Page 1

Fabricius

Kastholm


Fabricius

Grete Jalk

Kastholm

Inspireret af 20’ernes funktionalistiske pionerer og 60’ernes innovative skandinaviske formsprog

Grete Jalk’s ærlighed og oprigtige interesse for kvalitet i alle henseender har gjort hende til dansk

tegnede Fabricius & Kastholm en række møbler med et minimalistisk udtryk, som i disse år igen

designs samvittighed. Det er derfor en stor ære og stolthed at Lange Production kan introducere

har fundet vejen til forbrugerens hjerte og hjem. Lange Production er stolt over at have fået de

Grete Jalk’s mest kendte møbler fra 1963 – Grete Jalk’s formspændte træstol GJ Chair samt hendes

eksklusive rettigheder til at genoptage produktionen af disse unikke møbler. Møbler der både er

indskudsbord GJ Nesting Table. De afviger fra alle tidligere eksperimenter med formspændt træ i

tidløse og rammer tidsånden. Møbler hvor design, kvalitet og funktion går op i en højere enhed.

kraft af sin blotte tekniske dristighed; på trods af at være kombineret af to sammensatte stykker er

Møblerne produceres på den samme fabrik og med de samme værktøjer der i 60’erne blev brugt

effekten organisk og elegant.

til fremstillingen af de originale møbler. Hele produktionen skete i tæt samarbejde mellem Lange Production og Jørgen Kastholm. I første omgang præsenterer vi dig for ni modeller, der alle er pro-

Grete Jalk’s honesty and genuine interest in every aspect of quality has made her the conscience

duceret i de bedste materialer og udført med høje krav til kvaliteten.

of Danish design. Therefore, Lange Production feels very proud and honoured that they are able to present Grete Jalk’s best known pieces of furniture from 1963 – her moulded plywood chair – the GJ

Inspired by the 1920s functionalistic pioneers and the 1960s innovative Scandinavian language

Chair – and the GJ Nesting Table. They differ from any previous experiments with moulded plywood

of form, Fabricius & Kastholm designed a range of minimalist furniture that in recent years has

by virtue of their sheer technical daring and, despite being composed of two conjoined pieces, the

enjoyed a renaissance in the consumers’ hearts and homes. Lange Production is proud to have

effect is organic and elegant.

the exclusive rights to resume production of this unique furniture, which is timeless yet captures the spirit of the age. Furniture where design, quality and function form a synthesis. The furniture

Grete Jalk’s Ehrlichkeit und aufrichtiges Interesse für Qualität in jeder Hinsicht hat sie zum Gewis-

is produced at the same factory and with the same tools used in the 1960s to make the original

sen des dänischen Designs gemacht. Es ist daher eine große Ehre und erfüllt uns mit Stolz, Grete

furniture. The entire production was carried out in close collaboration between Lange Production and

Jalk’s bekannteste Möbel aus dem Jahr 1963 auf den Markt bringen zu können: den Stuhl GJ Chair

Jørgen Kastholm. Initially we are pleased to present to you nine models all made from the best

sowie den Beistelltisch GJ Nesting Table aus geformtem Schichtholz. Diese Möbelstücke unter-

materials and to the highest standards of quality.

scheiden sich von allen früheren Experimenten mit geformtem Schichtholz durch ihre bloße technische Kühnheit, und trotz der Kombination aus zwei zusammengesetzten Teilen ist ihre Wirkung organisch

Inspiriert von den funktionalistischen Pionieren der 20’er Jahre und der innovativen skandinavischen

und elegant.

Formsprache der 60’er Jahre zeichneten Fabricius & Kastholm eine Reihe von Möbeln mit einem minimalistischen Ausdruck, die in diesen Jahren erneut einen Weg zu den Herzen und Häusern der Verbraucher fanden. Lange Production ist stolz darauf, die Exklusivrechte für die Wiederaufnahme der Produktion dieser einmaligen Möbel bekommen zu haben. Möbel, die zeitlos sind und gleichzeitig den Zeitgeist treffen. Möbel, bei denen Design, Qualität und Funktion eine Verbindung eingehen. Die Möbel werden in der gleichen Fabrik und mit den gleichen Werkzeugen hergestellt, die man

Med venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüßen

in den 60’er Jahren für die Herstellung der originalen Möbel verwendete. Die gesamte Produktion erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Lange Production und Jørgen Kastholm. Zuerst präsentieren wir Ihnen hier neun Modelle, die allesamt aus den besten Materialien herge-stellt und mit hohen Ansprüchen an die Qualität erarbeitet wurden.

Henrik Lange


Fabricius

Kastholm

FK 710 – Skater Chair


Fabricius

Kastholm

FK 87 – Grasshopper Chair


Fabricius

Kastholm

FK 6720 – Sofa


Fabricius

Kastholm

FK 6720 – Easy Chair


Fabricius

Kastholm

FK 82 – X-Chair


Fabricius

Kastholm

FK 150 – Sideboard


Fabricius

Kastholm

FK 150 – Sideboard


Fabricius

FK 90 – Coffeetable

Kastholm

FK 91 – Coffeetable


Fabricius

Kastholm

Historien Preben Fabricius født i 1931. Han blev udlært som møbelsnedker hos snedkermester Niels Vodder i 1952, og foretog efterfølgende studier på Skolen for Boligindretning. Derefter ansat hos arkitekt Ole Hagen. Fabricius døde i 1984 i en alder af 52 år. Jørgen Kastholm født i 1931. Han blev efter et studieophold i USA udlært smed i 1953 og fortsatte med studier ved Skolen for Boligindretning. Derefter blev han ansat hos Fritz Hansen og derefter ansat på tegnestue. Kastholm døde i 2007 i en alder af 76 år. Fabricius & Kastholm mødte hinanden på skolen for boligindretning, sidenhen dannede de makkerskab og sammen etablerede de tegnestue i 1961. Her koncentrerede de sig om at tegne møbler og enfamilieshuse. Selv om de individuelt har kreeret spændende designs, er det i fællesskab, de har skabt deres største succeser. Deres møbler er elegante, raffinerede, udført med en fantastisk sans for funktionalitet, detaljer og kvalitet.

The History Preben Fabricius was born in 1931. He served his apprenticeship as a cabinet maker with master joiner Niels Vodder in 1952, followed by a course at the School of Interior Design. On completing his studies he was employed by architect Ole Hagen. Fabricius died in 1984 aged 52. Jørgen Kastholm was born in 1931. Following a period of study in the USA, in 1953 he served his apprenticeship as a smith and continued to study at the School of Interior Design. On completing his studies he was employed by Fritz Hansen, later joining the architect’s office. Kastholm died in 2007 aged 76. Fabricius & Kastholm met each other at the School of Interior design, subsequently formed a partnership and together founded an architect’s office in 1961. They specialised in designing furniture and single-family housing. Although they have individually created some interesting designs, it is in partnership that they have achieved their greatest successes. Their furniture is elegant, refined, and designed with an amazing sense of functionality, detail and quality.


Fabricius

Fabricius

Kastholm

Kastholm

Die Geschichte Preben Fabricius wurde 1931 geboren. 1952 machte er bei Schreinermeister Niels Vodder* eine Ausbildung zum Möbelschreiner und führte anschließend Studien an Dänemarks Schule für Wohnungseinrichtung durch. Anschließend wurde er beim Architekten Ole Hagen eingestellt. Fabricius verstarb 1984 in einem Alter von 52 Jahren. Jørgen Kastholm wurde i 1931 geboren. Nach einem Studienaufenthalt in den USA schloss er 1953 seine Lehre zum Schmied ab und fuhr mit Studien an der Dänischen Schule für Wohnungseinrichtung fort. Anschließend wurde er erst bei Fritz Hansen und danach in einer Zeichenstube eingestellt. Kastholm verstarb 2007 in einem Alter von 76 Jahren.   Fabricius & Kastholm lernten sich an Dänemarks Schule für Wohnungseinrichtung kennen, wurden seitdem Partner und gründeten 1961 eine Zeichenstube. Dort konzentrierten sie sich darauf, Möbel und Einfamilienhäuser zu zeichnen. Obwohl sie auch einzeln spannende Designs entwarfen, konnten sie ihre größten Erfolge gemeinsam verzeichnen. Ihre Möbel sind elegant, raffiniert und mit einem fantastischen Sinn für Funktionalität, Details und Qualität durchgeführt.


Grete Jalk

GJ Chair


Grete Jalk

GJ Nesting Table


Grete Jalk

GJ Nesting Table


Grete Jalk

GJ Chair


Grete Jalk Historien Grete Jalk blev født i 1920. Efter studentereksamen meldte hun sig på Københavns Universitet for at studere filosofi og jura, men efter filosofikum droppede hun ud af studiet og tog i stedet et års tegneundervisning på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder. I 1941 kom hun i lære hos snedkermester Karen Margrethe Conradsen hvor hun var lærling i tre år. Det sidste år begyndte hun på Kunsthåndværkerskolens Møbelskole, og hun tog afgang i 1946. Grete Jalk studerede på Kunstakademiets møbelskole under Kaare Klint og fra 1950 til 1960 underviste hun selv på Kunsthåndværkerskolens møbelskole. Hun fik sin egen tegnestue i 1954 og i 1963 vandt hun den engelske møbelkonkurrence – Daily Mail International Furniture competition – med sin formspændte stol GJ Chair. Stolen blev samme år købt af MoMA i New York. Stolen er fortsat en del af den permanente udstilling på museet. Grete Jalk døde 2006 i en alder af 86 år.

The History Grete Jalk was born in 1920. After completing her school leaving examination, she enrolled at Copenhagen University to study philosophy and law, but after completing the philosophy element she dropped out of university and instead took a year’s instruction in design at the Drawing and Applied Art School for Women. In 1941, she served a three year apprenticeship with cabinetmaker Karen Margrethe Conradsen. In the final year of her apprenticeship she started at the College of Arts and Crafts Furniture School, graduating in 1946. Subsequently, Grete Jalk studied at the Academy of Fine Art’s Furniture School under Kaare Klint and from 1950 until 1960 she taught at the College of Arts and Crafts Furniture School herself. In 1954 she got her own studio and in 1963 won a British furniture competition – the Daily Mail International Furniture competition with her moulded plywood chair – the GJ Chair. That same year, the chair was bought by the Museum of Modern Art in New York where it has remained on permanent exhibition. Grete Jalk died in 2006, aged 86.

Die Geschichte Grete Jalk wurde 1920 geboren. Nach dem Abitur studierte sie an der Kopenhagener Universität Philosophie und Jura, brach das Studium jedoch nach dem Philosophikum ab und besuchte stattdessen für ein Jahr die Gestaltungs- und Kunstindustrieschule für Frauen und nahm dort Entwurfs- und Gestaltungsunterricht. 1941 ging sie für drei Jahre bei Tischlermeisterin Karen Margrethe Conradsen in die Lehre. In ihrem letzten Lehrjahr besuchte sie die Möbelschule der Kunsthandwerkerschule, die sie 1946 beendete. Grete Jalk studierte an der Möbelschule der Kunstakademie unter Kaare Klint und unterrichtete selbst von 1950 bis 1960 an der Möbelschule der Kunsthandwerkerschule. Sie gründete 1954 ihr eigenes Atelier und gewann 1963 mit ihrem Stuhl GJ Chair aus geformtem Schichtholz den englischen Möbelwettbewerb – Daily Mail International Furniture Competition. Der Stuhl wurde im selben Jahr vom MoMA in New York gekauft. Dort gehört er nach wie vor zur ständigen Ausstellung des Museums. Grete Jalk starb 2006 im Alter von 86 Jahren. Grete Jalk


