Page 1

ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

Grade 7

ຮູບແບບກຼາຟ ້ າ່ ນມີປືນໃຫຍທ ້ າ່ ນຈະໄດອ ້ ວາ່ ຕອນນີທ ່ ່ ີຈະໃຊ ້ ເມື່ ອທາ່ ນຕອ ້ ງການສູກ ້ ັບຕະຫຼາດ ໃນບ ົດຮຽນນີທ ້ າວຸດເພີ່ ມອີກ ເອີນ ຊາສແ ັ້ ໌ ພດ ໊ ເທີນ ( CHART PATTERNS ) ຫຼື ຮູບແບບກຼາຟນນເອງ ລອງນຶກເຖິງຮູບແບບກຼາຟ ຄືກ ັບຕ ົວຕວດສອບກ ັບດ ັກລະເບີດ ເພາະວາ່ ຖາ້ ທາ່ ນຮຽນຮູໄ້ ປແລວ ້ ທາ່ ນຈະສາມາດຫາ ້ ໃນກຼາຟ ກອ ້ ທາ່ ນຈະເຮັດເງີນໄດຫ ຈຸດທີ່ ເກີດລະເບີດຂືນ ່ ນທີ່ ມ ັນຈະລະເບີດຂືນ ້ ຼາຍຈາກສິ່ ງທີ່ ທາ່ ນໄດຮ ້ ຽນຮູເ້ ຫຼ່ ົ ານີ້ ໃນບ ົດຮຽນນີ້ ເຮົາຈະສອນທາ່ ນໃນຮູບແບບກຼາຟພື້ນຖານ ແລະ ການເກີດຂອງມ ັນ ເມື່ ອເຮົາວິເຄາະໄດ ້ ຖືກຕອ ້ ງ ້ ຕາມບ ົດຮຽນນີ້ ກໍ່ ເອີນ ້ ວາ່ ການລະເບີດຂອງເທຣນ ມ ັນກໍ່ຈະນ ໍາເຮົາໄປສູຈ ຸ ເບຣດເອາທຂ ໌ ອງເທຣນ ຫຼືວາ່ ຖາ້ ເອີນ ່ ດ ຈື່ ໄດຫ ່ ນທີ່ ມ ັນ ້ ຼືບ່ ໍວາ່ ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາແມນ ່ ພະຍາຍາມຫາຈຸດເກີດການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕະຫຼ າດ ຫຼາຍທີ່ ສຸດ ກອ ້ ຈະເກີດຂືນ ດງ່ ັ ນນັ ້ ເຮົາຈະສາມາດຂີ່ ເທຣນ ແລະ ເຮັດກາໄລໄດ ໍ ້ ຮູບແບບຂອງກຼາຟຈະຊວ ່ ຍໃຫ ້ ເຮົາບອກ ສະພາວະຕະຫຼາດວາ່ ເມື່ ອໃດທີ່ ຈະເກີດ Braek out (ເບຣດເອາທ໌ ແມນ ່ ການທະລຸແນວຕາ້ ນແນວຮ ັບ ຫຼືວາ່ ເກີດ ນິວໂລວ ໌ ນິວໄຮ) ນີເ້ ປັບຮູບແບບຂອງກຼາຟທີ່ ເຮົາຈະຮຽນໃນບ ົດຮຽນນີ້ : 

້ ສາມຫຼຽ່ ມທົງ) Symmetrical Triangles (ສາມຫຼຽ່ ມ ບາງຄ ົນເອີນ

Ascending Triangles

້ ) (ສາມຫຼຽ່ ມສຽງຂືນ

Dscending Triangles

(ສາມຫຼຽ່ ມສຽງລ ົງ)

Double Top

(ຫ ົວຍ ັກ)

Double Bottom

(ກນຍ ົ້ ັກ)

Head and Shouders

(ຫ ົວແລະບາ່ ໄຫຼ)່

Reverse Head and Shouders

(ຫ ົວແລະບາ່ ໄຫຼກ ່ ັບຫ ົວ)

້ ເປັນສາກ ົນ ຈື່ ງຢາກໃຫໃ້ ຊເ້ ປັນພາສາອ ັງກິດຫຼາຍກວາ່ ເນື່ ອງຈາກໃຫກ ້ ົງກ ັບບອ ່ ນອື່ ນເອີນ

Symmetrical Triangles Symmetrical Triangles ເປັນຮູບແບບກຼາຟ ເຊິ່ ງກຼາຟເສັ ້ນແນວຕາ້ ນລາດອຽງລ ົງຈາກລາຄາສູງສຸດ

