Page 1

OSLO/ GÖTEBORG

STOCKHOLM

Den naturlige forlængelse af Femern-forbindelsen – kortere rejsetider og godstogskapacitet

HELSINGBORG LANDSKRONA

KØBENHAVN LUND

MALMÖ

HAMBORG

RAPPORT

KØBENHAVN–LANDSKRONA

2019

EUROPASPORET


SAMMENFATNING Europasporet er Landskrona Kommunes forslag til en ny

længere strækninger gennem Europa er også voksende,

fast forbindelse mellem Sverige og Danmark. I denne

hvilket kræver yderligere jernbanekapacitet.

rapport kan du læse om Europasporet, og hvilke posi-

Når Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tysk-

tive effekter en jernbanetunnel mellem København og

land åbner omkring år 2028 beregnes det, at godstrafik-

Landskrona kan få for togtrafikken i Øresundsregionen,

ken bliver fordoblet. For at mere godstrafik kan køre på

Danmark, Sverige og Europa.

jernbanen i fremtiden, er der brug for mere jernbaneka-

Der er behov for en ny fast forbindelse over Øresund. Den eneste faste forbindelse, Øresundsbroen, har ikke

pacitet over Øresund. Europasporet bidrager til at udvikle den regionale

tilstrækkelig kapacitet til fremtidens efterspørgsel, og

togtrafik og løser samtidigt kapacitetsproblemerne for

der er brug for en ny fast forbindelse for at udvikle og

godstrafikken og fjerntogstrafikken. Europasporet aflas-

forbedre togtrafikken for passagerer og gods. Øresunds-

ter også de hårdt trafikerede spor gennem Københavns

broen er allerede i dag en flaskehals i det europæiske

Lufthavn (CPH/Kastrup) og Lund, samt skaber en væ-

transportsystem.

sentlig kapacitetsøgning på Københavns Hovedbanegård.

Pendlingen i Øresundsregionen stiger, hvilket stiller

Europasporet er det eneste forslag på en ny forbindel-

krav til transportsystemet, som skal være punktligt med

se over Øresund som præsenterer en helhedsløsning for

korte rejsetider. Interessen for klimavenlige togrejser på

jernbanetrafikken.

OSLO/ GÖTEBORG

00:14

STOCKHOLM

HELSINGBORG LANDSKRONA

KØBENHAVN KØBENHAVN LUND

MALMÖ

HAMBORG

2


EUROPASPORET

En 19 km lang tunnel mellem København og Landskrona til fjern-, regional- og godstog.

Mindsker rejsetiden fra København til Stockholm med 30 minutter.

Øger jernbanekapaciteten over Øresund med 100 % og aflaster jernbanen gennem Københavns Lufthavn, Malmö og Lund.

Mindsker rejsetiden fra København til Göteborg med 55 minutter.

Grøn infrastruktur som flytter godstransporter fra vej til jernbane.

Kan håndtere stigningen i godstogstransporter mellem Danmark og Sverige på 90 %, som forventes når Femern-forbindelsen til Tyskland åbner 2028.

Skaber sammen med Øresundsbroen et sammenhængende, robust og pålideligt togsystem over Øresund.

Øger arbejdsmarkedsregionen med 325.000 personer i den arbejdsdygtige alder.

Skaber markant kortere rejsetider i Øresunds­ regionen og forbedrer pendlingsmulighederne.

En investering på 48 milliarder svenske kroner, som kan få op til 40 % i EU-støtte.

EUROPASPORET – EN NY ØRESUNDSFORBINDELSE

3


4 t regio n altrafi

tog tig ur

h Øg et t r god eg ion strafi alt k rafi k

km ed

Ø ge

Øg

Øge t fje rnt rafi

KØBENHAVN

k

! Øg Øg et g e od Øg t reg stra et ion fik fje rnt altra rafi fik km ed

NA

RO

SK

ND

LA

tog

rtig

hu

tog

rtig

k hu afi str med d go fik et tra Øgt fjern k e rafi alt Øg n o Øge egi t r

BAGGRUND OSLO

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

e

LÜBECK

HAMBORG

BERLIN

Ny højhastighedsjernbane


ØGET TRAFIK PÅ JERNBANEN Jernbanetrafikken over Øresund er steget kraftigt i løbet

SJ vil køre flere fjerntog over Øresund. SJ planlæg-

af de seneste snart 20 år efter Øresundsbroens åbning.

ger en tur/timen Göteborg-København samt en tur/

Åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt i

timen Stockholm-København. For at klare dette

2028 vil indebære en kraftig stigning i efterspørgslen på

renoverer SJ 36 X2000-tog og køber 30 nye tog

kapacitet for godstrafik, og cirka 90 % af godstrafikken

(kilde: SJ).

er transittrafik, der skal videre til Sverige. Samtidigt for-

System 3 er et nyt regionaltogsystem mellem Skåne

ventes en fortsat stigning i den regionale persontrafik og

og Danmark, som skal komplementere Øresunds­

fjerntrafikken over Øresund på grund af udbygningen af

togene for at øge antallet afgange.

Västkustbanen i Sverige, og de planlagte etapevise udbygninger af jernbanen mellem Malmö og Stockholm.

Øget godstrafik over Øresund som følge af forbedret konkurrencekraft for godstogstrafikken på grund af

Udviklingen i flytrafikken fra Københavns Lufthavn bidrager også til øget persontogsrejsende fra dansk og svensk side til lufthavnen. Sammenlagt skaber den stigende togtra-

Femern-forbindelsen. •

Øget regionaltrafik mod København når Ringstedbanen åbner, hvilket fordobler kapaciteten ind mod

fik et stort pres på Øresundsbroen og landtilslutningerne,

København.

hvilket betyder, at der er behov for yderligere kapacitet •

efter 2030.

Øget regionaltrafik fra Næstved og Lolland mod København.

Kapacitetsproblemerne på Øresundsbroen og landtilslutningerne kombineret med visionen om en mere integre-

Øget regionaltrafik fra Jylland og Fyn mod København.

ret Øresundsregion, som fortsat skal vokse og udvikles betyder, at der er behov for en ny fast forbindelse over sundet. En ny forbindelse skal bidrage til at udvide regionen, skabe vækst og aflaste Øresundsbroen.

Tog fra Roskilde direkte til Københavns Lufthavn.

Hurtigtog fra Hamborg og Berlin via Femern-forbindelsen til København og videre til Sverige.

Europasporet er for nuværende det eneste forslag til en ny forbindelse, som præsenterer en løsning på denne

Den stigende efterspørgsel sker samtidigt som Citytu-

udfordring.

nelen i Malmö, danske landtilslutninger og Københavns Hovedbanegård allerede i dag har kapacitetsbegræns-

Flere aktører planlægger at udvide deres trafik omkring Øresund, og der opstår nye muligheder med blandt andet Femern-forbindelsen. De aktører, som vil benytte kapaciteten over Øresund, er:

ninger. Kapacitetsgrænsen for den nuværende struktur nås dermed senest i 2030. Passagen over Øresund bliver en flaskehals i det europæiske jernbanenet!

Antal rejsende over Øresund per år – historik og prognose

Antal godstog over Øresundsbroen – historik og prognose 90

140 000

80

120 000

70

100 000

60 50

80 000

40

60 000

30

40 000

20 10

20 000

Historik Øresundsbroen

Prognose færge Helsingør-Helsingborg Prognose Øresundsbroen* *Lav, mellem og høj prognose for udviklingen Lav: Trafikverkets rejseprognose Mellem: Den danske landevejsmodel Høg: Øresundsbrokonsortiet

40 20

35 20

30 20

25 20

20 20

15

20

20

10

05 20

20

40 20

35 20

30 20

25 20

20 20

15 20

10 20

05

00 20

20

Historik færge HelsingørHelsingborg

00

0

0

Historik Prognose Femern-forbindelsen tolket for Øresundsbroen (Rambøll 2018) Trafikverkets basisprognose (april, 2018)

EUROPASPORET – EN NY ØRESUNDSFORBINDELSE

5


BETYDNING FOR FJERNTOGSTRAFIKKEN OSLO

I dag 5:00 2035 4:10 Europasporet 3:40 STOCKHOLM

h

tig

as

jh hø

n

ne

ba

s ed

n

ke

än

tl Ös

GÖTEBORG

LA

ND

SK

RO

NA

I dag 3:00 2030 2:40 Europasporet 1:45

KØBENHAVN

højhastighedsbane Hässleholm-Lund

MALMÖ

LÜBECK HAMBORG

2030 2:30

BERLIN

2030 20303:50 3:50

6

i timer beregnet til og fra * Rejsetid København. Rejsetidsforbedring 2030 på Västkustbanen i Sverige indebærer opgradering til 250 km/h.


FORBEDREDE REJSETIDER MED EUROPASPORET Illustrationen (side 6) viser togstrækninger, hvor der

Rejsetiderne mellem Sverige og København og videre ned

sker rejsetidsforbedringer i de kommende år gennem en

i Europa kan forkortes yderligere med Europasporet:

række forskellige projekter:

Mellem København og Stockholm forbedres rejseti-

Den første og største forbedring sker 2030, når Fe-

den med 30 minutter via den nye kobling til højhas-

mern-forbindelsen åbner og oprustningen på blandt

tighedsbanen.

andet Ringstedbanen er færdig. Rejsetiden Køben-

Mellem København og Göteborg forbedres rejsetiden

havn-Hamborg forbedres dermed med 2,5 time. •

med 55 minutter.

I 2035 forventes de første etaper af højhastigheds­ jernbanen at være færdige i Sverige. Rejsetiden

Hvis Sverige udbygger højhastighedsnettet fuldt ud

København-Stockholm forbedres dermed med 50

– det vil sige forbinder Ostlänken med strækningen

minutter.

Lund-Hässleholm – forbedres rejsetiderne København-Stockholm med yderligere 1 time.

I dag

2030

2035

Europasporet

Stockholm-Hamborg

10:00

7:30

6:40

6:10

Stockholm-Berlin

12:00

8:50

8:00

7:30

8:00

5:10

5:10

4:15

10:00

6:30

6:30

5:35

Göteborg-Hamborg Göteborg-Berlin

Rejsetid i timer

EUROPASPORET OG DEN SVENSKE HØJHASTIGHEDSBANE Fra højhastighedsbanen mellem Hässleholm og Lund kan man skabe en kobling til Europasporet. Dette kan gøres ved at bygge et koblingspunkt på den nye højhastigheds-

Stockholm

Göteborg

bane mellem Eslöv og Höör.

He

lsi

ng

bo

rg

Jönköping

a

n ro

La

sk

nd

nd

sk

La

ro n

a

C

Hässleholm

S

be

mulig kobling til højhastighedsbanen

n

av

nh

Lund

H Ny Ellebjerg Køge

Malmö C CPH/Kastrup

Hamborg

EUROPASPORET – EN NY ØRESUNDSFORBINDELSE

7


MARKEDSANDELE TOG/FLY 100% København-Göteborg Europasporet 90%

Den største forflytning af markeds­andele fra fly til tog sker på strækningen København-Göteborg, hvor togets markedsandel stiger med cirka 30 %-enheder til lige under 95 %, hvilket formentlig vil medføre, at flytrafikken udkonkurreres på strækningen. Mellem København og Stockholm stiger togets markedsandel med cirka 20 %-enheder.

Marknadsandel tåg, procent

80%

70%

København-Göteborg 2030 København-Göteborg i dag

60%

København-Stockholm Europasporet

50%

København-Stockholm 2035

40%

København-Stockholm i dag

30%

20%

10%

0% 0

1

2

3

4

5

6

7

8

Rejsetid i timer

Kilde: Lundberg & Nelldal, 2011*

Rejsetiden på en strækning er afgørende for, om passage-

markedsandelene for København-Stockholm og Køben-

rer vælger toget eller flyet. Hvis rejsetiden er kortere end

havn-Göteborg. Til højre ser man, hvordan rejsetidsfor-

fem timer, stiger andelen af passagerer, som vælger toget,

bedringerne påvirker strækningerne Stockholm-Ham-

markant.

borg/Berlin samt Göteborg-Hamborg/Berlin via

Kurvediagrammene ovenover og til højre viser, hvordan

København. Især strækningen Göteborg-Hamborg opnår

togets markedsandel stiger, når rejsetiderne forbedres på

en stor forbedring i markedsandel.

forskellige strækninger i 2030, 2035 og med Europasporet.

Hvis det tager lige så lang tid at rejse med tog som at

Ovenfor ser man, hvordan rejsetiderne påvirker

flyve, vil 75 % af de rejsende vælge toget (kilde: SJ).

100%

90%

Markedsandel for tog i procent

80%

Sammenligning med rejsetider i dag. Med Europasporet går det hurtigere at rejse med tog Stockholm-Hamborg end Stockholm-Umeå. Ligeledes får strækningen Göteborg-Hamborg en større markedandel, end Stockholm –Malmö har i dag.

70% København-Göteborg i dag Stockholm-Göteborg i dag

60%

50%

40%

Malmö-Stockholm i dag København-Stockholm i dag

30%

Stockholm-Umeå i dag

20%

10%

0% 0

1

2

3

4

5

Rejsetid i timer *Kurvediagrammene bygger på Lundberg & Nelldals formel for markedsandel i forhold til rejsetid fra 2011, dagens markedsandel er altså ikke statistisk valideret.

8

6

7

8 Kilde: Lundberg & Nelldal, 2011*


100%

90%

Markedsandel for tog i procent

80%

70%

60%

50%

Göteborg-Hamborg Europasporet

40%

Göteborg-Hamborg 2030 Göteborg-Berlin Europasporet Stockholm-Hamborg Europasporet Göteborg-Berlin 2030 Stockholm-Hamborg 2035 Stockholm-Hamborg Europasporet Stockholm-Berlin 2035

30%

20%

10%

0% 0

1

2

3

4

5

6

7

8

Rejsetid i timer

Kilde: Lundberg & Nelldal, 2011*

*

Mellem Göteborg og Hamborg stiger markedsandelen for tog med cirka 10 %.

OSLO

STOCKHOLM

TRAFIKSYSTEM MED FJERNTOG Europasporet skaber helt nye rejsetidsforudsætninger for

GÖTEBORG

fjerntrafikken København-Göteborg-Oslo. Europasporet giver større rejsetidsforbedringer end den seneste tids gennemførte og planlagte forbedringer har skabt sammenlagt. Europasporet åbner muligheden for at skabe hurtigere

NA

forbindelser fra Sverige ned i Europa, enten med skifte i LA

ND SK

RO

København eller gennem direkte forbindelser. Illustrationen til højre viser muligt trafiksystem

KØBENHAVN

for internationale fjerntog. De orangefarvede linjer er

MALMÖ

strækninger, som fra Göteborg og Stockholm har de hurtigste rejsetider mod Europa. Med Europasporet forbedres også forudsætningerne for europæiske nattog med udgangspunkt i Stockholm/ Göteborg via København videre ned i Europa.

LÜBECK HAMBORG

BERLIN

EUROPASPORET – EN NY ØRESUNDSFORBINDELSE

9


REGIONAL UDVIKLING 60 HALMSTAD

55 LAHOLM

50 BÅSTAD

40 ÄNGELHOLM

50 HÄSSLEHOLM

40

25

HELSINGBORG

HELSINGØR

70 KRISTIANSTAD

15 60

Eu

ro

pa

sp

or

et

LANDSKRONA

30 48

NORDHAVN

LUND

KØBENHAVN H CPH/KASTRUP

Øre

20

sun

ROSKILDE

40 35 MALMÖ CENTRAL

dsb

roe

20 KØGE

n

55 30 TRIANGELN

60 25 HYLLIE

Rejsetid i minutter fra København. Farven på stregen bliver svagere efter 30, 40 og 50 minutters rejsetid.

REJSETIDSFORBEDRING Jernbaneforbindelsen mellem København og Landskrona

Det er især den nordvestlige del af Skåne og Halland

vil forkorte rejsetiden væsentligt mellem mange byer.

med byerne Helsingborg, Ängelholm, Båstad, Laholm og

Illustrationen viser, hvilke byer som har mindre end

Halmstad, som bliver store vindere med Europasporet.

en times rejsetid fra København H med henholdsvis Øre-

Også den nordøstlige del af Skåne med Hässleholm og

sundsbroen og Europasporet. Illustrationen viser tydeligt,

Kristianstad er potentielle vindere, specielt hvis Europas-

hvordan Europasporet og Øresundsbroen komplemente-

poret kobles sammen med højhastighedsbanen mellem

rer hinanden.

Lund og Hässleholm. Det vil betyde, at Hässleholm får

Da rejsetiden bliver kortere kan man pendle til arbejde fra et større område, og Greater Copenhagen regionen vokser dermed.

10

50 minutters rejsetid til København og Kristianstad 70 minutter.


+220.000

975.000

320.000

+105.000

Københavns arbejdsmarkedsregion Udvidelse af arbejdsmarkedsregionen med Europasporet

Udvidelse i antal personer i den arbejdsduelige alder, som har mulighed for at arbejdspendle i en time eller mindre til København eller Skåne.

UDVIDET ARBEJDSMARKEDSREGION Arbejdsmarkedsregionen med mulig pendlingstid under en

Lige uden for den daglige pendlingsafstand på en time

time beregnes at øge med 220.000 personer på svensk side

ligger Kristianstad Kommune med cirka 40.000 perso-

med Europasporet. På dansk side får personer i kommuner

ner i den arbejdsduelige alder. Herfra bliver rejsetiden

vest for København bedre mulighed for at pendle til kommu-

70 minutter til København via højhastighedsbanen og

ner i Skåne, hvilket udvider arbejdsmarkedsregionen med

Europasporet.

yderligere 105.000 personer. Den fælles arbejdsmarkedsregion med Europasporet vil

Europasporets udvidelse af arbejdsmarkedsregionen på 325.000 personer kan sammenlignes med, at en fast

alt­så stige med 325.000 personer i den arbejdsduelige alder,

forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg kan udvide

hvilket vil medføre vækst i regionen. Arbejdsmarkedsregionen

arbejdsmarkedsregionen med 110.000 personer.

vil vokse fra cirka 1,3 millioner til 1,6 millioner personer i den arbejdsduelige alder, hvilket svarer til en stigning på 25 %.

EUROPASPORET – EN NY ØRESUNDSFORBINDELSE

11


Trafiksystem i dag

Trafiksystem efter 2023

HELSINGBORG

HELSINGBORG

HELSINGØR

HELSINGØR

LANDSKRONA

LANDSKRONA

ØSTERPORT

ØSTERPORT

LUND

KØBENHAVN H

LUND

KØBENHAVN H

CPH/KASTRUP

CPH/KASTRUP MALMÖ

MALMÖ

TO SEPARATE TRAFIKSYSTEM I dag kører Øresundstogene hele strækningen fra Hel-

Europasporet skaber en ny vej for togtrafikken gennem

singør til Malmö, men der er i Danmark taget beslutning

København, hvilket gør det muligt at få to separate regio-

om, at der fra 2023 udelukkende skal køre danske regio-

naltogssystem, som aldrig benytter samme banestræk-

naltog på Kystbanen.

ninger.

Både i dag og efter 2023 benytter Øresundstogene og de

Med to systemer får togene separate tunneler under

danske regionaltog samme banestrækning mellem Køben-

København, hvilket øger kapaciteten i hele det danske

havn H og Østerport. Både nu og efter 2023 skal det ene

jernbanesystem og forbedrer punktligheden på begge sider

system vende inden for dette allerede smalle område.

af Øresund.

LANDSKRONA

ET ROBUST TRAFIKSYSTEM Europasporet skaber helt nye muligheder for regionaltrafikken over Øresund. Togene kan for eksempel køre rundt i en ring og stoppe ved København H - Københavns

KØBENHAVN H

LUND

Lufthavn - Malmö C - Lund - Landskrona - København H, hvor afstanden mellem stoppene er cirka 15 minutter. Øresundsbroen og Europasporet kan dermed afløse hinanden, hvis den ene forbindelse lukkes. Uanset hvilken

CPH/KASTRUP

12

MALMÖ TRIANGELN

forbindelse man kører via, vil rejsetiden være cirka en time rundt i ringen. Europasporet skaber en sikkerhed


Trafiksystem med Europasporet HELSINGBORG HELSINGØR

LANDSKRONA

LUND

ØSTERPORT

KØBENHAVN H

CPH/KASTRUP MALMÖ

for, at man kan krydse Øresund med rimelige rejsetider, også selvom den nærmeste vej skulle være lukket for

KØBENHAVN H

’60 min

også vigtigt for godstrafikken fra Sverige, som har brug for en alternativ vej eftersom dagens alternativ, godsfærger som kan medtage tog, ser ud til at være under afvikling.

LANDSKRONA

’15

Et robust trafiksystem er vigtigt for, at mennesker skal kunne og turde pendle til arbejde i hele regionen. Det er

’15

LANDSKRONA

eksempel på grund af hård vind.

LUND ’15

’15 CPH/KASTRUP

’15

’15

MALMÖ TRIANGELN

KØBENHAVN H

’15 CPH/KASTRUP

’60 min

LUND ’15 MALMÖ TRIANGELN

EUROPASPORET – EN NY ØRESUNDSFORBINDELSE

13


OSLO

BETYDNING FOR GODSTRAFIKKEN STOCKHOLM

GÖTEBORG

KØBENHAVN

SK ND

Europasporet løsning og aflastning

LA

Gods: 90 % transit

RO

NA

TEN-T Core Network Network (90 %TEN-Core transit Danmark/Skåne)

Gods: 90 % transit MALMÖ

Gods: 90 % transit

Nyt ben i TEN-T Core Network + 100 % gods (hvoraf 90 % er transittrafik Danmark/Skåne, dvs. stigningen sker i hele systemet Danmark/Skåne)

LÜBECK HAMBORG

TEN-T CORE NETWORK OG TRANSITGODS Når Femern-forbindelsen åbner, peger de dansk/tyske og svenske godsprognoser på, at godstrafikken vil stige og

TEN-T Core Network (90 % transit Danmark/Skåne)

BERLIN kan fordobles sammenlignet med i dag. Størstedelen af

dette er, præcis som i dag, transitgods mod/fra Sverige. Europasporet er det eneste forslag på en ny fast forbindelse over Øresund, som bidrager til øget godskapacitet.

14


København H Europasporet gods Sverige

Ny Ellebjerg Station Vestbanen Øresundsbroen Ringstedbanen Køge

GODSVEJE MED EUROPASPORET Øresund er i dag en smal passage i Europas udpegede

via Øresundsbroen. Europasporet løser denne flaskehals

TEN-T Core Network, som er de vigtigste transeuropæis-

ved at skabe yderligere en forbindelse over Øresund, som

ke godskorridorer på jernbane.

kan benyttes af godstog. Ydermere skaber Europasporet

På svensk side er der to godsforbindelser for tog, en via Södra stambanen og en via Hallandsåstunelen og Väst-

mulighed for to sammenhængende separate veje for godstrafikken hele vejen fra Hamborg til Sverige.

kustbanen/Godsstråket gennem Skåne. På dansk side er

Ny Ellebjergs Station er udformet således, at det er

der en godsforbindelse mod syd via Storebæltsbroen og

oplagt, at godstog fra Ringstedbanen hovedsageligt kører

Jylland.

via Europasporet til Sverige, mens gods fra Jylland frem

En ny godsforbindelse bygges nu via Ringstedbanen

for alt kører via Øresundsbroen.

og Femern-forbindelsen. De danske jernbanespor mødes

Europasporet forventes at kunne transportere to gods­tog i timen, mens Øresundsbroen kan komplementere med et

svensk side er der i dag kun en vej at køre godstog, nemlig

godstog i timen.

