Page 1

ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກ ັບບ ັນດິດທຸກທາ່ ນ !

ທາ່ ນເຮັດໄດ ້ ! ້ າ່ ນກໍ່ ພອ ທາ່ ນອາ່ ນບ ົດຮຽນຂອງເຮົາໂຮງຮຽນ School Pipsolong ແລະ ຕອນນີທ ້ ມທີ່ ຈະຄອງໂລກຟໍ ເຣັ ກ ແລວ ້ ທາ່ ນພອ ້ ມທີ່ ຈະກະສຽນອີກບໍ່ ພໍ ເທົ່ າໃດປີ ແລວ ້ ໄປທຽ່ ວຮອບໂລກໄປກ ັບເຄື່ ອງບິນສວ ່ ນຕ ົວແມນບໍ່ ່ ? ຄິດອີກເທື່ ອ ບໍ່ ດີກວາ່ ! ຂໍໂທດທີ່ ເຮັດໃຫທ ້ າ່ ນຝ ັນສະຫລາຍ ແຕທ ່ າ່ ນຢາ່ ງນອ ້ ຍທາ່ ນກໍ່ ໄດຝ ້ ັນ ແລະ ໃກແ ້ ລວ ້ ເຮົາບໍ່ ມ ັກເວົ້ າເອົ າໃຈ ແຕເ່ ຮົາບອກໄວຕ ເ່ ລີ່ ມແລວ ອງງາຍ ັ້ ້ ງແຕ ້ ວາ່ ມ ັນບໍ່ແມນເລື່ ່ ່ ຖາ້ ທາ່ ນຫາກໍ່ ຮຽນຈ ົບໂຮງຮຽນໃໝ່ ທາ່ ນອາດຈະເທຣດໄດ ້ ເປັນຕາຍາ້ ນ ແຕວ ທ ັ້ ່ າ່ ບໍ່ ມີໃຜເປັນມືອາຊີບຕງແຕ ່ ໍາອິດດອກ ທຸກຄ ົນຕອ ້ ງຮຽນຮູ້ ແລະ ຕອ ້ ງໃຊເ້ ວລາທາ່ ນເຖິງຈະຮູເ້ ຖິງຄາ່ ຂອງມ ັນ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ການຍາ່ ງດຸມ ື ານຫລິ້ນ ້ ໆເຂົ້າໄປເທຣດບ ັນຊີແທເ້ ລຍ ຄືກ ັບລ ົງໄປແຂງ່ ບາສ NBA ຫລ ັງຈາກທີ່ ຫາແຕອ ່ າ່ ນຄູມ ່ ກ ບາສເກັດບອສ ”Basketball Dummies”. ທາ່ ນຍ ັງບໍ່ສະຫລາດ ຍ ັງບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ຍ ັງຄວບຄຸມຫຍ ັງໄດບ ັ ສະ ຫລື ຈິດໃຈຮາ່ ງກາຍ ້ ່ ໍດີ ທາ່ ນຍ ັງບໍ່ໄດທ ້ ກ ພຽງພໍ ທ່ ີຈະສູກ ້ ັບມືອາຊີບດອກ?

