Page 1

ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ແມນຫຍ ັງຄື Carry Trade? ່ ທາ່ ນຮູບ ້ ໍ່ ວາ່ ມີລະບ ົບໜື່ ງສາມາດເຮັດເງິນໄດຈ ້ າກລາຄາທີ່ ຢູລ ່ ງເວລາດ ົນ ? ່ າ້ ໆ ບໍ່ ໄປໃສໄດໃ້ ນຊວ ເອົ າແຫລະ ມີວທ ິ ີໜ່ ືງ ແລະ ກໍ່ ເປັນທີ່ ນິຍ ົມໃນໝູຜ ່ ຈ ູ້ ັດການຂອງທຶນທີ່ ຊ່ວົ ຮາ້ ຍ ໃນຈ ັກກະວານການເງິນນີ້ ອີກ ດວ ້ ຍ ! ມ ັນຮອ ້ ງວາ່ “Carry Trade”.

Carry Trade ກຽ່ ວກ ັບການຢືມເງິນ ຫລືວາ່ Sell ເຄື່ ອງມືທາງການເງິນໂດຍໃຊດ ້ ອກເບຍ ້ ທີ່ ຕາໍ່ ກວ ່ າ ແລວ ້ ໃຊ ້ ້ ຫລື Buy ເຄື່ ອງມືທາງການເງິນທີ່ ມີອ ັດຕາດອກເບຍ ມ ັນນນແຫລະຊື ັ້ ້ ທີ່ ສູງກວາ ່ ຂະນະທີ່ ທາ່ ນກາລ ໍ ັງຈາຍອ ັດຕາດອກເບຍ ່ ້ ຕາໍ່ ໆ ໃນເຄື່ ອງມືທາງການເງິນທີ່ ທາ່ ນຢືມ ຫລື ຂາຍໄປທາ່ ນກໍ່ ສາມາດ ່ ັ ນນັ້ ກາໄລຂອງທ ສະສ ົມເຄື່ອງມືທາງການເງິນ ທີ່ ມີອ ັດຕາດອກເບຍ າ່ ນ ຄື ທາ່ ນໄດຈ ໍ ້ ສູງກວ ່ າໄດ ້ ດງ ້ າກອ ັດຕາ ດອກເບຍ ້ ທີ່ ແຕກຕາ່ ງ ຕ ົວຢາ່ ງເຊັ່ ນ : ສ ົມມຸດວາ່ ທາ່ ນໄປທີ່ ທະນາຄານຢືມເງິນ 10.000 ຫຼ ຽນ ແລວ ້ ອ ັດຕາຄາ່ ທ ໍານຽມ 1% ຂອງທຸກໆປີ ້ ັນທະບ ັດທີ່ຈາຍຜ ດວ ົນຕອບແທນດອກເບຍ ້ ຍເງິນທີ່ ທາ່ ນຢືມມານນັ້ ທາ່ ນໄປຊືພ ່ ້ 5 % ຕໍ່ ປີ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ກາໄລຂອງທ າ່ ນເທົ່ າກ ັບເທົ່ າໃດ? ໍ ມີໃຜຕອບ ຫລືບ່ ໍ ? ເຂົ້າໃຈ ຫລືບໍ່ ທາ່ ນໄດ ້ 4% ຕໍ່ ປີ ມ ັນເປັນຄວາມແຕກຕາ່ ງຂອງອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ! ຕອນນີ້ ທາ່ ນອາດກາລ ໍ ັງຄິດວາ່ ຟັງເບິ່ ງຄືບໍ່ຄອ ່ ຍໄດຫ ້ ລາຍເທົ່ າກ ັບການເທຣດປົກກະຕິເທົ່ າໃດ.” ຢາ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ ມື່ ອທາ່ ນໃຊມ ້ ັນກ ັບຕະຫລາດຟອຣເ໌ ຣັ ກ ດວ ້ ຍອ ັດຕາ Leverage ທີ່ ສູງນີ້ ອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ທີ່ ທາ່ ນໄດແ ້ ຕນ ່ ງັ່ ລູບລາ້ ໆ ແລວ ້ ບ ັນຊີເຕີບໂຕກໍ່ ບໍ່ເລວເລີຍ ຖາ້ ເຮົາໄດອ ້ ັດຕາດອກເບຍ ້ ຈ ັກ 3% ທີ່ ແຕກຕາ່ ງກ ັນ ດງັ່ ນນັ້ ມ ັນຈະກາຍເປັນອ ັດຕາທີ່ 60% ຕໍ່ ປີກ ັບບ ັນຊີທີ່ໃຊ ້ Leverage 20! ໃນບ ົດຮຽນນີ້ ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງວາ່ Carry Trade ນນເປັ ັ້ ນແນວໃດ ແລະ ຈະໃຊໄ້ ດເ້ ມື່ ອໃດ ແລະ ເມື່ ອໃດທີ່ ບໍ່ ເໝາະທີ່ ຈະໃຊ ້ ເຮົາຈະຕອ ັງຫວາ? ຄືທ່ ີເຮົາເວົ້ າເຮົາຈະມາເວົ້ າເລື່ ອງນີ້ ້ ງທ ໍາຄວາມຮູຈ ້ ັກກ ັບການຫຼີກຫຼ ຽ່ ງຄວາມສຽ່ ງ (ມ ັນແມນຫຍ ່ ກ ັນນ ໍາຫລ ັງ)

ແລວ ້ ຈະໃຊ ້ Carry Trade ແນວໃດ? ໃນຕະຫລາດ Forex ຄາ່ ເງິນນນເທຣດເປັ ນຄູ່ (ຕ ົວຢາ່ ງເຊັ່ ນ ຖາ້ ທາ່ ນ Buy USD/CHF ທາ່ ນກໍ່ ກາລ ັ້ ໍ ັງຊືເ້ ງິນ ດອນລາ່ ແລະ ຂາຍເງິນສວິສຟຣ ັງໄປພອ ຍ ້ ມກ ັນ) ຄືກ ັບຕ ົວຢາ ່ ງ ທີ່ ທາ່ ນຈາຍດອກເບ ່ ້ ໃນອໍເດີທ່ ີທາ່ ນຂາຍ ແລະ ໄດດ າ້ ນີ້ ້ ອກເບຍ ້ ຈາກອໍ ເດີທ່ ີທາ່ ນຊື້ ຕ ົວຢາ່ ງຂອງເຮົາກອນໜ ່ ແລວ ຍ ັງ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ Carry Trade ນນັ້ ເບິ່ ງພິເສດໃນຕະຫລາດຟອຣເ໌ ຣັ ກ ກໍ່ ຄື ການຈາຍດອກເບ ້ ແມນຫຍ ່ ່ ້ ນນັ້ ້ ທຸກມື້ ຂືນ ້ ຢູກ ເກີດຂືນ ່ ັບອໍເດີຂອງທາ່ ນຕາມເທັ ກນິກ ແລວ ້ ທຸກອໍເດີຈະຖືກປິດທີ່ ຈ ົບມື້ ໃນຕະຫລາດ Forex ແຕ ່ ທາ່ ນຈະບໍ່ ໄດເ້ ຫັ ນມ ັນປິດ ຖາ້ ທາ່ ນຖືມ ັນຂາ້ ມມື້ ເພາະວາ່ ໂບຣດເກີ່ ນນປິ ັ້ ດ ແລະ ເປີດອໍເດີຂອງທາ່ ນອ ັດຕາໂນມ ັດ ແລະ ພວກເຂົາຈະຄິດອ ັດຕາຖືຂາ້ ມຄືນ ລະຫວາ່ ງຄາ່ ເງິນສອງຄາ່ ເງິນ ຊື່ ງຈະຕອ ເຮົາຮູຈ ້ ງມີຄາ່ ໃຊຈ ້ າຍທີ່ ່ ້ ັກ ໃນຊື່ ຂອງ Roll cver ຫລື Swap ສ ໍາ ້ ັດໄປ ຫລ ັບມືຖ ຈານວນຂອງ ໍ

