Page 1

GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA Consultor: Juanmi Muñoz Micolau

NOVEMBRE 2010


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

ÍNDEX

Presentació del projecte - eRecycle (pàg. 2) Presentació de l’empresa – Langclick (pàg. 3) Contextualització del projecte (pàg. 4) Equip humà (pàg.5) Experiències anteriors relacionades amb el projecte (pàg. 6) Objectius (pàg. 7) Disseny pedagògic (pàg. 8) Continguts i treballs a desenvolupar (pàg.10) Proposta tècnica (pàg. 15) Cronograma del procés d'execució (pàg. 18) Pressupost (pàg. 18) Annexos (pàg. 22) o Fonts consultades (pàg. 22) o Full de càlcul - pressupost (pàg. 23) o Mapa conceptual (pàg. 24) o Presentació eRecycle (pàg. 25)

1

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Presentació del Projecte - eRecycle El projecte que portem a concurs s’anomena eRecycle i està basat en les necessitats que té ara per ara la Generalitat de Catalunya de donar formació als seus habitants, perquè aquests puguin desenvolupar-se correctament en llengua anglesa arreu del món i amb l’objectiu de popularitzar una educació en llengües estrangeres. La Generalitat ha detectat amb antelació nínxols de mercat verges de gent que treballa amb molta mobilitat i que demanda una formació en idiomes flexible i personalitzada. La nostra empresa ofereix una alternativa innovadora per cobrir aquest sector de mercat. La Generalitat ja proporciona diferents cursos d’aprenentatge d’idiomes, presencials i virtuals, a Escoles Oficials d’Idiomes, Escoles d’Adults, cursos de formació o programes internacionals. Per això la nostra proposta es centra en aquella població que vol millorar el seu nivell d’anglès autònomament, sense trobar restriccions d’espai o temps. Es tractaria doncs, d’una proposta d’autoaprenentatge dins d’una comunitat virtual, que permetrà els usuaris preparar-se per les proves per obtenir els certificats oficials (A1, A2, B1 i B2) per lliure, i per refrescar els seus coneixements de la llengua. La nostra empresa ha optat per l’educació a través de les noves tecnologies, promovent l’aprenentatge de noves competències a través de programes que s’ajusten completament a l’horari laboral de alumne. Volem aprofitar l’èxit actual de les xarxes socials creant una comunitat d’aprenentatge que es desenvoluparà en l’entorn de wall.fm, on l’alumnat pugui practicar i preparar-se pels exàmens oficials dels nivells A i B. Per això proposem la creació d’un lloc d’autoaprenentatge col·lectiu. Langclick creu fermament en la necessitat d’un aprenentatge al llarg de tota la vida i una disposició permanent per aprendre. Com ens diuen a l’article El treball i l’aprenentatge cooperatius en Entorns virtuals: el cas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)1 “el nou paradigma educatiu ha de tenir en l’educació amb referència al fet que l’estudiant desenvolupi capacitats, habilitats, competències i valors que li permetin una actualització progressiva dels coneixements al llarg de tota la vida.” També creiem que els models interactius d’aprenentatge basats en el treball col·laboratiu permeten que els estudiants aprenguin més del que ho farien sols, mitjançant el intercanvi d’idees, la negociació, i el treball per assolir objectius comuns. En un món famolenc per noves habilitats en idiomes, especialment en anglès, i amb un accés a Internet de banda ampla i adopció VOIP a través d'ordinadors i telèfons mòbils que van augmentant, eRecycle proveirà serveis d'aprenentatge de l'anglès més accessibles, assequibles i atractivament adaptat pels membres de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 1

GUITERT, M., T. LLORET, F. GIMÉNEZ, T. ROMEU. El treball i l’aprenentatge cooperatius en Entorns virtuals: el cas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) [document en línia].

2

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Per portar tot això a terme, la terme l’empresa Langclick compta amb un equip humà especialitzat en l’e-learning i en fomentar l’ús de les TIC en empreses i entitats. Presentació de l’empresa - Langclick Langclick és una empresa dedicada al món de la formació, que treballa creant entorns formatius personalitzats per a organitzacions o empreses, tant de l'àmbit públic com del privat, amb recursos excel·lents i personal qualificat. Aquesta empresa ha optat per l’educació a través de les noves tecnologies, promovent l’aprenentatge de noves competències a través de programes que s’ajusten completament a l’horari laboral de cada treballador. Així, totes les tasques productives i les persones que estiguin implicades es gestionaran i es podran comunicar a través d’eines tecnològiques. A més a més aquest sistema contribueix a punts importants actuals com son: L’estalvi econòmic i de temps. La diferenciació de productes i processos. L'objectiu principal de l’entorn formatiu que presentem és millorar el nivell de llengua anglesa. És per aquest motiu que es planteja quatre nivells diferenciats per l’alumnat. Des de la nostra empresa, pensem que aquesta classificació d'alumnes segons el nivell serà positiva per als alumnes, ja que aprendran tots segons les necessitats educatives individuals de cada estudiant. Per això tindran unes proves d’avaluació inicial que els permetran situar-se en un dels quatre nivells que oferim. Però també pensem que és important que l'alumne s'enfronti a les seves pròpies dificultats, que el curs s'adapti a l'alumne i que l'ajudi a millorar com tant de forma individual així com també integrant a l'alumne dins la comunitat educativa (interactuant amb els seus companys de grup i amb un servei de suport i consultoria). La modalitat formativa que oferim a Langclick és on-line o totalment a distància. Molt idònia per a les persones que, aprofitant les noves tecnologies, segueixen un aprenentatge totalment autònom, sense necessitat de desplaçaments ni horaris fixos. Els processos d’ensenyament-aprenentatge virtuals ofereixen un model flexible i obert, amb oportunitats educatives a les quals es pot accedir des de qualsevol lloc i/o en qualsevol moment, reduint d’alguna manera la separació física entre l’alumnat i el professorat amb una gran quantitat de processos mediadors pel que fa al contingut, el monitoratge i l’avaluació d’adquisició de coneixements i actituds. Actualment, els models d’educació virtual estan centrats en la web i en l’estudiant, oferint multitud de recursos per interaccionar tant amb el contingut com amb els 3

