__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

List of Signatures

Page 1/1

2020 Årsregnskap Langevåg Idrettsbygg AS.pdf Name

Method

Signed at

Vold, Annette Nilssen

BANKID_MOBILE

2021-05-28 08:23 GMT+02

Kolbjørnsen, Trond

BANKID_MOBILE

2021-06-01 10:56 GMT+02

Kallevåg, Vegar

BANKID_MOBILE

2021-05-27 22:48 GMT+02

Lønning, Ståle

BANKID_MOBILE

2021-05-27 22:05 GMT+02

Thorsen, Kristen

BANKID_MOBILE

2021-05-27 21:28 GMT+02

Lønning, Alf Guttorm

BANKID_MOBILE

2021-05-28 20:25 GMT+02

Urangsæter, Frode

BANKID_MOBILE

2021-05-28 09:16 GMT+02

Pedersen, Anita

BANKID_MOBILE

2021-05-28 08:26 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. External reference: 18CD9215FB4A4A1485D96FE757106916


Årsregnskap 2020 Langevåg Idrettsbygg AS

Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet

Org.nr.: 984 221 630

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 18CD9215FB4A4A1485D96FE757106916


Resultatregnskap Langevåg Idrettsbygg AS Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

1 2

Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført fra overkurs Overført fra/til annen egenkapital Sum overføringer

org nr 984 221 630

4

2020

2019

14 784 715 704 730 488

55 281 759 211 814 492

11 284 80 301 697 867 789 452

0 83 120 652 881 736 001

-58 964

78 491

89 7 801 -7 712

41 12 967 -12 926

-66 676

65 565

-66 676

65 565

-1 111 -65 565 -66 676

0 65 565 65 565

Side 2

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 18CD9215FB4A4A1485D96FE757106916


Balanse Langevåg Idrettsbygg AS Eiendeler

Note

2020

2019

3 314 426 1 259 901 25 320 4 599 647

3 382 067 1 259 901 37 980 4 679 948

4 599 647

4 679 948

Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

13 170 14 672 27 842

54 083 10 812 64 895

Bankinnskudd, kontanter o.l.

124 503

66 281

Sum omløpsmidler

152 345

131 176

4 751 992

4 811 124

Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygning Tomt og grunnareal Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler

1 1 1 1

Omløpsmidler

Sum eiendeler

org nr 984 221 630

Side 3

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 18CD9215FB4A4A1485D96FE757106916


Balanse Langevåg Idrettsbygg AS Egenkapital og gjeld

Note

2020

2019

2 000 000 332 379 2 332 379

2 000 000 333 490 2 333 490

0 0

65 565 65 565

4

2 332 379

2 399 055

Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld

6

1 893 382 1 893 382

1 893 382 1 893 382

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld

6

526 231 526 231

518 687 518 687

Sum gjeld

2 419 613

2 412 069

Sum egenkapital og gjeld

4 751 992

4 811 124

Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital

3

Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld

Bømlo, 27.05.2021 Styret i Langevåg Idrettsbygg AS Annette Nilssen Vold Styreleder

Ståle Lønning Styremedlem

Kristen Thorsen Styremedlem

Trond Kolbjørnsen Styremedlem

Vegar Kallevåg Styremedlem

Alf Guttorm Lønning Styremedlem

Anita Pedersen Styremedlem

org nr 984 221 630

Frode Urangsæter Daglig leder

Side 4

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 18CD9215FB4A4A1485D96FE757106916


Langevåg Idrettsbygg AS

2020

REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Klassifisering og vurdering av anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Klassifisering og vurdering av omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Varige driftsmidler

Kostpris 01.01. Tilgang/Avgang Kostpris 31.12 Akk. avskrivninger 01.01 Årets avskrivninger Akk. avskrivninger 31.12 Bokført verdi 31.12 % avskrivninger

Inventar og utstyr 3 355 435 0 3 355 435

Bygninger 5 019 853 0 5 019 853

Tomt 1 259 901 0 1 259 901

Sum 9 635 189 0 9 635 189

3 304 795

1 567 325

0

4 872 120

12 660 3 317 455

67 641 1 634 966

0 0

80 301 4 952 421

25 320

3 314 426

1 259 901

4 599 647

6-30%

2%

0%

Note 2 Lønnskostnader og godtgjørelser Selskapet har ingen ansatte og er således ikke pliktig til å etablere pensjonsordning i tråd med reglene for obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar inkludert honorar for andre tjenester for 2020 utgjør kr 27 375 eks mva.

org nr 984 221 630

Side 5

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 18CD9215FB4A4A1485D96FE757106916


Langevåg Idrettsbygg AS

2020

Note 3 Aksjonærer Aksjonærene i Langevåg Idrettsbygg AS pr 31.12: Aksjonær Langevåg Bygdatun AS Bømlo Idrettslag Bømlo Skyttarlag Bømlo Båtlag Bømlo Tur- og Sogelag Bømlo Kvinne- og Familielag Bømlo Helselag Langevåg Ten Club Totalt antall aksjer

Antall aksjer 15.000 2.250 1.250 800 350 250 50 50 20 000

Eierandel 75,0% 11,3% 6,3% 4,0% 1,8% 1,3% 0,3% 0,3% 100%

Stemmeandel 0,0% 45,0% 25,0% 16,0% 7,0% 5,0% 1,0% 1,0% 100%

Note 4 Egenkapital

Pr. 31.12.2019 Årets resultat Pr 31.12.2020

Aksjekapital

Overkurs

2 000 000

333 490 -1 111 332 379

2 000 000

Annen egenkapital 65 565 -65 565 0

Sum egenkapital 2 399 055 -66 676 2 332 379

Note 5 Regnskapsmessig behandling av skatt Selskapet er i brev fra Sunnhordland ligningskontor av 01.09.2003 innvilget skattefritak etter søknad. Fritaket er betinget av at vilkårene i søknaden overholdes.

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld til Langevåg Bygdatun AS Øvrig langsiktig gjeld Gjeld til Langevåg Bygdatun AS

2020 525 706

2019 518 087

2020 1 893 382

2019 1 893 382

Langevåg Idrettsbygg AS har en netto langsiktig forpliktelse overfor Langevåg Bygdatun AS med totalt kr 1 893 282. Kostnadsførte renter av lånet utgjør kr 5 100. Langsiktig gjeld til Langevåg Bygdatun AS er selskapets andel av påløpne byggekostnader med fradrag for betalte avdrag og konvertert kapital. Langsiktig lån nedbetales etter nærmere avtale.

org nr 984 221 630

Side 6

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 18CD9215FB4A4A1485D96FE757106916

Profile for Langevaag

Årsregnskap Langevåg Idrettsbygg 2020  

Årsregnskap Langevåg Idrettsbygg 2020  

Profile for langevaag
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded