Page 1

ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ເກຣດ 1 ກຣາຟແທງ ັງ ? ່ ທຽນແມນຫຍ ່ 1. ກຣາຟແທງ ັງ ? ່ ທຽນແມນຫຍ ່ ທີ່ ຜາ່ ນມາເຮົາລ ົມກ ັນເລື່ອງຂອງກຣາບແທງ ່ ທຽນແບບຫຍໍ້ໆໄປແລວ ້ ລວມທັງການວິເຄາະນ ໍາ ຕອນນີເ້ ຮົາຈະລ ົງ ເລິກໄປສູລ ່ າຍລະອຽດນ ໍາກ ັນ ແຕກ ່ ອນ ່ ເຮົາມາທົບທວນກ ັນຄາ່ ວໆກ ັນກອນ ່

ການເທຣດໂດຍໃຊກ ັງ ? ້ ຣາຟແທງ ່ ທຽນແມນຫຍ ່ ້ ເພື່ ອໃຊໃ້ ນການວິ ຍອ ື ຄິດຄນຂື ົ້ ນ ້ ນກ ັບໄປຕອນທີ່ກອສຊີລາ່ ຍ ັງເປັນພຽງກະປອມນອ ້ ຍຢູ່ ກຣາຟແທງ ່ ທຽນໄດຖ ້ ກ ເຄາະທາງເທັ ກນິກແບບເກົ່ າໆ ເພຶ່ ອໃຊໃ້ ນການເທຣດເຂົ້າ ມີຊາວຕາເວັນຕ ົກຄ ົນຫນຶ່ງຊື່ ວາ່ Steve Nison ຄນ ົ້ ພ ົບຄວາມລ ັບເທັ ກນິກການໃຊ ້ ແລະ ການອາ່ ນກຣາຟແທງ ່ ທຽນ ມາຈາກໂບຣກເກີທ່ ີຢີ່ ປຸນ ່ ແລະ ກຣາຟແທງ ່ ທຽນເຮັດໃຫມ ຶ ສາ ຮຽນຮູ້ ມີຊວ ີ ດ ິ ຢູ່ ແລະ ການຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ ແລະ ເກືອບ ້ າເຖິງປະຈຸບ ັນນີ້ Steve ໄດສ ້ ກ ຈະກິນກຣາຟແທງ ັບເລື່ອງນີ້ ແລະ ມ ັນເລີ່ມເປັນທີ່ ນິຍ ົມໃນຊວງ່ ປີ 1990 ເພຶ່ ອ ່ ທຽນ ລາວເລີ່ ມຂຽນຫນ ັງສືກຽວກ ່ ທີ່ ຈະເຮັດໃຫເ້ ລື່ ອງທີ່ ຍາວໆ ສນລ ັ້ ົງ ກໍຄວ ື າ່ ຖາ້ ບໍ່ ມີ Steve nison ເລື່ ອງລາວຂອງກຣາຟແທງ ່ ທຽນກໍ່ ຍ ັງຄ ົງ ້ ີ້ Steve Nison ກໍຄື Mr. Candlertick. ເປັນຄວາມລ ັບ ຈ ົນຮອດທຸກມືນ ້ ັນເປັນແນວໃດ? ຕ ົກລ ົງແລວ ້ ໂຕກຣາຟແທງ ່ ທຽນນີມ ການອະທິບາຍທີ່ ດີທີ່ສຸດຄືການອະທິບາຍດວ ້ ຍພາບ:

ກຣາບແທງ ່ ທຽນຈະບອກລາຄາສູງສຸດ ຕາ່ ໍ ສຸດ, ລາຄາເປີດ ແລະ ລາຄາປິດ. ້ (ປົກກະຕິຈະເປັນສີຂາວ) . ຖາ້ ລາຄາປິດສູງກວາ່ ລາຄາເປີດແລວ ້ ກຣາຟແທງ ່ ທຽນກໍ່ ຈະຖືກແຕມ ້ ຂືນ ້ (ປົກກະຕິເປັນສີດ ໍາ) . ຖາ້ ລາຄາປິດຢູຕ ່ າໍ່ ກວາ່ ລາຄາເປີດ ກຣາຟແທງ ່ ທຽນກໍ່ ຈະຖືກແຕມ ້ ຂືນ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 . ສິ່ ງທີ່ ຖືກແຕມ ງ້ ວາ່ ໂຕແທງ ັ້ ້ ຫລືວາ່ ທີ່ ຕື່ ມສີລ ົງໃປນນຮອ ່ ທຽນ ຫລືວາ່ body . ເສັ້ນບາງໆທີ່ ທະລຸຂນ ື້ ຂາ້ ງເທິງ ຫລື ຂາ້ ງລຸມ ່ ຂອງໂຕ body ສະແດງໃຫເ້ ຫັ ນລາຄາຕາໍ່ ສູງເປັນໄສທ ້ ຽນ ້ ວາ່ “high” . ຈຸດທີ່ ສູງສຸດຂອງໄສທ ້ ຽນເອີນ ້ ວາ່ “low” . ຈຸດທີ່ ຕາ່ ໍ ສຸດຂອງໄສທ ້ ຽນເອີນ

