Page 1


$XWRURU\JLQDรกX0DJGDOHQD6DVRUVND 5HGDNWRUSURZDG]ฤ…F\.DWDU]\QD6HQGHFND-RDQQD6]HOLJRZVND .RQVXOWDFMDMฤŠ]\NRZD'RURWD/HQLHF/LQFRZ-HV~V3XOLGR5XL] .RUHNWD=RยฟD']LHUฤชDZVND$JQLHV]ND*DOLฤ”VND$JQLHV]ND'UHZQR 2NรกDGND*UDฤช\QD)LFHQVHV =GMฤŠFLHQDRNรกDGFHย‹DOWUHQGRLPDJHV$OWUHQGR*HWW\,PDJHV  )ODVK3UHVV0HGLD ,OXVWUDFMH3LRWU-DQXV 6NรกDGLรกDPDQLH3LRWU-DQXV .RRUG\QDWRUQDJUDQLD$JQLHV]ND'UHZQR 5HDOL]DWRUGฤจZLฤŠNX7RPDV]&LHฤžODN /HNWRU]\0DUJDULWD&DVDOHV(VWKHU*XWLpUUH]0DUtD'RORUHV3HUH]3DEORV  1XULD1XQHV&DVDPD\RU'DZLG-HOLF]-HDQ0LFKHO3LNLDV 2SUDFRZDQLHPX]\F]QH0DUFLQ1LHUXELHF 3URGXNFMD6รกDZRPLU*DMGD 'UXNLRSUDZD0XOWLJUDSK ย‹IRUWKH3ROLVKHGLWLRQ/DQJHQVFKHLGW3ROVND6S]RR:DUV]DZD /DQJHQVFKHLGW3ROVND6S]RR :DUV]DZD XO*UDฤช\Q\ ZZZODQJHQVFKHLGWSO 3ULQWHGLQ3RODQG ,6%1
:VWฤŠS  :\REUDฤจP\ VRELH ZL]\WฤŠ KLV]SDฤ”VNLFK EL]QHVPHQyZ Z SROVNLHM ยฟUPLH $E\ ZL]MD E\รกD EDUG]LHM Z\PRZQD SRP\ฤžOP\ ฤชH QLHZฤ…WSOLZ\ ]DV]F]\W GRWU]\P\ZDQLD JRฤžFLRP WRZDU]\VWZD SU]\SDGรก ZรกDฤžQLH QDP =QDP\ZNRฤ”FXMฤŠ]\NKLV]SDฤ”VNLDSU]\QDMPQLHMWDNQDSLVDOLฤžP\ZLHOHODW WHPXZ&96]HIQLHELHU]HSRGXZDJฤŠWHJRฤชHRUJDQQLHXฤช\ZDQ\]DQLND D ] KLV]SDฤ”VNLP PLHOLฤžP\ RVWDWQLR GR F]\QLHQLD QD PDWXU]H *UDPDW\NฤŠ MDNLPฤžFXGHPSDPLฤŠWDP\DOHPyZLHQLHLUR]XPLHQLH]HVรกXFKX".DWDVWURID -HG\Q\ UDWXQHN WR 6]\ENL NXUV UR]XPLHQLD -ฤŠ]\N KLV]SDฤ”VNL ']LฤŠNL QLHPXRVรกXFKDP\VLฤŠ]QDMZDฤชQLHMV]\PL]ZURWDPLLZ\UDฤชHQLDPLDSU]HGH ZV]\VWNLP SU]\]Z\F]DLP\ VLฤŠ GR EU]PLHQLD REFHJR MฤŠ]\ND .RQLHF ]ร„ELHUQฤ…]QDMRPRฤžFLฤ…MฤŠ]\NDยดยฑSRUDSR]QDรผDNW\ZQฤ…VWURQฤŠKLV]SDฤ”VNLHJR 3RPRJฤ…ZW\P %RRNOHW Z NWyU\P ]QDMG]LHP\  GLDORJL V\WXDF\MQH รผZLF]HQLD VSUDZG]DMฤ…FHVWRSLHฤ”]UR]XPLHQLDGLDORJXRUD]SUDNW\F]QHPLQLVรกRZQLF]NL .DฤชG\ GLDORJ ]DZLHUD QLH W\ONR SUDNW\F]QH L Xฤช\WHF]QH VIRUPXรกRZDQLD DOH L LQIRUPDFMH R NUDMX L NXOWXU]H 0LPRFKRGHP Z]ERJDFDP\ ZLฤŠF VZRMฤ… ZLHG]ฤŠ QD WHPDW +LV]SDQLL L MHM PLHV]NDฤ”FyZ 1D NRฤ”FX NVLฤ…ฤชHF]NL ]DPLHฤžFLOLฤžP\ WรกXPDF]HQLD ZV]\VWNLFK GLDORJyZ QD MฤŠ]\N SROVNL 7R NRรกR UDWXQNRZHยฑXฤช\ZDMP\JRW\ONRZRVWDWHF]QRฤžFL 3รก\WD &' D QD QLHM ยฑ QDJUDQLD ZV]\VWNLFK GLDORJyZ Z MฤŠ]\NX KLV]SDฤ”VNLP 6รกXFKDMP\ LFK GR ]QXG]HQLD ยฑ Z WDNL VSRVyE PyZLฤ… URGRZLFL +LV]SDQLH :DUWR Z]Lฤ…รผ SRG XZDJฤŠ IDNW ฤชH WR FR P\ XZDฤชDP\ ]D KLV]SDฤ”VNฤ… Z\PRZฤŠ PRฤชH PLHรผ QLHZLHOH ZVSyOQHJR ]DXWHQW\F]Q\PMฤŠ]\NLHP+LV]SDQyZ:V]\VWNLHQDJUDQLDZIRUPDFLHDXGLR LPS 3U]\JRWRZXMฤ…F6]\ENLNXUVUR]XPLHQLD-ฤŠ]\NKLV]SDฤ”VNLPLHOLฤžP\ QD XZDG]H SU]HGH ZV]\VWNLP RVRE\ NWyU\FK SUDFD Eฤ…Gฤจ ]DLQWHUHVRZDQLD Z\PDJDMฤ… SU]\QDMPQLHM ฤžUHGQLHM ]QDMRPRฤžFL KLV]SDฤ”VNLHJR 'ODWHJR SU]\JRWRZDOLฤžP\ WDN ZLHOH UyฤชQRURGQ\FK GLDORJyZ ยฑ Z QLFK QDMรกDWZLHM ]DXZDฤช\รผ ZรกDVQH QLHGRFLฤ…JQLฤŠFLD MฤŠ]\NRZH -ฤชH\N KLV]SDฤ”VNL QDSUDZGฤŠ QLHMHVWWUXGQ\:DUWRVLฤŠ]QLPRVรกXFKDรผZWHG\UR]XPLHQLHฤช\ZHJRMฤŠ]\ND SU]\MG]LH SUDZLH VDPR


