tous vos besoins photo & vidéo‬‬

‫‪RAINY DAYS‬‬

‫‪-10%‬‬

‫‪at‬‬ ‫‪My Little Factory‬‬ ‫‪Mylittlefactory‬‬ ‫!‪ren’s gifts‬‬

‫‪Quality child‬‬

‫עמק רפאים ‪ = 8‬טלפון‬

‫‪02-5800618‬‬

‫‪Emek Refaim 8 Telephone 02-5800618‬‬

‫ּבִ לְ בַ ד ‪ַ :‬רק‬ ‫ִּפ ְרסוֹמֶ ת ‪ :‬מו ָֹדעָ ה‬ ‫חֲ צִ י ‪½ :‬‬ ‫ֹלא י ָָקר ‪ :‬זוֹל‬ ‫ּפוֹנֶה ‪ :‬נִ ְמצָ א עִ ם הַ ּכִ ּוּון לְ ‪-‬‬ ‫לְ ִה ְת ַק ֵּׁשר ‪ :‬לְ ַטלְ ּפֵ ן‬ ‫ּבְ ֵרכָה ‪ :‬מַ אֲ גָר מַ יִ ם לִ ְׁש ִחּיָ ה‬ ‫עֲבּור ‪ּ :‬בִ ְׁשבִ יל‬ ‫נוֹף ‪ :‬מַ ְראֶ ה‬ ‫זּוג ‪ְׁ :‬שנֵי אֲ נ ִָׁשים‬ ‫עוֹנָה ‪ְּ :‬תקּופָ ה ּבַ ָּׁשנָה‬ ‫ִתינוֹק ‪ֶ :‬ילֶד ָק ָטן‬ ‫יפים ‪ :‬רוֹצִ ים יוֹתֵ ר‬ ‫מַ ע ֲִד ִ‬ ‫ָאדם‬ ‫ְּפ ִקיד הַ ַּקּבָ לָה ‪ָ :‬‬ ‫יסה לַּמָ לוֹן מַ ְׁש ִקיף ‪ּ :‬פוֹנֶה לְ כִ ּוּון‬ ‫ֶׁשעוֹבֵ ד ּבַ ּכְ נִ ָ‬ ‫ּכ ְַר ִטיס הָ אַ ְׁש ַראי ‪ :‬וִ יזָה ‪...‬‬ ‫ְמעֻנְ יָן ‪:‬רוֹצֶ ה‬ ‫לְ בַ ּצֵ עַ ‪ַ :‬לעֲׂשוֹת‬ ‫ִמּבְ ִחינַת ‪ּ :‬בְ נוֹגֵעַ לְ ‪-‬‬ ‫ְּתפּוגָה ‪ִ :‬סּיּום הַ ּתו ֶֹקף‬ ‫אֲ רּוחוֹת ‪ְ :‬סעּודוֹת‬

‫מילון‬

‫נַחּום סוֹקוֹלוֹב‬

‫הַ זְ מָ נָה לְ בֵ ית‪-‬מָ לוֹן‬

‫ְספָ רוֹת ‪...0,1,2 :‬‬ ‫גַב ‪ :‬חֵ לֶק אֲ חו ִֹרי‬ ‫מו ֵֹסר ‪ :‬נוֹתֵ ן‬ ‫ידע ‪ִ :‬אינְ פו ְֹרמַ צְ יָה‬ ‫מֵ ָ‬ ‫דַֹאר אֶ ל ְֶק ְטרוֹנִ י ‪ִ :‬אי‪-‬מֵ ייל‬ ‫הַ נְ חָ יוֹת ‪ :‬הו ָֹראוֹת‬ ‫אֲ צָ ֵרף ‪ :‬או ִֹסיף‬ ‫ִאיּׁשּור ‪ :‬נְ יָר ֶׁש ְמאַ ּמֵ ת‬ ‫אֶ ת הַ הַ זְ מָ נָה‬ ‫לִ נְ ּפֹׁש ‪ :‬לָצֵ את לְ חֹפֶ ׁש‬

‫הרחוב שלי‬

‫רחוב‬

‫ְרחוֹב הַ ּצִ ּיוֹנּות‬ ‫הַ ִּצּיוֹנּות ִהיא ְּתנּועָ ה לְ אֻ ִּמית ֶׁש ְּת ִחּלַתָ ּה ּבַ ּמֵ ָאה הַ ‪ִ .19-‬היא נוֹעֲדָ ה‬ ‫הּודי לְ ִצּיוֹן (אֶ ֶרץ יִ ְׂש ָראֵ ל)‪ .‬הַ ֶּק ֶׁשר ּבֵ ין עַ ם יִ ְׂש ָראֵ ל‬ ‫לְ הָ ִׁשיב אֶ ת הָ עָ ם הַ ּיְ ִ‬ ‫לְ אֶ ֶרץ יִ ְׂש ָראֵ ל נ ְִׁשַאר אֵ יתָ ן ּבְ מַ הֲ לְָך ‪ְׁ 3000‬שנוֹת ּגָלּות מֵ ָאז חֻ ְרּבָ ן ּבֵ ית‬ ‫הַ ִּמ ְק ָּדׁש הַ ֵּׁשנִי‪ּ .‬בַ ּמֵ ָאה הַ ‪ְּ 19-‬תנּועָ ה לְ אֻ ִּמית ּגְ ד ֹולָה הֻ ְרּגְ ָׁשה ּבְ כָ ל ַרחֲ בֵ י‬ ‫הּודים נ ְִּצלּו אֶ ת הַ ִהזְ ַּד ְּמנּות‪ּ .‬בִ ְני ִָמין זְ אֵ ב הֶ ְר ְצל הֵ בִ ין ּכִ י‬ ‫אֵ ירוֹּפָ ה‪ .‬הַ ּיְ ִ‬ ‫הּודים‪ .‬הּוא י ַָסד אֶ ת הַ ּק ֹונְּגְ ֶרס הַ ִּצּי ֹונִי‬ ‫זֶ הּו הַ ִּפ ְתרוֹן הַ ּיָ ִחיד עֲבּור הַ ּיְ ִ‬ ‫יחים‬ ‫הָ ע ֹול ִָמי הָ ִראׁשוֹן‪ .‬מַ נ ְִהיגִ ים ִצּי ֹונִּיִ ים ָראּו אֶ ת מַ אֲ מַ צֵ יהֶ ם מַ ְצלִ ִ‬ ‫יטים חָ ְתמּו עַ ל הַ צְ הָ ַרת ּבַ לְ פּור ּבְ ‪ּ .1917-‬פָ ל ְֶסטַ יְ ן הָ יְ תָ ה‬ ‫ּכַ אֲ ֶׁשר הַ ּבְ ִר ִ‬ ‫יטתָ ם‪ .‬הֵ ם ִה ְצ ִהירּו ּבְ כָ ְך ֶׁשהֵ ם לְ טוֹבַ ת "ּבַ יִ ת לְ אֻ ִּמי"‬ ‫ָאז ַּתחַ ת ְׁשלִ ָ‬ ‫יטים ִהגְ ּבִ ילּו אֶ ת ִמכְ ַסת הָ עֲלִ ּיָה עִ ם הַ ּסֵ פֶ ר‬ ‫יהּודים ּבְ יִ ְׂש ָראֵ ל‪ .‬הַ ּבְ ִר ִ‬ ‫לִ ִ‬ ‫הַ ּלָבָ ן ֶׁשּלָהֶ ם הַ ּיָ דּועַ לְ ִׁש ְמצָ ה‪ .‬הֵ ם ֹלא ִׁשּנּו אֶ ת ַּדעְ ָּתם ל ְַמרוֹת הַ ּסַ ּכָ נָה‬ ‫ָאציזְ ם ּובְ מַ הֲ לְָך ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹולָם‬ ‫הּודים עִ ם עֲלִ ּיַת הַ ּנ ִ‬ ‫ָארבָ ה לַּיְ ִ‬ ‫ֶׁש ְ‬ ‫הַ ְּׁש ִנּיָה‪ .‬נִ ּצוֹלֵי הַ ּׁשוָֹאה ּג ְֹרׁשּו לְ ֹלא ַרחֲ ִמים‪ ,‬וְ נ ְִׁשלְ חּו לְ מַ חֲ נוֹת מַ עֲצָ ר‬ ‫יסין‪ .‬ל ְַמרוֹת הַ ְּק ָׁשיִ ים הָ ַרּבִ ים וְ הַ הַ ְת ָקפוֹת הַ ּמַ ְת ִמידוֹת ֶׁשל‬ ‫ּבְ ַקפְ ִר ִ‬ ‫ַּׁשם הַ חֲ לוֹם הַ ִּצּי ֹונִי ּכַ אֲ ֶׁשר ּבְ ‪ּ 14-‬בְ מַ אי ‪ָּ ,1948‬דוִ ד ּבֵ ן‬ ‫הָ ע ֲָרבִ ים‪ִ ,‬ה ְתּג ֵ‬ ‫ּגּוריוֹן ִהכְ ִריז עַ ל עַ ְצמָ אּותָ ּה ֶׁשל ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫ְּתנּועָ ה ‪ִ :‬א ְרּגּון‬ ‫נוֹע ֲָדה ‪ :‬נִ ְקּבְ עָ ה ּכְ דֵ י‬ ‫לְ הָ ִׁשיב ‪ :‬לְ הַ חֲ זִ יר‬ ‫אֵ יתָ ן ‪ :‬חָ זָק‬ ‫חֻ ְרּבָ ן ‪ :‬הֶ ֶרס‬ ‫ִּפ ְתרוֹן ‪ְּ :‬תׁשּובָ ה‬ ‫י ִָחיד ‪ :‬אֶ חָ ד‬

‫מילון‬

‫ָארבָ ה ‪ִ :‬חּכְ תָ ה ּבַ ִּפּנָה‬ ‫ְ‬ ‫י ַָסד ‪ :‬הֵ ִקים‬ ‫מַ אֲ מַ צֵ יהֶ ם ‪ :‬עֲבו ָֹדתָ ם נִ ּצוֹלִ ים ‪ :‬אֲ נ ִָׁשים‬ ‫ֶׁשּנִ ְׁשאֲ רּו ּבַ חַ ּיִ ים‬ ‫הַ ָּק ָׁשה‬ ‫הַ צְ הָ ָרה ‪ :‬הוֹדָ עָ ה ִר ְׁש ִמית ּג ְֹרׁשּו ‪ :‬סֻ ּלְ קּו‬ ‫מַ עֲצָ ר ‪ :‬מַ אֲ ָסר‬ ‫יטתָ ם ‪ :‬הַ נְ הָ גָתָ ם‬ ‫ְׁשלִ ָ‬ ‫מַ ְת ִמידוֹת ‪ַ :‬נעֲׂשוֹת‬ ‫ִהגְ ּבִ ילּו ‪ָׂ :‬שמּו ּגְ בּול‬ ‫לְ ֹלא הַ ְפ ָס ָקה‬ ‫ִמכְ ָסה ‪ּ :‬כַ ּמּות‬ ‫ַּׁשם ‪ִ :‬ה ְת ַקּיֵ ם‬ ‫יָדּועַ לְ ִׁש ְמצָ ה ‪ְ :‬מפ ְֻר ָסם ִה ְתּג ֵ‬ ‫ִהכְ ִריז ‪ :‬הו ִֹדיעַ‬ ‫לְ ָרעָ ה‬


‫פינת הלשון‬ ‫לְ ַׁש ֵּתף אֶ ת הָ ְרגָׁשוֹת‬

‫ִּפּנַת הַ ּלָׁשוֹן הָ עִ בְ ִרית‬ ‫ְמ ַדּבֶ ֶרת __‪X‬ית‪.‬‬ ‫ּכְ בָ ר לָמַ ְדנּו ְׁשנֵי מּובָ נִים ֶׁשל הַ ּסוֹפִ ית __ ‪X‬ית ‪ :‬מַ ְׁשמָ עּות הַ ְק ָטנָה‬ ‫ּומַ ְׁשמָ עּות ָׂשפוֹת‪.‬‬ ‫ּבּורה‪ּ ,‬כְ לִ י ֶרכֶ ב‪.‬‬ ‫לַּסוֹפִ ית __ ‪X‬ית יֵׁש מַ ְׁשמָ עּות נוֹסֶ פֶ ת ‪ּ :‬כְ לִ י ַּת ְח ָ‬ ‫מַ ָּׂשא ‪X __ +‬ית = מַ ָּׁש ִאית‬ ‫מ ֹונֶה ‪X __ +‬ית = מ ֹונִית (טַ ְק ִסי) ֶׁשּבָ ּה ָאנּו ְמ ַׁשּלְ ִמים לְ פִ י ְק ִריַאת מ ֹונֶה‬ ‫ִטּיּול ‪X __+‬ית = ִטּיּולִ ית (אוֹט ֹו ּגָדוֹל לְ ִטּיּולִ ים ְקבּוצָ ִתּייִ ם)‬ ‫ירת ִמפְ ָרׂש ּבַ ּיָם)‬ ‫(ס ַ‬ ‫ִמפְ ָרׂש ‪X __ +‬ית = ִמפְ ָר ִׂשית ִ‬ ‫ידּה לָדּוג ָּדגִ ים ּבַ ּיָם‬ ‫ירת ַּדּיָגִ ים ֶׁש ַּתפְ ִק ָ‬ ‫ּגַם ּדּוגִ ית ָׁשטָ ה ּבַ ּיָם‪ ,‬וְ ִהיא ִס ַ‬ ‫(יֵׁש ִׁשיר יָפֶ ה עַ ל הַ ּדּוגִ ית)‪.‬‬ ‫וקא ּכֵן !‬ ‫ּבּורה ּבַ ּיַּבָ ָׁשה ּובַ ּיָם‪ּ .‬ומַ ּדּועַ ֹלא ּבַ אֲ וִ ויר ? ַּדוְ ָ‬ ‫ּפָ ג ְַׁשנּו ּכָאן ּכְ לֵי ַּת ְח ָ‬ ‫חָ לָל ‪X __ +‬ית = חֲ לָלִ ית‪ֶׁ ,‬ש ִא ָּתּה טָ ִסים ַלּי ֵָרחַ ‪ ,‬וְ אּולַי ּבְ ָקרוֹב ּכָ ל‬ ‫אֶ חָ ד יּוכַ ל לִ ְהיוֹת ָׁשם או ֵֹרחַ ‪.‬‬

‫בהצלחה‪ ,‬זְ הָ בָ ה זֵר‪ּ-‬כָ בוֹד‬

‫מּוס ָקה‬ ‫ָ‬

‫חוֹמָ ִרים ‪:‬‬

‫מה בצלחת‬ ‫ְּב ֵת ָאבֹון!‬

‫‪ 2‬חֲ ִצילִ ים‬ ‫‪ּ 500‬גְ ָרם ּבָ ָׂשר ָטחּון‬ ‫‪ּ 2‬בְ צָ לִ ים ְקצּוצִ ים ַּדק (‪ 1‬לַּבָ ָׂשר וְ ‪ָ 1-‬לרֹטֶ ב)‬ ‫‪ִׁ 2‬שּנֵי ׁשּום ְקצּוצוֹת ַּדק‬ ‫‪ּ 2‬כַ ּפוֹת ֶרסֶ ק עַ גְ בָ נִּיוֹת‬ ‫½ ּכוֹס ֶקמַ ח‬ ‫‪ּ 1‬כַ ף סֻ ּכָ ר‬ ‫ֶׁשמֶ ן לְ ִטּגּון‬ ‫‪ּ 1‬כַ ף ֶׁשמֶ ן זַ יִ ת‬ ‫תּוקה‬ ‫יקה ְמ ָ‬ ‫‪ּ 1‬כַ ּפִ ית ּפַ ּפְ ִר ָ‬ ‫מֶ לַח‪ּ ,‬פִ לְ ּפֵ ל‬

‫לִ פְ עָ ִמים ָקׁשֶ ה לִ ְׁשמוֹעַ ּבְ כָל מָ קוֹם אֶ ת הָ אֲ נ ִָׁשים או ְֹמ ִרים ּכַּמָ ה הֵ ם‬ ‫ְמאֻ ָּׁש ִרים ּבַ ְּמ ִדינָה ׁשֶ ּלָנּו‪ּ .‬בְ עִ ָּקר לָעוֹלִ ים הַ חֲ ָד ִׁשים‪ .‬עֲבּור חֵ לֶק מֵ הֵ ם‪ֹ ,‬לא‬ ‫ַאקלֵם ּפֹה‪ ,‬אֵ ינֶּנּו צְ ִריכִ ים לְ פַ חֵ ד‬ ‫ָּת ִמיד ּכְָך הַ ּמַ ּצָ ב‪ִ .‬אם ָקׁשֶ ה לָנּו לְ ִה ְת ְ‬ ‫לְ ַׁש ֵּתף אֶ ת הָ אֲ חֵ ִרים ּבָ ְרגָׁשוֹת ׁשֶ ּלָנּו‪ .‬זו ִֹהי הַ ֶּד ֶרְך הַ ּטוֹבָ ה ּבְ יוֹתֵ ר לְ הַ פְ ִחית‬ ‫ידים ּפָ נִ ים‪ּ ,‬כַּמָ ה ְּדבָ ִרים עֲלּולִ ים לִ ְקרוֹת‪,‬‬ ‫אֶ ת הַ ְּקׁשָ ּיִ ים‪ּ .‬כִ י ִאם ָאנּו מַ ע ֲִמ ִ‬ ‫וְ זֶ ה ֹלא יַהֲ פוְֹך אוֹתָ נּו לִ ְמאֻ ּׁשָ ִרים‪ .‬אֲ נ ְַחנּו ּגַם ְקצָ ת ְמתֻ ְסּכָלִ ים לִ ְראוֹת אֶ ת‬ ‫הָ אֲ חֵ ִרים ְמאֻ ּׁשָ ִרים‪ ,‬וְ אֵ ינֶּנּו ְמבִ ינִים ּבַ ּמֶ ה ָאנּו ׁש ֹונִים‪ .‬זֶ ה יָכוֹל אֲ פִ ּלּו לִ גְ רוֹם‬ ‫לָנּו לִ ְהיוֹת ְקצָ ת ַאגְ ֵר ִסיבִ ּיִ ים‪ ,‬וְ יִ ְהיֶה עוֹד יוֹתֵ ר ָקׁשֶ ה לִ ְמצוֹא חֲ בֵ ִרים‪ּ .‬בָ אֻ לְ ּפָ ן‬ ‫לְ מָ ׁשָ ל‪ָ ,‬אנּו ׁשו ְֹמעִ ים לִ פְ עָ ִמים אֲ נ ִָׁשים צוֹחֲ ִקים עַ ל הַ הַ ְרּפַ ְת ָקאוֹת הֲ ֹלא‬ ‫מֻ צְ לָחוֹת ׁשֶ ּלָהֶ ם‪ ,‬אַ ְך ְמסַ ּפְ ִרים ּכַּמָ ה הֵ ם ְׂשמֵ ִחים לִ ְהיוֹת ּכָאן‪ .‬אֵ ינֶּנּו ְמעִ ּזִ ים‬ ‫לַחֲ לוֹק אֶ ת הָ ְרגָׁשוֹת ׁשֶ ּלָנּו‪ ,‬וְ ָאנּו ְמפַ חֲ ִדים ׁשֶ ּיִ ְׁשּפְ טּו אוֹתָ נּו לְ ָרעָ ה‪ .‬וְ ָאז אֲ נ ְַחנּו‬ ‫יׁשים עוֹד יוֹתֵ ר ּבו ְֹד ִדים‪ .‬הַ ָּדבָ ר נָכוֹן ּגַם ּבְ ֶק ֶרב הַ ִּמ ְׁשּפָ חָ ה‪ .‬זֶ ה קו ֶֹרה‬ ‫מַ ְרּגִ ִ‬ ‫לִ פְ עָ ִמים ּכַאֲ ׁשֶ ר הַ הו ִֹרים ְמסַ ּפְ ִרים לְ יַלְ ֵדיהֶ ם ּכַּמָ ה הֵ ם ּבְ נֵי מַ ּזָ ל לִ ְהיוֹת ּכָאן‪,‬‬ ‫ַארצָ ם‪ .‬יָכוֹל לְ ִהּוָצֵ ר מַ ּצָ ב ּב ֹו יְ ל ִָדים ֹלא יָעֵ ּזּו לְ הַ ּגִ יד ׁשֶ הֵ ם‬ ‫וְ כַּמָ ה נִפְ לָא לַחֲ זוֹר לְ ְ‬ ‫יחים לִ ְמצֹא לְ עַ צְ מָ ם חֲ בֵ ִרים‬ ‫בּודים ּבְ בֵ ית‪-‬הַ ּסֵ פֶ ר‪ׁ ,‬שֶ הֵ ם ֹלא מַ צְ לִ ִ‬ ‫יׁשים אֲ ִ‬ ‫מַ ְרּגִ ִ‬ ‫יׁשים‪ ,‬נ ְִהיֶה‬ ‫וְ עוֹד‪ִ ...‬אם נ ְַדּבֵ ר ּבְ חָ פְ ִׁשּיּות ּונְׁשַ ֵּתף ּבְ כֵנּות אֶ ת מַ ה ׁשֶ ָאנּו מַ ְרּגִ ִ‬ ‫מֻ פְ תָ עִ ים מֵ הַ ְּתגּובָ ה ׁשֶ ל הָ אֲ חֵ ִרים‪ .‬יָכוֹל לִ ְהיוֹת ׁשֶ הֵ ם יוֹדּו ׁשֶ ּגַם לָהֶ ם ָקׁשֶ ה‪.‬‬ ‫חָ ׁשּוב ׁשֶ הו ִֹרים יְ סַ ּפְ רּו לַּיְ ל ִָדים ׁשֶ ּלָהֶ ם ּכַּמָ ה ָקׁשֶ ה לִ לְ מוֹד ׂשָ פָ ה ַאחֶ ֶרת‪ ,‬לִ ְמצֹא‬ ‫חֲ בֵ ִרים חֲ ָד ִׁשים‪ ,‬לִ ְמצֹא עֲבו ָֹדה מֵ חָ ָדׁש‪ .‬הֵ ם יְ כוֹלִ ים ּגַם לְ הו ִֹסיף ׁשֶ ּל ְַמרוֹת‬ ‫הַ ְּקׁשָ יִ ים‪ ,‬הֵ ם ֹלא ִמ ְתחָ ְר ִטים לְ ֶרגַע אֶ חָ ד ׁשֶ ּבָ אּו לְ כָאן‪ּ .‬ובְ כְָך לְ ַאפְ ׁשֵ ר לָהֶ ם‬ ‫לַחֲ לוֹק ְּדבָ ִרים ִמּבְ לִ י לְ הַ ְרּגִ יׁש ְמבּוכָה‪ּ .‬כְָך הֵ ם ּפו ְֹת ִחים ִּדיָאלוֹג ּפָ תּוחַ עִ ם‬ ‫חּוׁשה ֹלא‬ ‫ַאקלֵם מַ הֵ ר יוֹתֵ ר וְ טוֹב יוֹתֵ ר‪ .‬הַ ְּת ָ‬ ‫יַלְ ֵדיהֶ ם‪ּ ,‬ובְ עֶ זְ ָרת ֹו יּוכְ לּו לְ ִה ְת ְ‬ ‫לִ ְהיוֹת לְ בַ ד ִהיא זֹאת ׁשֶ ּגו ֶֹרמֶ ת לְ ִה ְס ַּתּגְ לּות טוֹבָ ה ׁשֶ ּלָנּו‪.‬‬ ‫עֲלּולִ ים ‪ :‬יְ כוֹלִ ים‬ ‫ְמאֻ ָּׁש ִרים ‪ְׂ :‬שמֵ ִחים‬ ‫מַ ּצָ ב ‪ִ :‬סיטּוַאצְ יָה‬ ‫ְמתֻ ְסּכָ לִ ים ‪ְ :‬מלֵאֵ י צַ עַ ר‬ ‫ַאקלֵם ‪ :‬לְ ִה ָּקלֵט‬ ‫לְ ִה ְת ְ‬ ‫הַ ְרּפַ ְת ָקאוֹת ‪ :‬חֲ וָיוֹת‬ ‫אֵ ינֶּנּו ‪ :‬אֲ נ ְַחנּו ֹלא‬ ‫ְמעִ ּזִ ים ‪ :‬נוֹהֲ גִ ים ּבְ אֹמֶ ץ‬ ‫לְ פַ חֵ ד ‪ :‬לִ ְדאוֹג‬ ‫יִ ְׁש ְּפטּו ‪ :‬יָדּונּו‬ ‫לְ ַׁש ֵּתף ‪ :‬לְ ַאפְ ֵׁשר ל ַָקחַ ת חֵ לֶק ּבו ְֹד ִדים ‪ :‬לְ בַ ד‬ ‫ּבְ ֶק ֶרב ‪ּ :‬בְ תוְֹך‬ ‫ְרגָׁשוֹת ‪ֶ :‬סנְ ִטימֶ נְ ִטים‬ ‫לְהַ פְ חִ ית ‪ :‬לִגְ רוֹם ֶׁשּיִ ְהיֶה ּפָ חוֹת לְ ִהּוָצֵ ר ‪ :‬לְ הֵ עָ ׂשוֹת‬ ‫מַ ע ֲִמ ִידים ּפָ נִים ‪ :‬עו ִֹׂשים ּכְ אִ ּלּו אֲבּודִ ים ‪ :‬חַ סְ רֵ י אֶ פְ ׁשָ רּות לְהַ צְ לִיחַ‬