ແລະ

້ ຈາກດາ້ ນລຸມ ກຼາຟ ເສັ ້ນແນວຮ ັບລາດອຽງຂືນ ູ ຮາ່ ງຄືສາມ ຫຼຽ່ ມ ແລວ ີ ບ ່ ໄປພ ົບກ ັນທີ່ຈຸດໆໜື່ ງ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫມ ້ ຮ ້ ເກີດ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ້ ກ ັບກຼາຟລ ັກສະນະນີ້ ຄື ລາຄາປິ ດຕາ່ ໍ ກວາ່ ລາຄາ high ແລະ ອີກດາ້ ນໜື່ ງກໍ່ ປິດໄດສ ຫຍ ັງຂືນ ້ ງູ ກວາ່ ລາຄາ low ໃນດາ້ ນແນວຮ ັບ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວາ່ ທັງດາ້ ນຜູຊ ໍ ັງດຶງລາຄາກ ັນ ແລະ ຜ ົນອອກມາກໍ່ຄສ ື ະ ້ ື້ ແລະ ຜູຂ ້ າຍ ກາລ ເໝີກ ັນ ້ ວາ່ ການສະສ ົມແຮງຊືຂ ້ າຍ ເຊິ່ ງເຮົາເອີນ ໃນກຼາຟ ເຮົາຈະເຫັ ນທັງຜູຊ ໍ ົດໄດ ້ ເມື່ ອ ້ ື້ ແລະ ຜູຂ ້ າຍ ບໍ່ ສາມາດຊຸກດ ັນລາຄາ ໃຫໄ້ ປໃນທິດທາງທີ່ ພວກເຂົາການ ເກີດເຫດການທີ່ ລາຄາປິ ດຕາ່ ໍ ກວ ່ າລາຄາ high ໃນດາ້ ນເສັ ້ນແນວຕາ້ ນ ແລະ ລາຄາປິ ດສູງກວາ່ ລາຄາ low ໃນ ້ ໃນບໍ່ ດາ້ ນແນວຮ ັບ ເມື່ ອເສັ ້ນແນວຮ ັບແນວຕາ້ ນນນອຽງເຂັ າ້ ຫາກ ັນ ໝາຍຄວາມວາ່ ຈຸດເບຣດເອາທນ ັ້ ໌ ນັ ້ ໃກຈ ້ ະຂືນ ຊາ້ ເຮົາບໍ່ ຮູເ້ ລີຍວາ່ ເທຣນຈະເກີດໃນທິດທາງໃດ ແຕວ ່ າ່ ເຮົາຮູວ ້ າ່ ຕະຫຼາດ ຈະເກີດເບຣດເອາທ໌ ເຊິ່ ງແລວ ້ ແຕ ່ ຕະຫຼາດຈະໃຫເ້ ກີດໃນທິດທາງໃດ ດງ່ ັ ນນັ ້ ເຮົາຈະໃຊຄ ້ ວາມໄດປ ້ ຽບນີ້ ແມນບໍ່ ່ ? ເຮົາສາມາດສງ່ ັ ອໍເດີທ່ ີສູງຫຼືວາ່ ຈຸດຕາ່ ໍ ກວາ່ ເສັ ້ນແນວຮ ັບ ແນວຕາ້ ນທີ່ ້ ເມື່ ອເຮົາຮູວ ເຮົາຂີດຂືນ ້ າ່ ລາຄາຈະເກີດ ເບຣດເອາທໃ໌ ນທິດທາງໃດ ເຮົາຈະສາມາດ ຂີ່ ເທຣນໄປໃນທິດທາງທີ່ ເກີດ ້ ຂືນ

່ ັ ອໍເດີທ່ ີຈຸດສູງ ເສັ ້ນແນວຕາ້ ນເຮົາກໍ່ ຈະໄດອ ່ ັ ອໍເດີ ອີກອໍເດີ ໃນຕ ົວຢາ່ ງນີ້ ຖາ້ ເຮົາສງ ້ ໍເດີເທຣນທີ່ ດີ ແລະ ຖາ້ ທາ່ ນສງ ທີ່ ດາ້ ນລຸມ ້ ັນທີ ທີ່ ມ ັນເກີດເບຣດເອາທ໌ ດາ້ ນເທິງເຊັ່ ນດຽວກ ັນ ່ ຂອງແນວຮ ັບ ທາ່ ນຈະສາມາດຍ ົກເລີກອໍເດີໄດທ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

Ascending Triangles ້ ເມື່ ອເກີດແນວຕາ້ ນທີ່ ເປັນເສັ ້ນຊື່ ແລະ ເສັ ້ນແນວຮ ັບທີ່ສຽງຂືນ ້ ສິ່ ງທີ່ ເກີດຂືນ ້ ໃນ ຮູບແບບກຼາຟຮູບແບບນີເ້ ກີດຂືນ ້ ື ມີແນວຕາ້ ນທີ່ ທາງຜູຊ ເຫດການນີຄ ື້ ່ ໄໍ ດພ ້ ື້ ບໍ່ ສາມາດທະລຸໄປໄດ ້ ແຕຢ ່ າ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ ຝາ່ ຍຜູຊ ້ ກ ້ ະຍາຍາມຍ ົກລະດ ັບ ້ ຢູເ່ ລື້ອຍໆ ລາຄາ low ໃຫສ ້ ງູ ຂືນ

້ື າລ ້ ເລື້ອຍໆ ໃນກຼາຟຂາ້ ງເທິງ ທາ່ ນຈະເຫັ ນວາ່ ຝາ່ ຍຜູຊ ໍ ັງໄດປ ້ ກ ້ ຽບ ເພາະວາ່ ພວກເຂົາດ ັນລາຄາ low ໃຫສ ້ ງູ ຂືນ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມກ ົດດ ັນໃຫກ ື້ ຄ ໍາຖາມຂອງເຮົາກໍ່ ຄື ມ ັນຈະ ້ ັບເສັ ້ນແນວຕາ້ ນ ຕາມຮູບ ເຊິ່ ງຖາ້ ເກີດເບຣດເອາທຂ ໌ ນ ້ ໃນທິດທາງໃດ ຜູຊ ້ື ະສາມາດຜາ່ ນດາ່ ນແນວຕາ້ ນນີໄ້ ປໄດຫ ້ ຂງແກນ ເກີດຂືນ ື າ່ ແນວຕາ້ ນນີແ ື ່ ໍ ຫຼວ ້ ຈ ້ ຼບ ່ ເກີນໄປສ ໍາລ ັບ ເຂົາ?” ໜ ັງສືກາຼ ຟຫຼາຍໆເຫຼັ້ມ ຈະບອກທາ່ ນວາ່ ໃນກໍລະນີ ທາງຝາ່ ຍຜູຊ ື້ ະເປັນຝາ່ ຍຊະນະ ແລະ ລາຄາຈະທະລຸຜາ່ ນ ້ ຈ ້ ໄປ ຢາ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ ປະສ ົບການຂອງເຮົາບອກວາ່ ມ ັນບໍ່ໄດເ້ ປັນແບບທີ່ ໜ ັງສື ສວ ແນວຕາ້ ນຂືນ ່ ນໃຫຍໄ່ ດບ ້ ອກໄວ ້


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ້ ຽງພໍ ທີ່ ຈະຊຸກດ ັນ ບາງຄງແນວຕ າ້ ນກໍ່ ແຂງແກນ ັ້ ື້ ະສາມາດຂາ້ ມຜາ່ ນໄປໄດ ້ ແລະ ຜູຊ ື້ ່ ໍມີກາລ ໍ ັງຊືພ ່ ເກີນໄປທີ່ ຜູຊ ້ ຈ ້ ບ ລາຄາໃຫທ ້ ະລຸຜາ່ ນໄປໄດ ້ ້ ໆໄປ ແຕປ ສວ ່ ນໃຫຍ ່ ລາຄາຈະຂືນ ່ ະເດັນກໍ່ ຄື ເຮົາບໍ່ ສ ົນໃຈວາ່ ຈະເກີດເບຣດເອາທໃ໌ ນທິດທາງໃດ ແຕເ່ ຮົາຕອ ້ ງການ ້ ບໍ່ ວາ່ ຈະເປັນທິດທາງໃດກໍ່ ຕາມ ທີ່ ຈະພອ ້ ມສ ໍາຫຼ ັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ ຈະເກີດຂືນ

ໃນກໍລະນີນ ີ້

່ັ ເຮົາຈະສງ

stop order ທັງດາ້ ນເທິງແລະດາ້ ນລຸມ ່ ຂອງເສັ ້ນແນວຕາ້ ນ ແລະ ແນວຮ ັບ ຂອງຮູບສາມຫຼຽ່ ມ

້ ຄືກ ັບຍານອາວາກາດນນຖື ້ ! ໃນສະຖານະການນີ້ ຝາ່ ຍຜູຊ ັ ້ ກປອ ້ ເື້ ປັນຝາ່ ຍຊະນະ ແລະ ລາຄາພຸງ່ ຂືນ ່ ຍຂືນ

Descending Triangles ບາງຄງທ ັ ້ າ່ ນອາດຈະຄິດວາ່ Descending Triangle ກ ົງກ ັນຂາ້ ມກ ັບ Ascending Triangles (ເຮົາຮູວ ້ າ່ ທາ່ ນ ສະຫຼາດ) Descending Triangles ນນັ ້ ມີເສັ ້ນແນວຮ ັບທີ່ເປັນເສັ ້ນຊື່ ແລະ ເສັ ້ນແນວຕາ້ ນທີ່ ເປັນເສັ ້ນສຽງລ ົງມາ ພ ົບກ ັບເສັ ້ນແນວຮ ັບ ເຊິ່ ງເສັ ້ນແນວຮ ັບເປັນເສັ ້ນແນວຮ ັບທີ່ແຂງແກນ ່ ຍາກທີ່ ລາຄາຈະທະລຸຜາ່ ນໄປໄດ ້