6SLVWUHĞFL Rozdział 1 ¡Hola!, ¿qué tal? Rozdział 2 ¿De dónde eres? Rozdział 3 ¿Cuál es tu profesión? Rozdział 4 ¿Es esta tu hermana? Rozdział 5 ¿Cuántos años tienes? Rozdział 6 ¿Cuál es tu número de teléfono? Rozdział 7 ¿Qué hora es? Rozdział 8 ¿Es lunes hoy? Rozdział 9 ¿Estás casada? Rozdział 10 ¿Por qué no te divorcias? Rozdział 11 ¿Por qué estás triste? Rozdział 12 ¿Qué vas a hacer? Rozdział 13 ¿De qué color es… ? Rozdział 14 ¿Qué te gusta? Rozdział 15 ¿Es guapo? Rozdział 16 ¿Es amable? Rozdział 17 ¿Cuántas habitaciones tiene el piso? Rozdział 18 ¿Qué muebles vas a comprar? Rozdział 19 ¿Por qué no describes tu casa? Rozdział 20 ¿Dónde está tu salón? Rozdział 21 ¿Cómo es tu día cotidiano? Rozdział 22 ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? Rozdział 23 ¿Qué estás haciendo? Rozdział 24 ¿Cuántas veces… ? Rozdział 25 ¿Dónde hay una librería por aquí? Rozdział 26 ¿Cuánto vale… ? Rozdział 27 ¿Qué te gusta vestir? Rozdział 28 Quiero esta muñeca. Rozdział 29 ¿Tienes hambre? Rozdział 30 ¿Qué desea usted? Rozdział 31 ¿Qué tienes que hacer hoy? Rozdział 32 ¿Qué tiempo hace hoy? Tłumaczenie dialogów

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


ǩ ‘ŽƒǨǡǬ“—±–ƒŽǫDIALOG +XK$ ¡Buenos días! <YLO\^Y$ ¿Buenos días? ¡Buenas noches! Ya son las nueve de la noche. +XK$ ¡Ah, qué más da! Buenos días, buenas tardes, buenas noches… <YLO\^Y$ ¿Qué le pasa? ¿Está usted mal? +XK$ Perdone, hoy no estoy muy bien. <YLO\^Y$ ¿Cómo se llama usted? +XK$ Me llamo Ana. Y usted, ¿cómo se llama? <YLO\^Y$ Yo me llamo Roberto. De apellido García Jiménez. +XK$ Encantada. <YLO\^Y$ Mucho gusto. +XK$ ¡Chao, Roberto! Perdone… ¡Adiós, señor García Jiménez! <YLO\^Y$ ¡No pasa nada! ¡Hasta luego, Ana!

już Co za różnica! tu: Co pani jest? tu: Przepraszam pana. na nazwisko

Nic się nie stało!

ĆWICZENIE Które zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. Son las nueve de la noche. 2. Ana está muy bien. 3. Ana no está muy bien hoy. 4. Ana se llama García Jiménez. 5. Roberto se llama García Jiménez. 6. Ana es un señor. 7. Ana es una señora. 8. Roberto es un señor.