‫הֲ כָ נָה ‪:‬‬ ‫לַחֲ תוֹך אֶ ת הַ חֲ ִצילִ ים לִ ְפרּוסוֹת‪ּ ,‬ולְ פַ ּזֵר אֶ ת הַ ֶּקמַ ח עַ ל הַ ּפְ רּוסוֹת‪.‬‬ ‫לְ חַ ּמֵ ם ְמעַ ט ֶׁשמֶ ן ּולְ טַ ּגֵן אֶ ת הַ חֲ ִצילִ ים עַ ד ֶׁשּיִ ְתּפְ סּו צֶ בַ ע‪ּ .‬כְ ֶׁשהֵ ם‬ ‫מּו ָכנִים‪ ,‬לְ הו ִֹציא אוֹתָ ם ּולְ הָ נִ יחַ אוֹתָ ם עַ ל ְניָר סוֹפֵ ג‪.‬‬ ‫לְ חַ ּמֵ ם ְקצָ ת ֶׁשמֶ ן ּבְ מַ חֲ בַ ת ּולְ טַ ּגֵן אֶ ת הַ ּבָ צָ ל עַ ד ֶׁשּיִ ְהיֶה זָ הּוב‪ .‬לְ הו ִֹסיף‬ ‫יקה‬ ‫אֶ ת הַ ּבָ ָׂשר‪ ,‬לְ פו ֵֹרר אוֹת ֹו ּבְ עֶ זְ ַרת ּכַף מֵ עֵ ץ ּולְ עַ ְרּבֵ ב‪ .‬לְ תַ ּבֵ ל ּבְ פַ ּפְ ִר ָ‬ ‫תּוקה‪ּ ,‬בְ מֶ לַח ּובְ פִ לְ ּפֵ ל לְ פִ י הַ ּטַ עַ ם‪ּ ,‬ולְ הַ ְמ ִׁשיְך לְ עַ ְרּבֵ ב‪ּ .‬כַאֲ ֶׁשר הַ ּבָ ָׂשר‬ ‫ְמ ָ‬ ‫מּוכָן (ּבְ צֶ בַ ע ָאפוֹר)‪ ,‬לְ כַ ּבוֹת אֶ ת הָ אֵ ׁש‪.‬‬ ‫ּכְ ֵדי לְ הָ כִ ין אֶ ת הָ ר ֶֹטב‪ ,‬יֵׁש לְ חַ ּמֵ ם ּבְ מַ חֲ בַ ת ּכַף ֶׁשמֶ ן זַ יִ ת‪ּ .‬כַאֲ ֶׁשר הַ ֶּׁשמֶ ן‬ ‫חַ ם‪ ,‬יֵׁש לְ הו ִֹסיף אֶ ת הַ ּבָ צָ ל וְ אֶ ת הַ ּׁשּום עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו זְ הּובִ ים‪ .‬לְ הו ִֹסיף אֶ ת‬ ‫ֶרסֶ ק הָ עַ גְ בָ נִּיוֹת‪ ,‬אֶ ת הַ סֻ ּכָר וְ כוֹס מַ יִ ם ּולְ עַ ְרּבֵ ב‪ .‬לְ תַ ּבֵ ל ּבְ מֶ לַח ּובְ פִ לְ ּפֵ ל לְ פִ י‬ ‫הַ ּטַ עַ ם ּולְ עַ ְרּבֵ ב‪ .‬לָתֵ ת לְ זֶ ה לְ ִה ְתּבַ ֵּׁשל עַ ד ֶׁשהָ רֹטֶ ב י ְַת ִחיל לִ ְהיוֹת ָס ִמיְך‪.‬‬ ‫ל ַָקחַ ת ַּתבְ נִית ּכְ ֵדי ל ִָׂשים ּבַ ַּתּנּור ּולְ הָ כִ ין אֶ ת הַ ּמּוסָ ָקה ‪ :‬ל ַָקחַ ת ּפְ רּוסָ ה‬ ‫ֶׁשל חָ ִציל‪ ,‬ל ִָׂשים מֵ עַ ל אֶ ת הַ ּבָ ָׂשר ּולְ כַ ּסוֹת ּבִ פְ רּוסָ ה נו ֶֹספֶ ת ֶׁשל חָ ִציל‪,‬‬ ‫ּכְ מ ֹו סֶ נ ְְּדוִ יץ‪ַ .‬לעֲׂשוֹת אֶ ת זֶ ה עִ ם ּכָל ּפְ רּוסוֹת הַ חֲ ִצילִ ים ּולְ הָ נִיחַ אוֹתָ ן‬ ‫ַאחַ ת לְ יַד הַ ְּׁש ִנּיָה ּבַ ַּתבְ נִית‪.‬‬ ‫לִ ְׁשּפוְֹך אֶ ת הָ רֹטֶ ב ּבַ ַּתבְ נִית (ּבַ ְּצ ָד ִדים ּומֵ עַ ל) ּולְ הַ כְ נִיס לְ תַ ּנּור ֶׁשחֻ ּמַ ם‬ ‫מֵ רֹאׁש ּבְ ‪ 180-‬מַ עֲלוֹת ּכְ ‪ַּ 30-40-‬דּקוֹת‪.‬‬ ‫ָטחּון ‪ְ :‬מרֻ ָּסק‬ ‫ְקצּוצִ ים ‪ :‬חֲ תּוכִ ים‬ ‫לַחֲ ִתיכוֹת ְק ַטּנוֹת ְמאֹד‬ ‫ִטּגּון ‪ּ :‬בִ ּׁשּול ּבְ ֶׁשמֶ ן חַ ם‬ ‫ּפְ רּוסוֹת ‪ :‬חֲ ִתיכוֹת ֲעגֻּלוֹת‬ ‫לְ פַ ּזֵר ‪ :‬ל ִָׂשים ּבְ כָל מָ קוֹם‬ ‫לְ הָ נִ יחַ ‪ :‬ל ִָׂשים‬

‫טיפ לעולה‬

‫ר ֶֹטב ‪ :‬נוֹזֵל ִּתּבּול‬ ‫סוֹפֵ ג ‪ :‬קוֹלֵט ּבְ תוֹכוֹ‬ ‫ָס ִמיְך ‪ :‬עָ בֶ ה‬ ‫מַ חֲ בַ ת ‪ּ :‬כְ לִ י לְ ִטּגּון‬ ‫לְ פו ֵֹרר ‪ :‬לַהֲ פוְֹך לַחֲ ִתיכוֹת ְקטַ ּנוֹת לְ כַ ּסוֹת ‪ :‬ל ִָׂשים מֵ עַ ל‬ ‫נו ֶֹספֶ ת ‪ :‬עוֹד ַאחַ ת‬ ‫לְ עַ ְרּבֵ ב ‪ :‬ל ִָׂשים יַחַ ד‬ ‫לְ תַ ּבֵ ל ‪ :‬לְ הו ִֹסיף ַּתבְ לִ ינִ ים ‪ /‬לִ ְׁשּפוְֹך ‪ :‬ל ִָׂשים ר ֶֹטב‬ ‫מֵ רֹאׁש ‪:‬‬ ‫לְ ַׁשּפֵ ר אֶ ת הַ ּטַ עַ ם‬ ‫לִ ְפנֵי כֵ ן‬ ‫לְ כַּבוֹת ‪ :‬לְ הַ פְ ִסיק אֶ ת הָ אֵ ׁש‬

‫מילון‬

‫‪LISH‬‬ ‫‪WE SPEAK ENG‬‬ ‫‪ANCAIS‬‬ ‫‪FR‬‬ ‫‪NOUS PARLONS‬‬

‫‪Lasry Building Israel‬‬

‫עֹוס ֶקת ְּב ִׁשיּפּוץ‬ ‫ִהיּנָ ּה ֶח ְב ָרה ָה ֶ‬ ‫ִּדירֹות‪ ,‬וִ ילֹות וַ ֲחנּוּיֹות‬ ‫ארק ‪www.lbirenovation.co.il 054-6591030 :‬‬ ‫ַמ ְ‬ ‫אי‪-‬מייל ‪info@lbirenovation.com :‬‬

‫ֹׁשר‬ ‫ּכֵ נּות ‪ :‬י ֶ‬ ‫ַאקצְ יָה‬ ‫ְּתגּובָ ה ‪ֵ :‬ר ְ‬ ‫יוֹדּו ‪ :‬יְ גַּלּו אֶ ת הָ אֱ מֶ ת‬ ‫ִמ ְתחָ ְר ִטים ‪ִ :‬מצְ טַ ע ֲִרים‬ ‫ּבּוׁשה‬ ‫ְמבּוכָ ה ‪ָ :‬‬ ‫ָׁשה‬ ‫חּוׁשה ‪ :‬הַ ְרּג ָ‬ ‫ְּת ָ‬ ‫ִה ְס ַּתּגְ לּות ‪ :‬הַ ְתָאמָ ה‬ ‫לְמָ קוֹם חָ דָ ׁש‬

