Page 1

SEE HÃ¥llbarhetsvecka 2018 Slutrapport

www.seehallbarhetsveckan.se


Ansvarig enhet: Miljöanalysenheten, Länsstyrelsen Västerbotten Redaktör och layout: Linnéa Ivarsson, Länsstyrelsen Västerbotten Foton: Linnéa Ivarsson, Kristin Olsson Nolia AB m.fl. Omslag: Barnen på förskolan Gungan i Storuman illustrerar de 16 globala målen genom rörelse tillsammans med ledare Per-Daniel Liljegren. Tryck: Arkitektkopia Umeå


Innehållsförteckning Ledare: Med sikte på 2030 Vision och mål Syfte Tidsomfattning Projektorganisation Målgrupp Kunskapsmål Aktiviteter Styrgruppen Ekonomi Konsekvenser för miljö, jämställdhet, integration och folkhälsa Sammanfattning av enkätutvärdering av deltagare Medierapportering Så var SEE Hållbarhetsveckan 2018 Arrangemangssammanfattning i populärversion Nedslag i SEE-aktiviteter från veckan

4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7-8 9 9 10-17

Lycksele The Story of Your Coffee Cup

10 10

Norsjö LooP-mässa med lokalproducerade varor

11 11

Umeå Vän i Umeå: mötesplats för somaliska och svenska kvinnor Agenda 2030-arbete på lokal nivå i Norden Ringmärkning av ugglor med Umeå Fågelförening vid Bergötornet

12-14 12 13 14

Robertsfors Före slit och släng – föremål byggda för att hålla i generationer på Robertsfors museum Plogging

15-17

Bilaga 1. Aktivitetslista SEE Hållbarhetsveckan 2018

17-23

Bilaga 2. Artikel: Umeå Tidning 19 september-25 september 2018: Företagare bjuder in till ett hållbart event i Ratan Bilaga 3. Enkätsvar bland arrangörer

15 16

24 25-43


Ledare: Med sikte på 2030 År 2018 fick vi uppleva vår hittills varmaste sommar. En härlig sommar där sol, bad och hav men där härligheterna blandades med nyheten om att Sverige fick en ny högsta topp, med larm om vatten- och foderbrist, med naturens signaler där knastertorra löv har fallit av träden och med många besked om svårsläckta bränder. Under den sommaren fick vi en föraning om att även Sverige och Västerbotten kan drabbas och om att klimatförändringarnas konsekvenser inte bara är något som sker i andra länder. Earth Overshoot Day, dagen då vi har förbrukat mer av jordens resurser än vad naturen hinner med att nybilda inföll redan den 1 augusti, när det fem månader kvar av året. Fem månader som vi, sett ur ett globalt perspektiv, levde på jordens kapital och på bekostnad av våra barn och barnbarn. De partier som efter valet bildade regering står inför tuffare och annorlunda utmaningar än förut. Utrymmet har krympt och komplexiteteten har ökat. De miljömässiga ramarna är snävare, och när det gäller klimatet, den miljöfråga som antagligen berör flest, finns det inget som tyder på att ramen inte fortsatt kommer att dras åt. Även de sociala och ekonomiska ramarna har i många fall krympt, även om det i vissa fall blir bättre. Med fler människor både på jorden och i Sverige ställs nya krav på sociala välfärdssystem med möjligheter till god och jämlik hälsa, på sysselsättning och på robusta ekonomiska system. Vi är många som vill och hoppas att FN:s globala mål för hållbar utveckling ska nås till 2030. Men om det ska bli så, så behöver vi människor, både i tanken och i agerandet, ligga före utvecklingen och inte tvärtom. Vi behöver också lägga på fler än ett kol. Västerbottens SEE Hållbarhetsvecka anordnades som vanligt i höstas, och under den uppvisades många goda exempel på hållbara, sociala, ekonomiska och ekologiska vägval. Olika hållbarhetsaktiviteter där både du och jag har kunnat delta i arrangerades. I den här publikationen får du också läsa om några av de som har drivkraften och ambitionen att agera för att vi ska nå 2030-målen. Läs till exempel om de olika aktiviteterna som pågick i stor och liten skala i länet under den gångna SEE-veckan i höstas. Tillbaka till sommaren 2018; från den tog jag särskilt med mig att vi inte var förberedda på brändernas utbredning och att vi saknade tillräcklig beredskap för att hantera dem. Tänk om vi kan använda oss av den lärdomen och låta den bli grunden i vårt agerande, då kan vi ligga före utvecklingen och förhoppningsvis påverka den i den riktning vi vill. Hoppas vi SEEs på 2019 års hållbarhetsvecka!

Lisa Redin, Umeå universitet, för ledningsgruppen för SEE Hållbarhetsveckan för Västerbotten 4


Vision och mål SEE Västerbottens hållbarhetsvecka strävar i sitt arbete att uppnå följande: År 2020 är Västerbottens län, Sveriges hållbaraste län. Regionalt och lokalt arbetas för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. SEE Västerbottens hållbarhetsvecka är en förebild för arrangemang och nätverk inom hållbar utveckling i en region.

Syfte SEE-veckan handlar om att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar hållbart, ge möjlighet att nätverka och marknadsföra hållbarhet i ett större sammanhang samt sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete. För att förverkliga vår vision ska SEE: • Skapa nya och lyfta befintliga mötesplatser i Västerbottens län som främjar en hållbar utveckling. • Främja nätverksbyggande kring hållbar utveckling, lokalt och regionalt såväl som nationellt och internationellt. • Lyfta fram goda exempel på hållbar utveckling i Norr- och Västerbottens län. Detta gör vi via SEE-tidningen, via hemsidan och Facebooksidan som 2019-03-06 hade 1786 personer som gillar sidan. • Sprida information och öka kunskap om hållbar utveckling • Inspirera till ökat engagemang för hållbar utveckling inom företagande, offentlig verksamhet, ideellt engagemang och bland länets invånare. • Rikta sig mot målgrupperna som är allmänhet, politiker, tjänstemän och företagare. • Lyfta aktiviteter och deltagare som genom sina verksamheter på olika sätt bidrar till att uppnå de globala målen och Agenda 2030.

Tidsomfattning SEE är en årligen återkommande arrangemangsvecka som startade år 2014 med en uppbyggnadsperiod fram till år 2014. Sedan dess år det ett årligt arrangemang. År 2019 har SEE Hållbarhetsveckan tioårsjubileum.

Projektorganisation Nolia AB, Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun samt Skellefteå kommun. Nolia AB är navet inom projektet och ansvarar för projektledning, koordinering och administrativa tjänster.

Målgrupp Målgruppen är bred och vi vill nå både allmänhet, politiker, tjänstemän och företagare. Målet är också att hållbarhetsveckan ska vara jämställd med en jämn könsfördelning bland deltagare och arrangörer, samt vara tillgänglig för och rikta sig till alla människor, oavsett kön, klass, sexuell läggning, funktionsvariation, etnisk bakgrund och ålder. 5


Kunskapsmål Projektet sprider information om och ökar kunskapen om hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030 hos projektets målgrupp, i syfte att skapa en förståelse för de åtgärder som behöver göras för att nå en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling i regionen. Projektet skapar strukturer och samarbete för att öka kunskapen om hållbar utveckling.

