Page 1

EUSKADIKO HIZKUNTZAREN INDUSTRIEN TXOSTEN SEKTORIALA. 2012. INFORME DEL SECTOR DE LAS INDUSTRIAS DE LA LENGUA DE EUSKADI

2012

2013ko uztaila Julio de 2013

Euskadiko Hizkuntzaren Industrien Txosten Sektoriala. 2012. Datu Orokor eta Ekonomikoak.

1

Informe Sectorial de las Industrias de la Lengua en el Pa铆s Vasco. 2012. Datos Generales y Econ贸micos


AURKEZPENA

PRESENTACIÓN

Dokumentu honetan, 2011 urtean burutu zen Hizkuntzen Industriaren Dimentsionamendu Ekonomikoa eta Enpleguari buruzko Azterketaren lehen edizioaren eguneratzea jasotzen da. Azterketa honek ondoko gaiei ekiten die: sektorearen dimentsioak enpresei eta establezimenduei dagokienez, enplegua eta bere jarduera-segmentu nagusien bidezko fakturazioa; Langunek sektorean duen ordezkapen maila eta lehiakortasun adierazle nagusienetako batzuen aurkezpena.

Este documento representa la actualización de la primera edición del Estudio de Dimensionamiento Económico y Empleo de la Industria de la Lengua realizado en 2011. Aborda los siguientes temas: dimensiones del sector en términos de empresas y establecimientos, empleo y facturación a través de sus principales segmentos de actividad; grado de representación de Langune en el sector y presentación de algunos de los principales indicadores de competitividad.

4 jarduera-segmentu nagusiak ondokoak dira: • • • •

Los 4 principales segmentos de actividad son:

Hizkuntzen ez-araututako irakaskuntza, (hizkuntza-eskolak eta euskaltegiak). Itzulpena eta Interpretazioa, Langile Autonomoen Araubide Berezian dauden pertsonak barne. Hizkuntzaren edukien garapena. Hizkuntzaren teknologien garapena.

Azken helburua, agente publiko zein pribatuekin partekatzeko informazio erreminta kontrastatua, sistematikoa eta eguneratua izatea da.

• • • •

Enseñanza de idiomas no reglada, (academias de idiomas y euskaltegis). Traducción e Interpretación, incluidos personas en Régimen Especial de Autónomos. Desarrollo de Contenidos lingüísticos. Desarrollo de Tecnologías lingüísticas.

El objetivo final es disponer de una herramienta de información contrastada, sistemática y actualizada para compartir con agentes públicos y privados.

Caracterización del sector de industrias de la lengua

Hizkuntzen Industria sektorearen karakterizazioa 2012an hizkuntzen industria sektoreko enpresak 585 direla estimatzen da. 2011rekin alderatuz, %3,9ko hazkundea izan da, batez ere irakaskuntzak izan duen hobekuntzari zor zaiona.

Se estima que en 2012 las empresas del sector industrias de la lengua son 585. Respecto a 2011 se ha producido un incremento del 3,9%, debido sobre todo a la mejoría que presenta la Enseñanza.

Nahiz eta enpresa-kopuru handiena Bizkaian kokatzen den, Gipuzkoa da pisu espezifikorik handiena duen lurraldea.

Aunque el mayor número de empresas se sitúan en Bizkaia, es Gipuzkoa el territorio con mayor peso específico.

Euskadiko Hizkuntzaren Industrien Txosten Sektoriala. 2012. Datu Orokor eta Ekonomikoak.

2

Informe Sectorial de las Industrias de la Lengua en el País Vasco. 2012. Datos Generales y Económicos


Atomizatutako sektore bat da, non enpresen %62k ez dituen 10 enpleguak gainditzen.

Se trata de un sector muy atomizado donde el 62% de las empresas no supera los 10 empleos.

Establezimenduei dagokienez sektoreko segmentu nagusia Irakaskuntza da (establezimenduen % 74,5).

El principal segmento del sector en términos de establecimientos es la Enseñanza (74,5% de establecimientos).

Langunen elkartutako establezimenduek EAEko Hizkuntzen Industriako establezimendu guztien gainean duten pisua % 9koa da.

El peso de los establecimientos asociados a Langune sobre el conjunto de establecimientos de la Industria de la Lengua en la CAE se establece en un 9%.

Enplegu-datuak

Datos de empleo

2011 eta 2012 urteen artean, hizkuntzen industria sektoreko enplegua %0,2an baino ez da murriztu, Irakaskuntza segmentuak izan duen portaera positiboari esker, beste segmentu batzuetan ez bezala, %7,9an hazi baita enplegua irakaskuntzan.

Entre 2011 y 2012 el empleo del sector industrias de la lengua se reduce en solo un 0,2% en base al buen comportamiento que presenta el segmento de la Enseñanza, que a diferencia de otros segmentos, se incrementa en un 7,9%.

Euskadiko Hizkuntzaren Industrien Txosten Sektoriala. 2012. Datu Orokor eta Ekonomikoak.

3

Informe Sectorial de las Industrias de la Lengua en el País Vasco. 2012. Datos Generales y Económicos


2013rako enplegua arinki haziko dela aurreikusten da (% 1).

Para 2013 se estima que el empleo aumente ligeramente en un 1%.

Sexuari dagokionez, emakumeak (% 60) dira nagusi eta adinari dagokionez, jarduera-sektore heldua da, 45 urtetik gorako populazioak 30 urtetik beherakoa bikoiztu egiten baitu.

En cuanto al género, predominan las mujeres (60%) y en términos de edad, se trata de un sector de actividad maduro, ya que la población mayor de 45 años duplica a quienes tienen menos de 30 años.

Fakturazio-datuak

Datos de facturación

Hizkuntzen industria sektoreak 276 milioi euro fakturatu ditu 2012an. 2011rekin alderatuz, fakturazioa % 1,8an areagotu da.

El sector de industrias de la lengua ha facturado en 2012 276 millones de euros. Respecto a 2011, la facturación se ha incrementado en un 1,8%.

Azken urtean zehar hizkuntzen industria osatzen duten segmentu ezberdinen portaera desberdina izan da. Hizkuntzen irakaskuntzan fakturazioa % 6,3an handitzen da, gainerako hiru segmentuek aldiz datu negatiboak dituzte.

Euskadiko Hizkuntzaren Industrien Txosten Sektoriala. 2012. Datu Orokor eta Ekonomikoak.

4

El comportamiento de los distintos segmentos que representan la industria de la lengua ha sido diferente durante el último año. La Enseñanza de idiomas aumenta su facturación en un 6,3%, mientras que los tres segmentos restantes presentan datos negativos.

Informe Sectorial de las Industrias de la Lengua en el País Vasco. 2012. Datos Generales y Económicos


Hizkuntzen irakaskuntzak duen garrantzia eta azken urtean zehar enplegua eta fakturazioari dagokionez izan duen portaera positiboa ondoko grafikoan irudikatzen dira.

La importancia del segmento de la Enseñanza de idiomas y su buen comportamiento en términos de empleo y facturación durante el último año se puede observar en el siguiente gráfico.

Hizkuntza edukiak eta Itzulpena eta interpretazioa dira emaitza negatiboenak aurkezten dituztenak.

Contenidos lingüísticos y Traducción e interpretación son los que presentan unos resultados más negativos.

Langune-ren presentzia adierazgarria da sektorean, sektoreko enpleguaren % 24a eta fakturazioaren %18a ordezkatzen dituelarik.

La presencia de Langune en el sector es significativa representando al 24% del empleo y al 18% de la facturación del sector.

