__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

List of Signatures

Page 1/1

2020 Årsmelding Langevåg Bygdatun AS.pdf Name

Method

Signed at

Strand, Geir Erik

BANKID_MOBILE

2021-06-07 20:54 GMT+02

Lodden, Jan

BANKID

2021-06-07 12:23 GMT+02

Hovland, Tore Modolf

BANKID

2021-06-01 05:51 GMT+02

Lisbeth K Sørvik Tveit

BANKID_MOBILE

2021-05-31 23:25 GMT+02

Eidesvik, Borgny

BANKID_MOBILE

2021-05-31 14:38 GMT+02

Urangsæter, Frode

BANKID_MOBILE

2021-06-08 13:24 GMT+02

Vorland, Arne Ingvard

BANKID_MOBILE

2021-06-08 06:57 GMT+02

Vold, Audun Martin

BANKID

2021-06-07 22:25 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. External reference: 278D700BD0AC43C9A3F1F5BC405D6628


Årsmelding 2020

Langevåg Bygdatun AS

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 278D700BD0AC43C9A3F1F5BC405D6628


ÅRSMELDING 2020 Langevåg Bygdatun AS Org.nr. 980 827 224 Virksomheten og lokalisering Langevåg Bygdatun AS har sitt forretningssted på Langevåg i Bømlo Kommune. Selskapet har som formål å fremme aktivitet og næringsvirksomhet i bygda Langevåg. Foruten utleie av næringslokaler, driver selskapet egen kafè og cateringvirksomhet, drift av dieseltank (kortautomat) i gjestehavn og arrangement som revy, dansetilstelninger, teaterfremsyninger med mer. Når vi ser på den totale omsetningen for 2020 hadde vi følgende fordeling mellom de ulike aktivitetene:

Fordeling omsetning for Langevåg Bygdatun AS 2020 Leieinntekter, faste Leieinntekter, sporadiske Kafèdrift Dieselpumpe Arrangement Utleie GåPå Andre inntekter

2020 1 171 999 146 518 4 095 799 395 549 164 676 128 508 1 441 861 7 544 910

Andel 16 2 54 5 2 2 19 100

Her ser vi at det er kafèen som utgjør hovedinntekten isolert sett når vi deler omsetningen inn i de ulike aktivitetene. Kaféen står for 54% av omsetningen. Omsetning kafedriften i perioden 2008 – 2020:

Det er catering og kantine som er de to største virksomhetsområdene med henholdsvis 33 % og 40 % av kafeens omsetning i 2020. GåPå ble satt i drift igjen i 2014, etter to år med rehabilitering. Dette har vært et viktig bidrag til omsteningsøkning og resultat for Langevåg Bygdatun AS. For 2020 har det derimot vært liten drift pga covid-19:

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 278D700BD0AC43C9A3F1F5BC405D6628


Inntekter Utleie Annet salg ved utleie Sum inntekter

71 362 57 146 128 508

Utgifter Leie og drivstoff Varekjøp mm Mannskap Sum utgifter

17 856 21 075 11 377 50 308

Driftsresultat GåPå

78 200

Fortsatt drift Resultatet for 2020 viser et årsunderskudd på kr 969 601 (for 2019 - kr 384 005). Avskrivningene utgjorde i 2020 kr 577 076 (for 2019 kr 572 081). Styret er av den oppfatning at det fremlagte regnskapet viser et riktig bilde av selskapets finansielle stilling og resultat. Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Forsknings og utviklingsaktiviteter Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke registrert hendelser som har medført skade på ansatte eller bygninger. Selskapet har utarbeidet en HMS plan. Ved utgangen av 2020 var det ansatt 18 personer, hvorav 15 kvinner og 3 menn. Totalt har vi 9 årsverk og disse fordeler seg på 1,0 årsverk i administrasjon, 6,5 årsverk i kafèen og 1,5 årsverk til rengjøring/annet. I tillegg til fast ansatte har Langevåg Bygdatun AS en rekke personer som arbeider mer sporadisk ved større arrangement. Det har vært et sykefravær på 2,95 % i 2020. Likestilling Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret består av 7 personer, 2 kvinner og 5 menn.

Styret har i 2020 bestått av følgende personer: Styrets leder

Jan Lodden

Styrets nestleder

Geir Erik Strand

Styremedlem

Tore Hovland

Styremedlem

Audun Vold

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 278D700BD0AC43C9A3F1F5BC405D6628


Styremedlem

Lisbeth Tveit

Styremedlem

Borgny Eidesvik

Styremedlem

Arne Vorland

Varamedlemmer

Anja Lønning, Gunnar Vestvik og Ståle Vorland

Ytre miljø Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Årets resultat og disponeringer Bygningmassen ble betydelig nedskrevet i 2009 og det er styrets oppfatning at denne verdien reflekterer den markedsverdi og bruksverdi for byggets virksomhetsområde. Det er ikke foretatt ytterligere nedskrivninger i 2020.

Styret foreslår at årets underskudd på kr 969 601 disponeres på følgende måte: Overført til udekket tap

kr 969 601

Sum disponert

kr 969 601

Bømlo, 27. mai 2021

Jan Lodden

Geir Erik Strand

Audun Vold

Lisbeth Tveit

Styrets leder

Styrets nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Borgny Eidesvik

Arne Vorland

Tore Hovland

Frode Urangsæter

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID: 278D700BD0AC43C9A3F1F5BC405D6628

Profile for Langevaag

Årsmelding Langevåg Bygdatun 2020  

Årsmelding Langevåg Bygdatun 2020  

Profile for langevaag
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded