Page 1

ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ອາລ ົມຕະຫລາດຄືຫຍ ັງ ແລວ ຶ ແນວໃດ? ້ ນາຍຕະຫລາດຮູສ ້ ກ ນ ັກເທຣດທຸກຄ ົນຈະມີຄວາມເຫັ ນຂອງຕ ົນເອງຕໍ່ຕະຫລາດ “ມ ັນເປັນຕະຫລາດໝີ ມ ັນຈະລ ົງແນນອນ!” ່ ້ ແລວ “ເຮົາກາລ ໍ ັງຈະມີຂນ ື້ ຕອນນີ້ ເຮົາເລີ່ ມເປັນຕະຫລາດກະທິງ ລາຄາກາລ ໍ ັງຂືນ ້ ”

ນ ັກເທຣດເດີ້ ແຕລ ່ ະຄ ົນ ແລະ ທຸກຄ ົນຈະມີຄ ໍາອະທິບາຍຂອງແຕລ ່ ະຄ ົນວາ່ ຍອ ້ ນຫຍ ັງຕະຫລາດຈື່ ງເຄື່ ອນໄຫວໃນ ທິດທາງນນ. ັ້ ເມື່ ອທາ່ ນເທຣດ ນ ັກເທຣດອະທິບາຍໃນລ ັກສະນະຄະຕິຂອງເຂົາບໍ່ ວາ່ ເຂົາຈະເທຣດໃນທິດທາງໃດແຕວ ັ້ ່ າ່ ບາງຄງບໍ່ ສ ໍາຄ ັນວາ່ ເທຣດເດີຈະຮູສ ຶ ແນວໃດ ຕະຫລາດຈະເຄື່ ອນໄຫວໄປທາງໃດທາງໜື່ ງ ແລະ ບໍ່ ສ ໍາຄ ັນວາ່ ທາ່ ນຈະຂຽນ ້ ກ ເສັ້ນເທຣນໄລງາມຂະໜາດໃດ ນ ັກເທຣດຕອ ້ ງເຂົ້າໃຈ

ພາບລວມຂອງຕະຫລາດນນເຕັ ັ້ ມໄປດວ ້ ຍຄວາມຄິດເຫັ ນຄວາມຄິດ

ທັດສະນະຄະຕິຂອງນ ັກ

ເທຣດໃນຕະຫລາດແມນບໍ່ ່ ? ທຸກຄ ົນ… ້ ວມຄວາມຮູສ ້ ວາ່ ອາລ ົມຕະຫລາດ ຊື່ ງທັງໝົດນີລ ຶ ຂອງຜູທ ້ ກ ້ ່ ີຢູໃ່ ນຕະຫລາດທີ່ ເຮົາເອີນ ມ ັນເປັນການຄອບງາຂອງອາລ ໍ ົມ ຫລື ຄວາມຄິດຂອງຄ ົນສວ ຶ ແລະ ອອກມາໃນຮູບແບບ ່ ນໃຫຍ ່ ໃນຕະຫລາດຮູສ ້ ກ ຂອງທິດທາງລາຄາຕະຫລາດ ການພ ັດທະນາຄວາມເຂົ້າໃຈເລື່ ອງອາລ ົມຕະຫລາດ ໃນຖານະນ ັກເທຣດ ມ ັນເປັນໜາ້ ທີ່ ຂອງທາ່ ນທີ່ ຈະທ ໍາຄວາມເຂົ້າໃຈວາ່ ຕະຫລາດນນຮູ ັ້ ສ ຶ ແນວໃດ ແລວ ້ ກ ້ ເຄື່ ອງມືນນັ້ ໄດຊ ີ້ ັດເງື່ ອນໄຂການເກີດສະພາວະຕະຫລາດກະທິງໃດ? ນ ັກເທຣດ ເຮັດໃຫເ້ ກີດພາວະຕະຫລາດໝີແມນບໍ່ ້ ວ ່ ? ້ ໃນ ເຮົາບໍ່ ສາມາດບອກວາ່ ຕະຫລາດນນຈະເປັ ນແນວໃດ ແຕວ ັ້ ່ າ່ ສີ່ ງທີ່ ເຮົາຄວນເຮັດ ຄື ຕອບສະໜອງເມື່ ອມ ັນເກີດຂືນ ຕະຫລາດ.


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ຈະລວມການວິເຄາະອາລ ົມຕະຫລາດດວ ້ ຍເຕັ ກນິກ ແລະ ການວິເຄາະທາງພື້ນຖານເຊີ່ ງຈະເຮັດໃຫທ ້ າ່ ນໄດຄ ້ ວາມຄິດ ດີໆ. ໃນຕະຫລາດຫຸນ ້ ແລະ ອອພຊ ັນ ນ ັກເທຣດສາມາດເບີ່ງປະລິມານການເທຣດເພື່ ອໃຊເ້ ບີ່ ງອາລ ົມຂອງຕະຫລາດໄດ ້ ້ ແຕວ ຖາ້ ລາຄາຫຸນ ໍ ັງຫລຸດລ ົງ ມ ັນເປັນສ ັນຍານວາ່ ຕະຫລາດກາລ ໍ ັງເຂົ້າສູພ ່ າວະ ້ ເປັນຂາຂືນ ່ າ່ ປະປະລິມານຫຸນ ້ ກາລ Overbought ຫລື ຖາ້ ຕະຫລາດຫຸນ ງ ອາລ ົມຕະ ໍ ັງເປັນຂາລ ົງ ແລະ ມີປະລິມານຊືເ້ ຂົ້າມາຫລາຍນນໝາຍເຖີ ັ້ ້ ກາລ ຫລາດໄດປ ້ ຽ່ ນຈາກພາວະໝີ ເປັນພາວະຕະຫລາດກະທີງ ໂຊກບໍ່ ດີ ເມື່ ອຕະຫລາດຄາ່ ເງີນນນເທຣດຜ າ່ ນລະບ ົບ OTC (Over the Counter) ເຊື່ ງມ ັນບໍ່ມີຕະຫລາດກາງ ັ້ ແທໆ າ່ ປະລິມານໃນການເທຣດນນບໍ່ ັ້ ັ້ ສາມາດປະເມີນໄດງ້ າຍດາຍ ້ ນນໝາຍຄວາມວ ່

ບ່ ໍມເີ ຄ່ ອງມ ໃື ນການບອກປະລິມານການເທຣດແລວ ື ້ ເຮົາຈະບອກວາ່ ອາລມຕະຫລາດໄດ ແ ົ ້ ນວໃດ?!


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ນເ້ີ ປັນຈຸດທ່ ີສາຄ ໍ ນທ ັ ່ ີສຸດເລ່ ືອງລາຍງານການຊ-້ື ຂາຍ ຂອງນກເທຣດເຂ ັ ົ້າມາກຽ່ ວຂອ ້ ງ! ້ າຍຂອງນ ັກເທຣດ ລາຍງານການຊືຂ ລາຍງານ COT: ແມນຫຍ ັງ, ບອ ່ ່ ນໃດ, ມໃື້ ດ, ຍອ ້ ນຫຍ ັງ ແລະ ແບບໃດ ໜວ ່ ຍງານThe Commodity Futurer Trading Commission, or CFTC, ຕີພີມ Commitment of ້ າຍຂອງນ ັກເທຣດທຸກໆວ ັນສຸກປະມານບາ່ ຍ ສອງໂມງເຄີ່ ງ( ສອງ Traders report (COT) ຫລື ລາຍງານການຊືຂ ໂມງສາມສິບກາງຄືນບາ້ ນເຮົາ ) ້ ງັ ໝົດທີ່ ມາຈາກນ ັກເກງກາໄລ ເພາະວາ່ COT ຈະບອກວາ່ ຈານວນ Buy ຫລື Sell ອໍເດີທ ແລະ ໂບຣເກີ່ ຣ ໌ ເຊິ່ ງມ ັນ ໍ ໍ ້ ນ ້ ຄ ເປັນຂໍມ ູ ທີ່ ສ ໍາຄ ັນທີ່ ຈະເຂົ້າໃຈວາ່ ຕະຫລາດແຫງ ັ້ ງົ່ ອໍເດີ່ ຣ ໌ ໃນຕະຫລາດຫລາຍຂະໜາດ ່ ນີຜ ູ້ ົນໃນຕະຫລາດນນສ ໃດ