Leverage

ຈາກໂບຣດເກີນນເຮັ ັ້ ດໃຫກ ້ ານຫລິ້ນແບບ

Carry

Trade

ໄດຮ ້ ັບຄວາມນິຍ ົມ

ເພາະວາ່ ສວ າ່ ທາ່ ນໃສອ ັ້ ່ ນໃຫຍ ່ Forex ຈະເທຣດໂດຍໃຊ ້ Margin ນນໝາຍຄວາມວ ່ ໍເດີ່ ໄປດວ ້ ຍເງິນພຽງ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ໜອ ້ ຍດຽວ ແຕໂ່ ບຣດເກີຈະຈ ັດການທີ່ເຫລຶອໃຫ້ ສວ ່ ນໃຫຍ ່ ແລວ ້ ຫລາຍໆໂບຣດເກີ ໃຊແ ້ ຕ ່ 1-2 % ຂອງອໍເດີ ເອງ ລອງມາເບິ່ ງຈ ັກຕ ົວຢາ່ ງ ວາ່ ມ ັນເປັນແນວໃດ ຈາກຕ ົວຢາ່ ງນີ້ ເຮົາຈະມາເບິ່ ງການເທຣດຂອງ Jo ນ ັກເທຣດໜາ້ ໃໝໃ່ ນຕະຫລາດຟໍ ເຣັ ກ ້ ເີ້ ປັນວ ັນເກີດຂອງໂຈ ແລະ ປູ່ ກ ັບ ຍາ່ ຂອງເຂົາເລີຍໃຫລ ມືນ ້ າງວ ັນກ ັບເຂົາ 10.000 ຫຼຽນ ວາ໊ ວວວວວວ! ແທນທີ່ ຈະໄປໃຊເ້ ງິນກ ັບວີດໂ ີ ອເກມ ໂປສເຕີ ໝາກຝຣງັ່ ເຂົາຢາກເກັບເງິນໄວ ້ ໂຈເລີຍໄປທີ່ ທະນາຄານໃກ ້ ບາ້ ນ ຢາກຈະເປີດບ ັນຊີອອມຊ ັບ ແລະ ຜູຈ ້ ັດການບອກວາ່ Jo ບ ັນຊີອອມຊ ັບດອກເບຍ ້ 1 % ຕໍ່ ປີ ນາສ ່ ົນໃຈ ບໍ່ ?” ໂຈ ຢຸດ ແລະ ຄິດວາ່ ຖາ້ ດອກເບຍ ້ 1% 10.000 ກໍ່ ຈະໃດ ້ 100 ຫຼຽນຕໍ່ ປີ” “ຫູຍຍຍຍ ໜອ ້ ຍແທ”້ ໂຈເປັນຄ ົນສະຫລາດ ເຂົາໄດສ ຶ ສາຈາກເວັບ BabyPips.com School of Pipsology ແລະ ຮູວ ້ ກ ້ າ່ ຈະ ລ ົງທຶນໃຫໄ້ ດຜ ້ ົນຕອບແທນດີໆແນວໃດ ່ ັ ນນັ້ ໂຈ ຈື່ ງຕອບວາ່ “ຂອບໃຈ ແຕວ ດງ ່ າ່ ຂອ ້ ຍຈະລ ົງທຶນຢາ່ ງອື່ ນດີກວາ” ່ ່ ັ ນນັ້ ເຂົາຂອ ໂຈ ໄດເ້ ທຣດເດີໂມ ້ ມາພກ ັ ໜື່ ງແລວ ້ (ລວມທ ັງ Carry Trade ) ດງ ້ ນຂາ້ ງຈະເຂົ້າໃຈດີກວາຟໍ ່ ເຣັ ກເປັນຢາ່ ງໃດ ເຂົາເປີດບ ັນຊີເງິນແທ້ ແລະ ຟາກເງິນຂອງຂວ ັນວ ັນເກີດ 10.000 ຫຼ ຽ່ ນ ແລະ ວາງແຜນ ຂອງເຂົາທັນທີ ້ ນ ໂຈ ຫາຄາ່ ເງິນທີ່ ອ ັດຕາດອກເບຍ 5% ຕໍ່ ປີ ແລະ ເຂົາຊືມ ູ ຄາ່ 100.000 ຫຼ ຽນຂອງ ້ ແຕກຕາ່ ງກ ັນຫລາຍກວາ ່ ຄາ່ ເງິນນນັ້

ເມື່ ອໂບຣດເກີໃຫເ້ ຂົາຢາ່ ງໜອ ້ ຍ

1%

ຂອງອໍເດີທ່ ີເຂົາເປີດນນຄື ັ້

1.000

ຫຼ ຽນ

ຊື່ ງເທົ່ າກ ັບ

່ ັ ນນັ້ ໂຈ ສາມາດຖືອໍເດີ່ 100.000 ຊື່ ງສາມາດໄດດ Leverage 1:100 ດງ ້ ອກເບຍ ້ 5% ຕໍ່ ປີ ້ ຖາ້ ເຂົາຖືແບບນນໄປ ແລວ 1 ປີ ? ັ້ ້ ຈະເກີດຫຍ ັງຂືນ ້ ຕໍ່ ໄປນີ້ : ເອົ າຫລະມີ 3 ຢາ່ ງທີ່ ຈະເກີດຂືນ ້ າ່ ເງິນ ແລະ ຄາ່ ເງິນອອ 1. ອໍເດີນນມີມູ ນຄາ່ ຫຼຸດລ ົງ ເມື່ ອໂຈ ຊືຄ ັ້ ່ ນຄາ່ ລ ົງຢາ່ ງໄວວາ ຖາ້ ເຮັດໃຫຕ ້ ົວເລກ ້ ໃນບ ັນຊີນນໃກ ກ ັ້ ້ ັບການຖືກ Margin call (ລາ້ ງພອຣທ ໌ ) ອໍເດີຈະຖືກປິດ ແລະ ຈະເຫລຶອເງິນມາຈິນ ໃນບ ັນຊີຄື 1000 ຫຼ ຽນ (ແລວ ້ ແຕເ່ ງື່ ອນໄຂຂອງໂບຣກເກີ)


