__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

LANDSKRONA PÅ VÄG AKTUELLA STADSBYGGNADSPROJEKT I LANDSKRONA

NYA BOSTADSPROJEKT Landskrona förtätas och byggs ut

STADSMILJÖ I OMVANDLING Nya stråk och attraktiva mötesplatser

NÄRINGSLIVET UTVECKLAS Fokus på utbyggnad av handel och företagande

FRAMTIDSVISION Stadsutvecklingsplaner för framtiden

FJÄRDE UTGÅVAN Sommaren 2018


En styrka har varit det fokus som funnits kring strategin som formulerades i Landskrona Vägval. Därför är det glädjande, nu åtta år sedan beslutet om vägvalet, att staden förvandlas, utvecklas och går en ny tid till mötes.

JOHAN NILSSON

STADSBYGGNADSCHEF

FÖRORD

En stad i förvandling

Landskrona förändras. Stadsbyggandet är ett av få verktyg som en stad kan använda för att förändra sin utveckling. Efter flera år av intensivt planeringsarbete börjar nu konkreta resultat att synas runt om i vår kommun.   Ett nytt vackert hotell kompletterat med bostäder uppförs på Stadskajen på ett nästan magiskt läge vid havet och samtidigt centralt i stadskärnan. Projektet är en viktig injektion i staden som kommer att bidra med nya målpunkter som genererar folkliv i centrum.   I Norra Borstahusen har byggnationen av en bred variation av bostäder kommit igång på allvar. De första nya invånarna har flyttat in, Engelska skolan har startat sin undervisning, nya gator är anlagda och Säbybäckens rekreationsområde växer och frodas. En ny stadsdel börjar ta form, granne med havet, grönskan och kulturliv. Den nya campingen med kringaktiviteter har redan blivit en succé och utnämnts till Skånes första femstjärniga campingresort – ett kvitto på hög klass.   Efter ett par års planering har nu de första aktörerna etablerat sig och öppnat butiker på Weibullsholm, Landskronas nya samlade handelsområde. Med handel på hemmaplan och med ett minskat transportbehov blir vår stad starkare och mer hållbar.   Nästa stora stadsutvecklingsprojekt är Karlslund. Utvecklingsplanerna bygger på att Karlslundsområdets stadsdelar ska knytas närmre varandra. Som första steg har en ny gata börjat byggas som kommer att öppna och binda samman området med övriga staden.   Dialog med de boende och verksamma i området är en förutsättning och planerna på nya bostäder, verksamheter, idrottsaktiviteter och grönområden avancerar.

FJÄRDE UTGÅVAN Sommaren 2018

2

REDAKTION Planavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen Johan Nilsson stadsbyggnadschef Fredrik Karlsson planarkitekt Anette Andersson planarkitekt

Karlslund är ett bra exempel på hur staden tillsammans med fastighetsägare med investeringsvilja kan åstadkomma förändring.   I människors jakt på livskvalitet är städernas urbana rum med parker, gator och torg avgörande. Stadsmiljön ska vara välskött, uppdaterad, attraktiv och inbjuda till vistelse. Staden genomför nu stora satsningar och många platser förnyas för att möta framtiden.   En viktig del av Landskrona är våra omgivande byar. Här finns planerade eller påbörjade projekt i samtliga byar som på sikt ska kunna resultera i ett varierat utbud av bostäder för olika behov och livssituationer.   Målet, att bygga 1 500 bostäder i attraktiva lägen, som det första av flera steg, för att vända Landskronas utveckling, kommer att ta flera år att uppnå, men ambitionen är hög och tydlig – Landskrona ska bli det självklara valet av bostadsort längs den skånska västkusten!   I den fjärde utgåvan av Landskrona på väg berättar vi om den fortsatta stadsplaneringen av attraktiva bostäder, stadsdelsomvandlingar och övriga projekt som ska gynna utvecklingen av vår stad och vårt näringsliv. Hör gärna av dig med frågor eller idéer som du har eller blir inspirerad till när du läst broschyren. Välkommen att ta del av Landskrona – Landets Krona!

Johan Nilsson Stadsbyggnadschef

DESIGN Landskrona stad 2018 FOTO Upphovsman anges för bilder om fotograf inte jobbar inom Landskrona stad TRYCK Danagård LITHO AB


INNEHÅLL 4 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

30

STADSMILJÖ I OMVANDLING

6

AKTUELLA STADSBYGGNADSPROJEKT

32 ÖSTERPORT

8

NYA BOSTADSPROJEKT

34

10

NORRA BORSTAHUSEN - STRANDBYN

36 GÅGATOR

LANDSKRONA STATION

14 STADSKAJEN

37 SALUHALLSTORGET

16 Kv JÄNTAN

38

NÄRINGSLIVET UTVECKLAS

18 LASARETTSPARKEN

40

WEIBULLSHOLM VÄSTRA

20 KARLSLUND

42

WEIBULLSHOLMS KONTOR

22 KARLSLUNDSLÄNKEN

43 OATLY

24

HÄLJARP - HÄLJARPS ÄNGAR

44

25

HÄLJARP - FLYGELTOFTA GÅRD

46 FRAMTIDSVISION

26

GLUMSLÖV - HANDELSMANNEN

48 STADSMODELL

27

GLUMSLÖV - FÖRSKOLA

50 EUROPASPÅRET

28

ASMUNDTORP - Kv ORGANISTEN

52 KLIMATANPASSNING

29

LANDSBYGDEN I LANDSKRONA

54 FRAMTIDSPLAN

HILLESHÖGS FÖRETAGSPARK

3


PLANAVDELNINGEN Planavdelningen arbetar med att ta fram detaljplaner som möjliggör nya bostadsområden, grönområden och verksamhetsområden på initiativ från offentliga organ eller enskilda intressenter. Kommunstyrelsen eller stadsbyggnadsnämnden ger uppdrag att utarbeta ett planförslag. Det finns ett antal olika typer av planer, den kommunomfattande översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

STADSARKITEKTAVDELNINGEN Stadsarkitektavdelningens ansvarsområden är att hantera förhandsbesked, bygglov, bygganmälningar, samt tillsyn och rådgivning inom dessa fält. Utformning och gestaltning av stadens offentliga platser är en annan uppgift som finns inom avdelningen. Det finns en begränsning på 10 veckor för handläggning när ärendet är komplett, Landskronas handläggningstid ligger på ca 2-3 veckor i genomsnitt. Avdelningen erbjuder även bygglovrådgivning som är en tjänst som tillhandahålls varje helgfri torsdag kl. 13:00-16:00. Då är det möjligt att komma på besök utan krav på tidbokning, med frågor kring att söka bygglov, utformning, energi med mera.

STADSMILJÖAVDELNINGEN Stadsmiljöavdelningen planerar och genomför utveckling av stadens offentliga rum. I detta ingår till exempel utformning av parker och grönstråk eller gaturum och cykelvägar. Inom uppdraget ryms också sådana gestalningsmässiga frågor som val av material för markbeläggning eller arter av buskar och träd, vilka belysningsarmaturer eller parkbänkar som ska placeras i offentliga miljöer och hur lekplatser ska utformas.

MARK- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN Mark- och exploateringsavdelningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för nybyggnation av attraktivt boende inom staden. Avdelningen ska också kunna erbjuda mark för befintliga företag att expandera samt möjliggöra för nyetableringar. Verksamheten innefattar också tecknande av avtal för tomträtter, arrenden, kolonilotter och fastighetsförsäljningar samt förvaltning av stadens markreserv i väntan på exploatering.

DEN KOMMUNALA LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Den kommunala lantmäterimyndigheten svarar för redovisningen av fastighetsindelningen i Landskrona stad. Alla typer av förändringar i markens indelning i fastigheter handläggs av Lantmäterimyndigheten i olika typer av förrättningar. De vanligast förekommande åtgärderna vid en lantmäteriförrättning är avstyckning.