ຕໍ່ ມາເຮົາຈະໃຫທ ນ ັກເທຣດລາຍຍອ ໍ ້ າ່ ນພ ົບກ ັບຜູຄ ້ ົນທີ່ ຫລິ້ນໃນຕະຫລາດ ຊື່ ງມີທງັ ນ ັກເກງກາໄລ ່ ຍ ຄືກ ັບ ຜູຫ ້ ລິ້ນໃນ ທີມກິລາແຕລ ີ ັກສະນະ ແລະ ບ ົດບາດແຕກຕາ່ ງກ ັນ ການຕິດຕາມພຶດຕິກາຂອງນ ໍ ັກເທຣດເຫຼ່ ົ ານີ້ ເຊິ່ ງທາ່ ນ ່ ະກຸມ ່ ກໍ່ ມລ ສາມາດຄາດເດົາອາລ ົມການປຽ່ ນແປງຂອງຕະຫລາດໄດ ້ ້ ນ ້ າກຕະຫລາດ Future ຂອງ Forex ບາງເທື່ ອທາ່ ນອາດຈະກາລ ູ ເຫຼ່ ົ ານີຈ ໍ ັງຖາມໂຕເອງວາ່ “ແລວ ້ ຂອ ້ ຍຕອ ້ ງໃຊຂ ້ ໍມ ເຮັດຫຍ ັງ?” “ແລວ ້ ລາຍງານຂອງຕະຫລາດ Forex ບໍ່ ມີຫວາ? ເຊິ່ ງວ ັດຈາກປະລິມານ ອໍເດີ ທີ່ ເທຣດເດີ ສ່ງົ ອໍເດີ ?” “ຂອ ວເຈີນນັ້ ເຊິ່ ງບໍ່ ໄດກ ໍ ້ ຍເປັນນ ັກເທຣດ Forex ! ກິດຈະກາໃນຕະຫລາດຟິ ້ ຽ່ ວກ ັບຂອ ້ ຍ”


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ຈື່ ໄວວ ້ າ່ ເມື່ ອຕະຫລາດ Forex

ເທຣດຜາ່ ນລະບົບ

OTC ອໍເດີ ຈະບໍ່ ຜາ່ ນຕະຫລາດກາງຄື ກ ັບຕະຫລາດຫຸນ ້

Chicago Mercantile Exchange. ່ ັ ນນັ້ ສິ່ ງທີ່ ໃກຄ ດງ ້ ຽງທີ່ ສຸດ ທີ່ ເຮົາຈະສາມາດໃຊບ ້ ອກສະຖານະຂອງຕະຫລາດວາ່ ພວກຂາໃຫຍ ່ ເທຣດແນວໃດ ຄື ຫຍ ັງ? ແມນ່ ທີ່ ທາ່ ນຄິດນນແຫລະ…. ັ້ The Commitment of Traders ຂອງຕະຫລາດ future forex ້ ນ ກອ ູ ລາຍງານນີ້ ໃນກ ົນລະຍຸດການເທຣດຂອງທາ່ ນ ທາ່ ນຕອ າ່ ຈະຫາລາຍງານນີໄ້ ດຢ ່ ນທີ່ ທາ່ ນຈະໃຊຂ ້ ໍມ ້ ງຮູກ ້ ອນວ ່ ້ ູ່ ໃສ ແລວ ້ ຈະອາ່ ນເຮັດໃຫເ້ ຂົ້າໃຈແນວໃດ

້າເຖິງຂໍມ ້ ນ 3 ຂນຕອນໃນການເຂົ ູ COT Report ັ້ ຂນຕອນທີ່ 1 : ັ້ ເປີດໜາ້ ເວບດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ້ ( http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm)

ຂນຕອນທີ່ 2 : ັ້ ເມື່ ອໜາ້ ຈໍອອກມາແລວ ້ ເລື່ ອນລ ົງໄປຈ ັກໜາ້ ສອງໜາ້ ໄປທີ່ “ Current Legacy Report “ ແລະ ຄິກທີ່ “ Short Format “ ລຸມ ່ r “ Futures Only” ເທິງແຖວ “ Chicago Mercantile Exchenge” ເພື່ ອຈະເຂົ້າເບິ່ ງລາຍ ງານ COT report.


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ຂນຕອນທີ່ 3: ັ້ ຕາມທີ່ ເບິ່ ງຕອນທ ໍາອິດ ຄືກ ັບໂຕເລກທີ່ມາເປັນບອກ ໍ າສິ່ ງທີ່ ເຮົາຕອ ໋ ໆ ແຕກ ່ ່ຫ ້ ງການໄດໃ້ ຫກ ້ ົດ CTRL+F (ຫລື ແມນຫຍ ັງກໍ່ຕາມທີ່ ໃຊເ້ ປັນເຄື່ ອງມືການຫາໃນໜາ້ ຈໍໂປຣແກຣມຂອງເຮົາ) ແລວ ່ ້ ກໍ່ ພິມຄາ່ ເງິນທີ່ ທາ່ ນຕອ ້ ງການຫາ ໃນການຫາຄາ່ ເງິນທີ່ GPB,ຕາມຕ ົວຢາ່ ງໃຫຫ ້ າຄ ໍາວາ່ ” Pound Sterling “ ແລະ ໂປຣແກຣມຈະພາທາ່ ນໄປໃນ ສວ ່ ນທີ່ ມີໜາ້ ຕາແບບນີ:້

້ ັນແມນຫຍ ວາ໊ ວວວ! ແລວ ັງນິ?! ບໍ່ ຕອ ັງ ້ ນີມ ່ ້ ງຫວ ່ ງເຮົາຈະອະທິບາຍໃຫທ ້ າ່ ນວາ່ ມ ັນແມນຫຍ ່ 

້ າຍ ທີ່ ພວກຂາໃຫຍ Commercial:ນີເ້ ປັນການຊືຂ ໍ ່ ໃນການສາ້ ງກາໄລໄວ ້ ເພື່ ອປອ ້ ງກ ັນຕ ົວເອງຈາການປ່ຽນ ແປງຂອງອ ັດຕາແລກປຽ່ ນທີ່ ຮຸນແຮງ

Non-

Commercial:

ສວ ່ ນນີເ້ ປັນການປະສ ົມກ ັນຂອງນ ັກເທຣດບ ັນຊີສວນ ່ ຕ ົວ

ກ ັບສະຖາບ ັນການເງິນ

ເຊິ່ ງຊວ ໍ ັງເບິ່ງຫາຈຸດທີ່ ເຂົາສາ້ ງກາໄລໄດ ໍ ື າ່ ນ! ່ ງນີເ້ ທຣດເດີ ກາລ ້ ຫລື ອີກແງໜື່ ່ ງເທຣດເດີເຫຼ່ ົ ານີ້ ກໍ່ ຄທ 

Long: ໂຕເລກຂອງສ ັນຍາ Buy ທີ່ ລາຍງານຕໍ່ CFTC.

Short: ໂຕເລກຂອງສ ັນຍາ Sell ທີ່ ລາຍງານຕໍ່ CFTC.

້ ະແດງເຖິງ ຈານວນໂຕເລກຂອງສ Open interest: ຄໍລາ່ ໍ ນີສ ໍ ັນຍາທີ່ຍ ັງບໍ່ໄດຈ ້ ັບຄູ່

Number of traders: ນີເ້ ປັນໂຕເລກລວມຂອງຈານວນຜູ ເ້ ທຣດ ຜູທ ໍ ້ ່ ີຕອ ້ ງລາຍງານການເປີດອໍເດີ ຕໍ່ CFTC.

Reportable

positions:

ໂຕເລກຂອງອອບ ແລະ ຟິ ວເຈີ ທີ່ ຈາເປັ ັ່ ໍ ນຕອ ໋ ຊນ ້ ງລາຍງານຂອງກ ົດຂອງ

CFTC 

Non- Reportable positions: ອໍເດີ ຂອງເທຣດເດີທີ່ບໍ່ ຕອ ້ ງລາຍງານ CFTC ຢາ່ ງເທຣດເດີລາຍຍອ ່ ຍ

້ ນ ຖາ້ ທາ່ ນຕອ ູ ໃນອາດີດທັງໝົດ ທາ່ ນສາມາດເບິ່ ງໄດຈ ້ ງການເຂົ້ງເຖິງຂໍມ ້ າກບອ ່ ນນີ້ here. ທາ່ ນຈະເຫັ ນຫຍ ັງຫລາກຫລາຍໃນລາຍງານ ແຕວ ັ້ ່ າ່ ທາ່ ນບໍ່ ຕອ ້ ງຈື່ ເນື່ ອຫາໃນນນທັງໝົດ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ເພາະວາ່ ທາ່ ນຍ ັງໃໝ່ ທາ່ ນຈະເດີນໄປຍ ັງການຫາຄ ໍາຕອບຂອງຄ ໍາຖາມເບຊິດຢາ່ ງ: ້ !” “ ແລວ ຶ ຈ ັງໃດອາທິດນີ? ້ ຕະຫລາດຮູສ ້ ກ

ເຂົ້າໃຈກ ັບກຸມ ່ 3 ກຸມ ່ ເພື່ ອທີ່ ຈະເຂົ້າໃຈຕະຫລາດຟິ ວເຈີ

ສິ່ ງທ ໍາອິດທີ່ ທາ່ ນຕອ ້ ງຮູວ ້ າ່ ໃຜເປັນໃຜໃນຕະຫລາດ

ແລະ

ເຊິ່ ງຄ ົນເຫຼ່ ົ ານີ້

ສາມາດຈ ັດແບງ່ ກຸມ ່ ອອກເປັນ 3 ສາມກຸມ ່ : 1. Commercial traders (Sedgers) 2. Non- Commercial traders (ນ ັກເກງກາໄລລາຍໃຫຍ )່ ໍ 3. Retail traders (ນ ັກເກງກາໄລລາຍຍ ອ ໍ ່ ຍ)

ຢາ່ ເບິ່ ງຂາ້ ມ Commercial-The Hedgers Hedgers ຫລື Commercial traders ເປັນຜູທ ້ ່ ີຕອ ້ ງການຈະປອ ້ ງກ ັນຕ ົວພວກເຂົາເອງ ຈາກເຫດການບໍ່ ຄາດຝ ັນ ກະເສດຕະກອນ ຫລື ຊາວນາ ຜູທ ໍ ັດຄວາມສຽ່ ງ) ຂອງຄວາມສຽ່ ງຈາກຄວາມ ້ ີ່ ຕອ ້ ງການຈະປອ ້ ງກ ັນຄວາມສຽ່ ງ (ຈາກ ປັ່ ນປວນຂອງລາຄາໂພດສະພ ັນ ເປັນສວ ່ ນໜື່ ງທີ່ ຢູ່ໃນກຸມນີ ່ ້ ທະນາຄານ ຫລື ອ ົງກອນ ທີ່ ກາລ ໍ ັງຈະປອ ້ ງກ ັນຕ ົວເອງຈາກການປຽ່ ນແປງລາຄາກະທັນຫ ັນ ຫລື ສິນຊ ັບອື່ ນໆ ທີ່ ພວກເຂົາເທຣດ ລ ັກສະນະຂອງ Hedgers ຄື ພວກເຂົາຈະຫລິ້ນ ຊວ ຸ ຕາ່ ໍ ສຸດຕະຫລາດ ແລະ ່ ງລາຄາຕະຫລາດຊວ ່ ງກະທິງຢູຈ ່ ດ ລາຄາຕະຫລາດຊວ ູ່ ດ ຸ ສູງສຸດຂອງຕະຫລາດ ່ ງພາຫວະໝີຢຈ ພວກ Hedgehog ໝາຍຄວາມວາ່ ແນວໃດ? ໝາຍເຫດ ຄ ໍາວາ່ Hedge ໝາຍເຖິງ ການເກງກາໄລໂດຍມີ ຄວາມສຽ່ ງຕາ່ ໍ ຫລື ການໃຊກ ໍ ໍ ັດຄວາມສຽ່ ງ ້ ານຈາກ

ນີເ້ ປັນຕ ົວຢາ່ ງໃນຊີວດ ິ ຈິງ:


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ້ ເູ່ ຕັ ມໄປໝ ົດ ແລະ ພະຍາຍາມຈະຫລ ັກ ມີໄວລ ັດລະບາດໃນສະຫາລ ັດ ແລະ ເຮັດໃຫຜ ້ ຄ ູ້ ົນກາຍເປັນຊອມບີ,້ ຊອມບີຢ ເອົ າໄອໂຟນຂອງຄ ົນອື່ນມາໃຊ ້ ມ ັນເຮັດໃຫຜ ້ ຄ ູ້ ົນເລີ່ ມສ ັບສ ົນ ແລະ ຊວ ່ ຍເຫຼືອໂຕເອງບໍ່ ໄດ ້ ເມື່ ອພວກເຂົາບໍ່ ມີໄອໂຟນທີ່ ເຂົາຮ ັກ ແລະ ການກະທ ໍາ ້ ະຕອ ແບບນີຈ ຊາດຈະລມສະຫລາຍ! ົ້ ້ ງຖືກຢຸດ ກອນທີ່ ່ ້ ໍ່ ໄດ ້ ຫົນທາງດຽວໃນການກາຈ ້ ຊະ ປືນ ແລະ ລູກປືນເບິ່ ງຄືສໃິ ຊກ ໍ ັດພວກມ ັນກໍ່ ຄື ຕ ັດຫົວຖິມ ້ ັບຊອມບີບ Apple