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 2. ຄາ່ ເງິນອາດຈະຄ ົງອ ັດຕາເກົ່ າໃປຈ ົນໝ ົດປີ ໃນກໍລະນີ ໂຈ ບໍ່ ໄດ ້ ແລະ ບໍ່ ເສີຍ ແຕວ ່ າ່ ເຂົາໄດອ ້ ັດຕາ ດອກເບຍ ູ ຄາ່ 100.000 ຫຼ ຽນ ໃນບ ັນຊີຂອງເຂົາ ! ້ 5% ຈາກອໍເດີມນ ້ ຄາ່ ເງິນທີ່ ໂຈ ຖືພງ ້ ປານຈະຫຼ ວດ ດງ ່ ັ ນນັ້ ນອກຈາກໂຈ ຈະໄດຄ 3. ອໍເດີທ່ ີເປີດມີມນ ູ ຄາ່ ເພີ່ ມຂືນ ຸ່ ຂືນ ້ າ່ ້ ຊື່ ງເປັນຂອງຂ ັວນວ ັນເກີດທີ່ ລາໍ້ ດອກເບຍ າ່ ເງິນທີ່ ເພີ່ ມຂືນ ໍ ້ 5.000 ຫຼ ຽນ ແລວ ້ ເຂົາຍ ັງໄດກ ້ າໄລຈາກຄ ຄາ່ ຂອງເຂົາແທໆ ້ ! ເພາະດວ ງ 50% ຕໍ່ ປີຈາກເງິນທຶນ 10.000 ຫຼ ຽນ ໍ ້ ຍ Leverage 1:100 ໂຈ ເລີຍໄດກ ້ າໄລເຖິ ້ ຕ ນີຄ ື ົວຢາ່ ງ ຂອງຄາ່ ເງິນທີ່ ໄດມ ີ ັດຕາສວ ້ ອ ່ ນຕາ່ ງດອກເບຍ ້ 4,4% ຢູເ່ ດືອນ ກ ັນຍາ 2010

ຖາ້ ທາ່ ນ Buy AUD/JPY ແລະ ຖືໄໃປຈ ັກປີໜ່ ືງ ທາ່ ນຈະໄດຄ ້ າ່ ສວ ່ ນຕາ່ ງໆເປັນບວກ 4.40% ແນນອນ ຖາ້ ທາ່ ນ Sell AUD/JPY, ມ ັນກໍ່ຈະກ ົງກ ັນຂາ້ ມກ ັນ: ່


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ຖາ້ ທາ່ ນ Sell AUD/JPY ແລະ ຖືຂາ້ ມປີ ທາ່ ນຈະເສຍອ ັດຕາສວ ່ ນຕາ່ ງດອກເບຍ ້ ເປັນລ ົບ 4.40% ້ ັນເປັນຕ ົວຢາ່ ງວາ່ ມ ັນໃຊແ ແລະ ນີມ ້ ນວໃດ ມີຄ ໍາຖາມບໍ່?ບໍ່ ມີຫວາ?ເຮົາຮູທ ້ າ່ ນຫົວໄວ! ້ ລວ ຕອນນີ້ ເຖິງເວລາໃນການກາວໄປສູ ສ ້ ່ ວ ່ ນສ ໍາຄ ັນຂອງສວ ່ ນນີແ ້ : ຄວາມສຽ່ ງຂອງ Carry Trade

ຄວນຈະຖື ຫລື ບໍ່ ຖືດີ ເມື່ ອໃດຄວນຈະຖື ?

Carry Trade ນນເໝາະສ ເລື່ ອງ ັ້ ົມ ເມື່ ອນ ັກລ ົງທຶນເຫັ ນຄວາມສຽ່ ງ ແລະ ນ ັກລ ົງທຶນມີການເບິ່ ງໃນແງບວກ ່ ການ Buy ຄາ່ ເງິນທີ່ ມີອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ສູງ ແລະ Sell ອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ທີ່ ມີອ ັດຕາຜ ົນດອກເບຍ ້ ຕາ່ ໍ ຄືກ ັບທາ່ ນເຫັ ນແກວ ແຄເ່ ຄິ່ ງ) ຂະນະທີ່ ສະຖານະການເທຣດຕອນ ໍ້ ມເຄິ່ ງແກວ ັ້ ງດີກວາ ້ ນາດື່ ້ (ປະມານວາ່ ຕງເຄິ່ ່ ້ ແລະ ເຊັ່ ນດຽວກ ັນກ ັບ Carry Trade ນນບໍ່ ັ ້ ຄອ ື້ ກວານີ ່ ຍດີປານໃດ ເຂົາກໍ່ ຫວ ັງວາ່ ສະຖານະການຈະດີຂນ ່ ສະພາວະເສດຖະກິດອາດຈະບໍ່ ດີ ແຕວ ໍ ນຕອ ່ າ່ ພາບລວມຂອງການ buy ຄາ່ ເງິນບໍ່ ຈາເປັ ້ ງເປັນບວກ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ຖາ້ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເບິ່ ງດີ ຄືກ ັບ Angelina Jolie ເຮົາກໍ່ ຈະມີໂອກາດຄື ທະນາຄານຂອງປະເທດນນັ້ ຊື່ ງຈະຕອ ້ ງເພີ່ ມອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ເພື່ ອຄວບຄຸມເງິນເຟີ້ ້ ນ ໍາ ຊື່ ງດີຕໍ່ເຮົາເພາະວາ່ ຍິ່ ງອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ທີ່ ສູງໝາຍຄວາມວາ່ ອ ັດຕາສວ ່ ນຕາ່ ງດອກເບຍ ້ ກໍ່ ຈະສູງຂືນ ້ າ່ ເງິນນນັ້ ຖາ້ ອີກແງໜື່ ັ້ ດີຫລາຍປານໃດ ດງັ່ ນນັ້ ຄ ົງບໍ່ ມີຄ ົນທີ່ ຢາກຈະຊືຄ ່ ງ ຖາ້ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດນນບໍ່ ພວກເຂົາຄິດວາ່ ທະນາຄານກາງຈະຕອ ້ ງຫຼດອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ໃນການຊວ ່ ຍພະຍຸງເສດຖະກິດ ເພື່ ອໃຫທ ້ ໍາມະດາແດ ່ Carry Trade ເໝາະກ ັບນ ັກລ ັງທຶນ ເມື່ ອການລ ົງທຶນມີຄວາມສຽ່ ງຕາໍ່ Carry Trade ບໍ່ ເໝາະ ເມື່ ອຄວາມສຽ່ ງສູງ (ການ Sell ຄາ່ ເງິນທີ່ ມີດອກເບຍ ້ ສູງ ແລະ Buy ຄາ່ ເງິນທີ່ ດອກ ້ ນ ັກລ ົງທຶນຄວນຈະຫລີກຫຼ ຽ່ ງການເຂົ້າໄປລ ົງທຶນແບບນນັ້ ເບຍ ້ ຕາໍ່ ) ເມື່ ອຄວາມສຽ່ ງສູງຂືນ ລອງມາຕ ົວຢາ່ ງກ ັນຈ ັກໜອ ້ ຍ ສ ົມມຸດວາ່ ສະພາວະເສດຖະກິດຂອ ້ ນຂາ້ ງບໍ່ ດີ ແລະ ເສດຖະກິດຢູໃ່ ນພາວະຖ ົດຖອຍ ທາ່ ນຄິດວາ່ ເພື່ ອນບາ້ ນ ຂອງທາ່ ນຈະເອົ າເງິນໄປເຮັດຫຍ ັງ? ເພື່ ອນບາ້ ນຂອງທາ່ ນ ອາດຈະເລືອກການລ ົງທຶນທີ່ ປອດໄພ ແຕອ ່ ັດຕາສຽ່ ງຕາ່ ໍ ແຕມ ່ ັນບໍ່ສ ໍາຄ ັນຖາ້ ອ ັດຕາຜ ົນ ຕອບແທນນນເຮັ ແ ັ້ ດກາໄລໄດ ໍ ້ ນນ ່ ອນ ້ ເຊັ່ ນ: ຖືກໄລອ ຊື່ ງສິ່ ງເຫຼ່ ົ ານີເ້ ຮັດໃຫເ້ ພື່ ອນບາ້ ນຂອງທາ່ ນວາງໃຈໄດ ້ ບໍ່ ວາ່ ຈະເກີດຂືນ ່ ອກຈາກວຽກ ໃນຕະຫລາດ ຟໍ ເຣັ ກ ເພື່ ອນບາ້ ນຂອງທາ່ ນຈະເວົ້າວາ່ ຄືກ ັບການຫລີກຫຼ ຽ່ ງຄວາມສຽ່ ງ ຈິດວິທະຍາຂອງນ ັກລ ົງທຶນຂາໃຫຍ ່

ຊື່ ງບໍ່ ໄດແ ້ ຕກຕາ່ ງຈາກເພື່ ອນບາ້ ນຂອງທາ່ ນ

ເມື່ ອສະພາວະເສດຖະກິດບໍ່

ແນນອນ ນ ັກລ ົງທຶນຈະໃສເ່ ງິນໃນສະຖາທີ່ ປອດໄພ ຊື່ ງເຖິງວາ່ ຈະມີອ ັດຕາດອກເບຍ ່ ້ ຕາ່ ໍ ເຊັ່ ນ ດອນລາ່ ສະຫາລ ັດ ກ ັບເງິນເຍນ ນີເ້ ປັນຂວກ ົ້ ົງຂາ້ ມຂອງການເທຣດ ຊື່ ງເງິນຈະໄຫລໄປບອ ່ ນທີ່ ປອດໄພ

ຫລ ັກເກນຂອງ Carry Trade ແລະຄວາມສຽ່ ງ ເກນຂອງ Carry Trade ມ ັນຂອ ້ ນຂາ້ ງຈະທ ໍາມະດາ ໃນການຫາຄາ່ ເງິນທີ່ ເໝາະສ ົມ ໃນການເທຣດແບບ Carry Trade ໃຫເ້ ບິ່ ງສອງ ຢາ່ ງຕໍ່ ໃປນີ:້ 1. ຫາອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ທີ່ ແຕກຕາ່ ງກ ັນສູງ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ້ ຄາ່ ເງິນທີ່ ອ ັດຕາດອກເບຍ 2. ຫາຄາ່ ເງິນທີ່ ມີຄວາມສະຖຽນ ຫລື ໃນເທຣນຂາຂືນ ້ ສູງ ຊື່ ງຈະເຮັດໃຫທ ້ າ່ ນ ສາມາດຢູໃ່ ນຕະຫລາດໃດດ ້ ົນ ແລະ ໄດອ ້ ັດຕາສວ ່ ນຕາ່ ງຈາກດອກເບຍ ້

ງາຍບໍ່ ? ແລວ ່ ້ ມາເບິ່ ງຕ ົວຢາ່ ງຂອງແທ:້ ກຣາຟນີເ້ ປັນກຣາຟລາຍອາທິດ ຂອງ AUD/JPY ຈ ົນປັດຈຸບ ັນທະນາຄານແຫງ ່ ຊາດຢີ່ ປຸ່ນ ຍ ັງຄ ົງອ ັດຕາດອກ ເບຍ ້ ທີ່ 1 ເປີ ເຊັ ນ (ຈາກເດືອນກ ັນຍາ 2010 ອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ຢູທ ່ ່ ີ 0.10%) ໂດຍທະນາຄານກາງອອສເຕຣເລຍເປັນໜື່ ງແຫງ ່ ທີ່ ມີອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ສູງລະຫວ ່ າງຄາ່ ເງິນຫລ ັກອື່ນໆ ້ ູ່ (ຊື່ ງເປັນປັດໃຈໃຫຄ ້ ໃູ່ ນຂາຂືນ ້ ຈ ົນເຖິງທຸກມືນ ້ )ີ້ (ປັດຈຸບ ັນ 4.50%) ນ ັກເທຣດຫລາຍຄ ົນຖືຄາ່ ເງິນນີຢ ້ າ່ ເງິນນີຢ ້ົ ້ົ ຈາກຕນປີ 2009 ມາຈ ົນເຖິງຊວ 2010 ຊື່ ງຄາ່ ເງິນນີເ້ ຄື່ ອນໄຫວຈາກ 55.50 ເຖິງ 88.00 ຊື່ ງເທົ່ າກ ັບ ່ ງຕນປີ 3250 ຈຸດ! ຖາ້ ທາ່ ນ

ສ ົນໃຈເລື່ ອງສວ ່ ນຕາ່ ງຈາກອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ຂອງຄາ່ ເງິນສອງຄາ່ ເງິນ

