Page 1

S KO G S E XT RA METSÄ GROUPS TIDNING FÖR ÄGARMEDLEMMAR OCH INTRESSENTGRUPPER 4/2019

Många fördelar med

blandkultur av gran och tall

s. 2


Metsä Group

Blandkultur är en bra lösning i älgtäta  områden Naturresursinstitutets mätningar visar att man kan odla gran och tall i blandskogsbestånd i ett skikt och att beståndet är hållbarare och mångfaldigare än skog med endast ett trädslag. TEXT

Maria Latokartano FOTO Petteri Kivimäki OCH Maria Latokartano

M

etoden lämpar sig särskilt väl för områden där risken för älgskador är stor och den minskar också på risken för andra skador. Metsä Group har börjat marknadsföra metoden till skogsägarna. Blandkultur av tall och gran förväntas hjälpa upp förnyelsesituationen på de områden, där tät älgstam gör det svårt att odla rena tallbestånd. Genom att samtidigt odla tall och gran kan skogsägaren trygga att förnyelsen lyckas, även om älgarna skulle äta en del av tallplantorna. Med odling av rena tallbestånd skulle man inte uppnå tillräckligt stor täthet och i ett rent granbestånd skulle tillväxten vara mindre än i blandskog. Luke undersökte blandkulturobjekt

Metsä Group har sporadiskt tillämpat blandkultur av tall och gran i Finsilvas skogar sedan 1990talet. Objekten med blandkultur såg ut att ha växt bra, så bolaget beställde en undersökning av beståndens tillväxt och kvalitet av Naturresursinstitutet (Luke). Luke undersökte trädens tillväxt och kvalitetsegenskaper på tio blandkultursobjekt, som finns belägna på olika områden i södra och mellersta Finland på Finsilvas och två enskilda skogsägares marker. Objekten var i åldern 10–25 år och de fanns på olika boniteter. Resultaten var såpass lovande att Metsä Group beslöt sig för att börja marknadsföra metoden till skogsägare. ”Det finns mycket skogs av lingon- och blåbärstyp som lämpar sig för blandkultur i Finland, så metoden är välkommen”, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Mäntylä. Plantkorg och fröflaska

I den kulturmodell som Metsä Group erbjuder utför man först en vändhögläggning, varefter man planterar gran och sår eller planterar tall. I regel planteras 1 000–1 200 granplantor per hektar vartill man sår 150 gram tallfrö. ”Den som planterar har en fröflaska och plantkorg med sig och planterar en del av högarna och sår resten”, beskriver Metsä Groups skogsvårdschef Teppo Oijala. Traditionellt har man sått tall efter harvning eller fläckupptagning, men vändhögläggning lämpar sig också som grund för sådd av tall. Kostnaderna för blandkultur är lite mindre än om hela objektet skulle planteras med endast gran. Plantskogsvården i blandbestånden avviker enligt Oijala inte från det normala. ”Det viktigaste är att man avlägsnar det lövsly 2 |

skogsextra

”Den som planterar har utöver plantkorgen en fröflaska med sig. Han planterar en del högar och sår resten”, berättar skogsvårdschef Teppo Oijala.

som hindar tillväxten för de träd som odlas. Man lämnar kvar 1 800–2 000 granar och tallar och lövträd enligt möjlighet.” De sådda tallarna håller jämn takt med granarna

Tillsvidare har lusten att odla blandskog i ett skikt bromsats upp av rädslan för att olika trädslag har så olika tillväxt i början, att blandkultur inte lyckas. Enligt Lukes specialforskare Saija Huuskonen visar mätresultaten på motsatsen. ”Mätningarna visade att tall och gran växte lika snabbt om plantskogsvården utförs vid rätt tid och enligt anvisningarna.” Växtplatsens bonitet varierar ofta inom förnyelseobjekten. Med blandkultur kan man utnyttja markens tillväxtpotential fullt ut genom att plantera gran på de bördigare partierna och tall på de kargare partierna.

Blandbestånd har redan i tidigare undersökningar visat sig vara hållbarare mot olika skador. Enligt Huuskonen fanns det lite skador i de skogsbestånd som undersöktes. ”Tallen visade sig vara litet känsligare för skador än granen, men också tallen hade skador på endast två procent av träden.” Huuskonen påpekar att man på grund av klimatförändringen på alla sätt måste sörja för att skogarna ska vara så beständiga som möjligt mot olika skador och sjukdomsalstrare. ”Också i detta avseende är blandkultur vettigt.” Forskningssamarbetet med Naturresursinstitutet kommer att få en fortsättning. Föremål för forskningen är trädens höjd- och diameterutveckling, dynamiken mellan trädslagsförhållandena och trädens kvalitet.


Metsä Group

Goda erfarenheter av blandkultur gran och tall är inte en ny metod. Medvetna skogsägare har tillämpat metoden redan under tiotals år. En av dessa vakna skogsägare är Tarmo Kallioaho från Ähtäri. ”Under slutet av 1990-talet började frustreras av att man planterade tal överallt och att älgskadorna var vanliga av den anledningen.” Kallioaho började fundera på sina alternativ. Hans skogar som ligger i Ähtäri, Virrat och Keuruu är i huvudsak av boniteter som ligger någonstans mellan blåbärs- och lingontyp, så de lämpar sig inte för odling av rena granbestånd. ”Jag minns från min barndom att skogarna i huvudsak var blandskogar. Skogar med ett enda trädslag har fötts först i och med skogsodlingen.” En vår tog Kallioaho en flaska tallfrön med sig till ett förnyelseobjekt. ”Det blev en början på en aha-upplevelse och sedan dess har jag alltid haft en fröflaska med mig på planteringsobjekten.” I sina egna skogar planterar Kallioaho 1 800 granar per hektar och sår dessutom 200 gram tallfrö. ”Jag prövade också på att plantera tall och gran samtidigt, men det kändes lättare att så tallen.” Allt som allt har Kallioaho cirka 50 hektar plantbestånd som har odlats i blandkultur. De äldsta bestånden är nu i förstagallringsskedet. Han är nöjd med beståndens tillväxt. ”Jag kommer inte att byta metod.”

LEDARE

BLANDKULTUR av

Framåt tillsammans

Å

ret 2019 börjar lida mot sitt slut och det är dags för en sammanfattning av året.

Tarmo Kallioaho (till vänster) berättar tillsammans med sin son Joni Kallioaho att han inte kommer att byta förnyelsemetod.