້ ງື່ ຕ ັດສິນໃຈທີ່ ຈະສາ້ ງກອງທ ັບຊາມູໄລສວ ຊາກສ ົບໂອກາດນີຈ ່ ນຕ ົວ

ເພື່ ອປອ ້ ງກ ັນໄອໂຟນທີ່ ມີຄາ່ ຂອງຜູໃ້ ຊ ້

ທັງຫລາຍ ແລະ ຈາຕ ໍ ອ ້ ງນ ໍາເຂົ້າດາບຊາມູໄລຈາກຢີ່ ປຸ່ນ Stebe Jbos ເລີຍຕິດຕໍ່ ກ ັບຊາ່ ງຕີດາບຊາມູໄລ ແລະ ຢາກຈະຈາຍ ່ ເປັນເງິນເຢນ ເມື່ ອດາບສ ໍາເລັ ດຫລັງຈາກສາມເດືອນ ້ ສ ໍາຫລັບຄາ່ Apple ຍ ັງຮູອ ດໃຫເ້ ຂົານນັ້ ຈາຍເປັ ນເງິນເຢນຫລາຍຂືນ ີ ວາ່ ຖາ້ ຄາ່ ເງິນ USD/JPY ອອ ັ ້ ກ ່ ນຄາ່ ມນຈະເຮັ ່ ຕີດາບ ້ ິ ວເຈີ່ ເງິນເຢນ ພວກເຂົາປອ ້ ງກ ັນຕ ົວເຂົາເອງດວ ້ ຍການ Hedge ຄາ່ ເງິນໄວໂ້ ດຍການຊືຟ ຖາ້ USD/JPY ອອ ໍ ັນຍາຟິ ວເຈີ່ ແລະ ທົດແທນຄາ່ ຕີດາບທີ່ ່ ນຄາ່ ຫລ ັງຈາກສາມເດືອນ ບໍລິສ ັດ ຈະໄດກ ້ າໄລຈາກສ ້ ເຂົາຕອ ມຂືນ ້ ງຈາຍເພີ່ ່ ຫລື ອີກແງໜື່ ່ ງ ຖາ້ USD/JPY ແຂງຄາ່ ຫລ ັງຈາກສາມເດືອນ ເຂົາຈະຂາດທຶນໃນສ ັນຍານຟິ ວເຈີ່ ເຊິ່ ງຈະທ ົດແທນ ້ າບຊາມູໄລທີ່ ຖືກລ ົງ. ກ ັບຄາ່ ໃຊຈ ດ ້ າຍໃນການຊື ່

ນ ັກເກງກາໄລຂາໃຫ ຍ ໍ ່ ( The Large Speculators ) ກ ົງກ ັນຂາ້ ມກ ັບ Hedhers ທີ່ ບໍ່ ສ ົນໃຈການສາ້ ງກາໄລຈາກການເທຣດ ແຕນ ນເກີ ໍ ໍ ັ້ ດມາເພື່ ອສິ່ ງນີ້ ແລະ ່ ັກເກງກາໄລນ ບໍ່ ສ ົນໃຈມູນຄາ່ ຂອງສ ັບສິນນນ!. ັ້ ້ ແລະ ຂາຍເມື່ ອ ນ ັກເກັງກາໄລຫລາຍຄ ໍ ົນສວ ່ ນໃຫຍ ່ ຈະເປັນພວກທີ່ ຫລີ້ນຕາມເທຣນ ຄື ການຊື້ ເມື່ ອເກີດເທຣນຂາຂືນ ້ ຕະຫລາດຢູໃ່ ນຊວ ຸ ກ ັບໂຕຂອງທິດທາງລາຄາຂືນ ່ ງຂາລ ົງ ພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມສງົ່ ອໍເດີ ເມື່ ອມີຈດ ຂາໃຫຍ ່ ທັງຫລາຍໃນຕະຫລາດນນັ້

ຍ ັງເປັນຂາໃຫຍ ່ ໃນຕະຫລາດຟີວເຈີນ ໍາອີກ

ແລະ

ຍ ັງມີຂະໜາດເງີນທືນ

ມະຫາສານ ດງັ່ ນນັ້ ກິດຈະກາໍ ການເທຣດຂອງເຂົາເຮັດໃຫຕ ັ້ ດຄວາມເຄື່ ອນໄຫວຢາ່ ງຊ ັດເຈນ ພວກເຂົາມ ັກຈະໃຊ ້ ້ ະຫລາດນນເກີ ຄາ່ ສຽ່ງເຄື່ ອນທີ່ ແລະ ຖື ອໍເດີ ຈ ົນກວາ່ ເທຣນຈະປຽ່ ນ.


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ລູກປືນຢາງ - ນ ັກເກງກາໄລ ໍ ລ ່ າຍຍອ ່ ຍ ນ ັກເກງກາໄລລາຍຍ ອ ໍ ່ ຍ ມີບ ັນຊີຂະໜາດນອ ້ ຍ ເຊີ່ ງລວມໄປເຖີງເອສຟັນ ແລະ ນ ັກເທຣດລາຍຍອ ່ ຍ ້ ກ ົງກ ັນຂາ້ ມກ ັບເທຣນ ເຊີ່ ງຜິດທິດທາງຕະຫລາດ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ ປະສ ົບຜ ົນສ ໍາເລັ ດ ພວກເຂົາສວ ່ ນໃຫຍ ່ ມ ັກຈະຫລີນ ໜອ ້ ຍກວາ່ ພວກຂາໃຫຍ ່ ຢາ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ ເມື່ ອພວກເຂົາຫຼີ້ນຕາມເທຣນ ພວກເຂົາກໍ່ ໃຫຄ ້ ວາມສ ໍາຄ ັນກ ັບລາຄາສູງສຸດກ ັບຕາໍ່ ສຸດຂອງຕະຫລາດ ຄືກ ັນ.

ກ ົນລະຍຸດການເທຣດ COT ເມື່ ອຮູວ ້ າ່ COT ອອກມາທຸກອາທິດ ປະໂຫຍດຂອງມ ັນຕໍ່ ອາລ ົມຕະຫລາດ ຄື ການເປັນເຄື່ ອງມືໃຊບ ້ ອກອາລ ົມເຊີ່ງ ເໝາະກ ັບການເທຣດໄລຍະຍາວ ນີເ້ ປັນ ຄ ໍາຖາມ ທີ່ ທາ່ ນຢາກຖາມເຮົາຕອນນີ້ : ແລວ ້ ເຮົາຈະປ່ຽນຕາຕະລາງໃນແຜນກະດານທີ່ ພີ່ ນອອກມາ ເປັນເຄື່ ອງມືໃນການບອກອາລ ົມຕະຫລາດ ແລະ ມ ັນຈະ ຊວ ່ ຍເຮົາສາ້ ງກໄລໄດແ ້ ນວໃດ? ວິທີໜ່ ືງ ໃນການໃຊລ ້ າຍງານ COT ໃນການເທຣ ດຄື ການຫາ ປະລິມານການຊື້ ຫລື ຂາຍສຸດທິ ການໃຊ ້ ອໍເດີ ເຫລົ່ ານີໃ້ ຫສ ້ ັນຍານວາ່ ຕະຫລາດຈະເກີດການກ ັບເທຣນທາງໜາ້ ບໍ່ ໄກດອກ ເພາະວາ່ ຖາ້ ທຸກຄ ົນສ່ງົ ອໍ ້ື ກ ເດີ Buy ແລວ ີ ? ້ ຈະເຫລືອໃຜມາໃຫຊ ້ ອ ບໍ່ ມີ. ແລະ ຖາ້ ທຸກຄ ົນສ່ງົ ອໍເດີ Sell ກ ັນໝ ົດແລວ ້ ໃຜຈະມາຂາຍອີກ? ແມນຫຍ ັງນິ? ່ ແຮງໆແດແ ່ ມ….. ແມນຖຶ ່ ກຕອ ້ ງ ບໍ່ ມີດອກ ້ ຖາ້ ທາ່ ນບໍ່ ສີ່ ງໜື່ ງທີ່ ຄືກ ັນທີ່ ຕອ ້ ງຈື່ ຄື ລອງນຶກເຖີງການຂ ັບລ ົດລ ົງໄປຈ ົນສຸດຫົນທາງໂດຍບໍ່ ເບກ ແລວ ້ ຈະເກີດຫຍ ັງຂືນ ເບກ? ທາ່ ນບໍ່ ສາມາດໄປຕໍ່ ໄດອ ີ ຖາ້ ມ ັນບໍ່ ມີຫ ົນທາງຢູທ ້ ກ ່ າງໜາ້ ອີກ ສີ່ ງດຽວທີ່ ທາ່ ນເຮັດໄດ ້ ຄື ລຽ້ ວກ ັບ ລອງມາເບີ່ ງກຣາຟ EUR/USD ຈາກ Timingcharts:


