Page 1


qJ

.k

P v) al

s

.hl

S.

$

N

Israel, enpilegrimsreise til inspirasjon. Mange religioner har sine stederde reisertil for 6 henteinspirasjon.For kristneer en reise til Israelen slik tur. Reisenshovedmil blir da Jerusalemder bide korsfestelsenog oppstandelsenskjedde.Vi var 53 stykker som deltok pi pilegrimsturenfra 16-26marsi ir, av dem var hele 30 fra Langesundog Bamble. Reiseledere var Ame Oystein Rambekk og og JanTerje Hanssen,pinsepastoren skulle vise seg6 vaereen soknepresten perfekt match. T0r du det, var det flere som sa fff vi reiste. Det er jo si mye uroligheterog krig der nede, det er farlig. Det er ikke til 5 undersli at det er urolig der nede,men vi turistermerkerlite eller ingenting til det. Grunnen er at det er i alle parters interesseat turistene fir vare i fred. Bflde israelereog araberelever av turisme, si vi er ikke noe mil. Derfor har heller ikke norske turister opplevd terror der nede.Omrider som kan vare farlige i perioder, stengesav for turister. Si i praksiser du tryggerei Israelenni Norge. Sfl nir du er der nedetenkerdu ikke pi hat og

F or sida: Fra konfirmasjonsgudstjenesten Foto: Krui Inpe Tokheim.

terror,det er si fredelig og si mye i oppleve. Du fir oppleve stillhetenved Genesaretsj@en og folkehaveti Jerusalem.Inntrykkene stir i kO hver enestedag. Vi var i Eilat ved R@dehavet og opplevde 32 grader i skyggen og deilig badevann,men holdt ogsi pi 6 fryse oss syke pfl Golanhpydene. Pi de forskjellige stedeneleste vi fra Bibelen om det som skjedde akkurat pi det stedet personligeopplevelsevar vi var. Min st@rste da jeg leste tekstenfor gruppen i Getsemanehagen.Som derekanskjehusker,samletJesus nettoppher disiplenenatten f@rhanble korsfestet.Judasvar ikke der,han var i full aktivitet med i forride Jesus.L4ftet om 30 splvpenger var nok til i svikte Jesus. Jeg leser om at Judaskommer med soldater med vipen, og for i fortelle soldatenehvem Jesuser, forrider han ham med et kyss. Jesu svar til Judas var: MIN VENN. forrider du med et kyss? Menneskes@nnen At Jesuskalte Judassin venn trossalt det onde han haddegjort, gjorde atjeg der og da fikk en fglelse av i oppleveleGuds store,storekjerlighet til ossmennesker. Tross vflre svik, ondskapog synd elsker han oss likevel. og gir oss sin tilgivelse og nide. Han er ikke kommet for 6 domme verden,men for 6 frelseden! JTH


To hyrder (Redaksjonensanmerkning : TerjePresthar funnet sin dobbeltgjenger.Den ene er sauegjeteri Israel, den andre er hyrdefor Langesundmenighet. - Men se hvor like de er...!)

Laila,erffi uasseri Genesarercjqen

Graven er tom! Foto: Jan Terje Hanssenm.fl

Anneogffi I retra i Jordan.


i.3 FT R

s 'h

Det er 10 budi Bibelen.En presti nurhetenfgydetil et budnr 11:"Du slmlikke begjere din nestesorganisf'. Organistenhan tenWepd var selffilgelig Fredrik Knobloch. Langesundmenighethar vufi heldigesom harfdtt ha Fredrik i mangermange dr. Nd er det snart slutt pd det, og i sommerer Fredriks tjenestei Langesund over. beid mellom kirke og bedehus.Jegbare nevnerfolk som Margit R6nholt,Anders Langaardmed flere..Ni er bide disse,den gamlekirken og indremisjonsforeningen borte. I dag har vi ny kirke, og eier bfldebedehus og kaf6. Den gang var barePer Flack6,Olav Hansenog jeg ansatt.I dag er vi mer enn dobbelt si mangei staben.

(\ h

qJ \ *i

L

s a FI

\

Om du skulle velge ut tre opplevelserfra tiden din her - hva vil det vrere? Da velgerjeg kirkebrannensom gav osset nytt og fantastiskarbeidsredskap, barnegospelen pi 90-ta11et med over 100 medlemmer,og Kor Koselig.

Hvorfor i all verdenslutter du, Fredrik? I sommerblir bfldeBerit og jeg pensjonister. Men vi har krefter igjen og Onskeri bruke dem pi andreomrflder.

Du er jo en eldre mann,menfremstdrikke som en gammelmann.Hvilke planer har dufor tiden som kommer? Vi har f.eks.fltt tilbud om i vreremusikkansvarligog husmorassistent vedden skandinaviskekirken pi Kypros i 3mnd fra 15 . 0 1. 1 3

Du begynteher enjulisQndagi 1986.Hvordan var menighetenda i forhold til det den er idag? Vi kom en fin menighetmed godt samar-

Gudsrike vokserstadig,og Langesundmenighet gdr videreselv etter deg. Har du noen tanker og drQmmerom hvordandu hdper menighetenvil utvikle segvidere?


HuskGivertjenesten kontonr 2601.58.67441 og videreutvikle det ForA kunneopprettholde menighet, i Langesund m angfoldige ar beidet av gaver.SmAog storegaver er vi avhengige ikke"melde deg mottas medtakk.Dutrenger - deterbare6 begynne Agi! inn"i Givertjenesten giroblanketter, mAdu Menhvisduvilhatilsendt gaver gi osset vinkomdette. Alle blirregistrert berom dersom duikkespesielt forskattefradrag EvaTokheim 6 slippedette.Kontaktpersoner: (95219883) (99699832) Thorkildsen ogYngvar Her kunnejeg sikkert brukt mangeog storeord om framtida.Men kort sagthiper jeg Langesundmenighet fortsetter il fglge sitt valgsprflk:"N&r Jesus,naerhverandre" S4ndag24 jwni er ikke din sistearbeidsdag,men Etterpd er det da har du avskjedsgudstjeneste. jo kirkekaffe, og det vet vi at du brennerfor. Er det noen spesiellkakedu Qnskerdeg? Jo, det henderjeg brennermeg pi kirkekaffen. Onskekakener Pikekyss. -Bjarte

Foto: Knut Inge Toklteint

.:

Fredrik Knobloch sluttersom organistetter 26 ins tjenestei Langesundmenighet.Dette blir markert kl. 11.00. undergudstjenesten24.juni Kor koselig deltar. Kirkekaffe for alle pfl, Bedehusetetter gudstjenesten.

Bluegrass i Kirke og Bedehus den 1. juli. En av de nyere festivalenei Langesund er Bluegrassfestivalen.Sondagenunderfestivalenblir det ogsi bluegrassi kirken og pe bedehuset.Grunnener at dennemusikkstilenhar sin opprinnelse i Bedehusmlliget.Kl. 11 blir det bluegrass kl. 11 med Brokeland under gudstjenesten Bullets,og kl. l7 pil Bedehusetmed BrokelandBullets,ParadiseMountainboysog Compagnie. Det Nedsablede


Foto : Christer Amundsen

Foto: Knut IngeTokheim


Rekke4,.[ra venstre Ole Adrian Elde, Simon JonassenBjornsen,AleksanderKoren Halvorsen,Nikolai Hansen Solvang,SusannaAvdija Andersen,Knut JohannesArntzen,SimenEriksen,Truls Hegna Moum, Torbj@rnSeim Karstang. Rekke3 Kristoffer Kofoed Halvorsen,Lars Eirik OlsenKiosterud,Ole Martin Holte Sgrensen, Martine Rian Vieras,Mari Opedal,SandraOpedal,Hedvig Formo Thorsen,Charlotte ForsterHolm, Emilie MadelenEriksen,MarcusHOyvik Slien, Thom Kyrkjeb@. Rekke2 Maria-Linn Eriksen,NathalieJohansen,Amalie Kristine Rg,nningsland Myrland, Marthe Emma Elisabeth Str6m, Martini Braathen,Ellen ChristineNensethSteen,HanneSynngve WestgirdPedersen,Ida Mo Tveita,JulieJohnsen. Rekke l Thea Sofie Sandvik,Mina Lund Andersen,Marthe Riis, Bjarte Tysvrer,RenatheS. Lindholdt, JanTerje Hanssen,Joakim SchackStrandPedersen,Odd Kristian Haugerud Larsen.Mads FosseideKvien.

F estivalgudstjeneste 5 . aug

Skjrergdrdssangi Langesund10.-12.aug

pi Bedehusetkl. 19. I forbindelse med Fiskefestivalen blir det en annerledesgudstjeneste denne kvelden. Misjonrer Alf Halvorsen kommer og forteller om et dramatiskir i Mali der han og Hilde m6,tteflykte til nabolandet. Det blir ogsi noen flskehistorier, og deilig fiskesuppe,kokt pi festivalfisk. Bide sokneprest Hanssenog misjonar Halvorsen er ivrise fiskere.

Evie kommer tilbake.Det er en helg med god oppbyggelig musikk, gode m@terog indelig fellesskap.Vi kommer sammeni fellesskapetsom vi har i troen pi JesusKristus,og er opptattav i vrereen arenafor hele kristen-Norgepe tvers av konfesjon og kirkegrenser. Det er bredt utvalg av sang og musikk, fra Gospel til Gaither, fra salmer til bedehussangsom presenteres. Formilet er gjennom dette i l6fte frem evangeliets budskaptil hip og fornyelse. Arrangpr er StiftelsenSkjargirdsgospelsom i snart30 flr har jobbet med kristen sangog musikk.

\ \

c) nt L t\

s s al R R

L.

R. Fl . h

,s

v


Sjghelt Hans Petter Holm

FT R

minnes under gudstjenesten15.juli i Langesundkirke.

.\

.s

F

\) e.

\ \

: :F

$ \|

{

q FT R

.s

E

-\a -Y

\

\J

R

\] \ R

q

e

*F z

cl:

\ \$

Det er i Ftr200 6r siden Sjpheltengikk ned i stormenpi Langesundsbukta. begravelseni Langesundkirke til sjgkapteinHans PetterHolm. Han var i den dansk-norske marinesdenestesom offiserfrallS9 til 1812.Han er mest kjent som skipssjefpi fregattenNajadeni slagetved Lyng@rden 6. juli 1812.Vi befinnerossmidt i Napoleonskrigene hvor detvar mangeslag og mangetapremenn.Hva som skjeddeutenforLangesunddennedramatiske dagen i I8I2, forteller historiker Knut Bjerke fra Langesundf@1gende:HansPetterHolm li i Havsundi Bamblemed en kommandoskgyte. Skgyta kom fra Krager@,menmitte s@kely pi grunn av et forrykende ver langs kysten. Etter 6 ha ligget for varet over natten, satte skgyten seil med kurs for Helgeroakl.08 om morgenen.Ferdenskulle gi over Rognsfiorden.Kursenble satts@rfor Skjaregg.Om bord var mannskapetpil6, en skipper,en kjentmannog 4 matroser.Som passasjervar kapteinHolm, fru Seidelin,et lite barn,en tjenestepikeog en fr@kenGaarder.Da skpyten la ut fra Havsundbliste det syd-sydoststiv kuling og det var temmelig hgy sj6.Utover Rognsfjordentiltok vinden ytterligere,og kursen mitte Melendres.De prgvdeni i gfl nord for Skjrereggog seilemot Lang@ya. lom Skjrereggog Langgytangenmistetde kontrollen,og kommandoskoya drev mot Tangenskjar.Her ble den knust i brottene.De pr@vdedesperati redde seg i land, men nestenalle om bord omkom, bare kjentmannenog en matrosoverlevde.Noen dagersenere,den2. novemberI9Iz,for 200 ir siden,ble kapteinHansPetterHolm begravet.Det ble sattopp et imponerendejernmonumentover dennetapre og kjente sjOhelt.Monumentetstir der den dag i dag pi hgyre side av inngangsdBren til kirken. Det spekuleresni: p6,om den verdenskjentedanskekunstnerenThorvaldsenkan ha tegnetmonumentet.I sfl fall er det en stor sensasjon! den 15.juli i LangeVi vil markere200 drs jubileum under gudstienesten etter gudstjenesten, og det sund kirke. Det blir lagt ned krans ved st@tten blir kirkekaffei kirkestuaetterpd.Gwdstjenesten vil foregd etter en riktig gammelliturgi. Mannssangenogflere prominentegjesterblir ogsdmed.


KJ&RLIGHETSSOLOPPGANG, et av de vakresteordjeg vet.Det m^ter du i en nattverdssalmefra 1800-tallet, som opprinnelig er en negro spiritual. Den er oversattav Lars Ake Lundberg i 1972,og videreav SveinEllingsen i 1980. Det gir meg stor erb6dighet og glede i vite at jeg er med pi i syngeen sangsom mennesker sangmidt i fortvilelse,og somogsi lengtetetter en kjrerlighetssoloppgang. En soloppgangkan vel vrere veldig forskjellig. Noen gangerdukker bare sola opp, og det blir lyst, kanskjeikke helt lyst engang.Andre gangerblir jeg helt sattut av fargespillet. Tenk pi den fineste soloppgangendu vet, tilsett Guds kjaerligheti tillegg,det mi jo bli utrolig flott! Nattverden,somjo er kjarligshetssoloppgangen, skal man ta imot med et ydmykt og oppriktig hjerte.Det er ikke alltid at mitt hjerteer Men nir det,ibegynnelsenav en gudstjeneste. jeg pr@veri ipne opp, og legger alt fram for Herreni syndsbekjennelsen, n&rmerjeg meg. Nir jeg si fir synge om kjarlighetssoloppgangen,somvendernatttil dag,da,ja, da kan jeg gA og ta imot nattverdenmed et jublende hjerte. Andre gangerer det ganskestille, men jeg viger 6 kommetil Jesuslikevel. Jeg aner at Han smilertil meg, og at Han vil at jeg kommer,heller enn at jeg holder meg borte.Alt jeg da kan stolepi er at: NADEN holder for meg ogsi, fra Han, som har skapt KJ,â‚ŹRLIGHETSSOLOPPGANGEN.

Hege Kristensen

\) FI

ss q

GI h .' ht \

Ndr vi deler det br@dsom du ossgir, Ndr vi deler det brPd som du ossgir, blir vdr natt vendttil dag i din kjrerlighets soloppgang. A Jesus,du er vdrt liv! Ndr vi drikker den vin som du ossgir, Ndr vi drikker den vin som du ossgir, blir vdr natt vendttil dag i din kjrerlighets soloppgang. A Jesrs, du er vdrt liv! Ndr vi lovsyngerdeg omkring vdrt bord, ndr vi lovsyngerdeg omkring vdrt bord, blir vdr natt vendt til dag i din kjrerlighetssoloppgang. A Jesus.du er vdrt liv!


