Page 1

SKI - NYHETENE HOSTEN 2OII LIF SKI INFORMERER

Hvaskjer?


Hvahar skjedd? Langrenn.

Vihari drkjorti alt7 rennog herhar92barnogungedeltatt enellerflereganger. pi detforste Herfrastarten lapel9.1.2011.

Pdbildet under ogsdfra 9.1.2011, serviengladgjeng etterpremieutdelingen.

Tautrekk Vi harhatttautrekket 6pentfor kjoring 36kvelderidager. Meddpning 0801.20'11 ogsistegangkjoring 24.03.2011. I Arharvi hattsalgavdrskort , noe inn somvi nokkommer tilAviderefore i2012eIIer degodeedaringene i dr. Somvanlig erheisen blittkontrollert oggodkjent avVeritas. H o s t e rl 0 l I

Adina Sitje/ Hedda Sandvik/ VArdalMustadpdvei Marthine opptautrekket.


I hoppsesongen harvi i 6ranangert 4 hopprenn hvortrlsammen 23hoppere deltok . Under frapremieutdeling etterendt konkurranse 9.1.2011.

Finetakteroggodtsvevfor UlrikSorter i2011sesongen.

Bakken harblittflittig bruki vinter, bAdeavenkelt personer ogav skole/barnehage. p6 35deltager hari 6rdeltatt defirerennene somer anangert. Premieutdeling bledetogs6i dr.Herdengladegjengen fra 23,01,2011.

Generelt Vihiper6 kunne Apne skiheisen ijanuar somvanlig, medkjoredager tirsdag ogtorsdag samtlordag ogsondag. DetvilogsAbliarrangert skikarusell bAde innen langrenn, hopp ogslalAm. Nermere informasjon omtidspunkter etc.fArduved6 oppsoke fanen SKIunder www.lanqesundif.no. 3-


Dugnad loype/bakke Tidlig i ir (2011) kjopte vienbruktprepareringsmaskin Piston Bully avtypePB160D, medfresogdobbel sporsetter. Viendtejo oppmedAl6nepenger, mendetmAtte til. BildepAfsrstesideviserivrigemottakere, bAdestoreogsmAi gangmed6 inspisere nyanskaffelsen. I vinterharvi kjortvidunderet i skileikanlegget ogbegynt AlareossAbrukeden.Men deterjo i tdmloypa atvi virkelig vilfAnytteavmaskinen. planlagt Laypavhr varopprinnelig til4mbredde, mennoensteder hardenblittbygd trangere ogandrestederharterrenget sunket slikatdetmAfyllespAmasse forA profilen. opprettholde jobbsammen Forigangsetting harvi gjortengrundig medSilsand hosFylkets Miljovernavdeling ogmerket avi alt37punkter hvorvi skalforbedre laypafori kunne prepareringsmaskinen. Vifikkikkelovtil6 gjorealtvi onsket, bruke mennoefikkvi gjennomfore, si vi lsfterloypaderdettrengs til4m. ogutvider masserD. Utfordringen blir6 skaffe<stedlige Detvilsiatvi kunkanfylleinngodkjente masser fraLangesundshalvoya. Miljovernavdelingen harsattmegetstrenge kravtilhvor myevi kangravei terrenget i ogrundtloypa pi slettai bakken. Vi hari lopetavsommeren fyltinn500- 600m3til mellomlagring I (for6 unngA hostleidevi enbeltedrevet loypa), dumper Akjorei stykker engravemaskin ogdengravemaskinen somTomJohansen stillermed,ogi uke41fikkvi kjortmassene inni loypaslikat vi ndkanbrukeprepareringsmaskinen i nesten heletraseen. Vi regner medAta resten avjobbenneste6r.

Her er det opplasting pAslettai hoppbakken for viderefordeling til loypenettet. gjorat vi ikke Beltene kjoreri stykkerloypai detblstefsretsomhar verti host. "litt" Detharjo kommet nedbsri loypaogsA hosten denne @.

H o s t e n2 0 1I


Haukedal Svein ogTomJohansen tarenlitenpause utei loypaetterat pAden bredden hoyeste delen (nordfor har dammane) blittbygdut.

planen (26r)forloypa,ogsi planer om I tillegg tiljobbeni loypaharvi pAdenkortsiktige pA (nytttak og ny dommerbod), redskapsbod rehabilitere varmestue A bygge sletta, inntildetstore,dettefor6 f6 bedreplasssamt byggenytthoppogflyttedetlillehoppet avnedre dammen. Detligger ogs6inneenbitnyloypei sorenden etablering avnytrapp.

PAstienforbinedredamer detogsAgjennomfort HererTom arbeider. i gangmed Johansen gravemaskinen sinfor6 leggerorforovervann slikat trasekanutbedres. Ellersharvi somvanlig drevetrydding ogstellav toypa. Viseratlaypaer i brukhele oss. 6ret,noesomgleder

Hosten 201 I


Takkfor gavene -via LIFskigruppe takker hjerteligst forpengegaver somkommer innbddesomgaver, kanduogsA annonsorer ogstottemedlemmer. Omduonsker, stotte LIFgjennom "grasrotandelen" tilknytning kangjores viaSMS.SendGRASTOTANDELEN 975683303 tt 2020(tjenesten ergratis).

Stattvdreannonsarer. Destatteross

' ,:il**ri

iffi*

* noe * glede seg tit H o s t c n2 0 I I

ffiffi ffi s"Eyl*r:!

l#sF'"o


Destatteross. Stattvire annonsarer. Bransje Bensin i bunkring

Firma

Posfsled

Telefon

HalvorA. Salen eftf

3970Langesund

35972318

Bilforhandler bilverksted Blikkenslager

MyrlandAuto

3995Stathelle

BlikkenslagerHegna

3960Stathelle

35973117

Blomsterfonetning

Heggesblomster

3970Langesund

35973527

Bokhandel

Taranger Notabene

3970Langesund

35973662

Byggmesterfirma

Byggmesterfirma Rolf Heqqe MustadbyggAS

3970 Langesund 3970Langesund

35973504

Dagligvarer

COOPPrix

3970Langesund

35968780

Dagligvarer

BjerkoenMatsenter

3970Langesund

35973515

Eiendomsmegler

FokusKrogsveen

3995Stathelle

35964875

Fiskeutsalg

LangesundFisk

3970Langesund

35968881

Konosjonsbeskyttelse

Jan-ErikOlsen AS Glassmesterforretninq Corrosion Skaroenord

3991Brevik 3970Langesund

Legesenler

Langesundlegesenter

3970 Langesund

35967900 3596BB'10

Mobler oginterior

BohusInterior

3921Porsgrunn

3593'1420

ing. RAdgivende

Norconsult

3960Stathelle

Selskapslokaler

LIFklubbhus

3970 Langesund

Kjokkeninnredninger

35968600

95944863

35570447

Sportogfritid

LangesundSport og fritidas

3970Langesund

359607 22 35973195 95055907 35963220

Tannlege

@yvindOppeboen

3950Brevik

35570335

Tannlege

TannlegeneJorgensenAS

3970Langesund

35973663

Trykkogreklame

LysldeAS

3960Stathelle

359624B0

Utleiemaskiner

KvikkUtleieAS

Stathelle 39690

40004278

Verfl

NilsEdw.LarsenA/S verksted Ekstrand Rorlegger Langesund

3960Stathelle

35968700

3960Stathelle

RorleggerJohn Haugerud

3970Langesund

35967777 35673546

Pipe life

3960Stathelle

71658800

WS VVSogbtrtutstyr

.Sc

r

klm*nrrInkalmillmnt hndr*snn#ss i tnuen

t@ *-:l:: l"

BAiRSLr,!ruL4f{6msll*l*

5 PAR[. BAN K ww*,*i14q*s**ur*.9* - sf !i-:!& 3fi illl

Lh.t Ekh#li,&# r#*l inAr #

*hd{e{

g*nh *!r ltd *4i!*r*!


FtFd&-qrftlftrrnldon

Feve

aqQ+ ffiL

&ffi

-l

l:

I

I

-1

rW*ntmrm$,ffis

t-

r

ffittr

-&wfl ' &,$.F.

Skj.Sr ffFpe

'Sffisfd^ ffiArfagres

vei

15

}ffiS trnHlHEr.&E I

L

T{.W,

F

?601 30 00?69

*

LIF SKI - NYHETENE HØSTEN 2011  

LIF Ski informerer foran sesongen 2011/2012. Hva skjer i skigruppa denne vinteren. Langesund Idrettsforening skigruppa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you