Page 1

ความหวังของเด็กจีนยูนนาน ที่โรงเรียนบานใหมหนองบัวยังไมสิ้น

ปากทางเขาโรงเรียนบานใหมหนองบัว เมื่ อ วั น ที่ 2-5 มิ ถุ น ายน 2553 ดร.ศิ ริเ พ็ ญ อึ้ งสิ ท ธิ พู น พร และ ดร.มยุ รี ถาวรพั ฒ น ร ว มกั บ ที ม พี่ เ ลี้ ย งของศู น ย ศึ ก ษาฟ น ฟู ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตได เดินทางไปที่ โรงเรียนบาน ใหม ห นองบั ว อํ า เภอไชยปราการ จั ง หวั ด เชี ย งใหม เพื่ อ ติ ด ตาม โครงการวิ จั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น ของโรงเรี ย น ภายใต ทุ น สนั บ สนุ น ของ สํานั กงานกองทุนสนับสนุ นการวิ จัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่ น และเสริมศักยภาพใหกับครูภูมิปญญาและครูประจําการชั้นอนุบาลที่ เด็กนักเรียนเขาแถวเดินกลับบานอยางเปนระเบียบ จะสอนภาษาไทย ใน โครงการ “แนวทางพั ฒ นาทั ก ษะภาษาไทยของเด็ ก นั ก เรี ย นเชื้ อ สายจี น ยู น นานในระดั บ ชั้ น ปฐมวั ย ใน โรงเรี ย นบา นใหม ห นองบั ว ควรเปน อย า งไร” เนื่ อ งจาก สมาชิกในทีมวิจัยไมไดเขารับการฝกอบรมกลวิธีการสอนใน การอบรมที่ ผ า นมา เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม 2553 ทางฝ า ย วิชาการและทีมพี่เลี้ยงของศูนยฯ จึงตองติดตามไปถายทอด สภาพถนนในโรงเรียนบานใหมหนองบัว ความรูถึงที่โรงเรียน

สภาพถนนในหมูบาน ซึ่งอยูดานหนาของโรงเรียนบานใหมหนองบัว

สืบเนื่องจากครูภูมิปญญาและครูสอนภาษาไทยไมได รับการฝกกลวิธีการสอนตามแนวการสอนแบบทวิภาษาฯแลว อาจไม เ กิ ด ผลตามความคาดหมาย กลายเป น การเสีย เวลา เปล า และแมว า โรงเรีย นบ า นใหมหนองบัว จะไม ไดส อนทวิ ภาษาเต็ ม รู ป แบบก็ ต าม แต ใ นเบื้ อ งต น ได มี ก ารนํ า ภาษา ทองถิ่นเขาไปรวมจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย เพื่อให เด็ ก คุ น เคยกั บ การเรี ย นการสอนภาษาท อ งถิ่ น และปู พื้ น


ฐานความรูเดิมไปสูความรูใหม ดังนั้นทางศูนยฯจึงเห็นความสําคัญในจุดนี้ คณะพี่เลี้ยงจากศูนยฯจึงตองนั่ง รถตูจากกรุงเทพฯไปถึงอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม เพื่อการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งสมาชิกบางคนก็เมา รถไปตามเสนทางคดโคงจากตัวเมืองเชียงใหมไปถึงไชยปราการ เลยทีเดียว เมื่อไปถึงโรงเรียนบานใหมหนองบัว ก็เริ่มตนฝกฝนครู อยางขมักเขมน ซึ่งครูทุกคนก็ใหความสนใจดีและตั้งใจฝกฝน การฝกสอนครั้งนี้ตองทําอยางเรงรัด เนื่องจากมีเวลานอย แต ตองการใหครูไดเรียนรูหลากหลายกลวีธี เวลาผานไป 1 วันเต็ม ฝายวิชาการและพีเ่ ลี้ยงทีมวิจัยชวยกัน มีการฝกกลวิธีการสอนแบบทีพีอาร ตั้งแต ทีพีอารบี(body = สาธิตกลวิธีการสอนทีพีอาร ร า งกาย) ที พี อ าร โ อ(object = สิ่งของ) ทีพีอารพี (picture = รูปภาพ, วาดรูป) ทีพีอาร แอล(Location = สถานที่) ที พีอารเอส (story = เลาเรื่อง) ซึ่งเปนการสอนภาษาที่สอง ในที่นี้ก็คือสอนภาษาไทยให เด็กจีนยูนนานสลับกับกลวิธี นิทานภาพใหครูภูมิปญญาและครูไทย การสอนเพื่ อ พั ฒ นาสมอง เด็ก ไดแก การใชนิทานภาพ ฉากภาพกับการตั้งคําถามปลายเปดและคําถามเชิงจินตนาการ และเรื่อง เลากับคําถามแบบคาดเดา

ครูภูมิปญญากําลังสอนเรื่องเลากับคําถาม คาดเดาใหเด็กฟง (เรื่องกระตายกับเตา) แลวใหเด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติ

หลังจากที่ครูไดฝกซอมแลว ในวันรุงขึ้นก็ใหครูไดทดลองสอน กับเด็กอนุบาลจริง แตในวันดังกลาวโรงเรียนปดเรียน 1 วัน เพราะครู ตองไปอบรมที่เขตพื้นที่กันทั้งหมด จึงนัดเด็กมาไดเพียง 4 คน แตก็ได เห็นบรรยากาศที่ดี แตเนื่องจากเด็กยังคอนขางใหมกับโรงเรียนเพราะ เพิ่งเปดเทอมเปนสัปดาหที่ 2 เทานั้นเอง


ครูภูมิปญญาฝกสอนนิทานภาพกับเด็ก ซึ่งไดรับความสนใจจากเด็กเพราะเปนเรื่องใกลตัวเด็ก (นิทานภาพเรื่องวันตรุษจีน)

นอกจากการไปถายทอดกลวิธีการสอนแลวทีมพี่เลี้ยงของศูนยฯ ยังไดชวยทีมวิจัยในการวางแผน เพื่อเก็บขอมูลประวัติศาสตรชุมชนดวย คือชวยสรางเครื่องมือตามที่ไดเคยฝกอบรมมาเพื่อเปนสิ่งที่เชื่อม ปราชญชาวบานในชุมชนกับทีมวิจัยของโรงเรียน ซึ่งครั้งนี้ถือวาประสบความสําเร็จมากพอสมควร กลาวคือ พอหลวง (ผูใหญบาน) ใหความรวมมือเปนอยางดี ติดตอประสานงานกรรมการหมูบาน ปราชญชาวบานมา ประชุมกับพรอมหนามากกวา 10 คน เกินความคาดหมายจริงๆ ยิ่งไปกวานั้นยังไดรับความรวมมือจาก ประธาน อบต. มาดวยตัวเอง พรอมทั้ง ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมหนองบัว ไป ประชุมกันที่บานของพอหลวงตั้งแต 6 โมงเย็นถึง 2 ทุม (ทํางานกับชาวบานสวนใหญตองทําชวงเย็น หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจําวันแลว) สวนเครื่องมือที่ใชคือ แผนที่หมูบานรอบใน เพื่อใหปราชญชาวบาน ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกันพรอมหนา

สาวงามหนึ่งเดียวคนนี้คือประธานชมรมแมบานของหมูบานนี้ สวนภาพดานบนขวามือ คือ ดร.มยุรี กําลังกลาวแนะนําทีมจากมหิดล เพื่อทําความรูจักกับทีมปราชญชาวบาน


ในการไปลงพื้นที่ในครั้งนี้ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิ พูนพร ไดพานักศึกษาระดับปริญญาโทไปดวย 2 คน เพื่อเรียนรู การลงภาคสนาม เพื่อจะไดสัมผัสกับบรรยากาศในหมูบานจีน ยูนนาน โดยที่ไมตองไปถึงประเทศจีน เพราะเปนบรรยากาศ ชุ ม ชนจี น จริ ง ๆ ประกอบกั บ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองคนนี้ มี พื้ น ฐานความรูภ าษาจี น กลางอยูแล ว เผื่อว าจะได จุดประกายหา หัวขอในการทําวิทยานิพนธ

นักศึกษาไดรวมเรียนรูการทํางานกับปราชญชาวบาน เพื่อเก็บขอมูลเชิง ประวัติศาสตรทองถิ่น และภาพขวามือ ปราชญชาวบานกําลังใหขอมูลตําแหนงที่อยู ของปราชญในเรื่องตางๆ เชน อาหาร ยาสมุนไพร ผูรูดานพิธีกรรมตางๆ เปนตน

ประชุมกันจนมืดค่ําแตก็ไดผลงานเปนที่นาพอใจ

คนที่ใสเสื้อแดงคนนี้แหละประธานอบต.

สวนคนที่กําลังยืนอธิบายอยูนี้คือ ผอ.คําสุขของ โรงเรียนบานใหมหนองบัว และคนที่นั่งถัดไป (คน ใสเสื้อสีน้ําเงิน) คือรองผอ.สุชาตินั่นเอง

ก อ นที่ จ ะแยกย า ยกั น กลั บ บ า น ที ม วิ จั ย ของโรงรี ย นยั ง ได ว างแผนเก็ บ ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก โดยนั ด แนะกั บ ปราชญ ชาวบานวาจะไปหาที่บานและสัมภาษณ ในโอกาสตอไปดวย


ในวั น สุ ด ท า ยก อ นกลั บ ที ม พี่ เ ลี้ ย งได ส รุ ป งานและวางแผนการทํางานกับทีมวิจัย สวน ดร.ศิริ เพ็ ญ กั บ นั ก ศึ ก ษาได เ ดิ น ไปสํ า รวจหมู บ า นและ พู ด คุ ย เพื่ อ หาข อ มู ล กั บ ชาวบ า น ช ว งบ า ยวั น เดี ย วกั น ที ม พี่ เ ลี้ ย งจากมหิ ด ลก็ เ ดิ น ทางกลั บ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ทีมวิจัยโรงเรียนชวยกันจดสรุปการประชุม

ดร.ศิริเพ็ญไปสัมภาษณภรรยาผอ.โรงเรียนจีน พอดี ผอ.กลับมา รับประทานอาหารกลางวันที่บาน จึงไดถายรูปดวยกันเปนที่ระลึก

ความหวังของเด็กจีนยูนาน  

ความหวังของเด็กจีนยูนาน ที่โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวยังไม่สิ้น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you