Page 1

3

ABANDONED PLACES


contents / inhoud

Cover / voorkant > Poland / Polen > Zeliszow p1 Mexico / Cancun > building site / bouwwerf > p4 Belgium / België > convent / klooster p6 stock exchange / handelsbeurs p14 hospital / ziekenhuis HH3 p20 hunters castle / jachtslot p24 Luxemburg / Luxembourg > Heinen Farm / boerderij p32 Germany / Duitsland > Overlook Hotel p38 Italy / Italië > Castello di Racconigi p46 Villa Bastia p50 Casino de Boschi p54 Villa Decadimento p60 Red Cross Hospital / Rode Kruisziekenhuis p64 Colorno Hospital / ziekenhuis p66 Cementifico p68 Castello Albano p74 Volterra p76 Vercelli p80 Iceland / IJsland > farm house / boerderij p86 Caribbean / Caraïben > amusement park / pretpark p92 airport terminal / luchthaven p98 Japan > Doctor’s Shack p104 Ibaraki p108 Seika Dormitory p112 Nara Dreamland p118 pachinko hall / speelhal p120 ferris wheel / reuzenrad p122 Snake Lab p126 Nichitsu p134 Maya ‘Roof Tire’ Hotel p142 Kurioshi Inn p146 Kappa Onsen Hotel p152 Omiya Hotel p154 Fuu Motel p162 Western Village p172 USA > shopping mall / winkelcentrum p182 Epilogue / epiloog > p183 USA > New Jersey Hospital p184 – p186 Belgium / België > school p187 swimming pool / zwembad p188 – p189 USA > Sattler Theatre / Bethlehem Steel North Office p190 France / Frankrijk > sanatorium Belgium / België > bed p191 Italy / Italië > oratory / oratorium p192 USA > TJ Hotel Back cover / achterkant > Japan > Shiraishi gypsum mine / gipsmijn


ABANDONED PLACES


4

cover

omslag

Zeliszow

Zeliszow

Just outside the village: a football field,

Even buiten het dorp: een voetbalveld,

a bus stop, a few houses, fields and a

een bushalte, enkele huizen, akkers en

church.

een kerkje.

More theatre than church, all in wood,

Meer theater dan kerk, helemaal van hout,

with warm colours and graceful arches.

met warme kleuren en zwierige bogen.

The sun’s beams are like a sign that an

De zonnestralen zijn als een teken dat

empty church is never forsaken by God.

een leegstaande kerk nooit door God

Here once sounded the words of Martin

zelf verlaten wordt. Hier klonken ooit

Luther’s German bible and Bach’s St.

het woord van Martin Luther en Bachs

Matthew Passion...

Matthäus-Passion…

Shiraishi

Shiraishi

The road comes to a dead end at

De weg loopt dood aan de gipsmijn van

the Shiraishi gypsum mine: a totally

Shiraishi: een compleet overwoekerde,

overgrown, rusty and dilapidated factory

verroeste en bouwvallige fabriek tegen

on a steep slope.

een steile helling.

The image emerges and is blurred again

Regen en ruitenwissers doen het beeld

through rain and windscreen wipers.

opdoemen en vervagen. Na een half uur

After waiting half an hour in vain for drier

tevergeefs wachten op droger weer kruipen

weather, we crawl over the wall. Then the

we over de muur. Dan barst de tyfoon in

typhoon bursts in all its violence...

alle hevigheid los...


5


BELGIUM stock exchange / handelsbeurs 6

Five hundred years of history, with periods of

Vijfhonderd jaar geschiedenis, met periodes

glory, devastating fires and reconstruction.

van glorie, verwoestende branden en

The stock exchange was built in 1531, when

heropbouw. De handelsbeurs werd in 1531

Antwerp was the commercial and cultural

gebouwd, toen Antwerpen het commerciële en

centre of Western Europe.

culturele centrum van West-Europa was. HH3 Hospital

Ziekenhuis HH3

Not till thirty years later did London build

Dertig jaar nadien bouwde Londen zijn beurs,

p14 — p19

p14 — p19

its own exchange, followed shortly after by

kort daarna gevolgd door Rotterdam en

When nobody is watching, the

Als niemand kijkt, houden

Rotterdam and Amsterdam. The Antwerp

Amsterdam. Het Antwerpse gebouw brandde

ghosts race in Zimmer frames

de spoken wedstrijdjes

building burned down twice. What we see

twee keer af. Wat we vandaag nog zien, is een

round the hospital corridors.

looprekrijden door de gangen

today is a reconstruction from 1872.

reconstructie uit 1872.

The spirits of squatters also

van het hospitaal. Ook de

From the balcony I imagine myself looking

Vanaf het balkon zie ik beneden een bonte

wander round, constantly

geesten van krakers dolen hier

down on a motley mass of merchants,

massa kooplieden, schippers, makelaars en

cleaning up the clutter their

rond, eindeloos de rommel

shippers, brokers and bankers. Germans,

bankiers. Duitsers, Italianen, Spanjaarden,

obscure egos left behind.

opruimend die hun benevelde

Italians, Spaniards and Portuguese hurry

Portugezen en ook enkele exotische figuren

And there roam the terrified

alter ego’s achterlieten.

around, negotiating with each other in small

uit verre windstreken onderhandelen met

souls of all those who ever

En ergens dwalen de angstige

groups. But I also make out exotic figures from

elkaar in kleine groepjes. Er wordt gepraat

had to sit on the toilet with no

zielen van hen die ooit op het

distant corners of the world. The talk is of

over scheepsladingen, gewichten, volumes,

privacy!

toilet zonder privacy moesten

shipments, weights, volumes, exchange rates,

wisselkoersen, levertermijnen en voorschotten.

delivery times and advances. Names of ships

Namen van boten worden afgeroepen met

Hunters Castle

are called with departure dates, destinations

afvaartdatum, bestemming en nog beschikbare

p20 — p23

Jachtslot

and available space. Hands go up, deals are

ruimte. Handen gaan omhoog, deals worden

Mozart spent the night

p20 — p23

closed.

gesloten.

here when on tour. Aviation

Hier overnachtte Mozart

In a side street off the square stand the

In een zijstraat van het plein staan de paarden

pioneer Louis Blériot also

toen hij op tournee was.

traders’ horses. The servants crowd together

van de handelaars. De knechten troepen

found a bed here after an

Luchtvaartpionier Louis

laughing. It starts to rain. The traders take

lachend samen. Het begint te regenen.

emergency landing in a

Blériot vond er een bed na

shelter under the arcades, the servants pull

De handelaars schuilen onder de overdekte

nearby field. In recent years,

een noodlanding in een

up their collars.

galerijen, de knechten zetten hun kraag recht.

the castle’s owner lived here

nabijgelegen veld. De laatste

Today the exchange has a roof. The offices

Nu heeft de beurs een dak. De kantoortjes en

alone in one bedroom and the

jaren woonde de kasteelheer

and assembly rooms are empty. High up

vergaderzalen staan leeg. Hoog in het gebouw,

neighbouring pantry. Now that

hier alleen. Hij woonde in een

in the building, in the ridge of the roof,

in de nok van het dak, vind ik een naam:

he is dead, the animal heads

slaapkamer en de bijkeuken.

I find a name: ‘Sandow Piet 1899, 1901,

‘Sandow Piet 1899, 1901, 1900’.

continue to merrily muse

Na zijn dood mijmerden de

1900’. Who was he? A craftsman, a trader,

Wie was hij? Een ambachtsman, handelaar,

about their glorious past.

beestenkoppen vrolijk verder

a vagabond or a fellow urban explorer before

vagebond of een fellow urban explorer avant la

the term was invented?

lettre?

zitten!

over hun roemrijke verleden. Heinen Farm House (Luxembourg)

Boerderij Heinen

p24 —p31

(Luxemburg)

A member of the nobility with

p24 —p31

taste or a dairy farmer with

Een kasteelheer met smaak of

oodles of cash?

een melkboer met centen?


7


8


9


10


11


12


13


14

hospital / ziekenhuis HH3


15


16


17


18


19


20

hunters castle / jachtslot

Abandoned Places 3  

Abandoned Places 3 bij Uitgeverij Lannoo