Lange Production Historien

Die Geschichte

Lange Production blev grundlagt i 2006 og har indtil 2008 fokuseret udelukkende på at genskabe

Lange Production wurde 2006 gegründet und war bis 2008 ausschließlich mit der Neuauflage der

Fabricius & Kastholm’s klassiske stål og læder møbler fra slutningen af 1960erne. Lanceringen af

klassischen Stahl- und Ledermöbel von Fabricius & Kastholm aus den späten 1960er-Jahren be-

Grete Jalk’s stol GJ Chair og indskudsbord GJ Nesting Table er begyndelsen til en ny epoke for

fasst. Die Markteinführung von Grete Jalks Stuhl GJ Chair und ihrem Beistelltisch GJ Nesting Table

Lange Production hvor en lang række andre arkitekters møbler vil blive sat i produktion. Det fælles

bilden für Lange Production den Beginn einer neuen Epoche, in der die Möbel zahlreicher anderer

træk vil fortsat være arbejdet med Form, Funktion & Finish. Bibeholdelsen af Form, Funktion &

Architekten in Produktion genommen werden. Ihnen allen gemeinsam ist das Bestimmende von

Finish i Grete Jalk’s verdensberømte møbler fra 1963 har været altafgørende for Lange Production.

Form, Funktion & Finish. Die Wahrung von Form, Funktion & Finish von Grete Jalk’s weltberühm-

Flere danske kulturinstitutioner har derfor været involveret i genskabelsen. Danmarks Designskole i

ten Möbeln aus dem Jahr 1963 war für Lange Production der ausschlaggebende Aspekt. Mehrere

København, Kunstindustrimuset i København, som ligger inde med Grete Jalk’s originale tegninger

dänische Kulturinstitutionen haben sich daher an der Neuauflage beteiligt. Die dänische Designhoch-

og møbler samt Trapholt i Kolding, som ligeledes er i besiddelse af et sæt af møblerne fra 1963.

schule in Kopenhagen, das Kunstindustriemuseum in Kopenhagen, die über die Originalentwürfe

Grundet stolens kompleksitet blev den oprindelig kun produceret i ca. 300 eksemplarer. Kun ganske

und Möbel von Grete Jalk verfügen, sowie Trapholt in Kolding, die ebenfalls im Besitz eines Satzes

få eksisterer i dag. Lange Production har valgt at lancere møblerne i de oprindelige træsorter Teak

Möbel aus dem Jahr 1963 sind. Wegen seiner Komplexität wurde der Stuhl ursprünglich in nur ca.

og Oregon Pine. Møblerne bliver alle fremstillet i Danmark af den førende virksomhed inden for

300 Exemplaren produziert, von denen heute nur noch sehr wenige existieren. Lange Production

formspændte træprodukter.

hat sich dafür entschieden, die Möbel in den ursprünglichen Holzarten Teak und Oregon Pine auf den Markt zu bringen. Die Fertigung übernimmt das in Dänemark auf dem Gebiet von geformtem

The History Lange Production was founded in 2006 and until 2008 focused exclusively on recreating Fabricus & Kastholm’s classical steel and leather furniture from the late 1960s. The launch of Grete Jalk’s chair – the GJ Chair, and the GJ Nesting Table marks the beginning of a new era for Lange Production, who will also start producing furniture of numerous other designers. The common characteristic of our work will continue to be Form, Function & Finish. Retention of the Form, Function & Finish in Grete Jalk’s world famous furniture from 1963 has been crucial to Lange Production. Consequently, several Danish cultural institutions have been involved in this project. The Danish Design School in Copenhagen, the Danish Museum of Art and Design – who hold Grete Jalk’s original drawings and furniture, and Trapholt in Kolding – who are also in possession of a set of furniture from 1963, to name a few. Due to the complexity of the chair’s design, only around 300 copies were originally produced. Only a few remain in existence today. Lange Production has chosen to launch the furniture in their original wood species, Teak and Oregon Pine. All of the furniture will be manufactured in Denmark by the leading manufacturer of moulded plywood products.

