Page 1

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินงานเกี่ยวกับการบันทึกภาษา และข้อมูลทางวัฒนธรรม การ ฟื้นฟูภาษา การ จัดการศึกษาแบบทวิภาษา และการผลักดันนโยบายที่เอื้อต่อการธารงภาษาและชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤต การดาเนินงานนี้ครอบคลุมงานที่เกี่ยวกับงานวิจัยวิชาการ และการวิจัยแบบปฏิบัติการที่มีชุมชนท้องถิ่น เป็นฐาน ตลอดจนการให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ในการ ธารงความหลากหลายทางด้านภาษาและ วัฒนธรรม และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย และ ต่างประเทศ จากการดาเนินงานของศูนย์ ศึกษาและฟื้นฟูภาษาฯ ได้ ข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับภาษาในภาวะ วิกฤตหลากหลายประเด็น และทาให้เห็นถึงความสาคัญของการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมรวมถึงการแก้ไข ปัญหาอัตลักษณ์ภาษาและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงสู่วงวิชาการต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้องค์ความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งสาหรับพื้นที่ซึ่งมีปัญหาอัตลักษณ์ ด้านภาษาและวัฒนธรรม และกลุ่มที่มีความต้องการพัฒนาภาษา-วัฒนธรรมในพื้นที่ของตนเองให้อยู่ใน สถานะที่ดียิ่งขึ้น ข้อค้นพบดังกล่าวเกิดขึ้นจากการทางานของนักวิจัยภายใต้ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาฯ และคณะ นักวิจัยในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการเชิงลึก ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะ เผยแพร่สู่สังคมในวงกว้าง เพื่อ ให้สังคม ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการนาเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่


สนองตอบปัญหาการถดถอยของภาษา-วัฒนธรรมท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ ในประเทศไทย และแนวทาง การพัฒนาที่มีภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐาน การจัดประชุมเรื่อง “การศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต : แนวคิดและ ปฏิบัติการ” เป็นการจัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอประสบการณ์จากการดาเนินโครงการศึกษา และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตของนักวิจัยที่เป็นสมาชิกของศูนย์ และนักวิจัยท้องถิ่น โดย รูปแบบของการจัดประชุมประกอบด้วยการบรรยาย การนาเสนอข้อค้นพบจากการวิจัย โดยมีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประชุมนี้นอกเหนือจากการ เผยแพร่ข้อค้นพบจากการวิจัยแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการ โครงการวิจัยและการ ดาเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาภาษา-วัฒนธรรมของท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อันเป็นการดาเนินงาน ของศูนย์ในโอกาสต่อไปด้วย การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 8.00 – 16.30 น. โดยคาด ว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


กาหนดการประชุมวิชาการ

“การศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต: แนวคิดและปฏิบัติการ” วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 8:00 – 16:30 น. ณ ห้อง 515 ชั้น 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

08.00 - 08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น. 09.00 – 09.30 น.

เปิดการประชุม โดย ผู้อานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

บรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

09.30 – 11.00 น. บทความ ที่ 1 : “มลาบรี: การเปลี่ยนผ่านจากวิถีเก็บของป่าล่าสัตว์สู่ วิถีชาวบ้าน” (โดย อมรรัตน์ รัตนวงศ์) บทความที่ 2 : “มานิกับคนนอก” (โดย ชุมพล โพธิสาร) โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

วิพากษ์

11.00 - 12.30 น. บทความที่ 3 : “เครือข่าย: ปัจจัยในการศึกษาและฟื้นฟูภาษาในภาวะ วิกฤต” (โดย ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์) บทความที่ 4

: “ศูนย์เด็กเล็ก บีซู : บทบาทในการฟื้นฟูภาษาและ วัฒนธรรม” (โดย กุมารี ลาภอาภรณ์ และ อัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์) วิพากษ์ โดย ผศ. เอี่ยม ทองดี

12.30–13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ห้อง ๕๐๔ ชั้น ๕

13.30–14.15 น. บทความที่ 5

:

"เรียนรู้บูรณาการผ่านภาษาและวิถีชีวิตคนชอง"

(โดย ประวีร์ บรรจงการ) วิพากษ์ โดย ผศ.เอี่ยม ทองดี 14.15 –16.15 น. บทความที่

บทความที่ 6: “กระบวนการคัดกรองของการศึกษาพิเศษแบบสห วิทยาการ” (โดย ศิริพร หมั่นงาน) 7: “แบบเรียนอ่านเขียนภาษามลายูถิ่น : ก้าวแรกของการ อ่านออกเขียนได้สาหรับเยาวชนไทยเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดน ภาคใต้” (โดย รุสดี มาซอ) บทความที่ 8 “แบบเรียนอ่านเขียนภาษาไทยแบบเชื่อมโยง ก้าวที่ มั่นคงของการอ่านเขียนสาหรับเยาวชนไทยเชื้อสายมลายู” สรัญญา กฤษณานุวัตร) วิพากษ์ โดย ผศ.ดร. พุทธชาติ โปธิบาล

16.15 – 16.30 น. ปิดการประชุม 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

(โดย

ร่วมประชุมวิชาการ  
ร่วมประชุมวิชาการ  

กำหนดการประชุมงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต: แนวคิดและปฏิบัติการ