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

້ ງເທີງ ເຮົາມີທິດທາງລາຄາຂອງ EUR/USD ແລະ ເບືອ ້ ງລຸມ ເບືອ ູ ການສ່ງົ ອໍເດີ Buy ແລະ ໍ້ ນ ່ ຂອງກຣາຟ ເຮົາມີຂມ ່ ັ ນີ:້ Sell ອໍເດີ ຂອງຕະຫລາດຟີ ວເຈີ້ EUR ເຊີ່ ງສາມາດແບງ່ ໄດເ້ ປັນ ສາມກຸມດ ່ ງ 

Commercial traders ຫລື Hedger ( ເສັ້ນສີນາເງີ ໍ້ ນ )

Large Non- Commercial ຫລື ນ ັກເກັງກາໄລລາຍໃຫຍ ໍ ່ ( ເສັ້ນສີຂຽວ )

Smail non- Commercial ຫລື ນ ັກເກງກາໄລລາຍຍ ອ ໍ ່ ຍ ( ເສັ້ນສີແດງ )

້ ອງ Hedger ຕອນນີ້ ເພາະວາ່ ສວ ຢາ່ ຟາ ້ ວໄປສ ົນໃຈອໍເດີຂ ່ ນໃຫຍພ ່ ວກເຂົາຈະ Hedge ອໍເດີ ທີ່ ຂະນະເທຣດລາຍ ຍອ ັ້ ມີໄດຢ ່ ຍນນບໍ່ ້ ໃູ່ ນປະເດນຂອງເຮົາ ້ ໃນຊວ ່ ັ ທີ່ ທາ່ ນເຫັ ນ EUR/USD ນນອ ເຮົາລອງມາເບີ່ ງວາ່ ເກີດຫຍ ັງຂືນ ັ້ ອ ່ ງປີ 2008 ດງ ່ ນຄາ່ ຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງ ຈາກ ເດືອນ ກໍລະກ ົດ ໄປຈ ົນເຖີງເດືອນ ກ ັນຍາ ເນື່ ອງຈາກມູນຄາ່ ອໍເດີ້ Sell ສຸດທິຂອງນ ັກເກງກາໄລລາຍໃຫ ຍ ໍ ່ ໄດອ ້ ອ ່ ນ ໂຕລ ົງເຮັດໃຫ ້ EUR/USD ອອ ່ ນຄາ່ ລ ົງນ ໍາ ໃນຊວ ່ ງກາງເດືອນ ກ ັນຍາ ອໍ ເດີ້ Sell ຂອງເດືອນ ຈ ົນຄາ່ ສູງສຸດຢູທ ່ ີ ້ ີ ວເຈີ້ EUR ກ ັບຄະນະທີ່ EUR/USD ແຂງຄາ່ ຢາ່ ງໄວວາ 45600 ອໍເດີ້ ແລະ ຫລ ັງຈາກນນນ ັ້ ັກລ ົງທືນ ເລີ່ ມຊືຟ ຈາກ 1.2400 ໄປຈ ົນເຖີງ 1.4700! ຕະຫຼ ອດປີ ທ ັດໄປ ມູນຄາ່ ອໍເດີ້ ຂອງຟີ ວເຈີ້ EUR ຍ ັງແຂງຄາ່ ຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງຕາມທີຄາດໄວ ້ ແລະ ຍ ັງເຄື່ ອນໄຫວໄປ ເຮັດລາຄາສູງສຸດຄງໃໝ ອນ ຕຸລາ ປີ 2009 ຟີ ວເຈີ້ ຍູໂຣມີອໍ ເດີ້ Buy ັ້ ົ້ ່ ຢູທ ່ ່ ີປະມານ 1.5100 ໃນຕອນຕນຂອງເດື ສູງສຸດເຖີງ 51000 ທີ່ ຈະເກີດຈຸດກ ັບຕ ົວ ຫຼ ັງຈາກນນັ້ EUR/USD ເລີ່ ມອອ ່ ນຄາ່ ອີກຄງັ້ ໂຫວວວວວ! ພຽງແຕໃ່ ຊລ ້ າຍງານ COT

ເປັນເຄື່ ອງມືໃນການວິເຄາະເຮົາສາມາດຈ ັບເທຣນຂະໜາດໃຫຍ ່ ຈາກ

ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2008 ໄປເຖີງເດືອນ ມ ັງກອນ ປີ 2009 ແລະ ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2009 ໄປຈ ົນເຖີງເດືອນ ມີນາ ປີ 2010 ຊວ ໍ ່ ງທ ໍາອິດຢູໃ່ ນຊວ ່ ງກາງຂອງເດືອນ ກ ັນຍາປີ 2009 ຖາ້ ທາ່ ນເຫັ ນ Sell ອໍເດີ້ ຂອງນ ັກເກັງກາໄລໄປ ຈ ົນເຖີງຈຸດສູງສຸດ ທາ່ ນສາມາດສ່ງົ ອໍເດີ້ Buy ຢູທ ງ ສອງພ ັນຈຸດ ໍ ່ ່ ີປະມານ 1.2300 ນີເ້ ຮັດໃຫທ ້ າ່ ນໄດກ ້ າໄລເຖີ ພາຍໃນບໍ່ ເທົ່ າໃດເດືອນ!


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ້ າ່ ນເຫັ ນແລວ ຕອນນີທ ້ ວາ່ ອໍເດີ້ Buy ສູງສຸດໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2009 ທາ່ ນຕອ ້ ງສງົ່ ອໍເດີ້ EUR/USD ແລະ ທາ່ ນຈະໄດກ 1500 ຈຸດ! ໍ ້ າໄລປະມານ ດວ ໍ ້ ຍຄວາມເຄື່ ອນໄຫວສອງຈຸດນີ້ ການໃຊລ ້ າຍງານ COT ໃນການບອກອາລ ົມຕະຫລາດແລວ ້ ທາ່ ນຍ ັງສາ້ ງກາໄລ ໄດຈ ້ າກມ ັນອີກ ປະມານ 3500 ຈຸດ ສຸດຍອດໄປເລີຍແມນບໍ່ ່ ?

ການເລືອກລາຄາສູງສຸດ ແລະຕາ່ ໍ ສຸດ ່ ັ ອໍເດີ້ Buy ແລະ Sell ຄວນຈະສງ ່ ັ ເມື່ ອອາລ ົມຕະລາດນນເຖີ ທາ່ ນອາດຈະຄິດວາ່ ການສງ ັ້ ງຈຸດຂີດສູງສຸດ ຖາ້ ທາ່ ນ ສ ັງເກດຈາກຕ ົວຢາ່ ງກອນໜ າ້ ນີ້ ນ ັກເກັງກາໄລ (ເສັ້ນສີຂຽວ) ແລະ ກຸມ ໍ ໍ້ ນ) ກໍ່ ໃຫສ ່ ່ Hedger (ເສັ້ນສີນາເງີ ້ ັນຍານໃນ ທິດທາງກ ົງກ ັນຂາ້ ມ ຂະນະທີ່

Hedger ຈະຊືເ້ ມື່ ອຕະຫລາດຢູໃ່ ນຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດ ພວກເກັງກກາໄລກໍ່ ຈະSell ເພາະ ໍ

ລາຄາຢູໃ່ ນທິດທາງຂາລ ົງ ້ ກ ແລະ ມາເບີ່ ງກຼາຟນີອ ີ ຄງໜື່ ັ້ ງ:

