Page 1

Roger hjemme igjen '^¦¦SS""»'

T>% a\m """*BBBBBBB BV ^\ j AI ^ Mfla Mal ^ M%\ fl ft åVåVaTa»f * IMW ^^ M VaVaT isffaSaHj ^W l^ nflaJIV ^ ^ ^ ^ ^ ^

fc *

^^ ^^ ¦^^^^ HS

fe

«

^t ^_ _^ k fe—^^^^ alB. ,—_ & | V^a^^^^JI^VVBiPvvH BtB^B

^^^ __^^ —T_ k^___^ _-_fa. 4^^ M

•^^^^^ "Bb W^^^ B ^BFflBsPBVJF fl B

^^^ "bB

? ^^ ^H^^PV^B^.^^^ M^P^.^W.rC Éh^^ Bt Aa ^^^ 1 afei ^rVAMJVBJVJnV |b|bbVbbbbbbb 1 ØbPSbP ™r« ^ EVBJb Mj I JPj wL* ^ v ^ ^ HW^ ^^ ^^ ¦^ ¦

I nMff ^ Hf M «IfVMfl M* ¦ f VMM ^a. 1 ^ bi^b^b a> ¦J lA BI SV^BMBaBBM^BMB^aMBMBH ¦^b^b^ N^flB n FvjVHWra BB^E ¦••? ( | >| |am del sfcsi l^t «•• Tru

^^^ HÉ^^^^ ^^^

Ø^^ bBhL

—^^^ k^^ L—BH^^ k

^[^^^^

^^ ^ '

V^^aPA ^i^^ --^ -w

BB«b|IWbW

J ^K fiR "

^B»" ~— ». k. mAk BBBBBBB BaBB» BBaBBBB Yfla V¦ fc wwKk ¦^ d •¦^¦B bb ^ «¦¦ v

aaBBBBBBBBB

W^' ' "bbBI^B^^ B

i BBBbU BBBi ^k

VB^BPSHPaFfll

ViWMVifiVJ BK wJW ^Jjp kjp "JT ^.W/ I VAl Vil

rv ^ VJIIUUlU

fl^H BlBBBBBB BBNBaBBBBBBBl

*BBB>

W\

V^^ aHkyBBBBBBBBBBk

¦BBBBBBBBMBBB

k.

^tea^k _

fl SmB .4bbV

_

'^^^^^

VJ^P^^ P^^ kJt^VJPJk ^^ PS

B^P"^"ØV "b^WTbFW bI

^ ¦¦^^^ ¦¦JWMV. kA%

i

BBi «1

Mm

_.

VB VJV^^ V^bV^K^bm

VJbv

bb b

vj ^^ SbbVAPJ^^ Bf

vJ

^K SBB >

BbV^BB^bSbBBBBBBBb BBBBBBb ! Bfc *C^V *^bIbP V^^W^^B

i

BaBBrVsB i

vei at J tg nA >gȌ har

f Att

» W ck.n n.# «la OTtaÉwi 1 t*fi S#SV% SV(»II bBiVbTIw»!bbV BblV/V^H ¦ kAnlrsik lll^ U f "'P >

•pille fotball I USA sommerstid, fortoller leger Albertse n. — Hans Kraav. vår nve trener , opf resten av Haa g-ledelsen har alltid behandlet meg; godt. Og J eg setter virkelig rts pA at jeg nå får spille I EfSA om somme ren. Det vil bety mye, Ikke minst økonomisk for meg, sier Roger AlNertsen . Du føler altså ikke at du er til

bake på «stedet hvil»? — Nei. det vil J eg langt fra sl. VI har tkXX en ny «ånd » her i Haag nå ette r at Håna Kraa y har overtatt som trener. Nesten hele klub bledelsen er oni ny — og nå tenke r Haag virkeNoen meslig framo ver. terskapskandida t blir vi neppe denne seson gen heller , men jeg har tro på en lan gt lysere framtid for Haag , sier Albertsen. Roger Albe rtsen har nå underskrevet en treårskontrakt ¦