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

docents, els materials i d’altres estudiants. Això ofereix a l'alumnat més oportunitats de triar en el seu procés d’aprenentatge per a millorar el nivell de les seves competències, habilitats i coneixements. També reben més suport i atenció en els moments necessaris, ja que les TIC poden ser un mitjà per atendre la diversitat d’alumnes. Contextualització del projecte Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) tenen un paper clau en els processos d’ensenyament-aprenentatge i en els nous plantejaments educatius. L’impacte de les TIC en l’ensenyament en els darrers anys ha estat molt gran, ja que són una eina amb moltes potencialitats d’ús i explotació. Els processos formatius d’e-learning habitualment estan mediats per un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA), que facilita i promou la planificació i el desenvolupament de les tasques del curs, així com la comunicació i el treball col·laboratiu entre els membres de la comunitat educativa. En la nostra proposta plantejarem com fer el disseny i planificació per organitzar un comunitat virtual d’aprenentatge, que afavoreixi l’aprenentatge de l’anglès en la població adulta de Catalunya d’una manera gratuïta, que no oferirà cap titulació oficial, però que prepararà l’alumnat per presentar-se per lliure a les proves per obtenir els certificats de nivell intermedi i avançat de les Escoles Oficials d’idiomes o qualsevol altra prova dintre del marc comú europeu de referència per les llengües dels nivells: Bloc A: Usuari bàsic. o Nivell A1: Accés. o Nivell A2: Plataforma. Bloc B: Usuari independent. o Nivell B1: Umbral. o Nivell B2: Usuari Independent. A l'apartat dels continguts i treballs a desenvolupar detallarem els continguts, perfils i destinataris de cada nivell. Els destinataris als quals anirà adreçat el projecte són ciutadans que vulguin aprendre anglès. Es tracta de facilitar el coneixement d'una llengua tant important com l'anglès a persones que per qüestions de temps o espai no puguin gaudir-ne. A més, el fet de que sigui gratuït fa que sigui molt accessible per a tothom. Els alumnes podran preparar-se per a obtenir certificats oficials de nivell intermedi i avançat per lliure. Des de la xarxa es podria accedir a exercicis, crear grups de treball, fòrums de dubtes, repositoris d’arxius... i un servei de suport a l’estudiant. És imprescindible que l’empresa de formació doni un tracte individualitzat als alumnes i en faci un seguiment individual. Els estudiants han de percebre la utilitat de la comunitat d’aprenentatge i la seva aplicació pràctica en el normal desenvolupament de la seva feina. 4

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

L’entorn virtual serà accessible pels usuaris amb poc domini o amb un domini mitjà de les competències informàtiques, tot i que entenem que els usuaris que triïn treballar amb eRecycle seran usuaris habituals de les xarxes socials i per això tindran les competències i habilitats TIC suficients per treballar amb ella, sense necessitar cap requeriment de coneixements tècnics especials. Tot hi això, hi haurà un sistema de suport clar i accessible als alumnes. Assumint que els usuaris tindran les competències i habilitats TIC suficients per treballar amb la nostra proposta. Aquestes competències faran que els estudiants assumeixin un paper actiu i constructiu en el procés d’ensenyament-aprenentatge, amb capacitat de percebre i entendre de forma simultània continguts molt diversos, tan verbals com sonors o audiovisuals. Equip humà L’equip de professionals de la nostra corporació està integrat per professionals altament qualificats expertes en capacitació i en el disseny tecnopedagògic d’entorns, cursos i objectes de e-learning. La nostra formació multidisciplinària garanteix poder donar la resposta adequada a les demandes dels nostres clients. L’entorn d’eRecycle, com a plataforma d’autoaprenentatge col·laboratiu, ofereix un context socialitzador ampli i unes eines molt diverses, en el que l’alumnat tindrà potestat per decidir amb quina finalitat el farà servir. Per tant, la tasca de l’equip humà de Langclick tindrà dues funcions bàsiques. En primer lloc ha d’establir criteris respecte al disseny i la planificació de la proposta, en tot allò referent a la organització i tria de recursos, marc espaciotemporal, metodologies, relacions entre els participants, disposició dels continguts, flexibilitat i adaptabilitat, i habilitats i coneixements previs dels estudiants. L’equip haurà de prendre decisions prèvies d’acord amb una sèrie de variables, que estan interrelacionades entre si: les característiques de l’alumnat, els recursos disponibles, la tipologia dels continguts i les expectatives sobre el treball amb eRecycle. Per desenvolupar aquestes tasques en el nostre equip humà comptem amb diferents perfils professionals: Director / coordinador: defineix els objectius i promou les accions necessàries per a la seva consecució. Exerceix la direcció acadèmica de la plataforma i com coordinador supervisa i coordina les diferents accions que es desenvolupen a la plataforma virtual, articula els processos de tot l'equip, estableix el cronograma d'activitats i controla el normal funcionament de tot el projecte i elabora el pressupost inicial. Dissenyador web de la plataforma: en tots els processos d’ensenyamentaprenentatge cal planificar i decidir prèviament que es el que volem aconseguir amb l’ús de la plataforma i quins seran els continguts a treballar, i això és feina del dissenyador.