ຊື່ ງເໝາະສ ໍາຫລ ັບການຫລິ້ນ

ໄລຍະຍາວສ ໍາຫລ ັບນ ັກລ ັງທຶນຫລາຍໆຄ ົນ ແລະ ຕອ ້ ງຜາ່ ນຊວ ່ ງເວລາທີ່ ປັ່ນປວ ່ ນຂອງຄາ່ ເງິນ ໃນຕະຫລາດ ແນນອນ ເສດຖະກິດ ແລະ ປັດໄຈທາງການເມືອງນນທຸ ັ້ ກມື້ ແລະ ອ ັດດອກເບຍ ື ັນ ຊື່ ງ ່ ້ ກໍ່ ອາດຈະປຽ່ ນໄດຄ ້ ກ ່ ັ ນນັ້ ທາ່ ນຕອ ເຮັດໃຫກ ໍ ັດຄວາມສຽ່ ງ ້ ານເທຣດແບບ Carry Trade ນນັ້ ໄດຮ ້ ັບຄວາມນິຍ ົມຫຼຸດລ ົງ ດງ ້ ງຈາກ ຂອງທາ່ ນດວ ້ ຍ ຄວາມສຽ່ ງຂອງ Carry Trade


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ເພາະວາ່ ທາ່ ນເປັນນ ັກເທຣດທີ່ ສະຫລາດ ທາ່ ນຮູແ ແມນຫຍ ັງ ແມນ ້ ລວ ້ ວາ່ ສິ່ ງທີ່ ທາ່ ນຈະຕອ ້ ງຮູກ ້ ອນຈະເທຣດ ່ ່ ່ ບໍ? “ແລວ ້ ຂອ ້ ຍສຽ່ ງຫຍ ັງ?” ກອ ່ ນທີ່ ທາ່ ນຈະເຂົ້າເທຣດ ຕອ ້ ງປະມານຄວາມສຽ່ ງສູງສຸດຂອງທາ່ ນວາ່ ຍອມຮ ັບໄດ ້ ຫລືບ່ ໍ ຕາມກ ົດ ການ ຈ ັດການຄວາມສຽ່ ງຂອງທາ່ ນນ ໍາ ຕາມຕ ົວຢາ່ ງ ຕອນເລີ່ ມຕນບ ົ້ ົດຮຽນກ ັບໂຈ ນ ັກເທຣດໜາ້ ໃໝຄ ່ ວາມສຽ່ ງສູງສຸດຂອງເຂົາເທົ່ າກ ັບ 9000 ຫຼ ຽນ ຊື່ ງອໍ ເດີຂອງເຂົາຈະຖືກປິດອ ັດຕະໂນມ ັດ ຖາ້ ເຂົາເສຍ 9.000 ຫຼ ຽນ ເບິ່ ງບໍ່ ຄອ ່ ຍດີເລີຍ ແມນບໍ່ ່ ? ້ ໄດ ້ ແລະ ໂຈເປັນນ ັກເທຣດໜາ້ ໃໝ່ ດງ ່ ັ ນນັ້ ເຂົາບໍ່ ໄດໃ້ ສ ່ ຈື່ ໄວວ ້ າ່ ນີເ້ ປັນເຫດການບໍ່ ດີທ່ ີສຸດ ທີ່ ອາດເກີດຂືນ Stop loss ເມື່ ອເຮົາເທຣດ Carry Trade ທາ່ ນສາມາດການ ໍ ົດຄວາມສຽ່ ງຂອງທາ່ ນ ຄືກ ັບການເທຣດປົກກະຕິ ຖາ້ ທາ່ ນຕ ັດສິນໃຈວາ່ ເຂົາຕອ ໍ ັດຄວາມສຽ່ ງຂອງເຂົາ ທີ່ 1.000 ເຂົາສາມາດຕງຈຸ ັ້ ດຂາດທຶນໃຫໃ້ ກ ້ ້ ງການຈາກ ກ ັບລາຄາເປີດຂອງເຂົາ ຫລືວາ່ ອາດຈະການ ຈາກອ ັດຕາ ໍ ົດໄວວ ໍ ້ າ່ ຂາດທຶນ 1.000 ຫຼ ຽນ ເຂົາກໍ່ ຈະໄດກ ້ າໄລ ດອກເບຍ ້ ຈາກອໍ ເດີຂອງເຂົາຢູ່

ສະຫລຸບເລື່ ອງ: Carry Trade


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ຂະນະທີ່ ທາ່ ນກາລ ຍ ໍ ັງຈາຍດອກເບ ່ ້ ໃຫເ້ ຄື່ ອງມືທາງການເງິນທີ່ ທາ່ ນຂາຍ ແລະ ໄດຮ ້ ັບດອກເບຍ ້ ຈາກຄາ່ ເງິນທີ່ ທາ່ ນ Buy ໃນອ ັດຕາດອກເບຍ າ່ ນ ຄື ເງິນທີ່ ໄດຈ ໍ ້ ທີ່ ສູງກວ ່ າກາໄລຂອງທ ້ າກສວ ່ ນຕາ່ ງ ້ າໍ່ ຂາຍສູງ ຊື່ ງຂອ ນີເ້ ປັນອີກທາງໜື່ ງໃນການເຮັດເງິນໃນຕະຫລາດຟໍ ເຣັ ກ ໂດຍບໍ່ ຕອ ້ ງຊືຕ ້ ນຂາ້ ງຍາກ Carry Trade ເໝາະສ ໍາຫລ ັບນ ັກລ ົງທຶນທີ່ ຮູສ ຶ ວາ່ ສຽ່ ງ ແລະ ສະພາວະເສດຖະກິດບໍ່ ດີ ແຕວ ້ ກ ່ າ່ ພາບລວມຕອ ້ ງ ເປັນບວກສະເໝີ ຖາ້ ພາບລວມເສດຖະກິດບໍ່ ຄອ ນ ັກລ ົງທຶນຄວນ ່ ຍດີ ຈະບໍ່ ມີໃຜພອ ້ ມທີ່ ຈະສຽ່ ງ ຖາ້ ທາ່ ນໃຫ້ Carry Trade ງາຍ ່ ຈະມີຄວາມສຽ່ ງຕາ່ ໍ ເມື່ ອຄວາມສຽ່ ງສູງ

້ າ່ ເງິນທີ່ ມີຜ ົນຕອບແທນສູງ ນ ັກລ ົງທຶນບໍ່ ຄອ ່ ຍສ ົນໃຈຊືຄ

ແລະ

ຫຼຸດອໍເດີຄາ່ ເງິນທີ່ ມີອ ັດຕາ

ດອກເບຍ ້ ສູງ ເມື່ ອພາວະທາງເສດຖະກິດນນບໍ່ ັ້ ຄ ົງທີ່ ນ ັກລ ົງທຶນຈະຟາກເງິນຂອງພວກເຂົາ ໄວກ ້ ັບການລ ົງທຶນທີ່ ປອດໄພກວາ ່ ຊື່ ງພະຍາຍາມຫາອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ທີ່ ຕາ່ ໍ ເຊັ່ ນ ຄາ່ ເງິນດອນລາ່ ແລະ ຄາ່ ເງິນເຢນ ມ ັນຂອ າ່ ເງິນທີ່ ເໝາະສ ົມ ສ ໍາຫລ ັບການຫລິ້ນແບບ Carry Trade: ້ ນຂາ້ ງງາຍໃນການຫາຄ ່ 1. ຫາອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ທີ່ ມີສວ ່ ນຕາ່ ງສູງ ້ ຄາ່ ເງິນທີ່ ມີອ ັດຕາດອກເບຍ 2. ຫາຄູເ່ ງິນທີ່ ມີສະຖຽນລະພາບ ຫລືວາ່ ຢູໃ່ ນຊວ ່ ງຂາຂືນ ້ ສູງ ຊື່ ງ 3. ຈະສາມາດເຮັດໃຫທ ວ ໍ ້ າ່ ນສາມາດຖືໄດໃ້ ນໄລຍະຍາວ ແລະ ໄດກ ້ າໄລຈາກສ ່ ນຕາ່ ງດອກເບຍ ້ ຈື່ ໄວສ ້ ະເໝີວາ່ ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ ເປັນປັດໄຈທີ່ ປຽ່ ນຢູສ ່ ະເໝີ ອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ແລະ ສວ ່ ນຕາ່ ງ ອ ັດຕາດອກເບຍ ້ ສອງຄາ່ ເງິນ ອາດຈະປຽ່ ນດາ້ ນ ຄືກ ັນ ຊື່ ງເຮັດໃຫກ ້ ານຫລິ້ນແບບ Carry Trade ໄດຮ ້ ັບ ຄວາມນິຍ ົມນນຫຼ ັ້ ຸ ດລ ົງເຊັ່ ນກ ັນ ດງັ່ ນນັ້ ທາ່ ນຄວນຈາກ ໍ ັດຄວາມສຽ່ ງຂອງທາ່ ນ ເຊັ່ ນດຽວກ ັບການເທຣດປົກກະຕິ ເມື່ ອທາ່ ນໃຊ ້ Carry Trade ທາ່ ນຈະໄດອ ້ ັດຕາດອກເບຍ ້ ເປັນຂອງແຖມ ນອກຈາກສວ ່ ນຕາ່ ງຈາກ ການເທຣດ ປົກກະຕິຂອງທາ່ ນ

University 1 3  
University 1 3  
Advertisement