‫מילון‬


‫יאל ָׁשרֹון ‪1928-2014 -‬‬ ‫ֲא ִר ֵ‬

‫מי ומה‬ ‫מחלקת המדינה האמריקאית‪ .‬מתוך אתר פיקיוויקי‬

‫רֹאׁש הַ ּמֶ ְמ ָׁשלָה הָ ַאחַ ד עָ ָׂשר ֶׁשל ְמ ִדינַת‬ ‫("ָאריק") ָׁשרוֹן נִ ְפ ַטר‬ ‫ִ‬ ‫יִ ְׂש ָראֵ ל‪ ,‬אֲ ִריאֵ ל‬ ‫ּבְ ‪ּ 11-‬בְ יָנּוָאר ‪ 2014‬לְ ַאחַ ר ּכִ ְׁשמ ֹונֶה ָׁשנִים‬ ‫ּבָ הֶ ן הָ יָה ָׁשרּוי ּבְ תַ ְרּדֶ מֶ ת‪.‬‬ ‫ָׁשרוֹן נ ֹולַד ּבִ כְ פָ ר מַ לַ"ל ּבְ ־‪ּ 26‬בְ פֶ ּבְ רּוָאר‬ ‫ּוׁשמּואֵ ל‬ ‫‪ 1928‬לְ הו ִֹרים ִצּי ֹונִּיִ ים‪ְּ ,‬דבו ָֹרה ְ‬ ‫ָָארץ ִמּגֵאו ְֹרגִ ּיָה‬ ‫ַׁשיְ ינ ְֶרמָ ן‪ֶׁ ,‬שעָ לּו ל ֶ‬ ‫ּבְ ‪ּ .1920-‬בְ גִ יל ‪ּ 17‬כְ בָ ר ִהצְ ָט ֵרף לַ"הֲ ַגּנָה"‪.‬‬ ‫לְ ַאחַ ר הֲ ָקמַ ת צַ הַ "ל‪ ,‬הּוא ל ַָקח חֵ לֶק‬ ‫‪‬‬ ‫חָ ׁשּוב ּבְ רֹב ִמלְ חָ מוֹת יִ ְׂש ָראֵ ל‪ ,‬הֵ ן ּכְ לוֹחֵ ם‬ ‫יט ַ‬ ‫א ֹו ּכְ פוֹלִ ִ‬ ‫יקאי‪ּ .‬בִ זְ מַ ן ֵׁשרּותוֹ ּבְ צַ הַ "ל‬ ‫ל ַָקח הַ פְ סָ ָקה וְ לָמַ ד ִמ ְׁשּפָ ִטים‪ .‬לַאֲ ִריאֵ ל‬ ‫"ָאריק מֶ לְֶך יִ ְׂש ָראֵ ל" וְ ‪ּ"-‬בּולְ ּדוֹזֵ ר"‪,‬‬ ‫ִ‬ ‫ָׁשרוֹן הָ יּו ּכִ ּנּויִ ים ַרּבִ ים ּבָ הֶ ם‬ ‫ּבִ גְ לַל ִה ְתנַהֲ גּותוֹ ּכְ לוֹחֵ ם ּגָדוֹל ֶׁשֹּלא ּפָ חַ ד ִמּכְ לּום‪ ,‬וְ גַם ּכִ י ֹלא ִה ְתחַ ֵּׁשב‬ ‫ּבְ ִדבְ ֵרי ְמפַ ְּקדָ יו וְ ֹלא ָּת ִמיד ִּדּיֵק ּבְ נוֹגֵעַ לְ ִדּוּוחָ יו‪ּ .‬בְ ‪ 1967-‬הּוא מֻ ּנָה‬ ‫לְ דַ ְרּגַת אַ ּלּוף‪.‬‬ ‫לְ ַאחַ ר ְּפ ִר ָׁשתוֹ ִמ ֵּׁשרּות ֹו הַ ְּצבָ ִאי הּוא ִה ְצטָ ֵרף לְ ִמפְ ֶלגֶת הַ ּלִ יּכּוד‪ .‬הּוא‬ ‫ּכִ הֵ ן ּכְ ַׂשר הַ ּבִ ּטָ חוֹן ּבִ ְׁשנַת ‪ 1982‬וְ ָיזַם ָאז אֶ ת ִמלְ חֶ מֶ ת לְ בָ נוֹן‪ּ .‬דַ עַ ת הַ ָּקהָ ל‬ ‫הָ ע ֹול ִָמית ָראֲ תָ ה ּב ֹו ַאחֲ ַראי ל ֶַּטבַ ח ֶׁשל סָ בְ ָרה וְ ַׁש ִתילָה ּבְ סֶ ּפְ טֶ ְמּבֶ ר‬ ‫‪ּ .1982‬בָ ִׁשיר ֻגּ'מַ יְ ל‪ֶׁ ,‬שּבְ ִדּיּוק נִבְ חַ ר לִ נ ְִׂשיא לְ בָ נוֹן‪ ,‬נִ ְרצַ ח ָאז‪ּ .‬כִ נְ ָקמָ ה‪,‬‬ ‫יציוֹת נו ְֹצ ִריוֹת לְ בָ נ ֹונִיוֹת טָ בְ חּו ְּפלִ ִ‬ ‫ִמילִ ְ‬ ‫יטים ּבִ ְדרוֹם‬ ‫יטים ּבְ מַ חֲ נֶה ּפְ לִ ִ‬ ‫ִימי‪ָׁ .‬שנִים לְ ַאחַ ר‬ ‫יקט הַ ּפְ נ ִ‬ ‫לְ בָ נוֹן‪ .‬הַ ּצָ בָ א הַ ּיִ ְׂש ְראֵ לִ י ֹלא ִה ְתעָ ֵרב ּבַ ּק ֹונְפְ לִ ְ‬ ‫לּוקה ּבְ ַדעְ ָּתּה‪ּ ,‬כַ אֲ ֶׁשר הּוא הו ָֹרה‬ ‫ִמּכֵ ן‪ַּ ,‬דעַ ת הַ ָּקהָ ל ּבְ יִ ְׂש ָראֵ ל נ ְִמ ְצָאה חֲ ָ‬ ‫ֹגּוסט ‪ּ 2005‬בִ ְהיוֹת ֹו רֹאׁש הַ ּמֶ ְמ ָׁשלָה‪ּ .‬בְ עֵ ת‬ ‫עַ ל ִּפּנּוי ּגּוׁש ָק ִטיף ּבְ או ְ‬ ‫הַ ּפִ ּנּוי‪ָ ,‬קרוֹב לְ ‪ּ 9,000-‬תו ָֹׁשבִ ים יְ ִ‬ ‫הּודים ּג ְֹרׁשּו ִמּבָ ֵּתיהֶ ם וְ הַ ּבָ ִּתים‬ ‫נֶהֶ ְרסּו‪ .‬הַ ְחלָטָ ה ז ֹו ּבָ ָאה ּבְ עִ ְקבוֹת ָּתכְ נִית הַ ִה ְתנ ְַּתקּות מֵ ְרצּועַ ת עַ ּזָ ה‬ ‫ּומַ עֲבָ ר לִ ְׁשלִ ָ‬ ‫יקאי ּכִ הֵ ן ּבְ תַ פְ ִק ִידים‬ ‫יט ַ‬ ‫יטה פַ ל ְֶס ִטינ ִָאית ָׁשם‪ּ .‬כְ פוֹלִ ִ‬ ‫ַרּבִ ים‪ּ ,‬בָ הֶ ם ַׂשר הַ חַ ְקלָאּות‪ַׂ ,‬שר הַ ּבִ ּטָ חוֹן‪ַׂ ,‬שר הַ ִּמ ְסחָ ר וְ הַ ַּתע ֲִׂשּיָה‪,‬‬ ‫ַׂשר הַ ִּׁשּכּון וְ הַ ּבִ ּנּוי‪ַׂ ,‬שר הַ חּוץ‪ .‬הּוא נִבְ חַ ר לְ רֹאׁש מֶ ְמ ָׁשלָה ּבִ ְׁשנַת ‪2001‬‬ ‫ּכַ אֲ ֶׁשר נִ ּצַ ח אֶ ת אֵ הּוד ּבָ ָרק‪ּ .‬בְ ‪ּ 2005-‬פָ ַרׁש מֵ הַ ּלִ יּכּוד‪ ,‬י ַָסד אֶ ת ִמפְ ֶלגֶת‬ ‫ָק ִדימָ ה וְ כִ הֵ ן ּכְ יו ֵֹׁשב רֹאׁש הַ ִּמפְ ָלגָה‪.‬‬ ‫ל ְַמרוֹת ְּדמּותוֹ הַ ְּׁשנּויָה ּבְ מַ חֲ לו ֶֹקת‪ ,‬אֲ ִריאֵ ל ָׁשרוֹן יִ ּזָ כֵ ר ּכִ ְדמּות חֲ ׁשּובָ ה‬ ‫סוּדר *‬ ‫ָ‬ ‫ׁשל ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל‪ * .‬מעיל * כפפות * מטרייה * גשם *‬ ‫ּבְ יוֹתֵ ר ֶ‬