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ໃນກຼາຟຂາ້ ງເທິງທາ່ ນຈະເຫັ ນວາ່ ລາຄາກາລ ໍ ັງເຮັດຈຸດ high ຕາ່ ໍ ລ ົງເລື້ອຍໆ ເຊິ່ ງບອກເຮົາວາ່ ຜູຂ ໍ ້ າຍກາໄດ ້ ມີຄວາມ ້ າຄາຈະທະລຸແນວຮ ັບ ແລະ ຈະພະຍາຍາມປັບຕ ົວລ ົງຕໍ່ໄປ ້ ຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງ ຕອນນີລ ໄດປ ື້ ຼາຍຂືນ ້ ຽບກວາ່ ຜູຊ ້ ຫ ຢາ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ ໃນບາງກໍລະນີ ທີ່ ເສັ ້ນແນວຮ ັບແຂງແກນ ໍ ່ ເກີນທີ່ ຈະຖືກທາລາຍໄດ ້ ລາຄາຈະຕີກ ັບ ແລະເຄື່ ອນໄຫວ ້ ຢາ່ ງຮຸນແຮງ ເປັນຂາຂືນ ຂາ່ ວດີກ່ ຄ ໍ ື ເຮົາບໍ່ ສ ົນວາ່ ລາຄາຈະໄປທິດທາງໃດ ເຮົາຮູແ ້ ຕວ ່ າ່ ເມື່ ອລາຄາເຄື່ ອນໄຫວໄປໃນທິດທາງໃດໜຶ່ ງ ໃນກໍ ່ ັ ອໍເດີເຂົ້າໄປເທິງ ຫຼືວາ່ ດາ້ ນລຸມ ລະນີນ ີ້ ເຮົາຈະສງ ທ ັ້ ່ ເສັ ້ນເມື່ ອລາຄານນໄດ ້ ະລຸເສັ ້ນແນວຮ ັບ ແລະ ແນວຕາ້ ນໄປ ແລວ ້


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ໃນກໍລະນີຕ ົວຢາ່ ງນີ້ ລາຄາໄດທ ້ ະລຸເສັ ້ນແນວຮ ັບມາ ແລະ ຫຼຸດລ ົງເກີດເທຣນຂາລ ົງຢາ່ ງໄວວາ ( ໝາຍເຫດ ຕະ ້ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວາ່ ເມື່ ອທາ່ ນ ຫຼີ້ນອໍ ເດີ sell ທາ່ ນ ຫຼາດທີ່ ເກີດເທຣນຂາລ ົງຈະໄວກວາ່ ຕະຫຼາດທີ່ ເກີດເທຣນຂາຂືນ ກໍ່ ຈະເຮັດເງີນໄດຫ ້ ຼາຍກວາ່ )

Double Top ້ ຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງ ຄ ໍາວາ່ Top ແມນ Double Top ແມນຮູ ່ ບແບບການກ ັບຕ ົວຂອງກຼາຟ ເຊິ່ ງກໍ່ ຕ ົວຫຼ ັງຈາກມີການຂືນ ່ ້ ເມື່ ອລາຄາໄປຕາກ ຈຸດສູງສຸດ ເຊິ່ ງຈະເກີດຂືນ ວ ໍ ັບຈຸດແນວຕາ້ ນຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ ງ ຫຼ ັງຈາກຕາແລ ໍ ້ ລາຄາກໍ່ ຈະຄອ ່ ຍໆປັບ ຕ ົວລ ົງ ແລະ ພະຍາຍາມທະລຸແນວຕາ້ ນນນອີ ັ ້ ກ ແລະ ຖາ້ ຕອນນີ້ ມ ັນບໍ່ສາມາດທະລຸແນວຕາ້ ນໄດອ ີ ເປັນເທື່ ອທີ ້ ກ ສອງ ທາ່ ນກໍ່ ຈະໄດຮ ູ ແບບກຼາຟ DOUBLE TOP! ້ ບ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

້ ວາ່ Top ເມື່ ອກີນ ້ ໄີ້ ດກ ້ ຫຼ ັງ ໃນກຼາຟຂາ້ ງເທິງນີ້ ທາ່ ນຈະເຫັ ນວາ່ ມີຈດ ຸ ສູງສຸດຂອງລາຄາສອງຈຸດ ຫຼເື ຮົາເອີນ ້ ່ ໂໍ ຕຂືນ ້ ຄງໃຫຍ ຈາກການເກີດເທຣນຂາຂືນ ັ້ ່ ສ ັງເກດເບີ່ງວາ່ ຕ ົວ Top ຕ ົວທີສອງ ບໍ່ ສາມາດທີ່ ຈະທະລຸແນວຕາ້ ນຢູ່ Top ຕ ົວທີໜ່ ຶງໄດສ ້ າ້ ງໄວ ້