Lehia-adierazle batzuk

Algunos indicadores de competitividad

• •

Barneko eskariarekiko mendekotasun altua duen sektorea. Hizkuntzen industria sektoreak bere negozioa batez ere hurbileneko merkatuetara zuzentzen du (%85a merkatu lokal eta autonomikora). Kanpoko merkatu berriak bilatzen dituen sektorea... baina berezko zailtasunak aurkitzen dituena. Enpresen %9k bere produktuak edo zerbitzuak beste herri batzuetara esportatzen ditu, batez ere Europara (Alemaniara eta Erresuma Batura batez ere). Merkatu berrietara zabaltzeko identifikatutako oztopo nagusiak ondokoak dira: enpresen tamaina txikia eta EAEtik kanpo merkaturatzeko zailak diren produktu eta zerbitzu espezifikoak izatea. Kalitatearen aldeko apustua egiten duen sektorea. Hamar entitatetik lauk kalitateziurtagiriren bat dutela estimatzen da. I+G+b-aren aldekoa. Sektoreko enpresek fakturazioaren %14 inguruko batez besteko portzentajea bideratzen dute mediako hurbildutako sektoreko enpresek I+G+b-ra. Heziketaren aldekoa. 2012an zehar, hamar enpresatik zazpik bultzatu dituzte prestakuntza jarduerak beren langileentzako. Buruturiko inbertsioa fakturazioaren gaineko

Euskadiko Hizkuntzaren Industrien Txosten Sektoriala. 2012. Datu Orokor eta Ekonomikoak.

5

Un sector con alta dependencia de la demanda interna. El sector de industrias de la lengua dirige su negocio principalmente a los mercados más cercanos (85% al mercado local y autonómico). Un sector que busca nuevos mercados externos... pero que se encuentra con dificultades intrínsecas. Un 9% de las empresas exporta sus productos o servicios a otros países, principalmente a Europa (sobre todo a Alemania y Reino Unido). Las principales barreras a la apertura a nuevos mercados identificadas son: la reducida dimensión de la empresa y el disponer de productos y servicios específicos que cuesta comercializar fuera de la CAE. Un sector que apuesta… por la calidad. Se estima que cuatro de cada diez entidades poseen algún tipo de certificado de calidad. Por la I+D+i. 14% es el porcentaje aproximado de facturación media destinado a I+D+i por las empresas del sector. Por la formación. Durante 2012, siete de

Informe Sectorial de las Industrias de la Lengua en el País Vasco. 2012. Datos Generales y Económicos


% 7koa izan da eta parte-hartzea. enpleguaren %48a osatzera heldu da. Enpresa-aliantzen aldekoa. Enpresen %67k beste zentro edota enpresekin elkarlanean aritzen dela adierazten du eta %38a interesaturik egongo litzateke sektoreko enpresekin lankidetza berriak ezartzeko. Eta dibertsifikazioa eta beste merkatu batzuetara zabaltzearen aldekoa. Enpresen %61ak epe motzean bere produktuak dibertsifikatzea espero du eta %46k merkatu geografiko berriak irekitzea aurreikusten du.

Euskadiko Hizkuntzaren Industrien Txosten Sektoriala. 2012. Datu Orokor eta Ekonomikoak.

6

cada diez empresas han impulsado acciones formativas para sus trabajadores. La inversión ha sido de un 7% sobre la facturación y la participación ha alcanzado al 48% del empleo. Por las alianzas empresariales. El 67% de las empresas afirma colaborar con otros centros y empresas y el 38% estaría interesado en establecer nuevas colaboraciones con empresas del sector. Y por la diversificación y apertura a otros mercados. El 61% de las empresas espera diversificar sus productos a corto plazo y un 46% prevé abrir nuevos mercados geográficos.

Informe Sectorial de las Industrias de la Lengua en el País Vasco. 2012. Datos Generales y Económicos

TxostenSektoriala2012-InformeSectorial2012  

Dokumentu honetan, 2011 urtean burutu zen Hizkuntzen Industriaren Dimentsionamendu Ekonomikoa eta Enpleguari buruzko Azterketaren lehen ediz...