MBK- OCH GIS-AVDELNINGEN MBK- och GIS-avdelningen hanterar all typ av geografisk information, så kallad geodata. Avdelningen samlar in, lagrar, analyserar och presenterar geodata. Konkret skapar avdelningen olika kartor, för register som till exempel adress, lägenhet och byggnad samt gör avancerade analyser. Allt fungerar som underlag till beslut i stadsbyggnadsprocessen, men även som komplement till andra verksamheter inom Landskrona stad.

AVDELNINGEN FÖR EKONOMI OCH ADMINISTRATION Avdelningen för ekonomi och administration är behjälplig stadsbyggnadsförvaltningens alla avdelningar med ekonomiska och administrativa frågor, såsom diarieföring, fakturering och nämndsadministration.

4


46 ANSTÄLLDA/ 7 AVDELNINGAR

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med stadsplanering, bygglovhantering, utformning av offentliga miljöer, kartproduktion, fastighetsbildning och frågor som rör mark och exploatering. Förvaltningens arbetsområden spänner mellan den långsiktiga strategiska planeringen för staden till enklare administrativa ärenden. Stadsbyggnadsförvaltningen består av sju avdelningar som arbetar mot Stadsbyggnadsnämnden, vilken styr förvaltningen politiskt. Förvaltningen har 46 anställda och leds av förvaltningschef Johan Nilsson.

5


HANDELSMANNEN

ARBETSMATERIAL LANDSKRONA 2015.04.20

Kv JÄNTAN

BORSTAHUSEN

STADSKAJEN

KARLSLUND

FLYGELTOFTA GÅRD ÖSTERPORT

6


AKTUELLA STADSBYGGNADSPROJEKT I LANDSKRONA STAD

GLUMSLÖV

NY FÖRSKOLA GLUMSLÖV

HANDELSMANNEN

HÄRSLÖV

LÄNSMANNAVÄGEN/RUSTHÅLLET

BORSTAHUSEN STRANDBYN

LIVSMEDEL - BORSTAHUSEN NÄRINGSLIVET

HILLESHÖGS FÖRETAGSPARK

KARLSLUND ASMUNDTORP

KARLSLUNDSLÄNKEN

Kv ORGANISTEN STADSMILJÖ

LANDSKRONA STATION

LASARETTSPARKEN

NÄRINGSLIVET

WEIBULLSHOLM VÄSTRA

Kv JÄNTAN STADSKAJEN

NÄRINGSLIVET

NÄRINGSLIVET

WEIBULLSHOLMS KONTOR

OATLY

STADSMILJÖ

STADSMILJÖ

ÖSTERPORT

SALUHALLSTORGET

HÄLJARP

HÄLJARPS ÄNGAR

HÄLJARP

FLYGELTOFTA GÅRD

ANNELÖV

KAPTENSGÅRDEN

FRAMTIDSVISION

EUROPASPÅRET

LASARETTSPARKEN

7


NYA BOSTADSPROJEKT Landskrona förtätas och byggs ut

FOTO: PERRY NORDENG


PETTER EIRING STADSARKITEKT

GESA HILDEBRAND PLANARKITEKT

Visionsbild kvarteret Solstrålen wec360 för Midroc

BYGGPROJEKTET PÅBÖRJAT

NORRA BORSTAHUSEN - STRANDBYN Havsnära bostäder är eftertraktade på den regionala bostadsmarknaden. Med sin långa strandlinje har Landskrona ett stort antal sådana, men också många platser med möjlighet för utbyggnad. Borstahusen utgör en stor sådan outnyttjad potential när det gäller att dra till sig nya invånare till Landskrona. Här ska människors jakt på livskvalitet kunna uppfyllas. Utbyggnaden av Norra Borstahusen är i full gång. Detaljplanearbetet befinner sig i sitt slutskede, och sedan det övergripande planprogrammet för Norra Borstahusen godkändes i kommunfullmäktige i mars 2012 har fem detaljplaner inom området blivit antagna. De två avslutande planerna är påbörjade, och beräknas antas under vintern 2018-19.  I Strandbyn, det nya området vid kanten till havet, har en stor del av bostäderna uppförts. De som inte är klara är under uppbyggnad, eller projektering. Även öster om Erikstorpsvägen har ett antal bostäder slutförts. Här är det både radhus och flerbostadshus som har byggts eller är under uppförande.

10

Det är glädjande att bostädernas popularitet har varit stor och området har fått en blandning av nya Landskronabor tillsammans med boende i kommunen sedan tidigare.   Den första detaljplanen, som fått namnet Fritiden, möjliggjorde för en flytt av campingen utan att man behövt inkräkta på vare sig golfbanan eller vegetationen i Lill-Olas.   I norr har campingen integrerats med stugbyn vid Erikstorp. Golfbanan anlades under 2016 till en sammanhängande 36-håls seasidebana som nu är spelklar.   Ambitionen är att skapa en attraktiv åretrunt destination där golfbana, camping, hotell, restaurang och stugby kan fungera gemensamt och uppnå synergieffekter.


Visionsbild kvarteret Sanddynen wec360 för Midroc

Vid entrén till området finns nu en nybyggd receptionsbyggnad ritad av lokala arkitekten Ulf Roos, som även inrymmer spa-avdelning, café, livsmedel och cykeluthyrning. Byggnaden fick för sin utmanande arkitektur Landskrona stads stadsbyggnadspris 2015.   Den andra detaljplanen, som fått namnet Strandbyn, är den som möjliggjort byggnation av de första 160 bostäderna inom det område som tidigare huvudsakligen varit camping. Fyra rader av bebyggelse anläggs längs havet. Den främre raden har en lägre höjd på 1,5 våning medan den bakre bebyggelsen tillåts vara högre så att även bakomliggande hus får havsutblickar, likt den upptrappande befintliga bebyggelsen i Borstahusen och Svaneholm.   Inspiration för utformning, färgsättning, skala och volym är hämtat från Borstahusens fiskeläge med omgivningar.   Den tredje detaljplanen har skapat möjlighet att uppföra en ny skola för årskurserna F-9. Engelska skolan påbörjade undervisning under höstterminen 2017. Nya fotbollsplaner och ny idrottshall byggdes under 2016-2017.

Midrocs Strandhus och bostadsrätter ger de boende ett enkelt och avkopplande liv, där ljusa sandstränder, stilla vågskvalp och en förtrollande utsikt över Öresund, Ven och Danmark är en del av vardagen. De gedigna materialvalen knyter an till det gamla Borstahusen, samtidigt som den vackra arkitekturen och den välplanerade insidan knyter an till det moderna livet. JOHAN SVEDSTRÖM AFFÄRSCHEF MIDROC PROPERTY DEVELOPMENT AB

Stranden framför bebyggelsen kommer att rustas upp och närmast fördubblas. Nya miljöer för vistelse vid havet planeras. Detta inkluderar bla en ny brygga, toaletter, promenadstråk och nya planteringar.

11


I Borstahusen bygger också Bovieran ett 55+ boende och både flerbostadshus och fribyggartomter anläggs.   Mellan Erikstorpsvägen och Hälsingborgsvägen pågår också aktivt planarbete. I Strandstaden som börjar öster om Erikstorpsvägen planeras flerbostadshus och radhus.   Ytterligare österut tar Landsbyn vid. Här blir bebyggelsen något glesare, med fribyggartomter och radhus. Genom båda planerna sträcker sig ett grönområde som följer Säbybäckens slingrande fåra och som kommer att utgöra hela områdets gröna koppling till havet. Båda detaljplanerna innehåller också

förskoletomter som ligger i anslutning till grönområdet.   En ambition i Strandbyn har varit att åstadkomma gröna och hållbara lösningar. I kvarteret Morgondoppet bygger Emrahus passivhus med en tydlig miljöprofil. Bilden nedan är en visionsskiss för detta projekt.   När Borstahusprojektet står färdigt kommer detta att innebära cirka 1100 nya bostäder.

