Page 1

SZYBKA POMOC

Nowe wzory odmian czasowników • W  zory odmian czasowników pierwszej, drugiej i trzeciej koniugacji oraz czasowników posiłkowych • Wskazówki gramatyczne • Lista czasowników hiszpańskich z tłumaczeniem • Praktyczne uzupełnienie podręcznika, gramatyki, samouczka W serii: czasowniki czasowniki czasowniki czasowniki

angielskie francuskie niemieckie włoskie

ISBN 978-83-7476-132-1

Język hiszpański Nowe wzory odmian czasowników

Język hiszpański

SZYBKA POMOC

• do klasówki • do egzaminu • do matury

Język hiszpański

Nowe wzory odmian czasowników tablice odmian • wskazówki gramatyczne • rekcja


Język hiszpański

Nowe wzory odmian czasowników

Warszawa


Opracowanie: Kamila Zagórowska Tłumaczenie listy czasowników: Wojciech Kuźma Konsultacja językowa: Jesús Pulido Ruiz Okładka: Grażyna Ficenes Redakcja techniczna: Jadwiga Szczęsnowicz Korekta: Wojciech Kuźma, Jesús Pulido Ruiz, Jadwiga Kosmulska Koordynacja projektu: Ewa Czarnowska-Fenrych

Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek

© 2007 Langenscheidt Polska Sp. z o.o., Warszawa

Langenscheidt Polska Sp. z o.o. 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13

ISBN 978-83-7476-990-7


Spis treÊci

Objaśnienia pojęć gramatycznych

4

Czasowniki posiłkowe

5

Pierwsza koniugacja

9

Druga koniugacja

55

Trzecia koniugacja

90

Czasowniki używane tylko w wybranych formach

135

Czasownik zwrotny

138

Strona bierna

139

Rekcja czasowników hiszpańskich

141

Alfabetyczna lista najważniejszych czasowników

146

3


ObjaÊnienia poj´ç gramatycznych condicional

tryb warunkowy: compraría kupiłbym

cond. perf.

condicional perfecto tryb warunkowy dokonany: habría comprado kupiłbym (przeszłość)

formas compuestas

czasy złożone

formas simples

czasy proste

futuro

czas przyszły: compraré kupię/będę kupować

fut. perf.

futuro perfecto czas przyszły dokonany: habré comprado kupię (już)

gerundio

gerundium/imiesłów czynny: comprando kupując

gerundio perf.

gerundio perfecto gerundium czasu perfecto: habiendo comprado kupiwszy

imperativo

tryb rozkazujący: compra kupuję

imperfecto

czas przeszły niedokonany: compraba kupowałem

indicativo

tryb oznajmujący: recibí otrzymałem

infinitivo

bezokolicznik: comprar kupować

infinitivo perf.

infinitivo perfecto bezokolicznik czasu perfecto: haber comprado kupować (przeszłość)

participio

imiesłów: comprado kupiony

pluscuamp.

pluscuamperfecto czas zaprzeszły: había comprado kupiłem (już wcześniej)

presente

czas teraźniejszy: compro kupuję

pret. ant.

pretérito anterior czas zaprzeszły (historyczny): hube comprado kupiłem (tuż przed)

pret. indef.

pretérito indefinido, préterito perfecto simple czas zaprzeszły niedokonany: compré kupowałem

pret. perf.

pretérito perfecto czas przeszły dokonany: he comprado kupiłem

subjuntivo

tryb przypuszczający: si recibiera gdybym otrzymał

4


Czasowniki posi�kowe ser estar haber

5


Czasowniki posiłkowe

ser być*

formas simples Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

soy eres es somos sois son

era eras era éramos erais eran

fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron

seré serás será seremos seréis serán

Subjuntivo

Imperativo

presente

imperfecto

sea seas sea seamos seáis sean

fuera (fuese) fueras (fueses) fuera (fuese) fuéramos (fuésemos) fuerais (fueseis) fueran (fuesen)

infinitivo: ser

condicional – sé (no seas) sea Vd. seamos sed (no seáis) sean Vds.

gerundio: siendo

sería serías sería seríamos seríais serían

participio: sido

formas compuestas Indicativo pret. perf.

pluscuamp.

pret. ant.

fut. perf.

he sido has sido ha sido hemos sido habéis sido han sido

había sido habías sido había sido habíamos sido habíais sido habían sido

hube sido hubiste sido hubo sido hubimos sido hubisteis sido hubieron sido

habré sido habrás sido habrá sido habremos sido habréis sido habrán sido

Subjuntivo pret. perf.

pluscuamp.

cond. perf.

haya sido hayas sido haya sido hayamos sido hayáis sido hayan sido

hubiera (hubiese) sido hubieras (hubieses) sido hubiera (hubiese) sido hubiéramos (hubiésemos) sido hubierais (hubieseis) sido hubieran (hubiesen) sido

habría sido habrías sido habría sido habríamos sido habríais sido habrían sido

infinitivo perf.: haber sido

gerundio perf.: habiendo sido

* „Ser” jako czasownik posi∏kowy s∏u˝y do tworzenia strony biernej (zob. str. 139, 140).

