Page 1

p

^-~~~^~-~^^ * ^

MM

_ ^

M M

^^" ~~^~~^^~^^^

'

~

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rtocft lage r bare bråk

NA fikk eller flere kamper. han altså en utvisning på toppen av de 19 poengene!

tor Skott bUd — tU nåde fre dag Etter at Rioch hadde skjelt ut Docherty offentlig — ble han suspendert for to uker. «Th e Dhx;» kuttet ned karantene-tiden , og tok ham med mot Birmfngpå laget ham lørdae I?et skulle han ikke ha gjort Rioc h gikk nem li g bor t og ble utvist etter to stygge ta ck Unger — og nå venter en lang karantene på den skotske langdslagsstjern en. For kampen mot Birmingham hadde nemlig Rio ch oppnadd 19 såkalte straffepoeng. Ved 20 får man automastisk suspensjon fra en

j ^ ^ ta te j _ 3 hjem me for Birmingham . Best fotba ll denne lørdagen presterte nok Ar esenaJ , som scoret fire mål på en h»lv «me — or vant lett 4—1 ®v«r B»*»*®1 Cft y hj emme p i seiler Arsenal H»ff »>«>«ry. o p p som c«P-f avor ltt »*• 1» Leeds dunket inn fem mal mot Middlesbrough — hje mme . og det var overraskende m,ve av et L«eds -lag som ikke har spilt så særlig godt * det siste Mancheste r United ledet l—0 helt til to minutter var spilt på overtid — da utlignet West Bromwich ved Alistair Robertson. Uniteds mål: Det første for Gordon McQuee n i hans nye klubb.

^«ar **¦ •

mat

lL wr x**"-' wM M

NRK skapte nok atskil lig harme i de tuse n hjem ved å avslutte ligacup-finalen for den var slutt pa lordag. Men man fors tår TV» problemer akkur at her — med én blodfattig kanal er det vrient a skyve pa viktige programp oster som barn e-TV. Derimot er det Ingen pa rdon nar man omsider har slitt seg fra m til Dagsrevyen, halvannen time etter at llgacup-f lnalen er over — og man venter og ven ter mens de 4O minuttene tikker seg gjennom de globale problemer. Hvordan end te ekstraomgangene pa Wembley? Men nei. VI f i k k Ikke svaret. Dagsre vyen tonet ut med væ ret — og vi satt der like uvitende. For de som holdt bodet oppe gjennom en melodlkonkurran se og en spillefilm ble man Ul slut t gitt svaret. Takk for det.

m ar r *.r r *M M m mm *. ¦ ¦ hlti j FRl •A n¦¦^ liJ ¦ Wfc«^«fc«¥»«

Ro-

berto Bettega var matchvln

ner. Torl no pa sin side vanl Napoli mot bortekam pen m _ , rf , ¦

.. •. ~w klub b , Hallvar Thoresen» Twente, Kn schede slo NEC 2—ø I bel gen og beholder dermed annenplasse n I ligafram til l«en. Forspranget <U rluL K f t f>»V Kliidh<iv.- n er l /CC T" T V C i tå A AMFI VCj I ~ I I •> !!i/I IVI/ tiu kdl «-rtid fort»»tt Att.- po en«, da PSV slo Roge r Alb«rt»en» klubb FC dr Haag Alle trc Opplagene i Bun me4l 2—1. Ajax vant en ny de,n KSk v-UBt sine kamper 1 r storseler. 5—1 over FC Ams- „«,, eB rc Koln s|o ,m M A . terdam . enehen med 3—1, mens BoM6n «chengla«lbach rusul» slo Klntracht Bru nschwelg rr M f f A °K Hertha Berlin tuktet Bay-

§1J\LlM

JuventuN holder fortsatt en f irr poengs ledelse til byrfvale n Torlno etter 1—0•eieren over Ver aa a I hel-

gg ^øgjgg ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HTjfl

ALBER TSEN I HO VEDR OLLEN

(VG ) — EIN DHO VEN (PSV—den Haag Z — 1) — Det er spilt ni minu tter i meltopp serie -oppgj øret lom det suver ene nederPSV lede rlaget land ske den FC og Eind hove n oppetter gå.r Alt Haag . skri fte n for P SV og 20 000 De r>atr ioter. elleville pres ser og presser. Nå r det først e målet kommer , synes bare å være et tidssp ørsmå l. Så skjer det. ste D en Haag kontr er . Den eneger nord mann en på banen , R o A lbertsen, følger opp. spil l er dund en «vegg» , og p lutselig mete r. Et 20 fra ti l han rer f k j empe skud d som yk er i nn i krys set ut en mulighet er til å avverge for PSV og Nede rland s land slagsmålva kt Jan van Beveren . Rog er hiver seg rund t og strekke r arm ene i v æret. Pub likum tror knapt sine egne øyne. og plutselig får Våle rengen s A-lag , som er her på trening sleir , lov til å dominepå tr ibunene re heia-ko ret , med ta ktfa ste rop: «Ro ger Roge r . . . ». AlOg det skull e bli merett er p s o m kam en i bertsen hver t utvik let seg fra det dramat iske t il den r en e ska n da fra Thom as omme r og d , len Amsterdam er den min st poi pu lær e ma nn i Eindh oven øy eblikket. Her ba re:

Ju nio re ne fikk nytti g nederlag

tør stet etter revan sje MIDDELBURG (VG) — (Nederland— Norge 2—0 ) - - Nederland til a slå den ne fotba .llnok frekke væ rt som har juniorlandsla g fikk det over vart — og , deretter 3—0. gigante n to ganger på rad i fjor, først 4—3

»«** lofc <i«f , iV ft f t

gen. Land slag smiu inen

gj ^^^ g^^^^^^^

Neder lan dsk £otlra lldr an ra med

Tom D«*y-«««f tifl j ^r my Docherty tok sin stjernespiller Bruce Ri-

W\*l

^^^^^^^^^^^^^^^

' r " Muncben. O K «A i disse to kampene ble vlnne rresulta-

tet 3—1. FC K«.rl» n holder dermed ea flrepoeng s lede IMonchøn se til Borussla gladbaeh.

Rangers vant i Skottland Glasgo w Rangers vant 2 1 over arkeriva len Celtic i den skotske Ilgacup-flnalen på Hampden Park lørdag . David Cooper gav Rangers 1 - 0 før pause , men islendingen Joha nnes Kvaldsson utlignet for Celtic i annen om gang- Det matte ekstraomgang er Ul for Gordon Smith urdø«t swiersmsJet.

My lfliperek Jie ^ ¦nen ingen må l (VG) AMER SFOOR T (Skeid—Amer sfoort 0—0 ) — Skeid spilte i ga r sin første treningskamp i Nederland mot Amersfo ort , et lag som befinner seg i nedrykningsposlsjon i annen divisjon. Resultatet ble 0—O. , - Det jeg er mest fornøyd med. er at vi tydelig vis står godt rustet rent fysisik denne sesongen. Amers foort var et k lubber fysisk sterkt lag, Skeid alltid har hatt prob lemer med. Må kla rte vi å ta igjen skikkelig, mente trene r L«if Eriksen. første var den Kampen Skeid har p å naturgress 1 år. På den bakgr unn var innsatsen bra. Men en stor kamp va r det ikke. I mkl stod Per Egil Nygård. - Han må snar t være aktu ell for landslaget , mente Leif Eriksen. I forsvaret spilte Steve Low , Paul Milter , Trygve Borne og Rune Petterse n. — Mitt »t *rate problem I &r blir 4 komponere «len t>.ik><- fire re n , men generelt hur J eg flere A velgr mellom over hele Dun en. — J eg vel ger & kjøre mt*d mnn-

ge m.ni " I l i < - i i h i K F - k - ii>i|>rii<

og tar

ut aertaluget |»A et lungt •.«-n«-r«tld .punkt «inn for eksempe l l<> •«p h Mo oley , nirm i 1 .«-ir Krik .en.

i

DaMumnr.7

To f r i m e r k e r PC Tw enle styrket sin ponl ujon I>A toppen av f*r»t« <llvlitj on I Ne.l. rl.ii u i dia de I gAr vant Z —O over Ncc Nljmegen . Hallvar Thore»<i n fikk frimerke gjennom hele Um l>«-n . «-11 m«get uttympatl.k itplllrr som pAdrog nc% gult kort tidlig I førttt o omgang. Og <l« -l førte til at Ncv Nljmegen «at t« nytt frl«mrk«

<- !•< ¦ 1 pautte.

Slo W 000

På hjemmeb ane i Mid del burg kunne de tor skam sk y ld ikke la seg slå med fullt opp bud av neder landske talentspeidere på tribunen. Nå klarte de til slutt å vinne 2—0, men seieren satt langt inne , selv om den var fort jent nok . Det første ma let kom vel ha lvveis i anne n omgang, og sene re bare fem minut ter In måt te Sogndal -keeperen golf Fardal sl i p pe e n head i ng bak seg. Det norske laget består av teknisk gode spillere , men denne g angen kla rt e de i k ke å sk ap enoe i angrep. De ha dde v bare et par tilbud som kunne gitt scoring. Men det er klart at flere talenter på dette laget v i l g j ør e seg st erkt g j eldende i norsk fotball de nærmes te år ene. Vi tenker blant an dre på de to midtstoppe rne Tore Bjørnagård, Eik , og Knut Torbjørn E g gen , Rosenb org. Pa midtbanen er Anders Giske fra Kristiansu nd allereblant toppde ettertraktet klubbene. Denn e gangen måtte de klare »eg uten nøkkelspilleren l^&r s Hjo rth , som meldte fot fall på grunn av en skade. — J eg er litt skuffet , men J eg tror vi bare har godt av a fa litt J uling en gang Iblan t. S«lv om årstiden er ugun stig for oss. tro r J eg allikevel dette er den eneste riktig e veien 4 ga for norsk fforbalT , mente lagleder Svein Haagenrud. Denne uka ligger laget i sportsaenteret 1 Zelat og forbered er nå UEFA-slut ts pll l 1 Polen , der Norge er et av de 16 land som har kvali fisert seg.

Lett f or Bo,g

—'

r-rr ^^r ^-rr-; «TE3^£=r sS ST-SsS 1 ¦-¦- M°*--'— - i^,i'ir^^ Bonth. Dahlum

Kar

fra

King sio

Duhlu... var 2,63 sokund or *t-

tor vinn —n I r^n^klo M.» bl* JaW HaMsr^ nr ^ iUolom

Nordmann.n

Jan Fj a^^ tod *r

xssr.»°° F|a»r.stod

hodde

'

forn *y*ls*n

U 10 000 (I) rfoHog or* ov ^ U po re.u hatU.ta k-k ^

B,,., Borg UW. ,„ .4/ m,

f lonot hard« e , mon vont , og

-«v dVm.d Sv^ .«. 2-O.

l*<l*l.* n

TUsna klc

Ette r 25 minutte r blir Roger domm ef orban net, skjell er ut tilsnak k. får re n og Ette r 29 minut ter sparke r Alber tsen etter en mots tande r

av dommeren. i kamp om ballen , et t er a t PSV- spilleren van der Keu len sekun der gjor de det samme før. Gult kor t til Roger , som der med må regn e med min st to kampe r s ka rante ne. Etter 31 minutte r stop per dommer en p lutsel ig spillet og løpe r bo rt til PSV-spilleren rødt Har ry L.ubse og gir han en slåt t ha å for ang ivelig En magen . i motstander vare r enorm pipeko nsert som løs. br yter minut ter i flere meblir ba nen å Stemning en p vaget amp er , noe som også ut . kampe n rer 33 minut te r ligger Ktter

plu tselig to P SV sp illere nede Inne i et virvar av men nesker pe1 stra ffefelt et. Domme ren st ra ffespark merk et pa ker den und er vlle prote ster fra der H aa g sp iller ne. W illy van av Resten K ey l en score t, 1—1.slåssing og omga ngen er mer og spa rk ing enn fotba llspill, dom mere n ha r m istet taket på det hele.

ff «f-rf«»r«*

I pa usen har han ty deligvis bes t em t s eg f o r å sl å en d a harde re til . Ette r 43 sekun der av anne n omga ng gir han rødt kort til

Goem ans i den haag . Et ter 16 minutter kommer møljeså avgj øre lsen. Igjen spill fora n den Haags må l . og plu tselig slår dom meren til til med et nytt straf fespark PSV , denne gang en på girun n tvilsom av ha nds. En meget scorer. Teijk ers vgjørel se. a Etter 26 min utter forla ter et te r Roge r A l bert sen banen ka dd , ege t øn sk e f o r d i h an er s hele e det å ro klarer PSV og ponok ned t il å berge begge engen e. De er dermed fortsatt ubes eiret i ser ien, og står nå med 19 seirer og 9 uavgj orte kamp er.

ssss^ssss ^SKJ lF *****

¦

¦

I

-

¦¦

H

¦ ¦

22

^f^ ^

L Y" »» m» *y

Nors k 5. p lass

rm *k i Formel 1

«^»m

¦•«

I

* ^Tn TTror

P« «rv ^ston. foran em

Ht-

km » Jurva i Hnfend ^" nn ov ^ 1 O

Ronni*

«ol *U-*lolom

•^^^ -JTpWuSkdhr o «Z ^ T^ ^ Z! ^

Jan ^s H«nt og r.n Nik » Laud a.

P*t*r^»n

Dag Holmen Jens en fra vant den norske Fostum hopp uken , som bl* avsluttet med renn i Balbe rg bok ken (lørdag) og Rena-bak ken (Mnd ag). Holmen Jonsen tok sin f erste s eier for orot da han va nt i Balb ergbakk en . med leng den 1 18 moto r , og 5 x 1 8 ,5 i sti l. P6 Rena var det Per Bo rg*rud som var den stri test*, nesten syv po*ng foran Alfred Pungg fra Øst orrik*. Samme nlag t ful gt* Rog*r Ruud og Run* Hug* natf most Holm er» Jen sen , mens Robe rt Mo*sching fra Sveits var best * utl *n<Jing po f| *rd*plass.

Hmy deseier

¦S£SS?iS Srttr* ,-1 .Z Z %£&»£ " ~ rffi2r£S= ¦ L"r",v."- .r:rr" IHt*-^-^™ j zshr ir isa&r..?°...:.^r-... ".¦

7 18 meter

Jan Lindvall fra Tromsdalen bl* det stor * navnet da Hov«dr *nn*t for Nord-Mori Alta i hel g* bl* avslutte t g*n. All *rede to rsdag va nt han 3O km r»ed fem min utters marg in , og lørdag hod m d* han ing*n prob l* *i m*d a slo klubbkam eraten Nil» Tor * Andr *ass *n po 15 km. Søndag gikk »a TromsHale n til topps i 3x 10 km staf *tt , m*d Li ndvall so m start man n.

nu tte r. ueno i u<*.^. paus en , ren om å ta meg ut i for søskull e J eg ville han men ti l. ke meg litt Dessute n f i k k J eg en ny er usik smell i låret , og det onsdag ille kan sp J eg ker t om får mot VW Ven lo Ant age lig e med bedø jeg vel en sprøytbeskje d om å vende midler og etter Albert sen fortell er spille , opp gjø ret. det d ram atis ke ik k e Han halte r og har det sær lig godt med seg selv. ub« kom — Det gule korte tsikkert to l r i l i K Nå får j« K at J eg k.i iii|t «- r , or det betyr Twente FC må stå over mot lordag . Det førs tkom mende goy å v æ r t «r synd , kun ne J o Igjen , ¦note Ha llva r Thore sen Ro|(er. mente

. G ^?^ ^£+3 *= ^t S£A£ ^H ^SS .

Birkebei ner-ko nge Årets heter Anders Bakke n (22) ~* fra Li llehamme r. I gor gikk han den 55 kilo meter lange dista nsen fra Rena Hl sin hjem b y på tid en 3, 14,04 ,. og var ett min utt og 1 7 sekund er foran Audu n Kolstad fra Henni ng. Mestrene fra de tre siste 5-m ilene i Ot stilte til star t, Ell*fsa»te r Ole neml ig (1966) , PAI T y ldum (1972) og av og Ivar Formo (1976), disse var det Ty ldum so m impo nert * mest ved d v inne klass en 35 — 39 or. I eldste kloss * vont Olaf Duf søth klart , m*ns vete ranen Oscar Gjeslie n impon erte med å kl ar* «m*rk*t» fo r 17. gang . T«nn«e Overby Birgit damek lassen vant

Lindva ll

r har matte t sta «ver fem ka mpe seg Sist lørda g forsøkt e han hele i en C-kamp , og t rente sA det uken. Re tt før kam pe n ble og spille sk u l l e ha n at bestem t kj empe han scoret altså et denne må l . hans sjette i seri en sesongen. Jeg na ang ler bå de kamp var trening og kond isjon , og 20 mifaktisk helt ferdig etter

85 År ingen Thorloif Kar lpwoK «in bl* unektel ig kumi favof.r t.n da det uoff isiell * t k«ryt e-NM for veteraner ble avvikle t pa Valle Hov in i hel gen. Karlt en , skille Mm fra ung e or kan med to foff it» plo —r i spo~ Møtt hoppr enn i Holmen kollen , — 09 var en habil bryter og sy fcK st , — begynt e sin »k»ytek arriere %om 5Oårin g , og hen ger altså fo rtsatt mod 35 or senere ! I klos se n 3O—4O år vant Svein Erik Stiansen po god * 42, — og 2.13, — , forar» Keos Verke rk (ASKs æresnot ort me dl em) som fikk 43 4 og 2. 13.7.

Bakken vant

Fø rste H a mp p& syv> u Uer

I I I I ¦ ¦ I ¦ ¦ ¦

85-åring

^^

* T ° T^ ^ft Ola Dy fcvod Ol-

Tap4o rip ftonm n ^ ^^

,o ^fc

!

».„ »cor *t for Wtos .

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

D*t *r ikke ofte vi kan *e frttdr ott ss oiror po tilbuk » •<»ot Finla nd. For høy dehop pei n» vor * *r det imidUrr id ikk * umuli g, og de g|*ntak bf dvod en* fra i ft or mod A v inn * •nn*,,dørml«n dmkom omn % h«y d« i HokOngfors i høl gv n K«r«ii< van t 32 — 24 og IO . S ott *r Uiiii kh* 11^ norsk * s*ir*r ved Tørf* lot land po 2. 18 og Astr id TvoM

po 1 79

SamiM nlagt fikh

Morg * 43,5 poong mot Finlands 34,5.

den haag  

på laget mot Birmfng- H»ff »&gt;«&gt;«ry. Ar senal seiler Unger — og nå venter en * det siste - ne-tiden , og tok ham med ®v«r B»*»*® 1 Cft...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you