Aktiviteter Under SEE-veckan 2018 fanns 134 stycken programpunkter fördelat på 276 unika aktivitetstillfällen på 24 orter i Västerbotten. Lista över samtliga aktiviteter, arrangörer och ort finns i bilaga 1.

Styrgruppen Styrgruppen har haft fem möten inför 2018 års arrangemang och kommer att ha cirka fem träffar under våren där aktiviteterna för 2019 års vecka planeras. Planen är den ska ha en inriktning mot klimat men även hälsa. Samtidigt ska ett tema för året syfta till att vara inspirerande för samtliga deltagare och föra samman aktörer som har samma mål och visioner när det kommer till hållbarhet. Till kommande års Hållbarhetsvecka kommer styrgruppen att ta fram material så som en inriktning för veckan för att skapa inriktningen för arrangemanget, samtidigt som det ska tas fram informationsmaterial om själva SEE-veckan som skickas ut till deltagarna som får möjlighet att hänga upp planscher med information. Till SEE Hållbarhetsveckan år 2019 vill vi utveckla mot att möta fler företag och kommuner och få en ännu större spridning geografiskt i länet då vi vill få ännu mer kommuner från inland och glesbygd att delta. Årets SEE-kommuner är Nordmaling, Vännäs och Norsjö. Vi vill också samverka mer och möta Norrbottens styrgrupp för SEE Hållbarhetsveckan i Norrbotten.

Styrgruppen för SEE Hållbarhetsveckan.

6


Ekonomi Projektet har finansierats av styrgruppens organisationer och miljömålsuppföljningsmedel.

Konsekvenser för miljö, jämställdhet, integration och folkhälsa Arbete med Hållbar utveckling främjar folkhälsan, den biologiska mångfalden, kulturhistoriska värden, ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, hushållning med naturresurser och vår ekonomiska utveckling på sikt. Projektet främjar både natur, kultur, hälsa attraktiv bebyggelsemiljö och ger förbättrade livsvillkor. Det syftar också till att vidareutveckla livsmiljöer i Norr- och Västerbotten både lokalt och regionalt, nationellt och internationellt.

Sammanfattning av enkätutvärdering av deltagare. Utvärderingen finns i sin helhet i bilaga 3. I år var det 24 av arrangörerna som svarade på utvärderingen och åsikterna var mestadels positiva: • 11 tyckte veckan i sin helhet var mycket bra och 8 tyckte den var bra medan 3 inte hade någon åsikt med SEE-veckan som helhet. • 9 tyckte deltagarantalet var mycket bra och 9 tyckte det var bra, 3 tyckte det var dåligt och 1 tyckte det var mycket dåligt med deltagarantalet på sitt arrangemang. • 21 upplevde att förväntningarna med deras deltagande uppfylldes, 1 upplevde inte det och 2 hade ingen åsikt. • 12 upplevde servicen med SEE-veckans koordinator som mycket bra och 7 som bra. 4 hade ingen åsikt. • 9 upplevde att marknadsföringen var mycket bra, 7 upplevde den bra och 4 upplevde marknadsföringen som dålig. • 20 av de svarande 24 är intresserade av att delta i veckan igen medan 4 inte har någon åsikt.

Medierapportering Inför, under och efter 2018 års arrangemang skickades tre pressmeddelanden ut genom medieplattformen MyNewsdesk: Nolia via MyNewsdesk den 22 augusti 2018: Lycksele och Robertsfors årets SEEkommuner (https://www.mynewsdesk.com/se/nolia/pressreleases/lycksele-och-robertsfors-aarets-seekommuner-2649547 ). Nolia via MyNewsdesk den 13 september 2018: Över 134 programpunkter under SEE hållbarhetsvecka i Västerbotten (https://www.mynewsdesk.com/se/nolia/pressreleases/oever-134-programpunkter-undersee-haallbarhetsvecka-i-vaesterbotten-2690662 ) Nolia via MyNewsdesk den 26 september 2018: Stort intresse för jubilerande SEE hållbarhetsvecka i Västerbotten

7


(https://www.mynewsdesk.com/se/nolia/pressreleases/stort-intresse-foer-jubilerande-seehaallbarhetsvecka-i-vaesterbotten-2717054 ).

Det rapporterades även om SEE Hållbarhetsveckan och dess aktiviteter i externa nyhetskanaler: Västerbottens-Kuriren 17 september 2018: En hel vecka med vegetariskt (https://www.vk.se/plus/2493515/en-vecka-med-helt-vegetariskt) Affärsliv24 13 september 2018: Hållbarhetsvecka med stort program (https://affarsliv24.vk.se/2489255/hallbarhetsvecka-med-stortprogram?_ga=2.22274555.1129273572.1537185539-1827036828.1490281137 ) Västerbottens-Kuriren Weekend 20 september 2018: Tvålmakaren i Ratan gör handgjord tvål (https://www.vk.se/plus/2497797/tvalmakaren-i-ratan-gor-handgjord-tval ) Umeå Tidning 19 september-25 september 2018: Företagare bjuder in till ett hållbart event i Ratan (se bilaga 2). SVT Nyheter Västerbotten rapporterade kort från SEE-veckans invigning i sändning, och radiokanalen P4 Västerbotten rapporterade även de i sändning från veckan med radioinslag från utvalda aktiviteter.

8


Så var SEE Hållbarhetsveckan 2018 SEE Hållbarhetsveckan firade under 2018 sitt tioårsjubileum av arrangemanget. Under nio år har kommuner, företag, intresseorganisationer, föreningar och andra grupper valt att delta för sju dagars exponering av aktiviteter av alla möjliga slag där alla har samma fokus; hållbarhet ur social, ekonomisk eller ekonomisk synvinkel. Under SEE-veckan 2018 räknades antalet programpunkter till totalt 134 stycken fördelat på 276 aktivitetstillfällen på 24 orter i Västerbotten. Bland de många aktiviteter som SEEveckans deltagare kunde besöka, titta på eller delta i fanns bland annat kollektivtrafiks- och cykelsatsningar, föreläsningar om normerna kring vår matlagning, Smakfestival med lokalproducerad mat, showroom om klimatsmart inredning, lokala naturvandringar om älvsrestaurering, sociala mötesplatser som bakning och kreativa träffar med nätverket Vän i Umeå för möten mellan människor med olika ursprung samt plogging och hållbarhetsorientering för en fysisk och hälsomässig hållbarhet – något för alla åldrar och intressen, med andra ord!

För att se filmerna från aktiviteterna, besök SEE-Hållbarhetsveckans Facebooksida: https://www.facebook.com/seehallbarhetsvecka/?ref=br_rs

9


Nedslag i SEE-aktiviteter från veckan För att få en inblick i några av de aktiviteter som myllrade i länet under SEEHållbarhetsveckan under 2018 gör vi ett par återblickar till ett par av deltagarnas arrangemang. Häng med till några av hållbarhetshjältarna runt om i Västerbotten!

Lycksele

The Story of Your Coffee Cup Hos Budha Sutedja, ägare till Budhas Kafferosteri, kan Lyckselebor och förbipasserande västerbottningar ta en paus och dricka en god kopp kaffe. Och koppen är inte bara god i sin arom, utan även utifrån hållbara perspektiv. Budha har utvecklat goda relationer med kaffeodlare runt om i världen för att säkerställa att råvarorna är bra, ekologiskt odlat och fria från besprutningsmedel i största möjliga utsträckning, men även att odlare och arbetare på fälten får goda arbetsförhållanden. Budha menar att det inte går att få ditt kaffe helt ekologiskt eftersom det alltid måste transporteras, men det går att vara hållbar i andra aspekter. Kaffeprofilen har också valt att marknadsföra sin verksamhet ihop med Lycksele som ort i sin exponering. Genom att lyfta sin hemkommun i sin marknadsföring runt om i Sverige och världen så får också Lycksele ett lyft – ett välbehövligt sådant i en tid då glesbygdsorter ofta kämpar för att behålla både invånare och företag. På så sätt vill Budha skapa hållbarhet för sitt eget samhälle även socialt.

10


Norsjö

LooP-mässa med lokalproducerade varor Den lilla byn Raggsjöliden utanför Norsjö är kanske mest känt som hembygdsförfattaren Torgny Lindgrens födelseort. Men trots att Lindgren ofta beskrev byn som en vacker men också ödslig plats så visade Raggsjöliden under SEE-Hållbarhetsveckan att det myllrar av både liv och framåtanda i hållbarhetstänket. För första gången någonsin anordnade byaföreningen en så kallad LooP-mässa (Lokalt Odlat Och Producerat) på hembygdsområdet. Där anordnades en marknad för lokala producenter i närområdet med både matservering, råvaror, hantverk, kläder, hudvårdsprodukter och även aktiviteter och tävlingar för stora som små. Hela 357 personer tog sig till Raggsjöliden för att njuta av riktigt lokala lokalproducerade varor av olika slag. Det blev onekligen en publiksuccé när de många byarna i området drog sitt strå till stacken.

11


Umeå

Vän i Umeå: mötesplats för somaliska och svenska kvinnor SEE-Hållbarhetsveckan handlar som namnet avslöjar om hållbarhet, och hållbarhet i vårt samhälle handlar till stor del om den sociala aspekten. Vi ska leva i ett hållbart och modernt samhälle som ska fungera både idag och under många år framöver. Vän i Umeå har arbetat mycket med att integrera och skapa mötesplatser mellan svenskfödda personer, invandrare och nysvenskar. Form och plats kan se väldigt olika ut – möten mellan ungdomar på skolor, löpträning, titta på sport, idrotta ihop, se film, baka, träna på språket eller träffas på spelkvällar. En av aktiviteterna under SEE-Hållbarhetsveckan som Vän i Umeå anordnade var träffar för somaliska och svenska kvinnor. Där knyter deltagarna band genom att träna på språk, laga mat och fika tillsammans, träna ihop, samt dela med sig av de olika traditioner från deltagarnas olika kulturer i en vardagskontakt. Mötena bygger i sin tur hållbara sociala relationer mellan olika etniska ursprung.

12


Agenda 2030-arbete på lokal nivå i Norden Nora Sánchez-Gassen från Nordregio pratade på en föreläsning under SEEHållbarhetsveckan om nya resultat om hur vi arbetar i de nordiska länderna med Agenda 2030 på lokal nivå. Projektet hon arbetar i handlar om att undersöka närmare exakt vad kommuner i den nordiska regionen gör för att jobba mer hållbar och uppnå de globala målen till år 2030. Den nordiska regionen får gott betyg, men får bakläxa när det gäller konsumtion och produktion som kan bli ännu mer ansvarsfull och hållbar. Även social hållbarhet och jämlikhet är ett område som kräver utveckling – inte bara i Norden utan även i resten av världen. Nora Sánchez-Gassen menar också att miljön och naturresurserna är en knäckfråga i regionen eftersom det finns mycket av den sistnämnda varan, men det krävs smarta metoder för att uppnå hållbarhet även för framtida generationer.

13


Ringmärkning av ugglor med Umeå Fågelförening vid Bergötornet En liten skara arrangörer och inbitna fågelskådare åkte tillsammans till Bergötornet under ringmärkningskvällen – en kväll mitt under höstflytten vilket gestaltades av svanar och gäss som befann sig på sin resa söderut. Trots överhängande risk för regn dök helt plötsligt hela 50 förväntansfulla besökare upp med förhoppningen att få bevittna ringmärkning av ugglor. I väntan på att nätet som placerats ut för att förhoppningsvis fånga en uggla fick besökarna mer eller mindre improviserat höra om kompensationsåtgärder vid Botniabanans byggnation genom Umedeltat, och en ornitolog från Västerbottens ornitologiska förening berättade mer om de olika ugglorna i Umeåtrakten och dess fjäderdräkt och beteende. Till slut lyckades arrangören Niklas fånga in en sparvuggla att visa för de upprymda deltagarna varav en besökare var på besök från Stockholm och dök oplanerat upp på ringmärkningen i kavaj och myggjagare efter att av en slump ha upptäckt annonsen för ringmärkningen i tidningen samma eftermiddag. Kvällen, som präglats av stor fascination och glädje hos de 50 deltagarna, avslutades med korvgrillning över öppen eld lagom till att regnmolnen dragit förbi och stjärnhimlen visade sitt klara anlete.

14


Robertsfors

Före slit och släng – föremål byggda för att hålla i generationer på Robertsfors bruksmuseum På bruksmuseet i Robertsfors har man i bygden bevarat många föremål från tiden då ångloksepoken och senare de elektrifierade tågen präglade orten mellan städerna. Järnvägen anlades 1875 och den 700 meter långa rälsen var en viktig kugge i maskineriet när järngods, virke och pappersmassa transporterades till Sikeå hamn under industrialismens framfart som pågick till 1961 då flottningen i Rickleån upphörde. Idag är bruksverksamheten i Robertsfors ett minne blott, men de eldrivna tågloken har bevarats och restaurerats till den grad att det än idag går att ta en tur med tåget genom bruksområdet. Både tågen och resten av föremålen är gamla, men tågloken är framför allt vad som i denna saga knyter an till hållbarhet. Trots att loken är från slutet av 1800-talet så fungerar de alldeles utmärkt än idag – mycket tack vare att loken och mycket annat från den tidsepoken byggdes i rejält format för att kunna överleva och fungera över en lång, lång tid framöver. Konstruktioner att användas i många år istället för det, i flera fall, ”slit och släng”-tänket som finns kring många prylar idag.

15


Plogging Under kategorin ”social hållbarhet” ingår naturligtvis hälsa. På många ställen i landet har plogging – skräpplockning och jogging kombinerat – blivit en populär folksport. Västerbottens läns landsting och Robertsfors kommun var bara en av konstellationerna runt om i länet som anordnade en ploggingrunda. Deltagarantalet var litet denna regniga septembermåndag, men desto mer skräp att kasta sig över! En aktivitet där både hälsa och kondition men även naturen får sig en dunderkur för hållbarhet är här för att stanna. Plogging är dessutom inte begränsat till SEEHållbarhetsveckan, utan går att genomföra närsomhelst, varsomhelst och med vilka förutsättningar som ploggaren känner för.