5

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Administrador de la plataforma: responsable de donar d'alta als usuaris, gestionar els grups de treball, moderar els fòrums... Igualment, ha de fomentar i promocionar la plataforma. Integrador multimèdia: elabora els productes educatius multimèdia i actua de mediador entre la comunitat educativa i els materials educatius, facilitant els usos d'aquestes. Dissenyador de mitjans: encarregat de recopilar i publicar materials, recursos i enllaços d’utilitat per l’àrea que es treballa, i que proporcionin suport a l’aprenentatge dels estudiants. Expert metodologia: concretarà els objectius i seleccionarà els continguts d’aprenentatge. Expert en continguts: proporciona els continguts del curs per tal de facilitar la comprensió dels estudiants. Tenint en compte que la nostra és una proposta d’autoformació, Langclick proporcionarà professionals que ofereixin serveis de suport tècnic i pedagògic als usuaris d’eRecycle, que es responsabilitzaran del desenvolupament i seguiment d’activitats proposades, i que es podrien classificar segons el component que intervé: tecnològic, informacional o comunicatiu. Servei de suport tècnic: Coneixedor dels recursos i aplicacions que ofereix la plataforma, orientarà als alumnes en cas de dubtes respecte al components tecnològics. També oferirà guies i tutorials sobre l’entorn formatiu. Servei de suport pedagògic: Composat per especialistes en l’ensenyament de l’anglès, farà d’intermediari entre l’alumnat, els continguts o activitats que ha triat per treballar i la planificació del curs on s’inclogui aquest treball, oferint ajut i assessorament a demanda dels estudiants a més d’orientació personalitzada per fomentar per fomentar el compromís dels estudiants amb l’aprenentatge. Experiències anteriors relacionades amb el projecte Langclick és una empresa dedicada a la creació de plataformes i comunitats d'aprenentatge de l'anglès en línia, que ofereix cursos a més de 3 milions de membres procedents de 200 països de tot el món. L'interès mundial en l'aprenentatge d'anglès està creixent ràpidament. El comerç, la immigració i els viatges són portats a terme a través de països i continents com mai abans en la història de la humanitat. El resultat és un poderós desig, compartit per persones de tot el món, de comunicar-se amb els altres i entendre diferents cultures. Des de la seva aparició, l’empresa Langclick ha desenvolupat els seus serveis empresarials en diferents projectes que van obtenir el reconeixement de diversos organismes tant privats com a públics, per la qualitat i la projecció del nostre treball amb la implantació i gestió de serveis d’e-learning. Apart dels serveis realitzats a tot el món - que és poden consultar a la nostra web langclick.com - a Espanya i Catalunya hem dut a terme amb èxit diversos projectes: 6

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Objectius Els objectius que es pretenen assolir amb aquesta proposta, són els següents: Establir les estratègies de planificació per a la implementació d’una comunitat virtual d’aprenentatge per fomentar l’ús de les TIC en l’aprenentatge continuat al llarg de tota la vida i en l’aprenentatge d’idiomes. Establir l’avaluació dels processos (anàlisi, planificació, generació de documentació i seguiment). Establir processos de millora de les deficiències detectades. Dissenyar i implementar un portal Web. Facilitar i potenciar la formació virtual com a metodologia formativa clau.

7

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Disseny pedagògic Amb la idea de crear un entorn formatiu ajustat a l'alumne, que parteixi del seu coneixement inicial, hem desenvolupat un projecte estructurat en les següents fases: Anàlisi: On l’empresa ha realitzat una anàlisi de les necessitats, del nivell de coneixements dels qui va dirigit el programa, de les seves mancances i les seves dificultats. Disseny: A partir de l’anàlisi realitzat, s’ha dissenyat un entorn adaptat als diferents nivells dels estudiants. Com la prioritat era l’èxit col·lectiu a partir dels diferents èxits individuals, s’han introduït diferents eines digitals de seguiment de l’activitat realitzada per l’estudiant que permeten una adequació progressiva dels continguts. Ha de ser accessible a tots els alumnes, intuïtiu, de fàcil maneig i que faciliti l'aprenentatge. Desenvolupament: L’entorn es desenvolupa sota un enfocament constructivista centrat en l’estudiant. Es proposaran diferents activitats, a través de les quals, l’estudiant anirà guanyant coneixement de l’anglès. Implementació: La plataforma es desenvoluparà a una xarxa social creada amb wall.fm, on l’estudiant podrà comptar amb l’ajuda d’experts docents i tècnics per a resoldre dubtes mitjançant preguntes als fòrums o mitjançant correus personals. Avaluació: Si l’estudiant segueix adequadament totes les activitats d’aprenentatge estarà capacitat per presentar-se als exàmens i obtenir els certificats oficials. El disseny pedagògic del nostre projecte ha de servir per tractar la diversitat d’interessos i habilitats dels estudiants, no es tracta de uniformitzar l’ensenyament, es tracta de personalitzar-ho i atendre la diversitat. Quan un usuari es doni d’alta a la plataforma se li facilitarà una guia o pla docent online que es podrà descarregar de la plataforma virtual amb el següent contingut: descripció dels continguts, competències a desenvolupar, eines i recursos, activitats d’aprenentatge i avaluació. D’altra banda, com es tracta de formació on-line en un entorn virtual, hem considerat molt important crear un sistema de suport a l’estudiant que pugui donar sortida a les necessitats dels alumnes. En un EVA es treballa amb l’objectiu d’aconseguir una experiència formativa més satisfactòria, si cap, que amb l’entorn presencial. En base al enfocament constructivista dels nostres cursos, la construcció gradual del coneixement dels alumnes en la llengua anglesa se aconsegueix utilitzant activats de autoaprenentatge que es troben en un link del marcador social Mr.Wong des del que poden accedir a una gran varietat de materials per a desenvolupar les quatre destreses lingüístiques: llegir, entendre, parlar, escriure, en funció del nivell dels alumnes. La proposta ha d’ajustar-se al marc comú europeu de referència per les llengües dels nivells A i B, però alhora ha de ser flexible, per poder adaptar-se als interessos dels estudiants. 8

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Els recursos a implementar estaran basats en els principis del constructivisme social dialògic de Bruner i Vigotsky: Actiu i manipulable: L’alumnat s’ha d’implicar en el seu propi procés d’aprenentatge, interactuant i explorant. Constructiu i reflexiu per tal que es puguin adquirir nous coneixements i adaptarlos als previs de manera reflexiva, a més de poder-lo situar en altres situacions reals, per tal de preparar-se per a futurs reptes. Intencional: Els estudiants s’han de proposar metes a assolir. Cooperatiu i dialògic. L’aprenentatge ha de fomentar la interacció entre els destinataris del projecte per a discutir problemes, aclarir dubtes i compartir idees. A mesura que els usuaris interactuen amb l’entorn i amb els altres participants del projecte, es va construint el seu coneixement. Les nostres experiències anteriors ens serveixen de base per a comparar-les amb la nova informació que rebem. Si hi trobem relació, si hi encaixa, podrà donar lloc a un nou coneixement, el qual es consolidarà en el moment en què el reutilitzem en una altra situació donant lloc al desenvolupament de residus cognitius. Els nostres entorns d’aprenentatge afavoreixen la construcció de coneixement fent servir les TIC d’una forma àmplia, i es centren en l’estudiant des d’una perspectiva constructivista. Aquesta perspectiva implica posar l’estudiant i les seves necessitats, interessos i experiències al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge, i apropar aquest procés a un context real i proper a la realitat dels alumnes, utilitzant les TIC per facilitar la comunicació i la construcció (individual i grupal) de coneixement. Per això hem tingut en compte en el disseny pedagògic de eRecycle els següents principis: Fonament social: En l’actualitat les TIC són molt presents en tots els àmbits de la societat, i aquest mateix fenomen s’hauria de reflectir en l’àmbit educatiu, per ajudar els estudiants a fomentar l’autoaprenentatge, la resolució de problemes i les habilitats socials (interpersonals i grupals). L’ensenyament hauria d’ajudar a desenvolupar en els aprenents la capacitat de tractar la informació, així com de ferho amb estratègies que perdurin. Fonament psicològic: Ens ajuden a entendre com les persones accedeixen i construeixen el coneixement, des d’un punt de vista constructivista, i basant-se en principis com la interconnexió de les parts del coneixement, les teories de la percepció i les del desenvolupament intel·lectual, i el constructivisme social i el cognitiu, que aporten diferents visions sobre el context on l’aprenentatge té lloc. Fonament epistemològic: Té un enfocament pragmatista que ens diu que la construcció del coneixement té lloc dintre d’un context social, que les persones fan servir les seves pròpies interpretacions de la realitat en aquest procés. Els estudiants amb eRecycle han de tenir un estil d’aprenentatge activista (P. Honey i A.Mumford, 1992) i aprendre gràcies a la pràctica, amb la guia, el control i l’acompanyament constant dels serveis de suport. També hauria de ser un aprenentatge autèntic, en un entorn real, molt vinculat a l’experiència de l’alumne i a les seves necessitats. 9

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

La finalitat educativa d’aquesta proposta pretén aconseguir un aprenentatge significatiu en els estudiants i provocar que aquest sigui: Actiu: els alumnes han de formar part en la construcció de coneixements. El nostre projecte afavoreix l’accés a materials i recursos per l’aprenentatge que els ajudaran a ser actius. Constructiu: per que ells mateixos construeixin el seu coneixement sobre aquell que ja posseïen, i que aquest serveixi de base en el procés d’ensenyamentaprenentatge. Col·laboratiu: la construcció del coneixement es produeix mitjançant la interactuació. Intencional: l’aprenentatge està planificat i té una intenció, uns objectius. Conversacional: per aconseguir l’aprenentatge cal diàleg, interacció i relació amb els companys. Contextualitzat: per que es troba dins d’un grup. Reflexiu: ja que afavoreix la reflexió sobre el que s’està aprenent i el seu procés d’aprenentatge. En la nostra comunitat, l'estudiant és protagonista i responsable del seu propi aprenentatge. L'autonomia que té l'estudiant li permet decidir, dins un cert grau de llibertat, com s'organitza el temps per a realitzar les activitats proposades, amb quina freqüència realitzarà les activitats i es connectarà al fòrums, i com prioritzarà les activitats a realitzar. Les finalitats educatives principals de eRecycle tenen a veure amb els àmbits informatiu i comunicatiu, i són les següents: Informativa: Podem fer servir aquesta comunitat virtual per proporcionar, organitzar i compartir informació. Comunicativa: Com a plataforma educativa, eRecyle ens permet treballar tots els aspectes referents a la comunicació, esdevenint un espai d’intercanvi comunicatiu. Continguts i treballs a desenvolupar Es necessari establir el perfil de l’alumnat que es formarà on-line amb eRecycle, amb l’objectiu de assegurar-se que assoliran els nivells de domini de l’anglès exigits pels exàmens i programes d’avaluació existents i que s’expliciten al document de Nivells comuns de referència del Marc europeu comú de referència per a les llengües, i assegurar-se també de que tenen coneixements de les eines informàtiques bàsiques (ús del correu electrònic, processadors de textos i eines ofimàtiques i maneig del procés de navegació per Internet). Per aquestes raons s’ofereixen proves de nivell on-line. El resultat ens donarà tant el nivell de la llengua que te el interessat como les seves sues destreses informàtiques. Aquestes proves formaran part de l’avaluació inicial.

10

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Respecte al procés d’avaluació, totes les accions i interaccions que es porten a terme en el procés d’ensenyament-aprenentatge són avaluables, i ens serviran per determinar què funciona i què s’ha de millorar. Hem de donar importància a factors que estiguin directament relacionats amb l'enfocament de la comunitat virtual com un sistema discursiu amb recursos com els fòrums o els grups. El referent de tot procés d’avaluació son els objectius d’ensenyament-aprenentatge, i hem de valorar si la nostra proposta ajuda els estudiants a assolir els objectius pedagògics que s’han plantejat i com ho fa. Per això és important tenir en compte la necessitat d’oferir suport tecnològic i pedagògic a l’alumnat. En la següent taula explicitem com es portarà a terme l’avaluació a eRecycle: AVALUACIÓ eRecycle FASES D’AVALUACIÓ Avaluació inicial A començament dels cursos

Avaluació contínua

TIPUS D’AVALUACIÓ Avaluació diagnostica Ens servirà per descobrir els nivells i necessitats del nostre alumnat i del nostre projecte. Consistirà en una prova de nivell per assignar l’alumnat al nivell lingüístic que li correspongui, segons la escala del Marc Comú Europeu de Referència per Llengües. Avaluació formativa

Al llarg de tot el curs

Per detectar el progrés dels estudiants per tal d’adaptar-se al programa i les activitats. Garanteix el seguiment dels alumnes en expressió i comprensió (oral i escrita), gramàtica i vocabulari.

Avaluació final

Avaluació sumativa

A final de cada curs

Recull de tota la informació recollida al llarg del curs sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat, respectant les seves individualitats. Consistirà en el promig de les puntuacions obtingudes per l’estudiant en les diferents proves autoavaluatives de cada unitat didàctica i la puntuació mitjana de les proves de avaluació continua. El resultat de l’avaluació final hauria de superar el 60% per a poder accedir al següent nivell.