6


Czasowniki posiłkowe

estar być

formas simples Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

estoy estás está estamos estáis están

estaba estabas estaba estábamos estabais estaban

estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron

estaré estarás estará estaremos estaréis estarán

Subjuntivo

Imperativo

presente

imperfecto

esté estés esté estemos estéis estén

estuviera (estuviese) estuvieras (-ses) estuviera (-se) estuviéramos (-semos) estuvierais (-seis) estuvieran (-sen)

infinitivo: estar

condicional – está (no estés) esté Vd. estemos estad (no estéis) estén Vds.

gerundio: estando

estaría estarías estaría estaríamos estaríais estarían

participio: estado

formas compuestas Indicativo pret. perf.

pluscuamp.

pret. ant.

fut. perf.

he estado has estado ha estado hemos estado habéis estado han estado

había estado habías estado había estado habíamos estado habíais estado habían estado

hube estado hubiste estado hubo estado hubimos estado hubisteis estado hubieron estado

habré estado habrás estado habrá estado habremos estado habréis estado habrán estado

Subjuntivo pret. perf.

pluscuamp.

cond. perf.

haya estado hayas estado haya estado hayamos estado hayáis estado hayan estado

hubiera (hubiese) estado hubieras (-ses) estado hubiera (-se) estado hubiéramos (-semos) estado hubierais (-seis) estado hubieran (-sen) estado

habría estado habrías estado habría estado habríamos estado habríais estado habrían estado

infinitivo perf.: haber estado

gerundio perf.: habiendo estado

7


Czasowniki posiłkowe

haber * mieć, być, znajdować się

formas simples Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

he has ha (hay)** hemos habéis han

había habías había habíamos habíais habían

hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron

habré habrás habrá habremos habréis habrán

Subjuntivo

Imperativo

presente

imperfecto

haya hayas haya hayamos hayáis hayan

hubiera (hubiese) hubieras (-ses) hubiera (-se) hubiéramos (-semos) hubierais (-seis) hubieran (-sen)

infinitivo: haber

condicional – habe haya Vd. hayamos habed hayan Vds.

gerundio: habiendo

habría habrías habría habríamos habríais habrían

participio: habido

formas compuestas Indicativo pret. perf.

pluscuamp.

pret. ant.

fut. perf.

he habido has habido ha habido hemos habido habéis habido han habido

había habido habías habido había habido habíamos habido habíais habido habían habido

hube habido hubiste habido hubo habido hubimos habido hubisteis habido hubieron habido

habré habido habrás habido habrá habido habremos habido habréis habido habrán habido

Subjuntivo pret. perf.

pluscuamp.

cond. perf.

haya habido hayas habido haya habido hayamos habido hayáis habido hayan habido

hubiera (hubiese) habido hubieras (-ses) habido hubiera (-se) habido hubiéramos (-semos) habido hubierais (-seis) habido hubieran (-sen) habido

habría habido habrías habido habría habido habríamos habido habríais habido habrían habido

infinitivo perf.: haber habido

gerundio perf.: habiendo habido

* Jest u˝ywany tylko jako czasownik posi∏kowy i s∏u˝y do tworzenia czasów z∏o˝onych. ** Forma bezosobowa w znaczeniu: „jest/sà”.

8


Pierwsza koniugacja Czasowniki odmienione w tym rozdziale: comprar abanicar abdicar abrazar acentuar aconsejar acordar acostar actuar agorar ahogar alcanzar alejar almorzar analizar andar apacentar apaciguar aplazar asestar asolar auxiliar avergonzar bautizar cazar cerrar cimentar circuncidar colar colgar

comenzar comprobar confiar contar costar cruzar dar degollar derrocar despertar destrozar empezar encontrar engrosar enraizar enterar enterrar errar evaluar expiar forzar fraguar fregar guiar holgar jugar liar menguar mostrar pagar

pensar plegar poblar quebrar regar resfriar rogar sacar secar segar segregar sentar serrar situar soltar sonar so単ar temblar tocar tostar tranquilizar trocar tropezar ubicar unificar utilizar vagar variar

9


Pierwsza koniugacja

comprar kupować

formas simples Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

compro compras compra compramos compráis compran

compraba comprabas compraba comprábamos comprabais compraban

compré compraste compró compramos comprasteis compraron

compraré comprarás comprará compraremos compraréis comprarán

Subjuntivo

Imperativo

presente

imperfecto

compre compres compre compremos compréis compren

comprara (comprase) compraras (-ses) comprara (-se) compráramos (-semos) comprarais (-seis) compraran (-sen)

infinitivo: comprar

condicional – compra (no compres) compre Vd. compremos comprad (no compréis) compren Vds.

gerundio: comprando

compraría comprarías compraría compraríamos compraríais comprarían

participio: comprado

formas compuestas Indicativo pret. perf.

pluscuamp.

pret. ant.

fut. perf.

he comprado has comprado ha comprado hemos comprado habéis comprado han comprado

había comprado habías comprado había comprado habíamos comprado habíais comprado habían comprado

hube comprado hubiste comprado hubo comprado hubimos comprado hubisteis comprado hubieron comprado

habré comprado habrás comprado habrá comprado habremos comprado habréis comprado habrán comprado

Subjuntivo pret. perf.

pluscuamp.

cond. perf.

haya comprado hayas comprado haya comprado hayamos comprado hayáis comprado hayan comprado

hubiera (hubiese) comprado hubieras (-ses) comprado hubiera (-se) comprado hubiéramos (-semos) comprado hubierais (-seis) comprado hubieran (-sen) comprado

habría comprado habrías comprado habría comprado habríamos comprado habrías comprado habrían comprado

infinitivo perf.: haber comprado

10

gerundio perf.: habiendo comprado


Pierwsza koniugacja

abanicar wachlować Tematyczna g∏oska c przed e przechodzi w qu.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

abanico abanicas abanica abanicamos abanicáis abanican

abanicaba abanicabas abanicaba abanicábamos abanicabais abanicaban

abaniqué abanicaste abanicó abanicamos abanicasteis abanicaron

abanicaré abanicaras abanicará abanicaremos abanicaréis abanicarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

abanique abaniques abanique abaniquemos abaniquéis abaniquen

abanicara (-se) abanicaras (-ses) abanicara (-se) abanicáramos (-semos) abanicarais (-seis) abanicaran (-sen)

infinitivo: abanicar

condicional – abanica (no abaniques) abanique Vd. abaniquemos abanicad (no abaniquéis) abaniquen Vds.