ODPOWIEDZI: 1, 3, 5, 7, 8


Ǭ‡†×†‡‡”‡•ǫ

DIALOG <YLO\^Y$ Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Estás bien? +XK$ Hola, Roberto. Sí, estoy muy bien. Te presento a mi amiga María. <YLO\^Y$ Hola, María. Encantado. No eres española, ¿verdad? 7K\ÏK$ Hola, Roberto. Mucho gusto. No, soy polaca. <YLO\^Y$ ¿Polaca? ¡Increíble! Mi mujer también es polaca. ¿De dónde eres? ¿De Varsovia? 7K\ÏK$ Soy de Cracovia. ¿Cómo se llama tu mujer, Roberto? <YLO\^Y$ Mi mujer se llama Teresa. +XK$ Es un nombre muy bonito. ¿Sabes?, Ana tampoco es española. <YLO\^Y$ ¿De verdad, eres extranjera? ¿De dónde eres, Ana? +XK$ ¡Adivina! <YLO\^Y$ No sé. Eres de… ¿Alemania? … ¿Suiza? … ¿A lo mejor de Francia? +XK$ ¡Bingo! Soy francesa, de París. <YLO\^Y$ Tu español es perfecto, ¡increíble! +XK$ Gracias, Roberto.

ĆWICZENIE Czy podane zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. Ana está muy mal. 2. María es amiga de Roberto. 3. María es amiga de Ana. 4. María no es española. 5. María es polaca. 6. María es de Varsovia. 7. Teresa es la mujer de Roberto. 8. Teresa es polaca. 9. Ana es española. 10. El español de Ana es perfecto.ODPOWIEDZI: 1. nie, 2. nie, 3. tak, 4. tak, 5. tak, 6. nie, 7. tak, 8. tak, 9. nie, 10. tak

Przedstawiam ci moją koleżankę. Nie do wiary! twoja żona moja żona To bardzo ładne imię. Zgadnij! może twój hiszpański


Ǭ—žŽ‡•–—’”‘ˆ‡•‹×ǫDIALOG <YLO\^Y$ Ana, dime, ¿dónde trabajas? +XK$ Trabajo en una tienda. <YLO\^Y$ ¿Eres dependienta? +XK$ ¿Dependienta? No, soy diseñadora de zapatos. <YLO\^K$ ¿Diseñadora? ¡Qué interesante! +XK$ Sí, la verdad es que me gusta mi trabajo ¿Y tú, en qué trabajas? <YLO\^Y$ Soy empleado. Trabajo en una oficina. También tengo una empresa. Soy un hombre de negocios. +XK$ ¡Qué bien! Y tu esposa, ¿trabaja? <YLO\^Y$ Trabaja como traductora en una editorial. +XK$ ¿Qué idiomas habla tu mujer? <YLO\^Y$ Mi mujer habla español, francés y alemán. Y polaco. También habla un poco de inglés. +XK$ ¡Qué suerte, es políglota!

Powiedz mi… projektantka butów tutaj: ciekawe! podoba mi się / lubię mam firmę Jak dobrze / fajnie! tłumaczka języki Ale szczęście!

ĆWICZENIE Czy podane zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. Ana trabaja en una oficina. 3. Ana es dependienta. 5. Roberto es empleado. 7. Roberto es (un) hombre de negocios. 9. La mujer de Roberto habla italiano.

2. Ana trabaja en una tienda. 4. Ana es diseñadora de zapatos. 6. Roberto trabaja en una editorial. 8. La mujer de Roberto habla muy bien inglés. 10. La mujer de Roberto es políglota.

ODPOWIEDZI: 1. nie, 2. tak, 3. nie, 4. tak, 5. tak, 6. nie, 7. tak, 8. nie, 9. nie, 10. tak


ÇŹÂ&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â?Â&#x192;ÇŤ

DIALOG Roberto muestra a Ana fotografĂ­as de su familia. <YLO\^Y$ Mira, esta es mi madre y este es mi padre. Se llaman Josefina y Antonio. +XK$ ÂżCĂłmo? ÂżJosefina? Es un nombre muy raro. <YLO\^Y$ SĂ­, es verdad. Mi madre tiene dos nombres y dos apellidos. Josefina Feliciana GarcĂ­a RodrĂ­guez. +XK$ ÂĄVaya, que nombre tan largo! Yo me llamo Ana Julie Binoche. <YLO\^Y$ Ana no es un nombre francĂŠs. +XK$ No, mi abuela se llama Ana, ella es espaĂąola. Llevo su nombre. Mi hermana se llama Marie. Igual que mi amiga MarĂ­a. <YLO\^Y$ Mira, mi hermano estĂĄ aquĂ­ a la derecha. Se llama Vincent, porque mi padre ama la pintura y sobre todo admira a van Gogh. Mi padre es profesor de bellas artes. +XK$ ÂĄQuĂŠ coincidencia! Mi sobrino se llama Vincent, porque mi hermana Marie tambiĂŠn admira a Van Gogh. <YLO\^Y$ Vaya, ÂĄincreĂ­ble!

Ä&#x2020;WICZENIE KtĂłre zdania sÄ&#x2026; zgodne z treĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dialogu? 1. La madre de Roberto se llama Josephina. 2. Su padre se llama Alonso. 3. Josephina es un nombre muy raro. 4. Josephina Feliciana es un nombre muy largo. 5. Ana no es un nombre francĂŠs. 6. Ana tiene una hermana. 7. Roberto tiene una hermana. 8. El hermano de Roberto se llama Vincent. 9. Roberto admira a van Gogh. 

ODPOWIEDZI: 1, 3, 4, 5, 6, 8

spĂłjrz / zobacz dziwne Tak, faktycznie. No nie, jakie dĹ&#x201A;ugie nazwisko! francuskie imiÄ&#x2122; babcia siostra tak samo jak brat kocha / uwielbia podziwia / uwielbia Co za zbieg okolicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;i! niewiarygodne!


Ǭ—ž–‘•ƒÓ‘•–‹‡‡•ǫDIALOG <YLO\^Y$ Ana, ¿cuántos años tienes? +XK$ Tengo treinta y cuatro años. ¿Y tú? <YLO\^Y$ Yo tengo cuarenta y dos. ¿Cuántas hermanas tiene tu abuela? +XK$ Mi abuela… ¿Por qué lo quieres saber? <YLO\^Y$ Por curiosidad. Mi abuela Maribel tiene once hermanas. +XK$ ¿Once? ¡Qué dices! ¿Tiene también hermanos? <YLO\^Y$ Sí, tiene cuatro hermanos. Once hermanas más cuatro hermanos son… dieciséis hermanos. +XK$ ¡Increíble! Pero estás equivocado. Once más cuatro son quince y no dieciséis. <YLO\^Y$ ¡De verdad, qué vergüenza! Tienes razón. Once más cinco son dieciséis. +XK$ No pasa nada Roberto. Once es mucho. Mi abuela no tiene hermanas. Es hija única, tiene ya ochenta y siete años. Pero tiene muchos hijos. Mi madre tiene dos hermanos y cuatro hermanas. <YLO\^Y$ Dos más cuatro más uno son siete. Muy bien. El siete es el número de la suerte. +XK$ Sí, es posible. Los siete son estupendos.

ile masz lat? Mam … lat. Ile sióstr? Z ciekawości. Co ty powiesz! tu: czterech tu: szesnaścioro mylisz się piętnaście Naprawdę, co za wstyd! Nic się nie stało jedynaczka dużo dzieci jeden szczęśliwa liczba wspaniali

ĆWICZENIE Czy podane zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. Ana tiene treinta y tres años. 2. Roberto tiene cuarenta y dos años. 3. Roberto quiere saber cuántas hermanas tiene la abuela de Ana. 4. La abuela Maribel tiene quince hermanas. 5. La abuela Maribel tiene cuatro hermanos. 6. Once más cuatro son dieciséis. ODPOWIEDZI: 1. nie, 2. tak, 3. tak, 4. nie, 5. tak, 6. nie


Ǭ—žŽ‡•–—ï‡”‘†‡–‡Ž±ˆ‘‘ǫ

DIALOG <YLO\^Y$ Hola María, ¿qué tal? ¿Sabes cuál es el número de teléfono móvil de Ana? 7K\ÏK$ Hola Roberto, estoy bien. Sí, lo tengo en mi agenda. Espera… ¡Aquí esta! 445 657 778. Tengo también su número de casa. <YLO\^Y$ ¡Estupendo! ¿Cuál es su número de casa? 7K\ÏK$ Es el 931 23 45 64. <YLO\^Y$ 931 23 45 64. ¿Y cuál es tu número de teléfono, María? 7K\ÏK$ Mi número de teléfono es el 564 765 433. <YLO\^Y$ Gracias. ¿Y tu móvil? ¿Cuál es tu número de teléfono móvil? 7K\ÏK$ No tengo móvil. <YLO\^Y$ ¡Qué raro! Hoy en día todos tienen un móvil. 7K\ÏK$ Sí, pero yo no soy como todos. <YLO\^Y$ ¿Sabes llamar por teléfono móvil? 7K\ÏK$ ¡Hombre, pues claro que sí!, no soy extraterrestre. <YLO\^Y$ Entonces llamamos a Ana.

ĆWICZENIE Czy podane zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. María sabe cuál es el número del telefono móvil de Ana. 2. María tiene el número de Ana en la oficina. 3. María tiene el número en la agenda. 4. María no tiene el número de casa de Ana. 5. Es el número: novescientos treinta y uno veintitrés cincuenta y cinco veinticuatro. 6. María no tiene teléfono móvil. 7. Hoy en día todos tienen móvil. 8. María es como todos.ODPOWIEDZI: 1.tak, 2. nie, 3. tak, 4. nie, 5. nie, 6. tak, 7. nie, 8. nie

jak się masz? telefon komórkowy mam go w moim notesie / kalendarzyku Jaki jest numer jej telefonu domowego?

Nie mam komórki. w dzisiejszych czasach no pewnie, że tak! tu: a więc


Ǭ—±Š‘”ƒ‡•ǫDIALOG +XK$

7K\ÏK$ +XK$ 7K\ÏK$ +XK$ =OÓY\$ 7K\ÏK$ +XK$ 7K\ÏK$ +XK$ 7K\ÏK$ +XK$ 7K\ÏK$

María, ¿qué hora es? No lo sé, Ana. Hoy no llevo reloj. Tengo prisa. A las tres trabajo. ¿Por qué no preguntas a este señor? Él tiene reloj. Perdone, ¿qué hora es? Son las tres menos cuarto. ¡Son casi las tres! Es tarde. María, nos vemos más tarde. ¿A qué hora? No lo sé. Termino a las diez de la noche. Pues a las once menos cuarto. A las diez y media está bien. Hasta luego.

która godzina? zegarek Spieszę się. tu: przepraszam pana Jest 14.45. prawie zobaczymy się później Kończę o 22.00 o 22.45 o 22.30

ĆWICZENIE Czy podane zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. María no sabe qué hora es. 2. María lleva reloj. 3. Ana tiene prisa. 4. Ana trabaja a las cuatro. 5. El señor no tiene reloj. 6. María pregunta al señor la hora. 7. Son las tres y cuarto. 8. Ana termina el trabajo a las diez de la noche 9. Las chicas se ven a las once. 10. Las chicas se ven a las diez y media.