Den globala ekonomin har präglats av osäkerhet, särskilt på grund av de handels-

politiska riskerna. Detta har avspeglat sig på efterfrågan på Metsä Groups produkter. Vi har gjort ett hyfsat resultat i ett svagt marknadsläge och vi har kunnat trygga en jämn virkesförbrukning, vilket är viktigt för våra ägar-

HCV-kartorna har publicerats i Metsäverkko Det kartmaterial som beskriver områden som potentiellt har höga bevarandevärden har publicerats i Metsäverkko för att skogsägarna ska kunna se situationen på den egna fastigheten. Kartorna berör endast sådana skogar som inte har FSC®-certifikat.

medlemmar. Kärnan av Metsä Groups ägarstrategi är att förkovra värdet på ägarmedlemmarnasa skogar. Metoderna är många, från virkesförbrukning och främjande av samhällets acceptans för skötsel av ekonomiskog till utveckling av våra fabriker, produkter och kundkompetens. De mest synliga utvecklingsprojekten har i år funnits i förberedelserna av investeringarna i Kemi, Raumo och Husum. Då de förverkligas, stärker de vår förmåga att förverkligande av förkovrandet av skogens värde i alla marknadssituationer. Under våren förrättades fullmäktigeval med glädjande hög röstningsaktivitet och under hösten har ett nytt fullmäktige och nya distriktsråd inlett sin verksamhet. Distriktsråden är ett viktigt forum, där represen-

för kontrollerat virke som trädde i kraft i maj gäller allt virke som inte är FSC-certifierat och berör alla skogar oberoende av till vilket certifieringssystem skogsägaren har förbundit sig. HCV-objekt avser sådana värdefulla, skyddsvärda naturobjekt enligt FSC:s definition, vars egenskaper inte får försämras om de förekommer i större helheter. Det kartmaterial som ursprungligen togs i bruk i maj har kompletterats och arealen av områden som potentiellt har höga bevarandevärden har minskat avsevärt. Det uppdaterade FSC:S MINIMIKRAV

kartmaterialet har publicerats i Metsäverkko. I Metsäverkko visas materialet i en kartnivå som heter ”Eventuellt område med höga bevarandevärden (HCV)”. Om skogsägaren väljer denna kartnivå, men inga markeringar visas på fastigheten, innebär det att det inte finns sådana objekt på fastigheten. Om det finns en markering på skogsfastigheten, så innebär det att virkeshandelsobjekt på ifrågavarande område alltid ska kontrolleras före virkesaffären genomförs. Kontrollen utförs av vår skogsexpert. (FSC-C014476)

tanter för andelslagets medlemskår och de som dagligen arbetar inom vår koncern kan träffas och diskutera anpassning av de förväntningar som medlemmarna har och koncernens affärsverksamhet till varandra. Metsä Group skiljer sig från sina konkurrenter i fråga om sin ägarstruktur, vilken ger affärsverksamhetsstrategin en klar grundlinje. Vår styrka finns i en omfattande och aktiv medlemskår. Tack för samarbetet under året som gått. Framåt tillsammans. I Esbo den 4 december 2019 ILKK A HÄMÄL Ä KONCERNCHEF, ME TSÄ GROUP

skogsextra

| 3


Metsä Group

God efterfrågan på virke Vi köper virke på normalt sätt trots den försämrade konjunkturen inom skogsindustrin. Våra produktionsanläggningar behöver fortfarande stora mängder virke varje dag. TEXT

Sirkku Vanhatalo FOTO Seppo Samuli

P

riset på stock är mycket beroende av prisutvecklingen för sågvaror. Därför är stockpriserna lägre än i fjol, vilket var en konjunkturtopp för skogs-

industrin. ”Priset på stock är dock fortfarande högre än trendpriset under 2010-talet och priserna på sågade varor har sjunkit mera än priset på stock”, säger direktör för virkeshandel och skogstjänster Juha Jumppanen. ”Plötsliga pristoppar för stock, lika som den i fjol, upplever vi på virkesmarknaden med 10–20 års intervaller. Därför lönar det sig inte att vänta på konjunkturtoppar, utan man ska aktivt sälja virke utgående från de möjligheter som skogen erbjuder. På det sättet hålls skogens ekonomiska avkastning på en så hög nivå som möjligt.” Enligt Jumppanen har de skogsägare haft bäst ekonomiska framgång som regelbundet sköter om och utnyttjar sina skogar oberoende av konjunkturer. Meravkastning med A-tilläggsandelar

”Metsäliitto Osuuskuntas A-tilläggsandelar ger hög avkastning på virkesförsäljningspengar. Om en skogsägare till exempel sålde virke 2017, dvs. till lägre priser än under föregående års pristopp, fick han på några år 10 euro meravkastning per 4 |

skogsextra

kubikmeter för hela affären, inte endast för stock och den nya skogen var redan på god väg”, berättar Jumppanen. Den ekonomiska avkastningen blev alltså bättre än den skulle ha blivit om affären hade skjutits upp – till och med i det fallet att den uppskjutna affären skulle ha råkat träffa följande konjunkturtopp 2018. ”Massavedens pris ligger nära 2010-talets toppnoteringar efter prisstegringen under 2018.” Barmarksposter mest eftertraktade

Efterfrågan på virke riktas för tillfället särskilt till stämplingsposter som kan drivas på ofrusen mark. ”Dessutom är vi intresserade av förnyelseposter som kan drivas på vintern. Vi köper vintergallringar främst av våra medlemsförmåns- och skogsvårdsavtalskunder.” ”Vi köper också leveransvirke, men det är skäl att på förhand försäkra sig om leveransen med den egna, lokala skogsexperten. Man ska alltid göra ett leveranskontrakt innan man beger sig ut för att avverka. Bland energivedssortimenten köper vi främst grot”, säger Jumppanen och påminner om att Metsä Group köper slutavverkningar också med stamprissättning med undantag för de allra nordligaste delarna av landet.

”Om skogsägaren inte har reserverat material eller tjänster för skogsförnyelse inför nästa vår, är det skäl att nu försäkra sig om tillgången till högklassiga plantor. Vi lanserade nyligen kultur av blandbestånd av gran och tall för områden med risk för älgskador. Det lönar sig att kontakta den egna skogsexperten också i dessa ärenden.” I Centraleuropa har man i år avverkat cirka 100 miljoner kubikmeter virke på grund av torka och skador som har förorsakats av barkborre. ”Då man tittar på skadorna och de vidsträckta skogsbränderna i andra skogliga länder, kan man konstatera, att vi har gjort många saker rätt här i vårt land”, säger Jumppanen. ”Vi kan vara stolta över vår aktiva skogsvård och virkeshandel, vilka har lett till att skogarnas kollager nästan har fördubblats under de senaste femtio åren. Samtidigt har skogarna hållits friska och tåliga mot skador.” Stark tillväxt inom skogstjänster

Jumppanen är nöjd då han berättar om resultatet av den respons som insamlas av kunderna. ”Vår verksamhet och våra tjänster har motsvarat kundernas förväntningar bättre än tidigare, eftersom kundupplevelsen har förbättrats avsevärt inom virkeshandel och försäljning av skogstjänster samt skogsvård.”


Metsä Group CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

En framtidsbransch METSÄ Groups strategi har som grundelement att öka

den finländska skogens värde. Vi förverkligar denna strategi genom att verka på bred front i olika delar av skogsindustrins värdekedja och genom att kontinuerligt utveckla vår verksamhet. För att uppnå våra mål, vill vi att branschens bästa proffs ska arbeta i Metsä Group. Under det kommande året kommer många inom Metsä Group att gå i pension och det behövs nytt folk i stället för dem. Vi bedriver aktivt samarbete med läroinrättningar för att ge branschen och vår koncern bättre synlighet. Som exempel kan man nämna Metsä Groups fadderklasser i flera av skogsbranschens läroinrättningar i olika delar av landet och samarbetet i grundskolor med Företagsbyn som har belönats som världens bästa utbildningsinnovation. För att skogsbranschen ska kännas intressant, måste man först veta vad det är fråga om. Vi har i år inlett ett samarbete med 4H i syfte att erbjuda ungdomar en mångsidig skogserfarenhet. Vi deltar i 4H:s skogsdagar på olika håll i landet. Årligen deltar cirka

INFO

Exportprisindex för sågat barrvirke från Finland

Branschens bästa medlemsförmåner

Jumppanen påminner ännu om att Metsä Group under fjolåret betalade ut medlemsförmåner i reda pengar för cirka sex euro per mottagen fast kubikmeter virke. ”Vi erbjuder skogsbranschens bästa medlemsförmåner till våra medlemmar – det har framkommit i en färsk undersökning som vi har låtit utföra bland skogsägare.”

Indexpris, euro/m³

Tall Gran

220 210 200 190 180 170 160

Metsä Group deltar också i Olympiska kommitVi donerar träningstimmar till elever i högstadieåldern och vi deltar i ordnandet av öppna familjemotionstillfällen på vissa av de orter där vi är verksamma. Dessa tillställningar har som mest haft inemot 700 deltagare. Det är värdefullt att ungdomarna kan kombinera skolgång och idrott på ett smidigt sätt. Den kunskap och de färdigheter man får med sig från idrotten

Rotpris på stock i Finland 2014–2019 4 veckors glidande medeltal euro/m³ 70

Tallstock Granstock Björkstock

bär genom hela livet och de kommer också till nytta i arbetslivet. Jag tror att många av de ungdomar som vi kommer i kontakt med genom ovan beskrivna åtgärder hittar sin väg till branschen och Metsä Group. Där kan de

60

bidra till att skapa en alt hållbarare framtid. Jag önskar alla läsare en lugn juletid.

50

JUHA L AINE KOMMUNIK ATIONSDIREK TÖR ME TSÄ GROUP

40

2014

duktionsanläggningar. Intresset för fabriksbesök har

téns idrottsakademiers kampanj Ge ungdomen vingar.

Källa: Fastmarkets FOEX

30

skogsdagarna har vi gett tillfälle att besöka våra provarit stort.

7/ 20 1 9/ 6 20 12 16 /2 01 3/ 6 20 1 7/ 7 20 17 9/ 20 12 17 /2 0 3/ 17 20 1 7/ 8 20 18 9/ 20 12 18 /2 01 3/ 9 20 1 7/ 9 20 1 9/ 9 20 19

”Utnyttjandet av våra skogstjänster har fortsatt sin starka tillväxt och många institutionella kunder har valt oss som sin kompanjon. Ett exempel är bland annat stiftelsen Metsämiesten Säätiö, som i september meddelade att de fortsätter det samarbete med oss som inleddes 2011 och OP Metsärahasto som en alldeles ny kund.” ”Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet enligt principen för kontinuerlig förbättring för att skogsägarnas kundupplevelse också framdeles ska utvecklas i en positiv riktning. Ett exempel av det praktiska utvecklingsarbetet finns i det mätbesked som tas i bruk i nästa år, vilket är tydligare och mera lättläst än tidigare. Vi förbättrar också vår aktiva kontakt med våra ägarmedlemmar – det finns utrymme för förbättring.”

35 000 skolelever i dessa evenemang. I anslutning till

2015

2016

2017

2018

2019 10/2019

Rotpris på massaved i Finland 2014–2019 4 veckors glidande medeltal euro/m³ 25

INFO

20

MAN kan bekanta sig med A-tilläggsandelarnas his-

15

Tallmassaved Granmassaved Björkmassaved

toriska avkastning på vår webbplats på adressen: www.metsaforest.com –> Förmåner –> A-tilläggsandelsräknare.

10

2014

2015

2016

2017

2018

2019 10/2019

De medlemmar som regelbundet säller virke har dessutom en möjlighet att utnyttja Kapitalbonussystemet.

Rotpriskälla: Skogsindustrin rf Stockens pris har påverkats av prisutvecklingen på sågade varor – deras priser har dock sjunkit mera än priset på stock. skogsextra

| 5


Metsä Group

Mätbeskedet förnyas i början av Målet är ställt vid ett mätbesked som är tydligare än tidigare, var man enkelt hittar de viktiga uppgifterna. Det nya mätbeskedet tas i bruk i början av nästa år. TEXT

Krista Kimmo

BILDER

Seppo Samuli OCH Metsä Group

D

et nya mätbeskedet är delat i tre avsnitt. På framsidan samlas de penningströmmar som är viktiga för kunden. På följande sidor finns mätuppgifterna specificerade. Därefter presenteras de penningströmmar som är förknippade med mätbeskedet: mervärdesskatt, införtjänad eller förbrukad bonus, stiftelsen Suomen Metsäsäätiös säljfrämjande avgift och förskott. Efter de finansiella uppgifterna innehåller mätbeskedet marknadsföringsmaterial riktat till skogsägaren. Alldeles sist finns en ny utskrift, dvs. en karta över det avverkade området. På kartan visas också de körstråk som använts vid drivningen. ”Enligt den respons som vi har fått, har kunderna haft svårt att hitta de uppgifter som är viktiga för kunden. Nu finns de samlade genast på första sidan och vi har gjort kalkylerna tydligare”, berättar

inköpschef Petri Tahvanainen. De som har gjort en virkesaffär med Metsä Group får alltid en bilaga till mätbeskedet. Ur den framgår bland annat stockprocenten för varje trädslag och till vilka längder och diametrar stammarna har kapats. Ägarmedlemmar har deltagit i planeringen

I planeringen av mätbeskedet har vi utnyttjat en grupp utvecklarmedlemmar som består av ägarmedlemmar samt lyssnat på andra skogsägares önskemål. I det nuvarande mätbeskedet skrivs virkets priser och volymer ut per virkessortiment. Det innebär till exempel att alla tallstockar i posten förtecknas på samma rad, oberoende av från vilken figur de har avverkats. I det nya mätbeskedet är specificeringen noggrannare. Strukturen motsvarar bättre affärens och

INFO

Mätbeskedet finns bevarat i Metsäverkko MÄTBESKEDET sparas alltid i Metsäverkko,

lätt att återkomma till också senare. Det är möjligt att få mätbeskedet hem per post om skogsägaren så vill. Exempelkalkylen utgår från största möjliga bonus för virkeshandel och köp av skogstjänster. Dessa tre sidor av mätbeskedet är modeller.