Schichtholz führende Unternehmen.


FK 87 Grasshopper Chair

FK 6720 – 1 Easy Chair

Chaise Longue in canvas with loose cushions and neck support in anilin leather. Frame in chrome-plated steel. H: 82 cm W: 71 cm L: 145 cm.

Easy chair with frame in chrome-plated steel. Loose cushions in anilin leather. H: 80 W: 74 L: 81. The units come as a 1, 2 or 3-seater section or even longer.

FK 710 Skater Chair

FK 6720 – 2 Sofa

Lounge Chair in anilin leather or fabric with frame in chromeplated steel. H: 77 W: 67 L: 72

Sofa with frame in chrome-plated steel. Loose cushions in anilin leather. H: 80 W: 145 L: 81. The units come as a 1, 2 or 3-seater section or even longer.

FK 82 X-Chair

FK 6720 – 3 Sofa

Lounge chair in anilin leather with frame in chrome-plated steel H: 80 cm W: 81 cm L: 76 cm.

Sofa with frame in chrome-plated steel. Loose cushions in anilin leather. H: 80 W: 214 L: 81. The units come as a 1, 2 or 3-seater section or even longer.


FK 150 Sideboard

FK 91 Coffee table

Cabinet of veneer with frame in chrome-plated steel H: 71 cm W: 45 cm L: 150 cm. The cabinet is available in dark oak

Table top in 19 mm glass with legs in chrome-plated steel H: 38 cm W: 85 cm L: 142 cm.

FK 150 Sideboard

FK 90 Coffee table

Cabinet of veneer with frame in chrome-plated steel H: 71 cm W: 45 cm L: 150 cm. The cabinet is available in olive wood with white doors.

Table top in 19 mm glass with legs in chrome-plated steel H: 38 cm W: 85 cm L: 85 cm.

FK 150 Sideboard Cabinet of veneer with frame in chrome-plated steel H: 71 cm W: 45 cm L: 150 cm. The cabinet is available in Santos Palisander with black doors.
  

FK 87

FK 82

67

77

72

77

FK 710
7480

FK 6720 - 181

145 

80 80

FK 150 FK 6720 - 2 81

214

1

80

85

38

74 80

1

85

80

FK 6720 - 3

85

81

81 80

FK 90 80

FK 6720 - 1 / 2 / 3

FK 91


Grete Jalk

GJ Chair

GJ Nesting Table

Lounge Chair in moulded plywood – Black stained ash wood H: 75 W: 63 L: 70

Nesting Table in moulded plywood – Black stained ash wood Small H: 38 W: 39 L: 33 Medium H: 39,5 W: 46 L: 35 Large H: 41 W: 54 L: 37

GJ Chair

GJ Nesting Table

Lounge Chair in moulded plywood – Oregon Pine H: 75 W: 63 L: 70

Nesting Table in moulded plywood – Oregon Pine Small H: 38 W: 39 L: 33 Medium H: 39,5 W: 46 L: 35 Large H: 41 W: 54 L: 37

GJ Chair

GJ Nesting Table

Lounge Chair in moulded plywood – Teak H: 75 W: 63 L: 70

Nesting Table in moulded plywood – Teak Small H: 38 W: 39 L: 33 Medium H: 39,5 W: 46 L: 35 Large H: 41 W: 54 L: 37


Grete Jalk

63

75

70

75

GJ Chair

54

39

46

38

39,5

41

54 46 54

39

39

33

35

37

37

35

33

GJ Nesting Table

46


Fabricius

Kastholm

FK 87 – Grasshopper Chair


Grete Jalk

GJ Chair


Lange Production Copenhagen, Denmark Tel: + 45 35 25 10 30 Mail: Lange@LangeProduction.com www.LangeProduction.com

Lange Production  

Lange Production 2011 catalogue with furniture designed by Fabricius & Kastholm and Grete Jalk

Lange Production  

Lange Production 2011 catalogue with furniture designed by Fabricius & Kastholm and Grete Jalk

Advertisement