gerundio: abanicando

abanicaría abanicarías abanicaría abanicaríamos abanicaríais abanicarían

participio: abanicado

abdicar abdykować Tematyczna g∏oska c przed e przechodzi w qu.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

abdico abdicas abdica abdicamos abdicáis abdican

abdicaba abdicabas abdicaba abdicábamos abdicabais abdicaban

abdiqué abdicaste abdicó abdicamos abdicasteis abdicaron

abdicaré abdicarás abdicará abdicaremos abdicaréis abdicarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

abdique abdiques abdique abdiquemos abdiquéis abdiquen

abdicara (-se) abdicaras (-ses) abdicara (-se) abdicáramos (-semos) abdicarais (-seis) abdicaran (-sen)

infinitivo: abdicar

condicional – abdica (no abdiques) abdique Vd. abdiquemos abdicad (no abdiquéis) abdiquen Vds.

gerundio: abdicando

abdicaría abdicarías abdicaría abdicaríamos abdicaríais abdicarían

participio: abdicado

11


Pierwsza koniugacja

abrazar obejmować z w temacie przechodzi w c przed e.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

abrazo abrazas abraza abrazamos abrazáis abrazan

abrazaba abrazabas abrazaba abrazábamos abrazabais abrazaban

abracé abrazaste abrazó abrazamos abrazasteis abrazaron

abrazaré abrazarás abrazará abrazaremos abrazaréis abrazarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

abrace abraces abrace abracemos abracéis abracen

abrazara (-se) abrazaras (-ses) abrazara (-se) abrazáramos (-semos) abrazarais (-seis) abrazaran (-sen)

infinitivo: abrazar

condicional – abraza (no abraces) abrace Vd. abracemos abrazad (no abracéis) abracen Vds.

gerundio: abrazando

abrazaría abrazarías abrazaría abrazaríamos abrazaríais abrazarían

participio: abrazado

acentuar akcentować W akcentowanym temacie akcent pada na u.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

acentúo acentúas acentúa acentuamos acentuáis acentúan

acentuaba acentuabas acentuaba acentuábamos acentuabais acentuaban

acentué acentuaste acentuó acentuamos acentuasteis acentuaron

acentuaré acentuarás acentuará acentuaremos acentuaréis acentuarán

Subjuntivo

Imperativo

presente

imperfecto

acentúe acentúes acentúe acentuemos acentuéis acentúen

acentuara (-se) acentuaras (-ses) acentuara (-se) acentuáramos (-semos) acentuarais (-seis) acentuaran (-sen)

infinitivo: acentuar

12

condicional – acentúa (no acentúes) acentúe Vd. acentuemos acentuad (no acentuéis) acentúen Vds.

gerundio: acentuando

acentuaría acentuarías acentuaría acentuaríamos acentuaríais acentuarían

participio: acentuado


Pierwsza koniugacja

aconsejar radzić, doradzać Zachowuje j w ca∏ym paradygmacie odmiany.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

aconsejo aconsejas aconseja aconsejamos aconsejáis aconsejan

aconsejaba aconsejabas aconsejaba aconsejábamos aconsejabais aconsejaban

aconsejé aconsejaste aconsejó aconsejamos aconsejásteis aconsejaron

aconsejaré aconsejarás aconsejará aconsejaremos aconsejaréis aconsejarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

aconseje aconsejes aconseje aconsejemos aconsejéis aconseje

aconsejara (-se) aconsejaras (-ses) aconsejara (-ses) aconsejáramos (-semos) aconsejarais (-seis) aconsejaran (-sen)

infinitivo: aconsejar

condicional – aconseja (no aconsejes) aconseje Vd. aconsejemos aconsejad (no aconsejéis) aconsejen Vds.

gerundio: aconsejando

aconsejaría aconsejarías aconsejaría aconsejaríamos aconsejaríais aconsejarían

participio: aconsejado

acordar uzgadniać, postanawiać ale równie˝: przypominaç Akcentowane o w temacie przechodzi w ue.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

acuerdo acuerdas acuerda acordamos acordáis acuerdan

acordaba acordabas acordaba acordábamos acordabais acordaban

acordé acordaste acordó acordamos acordasteis acordaron

acordaré acordarás acordará acordaremos acordaréis acordarán

Subjuntivo

Imperativo

presente

imperfecto

acuerde acuerdes acuerde acordemos acordéis acuerden

acordara (-se) acordaras (-ses) acordara (-se) acordáramos (-semos) acordarais (-seis) acordaran (-sen)

infinitivo: acordar

condicional – acuerda (no acuerdes) acuerde Vd. acordemos acordad (no acordéis) acuerden Vds.

gerundio: acordando

acordaría acordarías acordaría acordaríamos acordaría acordaría

participio: acordado

13


Pierwsza koniugacja

acostar kłaść (do łóżka) Akcentowane o w temacie przechodzi w ue.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

acuesto acuestas acuesta acostamos acostáis acuestan

acostaba acostabas acostaba acostábamos acostabais acostaban

acosté acostaste acostó acostamos acostasteis acostaron

acostaré acostarás acostará acostaremos acostaréis acostarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

acueste acuestes acueste acostemos acostéis acuesten

acostara (-se) acostaras (-ses) acostara (-se) acostáramos (-semos) acostarais (-seis) acostaran (-sen)

infinitivo: acostar

condicional – acuesta (no acuestes) acueste Vd. acostemos acostad (no acostéis) acuesten Vds.