2. ຮູບຮາ່ ງຂອງກຣາຟແທງ ່ ທຽນກ ັບຮູບແບບຕາ່ ງໆຂອງໄສທ ້ ຽນ ຮູບຮາ່ ງຂອງກຣາຟແທງ ່ ທຽນ ຮູບຮາ່ ງຂອງກຣາຟແທງ ູ ຮາ່ ງລ ັກສະນະແຕກຕາ່ ງກ ັນ ແລະ ເມື່ ອເຮົາເບິ່ ງກ ັບມາ ່ ທຽນ ກໍ່ ຄາ້ ຍໆກ ັບຄ ົນເຮົາ ມີຮບ ທີ່ ການເທຣດໂຟເຣັ ກ ບໍ່ ມີຫຍ ັງໜາ້ ສ ົນໃຈເທົ່ າກ ັບການເບິ່ງຮູບຮາ່ ງຂອງກຣາຟແທງ ່ ທຽນ ຮູບຮາ່ ງຍາວສະແດງເຖິງມີແຮງຊື້

ຫລື

ຂາຍຢາ່ ງຫລາຍ

ຍິ່ ງໂຕແທງ າ່ ມີ ັ້ ງຍາວນນຫມາຍຄວາມວ ັ້ ່ ທຽນນນຍິ່

້ າຍເປັນປະລິມານຫລາຍ ປະລິມານການຊືຂ ສວນ ັ້ ນັ້ ່ ໂຕແທງ ່ ທຽນທີ່ ສນນ

້ າຍນນມີ ຫມາຍຄວາມວາ່ ການຊືຂ ັ້ ໜອ ້ ຍ

ໃນວ ົງການໂຟເຣັ ກນນເຮົ ັ້ າຮອ ື້ າ່ ້ ງຜູຊ ້ ວ

ກະທິງ ແລະ ຮອງ້ ຜູຂ ້ າຍວາ່ ໝີ

ກຣາຟແທງ ່ ທຽນສີຂາວຍາວໆ ສະແດງໃຫເ້ ຫັ ນເຖິງແຮງຊື້ ທີ່ ມີປະລິມານຫຼ າຍ ຖາ້ ກຣາຟແທງ ່ ທຽນຍາວເທົ່ າໃດ ້ ຍາ່ ງໄວວາຫຼືໃນພາສາ ນນຫມາຍຄວາມວ າ່ ລາຄາປິດຈະຢູຫ ັ້ ່ າ່ ງ ລາຄາເປີດເທົ່ ານນັ້ ຊຶ່ ງບອກວາ່ ລາຄາເພີ່ ມຂືນ ຂອງເຮົາຮອ ້ ງວາ່ ກະທິງຫຸມ ້ ຊ ົນຫມີ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ກຣາຟແທງ ່ ທຽນແທງ ່ ຍາວສີດ ໍາ ສະແດງໃຫເ້ ຫັ ນເຖິງແຮງຂາຍປະລິມານຫຼ າຍ ຊື່ ງກຣາຟແທງ ່ ທຽນຍາວເທົ່ າໃດ ສະແດງເຖິງໄລຍະຫາ່ ງຂອງລາຄາເປີດ ແລະ ປິດເທົ່ ານນັ້ ແລະ ບງົ່ ບອກໄດເ້ ຖິງລາຄາທີ່ ຕ ົກຈາກລາຄາເປີ ດ ຈາກການກະຫນາ່ ໍ ຂາຍຂອງຝ່ງັ ຜູຂ ໍ ັງຍ ົກກະທິງໂດຍຈ ັບເຂົາກະທິງແລວ ້ າຍ ເຮົາມີຄ ໍາສະເພາະຮອງ້ ວາ່ ຫມີກາລ ້ ້ິ ລ ົງກ ັບພື້ນ. ກໍ່ ຖມ ໄສແ ້ ທງ ່ ທຽນພິສະຫວ ົງ ໄສທ ລ ັ້ ັບການເທຣດທີ່ ້ ຽນທີ່ ຢູຂ ່ າ້ ງເທິງຕ ົວທຽນ ຫລື ທີ່ ຢູຂ ່ າ້ ງລຸມ ່ ທຽນນນໃຫ ້ າຍລະອຽດບາງຢາ່ ງທີ່ ສ ໍາຄ ັນ ກຽວກ ່ ້ ໃນເວລາຊວ ເກີດຂືນ ັ້ ່ ງນນໆ ໄສທ ້ ຽນທີ່ ຢູຂ ່ າ້ ງເທິງບອກລາຄາທີ່ ສູງສຸດຂອງໄລຍະເວລານນັ້ ກອນ ່ ທີ່ ຈະເປີດທີ່ ຕ ົວແທງ ່ ທຽນ ແລະ ໄສທ ້ ຽນ ້ ຫລ ັງຈາກການເປີດ ກອນ ຂາ້ ງລຸມ ່ ກໍ່ ບອກລາຄາຕາ່ ໍ ສຸດ ທີ່ ເກີດຂືນ ່ ທີ່ ຈະກ ັບມາທີ່ລາຄາປິດ ້ ລາຄາ ກຣາຟແທງ ່ ທຽນທີ່ ມີໄສທ ້ ຽນຍາວ ສະແດງໃຫເ້ ຫັ ນເຖິງຜ ົນການເທຣດ ຫລື ອາລ ົມຕະຫລາດທີ່ເກີດຂືນ ໄດແ ້ ລນ ່ ຫາ່ ງຈາກລາຄາເປີດ ຫລື ລາຄາປິດ ກຣາຟແທງ ັ້ ສະແດງເຖິງພາວະລາຄາຕະຫລາດທີ່ ແລນ ່ ທຽນທີ່ ມີໄສທ ້ ຽນສນ ່ ຢູໃ່ ກໆ ້ ກ ັບລາຄາເປີດ ຫລື ລາຄາ ປິດ