ພວກ Hedger ຖືວາ່ ເປັນຕະຫລາດໝີ ເມື່ ອຕະຫລາດຢູໃ່ ນຈຸດສູງສຸດ ຂະນະທີ່ ນ ັກເກັງກາໄລຖື ວາ່ ເປັນຕະຫລາດ ໍ ້ . ກະທີງ ເມື່ ອລາຄາກາລ ໍ ັງເຄື່ອນທີ່ ເປັນຂາຂືນ ່ ັ ກາວ ຈາກຜ ົນດງ ່

ອໍ ເດີ້ ກາລ ໍ ັງບອກວາ່ ທິດທາງຂອງເທຣນ ຂະນະທີ່ ອໍເດີ້ Commercial ຈາກພວກ Hedger

ນນສາມາດເປັ ນຈຸດກ ັບຕ ົວຂອງເທຣນໄດ ້ ັ້ ຖາ້ ຝ່ງັ ຂອງ Hedger ຍ ັງເພີ່ມ ອໍເດີ້ Buy ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ນ ັກເກັງກາໄລເພີ່ ມ ອໍເດີ້ Sell ເຮົາຈະເຫັ ນຈຸດຕາ່ ໍ ໍ ສຸດຂອງຕະຫລາດໃນບໍ່ ຊາ້ . ່ງົ ອໍເດີ້ Buy ຖາ້ Hedger ພະຍາຍາມສ່ງົ ອໍເດີ້ Sell ເຂົ້າໄປໃນຕະຫລາດ ແລະ ນ ັກເກັງກາໄລພະຍາຍາມສ ໍ ້ . ລາຄາສູງສຸດຂອງຕະຫລາດກໍ່ ຈະເກີດຂືນ ແນນອນ ່

ທີ່ ມ ັນຍາກໃນການບອກວາ່

ຈຸດສູງສຸດ

ຫຼື

ຕາ່ ໍ ສຸດ

້ ຢູບ ທີ່ ອາລ ົມໂຕງ່ ຂອງຕະຫລາດຈະເກີດຂືນ ່ ອ ່ ນໃດ

້ . ດງັ່ ນນັ້ ມ ັນອາດຈະດີຖາ້ ເຮົາ ຖາ້ ໄປກອນຈ ົນກວາ່ ຈະເກີດສ ັນຍານທີ່ ສ ັດເຈນເກີດຂືນ ່


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດວ ທີ່ ຫລີ້ນຕາມເທຣນສາມາດຈ ັບເທຣນຫຼ ກ ໍ ັ ໄດ ້ ແຕມ ້ າ່ ນ ັກເກັງກາໄລ ່ ັກຈະຫາຈຸດກ ັບຕ ົວຜິດ ຂະນະ Hedger ພາດເທຣນຫຼ ກ ຸ ກ ັບຕ ົວຂອງລາຄາທີ່ ດີມາ ເຊັ່ ນກ ັນ ັ ແຕພ ່ ວກເຂົາກໍ່ ໄດຈ ້ ດ ້ ມ ັນຈະເປັນຊວ ເມື່ ອອາລ ົມຕະຫລາດສຸດໂຕງ່ ເກີດຂືນ ໍ ່ ງເວລາທີ່ ດີທ່ ີສຸດ ສ ໍາລ ັບນ ັກເກັງກາໄລ ອງນີ້ ຄື ທຸກຄງທີ່ ກ ົດງາຍໆຂອງເລື່ ັ້ ຕະຫລາດເກີດລາຄາສູງສຸດ ຫຼື ຕາ່ ໍ ສຸດນນັ້ ຈະມີອາລ ົມຕະຫລາດສຸດໂຕງ່ ຢູນ ່ ່ ໍາ ແຕບ າ່ ມ ັນເປັນລາຄາສູງສຸດ ແລະ ຕາ່ ໍ ສຸດໄດ.້ ັ້ ່ ່ ໍໄດໝ ້ າຍຄວາມວາ່ ອາລ ົມສຸດໂຕງ່ ຂອງຕະຫລາດນນຈະບອກວ

ເຄື່ ອງມື COT ຂອງທາ່ ນເອງ

ການມີເຄື່ ອງ (Indicator) ເປັນຂອງໂຕເອງ ຄືກ ັບມີມາເປັ ້ ນຂອງຕ ົນເອງ ການໃຊລ ້ າຍງານ COT ມີປະໂຫຍດໃນຖານະເຄື່ ອງທີ່ ໃຊ ້ ໃນການບອກຈຸດກ ັບຕ ົວຂອງຕະຫລາດໄດ ້ ້ ນ ແຕມ ູ ທີ່ ປີ້ນອອກມາແລວ ີ ັນຫາຢາ່ ງໜື່ ງ ຄື ເຮົາບໍ່ ສາມາດຫຼຽວເບີ່ ງຂໍມ ່ ບ ້ ບອກວາ່ ອະຮາ ເບີ່ ງຄືວາ່ ຕະຫລາດຈະ ຫລາດກາລ ໍ ັງຈະເກີດອາລ ົມສຸດໂຕງ່ ນໍ ຂອ ້ ຍຈະສ່ງົ ອໍເດີ້ Sell ຫລື Buy ຖຸງຕີນສິບລາ້ ນຄູ່ ການຈະບອກພາວະສຸດໂຕງ່ ຂອງຕະຫລາດນນຍາກຫລາຍ ເພາະວາ່ ອໍ ເດີ້ ຊື-້ ຂາຍ ສຸດທິນນັ້ ບໍ່ ໄດກ ັ້ ັບເລື່ອງນີ້ ້ ຽວກ ່ ເລີຍ ເມື່ ອຈຸດສຸດໂຕງ່ ຂອງ 5 ປີທ່ ີແລວ ູ່ ຽວກ ັນໃນປີນ ີ້ ແລວ ້ ອາດຈະບໍ່ ໄດຢ ້ ດ ້ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ? ່ ັ ລຸມ ທາ່ ນຕອ ັ້ ້ ງເຮັດແນວໃດ ໃນການສາ້ ງດ ັດສະນີ ທີ່ ຈະຊວ ່ ຍທາ່ ນບອກອາລ ົມຕະຫລາດໄດ ້ ດງ ່ ນີ້ ເປັນຂນຕອນໃນ ການສາ້ ງດ ັດຊະນີຊວ ີ ັດນີ.້


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 1. ຕ ັດສີນໃຈວາ່ ເຮົາຈະໃຫມ ໃດ ຍີ່ ງຄາ່ ຫລາຍທີເຮົາໃສໃ່ ນດ ັດຊະນີ ຍີ່ ງອາລ ົມ ໍ ້ ັນຄວບຄຸມຊວ ່ ງເວລາຈານວນທໍ່ ຕະຫລາດຍີ່ ງມີໜອ ້ ຍທີ່ ເຮົາຈະໄດ ້