ຄືກ ັບທາ່ ນກາລ ໍ ັງເຂົ້າໃນຕະຫລາດໂລກແຫງ ັ້ ແນນ ່ ຄາ່ ເງິນນນບໍ່ ່ ອນ

ແລະ

ຊ ັບຊອ ້ ນມີຄ ົນທີ່ສຸດໂຕງ່ ຢູໃ່ ນຕະ

ຫລາດເຕັ ມໄປໝົດ ບາງຄ ົນຈ ົບອໍເດີ ບາງຄ ົນຈ ົບປະລິນຍາໂທ ບາງຄ ົນຈ ົບຈາກໂຮງຮຽນຂນນ ັ້ ໍາທີ່ມີເງິນຫລາຍໆ ແລະ ບາງຄ ົນມີເຄື່ ອງມືເທັ ກໂນໂລຢີສງ ູ ເມື່ ອທາ່ ນເຂົ້າມາໃນໂລກຂອງຟໍ ເຣັ ກ ທາ່ ນຕອ ້ ງພອ ້ ມທີ່ ຈະດ ໍາຜຸດດ ໍາວາ່ ຍກ ັບສະຫລາມນີ້ ແລະ ພວກມ ັນມ ັກກິນ ້ ວ ເຫຍື່ ອຢາ່ ງເຮົານີດ ້ ຍ ທາ່ ນຢາ້ ນ ຫລື ບໍ່ ? ດີ ເຮົາຢາກໃຫແ ັບຟໍ ເຣັ ກຂະໜາດໃດ ການເທຣດຟໍ ເຣັກກໍ່ ເປັນເລື່ ອງ ້ ນໃ່ ຈວາ່ ທາ່ ນເຂົ້າໃຈວາ່ ເຖິງວາ່ ທາ່ ນຈະມວນກ ່ ຄຽດເປັນທຸລະກິດ ແລະ ທາ່ ນຕອ ້ ງໃສໃ່ ຈກ ັບມ ັນອີກດວ ້ ຍ ້ ກ ້ ດ່ ດວ ຸ ຄ ົນຕອ ີ ົນປະໂຫຍດໃນສວ ້ ຍເຫດນີທ ້ ງເອົ າໃຈໃສກ ່ ັບທຸລະກິດ ເພື່ ອທີ່ ຈະໄດມ ້ ຜ ່ ນນີແ ແມນ່ ທາ່ ນເຮັດໄດ ້ ແຕວ ທາ່ ນຈະເລີ່ ມເທຣດຟໍ ເຣັ ກ ທີ່ ຜາ່ ນມາເປັນບ ົດຮຽນສວ ່ າ່ ກອນທີ່ ່ ່ ນໜື່ ງທີ່ ເຮົາໄດແ ້ ບງ່ ປັນ ໃຫທ ້ າ່ ນເລີ່ ມໃນທາງທີ່ ຖືກຕອ ້ ງ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ສ ົນໃຈທີ່ຂະບວນການ ບໍ່ ແມນສ ໍ ່ ົນແຕກ ່ າໄລ