ຖາ້ ກຣາຟແທງ າ່ ຂາ້ ງລຸມ ັ້ ່ ທຽນມີໄສທ ້ ຽນທີ່ ຍາວຂາ້ ງເທິງ ແລະ ມີໄສທ ້ ່ ີສນກວ ່ ນນັ້ ຫມາຍເຖິງຝ່ງັ ຜູຊ ້ ື້ ພະຍາຍາມ ້ ່ ໍໄປ ແຕວ ຊືຕ ຸ ທີ່ ລາຄາເປີດ ່ າ່ ອີກດາ້ ນຫນື່ ງ ຝ່ງັ ຜູຂ ້ າຍພະຍາຍາມດຶງລາຄາກ ັບມາໃຫຢ ້ ໃູ່ ນລາຄາໃກຈ ້ ດ ຖາ້ ກຣາຟແທງ າ່ ພະຍາຍາມຈະ ັ້ າ້ ງເທິງນນຫມາຍຄວາມວ ັ້ ່ ທຽນມີໄສທ ້ ຽນທີ່ ຍາວດາ້ ນລຸມ ່ ແລະ ມີໄສທ ້ ຽນທີ່ ສນຂ ກ ົດດ ັນລາຄາລ ົງຍາ່ ງຮຸນແຮງ ລາຄາເປີດ.

ເພຶ່ ອໃຫລ ້ າຄາຕາ່ ໍ ລ ົງໄປອີກ

ແຕຝ ື້ ່ ໄໍ ດດ ຶ ລາຄາໃຫກ ່ ່ງັ ຜູຊ ້ ກ ້ ງ ້ ັບມາຢູໃ່ ກກ ້ ັບຈຸດທີ່


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ຮູບແບບກຣາຟແທງ ່ ທຽນພື້ນຖານ Spinning Tops ກຣາຟແທງ ຮອ ັ້ ່ ທຽນຈະມີໄສທ ້ ຽນຍາວໆຢູດ ່ າ້ ນເທິງ ແລະ ດາ້ ນລຸມ ່ ແລະ ມີໄສທ ້ ຽນສນໆ ້ ງວາ່ spinning tops ສີຂອງແທງ ່ ທຽນຈະບໍ່ ສ ໍາຄ ັນຫລາຍ ຮູບແບບຂອງແທງ ່ ທຽນບ່ງົ ບອກເຖິງພາວະຕະຫລາດທີ່ ລ ັງເລລະຫວາ່ ງຜູຊ ້ ື້ ກ ັບ ຜູຂ ້ າຍ Spinning Top

ຕ ົວແທງ ່ ທຽນນອຍ ້ ໆ ບໍ່ ວາ່ ຈະສີຫຍ ັງຊື່ ງສະແດງໃຫເ້ ຫັ ນເຖິງ ການເຄື່ ອນໄຫວເລັ ກນອ ້ ຍຈາກລາຄາເປີດ ໄປຈ ົນ ້ ງຜູຊ ຮອດລາຄາປິດ ຊື່ ງບອກວາ່ ທັງຝັ່ ໍ ັງຕໍ່ສູຍ ້ ື້ ແລະ ຜູຂ ້ າຍກາລ ້ າດແຍງ່ ຊິງລາຄາກ ັນ ແລະ ບໍ່ ມີການໄດປ ້ ຽບ ເສຍປຽບ ້ ໆລ ົງໆໂດຍທົ່ວໄປ ບໍ່ ວາ່ ທັງຜູ້ ເຖິງວາ່ ຈຸດເປີດ ແລະ ປິດຈະແຕກຕາ່ ງກ ັນພຽງເລັ ກນອຍ ລາຄາທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຂືນ ້ ຊື້ ແລະ ຜູຂ ້ າຍ ບໍ່ ສາມາດແຍງ່ ຊີງຄວາມໄດປ ້ ຽບ ຊື່ ງຜົນອອກມາກໍ່ ຄື ຕາ່ ງຄ ົນຕາ່ ງຍ ັງເລືອກທິດທາງບໍ່ ໄດ ້ ້ ຊວ ້ ນນຫມາຍຄວາມວ ້ ່ ໍຄອ ້ ລວ ຖາ້ spinning top ເກີດຂືນ າ່ ຕອນນີບ ໍ ັງຢູໃ່ ນຂາຂືນ ັ້ ່ ງທີ່ ກາລ ່ ຍມີຄ ົນຍາກຊືແ ້ ້ ໄດ ້ ແລະ ອາດຈະເກີດຈຸດກ ັບເທຣນຂືນ ຖາ້ spinning top ເກີດລະຫວາ່ ງຊວ ງ ບໍ່ ຄອ ັ້ ່ ງທິດທາງຂາລ ົງ ນນຫມາຍເຖິ ່ ຍມີຄ ົນຍາກຫລິ້ນຝັ່ງ sell ຫລາຍ ແລວ ້ ແລະ ອາດຈະເກີດຈຸດກ ັບເທຣນໃນທິດທາງກ ົງກ ັນຂາ້ ມໄດ ້ Marubozu ຟັງເບິ່ ງຄືຊເວດມ ື່ ົນ ວູດ ູ ບໍ່ ? ຂອ ້ ຍຈະເສກຄາຖາມະຫາເວດ Marubozu ໃສເ່ ຈົ້າ ແຕໂ ່ ຊກດີຂອງເຈົ້າທີ່ ມ ັນບໍ່ ້ ຢູກ ໄດມ ້ ີຄວາມຫມາຍແນວນນັ້ Marubozu ຫມາຍເຖິງ ບໍ່ ມີໄສທ ້ ຽນ ມີແຕຕ ່ ົວທຽນເຊິ່ ງຂືນ ່ ັບວາ່ ຕ ົວທຽນຈະ ເປັນສີຫຍ ັງ ຈຸດທີ່ ສູງທີ່ ສຸດ ແລະ ຈຸດທີ່ ຕາໍ່ ທີ່ ສຸດເປັນຈຸດດຽວກ ັບຈຸດເປີດ ແລະ ຈຸດປິດ ຖາ້ ທາ່ ນເບິ່ ງຕາມຮູບ ຂາ້ ງລຸມ ່ ຈະມີ Marubozu ຢູສ ່ ອງຊະນິດ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