‫‪Tzion Apartments offers you a‬‬ ‫‪range of properties for short/mid‬‬ ‫‪term rentals, according to your‬‬ ‫‪taste and your budget, in the central‬‬ ‫‪neighborhoods of Jerusalem: City‬‬ ‫‪center, Mamilla, Talbieh, Rechavia,‬‬ ‫‪German Colony, Baka, Nachlaot,‬‬ ‫‪ֶֹ 054-629-0632‬רף ִהגִּ יעַ‬ ‫הַ ח‬ ‫‪Arnona... Emmanuel:‬‬

‫כיף לשעות הפנאי‬

‫מָ ְצאוּ ‪ִ 45‬מלִּ ים הַ ְקּשׁוּרוֹת לְ ח ֶֹרף ) ְבּכִ וּוּנִ ים ֶשׁל ַה ִח ִצּים(‬

‫הַ ח ֶֹרף ִהּגִ יעַ‬

‫ׁשּורוֹת לְוח ֶֹרף ז‬ ‫‪ִ 45‬מּלִגים הַ ד ְּק ה‬ ‫מָ צְא אּו ב‬

‫ח‬

‫תוד‬ ‫מאולפן התהאלחלאה סקיבא‬ ‫דות‬ ‫עורלי אמל"ט‪,‬‬ ‫פוערטוגל וספ‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫י ל התכפזורתל‬ ‫ט‬

‫‪1‬‬

‫מ‬

‫ג‬

‫פ‬

‫י‬

‫י‬

‫מ‬

‫ס‬

‫ע‬

‫ר‬

‫ה‬

‫ס‬

‫ק‬

‫ה‬

‫‪2‬‬

‫ט‬

‫ע‬

‫פ‬

‫ת‬

‫ר‬

‫ח‬

‫י‬

‫מ‬

‫ו‬

‫מ‬

‫י‬

‫ה‬

‫ח‬

‫‪3‬‬

‫ר‬

‫נ‬

‫י‬

‫י‬

‫י‬

‫ל‬

‫ו‬

‫ט‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ר‬

‫פ‬

‫ל‬

‫‪4‬‬

‫ײ‬

‫נ‬

‫ע‬

‫ל‬

‫ר‬

‫י‬

‫ת‬

‫ש‬

‫ה‬

‫נ‬

‫ו‬

‫ק‬

‫ר‬

‫‪5‬‬

‫ה‬

‫ק‬

‫צ‬

‫ו‬

‫ג‬

‫ק‬

‫ו‬

‫ל‬

‫כ‬

‫פ‬

‫פ‬

‫נ‬

‫ס‬

‫‪6‬‬

‫ס‬

‫ו‬

‫ע‬

‫ל‬

‫ס‬

‫ר‬

‫פ‬

‫ג‬

‫ס‬

‫ו‬

‫ד‬

‫ר‬

‫נ‬

‫‪7‬‬

‫ק‬

‫ר‬

‫ג‬

‫ש‬

‫מ‬

‫ב‬

‫פ‬

‫ר‬

‫ט‬

‫ו‬

‫ב‬

‫ה‬

‫י‬

‫‪8‬‬

‫ט‬

‫ת‬

‫נ‬

‫ו‬

‫ר‬

‫ת‬

‫כ‬

‫פ‬

‫ו‬

‫ר‬

‫ר‬

‫ע‬

‫מ‬

‫‪9‬‬

‫ג‬

‫ו‬

‫פ‬

‫י‬

‫י‬

‫ה‬

‫ט‬

‫ק‬

‫ר‬

‫ח‬

‫מ‬

‫ר‬

‫ק‬

‫המילים‬

‫ענן‬ ‫כובע‬ ‫צעיף‬ ‫מגפיים‬ ‫סּודר‬ ‫ָ‬ ‫גשם‬ ‫מטרייה‬ ‫כפפות‬ ‫מעיל‬ ‫כפור‬ ‫קור‬ ‫חושך‬ ‫טפטוף‬ ‫חימום‬ ‫סערה‬ ‫שלג‬ ‫שלולית‬ ‫ברק‬ ‫תנור‬ ‫קמין‬ ‫גופייה‬ ‫גטקס‬ ‫הסקה‬ ‫ערפל‬ ‫המילים רעם‬ ‫מחליק‬ ‫קרח‬ ‫תה מרק רוח רטוב סירופ ּפנס קפה עץ הר גן סגרירי‬ ‫צל מיטה קר לח חם נעל נר ענף‬ ‫מגפיים * צעיף * כובע * ענן * ברק * שלולית * שלג * סערה * חימום *‬

‫מילון‬

‫וזוכ ר ח ס ד י‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫" ‪...‬‬ ‫תו‬

‫בס"ד‬ ‫רעם * ערפל * הסקה * גטקס * גופייה * קמין * תנור * תה * מרק *‬ ‫קרחה* מחליק *‬ ‫כפו‪:‬רנָתַ*ן ּפְ קֻ ּדָ‬ ‫טפטוףמָ ה* חושך * קור ה*ו ָֹרה‬ ‫ּדַ*ְרּגָה ‪ָ :‬ר‬

‫ּפִ ּנּוי ‪ּ :‬גֵרּוׁש‬ ‫אַ ּלּוף ‪ֵּ :‬גנ ֵָרל‬ ‫ּפְ ִר ָׁשתוֹ ‪ :‬עֲזִ יבָ תוֹ ‪ /‬הֲ לִ יכָתוֹ ּתו ָֹׁשבִ ים ‪ :‬הָ אֲ נ ִָׁשים‬ ‫ֶׁשּג ִָרים ּבַ ּמָ קוֹם‬ ‫ּכִ הֵ ן ‪ִ :‬מּלֵא ַּתפְ ִקיד‬ ‫ּג ְֹרׁשּו ‪ּ :‬פֻּנּו ּבְ כוֹחַ‬ ‫ָיזַם ‪ִּ :‬תכְ נֵן‬ ‫ִה ְתנ ְַּתקּות ‪ :‬הַ פְ ָרדָ ה‬ ‫ּדַ עַ ת הַ ָּקהָ ל ‪ :‬הַ ְׁש ָקפַ ת‬ ‫ְׁשלִ יטָ ה ‪ּ :‬פִ ּקּוד‬ ‫לּוסּיָ ה‬ ‫הָ אּוכְ ִ‬ ‫יסטֵ ר‬ ‫ַׂשר ‪ִ :‬מינִ ְ‬ ‫טֶ בַ ח ‪ :‬הֶ ֶרג ‪ֶ /‬רצַ ח‬ ‫נִ ּצַ ח ‪ִ :‬ה ְתּגַּבֵ ר עַ ל‬ ‫נִ ְרצַ ח ‪ :‬נֶהֱ ָרג‬ ‫נְ קָ מָ ה ‪ :‬גְ מּול עַ ל מַ ע ֲֶׂשה ַרע יָסַ ד ‪ :‬הֵ ִקים‬ ‫יׁשּיּותוֹ‬ ‫ְּדמּותוֹ ‪ִ :‬א ִ‬ ‫יטים ‪ :‬אֲ נ ִָׁשים‬ ‫ּפְ לִ ִ‬ ‫ֶׁשּבֵ יתָ ם נִ כְ ּבַ ׁש ָׁשנּוי ּבְ מַ חֲ לו ֶֹקת ‪:‬‬ ‫ֶׁשּנ ְֶחלְ קּו עָ לָיו הַ ּדֵ עוֹת‬ ‫ִה ְתעָ ֵרב ‪ :‬ל ַָקח חֵ לֶק‬