sp

N

s \

\ (rI

s

a \

GI \

s FI \

P

U

Grenland Soul Children er et kor som holder til i Langesund og pi Stathelle.Vi har medlemmerfra 10 ir og opp til n&rrnere 18. Vi startetopp h6sten2006, og er kommet for i bli! Vi er et tverrkirkelig kor som har @velsene pi Betania, Sundbyog i Langesundkirke annenhvertirsdag!! HOyt tempo og mye som foregir er stikkord.Turne til Spaniai pisken 20ll var en SUKSESS!!Og vi bestemteat vi snarestville gjentadettemed en tur til Mallorca ihgstferien2OT2.Turer er en aktivitet vi satsermye pi, det fremmer det i knytte vennskapsbindutover skolegrenserog alderstrinn.Vi elsker fengendemusikk der dans og koreografier en viktig del av helhetsbildet.Du kan seosspi You Tube i mangeutgaver,og nylig vant vi en landsomfattende<Flashmob>> konkurranse utlyst av Sanglgftet.no!!Vi gjorde stuntetpi IKEA med virt vennskapskorRandesundSoul Children,og at vi vant 25.000 blanke kroner, var nestenfor godt til i vare sant! Miljget i koret er varmt og inkluderendeog vi hiper folk blir gladeav ilh4re og se oss!! rLa - Veldig g@y, spennende og litt uventet,sier de glade kormedlemmeneNatalie Bjerke Roland, O Oda Emilie Oystese,Lone Gundersenog Eunike Nylund til Varden.Pi Ovelseni gir kveld feiret de unge koristeneseiereni den storekonkurransensom er blitt arrangertav organisasjonenSangl6ftet.Korets flasmobbidragble spilt inn pi IKEA i Kristiansandder GrenlandSoul Children overrasketkundenemed en knallsterkdanseoppvisning innimellom bordene. Grenland Soul Children stilte opp sammen med vennsskapskoretRandesund Soul Children. Opptredenenmed rundt 90 barn og ungdommer i aksjon ble filmet og derettersendtinn til konkurransen


Qvrige fon: Knut Inge TokJrchtt

Om de to korenesom lag tre minutter lange vinnerbidraguttalerjuryen blantannetf6lgende: - Randesund og Grenland Soul Children imponerte juryen med sin overraskende, enorme oppbygning, med en jevn strgm av n1e deltakeregiennom hele liten. Fengendelitvalg, og ikke minst en avslutning giort pi klassisk flash mob-vis trekkes ogsi fram. Seierenble feiret med kaker,brusog is under0velsenpi BetaniaGrasmyr. ( ['-oto: Vrnlctr , Atrtlrcu,sSoln'edt )


s

Langerund - Tlt. 35 97 35 27

en&'qAVne_5n5sYme Langesund l t r : - : r I' : l c . 4 l i : i i l l

Trf. 35 97 35 27

l,ln;:r

Vakttelefonhele dognet 35 96 04 82

- finmark@online. www.kiosterud.no no praktiske gjaremdlved Vi bistdrmed alle dadsfallog gravferd. Gravmonum enter, inskrip sjoner og vedIikehoId av grav sted.

el &fx

=Crqnemqster -=.-

3970 tangesund T l .f : 9 1 1 94 2 3 8

ENE3339333;

TT-f

trnst-u. Jonansena.s. Tlf. 35 96 34 07 Fax.35 97 21 90

S i g n aV i n d u s f o r n y e r e n Alt i glassog solskjerming Storgata 6, Langesund tlf.3597 31 2l - 90 97 1735 PerIvar Aslaksen Telemarkhusas Tlf: 35583900 Fax:35 583901 Mob:90744 160

KJSKKEN FOR AI.LE www.ttimport.no Tel 359 661 22

SPAREBANK - din lokole bonkforbindelse

J

'i$i,ir,"t""'" Sant*-Ja Kirkeveien 2,3970 Langesund Mob.tlf.:4127 53 16

or@ Tannlegene Jorgensen

Tanntege Jorn Jorgensen llt-tla Tanntege Jarn Andre Jorgensen (ilK}A'.i TannDleier Lisbet Johansen El\E Adresse: Cudrios gt 3, 3970 Langesund -fbtefon: 35973663 E-post: post@jorgâ&#x201A;Źnsen-nhn-no

Fry

FM

s!'dblfnrenr. lso stinâ&#x201A;Źu.

JOHN HAUGERUD Aut rorlegger{orr. EtabL 1926 Vame og saniter - Smie MeL. veiisted - Baturstl r Propan - Motoragentu,

Tlt 35 97 35 46

^ fffi$\ Q*&

943187 74

$pir*$*rtlis,* &l$ Spesialvukstedfor dykkerutstlr JanDordal - Vaterlandsgaie 72 Tel:35963488 F,a k s : 3 5 9 6 3174 Mobil: 90 20 54 1l

Kafe Kirkeveien 4 Aoen 10.30- 13 Lokalet kan ogsi leies ut

NORSK RTT I'TTNT|

TTT T

AS Pedellen rc,35974020 TOR EIK A. Hegna',sVlanna Salg, serui;ice,opplag, bitutleie - hele iret Beter, motorer, deler og utstyr Verksted Over 30 ir i bransjen Tlf.:35 97 92 19

-l -':

i g:{xi L..k

H

g

I

liE-post:blink @telemarkhus

BAMBLE OG TANGESUND

ry, .tsoazsso

{::

S E C - R e g n s k aApS F|t Kongshamsgt. 18

Kieldal Elektro

ff

NOR BUNKRINGSANLEGGANS

Eflf. t{alvonA Salens -

Telefon3597 23 18 Fax 3597 2972

tEAKrnori

trnBF-lffiR Tlf.: 33 37 1428


Fo ra n d ri n g f ryder!

A. !f;Iffi""n,",". Sy:5S1"Sg1fl:;j Stathelle '-i'J"t"??:t?3:t,

Formerinf o:www.bmtt"'ii'tT]iif

Stathelle

Tel 35963680. Fax3596368r

Rein Braathen

@PAUIflIF

OPDGroupAS

ffip .( a'o'o

ffiii'tr+i1t post@opd.no

:l:i (:I911ll:

MadamBolette Patch& gaveA/l Storgata9, 3970Langesund Tlf.:3591 34 71 garn,broderi, Metervarer, gaver,te og kaffe

TRANSPORT

Vakttelefon 9tt 74 849 Stokkegird v/818 www.brevik-elektro.no

sD@

3960Stathelle

ftrf.o"{e,

AnneThommesenCatering

r [:r:

s '*3

Tlf.:35 96 39 35

Aktiv Rgrpartner ErikA.Andersen Tlf.:40602211

SstingEtrenU T6yqwlefi$u.s@ TRELASTBYGGEARTIKIER 3950BREVIK T L F . : 3 5 70 l 1 6

"*^**ELD

TOMRER

a.s

Ronny Olsen Nybygg,tilbygg,rehab... 35 g',t29 85 / 90506 026

P.O.Box48 3971Langesund Trf. 35 97 3s 33

GIEEEO',p"'

BAD LANGESUND Sondagsbuffet Kn 225 letter, dessertbold, Kolttordrvarme mIkafte Ttf.35973529

Bjerkoen, Langesund

0e-21(18) Tlf.35 97 3515

kakebold

OptikerAndresen Krabberodveien B,Postboks'13 - TLF.:35960927 3995Stathelle avd.Brotorvet- Tlf.:35976505

BR.E\7

"Vi er besf p6 pris og kvolitet"

NtrlltrE

OFasadâ&#x201A;ŹTOBA Y

&P5:ff'**

lr<

TTTKTRO

PRODUKTER

l,-anaesund -bport"nfritid

Kiosk & Gatekjokken

TLF.35973773

BYGGAg AA MUSTAD tslhr

/llurVzllu\ffi Storgt.83,392lPorsgrunnTlf:35 55 22 64Fu: 35 55 83 43 post@jansklaerno, ww. j ansklaerno, < http://wwj ansklaerno/>

Pedellen17,3S0 St rhelle 'nt15X2480-Fax.359621 50 wwelyside.no

Haave Elektro ,-AlfJoco6sens'Bofn/<keri,as Binnevn 78 Stathelle Tlf.:35 93 00 10- Fax:35 93 00 20

Tel35962228

**X?:itw,uw.MrsrERltts,trto #t I}I] HJIII,P TII, IIAII]N! IIINO lt0ltltlls

B/rTSEBvlCli

STOAGI, 3$7OIANGIJSUNI) TLF. zltGililTlll


Foto: Knut Inge Tokheint

Bakersterekkefra venstre:Jan RagnarNnss, SveinEdmund Michaelsen, Dag SteenOlsen,Roald Mustad,TorsteinAanesen,PaulRonaldNystrand. Herrerekkai midten: JanTerje Hanssen,Bjorn Asle Helgesen,Trygve OysteinJacobsen,Erling KristianOlsen,Finn Olav Jakobsen, JanAge Thomsen,Leif JohnnyDahl, Ingulv Burvald. Damerekka:Tove Dahl Sannes,Berit Synn@ve H6ye Pedersen,Randi Pedersen,Marit Giskemo,Marit Roverud,Eva Andersen,BjOrgDahl Thommesen,Synn6veKigsterudBrekka.


o,

, .

DrcKtersgang Dopte: 01.04.12 12.04.t2 29. 0 4 . 1 2 10.05.r2 20. 0 5 . 1 2 03.06.12 Dode: 22.02.r2 23.02.12 20.04.t2 21.04.r2 04. 0 5 . r 2 08.05.12 16.05.r2 24.05.t2 06.06.r2

Ol iver Jensen-Kristiansen Elias KjelbergnesJohnsen Mads FosseideKvien Charlotte Forster Holm Andrea MadsenArgren Julie Johnsen Eline Moen Riis Ollie VrernesGusfre Emil JohannesLund Laser

Per Lewis Rise Kirsten Elise Stenstad SveinToreWright Andreassen Kaare Fr@myr Berit Solstad Atle Gihle Avald Johansen Thomas JgrgenVrilstad Harriet Irene Hasa

DdpsbarnaEline og Ollie,20. mai

Da trtdte Jesusfram og taltetil dem: ,rJegharfSttallmakti himmelen og pa jorden.G3derforog gjarallefolkeslag til disipler:Dop dem til Faderens og Sonnens og Denhellige6ndsnavnog lar dem 6 holdealt det jeg har befalt dere.Og se,jeg er medderealle dagerinntilverdensende.>> Matt.28, 18-20


a Sgndag l0juni kl. 11.00(2.s.iTreenigh.tiden) Familiegudstj enestepi Fjordglimt Joh 3,26-30 Takkoffer til Misjonsprosjektene

Sgndag29.juli kI.11.00 (9.s.iTreenigh.tiden) v/ Bjarte Tysvrer.Luk9Q3-26 Takkoffer til Litauenhjelpen

Sondag5. augustkl.19.00 Sondag17.juni kI.11.00 (3.s.iTreenigh.tiden) Villmarkskveld pfi Bedehuset v/ Bjarte 0 Tlsvrer. Joh 1,31-51 vl Jan Terje Hanssen og Alf Halvorsen Takkoffer til menighetsarbeidet. Matt 1802l-35 Takkoffer til misjonsprosjektet i Mali jrani SOndag24. kI.11.00 (Sankthansdagen) vl Jan Terje Hanssen.Matt llJ-14 SOndag12. augustkl. 11.00(11.s.iT?eenigh. Takkoffer til Telemark sOndagsskolekrets tiden) Skjrergirdsgudstjenestei Skjmrgfrrdshallen Sondag1. juli kI.11.00 (5.s.iTreenigh.tiden) v/ Jan Terje Hanssen.MattT 2l-29 SOndag19. august kl. 11.00(12s.i Tleenigh. Takkoffer til menighetsarbeidet tiden). vl JanTerje Hanssen Samlingsgudstjeneste.Luk 801-3 Sondag 8. juli kl. 11.00(Aposteldagen) Takkoffer til Kirkeveien 4 vl Jan Terje Hanssen.Matt 16,13-20. Takkoffer til Rachel Trovis arbeid i Manilla Sondag26. augustkl. 11.00(l3.s.iTreenigh. tiden). v/ Bjarte CI.Tlsvar Sondag 15.juli kI.11.00 (7.s.iTieenigh.tiden) Presentasjon av konfi rmanter v/ Jan Terje Hanssen Luk 12,41-48 Minnemarkering for sjooffiserHans Petter Takkoffer til menighetsarbeidet

Holm.Luk 19.1-10 Langesund Mandssanforening ighetsarbeidet

SOndag2septemberkl. 11.00(VingirdssOn.) v/ Jan Terje Hanssen.Luk 17J-

Langesund Menighetsblad Nr 3 – 2012  

Langesund Menighetsblad nr 3 – 2012 er ute med nytt om hva som skjer i Langesund menighet. Les mer om Langesund Menighetsblad på hjemmesiden...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you