Marubozu

White Marubozu ປະກອບດວ ້ ຍຕ ົວແທງ ່ ທຽນສີຂາວ ໂດຍບໍ່ ມີໄສທ ້ ຽນ ລາຄາເປີດເທົ່ ານນັ້ ລາຄາຕາໍ່ ສຸແລະ ້ ອກວາ່ ເປັນພາວະກະທິ ງຍາ່ ງເຫັ ນໄດຊ ລາຄາປິດ ຄືລາຄາສູງສຸດ ເຊິ່ ງນີບ ື້ າລ ໍ ັງຄວບຄຸມຕະຫລາດ ້ ັດເຈນວາ່ ຜູຊ ້ ກ ້ ະເປັນສວ ຢູຊ ່ ັດເຈນ ແລະ ກຣາຟແບບນີຈ ່ ນຫນຶ່ ງຂອງການເກີດພາວະກະທິງຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງ ຫລື ຈຸດກລ ັບຕ ົວ ມາສູພ ່ າວະກະທິງ Black Marubozu ປະກອບດວ ້ ຍຕ ົວແທງ ່ ທຽນສີດ ໍາ ໂດຍບໍມໄີ ສທ ້ ຽນ ລາຄາເປີດຈະເທົ່ າກ ັບລາຄາສູງສຸດ ແລະ ປິດທີ່ ລາຄາຕາ່ ໍ ທີ່ ສຸດ ນີເ້ ປັນກຣາຟຂອງພາວະຫມີ ເຊິ່ ງສະແດງວາ່ ຜູຊ ື ອ ໍານາດເໜືອກວາ່ ຕະຫລາດ ້ ່ ມີ ແລະ

້ ຢາ່ ງຕໍ່ ສະແດງໃຫເ້ ຫັ ນວາ່ ຜູຂ ້ າຍຄວບຄຸມລາຄາທັງຫມ ົດໃນຊວງ່ ລາຄານີ້ ບ່ງົ ບອກວາ່ ພາວະຫມີເກີດຂືນ

ເນື່ ອງ ຫຼື ເກີດການກ ັບມາສູພ ່ າວະຫມີ Doji ້ ະ Doji ຄືກຣາຟແທງ ່ ທຽນມີລາຄາເປີດ ແລະ ລາຄາປິດ ຫລື ວາ່ ຄືຕ ົວທຽນຫນອ ້ ຍຫລາຍ ແລະ ຕ ົວ Doji ນີຈ ມີຕ ົວແທງ ່ ທຽນນອ ້ ຍ ແລະ ເກືອບຈະເປັນເສັ້ນບາງໆຢູແ ່ ລວ ້ ້ ຫລື ລ ົງໃນຊວ Doji ບອກເຖິງພາວະທີ່ ເກີດແຮງດຶງທັງຜູຊ ້ ື້ ແລະ ຜູຂ ້ າຍ ລາຄາເລີ່ ມເໜັ ງຂືນ ່ ງລາຄາເປີດແຕ ່ ສຸດທາ້ ຍກໍ່ ປິດຢູໃ່ ກໆ ້ ລາຄາເປີ ດ ບໍ່ ວາ່ ຜູຊ ້ ື້ ຫລື ຂາຍບໍ່ ສາມາດທີ່ ຈະມີອ ໍານາດໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຜ ົນກໍ່ ອອກມາບໍ່ ໄປໃສເລີຍ ຊື່ ງ Doji ມີ 4 ປະເພດເຊິ່ ງຄວາມຍາວຂອງໄສທ ້ ຽນ ຈາກຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດຖຶງຈຸດສູງສຸດນນັ້ ມີຫລາຍແບບ ແລະ ່ ັ ນີຄ ້ ື ໄມກາງເຂນ ເຮັດໃຫມ ູ ແບບຂອງມ ັນ ດງ ຫລື ວາ່ ເຄື່ ອງຫມາຍບອກຄ ໍາວາ່ Doji ມີຄວາມຫມາຍເຖິງ ີ ບ ້ ຮ ້ ຮູບແບບດຽວ ແລະ ຫລາຍຮູບແບບ.


