__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

List of Signatures

Page 1/1

2020 Årsregnskap Langevåg Bygdatun AS.pdf Name

Method

Signed at

Vorland, Arne Ingvard

BANKID_MOBILE

2021-05-30 12:20 GMT+02

Strand, Geir Erik

BANKID_MOBILE

2021-05-28 16:53 GMT+02

Lodden, Jan

BANKID

2021-05-28 15:27 GMT+02

Urangsæter, Frode

BANKID_MOBILE

2021-05-28 09:15 GMT+02

Lisbeth K Sørvik Tveit

BANKID_MOBILE

2021-05-28 08:49 GMT+02

Eidesvik, Borgny

BANKID_MOBILE

2021-05-31 11:14 GMT+02

Vold, Audun Martin

BANKID

2021-05-31 10:35 GMT+02

Hovland, Tore Modolf

BANKID

2021-05-31 09:03 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. External reference: 00B903014BED487292AC6C96E1E70533


Årsregnskap 2020 Langevåg Bygdatun AS

Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet

Org.nr.: 980 827 224

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 00B903014BED487292AC6C96E1E70533


Resultatregnskap Langevåg Bygdatun AS Driftsinntekter og driftskostnader

2020

2019

6 328 371 1 216 538 7 544 910

8 168 102 1 629 614 9 797 716

2 033 367 4 051 477 577 076 1 763 400 8 425 321

3 186 822 4 805 656 572 081 1 507 786 10 072 345

-880 411

-274 629

Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter

10 412 35 351 114 030 20 922 -89 189

15 174 43 678 137 452 30 775 -109 375

Ordinært resultat før skattekostnad

-969 601

-384 005

0

0

-969 601

-384 005

-969 601

-384 005

969 601 -969 601

384 005 -384 005

Salgsinntekt Leieinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Note

10 2 3 2

Driftsresultat

Skattekostnad på ordinært resultat

6

Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført til udekket tap Sum overføringer

Langevåg Bygdatun AS

9

Side 2

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 00B903014BED487292AC6C96E1E70533


Balanse Langevåg Bygdatun AS Eiendeler

Note

2020

2019

3 3 3 3, 7

1 548 468 8 625 346 138 312 10 312 126

1 548 468 9 145 455 152 379 10 846 302

5 4 5

1 700 000 1 893 382 300 3 593 682

1 700 000 1 893 382 300 3 593 682

13 905 808

14 439 984

221 807

258 933

4

1 037 338 98 619 1 135 956

1 095 821 82 957 1 178 778

8

1 401 014

2 331 096

2 758 777

3 768 807

16 664 585

18 208 791

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Bygninger Fast inventar bygg Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler Sum eiendeler

Langevåg Bygdatun AS

Side 3

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 00B903014BED487292AC6C96E1E70533


Balanse Langevåg Bygdatun AS Egenkapital og gjeld

Note

2020

2019

15 972 450 15 972 450

15 972 450 15 972 450

-3 399 137 -3 399 137

-2 429 536 -2 429 536

9

12 573 313

13 542 914

7

2 962 448 2 962 448

3 228 147 3 228 147

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

225 594 0 266 013 637 217 1 128 824

250 379 0 370 202 817 150 1 437 730

Sum gjeld

4 091 272

4 665 877

16 664 585

18 208 791

Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital

1

Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Bømlo, 27.05.2021 Styret i Langevåg Bygdatun AS Jan Lodden Styreleder

Geir Erik Strand Nestleder

Lisbeth Kristin Sørvik Tveit Styremedlem

Borgny Eidesvik Styremedlem

Audun Martin Vold Styremedlem

Arne Ingvar Vorland Styremedlem

Frode Urangsæter Daglig leder

Langevåg Bygdatun AS

Tore Modolf Hovland Styremedlem

Side 4

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 00B903014BED487292AC6C96E1E70533


Langevåg Bygdatun AS

2020

REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Klassifisering og vurdering av anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Klassifisering og vurdering av omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer i datterselskap Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

org nr 980 827 224

Side 5

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 00B903014BED487292AC6C96E1E70533


Langevåg Bygdatun AS

2020

Note 1 Aksjekapital og Aksjonærer Aksjekapitalen i Langevåg Bygdatun AS pr. 31.12 består av: Antall 3 497 4 694 8 191

A-aksjer B-aksjer Sum

Pålydende 1.950 1.950

Bokført 6 819 150 9 153 300 15 972 450

Aksjonærer i Langevåg Bygdatun AS pr 31.12: Aksjonær Eidesvik Invest AS Bømmelfjord AS Strand Rederi AS Haugesund Sparebank Aksjonærer som eier mindre enn 1% Totalt antall aksjer

Antall aksjer 4 694 1 200 1 040 400

Aksjeklasse B A A A

Eierandel 57,3% 14,7% 12,7% 4,9%

857

A

10,4%

8 191

Stemmeandel 0,0% 34,3% 29,7% 11,4%

100%

100%

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonsinnskudd- og forsikring Andre ytelser Sum