Why do l keep thinking the money? L must focus on the process! ້ າ ເພື່ ອໃຫງ ເຮົາໄດສ ການທ ໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກ ັບພື້ນຖານ ແລະ ເຄື່ ອງມືທີ່ ້ າ້ ງໂຮງຮຽນແຫງ ່ ນີມ ້ າຍຕໍ່ ່ ່ ໃຊໃ້ ນການເທຣດ ແຕຈ ແລະ ສະດວກນ ໍາອີກ ັ້ ອ ່ ່ ໄື ວວ ້ າ່ ເຄື່ ອງທີ່ ດີນນຕ ້ ງໃຊໄ້ ດງ້ າຍ ່ ພາບແຕມ ງາມພຽງເພາະວາ່ ໃຊແ ັ້ ້ ນນຈະບໍ່ ້ ຕພ ່ ກ ູ່ ັນ ຕອ ້ ງຢູທ ່ ່ ີທັກສະ ວິໃສທັດ ຂອງນ ັກແຕມ ້ ຮູບ ທີ່ ສາ້ ງງານສີລະ ປິນນນອີ ັ້ ກດວ ້ ຍ ຟຸດບອນບໍ່ ໄດແ ້ ລນ ່ ໄປຫາຈຸດເອັ ນໂຊນໄດເ້ ອງ ມ ັນຕອ ້ ງມີຄວອເຕອຣແ ໌ ບດ ໊ ທີ່ ຄວາມສາມາດໃນການອາ່ ນ ເກມຮ ັບແລວ ື ຈຸດ ຖືກເວລາ ້ ສງົ່ ຟຸດບອນໃຫຖ ້ ກ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ມ ັນບໍ່ແມນເພາະວ າ່ ເຄື່ ອງມື ອິນດິເຄເຕີ ຫລື ລະບ ົບເທຣດ Cowbaunga ຫລື ຊຸບເປີ ກ ົນລະຍຸດທີ່ ເຮັດໃຫເ້ ງິນ ່ ທາ່ ນຂາດທຶນຕອນປາຍປີ ແຕເ່ ປັນຄວາມສາມາດໃນການອາ່ ນຕະຫລາດ ການເຮັດຕາມກ ົນລະຍຸດທີ່ ຖືກຕອ ້ ງ ຖືກສະຖານະການ ແລະ ປັບຮ ັບການຈ ັດການຄວາມສຽ່ ງຢາ່ ງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ເຮັດກາໄລໄດ ຫ ນໃນໄລຍະຍາວ ໍ ້ ລາຍກວາຂາດທຶ ່ ຄືກ ັບສິລະປະ ຄືກ ັບກິລາ ຫລື ຄວາມພະຍາຍາມ ຄວາມອຸດສາຫະການເທຣດນນຕ ັ້ ອ ້ ງໃຊທ ້ ັກສະຫລາຍຢາ່ ງ ເຄື່ ອງມືຢາ່ ງດຽວບໍ່ ສາມາດໃຫທ ້ າ່ ນປະສ ົບຄວາມສ ໍາເລັ ດໄດ ້ ການທຸມ ັ້ ງຈະເປັນ ່ ເທໃຫກ ້ ັບການອາ່ ນສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ ທົບທວນ ແລະ ສຶກສາບ ັນທຶກການເທຣດເທົ່ ານນເຖິ ຫ ົນທາງໄປສູຄ ່ ວາມສ ໍາເລັດ ໃນຊວ ດກາໄລ ບໍ່ ແມນມຸ ກ າ່ ງດຽວ ໍ ໍ ່ ງທ ໍາອິດ ຂະບວນການຮຽນຮູຈ ້ ະມີຄວາມສ ໍາຄ ັນຫລາຍກວາການເຮັ ່ ່ ງແຕ ່ ່ າໄລຢ ມາເບິ່ ງຕ ົວຢາ່ ງ ການຫລິ້ນບາສ ຖາ້ ເປົ້າໝາຍຂອງທາ່ ນ ຄື ການຫລິ້ນ NBA ໃຫໄ້ ດທ ້ າ່ ນຈະຫລິ້ນບາສຢາ່ ງ ດຽວ ຫລືບ່ ໍ? ບາງເທື່ ອທາ່ ນຕອ ້ ງເຮັດຢາ່ ງທີ່ ສອງແມນບໍ່ ່ ? ຖາ້ ທາ່ ນມຸງໄປທີ່ NBA ໂດຍບໍ່ ໄດຝ ່ ້ ຶກຫຍ ັງເລີຍ ທາ່ ນຈະເຮັດແຕມ ້ ເທົ່ ານນັ້ ຫລື ທາ່ ນຢາກຊະນະກ ັນ ລະ? ຮຽນຮູຕ ໍ ້ ະຫຼ າດ ຮຽນຮູເ້ ທັ ກນິກການເທຣດ ແລະ ການຮຽນຮູກ ້ ານໃຊລ ້ ະບ ົບເທຣດທີ່ ມີຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ ນກາໄລ ຮຽນຮູໃ້ ນການຈ ັດການຄວາມສຽ່ ງດວ ັ້ ດຢຸດຂາດທຶນ ແລວ ້ ຍການໃຊກ ້ ານຈ ັດການອໍເດີ ຫລື ຕງຈຸ ້ ໃຊທ ້ ງັ ໝົດມາ ຝຶກໃນບ ັນຊີເດໂມ ແລວ MeetPips.com. ັ້ ້ ບ ັນທຶກທົບທວນຂະບວນການເຫຼ່ ົ ານນທີ່


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ້ ະນ ໍາທາ່ ນໄປສູລ ່ ົ ານີຈ ຫລ ັງຈາກນນຂະບວນການເຫຼ ັ້ ່ ະບ ົບທີ່ ຊວ ່ ຍໃຫທ ້ າ່ ນປະສ ົບຄວາມສ ໍາເລັ ດ

ໂດຍມີກາໄລ ໍ

ຫລາຍກວາ່ ຂາດທຶນໃນທາ້ ຍທີ່ ສຸດ

ງ ົວສ ັກສິດ ບໍ່ ມີຈອກສ ັກສິດ ດອກ !