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

້ ທາ່ ນຕອງ້ ສ ົນໃຈກ ັບມ ັນເປັນພິເສດກ ັບກຣາຟຊວ ເມື່ ອ Doji ເກີດຂືນ ່ ງນີ້ ຖາ້ ຮູບແບບຂອງ

Doji

້ ຍາວໆ ຫລ ັງຈາກເກີດແທງ ່ ທຽນຂືນ

ບໍ່ ມີໄສມ ້ າໄດຈ ້ ັກຊຸດຫນື່ ງຄືກ ັບ

white

maruborus ເພາະວາ່ ສ ັນຍານ Doji ບອກວາ່ ຜູຊ ື້ າລ ໍ ັງຫມ ົດແຮງ ແລະ ອອ ້ ກ ່ ນຕົວ ເຊິ່ ງຜູຊ ້ ື້ ຍາກຈະໃຫລ ້ າຄາ ້ ອີກ ແຕມ ຂືນ ັ້ ກແລວ ໍ ັງມີອດ ິ ທິພນ ົ ເຫນືອກວາ່ ຕະຫຼ າດ ແລະ ກາລ ໍ ັງ ່ ັນບໍ່ ໄດເ້ ປັນໄປແນວນນອີ ້ ເມື່ ອຝັ່ ງຜູຂ ້ າຍກາລ ຫາຈ ັງຫວະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼ າດເພື່ ອຈະດ ັນລາຄາລ ົງ ້ ບໍ່ ໄດຫ ຈື່ ໄວວ ້ າ່ ຫລັງຈາກທີ່ Doji ເກີດຂືນ ້ ມາຍຄວາມວາ່ ເຮົາຈະຕອງ້ sell ທັນທີທ ັນໃດ ເຮົາຕອ ້ ງລໍຖາ້ ສ ັນຍານ ໃນການ

confirm

ຢູຖ ່ າ້ ໃຫເ້ ກີດພາວະຫມີໃຫລ ້ າຄາຕາ່ ໍ ກວາ່ ຈຸດເປີດຂອງ

້ ຍາວໆ ກຣາຟແທງ ່ ທຽນທີ່ ຂືນ

(Marobozu) ກອນ ່ ຫນາ້ ້ ຫລ ັງຈາກກຸມຂອງກຣາຟແທ ຖາ້ Doji ເກີດຂືນ ງ ່ ່ ທຽນສີດ ໍາ (ແດງ) ຫລື black marubozu ແລວ ້ ສ ັນຍານ Doji ນນບອກວ າ່ ຝ່ງັ ຜູຂ ັ້ ໍ ັງຫມ ົດແຮງ ແລະ ອອນ ້ າຍກາລ ່ ຕ ົວ ຖາ້ ພວກເຂົາຍາກໃຫລ ້ າຄາຕ ົກອີກພວກເຂົາຕອ ້ ງ sell ເພີ່ ມແຕວ ິ ທິພນ ົ ນອຍ ື້ າລ ໍ ັງຫາໂອກາດ ເພື່ ອທີ່ ພວກເຂົາຈະໄດ ້ ່ າ່ ຜູຂ ້ າຍຕອນນີ້ ມີອດ ້ ກວາ່ ຜູຊ ້ ື້ ແລະ ຜູຊ ້ ກ ລາຄາຖືກ Long white Candle+Doji


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ຂະນະທີ່ ເທຣນຂາລ ົງກາລ ໍ ັງອອ ່ ນຕ ົວ ເນື່ ອງຈາກຂາດແຮງຂາຍຈາກຜູຂ ້ າຍລາຍໃຫມ ່ ແຕວ ່ າ່ ເຮົາກໍ່ ຍ ັງລໍຖາ້ ໃຫມ ້ ີ ການຄອນເຟີ ມຈຸດກ ັບຕ ົວ ໂດຍເຮົາຕອ ້ ງຫາກຣາຟແທງ ່ ທຽນສີຂາວ (ຂຽວ) ທີ່ ລາຄາປິດສູງກວາ່ ລາຄາເປີດຂອງ ກຣາຟແທງ ່ ທຽນສີດ ໍາ

ຈຸດກ ັບຕ ົວ ກອນ ່ ເກີດເທຣນ ຮູບແບບທີ່ ເຮົາຈະບອກວາ່

ເກີດຈຸດກ ັບຕ ົວເຊິ່ງຄວນຈະມີຈດ ຸ ທີ່ ບອກໄດກ ້ ອນການເທຣດ ່

ຈຸດເກີດສ ັນຍານວາ່

້ ທິດ ເປັນສ ັນຍານກະທິງ ເຊິ່ ງຈະຕອ ຸ ກ ັບຕ ົວ ກອ ້ ງມີການເກີດພາວະໝີ ແລະ ມີຈດ ່ ນທີ່ ຈະເກີດເທຣນຂາຂືນ ທາງຂອງເທຣນສາມາດບອກໄດໂ້ ດຍໃຊເ້ ສັ້ນ Trend line, moving average ຫລືການໃຊກ ້ ານວິເຄາະທາງ ເທັ ກນິກຮູບແບບອື່ ນໆ Hammer and Hanging man ້ ຢູກ Hammer ກ ັບ hanging man ຈະມີຮບ ູ ຮາ່ ງ ແລະ ຄວາມຫມາຍແຕກຕາ່ ງກ ັນຢາ່ ງແທຈ ້ ງິ ເຊິ່ ງຂືນ ່ ັບທິດ ້ ຈ ທາງລາຄາທີ່ ຜາ່ ນມາ ທັງຄູ ້ ໆຫນາ້ ຮ ັກ (ຂາວ ແລະ ດ ໍາ) ມີໄສທ ້ ຽນຂາ້ ງລຸມ ່ ຍາວ ແລະ ມີ ່ ະມີຕ ົວທຽນນອຍ ຂາ້ ງເທິງອອກມາຢູຫ ່ ນອຍ ້ ດຽວ

Hammer&Hanging Man


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 Hammer

ເປັນຈຸດກ ັບຕ ົວກອນເກີ ດພາວະກະທິງ ່

້ ຫລ ັງຈາກການເທຣນຂາລ ົງທີ່ຊື່ ຈະກໍ່ ຕ ົວຂືນ

ເປັນແບບນີ້

ເພາະວາ່ ຕະຫຼ າດກາລ ໍ ັງກ ັບຕ ົວຈາກຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດ ມີລ ັກສະນະຄືຄອ ້ ນ ້ ທີ່ ຈຸດຕາໍ່ ສຸດ ຂອງລາຄາກອ ້ ອີກຄງັ້ ໄສ ້ ເມື່ ອລາຄາຫຼຸ ດລ ົງສ ັນຍານ hammer ຈະເກີດຂືນ ່ ນທີ່ ລາຄາ ຈະເພີ່ ມຂືນ ທຽນທີ່ ຍາວບງົ່ ບອກເຖິງ ລາຄາທີ່ ຜູຂ ື້ າມາດພິກສະຖານະການມາ ້ າຍ ພະຍາຍາມກ ົດລາຄາລ ົງ ແຕວ ່ າ່ ຝງັ່ ຜູຊ ້ ສ ເປັນຝາ່ ຍໄດປ ້ ຽບ ແລະ ປິດໃກກ ້ ັບຈຸດເປີດ ້ ໃນຊວ ມີຄ ໍາເວົ້າຫນື່ ງບອກວາ່ ຖາ້ ພຽງແຕທ ່ າ່ ນເຫັ ນຮູບແບບ hammer ເກີດຂືນ ່ ງຂາລ ົງ ບໍ່ ໄດຫ ້ ມາຍຄວາມວາ່ ທາ່ ນຈະຕອງ້ ສງົ່ ລາຍການທັນທີ ທາ່ ນຄວນຈະລໍຖາ້ ໃຫມ ີ ັນຍານແນໃ່ ຈ ກອ ້ ສ ່ ນທີ່ ຈະຕ ັດສິນໃຈໄປ ສິ່ ງທີ່ ຢືນຢັນ ສ ັນຍານໄດດ ີ ທງ ີ າວ ແລະ ປິດເໜຶອລາຄາເປີ ດ ຂອງແທງ ້ ີ ຕ ົວຢາ່ ງເຊັ່ ນ ຕອງ້ ຖາ້ ໃຫສ ້ ແ ່ ທຽນມີສຂ ່ ທຽນທີ່ ຢູ່ ດາ້ ນຊາ້ ຍຂອງຮູບຄອ ້ ນເສຍກອນ ່ ສິ່ ງທີ່ ຄວນຈື່ . ໄສທ ຫລື ສາມເທົ່ າຂອງຕ ົວແທງ ້ ຽນຂາ້ ງລຸມ ່ ຄວນຈະຍາວຢາ່ ງນອຍສອງ ້ ່ ທຽນ . ມີໄສທ ້ ຽນຂາ້ ງເທິງອາດຈະບໍ່ ມີ ຫລື ມີ ຫລື ມີຫນອຍ ້ ຫນື່ ງ . ຕ ົວທຽນຈະຢູສ ່ ວ ່ ນເທິງຂອງຊວ ່ ງລາຄາ . ສີຂອງຕ ົວທຽນບໍ່ໄດມ ້ ີຄວາມສ ໍາຄ ັນຫຍ ັງ Hanging man ເປັນຮູບແບບການກ ັບຕ ົວຂອງພາວະຕະຫຼ າດໝີ

ເຊິ່ ງສາມາດບອກແນວຕາ້ ນ

ທີ່ ສ ໍາຄ ັນໄດ ້

້ ການເກີດຮູບ Hanging man ຫມາຍຄວາມວາ່ ຝ່ງັ ຜູຂ ເມື່ ອລາຄາສູງຂືນ ໍ ັງມີບ ົດບາດຫຼາຍກວາ່ ຜູຊ ້ າຍ ກາລ ້ ື້ ແລະໄສທ ແຕຜ ັ້ ື້ າມາດພິກ ້ ຽນທີ່ ຍາວນນັ້ ສະແດງເຖິງລາຄາທີ່ ຜູຂ ້ າຍ ໄດກ ້ ົດລາຄາໃຫຕ ້ າ່ ໍ ໃນຊວງ່ ເວລານນໆ ່ ຊ ູ້ ສ ້ ກ ລາຄາກ ັບໄດ ້ ແຕເ່ ຮັດໄດພ ຸ ເປີດ ຊື່ ງເຫດການນີ້ ບອກເຮົາວາ່ ບໍ່ ມີຄ ົນຊື້ ທີ່ ຢາກຊືອ ີ ທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ ້ ຽງລາຄາໃກຈ ້ ດ ້ ຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງໄດ ້ ຕະຫລາດຂືນ ສິ່ ງທີ່ ຄວນຈື່ . ໄສທ ້ ຽນຍາວໆທີ່ ຢູດ ່ າ້ ນລຸມ ່ ຄວນຈະຍາວເປັນສອງ ຫລື ສາມເທົ່ າຂອງຕ ົວທຽນເປັນຢາ່ ງນອຍ ້ . ມີໄສທ ້ ຽນຂາ້ ງເທິງຫນອ ້ ຍຫນື່ ງ ຫລື ບໍ່ ມີ . ຕ ົວທຽນຢູສ ່ ວ ່ ນເທິງຂອງຊວ ່ ງລາຄາ .

ສີຂອງທຽນບໍ່ ມີຄວາມສ ໍາຄ ັນ ແລະ ແທງ າ່ ເທຣນ ເປັນຂາລ ົງໄດຊ ັ້ ່ ສີດ ໍານນບອດກວ ້ ັດເຈນໄດຫ ້ ລາຍກວາ່

ແທງ ່ ສີຂາວ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 Inverted Hammer and Shooting Star ້ ື ເຖິງວາ່ ທາ່ ນຈະ Hammer ແບບກ ັບຫວ ົ and shooting star ກໍ່ ຄາ້ ຍໆກ ັນ ແຕແ ່ ຕກຕາ່ ງຂອງສອງອ ັນນີຄ ້ ຫລື ຂາລ ົງ ກຣາຟແທງ ຢູໃ່ ນຊວງ່ ຂາຂືນ ່ ທຽນມີຕ ົວແທນຕ ົວນອ ້ ຍໆ (ບໍ່ ວາ່ ຈະເປັນສີຂາວກ ັບສີດ ໍາ) ແລະ ມີ ໄສສ ີ ຽນດາ້ ນເທິງທີ່ ຍາວ ແລະ ໄສທ ັ້ ້ ທ ້ ຽນດາ້ ນລຸມ ່ ທີ່ ສນ Iverted Hammer Shooting Star

Inverted Hammer

Shooting Star

້ ເມື່ ອລາຄາຕ ົກລ ົງຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ບອກຄວາມເປັນ Inverted hammer ຫລືວາ່ Hammer ກ ັບຕ ົວເກີດຂືນ ໄປໄດໃ້ ນການເກີດຈຸດກ ັບເທຣນ ໄສທ ້ ຽນຍາວທີ່ ຢູດ ້ ື້ ພະຍາຍາມທີ່ ຈະຍ ົກລາຄາ ່ າ້ ນເທິງ ສະແດງໃຫເ້ ຫັ ນວາ່ ຜູຊ ້ ໃຫສ ຢາ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ ຜູຂ ື້ າລ ໍ ັງເຮັດ ເລີຍເວົ້າວາ່ ”ເຮີ ບໍ່ ໃດ”໋ ແລະ ພະຍາຍາມດຶງ ້ ງູ ຂືນ ້ າຍເຫັ ນສິ່ ງທີ່ ຜູຊ ້ ກ ລາຄາກ ັບລ ົງມາ ໂຊກດີທ່ ີຝ່ງັ ຜູຊ ູ່ ວາ່ ລາຄາເປີດໄດ ້ ້ ື້ ໄດກ ້ ຽມຕ ົວມາດີ ແລະ ຜູຂ ້ າຍບໍ່ ສາມາດປິດລາຄາໃຫຢ ້ ກ ເຊິ່ ງເປັນຈຸດທີ່ ຢູໄ ່ ດວ ້ າ່ ທຸກໆຄ ົນ ທີ່ ຕອ ້ ງການຂາຍໄດຂ ້ າຍຈ ົນຫມ ົດແຮງຂາຍແລວ ້ ແລະ ຖາ້ ບໍ່ ມີໃຜຂາຍອີກຈະ ເຫລືອໃຜອີກນອກຈາກຜູຊ ້ ື້ Shooting Star ເປັນຮູບແບບການກ ັບຕ ົວ ຂອງພາວະຫມີເຊິ່ ງເບິ່ ງຄືກ ັບຮູບ inverted hammer ແຕເ່ ກີດ ້ ເມື່ ອລາຄາໄດເ້ ກີດຂືນ ້ ມາກອ ຂືນ ່ ນຫນາ້ ນນັ້ ແລະ Shooting star ບອກໄດວ ້ າ່ ລາຄາເປີ ດທີ່ ລາຄາຕາ່ ໍ ແຕວ ່ າ່ ້ ແຕວ ຖືກດຶງກ ັບຄືນມາ ເຊິ່ ງຫມາຍຄວາມວາ່ ຜູຊ ື້ ະຍາຍາມຈະດ ັນໃຫລ ້ ພ ້ າຄາຂືນ ່ າ່ ຜູຂ ້ າຍກ ັບມາຂາຍຫລາຍກວາ່


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ໃນພາຍຫລ ັງ

ເຊິ່ ງບອກສ ັນຍານຂອງພາວະຫມີ

ຕງແຕ ທ ູ່ ະຫຼ າດເຫຼືອຢູ່ ເພາະວາ່ ພວກເຂົາຊືໄ້ ປຫມດົ ັ້ ື້ ຕ ່ ່ ີບໍ່ ມີຜຊ ູ້ ຢ

ແລວ ້

ບ ົດສະຫລຸບຂອງກຣາຟແທງ ່ ທຽນ ກຣາຟແທງ ່ ທຽນຈະບອກລາຄາ open, high, low ແລະ close. . ຖາ້ ລາຄາປິດສູງກວາລາຄາເປີ ດ ກຣາຟຈະເປັນແທງ ົ່ ໃປຈະແທນສີຂາວ) ່ ່ ໂປງ ່ ໃສ (ໂດຍທວ . ຖາ້ ລາຄາປິດຢູຕ ່ າໍ່ ກວາ່ ລາຄາເປີດ ແລະ ກຣາຟເປັນສີຫນາຕຶບ (ໂດຍປົກກະຕິຈະເປັນສີດ ໍາ) . ບໍ່ ວາ່ ຈະເປັນແທງ ່ ໂປງ ່ ໃສ ຫລື ຕຶບຫນາຂອງແທງ ່ ທຽນກໍ່ ຈະຮອ ້ ງວາ່ ຕ ົວແທງ ່ ທຽນ .

ເສັ້ນບາງໆ ທີ່ ທະລຸຈາກຕ ົວທຽນຂາ້ ງລຸມ ່ ຫລື ຂາ້ ງເທິງຂອງຕ ົວທຽນ ຈະສະແດງລາຄາສູງຕາ່ ໍ ຮອງ້ ວາ່

ໄສທ ້ ຽນ . ຈຸດສູງສຸດຂອງໄສທ ້ ຽນຄື “high” . ຈຸດຕາ່ ໍ ສຸດຂອງໄສທ ້ ຽນຄື ”low” ຕ ົວທຽນທີ່ຍາວ ບ່ງົ ບອກເຖິງເທຣນ ການຊື້ ການຂາຍ ທີ່ ແຂງແຮງ ຍິ່ ງຕ ົວແທງ ່ ທຽນຍິ່ ງຍາວຍິ່ ງບອກເຖິງແຮງ ຊື້ ແຮງຂາຍ ທີ່ ຜູຊ ້ ື້ ຫລື ຜູຂ ້ າຍກະທ ໍາຕໍ່ຕະຫຼ າດ ຕ ົວທຽນທີ່ສນບອກເຖິ ງການຊື້ ການຂາຍ ທີ່ ມີປະລິມານຫນອ ັ້ ້ ຍ ໃນພາສາໂຟເຣັ ກ ກະທິງຄືຜຊ ູ້ ື້ ແລະ ຫມີ ຄືຜູ້ ຂາຍ ້ ໄປສູງໃນຊວ ໄສແ ້ ທງ ່ ທຽນຂາ້ ງເທິງບອກເຖິງລາຄາທີ່ ຂືນ ່ ງເວລານນັ້ ໄສແ ້ ທງ ່ ທຽນຂາ້ ງລຸມ ່ ບອກເຖິງລາຄາທີ່ ຕາ່ ໍ ທີ່ ສຸດໃນຊວ ່ ງນນັ້ ກຣາຟແທງ ຢູລ ່ ທຽນທີ່ ມີໄສທ ້ ຽນດາ້ ນເທິງຍາວ ຫລື ໄສທ ້ ຽນຂາ້ ງລຸມ ່ ຍາວ ແລະ ມີຕ ົວທຽນນອຍໆ ້ ່ ະຫວາ່ ງໄສ ້ ທຽນທີ່ ຮອ ້ ງວາ່ Spinning Top ເຊິ່ ງບອກອາລ ົມຕະຫລາດໄດວ ້ າ່ ບໍ່ ສາມາດຕ ັດສິນໄດລ ້ ະຫວາ່ ງຜູຊ ້ ື້ ກ ັບ ຜູ້ ຂາຍ ້ ຢູກ Marubozu ຫມາຍເຖິງບໍ່ ມີໄສທ ້ ຽນ ຈາກຕ ົວທຽນຂືນ ່ ັບວາ່ ຕ ົວທຽນນນັ້ ຈະເປັນສີທຶບ ຫລື ສີໂປງ ່ ເພາະຈຸດ ສູງສຸດ ແລະ ຕາໍ່ ສຸດຂອງລາຄາເປັນຈຸດປິດ ແລະ ຈຸດເປີດໃນຕ ົວດຽວກ ັນ Doji ມີລາຄາເປີດ ແລະ ລາຄາປິດທີ່ ດຽວກ ັນ ຫລື ໃກຄ ັ້ ອບຈະບໍ່ ມີ ຫລື ມີນອຍທີ່ ້ ຽງກ ັນ ແລະ ຕ ົວທຽນນນເກື ້ ສຸດ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 Hammer ເປັນຮູບແບບກ ັບຕ ົວສູພ າ້ ທີ່ ່ າວະກະທິງ ເຊິ່ ງເກີດຈາກການເກີດເທຣນຂາລ ົງ ໃນຊວ ່ ງເວລາກອນຫນ ່ ໄດຊ ື້ ບບນີ້ ເພາະວາ່ ຕະຫລາດໄດຟ ້ ແ ້ ື້ ນຈາກພາວະຂາລ ົງ Hanging man ເປັນຮູບແບບການເກີດຕ ົວສູພ ັ້ ນຈຸດແນວ ່ າວະຕະຫລາດຫມີ ເຊິ່ ງສາມາດບອກວາ່ ຈຸດນນເປັ ຕາ້ ນທີ່ ແຂງແຮງ ້ ເມື່ ອລາຄາໄດລ Inverted hammer ຫລື Hammer ກ ັບຫ ົວເກີດຂືນ ້ ົງມາຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນ ໄປໄດໃ້ ນການເກີດຈຸດກ ັບເທຣນ Shooting

star

ເປັນຮູບແບບການກ ັບຕ ົວເຂົ້າສູພ ່ າວະຕະຫລາດຫມີ

Hammer ແຕຂ ື້ ເມື່ ອລາຄາໄດຂ ື້ ຕໍ່ ກ ັນ ່ ນ ້ ນ

ເຊິ່ ງລ ັກສະນະຄາ້ ຍກ ັບ

Inverted

Grade 1  
Grade 1  
Advertisement