gerundio: acostando

acostaría acostarías acostaría acostaríamos acostaríais acostarían

participio: acostado

actuar działać, pełnić funkcję Akcentowane u w temacie nosi akcent graficzny.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

actúa actúas actúa actuamos actuáis actúan

actuaba actuabas actuaba actuábamos actuabais actuaban

actué actuaste actuó actuamos actuasteis actuaron

actuaré actuarás actuará actuaremos actuaréis actuarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

actúe actúes actúe actuemos actuéis actúen

actuara (-se) actuaras (-ses) actuara (-se) actuáramos (-semos) actuarais (-seis) actuaran (-sen)

infinitivo: actuar

14

condicional – actúa (no actúes) actúe Vd. actuemos actuad (no actuéis) actúen Vds.

gerundio: actuando

actuaría actuarías actuaría actuaríamos actuaríais actuarían

participio: actuado


Pierwsza koniugacja

agorar przepowiadać Akcentowane o w temacie przechodzi w üe.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

agüero agüeras agüera agoramos agoráis agüeran

agoraba agorabas agoraba agorábamos agorabais agoraban

agoré agoraste agoró agoramos agorasteis agoraron

agoraré agorarás agorará agoraremos agoraréis agorarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

agüere agüeres agüere agoremos agoréis agüeren

agorara (-se) agoraras (-ses) agorara (-se) agoráramos (-semos) agorarais (-seis) agoraran (-sen)

infinitivo: agorar

condicional – agüera (no agüeres) agüere Vd. agoremos agorad (no agoréis) agüeren Vds.

gerundio: agorando

agoraría agorarías agoraría agoraríamos agoraríais agorarían

participio: agorado

ahogar dusić, topić g zmienia si´ w gu przed e.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

ahogo ahogas ahoga ahogamos ahogáis ahogan

ahogaba ahogabas ahogaba ahogábamos ahogabais ahogaban

ahogué ahogaste ahogó ahogamos ahogasteis ahogaron

ahogaré ahogarás ahogará ahogaremos ahogaréis ahogarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

ahogue ahogues ahogue ahoguemos ahoguéis ahoguen

ahogara (-se) ahogaras (-ses) ahogara (-se) ahogáramos (-semos) ahogarais (-seis) ahogaran (-sen)

infinitivo: ahogar

condicional – ahoga (no ahogues) ahogue Vd. ahoguemos ahogad (no ahoguéis) ahoguen Vds.

gerundio: ahogando

ahogaría ahogarías ahogaría ahogaríamos ahogaríais ahogarían

participio: ahogado

15


Pierwsza koniugacja

alcanzar dogonić, dosięgnąć z zmienia si´ w c przed e.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

alcanzo alcanzas alcanza alcanzamos alcanzáis alcanzan

alcanzaba alcanzabas alcanzaba alcanzábamos alcanzabais alcanzaban

alcancé alcanzaste alcanzó alcanzamos alcanzasteis alcanzaron

alcanzaré alcanzarás alcanzará alcanzaremos alcanzaréis alcanzarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

alcance alcances alcance alcancemos alcancéis alcancen

alcanzara (-se) alcanzaras (-ses) alcanzara (-se) alcanzáramos (-semos) alcanzarais (-seis) alcanzaran (-sen)

infinitivo: alcanzar

condicional alcanza (no alcances) alcance Vd. alcancemos alcanzad (no alcancéis) alcancen Vds.

gerundio: alcanzando

alcanzaría alcanzarías alcanzaría alcanzaríamos alcanzaríais alcanzarían

participio: alcanzado

alejar oddalać, usuwać Zachowuje j w ca∏ym paradygmacie odmiany.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

alejo alejas aleja alejamos alejáis alejan

alejaba alejaba alejabas alejábamos alejabais alejaban

alejé alejaste alejó alejamos alejasteis alejaron

alejaré alejarás alejarás alejaremos alejaréis alejarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

aleje alejes aleje alejemos alejéis alejen

alejara (-se) alejaras(-ses) alejara (-se) alejáramos (-semos) alejarais (-seis) alejaran (-sen)

infinitivo: alejar

16

condicional – aleja (no alejes) aleje Vd. alejemos alejad (no alejéis) alejen Vds.

gerundio: alejando

alejaría alejarías alejaría alejaríamos alejaríais alejarían

participio: alejado


Pierwsza koniugacja

almorzar jeść obiad Akcentowane o w temacie zmienia si´ w ue, z zmienia si´ w c przed e.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

almuerzo almuerzas almuerza almorzamos almorzáis almuerzan

almorzaba almorzabas almorzaba almorzábamos almorzabais almorzaban

almorcé almorzaste almorzó almorzamos almorsasteis almorzaron

almorzaré almorzarás almorzará almorzaremos almorzaréis almorzarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

almuerce almuerces almuerce almorcemos almorcéis almuercen

almorzara (-se) almorzaras (-ses) almorzara (-se) almorzáramos (-semos) almorzarais (-seis) almorzaran (-sen)

infinitivo: almorzar

condicional – almuerza (no almuerces) almuerce Vd. almorcemos almorzad (no almorcéis) almuercen Vds.

gerundio: almorzando

almorzaría almorzarías almorzaría almorzaríaamos almorzaríais almorzarían

participio: almorzado

analizar analizować z zmienia si´ w c przed e.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

analizo analizas analiza analizamos analizáis analizan

analizaba analizabas analizaba analizábamos analizabais analizaban

analicé analizaste analizó analizamos analizasteis analizaron

analizaré analizarás analizará analizaremos analizaréis analizarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

analice analices analice analicemos analicéis analicen

analizara (-se) analizaras (-ses) analizara (-se) analizáramos (-semos) analizarais (-seis) analizaran (-sen)

infinitivo: analizar

condicional – analiza (no analices) analice Vd. analicemos analizad (no analicéis) analicen Vds.