6 |

skogsextra

M O D EL L

där det finns i säkert förvar och var det är


Metsä Group

nästa år Mätbeskedet finns alltid i Metsäverkko

M O D EL L

Mätbeskedet levereras till kunden då det område som virkesaffären omfattar har avverkats och de avverkade träden har mätts upp. Mätbeskedet är virkesköparens lagstadgade rapport över att virkesaffären är gjort enligt mätningslagen och på det sätt som man har kommit överens om. Mätbeskedet ger besked om vilka sortiment och volymer av dessa som har avverkats. Då man gör en virkesaffär kan man samtidigt komma överens om skogsvårdsarbeten och betala dem från virkesaffärens förskott. Varje virkesaffär

och beställning av skogsvårdsarbeten införtjänar bonus och man kan lyfta ut tidigare införtjänad bonus i samband med virkesaffären. Förskott samt införtjänad och utbetald bonus finns också specificerade på mätbeskedet. ”Mätbeskedet sparas alltid i Metsäverkko, där det går lätt att hitta också senare. Om skogsägaren så vill, kan mätbeskedet också sändas per post. Av datasäkerhetsskäl sänder vi inte längre mätbesked per e-post”, säger Tahvanainen. Förnyandet av mätbeskedet är det första steget av en större helhet. ”Vi förnyar alla dokument i anknytning till virkeshandel och skogsvård, så som anbud och kontrakt. Vårt mål är att betjäna våra ägarmedlemmar ännu bättre och mera transparent än tidigare”.

”Vi har försökt göra mätbeskedet tydligt och lättläst. Utseendet kan ännu få små förändringar jämfört med de exempel som presenteras i denna tidning”, säger inköpschef Petri Tahvanainen.

M O D EL L

anbudets struktur. Det gör det lättare att jämföra volymerna i anbudet med de förverkligade volymerna. Kartan gör det också lättare att särskilja vilka figurer mätbeskedet gäller.

skogsextra

| 7


Metsä Group

Sjunkande priser på massa försämrade resultatet

METSÄ GROUPS RESULTAT

Januari–september 2019 (1–9/2018) • Omsättningen var 4 183 miljoner euro (4 290 milj. euro).

Metsä Groups jämförbara rörelseresultat för januari–september var 418 miljoner euro och omsättningen 4 183 miljoner euro. resultat försämrades som väntat under årets tredje kvartal jämfört föregående kvartal. Massapriserna fortsatte att sjunka i Europa i kölvattnet av de lägre priserna i Kina. ”Barrträdsmassapriserna var stabila i Kina under årets tredje kvartal och de steg en aning i slutet av september då barrträdsmassalagren närmade sig normalnivå och flera producenter meddelade om produktionsbegränsningar på grund av marknadsläget och tekniska orsaker, säger koncernchef Ilkka Hämälä. ”Metsä Board gav en positiv resultatvarning genast efter utgången av årets tredje kvartal. Kartongmarknaden var starkare än väntat, vilket ledde till att resultatet hölls på samma nivå som under föregående kvartal.”

Det jämförbara rörelseresultatet var 418 miljoner euro (641).

• Resultatet före skatter var 298 miljoner euro

(576). Det jämförbara resultatet före skatter var 374 miljoner euro (582).

Marknaden för sågvaror och träfanerprodukter var fortfarande svagare än normalt, särskilt då efterfrågan i Europa var svag. Sågvarumarknaden försvagades också av större produktionsvolymer från stormskadade områden i Centraleuropa. Efterfrågan på Metsä Tissues produkter var fortfarande stabil. De sjunkande massapriserna förbättrade bolagets resultat liksom den omorganisering av affärsverksamheten som verkställdes under årets början. ”Projektplaneringen av investeringarna i Kemi, Raumo och Husum fortsätter och målet är ställt vid att man kunde fatta beslut om projekten under första halvåret 2020. Monteringen av anordningar fortsätter vid provfabriken för textilfibrer i Äänekoski”, berättar Hämälä.

METSÄ GROUPS

Virkesanskaffning och skogstjänster

• Rörelseresultatet var 342 miljoner euro (635).

Juli–september 2019 (7–9/2018) • Omsättningen var 1 374 miljoner euro (1 386 milj. euro).

• Rörelseresultatet var 110 miljoner euro (223).

Det jämförbara rörelseresultatet var 110 miljoner euro (223).

• Resultatet före skatter var 96 miljoner euro (208). Det jämförbara resultatet före skatter var 96 miljoner euro (208).

Metsä Groups jämförbara rörelseresultat under årets sista kvartal 2019 uppskattas försvagas jämfört med årets tredje kvartalet 2018. .

med undantag för Sverige. För björkstock

privatskogar på elektronisk väg. Inom

investeringarnas kapacitetsutökning har

rådde överutbud särskilt i Ryssland.

försäljningen av skogsvårdstjänster var

inte kunnat utnyttjas. Inom affärsverk-

andelen elektroniska affärer 47 %.

samheten i Storbritannien har osäkerhe-

Metsä Forest köpte under årets tredje UTBUDET av virke var sämre än under

kvartal av alla virkessortiment i hela lan-

Metsä Forest lanserade i september

motsvarande period i fjol. Stockpriserna

ten på grund av Brexit försvagat konsu-

det, både på rot och leverans. Metsä

en tjänst för blandkultur av tall och gran

menternas förtroende och efterfrågan.

har sjunkit sedan årets början och massa-

Forest köpte in något mindre virke än

till skogsägarna.

vedspriserna började sjunka under årets

under motsvarande period i fjol. Efter-

tredje kvartal. Den kumulativa inköpsvo-

frågan riktades framför allt till gallrings-

lymen av virke under januari–septem-

poster som kan drivas på ofrusen mark.

ber var mindre än under motsvarande tid

Köp av energivirke riktades fortfarande

LEVERANSVOLYMERNA av Kerto LVL

duktionen av björkplywood vid fabriken

i fjol. Å andra sidan har virkesdrivnings-

till grot. I Finland köptes merparten av vir-

ökade, men plywoodprodukternas leve-

i Pärnu har framskridit enligt plan, med

och transportförhållandena varit goda

ket av Metsäliitto Osuuskuntas medlem-

ransvolymer minskade jämfört med refe-

undantag för anpassningsåtgärderna.

under hela året.

mar. Försäljningen av skogstjänster löpte

rensperioden. Medelpriserna för björkp-

enligt uppställda mål.

lywood hölls på nästan samma nivå som i

svagades jämfört med referensperio-

I Östersjöregionen var utbudet av virke fortfarande starkt under årets

Inledningen av produktionen vid den nya Kerto LVL-linjen i Punkaharju har framskridit som planerat och effektivi-

Träprodukter

teten har varit bättre än förväntat. Pro-

Affärsverksamhetens lönsamhet för-

Leveranserna av virke till kundernas

fjol, medan priserna på barrträdsplywood

den, eftersom produktionen anpassades

tredje kvartal. Utbudet av speciellt barr-

produktionsanläggningar löpte väl. Metsä

och Kerto LVL -produkter steg. Leverans-

till en marknad som försvagades. Dess-

trädsvirke var stort på grund av omfat-

Forest levererade under januari–sep-

volymerna inom affärsverksamheten i

utom ansträngdes lönsamheten av star-

tande insektsskador i Centraleuropa och

tember 2019 sammanlagt 26,4 miljoner

Storbritannien minskade från föregående

ten av de strategiska investeringarna,

södra Sverige. Till följd av skadorna mins-

kubikmeter (27,2) virke till sina kunder,

år, men medelpriset förbättrades.

produktionsmässiga utmaningar och

kade andelen björk i utbudet, då avverk-

varav cirka 85 % till industri i Finland.

ningarna koncentreras till barrskogar. På stockmarknaden rådde också överutbud

Produktionen har anpassats på

Under januari–september köpte Metsä Forest 40 % av allt virke från

höga virkeskostnader. Lönsamheten för

grund av den svaga efterfrågan på Kerto

affärsverksamheten i Storbritannien för-

LVL- och björkplywoodprodukter och

bättrades jämfört med referensperioden.

AFFÄRSVERKSAMHETSOMRÅDENAS RESULTAT Omsättning,

Jämförbart rörelseresultat,

Kvartalets omsättning

milj. euro

milj. euro

milj. euro

Kvartalets jämförbara rörelseresultat, milj. euro

1–9 2019

1–9 2018

1–9 2019

1–9 2018

7–9 2019

7–9 2018

7–9 2019

7–9 2018

1 508,0

1 457,0

21,8

23,4

473,9

471,4

5,0

8,9

341,1

333,9

8,3

14,4

111,0

105,9

3,1

2,8

MASSA OCH SÅGAR

1 745,8

1 839,0

238,7

496,7

567,0

609,5

33,2

186,9

KARTONG

1 453,4

1 486,1

145,3

191,9

489,2

475,1

42,5

63,7

796,5

769,4

46,7

30,2

263,1

254,3

22,8

6,4

VIRKESANSKAFFNING OCH SKOGSTJÄNSTER TRÄPRODUKTER

MJUK- OCH PERGAMINPAPPER

8 |

skogsextra


Metsä Group VIRKESMARKNADSÖVERSIKT

Massa- och sågindustri

Kartongindustri METSÄ Boards totalleveranser av kartong

FÖRSÄLJNINGEN av massa uppgick

under översiktsperioden var 1 352 000

under januari–september till 2 269 000

ton (1 405 000), varav falskartong

ton (2 127 000).

907 000 ton (922 000) och vit kraftliner

I Europa sjönk de valutamässiga pri-

445 000 ton (482 000). Metsä Boards

Vi bär vårt ansvar för skogen

serna på långfibrig massa under januari–

egna leveranser av marknadsmassa var

VI ÄR FINLANDS STÖRSTA VIRKESKÖPARE. Därför bär vi också vårt ansvar för sko-

september med 9 % och för kortfibrig

322 000 ton (362 000).

garnas tillväxt och välmående. Tillsammans med ägarmedlemmarna verkar vi så att

massa med cirka 11 % jämfört med mot-

Metsä Boards jämförbara resultat

svarande tidpunkt i fjol. I Kina sjönk pri-

under januari–september var 145,3 mil-

serna på långfibrig massa med 27 % och

joner euro (191,9). Det jämförbara rörel-

sak för kolbindningen. Välväxande skogar binder mycket kol från atmosfären. Vi

på kortfibrig massa med 21 % jämfört

seresultatet förbättrades av högre för-

har metoder för att få skogen att växa bättre. I nyckelställning finns snabb skogs-

med januari–september i fjol.

säljningspris på kartong och särskilt

förnyelse, förädlat skogsodlingsmaterial som ökar virkesproduktionen under hela

falskartong. På motsvarande sätt försäm-

omloppstiden och ännu gödsling av lämpliga objekt. Med dessa åtgärder kombine-

uppgick under januari–september till

rades lönsamheten av lägre leveransvo-

ras virkesproduktion och kolbindning – samtidigt verkställs ekonomisk hållbarhet.

1 379 000 kubikmeter, vilket är 7 % mera

lym och lägre försäljningspris för massa.

Under den senaste tiden har det varit tal om att man borde låta bli att avverka sin

än under motsvarande period i fjol. Över-

Produktionskostnaderna för kartong

skog och lämna kvar den som kollager. Om man vill göra på det här sättet borde man

Leveransvolymen av sågade varor

deras skogar blir allt mångfaldigare och binder allt mera kol. Största delen av våra ägarmedlemmar är aktiva skogsbrukare, vilket är en bra

utbudet på sågvarornas huvudmark-

och massa var högre än under referens-

borde man välja gammal, bördig skog som kollager, varvid den skulle ha betydelse

nader pressade ner priserna cirka 9 %

perioden, vilket hade en negativ resultat-

också för skogsnaturens mångfald. Sådana objekt, som helt tydligt har flera värden,

under januari–september jämfört med

effekt. Kostnadsinflationen var snabb

kan skogsägaren erbjuda till METSO-programmet, som har fått tilläggsfinansiering.

motsvarande period i fjol.

under 2018 och särskilt priserna på

Vi är beredda på att ge råd till våra skogsägare också i skyddsfrågor.

Efterfrågan på sågad gran har fortfa-

råvirke och logistik steg. Priserna på virke

Det är skäl att öka på mångfalden i ekonomiskogarna. Vårt mål är att bland annat

rande varit god på alla europeiska mark-

från Baltikum och Sverige sjönk en aning

fördubbla antalet konstgjorda högstubbar som tillverkas per hektar om det passar

nader och efterfrågan har börjat åter-

under årets tredje kvartal.

för skogsägaren, lämna buskagen för djur och handleda skogsägarna till att bedriva

hämta sig på den kinesiska marknaden. Efterfrågan på sågad tall har däremot varit sämre än under fjolåret. Metsä Fibres rörelseresultat under

Valutakursförändringar inklusive skyddsåtgärder hade cirka 38 miljoner euro positiv inverkan på resultatet. Metsä Fibres andel av Metsä Boards

allt mera skogsbruk med blandskog. Vår nyaste tjänst tar också sikte på blandskog, då vi erbjuder blandkultur av gran och tall, vilket vi har prövat på under en lång tid. Metoden lämpar sig särskilt för skogar av blåbärs-lingon-typ, där risken för älgskador är stor – sådana skogar finns det

januari–september var 238,7 miljoner

jämförbara rörelseresultat under januari–

mycket av i Finland. Tanken är, att granarna blir kvar att växa om älgarna betar av en

euro (496,7). Rörelseresultatet försva-

september var 44,4 miljoner euro (92,0).

del av tallarna.

gades av sjunkande valutamässiga för-

Metsä Boards jämförbara avkastning

säljningspris och stigande råvarupriser.

på sysselsatt kapital var 11,0 % (14,7) och

I blandkulturbeståndet uppkommer det också ett naturligt inslag av lövträd, var-

US-dollarn förstärktes jämfört med mot-

det jämförbara resultatet per aktie var

vid beståndet blir motståndskraftigare mot olika skogsskador. De flesta skadegö-

svarande period i fjol, vilket förbättrade

0,32 euro (0,44). Soliditetsgraden var

rare trivs i sitt specifika trädslag. Om någon av granens skadegörare gör av med gra-

resultatet. Under översiktsperioden före-

58,4 % i slutet av september och netto-

narna, finns tallarna kvar och vice versa.

togs årsunderhåll på fyra massafabriker

skuldsättningen 27 % (31.12.2018: 58,1

(tre 1–9 2018).

och 25).

Virkeshandeln har i år varit mycket lugnare än i fjol, vilket har berott både på efterfrågan och utbud. Våra kunder har använt mindre virke än planerat, varför vi tyvärr har varit tvungna att minska på drivningen under höstens menförestid.

Priset på marknadsmassa sjönk avsevärt under januari–september. Priset på

Blandkultur är en bra metod både för virkesproduktionen och för skogens hälsa.

Under slutet av året köper vi framför allt gallringsposter som kan drivas på ofru-

Mjuk- och pergaminpapper

sen mark. Vintergallringsposter köper vi främst av våra avtalskunder. Efter att vi har

lar per ton i slutet av årets tredje kvartal.

ÖKNINGEN i omsättning förklaras främst

mande vintern. Det beror både på industrins virkesbehov och vinterns drivningsför-

Priset på kortfibrig massa var 1 010 dollar

av högre försäljningspriser. De kompen-

hållanden.

per ton i början av januari och 764 dollar

serade till en del att försäljningsvoly-

per ton i slutet av september. I Kina var

merna var litet mindre än i fjol samt för-

insektskadat virke in på marknaden från Polen och nu strömmar liknande virke in

priset på långfibrig massa 700 dollar per

svagningen av den svenska och norska

från Tyskland i betydligt större volymer. Till följd av detta har virkespriserna börjat

ton i januari och 568 dollar per ton i slu-

kronan i förhållande till euron.

sjunka i snabb takt i Baltikum och närmar sig normalnivå. I Sverige har utbud och

långfibrig massa var 1 180 dollar per ton i Europa i början av januari och 866 dol-

tet av tredje kvartalet. I Kina var priserna

Det förbättrade resultatet förklaras

gjort affärerna med dem, bedömer vi hur mycket virke vi kan driva under den kom-

Östersjöregionens virkesmarknad är i överutbud. Först kom det storm- och

efterfrågan balanserats, vilket har lugnat ner virkesmarknaden.

på barrträdsmassa stabila under årets

utöver högre försäljningspris av utförda

Utbudet av virke i Ryssland har varit gott. Det åter-

tredje kvartal och steg en aning i slutet av

effektiveringsåtgärder och lägre råvaru-

står att se hurudana drivningsförhållanden vintern för

september.

kostnader.

Den minskande efterfrågan på mark-

Det sparprogram som inleddes i febru-

med sig denna gång. Drivningsförhållandena är avgörande för hur stora mängder virke det kommer ut på

nadsmassa har särskilt riktat sig till

ari 2019 och vilket har som mål att minska

kortfibrig masa. Efterfrågan på lång-

de fasta kostnaderna med 25 miljoner

fibrig massa har å andra sidan ökat jäm-

euro ska genomföras under innevarande

söka sig en julgran. Vad skulle vara ett bättre ställe för

fört med i fjol. Utnyttjande av ny kapaci-

år. Inom Metsä Tissue övergick man sam-

avkoppling och paus från julstressen än den egna sko-

tet och högt kapacitetsutnyttjande har

tidigt till en processledningsmodell, vars

ökat utbudet av marknadsmassa och hål-

syfte är att förbättra den interna effekti-

lit köparnas lager på en hög nivå. Lagerni-

viteten och förenkla verksamheten inom

våerna började dock minska under årets

mjukpappersverksamheten.

tredje kvartal, särskilt i fråga om långfibrig massa.

marknaden. Många tar sig så här inför jul ut till skogs för att

gen. Vi ska njuta av den möjligheten! JUHA MÄNT YL Ä AFFÄRSVERKSAMHE TSDIREK TÖR ME TSÄLIIT TO OSUUSKUNTA

Den operativa granskningen av fabriksfunktioner som inleddes i maj slutfördes i augusti. Den strategiska utvärderingen och effektiveringsåtgärderna vid servett- fabriken i Stotzheim fortsätter enligt plan. skogsextra

| 9


Metsä Group

Mera död ved och kol i skogen med bevarat vattenskydd Msetsä Groups virkesanskaffning grundar sig på ägarmedlemmarnas skogsbruk. Medlemmarna äger mera än hälften av privatskogarna i Finland, så det är viktigt för hela landet att medlemmarnas skogar sköts bra också i framtiden. Vi har skapat ett program för ekologisk hållbarhet för att hjälpa våra medlemmar att trygga mångfalden i sina skogar och öka skogens kollager. TEXT

Sirkku Vanhatalo FOTO Seppo Samuli

D

en aktuella skogsdebatten bekymrar våra skogsägare. Skogarna i Finland växer mera än någonsin tidigare under den tiden som riksskogstaxeringar har genomförts sedan början av 1900-talet. Trots detta föreslår man ofta i diskussionerna olika begränsningar för skogarnas framtid. Metsä Groups direktör för hållbar utveckling av virkesanskaffning och skogstjänster Vesa Junnikkala har dock goda nyheter till ägarmedlemmarna. ”Vi har ställt upp ett program för ekologisk hållbarhet som sträcker sig till 2030, vars åtgärder hjälper oss och våra ägarmedlemmar att svara på de ökande miljökraven. Det viktigaste är att trygga mångfalden och skogarnas kolsänka på ett sådant sätt, att skogsbrukets effekter på vattendragen kan kontrolleras på ett professionellt sätt. Vi har ställt upp konkreta, mätbara mål för vår verksamhet, vilka vi börjar verkställa redan i år och nästa år.” Flera konstgjorda högstubbar

Junnikkala berättar att det för bevarande av naturens mångfald är centralt att öka på mängden död ved. Metsä Group började under 2016 lämna två konstgjorda högstubbar per hektar på både gallrings- och slutavverkningsobjekt om skogsägaren gav sitt samtycke till åtgärden.

Ekologisk hållbarhet lyfts fram vid sidan av euro och kubikmeter. Detta förfarande blev snabbt normal praxis och i år har vi lämnat konstgjorda högstubbar på 80 procent av alla våra avverkningsobjekt. Sammanlagt har vi på tre år lämnat över en halv miljon konstgjorda högstubbar på våra arbetsobjekt. Flera andra aktörer har sedermera tagit i bruk samma förfaringssätt. ”Under nästa års tid fördubblar vi antalet konstgjorda högstubbar, varvid vår drivningsföretagare med skogsägarens tillstånd lämnar fyra högstubbar per hektar. De konstgjorda högstubbarna tillverkas i allmänhet av lövträd i 10 |

skogsextra

massavedsstorlek och därför kan man också välja träd som har skadats av storm eller tyngts ned av snön. Vid gallringar måste man dock se till att man lämnar kvar ett tillräckligt stort inslag av lövträd.” Hålträd på några år

Konstgjorda högstubbar börjar murkna på några år, så de blir snabbt hålträd för bland annat mesar och hackspettar. Vi tillverkar redan nu flera hundar kommande hålträd per dag. En stående, murknande högstubbe erbjuder en mycket stor mångfald av förhållanden för olika arter som trivs i död ved. ”Vi följer upp antalet högstubbar som vi tillverkar och vårt mål är att sådana ska tillverkas på minst nio av tio avverkningsobjekt. För själva högstubbarnas del siktar vi på att öka antalet men dessutom på att förbättra deras kvalitet”, berättar Junnikkala. ”Vi kommer att i samarbete med sakkunniga utreda vilka arter som trivs vid olika tidpunkter i de högstubbar som vi har tillverkat. På det sättet kan vi rikta tillverkningen av högstubbar så ändamålsenligt som möjligt med tanke på mångfalden. Skogsägarna för fram död ved under diskussionerna då de gör virkesaffärer och vi förbättrar också deras kunnande kontinuerligt. Mängden död ved kan ökas i skogen också genom att lämna kvar döda träd i skogen, vilket också nuvarande anvisningar förutsätter att man ska göra.” Allt mera blandskog

Junnikkala säger, att ett av programmets mål är att öka andelen blandskogar i ekonomiskogarna. Grundprincipen är att antalet trädslag bevaras, oberoende av om man utför plantskogsvård eller gallring. ”Vi fäster också större uppmärksamhet vid val av naturvårdsträd, deras antal och placering på stämplingsposten, vartill vi börjar samla in uppföljningsinformation om dem i våra system. Vi har lämnat naturvårdsträd i skogen redan under att par årtionden för att öka på skogarnas mångfald.” ”Vid förröjning och annan behandling av skog kommer vi att börja lämna buskage för djuren. Våra företagare ska få fortbildning kring detta tema.” Handlingsplanen för mångfalden i södra Finland skogar METSO främjar skogarnas mångfald

”Vi anser att det är viktigt att vi som medlemstjänst kan ge skogsägarna ekologiskt hållbara metoder för att sköta sin skog”, säger direktör för hållbar utveckling av virkesanskaffning och skogstjänster Vesa Junnikkala.

genom att kombinera skogsskydd och ekonomisk användning. Metsä Groups anskaffningsdistrikt har kartlagt METSO-kunnandet och nätverket har kompletterats under höstens lopp. METSOexperterna utbildas för att ägarmedlemmar som är intresserade av tidsbundet eller permanent skydd ska få den handledning de behöver. Skogen som kolsänka

God skogsvård hjälper att bevara skogens kolsänka. I Finland sköts skogarna på ett sådant sätt, att de ska bilda så mycket stock som möjligt och produkter som tillverkas av stock lagrar kol under en lång tid. ”Vi gör så, att vi efter en slutavverkning planterar nya plantor eller besår området med frön så snabbt som möjligt. Vi erbjuder förnyelsetjänster genast i samband med virkesaffären och vi följer noggrant upp förnyelsefördröjningen på våra arbetsobjekt med sikte på stark kolbindning över


Metsä Group

Välkommen till våra jultillfällen! VÅRA ÄGARMEDLEMMAR bjuds på kaffe och peppar-

kakor vid våra kontor:

Närpes, Nybrogatan 2, fre 20.12 kl. 13–16

Bennäs, Mjölvägen 2, fre 20.12 kl. 13–16

Vasa, Kvarngatan 15, fre 20.12 kl. 13–16

Huvudstadsregionens traditionella julfest för ägarmedlemmarnas familjer ordnas vid Metsä Groups huvudkontor i Hagalund, Esbo, på adressen Norrskensparken 2C, torsdagen den 19 december. På julfesten bjuds det på julgröt, pepparkaksdekorering och försäljning av julgranar – dessutom får vi naturligtvis besök av julgubben. Ägarmedlemmar som är bosatta i Esbo och Vanda är välkomna från kl. 17 och ägarmedlemmar som är bosatta i Helsingfors och Grankulla är välkomna från kl. 18. Vänligen anmäl dig senast 11.12 på adressen www.lyyti.in/ kuusijuhla2019 eller per tfn 010 7770.

Mikko Mäkimattila till andelslagets styrelse METSÄ GROUPS moderbolag Metsäliitto Osuuskun-

tas förvaltningsråd valde 31.10 agroforst magister, agronom Mikko Mäkimattila till ny medlem i andelslagets styrelse för treårsperioden 2020−2022. Mäkimattila är delägare och verkställande direktör för Dometal Oy som Konstgjorda högstubbar tillverkas också på Metsä Groups gallringsobjekt. Åtta av tio skogsägare ger sitt samtycke till att sådana tillverkas på deras stämplingsposter.

trädgenerationerna”, säger Junnikkala. Den markberedningsmetod som Metsä Group mest tillämpar, dvs. vändhögläggning minimerar frigörelsen av kol från jordmånen. ”Då man använder sig av förädlade plantor och frön, växer träden till och med 25 procent bättre och den förnyade skogen blir snabbare en kolsänka igen.”

God skogsvård hjälper att bevara skogens kolsänka. Med tanke på skogarnas kolsänka är det viktigt att skogarna gallras vid rätt tid för att skogarna ska hållas friska och träden får utrymme att utvecklas till stockträd – gödsling förbättrar också diameterutvecklingen. Dessa tjänster finns också att få i alla delar av landet och ägarmedlemmarna får dem via sin egen skogsexpert. Vattendragen i fokus

Junnikkala säger att man framdeles kommer att fästa ännu mera uppmärksamhet vid småvatten och skyddszonerna kring vattendragen. ”Dessutom främjar vi kontinuerligt skogsbruk på torvmarksskogar, vi tryggar att gödslingar utför så att vattendragen skyddas och vi utvärderar grundligt behovet av en eventuell iståndsättningsdikning.”

tillverkar och säljer lantbruksmaskiner. Mäkimattila är också jord- och skogsbruksföretagare. Agroforst magister, agronom Jussi Linnaranta som

Mera skolning

har varit medlem av styrelsen sedan 2017 återvaldes för

Många saker som är bekanta för våra skogsexperter och företagare och förare kommer att repeteras vid skolningar i en snar framtid. ”Vi håller framme möjligheten till kontinuitetsskogsbruk då vi planerar avverkningar med skogsägarna – i år har cirka 400 av våra tjänstemän repeterat principerna för kontinuitetsskogsbruk. Vi har dock ännu behov av skolning till exempel i fråga om fastställande av behovet av iståndsättningsdikning eller om att återställa karga myrar.” ”Många av dessa saker är ju naturligtvis bekanta för både skogsägarna och våra skolade skogsexperter”, säger Junnikkala. ”Inom Metsä Group har vi beslutat oss för att lyfta upp ekologisk hållbarhet som en rutinmässig del av vårt dagliga arbete. Vi presenterar dessa ärenden för skogsägarna och vi lär oss att motivera oss ännu bättre än förut. Skogsexperterna har en stor roll i fråga om hur vi behandlar våra skogar.” Junnikkala säger att förverkligandet av programmet för ekologisk hållbarhet kommer att följas upp och att nya mål kommer att ställas upp. ”Vi är en betydande aktör och vi vill vara en föregångare inom utveckling av ekologiskt hållbar skogsvård. Det är inget lätt mål att nå, men tillsammans med våra ägarmedlemmar är det nog möjligt.” ”Vi anser att det är viktigt att vi som medlemstjänst kan ge skogsägarna ekologiskt hållbara metoder för att sköta sin skog. Då kan de vara allt säkrare på mångfalden och bevarandet av kolsänkan i sina skogar – och då vet skogsägarna att de handlar rätt med tanke på skogsnaturen.”

en ny treårsperiod. Forstråd Martti Asunta som har varit medlem av styrelsen sedan 2005 ställde sig inte längre till förfogande för återval.

VÅR KUNDBETJÄNING KAN NÅS Vardagar må–fre kl. 8–18 , lö kl. 10–16 Telefon: 010 7770 E-post: jasenpalvelut@metsagroup.com Chat-tjänst erbjuds på: www.metsaforest.com/sv och www.metsaverkko.fi/sv

VI ÄR OCKSÅ PÅ SOCIALA MEDIER Twitter: @metsapalvelee Facebook: Metsä palvelee

SKOGSEXTRA UTGES AV METSÄLIITTO OSUUSKUNTA


Chefredaktör: Juha Laine juha.laine@metsagroup.com
 Redaktionschef: Sirkku Vanhatalo
 sirkku.vanhatalo@metsagroup.com
 Redaktionens postadress: PB 10, 02020 METSÄ Textöversättning: Thomas Antas Layout: Tipos Ab

skogsextra

| 11


Metsä Group

Skogsvård lämpar sig också för placeringsproffs Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd förstärktes i våras med hårt ekonomiskt kunnande, då kapitalförvaltningsbolaget Taaleris skogsspecialist Jyrki Ketola invaldes. Han finns bland de största privata skogsägarna i Finland. Han sköter aktivt om sin egendom och tillbringar en stor del av sin fritid i skogsvårdsarbeten. TEXT

Timo Sormunen FOTO Seppo Samuli

P

laceringsverksamhet kräver bra grundarbete samt mod och risktagningsförmåga. Det var med dessa verktyg i ryggsäcken som Jyrki Ketola började fundera på sitt livs första skogsaffär. Han var ung och studerade skogsbruk, fick upp ögonen för ett skogsområde som ägdes av Lestijärvi kommun och lyckades förverkliga sin plan. Samtidigt fick ett cirka 180 hektar stort skogsområde sannolikt sin yngsta ägare någonsin. Ketola var 23 år gammal. ”Så här i efterhand kan man nog säga att det fanns lite dumdristighet i projektet. Till all lycka hann jag betala bort mina banklån före den stora depressionen i början 1990-talet”, skrattar Ketola. Prisstegring harmar

Nämnda affär blev startskottet för Ketolas växande intresse för skogsägande. Visst hade han fått kontakt med skogsägande i sitt barndomshem, där föräldrarna ägde ett skogsskifte. ”Skogsskiftet betraktades nog inte som någon egentlig placering – och inte skaffade mina föräldrar mera skog heller. Visst fanns där ju alltid ogjort arbete”, minns Ketola. Ketola har gjort en mängd skogsaffärer under årtiondena och finns idag bland de största privata skogsägarna i Finland med sina 1 400 hektar. Ägorna finns i de mellersta delarna av landet på bägge sidor om axeln Karleby-Joensuu. Han utför själv plantskogsvårds- och planteringsarbeten som motvikt till långa mötessessioner. I fråga om att köpa skog har Ketola bromsat redan under de senaste åren. Det erfarna placeringsproffset tycker sig se en viss överhettning av marknaden för skogsfastigheter. ”Priserna är för höga. Utvecklingen började för några år sedan i södra Finland och nu finns samma fenomen i andra delar av landet. De begärda priserna har nått toppen.” Avverkningsdebatten förvånar

Utöver de höga priserna på skogsfastigheter har de sjunkande priserna för stock varit ett samtalsämne under detta år. Enligt Ketola är det fråga om en marknadsstörning som beror på lågkonjunktur och virke från skadeområden. ”Det har kommit ut stora mängder virke på marknaden på grund av de omfattande stormoch barkborreskadorna i Centraleuropa, vilket 12 |

skogsextra

har satt sina spår på prisbildningen här hos oss också. Marknadsstörningen kommer att fortgå under flera års tid, eftersom åtminstone barkborrarna fortsätter att göra skada.” Ketola har också en fast åsikt i den nationella avverkningsdebatten om huruvida skogsägarna ska övergå från slutavverkningar till kontinuitetsskogsbruk. ”Med nuvarande tillväxt i skogen finns det avverkningspotential i skogen också i framtiden. Dessutom ökar kolsänkorna uttryckligen genom de planteringar med förädlat material som utförs efter slutavverkningarna. I en modell med kontinuerligt skogsbruk går det tvärtom.” ”Kontinuitetsskogsbruk har dock helt obestridligt sin roll. Det är till exempel det enda vettiga alternativet på karga, dikade mossar och andra marker med svag avkastning. Metoden löser dock inte klimatförändringsproblematiken”, betonar Ketola.

INFO

Jyrki Ketola 55 år gammal direktör för kapitalförvaltningsbola-

get Taaleri från Helsingfors INVALDES i Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd i maj 2019 FAMILJ: Fru och tre vuxna barn med familjer HOBBY: Skogsvård, nationalekonomi och resor MOTTO: När det är gjort så är det gjort KÄND för: Sin vita Pienpuu Ketola -overall

Jämn avkastning från skogen

Ketola har under åren deltagit i utvecklandet av skog som ett fondplaceringsobjekt för kapitalförvaltningsbolaget Taaleri. Bolagets första skogsfond såg dagens ljus i början av detta årtionde. Fonden tecknades full i rekordfart, vilket vittnar om intresset för det då ännu nya placeringsinstrumentet. Under de senaste åren har också andra kapitalförvaltare och banker grundat skogsfonder. Enligt Ketola är orsaken också klar. ”Snabbvinster är naturligtvis kryddan i placeringsverksamhet, men skogen ger jämn och säker avkastning på lång sikt. Det är någonting som erfarna placerare förstår att uppskatta”, berättar han. Lönsam tillväxt också medlemskårens fördel

Finansförvaltningsproffset har under årens lopp noggrant följt med Metsäliitto Osuuskuntas och Metsä Groups färd från fasans år i början av det nya årtusendet till den nuvarande blomstringen. Enligt Ketola är det fråga om ett levande exempel på betydelsen av omsorgsfullt strategiarbete och målmedvetet förverkligande av strategin.

”Under resans gång har man varit tvungen att fatta många svåra beslut, men koncernen har inte avvikit från den utstakade vägen. Det har varit till fördel för Metsä Group och samtidigt Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar”, påminner Ketola. I förvaltningsrådet har han för avsikt att hålla siktet stadigt inställt på horisonten och genom diskussioner och samarbete söka lösningar på de utmaningar som dyker upp. ”Som medlem i förvaltningsrådet är det onödigt att börja spela mästare. Det är fråga om teamarbete, vars mål är att trygga bolagets lönsamma och ansvarsfulla tillväxt också under kommande år. Den vägen bär arbetet frukt för medlemskåren i form av andelsränta och bättre tjänster”, betonar Ketola. Hur kommer det sig att en placeringsdirektör blev ”Metsäliittos man”? ”Det började nog från min första virkesaffär. Den saken kan nog konkurrenterna också, men en motsvarande kombination av medlemsförmåner och skogstjänster får man ingen annanstans.”

Profile for Landsbygdens Folk

Skogsextra 4 2019  

Skogsextra 4 2019