This must be the Holy Grill ! ລອງຖາມ ນ ັກຄະນິດສາດແຖວ ວອລສຕຣີທ ວາ່ ເປັນຫຍ ັງບໍ່ມີເຄື່ ອງມືເທບຄືເວົ້າ ຫລືວາ່ ວິທກ ີ ານເທຣດທີ່ ບໍ່ ມີ ທາງຂາດທຶນຮອ ້ ຍເປີເຊັ ນ ພວກເຂົາຈະໃຫຄ ້ ໍາຕອບມາສອງຢາ່ ງ ຄື 1.ທາ່ ນບໍ່ ສາມາດບອກອານາຄ ົດໄດ ້ ມີວທ ິ ີທີ່ຈະຮູວ ້ າ່ ທະນາຄານກາງຈະປະກາດຫຍ ັງ?

ຫລືວາ່

ມີວທ ິ ີທີ່ນ ັກລ ົງທຶນລະດ ັບຊຸບເປີ ສະຕາ

ຫລື

ຜູ້

ຈ ັດການກອງທຶນເວົ້າ ຫລື ຄິດໃນຊວ ີ ່ ງທີ່ ສ ໍາພາດໃນທີວ? ທາ່ ນຈະຮູບ ໍ ານຮາ້ ຍຈະກໍ່ ການເມື່ ອໃດ? ້ ່ ໍ ວາ່ ເມື່ ອໃດຜູກ ້ ່ກ ແລວ ້ ເລື່ ອງໄພທ ໍາມະຊາດເດ ເຊັ່ ນ: ແຜນ ່ ດິນໄຫວ ຫລືວາ່ ສິນາມິ? ້ ມ ັນບໍ່ມີທາງຄາດເດົາໄດວ ້ ເມື່ ອໃດ ແລະ ມ ັນຈະສ່ງົ ຜ ົນກະທົບໃນຕະຫລາດ ເລື່ ອງຕາ່ ງໆທີ່ ເກີດຂືນ ້ າ່ ຈະເກີດຂືນ ຢາ່ ງໃດ ເຂົ້າໃຈວາ່ ນີເ້ ປັນສວ ີ ່ ສຸ ີ ດ ຄື ຕຽມຕ ົວໃຫພ ່ ນໜື່ ງໃນການເທຣດ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ທາ່ ນເຮັດໄດດ ້ ທ ້ ອ ້ ມ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ຕຽມພອ ໆ ັ້ ້ ມເມື່ ອມ ັນຈະເກີດແຜນ ່ ດິນໄຫວ ແຕເ່ ຮົາບໍ່ ໄດໝ ້ າຍຄວາມວາ່ ແນວນນແທ ້ ດອກ ້ ນ 2.ຂໍມ ູ ບໍ່ ໄດເ້ ຮັດໃຫຕ ້ ະຫລາດປຽ່ ນແປງ ແຕຄ ່ ົນເທຣດຕາ່ ງຫາກ ້ ນ ຈະມີເວລາທີ່ ຂໍມ ູ ກ ັບລາຄານນັ້ ບໍ່ ໄດເ້ ຄື່ ອນໄຫວໄປໃນທິດທາງດຽວກ ັນຢູ່ ເປັນຫຍ ັງ ເປັນແນວນນັ້ ຫວາ? ້ ນ ບາງເທື່ ອຜ ົນລາຄາມ ັນອາດເຄື່ ອນໄຫວໄປກອນ? ບາງເທື່ ອເທຣດເດີບໍ່ໄດສ ູ ທີ່ ອອກມາ ບາງເທື່ ອ ່ ້ ົນໃຈເລື່ ອງຂໍມ ສະຖາບ ັນນນໄດ ເ້ ຂົ້າເທຣດໃນທິດທາງທີ່ ຜິດກໍ່ ໄດ? ັ້ ້ ບໍ່ ວາ່ ລາຄາຈະເປັນຢາ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ ການຕ ັດສິນໃຈທີ່ ເຮັດໃຫຕ ້ ະຫລາດບໍ່ ໄດອ ້ ອກມາຢາ່ ງທີ່ ເຮົາຄິດ ບໍ່ ມີເຫດຜ ົນ ອະທິບາຍນນມີ ູ່ ະຫລອດ ັ ້ ຢຕ ຖາ້ ທາ່ ນຄິດເລື່ ອງເທຣດເດີເປັນລາ້ ນໆຄ ົນທີ່ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ກ ົນລະຍຸດການເທຣດທີ່ ແຕກຕາ່ ງກ ັນມີຂະໜາດ ບ ັນຊີທ່ ີແຕກຕາ່ ງກ ັນ ແລະ ມ ັນຈະມາບອກທິດທາງຕະຫລາດໄດນ ັ້ ້ ນຈະຍາກຂະໜາດໃດ ທາ່ ນສາມາດຄ ໍານວນພຶດຕິກາມະນຸ ດ ຫລືວາ່ ຄ ໍານວນເຫດການໃນອານາຄ ົດ ໂດຍໃຊສ ໍ ້ ົມການຄະນິດສາດ ເພື່ ອຈະກາຈ ໍ ັດຄວາມສຽ່ ງນີໄ້ ປໃຫໝ ້ ົດດອກ ມ ັນມີຄວາມບໍ່ ແນນ ່ ອນສະເໝີ ແລະ ກໍ່ ຕອ ້ ງມີແດທ ່ ່ ີເຮົາເທຣດຜິດ ຫລື ຂາດທຶນບໍ່ ເປັນໄປຕາມທີ່ ຕະຫລາດເຄື່ ອນ ໄຫວແດ ່ ແທໆ ້ ແລວ ້ ມີຫລາຍເທື່ ອທີ່ ທາ່ ນເທຣດຜິດໄດ ້ ຄວາມສ ົມບູນແບບເປັນສິ່ ງທີ່ ເຮົາຕອ ້ ງຫລີກຫຼ ຽ່ ງ ສ ໍາຫລ ັບໃຜກໍ່ຕາມທີ່ ຄິດວາ່ ຕອ ້ ງຖືກສະເໝີ ເຮົາຕອ ້ ງເຕືອນທາ່ ນໄວກ ້ ອນ… ່

ບໍ່ ມີໃຜບອກໄດວ ດທາງໃດ ັ ້ າ່ ຕະຫລາດມນຈະໄປທາງທິ ບໍ່ ມີ ແຕຖ ຸ ່ າ້ ຫາຈອກສ ັກສິດ ຕໍ່ ໄປ ່ າ້ ທາ່ ນຍ ັງບໍ່ໝົດຫວ ັງ ກໍ່ ໃຫມ ້ ງໜ ແຕຖ ິ ອນສີຊ ົມພູ ຢືນຢູໃ່ ຕສ ີ ງຸ້ ທາ່ ນກໍ່ ຈະພ ົບກ ັບ leprechaun ເຂົາກໍ່ ຈະໃຫຈ ່ າ້ ທາ່ ນສາມາດຫາ ຍູນຄ ້ ຣ ້ ອກ ສ ັກສິດ ກ ັບທາ່ ນ ແລວ ້ ກໍ່ iphone5! ໂຊກດີ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

ອ ົດທົນແລະມີວໄ ິ ນ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ອ ົດທົນ ມ ັນຄືຄວາມຈິງ ໂດຍສະເພາະໃນການເທຣດ Arnold H. Glasgow ຕະຫຼ ກ ົ ອາເມລິກ ັນຄ ົນໜື່ ງ ບອກວາ່ “ ກຸນແຈໃນການເຮັດທຸກຢາ່ ງ ຄື ຄວາມອ ົດທ ົນ ທາ່ ນຢາກໄດໄ້ ຂທ ່ າ່ ນກໍ່ ຕອ ້ ງລຽ້ ງໄກ ່ ບໍ່ ແມນຕີ ່ ໄກ ່ ການລໍຖາ້ ເພື່ ອໃຫເ້ ທຣດໃນຊວ ່ ງເວລາທີ່ ຖືກຕອ ້ ງ ຕອ ້ ງໃຊຄ ້ ວາມອ ົດທ ົນ ການເຂົ້າ ແລະ ອອກໃນຊວ ່ ງເວລາທີ່ ເໝາະສ ົມ ກໍ່ ຕອ ົ ້ ງໃຊຄ ້ ວາມອ ົດທນ ວິໄນ ວິໄນ ໃນການເທຣດນນກໍ່ ັ້ ສ ໍາຄ ັນ ແລະ ໝາຍຄວາມວາ່ ການເຮັດຫຍ ັງກໍ່ ຕາມ ທາ່ ນຕອ ັ້ ້ ງເຮັດຕາມຂນຕອນ ເຖິງວາ່ ທາ່ ນບໍ່ ຢາກຈະເຮັດມ ັນ ້ ນ ໝາຍຄວາມວາ່ ທາ່ ນຕອ ູ . ້ ງກຽມຕ ົວທຸກມື້ ທຸກອາທິດ ໂດຍການສຶກສາກຣາຟ ແລະ ຂໍມ ຖາ້ ທາ່ ນເປັນເຄື່ ອງຈ ັກອ ັດຕະໂນມ ັດ ຫຼື ທາ່ ນເປັນນ ັກເທຣດຫຸນ ່ ຍ ົນ ໝາຍຄວາມວາ່ ທາ່ ນຕອ ້ ງທົດສອບລະບ ົບ ແລະ ພະຍາຍາມຕງຄ ັ້ າ່ ຕາ່ ງໆ ທີ່ ແຕກຕາ່ ງກ ັນ ກ ົນລະຍຸດຕາ່ ງໆ ທີ່ ແຕກຕາ່ ງກ ັນໃນສະພາວະຕະຫຼ າດທີ່ ຕາ່ ງ ກ ັນ ້ ່ ີທາ່ ນເທຣດ ແລະ ແນນອນ ຢາ່ ລືມຈ ົດບ ັນທຶກ ທບ ົ ທວນທຸກມືທ ່ ການບ ັນທຶກການເທຣດເປັນສວ ື າຊີບ ກ ັບມື ສະໝັກຫຼີ້ນ ່ ນໜື່ ງຂອງໜາ້ ທີ່ ການເທຣດ ທີ່ ແບງ່ ແຍກເທຣດເດີມອ ແຕບ ແລະ ທ ໍາມະດາໃນການ ່ ່ ໍຄອ ່ ຍດີປານໃດທີ່ ມືໃໝບ ່ ່ ໍຄອ ່ ຍສ ົນໃຈແນວຄິດໃນການເທຣດ ແລະ ເທັ ກນິກງາຍໆ ່ ຮຽນຮູ້ ແຕສ ິ ຍາກ ຄື ການຮຽນຮູທ ີ ົດທນ ົ ແລະ ຄວາມມີວໄ ິ ນ ອ ົດທ ົນລໍຖາ້ ເຖິງເວລາທີ່ ຖືກຕອ ່ ່ ງທີ່ ້ ່ ຈະອ ້ ງ ການ ຕ ັດສິນໃຈທີ່ ດີ ຈະວາ່ ເປັນເລື່ ອງທີ່ ຍາກທີ່ ສຸດ ທີ່ ເຮົາຈະຕອ ້ ງເອົ າໃຈໃສມ ່ ັນເລີຍກໍ່ ວາ່ ໄດ ້ ສ ໍາລ ັບມືໃໝ່ ການນງ່ ັ ເບິ່ ງຢູຂ ໍ ່ າ້ ງໆ ເປັນການເສຍໂອກາດໃນການເຮັດກາໄລ ້ ໍາໄປສູຄ ການຄິດແບນີນ ວໃນການຝຶກຄວາມອ ົດທົນ ແລະ ຄວາມມີວໄ ົ້ ິ ນ ແລະ ເປັນເຫດຂອງຄວາມ ່ ວາມລມເຫຼ ຜິດພາດໃນການເທຣດ 