ODPOWIEDZI: 1. tak, 2. nie, 3. tak, 4. nie, 5. nie, 6. nie, 7. nie, 8. tak, 9. nie, 10. tak


ÇŹÂ&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x203A;ÇŤ

DIALOG 7K\Ă?K$ ÂżAna, cuĂĄntos meses tiene el aĂąo? +XK$ ÂĄÂżQuĂŠ?! ÂżNo lo sabes? MarĂ­a, ÂżcĂłmo es posible? TĂş no eres del planeta Tierra Âżverdad? El aĂąo tiene doce meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cada mes tiene por lo menos treinta dĂ­as. El aĂąo tiene cincuenta y dos semanas. Cada semana tiene siete dĂ­as. Cinco dĂ­as laborables y el fin de semana. Los fines de semana no trabajamos. El dĂ­a estĂĄ dividido en la maĂąana, el mediodĂ­a, la tarde y la noche. Cada dĂ­a dura veinticuatro horas. Las horas estĂĄn divididas en minutos. Cada hora tiene sesenta minutos y cada minuto tiene sesenta segundos. ÂżBasta? 7K\Ă?K$ SĂ­, por ahora basta. +XK$ ÂżPor quĂŠ no sabes estas cosas? 7K\Ă?K$ Las personas felices no cuentan el tiempo.

Ä&#x2020;WICZENIE Czy podane zdania sÄ&#x2026; zgodne z treĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dialogu? 1. MarĂ­a pregunta cuĂĄntos meses tiene el aĂąo. 2. MarĂ­a no lo sabe. 3. El aĂąo tiene once meses. 4. Cada mes tiene treinta dĂ­as. 5. Cada semana tiene siete dĂ­as. 6. Cada dĂ­a tiene siete semanas. 7. Cada mes dura sesenta semanas. 8. Cada dĂ­a dura veinticuatro horas. 9. Las horas estĂĄn divididas en minutos. 10. Cada minuto tiene setenta segundos.ODPOWIEDZI: 1.tak, 2. tak, 3. nie, 4. nie, 5. tak, 6. nie, 7. nie, 8. tak, 9. tak, 10. nie

ile miesiÄ&#x2122;cy ma rok? jak to moĹźliwe? Nie jesteĹ&#x203A; z planety Ziemia, prawda? tu: kaĹźdy miesiÄ&#x2026;c 52 tygodnie dni powszednie jest podzielony naâ&#x20AC;Ś tu: kaĹźdy dzieĹ&#x201E; 60 minut 60 sekund na razie wystarczy Dlaczego tego nie wiesz?


Ǭ•–ž•…ƒ•ƒ†ƒǫDIALOG <YLO\^Y$ Ana, ¿estás casada? +XK$ ¿Y tú qué piensas? <YLO\^Y$ Pienso que… No lo sé. Por eso pregunto. Seguro que tienes pareja. Una chica tan atractiva… +XK$ Seguro no hay nada en la vida… Sin embargo tienes razón. No estoy casada pero tengo novio. Llevo su fotografía en mi cartera. <YLO\^Y$ ¡Qué bien! Entonces, estás comprometida. +XK$ Bueno, no comprometida pero vivimos juntos. Mira, es este chico. <YLO\^Y$ ¡Qué guapo! Hacéis una buena pareja. +XK$ Gracias. Estamos juntos desde hace un año y medio. Estoy muy enamorada. <YLO\^Y$ Yo estoy casado desde hace nueve años. Dentro de dos semanas celebramos el aniversario de la boda. +XK$ ¡Enhorabuena! <YLO\^Y$ ¿Y María, tiene novio o marido? +XK$ No, María está soltera. No cree en el matrimonio.

A jak myślisz? Myślę, że… para, tu: chłopak Chociaż / jednak mam chłopaka w moim portfelu zaręczona mieszkamy razem Ale przystojny! od (jakiegoś czasu) zakochana jestem żonaty rocznica ślubu Gratulacje! mąż panna

ĆWICZENIE Czy podane zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. Ana está casada. 2. Roberto sabe que Ana está comprometida. 3. Ana es una chica muy atractiva. 4. Ana tiene novio. 5. Ana está comprometida. 6. Ana y Roberto viven juntos desde hace dos años. 7. Ana está muy enamorada. 8. Roberto está casado desde hace nueve años. 9. Dentro de dos semanas Roberto celebra el aniversario de su divorcio. 10. María está soltera. ODPOWIEDZI: 1. nie, 2. nie, 3. tak, 4. tak, 5. nie, 6. nie, 7. tak, 8. tak, 9. nie, 10. tak