້ ມນສ ນີແ ່ ັນຍານທີ່ຊ ັດເຈນວາ່ ຈະເກີດການກ ັບຕ ົວຂອງເທຣນ

ເພາະວາ່ ມ ັນກາລ ໍ ັງບອກເຮົາວາ່

້ ່ ີ ມີມາຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງກາລ ຄວາມກ ົດດ ັນຈາກແຮງຊືທ ໍ ັງຈະໝດ ົ ລ ົງ ້ ໄປກໍ່ Top ເມື່ ອເກີດ ກຼາຟ Double Top ແລວ ້ ເຮົາຈະໃສອ ່ ໍເດີຂອງເຮົາຂາ້ ງລຸມ ່ ຈຸດ low ກອ ່ ນການກ ັບຕ ົວຂືນ ້ ເທື່ ອທີສອງ ເພາະຄາດຄະເນວາ່ ຈະເກີດການກ ັບຕ ົວຂອງເທຣນຂາຂືນ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ໂວໆ ້ ເຮົາຕອ ້ ງເປັນຄ ົນທີ່ມີພະລ ັງຈິດແນນ ່ ອນ ເພາະເຮົາເວົ້າຖືກອີກແລວ ້ ເບິ່ ງຢູກ ່ າຼ ຟ ທາ່ ນຈະເຫັ ນວາ່ ລາຄາທະລຸ ແນວຮ ັບລ ົງມາແລວ ັ ້ ນຈຸດກ ັບເທຣນ ທາ່ ນຈະ ້ ແລະ ເກີດເທຣນຂາລ ົງຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງ ຈື່ ໄວວ ້ າ່ Double Top ນນເປັ ້ ຄງໃຫຍ ຕອ ັ້ ້ ງເບິ່ ງເອົ າໄວຫ ້ ຼ ັງຈາກທີ່ມ ັນເກີດເທຣນຂາຂືນ ່

Double Bottom Double Bottom ແມນຮູ ່ ບແບບການກ ັບເທຣນ ແຕວ ່ າ່ ຕອນນີເ້ ຮົາຕອ ້ ງຫາຈ ັງຫວະ buy ແທນທີ່ ຈະ sell ຮູບ ້ ຫຼ ັງຈາກເກີດເທຮນຂາລ ົງ ເມື່ ອມີການເກີດ ຈຸດ low ສອງແຫງ່ ເກີດຂືນ ້ (ກ ົງກ ັນຂາ້ ມກ ັບ Double ແບບນີເ້ ກີດຂືນ Top)


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ທາ່ ນຈະເຫັ ນວາ່ ຮູບແບບຂອງກຼາຟຂາ້ ງເທິງ ຫຼ ັງຈາກການເກີດເທຣນຂາລ ົງ ລາຄາໄດເ້ ກີດຮູບແບບຮອ ່ ງສອງຮອ ່ ງ ້ ເທື່ ອທາອິ ເພາະວາ່ ມ ັນບໍ່ສາມາດທີ່ ຈະທະລຸຕາ່ ໍ ລ ົງໄປກວາ່ ແນວຮ ັບທີ່ຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດ ເກີດຂືນ ໍ ດໄດ ້ Bottom ທີສອງທີ່ ເກີດ ເທື່ ອທີສອງ ຈຶ່ ງບໍ່ ສາມາດທະລຸແນວຮ ັບໄປໄດ ້ ້ ມນສ ້ ໃນ ນີແ ໍ ັງໝດ ົ ໄປ ແລະ ຈະເກີດການກ ັບຕ ົວເກີດຂືນ ່ ັນຍານວາ່ ຄວາມກ ົດດ ັນຈາກແຮງຂາຍຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງກາລ ່ ັ ອໍເດີ ເທິງເສັ ້ນທີ່ ເກີດຈຸດສູງສຸດກອ ສະຖານະການນີ້ ເຮົາຈະສງ ່ ນການເກີດ Bottom ເທື່ ອທີສອງ

ລອງມາເບີ່ ງນີ້


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ້ ຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງ ຈື່ ໄວ ້ ລາຄາທະລຸເສັ ້ນແນວຕາ້ ນທີ່ ເກີດ ຫຼ ັງຈາກການເກີດ Double Bottom ແລະ ເກີດເທຣນຂາຂືນ ວາ່ ຄືກ ັບຮູບແບບ Double Top ຕ ົວ Double Bottom ກໍ່ ເປັນຈຸດກ ັບຕ ົວ ຫຼ ັງການເກີດເທຣນເຊັ່ ນດຽວກ ັນ ສິ່ ງ ທີ່ ທາ່ ນຕອ ້ ງເຮັດກໍ່ ຄື ຊອກຫາເທຣນຂາລ ົງແຮງໆ ເພື່ ອລໍ ຖາ້ ການເກີດ Double Bottom