ແຮງເຍົ້າຍວນໃນການເທຣດ

ປອ ່ ຍໃຫຂ ້ າດທຶນຫຼ າຍເກີນໄປ

ຕ ັດເຮັດກາໄລໄວເກີ ນໄປ ໍ

ແກແຄ ້ ນ ້ ໃນອໍເດີທີ່ຂາດທຶນ

້ ະເຜົ າບ ັນຊີທາ່ ນ ! ພຶດຕິກາເຫຼ ໍ ່ ົ ານີຈ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ຈື່ ໄວວ ້ າ່ ວຽກຂອງທາ່ ນໃນຖານະມືໃໝ່ ຄື ຮຽນຮູທ ້ ່ ີຈະຕ ັດສິນໃຈເຂົ້າເທຣດໃຫດ ້ ີ ແລະ ຢູໃ່ ຫລ ້ ອດ ສິ່ ງທີ່ ທາ່ ນຕອ ້ ງເຮັດໃຫໄ້ ດ ້ ຄື ອ ົດທ ົນ ແລະ ມີວໄິ ນ ເພື່ ອທີ່ ຈະເບິ່ ງໄປຂາ້ ງໜາ້ ໃນຖານະເທຣດມາຣາທອ ໌ ນ ບໍ່ ແມນນ ່ ັກເທຣດຮອ ້ ຍແມັດ ້ ໍ່ ແມນວິ ແລະນີບ ່ ທີທີ່ຈະລວຍໄດໃ້ ນຂາ້ ມຄືນ ຕອ ໃນທຸກສະພາບຕະຫຼ າດທີ່ ັ ສະ ທີ່ ຈະເຮັດໃຫທ ໍ ້ ງໃຊຄ ້ ວາມທຸມ ່ ເທໃນການສາ້ ງທກ ້ າ່ ນໄດກ ້ າໄລໃນການເທຣດ ມ ັນເຂົ້າມາຫາທາ່ ນ ຍິ່ ງໄປກວາ່ ນນັ້ ປົດໂສຣ ້ ວນຂອງຕ ົວເອງ ສູ້ !! ຖາ້ ທາ່ ນອ ົດທົນ ແລະ ຮ ັກສາວິໄນ ແລະ ທຸມ ັ ທີ່ ້ ເທໃນການປັບປຸງຕ ົວເອງ ແລວ ້ ຖານະຂອງນ ັກເທຣດອອ ່ ນຫດ ທາ່ ນເປັນ ອາດຈະບໍ່ ສາມາດປຽບທຽບໄດກ ້ ັບສິ່ງທີ່ ຈະເຂົ້າມາໃນການເທຣດຂອງທາ່ ນ ອີກຢາ່ ງໜື່ ງ…. ້ ທຸກມື້ ! ຈື່ ໄວວ ້ າ່ ໂອກາດທີ່ ດີມ ັກຈະເກີດຂືນ ບໍ່ ຈາເປັ ໍ ນຕ ອ ້ ງຟ້າວເຮັດໃຫເ້ ສຍການ ແລະ ພວກເຂົາຈະດຶງໃຫທ ້ າ່ ນບໍ່ ໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ພະຍາຍາມຍຶດກ ັບແນວຄິດຂອງທາ່ ນໄວ ້ ແລະ ຖາ້ ເກີດວາ່ ມ ັນບໍ່ເປັນຢາ່ ງທີ່ ທາ່ ນຄິດ ກໍ່ ໃຫຖ ້ າ້ ໂອກາດຕໍ່ ໄປ ເຖິງວາ່ ໂລກຈະຢຸດເທຣດຄາ່ ເງິນ ແຕກ ໍ ະມີໂອກາດໃຫເ້ ຮົາຢູສ ່ ່ຈ ່ ະເໝີ ການຈະກາຍມາເປັນນ ັກເທຣດທີ່ດີ ບໍ່ ຈາເປັ ໍ ນຕອ ັ້ ໍາ ຫຼື ບໍ່ ຕອ ້ ງອ ັດສະລິຍະ ມີໄອຄິວສູງ ຮຽນໃນໂຮງຮຽນຊນນ ້ ງ ມີ 3 ມື 3ຕາ ມ ັນຕອ ້ ງໃຊເ້ ວລາ ທາ່ ນຕອ ້ ງເກັບຊ່ວົ ໂມງໃນການສຶກສາຕະຫຼ າດ ສຶກສາກຣາຟ ແລະ ຝຶກເທຣດໃຫດ ້ ີ ຖາ້ ທາ່ ນ ມີຄວາມທາ້ ທາຍໃນການເທຣດ ແລະ ມວນກ ັບມ ັນ ໂອກາດໃນການຢູລ ່ ່ ອດທາ່ ນມີສງູ ໂອເຄ ໝ ົດແລວ ້ ຕອ ້ ງຂອບໃຈທີ່ ຟັງ ແລະ ສຶກສາບ ົດຮຽນຂອງເຮົາຈ ົນຈ ົບ ເຮົາຂອບໃຈທາ່ ນຫຼາຍທີ່ ເລີ່ ມຜະຈ ົນໄພໃນໂລກຂອງຟໍ ເຣັ ກກ ັບເຮົາ ຕອນນີ້ ທາ່ ນຕອ ້ ງຍອ ້ ນກ ັບເລີ່ ມບ ັນທຶກການເທຣດຂອງທາ່ ນໄດທ ້ ີ່ MeetPips.com. ແລວ ້ ມາເບິ່ ງບຣອ ໊ ກຂອງເຮົາໄດ ້ blogs ຫຼື ຖາ້ ຢາກຈະຄຸນ ້ ກ ັບເທຣດເດີຄ ົນອື່ ນໃນບຣອ ໊ ກກໍ່ ໄດ ້ ເພື່ ອໃຊໃ້ ນການ ຫາກ ົນລະຍຸດວິທີການເທຣດໃໝໆ ່ forums