Autoavaluació

Per comprovar si l’alumnat ha assolit els continguts bàsics tractats i per tal de proporcionar feedback al propi alumnat. Per tant, tindrà una funció sumativa (conèixer el que cada alumne/a ha après fins al moment) i formativa (introduir canvis i millores en la planificació i posada en pràctica de les activitats del projecte). Cada unitat didàctica presenta uns exercicis d’autoavaluació que l’alumnat ha de realitzar.

11

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Activitats d’avaluació

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals: o Converses, participació en diàlegs i activitats d’intercanvi oral o Activitats TIC que promoguin l’interacció comunicativa Comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals o Lectures de textos curts, llibres, etc. o Visionat de pel·lícules i altres materials audiovisuals o Activitats TIC que promoguin la comunicació oral i escrita o Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals. o Converses i participació en activitats d’intercanvi oral o Expressions escrites i redaccions pautades o Tractament de diferents tipus de text i el seu format Exàmens de cada unitat didàctica, i d’avaluació inicial i final de cada nivell. A la plataforma es trobarà un enllaç "Exams" en el que apareixerà: la duració de la prova d’avaluació les preguntes d’avaluació i la valoració de la pregunta. També hi haurà una opció de revisió.

eRecycle també oferirà eines de suport als estudiants dins l'entorn de wall.fm, on trobem una opció molt general anomenada "email notifications", que serveix per contactar amb el servei de suport. Amb la finalitat de crear un entorn més amigable es crearà un sistema de suport especialitzat integrat dins la plataforma a través del qual l'alumne podrà fer una consulta concreta i adreçar-se específicament a l'àrea competent per a resoldre qualsevol tipus de dubtes. El sistema de suport es troba integrat perfectament a l’espai virtual de wall.fm i també és accessible des dels dispositius mòbils. Per altra banda, s'han escollit un seguit d'eines existents que ens donen els serveis que necessitem i que estaran integrades dins de wall.fm: Documentació docent. Accés als documents i classes en format àudio/vídeo (podcast / iTunes U) Secretaria: LiveZilla Suport tècnic: LiveZilla Tutoria: LiveZilla Servei de suport entre usuaris del mateix curs "peer support": wall.fm i LiveZilla El sistema de suport acadèmic i tècnic Ha de permetre que es pugui accedir al material docent des de qualsevol lloc. L’entorn conté una gran quantitat de documentació, per això s'ha de facilitar la reducció dels temps dedicats a la lectura ja que no disposen de molt de temps. Ha d’aprofitar al màxim les possibilitats que ens donen les noves tecnologies. Un cop analitzats els aspectes del sistema de suport s'ha arribat a la conclusió que, apart del sistema convencional online, l’entorn ha de tenir un sistema de suport adaptat a dispositius mòbils connectats a Internet. És per això que es planteja la creació d'un espai virtual on es pugui accedir de manera àgil a tots els serveis, des dels diversos cursos, fins el suport institucional als mateixos. D'aquesta manera aconseguim les següents característiques: 12

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Oferir un sistema integral de tutoria interactiva a la qual l’estudiant matriculat rep resposta síncrona immediata i asíncrona quasi instantània, amb la qual cosa s’aconseguirà incrementar l’índex de formació d’aquest sector. El sistema de suport d’eRecycle estarà sempre disponible i serà gràficament molt visible per a que en qualsevol moment de dubte s’hi pugui accedir i rebre la resposta pertinent al problema. Acompanyar l’estudiant en el procés de matriculació i el d’ensenyamentaprenentatge del curs corresponent. Incorporació de mitjans de suport extern que sigui visible en cada pàgina web i es pugui incorporar fàcilment a qualsevol servei dintre del sistema de suport per respectar l’homogeneïtat i els protocols de validació de web eficient W3C. Aquest sistema de suport alimenta una relació directa entre l’estudiant i la institució corporativa per mitjà de la interacció síncrona, i asíncrona quasi-instantània, amb la qual cosa rebran una atenció personalitzada amb la sensació de que sempre hi ha una persona darrera de la institució per ajudar. En acabar la consulta realitzada amb el sistema, es demanarà de manera automatitzada fer un comentari o suggeriment sobre la utilitat i l’eficiència del servei utilitzat per fer millores posteriors per mitjà dels següents mecanismes d'avaluació i millora: 1. 2. 3. 4. 5.

Gestió de la pregunta de resposta simple (sí/no) Gestió de suggeriments Gestió del xat amb "LiveZilla" Gestió de respostes asíncrones amb SMS Auditoria general del sistema de suport d'eRecycle desglossat per serveis.

LIVEZILLA LiveZilla Web 3.1.8.6 és una plataforma integrada al campus de wall.fm que permet la interacció síncrona i asíncrona seleccionant qualsevol del serveis disponibles: 1. Sistema interactiu personalitzat (incloent "peer support", servei

2.

3. 4.

5.

específic de suport entre usuaris del mateix curs) per a cada comercial per a qualsevol tipus de necessitats. Resposta automàtica síncrona amb xat, o quasi instantània asíncrona mitjançant correu electrònic amb avís SMS al mòbil en el mateix instant en que la resposta a la seva consulta sigui pujada al servidor. Incorporació de fotografia i nom del tutor que atén dins la plataforma de suport per incidir en la funció afectiva del tracte. Mecanisme d’avaluació i control de qualitat al final de la consulta efectuada per millorar algun servei específic del sistema de suport per mitjà de comentaris o suggeriments. Estadístiques per mesurar el grau de satisfacció dels usuaris.

Si, per exemple, l'usuari necessita suport de la Secretaria (que en aquest moment es troba "offline"), fa clic sobre l'opció adient i es derivat a la següent pantalla per a 13

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

realitzar la consulta asíncrona. L'estudiant no ha d'omplir els camps "Nom", "E-mail" i "Curs", ja que el sistema ja reconeix i completa automàticament aquestes dades de la plataforma. Per altra banda, si l’estudiant es troba "online", s'obrirà una nova pantalla on podrà demanar ajuda en temps real, és a dir, de manera síncrona. SERVEI DE PODCASTS - ITUNES U iTunes U (iTunes University) és un apartat de la plataforma iTunes (apple) que engloba tots aquells continguts multimèdia relacionats amb el mon de l’educació. Classifica els continguts de diverses maneres per tema, per idioma, per format i per institució. És accessible des de Windows o Mac i sincronitzable amb iPhone, iPad i iPods. En aquest cas crearem un apartat de la institució on es trobaran tots els cursos i els alumnes es podran subscriure al curs que estan matriculats per tal de descarregar els continguts. 1. La Institució donarà servei d’accés a la documentació docent dels cursos en format

2.