Landskrona

København, hvoraf et er dedikeret til godstrafik. Denne strækning, og muligheden for at godstoge

n tam

ba

ne

nnem S

as dr Sö

or p

Eslöv

blandet trafik gods/person

kan mødes syd for tunneludmundingen, gør, at Europasporet øger godskapaciteten over

Te c

ko

Europasporet inddeles i tre separate tunnelrør under

m at

Godsstå

ØGET KAPACITET OVER ØRESUND OG GENNEM KØBENHAVN

rket ge

Rååba

nen

kåne

ved Ny Ellebjerg. Fra Ny Ellebjerg i Danmark til Arlöv på

Nordhavn afgrening og mødestation for gods

Øresund med mere end 100 %. Kørestrækningen for gods forkortes med cirka 30 km, og rejsetiden mindsker med 1-2 timer. Rejsetidsforbedringen skyldes

separat godstunnel

både den kortere strækning, men også at

København H

de ventetider, som i dag påvirker trafikken over Øresundsbroen på grund af kapaci-

mødemulighed for gods

tetsbrist, kan undgås.

Malmö blandet trafik gods/person

ba ne ted Rin gs

en an stb Ve

n

Ny Ellebjerg

EUROPASPORET – EN NY ØRESUNDSFORBINDELSE

15


INVESTERINGSOMKOSTNINGER HELSINGØR

HELSINGBORG

3 LANDSKRONA

2

BILLEBERGA

8 TECKOMATORP

jernbane over jorden

9 ESLÖV

1 sænketunnel

10 4

LUND

boret tunnel i berg KØBENHAVN

5&6

7

jernbane over jorden

MALMÖ

Investeringer (2014-prisniveau) MIA SEK

1

Fast forbindelse Kyst-til-kyst (sænketunnel)

Beregningen er foretaget med udgangspunkt i de rela23,8

Tilslutninger i Sverige

2 3

Tilslutning til Västkustbanen inkl. station i Landskrona

3,7

Rååbanen – Landskrona

1,0

Tilslutninger i Danmark

4 5 6 7

tivt høje investeringsomkostninger for den pågående Femern-forbindelse (2014-prisniveau). De prisforslag, som byggekonsortierne angav, da beregningen blev foretaget (2017), indikerer, at priserne var på vej op. Enhedsomkostningerne per kilometer, som

Cut-cover tunnelforgrening Nordhavn

0,5

Persontogstunnel Nordhavn-København H

8,8

fremgår af denne beregning, findes også for Femern-for-

Godstunnel Nordhavn, enkeltrør inkl. tilslutning

4,7

bindelsen. Det er disse omkostninger, tilpasset Europas-

Nyt København H "nedre" inkl. tilslutning

4,6

porets forudsætninger, som benyttes som grundlag for

47,1

Omegnsinvesteringer

8 9 10

GRUNDLAG FOR BEREGNING

beregningen. Beregningen har inddelt priserne for de forskellige

Triangelspor Teckomatorp-Rååbanen

0,1

Triangelspor Eslöv Marieholmsbanen + mødestation

0,6

Togdepot og vendespor Nordhavn

0,4

dele af Europasporet, som det fremgår af tabellen til venstre, for at priserne bedst kan sammenlignes.

1,1

I alt *anslået i aktuel Femern-prisniveau med 50 % tillæg.

16

48,2

*Beregningen af Europasporets investeringsomkostninger bliver opdateret i løbet af 2019.


FINANSIERING EKSEMPLER PÅ FINANSIERINGSKILDER • Offentlig bevilling fra Sverige/Danmark

• Overskud fra Øresundsbrokonsortiet

• Salg af overskudsjord fra tunnelarbejdet

• Billetindtægter fra en ny fast vejforbindelse

• EU-støtte

EKSEMPEL PÅ FINANSIERING Europasporet kan finansieres på flere forskellige måder. Finansieringen er afgørende, da afgiftsindtægter fra togene, som skal trafikere den færdige forbindelse, ikke fuldt ud kan finansiere projektet. Til Femern-forbindelsen har EU godkendt støtte på 40 % til jernbaneinvesteringen, mens der ikke gives støtte til vejforbindelsen. Det øverste finansieringseksempel til højre viser finansiering af Europasporet med 40 % EUstøtte til jernbaneforbindelsen. Projektet bygges af et konsortium fællesejet af Sverige og Danmark eller som en separat del af Øresundsbrokonsortiet. I det nedre finansieringseksempel til højre indgår en vejforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Investeringsomkostningerne til vejforbindelsen er hentet fra IBU-update og beregnes til knap 25 milliarder svenske kroner. Finansieringen i eksemplet Europasporet plus en vejforbindelse Helsingør-Helsingborg er beregnet med 35 % tilskud fra EU for den faste land-land-forbindelse, 10 % for tilsluttende jernbaneobjekter (ej depot/vendespor) og 0 % for vejforbindelsen. Dette resulterer i 23 % EU-støtte for hele projektet i dette eksempel. Projektet finansieres af brugerafgifter fra bilister i biltunnelen mellem Helsingør og Helsingborg samt billetindtægter fra persontogsrejser og overfartsafgifter for godstogene.

f.eks. Helsingør-Helsingborg

Finansieringseksempel Europasporet Europasporet Mia SEK Europasporet SEK EU-støtte Europasporet fast forbindelse (40 %) 39,0 % Mia18,8 EU-støtte Europasporet Europasporet fast omegnsinvesteringer 0,1 0,2 % EU-støtte forbindelse (40 %)(6,4 %)39,0 18,8 Lån 29,3 EU-støtte Europasporet omegnsinvesteringer (6,4 %)60,8 0,1 0,2 % SEK IEuropasporet alt 48,2 100 % % Mia Lån 29,3 60,8 Europasporet fast forbindelse (40 %) 18,8 39,0 % IEU-støtte alt 48,2 100 % EU-støtte Europasporet omegnsinvesteringer (6,4 %) 0,2 % 0,1 Finansieringseksempel, grundlag for beregning* Mia SEK Europasporet + HH vejforbindelse (antaget beregning) Lån 60,8 % Mia29,3 Europasporet SEK EU-støtte Europasporet SEK + HH vejforbindelse (antaget beregning) IEuropasporet alt 100 % Mia48,2 EU-støtte Europasporet fast forbindelse 18,8 39,0 % + vejtunnelEuropasporet Helsingør-Helsingborg (23 %)(40 %) 23 % 16,7 EU-støtte EU-støtte Europasporet omegnsinvesteringer (6,4 %) 0,2 0,1 % 77 % % 56,0 +Lån vejtunnel Helsingør-Helsingborg (23 %) 23 16,7 Lån 29,3 60,8 % 100 % 72,7 ILån alt SEK 77 % Mia Europasporet + HH vejforbindelse (antaget beregning) 56,0 I alt 48,2 100 % 100 % 72,7 IEU-støtte alt Europasporet Mia SEK + vejtunnel Helsingør-Helsingborg (23 %) 23 % 16,7 Mia23,8 SEK Nordhavn Landskrona jernbanetunnel Lån 77 % Mia56,0 SEK Europasporet + HH vejforbindelse (antaget beregning) 4,7 Tilslutninger i Sverige Estimerede samlede investeringer, finansieringseksempel Nordhavn Landskrona jernbanetunnel 23,8 100 % 72,7 I alt EU-støtte Europasporet 18,6 Tilslutninger i Danmark + København H "nedre" 4,7 Tilslutninger i Sverige Europasporet + HH vejforbindelse(23 %) + Omegnsinvesteringer vejtunnel Helsingør-Helsingborg 23 % Mia 16,7 1,1 og Danmark SEK 18,6 Tilslutninger i DanmarkSverige + København H "nedre" Lån 77 % 56,0 24,5 Helsingør Helsingborg vejtunnel 1,1 Omegnsinvesteringer Sverige og Danmark Nordhavn - Landskrona jernbanetunnel 23,8 100 % 72,7 I Helsingør alt 72,7 ITilslutninger alt 24,5 - Helsingborg 4,7 i Sverige vejtunnel 72,7 ITilslutninger alt i Danmark + København H "nedre" Mia18,6 SEK rente Investering 1,1 Netto nutidsværdi Omegnsinvesteringer Sverige ogIntern Danmark Resultat NordhavnNPV - Landskrona 23,8 3,5 % rente 72,7 mia SEK +nutidsværdi 22,5 miajernbanetunnel SEK Intern Investering 24,5 HelsingørNetto - Helsingborg vejtunnel 4,7 Tilslutninger i Sverige Resultat 3,5 % 72,7 mia SEK NPV + 22,5 mia SEK 72,7 I alt 18,6 Tilslutninger i Danmark + København H "nedre" Realrente Sverige-Danmark gennemsnit 3,0 % Omegnsinvesteringer Sverige og Danmark Årlig inflation Sverige-Danmark gennemsnit 0,91,1 % Realrente Sverige-Danmark gennemsnit 3,0 % Investering24,5 Netto nutidsværdi Helsingør - Helsingborg vejtunnel Intern rente Tilbagebetalningstid 40 % år Årlig inflation Sverige-Danmark Resultat 3,5 % 72,7 mia0,9 SEK NPV + 22,5 mia SEKgennemsnit 72,7 I alt Byggefase 5 år Forudsætninger for beregning Tilbagebetalningstid 40 år Opstartsfase 4 år år Byggefase 5 Realrente Sverige-Danmark gennemsnit 3,0 % Intern rente Investering Netto nutidsværdi Årlig drift og vedligehold, procent af anlægning 1,1 % Opstartsfase 4 år Årlig inflation Sverige-Danmark gennemsnit 0,9 % Resultat 72,7 mia 1,5 SEK% NPVper + 22,5 mia opstartsfasen SEK 3,5 % Trafikudvikling år efter Årlig drift og vedligehold, procent af anlægning 1,1 Tilbagebetalningstid 40% år Bilpassageafgift, 195,00 Trafikudvikling perDKK år efter opstartsfasen 1,5 ByggefaseSverige-Danmark 5% år Realrente gennemsnit 3,0 % Lastbilafgift, DKKDKK 550,00 Bilpassageafgift, 195,00 Opstartsfase år Årlig inflation Sverige-Danmark gennemsnit 0,94% Billetpris perDKK person, DKK 65,00 Lastbilafgift, 550,00 Årlig drift og vedligehold, procent af anlægning 1,1 % Tilbagebetalningstid 40 år Godstogper perperson, passage, DKK 3.500,00 Billetpris DKK 65,00 Trafikudvikling per år efter opstartsfasen 1,5 % Byggefase 5 år Godstog per passage, 3.500,00 Bilpassageafgift, DKK DKK 195,00 Opstartsfase 4 år Lastbilafgift, DKK 550,00 Årlig drift og vedligehold, procent af anlægning 1,1 % Billetpris per person, DKK 65,00 Trafikudvikling per år efter opstartsfasen 1,5 % Godstog per passage, 3.500,00 Bilpassageafgift, DKK DKK 195,00 Lastbilafgift, DKK 550,00 Billetpris per person, DKK 65,00 Godstog per passage, DKK 3.500,00

EUROPASPORET – EN NY ØRESUNDSFORBINDELSE

17


Möjliga åtgärder för ökad godskapacitet

EUROPASPORETS DETALJER - LANDSKRONA Helsingborg C

åb

an

en

t gennem kåne S

mulighed for opstillingsspor for gods

kobling til Västkustbanen

kobling til Rååbanen

at or p

Billeberga

Te c

Landskrona C

ko m

God ss trå

ke

ny stationsdel på Landskrona station

kobling til ny højhastighedsbane Lund-Hässleholm Marieholm

Eu

stb

a ne n

kobling til Södra stambanen mødestation Marieholmsbanen

Kävlinge

Eslöv

d Sö

s ra

en

t re

ny kunstig ø placeret, hvor tunnelen begynder

kobling mod Godsstråket gennem Skåne

hög has tigh etsb ana

o sp a p ro

Vä stk u

sstråket gennem Skåne God

cirka 55 minutters kortere rejsetid KøbenhavnLandskrona

m ta

ba

n

enkeltspor dobbeltspor

Lund C

Lomma

Europasporets tunnel kommer op til jordoverfladen

på en kunstigt anlagt ø syd for øen Gråen ud fra

forbinder Landskrona med Rååbanen.

Landskrona. •

M Europasporet forbindes til Landskrona via en lavbro alm M O T

ö

KA ST RU P

fra den kunstige ø til industriområdet i byens sydlige del. •

Dobbeltspor forbindes til Rååbanen via et triangelspor.

C

Vest for Teckomatorp bygges et triangelspor som forbinder Godsstråket gennem Skåne med Rååbanen

Gennem industriområdet løber Europasporet med fire spor i et trug, som langsomt sænker sig mod

østpå. •

Mellem Eslöv og Marieholm bygges et mødespor for

jordoverfladen. Denne nås ved brohovedet, og ved stationen ligger forbindelsen under jordoverfladen. •

gods. •

Vest for Eslöv bygges en forbindelse mod Södra

Lige sydvest for Landskronas nuværende station bygges en ny nedsænket stationsdel.

Øst for Västkustbanen bygges dobbeltspor, som

stambanen for trafik fra/mod nord. •

Vest for Eslöv kan der også bygges en forbindelse

Europasporet tilsluttes Västkustbanen (VKB) niveau-

mod den nye højhastighedsbane.

LANDSKRONA

frit i både sydgående og nordgående retning.

forbindelse til Västkustbanen retning mod Helsingborg

Stationslayout for Landskronas nye stationsdel

rg

o eb

ell Tr

skillevæg

mod København

brohoved

VKB

15,4 m 7m 4,5 m 7m 15,4 m

skillevæg

18

perron 320-400 m lang 12 m bred

mod Billeberga

forbindelse til Västkustbanen retning mod Lund


Rååbanan

Rigsinteresse for friluftsliv

Landskrona station ny stationsdel Rigsinteresse for kulturmiljøpleje

Rigsinteresse for naturpleje

Eu

rop

as

po

ret

Västk ustba nen

Natura 2000 og naturreservat

omtrent placering af kunstigt anlagt ø

LANDSKRONA STATION

KUNSTIG Ø OG NATURBESKYTTELSE

Landskronas nye stationsdel bygges nedsænket i lighed med, hvordan man har bygget Hyllie station i Malmö.

Øens placering syd for den nuværende ø, Gråen, betyder, at den bedømmes ikke at påvirke vandgen-

station, med god tilgængelighed mellem de to sta-

nemstømningen i Øresund negativt. •

Øen betyder også, at sænketunnelen begynder lidt

To spor for gods placeres separat i midten af statio-

længre væk fra Natura 2000-området og naturreser-

nen, så godstogene kan passere uden at forstyrre

vatet omkring Saxåens udløb.

eller blive forstyrret af persontogene. •

Øresund bliver kortere.

Stationsdelen placeres lige syd for den nuværende tionsdele for de rejsende.

Den kunstigt anlagte ø betyder, at tunnelen under

Natura 2000-området og naturreservatet beskytter

Skillevæggen mellem godsspor og persontogsspor

både fugleliv og strandengene i Lundåkrabugten ved

betyder, at ventende passagerer på perronen ikke

Saxåens udløb.

påvirkes af støj.

For at beskytte følsomme værdier under havoverfladen skal øen og sænketunnelen bygges med stor forsigtighed.

EUROPASPORET – EN NY ØRESUNDSFORBINDELSE

19


ØRESUND København, Nordhavn

Landskrona

0m -20 -40

0 m (havoverflade) -20 -40

-60 -80 -100

-60 -80 -100 Havet Jordlag bestående af moræneler og lerholdig moræne med sand, grus og lerholdige linser i de øvre dele ned til omkring ca. -20 til -30 m.

0

5 km

Bjerggrund. Kalkstene med forskellig hårdhed, dæmninger med flint kan forekomme.

Generaliseret geologisk profil mellem København og Landskrona.

GEOLOGI I EUROPASPORETS LINJE I ØRESUND Bjerggrunden under Øresund mellem Landskrona og

Jordlaget vurderes at have god bæreevne og være veleg-

København består af kalksten med forskellig hårdhed.

net til anlægning af en sænketunnel, på samme måde som

Ovenpå dette er der et jordlag, som mest består af sand

Øresundsbroen blev bygget.

på finkornet moræneler. På havbunden er der et jordlag,

Jordlaget (havbunden) mellem København og Lands-

som i gennemsnit er cirka en meter og formentlig endnu

krona ligger generelt på mellem 0 til -5 meter ved kystlin-

dybere i Alnarpsfordybningen.

jen. På det dybeste sted ligger det cirka -30 meter under

Dybden til bjerggrunden, især i Alnarpsfordybningen,

havoverfladen. Sundet mellem København og Landskrona

hvor den ligger 60 meter under havoverfladen på det

er relativt lavvande og jævnt, hvilket giver gode forudsæt-

dybeste sted, gør, at det er fordelagtigt at lægge tunne-

ninger for anlæg af en jernbanetunnel.

len i jordlaget.

Landskrona

N 5 km

Barsebäck

ge o

log

isk

pr ofi l

0

Nordhavn København Bjerggrundens niveau 0 til -30 m -30 til -60 m -60 m eller dybere

20

Omtrentlig placering for boringer B7539-B7542


vandoverflade havbund jord

kalkbjerg

Sænketunnel – principillustration af tunnelprofil Sænketunnel – principillustration af tunnelprofil Sænketunnel – principillustration af tunnelprofil

SÆNKETUNNEL En sænketunnel bygges af tunneldele som sænkes ned i ventilation en udgravet rende i havbunden. Derefter fyldes renden og tunnelen dækkes med et tykt tog tog service/ jordlag, som holder tunnelen på plads.evakuering Tunnelen inklusiv dækkende jordlag skal ikke ligge

ventilation

tog

service/ evakuering

tog

højere end den omkringliggende havbund. Sænketunnel – tunnelsektion

Sænketunnel – tunnelsektion TUNNELELEMENT

Sænketunnel – tunnelsektion

Tunneldele er støbte betonelementer, der er cirka 200 meter lange. Europasporets tunnelsektion har to separate tunnel­rør for togtrafik - et i hver retning. Mellem rørene er der et rør til service og evakuering og oven over er der et tunnelrør til ventilation.

FORDELE VED AT SAMORGANISERE MED FEMERN-FORBINDELSEN Da en sænketunnel bygges af flere tunnelelementer etableres en særlig fabrik til tunnelbyggeriet. For Femern-forbindelsen etableres denne fabrik i Rødby. Når Femern-forbindelsen er færdigbygget, skulle denne betonfabrikken kunne benyttes til at bygge Europasporet. Ved at benytte samme betonfabrik opnår man en betydelig omkostningsbesparelse, selvom elementerne er forskellige. En anden fordel er, at betonfabrikken ligger så relativt tæt på København og Landskrona, at tunnel­ elementerne ikke skal bogseres særlig langt.

EUROPASPORET – EN NY ØRESUNDSFORBINDELSE

21


KØBENHAVN •

Europasporet tilsluttes København i Nordhavn, alternativt på Lynette-

I overgangszonen mellem sæn-

tte Eu alt rop er as na p tiv or lin et v jef ia ør Ly ing n e

Nordhavn

sporene skifter plads højre/ venstre, gods i midten

man bygge en station med kobling til Københavns metro. I Nordhavn (eller Lynetteholmen) kan man også placere et depot for tog, der skal vende.

• mulig udfyldning Lynetteholmen

Under København går Europasporet i tre separate borede tunnelrør, to for persontrafik og et for gods.

Østerport

Europasporet aflaster Boulevardtunnelen

Vanløse

ho lm

vendebanegård

metrolinje Nordhavn

Nørrebro

havn (eller Lynetteholmen) kan en

mulig fælles station metro/ jernbane

ketunnel og boret tunnel i Nord-

mulig plads for depot

mulig forlængelse af metroen

Ri n

holmen.

E

mulig udfyldning Nordhavn

u pr rop im æ a sp r li nje ore fø t rin g

metro i tunnel metro over jorden spor i tunnel spor over jorden

Under Tivoli bygges en ny stationsdel, København H ”nedre”.

Nørreport

overfladen inde på København Hs Kongens Nytorv

banegårdsområde og sorteres mod

Vesterport København H

Persontogssporene kommer op til

Ringstedbanen og Øresundsbanen.

Tivoli

Christianshavn

Godstogstunnelen kommer op til overfladen inden Ringstedbanen

Vestbanen

ban ted en gs

Valby

krydser Enghavevej. Øresund

godstunnel, flere mulige linjeføringer

Amager strand

Sydhavn Ny Ellebjerg

Lige efter godstogstunnelens udmunding anlægges en mødestation for gods.

Sundby

u es Ør

nd sb

an

en

Ørestad

Lufthavnen (Metro)

Tårnby

Københavns Lufthavn

Vestamager KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Stationslayout på København H ”nedre”, en del af København H mod CPH/Kastrup-Malmö mod Ringstedbanen

15,4 m

fra Malmö-CPH/Kastrup

15,4 m

4,5 m

mod Landskrona

fra Ringstedbanen perron 320 - 400 m lang, 12 m bred

Stationslayout Nordhavn/Lynetteholmen

metro skillevæg

depot

sænketunnel

sænketunnel godsspor Hovedbanegården

22

Landskrona

skillevæg

depot


rådhuspladsen

Vesterbrogade København H

e

gad

rffs

to rns

Be

godstunnel

H. C. A

nd er s en sb lvd .

rådhuset

Tietgen

sgade

KØBENHAVN H ”NEDRE”, AFLASTNING AF KØBENHAVN H

AFLASTNING AF JERNBANEN I KØBENHAVN

København H ligger i dag på kapacitetsgrænsen, da alle

Europasporet aflaster også andre dele af det danske

spor, bortset fra spor 26, er gennemgående til Boule-

jernbanenet:

vardtunnelens to hårdt belastede spor. Størstedelen af

Strækningen København H - Østerport aflastes ved

trafikken går sydpå, hvilket betyder, at en overvejende

at tog, som har slutstation i København, også kan gå

del af trafikken vender på København H, og det forværrer

via Europasporet for enten at få slutstation på Nord-

kapacitetssituationen.

havn eller slutstation på København H, men vende

København H ”nedre” bliver en ny del af København H.

på depotet i Nordhavn.

København H ”nedre” graves ud i bjerget fra to sider

Strækningen Københavns Lufthavn - Kalvebod aflas-

på samme måde som Triangelstationen i Malmö blev

tes frem for alt ved at en del af de godstog, som skal

bygget.

videre nordpå, vil køre via Europasporet. Kørestræk-

København H ”nedre” bygges med fire perronspor,

ningen for godstog mindskes med cirka 30 km med

som fra stationen går op til overfladen og forbindes

Europasporet.

til Ringstedbanen og Øresundsbanen. •

København H ”nedre” forbedrer kapaciteten på København H med mellem 50 og 100 %.

EUROPASPORETS TILSLUTNING TIL SPOROMRÅDET I KØBENHAVN

København H S-tog spor 09-12 Metro

08

Fire persontogsspor fra København H ”nedre” kommer

07

op til jordoverfladen inde på København Hs banegårds-

06

Valby-Roskilde

område og tilslutter sporene til/fra Ny Ellebjerg og Ring-

05 Depot

stedbanen samt til/fra Øresundsbanen.

26

Godstunnelen går under jorden længere, hvilket bety-

04

der, at dens præcise linjeføring under byen eller havnen

03

er mere fleksibel. Godssporene beregnes at komme op til

02 01

overfalden straks inden passagen over Enghavevej, hvor de forbindes til sporene mod Ny Elle­

24

Mod Ny Ellebjerg-Køge

23

bjerg/Ringstedbanen i begge retninger.

22 21 Ny stationsdel

CPH Kastrup-Malmö godstunnel

EUROPASPORET – EN NY ØRESUNDSFORBINDELSE

23


www.europasparet.se

ADRESSE

TELEFON

Landskrona stad Stadshuset Drottninggatan 7 261 80 Landskrona Sverige

+46 (0) 418 - 47 00 00

EMAIL info@landskrona.se

UDGIVET AF LANDSKRONA STAD, MAJ 2019 KONSULENTER Kreera Samhällsbyggnad, Serder & Serder, Identitet Teander Kommunikation