ແຕວ ີ າ້ ເຊື່ ອຖືຂໄື້ ປອີກ ່ າ່ ມ ັນກໍ່ຍ່ ງໜ

ການໃສຄ ່ າ່ ໜອ ້ ຍມ ັນຈະມີສ ັນຍານ

ຫລາຍ ແຕວ ່ າ່ ມ ັນກໍ່ ເຮັດໃຫເ້ ກີດສ ັນຍານຜິດພາດໄດ ້ ເຊັ່ ນກ ັນ 2. ຄ ໍານວນຄວາມແຕກຕາ່ ງລະຫວາ່ ງ ອໍເດີ້ ຂອງນ ັກເກັງກາໄລກ ໍ ັບ Hedger ໃນແຕລ ່ ະອາທິດ ້ ື : ສູດໃນການຄ ໍານວນຄວາມແຕກຕາ່ ງນີຄ ້ ອງນ ັກເກງກາໄລລາຍໃຫ ້ ອງ Hedger ສຸດທິ ຄວາມແຕກຕາ່ ງ = ຈານວນອໍ ເດີຂ ຍ ເດີຂ ໍ ໍ ໍ ່ ສຸດທິ - ຈານວນອໍ ສວ ຍ ໍ ່ ນໃຫຍ ່ ແລວ ້ ນ ັກເກັງກາໄລລາຍໃຫ ່ Buy ຫລາຍຈະເຮັດໃຫພ ້ ວກ Hedger ຈະSell ຫລາຍເຊັ່ ນກ ັນ ເຊື່ ງຜົນອອກມາເປັນແງບວກຕໍ່ ຕະຫລາດ ່ ອີກແງໜື່ ຍ ໍ ່ ງ ຖາ້ ນ ັກເກັງກາໄລລາຍໃຫ ່ Sell ຫລາຍຈະເຮັດໃຫພ ້ ວກ Hedger ຈະ Buy ຫລາຍ ເຊື່ ງຜົນ ອອກມາເປັນແງລ ່ ົບກ ັບຕະຫລາດ 3. ຈ ັດອ ັນດ ັບຜ ົນຕາ່ ງໆຕາມໂຕເລກ ອໍເດີ້ ທີ່ ລ ົບຫລາຍທີ່ສຸດໄປຈ ົນເຖີງບວກທີ່ ສຸດ 4. ຈ ັດຄາ່ ຈາກ 100 ໂຕ ທີ່ ມີຄາ່ ຫລາຍທີສດ ຸ ໄປເຖີງ 0 ທີ່ ມີຄາ່ ນອ ້ ຍທີ່ ສຸດ ແລວ ້ ເຮົາຈະໄດ ້ Indicator COT! ຊື່ ງກາຟ ຈະຄາ້ ຄືກ ັບ RSI ແລະ Stochastic ທີ່ ເຮົາສຶກສາມາກອ ່ ນໜາ້ ນີ້ ເມື່ ອເຮົາໃສຄ ູ ໃໝເ່ ຂົ້າມາໃນດ ັດສະນີ ເມື່ ອມ ັນ ໍ້ ນ ່ າ່ ຕ ົວເລກ 0 -100 ເຂົ້າໄປແລວ ້ ເຮົາຈະໄດຮ ້ ັບການເຕືອນເມື່ ອມີຂມ ເຖີງຈຸດ 0 ຫຼື 100 ເຊີ່ ງບອກເຮົາເຖີງຄວາມແຕກຕາ່ ງລະຫວາ່ ງ ອໍເດີ້ ຂອງສອງກຸມ ່ ມີຄວາມແຕກຕາ່ ງກ ັນຫລາຍ ແລະ ຈຸດໃກໂ້ ຕທີ່ ໃກຈ ້ ະມາຮອດ ຈື່ ໄວວ ້ າ່ ເຮົາສ ົນໃຈວາ່ ທິດທາງຂອງເທຣນຈະໄປທາງໃດ ແລະ ມ ັນຈະຈ ົບມືໃ້ ດ ຖາ້ ລະດ ັບ COT ເຮັດໃຫເ້ ຮົາເຫັ ນ ້ າງໃນການສາ້ ງກາໄລໃຫ ວາ່ ຕະຫລາດນນເກີ ເ້ ຮົາ ັ້ ດຈຸດຜິດມ ັນຈະຊວ ໍ ່ ຍຊີທ

ມາຫລີ້ນກ ັບໂຕເລກກ ັນເລີຍ ຕອນນີເ້ ຮົາຮູວ ້ າ່ ຈະຕ ັດສີນໃຈກ ັບອາລ ົມຕະຫລາດສຸດໂຕງ່ ແລວ ້

ແລວ ້ ແນວໃດຕໍ່ ລະ?

ຈື່ ໄດບ ້ ່ ໍວາ່

ບໍ່ ແມນທຸ ່ ກໆຄງັ້

ອາລ ົມຕະຫລາດສຸດໂຕງ່ ນນທີ່ ັ້ ບອກວາ່ ມ ັນເປັນຈຸດຍອດ ຫຼື ຈຸດຕາໍ່ ສຸດ ສະນນັ້ ເຮົາຕອ ້ ງມີເຄື່ ອງມືທີ່ຖືກຕອ ້ ງຫລາຍ ກວາ່ ນີ້ ການຄ ໍານວນເປີ ເຊັ ນຂອງ ອໍເດີ້ ນ ັກເກັງກາໄລທີ່ ມີທງັ Buy ຫຼື Sell ຈະເຮັດໃຫເ້ ຮົາເຂົ້າໃຈຕະຫລາດໄດດ ໍ ້ ີ ້ ວາ່ ເຖີງຈຸດຍອດ ຫຼື ຈຸດຕາໍ່ ສຸດ ຫຼື ບໍ່ ? ຂືນ ສ ົມການເຫລົ່ ານີໃ້ ຊໃ້ ນການຄ ໍານວນ %-Buy ແລະ %-Sell faj’oUG % Iong = % Short =

້ ້ ້ ກ ັບ ເພື່ ອໃຫເ້ ຂົ້າໃຈຍີ່ ງຂືນ ເພື່ ອໃຫເ້ ຂົ້າໃຈຍີ່ ງຂືນ ເຮົາມາຍອ ້ ນໄປເບີ່ ງຈ ັກສອງສາມປີ ແລວ ້ ມາເບີ່ ງວາ່ ເກີດຫຍ ັງຂືນ ຟີ ວເຈີ້ ຄາ່ ເງີນດອນລາແຄນນາດາ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ມາທີ່ ລາຍງານ COT ທີ່ ອອກມາເມື່ ອວ ັນທີ 22 ສີງຫາ 2008 ຊື່ ງຝັ່ງນ ັກເກັງກາໄລມີ ອໍເດີ້ ສຸດທິ 28,085 ໍ ້ ນ ສ ັນຍານ ແລະ ວ ັນທີ 20 ມີນາ 2009 ມີອໍເດີ້ Sell ສຸດທິ 23950 ສ ັນຍານໂດຍຂໍມ ູ ນີເ້ ຮົາຈະເຫັ ນວາ່ ມີຄວາມ ້ ລາຍ ເປັນໄປໄດສ ູ ໃນການເກີດຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດຂອງລາຄາ ໃນເດືອນ ສີງຫາ ເມື່ ອມີນ ັກເກັງກາໄລທີ Sell ໃນເດືອນນີຫ ໍ ້ ງ ເປັນພິເສດ. ແຕຖ ອ ໍ ັງຄິດວາ່ ບໍ່ ເຫັ ນຢາກເລີຍແມນບໍ່ ່ າ້ ກອນໜ ່ ້ ຍໜື່ ງ ທາ່ ນກາລ ່ ?