‫מב‬

‫* רוח * רטוב * סירופ * פּנס * קפה * עץ * הר * גן * סגרירי * צל * מיטה * קר * לח * חם * נעל * נר * ענף *‬

‫א גו‬ ‫י‬

‫ר‪ּ/‬ב ת ִמ ְצ וָ ה חֹוגְ גִ ים ִע ם‬ ‫ָּב ַ‬ ‫ָה ָאבֹות וְ ָה ִא ָּמהֹות ְּב ֶח ְברֹון!‬

‫א ל ל ב ני ב‬

‫טרמוסטיילר‬ ‫מערכות‬

‫מרכז מבקרים‬

‫נ י ה ם"‬

‫נִ פְ טַ ר ‪ :‬מֵ ת‬ ‫ָׁשרּוי ‪ :‬נִ ְמצָ א ּבְ מַ ּצָ ב ֶׁשל‬ ‫ַּת ְרּדֶ מֶ ת ‪ :‬חֹסֶ ר הַ ּכָ ָרה‬ ‫ִהצְ טָ ֵרף ‪ :‬נִ ְהיָה חָ בֵ ר‬ ‫לוֹחֵ ם ‪ :‬חַ ּיָ ל ּבְ ִמלְ חָ מָ ה‬ ‫ֵׁשרּותוֹ ‪ִ :‬מּלּוי ַּתפְ ִקידוֹ‬ ‫ִיּמּודים ל ְִק ָראת‬ ‫ִמ ְׁשּפָ ִטים ‪ :‬ל ִ‬ ‫ַּתפְ ִקיד עו ֵֹרְך ִּדין אוֹ ׁשוֹפֵ ט‬ ‫ּכִ ּנוִ יים ‪ֵׁ :‬שמוֹת נִ ְרּדָ פִ ים‬ ‫ִה ְתנַהֲ גּותוֹ ‪ּ :‬דַ ְרּכוֹ‬ ‫ִה ְתחַ ֵּׁשב ‪ִ :‬ה ְתיַחֵ ס ‪ָׂ /‬שם לֵב‬ ‫ְמפַ ְּקדָ יו ‪ַ :‬אחֲ ָר ִאים עָ לָיו‬ ‫ּבְ נוֹגֵעַ לְ ‪ּ : -‬בְ ֶק ֶׁשר לְ ‪-‬‬ ‫ירת ּפְ ָר ִטים‬ ‫ּוּוחים ‪ְ :‬מ ִס ַ‬ ‫ִּד ִ‬

‫מֻ ּנָה ‪ִ :‬קּבֵ ל ַּתפְ ִקיד‬

‫‪В Иерусалиме в частные дома с‬‬ ‫‪семейной атмосферой ищут особую и‬‬ ‫‪преданную, готовую выполнять работы‬‬ ‫‪по дому и на кухне на полную ставку‬‬ ‫‪с хорошей зарплатой. Иерусалим,‬‬ ‫‪Клинор Исраэль, 02-9700753‬‬ ‫‪17 year-old babysitter with references‬‬ ‫ללאה סק‬ ‫‪ Please call 050 644 7427‬תודה‬ ‫‪available.‬‬ ‫על התפזורת‬

‫(מתוך תפילת‬ ‫שמונה עשרה)‬

‫חימום וקירור ‪Termostyler‬‬

‫ירֹוּפה‬ ‫ָ‬ ‫ׁשי ַמ ָּגבֹות ֵמ ֵא‬ ‫ּומיַ ְּב ֵ‬ ‫ׁשל ִמ ְת ֵלי ְ‬ ‫ִמ ְגוָ ן ָר ָחב ֶ‬ ‫ׁש ַמל אֹו ְּב ַמיִ ם‬ ‫ּפֹוע ִלים ְּב ַח ְ‬ ‫ּוב ָכל ַה ְּצ ָב ִעים ַה ֲ‬ ‫ְּב ָכל ַה ִּמּדֹות ְ‬

‫אּולם ַה ְּת ָ‬ ‫רּוׁש ַליִ ם‬ ‫ָ‬ ‫ׁש ָּלנּו ְּב ַת ְל ִּפּיֹות – יְ‬ ‫צּוגה ֶ‬ ‫ּבֹואּו ְל ַב ֵּקר ְּב ָ‬ ‫ִ‬ ‫ׂש ָרד‬ ‫יׁשה ֶא ְצ ְל ֶכם ַּב ִּמ ְ‬ ‫יעת ְּפג ָ‬ ‫ׁשר ִל ְק ִב ַ‬ ‫אֹו ְצרּו ִא ָּתנּו ֶק ֶ‬

‫‪facebook.com/termostyler‬‬ ‫‪054 751 3320‬‬ ‫‪072 250 3262‬‬ ‫‪www.termostyler.co.il‬‬ ‫לֹוח ֶאת ַּב ָּק ַׁש ְתכֶ ם לְ ‪laoleh.mag@gmail.com :‬‬ ‫לְ ַק ָּבלַ ת ַה ְּשׁבּועֹון "לָ עֹולֶ ה" ְּב ִא ֵימייל‪ ,‬נָ א לִ ְׁש ַ‬

‫‪w w w. f a c e b o o k . c o m / l a o l e h‬‬

‫אנו עומדים לשרותכם‪:‬‬ ‫אולם שמחות עד ‪ 250‬איש‬ ‫שרותי קייטרינג‬ ‫מידע לתאום תפילה במערת המכפלה‬ ‫חנות יודאיקה עם מתנות ייחודיות‬ ‫לבר‪/‬בת מצווה‪ ,‬עם מוטיבים מחברון‬ ‫קבלת תעודת בר מצווה‬ ‫להזמנות ופרטים נוספים‪ ,‬צרו קשר עם דניאל‪:‬‬

‫טל‪ 02-9966682 :‬נייד‪050-7449006 :‬‬ ‫אתר‪www.machpela.wordpress.com :‬‬

‫הפרסומים המופיעים בעיתון זה באחריות המפרסמים בלבד‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬

‫!‪Stylish and efficient radiators in each room of your house‬‬

LaOleh - Parashat YITRO  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you