3.

4. 5. 6. 7. 8.

digital (compatible amb lectors de llibres electrònics) i en format àudio i vídeo (podcast) a través de l'opció corresponent dins wall.fm. Els documents en format text digital estaran disponibles a cadascun dels cursos i podran ser descarregables des del campus virtual. En aquest cas ens centrarem en els documents en format Podcast. El podcasting consisteix en la distribució d’arxius multimèdia (normalment àudio o vídeo) mitjançant un sistema de sindicació que permeti subscriure’s i fer servir un programa que el descarregui per que l’usuari l’escolti en el moment que vulgui. Son multimèdia, ens permeten veure i escoltar el seu contingut sense necessitar llegir el material. Son descarregables des de qualsevol punt d’accés a Internet. Son actualitzables, es poden anar generant nous o anar fent-los accessibles quan sigui necessari. Permet la subscripció, pel que l’usuari pot anar accedint als arxius a mida que es van posant disponibles de manera automàtica. Son fàcilment transportables amb hardware específic (ordinadors, smartphones, ipods...).

Funcionament L’alumne que s’apunti a un curs podrà accedir als podcast des d’internet i descarregarlos al seu smartphone, ordinador, portàtil, iPad, iPod o iPhone. Aquests arxius estaran disponibles a mida que va avançant el curs, pel que permetrà un seguiment correcte del curs. Aquests podcasts es podran veure/escoltar en qualsevol lloc i moment (cotxe, avió, carrer...) fent que el destinatari pugui accedir als continguts de forma fàcil. 14

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Tots aquests podcasts estaran concentrats i organitzats a una plataforma d'iTunes U connectada amb wall.fm especialment concebuda per aquest fi. Un cop l'alumne s'apunta l’entorn tindrà accés als podcasts corresponents. L'alumne es subscriurà i, a mida que els podcasts es vagin publicant (segons el timing previst pel curs) s'aniran sincronitzant amb el seu dispositiu mòbil per la seva visualització o escolta. Aquesta plataforma és gratuïta, pel que no requerirà una inversió addicional al fet de crear el disseny de l’espai a iTunes i anar actualitzant els arxius. A part de la sincronització automàtica, cada curs disposarà d’un enllaç a iTunes U, on es podran descarregar els podcasts corresponent al curs. Proposta tècnica eRecycle és una xarxa social dins de wall.fm, que funciona com a plataforma d’aprenentatge en un entorn innovador, adaptable, flexible, dinàmic i amb una interfície atractiva que afavoreix la seva llegibilitat. Per la seva interactivitat potencia l’autonomia de l’alumnat en les seves tasques, i també la col·laboració entre els seus usuaris, usuaris que es poden adaptar al sistema depenent de les seves necessitats. En ella l’alumnat ha de desenvolupar estratègies de recuperació, producció i maneig de la informació, recolzats en les TIC a través de l'aprenentatge constructivista, on aquests construeixen el seu propi coneixement per aconseguir autonomia en el seu aprenentatge. Equipament necessari i aspectes tècnics Per fer servir eRecycle es necessiten ordinadors amb connexió a Internet, que no cal que estiguin en xarxa, ja que la plataforma fa la funció d’interconnexió. Els requeriments mínims recomanats són un ordinador personal Pentium III a 800 MHZ i connexió a Internet. El programari necessari és un processador de text (com el Word o l’Open Office), l’Adobe Reader, i programari bàsic de tractament audiovisual (Plugins de Flash, Java, etc.). Apariència La interfície de eRecycle és força atractiva per l’usuari, amb un disseny de pantalla efectiu i funcional que facilita el desplaçament per les diferents seccions, amb icones que representen clarament les funcions per les que estan destinades. (incloure imatge de la xarxa) Presentació de la informació La informació de les diferents seccions es presenta d’una manera ben organitzada i estructurada, seguint una seqüència lògica i incorporant diferents recursos multimèdia

15

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

per facilitar la comprensió de la informació, que s’ajusta als objectius d’ensenyamentaprenentatge establerts al marc comú europeu de referència per les llengües. Aplicacions i recursos La xarxa creada haurà de contemplar un seguit d’eines que possibilitin portar a terme la interacció i comunicació entre els estudiants, que es desenvolupen amb les següents aplicacions i recursos de wall.fm, que són molt varials: vincles a pàgines d'interès, fotografies, textos, fòrums de discussió, arxius multimèdia, en general materials que serveixen de suport a les tasques comunicatives, com es pot veure a la següent taula, en la especifiquem possibles usos per cada una de les possibles aplicacions que ofereix la plataforma:

RECURSOS I PLUGINS wall.fm

WALL.FM

DASHBOARD

MY PROFILE

ÚS

L’entorn que es farà servir per desenvolupar el projecte serà una xarxa wall.fm, que integrarà totes les eines necessàries per desenvolupar el projecte i facilitar la comunicació i interacció entre els usuaris. Aquestes eines són les que es descriuen a continuació. Mostra la descripció de la xarxa en la pàgina d’inici. És un ús bàsicament informatiu. També permet afegir missatges de manera instantània a What’s happening? i canviar el perfil de l’usuari. Ens mostra aplicacions personals (amics, blogs, grups, activitat recent...).

MEMBERS

Permet veure el perfil de tots els usuaris de la xarxa i buscar d’altres membres. Serveix per obtenir informació i anar a la pàgina personal d’altres usuaris, així com per saber si un usuari està connectat.

FRIENDS

Tenim la possibilitat de crear una xarxa pròpia d’amics, convidant gent de dins i fora de la xarxa.

LATEST ACTIVITY /WHAT’S HAPPENING?

Per veure l’activitat més recent a la xarxa i difondre la informació a tots els usuaris. També tindrà la funció de taulell d'anuncis per comunicar esdeveniments importants del projecte.