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474 ເປີດບ ັນຊີເດໂມຂອງທາ່ ນແລວ ້ ຝຶກເທຣດ ບາງເທື່ ອ ReviwePips.com ອາດຈະເໝາະທີ່ ສຸດທີ່ ຈະໃຊທ ້ ົບທວນ ຫຼື ວາ່ ຕວດສອບຜະລິດຕະພັນຕາ່ ງໆໃນຕະຫຼ າດ ເຊິ່ ງຈະຊວ ່ ຍທາ່ ນໄດວ ້ າ່ ໂບຣກເກີໃໝ່ ເໝາະກ ັບທາ່ ນຫຼ າຍທີ່ ສຸດ ຖາ້ ທາ່ ນຍ ັງຄ ົງເທຣດໂດຍບໍ່ມີ Stop loss ໃຫທ ັ້ າ້ ເວບ ້ າ່ ນຄນໜ ໊ ນີໄ້ ວເ້ ລີຍ FreshPips.com ຈະຊວ ່ ຍທາ່ ນ ້ ແລະ ທາ່ ນຈະໄດຮ ຖາ້ ເບິ່ ງວາ່ ເກີດຂາ່ ວຫຍ ັງຂືນ ູ້ ອນທີ່ ຈະຖືກລາ້ ງພອຣທ ້ ກ ່ ໌ ຖາ້ ເກີດລາຄາເຄື່ ອນໄຫວຮຸນແຮງ ສ ໍາລ ັບນ ັກເທຣດທີ່ທາ່ ນເຮັດຕາມລະບ ົບໄດ ້ ທາ່ ນສາມາດວິເຄາະຜ ົນການເທຣດລະບ ົບຂອງທາ່ ນ ໂດຍໃຊເ້ ວບ ໊ MT4Pips.com. ແລະ ຖາ້ ທາ່ ນມີຄ ໍາຖາມ ທີ່ ຍ ັງຫາຄ ໍາຕອບບໍ່ໄດ ້ ຢາ່ ອາຍທີ່ ຈະໂພດຖາມໃນເວບ ໊ ນີ້ AskPips.com. ທັງໝ ົດນີເ້ ປັນບໍລິການທີ່ ເຮົາມີໃຫ້ ຕອນນີ້ ເມື່ ອທາ່ ນພອ ້ ມແລວ ້ ທຸກຢາ່ ງຢູທ ່ ່ ີຕ ົວທາ່ ນ ແລະ ເລີ່ ມເລີຍ ລຸຍເລີຍ ຢາ່ ຢຸດປັບປຸງຕ ົວເອງທຸກໆມື້ ທາ່ ນສາມາດປຽ່ ນຊີວດ ິ ຂອງທາ່ ນໃຫດ ີ ວາ່ ນີໄ້ ດ ້ ້ ກ


ບໍລິສ ັດ ລາວ ອີຊີ ອິນເວັສເມັນ ແອດວາຍເຊີ ຈາກ ໍ ັດ ໂທລະສ ັບ 030 5752474

Congratatation  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you