Vi ville skapa ett kravlöst livsstilsboende där den där lyxiga hotellkänslan möter hemtrevligt, där man får mer tid över till att leva ett aktivt liv, i ett område som kan erbjuda det rakt utanför dörren. ROBIN BERKHUIZEN VD EMRAHUS

12

Visionsbild kvarteret Morgondoppet Emrahus


Vi ser med spänning fram emot vår nästa etablering i Landskrona. Efter flera lyckade projekt i staden, bla Rusta, Elgiganten och Willys ska det bli riktigt kul att fortsätta vara med och driva stadens starka utveckling. MÅRTEN MÅRTENSSON VD MIMS INVEST AB

BYGGPROJEKTET UNDER PLANERING

NORRA BORSTAHUSEN - LIVSMEDEL I samband med utbyggnaden av Norra Borstahusen följer även nya möjligheter för service. I direkt anslutning till Hälsingborgsvägen och Kung Hans väg uppförs en ny livsmedelsbutik som kommer att erbjuda livsmedel och dagligvaror. MIMS invest AB är byggherre och projektet beräknas påbörjas under 2018. Den nya livsmedelsbutiken kommer att ha goda förbindelser med hela Norra Borstahusen, men även med övriga staden. Hållplatser för lokalbuss planeras intill och regionbusshållplatser finns i nära anslutning, vid Hälsingborgsvägen. Eftersom Hälsingborgsvägen är en viktig infartsled till staden kommer platsen också att vara praktiskt tillgänglig för ankommande trafik till stadskärnan.

Utöver att kunna erbjuda livsmedel finns möjligheter för varierad service i mindre skala. På övre våningen planeras ett gym. Andra verksamheter som kan vara aktuella är mindre detaljhandel såsom blomsterhandel, kemtvätt eller frisör.

13


Visionsskiss JAIS Arkitekter

BERÄKNAD INVIGNING HÖSTEN 2018

STADSKAJEN Centralt placerat i Landskronas historiska stadsmiljö finns en fastighet som är under uppbyggnad med bostäder, hotell och lokaler för hamnkontor, konditori och gym. De första boende flyttar in i juni 2018 och hotellet planeras stå klart i oktober. Paulssons Fastigheter AB är exploatör för projektet. Företaget har initierat en parallellskiss där Jais Arkitekter har korats som vinnare, vars förslag det nu är som uppförs.   Kvarteret delas i två vinkelställda byggnader med underjordiska garagevåningar, och fyra våningar för bostäder/hotell/konferens plus en indragen takvåning.   Mot Sofia Albertina kyrka planeras en gemensamt utformad plats där den äldre kyrkan möter de nya byggnaderna, ett nytt stadsrum i Landskrona som ska utformas med värdighet. Tillsammans med utbyggnaden av Stadskajen kommer den nya platsen att skapa en ny nod i stadskärnan.

Längs kajen mot Nyhamn anläggs nya gångstråk med en restaurang som mötesplats i bottenvåningen som får utsikt mot och kontakt med vattnet.   Fasaderna består av stramt tegel och ett utstickande konferensutrymme på andra plan med en säckskurad putsyta och inslag av kalksten mot kyrkan och Södra Långgatan. Mot kajkanterna återfinns glasade partier och en inbjudande utformning. Förslaget omfattar även 44 nya lägenheter i flerbostadshus. Projektet andas pondus mot kyrkan och är mer lekfullt utformat mot vattnet.

Jönsaplansprojektet, eller Stadskajen om man så vill, är mycket spännande och kommer att lyfta både närområdet, men även staden till nya oanade höjder. PETER BILLQUIST VD PAULSSONS FASTIGHETER

14


JOHAN NILSSON STADSBYGGNADSCHEF

15


FREDRIK KARLSSON PLANARKITEKT

Utsikt från balkong i höghuset. Visionsskiss Serneke

BYGGPROJEKTET UNDER PLANERING

KVARTERET JÄNTAN I samband med det pågående stadsförnyelsearbetet av Landskrona Öster planeras förtätning av kvarteret Jäntan. Vid en av Landskronas viktiga infartsleder skapas ett landmärke och en ny entré till stadens centrum. Här har Serneke projektutveckling AB option på att uppföra bostäder och kommersiella lokaler på bästa läge. Planerad byggstart är hösten 2019. I kvarteret Jäntan var tidigare Österportskolan belägen. Gymnastiksalen, i kvarterets norra del, finns kvar och används idag som blomsterhandel.   Övriga delen av fastigheten används idag som parkering och det är här det nya kvarteret kommer att uppföras. Markparkeringen ersätts med ett parkeringshus.   Utbyggnaden av kvarteret sker runt parkeringshuset, så att levande fasader visas upp mot stadsrummet.

16

I sydöstra hörnet planeras ett höghus, som annonserar stadens entré vid infartsleden. Här planeras för bostäder med vidsträckt utsikt över staden, omlandet och havet.   I markplan placeras verksamheter som drar nytta av det urbana livet och ger energi till stadsrummet. Utbyggnaden av kvarteret Jäntan definierar också avgränsningen för Teaterparken och skapar ett tydligare rum av grönytan, samtidigt som det tillför trygghet, liv och rörelse.


Med kvarteret Jäntan skapar vi en ny entré till centrum och förlänger handelsstråket samtidigt som vi bygger ett av Landskronas högsta hus med bostäder som får en enastående utsikt över staden. JONAS HÅKANSSON REGIONCHEF SERNEKE PROJEKTUTVECKLING AB

Visionsskiss Serneke

17


2015 lyckades vi förvärva den sedan länge försummade Läkarvillan inom lasarettsområdet. Nu renoveras den och i kvarteret planeras dessutom ett nytt höghus med fantastiska vyer över Landskrona och havet.

JOAKIM AHLIN

VD LANDSKRONA STADSUTVECKLING AB

18


ANETTE ANDERSSON PLANARKITEKT

Visionsskiss JAIS Arkitekter BYGGPROJEKTET UNDER PLANERING

LASARETTSPARKEN På Landskronas lasarettsområde planeras för ett nytt spännande bostadsprojekt med utmanande arkitektur. Arbetet sker i samarbete med Landskrona stadsutveckling AB som under 2015 förvärvade fastigheterna. Förslaget omfattar ett punkthus med 16 våningar som ger staden ett nytt landmärke, 10 radhuslägenheter och en renovering av den gamla läkarvillan. Läkarvillan, som en gång ritades av Landskronas första stadsarkitekt Fredrik Sundbärg kommer att rustas upp och få nya funktioner. Byggnaden kan användas som kontor, förskola eller annan näringsverksamhet, alternativt bostäder.   Projektet kommer att skapa en ny nod i staden som markerar platsen, och ger energi och karaktär. Exploateringen består totalt av ca 70 nya bostäder.

Park- och grönområdet runt byggnaderna omgestaltas och fungerar som sammanhållande ytor tillgängliga för allmänheten.   Den nya arkitekturen utformas i samspel med platsens befintliga struktur samtidigt som nya intryck adderas. Materialen är traditionella och teglet genomgående.   Detaljplanen är klar och diskussioner pågår med exploatör för att förverkliga projektet.

19


JOAKIM AHLIN VD LANDSKRONA STADSUTVECKLING AB

FREDRIK KARLSSON PLANARKITEKT

Visionsskiss Serneke

BYGGPROJEKTET UNDER PLANERING

KARLSLUND Som en viktig del av Landskronas utveckling ska Karlslund utvecklas socialt och ekonomiskt för att vara ett område att leva i och besöka, och bli en starkare del av staden. Karlslundsområdet har stora kvaliteter, men många av dem kommer inte till sin fulla rätt. Utvecklingen av området kommer att frigöra denna potential. I området finns bostäder, idrottsanläggning, skollokaler, park och närhet till såväl landskap som infrastruktur. Samtidigt är det utspritt och ligger geografiskt vid sidan av övriga staden, vilket gör att de resurser som finns, både i området och i resten av staden, har svårt att samverka. Området brottas också med sociala och ekonomiska utmaningar. Staden genomför därför ett omfattande arbete för att förbättra den sociala och fysiska miljön i området.   Karlslundsområdet ska bli en ny naturlig mötes- och rekreationsplats för Landskronaborna och stadens föreningsliv, för besökare men också för en utbyggnad av bostäder med varierande upplåtelseformer.

Med detta mål inleddes en medborgardialog om områdets utveckling i december 2017.

Vi är stolta över att tillsammans med staden få utforska möjligheterna att utveckla Karlslund. Vi vill med området göra det ännu mer attraktivt att flytta till Landskrona. Med bostadsrätter, skola, rekreation, vattenland och närhet till hav och golfbana kommer Karlslund att lyfta bostadsmarknaden i Landskrona. JONAS HÅKANSSON REGIONCHEF SERNEKE PROJEKTUTVECKLING AB

20


Genom att återetablera oss i Karlslund anger vi startskottet för satsningen i området. Det känns inspirerande för oss på Landskronahem att leda utvecklingen tillsammans med våra hyresgäster. Även vissa föreningar och verksamheter i området erbjuds lokaler i samma byggnad. Det känns riktigt spännande! MIKAEL FORSBERG VD AB LANDSKRONAHEM

Visionsskiss Magasin A för AB Landskronahem

Utvecklingsplanerna bygger på att Karlslundsområdets delar ska knytas närmare varandra. En ny gata har börjat byggas som kommer att öppna upp Karlslund, binda samman området med stadens centrum i söder och koppla ihop Karlslund med Hälsingborgsvägen i nordväst.   Park- och idrottsområdet ska rustas upp för att skapa en ny, välkomnande samlingspunkt i Landskrona.   Öster och norr om den nya gatan öppnas möjligheter för utveckling av nya bostäder med olika upplåtelseformer som inte finns i området idag, exempelvis villor och bostadsrätter. I området väster om den nya gatan förbereds en genomgripande upprustning, med fler aktiviteter för fritid och spontanidrott.   Som en viktig del i utredningsarbetet träffar Serneke projektutveckling, tillsammans med representanter från Landskrona stad, alla de idrottsföreningar som idag är aktiva i Karlslundsområdet för att lyssna på deras behov och hur de ser på framtiden.

Samtidigt som Karlslundsområdet förändras kommer också Landskronahem att omlokalisera sitt huvudkontor till stadsdelen. Eftersom många av de nya bostäderna kommer att uppföras inom Landskronahems markområde planerar man här ett toppmodernt kontor mitt i hjärtat av utbyggnadsområdet. Genom en återetablering av huvudkontoret inom karlslundsområdet går Landskronahem i bräschen för den nya utvecklingen i stadsdelen. Man förbättrar också inflytandet över området och ökar hyresgästernas trygghet genom bolagets närvaro.

21


FREDRIK KARLSSON PLANARKITEKT

Visionsskiss BoKlok

PROJEKTET UNDER PLANERING

KARLSLUNDSLÄNKEN I samband med det omfattande arbetet med Karlslund ska ett antal nya bostadsprojekt uppföras i området. Det första av dessa är Karlslundslänken, som ligger i brytpunkten mellan Karlslundsområdet och centrum. Här kopplas Karlslund samman med övriga staden, samtidigt som BoKlok uppför ett attraktivt bostadsområde.

Karlslundslänken är den första av flera kommande detaljplaner i Karlslund. Projektet innefattar cirka 100 bostäder, varav 42 stycken radhus. Bostäderna är företrädesvis i två till tre våningar. Förutom dessa tillåter planen en ny förskola och ett flerfamiljshus som kan få en mer framstående karaktär i stadsrummet, med lokaler i bottenvåningen.   Planeringen håller hög ambition vad gäller utformningen av byggnader. Inom hela planområdet ska fasader utformas av i huvudsak tegel, puts eller skiffer.

22

Ett starkt fokus läggs på områdets grönområden, och projektet innefattar också ett större grönområde i den mellersta delen. Detta är tänkt att nyttjas som park med möjligheten för gång- och cykelstråk, en ny lekplats och för dagvattenhantering. I anslutning till lekplatsen föreslås parkeringsplatser.   För att göra ytorna multifunktionella är det även tänkt att dagvattendammen kan fungera som isbana under kalla dagar.


PULS ARENA Ett av huvudsyftena med Karlslundsprojektet är att samla och förstärka idrottslivet i Landskrona. Den nya Puls Arena är en av de idrottssatsningar som är genomförda i Karlslund under 2018

23


JOHANNA KARLSSON PLANARKITEKT

Visionsskiss BoKlok

PROJEKTET UNDER PLANERING

HÄLJARP - HÄLJARPS ÄNGAR Häljarp, med sin närhet till natur, service, golf och avkopplande rekreationsområden växer fram som en alltmer populär bostadsort. Med sina goda kommunikationer som cykelvägar till centralorten, regionbuss och tågstation är utvecklingsmöjligheterna för Häljarp förträffliga. I ortens norra del, med närhet till stationen, planeras en utbyggnad med blandade bostadsformer. BoKloks projekt i Häljarp innebär att ett nytt bostadsområde med en blandning av villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus i maximalt tre våningar kan etableras i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen i Häljarp. Bostadsområdet beräknas kunna rymma upp till 100 bostäder.   Kopplingar skapas till naturen längs Saxån så att dess kvaliteter tillgängliggörs både för boende inom området och i omkringliggande villaområden och för skolan.

24

Bostadsprojektet kompletterar bostadsutbudet i Häljarp som idag domineras av villabebyggelse.   Detaljplanen är påbörjad, och beräknas vara klar 2019.


GESA HILDEBRAND PLANARKITEKT

Visionsskiss Emrahus

BYGGPROJEKTET UNDER PLANERING

HÄLJARP – FLYGELTOFTA GÅRD Vid Flygeltofta gård planeras byggnation av ett antal lägenheter i radhus och mindre flerbostadshus, en boendeform som det idag råder brist på i Häljarp. Det lummiga parklandskapet på platsen är en stark kvalitet, och det är viktigt att bebyggelsen anpassas efter sin miljö. Fasaderna uppförs i naturnära material i dova färger.

De gamla byggnaderna i Flygeltofta gård har ett kulturvärde som det samtidigt är viktigt att bevara. De utgör en synbar del av Häljarps historia och dess tidigare stadsstruktur. Därför ges dessa även skyddsbestämmelser i samband med att de nya byggnaderna planeras. Den nya bebyggelsen får också en form som påminner om den byggnadstradition som historiskt har dominerat på platsen.

Det befintliga parklandskapet bevarar sin karaktär. Stödmurar i sten anläggs för att på ett känsligt sätt skilja bebyggelsen från parkens grönska. Naturmiljön utformas bland annat med hänsyn till groddjur som under planeringsskedet har hittats i dammen och dess närhet. På så vis skapas en idyllisk oas med närhet till både stad och natur.

25


LINDA WARMING BITR. STADSARKITEKT

Visionsskiss Magasin A arkitekter BYGGPROJEKTET UNDER PLANERING

GLUMSLÖV – HANDELSMANNEN Centralt beläget i Glumslöv ligger kvarteret Handelsmannen. Glumslöv ligger högt över havet och från orten bjuds man på vida utblickar över Öresund och det böljande åkerlandskapet. Glumslöv har gamla anor, med kyrkan från 1100-talet och mycket kulturhistoriskt intressant bebyggelse.

Glumslöv är väl försörjt med kollektivtrafik med både tågstation och regionalbuss. Från kvarteret Handelsmannen har man omedelbar närhet till bussen och gångavstånd till stationen.   I Glumslöv finns också skola, förskola, bibliotek, församlingshem, matbutik, pizzeria och andra servicefunktioner. Havet med småbåtshamn och badplats finns på cykelavstånd i Ålabodarna.   I Glumslövs närhet finns goda rekreationsmöjligheter i naturreservatet Hilleshögs dalar. Glumslövs golfbana, med pay-and-play möj-

26

ligheter, är också närbelägen. Kommunfullmäktige i Landskrona antog 2016 detaljplanen för att förverkliga projektet som innebär att 20-30 lägenheter uppförs i två till tre byggnader, med fasader i gult tegel. Projektet är ritat av arkitekt Ulf Roos. Byggnaderna består av en uppbruten volym för att på bästa sätt kunna passas in i byns småskaliga struktur.   Eftersom Glumslöv idag domineras av villabebyggelse är andra typer av boendeformer efterfrågade. Från lägenheternas balkonger kommer de boende att få en magnifik utsikt över havet och Ven.


LINDA WARMING BITR. STADSARKITEKT

Fasad mot söder

Tvärsektion Fasad mot norr Illustrationer av Wigot konsult AB

BYGGPROJEKTET UNDER GENOMFÖRANDE

GLUMSLÖV – FÖRSKOLA Glumslöv växer kraftigt, och med mer befolkning kommer också behov på nya skolor och förskolor. För att möta dagens, och de kommande årens efterfrågan, bygger man på orten en ny modern förskola, med fokus på barnens vistelsemiljöer, både inom- och utomhus.

Den nya förskolan uppförs i direkt anslutning till det stora rekreations- och idrottsområdet Örevången i Glumslövs västra del. Platsen har också kopplingar till det omgivande naturlandskapet och erbjuder fantastisk utsikt över naturen och havet.   För att kunna möta både dagens och kommande års behov på förskoleplatser uppförs den nya förskolan i två plan, och med rymliga utemiljöer. Placeringen i anslutning till rekreationsområdet gör tillgängligheten till stora utemiljöer mycket god.

För att anpassa sig till byggnadstraditionen på orten uppförs förskolan i huvudsak i tegel. Detta kombineras med andra naturnära material, vars uttryck väl passar in i den omgivande naturen.   Bygglov för projektet är lämnat, och man befinner sig nu i projekteringsfasen.

27


ANETTE ANDERSSON PLANARKITEKT

Situationsplan Magasin A

BYGGPROJEKTET UNDER PLANERING

ASMUNDTORP – KV ORGANISTEN Asmundtorp ligger mellan två ringlande vattendrag, Örstorpsbäcken och Braån. Byns landmärke, kyrkan, har ett dominerande läge. Samhällets uppbyggnad har främst skett kring kyrkan och längst kustvägen. För att komplettera bostadsutbudet på orten planeras hyresrätter, eftersom bebyggelsen på orten idag domineras av fristående villor.

För att utöka utbudet av boendeformer på orten planeras ett förtätningsprojekt i det centralt belägna kvarteret organisten vid gamla posten. Området är väl förankrat till ortens gång- och cykelnät och hållplats för regionbuss finns i närheten.   Planen ger möjlighet för bebyggelse bestående av radhus i ett plan, loftgångslägenheter i två plan samt ett flerbostadshus.

28

Materialvalen är till huvuddel tegel för att harmoniera med områdets historiska karaktär och befintliga bebyggelse. Ett grönområde mellan den gamla och nya bebyggelsen bevaras och utformas med möjligheter till rekreation för kringboende.   Detaljplanen vann laga kraft våren 2018.


LANDSBYGDEN I LANDSKRONA Landskrona stad satsar på att hela kommunen ska leva och utvecklas. Landsbygden och dess invånare är en viktig resurs i denna utveckling. Eftersom småhusen dominerar i landsbygdsorterna är ambitionen att komplettera befintligt bostadsbestånd med alternativa boendeformer såsom flerfamiljshus eller radhusområden med hyresrätter och bostadsrätter. BYGGPROJEKTET UNDER PLANERING, DETALJPLAN ANTAGEN

HÄRSLÖV – LÄNSMANNAVÄGEN/RUSTHÅLLET Härslöv ligger nordost om Landskrona. Orten är belägen i en norrsluttning med vackra utblickar över åkerlandskapet. Från Härslöv når man motorvägen inom tio minuter och Landskrona tätort inom 15 minuter. Kollektivtrafik finns i form av regionbuss. Det finns också en F-6 skola på orten. I anslutning till skolan ligger Aspavallens fotbollsplaner och det välkända friluftsbadet som nyligen renoverats.

I de södra delarna av Härslöv, med utsikt över det omgivande landskapet, finns nu möjlighet att uppföra 29 friliggande enfamiljshus. Tomterna är stora och bebyggelsen får en samlad karaktär som ansluter till byggnadstraditonen i Skåne. Inom bostadsområdet kan grönstråk anläggas med plats för småbarnslek. Kopplingar till befintlig bebyggelse sker genom nyanlagd parkmark runt området.

BYGGPROJEKTET UNDER PLANERING, DETALJPLAN ANTAGEN

ANNELÖV – KAPTENSGÅRDEN Annelöv ligger omgivet av vackert åker- och ängslandskap. Bykärnan, såväl kulturellt som visuellt utgörs av Annelövs kyrka med den intilliggande tidigare skolan. Södra delen av byn domineras av hus från 1800-talet. Annelövs bostadsbebyggelse är huvudsakligen friliggande villor i 1 ½ plan. Samhället ligger i nära anslutning till Dösjebro station. Annelöv präglas mycket av det stora hästintresset och ridföreningen har en central roll i samhället.

I Annelöv planeras det för en utbyggnad av befintlig bebyggelse norr om Saxtorpsvägen intill Kaptensgården. Utbyggnadsförslaget presenterar 25 nya bostäder varav 18-20 friliggande hus och 5-7 grupphus. Här finns möjlighet för ett välplanerat område med större tomter och attraktiva grönytor. Bostadsområdet kommer att få en naturlig koppling till den intilliggande bebyggelsen samt ge byn en mer avrundad siluett i söder.

29


STADSMILJÖ I OMVANDLING Nya stråk och attraktiva mötesplatser

FOTO: Sebastian Swärd, Whyland


INGRID BORGSTRÖM PROJEKTLEDARE

BERÄKNAS ÖPPNA FÖR TRAFIK HÖSTEN 2018

ÖSTERPORT

Principskiss JAIS Arkitekter

Hösten 2018 står en ny port in till centrum klar. Österport är en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla vår stadskärna och göra staden mer tillgänglig och levande. Omvandlingen har redan börjat och till hösten öppnas platsen för trafik.

Projektet knyter samman stadskärnan, Öster och området söder om de gamla järnvägsspåren genom att koppla Östergatan och Lundåkragatan vid en ny korsningspunkt över spåren. Förändringen innebär att det blir närmre att gå, cykla eller köra mellan olika delar staden.   Hittills har en tillfällig omledningsväg etablerats och en del träd i området har flyttats till andra platser i Landskrona. Träden kommer att ersättas med ett 50-tal nya som planteras i samband med färdigställandet av projektet.   Gestaltningen syftar till att skapa en plats som inte enbart är utformad med ett trafiktekniskt fokus.

32

Österport ska även upplevas som en vacker port in till staden, som en plats även för de som inte färdas i ett fordon utan går eller cyklar och som en tydlig nod mellan flera av Landskronas stadsdelar.   Ytan i mitten kommer att vara större och innehålla mer grönska. I rondellen kommer även i framtiden fontänen med konstverket 33 lågor att stå.   Trottoarerna runt platsen kopplas samman och stora ytor med träd planteras i kanterna för att ge entrén ett tydligt stadsrum.


Illustration JAIS Arkitekter

33


SANDRA SCHULTZ PROJEKTLEDARE

BYGGPROJEKTET PÅGÅR

LANDSKRONA STATION Sedan våren 2018 står en ny vänthall klar på Landskrona station. Nu väntar övriga ytor kring den på att byggas om till en modernare och mer attraktiv stationsmiljö. Projektet utvecklas i samarbete med Skånetrafiken och Nobina, som kör bussarna, för att åstadkomma en så bra kollektivtrafiknod som möjligt för de resande.

Kollektivtrafiken i Landskrona utvecklas väl och antalet resande som rör sig vid stationen ökar ständigt. Därför byggs stationen om och förbättras i syfte att möta upp den positiva utvecklingen.   En av de mest synliga förändringarna blir att platsen, kring vilken bussarna cirkulerar, byggs om till en yta för regionbusshållplatser. När ytan står klar rymmer den fyra nya hållplatser som samsas med taxibilarna som blir kvar i befintligt läge. Övriga hållplatser för stadsbussar byggs också om i syfte att förbättra framkomligheten för trafiken och göra av- och påstigning smidigare för bussresenärer.

34

Framför den nya vänthallen skapas en ny plats med skuggivande träd och sittmöjligheter. Stationen kompletteras också med nya cykelparkeringar på den plats där den tidigare Pressbyrån stod och ytterligare platser utanför Ica:s entré.   Ombyggnaden är planerad att påbörjas hösten 2018 och Landskronas nya kollektivtrafikhubb förväntas stå klar våren 2019.


35


SANDRA SCHULTZ PROJEKTLEDARE

Visionsskiss, Fojab arkitekter

PROJEKTET PÅGÅR ETAPPVIS

GÅGATOR Landskronas gågator har haft sitt nuvarande utseende sedan 1980-talet. Tidens tand syns tydligt och nu är det dags att förnya golv, belysning och möblering med något nytt och fräscht. Ambitionen är att skapa en tilltalande stadskärna som vi alla, unga som gamla, får en positiv känsla av.

På lite längre sikt är tanken att gestaltningsmässigt skapa ett sammanhängande stråk genom stadskärnan mellan gamla stationen och Järnvägsgatan.   Flera gator kommer att förändras med en sammanhängande tanke. Rådhusgatan och Nygatan ska få en sammahängande omvandling. Järnvägsgatan och Stora Norregatan blir ett mer kopplat stråk gestaltningsmässigt, och Östergatan ska bli ett starkare stråk som leder genom stadskärnan.   Många av gatorna får nytt markmaterial som kopplar samman gestaltningen. Samtidigt har de alla egna karaktärer, vilka ska bevaras. Nya planteringsytor och cykelställ planeras,

36

tillsammans med pollare som kan fällas upp och ner automatiskt.   På flera ställen ska nya sittytor uppföras, både som bänkar och andra mer innovativa lösningar.   Projektet kommer att genomföras etappvis under 2018 och 2019.


INGRID BORGSTRÖM PROJEKTLEDARE

Foto: Sebastian Swärd, Whyland

PROJEKTET UNDER GENOMFÖRANDE

SALUHALLSTORGET Välkommen till en fantastisk ny plats i Landskrona! Nu står området runt Dammhagsskolan, Öresundsgymnasiet, den gamla Saluhallen och biblioteket klart. Då har en stor parkeringsplats, en nedgången skolgård och en otrygg parkmiljö utvecklats till en grönskande, tryggare och mer spännande miljö mitt i Landskrona.

På den tidigare parkeringen finns numera ett parktorg med bl.a. gym, basketplan, klätterkuber och sköna gräsmattor. Skolgården för barnen i grundskolan är flyttad till platsen mellan skolbyggnaden och gymnastikhallen. Skolgården har byggts om och delats upp i två ytor. Ena delen har fått övergå till allmän plats med sittytor och träd och den andra utgör entré för Öresundsgymnasiet.   Dammhagsparken har sedan tidigare fått nya grusgångar, uppfräschade planteringar, bättre belysning och solstolar. Söder om den gamla Saluhallsbyggnaden anläggs ett vattenspel intill sittplatser och grönska. Med hjälp av nytt markmaterial har skolan och Saluhallstorget knutits samman med Biblioteksplan.

Saluhallstorget ligger mellan stadsdelen Öster och stadskärnan. Med omvandlingen av platsen skapas en knutpunkt som medverkar till att stadsdelarna både fysiskt och mentalt närmar sig varandra.   Genom att förbättra förutsättningarna för ett levande stadsrum får vi en plats dit många kan gå för att nyttja aktiviteter som lekplats och gym. Med flera som rör sig, längs tydliga stråk, och mellan flera målpunkter kan vi öka tryggheten och möjligheterna för en än mer attraktiv stadskärna.

37


NÄRINGSLIVET UTVECKLAS Fokus på utbyggnad av handel och företagande


FRAMTIDA UTREDNINGSOMRÅDE

GATA BUSS

BEFINTLIG EF NT G VALL V ALL

FRAMTIDA STADSU T DS TVECKLING STADSUTVECKLING

FRAMTIDA EXPANSIONSOMRÅDE LANDSKRONA

FRAMTIDA STADSUTVECKLING

B LOKAL G

ATA

B

PARK DAGVATTENFÖRDRÖJNING

B B

HANDEL/KONTOR

HANDEL/ KONTOR

IDA

SVENSKA FODER

PLA EU NRES RO PA ERVA SPÅ T F RA R

MT

FRAMTIDA STADSUTVECKLING

A

A

FRAM TIDA G

FRÖFABRIKEN

ATA

A A

PARKERING FD DAGVATTENDAMM

BEFINTLIG PARKERING

FRÖFABRIKEN

B

B BILTEMA

COOP m.fl.

FRAMTIDA STADSUTVECKLING

ÖSTERLEDEN

ÖSTERLEDEN NYTT HANDELSOMRÅDE BROMSREGULATORN

00m

40

Visionsskiss plan Weibullsholm Västra, Tengbom


JOHANNA KARLSSON PLANARKITEKT

BYGGPROJEKTET UNDER PLANERING

WEIBULLSHOLM VÄSTRA Landskrona stad planerar för en ny stationsnära stadsdel i staden. I samarbete med Tengbom arkitekter och fastighetsägarna i området har stadsbyggnadsförvaltningen utarbetat ett utvecklingsprogram för den nya stadsdelen. Weibullsholm kan bli en imageskapande och stationsnära stadsdel för Landskrona med blandade användningar såsom handel, kontor, rekreation, kultur och bostäder närmast stationen Här finns goda möjligheter att bygga på höjden och skapa en spännande stadssiluett som annonserar det nya Landskrona mot järnvägen och motorvägen. Området blir en viktig entré och framsida för tågresenärer och besökare till Landskrona. Området får också en ny urban sida mot Ringvägen och annonseras även ut mot Österleden för att locka besökare.   Området har stor potential att utvecklas till ett pendlingsnära, modernt och samlat arbetsplatsområde i Landskrona.   Weibullsholm har med sitt läge möjlighet att på sikt bli ett attraktivt företagsområde för både regionala och internationella företag som vill etablera sig mitt i Öresundsregionen i närhet till Helsingborg, Malmö, Lund samt Kastrups Flygplats och Köpenhamn.   Handels- och verksamhetsområdet i söder ligger centralt och är även lättillgängligt för externa besökare med dess närhet till motorvägen och Österleden.

Anslutningen till kollektivtrafik är också god, med trafikering av både stadsbuss och regionbuss, och närheten till Landskrona station. Flera verksamheter har redan etablerats inom området. Biltema, ÖoB och Coop finns norr om Österleden. I södra delen har ett antal verksamheter nyligen öppnat. Här finns Rusta, Elgiganten, Elon/Kökscentrum och Subway. Även Burger King håller på att uppföra en restaurang.   Att vidareutveckla handeln och skapa volym på besökarna är ett viktigt mål. Därför föreslås ytterligare möjligheter för storskalig handel strax norr om Jysk, COOP och ÖoBs verksamhet. Detta möjliggörs genom en ny vägdragning genom området.   Förutom att vara ett större handelsområde planeras även för möjligheter att anlägga kontorsfastigheter och platser för kultur och nöje. Hittills har utvecklingen av Weibullsholms handelsområde inneburit närmare 200 nya arbetstillfällen till kommunen.

Weibullsholm har ett bra kommunikationsläge nära järnvägsstationen och vi ser enorma möjligheter att utveckla det till ett område som blir en attraktion för hela Öresundsregionen, med både kultur, nöje och arbetsplatser.

OLA SERNEKE VD SERNEKE AB

41


LINDA WARMING BITR. STADSARKITEKT

PROJEKTET UNDER GENOMFÖRANDE

WEIBULLSHOLMS KONTOR Arkitekturpärlan Weibullsholm var en gång navet för en framgångsrik verksamhet byggd på växtförädling. Nu ska den länge outnyttjade byggnaden renoveras och bli hem för bland andra LINC, Landskrona Inkubator. När renoveringen står färdig kommer de nya lokalerna att kunna attrahera startups med höga krav på teknik och arbetsmiljö.

LINC har som övergripande mål att verka för tillväxt i Landskrona och i regionen, genom entreprenörskap, nyetablering och ökad konkurrenskraft för Landskronas företag. De nya lokalerna kommer att erbjuda moderna mötesrum och inspirerande gemensamhetsytor, såväl som kontorsplatser för nystartade företag.

42

Renoveringsarbetet utförs av Hällestadgruppen, som också är fastighetsägare. Hällestadgruppen äger också Landskronas gamla stationsbyggnad, som man har renoverat och nu hyr ut till ett antal verksamheter.   Inflyttning i den nyrenoverade byggnaden beräknas ske under hösten 2018.


LISA LINDEKRANZ PLANCHEF

PROJEKTET UNDER GENOMFÖRANDE

OATLY Oatlys havrebaserade livsmedelsprodukter har exploderat i popularitet de senaste åren. Med snillrika marknadsföringskampanjer och tilltalande produkter har man blivit en självklarhet i livsmedelsintaget för människor i flera länder. Expansionstakten är hög och produktionsanläggningen i Landskrona byggs nu ut för att möta den ökande efterfrågan.

Oatly grundades på 90-talet efter att forskare vid Lunds universitet upptäckt att naturliga enzymer kan omvandla fiberrik havre till näringsriktig flytande föda, perfekt anpassad för människor. Idag är metoden patenterad och hela Oatlys produktsortiment hämtar sin kraft från svensk havre. Mycket resurser läggs fortsatt på forskning och utveckling och Oatly deltar i flertalet forskningsprojekt såsom i satsningen ScanOats – ett forskningscentrum vid Lunds universitet, och i Den hållbara gården tillsammans med SLU och bonden Adam Arnesson på Jannelunds Gård.   Företagets starka innovationsfokus har lett till banbrytande havrebaserade produkter som lanseras på allt fler marknader.   Med huvudkontor i Malmö och produktionsoch utvecklingsanläggning i Landskrona finns varumärket Oatly idag i fler än 20 länder i Europa, Nordamerika och Asien.

Efterfrågan på produkterna fortsätter att öka i takt med att allt fler konsumenter väljer att gå över till en mer växtbaserad kost för hälsan och klimatets skull.   Expansionen av Oatlys Landskronaanläggning håller högt tempo vilket innebär en hög rekryteringstakt i regionen. Mycket talar för att vi bara sett början på Oatlys resa - det lilla svenska företaget med hjärtat i Landskrona.

Oatly startade produktion i Landskrona 2007. Det året producerade vi ca 7 milj liter. Nästa år kommer vi förmodligen att tillverka 10ggr så mycket. Även om vi idag har ett mer internationellt fokus på vår expansion, så har vi våra rötter och hjärta i MARTIN JÖNSSON Landskrona. PLATSCHEF OATLY LANDSKRONA

43


HELSINGBORG 0:30 0:20 LISA LINDEKRANZ

HILLESHÖGS FÖRETAGSPARK

PLANCHEF

LANDSKRONA

E6 4 min KÖPENHAMN 1:20 1:10

LUND 0:30 0:30 MALMÖ

COPENHAGEN AIRPORT 1:00 0:50

0:50 0:35

Säbyholm är strategiskt placerat i den nordligaste delen av Landskronas stadskärna. Här når man väg E6 med bil på 4 minuter, men också de viktigaste regionala resmålen lätt med tåg. PROJEKTET UNDER PLANERING

HILLESHÖGS FÖRETAGSPARK PROJEKTET UNDER PLANERING

I planprogrammet för Norra Borstahusen ingår också ett nytt företagscentrum inom Hilleshögsområdet. Här kan nya kontor för tjänsteorienterade verksamheter uppföras, omgärdade av den lummiga parkmiljön i Säbyholm. Tillsammans med bostäderna skapas en stadsdel i symbios, där man kan bo, arbeta och leva.

Säbyholmsområdet är kopplat till Borstahusen och de kvalitéer som finns där, men området gränsar också mot det böljande jordbrukslandskapet norr om staden.   De äldre kontorsbyggnaderna med sin slottsliknande tegelarkitektur, exponerade mot Hälsingborgsvägen, ger en stark identitet åt platsen. Denna känsla bevaras och förstärks i samband med utvecklingen.

44

Området söder om Säbyholms gård har potential att utvecklas till en levande och dynamisk del av staden där företag kan etableras i en unik miljö.   Utvecklingen av Säbyholms företagspark ingår i den fördjupade översiktsplanen för Landskrona tätort, antagen 2014-06-18. Nästa steg i planeringsprocessen är att staden utarbetar detaljplaner för området.


Landskronas läge mitt i Greater Copenhagen, en arbetsmarknadsregion med 4 miljoner människor, flera flygplatser inom räckhåll och nya havsnära boendemiljöer gör att allt fler företag ser fördelarna med att etablera sig i vår stad. Hilleshögs företagspark blir ett välkommet tillskott med en ny företagsmiljö för kunskapsintensiva tjänstenäringar. Här finns möjlighet att skapa skräddarsydda kontorsmiljöer för alla behov. På så vis är området attraktivt både för större aktörer som vill expandera eller för mindre företag som letar efter en inspirerande miljö för att inleda sin framgångssaga. ANNA KÄRRLIND CLASSON TILLVÄXT- OCH NÄRINGSLIVSCHEF LANDSKRONA STAD

45


FRAMTIDSVISION Stadsutvecklingsplaner fรถr framtiden

Stadsbyggnadsvision 2063. Illustration White Arkitekter


STEFAN PERSSON GIS-TEKNIKER

CHRISTIAN GULLIN GIS-UTVECKLARE

PROJEKTET ÄR UNDER GENOMFÖRANDE

STADSMODELL En stad i mindre skala, det är vad Landskronas invånare och besökare snart kan beskåda i entrén på stadshuset. GIS-enheten på stadsbyggnadsförvaltningen håller på att ta fram en 3D-modell i skala 1:1 000 av Landskrona. Modellen bygger på den vanliga geografiska informationen som GIS-enheten använder sig av samt drönarbilder och laserbilder.

48

I totalt 40 block bestående av olika stora kvarter pusslas modellen ihop. Detta är ett arbete som är komplext och tar mycket tid och noggrannhet.


Delar av den nya stadsmodellen som är utskrivna och färdiga.

Den färdiga modellen ger möjlighet till att förmedla komplicerad data på ett enklare sätt till allmänheten. Bland annat kan den användas i samrådsskedet vid framtagning av detaljplaner eller visa hur solljuset på befintliga byggnader påverkas av ett nybygge. Stadsmodellprojektet följer stadens ambition att bli mer tillgänglig och kunna kommunicera sina stadsbyggnadsplaner med byggherrar och allmänheten.

49


FRAMTIDSVISION

EUROPASPÅRET I takt med att vår region växer och utvecklas behöver förbindelserna över Öresund stärkas. Europaspåret är en kraftfull åtgärd för att ännu bättre knyta samman Sverige och Danmark och göra regionen än mer integrerad. Öresund är idag en trång passage i det europeiska ”core network”, det vill säga de av EU prioriterade transportkorridorerna genom Europa, som länkar samman transporter mot Oslo och Stockholm och söderut via Hamburg mot Frankrike och Italien. Denna transportkorridor är utpekad både för godstransporter och för persontransporter med moderna höghastighetståg. När den fasta förbindelsen över Fehmarn Bælt står klar kommer trycket att öka på den nuvarande, och redan ansträngda, Öresundsförbindelsen.   Europaspåret, ett förslag om en järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn, kan hantera alla slag av järnvägstransporter: godståg, höghastighetståg och regionaltåg. Detta är unikt. Den skapar vidare mycket stora restidsvinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen. Med Europaspåret skulle en Landskronabo på 14 minuter kunna befinna sig mitt i centrala Köpenhamn på en ny del av centralstationen.

50

Denna nya del av centralstationen skulle dessutom kunna öka kapaciteten i det danska järnvägsystemet med över 50 procent.   Europaspåret avlastar de hårt trafikerade spåren vid Malmö och CPH/Kastrup. Därigenom skapas bättre tillgänglighet till flygplatsen för resenärer från både Sydsverige och Danmark.   Europaspåret ger också möjlighet för en omfattande regionförstoring. Till exempel så skulle i framtiden cirka en miljon människor som idag inte har koppling till Köpenhamnsområdet kunna nå den danska sidan inom en timmes restid och därmed öka arbetsmarknadsregionen mycket kraftigt.   Genom att Europaspåret löser utmaningar kring persontåg samt godståg så fungerar förbindelsen därmed som en helhetslösning för Europa, Norden och Öresundsregionen.


LISA LINDEKRANZ PLANCHEF

ny station nya avgångar från befintlig station förbättrad sittuation för godstransporter förbättrad sittuation för bilresande nya arbetsplatser nya bostäder

viktig universitetslänk

“Det är viktigt att det finns alternativa möjligheter att korsa Öresund. En ökad integration i Öresundsregionen har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i regionen. Möjligheten att arbetspendla över Öresund från ett större område än idag gynnar en sådan utveckling.” LENNART SERDER SERDER & SERDER

51


52


LISA LINDEKRANZ PLANCHEF

FRAMTIDSVISION

KLIMATANPASSNING Landskrona kommun påverkas redan nu, och kommer att påverkas mer i framtiden, av den globala uppvärmningen och de klimatförändringar som följer. Stigande hav, extrema regn med översvämning som följd och ökad medeltemperatur påverkar i högsta grad Landskronas framtid, då kommunen ligger utmed kusten och genomkorsas av åar och bäckar. En höjd medeltemperatur påverkar givetvis livet i staden, i omgivande tätorter och på landsbygden.

HAVSNIVÅHÖJNING Den förväntade havsnivåhöjningen kommer att påverka hela kuststräckan i kommunen. En höjd medelvattenyta gör att kustlinjen förskjuts inåt land om inte åtgärder vidtas. Kust som redan idag är utsatt för erosion kommer att erodera ytterligare. Vid stormar kommer vattennivåerna att stiga ännu högre än vad de gör i dag med översvämningar som följd.

EXTREMA REGN Antalet extrema regn med stora regnmängder under kort tid förväntas öka vilket inte dagens dagvattennät är dimensionerat för. Detta kan ge upphov till översvämningar i stadsmiljöer där avrinningen inte går tillräckligt fort eller där instängda områden finns. Det ger också ökat flöde i vattendrag såsom Saxån vilket kan medföra översvämningar, erosion och risk för ras.

mandatperioden så fick också stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen i uppdrag att tillsammans arbeta fram en plan för klimatanpassning för Landskrona. Detta innebär att titta närmare på dels vilka konsekvenserna kan bli av stigande havsnivåer och ökande regnmängder och dels att titta på vilka lösningar och anpassningar som kan bli aktuella i framtiden.   Detta arbete har fortgått under 2016-17 och innebär, då påverkan från hav och regn på kommunen är verksamhetsövergripande, att kommunens olika förvaltningar och bolag behöver samverka kring frågan. Under sommaren 2018 kommer ett förslag för vägledning för klimatanpassning att tas upp i kommunfullmäktige för antagande. Men arbetet avslutas inte med ett beslut i fullmäktige. Klimatförändringarna är en fortsatt pågående process, och detsamma gäller det arbete vi behöver göra för att anpassa oss.

VÄGLEDNING FÖR KLIMATANPASSNING I samband med att staden klubbade igenom ett nytt mandatperiodsprogram för den pågående

53


FRAMTIDSVISION

FRAMTIDSPLAN Med eller utan genomförandet av Europaspåret befinner sig Landskrona i en spännande förnyelseprocess. Staden utvecklas på ett flertal vitt skilda ställen. Borstahusen, Centrum/ Öster och Karlslund är alla platser där det pågår förnyelse och förtätning. Stadsförnyelsen på Öster har tagit fart, med sikte på en stadsdel med bättre sammankoppling till stadskärnan och ett starkare urbant liv.   Norra Borstahusen är under genomförande och över 1 000 nya bostäder kommer att tillföras staden. Här tillförs en stor del bostadsformer som det idag är brist på i Landskrona. Detta är i huvudsak villor och lägenheter med eget ägande på första parkett vid havet.   I centrum/öster pågår förtätningsprojekt på Stadskajen och på Jäntan, något som kommer att tillföra staden en energi och vitalitet som gör Landskrona till en än mer attraktiv stad i regionen.   Ett kommande stort projekt inom Landskronas stadsutvecklingsarbete är en utbyggnad av bostäder och verksamheter på Skeppsbrokajen. Här möter staden havet, bara ett stenkast från centrum.

54

Potentialen för ett livligt stadsrum med verksamheter och attraktiva bostäder är uppenbar.   Dessutom väcker debatten om Europaspåret allt större intresse bland olika aktörer på både den svenska och danska sidan. Med ett förverkligande av Europaspåret skulle Landskrona ta plats, inte bara som ett centrum i Skåne, utan som en av de starka kärnorna runt sundet.   Tankarna kommer att innebära viktiga framtida avväganden mellan nya funktioner och aktiviteter utan att begränsa möjligheterna för de befintliga verksamheterna.   Arbetet med visionen startar i gränslandet mellan befintligt och nytt. Mellan den nuvarande stadskärnan och framtida strukturer samlas nya institutioner, service och mötesplatser som lockar besökare från Landskrona och hela Öresundsregionen.


Foto:Bertil Hagberg

55


KONTAKT ADRESS

Landskrona stad Stadshuset Drottninggatan 7 261 80 Landskrona

TELEFON EPOST

0418-47 00 00 sb@landskrona.se

Profile for Landskrona stad

Landskrona på väg 2018  

Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona. NYA BOSTADSPROJEKT Landskrona förtätas och byggs ut NÄRINGSLIVET UTVECKLAS Fokus på utbyggnad av...

Landskrona på väg 2018  

Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona. NYA BOSTADSPROJEKT Landskrona förtätas och byggs ut NÄRINGSLIVET UTVECKLAS Fokus på utbyggnad av...