16


Bilaga 1: Aktivitetslista SEE Hållbarhetsveckan 2018 Arrangör

Ort

"Hållbarhet i liv och miljö - tema mässa i Tegskyrkan"

Tegs församling, Umeå Pastorat

Umeå

"Vädjan i natten" Rop till världen för ett hållbart samhälle

Umeå Maria församling

Umeå

#17mål17veckor

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå

Baka tillsammans med Vän i Umeå

Vän i Umeå och Studieförbundet Bilda

Umeå

Barnen, poden och framtiden!

UmeEcoRide

Umeå

Bilens roll i en stad för hållbara resor

Umeå kommun

Umeå

CIVITAS Forum 2018

CIVITAS och Umeå kommun

Umeå

Cykelsäkerhet under hållbarhetsveckan

Furuviksskolan

Lycksele

Det finns flera skäl att välja eko kaffe

Budha Kafferosteri

Lycksele

Eko & reko fredagslunch till alla!

Restaurang nygatan 57

Skellefteå

Ekorekovandring i Piteå med Medveten Konsumtion

Piteå Fairtrade City

Piteå

Elbil och elcykel, framtidens fortskaffningsmedel? Träffa de som provat.

Bruksam

Sikeå

Aktiviteter

Filmvisning - När Skogen Tystnar Naturskyddsföreningen Umeå och Folkets Bio

Umeå

Forntiden i Robertsfors,

Robertsfors Bruksmuseum

Robertsfors

Fotboll för tjejer

Vän i Umeå och GUIF

Umeå

Fotbollsträning med Vän i Umeå

Vän i Umeå

Umeå

Frukostseminarium: Men vad ska Region Västerbotten vi äta då?

Umeå

Frukt och grönt - en hälsoutmaning

Västerbottens läns landsting

Robertsfors

Före Slit och Släng.

Robertsfors Bruksmuseum

Robertsfors

Föreläsning med naturfotografen Framtidsvägen, Skellefteå kommun Lisa Sihlberg

17

Skellefteå


Förläng livet på dina växter med det du har i skafferiet!

Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten

Byske

Förläng livet på dina växter med det du har i skafferiet!

Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten

Kåge

Förnybar energi

Kiruna kommun och Lapplands kommunalförbund

Kiruna

Gapminder för Dragonskolans elever den 20 september

Sida, SEE Hållbarhetsvecka, Umeå kommun Umeå

God morgonpåsar till bussresenärer

Skellefteå Kommun, Västerbottens Läns Landsting och Skellefteå buss

Skellefteå

Grönt gör dig gott!

Västerbottens läns landsting

Västerbotten

Guldkant eller riskbruk? Föredrag Hela människan och Alkohol- och och samtal om alkohol och hälsa drogmottagningen i Umeå

Umeå

Gå och cykla

Lycksele kommun

Lycksele

Gå och cykla till skolan

Lycksele kommun

Lycksele

Gåva Hållbar Shoppinbag

Solkraft Rondellen

Skellefteå

Handelsgården satsar på hållbar produktion

Handelsgården

Umeå

Handla hållbart, bygg i trä.

Järnaffär´n, Degerfälts Bygg

Robertsfors

Helvegetarisk vecka inom förskola och skola

Umeå kommun Måltidsservice

Umeå

Hitta verktyg för ert miljöarbete! Umeå kommun/Nätverket Hållbara För restauranger och caféer med Restauranger KRAV och WWF

Umeå

HOPE – om att minska sitt klimatavtryck från privatkonsumtion

Enheten för Epidemiologi och global hälsa, Umeå Umeå universitet

Hur kan vi bidra till en jämställd värld fri från våld mot människor och natur?

MÄN i Umeå

Umeå

Hur reser vi i Umeå om trettio år? Umeå kommun

Umeå

Hur ser en hållbar livsstil ut? Vad vill yngre generationer? Vad kan Malå-Norsjö-regionen erbjuda?

CEWARO AB, P Henriksson, Norsjö & Malå Kommun, LRF

Norsjö & Malå

Håll i hatten

Robertsfors bibliotek i samarbete med Robertsfors teater & musik

Robertsfors

Hållbar energi – du frågar, vi svarar

Robertsfors bibliotek i samarbete med kommunens Energi- och klimatrådgivning

Robertsfors

18


Hållbar handel. Kardemumma i Åkullsjön

Kardemumma

Robertsfors

Hållbar handel. Kardemumma i Åkullsjön

Kardemumma

Åkullsjön Robertsfors

Hållbarhet, normer, personer

Umeå Smakfestival, Restauranghögskolan och Martin&Servera

Umeå

Hållbarhetsorientering

Bjurholms kommun

Bjurholm

Hållbarhetsorientering

Vilhelmina Kommun

Vilhelmina

Hållbarhetsorientering Vännäs och Vännäsby

Vännäs kommun

Vännäs

Hållbarhetsvecka på Bruksam

Returmarknaden Bruksam

Robertsfors

Hållbart Event i Ratan

Julias fotspår, Syrran&anden, Solsmula och Malin i Ratan

Ratan

Hållbart Event i Ratan

Malin i Ratan, Solsmula, PTCam, Julias fotspår, Syrran&anden

Ratan

Hållbart företagande en lönsam historia.

SEE

Robertsfors

Hållbart mode

Sömnadskollektivet

Luleå

Hållbart mode

Sömnadskollektivet

Luleå

Hållbart resande i Umeå

Umeå kommun

Umeå

Hållbart samhällsbyggande med WSP

WSP

Umeå

Hår & Tvål - en föreläsning om naturlig hårvård

Malin i Ratan, Syrran & anden

Ratan

Höstvandring efter Tavelsjöleden Carina Rönnlund, Carinas Hälsoklinik och Hanna Alperud, Raw for Good

Tavelsjö, Umeå

Inspireras av läsning med temat miljö och hållbarhet

Gymnasiebiblioteket

Lycksele

Inspireras av läsning med temat miljö och hållbarhet

Lycksele bibliotek

Lycksele

Invigning av Mötesplats Bruksam Returmarknaden Bruksam

Robertsfors

Julias fotspår erbjuder dig att få mer hållbara fötter

Julia Larsson

Bygdeå

Kan hållbart företagande också vara lönsamt? - En föreläsning med Erik Sundkvist

Nordmalings kommun

Nordmaling

Klädbytardag

Tannbersskolan Lycksele

Lycksele

19


Knytisfika med Vän i Umeå

Vän i Umeå

Umeå

Konst NU visar återbruksskultur i Edelviks folkhögskolas konstutbildning Edelviks trädgård Konst NU

Burträsk

Kvällskurs "Lär dig klara av stressen"

Hitta Balansen som är ett samarbete mellan Carina Rönnlund, Carinas Hälsoklnik och Gunnel Rehn, Genuin Resurs

Umeå

LooP Mässan

Raggsjö Byaförening

Norsjö

Lunchföreläsning: Agenda 2030 på lokal nivå-erfarenheter från Norden

Föreningen Norden Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Nordregio

Umeå

Läxjälp på Dalkarså, Ålidhems centrum

Vän i Umeå och Studieförbundet Bilda

Umeå

Matlagning av närproducerad mat

Särskolan Finnbacken

Lycksele

Mitt klimatlöfte

Energi- och klimatrådgivningen, Skellefteå kommun

Skellefteå

Mobility by Umeå

Umeå kommun

Umeå

Näringslivsträff. Hållbart företagande, en lönsam historia.