PHOTO

VIDEOS

FORUM

Permet als usuaris pujar i compartir fotos, organitzades en carpetes. Aquest seria un ús com a contenidor de recursos, per obtenir i compartir fotografies. Permet als usuaris compartir vídeos afegint un codi embed HTML . Aquest seria un ús com a contenidor de recursos, per obtenir i compartir vídeos. Espai de comunicació i discussió entre els usuaris de la xarxa. Permet debatre un tema determinat (a proposta de l’administrador de la

16

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

plataforma o de qualsevol estudiant), exposar qüestions irresoltes, establir comunicació asincrònica amb els altres usuaris, oferir retroalimentació... També serviran per presentar informacions. Serà clau per a facilitar el treball col·laboratiu. GROUPS

BLOGS

CHAT

LINKS

Permet que els usuaris participar i crear els seus propis grups d’interès a la xarxa, i així difondre i compartir informació. El seu ús servirà per promoure la comunicació i la col·laboració entre els usuaris de la xarxa. Cada estudiant disposa del seu propi blog, que serà visible pels altres, facilitant eines de comunicació i informació en un mateix entorn visual. Pot fer la funció de llibreta de classe Permet als usuaris veure qui està connectat i xatejar, establint una comunicació sincrònica amb els altres usuaris (aquest recurs encara no està disponible a OpenWack) Serà un recull de materials i recursos que farà accessibles fitxers diversos a tota la xarxa. Serviran per donar accés ràpid a recursos i materials, com per exemple exercicis o altres experiències positives informació.

CUSTOM TEXT / HTML

Permet posar qualsevol quadre de text o codi HTML en la pàgina principal, fent accessible informacions d’interès per l’alumnat.

CONTACT IMPORTER

Per importar contactes de Facebook, Google o Yahoo.

MAILBOX

Per enviar missatges privats a d’altres membres de la comunitat Langclick

EMAIL NOTIFICATIONS

Per enviar correus als usuaris de la xarxa i vehicular la comunicació personal, com per exemple per contactar amb el servei de suport.

ADMIN

Només visible per l’administrador de la plataforma, Langclick, ofereix diferents eines per facilitar el seu control, gestió i modificació, amb informació actualitzada sobre l’estat de la xarxa.

API DE LIVEZILLA

Per a l'accés als documents i classes en format àudio/vídeo (podcast)

API DE ITUNES-U

Per als serveis de suport acadèmic i tècnic específics

ACCÉS A LIVEMOCHA

Accés per a practicar l'idioma amb natius amb el nostre partner "Livemocha": comunitat d'aprenentatge en línia on es pot parlar amb una altra persona, gravar la pronunciació i millorar-la, fer activitats de reforç dels cursos, etc.

Pel desenvolupament i control del projecte eRecycle farem servir les eines que mencionem a continuació.

17

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

EINES WEB 2.0

PUBLICACIÓ DE CONTINGUTS

GENERACIÓ DE CONTINGUTS

COMUNICACIÓ

INFORMACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ DE CONTINGUTS D’APRENENTATGE

WIKI

Espai de treball col·laboratiu per desenvolupar la proposta a wikispaces

BLOG

Notícies relacionades amb l’activitat de l’empresa Langclick a blogspot

WEBSITES

Google Sites

IMATGES

Picassa

VÍDEO

YouTube

ÀUDIO

Podcasts

PRESENTACIONS

Slideshare i Issuu

DOCUMENTS

Per fer l'anàlisi DAFO farem servir una eina proporcionada per la web Inghenia :: SWOT. Googledocs

MAPES CONCEPTUALS

Mapa conceptual de la proposta a proposta projecte - langclik fent servir CmapsTool i emmagatzemat a IHMC Public Cmaps (3)

XARXES SOCIALS

Compte de correu langclick@gmail.com

electrònic

CORREU ELECTRÒNIC

Compte de correu langclick@gmail.com

electrònic

MICROBLOGGING

Twitter

INTERCANVI D’ARXIUS

Carpeta de treball compartida a dropbox, per l’intercanvi i emmagatzemament de diferents tipus d’arxius (imatges, documents, presentacions...)

MARCADORS SOCIALS

Compte a Mister Wong - langclick

CALENDARIS VIRTUALS

Calendari compartit Googlecalendar

de

treball

a

wall.fm

18

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Totes aquestes eines van dirigides a desenvolupar les quatre competències lingüístiques de la llengua anglesa oferint al seu torn una estratègia metodològica que fomenti gradualment l'autonomia de l'aprenentatge de la llengua anglesa entesa aquesta com un exercici actiu i responsable d'aquests. Aquests recursos són entorns de treball situats en un servidor web per a l'ensenyament de l'anglès encaminats al desenvolupament d'habilitats comunicatives en l'àmbit de l'anglès. Cronograma del procés d'execució FASES ANÀLISI

DISSENY

DESENVOLUPAMENT

TASQUES Anàlisi de les necessitats Objectius establerts Pressupost inicial Disseny Plataforma Disseny dels nivells dels cursos Disseny i tria dels sistemes de comunicació a utilitzar Pluja d’idees del contingut. Elaboració de l’esborrany Elaboració continguts i materials corresponents.

TEMPS PREVIST

RESPONSABLE

13 set- 10 oct

Coordinador

11 oct- 14 nov

Coordinador Expert en continguts Expert en metodologia Dissenyador de mitjans

15 nov- 13 març

Expert en metodologia Dissenyador web Integrador multimèdia

Expert en continguts Expert en metodologia Administrador de la plataforma Expert en metodologia

IMPLEMENTACIÓ

CURS (PILOT)

14 març – 17 abril

AVALUACIÓ

Avaluació del projecte Anàlisi de l’avaluació

18 abril – 8 maig

Pressupost2

ELEMENTS DEL PRESSUPOST La institució aposta de manera clara per la formació continuada en línia. Fruit d’aquesta aposta està disposada a invertir grans recursos per tal d’oferir als usuaris formació de qualitat. S’ha invertit molt en la creació de material docent adient pels cursos i és per això que vol que es pugui aprofitar al màxim. S’ha creat un campus

2

El pressupost queda reflectit en un full de càlcul que es presenta com annex.