Ǭ‘”“—±‘–‡†‹˜‘”…‹ƒ•ǫ

DIALOG <YLO\^Y$ Ana, ¿por qué María no se casa? +XK$ Roberto, ¿y por qué te interesa? ¿por qué preguntas? No se casa porque no cree en el matrimonio. <YLO\^Y$ María es una mujer interesante. +XK$ Es verdad. Es una mujer especial. Nos conocemos desde la infancia. La quiero mucho. María tiene sus secretos. Y tú, ¿por qué no te divorcias? <YLO\^Y$ No me divorcio, porque estoy muy feliz así. +XK$ ¿Estás seguro? <YLO\^Y$ Seguro no hay nada en la vida. Sí, casi seguro. +XK$ Yo no me caso, no me comprometo, pero estoy muy feliz con mi novio. Nos amamos mucho. <YLO\^Y$ Muy bien, me alegro. Mi mujer y yo también nos amamos.

ĆWICZENIE Czy podane zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. María está casada. 2. María se casa dentro de dos semanas. 3. María no cree en el matrimonio. 4. María es una mujer muy interesante. 5. Ana conoce a María desde la infancia. 6. Ana ama a María mucho. 7. María no tiene secretos. 8. Roberto está muy feliz. 9. Ana no se casa. 10. Ana tiene un novio.ODPOWIEDZI: 1. nie, 2. nie, 3. tak, 4. tak, 5. tak, 6. tak, 7. nie, 8. tak, 9. tak, 10. tak

dlaczego cię to interesuje? małżeństwo wyjątkowa Znamy się od dzieciństwa. jestem bardzo szczęśliwy prawie pewien Bardzo się kochamy. cieszę się


Ǭ‘”“—±‡•–ž•–”‹•–‡ǫDIALOG ¿Qué te pasa, María? ¿Estás triste? No, no estoy triste, Ana. ¡Cómo que no! ¿Estás preocupada? ¿Estás cansada? Me siento bien. No estoy cansada. Estoy un poco enfadada. +XK$ ¿Por qué enfadada? ¿Tienes un mal día? 7K\ÏK$ Sí, tengo un mal día. Mi nuevo amigo, Simón, tiene mi número de teléfono pero no me llama. +XK$ ¡Venga, tía! ¡No te preocupes! ¡Vamos a tomar un helado! 7K\ÏK$ Sí, un helado de chocolate. ¡Qué idea más rica! +XK$ ¡Ya estás alegre y feliz! ¡Siempre hay una solución! +XK$ 7K\ÏK$ +XK$ 7K\ÏK$

ĆWICZENIE

Jesteś smutna? Martwisz się? Jestem trochę zła / rozdrażniona. Masz zły dzień? mój nowy przyjaciel nie dzwoni do mnie No co ty! Jaki super pomysł! Zawsze jest jakieś rozwiązanie

Czy podane zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. María está alegre. 2. María está triste. 3. María se siente bien. 4. María está muy enfadada. 5. María tiene un mal día. 6. Su nuevo amigo se llama Simón. 7. Simón no tiene el número de María. 8. Las chicas van a tomar chocolate. 9. Las chicas van a tomar helados de chocolate. 10. María se siente alegre.

ODPOWIEDZI: 1. nie, 2. nie, 3. tak, 4. nie, 5. tak, 6. tak, 7. nie, 8. nie, 9. tak, 10. tak


Ǭ—±˜ƒ•ƒŠƒ…‡”ǫ

DIALOG <YLO\^Y$ Hola Ana, ¿Qué haces tú por aquí, en la biblioteca? +XK$ Hola, Roberto, ¡qué sorpresa! Voy a buscar trabajo por internet. No tengo ordenador en casa. Y tú, ¿qué haces en esta antigua biblioteca? <YLO\^Y$ Necesito un libro para mi abuela. Ella no está bien, no sale de casa. +XK$ ¿Qué libro buscas? Mira, aquí tengo algo para tu abuela. El libro empieza por un poema muy interesante… <YLO\^Y$ ¿Qué libro es? ¿Un libro sobre el Quijote? ¡Gracias! ¡Muy amable! +XK$ De nada. <YLO\^Y$ Voy a preguntar a la bibliotecaria… ¿Vas a esperar aquí? Vuelvo enseguida. Luego te invito a mi casa. Tengo dos ordenadores allí. Vamos a buscar un trabajo nuevo para ti. +XK$ Sí, te voy a esperar por aquí. Hoy por la tarde no trabajo, voy a ir a tu casa.

ĆWICZENIE Czy podane zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. Ana y Roberto están en una oficina. 2. Ana va a buscar trabajo por internet. 3. Ana no tiene un ordenador en casa. 4. Roberto tiene una abuela. 5. La abuela de Roberto está muy bien. 6. La abuela de Roberto no sale de casa. 7. Roberto necesita un libro para su abuela. 8. Roberto va a sacar un libro sobre el Quijote. 9. Roberto tiene tres ordenadores en casa. 10. Ana va ir por la tarde a casa de Roberto.ODPOWIEDZI: 1. nie, 2. tak, 3. tak, 4. tak, 5. nie, 6. tak, 7. tak, 8. tak, 9. nie, 10. tak

Co ty tu robisz? co za niespodzianka! Nie mam w domu komputera. dla mojej babci nie wychodzi z domu Jakiej książki szukasz? wiersz Co to za książka? Miło z twojej strony Nie ma za co. bibliotekarka Poczekasz tutaj? zapraszam cię do (mojego) domu.


