Page 1

FENÒMENS FONÈTICS Contactes vocàlics 1) DIFTONGS vocals fortes: a, e, o vocals dèbils: i, u

Diftongs decreixents

Diftongs creixents

(sv)

Per ser diftongs han de complir 1 d’aquestes condicions.

ai ei oi ui •

au eu iu ou uu

(c / sc)

1)

Ho són sempre i no se separen MAI.

2)

Estar a principi de mot io - de

ia ie io

Tenir davant q/g guant

ua ue uo

Exemples: mai, mou •

Són HIATS (v) si la i o la u duen accent o dièresi: diürn / país Transcripció fonètica

Transcripció fonètica i=j u=w

3) (c) La i / u han d’estar entre vocals: ia-ia, di-uen

i=i u=u Si no compleixen cap condició són HIATS (v) ci-èn-ci-a Transcripció fonètica i=i u=u

2) Triftongs vocal vocal vocal débil + forta + débil Paraguai [wái]

3) Sinalefa

4) Elisió

una idea [∂i ]

quina hora és?


Contactes consonàntics 1) Emmudiment

/////

ana(r) [∅]

2) Sensibilització anar-hi [r]

3) Sonorització

/////

els anys [z]

4) Ensordiment verd com [t]

Consonants: sordes sonores - + ∫→ xic k→g f→v fat t→d s→z sopa p→b 5) Geminació bl

poble [bbl]

gl

regla [ggl] entre vocals:

pl

triple [ppl]

cl

tecla [kkl]

6) Fricació La b, d, g es transcriuen com a b, d, g a principi absolut de frase i després de so nasal (m, n, ny). En els altres casos es transcriuen β, δ, respectivament.


7) Assimilacions Labialitzacions:

p b

n

n +

[m]

+

m v

f

[

]

m

canvi, tanmateix

àmfora, infinitiu

Dentalitzacions:

t n

+

[ n ]

Exemple; dental

[ ll ]

t/l +

d Palatalitzacions:

n +

[

àngel, anxova

]

t + l

atleta

Velaritzacions: k n +

[

] àncora, franqueig

[

] knut, gnom

g

k + n g

el llibre, ametlla

Fonètica  

Apunts de fonètica catalana

Fonètica  

Apunts de fonètica catalana