gerundio: analizando

analizaría analizarías analizaría analizaríamos analizaríais analizarían

participio: analizado

17


Pierwsza koniugacja

andar iść Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

ando andas anda andamos andáis andan

andaba andabas andaba andábamos andabais andaban

anduve anduviste anduvo anduvimos anduvisteis anduvieron

andaré andarás andará andaremos andaréis andarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

ande andes ande andemos andéis anden

anduviera (-se) anduvieras (-ses) anduviera (-se) anduviéramos (-semos) anduvierais (-seis) anduvieran (-sen)

infinitivo: andar

condicional – anda (no andes) ande Vd. andemos andad (no andéis) anden Vds.

gerundio: andando

andaría andarías andaría andaríamos andaríais andarían

participio: andado

apacentar paść (bydło) Akcentowane e w temacie przechodzi w ie.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

apaciento apacientas apacienta apacentamos apacentáis apacientan

apacentaba apacentabas apacentaba apacentábamos apacentabais apacentaban

apacenté apacentaste apacentó apacentamos apacentasteis apacentaron

apacentaré apacentarás apacentará apacentaremos apacentaréis apacentarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

apaciente apacientes apaciente apacentemos apacentéis apacienten

apacentara (-se) apacentaras (-ses) apacentara (-se) apacentáramos (-semos) apacentarais (-seis) apacentaran (-sen)

infinitivo: apacentar

18

condicional – apacienta (no apacientes) apaciente Vd. apacentemos apacentad (no apacentéis) apacienten Vds.

gerundio: apacentando

apacentaría apacentarías apacentaría apacentaríamos apacentaríais apacentarían

participio: apacentado


Pierwsza koniugacja

apaciguar koić, uspokajać g zmienia si´ w gü przed e.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

apaciguo apaciguas apacigua apaciguamos apaciguáis apaciguan

apaciguaba apaciguabas apaciguaba apaciguábamos apaciguabais apaciguaban

apacigüé apaciguaste apaciguó apaciguamos apaciguasteis apaciguaron

apaciguaré apaciguarás apaciguará apaciguaremos apaciguaréis apaciguarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

condicional

apacigüe apacigües apacigüe apacigüemos apacigüéis apacigüen

apaciguara (-se) – apaciguaras (-ses) apacigua (no apacigües) apacigüe Vd. apaciguara (-se) apaciguáramos (-semos) apacigüemos apaciguarais (-seis) apaciguad (no apacigüéis) apaciguaran (-sen) apacigüen Vds.

apaciguaría apaciguarías apaciguaría apaciguaríamos apaciguaríais apaciguarían

infinitivo: apaciguar

gerundio: apaciguando

participio: apaciguado

aplazar odkładać (w czasie), odroczyć z zmienia si´ w c przed e.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

aplazo aplazas aplaza aplazamos aplazáis aplazan

aplazaba aplazabas aplazaba aplazábamos aplazabais aplazaban

aplacé aplazaste aplazó aplazamos aplazasteis aplazaron

aplazaré aplazarás aplazará aplazaremos aplazaréis aplazarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

aplace aplaces aplace aplacemos aplacéis aplacen

aplazara (-se) aplazaras (-ses) aplazara (-se) aplazáramos (-semos) aplazarais (-seis) aplazaran (-sen)

infinitivo: aplazar

condicional – aplaza (no aplaces) aplace Vd. aplacemos aplazad (no aplacéis) aplacen Vds.

gerundio: aplazando

aplazaría aplazarías aplazaría aplazaríamos aplazaríais aplazarían

participio: aplazado

19


Pierwsza koniugacja

asestar celować, zadać cios Akcentowane e w temacie przechodzi w ie.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

asiesto asiestas asiesta asestamos asestáis asiestan

asestaba asestabas asestaba asestábamos asestabais asestaban

asesté asestaste asestó asestamos asestasteis asestaron

asestaré asestarás asestarás asestaremos asestaréis asestarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

asieste asiestes asieste asestemos asestéis asiesten

asestara (-se) asestaras (-ses) asestara (-se) asestáramos (-semos) asestarais (-seis) asestaran (-sen)

infinitivo: asestar

condicional – asiesta (no asiestes) asieste Vd. asestemos asestad (no asestéis) asiesten Vds.

gerundio: asestando

asestaría asestarías asestaría asestaríamos asestaríais asestarían

participio: asestado

asolar rujnować, niszczyć Dopuszcza si´ dwa paradygmaty odmiany: regularny i nieregularny, w którym akcentowane o w temacie przechodzi w ue.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

asolo asuelo asolas asuelas asola asuela asolamos asolamos asoláis asoláis asolan asuelan

asolaba asolabas asolaba asolábamos asolabais asolaban

asolé asolaste asoló asolamos asolasteis asolaron

asolaré asolarás asolará asolaremos asolaréis asolarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

asole asuele asoles asueles

asolara (-se) asolaras (-ses)

asole asuele asolemos asoléis asolen asuelen

asolara (-se) asoláramos (-semos) asolarais (-seis) asolaran (-sen)

infinitivo: asolar

20

condicional – asola asuela

asolaría asolarías

asole asuele Vd. asolemos asolad (no asoléis ) asolen asuelen Vds.