-

-

¦ — ¦ •

-

_ . . — ^^— —^

_

WflJ ™

— Je g toler meg hjemme her i Haag — selv om je g nok med tiden nytt er tilbake til Nor ge igrjen. Men det blir i hvert fall ikke før om tidligst tre år, avslutter en stad ig like humørfy lt Roger Albe rtsen. _

a.

sk

Sh

-

bbb bb

^^ ^"åWAi

bbIT ¦^-B^ Mktf

Aloer tsen blir regwet •ooi an viktig man n I Haags fremtids plsnejr. BMtroHMH i hmo v% tej ramb Aad Mansveld (W ) I midt Joop forsvaret , sidebacken L*ex og apt —sn Korevaar nord Sehoen ma ker danner mannen «stam men » I l aget.

ÉBBaVBBBlBBi 'AVHEs PVBV v

at,

¦ BBB •¦» BB» OSB «Sl «Bl BSB BB* BBt BBH

Barna BB BU.a. ¦>--IbJ mH* aam f!** kar B. ••*•. ni ^ Hfisfcg

».

a*,

^ -.^

VBva B^flMP ^BWABJ ^Lv

bbMA

mn wT 4WV Iflll ^* Ml VnH|Vl ^V

.

F^hM ™^ BWwJ fc" F^ ^¦" ^¦PBm^^^ w ^^ ^¦¦vs^hb ¦^s ^"^ ^ "

¦ HIbV bbM^ WJsWJsjbB™^WJj ™^^k ^^ *P»BBJ™BBBF™åFw

ft BB4aBB^BBBBBBBh VBBBVflB v BiT^? V

w

¦ ^^ ^^mIbbbbb ^bbbT^^^

I

¦gen, EINDHO P8V Haag. VEN—FC den ¦NAC Breda~AZ ««7 , ¦AKLKMAR , Warenln Zwolle gen—PEC ¦(uavgj. ) RODA J C, Ker¦ kravde— NEC, Nilmegen , Eagle»— Go Abead I AJAX , FC UTR BCHT¦ MW , Maastrich t, WllII—Twe nte lem I (uavgj. ) Sparta Rot terI dam—F EYENOOR D.

| | ¦ | ¦ | .

I

L

-

¦

— Det var Haag som tok kontakt med Peyenoord og hørte om jeg: var tilgjengelig . Haag måt t e offisielt ut med 200 000 gylden ( ca. 550 000 n. kroner ) for meg — dvs. omtrent halvparten av det Haa g: mottok da

_

¦

.Kotstttl ct

P^ ' ^^

V^^hW ^^^ ^^bVAf^B vAVs VJ vbWbW^BJW b^^h Vb BB

¦^BW

~ —Z- -m JV , «B^akoA a». —Tt» pA *k I tW — «V ^^ a» I V II v ^ n IKhaak mv ^WW fflfn i •* ^fJ K

•em J«e var «4 mye skadd , flikk J o* heller aldri noen fast plaas på laget, forteller Rog«r Xlbert sentil va Hvord an havnet du I Haa g l«J «n?

^

Små-plukkouptne ster

I ble • Peyenoord fjor , etter 8—1 Nederl and I seler over erke rivalen AJ »x I finalen . • Nederlan dsketrakkfør stedlvltotal! slons ks.mper fjor . I ka mper 306 t 988 «M på Dette gir et gjennoms nitt pr . kamp på «bare» fT«5 tllskue ere I én ka mp • Plast tilsku pre stlsieoppgj øret tmkk r eyeno ord-A J ax I Rolterdtt -m, ion bla sett av 60 000 tllsku oså før • Bar * 14O0 tilskuere mellom stedlvlsjonsma tohen Exeel.U*r og Wllle m II. mest • r«y«no ^l tra kke»

Ibbb bbbbD BbSBSI HAAO (VO) — D.nn. Ks%«n •tartar IlgafotbalUn i N.d.rland opp Iglen. Søm vanli g «r d«t dk to •»•*•, A|ax og F*y*noord , tom ør favrl tf r til «f nytt m**tmkap, fn *n my« tyd ør pé ot «•iit «n>> I Nø«ferland «r i Urd m.d å bli utvid *»

• • I ffor van t rfct topoh A|ax Buo iw—tiilny tt og F«y«noo rd cupm««t«rskalaM, i!6tt av bod * I p«t, m«> I Uoocn hovrMrt Pwyoo ord h»*t n*d» po flwd s p AZ'67 fro Aiimoar og PSV etndhov wn. D#n hry kt*d* ««iit *-duo«n» har nwd I onar ø oro tfocl Mø fat ^ noro #r# Komp. AZ , m*d ?j oro r.t» topp»cor *r K**« Kitt I Ur midt *, ttanr til A bU lik * bra dann *wnoiigs n, oo d*t uiram kon mon «1 om PSV Élndhov wn— som l*na* I

har vcbt» øt m*o«t oodt loa.

B

_3Hfe^"?r:—^ I tf»tfpk»B )i «(or , • • HdW Thor #^o» Mubb , Tw*nt*, havnW pa *n Brukbar b^r*

lO "^yiSf^Jrt '" ySf^ A wovnø ,pé *nf^d^ja». *N*r * ^

Kdato A tOt ^ riBin h4JMlftBk<B J I I & ItlBBttl aft A

l»»'lW« MkA m*»»m drfctitt

1

d^n>* B

IV» pMfeM I tlOf,, øfjt fcCH% kOff>Slc |9 "*^ .^Pj pG^MP^^MHBP^B^i^^^ ^^^ BPJ^wJ^PHylTJtlVHMW^I^lP invn Hooq nor* *t fo *1 ut# vnt tlutt -taDWMBf iy | M ptoM #r ;«f -trM por "•v* «•(!

m *** li ^n! ^nLrJ J Z \liitrl rtni t-

I

^^ B

bbbT

star i K ktubbwn* oa.d* ivak *tt « *r forho tckvU r. n .ai at

I Qong tldgp*r*: »'»*^"»'"^ *^ "°*" É^fi f lfl f lW' «om kon bry^* d*tt ,, mn I |» fa i l a . n M o b ala- -I »M-.ni .¦¦[ ¦l-Él lal i l-JÉ h «JH t|_Jf ^aaiar v^BP F«^^ M^ *TP •W*^ " "** 1" ^ »l» ia^ la^^

'Sfås SSttE SSr

A n. , f^ PWfW «..» M«^t

L~w( ^w. ?KXJ ^* ^ OT **H

i . rly fnWir

w

H BBV

tSM&IM»^ ?** ***»*•« ' - i. BJ K aatt a».in . . . I ... ._ . &?&*&»i naaMlaaa^ !* - . å » ^aM^ ala aal aat lLlaMi*>aBw w wlaM pBlp w oa— wal n*i» tTori * ^luwu f iiiwi oe*ø*rofUM •'i nj P iii*? ' ø*ø,nyv> I •"

"tss&sSSSSS ? V

var en av åtte spillere som ble utv ist 1 ned erlan dsk divisjon I fjor.

|Mlll Éltf ',,.T^"* "

, ¦

»»A >S% »K ihsHtt lBBB W>i '<SlH<ilr p* to »»» (St*n Zi^ lw-, S*r*t i It hym , hor f.s ka vh» lonot * on Frank Ant SMN»), Hwm lnfl Jwit«i 09 w løvnør 1 —w b*dr* tok¦ ¦ i I

' 4__ vfi - - n fiwfK .fl. -iiw Ww r wyvnoo co i lonw ti . T*r

¦ to _

hjemme  

•em J «e var «4 mye skadd , flikk J o* heller aldri noen fast plaas på laget, forteller Rog«r Xlbert sentil va Hvord an havnet du I Haa g l«...