Page 1

Roger -j iifoel på Highbur y

Tmv w m «J mJ rOttMfPQf i

Uiti «i«Hitg lir. 4479. » owd . 1 Koner (2144 ) 2. «w* 12. AM *qH<573) 3 avd . 6. t»cw <niW (173) 4. ovd. 1. rMk» N»wport( l)9) 5. ovd. 1. VoJo Marun (di) Strofcvt: 4. avd. 11 Swan Vixi , 5 avd. 1 2. Krit Flavian og 13. Lord Sood

Av NIELS RØ/NB (Arsen al—Winterslag 2—1 sammenlagt 2—2 ) De norske fotball pr offene fortsetter å imponere fotball-europa! I går var det Belgia-proffen Roge r Albe rtsens tur til å juble. H ans lag Wintersl ag gikk videre i UEFA cupen ved å slå ut Arsenal. Roger gav pasningen til den avgjørende scoringen på Highbury. Winterslag hadde 1—0 ledel se fra hjemmekampen å gå på da de kom til Highb ury. Etter fire minutters spill fikk nordmannen ballen på høyresiden i angrepet og slo en crossball inn i feltet. Mathi Billen head et fdrbi Jen nings og i mål.

mvmå ROGER ALBER TSEN jubler ette? sammenla g seieren over Ars ena l i UEFA-cupen. I første runde va? det Bryne som måtte g i tapt for Winterslag.

Av TRYG VE SUN DB 0

Norges eneste aktive bokse-p roff , tungvekteren Steffen Tang ' stad , kommer likevel ikke til å boks i Køben havn lørdag. Tan gstad skul le møtt briten Denton Ruddock i et stevne arrangert av den svenske boks epromotoren Edwin Ahlquist , men i likhet med det plan lagte stevnet på Jorda l Amfi i Oslo har svenske ne blitt stop pet også i Københa vn. Det var den lokale danske bok se-promotoren , Mogens Pa lle som fikk stoppe t sine svenske konkurrenter ved å henvende seg til den europe iske proff bokse-unionen EBU. Den svenske konstellasjo nen er ikke godkjent av EBU , og forleden kom beskjeden om at de boksere som kj empe r i

København lørdag øyeblikke lig vil miste sin lisens. Og ute r slik lisens er det ikke mulig for en bokse-proff å tjene ti sitt brød i Europa. — Jeg har ennå ikke høn om saken , sier Steffen Tan g stad til VG. — Men for meg gjør ikke dette så mye. Jeg bokser i USA, og har kamp i Chicago den 20. november. Steffen Tangstad har avtale om tre ka mper 1 Europa før J uL Og uansett om det blir kampe r eller ikke vil han , ifølge avtalen , likevel få utbeta lt kam phonor arer. Det er klart at de svensk til går boksearran gørene rettssak mot Oslo Kommune fordi kommunen likevel ikke ville leiei ut Jo rdal Amfi. Og det er allerede klat at Alf Nordhus skal føre saken for proff-bokse rne. Saken i Københa vn er anderlede» , og pr. i dag synes det mest sannsynlig at Steffen Tangstad ma til Vest-Tyskland for eventue lt å bokse tine tre avtalte kamper for K dwin Ahlql st.

bortekampen (2—0 ) . men tapte hjemme med 1—2! Engelskmennene står i fare for å stå uten klubbe r i neste runde av Southampto n UEFA-cupen . slås ut av Sporting Lisboa i dag mens Ipswich allerede er slått ut av skots ke Aberdeen. Skotske klubber fortsetter sin fremgang. I går banke t Dundee den vestty ske storklubben Borussia M' Gladbach hele 5—0 og gå r vide r e med 5—2. For øvrig vant sveitsiske Xiimax 1—0 over Malmø FF [>g går videre med 2—0.

Ra pportene fra kampen forteller at Roge r Albertsen vai kampens dominerende spiller i 1. omgang da Winterslag engelskmennene overrasket stort ved å. gå offensivt til verks. I 2. omgang presset imidlertid Arsenal sterkt og det var ikke mer enn fortjent at Graham Rix og John Hollins ordnet hjemmeseiere n. Det var likevel ikke nok til videre av a nse m e nt , Winterslag går videre p å sitt bor t emål! Winterslag slo ut Bryne i første runde etter å ha vunnet

EJ Fotba ll

• • • Vålerengen * mi dtbanesp iller de to siste seso ngene , Arnfinn Moen hor bestemt seg for 6 sp ille for hjemklubbe n Sel neste sesong. gode sp iss • • • Østsi dens Jørn Andersen har bestem t seg for å spille for Fredrikstod neste sesong. Jer n Andersen er senn av den kjente handballsp illeren Bjørg An dersen. • • • Det norske junio rlandsJaget i fotball tapte i går 0—1 for Sovje tunionen i UEFA-kva lifiseringen. Norge tapte hjemmekampen 0—2.

D eltemeninger om non-amoÉør

Presidente n i Norges Fotballforbund , Eldar Han sen , gikk i gårsdagens VG ut med at han ville anse det som positivt om man gav klarsignal til proffer i norsk fotball. Hvordan reag erte klubbe ne på en slik utta lelse? Har norske klubbe r sterk nok økonomi til slikt? Vi spurte opp mennene i Rosenborg og Sogndal.

« Uaktuellt »

— Kan du tenke deg p roffer på ditt lag, Sognda l-oppmann , Knut Iver sen?

- Jeg kan ikke annet enn å si at det er to talt uaktuelt i Sogndal pr. i dag. A ha pro f fer på laget vår t er en helt uten kelig poll tikk som J eg vil karakterisere som uinter essant. Disse tankene som Eldar Hagen har kom met med er fullstendig nye , og de må gjen nomdrøftes nøye. - Er Sogndal motstandere av non-amatørfotball? — Nei, vi er I kke dire kte motstandere. Jeg perso nlig tviler Imidlertid på om det er marked for slikt 1 Norge. Et lag som Sogndal for eksemp el , vil helt klart få problemer med å skaf fe midler til å betale proffer /hal vproffer. Det spørs om Ik ke avstanden m e l lom kl u bbe n e vill e blitt enda « tørre. - Ville Ikke non -amatør gitt «renere » forho ld? - Ganike sikk ert , men skal J eg være ærlig så tror jeg det foregikk mer snusk for tre-flre år siden enn det gjor nå. Danskene har prøvd p roffotball de siste sesongene uten særlig suksess. Derfo r er jeg litt skeptisk , aler Knut Iversen , som uanaett ikke er ti lhenger av at utenlan daproffer spiller somme rfotba ll 1 Norge: — Det ville bety at den norske topp tterlen /ille bli ure ttferd ig, ettersom klubbene >;« i «- kunne beny tte seg av disse spillerne I o soiuin. i i n i \ n «-« l «- i

'

,

«Wøif aiMmmde» — Har du lyst til å ha proffer på laget , Rosenborg -oppmann , Knut Haugen? - Umiddelbart er selvfølgelig det en fris tende tanke , men samtidig helt ny. Tanker bak det hele er at vi skal prø ve å beholdt landets beste spillere i vår hje mlige serie Jeg tror sikke rt at non-amatør fot ball villt falle positivt ut i aå måte. Jeg er imidlertid Ikke 1 tvil om at en endring til non-amatør fotball også ville gl norske toppklubber store problemer. Alle toppserleklubbene ville neppe hat t økonomiske rewurser til å ha hel profe ajonelle tipll lere på laget. Ville alle -svartepengene» forsvinne? I den grad det er snusk , ville nok nonamatør fotball gjort det vanskeligere. Sam tidig måtte selvfølgelig Inntektene øke be traktelig. Klubbene mått e begynne å betale skatter og avgifter. Rosenborg er delt 1 spørsmålet om non-amatør eller ikke. Sportslig ville det imidlerti d uten tvil vært en f orde l me d pro f fer og halv pr offe r på lagene. Sk al norske klubbe r ha lov til å «låne » utenlands proffer i sommermånedene? - Nei , absolutt Ikk.v Det ville vw rt «helt !> ort 1 natta» etter min mening, «ler RBK M U MM.inu. i» Knut Haugen.

Arsenal winterslag  
Arsenal winterslag  

Av NIELS RØ/NB (Arsen al—Winterslag 2—1 sammenlagt 2—2 ) De norske fotball pr offene fortsetter å imponere fotball-europa! I går var det Bel...

Advertisement