asolaría asolaríamos asolaríais asolarían

(no asoles, no asueles)

gerundio: asolando

participio: asolado


Pierwsza koniugacja

auxiliar pomagać, wspierać W czasie teraêniejszym uznawane sà dwie formy odmiany (oprócz 1. i 2. os. lm), w drugiej z nich i jest akcentowane oraz zg∏oskotwórcze – forma ta jest jednak niezwykle rzadko u˝ywana.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

auxilio auxilío auxilias auxilías auxilia auxilía auxiliamos auxiliáis auxilian auxilían

auxiliaba auxiliabas auxiliaba auxiliábamos auxiliabais auxiliaban

auxilié auxiliaste auxilió auxiliamos auxiliasteis auziliaron

auxiliaré auxiliarás auxiliará auxiliaremos auxiliaréis auxiliarán

Subjuntivo presente

imperfecto

auxilie auxilíe auxilies auxilíes

auxiliara (-se) auxiliaras (-ses)

auxilie auxilíe auxiliemos auxiliéis auxilien auxilíen

Imperativo condicional

auxiliaría auxiliaries (no auxilies no auxilíes) auxiliara (-se) auxilieVd. auxilíe Vd. auxiliaría auxiliaríamos auxiliáramos (-semos) auxiliemos auxiliaríais auxiliarais (-seis) auxiliad (no auxiliéis) auxilien Vds. auxilíen Vds. auxiliarían auxiliaran (-sen)

infinitivo: auxiliar

– auxilia auxilía

gerundio: auxiliando

participio: auxiliado

avergonzar zawstydzać Akcentowane o w temacie przechodzi w ue; g zmienia si´ w gü przed e; z zmienia si´ w c przed e.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

avergüenzo avergüenzas avergüenza avergonzamos avergonzáis avergüenzan

avergonzaba avergonzabas avergonzaba avergonzábamos avergonzabais avergonzaban

avergoncé avergonzaste avergonzó avergonzamos avergonzasteis avergonzaron

avergonzaré avergonzarás avergonzará avergonzaremos avergonzaréis avergonzarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

avergüence avergüences

avergonzara (-se) avergonzaras (-ses)

avergüence avergoncemos avergoncéis avergüencen

avergonzara (-se)

condicional – avergüenza

avergonzaría avergonzarías

(no avergüences)

avergüence Vd.

avergonzáramos (-semos) avergoncemos avergonzarais (-seis) avergonzad (no avergoncéis) avergonzaran (-sen) avergüencen Vds.

infinitivo: avergonzar

gerundio: avergonzando

avergonzaría avergonzaríamos avergonzaríais avergonzarían

participio: avergonzado

21


Pierwsza koniugacja

bautizar chrzcić z przechodzi w c przed e.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

bautizo bautizas bautiza bautizamos bautizáis bautizan

bautizaba bautizabas bautizaba bautizábamos bautizabais bautizaban

bauticé bautizaste bautizó bautizamos bautizasteis bautizaron

bautizaré bautizarás bautizará bautizaremos bautizaréis bautizarán

Subjuntivo presente bautice bautices bautice bauticemos bauticéis bauticen

Imperativo imperfecto bautizara (-se) bautizaras (-ses) bautizara (-se) bautizáramos (-semos)

bautizarais (-seis) bautizaran (-sen)

infinitivo: bautizar

condicional – bautiza (no bautices) bautice Vd. bauticemos bautizad (no bauticéis) bauticen Vds.

gerundio: bautizando

bautizaría bautizarías bautizaría bautizaríamos bautizaríais bautizarían

participio: bautizado

cazar polować z zmienia si´ w c przed e.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

cazo cazas caza cazamos cazáis cazan

cazaba cazabas cazaba cazábamos cazabais cazaban

cacé cazaste cazó cazamos cazasteis cazaron

cazaré cazarás cazará cazaremos cazaréis cazaran

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

cace caces cace cacemos cacéis cacen

cazara (-se) cazaras (-ses) cazara (-se) cazáramos (-semos) cazarais (-seis) cazaran (-sen)

infinitivo: cazar

22

condicional – caza (no caces) cace Vd. cacemos cazad (no cacéis) cacen Vds.

gerundio: cazando

cazaría cazarías cazaría cazaríamos cazaríais cazarían

participio: cazado


Pierwsza koniugacja

cerrar zamykać Akcentowane e w temacie przechodzi w ie.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

cierro cierras cierra cerramos cerráis cierran

cerraba cerrabas cerraba cerrábamos cerrabais cerraban

cerré cerraste cerró cerramos cerrasteis cerraron

cerraré cerrarás cerrará cerraremos cerraréis cerrarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

cierre cierres cierre cerremos cerréis cierren

cerrara (-se) cerraras (-ses) cerrara (-se) cerráramos (-semos) cerrarais (-seis) cerraran (-sen)

infinitivo: cerrar

condicional – cierra (no cierres) cierre Vd. cerremos cerrad (no cerréis) cierren Vds.

gerundio: cerrando

cerraría cerrarías cerraría cerraríamos cerraríais cerrarían

participio: cerrado

cimentar cementować Dopuszcza si´ dwa paradygmaty odmiany: regularny i nieregularny, w którym akcentowane e w temacie przechodzi w ie.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

cimiento cimento cimientas cimentas cimienta cimenta cimentamos cimentáis cimientan cimentan

cimentaba cimentabas cimentaba cimentábamos cimentabais cimentaban

cimenté cimentaste cimentó cimentamos cimentasteis cimentaron

cimentaré cimentarás cimentará cimentaremos cimentaréis cimentarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

cimiente cimente cimientes cimentes

cimentara (-se) cimentaras (-ses)

– cimienta cimenta

cimentaría cimentarías

cimiente cimente cimentemos cimentéis cimienten cimenten

cimentara (-se) cimentáramos (-semos) cimentarais (-seis) cimentaran (-sen)

cimiente cimente Vd. cimentemos cimentad (no cimentéis) cimienten cimenten Vds.