19

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

virtual a wall.fm on es concentren tots els cursos. Per això no hi hauria, a priori, un problema pressupostari sempre que s’assoleixin els objectius. ELEMENTS D’INVERSIÓ Plataforma virtual: En el cas d’ eRecycle en tractar-se d'una plataforma virtual gratuïta (Wall.fm), no es registra aquesta partida d'inversió. Equipaments i instal·lacions: Langclick assumeix el muntant d'aquest cost, ja que es tracta de formació online i se’n deriven despeses d’inversió insignificants. Per tant, no contemplem com a elements d’inversió les amortitzacions derivades de l’ús dels servidors i la infraestructura de Langclick, ja que la companyia utilitza al mateix temps gratuïtament el sistema de cloud computing dins de l’entorn de Wall.fm. Per tant, no requereix a fer un lloguer d’hostatge, apart del que ja posseeix la pròpia companyia dins la seva pàgina web. COSTOS FIXES Direcció del projecte (personal, salaris i despeses de direcció del programa, secretaria –composada bàsicament per gestors de continguts-). Desenvolupament del projecte i consultoria Tecnologia (alta a la plataforma i formació dels consultors i gestors). Despeses generals de la seu física d’eRecycle (desplaçament de tècnics, gestoria, telèfon, llum, aigua, etc.). Confecció dels cursos Implementació i dissenys de continguts Autoria, personalització de la plataforma, actualització anual i integració a Wall.fm dels scripts, APIs, medis embedits i hipermèdia dels diversos cursos de l’idioma. Treballem sobre la base que cada hora d'estudi representa unes 4 pàgines d’hipermèdia. Creiem que haurem de desenvolupar una elevada quantitat d’hipermèdia amb text, links, àudio, vídeo, webgrafia... Aquest és un cost fix molt important, segurament el més elevat, però aprofitarem les economies d'escala i la vida útil del projecte, així com la reutilització del learning objects utilitzant formats estàndard tals com l’SCORM i LOM. Redisseny de l’entorn de cada curs amb els skins i plantilles adients (maquetació) Test de funcionalitat Publicitat i Màrqueting online i offline: es tracta d’una opció integrada al pressupost a petició de la Generalitat de Catalunya, el servei de la qual durem a terme online i el subcontractarem per l’àmbit offline COSTOS VARIABLES Tecnologia: lloguer mensual de la plataforma en funció dels alumnes i gestió de l'entorn virtual. En el nostre cas, en ser Wall.fm una plataforma de gratuïta, aquesta despesa serà nul.la. Impartició i gestió: despeses de gestors de contingut i de consultoria online. INGRESSOS Els elements del pressupost que suposaran uns ingressos procedeixen principalment de les subvencions atorgades per la UE a formació en llengües estrangeres, estalvi que suposa la reutilització d'LO (objectes d'aprenentatge) i hipermèdia de estructures 20

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

anteriors, la qual simplement implica un redisseny sobre una base ja elaborada, un estalvi que suposarien les hores de treball per no assistència presencial, i , finalment, la millora en el rati d'eficiència de matriculació en cursos eRecycle. Addicionalment, com a font d’ingressos recurrents importants i donada l’amplia repercussió que tindrà la implementació d’aquest projecte pel que respecta a l’afluència de tràfic de qualitat , s’ofertarà per concurs restringit al sector la incorporació de patrocinadors així com publicitat premium de corporacions i l’adició de campanyes permanents de Google Adsense, un servei del buscador número 1 mundial que paga per cada click (PPC) que els usuaris executin a la publicitat contextual que es col·loca automàticament als marges.

21

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

ANNEXOS Fonts consultades

GUITERT, M., T. LLORET, F. GIMÉNEZ, T. ROMEU. El treball i l’aprenentatge cooperatius en Entorns virtuals: el cas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) [document en línia]. Accessible a: http://www.gencat.cat/diue/doc_un/cis08_guitert_lloret_gimenez_romeu.pdf . Consultat el 28 d’octubre de 2010. GUITERT, F. GIMÉNEZ. El trabajo en equipo: desarrollo metodológico. UOC. Accessible a: http://actividadescolaborativas.wikispaces.com/file/view/Trabajo_cooperativodesarrollo_metodologico.pdf. Consultat el 28 d’octubre de 2010. SUÁREZ, C. Del aprendizaje en red a una red de aprendizaje. Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (Universidad de Salamanca). Accessible a: http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/archivoPDF3.pdf. Consultat el 28 d’octubre de 2010. SANTAMARÍA GONZÁLEZ, F. (Octubre 2005) Herramientas colaborativas para la enseñanza usando tecnologías web: weblogs, wikis, redes sociales y web 2.0.

Accessible a: http://desarrollo.uces.edu.ar:8180/dspace/bitstream/123456789/597/1/Herramienta s_colaborativas_web.2.pdf. Consultat el 28 d’octubre de 2010. http://www.slideshare.net accessible a: SlideShare present yourself. Consultat el 20 d' octubre 2010. http://www.google.es/#hl=es&rlz=1R2TSEA_es&&sa=X&ei=CQ_UTKDxI5Hysgbex u32BA&ved=0CBUQBSgA&q=ihmc+cmaptools+concept+mapping+programari+too lkit&spell=1&fp=1d7cee1dd117e919 accessible a: IHMC CmapTools - Concept Mapping Programari Toolki. Consultat el 20 d'octubre 2010. http://www.verticelearning.com/e-learning_plataforma_e-learning.html accessible a: Plataforma e-learning vértice 3.0. Consultat el 20 d'octubre 2010.

22

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Full de càlcul - pressupost

23

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Mapa conceptual

El mapa conceptual del nostre projecte es pot consultar a: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1HV721SK3-5YBM0B1LT/proposta_projecte2.cmap

24

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA


GRUP LANGCLICK Cristina Ceide David González Carmen Ibáñez Joan Mendoza

Presentació eRecycle

La presentació del projecte eRecycle es pot consultar a: http://www.slideshare.net/langclick/presentacio-erecycle

25

DISSENY I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN LÍNEA

Projecte eRecycle del grup Langclick  
Projecte eRecycle del grup Langclick  

Projecte eRecycle del grup Langclick

Advertisement