ຖາ້ ເຮົາເບີ່ ງດີໆກໍ່ ຈະເຫັ ນວາ່ ມີສ ັນຍານ Sell ຢູ່ 66 726 ສ ັນຍານ ແລະ ມີສ ັນຍານ Buy ຢູ່ 38641 ສ ັນຍານອໍ ເດີ້ ເກັງກາໄລເດື ອນ ເມສາ ຈື່ ງເທົ່ າກ ັບ April (66,726/(38,641+66,726)), ອໍເດີ້ Sell ຈື່ ງເປັນ 63.3% ໍ ຫຼື ອີກແບບໜື່ ງມີສ ັນຍານ Buy ຢູ່ 5203 ສ ັນຍານ ແລະ ສ ັນຍານ Sell 25875 ສ ັນຍານໃນເດືອນ ມີນາ ເຊີ່ ງ ໝາຍຄວາມວາ່ (25,875/(25,875)) 83.3% ຂອງ ອໍເດີ້ ເກັງກາໄລທີ່ Sell ໃນຊວ ໍ ່ ງເວລານນັ້ ້ າຍຄວາມວາ່ ແບບໃດ ໝາຍຄວາມວາ່ ມີໂອກາດການເກີດລາຄາຕໍ່ ສຸດເທົ່ າກ ັບ 83.3% ຂອງ ແລະ ໂຕເລກເຫລົ່ ານີໝ ້ ິດທາງກ ົງກ ັນຂາ້ ມອີກ 63.3% ອໍເດີເກັງກາໄລ ແລະ ມີອໍເດີທ ໍ ້ ຊວ ຕາມທີ່ ທາ່ ນເຫັ ນໃນກາຟ ຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດຂອງຈຸດບໍ່ ໄດເ້ ກີດຂືນ ູ ຄາ່ ່ ງເດືອນ ສີງຫາ 2008 ມີດອນລາແຄນນາດາ ມີມນ ປະມານ 94 ເຊັ ນ ດອນລາແຄນນາດາ ກໍ່ ອອ ່ ນຄາ່ ລ ົງຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງຫລ ັງຈາກນນັ້ ແລະ ເມື່ ອເດືອນ ມີນາ ເປີເຊັ ນ ອໍ ້ ເດີ້ Sell ຖືງລະດ ັບ 83.3 %, ດອນລາແຄນນາດາ ກໍ່ ເຖີງຈຸດກ ັບຂອງມ ັນ ຄື ປະມານ ເຊເຊ ແລວ ້ ເກີດຫຍ ັງຂືນ ້ ຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ມ ັນຄືຈດ ້ ມ ັນເລີ່ມກະຕຸນ ຸ ຕາ່ ໍ ສຸດຂອງຕະຫລາດ ທີ່ ທາ່ ນເຫັ ນຫັນແຫລະ. ້ ຂືນ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ສະລຸບ: ອາລ ົມຕະຫລາດ

ຄວາມເຄື່ ອນໄຫວລາຄາເປັນພ ັນໆຈຸດ ນນເຮັ ັ້ ດໃຫທ ື ຕື່ ນເຕັ້ນ ຫຼື ບໍ່ ? ້ າ່ ນຮູສ ້ ກ ກອ ່ ນທີ່ ເຮົາຈະເລີ່ ມວາງເງີນຂອງເຮົາ ກ ັບຜ ົນການວິເຄາະ COT ທີ່ ອອກມາຕອ ້ ງຈືໄວວ ້ າ່ ຕອ ້ ງບອກວາ່ ເມື່ ອລາຍ ງານ COT ອອກມາແບບໃດ ຈື່ ງຈະເປັນການບອກສ ັນຍານກ ັບຕ ົວທີ່ສ ົມບູນແບບ ້ ເຮົາຄວນເຮັດ Back Test ແລະ ເບີ່ ງວາ່ ຈຸດກ ັບໂຕຈະຕອ ຖາ້ ຈະໃຫດ ຸ ນນັ້ ີ ່ ງຂື ີ ນ ້ ຍ ້ ງເກີດຢູຈ ່ ດ ວາ່ ເສດຖະກິດກາລ ໍ ັງແຕກ ຫຼື ບໍ່ ? ຫລື ວາ່ ລະຫວາ່ ງທີ່ ຢູໃ່ ນຊວ ່ ງຂາລ ົງ ? ຈື່ ໄວວ ື ້ າ່ ລາຍງານ COT ວ ັດອາລ ົມຕະຫລາດຂອງເທຣນເດີ້ ລະຫວາ່ ງເວລາໃດເວລາໜື່ ງ ແລະ ຄືກ ັບເຄື່ອງມືອ່ ນໆ ່ ັ ນນັ້ ທາ່ ນຕອ ການໃຊກ ດງ ັ ກ ັບຈຸດກ ັບໂຕທຸກຄງໄປ ັ້ ້ ານລາຍງານ COT ບໍ່ ສ ໍາພນ ້ ງໃຊເ້ ວລາສຶກສາລາຍງາຍດວ ້ ຍໂຕ ຂອງທາ່ ນເອງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູສ ແ ຶ ວາ່ ການໃຊລ ັ້ ້ ກ ້ າຍງານ COT ນນໃຊ ້ ບບໃດ ່ ັ ນນັ້ ກອ ດງ ັ ດ ັນດວ ່ ນທີ່ ເຮົາຈະຈ ົບຮຽນນີ້ ເຮົາຕອ ້ ງຈື່ ໄວສ ້ ະເໝີວາ່ ລາຄາຕະຫລາດນນັ້ ບໍ່ ໄດປ ້ ກ ້ ຍລາຍງານ COT Stochastic Fibonacci ຫລື ເຄື່ ອງມືອ ັນໃດກໍ່ ຕາມຕາ່ ງໆຢາ່ ງດຽວ. ຕະຫລາດນນຖື ັ້ ກຂ ັບເຂື່ ອນໂດຍຜູຄ ໍ ້ ົນຈານວນຫລາຍ

ທີ່ ມີປະຕິກລ ິ ິຍາກ ັບສະພາວະທາງເສດຖະກິດ

ລາຍງານທາງ

້ າກາ້ ແຕກ ພື້ນຖານຂາ່ ວການເມືອງ ກອ ໊ ດຊີລາ່ ບຸກຍູເອຟໂອປະກ ົດໃຫເ້ ຫັ ນຄອນເສີດ ເລດີກ ່ ານໃຊເ້ ຄື່ ອງມືເຫລົ່ ານີ້ ້ ໃນອານາຄ ົດ ເຮົາໃຊເ້ ພື່ ອກຽມການຮ ັບມືບ່ ໍວາ່ ຈະເກີດອ ັນໃດຂືນ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ສະຫລຸບແລວ ້ …. 

ໃນຖານະເທຣດເດີເ້ ປັນງານຂອງເຮົາ ທີ່ ຈະຈ ັບຄວາມຮູສ ື ຂອງຕະຫລາດວາ່ ຕະຫລາດຮູສ ຶ ແບບໃດ ້ ກ ້ ກ

ວິທີໜື່ງ ໃນການເຂົ້າໃຈອາລ ົມສຸດໂຕງ່ ຂອງຕະຫລາດ ຄື ການໃຊລ ້ າຍງານ COT

ການເຂົ້າໃຈກິດຈະກາຂອງກຸ ມນ ຍ ໍ ໍ ່ ັກເທຣດ 3 ກຸມ ່ ຄື Hedger, ນ ັກເກັງກາໄລລາຍໃຫ ່ , ແລະ ນ ັກເກັງກາໍ ໄລລາຍຍອ ່ ຍ ເຮົາສາມາດຖາ້ ໂອກາດໃນການສງົ່ ອໍເດີ້ ເມື່ ອເກີດລາຄາສູງສຸດ ຫລື ຊວ ່ ງລາຄາຕາໍ່ ສຸດແລວ ້

ຈື່ ໄວວ ວ ັ້ ້ າ່ ທຸກໆ ຈຸດສູງສຸດ ແລະ ຕາໍ່ ສຸດ ຂອງຕະຫລາດນນປະກອບດ ້ ຍອາລ ົມສຸດໂຕງ່ ຂອງຕະຫລາດ ແຕ ່ ວາ່ ບໍ່ ແມນວ ັ້ ຕະຫລາດເກີດອາລ ົມສຸດໂຕງ່ ຈະຕອ ່ າ່ ທຸກຄງທີ່ ້ ງເກີດ ລາຄາສູງສຸດ ຫລື ລາຄາຕໍ່ ສຸດສະເໝີໄປ ທຸກຄງ. ັ້

University 1 1  
University 1 1  
Advertisement