cimentaría cimentaríamos cimentaríais cimentarían

infinitivo: cimentar

condicional (no cimientes no cimentes)

gerundio: cimentando

participio: cimentado

23


Pierwsza koniugacja

circuncidar obrzezać Drugi, nieregularny imies∏ów u˝ywany jest w znaczeniu przymiotnikowym i rzeczownikowym.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

circuncido circuncidas circuncida circuncidamos circuncidáis circuncidan

circuncidaba circuncidabas circuncidaba circuncidábamos circuncidabais circuncidaban

circuncidé circuncidaste circuncidó circuncidamos circuncidasteis circuncidaron

circuncidaré circuncidarás circuncidará circuncidaremos circuncidaréis circuncidarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

condicional

circuncide circuncides circuncide circuncidemos circuncidéis circunciden

circuncidara (-se) – circuncidaras (-ses) circuncida (no circuncides) circuncidara (-se) circuncide Vd. circuncidáramos (-semos) circuncidemos circuncidarais (-seis) circuncidad (no circuncidéis) circuncidaran (-sen) circunciden Vds.

circuncidaría circuncidarías circuncidaría circuncidaríamos circuncidaríais circuncidarían

infinitivo: circuncidar gerundio: circuncidando participio: circuncidado, circunciso

colar cedzić Akcentowane o w temacie przechodzi w ue.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

cuelo cuelas cuela colamos coláis cuelan

colaba colabas colaba colábamos colabais colaban

colé colaste coló colamos colasteis colaron

colaré colarás colará colaremos colaréis colarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

cuele cueles cuele colemos coléis cuelen

colara (-se) colaras (-ses) colara (-se) coláramos (-semos) colarais (-seis) colaran (-sen)

infinitivo: colar

24

condicional – cuela (no cueles) cuele Vd. colemos colad (no coléis) cuelen Vds.

gerundio: colando

colaría colarías colaría colaríamos colaríais colarían

participio: colado


Pierwsza koniugacja

colgar wisieć Akcentowane o w temacie przechodzi w ue; g przed e zmienia si´ w gu.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

cuelgo cuelgas cuelga colgamos colgáis cuelgan

colgaba colgabas colgaba colgábamos colgabais colgaban

colgué colgaste colgó colgamos colgasteis colgaron

colgaré colgarás colgará colgaremos colgaréis colgarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

cuelgue cuelgues cuelgue colguemos colguéis cuelguen

colgara (-se) colgaras (-ses) colgara (-se) colgáramos (-semos) colgarais (-seis) colgaran (-sen)

infinitivo: colgar

condicional – cuelga (no cuelgues) cuelgue Vd. colguemos colgad (no colguéis) cuelguen Vds.

gerundio: colgando

colgaría colgarías colgaría colgaríamos colgaríais colgarían

participio: colgado

comenzar rozpoczynać Akcentowane e w temacie przechodzi w ie; z przed e zmienia si´ w c.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

comienzo comienzas comienza comenzamos comenzáis comienzan

comenzaba comenzabas comenzaba comenzábamos comenzabais comenzaban

comencé comenzaste comenzó comenzamos comenzasteis comenzaron

comenzaré comenzarás comenzará comenzaremos comenzaréis comenzarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

condicional

comience comiences comience comencemos comencéis comiencen

comenzara (-se) – comenzaras (-ses) comienza (no comiences) comience Vd. comenzara (-se) comenzáramos (-semos) comencemos comenzarais (-seis) comenzad (no comencéis) comiencen Vds. comenzaran (-sen)

comenzaría comenzarías comenzaría comenzaríamos comenzaríais comenzarían

infinitivo: comenzar

gerundio: comenzando

participio: comenzado

25


Pierwsza koniugacja

comprobar sprawdzać Akcentowane o w temacie przechodzi w ue.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

compruebo compruebas comprueba comprobamos comprobáis comprueban

comprobaba comprobabas comprobaba comprobábamos comprobabais comprobaban

comprobé comprobaste comprobó comprobamos comprobasteis comprobaron

comprobaré comprobarás comprobará comprobaremos comprobaréis comprobarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

compruebe compruebes compruebe comprobemos comprobéis comprueben

comprobara (-se) – comprobaría comprobaras (-ses) comprueba (no compruebes) comprobarías compruebe Vd. comprobara (-se) comprobaría comprobáramos (-semos) comprobemos comprobaríamos comprobarais (-seis) comprobad (no comprobéis) comprobaríais comprobaran (-sen) comprueben Vds. comprobarían

infinitivo: comprobar

condicional

gerundio: comprobando

participio: comprobado

confiar ufać Akcentowane i w temacie nosi akcent graficzny.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

confío confías confía confiamos confiáis confían

confiaba confiabas confiaba confiábamos confiabais confiaban

confié confiaste confió confiamos confiasteis confiaron

confiaré confiarás confiará confiaremos confiaréis confiarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

confíe confíes confíe confiemos confiéis confíen

confiara (-se) confiaras (-ses) confiara (-se) confiáramos (-semos) confiarais (-seis) confiaran (-sen)

infinitivo: confiar

26

condicional – confía (no confíes) confíe Vd. confiemos confiad (no confiéis) confíen Vds.

gerundio: confiando

confiaría confiarías confiaría confiaríamos confiaríais confiarían

participio: confiado


Pierwsza koniugacja

contar liczyć Akcentowane o w temacie przechodzi w ue.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

cuento cuentas cuenta contamos contáis cuentan

contaba contabas contaba contábamos contabais contaban

conté contaste contó contamos contasteis contaron

contaré contarás contará contaremos contaréis contarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

cuente cuentes cuente contemos contéis cuenten

contara (-se) contaras (-ses) contara (-se) contáramos (-semos) contarais (-seis) contaran (-sen)

infinitivo: contar

condicional – cuenta (no cuentes) cuente Vd. contemos contad (no contéis) cuenten Vds.