Head and shoulders ຮູບແບບຂອງ Head and shoulders ກໍ່ ເປັນຮູບແບບຂອງຈຸດກ ັບຕ ົວເຊັ່ ນດຽວກ ັນ ມນຈະສ າ້ ງຈຸດສູງສຸດທາອິ ັ ໍ ດ ແລະຈຸດສູງສຸດທີສອງນນັ ້ ຈະສູງກວາ່ ຈຸດທາອິ ໍ ດ ແລະ ຈຸດສູງສຸດອ ັນທີສາມໃກຄ ໍ ດ ເສັ ້ນແນວຮ ັບຖືກ ້ ຽງກ ັບຈຸດທາອິ ຂີດລຸມ ໍ ດມາ ເຊິ່ ງຈະເຊື່ ອມກ ັບຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດ ຫຼ ັງ ຈາກການເກີດ Head ເຊັ່ ນ ່ ຈຸດ low ຫຼ ັງຈາກເກີດຈຸດສູງສຸດທາອິ ້ ຫຼລ ດຽວກ ັນ ເຊິ່ ງບາງເທື່ ອມ ັນອາດຈະອຽງຂືນ ື ົງເລັ ກໜອ ້ ຍ ຕາມປະສ ົບການຂອງເຮົາທີ່ ຜາ່ ນມາ ເມື່ ອເສັ ້ນອຽງລ ົງ ເລັ ກໜອ ້ ຍ ຈະໃຫສ ້ ັນຍານທີ່ໜາ້ ເຊື່ ອຖືໄດຫ ້ ຼາຍກວາ່

ໃນຕ ົວຢາ່ ງນີເ້ ຮົາຈະເຫັ ນ Head and shoulder ຄື Head ເປັນຈຸດສູງສຸດເທື່ ອທີສອງ ຂອງຮູບແບບກຼາຟປະ ເພດນີ້ Shoulder ສອງອ ັນທີ່ເກີດຫຼ ັງຈາກເກີດລາຄາສູງສຸດຂອງຈຸດ Head ່ ັ ອໍເດີຂາ້ ງລຸມ ໂດຍຮູບແບບກຼາຟນີ້ ເຮົາຈະສງ ່ ຂອງແນວຮ ັບ ແລະ ເຮົາຈະສາມາດປະເມີນໄດຈ ້ າກຈຸດສູງສຸດຂອງ Head ມາຈ ົນເຖິງລາຄາທີ່ ຕາ່ ໍ ສຸດຫຼ ັງຈາກເຮັດ high ທີ່ ເກີດຮູບແບບ Head ເພື່ ອໃຊກ ໍ ົດເປົ້າ ໝາຍຂອງລາຄາ ້ ານ ທີ່ ເຮົາຄາດໄວ ້


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ທາ່ ນຈະເຫັ ນວາ່ ເມື່ ອລາຄາຫຼຸດແນວຮ ັບມາ ມ ັນເກີດເທຣນຂາລ ົງຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ມ ັນເປັນຂະໜາດດຽວກ ັນ ກ ັບ ຄວາມຍາວຂອງຈຸດເກີດຮູບແບບ Head

Reverse Head and Shoulders ້ ັນມີ ຊື່ ນີ້ ແມນອະທິ ບາຍຄວາມໝາຍຂອງຕ ົວມ ັນເອງຢູແ ່ ່ ລວ ້ ເຊີ່ ງເປັນຄືກ ັບ Head and shoulder ແຕວ ່ າ່ ເທື່ ອນີມ ລ ັກສະນະກ ົງກ ັນຂາ້ ມກ ັນ ຕ ົວຮອງທີ່ເປັນ ( shoulder ) ຈະຕາມດວ ້ ຍການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ ຕາ່ ໍ ກວາ່ ເດີມ ້ ະເກີດຫຼ ັງຈາກ ທີ່ ເກີດການເກີດເທຣນຂາລ ົງ ( Head ) ແລະຈະເກີດຮອ ່ ງ ( shoulder ) ອີກ ຮູບແບບກຼາຟນີຈ ້ າມມາ ຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ເກີດຮູບແບບກຼາຟນີຕ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ຕອນນີ້ ທາ່ ນຈະເຫັ ນວາ່ ມ ັນຄືກ ັບຮູບຮາ່ ງແບບ Head and Shoulder ແຕວ ່ າ່ ມ ັນກ ັບຫ ົວຢູເ່ ທົ່ ານນັ ້ ເມື່ ອກຼາຟຮູບ ້ ເຮົາຈະສງ ່ ັ ອໍເດີ buy ຢູດ ້ ແບບນີເ້ ກີດຂືນ ່ າ້ ນເທິງຂອງເສັ ້ນແນວຕາ້ ນທີ່ ເຮົາຂີດຂືນ ເປົ້າໝາຍຂອງລາຄາທີ່ ຄາດ ວາ່ ມ ັນຈະໄປເຖິງຄ ໍານວນຈາກ ໄລຍະຫາ່ ງລະຫວາ່ ງຈຸດທີ່ ເປັນ Head (low) ໄປຈ ົນ ເຖິງຈຸດ High ເຊິ່ ງເຮົາສາມາດນ ໍາມາປະເມີນ ປະມານວາ່ ລາຄາຈະເຄື່ ອນໄຫວໄປປະມານເທົ່ າໃດ

້ ຫຼ ັງຈາກທະລຸແນວຕາ້ ນ ເຮົາຮູວ ທາ່ ນຈະເຫັ ນວາ່ ລາຄາເຄື່ ອນທີ່ ຂືນ ໍ ັງຄິດວາ່ “ລາຄາມ ັນອາດຈະໄປໄກ ້ າ່ ທາ່ ນກາລ ກວາ່ ທີ່ ເຮົາປະມານໄວ”້


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ແຕສ ິ ເຮົາຢາກຈະບອກທາ່ ນຄື “ຢາ່ ໂຣບ” ່ ່ ງທີ່ ຖາ້ ລາຄາເປົ້າໝາຍເຖິງຈຸດທີ່ ເຮົາຕງໄວ ໄດ ້ ເຖິງຢາ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ ກໍ່ ມກ ັ້ ີ ວາມສຸກກ ັບກາໄລທີ່ ໍ ີ ົນລະຍຸດ ຫຼາຍໆ ້ ໃຫມ ້ ຄ ກ ົນລະຍຸດ ທີ່ ທາ່ ນສາມາດລອ ນ ໍ ໍ ໊ ກກາໄລໄວ ້ ແລະ ປ່ອຍໃຫກ ້ າໄລແລ ່ ໄປ ເຊິ່ ງທາ່ ນຈະໄດຮ ້ ຽນຮູໃ້ ນບ ົດຕໍ່ໆໄປ

ສະຫຼຸບເລື່ ອງຮູບແບບຂອງກຼາຟ ຮູບແບບກຼາຟ ຄືກ ັບ ບາຊູກາ້ ເພາະວາ່ ມ ັນຈະເຮັດໃຫເ້ ກີດການລະເບີດທີ່ ໃຫຍໃ່ ນກຼາຟຂອງທາ່ ນ

ສາມຫຼ ຽ່ ມ Symmetrical triangles 

້ ລາຄາ High ຈະຄອ ່ ຍໆຫຼຸດລ ົງ ແລະ ລາຄາ low ກໍ່ ຈະຄອ ່ ຍໆສູງຂືນ

່ ັ ອໍເດີຂາ້ ງເທິງເສັ ້ນແນວຕາ້ ນແນວຮ ັບ ທີ່ ເຮົາຂີດຕາມລາຄາ High ແລະ low ສງ

Ascending triangles 

້ ເຂົ້າຫາເສັ ້ນແນວຕາ້ ນ ທີ່ ເຮົາຂີດໄວດ ລາຄາ low ຈະປັບຕ ົວສູງຂືນ ້ າ້ ນເທິງ

່ ັ ອໍເດີທງັ ສອງດາ້ ນ ທັງດາ້ ນ ແນວຮ ັບ ປົກະຕິແລວ ້ ຈະໝາຍເຖິງລາຄາທະລຸແນວຕງັ ້ ແລະ ທາ່ ນຄວນຈະສງ ແລະແນວຕາ້ ນ ໃນກໍລະນີ ທີ່ ເສັ ້ນແນວຕາ້ ນນນແຂງແກ ນ ັ້ ່ ເກີນໄປເຮັດໃຫລ ້ າຄາບໍ່ ສາມາດທະລຸຜາ່ ນໄປໄດ ້

່ ັ ອໍເດີຂອງທາ່ ນເທິງເສັ ້ນແນວຕງັ ້ ແລະ ກຽມອໍເດີຢເູ່ ສັ ້ນແນວຮ ັບໄວນ ສງ ້ ໍາ

Descending triangles 

ລາຄາ high ຈະປັບຕ ົວລ ົງແລະມີເສັ ້ນແນວຮ ັບຢູດ ່ າ້ ນລຸມ ່

້ນແນວຮ ັບ ແລະ ເປັນຂາລ ົງຂອງລາຄາ ທາ່ ນຄວນຈະສງ ່ັ ໝາຍຄວາມວາ່ ລາຄາຈະພະຍາຍາມທາລາຍເສັ ໍ ອໍເດີທງັ ສອງດາ້ ນ ໃນກໍລະນີທ່ ີເສັ ້ນແນວຮ ັບແຂງແກນ ່ ເກີນໄປ

່ ັ ອໍເດີຂອງທາ່ ນຂາ້ ງເທິງ ຫຼືວາ່ ຂາ້ ງລຸມ ສງ ່ ແນວຮ ັບແນວຕາ້ ນທັງສອງດາ້ ນ

ຮູບແບບທີ່ ບອກຈຸດກ ັບຕ ົວ Double Top 

້ ເກີດຫຼ ັງຈາກທີ່ໃກຈ ້ ະຈ ົບເທຣນຂາຂືນ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ຈະມີຮບ ູ ແບບຈຸດສູງສຸດຂອງລາຄາສອງບອ ່ ນ ແລະ ບໍ່ ສາມາດທະລຸລາຄາໃນຊວ ່ ງໃດຊວ ່ ງໜື່ ງ ເຊິ່ ງຢູລ ່ ະ ດ ັບນນຈະກາຍເປັ ນເສັ ້ນແນວຮ ັບ ັ້

່ ັ ອໍເດີ sell ຂາ້ ງລຸມ ສງ ່ ຫຼືວາ່ ຕາ່ ໍ ກວາ່ ເສັ ້ນແນວຮ ັບ ຂອງDouble Top

Head and Shoulders 

້ ເກີດຫຼ ັງຈາກເທຣນຂາຂືນ

ເກີດຮູບແບບຈຸດສູງສຸດ ຈຸດໜື່ ງ ແລະ ຕາມດວ ້ ຍລາຄາ High ທີ່ ສູງກວາ່ ແລະ ຕໍ່ ໄປຈະເກີດຈຸດ High ທີສາມ ເຊິ່ ງຕາ່ ໍ ກວາ່ ຈຸດ High ຈຸດທີສອງ ແລະ ເຮົາຈະຂີດເສັ ້ນແນວຮ ັບ ທີ່ ຈຸດ low ຂອງລາຄາໄລຍະ ການເກີດ Haed

່ ັ ອໍເດີ sell ທີ່ ຈຸດຕາ່ ໍ ກວາ່ ເສັ ້ນແນວຮ ັບ ສງ

ເຮົາຈະຄ ໍານວນລາຄາເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາ

ໂດຍປະເມີນຈາກໄລຍະຫາ່ ງລະຫວາ່ ງຈຸດສູງສຸດ

ຂອງລາຄາ

ແລະ ຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດຂອງລາຄາ ທີ່ ເກີດໃນຮູບແບບກຼາຟ Head ແລະ ເຮົາຈະປະມານໄລຍະທາງຂະໜາດນນັ ້ ່ ັ ອໍເດີ ໃນການຫາຈຸດ Top ຈາກລາຄາທີ່ ເຮົາສງ Reverse Head and Shoulders 

ເກີດຫຼ ັງຈາກເທຣນຂາລ ົງ

ເກີດຮູບແບບ ຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດຂອງລາຄາ ຈຸດທາອິ ໍ ດ ກອ ່ ນທີ່ ຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດຂອງລາຄາທີສອງ ເຊິ່ ງຕາ່ ໍ ກວາ່ ຈຸດ ທີ່ ້ ມາຈາກລາຄາ ສອງ ຕາມມາ ແລະ ຕາມດວ ້ ຍຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດ ຈຸດທີສາມ ເຊິ່ ງຈະມີເສັ ້ນແນວຕາ້ ນທີ່ ເຮົາຂີດຂືນ ້ ສູງສຸດໄລຍະຂອງການເກີດ High ແບບກ ັບຫ ົວ ເຊິ່ ງຈະເຊື່ ອມກ ັນສອງຈຸດ ທີ່ ປັບຕ ົວຂືນ

່ ັ ອໍເດີ buy ຂອງທາ່ ນເທິງຈຸດແນວຕາ້ ນທີ່ ເຮົາຂີດຂືນ ້ ມາ ສງ

ເຮົາຈະຄ ໍານວນລາຄາເປົ້າໝາຍ ຈາກການຄ ໍານວນຊວ ່ ງລາຄາ ລະຫວາ່ ງຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດຂອງ Head ກ ັບຫ ົວ ແລະ ຈຸດສູງສຸດຂອງ Shoulder ເຊິ່ ງເຮົາຈະໃຊຄ ້ າ່ ປະມານນີ້ ຫຼ ັງຈາກທີ່ລາຄາທະລຸເສັ ້ນແນວຕາ້ ນ.


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

Grade 7