2020 3 452 653 348 817 212 792 37 215 4 051 477

2019 4 121 988 441 297 198 388 43 983 4 805 656

Selskapet har i 2020 sysselsatt 9 årsverk. Pensjonsforpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Ytelser til ledende personer Lønn Bonus Annen godtgjørelse Sum

Daglig leder 750 000 0 12 561 762 561

Revisor Kostnadsført revisjonshonorar inkl. honorar for andre tjenester for 2020 utgjør kr 44 726 ekskl. mva.

org nr 980 827 224

Side 6

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 00B903014BED487292AC6C96E1E70533


Langevåg Bygdatun AS

2020

Note 3 varige driftsmidler Inventar, utstyr mv. Tomt og grunnareal Langevåg Bygdatun Anskaffelseskost 01.01.2020 Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost 31.12.2020

4 669 546 42 900 0 4 712 446

1 548 468 0 0 1 548 468

31 692 596 0 0 31 692 596

Sum varige driftsmidler 37 910 610 42 900 0 37 953 510

Akkumulerte avskrivinger 31.12.2020 Bokført verdi per 31.12.2020

4 574 134

0

23 067 250

27 641 384

138 312

1 548 468

8 625 346

10 312 126

56 967 20%

0 0%

520 116 2%

577 083

Årets avskrivinger Avskrivingssatser

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern Kortsiktige fordringer Kundefordringer konsern Sum Langsiktige fordringer Lån til Langevåg Idrettsbygg AS Sum

2020 525 706 525 706

2019 518 087 518 087

1 893 382 1 893 382

1 893 382 1 893 382

Langevåg Idrettsbygg AS har en netto langsiktig forpliktelse overfor Langevåg Bygdatun AS med totalt kr 1 893 382. Kostnadsførte renter av forpliktelsen i 2020 utgjør kr 9 582. Langevåg Idrettsbygg's forpliktelse overfor Langevåg Bygdatun AS er Idrettsbygg's andel av påløpte byggekostnader med fradrag for betalte avdrag og konvertert kapital. Forpliktelsen nedbetales etter nærmere avtale.

Note 5 investeringer i finansielle anleggsmidler

Langevåg Idrettsbygg AS Finnås Kraftlag PL Sum

Antall Pålydende 15.000 100 3

100

Anskaffelseskost 7.000.000

Bokført verdi 1.700.000

Eierandel 75%

300 7.000.300

300 1.700.300

0%

Aksjene i Langevåg Idrettsbygg AS ble i 2007 regnskapsmessig nedskrevet med kr 3 800 000. Aksjene er i 2017 ytterligere nedskrevet med kr 1 500 000. I 2020 hadde Langevåg Idrettsbygg AS et årsresultat på kr - 66 676 og en bokført egenkapital pr 31.12.2020 på kr 2 332 379.

org nr 980 827 224

Side 7

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 00B903014BED487292AC6C96E1E70533


Langevåg Bygdatun AS

2020

NOTE 6 SKATT Årets skattekostnad Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Skattekostnad ordinært resultat Skattepliktig inntekt: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt

2020

2019

0 0 0

0 0 0

-969 601 8 784 -353 443 -1 314 260

-384 005 5 308 -386 815 -765 512

0 0

0 0

Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt i balansen

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

Varige driftsmidler Fordringer Avsetninger mv Sum Akkumulert fremførbart underskudd Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt Utsatt skattefordel (22 %)

2020 -5 216 835 -7 390 0 -5 224 225

2019 -5 524 671 -6 580 -46 417 -5 577 668

Endring -307 836 810 -46 417 -353 443

-19 991 882 25 216 107

-18 677 622 24 255 291

1 314 260 -960 817

-5 547 544

-5 336 164

211 380

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 7 Pantstillelser og garantier Følgende forpliktelser er sikret ved pant: Gjeld Langsiktig lån

2020 2 962 448

2019 3 228 147

2020 10 312 126

2019 10 846 302

Regnskapsmessig bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Eiendeler Bygg, tomt og utstyr

org nr 980 827 224

Side 8

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 00B903014BED487292AC6C96E1E70533


Langevåg Bygdatun AS

2020

Note 8 Bankinnskudd Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er kr. 37 259.

Note 9 Egenkapital Pr. 31.12.2019 Årets resultat Pr. 31.12.2020

Aksjekapital 15 972 450

Udekket tap -2 429 536

Annen egenkapital Sum egenkapital 0 13 542 914

15 972 450

-969 601 -3 399 137

-969 601 12 573 313

0

Note 10 Egenkapital Selskapet har i 2020 mottatt offentlig tilskudd på til sammen kr 369 675, hvorav kr 337 275 er tatt til inntekt og kr 32 400 er ført som kostnadsreduksjon.

org nr 980 827 224

Side 9

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 00B903014BED487292AC6C96E1E70533

Profile for Langevaag

Årsregnskap Langevåg Bygdatun 2020  

Årsregnskap Langevåg Bygdatun 2020  

Profile for langevaag
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded