Page 1

zelf in actie voor insecten Dichtbij huis kun je zelf het nodige doen om het insecten naar de zin te maken. Maak in je tuin rommelhoekjes met organisch materiaal. Leg er een stapeltje stenen in, zet omgekeerde bloempotten neer, laat zaaddozen in het najaar hangen of liggen, creëer wat plasjes water. Zo maak je het vlinders, muggen en libellen, maar ook pissebedden en duizendpoten, naar de zin.

Onze insectenwereld stort in

Maai ook niet het hele gazon. Laat stukjes staan. Goede kans dat daar sprinkhanen op af komen.

bloemrijke ruige strook in tuin foto : kristianne van der put

Zaai mengsels van inheemse bloemen. Zorg er daarbij wel voor dat de zaden niet behandeld zijn met bestrijdingsmiddelen.

bolderik met bij foto : celesta kasper

Hang insectenhotels op. Die kun je goed zelf maken. Even googelen en je vindt de mooiste voorbeelden. Hang de hotels in de buurt van de bloemen, dan kost het bijen weinig energie om stuifmeel naar hun voortplantingsplekken te brengen.

insectenhotel foto : marco gerritsen

Doe mee aan projecten in je omgeving voor de aanleg van bloemrijke akkerranden. Ook daarvoor geldt dat er inheemse bloemen ingezaaid moeten worden. Verder is het van belang dat de randen zo breed mogelijk zijn, het liefst minimaal elf meter. Ook iets om op te letten is dat je met een bloemenrand langs een bollenveld insecten alleen maar naar landbouwgif toe lokt. natuurakker foto : h . b . luijmes

Let er bij het doen van boodschappen op of ze biologisch zijn geproduceerd. Op biologische landbouwbedrijven zijn de omstandigheden voor insecten stukken beter.

biologisch foto : chantal wachtmeester

D D

8 CI

kom in actie voor de insecten!

8 CI Stuur een foto van jouw initiatief voor insecten: kirsten.schutten@landschapoverijssel.nl

4

i

D

?

?

D

i

?

i

8 CI

Zwartsprietdikkopje

foto : jacob van der weele

In nog geen dertig jaar is driekwart van onze insecten verdwenen. Dat bericht veroorzaakte in het najaar een grote schok. Het is dus goed mis met onze natuur. Het gaat dramatisch slecht met de insecten in ons deel van de wereld en er is geen speld meer tussen te krijgen. Kritiek op het Duits-Nederlandse onderzoek waaruit bleek dat in nog geen dertig jaar driekwart van de hoeveelheid insecten is verdwenen, snijdt geen hout, zo oordeelde een wetenschappelijke commissie die de studie nog eens onder de loep nam. Bijna dertig jaar vingen vrijwilligers tussen 1989 en 2016 in 63 natuurgebieden in Duitsland vliegende insecten. In die tijd daalde het gewicht van de hoeveelheid gevangen insecten van 1 tot 1,5 kilo naar 300 gram. Het bevestigde wat wetenschappers en vrijwilligers al langer zagen gebeuren: het gaat bijzonder slecht met insecten. Van de 29 hommelsoorten die er in ons land waren, zijn er nog maar 7 terug te vinden. Van 6 soorten staat vast dat ze zijn verdwenen. Het beeld bij wilde bijen is al even treurig. Van de 357 soorten gaan 122 achteruit; daarvan zijn er 34 verdwenen. De resultaten van het Landelijk Meetwerk Vlinders laat zien dat sinds 1990 de vlinderpopulaties met 35 procent zijn afgenomen. Buiten natuurgebieden is het verlies veel groter dan er binnen. Uit studies naar de achteruitgang van weidevogels is al langer duidelijk dat de kuikens verhongeren door gebrek aan insecten. Dat is ook de reden dat de laatste korhoenders op de Sallandse Heuvelrug uitsterven.

www.landschapoverijssel.nl

Mrt 2018

De Groene Verdieping

rommelig overhoekje foto : michiel poolman

8


Gemiddelde populatietrend dagvlinders

Andere planten worden buiten de deur gehouden. Overhoekjes, hagen, houtwallen, ondiepe poeltjes… vele zijn verdwenen ten behoeve van de productie. Gelukkig zien we een trend richting meer natuur­ inclusieve landbouw. Mooie voorbeelden zijn biologische boeren, natuurboeren of soortgelijke concepten. Hier worden de natuurwaarden en het landschap met meer respect behandeld en worden geen pesticiden gebruikt.

Neonicotinoïden Zeker, er zijn soorten waarmee het iets beter gaat. Zo nemen libellenaantallen weer toe dankzij verbetering van de waterkwaliteit in combinatie met herstel van natuurlijke oevers. De grootste toename is te zien bij vier soorten: azuurwaterjuffer, lantaarntje, watersnuffel en viervlek. Ook bij sprinkhanen neemt een aantal soorten toe, wat vermoedelijk te danken is aan hogere temperaturen als gevolg van de klimaatverandering. Libellen en sprinkhanen maken echter maar een klein deel uit van de totale insectenwereld. Daarom, zo zegt projectmedewerker Theo Zeegers van EIS Kenniscentrum Insecten, is het Duits-Nederlandse onderzoek ook zo waardevol. Dat maakt namelijk duidelijk dat de insectenwereld over de hele linie instort.

Want een grote rol in de achteruitgang van insecten, spelen nieuwe bestrijdingsmiddelen, waarbij vooral de zogeheten neonicotinoïden, kortweg neonics genoemd, desastreus zijn voor insecten. Het gif zit als een coating om de zaden. De plant die daar uitgroeit, is dodelijk voor elke insect die ervan eet. Met een theelepel neonicotinoïden kun je 1,25 miljard bijen doden, stelde de Britse bijenonderzoeker Dave Goulson.

de economische waarde daarvan wordt geschat op jaarlijks 153 miljard euro. Zonder bestuivers zou de oogst van appels en blauwe bessen in ons land halveren. Verder zijn insecten zeer effectieve opruimers. Zij zetten dode dieren en planten om in voedingsstoffen voor bodem­ organismen, die weer voedsel zijn voor levende dieren en planten. En de rovers onder de insecten doen zich tegoed aan luizen en rupsen die voedselgewassen aantasten, in grootschalige teelten maar ook in de moestuin.

Deltaplan Er is dus alle reden om je grote zorgen te maken over het verdwijnen van insecten. Na de publicatie van het Duits-Nederlandse onderzoek zijn dan ook alarmbellen afgegaan. Achttien voormannen en –vrouwen van natuurorganisaties, landbouw(bedrijfsleven) en wetenschap zetten hun handtekening onder een verklaring om een Deltaplan Biodiversiteitsherstel te maken dat er in de zomer van 2018 moet liggen. Op de opiniepagina’s van kranten wordt al een voorschot genomen op de koers voor dat plan:

de wijze waarop we ons voedsel produceren moet anders. De oorzaak van het biodiversiteitsverlies ligt voor een groot deel in de landbouw. Daar is dan ook voor een groot deel de oplossing te vinden. We moeten afscheid nemen van het streven naar maximale opbrengst en moeten alternatieve landbouw stimuleren. Een gezonde bodem en gesloten kringlopen moeten de uitgangspunten zijn. Dat vraagt om een zeer drastische beperking van de mestproductie en dus om een fikse inkrimping van de veestapel. In zo’n landbouw komt weer ruimte voor landschapselementen en bloemrijke akkerranden met ruimte voor bloemen, insecten en vogels. Daarin leven ook natuurlijke plaagbestrijders die chemische bestrijdingsmiddelen overbodig maken. Uiteindelijk komt het, zoals Zeegers zegt, neer op de vraag in welk land we onze kinderen laten opgroeien. “We hebben inmiddels minstens de helft van onze d­ag­ vlinders en hommels laten verdwijnen. We hebben nog een jaar of tien om te voorkomen dat de rest ook verdwijnt. ­We moeten nu dus in actie komen. Dat vraagt moed. Heel veel moed.”

Maximale productie spreeuw , een soort die afneemt door afname aan insecten foto : jacob van der weele

Nijmeegse wetenschappers vonden in ons land een opmerkelijk grote achteruitgang van insectenetende zangvogels (spreeuw, ringmus, boerenzwaluw, gele kwikstaart, veldleeuwerik) in regio’s met hoge gehaltes bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De gevolgen van het enorme verlies aan insecten zijn ingrijpend. Zestig procent van de Verandering aanwezigheid doelsoorten, 1990 - 2005 ten opzichte van 1975 - 1989. Afname soorten in agrarische gebieden is enorm. Binnen de natuurgebieden gaat broedvogels in ons land is voor hun voedsel het gelukkig wat beter. afhankelijk van insecten. Ook tal van andere Natuurgebieden groter dan 100 hectare Agrarisch gebied groter dan 100 hectare dieren hebben insecten op het menu staan: das, egel, spitsmuizen, vleermuizen, amfibieën, reptielen.

Ons menu

Bron: FLORON, SOVON, Van Swaay 2009

2

PBL/aug10/1543 www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

Maar insecten zorgen ook voor óns menu. Tachtig procent van de plantensoorten is voor hun bestuiving, dus voor hun voortplanting, afhankelijk van insecten. Ook tal van voedselgewassen, met name fruit en noten, kunnen niet zonder insecten om opbrengsten voort te brengen. Wereldwijd worden 87 van de 115 belangrijkste voedselgewassen door insecten bestoven;

extensief beheerd bloemrijk grasland

foto : michiel poolman

intensief beheerd grasland

foto : michiel poolman

1,5 miljoen insectensoorten Insecten zijn de meest soortenrijke diergroep op aarde. Van de ongeveer 1,5 miljoen beschreven diersoorten, is tweederde een insect.

vliegend hert

viervlek

pterygota

icarusblauwtje

De groep kevers is de grootste met 350.000 bekende soorten

Er zijn 5.000 libellensoorten bekend

20.000 sprinkhaansoorten

170.000 vlindersoorten

groene schild wants

strontvlieg

akkerhommel

82.000 wantssoorten

120.000 vliegensoorten

110.000 bijen- en wespensoorten

Fotografie v.l.n.r.: Bram Jongsma, Jacob van der Weele, Han Bernard, Jacob van der Weele, Charles Sharp, Luc Viatour

Bij het zoeken naar oorzaken wijzen wetenschappers naar de intensivering van de landbouw. De enorme productie­ stijgingen die de laatste vijftig jaar zijn behaald, heeft het landschap op z’n kop gezet. Waterpeilen zijn verlaagd, en de bemesting is fors toegenomen met tot gevolg dat insecten die in de bodem leven, verdwijnen. Op de intensief bewerkte percelen groeit eigenlijk nog maar één plantensoort, namelijk het gewenste gewas.

3

De Groene Verdieping 8 - magazine Natuurlijk Overijssel maart 2018  
De Groene Verdieping 8 - magazine Natuurlijk Overijssel maart 2018  

De Groene Verdieping 8 - magazine Natuurlijk Overijssel maart 2018

Advertisement