Ǭ‡“—±…‘Ž‘”‡•ǥǫDIALOG <YLO\^Y$ Ana,¡qué guapa estás! Llevas un vestido muy bonito. ¿De qué color es? +XK$ Ay, los hombres, no tienen ni idea de colores. Es azul marino. Mira, ¿ves el vestido de esa señora? Ese vestido es violeta y éste es azul. Es el vestido de mi madre y tiene treinta años. Hoy llevo un bolso azul, pendientes azules con flores blancas y zapatos azules con botones negros. <YLO\^Y$ Yo voy de negro hoy. +XK$ Negro es un color triste. Pero el negro te queda bien. <YLO\^Y$ Gracias, y a ti el azul te queda bien. Perdona, el azul marino. +XK$ En realidad este pantalón no es negro. Es antracita. <YLO\^Y$ ¿Qué es antracita? +XK$ Es casi negro. ¿Ves ese coche por allí? Ese coche es también antracita. <YLO\^Y$ Sí, igual que éste. Este coche deportivo también es antracita. +XK$ Muy bien Roberto, haces progresos.

Jak ładnie wyglądasz! Jakiego jest koloru? Ach, ci mężczyźni… granatowy tamta sukienka niebieska torebka niebieskie buty dobrze ci w czarnym w rzeczywistości antracytowy Widzisz tamten samochód? ten sportowy samochód robisz postępy

ĆWICZENIE Czy podane zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. Los hombres no tienen ni idea de colores. 2. Ana lleva un vestido negro. 3. El vestido de la señora es violeta. 4. Azul marino es el color preferido de Ana. 5. Ana lleva pendientes blancos. 6. Ana lleva zapatos azules con botones negros. 7. Su bolso es también azul. 8. Roberto va de negro. 9. El pantalón de Roberto es antracita. ODPOWIEDZI: 1. tak, 2. nie, 3. tak, 4. tak, 5. nie, 6. tak, 7. tak, 8. tak, 9. tak


ÇŹÂ&#x2014;ÂąÂ&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;ÇŤ

DIALOG 7K\Ă?K$ Ana, ÂżquĂŠ cosa te gusta y quĂŠ no te gusta nada? +XK$ Me gustan las flores rojas, me gustan las playas amarillas, los ojos negrosâ&#x20AC;Ś Me gusta el mar gris, la madrugada con niebla blanca, me gusta mucho la mĂşsica y me encanta pasear por la noche. Me encanta soĂąar. Me gustan los animales. Me encantan los helados de chocolate pero no me gusta el chocolate. 7K\Ă?K$ ÂżY cuĂĄl es tu color preferido? +XK$ Mi color preferido es el blanco. Me encanta tambiĂŠn el azul, me gusta el marrĂłn, no me gusta el amarillo y no me gusta nada el gris. 7K\Ă?K$ A mĂ­ me encanta el gris, no me gusta nada el marrĂłn. Me gustan los ojos azules, los pantalones negros, el vino blanco, la luna amarilla, los coches rojos, los relojes naranjas y los prados verdes. No me gusta el cielo gris, no me gustan los vestidos rojos y no me gusta mi dentista.

Ä&#x2020;WICZENIE Czy podane zdania sÄ&#x2026; zgodne z treĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dialogu? 1. A Ana le gustan las flores rojas. 2. No le gustan las playas amarillas. 3. Le gustan los ojos negros. 4. Le encanta pasear por la noche. 5. Le encanta el chocolate. 6. Su color preferido es el blanco. 7. No le gusta el azul. 8. No le gusta el amarillo. 9. A MarĂ­a le gustan los ojos azules. 10. Le encanta el cielo gris. 

ODPOWIEDZI: 1. tak, 2. nie, 3. tak, 4. tak, 5. nie, 6. tak, 7. nie, 8. tak, 9. tak, 10. nie

czerwone kwiaty czarne oczyâ&#x20AC;Ś szare morze muzyka spacerowaÄ&#x2021; nocÄ&#x2026; zwierzÄ&#x2122;ta Jaki jest twĂłj ulubiony kolor? brÄ&#x2026;zowy

biaĹ&#x201A;e wino pomaraĹ&#x201E;czowe zielone Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;ki mĂłj dentysta


Ǭ•‰—ƒ’‘ǫDIALOG +XK$ <YLO\^Y$ +XK$ <YLO\^Y$ +XK$ <YLO\^Y$ +XK$ <YLO\^Y$ +XK$

Mira, Roberto, en esta fotografía estamos mi hermana, mi sobrina y yo. Tu sobrina es muy simpática. Es muy guapa. ¿Cuántos años tiene? Es una niña. Tiene apenas catorce años. Pero es muy seria. ¿Solamente catorce años? ¡Increíble! ¡Es tan alta! Sí, es muy alta. Y delgada. No le gusta comer desde la infancia. Su madre, la mujer de mi hermano, es también muy alta, delgada y rubia. ¿Cómo se llama tu sobrina? Se llama Agatha, no es un nombre español. En griego significa “la buena”. De verdad, Ana, que tu sobrina está muy buena. ¡Qué chistoso! Es una chica muy buena, y la verdad es que es una chica bonita. La belleza es un regalo de los dioses, Roberto.