Robertsfors Kommun

Robertsfors

Odla med Vän i Umeå

Vän i Umeå och Studiefrämjandet

Umeå

Plogga i Bureå

Skellefteå kommun

Bureå

Plogga i Byske

Skellefteå kommun

Byske

Plogga i Kåge

Skellefteå kommun

Kåge

Plogga i Lövånger

Skellefteå kommun

Lövånger

Plogga i Skellefteå

Skellefteå kommun

Skellefteå

Plogging

Västerbottens Läns Landsting

Robertsfors

Presentation av de 17 målen i Agenda 2030.

Robertsfors Kommun

Robertsfors

Restsoppa under Umeå Smakfestival

Umeå Smakfestival

Umeå

Riksintressen i Robertsfors

Länsstyrelsen i Västerbotten

Robertsfors

Ringmärkning av ugglor 18 september

Umeå Fågelförening (UFF)

Umeå

Rädda världen hemifrån

Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten

Burträsk och Skellefteå

Schysst tävling med Fairtradetema!

Fairtrade City Skellefteå

Skellefteå

20


Schyssta inköp och upphandlingar i Skellefteå kommun!

Inköpsenheten, Skellefteå kommun

Skellefteå

Se och upplev hållbart konsthantverk

Pär Axelsson och Eva Dahlberg-Axelsson

Robertsfors

Showroom klimatsmart inredning

Solkraft Rondellen

Skellefteå

Sitta, stå, gå eller springa?

Projekt RUSA, Robertsfors Kommun

Robertsfors

Skapa nytt av gammalt

Röda Korset Second hand Robertsfors

Robertsfors

Skapande återbruksverkstad papperskonst

Holmsunds bibliotek

Holmsund

Skogspromenad och bärfika på Gammplatsen

Gammplatsen

Lycksele

Slöjda hållbart!

Länshemslöjdskonsulenterna/Västerbottens Umeå läns hemslöjdsförening

Social och ekonomisk hållbarhet RTAS AB (SVB)

Robertsfors

Soffhäng och knytisfika med Vän Vän i Umeå i Umeå

Umeå

Solcell seminarie

Lycksele kommun

Lycksele

Solcellsmonter

Energi- och klimatrådgivningen, Skellefteå kommun

Skellefteå

Solklart Solenergi!

Jokkmokks kommun

Jokkmokk

Spela pingis med Vän i Umeå

Vän i Umeå

Umeå

Spela volleyboll med Vän i Umeå Vän i Umeå

Umeå

Spring eller promenera med Vän i Umeå

Vän i Umeå

Umeå

Språkcafé på Dalkarså, Ålidhems centrum

Vän i Umeå och Studieförbundet Bilda

Umeå

Språkcafé på Ersboda

Vän i Umeå och Svenska kyrkan

Umeå

Språkcafé på Hedlunda

Vän i Umeå, Bilda och UBEC'S Vänner

Umeå

Språkcafé på Väven

Vän i Umeå och Umeå Stadsbibliotek

Umeå

sy-verkstad och hållbart mode med sömnadskollektivet

Sömnadskollektivet

Luleå

sy-verkstad och hållbart mode med sömnadskollektivet

Sömnadskollektivet

Luleå

21


Tema självhushållning

Robertsfors kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Tingshusstiftelsen

Ånäset

Tema: Att bygga med trä, är det bra för hälsan?

Folkhälsorådet i Skellefteå

Skellefteå

Temadag för ökad kunskap om barn som utsätts för våld

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun

Umeå

Textil återvinning hos Hemtex

Hemtex

Umeå

Tillbaka till naturen, om att skapa Projekt LONA Robertsfors bättre och naturliga vattenmiljöer. Rickleån i fokus.

Överklinten Robertsfors

Träff för somaliska kvinnor

Vän i Umeå

Umeå

Umeå Smakfestival

Mat och Event Umeå AB

Umeå

Umeås plats i världen – vad innebär det för resandet?

Umeå kommun

Umeå

Unga planetskötare!

Skellefteå kommun

Skellefteå

Upcycling Workshop

Solkraft Rondellen

Skellefteå

Uppdatera din världsbild med Sida på Umeå Universitet

Sida, SEEHållbarhetsvecka

Umeå

Utställning. Presentation av de 17 Robertsfors Kommun målen i Agenda 2030.

Robertsfors

Vandra runt Bäcksjön med Vän i Umeå

Vän i Umeå

Umeå

Var kreativ tillsammans med Vän i Umeå

Vän i Umeå och Studieförbundet Bilda

Umeå

Vill du veta hur man kan laga en punktering?

Resurscentrum

Lycksele

Visning av Galejans återbruksstation

Galejan

Malå

Visning av Knut´ns återvining

Knut´n

Norsjö

Visning av Knut´ns återvining

Knut´n

Norsjö

Workshop Syra grönsaker

Ratans bygdegård

Bygdeå

Välkommen och prata Fairtrade under lunchen!

Fairtrade City Skellefteå

Skellefteå

Välmående Workshop för att förbereda oss mentalt för klimatförändringar

Dr. Jing Helmersson, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Umeå

22


Värdefulla vatten- en upplevelseutställning på Rådhustorget

Vakin

Umeå

Åk trehjulig Elmoped under hållbarhetsveckan

Energi- och klimatrådgivning

Lycksele

Åka hållbart åka kollektivt

Länstrafiken

Lycksele

Åka hållbart åka kollektivt

Länstrafiken

Malå

Åka hållbart åka kollektivt

Länstrafiken

Norsjö

Åka hållbart åka kollektivt

Länstrafiken

Vindeln

Åka hållbart åka kollektivt

Länstrafiken

Åsele

Återbruks café

Studieförbundet Vuxenskolan

Robertsfors

Åtta årstider i Höneboda

Robertsfors bibliotek i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Bygdeå

Äppelfestival under Umeå Smakfestival

Umeå Smakfestival

Umeå

Äppletsdagsfirande i Edelviks trädgård

Edelviks folkhögskola

Burträsk

Öppet Hus - Malin i Ratans tvålmakeri

Malin i Ratan

Ratan

Öppet Hus - Malin i Ratans tvålmakeri

Malin i Ratan

Ratan

Öppet hus hos L-J:s loppis i Norum

L-J:s loppis

Norum

Öppet Hus på Bruksam

Bruksam

Robertsfors

Öppna hus i den hållbara byn, MåBraByn i Sikeå Hamn

MåBraByn

Sikeå

23


Bilaga 2: Artikel: Umeå Tidning 19 september-25 september 2018: Företagare bjuder in till ett hållbart event i Ratan

24


Bilaga 3: Enkätsvar bland arrangörer

SEE Västerbotten 2018 DAGAR KVAR

DAGAR AKTIV

SVAR

ANTAL SVAR %

SLUTFÖRDA

0

14

24

34%

24

Hur många deltagare hade ditt/dina arrangemang under SEE-veckan? Ange arrangemangets titel följt av antal besökare samt hur besöksantalet fördelades på antal kvinnor och män. Om du arrangerat fler än 1 arrangemang, ange då samtliga här nedan

Beskriv utfallet av dina arrangemang Titel, antal besökare, fördelning kvinnor/män Bruksam måndag, fredag och lördag ca 75 varav 30 män och 45 kvinnor Elbilar/cyklar lördagen 27 varav 7 kvinnor och 20 män "Unga planetskötare". 50st. 50% könsfördelning. Mötesplats Gröna vagnen, inkl tre lunchsamtal. 200, 50/50 Fairtrade på lunchen, per dag (fem dagar): 40 pers jämnt fördelat mellan kvinnor och mön Hitta verktyg för ert miljöarbete! För restauranger och caféer med KRAV och WWF Antal besökare: 35 st, Kvinnor: 25 st Män: 10 st Men vad ska vi äta då? Besökare: 32, varav 7 män och 25 kvinnor Slöjda hållbart - lappa, laga och re-do och plastbanta, tälj egna redskap Vi länshemslöjdskonsulenter inspirerade/hjälpte till med lagning av plagg mm samt täljning. 23 besökare, varav 4 män Lunchseminarium i Umeå: Nordiska erfarenheter från Agenda 2030 på lokal nivå 27 besökare varav 18 kvinnor och 9 män. Lunchseminarium i Luleå: Nordiska erfarenheter från Agenda 2030 på lokal nivå 28 besökare varav 25 kvinnor och 3 män 1. God morgonpåsar till bussresenärer. 600 påsar delades ut. Uppskattningsvis 65% kvinnor, 35 % män. 2. Föreläsning med naturfotografen Lisa Sihlberg. 75 besökare. Uppskattningsvis 60% kvinnor, 40% män. 3. Fotoutställning av Lisa Sihlbergs bilder i Stadshuset. Jag kan inte ens uppskatta antalet besökare här eftersom jag inte själv var på plats. Kanske någon annan av oss utställare (Fairtrade, solcellsmonter, klimatlöftesmonter eller showroom: klimatsmart inredning)har bättre koll...


Ett 15-tal besökare samt 12 på olika sätt engagerade i arrangemanget Gulfkant eller riskbruk. En man och en kvinna. Tre kvinnliga ledare. LooP Mässan 350 besökare 50/50 män kvinnor 10-tal besökare, 50-50 kvinnor o män Språkcafé Ålidhem måndag ca 60 besökare, 30/30 Språkcafé Väven, tisdag ca 40 deltagare, 25/15 Körsång, onsdag, ca 20 deltagare, 15/5 Pingis, onsdag, 10 pers, 100% killar Språkcafé, somaliska kvinnogruppen, Ersboda, 10 kvinnor Löpning och promenad, 5 pers, 2 kv/3 män Språkcafé Ersbodakyrkan, ca 30 pers, 15/15 Soffhäng på Rådhustorget, fredag, ca 20 pers, 10/10 Knytisfika Arken, Ersboda, söndag ca 20 pers, 10/10 Workshop Syra grönsaker 12 deltagare, alla kvinnor. Hur kan vi bidra till en jämställd värld fri från våld mot människor och natur? 17 besökare, varav 3 kvinnor. Hållbart event i Ratan fre ca 20 varav 5%män lör ca 50 varav 10%män Öppet hus i tvålmakeriet ris-ons 20 personer varav 3 män 10 HOPE- om att minska klimatavtrycket från privatkonsumtion ca 10 deltagare, ca 2/3 kvinnor och 1/3 män. Sitta, stå, gå eller springa? Ca 50 besökare varav ca 7 män och 43 kvinnor. Bio "Finding Oscar" med efterföljande samtal, 40 personer 30 kvinnor/10 män Företagsfrukost med Trossa, 106 personer, 53 kvinnor/53 män Föreläsning Gapminder på Dragonskolan, 300 personer 150 kvinnor/150 män Universitetet med quizzet FAKTA ELLER FIKTION 75 personer, 37 kvinnor /37 män (Kvar Rådslaget den 22 oktober) Filmvisning av När skogen tystnar. Vet ej exakt, men ca 60 besökare. Kan ej svara på fördelningen kvinnor/män, men det var relativt blandat.


Vad tycker du om arrangemanget SEE hållbarhetsvecka i sin helhet?

100%

80%

60%

40%

20%

0% 5 Mycket Bra

4

3

2

1 Mycket dåligt

1

5 Mycket Bra

11 (45.83 %)

2

4

8 (33.33 %)

3

3

2 (8.33 %)

4

2

0 (0 %)

5

1 Mycket dåligt

0 (0 %)

6

Ingen åsikt

3 (12.5 %)

Medel

3.88

σ

1.59

Svar

24

Ingen åsikt


Kommentera gärna Många olika typer av arrangemang Ett välkänt event med många evenemang! Ett fantastiskt arrangemang som verkligen uppmuntrar till samarbete! Lite synd bara att man inte vet vilka som planerar vad och hur stort. Umeå kommuns "Civitas" konferens under tre dagar slukade ju en stor del av tjänstemännen på Umeå kommun om man hade dem som målgrupp. Jag upplever att det är svårt att få överblick och ha någon åsikt om hållbarhetsveckan som helhet. Man är fokuserad på sitt eget arrangemang. En stor nackdel dock när man ordnar aktiviteter som kräver besökare är att konkurrensen om en begränsad klick hållbarhetsintresserade är särskilt hård just under SEE-veckan. Jag tror det vore bra att försöka styra aktiviteter på SEE-veckan till sådant som inte kräver besök eller publik. Istället mer av typen som marinerar invånarna i Hållbarhet. Biblioteken skyltar fler hållbarhetsböcker, måltidsservice på skolor, äldreboenden och sjukhus serverar vegetariskt, etc. Syor variation och platser för genomförandet av de olika aktiviteterna. Jättebra att vi kan hjälpas åt att lyfta upp arrangemang som bidrar till ett hållbarare synsätt. Det finns potential (och utmaningar) i att locka större aktörer från näringslivet till denna vecka. Jag hann tyvärr inte gå på några andra arrangemang än mitt eget och har därför tyvärr ingen åsikt som helhet. Arrangemanget och initiativet i stort är bra, viktiga frågor, skulle kunna få vara ännu mer uppmärksammat.


Är du nöjd med ditt deltagarantal på ditt/dina arrangemang under SEE? Ange hur nöjd du är på en femgradig skala

100%

80%

60%

40%

20%

0% 5 Mycket nöjd

4

3

2

1 Missnöjd

1

5 Mycket nöjd

9 (37.5 %)

2

4

9 (37.5 %)

3

3

2 (8.33 %)

4

2

3 (12.5 %)

5

1 Missnöjd

1 (4.17 %)

6

Ingen åsikt

0 (0 %)

Medel

3.92

σ

1.14

Svar

24

Ingen åsikt


Kommentera gärna Fler som upptäckte butiken och det vi gör på Bruksam Mycket bra föreläsare om elbilar Hade önskar fler deltagare. Känns som att man konkurrerar om samma målgrupp under SEE-veckan Jag höll ett riktat event mot restaurang, café och storkök. Bra uppslutning med 35 deltagare, några från Skellefteå och Nordmaling. Arrangemanget var mycket populärt och blev fullt långt innan sista anmälningsdag. Vi hade utan tvekat kunnat ha dubbelt antal platser. Kul! Helt ok! Bra blandning av deltagarkategorier med representanter från olika målgrupper: civilsamhälle, offentlig sektor och företag. Man får vara nöjd om det kommer mellan 20-30 deltagare på ett lunchseminarium, det är ungefär vad vi brukar ha. Vi har ännu inte fått se något faktiskt resultat av arrangemanget Vi lyckades inte med matknadsföringe ? De är fösta året vi kör denna mässa och tycker att de blev lyckat. Arrangemanget blev synligt i och med SEE:s marknadsföring och annonsering. Tyvärr hade vi missat att skriva i texten att det behövdes förhandsanmälan, och att deltagarna skulle ha med sig egna grönsaker och burkar. Folk ringde dagarna före, och några kom även under evenemanget, de trodde det skulle vara en föreläsning! Antalet deltagare överträffade förväntningarna. Självklart hade jag önskat fler deltagare. Men dialogerna med de som var på plats blev bra. Vi hade en nästan fullsatt biosalong och är mer än nöjda.


Uppnåddes dina förväntningar med ditt deltagande i SEE?

100%

80%

60%

40%

20%

0% Ja

Nej

Ingen åsikt

1

Ja

21 (87.5 %)

2

Nej

1 (4.17 %)

3

Ingen åsikt

2 (8.33 %)

Svar

24


Kommentera gärna Enkel och effektiv ansökan? De är nytt för oss att delta i SEE. V vi fick hjälp med annonsering och ni besökte även mässan. Till ett annat år kanske vi kan fördjupa samarbetet. Jag bjöd in deltagarna i en studie så att de kunde få en återrapportering av resultaten. Jag hade inte så mycket förväntningar utöver att jag ville erbjuda deltagarna ett sådant tillfälle. Förstås synd att fler inte kom, men studien har rapporterats på flera andra sätt så det kanske har räckt för deltagarna. Förväntade oss mer, tydligare och tidigare marknadsföring av hållbarhetsveckan. Önskvärt med mer annonseringsmaterial ex. hyra av banderoller, flaggor och annat som syns i samhället. SEE-tidningen vore bra om den kom ut tidigare.


Hur upplevde du servicen från SEE-veckans koordinatorer?

100%

80%

60%

40%

20%

0% 5 Mycket bra

4

3

2

1 Mycket Dålig

1

5 Mycket bra

12 (50 %)

2

4

7 (29.17 %)

3

3

1 (4.17 %)

4

2

0 (0 %)

5

1 Mycket Dålig

0 (0 %)

6

Ingen åsikt

4 (16.67 %)

Medel

3.79

σ

1.78

Svar

24

Ingen åsikt


Hur upplevde du marknadsföringen av SEE-veckan? SEE Magasinet som bilaga i VK, Norra Västerbotten och Folkbladet, www.seehallbarhetsveckan.se, facebook, annonser i lokaltidningar.

100%

80%

60%

40%

20%

0% 5 Mycket Bra

4

3

2

1 Mycket dåligt

1

5 Mycket Bra

9 (37.5 %)

2

4

7 (29.17 %)

3

3

4 (16.67 %)

4

2

4 (16.67 %)

5

1 Mycket dåligt

0 (0 %)

6

Ingen åsikt

0 (0 %)

Medel

3.88

σ

1.09

Svar

24

Ingen åsikt


Vad har du själv gjort för att få besökare till ditt/dina arrangemang? Kommentera Har marknadsfört på fb olika grupper och vänner Marknadsföring internt. Websida och spridning i sociala medier Marknadsfört på sociala media, skärmar på arbetsplats, mejlutskick och kommunens webbplats Pressmeddelande, riktad inbjudan till målgruppen, spridning via Nätverket Hållbara Restauranger Vi har spridit arrangemanget med nyhetsutskick och genom samarbetspartners och naturligtvis funnits med i det officiella programmet för veckan. Annonserat i Västerbottens läns hemslöjdsförenings "SLÖJDBLAD" på vår hemsida och berättat om arrangemanget när vi varit ute i andra sammanhang. Affischerat, annonserat på VK:s webbplats veckan innan, skickat personliga inbjudningar till personer som arbetar med frågan, skapat evenemang på Facebook som delats av olika aktörer och samverkanspartners. Pratat med personer jag träffat och uppmuntrat dem till att besöka föreläsningen. Jag har köpt annonsplats i gratistidningen Megafonen som når alla hushåll (till skillnad mot Norran som bara når prenumeranter) samt annonserat på Norrans webb (en annons som alla kan se oavsett om man prenumererar på tidningen eller inte) Jag har också tryckt upp en flyer (med information om hållbarhetsveckan) som skickades med i våra 600 God morgonpåsar som bussåkarna fick. Jag har också sett till att sprida informationsmaterial om mitt arrangemang (föreläsningen) samt info om hela veckans aktiviteter på allmänna anslagstavlor i stan, turistbyrån och på kommunala arbetsplatser. Jag har tagit hjälp av kommunens kommunikatörer för att sprida info om hållbarhetsveckan och dess aktiviteter på kommunens sociala medier. inget speciellt Sponsrade inlägg på Facebook. Affischer på anslagstavlor runt om i stan. Kontaktat media. Stora reportage i VK samt tidningen Mellanbygden en vecka innan arrangemanget. De besökare vi fick hade gjort noteringen om arrangemanget via detta, inte via Er marknadsföring Landstinget, Alkohol- och drogmottagningen , nykterhetsrörelsen och jag sjäv spred en fler, som ledde föreläsningen skapat! Vi har själva annonserat på Facebook samt satt upp affischer. Vi anser att de blev i minsta laget och ska annonsera med i lokala tidningar till nästa år. För lite... Spridit i sociala media Annonserat på sociala medier. Marknadsföring via Facebook och anslag på kommunala anslagstavlor och anslagstavlor på universitetet. sponsrade inlägg och organiska inlägg på fb/insta affischer i närområdet, flyers helgen innan på marknad Affischering, annonsering och Facebook-annonsering Jag skrev direkt till deltagarna i studien och inbjöd dem. I hushållstidningen så stod det att även andra intresserade var välkomna. Ett par som kom hade inte varit med i studien. Affischerat på anslagstavlor, annons på Robertsfors Kommuns hemsida, mailutskick, info på intranät, evenemang via Robertsfors kommuns facebooksida, delat ut informationsblad på arbetsplatser. Muntligen informerat.


Riktade inbjudningar och kontakter Annonserat på föreningens hemsida, på föreningens facebook-sida samt via facebook-evenemang.


Varför tycker du att SEE-veckan behövs? Kommentera Tror man behöver se över hur man marknadsför SEE-veckan. Vi hade tur att Västerbottensradio var ute och marknadsförde. Det är färre och färre som har tidningen och många läser inte bilagorna. Pratade med besökar som har tidningen men kastat bilagan. Alla stora pints och annat som följde med är att kasta pengarna i sjön. Kommunspecifika blad där man har rubrik Hållbarhetsveckan Robertsfors och sedan tar upp SEE. Folk kastar det som det inte finns igen känning på. För veckan behövs i allra högsta grad!! och att då missa en massa människor pga att man inte når fram i media bruset är synd. Affischera vid busshållplatser osv. Få med skolorna så att barnen kommer hem och talar om vad som kommer att hända. Vara ute lite tidigare. 7-10 dagar så att man hinner få in det i familjens planeringen. Men veckan behövs!!!! Man kan inte nog sprida vikten av hållbarhet. Ett bra sätt att samla aktiviteter inom området under samma vecka. I linje med agenda 2030 Ett välkänt event med många aktiviteter. Visar att det finns många som arbetar med en stor variation för en hållbar utveckling i Västerbotten. För att uppmärksamma länets invånare om vikten av hållbart leverne, och för att visa på vad jag som privatperson kan göra för miljön. Mycket viktigt att öka medvetenheten och att lära ut kunskap m hur man kan konsumera mindre och förlänga livslängden på de saker man har. Det är en jättebra chans att uppmärksamma vad andra aktörer gör och att också synas TILLSAMMANS, civilsamhälle, offentlig sektor, forskning och företag och visa våra medborgare hur många initiativ som faktiskt görs för en mer hållbar framtid. Vi lyfter fram goda exempel och bidrar till att skapa entusiasm och energi kring hållbarhet! För att uppmärksamma det viktiga hållbarhetsarbetet Aktuella frågor. Lägg tyngden på information, medvetengörande osv och mindre på reklam inklusive säljfrämjande åtgärder från företag. Lyfta syftet med SEE frågorna och i samarbete med många aktörer! Vi behöver helt klart titta på sätt att leva mer hållbart. Detta bidrar verkligen åt rätt håll. Bra att lyfta fram arrangemang och verksamheter med hållbarhet i fokus. Att göra det under en vecka så här får vissa verksamheter att lyfta sig lite, in i ett hållbarhetstänkande. Människor som vill leva hållbarare får chansen att möta nya arrangörer och verksamheter som lever upp till deras förväntningar och värderingar. SEEveckan sprider kunskap Samla engagemanget för hållbarhetsfrågor. Upptäcka vad andra gör. Sprida vårt eget arbete. Alla måste börja leva mera hållbart. Om vi ens ska komma när målsättningarna för agenda 2030 så behöver vi arbeta brett med hållbarhetsfrågor i alla kategorier och jag tycker att SEE fungerar bra som kontaktyta. närverkande och att lyfta det alla för för hållbarhet Lyfta hållbarhetsfrågorna. Syns bättre vid intensivt arbete under kort tid! En kraftsamling för hållbarhet som görs av flera aktörer samtidigt under en vecka är bra. Kan ge extra uppmärksamhet till frågan. Viktigt att lyfta goda exempel, synliggöra vad som utförs i kommunerna. Info om de globala målen till allmännheten. För att vi måste rädda planeten!


Vad har varit bäst med SEE-veckan?

Att vi i Robertsfors fick till en stor bredd av arrangemang och ändå ganska bra med besökare. Programmet med veckodagar på hemsidan. Mötena med människor Det stora gensvaret på eventet jag anordnade! Att så många organisationer och aktörer engagerar sig i ett och samma arrangemang. Magasinet som berättar vad som görs på olika platser i länet. Alla aktiviteter och allt engagemang som genomförs! Alla engagerade människor! De föredrag so hölls under Fredagen om både social och ekonomisk hållbarhet genomslaget Enkelheyen att anmäla den aktuella föreläsningen! De är som sagt första året vi kör denna LooP Mässa (Lokalt Odlat Och Producerat). Och de har varit många positiva reaktioner, både från besökare och utställare och vi känner oss inspirerade att köra nästa år. vet ej Soffhänget på Rådhustorget gav mersmak :) Det breda utbudet. Närverkande Många aktiviteter Att man gemensamt synliggör hållbarhetsfrågor - ger dem ökad uppmärksamhet - är bra. Kul att se så många goda exempel i olika verksamheter och på så många olika plan och så många som engagerar sig i viktiga frågor. Att veckan skapar ett stort fokus på hållbar utveckling samt att vi fick hjälp med stor spridning på vårt evenemang.


Är du intresserad av att delta i SEE-veckan igen?

100%

80%

60%

40%

20%

0% Ja

Nej

Ingen åsikt

1

Ja

20 (83.33 %)

2

Nej

0 (0 %)

3

Ingen åsikt

4 (16.67 %)

Svar

24


Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera SEE-veckan till en kollega eller vän?

1

Detractors

4 (16.67 %)

2

Passives

4 (16.67 %)

3

Promoters Total

16 (66.67 %) 24


Vad kan förbättras för att du ska ge SEE-veckan ett ännu högre betyg nästa gång?

Marknadsföringen på sociala medier bör stärkas för att få större synlighet och spridning. En svårighet med SEE veckan är att det är så många event att målgruppen riskerar att bli mättad. Jag skulle önska fler initiativ från privata och idéburna aktörer. Jag tycker på sätt och vis att tiden när man ägnar en vecka per år åt hållbarhetsfrågorna är förbi. Vore det inte bättre att göra SEE till en samordnande kraft för insatser kring hållbarhet året om? Ta fram en vettig mediastrategi. För måbrabyn var det viktigt med reportage i VK, Mellanbygden samt inslag från SVT Radio Västerbotten samt SVT. Dämpa Er övertro på sociala medier........ Det kanske är bra om man kan öka tydligheten genom att visa på några utvalda programspår.


Övriga synpunkter och ideér! Hur kan vi göra SEE-veckan ännu bättre tillsammans med dig? Kommentera gärna Se över marknadsföringen. Vara ute tidigare med information om arrangemangen. Jobba mer mot skolan de som skall ta över planeten. Göra SEE-veckan än mer synlig. Kanske genom ett större arrangemang i Umeå C, som avslutning eller inledning av veckan. Att vi kunde göra något på någon annan plats än i vår lokal, gärna i samarbete med någon annan. Skulle man kunna ha någon form av matchningstjänst? För att hitta nya samarbeten mellan olika aktörer? Inom olika områden inför SEE-veckan? Kanske redan i mars/april? Man skulle kunna skriva in sina idéer på en site och leta partners som vill hänga på, så kanske nya samarbeten skulle kunna uppstå? Kanske en plattform på nätet, men kanske också en fysisk träff inför SEE? Umeå föreningsbyrå borde definitivt vara en medarrangör av det, så att man kan få in fler nya föreningar så att det inte bara är "samma gamla vanliga" aktörer som visar upp sig och genomför aktiviteter. Något i den stilen. Seminarium om klimatutveckling och konsekvenser för samhället och medborgare. Utifrån de kommentarer jag gett i denna enkät! Under våran mässa kan man absolut ha andra aktiviteter i anslutning. Så man knyter ihop arrangemang för ökat intresse. vet ej Vi är nöjda Jag skulle gärna se att Rådhustorget används i mycket större utsträckning. En interaktiv hållbarhetsfestival med workshops med Agenda 2030 som utgångspunkt, föreläsningar (Johan Rockström), poesi (Maxida Märak) & liknande. Slå på stort, och lite till! För att finansiera kalaset kan samarbete sökas med någon stor privat aktör. (Ikea, Diös, Komatsu, Scandic, Länsförsäkringar)


Profile for lansstyrelsenvasterbotten

Slutrapport SEE Hållbarhetsvecka 2018  

Slutrapport SEE Hållbarhetsvecka 2018

Slutrapport SEE Hållbarhetsvecka 2018  

Slutrapport SEE Hållbarhetsvecka 2018

Advertisement