gerundio: contando

contaría contarías contaría contaríamos contaríais contarían

participio: contado

costar kosztować Akcentowane o w temacie przechodzi w ue.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

cuesto cuestas cuesta costamos costáis cuestan

costaba costabas costaba costábamos costabais costaban

costé costaste costó costamos costasteis costaron

costaré costarás costará costaremos costaréis costarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

cueste cuestes cueste costemos costéis cuesten

costara (-se) costaras (-ses) costara (-se) costáramos (-semos) costarais (-seis) costaran (-sen)

infinitivo: costar

condicional – cuesta (no cuestes) cueste Vd. costemos costad (no costéis) cuesten Vds.

gerundio: costando

costaría costarías costaría costaríamos costaríais costarían

participio: costado

27


Pierwsza koniugacja

cruzar krzyżować z w temacie przechodzi przed e w c.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

cruzo cruzas cruza cruzamos cruzáis cruzan

cruzaba cruzabas cruzaba cruzábamos cruzabais cruzaban

crucé cruzaste cruzó cruzamos cruzasteis cruzaron

cruzaré cruzarás cruzará cruzaremos cruzaréis cruzarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

cruce cruces cruce crucemos crucéis crucen

cruzara (-se) cruzaras (-ses) cruzara (-se) cruzáramos (-semos) cruzarais (-seis) cruzaran (-sen)

infinitivo: cruzar

condicional – cruza (no cruces) cruce Vd. crucemos cruzad (no crucéis) crucen Vds.

gerundio: cruzando

cruzaría cruzarías cruzaría cruzaríamos cruzaríais cruzarían

participio: cruzado

dar dawać Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

doy das da damos dais dan

daba dabas daba dábamos dabais daban

di diste dio dimos disteis dieron

daré darás dará daremos daréis darán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

dé des dé demos deis den

diera (-se) dieras (-ses) diera (-se) diéramos (-semos) dierais (-seis) dieran (-sen)

infinitivo: dar

28

condicional – da (no des) dé Vd. demos dad (nos deis) den Vds.

gerundio: dando

daría darías daría daríamos daríais darían

participio: dado


Pierwsza koniugacja

degollar podrzynać gardło Akcentowane o w temacie przechodzi w üe.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

degüello degüellas degüella degollamos degolláis degüellan

degollaba degollabas degollaba degollábamos degollabais degollaban

degollé degollaste degolló degollamos degollasteis degollaron

degollaré degollarás degollará degollaremos degollaréis degollarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

degüelle degüelles degüelle degollemos degolléis degüellen

degollara (-se) degollaras (-ses) degollara (-se) degolláramos (-semos) degollarais (-seis) degollaran (-sen)

infinitivo: degollar

condicional – degüella (no degüelles) degüelle Vd. degollemos degollad (no degolléis) degüellen Vds.

gerundio: degollando

degollaría degollarías degollaría degollaríamos degollaríais degollarían

participio: degollado

derrocar obalić (rząd, władcę) Dopuszcza si´ dwie formy odmiany: regularnà oraz – wychodzàcà z u˝ycia – nieregularnà, w której akcentowane o przechodzi w ue; tematyczne c przed e przechodzi w qu; forma ue rzadko u˝ywana.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

derroco derrueco derrocas derruecas derroca derrueca derrocamos derrocáis derrocan derruecan

derrocaba derrocabas derrocaba derrocábamos derrocabais derrocaban

derroqué derrocaste derrocó derrocamos derrocasteis derrocaron

derrocaré derrocarás derrocará derrocaremos derrocaréis derrocarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

derroque derrueque derroques derrueques derroque derrueque derroquemos derroquéis derroquen derruequen

derrocara (-se) derrocaras (-ses) derrocara (-se) derrocáramos (-semos) derrocarais (-seis) derrocaran (-sen)

infinitivo: derrocar

condicional – derrocaría derroca derrueca derrocarías derroque derrueque Vd. derrocaría derroquemos derrocaríamos derrocad (no derroquéis) derrocaríais derroquen derruequen derrocarían Vds.

gerundio: derrocando

participio: derrocado

29


Pierwsza koniugacja

despertar budzić Akcentowane e w temacie przechodzi w ie.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

despierto despiertas despierta despertamos despertáis despiertan

despertaba despertabas despertaba despertábamos despertabais despertaban

desperté despertaste despertó despertamos despertasteis despertaron

despertaré despertarás despertará despertaremos despertaréis despertarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

despierte despiertes despierte despertemos despertéis despierten

despertara (-se) – despertaría despertaras (-ses) despierta (no despiertes) despertarías despierte Vd. despertara (-se) despertaría despertáramos (-semos) despertemos despertaríamos despertarais (-seis) despertad (no despertéis) despertaríais despierten Vds. despertaran (-sen) despertarían

infinitivo: despertar

condicional

gerundio: despertando

participio: despertado

destrozar rozbić, niszczyć z przed e zmienia si´ w c.

Indicativo presente

imperfecto

pret. indef.

futuro

destrozo destrozas destroza destrozamos destrozáis destrozan

destrozaba destrozabas destrozaba destrozábamos destrozabais destrozaban

destrocé destrozaste destrozó destrozamos destrozasteis destrozaron

destrozaré destrozarás destrozará destrozaremos destrozaréis destrozarán

Subjuntivo presente

Imperativo imperfecto

condicional

destroce destroces destroce destrocemos destrocéis destrocen

destrozara (-se) – destrozaras (-ses) destroza (no destroces) destroce Vd. destrozara (-se) destrozáramos (-semos) destrocemos destrozarais (-seis) destrozad (no destrocéis) destrocen Vds. destrozaran (-sen)

destrozaría destrozarías destrozaría destrozaríamos destrozaríais destrozarían

infinitivo: destrozar

30

gerundio: destrozando

participio: destrozado

Nowe wzory odmian czasowników. Język hiszpański  

Książka stanowi praktyczne uzupełnienie każdego podręcznika, kursu czy samouczka. * wzory odmian czasowników pierwszej, drugiej i trzeciej...