ĆWICZENIE

siostrzenica sympatyczna Ile ma lat? zaledwie poważna tylko, jedynie jest bardzo wysoka blondynka (ta) dobra jest bardzo atrakcyjna Ale żartowniś! piękno jest podarunkiem od bogów

Czy podane są zgodne z treścią dialogu? 1. Ana tiene una fotografía de su sobrina. 2. La sobrina de Ana es muy fea. 3. La sobrina de Ana es muy simpática. 4. La sobrina de Ana tiene catorce años. 5. La sobrina de Ana come mucho. 6. Su madre es también muy alta. 7. Agatha no es un nombre español. 8. Roberto es muy chistoso. 9. Agatha es una chica bonita. 10. La belleza es un regalo de los dioses.

ODPOWIEDZI: 1. tak, 2. nie, 3. tak, 4. tak, 5. nie, 6. tak, 7. nie, 8. tak, 9. tak, 10. tak


Ǭ•ƒƒ„Ž‡ǫ

DIALOG <YLO\^Y$ María, ¿cómo son tus hermanas? 7K\ÏK$ ¿Qué quieres saber? ¿Sus rasgos de carácter? Bueno, mi hermana mayor, Teresa, es muy alegre, es amable, tiene muchos amigos, es muy divertida, le gusta la música. Tiene dos hijos, pero no es seria. <YLO\^Y$ ¿Y tu hermana menor? ¿Es tan divertida como Teresa? 7K\ÏK$ No, para nada. Lo contrario. Luna, mi hermana menor, es la más seria de la familia. Es muy tranquila y responsable. No crea problemas. <YLO\^Y$ Pues Luna es más seria que mi abuela Antonia. Ella es tan abierta como tu hermana mayor. Es una señora muy vivaz con sus ochenta y ocho años. 7K\ÏK$ Mi padre es tan divertido como Teresa y tu abuela. Pero es muy tacaño y no le gusta salir mucho. <YLO\^Y$ Yo también soy muy tacaño. Por suerte. Porque mi mujer es más generosa que yo. Es la más generosa del planeta.

ĆWICZENIE Czy podane zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. María tiene una hermana mayor. 2. Teresa es muy seria y responsable. 3. Teresa tiene muchos amigos. 4. María tiene dos hermanas. 5. La hermana menor se llama Luna. 6. Luna es la más divertida de la familia. 7. La abuela Antonia es una señora muy vivaz. 8. El padre de María es muy generoso. 

ODPOWIEDZI: 1. tak, 2. nie, 3. tak, 4. tak, 5. tak, 6. nie, 7. tak, 8. nie

jakie są twoje siostry? cechy charakteru moja starsza siostra wesoła lubi / podoba jej się młodsza siostra zupełnie nie spokojna i odpowiedzialna otwarta z jej 88 latami chytry Na szczęście. hojniejsa niż ja na planecie [tu: na Ziemi]


Ǭ—ž–ƒ•Šƒ„‹–ƒ…‹‘‡•–‹‡‡‡Ž’‹•‘ǫDIALOG +XK$ <YLO\^Y$ +XK$ <YLO\^Y$ +XK$ <YLO\^Y$ +XK$

<YLO\^Y$

+XK$ <YLO\^Y$ +XK$ <YLO\^Y$

+XK$

Sabes, ¿Roberto? María va a comprar un piso nuevo. Es una casa muy hermosa. Mola. ¿Cuántas habitaciones tiene el piso? En el piso hay siete habitaciones. ¿Tantas? ¿Para qué necesita María una casa tan grande? Esa casa es tan grande como su casa actual. María necesita espacio, es muy independiente. ¿Cuántos dormitorios hay en esa casa? En la casa hay cuatro dormitorios, un despacho, un salón, un comedor, un cuarto de baño y una cocina. El apartamento tiene dos plantas con escaleras, un ascensor y un ático. También hay una terraza grande y un balcón pequeño. Vaya, ¿y quién va a limpiar allí? María tiene una amiga, es mujer de la limpieza. Ella va a limpiar su casa. ¿En qué calle está ese palacio? El piso está en el centro de la ciudad, en la calle Aragón. Muy bien, está cerca de mi trabajo. Entonces la voy a visitar muchas veces. ¿Tiene jacuzzi también? Sí, tiene un jacuzzi. Seguramente vamos a ir a visitarla a menudo.

nowe mieszkanie tu: wspaniały Super! / Fajnie! Tyle? tu: duży przestrzeń sypialnie gabinet / biuro jadalnia dwa piętra winda wielki taras sprzątać sprzątaczka pałac w centrum miasta blisko na pewno często

ĆWICZENIE Czy podane zdania są zgodne z treścią dialogu? 1. María va a comprar un coche nuevo. 2. María tiene una casa grande. 3. En su casa hay cuatro dormitorios. 4. En su apartamento hay ascensor. 5. En su casa hay una terraza pequeña. ODPOWIEDZI: 1. nie, 2. tak, 3. tak, 4. tak, 5. nieSzybki kurs rozumienia _hiszpański  

...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you